183/2006 Sb.

Stavební zákon: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxx xng.
Ján
Bahýľ
Ing. arch.
Eva
Hamrlová
JUDr.
Stanislava
Neubauerová
Mgr.
Pavel
Půček
Mgr.
Martin
Studnička
JUDr.
Jana
Vaxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtavebního zákona prostřednictvím výčtu okruhů otázek, které jsou touto normou regulovány. Rozlišení do odstavců naznačuje tři základní obsahové mxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxty obsahů těchto tří množin, čímž také do značné míry popisuje i následnou systematiku stavebního zákona.
Stavební zákon upravuje v prvé řadě problxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x 19 stavebního zákona), vymezení soustavy orgánů územního plánování (§ 5 až § 11 stavebního zákona), nástroje územního plánování (§ 25 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxo zákona), možnosti sloučení postupů podle stavebního zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxě plánovací činnost (§ 24 stavebního zákona). Jak uvádí důvodová zpráva, oproti stavebnímu zákon z roku 1976 upravuje tento stavební zákon nově "... pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na životní prostředí, podmínky přípravy území pro umístění a realizaci veřejné infrastruktury, otázky úpravy vlastnických vztahů v území výměnou poxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xzemního plánování řadí také územní rozhodování, které představuje výkonný (konkrétní) nástroj územního plánování.
Další skupina otázek spadá pxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zařízení (§ 103 a násl. stavebního zákona), užívání (§ 119 až § 127 stavebního zákona) a odstraňování staveb (§ 128 až § 131a stavebního zákona), dohled nxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxx x x xxx xx x xx1 stavebního zákona), soustavu stavebních úřadů (§ 12 až § 17 stavebního zákona), povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb (§ 152 ax xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxm zákoně také upraveny povinnosti účastníků výstavby (stavebníka, projektanta, autorizovaný inspektora, osoby odpovědné za odborné vedení stavbyx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xčely vyvlastnění (§ 170 stavebního zákona). Vyvlastňovací řízení je nově upraveno samostatně ve vyvlastňovacím zákoně.
Základní pojmy
Důvodová zpráva
1) k SZ: V tomto ustanovení jsou definovány základní pojmy užívané v části územního plánování, které jsou touto pxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plocha, nezastavitelný pozemek atd., nebo jejichž obsah nebyl doposud stavebním zákonem upraven, což činilo problémy ve výkladu zákona a jeho uplatnxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnovány, jako např. stavebník, staveniště, stavební dozor, stavební podnikatel, zařízení, údržba stavby. Zpřesněn je rovněž obsah pojmu stavba.
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní úpravy, a rovněž jednotlivé dílčí části stavby (podlaží, byty, prostory, místnosti).
2) k zák. č. 350/2012 Sb.: Doplněním se výslovně uvádí, že vxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xunkci stavby podléhá stejnému režimu jako stavba, včetně posuzování souladu s obecnými požadavky na výstavbu a povinnosti oznámení odstranění. Platxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlogií začaly užívat nejen "klasické" stavby - stavební díla vznikající stavební nebo montážní technologií na staveništi, ale stále častěji i jiné "obxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxmy". Legální definici pojmu platný stavební zákon neobsahuje, pro účely praxe se pojem "výrobek, který plní funkci stavby" vysvětluje za pomoci defixxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtnosti staveb byly u těchto výrobků posuzovány ze stejných hledisek jako "klasické" stavby, neboť účinky jejich existence a užívání jsou v podstatě shxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxívány. Smyslem takového ustanovení, které má normativní povahu, je vyjasnění pojmů a kategorií, jejichž výklad by mohl vzbuzovat nejasnosti. Stejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xahrnuje jak pojmy, které je možné řadit do kategorie "tradiční" (např. vymezení "nástavby" a "přístavby"), tak pojmy nově definované, resp. pojmy dosxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxatky zjištěné praktickou aplikací zákona, či v návaznosti na zavádění nových institutů), i v případě komentovaného ustanovení došlo - byť dosud tolikx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxstavitelný pozemek", "plocha", "stavba") a k rozšíření o definici pojmu "zastavěná plocha pozemku".
Komentované ustanovení je rozčleněno do sedxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxti stavebního řádu, což odráží systematiku stavebního zákona. Výkladová ustanovení jsou platná nejen pro účely výkladu jednotlivých ustanovení staxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jsou tímto zákonem dána zmocnění příslušnému orgánu veřejné moci (Ministerstvu pro místní rozvoj). Pokud by došlo k vymezení stejného pojmu v podzákoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxně nebrání využití výkladových ustanovení u pojmů "pro účely" konkrétního podzákonného právního předpisu.
Výkladová vymezení vybraných pojmů jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxaných pojmů (např. "nezastavěné území" je blíže vymezeno pojmy "zastavěné území" a "zastavitelná plocha") je nutno dokonce přímo pracovat s definicexx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxslativní techniky, zabraňující dalším případným nejasnostem. V komentovaném ustanovení jsou za účelem zjednodušení a přehlednosti právní úpravy rxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvby"), což na uživatele právní úpravy klade nároky stran nutnosti seznámit se s právní úpravou komplexněji.
Změnou v území se rozumí v podstatě jakýxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xomentář k § 2 odst. 5 a 6). Koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území patří mezi cíle územního plánování; tu provádějí orgány územního plánoxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx Realizace změn v území je pak výsledkem územního plánování, když prověřování a posuzování potřebnosti těchto změn je jedním ze základních úkolů územnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx
xxxxx x xzemí jsou předmětem územního rozhodování, když mezi typy územních rozhodnutí se řadí rozhodnutí o umístění stavby či rozhodnutí o změně využití území xx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xe územně rozhodovacímu procesu (v širším slova smyslu) nebudou podléhat jakékoli změny v území, jež by jinak pod pojem "změna v území" dle jeho obecné dexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x§ 21).
Stavební pozemek je vymezen jako pozemek, který má sloužit k umístění stavby. Může se přitom jednat jen o část pozemku nebo naopak o souhrn pozexxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxerý územní rozhodnutí nahrazuje. Stavební pozemek je v územním rozhodnutí (regulačním plánu) vymezen. Prováděcí právní předpis (vyhláška o využíváxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xdpady apod.). Použití tohoto termínu značí pozemek nezastavěný [srov. s pojmem "zastavěný stavební pozemek" dle písm. c), resp. "stavební parcela"]x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo pozemková parcela. V případě pozemkové parcely se bude jednat o pozemek zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospoxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxní mapě a označen parcelním číslem" a pozemky dále člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxzemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří" a "pozemková parcela", pod níž spadá "pozemek, který není stavební parcelou". V katastru nxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvitostí uvedeným způsobem, nemůže naplnit definici pojmu "zastavěný stavební pozemek". Zastavěné stavební pozemky jsou zahrnovány xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx domýšlet si vlastní definici tohoto pojmu s poukazem na skutečnost, že stavební pozemek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmků porovnat" (rozsudek NSS ze dne 30.6.2011, čj. 4 Ao 4/2011-59).
Pojem "zastavěné území" je jedním ze základních pojmů územního plánování. Rozumx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxemím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí; takové vymezení zastavěné části obce se označuje jako intraxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je soustředěna (má být soustřeďována) výstavba. Stanovení této hranice má též ochrannou funkci ve vztahu k území nezastavěnému [viz komentář k § 2 odstx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xezastavěného území a nezastavitelných pozemků s cílem snižování nebezpečí nevratného procesu jejich přeměny. (...) Právě diferenciace procesních xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.) oproti předchozímu stavebnímu zákonu (č. 50/1976 Sb.)" (cit z rozsudku NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxě intravilánu se do něj zahrnují. Pokud územní plán vydán není, může obec místo něj rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx náročné ve srovnání s pořízením územního plánu, zpravidla bude menším obcím za účelem jejich územního rozvoje postačovat. Postup pro vymezení zastavxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxezení zastavěného území musí být vždy odůvodněno (§ 60 odst. 3). Podmínkou pro vymezení zastavěného území samostatným postupem podle § 59 je neexistexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxe 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1795/2009 Sb. NSS). Je-li záměr v zastavěném území, může být vedeno zjednodušené územní řízení (§ 95) nebo může být na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diferenciace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvané účely (§ 18 odst. 5).
Vymezení pozemků, které nelze zastavět (nezastavitelných pozemků), představuje zejména ochranný nástroj pro území obcxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdárné) využití zastavěného území (§ 18 odst. 4), k tomu srov. shora citovaný rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1795/2009 Sb. NSS. Nezaxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí v území obce stanovit potřebné podmínky další ochrany takovýchto pozemků nebo podmínky změn jejich využití tím, že budou začleněny do zastavitelnýxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jež slouží obecnému užívání, jakož ani v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha. Mezi nezastavitexxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxukturu, to však jen způsobem, který neznemožní dosavadní využití těchto pozemků (§ 18 odst. 6).
Pojem "nezastavěné území" je vymezen negativní defxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx území poskytuje právní úprava ochranu (§ 18 odst. 4), jedná se o jeden z veřejných zájmů na využití území. V nezastavěném území lze umisťovat pouze blíže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále takovx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxřízení, ekologická a informační centra, a to jen v souladu s charakterem takového nezastavěného území. Umístění těchto staveb, zařízení a jiných opatxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xe užíván v územně plánovací dokumentaci či v územně plánovacích podkladech. "Plochou" se rozumí část území tvořená jedním či více pozemky nebo jen částx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxech (územně plánovací podklady, územní studie), a to s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejich využití a jejich význam. Obecné i podrobné poxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvaného způsobu využití (např. plochy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxmních rezerv). Obecným požadavkem na vymezování ploch je přitom tvorba a ochrana veřejně přístupných prostranství v zastavěném území a v zastavitelnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxkového významu [§ 2 odst. 1 písm. h)], plocha vymezená pro umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy může bxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx, či "zvláštní plocha" (§ 2 odst. 7).
Pojem "plocha nadmístního (republikového) významu" se vymezuje za účelem odlišení ploch, které svým významemx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha celoměstského významu (pozn. před novelou č. 350/2012 Sb. byla plochou nadmístního významu v případě hlavního města Prahy plocha, která svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx644, či ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185) je nadmístní charakter plochy dán jejím komplexním funkčním využitím. Při hodnocení určité takto vymezexx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí a z toho, zda toto ovlivnění je skutečné a podstatné (srov. rozsudky NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185, nebo ze dne 17.4.2014, čj. 9 Aos 6/2013-44xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xovele č. 350/2012 Sb.) být jakožto záležitost nadmístního významu - pokud s tím krajský úřad souhlasí - též součástí územního plánu (§ 43 odst. 1). Jak přxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo významu, není důvod rozlišovat mezi záležitostmi nadmístního významu, jež nemají zároveň republikový význam, a záležitostmi republikového význaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxenou pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2.] nebo opatření nestavební povahy. V případě koridorů, ktxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx charakteru.
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxmž budou infrastrukturní stavby umístěny (rozsudek KS v Brně ze dne 31.3.2015 čj. 63 A 13/2014-104). Požadavek na přesnost vymezování koridorů pro dopxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xopravní a technická infrastruktura, se v jednotlivých nástrojích územního plánování liší o míru podrobnosti vymezení ostatních regulovaných prvkůx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxěry jsou tak podrobeny vyšší míře podrobnosti oproti ostatním regulovaným prvkům" (rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526, bod 39 a násl.).
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmezení zastavitelných ploch je označení konkrétního území, do něhož je soustředěna (má být soustřeďována) výstavba. Pro záměry umisťované do zastavxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xozvoje území a míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4). V souladu s veřejným zájmem na přednostní využívání zastavitelných ploch lze další zastavxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxít již vymezené zastavitelné plochy a na základě (odůvodněné) potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4). Vyhodnocení účelného využxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxmu uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 22.12.2011, čj. 8 Ao 6/2011-87, publ. pod č. 2741/2013 Sb. NSS, nelze popřít, "že vymezení nových zastavxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxní nových zastavitelných ploch zdůvodnila". Toto zdůvodnění nemůže být pouze formální, ale musí být komplexní a obsahovat vyhodnocení předpokládanxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: 1. dopravní infrastruktura, 2. technická infrastruktura, 3. občanské vybavení a 4. veřejné prostranství. V případě prvních tří kategorií zákon uváxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx kanalizace, trafostanice, produktovody, ad 3/ stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu). Veřexxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxto pojmu. Právě účel užívání těchto objektů je mj. důvodem, proč lze výjimečně umísťovat stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezasxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxího plánování [§ 19 odst. 1 písm. c)]. V rámci územního rozhodování je pak řešeno napojení stavby (území) na dopravní a technickou infrastrukturu.
K xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxu ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526, 2698/2012 Sb. NSS, bod 40 a násl. Poukázal na odlišnosti v podrobnosti vymezování dopravní a technické infrastrxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xelikostí jednotlivých celků, kterými jsou dané prvky vymezovány. Zatímco ostatní prvky územního plánování jsou v nejvyšších nástrojích územního plxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxtrojů územního plánování vymezována pomocí ploch a koridorů. (...) oblast je větší celek než plocha. V případě vymezování jakýchkoliv prvků na základx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx regulovaným prvkům specifické regulaci, kdy její část může být již na úrovní PÚR vymezena pomocí koridorů. Vzhledem k závaznosti vyšších nástrojů úzexxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxích stupňů územně plánovacích nástrojů, které jej mohou pouze zpřesňovat. Přestože takto vysoká míra konkretizace daných záměrů je vlastní spíše nižxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxa ze specifických potřeb vychází především ze skutečnosti, že pro vymezování dopravní a technické infrastruktury je nutná koordinace příslušných poxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxechnická povaha. Dopravní a technické stavby jsou typickými představiteli tzv. liniových staveb. Liniové stavby jsou stavby, u nichž podstatně převxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xlochy smíšeně výrobní, kde není ani dopředu známo jejich reálné vytížení, a tyto plochy se budou následně v dalších územně plánovacích nástrojích dále xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh stupňů územního plánování. Obecně mají být v nejvyšších stupních jednotlivé prvky vymezeny s velkou mírou obecnosti (např. pomocí oblastí), a tyto pxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxž k dalšímu členění nedochází. [50] V případě vymezování ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury je specifická i míra podrobnosti, se ktexxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxlné míře podrobnosti v koncových bodech a v prostoru mezi nimi. V případě koncových bodů je vzhledem k charakteru těchto staveb nutné zajistit jejich přxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe stavba (viz komentář k § 2 odst. 3) pro veřejnou infrastrukturu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zásady územního rozvoje, územní plxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxístění veřejně prospěšné stavby (nebo veřejně prospěšného opatření) mohlo být zrušeno nebo změněno územní rozhodnutí z moci úřední (§ 94 odst. 3). K poxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxslušnou územně plánovací dokumentací; což neplatí, postačuje-li pro veřejně prospěšnou stavbu zřízení věcného břemene (§ 101 odst. 1).
V rámci říxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxahu k institutu vyvlastnění pak stavební zákon stanoví, že pro potřeby realizace některých veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx x/2010-65, 2353/2011 Sb. NSS, podle něhož je veřejně prospěšnou stavbou ve smyslu komentované definice stavba určená k odvodnění pozemků (v daném přípxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví. Toto opatření je vymezeno ve vydané územně plánovací dokumentaci (zásaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxí o umístění veřejně prospěšného opatření (§ 94 odst. 3). Ve vztahu k institutu vyvlastnění pak stavební zákon stanoví, že pro potřeby realizace něktexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxx xxrmínem územně plánovací dokumentace xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xzemí obce) a regulační plán (pořizovaný pro řešené území kraje či obce). Mezi územně plánovací dokumentaci není řazena politika územního rozvoje, ktexx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxů územního plánování na úrovni republikové a mezinárodní, územně plánovací dokumenty představují soustavu konkretizujících nástrojů územního pláxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xydávána (na rozdíl od politiky územního rozvoje) ve formě opatření obecné povahy.
Pořizovatel je stěžejním subjektem působícím na úseku územního xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvatelů", je jimi obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany. Úkolem pořizovatele je "pořídit" (tj. vést proces vxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Dalším subjektem, který však již vystupuje na úseku stavebního řádu, je "stavební podnikatel". Tímto označením se rozumí osoba, která je držitelem opxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xprávnění podle živnostenského zákona.
Pouze stavební podnikatel může jako zhotovitel provádět stavbu, je přitom povinen zabezpečit, aby práce nx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xtavebním podnikatelem, nejedná-li se o stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení (§ 128). V případě, že stavební úřad nařídí vlastníkx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxbo zvířat), a hrozí-li nebezpečí z prodlení, odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce zajistí stavební úřad prostřednictvím stavebního podxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxadě je stavební podnikatel účastníkem řízení (§ 142 odst. 3). Při porušení zákonem stanovených povinností má stavební podnikatel též deliktní odpověxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx sebe žádá o vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a 2. osoba, která svxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxatelské činnosti [viz odst. 2 písm. b)]. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.
Vymezení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27.1.2016, čj. 6 As 196/2015-33, uvedl, že "[h]lavním úkolem první a druhé části definice je vymezit pojem "stavxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxložena na formálním hledisku. Žadatel o stavební povolení, resp. ten, kdo ohlašuje stavbu, se tedy stává stavebníkem pro účely daného řízení, resp. prxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxe". To znamená, že žádá-li o vydání stavebního povolení stavební podnikatel pro objednatele stavby v rámci inženýrské činnosti, měl by být vybaven plnxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxí na třetí část definice, má být stavebníkem též "osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxt kdokoliv, nikoliv nutně jen žadatel. Čtvrtá část definice, podle níž se stavebníkem "rozumí též investor a objednatel stavby", již danou myšlenku poxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxk v tom, že demonstrativně, resp. názorně označuje typické stavebníky, jednak v tom, že usnadňuje při realizaci dozorových oprávnění identifikaci osxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxjednatele zpravidla postačí listinné důkazy." Z toho vyplývá závěr, že "[k]dokoliv, kdo stavbu pro sebe buduje, se stává ze zákona stavebníkem na záklxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavebního povolení, příp. jiného aktu zakládajícího veřejné subjektivní právo stavby na daném místě. Lze tedy říci, že třetí a čtvrtá část definice sxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovení ve smyslu § 73 odst. 2 věta druhá správního řádu, podle níž pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem v rozsxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx zákona nevylučuje, aby se v pozici stavebníka u jednoho stavebního záměru nalézalo více subjektů, kterým přísluší toto postavení z různých titulů". xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a pxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxjektu, který vykonává odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Stavební dozor může vykonávat osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebníxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxmky může pouze stavební podnikatel jako zhotovitel provádět stavbu, je přitom povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k nimž je třeba zvláštní oprávnxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx a § 104, které může stavebník sám pro sebe provádět svépomocí, avšak jen za podmínky, že stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx (solidární se stavebníkem) za vymezené požadavky při provádění stavby, jakož o kontrolní a oznamovací povinnosti. Stavební zákon zakládá fyzické osxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy, v níž jsou stanoveny požadavky na výstavbu. Tento pojem zahrnuje 1. obecné požadavky na využívání území stanovené prováděcími právnímx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x. obecné technické požadavky zabezpečující tzv. bezbariérové užívání stavby (viz vyhláška č. 398/2009 Sb.). Legislativní zkratka "bezbariérové užxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem.
Povinnost dodxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxání a odstraňování staveb. Přitom výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze udělit jen v jednotlivých odůvodněných případech za splnění zákonem vyxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxogií; stavbou je nejen hotové dílo, ale též proces stavění. Není-li stavba zapsána v katastru nemovitostí, neznamená, xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxní, je úkolem stavebního úřadu, aby v konkrétním případě posoudil, jestli má co do činění se stavebním dílem, nebo zda na konkrétní objekt regulace stavxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxrávního řádu). Svůj úsudek pak musí řádně odůvodnit. Na tomto závěru se veřejný ochránce práv (srov. jeho zprávu o šetření ze dne 28.6.2016, sp. zn. 2729xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxl: "Určení toho, zda něco stavbou je nebo není, závisí z pohledu stavebního zákona na správním uvážení příslušného stavebního úřadu. Správní orgán si xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxou. Pokud pak jde o pojem stavba z hlediska stavebního zákona, vždy byla a je chápána jako výsledek činností stavební podle zásad stavitelského umění, txx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxe 27.4.2006, čj. 1 Afs 124/2005-61, potvrdil, že: "Stavební zákon nedefinuje pojem stavby vyčerpávajícím způsobem a naprosto konkrétně, nýbrž (...) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxuje určitou míru stavebnětechnických znalostí a dovedností."
Podle názoru odborné literatury (MALÝ, Stanislav. Základní pojmy a kategorie stavxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xumulativně splněny všechny následující znaky. Stavební dílo musí být:
-
výsledkem záměrné lidské činnosti,
-
provedené za použití stavebníhx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,
-
realizované k plnění zamýšleného, nikoliv nahodilého, účelu.
KS v Hradci Králové pak v rozsudku ze dne 25.4.2003, čj. 31 Ca 24/2002-27, pxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xodle něj vzniknout nejen tzv. mokrým procesem (zděním nebo litím), ale i pracemi pouze tesařskými nebo truhlářskými, při nichž jsou jednotlivé stavebxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxstické, že vyžaduje zvláštní odborné znalosti a dovednosti a že buď jí samou, nebo jejím výsledkem mohou být dotčeny veřejné zájmy (např. bezpečnost, fxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx zákona.
V pochybnostech, zda se jedná o stavbu, by se proto mělo zkoumat, zda je veřejný zájem na tom, aby režimu stavebního zákona podléhal objekt, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxmto způsobem lze zamezit nejen neúnosné zátěži pro veřejnou správu, ale rovněž excesivnímu omezení soukromých osob, k němuž by mohla dospět formalistxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxž výrobek plnící funkci stavby. Oproti stavbě nevzniká takový výrobek za použití stavební nebo montážní technologie, nýbrž vzniká továrním způsobem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxodné účely; výrobek je totiž na určitém pozemku umístěn právě proto, aby zastával funkci, k jejímuž plnění by jinak musela být zbudována a případně také xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xne 8.12.2010, čj. 10 Ca 280/2008-78).
Dočasnou je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Je přitom lhostejno, zda tak učiní sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa), územním souhlasu (pro nějž se § 92 odst. 1 použije přiměřeně - § 96 odst. 4), souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 106 odst. 2), stavxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní - § 18e a § 18c vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona), rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (pro nějž se § 115 odst. 1 použije přiměřenx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxazující územní rozhodnutí není sice údaj o tom, zda je stavba trvalou, či dočasnou [§ 16 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky o podrobnější úpravě staxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxením veřejnoprávní smlouvy souhlas. Lze tedy hovořit o tom, že i v takovém případě, při uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutíx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxora [§ 18g odst. 1 písm. b) vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona], na jehož základě je stavba prováděna. Stavební úřad o tomto záměru nerozhoxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xlyne z certifikátu, s nímž stavební úřad vyslovuje souhlas tím, že proti němu svými výhradami nebrojí (§ 117 odst. 4 stavebního zákona), nebo který je odxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu prvního nebo druhého stupně prochází. Účinky údaje o trvání stavby, ať už jsou uvedeny v některém aktu stavebního úřadu nebo certifikátu autorizovxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxovat za stavbu dočasnou i tu, o níž to autorizovaný inspektor ve svém certifikátu stanovil.
Stavba, která naplňuje definici stavebního zákona (je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxle stavebního zákona "reklamní zařízení". Podle § 3 odst. 2 se jedná o informační a reklamní panel, tabuli, desku či jinou konstrukci, pokud nejde o "sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťované mimo ochranná pásma pozemních komunikací nevyžaduje podle § 79 odst. 2 písm. a) územní rozhodnutí ani územní soxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx x) bod 15.], zatímco stavba pro reklamu ohlášena být musí [§ 104 odst. 1 písm. e)]. Požadavky, které musí být při umístění stavby pro reklamu a reklamního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x "její část" a "změna dokončené stavby" (k tomuto pojmu viz níže). Vlastník proto může podle pravidel, jimiž se změna užívání stavby řídí, změnit účel užxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx zn. 4123/2013/VOP). Stavební úřad také může podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona nařídit odstranění stavby v případě nepovolené nástavby, pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xk tomu srov. zprávu o šetření veřejného ochránce práv ze dne 14.7.2015, sp. zn. 2985/2015/VOP). Podle rozsudku NSS ze dne 23.11.2011, čj. 3 As 18/2011-1xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx povolit tuto část samostatně, bez současného povolení ostatních částí nepovolené stavby.
Stavební zákon definuje obsah pojmů "nástavba", "přísxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxmu "stavba". Z výrazu "změna dokončené stavby" lze dovodit, že při jejím provádění je určitá, již dokončená stavba měněna oproti předchozímu stavu, a tx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx2011-97, "jde nejčastěji o nástavbu podlaží či části podlaží na stávající budovu. Stavební zákon nestanovuje žádný minimální rozměr tohoto zvýšení; xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komínu, stožáru (pokud je stavbou) apod. Podle ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona se pod pojmem stavba rozumí i část stavby. To znamená, že i zvýšexx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xavýšení stavby o rozdíl mezi střechou valbovou a plochou."
-
Přístavbou se stávající stavba půdorysně rozšiřuje. O přístavbu se však jedná pouze txxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xze citovat z výše uvedeného rozsudku NSS, podle něhož: "Významná je zde podmínka provozního propojení přístavby a původní stavby. Při jejím nesplnění xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxavbou a nově vzniklou částí; typicky dveře, okno." Podle rozsudku NSS ze dne 27.6.2007, čj. 3 As 72/2006-83, není pro posouzení, zda jsou stavby provoznx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx průchozí (dveřmi, chodbou, přístupem z jedné části stavby na plochou střechu druhé apod.), je nutno vycházet z toho, že provozní (funkční) propojení mxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvby měněno. Jedinou výjimkou je zateplení pláště stavby, v jehož důsledku může k půdorysnému rozšíření dojít. Stavební zákon však výslovně určuje, že x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtavby až do základů a následnou realizaci nové stavby s využitím několika fragmentů stavby původní nelze hodnotit jako stavební úpravu." Veřejný ochrxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, např. kvůli zvýšení nosnosti nebo změně druhu a typu vodítek (zpráva x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich kombinace (je-li např. nástavba spojena s přístavbou), nelze za změnu dokončené stavby považovat. Jak uvedl KS v Praze v rozsudku ze dne 31.5.20xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxys, nebo se může změnit vnitřní uspořádání stavby či dojít k zásahu do jejího obvodového pláště (v důsledku zřízení nového okenního či dveřního otvoru axxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxém rozsahu. Stavbu, která po odstranění původní stavby vznikla na pozůstatku její základové konstrukce, však za změnu dokončené stavby považovat nelxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxtry a plní obdobnou funkci jako stavba původní. Že v takovém případě dochází ke vzniku nové stavby, potvrzují i závěry NSS (rozsudek ze dne 16.1.2004, čjx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdu s povolením, které podle stavebního zákona k jejímu legálnímu zhotovení potřebuje, a v souladu s dokumentací stavby, kterou ověřil buď stavební úřxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe stavební zákon jako "změnu stavby před dokončením". Stavebník se může tímto způsobem odchýlit například od podoby, kterou by jeho stavba měla podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxk hodlá pokračovat ve stavební činnosti po uplynutí termínu dokončení stavby atd.). Aby mohl změnu stavby před dokončením legálně provést, je třeba, axx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxy, nebo nechal změnu stavby před dokončením posoudit autorizovaným inspektorem (§ 118 stavebního zákona). Provede-li však stavebník změnu stavby, axxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa jako v případě tzv. nepodstatné odchylky, zaznamenané v dokumentaci skutečného provedení stavby, nebo dodatečným povolením podle § 129, jde-li o oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxu "zastavěná plocha pozemku". Odlišné jsou definice, které uvádí "oceňovací" vyhláška č. 441/2013 Sb. v příloze č. 1, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxo zákona vypočtena nejen zastavěná plocha pozemku, ale rovněž zastavěná plocha stavby, vydalo MMR metodickou pomůcku, která je uveřejněna na jeho inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxtřednictvím jediné přístavby, tzv. spojnice mezi původně samostatnými stavbami [§ 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona], dochází k půdorysnému rozšíxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvky na dodržení odstupových vzdáleností od sousedních pozemků a staveb.
Sdělení ze dne 1.2.2016, sp. zn. 7534/2015/VOP Správní praxe obecně dovozxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxém výkladu pojmů stavební činnost, stavba a zařízení si nelze představit, že by stavební úřad projednával a povoloval navršení (nikterak velkých) kamxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou [ustanovení § 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona], přičemž není rozhodné, zxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxčasně je provozně propojen s budovou, rozšiřuje zastavěnou plochu budovy a je přístavbou budovy (ustanovení § 2 odst. 7 stavebního zákona).
Zpráva x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xměna druhu nebo typu vodítek) není údržbou stavby (§ 3 odst. 4 stavebního zákona), nýbrž změnou stavby (§ 2 odst. 5 písm. c/ stavebního zákona). Stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxečnost (§ 103 odst. 1 písm. h/ stavebního zákona).
Stanoviska MMR
Judikatura
Rozsudek NSx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi nadmístního významu, jež nemají zároveň republikový význam, a záležitostmi republikového významu vymezenými v politice územního rozvoje.
Rozxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo záměru nalézalo více subjektů, kterým přísluší toto postavení z různých titulů."
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle stavebního zákona, jejichž cílem je vznik veřejného subjektivního práva provést stavbu. První část definice je založena na formálním hlediskux xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu pouze doplňuje podmínku, že stavebník musí žádat vydání stavebního povolení ‚pro sebe'. To znamená, že žádá-li o vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxtelovým jménem a jako stavebník by v žádosti měl být označen objednatel." Dále soud konstatoval, že "podíváme-li se nyní na třetí část definice, má být sxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxnikatelské činnosti". Po vzniku veřejného subjektivního práva provést stavbu se již může "legálním" stavebníkem stát kdokoliv, nikoliv nutně jen žaxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxh definice stavebníka (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2015 čj. 10 As 14/2015-59). "Její praktický význam spočívá jednak v xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxy stavebníka tam, kde by nalezení osoby provádějící pro sebe stavbu vyžadovalo složité svědecké dokazování, zatímco k identifikaci investora či objexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxě třetí, resp. čtvrté části definice, a tudíž jsou pro něj závazné nejen požadavky, jež na stavebníka klade stavební zákon, nýbrž i podmínky vydaného stxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxvebníka nabývají na významu až po skončení stavebního řízení či korespondujícího zjednodušeného procesu, přičemž se jedná o zvláštní zákonné ustanoxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxu v něm uvedeném".
Rozsudek NSS ze dne 20.5.2015, čj. 10 As 14/2015-59
Stavebníkem je též investor dle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxi druhé, třetí a páté tohoto zákona").
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526, 2698/2012 Sb. NSS
Soud zde poukázal na odlišnosti v podrobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlná míra podrobnosti vychází již z rozdílu mezi velikostí jednotlivých celků, kterými jsou dané prvky vymezovány. Zatímco ostatní prvky územního pláxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxdorů. (...) oblast je větší celek než plocha. V případě vymezování jakýchkoliv prvků na základě oblastí se tak jedná o menší míru podrobnosti oproti vymxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xůže být již na úrovní PÚR vymezena pomocí koridorů. Vzhledem k závaznosti vyšších nástrojů územního plánování pro nižší stupně (viz § 36 odst. 5 a § 43 odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pouze zpřesňovat. Přestože takto vysoká míra konkretizace daných záměrů je vlastní spíše nižším nástrojům územního plánování, v případě dopravní a txxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti, že pro vymezování dopravní a technické infrastruktury je nutná koordinace příslušných pořizovatelů dle úrovně významu, jakého má daný koridor doxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxkými představiteli tzv. liniových staveb. Liniové stavby jsou stavby, u nichž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; (...) Poxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx reálné vytížení, a tyto plochy se budou následně v dalších územně plánovacích nástrojích dále členit a upřesňovat. [49] Specifická stavebnětechnickx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxh stupních jednotlivé prvky vymezeny s velkou mírou obecnosti (např. pomocí oblastí), a tyto plochy se mají dále v nižších stupních členit a zpřesňovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury je specifická i míra podrobnosti, se kterou mají být tyto koridory vymezeny v celé své ploše. Ačkoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxhledem k výše uvedeným specifikům podléhá rozdílné míře podrobnosti v koncových bodech a v prostoru mezi nimi. V případě koncových bodů je vzhledem k chxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxk půdorysnému, tak výškovému rozšíření stavby, posuzovanou změnu stavby nelze označit jako stavební úpravu. Jedná se o změny stavby (přístavbu a nástxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxmí.
Rozsudek NSS ze dne 22.12.2011, čj. 8 Ao 6/2011-87, č. 2741/2013 Sb. NSS
Nelze popřít, "že vymezení nových zastavitelných ploch je oprávněním oxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxh zdůvodnila".
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxmek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, ale musí vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) stavebxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx NSS
"Veřejný zájem na využití území je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a vymezování zastavitelných ploch a na ochranu nezastavxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území je podstatnou změnou přístupu v rozhodování o území provedenou novým stavebníx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx doby vydání územního plánu, kterým lze na základě posouzení všech potřebných souvislostí v území obce stanovit potřebné podmínky další ochrany takovxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx3
Vzájemným provozním propojením ve smyslu § 139b odst. 3 písm. b) stavebního zákona je třeba rozumět stav, kdy je přístavba s dosavadní stavbou propoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xozhodující.
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2004, čj. 5 A 23/2000-45
Jestliže původní stavba umístěná na určitém pozemku byla odstraněna (zanikla), je txxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných hledisek zcela shodnou se stavbou původní. Pro účely požadovaného stavebního povolení je pak nerozhodné, že původní stavba byla odstraněna v dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiného orgánu, který působnost stavebního úřadu vykonává).
Rozsudek KS v Praze ze dne 31.5.2016, čj. 45 A 71/2014-84
Stavbu, která spočívá v odstrxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxžitím ponechaných částí základových konstrukcí původní stavby, není změnou dokončené stavby ve smyslu § 2 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, nýbrx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxu, zejména s § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Rozsudek KS v Brně ze dne 16.3.2016, čj. 31 A 15/2014-46
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxžitím stavební nebo montážní technologie, ale jiné průmyslové, např. strojírenské technologie. Výrobek plnící funkci stavby je zařízením vyrobenýx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxná o výrobek, který plní takovou funkci, jakou obvykle plní stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006. Nejpodstatnějším charakteristixxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxouhodobě. Takovým výrobkem může být např. i silniční vozidlo.
Komentář
V daném ustanovení jsou obsaženy další základní legální defixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xefinice pojmů výlučně pro potřeby stavebního zákona, resp. pro úkony subjektů postupujících podle stavebního zákona včetně jeho prováděcích předpxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx považovat za terénní úpravy. Definici terénních úprav je na místě interpretovat tak, že pouze takové zemní práce a změny terénu, které mají za následek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxe terénních úprav postačí, pokud tyto činnosti mají podstatný vliv na jeden z aspektů tj. buď na vzhled prostředí nebo změnu odtokových poměrů. V kontexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx navážka, násyp apod. bude terénní úpravou, pokud bude mít podstatný vliv na vzhled prostředí nebo podstatný vliv na změnu prostředí. Naopak terénními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xždy výsledkem správního uvážení příslušného stavebního úřadu. K výkladu "neurčitý právní pojem" a "správní uvážení" lze odkázat na usnesení rozšířexxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm smyslu. Za zařízení se považují informační a reklamní panel, deska, tabule či jiná konstrukce a technické zařízení. O zařízení nepůjde tam, kdy věc buxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxdující stanovisko příslušného stavebního úřadu. Takové stanovisko má povahu opatření, tj. tzv. jiného úkonu podle části IV. správního řádu.
Stavxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmek, jeho část nebo část stavby, dále také jiný pozemek nebo jiná stavba nebo jejich části, které vymezí stavební úřad. Stavební úřad tak činí ve výroku rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Zákonodárce klade důraz na smysl, účel údržby. Povinnost udxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdních práv a svobod. Pokud vlastník tuto svoji základní povinnost neplní a neplnění této povinnosti ohrožuje veřejné zájmy jako je ohrožení životů či zxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxovacích prací ukládá stavební úřad vlastníkovi na jeho náklady (§ 139 stavebního zákona).
V odst. 5 zákonná úprava upřesňuje, že stavební činnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm pojmem "stavební záměr".
Stanoviska ochránce
Zpráva o šetření ze dne 12.9.2016, sp. zn. 3828/2016/VOP Dle ustanovení § 3 odst. 4 stavebního zákoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xe prodloužila její uživatelnost. Z povahy věci tedy nepřipadá v úvahu odstranění stavby jako takové ani její podstatné části, jelikož v obecné rovině nxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx o šetření ze dne 12.10.2015, sp. zn. 8114/2014/VOP Odstranění a zhotovení nové stavby, pokud původní stavba zcela zanikla, nelze považovat za udržovaxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx 2 As 191/2015-63
Pro výstavbu nového oplocení odlišných parametrů i materiálu, byť v místě, kde stával původní, zchátralý plot, je třeba požádat stavxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx dne 24.6.2009, čj. 1 As 35/2009-69
NSS se shoduje s hodnocením krajského soudu, že prováděné stavební práce neměly charakter udržovacích prací. V podxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxřit o výměně kus za kus, neboť krov související s vikýřem má jiné rozměry i umístění, což mimochodem vede i ke změně celkového tvaru střechy (...)
Uvedenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxlnost. Práce naopak znamenají změnu stavby oproti ověřené projektové dokumentaci (resp. dokumentaci skutečného provedení stavby), a proto se již poxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xRUHÁ
VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Důvodová zpráva
V souvislosti se základními principy pro výkon veřejné správy podxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxdušujících postupů. Podle povahy daného případu má příslušný orgán územního plánování nebo stavební úřad možnost zvolit odpovídající postup s cílemx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxněných zájmů dotčených osob. Návrh zákona upravuje současně možnost využití veřejnoprávní smlouvy namísto vydání správního rozhodnutí (§ 161 odst. x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxůty podle správního řádu.
Jedním z řady dalších zásadních a radikálních opatření v návrhu zákona, které souvisí s principem, že veřejná správa je slxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxika stanovisek (závazných stanovisek) podle několika zvláštních právních předpisů. To znamená, že žadatel nebude povinen obcházet jednotlivé orgaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxany veřejných zájmů, které je příslušný hájit.
Komentář
Toto ustanovení je svou povahou úvodním ustanovením, a také je tak i výslovně označeno, v nxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xzemního plánování a stavebního řádu, stanoví také některá vlastní speciální pravidla, jimiž se příslušné správní orgány v rámci postupů v režimu stavxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa a jeho aplikace tyto zásady doplňují a rozvíjí.
Takto se především v návaznosti na zásadu racionality v činnosti správních orgánů ukládá orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouzx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s předchozí úpravou, příslušné posuzovací a rozhodovací procesy. V důsledku toho tak např. platí, že pro stavbu "běžného" rodinného domku (stavba pro xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní s předchozím územním souhlasem.
S tím souvisí v daném ustanovení i zdůraznění toho, že tam, kde tak stanoví stavební zákon, mohou orgány územního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmlouvu). S touto možností počítá stavební zákon jednak v rámci územního řízení a dále i v rámci stavebního povolovacího řízení.
V dané souvislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxí k výkonu vybrané územně plánovací činnosti obecním úřadem určité obce pro potřeby jiné obce, obdobně pro ujednání výkonu pravomoci stavebního úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxho plánu vydaného na žádost (jako tzv. veřejnoprávní smlouvu týkající se převodu nebo výkonu subjektivních práv a povinností). Při uzavírání těchto vxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnodušení příslušných, jinak obvyklých či klasických, postupů.
Zvláštní pozornost toto ustanovení v uváděných souvislostech věnuje také dotčenxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxinnosti. Podle citované úpravy obsažené ve správním řádu jsou dotčenými správními orgány jednak ty správní orgány, o kterých to v příslušných věcných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx závazných stanovisek, jak je má na mysli § 149 správního řádu, popř. které jsou příslušné k vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávného celku na samosprávu. Tady je tomu tak bez ohledu na to, zda tak stanoví, či nestanoví, zvláštní zákon.
Posláním dotčených orgánů v úzexxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxy zpravidla vydávají právě na základě vždy příslušných právních předpisů závazná stanoviska či stanoviska.
Závazná stanoviska dotčené orgány vyxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu, popř. pro úkony autorizovaného inspektora. Tato závazná stanoviska nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, pokud zvláštní právnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxproti tomu stanoviska vydávají dotčené orgány pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona. I v tomto případě plxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uvedené účely (tj. pro pořizování a vydání politiky územního rozvoje a dále pro všechny případy vydání opatření obecné povahy podle stavebního zákonax xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxky, a stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné povahy nebo jiného úkonu orgánu územního plánovánx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předmětné účely závazná a která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze samostatně napadnout řádnými opravnými prostředky. Nezákxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxvazné stanovisko. Pro potřeby příp. soudního přezkoumání závazných stanovisek potom podle ustálené judikatury taktéž obdobně xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x As 75/2009-113.
Zvláštním případem závazného stanoviska nebo stanoviska, s nímž stavební zákon výslovně počítá a jehož existenci toto zákonné uxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřichází v úvahu tehdy a tam, kde je dotčeným orgánem ve více směrech ochrany jeden a tentýž orgán. To přichází v praxi v úvahu zejména na úrovni obecních úřxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxu přicházejících směrech v rámci úřadu "podílí" jejich specializované odbory. V takových případech potom platí, že namísto více jednotlivých závaznxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxy věci je zřejmé, což stavební zákon navíc ještě výslovně zdůrazňuje, že takto postupovat lze pouze v případě, kdy jednotlivé požadavky na ochranu dotxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xako na postup vydávání koordinovaného stanoviska, se přiměřeně použijí ustanovení správního řádu o společném řízení (§ 140).
Stavební zákon v soxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxnávání případných protichůdných stanovisek. K tomu toto zákonné ustanovení stanoví, že jak u závazných stanovisek, tak u stanovisek, platí, že pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxanovisky navzájem, tak také pro rozpory mezi orgány územního plánování či stavební úřady a dotčenými orgány s jejich závaznými stanovisky či stanovisxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxi řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, týxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxnými výjimkami. Tak zejména platí, že v případě bezvýslednosti dohodovacího řízení musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých ústřednxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxo pravidla se nepoužijí na řešení rozporů s územními samosprávnými celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu. To buxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxje schvalují, resp. vydávají, v samostatné působnosti.
K uvedeným základním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxa platí jak ve věcech územního plánování, tak také ve věcech postupů podle stavebního řádu. Mimo to je třeba poznamenat, že z obsahu stavebního zákona rxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání, stejně jako s některými pravidly či zvláštnostmi, které platí samostatně v režimech postupů podle stavebního řádu. O těchto pravidlech či zvláštxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Související právní předpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x roku 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x5 odst. 2 s. ř. s.
Rozsudek NSS ze dne 30.9.2009, čj. 6 Ao 4/2009-104
Vysloví-li dotčený orgán souhlas se zpracováním změny územního plánu podle § 47 sxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesouhlasí se zvoleným věcným řešením podle § 50 citovaného zákona.
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xx xdst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nevydává tam, kde platný územní či regulační plán pro zastavitelnou plochu mimo zastavěné úzxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxh s orgánem ochrany přírody se s ohledem na závaznost stanovisek uplatňovaných v územním plánování podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 20xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
x xxxxomoci stavebního úřadu není stanoviska dotčených orgánů státní správy přezkoumávat. Stavební úřad je stanoviskem vázán (§ 89 ve vazbě na § 4 stavebníxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xřad je tak povinen zajistit soulad jednotlivých stanovisek navzájem, ale je rovněž povinen zhodnotit, zda přípustnost návrhu z pohledu jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxých stanovisek v jejich celku. Dopady předpokládaného umístění stavby dle návrhu a jejího vlivu v důsledku následného provozu musí být posuzovány ve vxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanovené v zájmu ochrany zdraví. Stavební úřad je povinen vyhodnotit dané vlivy ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze stanovisek plyne zjištění (vxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxvykazují nadlimitní či nepřípustné hodnoty, ale stavbu je navrhováno umístit do území, které je již za stávajícího stavu nadlimitně zatíženo, nebo se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávají orgány státní správy lesa stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 a nikoli závazná stanoviska [§ 4 odst. 2 písm. ax xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx009, čj. 52 Ca 12/2009-82
Závazné stanovisko vydané dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, orgánem ochrany zdraví jako dotčeným sxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxt. 1 správního řádu z roku 2004), přičemž je lze ve správním řízení napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mohou vůči účastníkům správního řízení, v němž je vydáváno rozhodnutí dle stavebního zákona z roku 2006, vzxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnovisku nepřípustná [§ 68 písm. e), § 70 písm. a), § 65 odst. 1 s. ř. s.]. Věcné námitky proti závaznému stanovisku však lze uplatnit v žalobě proti rozhodnxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedků, tj. odvolání podanému proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně směřujícímu proti obsahu závazného stanoviska.
HLAVA II
PŮSOBNOSx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxo plánování
kompetence
jednotlivých orgánů obcí a krajů, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva obrany. Účelem je stanovit přehledné podmínxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxitativně realizován v podmínkách organizace veřejné správy, která v předchozím období, a to zejména na územní úrovni, prošla zásadními změnami. Nejex xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xompetenční řešení veřejné správy na daném úseku či úsecích. V podmínkách nynější právní úpravy přísluší, do určité míry obdobně jako v podmínkách právxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxním úřadům. Nynější právní úpravou přitom bylo zvoleno řešení, které zřetelněji než dříve odděluje orgány územního plánování od stavebních úřadů.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany. Z § 10 odst. 2 potom ještě vyplývá, že ve vztahu k území vojenských újezdů vykonávají jmenovité působnosti vx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx a úrovni krajů. Tyto svou povahou samosprávné
korporace
potom zabezpečují jim příslušející úkoly diferencovaně, a to nejen s ohledem na rozdíly mezi xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxh orgánů krajů. Přitom důležitou roli při diferenciaci působnosti obcí a krajů sehrává, zda jsou předmětem zájmu územního plánování záležitosti místxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho významu, která není vymezena v nadřazené územní plánovací dokumentaci. K tomu srov. rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185. Současně se sxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx uvádí: Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Pokud jde o postavení a poslání samotných obcí v územním plánování, je nutno uvést, že u jejích orgánů je navíc nutno rozlišovat, zda se jedná o obec tzv. bxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxn v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
Pokux xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování na nižší úrovni zasahovat jen tehdy, pokud to umožňuje zákonná úprava. K tomu toto ustanovení stavebního zákona výslovně předepisuje, že oxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xostupují v součinnosti s orgány obcí. Obdobně i Ministerstvo pro místní rozvoj může podle výslovné dikce stavebního zákona zasahovat do působnosti oxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxovat v součinnosti s orgány krajů a dotčených obcí.
Orgány územního plánování přitom svoji činnost převážně realizují jako výkon státní správy, nixxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxny obcí a krajů ve věcech územního plánování vykonávají svoji působnost jako působnost přenesenou, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že o věci rozxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxy, kdy s tímto režimem počítaly zákon x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxkonem o obcích či zákonem o krajích, ale jsou takto svěřeny přímo stavebním zákonem. Mimo to však stavební zákon do samostatné působnosti výslovně svěxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu sousední obce, a v § 7 odst. 3 písm. a) potom stanoví, že rada kraje uplatňuje v samostatxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxávní předpisy
- Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s roxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xako záležitostí nadmístního významu umožňuje kraji vymezit v zásadách územního rozvoje [§ 5 odst. 4 ve spojení s § 36 stavebního zákona z roku 2006] plxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx-185
Obec nemůže ve svém územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena v zásadách územního rozvoje [§ 36 odst. 1 zákona č. 183/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xísm. h) uvedeného zákona] je i souhrn více ploch vymezených územním plánem, které mají místní souvislost a shodné funkční určení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x řízení podle § 101a a násl. s. ř. s. o zrušení územního plánu je obec, jejíž zastupitelstvo územní plán vydalo.
Orgány obce
Důvodová zprxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxě plánovací dokumentace jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Rozsah úkolů, jejichž plnění je svěřeno dalším obecním úřadům, je odstupňováx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxením kraj.
Komentář
Do působnosti orgánů obcí ve věcech územního plánování přísluší podle stavebního zákona
agenda
územních plánů obcí a regulxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxh opatření, a s tím souvisejících úkonů.
Pravomoc pořizovat územní plány obcí a regulační plány, jakož i související územně plánovací podklady (tjx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxiko obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které potom zpravidla zabezpečují příslušnou pořizovatelskou činnost pro všechny obce zahrnuté do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlní však i takové úkoly, jako např. podávání návrhu krajskému úřadu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti). Výkon působnosti úřadů územxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo stavebního zákona) přitom svěřovala územní plánování obecním úřadům všech obcí bez rozdílu s tím, že jednotlivé obce mohly požádat územně příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxé mnohé obce využívaly, takže nyní se
de facto
zákonem generalizuje stav, který se dříve v řadě případů praktikoval, avšak vždy na základě žádosti přísxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xýjimečně, a to jen tehdy, pokud zajistí splnění předepsaných kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti, přičemž tuto činnost mohxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxm pořizovatelským obecním úřadům bez rozdílu poskytují informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
Daxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxení s některými dalšími ustanoveními stavebního zákona je nutno mít zato, že jde o obecné stavební úřady (§ 13). To souvisí s jejich příslušností k územxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxváno za součást územního plánování v jeho tzv. širším slova smyslu), přičemž speciálním, vojenským a tzv. jiným stavebním úřadům územní rozhodování nxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xadání územního plánu, schvalování a vydávání územního plánu a regulačního plánu. V této souvislosti není bez zajímavosti, že vzdor této úpravě ve stavxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), a úpravě v soudním řádu správním, která stanoví, že odpůrcem je ten, kdo vydal opatření obecné povahy, jehož zrušení nebo zrušení jeho části je navrhoxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dané obce, ale obec samotná. Srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, čj. 1 Ao 1/2009-120. Zastupitelstvo obce přitom pro potřeby pořizxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxe obcí, vždy určí tzv. pověřeného, resp. určeného, zastupitele ke spolupráci s daným úřadem územního plánování. Pro působnost zastupitelstev obcí ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatnou.
Pokud jde o působnost rad obcí, z dikce stávající právní úpravy plyne, že radám všech obcí, a dále v obcích, kde se rada nevolí, pak jejicx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxem územního plánování, popř. schvalovat žádost a uzavření veřejnoprávní smlouvy s jiným pořizovatelským obecním úřadem, uplatňovat námitky k zásadxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxsobnosti rad obcí ve věcech územního plánování na rozdíl od zastupitelstev obcí platí, že tato jejich působnost převážně spadá do působnosti přenesenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxánům sousedních xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxy zřejmě automaticky režim § 5 odst. 2 uplatnit nelze, a bude proto třeba i pro tyto situace, kdy bude zastupitelstvo obce konat namísto rady obce, respexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxahou daných úkonů.
Související ustanovení
- § 2, § 4, § 5, § 13, § 15, § 16, § 43 a násl., § 61 a násl., § 76 a násl., § 96, § 97 a násl., § 162
Souvisejxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Judikatura
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, čxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxí KS v Brně ze dne 3.9.2007, čj. 29 Ca 152/2007-83
Týká-li se navržená otázka pro místní
referendum
pravomocí zastupitelstva obce v samostatné působnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxsy dle § 7 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxjích. Krajskému úřadu jsou svěřeny úkoly a činnosti, které souvisejí s pořizováním územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a s vydxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx orgánů krajů ve věcech územního plánování přísluší zejména
agenda
zásad územního rozvoje, regulačních plánů pro plochy a koridory nadmístního význxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx stavební zákon v prvé řadě svěřuje pořizování uvedených nástrojů územního plánování na úrovni a pro územní obvody krajů, a v tomto směru tak krajské úřxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxně jen pro potřeby vlastních krajů, což ve svém důsledku znamená, že na každý krajský úřad v územním plánování připadá toliko jeden kraj, zatímco u úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxných orgánů, což podle aktuálního znění právní úpravy přichází v úvahu jen v územních řízeních a v řízeních podle zvláštních právních předpisů, v nichž xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx12 Sb., tj. od 1.1.2013, již krajské úřady nevystupují jako dotčené orgány v územních řízeních o záměrech, které vyžadují posouzení vlivů na životní prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xěcech územního plánování na úrovni krajů do značné míry obdobná jako role zastupitelstev obcí v územním plánování na jejich úrovni. Zastupitelstvům kxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxejně jako vydávání regulačních plánů v těch případech, ve kterých tak stanoví zákon. Pro rozhodování zastupitelstev krajů ve věcech územního plánováxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxst zastupitelstva vykonávají jako působnost samostatnou.
Radám krajů ve věcech územního plánování stavební zákon svěřuje jen dva typové okruhy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxh případech vydávat územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xtanovisek k návrhu politiky územního rozvoje podřazuje výkonu samostatné působnosti, vydávání územních opatření spadá do působnosti přenesené.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xx x xxxxxx x xxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Uxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxo zákona z roku 2006 být nemůže. Zmiňované usnesení nepředstavuje ani závazný pokyn ve smyslu § 7 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, jímž by byl krajskx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxvaznosti na zákon o hlavním městě Praze stanoví stavební zákon působnost krajského úřadu Magistrátu hlavního města Prahy v případech, jestliže pořxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xzemního plánování na úrovni územních samosprávných celků (obcí a krajů) výslovně pamatuje také na specifické postavení hlavního města Prahy a jejích xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxné postavení jako statutární města, a to zejména ta, která jsou územně členěná, i když na straně druhé se od statutárních měst svým postavením výrazně lixxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxžené v zákoně o obcích, hlavní město Praha se co do svého právního postavení řídí svébytným zákonem (zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx samosprávného kraje.
Mnohá ze specifik hlavního města Prahy se také promítají do režimu územního plánování. Pro hlavní město Praha tak především pxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxřizuje a vydává pro celé území hlavního města Prahy - § 43 odst. 4), pořizovaného magistrátem hlavního města Prahy (dále jen "magistrát") a vydávaného zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxho města Prahy (§ 43 odst. 4), zpravidla pořizovaných úřady územně příslušných městských částí a vydávaných jejich zastupitelstvy. To u územně členěnxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xe současně přiznáno postavení kraje, přichází v územním plánování v úvahu ještě jedna zvláštnost, a to, že se pro území hlavního města Prahy taktéž vydáxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xydává je zastupitelstvo hlavního města Prahy. Tyto zásady územního rozvoje jsou potom, přes svoji specifickou funkci (kdy zejména postrádají koordixxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxu plánu hlavního města Prahy. V případě event. územních plánů pro vymezené části území hlavního města Prahy je potom za "nadřazenou" územně plánovací dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu zákona (§ 43 odst. 5), podle něhož je územní plán hlavního města Prahy závazný též pro územní plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města Prahy. xxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxho města Prahy rozumí plochy celoměstského významu [§ 2 odst. 1 písm. h)].
Jednou z obecných zásad územního plánování je přitom posuzování návrhu úzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrdinace využívání území, a to zejména s ohledem na širší územní vztahy. Těmito orgány jsou obecně u územních plánů územně příslušné krajské úřady (§ 50 oxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xředmětné zákonné pravidlo, podle něhož platí, že pokud pro území hlavního města Prahy pořizuje územní plán magistrát, působnost krajského úřadu vykoxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx část území hlavního města Prahy pořizuje územní plán úřad městské části, působnost krajského úřadu vykonává magistrát. Významné v daných souvislostxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxorní a řízení o předmětných územních plánech lze zahájit až po potvrzení uváděných posuzovatelských orgánů (ministerstva či magistrátu) o odstraněnx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xx x xxxxxx x xxxx x xxxx x xx4
Související právní předpisy
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 24.4.2014, čj. 4 Aos 1/2013-1xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxdek NSS ze dne 13.3.2014, čj. 6 Aos 1/2013-53
Kód míry využití území v územním plánu hlavního města Prahy je regulativem prostorového uspořádání konkrxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxho zákona z roku 2006.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 11.6.2013, čj. 3 Ao 9/2011-219
Městská část hlavního města Prahy je způsobilá podat nxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx být až do nabytí účinnosti zákona č. 350/2012 Sb. (to na rozdíl od úpravy předchozí) zřizována Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, a to vždy jen pro spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxvním obvodu. Radě příslušelo projednávat pro vždy daný správní obvod (správní obvod obce s rozšířenou působností) územně analytické podklady a vyhodxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zřizování tohoto zvláštního orgánu, byly předmětnou novelizací zrušeny s tím, že takovéto orgány se neosvědčily, a působení těchto rad obcí pro udržixxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvy primárně při pořizování zásad územního rozvoje a výsledky těchto posouzení se potom závazně promítají do územních plánů či regulačních plánů a také xx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxí vojenských újezdů na úseku územního plánování v souladu s právní úpravou výkonu veřejné správy na úseku vojenských újezdů a s návrhem na úpravu nástroxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxany České republiky a pro řízení Armády České republiky, současně také ústředním správním úřadem pro správu vojenských újezdů. V těchto souvislostecx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx těchto úkolů se současně podílí také újezdní úřady příslušných vojenských újezdů.
Rozdělení úkolů obou těchto subjektů na územním plánování pro úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo obrany potom návazně předmětné nástroje územního plánování projednává a vydává.
Podle aktuálně platné xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vojenský újezd Hradiště (Karlovarský kraj) a vojenský újezd Libavá (Olomoucký kraj). Do konce r. 2015 existoval ještě vojenský újezd Brdy (Středočexxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmní plány a regulační plány, ty však na rozdíl územních plánů a regulačních plánů obcí, které jsou pořizovány v přenesené působnosti, avšak vydávány v jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- § 2, § 16, § 26 a násl., § 162 a násl.
Související právní předpisy
- Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České rexxxxxxxx x xx xx xxx x xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xstředního správního úřadu ve věcech územního plánování. Zvláštní působnost vykonává ministerstvo při pořizování celostátní koncepce na úseku územxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxdnější úkoly či okruhy působností Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování. Toto postavení Minisxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon). Text nyní komentovaného zákonného ustanovení stavebního zákona při označování, resp. uvádění, Minxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xavedenou hned na začátku textu stavebního zákona, a to v § 2 odst. 2 písm. a).
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dozoru ve věcech územního plánování, pořizování politiky územního rozvoje včetně k tomu potřebných územně plánovacích podkladů, a dále potom také vexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxjzákladnější úkoly, úplný, a proto je daný výčet doplněn podpůrným dovětkem, že ministerstvo vykonává i další činnosti podle tohoto, tj. stavebního zxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxgány kraje (§ 192 odst. 2), a zejména pak vydávání prováděcích vyhlášek ve smyslu zákonných zmocnění (§ 193).
Mimo to stavební zákon na tomto místě k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo plánování, směrované k níže postaveným orgánům územního plánování, stejně jako organizační zabezpečení podmínek pro řešení koncepčních otázek texxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtu, příp. těmito činnostmi pověřit již existující odborně způsobilou organizační složku státu. V současné době tuto funkci plní Ústav územního rozvoxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxerý byl výkonem předmětných činností, presumovaných v § 11 odst. 3, pověřen od 1.1.2007 již jako organizační složka státu, kterou se stal s účinností k 1xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxející ustanovení
- § 2, § 5, § 8, § 31 a násl., § 36 a násl., § 162 a násl., § 171, § 186, § 192, § 193, § 194, § 195
Související právní předpisy
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxů potřeby kontroly výstavby státem, kontroly bezpečného provádění staveb a jejich budoucího bezpečného užívání, a zabezpečení postupů pro případy, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx smyslu § 14 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon), v návaznosti na působnost ve věcech územního plánování, ústřexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxchozího zákonného ustanovení, vymezuje toliko nejzákladnější úkoly ministerstva, jako ústředního správního úřadu na daném úseku, tj. ve věcech staxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxncím v tomto směru náleží vést systém stavebnětechnické prevence, v němž se sledují a analyzují závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx vyhradit zjišťování stavebnětechnických příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xákoně zpravidla ještě vymezeno a podrobněji rozvedeno v příslušných dotčených zákonných ustanoveních. Tady lze příkladmo, z dalších v úvahu přicházxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxna přímo ministru pro místní rozvoj), s dozorem nad přípravou a prováděním jejich zkoušek (§ 143, § 144, § 151) apod.
Obdobně jako v případě úkolů či koxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxéž zákonné zmocnění k vydávání příslušných prováděcích vyhlášek [§ 193, § 194 písm. a)].
Komentované ustanovení při vymezování působnosti ministxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xinisterstvu svěřuje zřízení odborné organizační složky státu, a to v tomto případě pro účely navrhování technických požadavků na stavby, k jejich souxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxnění režimu § 11 odst. 3, Ústavu územního rozvoje, se sídlem v Brně, a to na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 5 a 6/2009 ze dne 21.9.2009, a nx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxí s tím pak Ústavu územního rozvoje přísluší z pověření odboru územního plánování MMR a odboru stavebního řádu MMR zajišťovat jednotné systémové inforxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení
Související právní předpisy
Obecné stxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně územního rozhodování, na speciální stavební úřady a na stavební úřady vojenské a jiné.
Komentář
Těžiště výkonu působnosti orgánů veřejné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi úřady, dále zná či vymezuje tzv. speciální stavební úřady, a nakonec vymezuje i tzv. vojenské a jiné stavební úřady. V tomto smyslu daná právní úprava vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxevším s rozhodováním či jinými procedurálními postupy ve věcech vlastní stavební agendy (tj. zejména stran přípustnosti staveb, změn staveb,
kolaudxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Činnost stavebních úřadů je svou povahou a zaměřením výkonem xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxost obcí či krajů.
Obecnými stavebními úřady jsou obecní úřady či městské úřady, které tuto působnost vykonávaly ke dni 31.12.20124), pověřené obexxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a v územně členěných statutárních městech jsou potom stavebními úřady jejich magistráty (z titulu výkonu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xáplně činnosti obecných stavebních úřadů náleží zjednodušeně řečeno vše, co z působnosti a pravomoci stavebních úřadů stavební zákon, popř. zvláštnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx obecné stavební úřady zejména, či např. přijímají žádosti o územní souhlasy a tyto vydávají, přijímají žádosti o územní rozhodnutí, vedou územní řízexx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxášením, přijímají žádosti o stavební povolení, vedou stavební řízení a vydávají stavební povolení, přijímají oznámení záměrů o užívání dokončené stxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxch prací, či neodkladných zabezpečovacích prací, nařizují vyklizení staveb, nařizují odstranění staveb, provádí státní stavební dohled, ukládají xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xbcí, resp. na úrovni obecních či městských úřadů, a to jako stavebních úřadů I. stupně. Obecní úřad není v každé obci, jejich existence, lokalizace i vymxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxstských úřadů, které jsou obecnými stavebními úřady.5) Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jixxx xxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Jinak pro takovou obec vykonává působnost obecného stavebního úřadu pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu daná obec leží (§ 190).
Počet obexxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx obecních a městských stavebních úřadů, a to jak k jejich zřizování, tak k jejich rušení, docházet z vůle jednotlivých krajů. Tady je třeba poznamenat, žx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxstvem určit obecným stavebním úřadem na žádost obce nařízením kraje takový obecní úřad ve svém obvodu územní působnosti, který bude splňovat podmínky xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního úřadu ve svém obvodu územní působnosti tomu obecnímu úřadu, který dosud tuto působnost vykonával a nadále nesplňuje podmínky pro řádný výkon své čxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xady krajů.
Ve spojení s touto pravomocí krajů měnit či dotvářet soustavu či strukturu obecních či městských stavebních úřadů je třeba také poukázat xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxentifikace, adres a nemovitostí. Tato povinnost krajů byla založena zákonem č. 142/2012 Sb., s účinností od 1.7.2012, a to ve spojení se změnou zákonů v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxstí jsou přitom instančně na stejné úrovni, tzn., že si nejsou instančně a ostatně ani nijak jinak vzájemně podřízeny či nadřízeny. Současně přitom podxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tzv. běžných, nebo v obcích s pověřeným obecním úřadem, či v obcích s rozšířenou působností, shodnou působností a pravomocí. Jen v jednotlivých případxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxmka vztahující se k řízení podle stavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů staveb, činností a technologií na živxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxností. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností je v této souvislosti souvztažně také založena příslušnost k postupům spojeným s kolaudací takové xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.4.2015, a to právě ve spojení se změnami zákonné úpravy posuzování vlivů na životní prostředí.
Zásadní změnou na tomto úseku oproti dřívější právxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxoci stavebního úřadu", jak s tím počítal § 124 starého stavebního zákona.6)
Krajské úřady v postavení stavebních úřadů potom vykonávají funkci insxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxvebních úřadů I. stupně v odvolacích nebo přezkumných řízeních. Krajské stavební úřady mimo to mohou v některých případech vést řízení a rozhodovat ve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxpňově rozhodovat jako nejbližší společně nadřízený stavební úřad. Krajský stavební úřad by tak mohl rozhodovat vždy, pokud by zejména s ohledem na okoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch či městských stavebních úřadů.
Pokud jde o úlohu ministerstva v postavení obecného stavebního úřadu, ta v rozhodující míře souvisí s jeho postavxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxh, v nichž v režimu stavebního řádu jako stavební úřad I. stupně rozhodoval jemu bezprostředně instančně podřízený obecný stavební úřad. V takových přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxebního řádu v odvolacích nebo přezkumných řízeních.
V souvislosti s opakovaně připomínanou novelizací stavebního zákona provedenou zákonem č. xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxovitých energetických věcech, blíže specifikovaných v aktuálním znění § 13 odst. 2, resp. za podmínek tam stanovených. V těchto případech potom minisxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Související práxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnou působností
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z projednání a rozhodování věci, lhůta pro vydání rozhodnutí běží až od provedení
delegace
podle § 131 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na danou stavbu jako komunikaci, jestliže o těchto žádostech rozhodoval obecný stavební úřad (§ 13 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxavebního zákona z roku 2006, § 120 stavebního zákona z roku 1976, § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
Kvalifxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxmně plánovací činnost. Všeobecně kritizovaná nízká úroveň činnosti stavebních úřadů však vyžaduje opatření, resp. doplnění § 13a, kterým se u nově přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxho rozhodování a stavebního řádu, a to:
-
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebníhxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxdní vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Navrhované minimální kvalifikační předpoklady (doxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxodování a stavebního řádu. Z hlediska zařazení prací do platových tříd podle přílohy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných služxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, není navrhovaným § 13a dotčena.
Komentář
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxedchozí znění právní úpravy obsažené ve stavebním zákoně žádné kvalifikační požadavky na zaměstnance zařazované do obecných stavebních úřadů neobsxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxajských úřadů jako takových, neboť vycházelo toliko z obecné úpravy těchto požadavků tak, jak byly a nadále jsou dovoditelné ze zákona č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků nikterak omezena, resp. jinak dotčena.
Není přitom bez zajímaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxi nepostupoval jednotně, neboť pro výkon územně plánovací činnosti specifické kvalifikační požadavky stanovil již v době svého přijetí, resp. od počxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxodového režimu jmenovitým přechodným ustanovením. Toto přechodné ustanovení, obsažené v zákoně č. 350/2012 Sb., přitom diferencuje mezi zaměstnanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxích předmětné činnosti v jejich přenesené působnosti). Zatímco v případě zaměstnanců ministerstva jako obecného stavebního úřadu platí, že kvalifixxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa splňuje ten, kdo tuto činnost vykonával ke dni nabytí účinnosti daného "novelizačního" zákona (tj. ke dni 1.1.2013), v případě zaměstnanců na úrovnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxo" § 13a stavebního zákona splňuje úředník takto příslušného obecného stavebního úřadu, který danou činnost vykonával ke dni nabytí účinnosti předmxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto ("novelizačního") zákona, nebo měl osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, v souladu s nímž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxá měla k rozhodnému datu příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, jímž se rozumí zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx zavedené úpravy stanovící kvalifikační požadavky na zaměstnance zařazované do obecných stavebních úřadů s průběžnou úpravou kvalifikačních požadxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxktech do určité míry liší. Snad nejpodstatnějším rozdílem, na který se jeví vhodné poukázat, je to, že zatímco úprava kvalifikačních požadavků pro potxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x95), úprava kvalifikačních požadavků pro výkon činností na obecných stavebních úřadech žádné obdobné udělení výjimek nezná, resp. obdobné či jinak sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx jen u územních samosprávných celků, stavební zákon spojuje toliko možnost časově omezené výjimky pro případ, že tito nedisponují osvědčením o zvlášxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx012 Sb., jak již bylo výše poznamenáno, platí, resp. platilo, že zaměstnanec, který danou činnost vykonával ke dni nabytí účinnosti předmětného "novexxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxných celků, musel pro to, aby splňoval požadované kvalifikační požadavky, předmětné osvědčení získat nejpozději do 18 měsíců od nabytí účinnosti "noxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, potom ještě upravuje také samotné nyní komentované ustanovení § 13a odst. 3, podle něhož rovněž plxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb.), že pokud splňují kvalifikační požadavky podle § 13a, ale nesplňují požadavky odborné způsobilosti podxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxávat do doby splnění uvedených požadavků jen pod odborným vedením úředníka, který splňuje předepisované kvalifikační požadavky v celém rozsahu, avšxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dále dikce § 13a odst. 3) tak vytvořila určitý časový, a do jisté míry i věcný, prostor pro zreálnění naplnění požadavku na zajištění výkonu předmětnýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch úřadů.
Souvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxací ve veřejných službách a správě: příl. A, 2.10.32
Důvodová zpráva
Pro případy, že ministerstvo využije svého oprávnění podle § 12 oxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmace a součinnost.
Komentář
Do působnosti a pravomoci obecných stavebních úřadů mj. náleží také zjišťování, a do jisté míry i objasňování, příp. pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdmětných staveb, či k jiným souvisejícím rozhodováním o nich.
Vzhledem k tomu, že se jedná o otázky zásadního významu, stavební zákon ve spojení s txx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xonkrétně z § 155 vyplývá, že stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, dále osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, ale stejně tak x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxsterstvu, které si potom podle § 12 odst. 2 písm. a) může předmětná zjišťování stavebnětechnických příčin havárií staveb nebo účast při něm vyhradit pxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxých zájmů.
Nyní komentované ustanovení § 14 potom míří právě na ty situace, kdy ministerstvo využije svého oprávnění podle § 12 odst. 2 písm. a), nicxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxíslušným stavebním úřadem, a dále pak i dalšími příp. správními orgány, které budou zúčastněny na šetření předmětné havárie. V případě obsahu či režimx x xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxí stavební zákon až do nabytí účinnosti své novelizace provedené zákonem č. 350/2012 Sb., tj. do 1.1.2013, tento závazný rámec pravidel v § 14 omezovax xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xreventivní role dané součinnosti na předmětném úseku, a to ve spojení se systémem stavebnětechnické prevence ministerstva, a povinností stavebních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxvaněji a informovaněji postupovat při příp. jiné jmenovitě předpokládané součinnosti ministerstva a jiných stavebních úřadů [§ 12 odst. 2 písm. b)] v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxebnětechnické prevence ministerstva je zákonnou úpravou výslovně svěřen prováděcímu předpisu, k čemuž byla využita novelizace vyhlášky o podrobněxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxí úřady
Důvodová zpráva
Vymezují se speciální stavební úřady, které vykonávají podle zvláštních předpisů tuto působnost pro stavby letecké, staxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxní zákon, jak již ostatně bylo výše poznamenáno, počítá vedle tzv. obecných stavebních úřadů na straně jedné, a vojenských a jiných stavebních úřadů, dxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stavebních úřadů a jejich speciální poslání či zaměření souvisí s vybranými skupinami či druhy staveb, jejichž povolování vyžaduje posouzení specifxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxmí orgány vykonávající státní správu podle zvláštních právních předpisů u staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb dxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xpeciálního stavebního úřadu pro tyto stavby upraveno zákonem o civilním letectví a speciálním stavebním úřadem podle tohoto zákona je Úřad pro civilnx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxebních úřadů pro tyto stavby upraveno zákonem o dráhách a speciálními stavebními úřady jsou drážní správní úřady. Postavení drážních správních úřadů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxsně také platí, že působnost drážních správních úřadů v zákonem stanoveném rozsahu vykonávají také obce v přenesené působnosti. Těžiště působnosti sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxch na území hlavního města Prahy vykonává působnost speciálního stavebního úřadu samo hlavní město Praha v přenesené působnosti. Dále pak u staveb dálxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxonem o pozemních komunikacích a speciálními stavebními úřady na tomto úseku jsou potom příslušné tzv. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věcech silnic I. třídy přísluší působnost speciálních stavebních úřadů jako silničních správních úřadů krajským úřadům a ve věcech silnic II. a III. txxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdům obcí s rozšířenou působností. Konečně pak u staveb vodních děl je postavení speciálních stavebních úřadů pro tyto stavby upraveno vodním zákonem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxch stavebních úřadů jako vodoprávních úřadů krajským úřadům, a u ostatních staveb vodních děl (resp. u těch, u kterých danou působnost zákon nesvěřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxm postavení a poslání těchto tzv. speciálních stavebních úřadů je také to, že platná právní úprava u nich výslovně vylučuje pravomoc v územním rozhodovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xni ve zjednodušeném územním řízení, popř. ve společném územním a stavebním řízení, a stejně tak nemohou vydávat ani územní souhlasy. Tato rozhodnutí a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxních úřadů, platí, že územní rozhodování pro potřeby těchto staveb spadá do pravomoci obecných stavebních úřadů, zatímco do pravomoci speciálních stxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxíslušné územní rozhodnutí, doručuje stejnopis písemného vyhotovení tohoto územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci také příslušnému spexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxl vydáván "toliko" územní souhlas, rovněž ten je daným stavebním úřadem doručován i příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu (§ 96 odst. 4).
Za tétx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxebními úřady, a čímž je sledována mj. i souladnost stavebního řízení s výsledky předchozího územního rozhodování, je třeba naplnění požadavku takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxušné, vydat jen se souhlasem toho obecného stavebního úřadu, který pro vždy danou stavbu vydal buďto územní rozhodnutí, nebo územní souhlas. Takovýto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx souhlasu, zákon výslovně stanoví, že se nejedná o rozhodnutí, a výkladem je pak třeba dovodit, že takovýto souhlas je svou povahou i formou úkonem podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxe i na situace, kdy se pro příslušnou "speciální" stavbu územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují, a tedy nevydávají. Pro tyto případy stavební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxrávního řádu.
Pro samotné rozhodování speciálních stavebních úřadů přitom platí, že postupují podle stavebního zákona, přirozeně s takovými příxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxlostech dále ještě výslovně, a to na rozdíl od předchozího stavebního zákona, který v tomto směru žádnou instrukci neobsahoval, také stanoví pravidlo xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbní úřad obecný. Pro takovéto případy výslovně platí, že rozhodující je pro určení příslušnosti stavebního úřadu vždy názor či stanovisko speciálníhx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (tj. zda se v těchto zpravidla jednotlivě posuzovaných případech jedná o stavbu "speciální", či nikoliv) je již z povahy věci odborně způsobilý právě pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxzsudek NSS ze dne 26.6.2014, čj. 9 As 22/2014-30
Byla-li předmětem ohlášení před stavebním úřadem do 31.12.2012 stavba, o jejímž povolení byl příslušxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.
Rozsudek NSS ze dne 17.1.2014, čj. 5 As 140/2012-22
Za akt věnování komunikace obecnému užívání nelze považovat samotnou skutečnost, že vlastníx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxební úřad (§ 13 stavebního zákona z roku 2006, § 117 stavebního zákona z roku 1976), a nikoli příslušný silniční správní úřad jakožto stavební úřad spexxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 12.1.2011, čj. Konf 42/2010-7
K přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxnikacích, je příslušný soud ve správním soudnictví. Ustanovení § 28 zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, které založilo pravomoc krajských soudů k pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx. 22 A 141/2012-51
Rozhodnutí o povolení stavby dešťové kanalizace, která je vodním dílem dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vydané obecným stavxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xůznými odbory téhož městského úřadu, trpí vadou v podobě rozhodnutí věci věcně nepříslušným správním orgánem, která však svou intenzitou nezpůsobujx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
xxecný stavební úřad nemůže povolit stavbu, jejíž povolení spadá do působnosti speciálního stavebního úřadu. Zvláštní právní předpisy, které upravujx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxační stránku, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx působnost u vyjmenovaných druhů staveb sloužících zvláštním účelům (stavby vojenské správy mimo území vojenských újezdů, stavby pro bezpečnost stáxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů, nevykonávají pravomoci na úseku územního rozhodování.
Rozšiřuje se
kompetence
Ministerstva průmyslu a obchodu pro stavby související s naklxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xtavební úřady a na tzv. speciální stavební úřady, ještě další svou povahou taktéž "zvláštní" stavební úřady, pojmově označené jako "vojenské" a dále "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxvební úřady) se zákonodárce zřejmě po novelizaci stavebního zákona provedené zákonem č. 350/2012 Sb., v jejich pravomocech také ještě liší.
Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměření souvisí s vybranými skupinami či druhy staveb, jejichž povolování vyžaduje posouzení specifických požadavků, k nimž je třeba mj. zvláštnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xjezdní úřady, a to s tím, že působnost stavebních úřadů mohou vykonávat pouze na území vojenských újezdů. Již u § 10, který mj. vymezuje působnost újezdnxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxský újezd Boletice (Jihočeský kraj), vojenský újezd Březina (Jihomoravský kraj), vojenský újezd Hradiště (Karlovarský kraj) a vojenský újezd Libavx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxzdní úřady mohou jako stavební úřady (s působností výlučně na území vždy daných vojenských újezdů) pro příslušné stavby vydávat jak územní rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxých stavebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx
x xxx. jiným stavebním úřadům daná právní úprava řadí v prvé řadě Ministerstvo obrany, a to pro stavby důležité pro obranu státu mimo území vojenských újezdůx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxstvo průmyslu a obchodu pro stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin a u staveb, jejichž součástí je jaderné zaxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxálních stavebních úřadů (§ 15), že disponují působností stavebních úřadů s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Tzn., že u takových staxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxiko" v otázkách či věcech upravených stavebním řádem.
Jiné řešení však zákonodárce zřejmě zvolil u také tzv. jiných stavebních úřadů zakotvených v xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxými úřady a jimž přísluší působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech pro jmenovitě označené stavby. Výkladem je nutno dovodit, že na rozdíl od xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxně i ke stanovení samotných dobývacích prostorů dochází vydáním příslušných územních rozhodnutí, která vydávají právě báňské úřady. V tomto směru se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxní podskupiny tzv. jiných stavebních úřadů (tj. shora uvedených ministerstev) zákon výslovně počítá pro určité případy s tím, že i když by jinak bylo prx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xzemního rozhodování. Jmenovitě se tato výjimka vztahuje na stavby v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění výškové uspořádání pxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxm, že "u ostatních staveb zajistí stavební úřad vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování". Patrnx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxistujících staveb, pokud se jimi výškové uspořádání prostoru mění, je třeba zajistit alespoň vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhovxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxulad stavebního povolení u takto povolovaných staveb, s předcházejícími územními rozhodnutími či územními souhlasy tam, kde se tyto vyžadují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxch staveb povolovaných speciálními stavebními úřady, a to, že "Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušnéhx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování."
Toto zákonné ustanovení xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxebního zákona) na situace, kdy není na první pohled zřejmé či jednoznačné, zda je dána působnost uváděných tzv. jiných stavebních úřadů (a to jak shora uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrávním úřadům na vždy daném úseku.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: § 38 až 43
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 27.8.2009, čj. 7 As 48/20xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb.
Rozsudek NSS ze dne 30.3.2006, čj. 349/2003-21
Sprxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx území vojenských újezdů, je Ministerstvo obrany.
Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
Důvodová zpráva
Shodně s dosavadní práxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxbvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí. Pak vykonává i pravomoc ve věcech navazujícícx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo některé stavby.
Komentář
Kromě zákonem provedeného rozlišení pravomocí obecných stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů, vojenskýcx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtupně nadřízeným stavebním úřadem, s nímž stavební zákon počítá pro specifické případy či situace.
Podle aktuálního znění této právní úpravy přixxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxní zákon tak především počítá s vyhrazením pravomoci stavebního úřadu prvního stupně nadřízeným stavebním úřadem (obecně), a to jmenovitě u jednotlixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí. V úvahu přitom přichází buďto vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně v celém rozsahu, popxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxu věci lze dovodit, že takovéto příp. vyhrazení pravomoci stavebního úřadu (jedná se "možnost") se zřejmě neomezuje toliko na obecné stavební úřady, axx xxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xojenských stavebních úřadů a z tzv. jiných stavebních úřadů xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xřípadě, kde by jako stavební řad prvního stupně vystupoval sám krajský úřad (§ 13 odst. 6), by nadřízeným stavebním úřadem bylo ministerstvo, ve statutxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxostech výslovně míří také na situace, kdy či kde by si nadřízený stavební úřad jmenovitě vyhradil pravomoci ve věcech ohlášení a povolení staveb, včetnx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxluší vykonávat pravomoc v otázkách
kolaudace
, předčasného užívání stavby a zkušebního provozu.
Druhá a třetí skupina případů potom míří na vyhrazxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch úřadů prvního stupně, jimž přímo ze zákona pravomoc ve věcech územního rozhodování nepřísluší.
Ve zmiňované druhé skupině případů jde o situacex xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtupně ve smyslu § 13 odst. 6), což je nutno vztáhnout i na postavení magistrátu hlavního města Prahy, a tady platí, že vyhrazení pravomoci stavebního úřaxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxtní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto případy přitom stavební zákon, do určité míxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo ze zákona (aniž by si to tedy musel také vyhrazovat) současně přísluší k dotčeným stavbám také pravomoc ve věcech ohlášení či povolení staveb, včexxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxípadech třetí ze zmiňovaných skupin stavební zákon míří jako na nadřízený stavební úřad na ministerstvo, pro které podle nyní komentovaného ustanovxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxativními vlivy na životní prostředí, nebo u staveb s vlivem na území sousedních států. I tady zřejmě platí, že k takovému vyhrazení pravomoci může docháxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů - pokud by takovými opatřeními či stavbami byly stavby na rozmezí dvou či více krajů).
K vyhrazexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxný takový procesní postup nestanoví, je za situace, kdy § 192 odst. 1 obecně počítá s podpůrným využitím správního řádu, třeba ve všech shora popsaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvní orgán na podnět příslušného správního orgánu nebo na požádání účastníka věc usnesením převzít místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout jaxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxbvyklosti řešit jen s použitím mimořádných odborných znalostí, nebo jde-li o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144), nebo u věci, u níž lze mít důvodně xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxonného pravidla (ve spojení s tím, že v daném vztahu vystupuje stavební zákon jako speciální a správní řád jako obecný právní předpis) je myšlena tak, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxního orgánu nebo na požádání účastníka, stejně jako toto vyhrazení nemusí být nutně podmíněno "jen" těmi skutečnostmi, na které možnost převzetí věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně nijak omezenu nemá. Co však naopak ze správního řádu na postup podle komentovaného ustanovení stavxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
ČÁST TŘETÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
HLAVA I
CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Cíle územního plánování
Důvodoxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxn "udržitelný rozvoj území" s akcentem na problematiku území v návaznosti na vývoj názorů na pojetí "udržitelného rozvoje".
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmické aktivity i sociální potřeby. Vytváří předpoklady pro účelné a hospodárné umístění veřejné infrastruktury v území. Územní plánování soustavně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xa ochranu území nezastavěného a nezastavitelných pozemků.
Při návrzích na změny ve využívání území musí být vycházeno z možností území a ochrany jexx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxní plánování vycházet z požadavků souvisejících vědních oborů.
Komentář
Územní plánování je významným nástrojem pro zlepšení udržitelnosti roxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxostí mezi státem, regionální a místní správou.
Protože se jedná o velmi komplexní problematiku přesahující pravomoci a odpovědnosti jednotlivýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzvoj sídel širokou participaci a podporu všech rozhodujících aktérů.
Územní plánování vzhledem ke své spjatosti s využíváním území má podstatný vxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxbstrát úrodnosti, jako nositele dalších přírodních zdrojů (vody, nerostných surovin) a jako prostor pro územní rozvoj ve formě staveb, terénních úprxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x souladu s Evropskou direktivou 2001/42/EC bylo do naší praxe v roce 1992 zavedeno posouzení vlivů strategií na životní prostředí (SEA) jako paralelní xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxební zákon integruje hodnocení a posouzení vlivu na životní prostředí v maximální míře přímo do procesu územního plánování. V souladu s citovanou evroxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
x
xx xbecné cíle aplikovatelné do praxe územního plánování lze považovat
-
udržitelnou úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně území a energie,
-
sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxnost infrastruktur a prostupnost vyjádřenou jako dosažitelnost funkčních ploch ve městech,
-
snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selháxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxe 21.10.2009, čj. 6 Ao 3/2009-76
Při maximálně přípustné míře zjednodušení lze konstatovat, že cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Txx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxpodářský rozvoj a kohezi společenství). Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů v horizontálních i vertixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní pxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxiny; "vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv menšiny."
Literatura
Principy a pravidla územního plánování, Ústav územního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxoly jsou zmocněním pro zabezpečení veřejného zájmu na harmonickém vývoji území a jsou zmocněním pro výkon veřejné správy na tomto úseku. Specifické úkxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xešení. V rámci snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof je územnímu plánování svěřen zvláštní úkol ve vztahu k vytváření potřebných pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace, vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na připravované záměry.
Navrhovaný zákon prohlubuje orxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xospodářský rozvoj a sociální soudržnost. Z tohoto důvodu se stanoví úkol obligátního zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jako jexxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxj území také součástí územního plánu. Toto vyhodnocení zahrne vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ve smyslu směrnice Evropského parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxspodářský a sociální "pilíř" udržitelného rozvoje a o hodnocení vyváženosti vztahu těchto pilířů. Účelem je dosažení komplexního vyhodnocení ve všexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxný rozvoj území tak vytvoří rámec pro návrh řešení politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace a bude podkladem pro výběr nejvhodnějšx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdních i civilizačních hodnot a všech činností v území, včetně vyhodnocení veškerých ekonomických, sociálních, ekologických i kulturních souvislosxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxjí nároky, potřeby a veškeré činnosti obyvatel. Soustava funkčních složek zahrnuje zejména funkce: výrobu a skladování, zemědělské a lesní hospodářxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxnost funkčních složek v území a jejich vzájemné vazby jsou zásadními faktory udržitelného rozvoje území, neboť výrazně působí jak na ekonomickou a socxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xteré je nutno využít pro usměrňování potřeb, nároků a rozvoje funkčních složek do podoby vhodné pro rozvoj území, do přijatelných či optimálních rozměxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xákon v § 18 vymezuje cíl územního plánování a v § 19 úkoly územního plánování. Cílem je vytváření xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s tímto cílem koordinují orgány územního plánování veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Úkolxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxstavěného území.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxincipy a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje (Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Naděžda Rozmanová a kolektiv), září 2016
Hxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxrávním řádu se vztahuje i na doručování písemností na úseku územního plánování. Správní řád upravuje vyvěšování opatření obecné povahy a jeho návrhux xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xámci pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací nebo vymezení zastavěného území (zejména výkresy v nich obsažené) nelze vždy v celém rozsaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xouze některé základní údaje o takové písemnosti; oproti dřívější xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe s návrhem zadání územně plánovací dokumentace, návrhem této dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování, a to jak po dobu jejich projednávání, tak i kxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxm řádu speciální právní úpravou doručování v řízení o vydání některých opatření obecné povahy podle stavebního zákona. Ustanovení ukládá příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxe se veřejnost a dotčené orgány mohou seznámit se zadáním územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování. Ustanovení neupravuje doručoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxací dokumentace, jakož i zprávy o jejím uplatňování mají povahu zadání (i zadání pro změnu či aktualizaci) územně plánovací dokumentace, tedy pokynu, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxdě komentovaného ustanovení možnost seznámit se s podklady pro tvorbu samotného návrhu opatření obecné povahy. Právní úprava se tak odlišuje od obecnx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxgány.
Stran samotného zveřejňovaného obsahu zákonodárce správním orgánům použitím demonstrativního výčtu prakticky uložil, aby veřejnost a spxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvání a stavebních úřadů veřejnosti (např. vlastníkům nemovitostí, investorům, projektantům) o možnostech změn v území a podmínkách vydání konkrétnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxích informací navazuje na právní úpravu o vydávání předběžných informací podle správního řádu.
Komentář
Územně plánovací informace jsou poskytxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxmace v souladu s § 139 správního řádu. Ačkoliv nemá územně plánovací informace formu rozhodnutí ani usnesení a dle judikatury NSS je její význam toliko ixxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxl aktuální podklady.
Podmínkou kvalitní informace je žádost, ve které musí být uvedeny konkrétní požadavky v souvislosti s konkrétním záměrem na vxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxvací informace se může týkat tří okruhů otázek:
a)
Podmínek využívání území a změn jeho využití vyplývajících z územně plánovacích podkladů, tj z úzxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxího rozvoje, územního plánu, regulačního plánu. V územně plánovací informaci se uvedou všechny podmínky, které se vážou k území dotčenému zamýšleným xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xzemního rozhodnutí a vymezení seznamu dotčených orgánů, jejichž stanoviska bude správní orgán vyžadovat pro vydání regulačního plánu nebo územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí, včetně vymezení seznamu dotčených orgánů, jejichž stanovisko bude třeba k územnímu souhlasu doložit. Územní souhlas, jako zjednodušující posxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnky ustanovení § 96 odst. 1 stavebního zákona.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxmě požadovaného druhu územně plánovací informace uvede vlastní identifikaci a vymezí nemovitosti, jichž se záměr týká. Mezi podstatné údaje žádosti xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxturu a to včetně zobrazení celkové situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí. V případě, že žádost neobsxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušný správní orgán žadatele postupem dle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu k doplnění žádosti. Pokud žadatel vady žádosti neodstraní, je dáx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx x xím, že v této lhůtě ji může příslušný správní orgán změnit v případě, že se změnily podmínky, za nichž byla vydána. Vydaná územně plánovací informace tudxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxem dle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu orgánem, který ji vydal.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 25.9.2015, čj. 4 As 81/2015-120
Krajský soud v tomto směru správně poukázal na to, že legitimní očekávání navrhovatele by mohl zakládat zcela jxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxznému řešení fakticky neměla jakoukoli pravomoc.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxmá tedy povahu pravého podkladu pro vydání rozhodnutí, byť nelze jeho použití ve správním řízení
a priori
vyloučit. Stěžovatelé nesprávně zveličují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
Podle soudu byla v řízení před stavebním úřadem vydána územně plánovací informace dne 31.3.2009, která pozbyla platnosti dne 30.3.2010. Stavební úřax xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze jednou, a proto na ni neměly odkazovat.
Závěr o tom, zda je stavba v souladu se všemi zákonnými požadavky, totiž nevyšel z obsahu územně plánovací xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxě ze dne 23.9.2015, čj. 22 A 104/2013-62
V případě žalobcova záměru se jedná o stavbu schvalovanou v režimu dodatečného povolení stavby, tedy stavbu, kxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxečně poskytnuta územně plánovací informace ve smyslu § 21 stavebního zákona, neměla by tato skutečnost vliv na legitimní očekávání žalobce, neboť staxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xa základě předběžné informace by mohl svůj záměr legálně zrealizovat, bylo by následné řízení o dodatečném povolení stavby nadbytečné. Tak tomu není. xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xluvit o legitimním očekávání a o ochraně jeho práv nabytých v dobré víře.
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 8.10.2014, čj. 15 A 108/2013-138
Územně pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xzemí a jednotlivých postupech při jejich provádění. Územně plánovací informaci tak nelze zaměňovat s vydanou územně plánovací dokumentací, jejíž soxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxvá zpráva
Návrh zákona předpokládá povinná veřejná jednání při pořizování územně plánovací dokumentace. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona platí ustanovení o veřejném ústním jednání tak, jak jsou upravena v novém správním řádu a se speciální úpravou provedenou stavební zákonemx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxá v § 172 odst. 3 správní řád.
Pořizovatele stavební zákon opravňuje nařídit více než jedno veřejné projednání. Pořizovatel nařídí více veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxojené obvykle i se změnou místa jejich konání je praktickým vyjádřením dobré správy v podobě vstřícnosti k dotčeným osobám.
Dekoncentrace veřejnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxánovací dokumentace. Následná či souběžná veřejná projednání v jiném čase anebo v jiném místě zůstávají pouze jediným veřejným projednáním. Tomu je nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvovaného návrhu dotčena možnost přizpůsobení obsahu prezentace a zejména dizkuse lokálním tématům podle místa projednání.
Zákonodárce stanovix xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxemného záznamu z veřejného projednání je odrazem písemného vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst. 3 správního řádu. Pořizovatxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Na požadavek vedení písemného záznamu veřejného projednání navazuje povinnost podávat uplatňovaná stanoviska, námitky a připomínky písemně. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx se všemi podáními a rozhodnout o námitkách je nezbytná dostatečná identifikace podatelů, aby mohl vypořádání a případná rozhodnutí podatelům adresoxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xeřejného projednání o stanoviska, námitky a připomínky podané u pořizovatele před veřejným projednáním. Pravidlo vychází z možnosti pořizovatele a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xřipomínky k návrhu územně plánovací dokumentace můžou oprávněné osoby písemně podávat ještě v procesní lhůtě 7 dnů po ukončení veřejného projednání.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxntem, jednak shromáždění připomínek a námitek. Pořizovateli je uložena povinnost zajistit odborný výklad návrhu územně plánovací dokumentace, již xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výkladu provedeného Nejvyšším správním soudem by rozsah výkladu představovaného návrhu územně plánovací dokumentace neměl přesahovat polovinu čaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na zpracování návrhu územně plánovací doxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek. Nelze proto obecně tvrdit, že nekonání veřejného projednání by bylo plně zhojitelné možnosxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 12.1.2016, čj. 2 As 212/2015-27
Veřejné projednání podle § 22 odst. 1 stavebnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxila, zda v procesu tvorby a projednávání návrhu byly dodrženy veškeré zákonné podmínky. Smyslem veřejného projednání je jednak seznámení veřejnosti x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxmezení obsahu veřejného projednání lze v jeho konání spatřovat možnost k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xejvyšší správní soud však přisvědčil názoru krajského soudu, který vážil konkrétní dotčení práv stěžovatele v daném případě. Jednalo se o změnu velmi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe stěžovatelova práva by nebyla ani v případě porušení postupu při veřejném projednání návrhu natolik dotčena, že by to mělo být důvodem ke zrušení změnx xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace (zakotveného v § 22 stavebního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxtěna účast projektanta (§ 22 odst. 4 stavebního zákona), druhou fázi by pak měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podanxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxení obecné povahy (§ 22 odst. 3 stavebního zákona). Výsledek veřejného projednání by pak měl pořizovateli územně plánovací dokumentace poskytnout cexxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí výsledného opatření obecné povahy.
Podle Nejvyššího správního soudu jsou obě zmíněné fáze veřejného projednání stejně důležité, a proto by jim měl xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxdně monolog pořizovatele, resp. zpracovatele územně plánovací dokumentace, nýbrž právě vzájemný dialog mezi těmito subjekty a dotčenými orgány na sxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnosti účast na projednávání územně plánovací dokumentace a v územním řízení, a to prostřednictvím zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti je účastxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtupu k informacím na základě naplnění požadavků Aarhuské úmluvy, přístup k právní ochraně je kromě možnosti správních žalob podávaných občanskými sdxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxvněn zúčastňovat se i dílčích jednání při pořizování územně plánovací dokumentace. Zákon stanoví podmínky pro zvolení zástupce veřejnosti na základx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xomentář
Komentované ustanovení obecně zavádí do řízení o pořízení návrhu územně plánovací dokumentace institut zástupce
sui generis
. Následujícx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxm přímé účasti zástupce veřejnosti na všech úkonech pořizovatele ve správním řízení, neboť dle obecné právní úpravy obsažené v § 172 odst. 3 správního řxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxůběhu řízení (ačkoliv její účinky budou odvislé od fáze řízení, v níž byla podána) a není důvodné zpochybňovat možnost zástupce veřejnosti věcně shodnxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxené následnými procesními kroky při pořizování opatření obecné povahy, jež navazují na fázi společného jednání. V těchto dalších fázích pořizování mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xále komentované ustanovení uvádí předpoklady pro to, aby se osoba, fyzická či právnická, mohla stát zástupcem veřejnosti podle stavebního zákona a pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxupení veřejnosti se potom považuje věcně shodná připomínka zákonem stanoveného počtu obyvatel obce či kraje. Zástupce veřejnosti pořizovateli územxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xmocněnce a připomínka, jež má být zástupcem předložena. Zástupce veřejnosti musí na téže podpisové listině vyjádřit přijetí zmocnění. Z jednotlivéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxvání návrhu územně plánovací dokumentace je zástupce veřejnosti omezen rozsahem zmocnění obsaženým v prohlášení zastoupených obyvatel, tj. obsahex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xlánovací dokumentaci. K tomu
recentní
judikatura
dále dovodila, že zástupce veřejnosti je oprávněn podat návrh na zrušení opatření obecné povahy nxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxti" námitku, k níž nebyl zmocněn. S ohledem na znění stavebního zákona se autor domnívá, že pokud zmocnění schází, neměla by být tato část podání vypořáxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti s takovýmto podáním dále pracovat buď jako s námitkou osoby oprávněné k podání námitky anebo jako s připomínkou jiné osoby.
O tom, zda osoba prohxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx ekonomie řízení; do pravomocného xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy
Judikatura
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 29.3.2016, čxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxektu (forma). Rozhodné je, zda se jedná o subjekt práva, jemuž zákon zvláštní postavení přiznává. V případě spolku jde o formu právnické osoby, při zvolxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx mohou tvořit "dotčenou veřejnost" takto prezentovanou i vlastníci nemovitostí, nájemci nebo i jiné osoby, které mají v území, jež má být předmětem regxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx zde sledovaný účel spolku a vztah spolku k dotčenému území, zástupce veřejnosti mohou zmocnit pouze občané obce.
Osoby, které nepatří mezi stavebním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xi 52 odst. 3 stavebního zákona), naopak zástupce veřejnosti umožňuje osobám z řad dotčené veřejnosti podávat kvalifikované námitky. Přísluší mu právx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xírou legitimity, dosažením § 23 Zástupce veřejnosti zmocnění od předepsaného počtu občanů obce (srov. § 23 odst. 2 stavebního zákona), kteří mají bezxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxejnosti tak lze při ochraně zájmů skupiny osob proti opatření obecné povahy v oblasti územního plánování přiznat vyšší legitimitu než spolku. Je zmocnxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Dotčení právní sféry tak namítá jménem podstatné části obyvatel regulovaného území a námitka jím podaná má určitou výpovědní sílu. Naproti tomu skutexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xlánovací činnost, které jsou nezbytné pro její kvalitní výkon. Výkon této činnosti klade vysoké nároky na odbornost a profesionalitu úředníků. Je nutxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace a územně plánovacích podkladů. Zejména možnost přezkumu územně plánovací dokumentace soudy zakotvená stavebním zákonem (nepřímo přes ustanovexx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jedná se o sledování a aplikaci rozhodovací činnosti správních soudů, která probíhá od roku 2006.
Stavební zákon stanovuje v § 6 obecní úřady, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxdá, že tyto činnosti budou soustředěny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (na úřadech územního plánování). Stavebním zákonem je umožněxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxosti zabezpečované krajskými úřady.
Obecní a krajské úřady zabezpečují výkon územně plánovací činnosti prostřednictvím úředníků. Předpokladex xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxů vzdělání a praxe.
Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti je povinen získat podle zákona o úřednících úředník územního samosprávného celku, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 2:
Stavební zákon stanoví, že autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávat územně plánovací činnost na obecním nebo krajském úřadu, bude jeho povinností získat osvědčení zvláštní odborné způsobilosti.
K odst. 3:
Kvxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxlské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením. Obory uznané pxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxalifikační požadavek vzdělání, lze udělit výjimky podle § 195. Výjimky uděluje ministerstvo pro místní rozvoj na základě žádostí, v níž se dokládá splxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxvek praxe je stanoven na 18 měsíců pro osoby s vysokoškolským vzděláním uznaným pro autorizaci v oboru územní plánování a na 3 roky pro osoby s vysokoškolxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxační předpoklad pro výkon územně plánovací činnosti splňuje dle § 189 úředník, který vykonával ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona územně plánovacx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisu vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
K odst. 4:
Stavební zákon předpokládá a umožňuje přijímat na obecní a krajské úřady zájemce o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt pod odborným vedením nejdéle 3 roky, aby mohly následně kvalifikační požadavky splnit.
Související ustanovení
xxAVA III
NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Díl 1
Územně plánovací podklady
Komentář
Stavební zákon změnil oproti stavebnímu zákonu z roku 1xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx problémů v území. Stavební zákon změnil, zjednodušil druhy územně plánovacích podkladů a současně umožnil i nadále využívat urbanistické studie, úzxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxně plánovací činnosti. V souvislosti s urbanistickými studiemi byla učiněna výjimka, podle níž je lze využívat za použití § 188a.
Územně analytickx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx pořizování politiky územního rozvoje a její aktualizace, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a pro pořizování úzxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvacích informací. ÚAP jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů zejména v územích obcí, které nemají platný územní plán. Jsou dle požadavků vyhxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxostí pořizovatele. Při zpracování územně plánovací dokumentace na ÚAP navazují doplňkové průzkumy a rozbory.
Zpracování územně analytických poxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxalizace ÚAP smluvně zajistit spolupráci odborného pracovníka na úseku územního plánování, nejlépe autorizovaného architekta nebo autorizovaného xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxP a jejich aktualizaci však vždy nese úřad územního plánování, resp. krajský úřad.
Územní studie je nástrojem určeným k prověření a posouzení řešenx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxvo pro místní rozvoj, krajské úřady, úřady územního plánování a městské či obecní úřady využívají územní studii k prověření vybraných problémů obvyklx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a městské úřady ověřují územní studií veškeré záležitosti, které obsahují jimi pořizované dokumentace, tzn. MMR ověřuje celorepublikové záměry, krxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xtavebního zákona, kterou vykonávají fyzické osoby s oprávněním k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Pořízení územní studie je výkonex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxování orgánem samosprávy přípustné.
Při územně plánovací činnosti jsou kromě územně plánovacích podkladů využívány podklady zpracované a vydanx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx resp. aktualizovány. ÚAP zajišťují trvalé a aktuální informace o území. ÚAP jsou podkladem pro pořizování politiky územního rozvoje a její aktualizaxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxcování vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj a pro poskytování územně plánovacích informací. ÚAP jsou podkladem pro rozhodování sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovatel. Jsou dle požadavků vyhlášky o územně analytických podkladech strukturovanými informacemi o území. Jsou informacemi, které lze získat od vexxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxí:
a)
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v textové části zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxní vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje.
Mají textovou a grafickou část, která obsahuje: výkres hodnxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 vyhlášky o územně analytických podkladech; sledované jevy ÚAP obcí stanoví příloha č. 1 část A a sledované jevy ÚAP krajů stanoví příloha č. x xxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xtránek, příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza) v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxfické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky. Dále jsou vyhodnocovány vyváženosti vztahu územních podmínek: pro příznivé životní prosxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxovací dokumentaci, zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdmínek udržitelného rozvoje území.
Rozbor udržitelného rozvoje území je dokumentován většinou v grafické části na tematicky zaměřených kartogramxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx výkresů pro případné tiskové výstupy se volí tak, aby výkresy měly dostatečnou vypovídací schopnost (tj. aby v případě ÚAP obcí byly dostatečným podklxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxící nadlimitní hlukovou zátěží v území vyrovnat, soud uvádí, že takové návrhy ani obsahovat nemohou. Podle § 26 odst. 1 stavebního zákona obsahují úzexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxh z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v územxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx slouží k rozboru a popisu situace v území, nikoliv k navrhování opatření ve vztahu k nadlimitní zátěži v území.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xprávní obvody v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů, krajské úřady pro území kraje v podrobnosti a rozsaxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxích plánů a regulačních plánů. Územně analytické podklady se pořizují povinně.
Úřad územního plánování a krajský úřad zpracovává ÚAP především svxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxeku územního plánování, nejlépe autorizovaného architekta nebo autorizovaného inženýra. Zejména je to vhodné v případě ÚAP obcí, kdy příslušné úřadx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krajský úřad.
K odst. 2:
Obsahem podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území jsou sledované jevy uvedené příloze č. 1 vyhlášky, které zahrnují xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxmace, například statistické údaje.
Údaje o území nevznikají činností pořizovatele, nezjišťují se tedy průzkumem území, ze statistiky, z odborné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxích (váží se k určité části území) vzniklých nebo zjištěných zejména na základě právních předpisů; o záměrech na provedení změn v území. Údaje o území zaxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o území, který je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky o územně analytických podkladech.
K odst. 3 a 4:
Poskytovatelem údajů o území je orgán veřejné spráxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxtální vektorové (pokud to povaha údaje o území umožňuje) formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění s tím, že vlastník technické infrasxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxjů povinni dodat aktualizované údaje o území. Při vzniku nových údajů o území jsou poskytovatelé údajů rovněž povinni je neprodleně dodat pořizovatelxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnost a aktuálnost jimi poskytnutých údajů o území, a to i při každé jejich úplné aktualizaci, tj. ve dvouletých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxrávnost údajů o území jím poskytnutých pro ÚAP, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na axxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxu z povinností podle § 161 odst. 1 stavebního zákona nebo podle § 27 odst. 3. Pokutu lze za přestupek uložit ve výši do 200 000 Kč.
Správního deliktu se dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx 1 stavebního zákona nebo podle § 27 odst. 3 stavebního zákona. Pokutu lze za správní delikt uložit ve výši do 500 000 Kč.
K odst. 5:
Poskytovatelé údaxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxných s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxadu nákladů spojených s poskytnutím ÚAP, nejvýše však do ceny nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich doručení žadateli. Tuto úxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů", který byl upraven pro potřeby 4. úplné aktualizace ÚAP obcí a krajů.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xozsahu podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území. V rámci průběžné aktualizace je především nezbytné zapracovat aktuálně poskytnuté údaje o úzxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxacích dokumentací (např. zastavitelné plochy, zastavěné území, vybrané plochy s rozdílným způsobem využití). Tyto části územně plánovacích dokumexxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xdaji o území, jejichž poskytovatelem je úřad územního plánování. Z uvedeného vyplývá, že pořizovatel ÚAP musí zajistit aktuálnost zejména datové čásxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxadů pro rozbor udržitelného rozvoje území lze aktualizovat až v cyklu úplné aktualizace.
Z § 21 odst. 1 písm. a), § 25 a § 166 stavebního zákona vyplýxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxformací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů zejména v území obcí, které nemají platný územní plán.
Tomuto ustanovexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxvinnost pořizovatelů provádět průběžné aktualizace ÚAP na základě nových údajů o území.
Úplnou aktualizaci ÚAP pořídí pořizovatel každé 2 roky. Nxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi poskytnutých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů nxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxm ÚAP obcí. Při úplné aktualizaci ÚAP poskytovatel údajů:
-
v případě, že došlo ke změně údajů o území od jejich posledního poskytnutí nebo vznikly noxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxtem údajů o území (tj. poskytovatel údajů vyplní a potvrdí celý nový pasport údajů o území);
-
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxšné údaje o území poskytl naposledy, nedošlo k jejich změně, a zároveň potvrdí jejich nadále trvající správnost, úplnost i aktuálnost (tj. poskytovatxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zastavitelných ploch).
V rámci úplné aktualizace ÚAP provede pořizovatel aktualizaci podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozboxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxění chybějících dat (zejména technické a dopravní infrastruktury včetně ochranných a bezpečnostních pásem souvisejících s daným jevem);
-
doplxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
kontrolu úplnosti a aktuálnosti záměrů v území a doplnění nových záměrů, a to včetně jejich vyhodnocení;
-
kontrolu úplnosti a aktuálnosti údaxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxm údajů, v případě těchto rozdílů zjištění skutečného stavu a jeho zohlednění v ÚAP.
Tuto kontrolu a vyhodnocení zajišťuje pořizovatel ÚAP. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxp. s krajským úřadem), s ohledem na:
-
již shromážděné údaje o území;
-
sledování vývoje území (trend vývoje);
-
zjištění problémů k řešení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxšit;
-
kontrolu a aktualizaci grafické části ÚAP, zvláště problémového výkresu, a to zejména na základě doplněných údajů o území a doplněných záměxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx016 "Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Projednání územně analytických podkladů
Komentář
K odst. 1 a 2:
Účelem projexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí se zjištěnými problémy k řešení. Pořizovatel na jednání přizve obce (nikoliv obecní úřady nebo konkrétní osoby). Na jednání podá pořizovatel výklad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx xástupce obce na projednání nedostaví a nevyjádří se ani dodatečně písemně, s návrhem úplné aktualizace ÚAP obcí souhlasí.
Jako vhodné se jeví pořídxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxemi ve svém správním obvodu a bezodkladně je zašle krajskému úřadu.
Součástí úplné aktualizace ÚAP je doklad o jejím projednání s obcemi. Součástí txxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xe nezbytné v takovém předstihu, aby jeho výsledky byly zapracovány do pořizované úplné aktualizace ÚAP před jejich předáním krajskému úřadu, které je xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxe území, resp. jeho aktualizace. Součástí úplné aktualizace ÚAP kraje je doklad o jejím projednání v zastupitelstvu kraje dle přílohy č. 3 vyhlášky o úzxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxzaci ÚAP kraje Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí, a to do 6 měsíců od lhůty stanovené pro jejich aktualizaci.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxdie
Komentář
K odst. 1:
Územní studie je nástrojem určeným k prověření a posouzení řešení vybraných problémů nebo některých funkčních systémů prx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxy využívají územní studii k prověření vybraných problémů obvykle v podrobnějším měřítku než je řešena jimi pořizovaná územně plánovací dokumentace. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxežitosti, které obsahují jimi pořizované územně plánovací dokumentace, tzn. MMR ověřuje celorepublikové záměry, krajské úřady nadmístní záměry, oxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxmentace, pro niž se stane podkladem.
Územní studie na rozdíl od oborových studií pořizovaných jednotlivými rezorty prověřuje vybrané problémy koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxod územím.
K odst. 2:
Obsah, rozsah, cíl a účel územních studií jsou velmi různorodé, velmi obtížně je lze formalizovat do právního předpisu. Právnx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xzemní studie má být stručné a oproštěné od zbytečných formalit. Je podkladem pro zpracování návrhu územní studie projektantem. Zadání musí obsahovat xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxoblémy v území. V této části zadání bude vyjádřeno, o jaké problémy se jedná a co je cílem jejich řešení. Podle účelu a jejího vztahu ke stávající územně plxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxdání přitom není podstatné, zda je územní studie pořizována na základě podmínky uvedené v územním plánu či nikoliv.
b)
Rozsah řešeného území: Řxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx studie se zpracovává výhradně nad státními mapovými díly, polohopisným a výškopisným zaměřením řešeného území, a to v závislosti na rozsahu řešeného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxavky na obsah řešení územní studie: V požadavcích na řešení územní studie se nejprve uvede, zda je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozboxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní a vyhodnocení variant (pokud jsou požadovány).
V případě, že jako první etapa je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, je vhodné, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxpořádání textové a grafické části územní studie: Požadavky na členění textové části, co má být závěrem textové části (zásady pro rozhodování, doporučxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxítka (s případným rozlišením, nad jakým mapovým podkladem budou zpracovány a v jakém měřítku budou vytištěny), počet požadovaných výtisků (a to i ve vzxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxlní dny k rozpracovanému návrhu, termín a způsob předání územní studie, případně termín předání jednotlivých etap (je-li etapizace požadována). Zákxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxpadě, že je to účelné, je vhodné tento požadavek uvést.
Zpracování územní studie je projektovou činností ve výstavbě dle § 158 odst. 1, kterou vykxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzpečuje ji pořizovatel. Vzhledem k tomu, že pořizování územní studie spadá do působnosti státní správy, není její schvalování orgánem samosprávy příxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxnovací činnosti. Po zápisu do evidence územně plánovací xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxní územní studie - osnova zadání"
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Komentář
K odst. 1 a 2:
Politika územního rozvoje (PÚR) je celostátním strategickým nástrojem v oblasti územního plánování, který řeší území cxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xlánování celostátní strategii územního rozvoje. PÚR promítá a současně koordinuje záměry územního rozvoje z politik, strategií, koncepcí, plánů, pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxvoje jednotlivých krajů včetně hlavního města Prahy.
Nejvyšší správní soud a Ústavní soud se opakovaně zabývaly otázkou, zda je PÚR opatřením obecxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxem PÚR není regulace určitého přesně vymezeného území, jak je tomu u územně plánovací dokumentace. Politika má vyjadřovat rozvojové záměry státu v mezxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxčuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování. Jejím účelem není stanovit pravidla vztahující se ke konkrétní situaci, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xdvětvových x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx je namístě hovořit o obecnosti předmětu regulace (ve smyslu protikladu ve vztahu ke "konkrétnosti" předmětu regulace).
PÚR je primárně určena orgxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xřeba připomenout, že na přípravě návrhu politiky územního rozvoje participuje veřejnost prostřednictvím podávání připomínek dle § 33 odst. 4 stavebxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxřejnosti při jeho vzniku, jež je zákonem formalizována, nese i určitý přesah nad rámec samotné vnitřní činnosti veřejné správy.
K odst. 4:
Svojí poxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtrojem územního plánování a představuje tak základní referenční rámec, který je závazný potud, že je třeba se v tomto rámci pohybovat a vycházet z něho pxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxý úkol bude nutně naplněn. Jedná se o určité (strategicky jistě velmi důležité) vodítko, jakým směrem napřít další fáze územního plánování z hlediska bxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxli těm, vůči kterým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního působení.
Závaznost záměrů vyjádřených v PÚR pro pořizovxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxi pořizování zásad územního rozvoje automaticky převzaly do svých plánů realizaci v politice obsažených záměrů, a to bez dalšího hodnocení jejich dopxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zákon o ochraně přírody a krajiny, případně zmíněná SEA směrnice komunitárního práva. Závaznost obecně formulovaných záměrů politiky pro územnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx schválený koncepční záměr územního rozvoje na celostátní či mezinárodní úrovni, nikoli faktickou realizaci tohoto záměru. Pokud by obecné záměry vyxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xy způsob, jakým je ve stavebním zákoně upraven proces schvalování zásad územního rozvoje, územního plánu či regulačního plánu, smysl.
Politika úzxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxesňuje priority územního plánování, rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezené poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x návrhu vyhodnocení připomínek. Soulad územně plánovací dokumentace s politikou územního rozvoje řeší projektant i pořizovatel v průběhu zpracovánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxje nebo obce.
Mezi politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje je přímá vazba, která v praxi nečiní problémy. Problematická byla aplikaxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.
Judikatura
správních soudů se od přímé vazby odchylovala, činila velké obtíže pořizovatelské praxi v území, kde neplatily zásady územního rozvojex xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvoje a změnit územní plány. Není důvodné, aby byly nejprve uvedeny do souladu s aktualizací politiky územního rozvoje zásady územního rozvoje, a až xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxesnit požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, obdobně je tomu při zpracování regulačního plánu z podnětu, kdy zadání obsahuje popřípadě pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxánu krajský úřad zasílá pořizovateli stanovisko i z hlediska jeho souladu s politikou územního rozvoje (§ 50 odst. 7). Před vydáním územního plánu pořixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx není v rozporu s politikou územního rozvoje (§ 54 odst. 2). Obec je povinna uvést do souladu územní plán s následně schválenou politikou územního rozvojx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx o územně analytických podkladech). Uvedené je průkazem přímé vazby mezi územním plánem a politikou územního rozvoje.
Přímá vazba mezi politikou úxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxjvyšší správní soud v roce 2014 dospěly k závěru, že obec je povinna při vydání územního plánu z politiky územního rozvoje vycházet a dále že vymezení úzexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xd 1.1.2013 počítá s tím, že obec může ve svém územním plánu řešit záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje; tytx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí. Právě tento rozsudek byl předmětem řízení o ústavní stížnosti, které bylo skončeno usnesením Ústaxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
záležitosti republikového významu vyplývající z platné politiky územního rozvoje, které dosud nebyly zpřesněny a konkretizovány v zásadách územníxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxtice územního rozvoje zasáhla do práv a povinností jednotlivců, tj. např. aby mohl být určitý záměr v území umístěn, musí být převzat a konkretizován záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe mohou dotčené osoby bránit u soudu návrhem na zrušení opatření obecné povahy. Pro úroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí proto nehraje xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx zda je postupem podle § 43 odst. 1 věty druhé stavebního zákona konkretizována v územním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxhodování v území prostřednictvím územně plánovací dokumentace. Územní rozhodnutí může být vydáno i pro záměr obsažený (pouze) v politice územního roxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxrodního významu. Bude se však jednat o výjimečné případy.
Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu koncepcí schvalxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xostatečně, srozumitelně a bez známek libovůle odůvodnily závěr, že vymezení územní rezervy v územním plánu při neexistenci zásad územního rozvoje nexxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že za situace, kdy PÚR ČR 2008 ani její jednotlivé části nemají povahu opatření obecné povahy a jsou přijímány vládou ve formě jejího usnesení, nelze hoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí nehraje žádnou roli to, zda je záležitost republikového významu nejprve konkretizována a vymezena v zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxána v územním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoje.
Rozsudek NSS ze dne 6.6.2013, čj. 4 As 261/2014-70
Obec je povinna přx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxsudek KS v Brně ze dne 6.8.2015, čj. 63 A 5/2015-116
Byl zvolen za situace, kdy neexistují zásady územního rozvoje, správný postup, pokud byla zařazena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzvoje
Komentář
K odst. 1:
Cílem územně plánovací činnosti orgánů územního plánování je vytvořit ve svých dokumentech předpoklady pro vyvážený vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtiky územního rozvoje, který se následně zpřesňuje jednotlivými druhy územně plánovací dokumentace. Úkolem celostátního dokumentu je promítnout dx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxvých prioritách územního plánování v úrovni podrobnosti celostátního dokumentu konkretizuje obecně stanovené cíle a úkoly v § 18 a § 19. Politika úzexxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti.
Rozvojovými oblastmi jsou ucelená urbanizovaná území, která zahrnují jedno nebo více center oxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtoupením městských funkcí (sekundér, terciér, kvartér). Jde o prostor se zvýšenými požadavky na využití území a jeho změny, v němž se soustřeďují činnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xa základě analýzy, která přihlíží ke vzájemným socioekonomickým propojením sídel, zejména měst a sídel městského typu, k rozmístění a struktuře obyvxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxího sektoru. Hranice urbanizačních oblastí vůči okolnímu území zpravidla nejsou ostré.
Centra osídlení představují územní zdroj urbanizace rozxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxum, nebo relativně slabší vedlejší centra, která leží ve vzájemné blízkosti, takže propojují a znásobují své urbanizační působení. Některá centra osxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtačního jádra pro přilehlý region.
Rozvojová osa je lineární prostorový útvar, který propojuje rozvojové oblasti. Rozvojové osy mohou rovněž vznxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxdního, celostátního, nadregionálního a regionálního významu. V rozvojových osách se projevují zvýšené požadavky na využití území a jeho změny.
Sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Fakticky se jedná na jedné straně o oblaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xtraně o oblasti významné z hlediska přírodních hodnot.
Politika územního rozvoje vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxdřeno ve vyšší míře podrobnosti než ostatní prvky, které politika územního rozvoje reguluje. Pouze v případě vymezení dopravní a technické infrastruxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxridorů.
Míře podrobnosti ploch a koridorů dopravní a technické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxvaly jednotlivé kraje či obce. Nelze ani pomíjet tu skutečnost, že při plánování mezinárodních dopravních staveb jsou jednotlivé státy často vázány mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, při respektování vnitrostátní regulace, dostát.
Jedná-li se tedy o koridor mezinárodního či národního významu, musí být jeho záměr relativně koxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxo diskuzi ohledně jeho vymezení mohou také být jen představitelé jednotlivých států. V souladu s tím jsou plochy a koridory dopravní a technické infrasxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxemního rozvoje, jež je vydávána na základě usnesení vlády.
Politika územního rozvoje stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxm, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika.
K odst. 2:
Současně s politikou územního rozvoje se zpracovává i vyhodnocení vlivů na udržixxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.
Cílem vyhodnocení vlivů na udržitelný roxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé předpoklady.
Související ustanovení
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012 čj. 1 Ao 7/2011-5xx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxjet tu skutečnost, že při plánování mezinárodních dopravních staveb jsou jednotlivé státy často vázány mezinárodními dohodami. Bez možnosti zahrnoxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxvně konkrétně formulován již v té fázi územního plánování, která je v působnosti subjektu oprávněného o takových věcech rozhodovat, tj. vlády. Partnexxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xnfrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo plochy a koridory, které svým významem přesahují území jednoho kraje [§ 32 odst. 1 písm. d) sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x:
Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro místní rozvoj za součinnosti ministerstev, ústředních správních úřadů a krajů, jejichž zásxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxů při pořizování politiky územního rozvoje a při poskytování relevantních podkladů; posuzuje a projednává předkládané materiály, zejména rozpracoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx do území; připravuje návrhy řešení zjištěných problémů k předložení koordinačnímu výboru.
Koordinační výbor zejména rozhoduje o problémech zjixxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní vazby záměrů s průmětem do území a připravuje návrhy řešení zjištěných problémů k předložení vládě České republiky.
K odst. 2:
Podklady pro polixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xodklady. Podklady pro politiku územního rozvoje jsou i územně plánovací dokumentace krajů. Využívány jsou dokumenty určené k podpoře regionálního rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xichž jsou obsaženy záměry územního rozvoje. Jedná se o politiky, strategie, koncepce, plány, programy veřejné správy. Politika územního rozvoje je dxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe k územnímu rozvoji. Podkladem pro vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj, zejména její části - vyhodnocení vlivů na životxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm případně koordinačním výboru, se projednává způsobem a podle lhůt stanovených stavebním zákonem s ministerstvy, ústředními správními úřady a krajxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe politika územního rozvoje zasílá sousedním zemím.
Ministerstva, ústřední správní orgány a rady krajů uplatňují stanoviska. Ministerstva a ústxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxá. Obce a veřejnost uplatňují připomínky, které se vyhodnotí a případně se v politice územního rozvoje zohlední.
K odst. 6:
Kopie veškerých obdržexxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrostředí jako podklady pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
K odst. 7:
V případě význxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, se postupuje podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvedená Ministerstvem životního prostředí ve stanovisku pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxzvoj území, stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací a upraví návrh politiky územního roxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxiky územního rozvoje ke schválení. Jedná se o podklady, které dokumentují proces jejího pořízení.
K písm. a)
Vládě se předkládá zpráva o projednánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxením, jak byla stanoviska v politice zohledněna. Obdobně jsou ve zprávě obsaženy připomínky obcí, veřejnosti a vyjádření sousedních států a výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxcení vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, která nemá stavebním zákonem ani prováděcí vyhláškou stanovený obsah, pouze přílohx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxržitelný rozvoj se provádí v samostatných částech - posuzování vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, hodnocení vlivů politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území Ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, k němuž ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje sdělení, jak bylo zohledněno.
Vláda schvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xznámeno ve Sbírce zákonů.
Související ustanovení
- § 19, § 33, příloha stavebního zákona
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem pro místní rozvoj svoláváno jednání konzultačního výboru, na němž je sledováno plnění úkolů vyplývajících z politiky územního rozvojx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xplatňovat návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje včetně jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a důvody na pořízení nové politiky územního rozxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxními správními úřady a kraji. Úkolem zprávy je vyhodnotit, zda se změnily podmínky, za nichž byla politika územního rozvoje nebo její poslední aktualixxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxzhodnutí o aktualizaci platné politiky územního rozvoje nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje v případě, že z vyhodnocení vyplynxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxňování zaměřeno na plnění úkolů územního plánování a na provádění koordinace tvorby a aktualizace zásad územního rozvoje; na plnění úkolů ministerstxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxnaci rozvojových záměrů, tj. záměrů na změny v území republikového významu, zejména pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxy o uplatňování politiky územního rozvoje jsou využívány poznatky z dokumentů a podkladů jednotlivých ministerstev, ústředních správních úřadů, ktxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx využívány výstupy územně plánovací činnosti krajů a obcí, zejména zásady územního rozvoje vydané kraji a územně analytické podklady krajů a jejich akxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; zprávy o stavu životního prostředí, činnost konzultačního výboru a další náměty na aktualizaci politiky územního rozvoje od ministerstev, ústřednxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xávěr, že je nebo není potřeba aktualizovat politiku územního rozvoje nebo je potřebné zpracovat novou politiku územního rozvoje.
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxjednání zprávy uplatní stanovisko, zda má být aktualizace politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí a orgány ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí vyhodnotí připomínky, oprávněné požadavky promítne do návrhu zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje.
K odst. 4:
Na základě poskytnutýxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje po jejím schválení plní funkci zadání aktualizace politiky územního rozvoje nebo nové politiky územnxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzení aktualizace politiky územního rozvoje z důvodu naléhavého veřejného zájmu. V takové případě může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky územnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx x xx, § 33, § 34, příloha
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí jsou zásady územního rozvoje (ZÚR), kterými kraj určuje základní strategii pro rozvoj svého území, tedy základní požadavky na účelné a hospodárné usxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmní plány velkých územních celků byly zpracovávány pro přirozené celky (sídelní aglomerace, rekreační oblasti, těžební oblasti ...).
Východiskxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní území kraje. Jde tedy o analýzu uspořádání funkčních prostorových vztahů vzniklých v průběhu minulých let, jinými slovy řečeno o analýzu dynamickéxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxému. Na analytickou část navazuje návrh ZÚR, kterým se koncepce rozvoje území založená v minulosti dotváří podle požadavků formulovaných státem, zasxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), oborových studií, odvětvových a meziodvětvových koncepcí, politik a strategií.
ZÚR z hlediska rozvoje území využívají k dalšímu dotváření konxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xpřesňují záležitosti mezinárodního a celorepublikového významu. Rozpracovávají ty, které jsou stanoveny politikou územního rozvoje. Nově stavebxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvoje. Jedná se pouze o takové záměry, u nichž neexistují významné negativní vlivy přesahujících hranice kraje.
ZÚR regulují území v různé míře podrxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx oblastí a os až k vymezení ploch a koridorů. Pro celé území kraje ZÚR stanovují urbanistické zásady ochrany a rozvoje území podstatné pro tvorbu následnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xzemí, územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.
Podrobněji je vyjádřena sídelní strxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxím cílových charakteristik (typů) krajin. Záměry dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, celorepublikového a nadmístního významu a úzxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny pro ty záměry, jejichž využití je nutné prověřit. Významné je podotknout, že takto vymezené územní rezervy neznamenají stavební uzávěry. V xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xrověřeno. Územní rezerva by nadto neměla mít trvalý charakter, její využití zamýšleným způsobem by mělo být v přiměřené lhůtě prověřeno a plnění tohotx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí o využití tohoto území a k aktualizaci ZÚR.
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdrobnosti jejich vyjádření se v jednotlivých nástrojích územního plánování liší od míry podrobnosti vymezení ostatních regulovaných prvků. Dopravxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxruktura podléhá oproti ostatním regulovaným prvkům specifické regulaci, kdy její část může být již na úrovní politiky územního rozvoje vymezena pomoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x pronikání takto vymezených koridorů do nižších stupňů územně plánovacích nástrojů, které jej mohou pouze zpřesňovat. Přestože takto vysoká míra konxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxými potřebami při jejím plánování.
Vymezení ploch a koridorů pro územní systém ekologické stability v zásadách územního rozvoje představuje zásax xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxezen v možném budoucím využití pozemku. Obdobně je tomu u ploch a koridorů vymezených pro veřejnou infrastrukturu. Povinnost postupovat v dohodě s vlaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxmezování v územně plánovací dokumentaci.
Šíře dané plochy či koridoru by měla být kompromisem mezi požadavkem přesného vymezení, který minimalizxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxů umožňuje variantní řešení a upřesnění daného záměru. Mezi šířkou koridoru a zásahem do právní sféry tak není přímá úměra. Větší šířka koridoru naopak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxvatek a přivaděčů zpravidla přesahuje pouhé zajištění dopravní obslužnosti konkrétního území a je tedy nutné, aby byly také vymezeny v samotných zásaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 100 000 nebo 1: 50 000) je natolik malé, že pro vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, je z hlediska předxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx z hledisek ochrany životního prostředí a lidského zdraví a případně dalších odvětvových složek. Lze doporučit praxí ověřený přístup - záměry před jejxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxřeby jejich vymezení v ZÚR. Pokud takové podklady k dispozici nejsou, lze doporučit prověření záměrů územní studií.
Vzhledem k délce procesu tvorbx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xcela aktuální. Ovšem vzhledem k míře podrobnosti, s jakou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxasně se ZÚR se zpracovává vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území, které hodnotí vlivy na hospodářské a sociální podmínky a vlivy na životní prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxostatné dokumentace. Zpracovávají dle přílohy ke stavebnímu zákonu.
Koncepce vytvářené na úseku územního plánování představují zejména s ohledxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxti široké veřejnosti; právě osobám, jež jsou či mohou být takovou koncepcí dotčeni, jsou s ohledem na právní formu těchto koncepcí (s výjimkou politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxnosti pak nezřídka v praxi patří ty, jež se týkají posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. (Bahýľová, L., Kocourek, T., Vomáčka, V.: Zákon o posuxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxo zejména na vyhodnocení vlivů na životní prostředí (včetně vlivů na lidské zdraví), vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, vlivů na sxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxí je právě přístup k hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, který je rámcově popsán v příloze stavebního zákona. I když se posuzovatelé SEA vypoxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xzemně plánovací dokumentace včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxativních a synergických vlivů na životní prostředí) je podle bodu 5 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 2006 (bod 6 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 20xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xahrnovat alespoň 1) popis vhodné metodologie, 2) zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně ovlivněny, 3) identxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnitorování kumulativních a synergických vlivů. Hodnocení probíhá v úrovni hrubého odhadu plánované zátěže v úrovni kvalifikovaného odhadu. Nejvícx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxí ustálena.
Nelze však trvat na tom, aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů byly výslovně zapracovány veškeré záměry obsažené v zásxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxergických vlivů pouze mezi záměry, kde
relevantní
vlivy tohoto druhu vůbec přicházejí v úvahu, a to buď s ohledem na povahu a rozsah záměrů, k jejichž koxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlyne povinnost zpracovatele koncepce předložit k posouzení vlivů na životní prostředí variantní návrh koncepce event. návrh koncepce obsahující vaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxstředí nebo v zadání zásad územního rozvoje.
Pokud jsou součástí ZÚR variantní řešení jednotlivých ploch a koridorů, posouzení vlivů ZÚR na životnx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx takto lze relativně podrobně posoudit vlivy jednotlivých záměrů, pro jejichž realizaci stanoví ZÚR předpoklady, a učinit rozhodnutí o výběru varianxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx totiž považovat za souhrn jednotlivých ploch a koridorů v jejich vzájemných souvislostech a interakci.
Vyhodnocení vlivů na evropsky významné loxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxh lokalit problém. NSS má za vcelku pochopitelné, že na úrovni zásad územního rozvoje není možné v případě některých záměrů přesně kvantifikovat jejicx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxopsky významných lokalit a ptačích oblastí a na předměty ochrany (evropská stanoviště, evropsky významné druhy, volně žijící ptáci) je otázkou komplxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xořizování zásad územního rozvoje k dispozici, zpracovávají se až v rámci přípravy realizace záměru.
Přijatelnost návrhu ZÚR z hlediska životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x
xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zapracovává do samotných ZÚR (do výrokové části).
K odst. 2:
ZÚR mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit prověření změn jejich využití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé území, blokace by byla rozsáhlá, proto podmínka pro rozhodování není v ZÚR stanovena. Vhodnými záměry pro prověření územní studií jsou záměry celorexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo významu, a to od konkrétních záměrů včetně veřejné infrastruktury, až k problémům týkajícím se celého xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xvedenému je třeba podotknout, že stavební zákon stanovuje možnost nikoliv nutnost uložit pořízení územní studie v ZÚR, tato možnost tedy nemusí být vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxzení územní studie v ZÚR je skutečnost, že v procesu projednávání ZÚR je prověřena její potřebnost a její obsah. Schvalující orgán (zastupitelstvo kraxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmní studii stanovenou v ZÚR lze za určitých okolností považovat za
relevantní
opatření ke kompenzaci některých negativních kumulativních a synergixxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx regulační plán. V tomto případě je vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách v území. V praxi se bude jednat o vymezení plochy nebo koxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xpracování regulačního plánu. V dosavadní praxi je tato možnost využívána spíše výjimečně. Pořízení regulačního plánu krajem čeká na své příležitostxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.
ZÚR řeší záležitosti nadmístního významu, kterými jsou koordinovány záměry procházxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxomoci na úseku územního plánování s výjimkou případu, kdy je nezbytná koordinace nadmístních souvislostí, vazeb mezi jednotlivými obcemi a takových xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxebám občanů) stanovením požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx při přijímání územně plánovací dokumentace možnost zohlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákony (např. zákon o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxk k závěru, že zvláštní podmínky jeho území vyžadují intenzivnější ochranu, může přijmout pro ochranu hodnot chráněných zvláštními zákony přísnější xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxvává odůvodnění. Dokumentace ZÚR má stejně jako v minulosti textovou a grafickou část. Odůvodnění je dokumentováno rovněž textovou a grafickou částíx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xdůvodnění jsou uvedeny v části stavebního zákona věnované přezkoumání návrhu ZÚR krajským úřadem (§ 40 stavebního zákona).
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x006 musí mít kraj při přijímání územně plánovací dokumentace možnost zohlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákoxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní nemůže snížit. Dospěje-li však k závěru, že zvláštní podmínky jeho území vyžadují intenzivnější ochranu, může přijmout pro ochranu hodnot chráněnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx součástí rozhodnutí kraje, kterým se zpřísňuje ochrana určitého zájmu v rámci zásad územního rozvoje nad zvláštním zákonem stanovený rámec, je přesvxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx x. s.).
Rozsudek NSS ze dne 31.10.2013, čj. 7 Aos 3/2013-30
Stanovení biokoridoru v zásadách územního rozvoje představuje zásah do vlastnického prxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxd musí počítat s tím, že orgány veřejné správy na předmětném pozemku nepovolí (je-li povolení vyžadováno) činnost, která se neslučuje s fungováním bioxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxvně zapracovány veškeré záměry obsažené v zásadách územního rozvoje a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní prostředí v kombinaci s každýx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxuze mezi záměry, kde
relevantní
vlivy tohoto druhu vůbec přicházejí v úvahu, a to buď s ohledem na povahu a rozsah záměrů, k jejichž kombinaci dochází, nxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxnergických vlivů konkrétního záměru v kombinaci s dalšími záměry vymezenými v zásadách územního rozvoje je třeba dbát zásady minimalizace soudních zxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxlné a logicky konzistentní a zda bylo zohledněno v navazujících rozhodovacích procesech. Správní soudy nejsou povolány k tomu, aby hodnotily odbornox xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxce a osobách, které k tomu disponují odpovídajícím vzděláním a erudicí a které pořizovatel zpracováním odborných podkladů pověří. Je proto namístě, axx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx6
Míra podrobnosti, se kterou je vymezována dopravní a technická infrastruktura, se v jednotlivých nástrojích územního plánování liší od míry podroxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxoň popis vhodné metodologie, zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně ovlivněny, identifikaci a popis možnýcx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnění závěru, zda jsou dopady akceptovatelné, případně za jakých podmínek), vymezení kompenzačních opatření a stanovení pravidel monitorování kumuxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxjhorší možné varianty a zohlednit i takové plánované záměry (činnosti), jejichž realizace je v budoucnu nejistá.
Povinnost vypracovat oborové studxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxch negativních kumulativních a synergických vlivů.
Aby zásady územního rozvoje mohly plnit svoji regulační funkci, musí být postaveny na dostatečnxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe alespoň hrubý odhad plánované zátěže musí být vždy možný.
Z povahy věci (jsou-li zásady územního rozvoje brány jako koncepční plánovací nástroj) nexx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxčeno z dosahu regulace zásad s argumentací, že další zatěžování území je nepřípustné. To by ve svém důsledku muselo vést k nulovému rozvoji v některých oxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xÚR.
Soud si je vědom toho, že toto hodnocení by bylo možno učinit pouze v rovině kvalifikovaného odhadu, nikoliv s přesností vlastní exaktním vědám.
Pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxy posuzování vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí § 36 odst. 1 stavebního zákona (viz shora). Zpracovatel koncepce (zásad územního rozvxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdnotlivých ploch a koridorů). Povinnost zpracovávat variantní návrh zásad územního rozvoje, event. návrh obsahující variantně řešené jednotlivé pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxpředstavuje stavební uzávěru, byť se jí v některých ohledech může zdánlivě podobat. V území je i nadále možno činit změny, ovšem s výjimkou těch, které bx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xezervy, je na navazujících stupních územně plánovací dokumentace, aby zpřesnily územní rezervu způsobem, jímž dojde k vyvážení mezi konkrétními potxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxeným způsobem by mělo být v přiměřené lhůtě prověřeno a plnění tohoto úkolu uloženého ZÚR sledováno ve zprávě o uplatňování ZÚR. V návaznosti na zprávy o xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx že v části stanoviska SEA označené jako "Stručný popis vyhodnocení" je uvedeno, že předmětem hodnocení jsou plochy a koridory dle PÚR 2008, plochy a korxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxtlivých koridorů (event. jejich dílčích úseků). Soud v tom však nespatřuje rozpor se zákonem. Ba naopak považuje takový postup za jediný možný, neboť pxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxrianty. Posouzení xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxat za souhrn jednotlivých ploch a koridorů v jejich vzájemných souvislostech a interakci.
Soud má za vcelku pochopitelné, že na úrovni zásad územního xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx mimoúrovňových křižovatek a přivaděčů zpravidla přesahuje pouhé zajištění dopravní obslužnosti konkrétního území a je tedy nutné, aby byly také vymxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxzuje počet osob potenciálně dotčených na právech, a požadavkem ponechání dostatečného prostoru, který v nižších stupních územně plánovacích nástroxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxky včetně napojení na silnice I. a II. třídy, není z hlediska podrobnosti úkolem pro zásady územního rozvoje, ale pro územní plány jednotlivých obcí.
Sxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxjí kapacita a nikoliv metoda výhledových intenzit.
Ustanovení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenstxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vzhledem k délce procesu tvorby zásad územního rozvoje a dynamickému procesu výstavby je pochopitelné, že mapové podklady použité pro tvorbu zásad úzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxoje je složitým procesem, který zabezpečuje krajský úřad a projektant. V praxi se jedná o 2 týmy. Na jedné straně stojí veřejná správa, úředníci s oprávnxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxípravou k vydání. Na straně druhé stojí zpracovatelský tým, projektanti způsobilí vykonávat vybrané projekční práce (např. urbanista, dopravní inžxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxbrané činnosti ve výstavbě. Návrh zásad územního rozvoje smí zpracovat jen autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo se všeoxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, výrobní výbory jsou vhodnými formáty pro pořádání diskuzí na určitá vybraná témata, kterými projektant ověří či zjistí přístup k jejich řešexxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx již není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území součástí návrhu ZÚR. Jedná se tedy o dvě samostatné dokumentace.
Zásady územního rozvoje jsox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy územního plánování je princip udržitelného rozvoje území, kterého lze dosáhnout vyvážením vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxí. Harmonického využití území bude v každém kraji dosaženo jinými způsoby a nástroji, odvíjejícími se od místních podmínek a zvláštností území.
Poxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákony je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraje v ráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxhranu hodnot chráněných zvláštními zákony přísnější kritéria. Nutnou součástí rozhodnutí kraje pro zpřísnění ochrany určitého zájmu nad zákonem stxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxů, krajského úřadu a obcí. Jednotlivé fáze tvorby a schvalování zásad územního rozvoje jsou stavebním zákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecně pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxocesem, v němž projektant dle požadavků formulovaných v zadání nebo zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje navrhne dokument. Protože je proces pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xovodit příkaz, aby návrh zásad územního rozvoje byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schváleného zadání (zpráxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh zájmů, které hájí dotčené orgány. Pro dotčené orgány se koná ústní jednání.
Kompetence
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx závazným podkladem pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu jejich pořizování.
Stanoviska dotčených orgánů vydávaná jako závazný podklad pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona nejsox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxka by tedy měl alespoň v základní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude mít příslušná obec či kraj, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxk jej bude možné přezkoumat ve správním soudnictví v rámci řízení o zrušení opatření obecné povah.
Zásady územního rozvoje musí vytvářet podmínky pxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí stejně jako ochrana veřejných zájmů se odehrává primárně prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů a prostřednictvím vyhodnocení vlivů na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxriantu vybírat (výběr varianty je kompetencí zastupitelstva kraje na návrh pořizovatele). Mezi stanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi stanxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxručit písemné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, kterými si pořizovatel ověří a dohodne s dotčenými orgány potřebnost a rozsah úprav dokumentxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxý rozvoj území již ve fázi společného jednání. Ústní jednání se pro veřejnost nekoná, veřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy. Uplatněné připomínky jsou pro pořizovatele testem přijatelnosti navrhovaného řešení.
Účast veřejnosti xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti informace v dostatečném časovém předstihu ke zvážení celé problematiky. Nezbytnou podmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dáx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v době, kdy jsou stále otevřeny všechny alternativy rozhodování. Tato účast musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce. (více - www.ucasxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxímo ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních vxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxčených ministerstev a krajské hygienické stanice. Projednání je obvykle vedeno samostatně.
K odst. 6:
Návrh zásad územního rozvoje posuzuje Minxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtelem k posouzení předávány zásady územního rozvoje, vyhodnocení vlivů zásad na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádřexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 9 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Stavební zákon však v § 19 odst. 2 a ve své příloze obsahuje zvláštní úpravu náležitostí posouzení vlxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxvení týkající se posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Příloha ke stavebnímu zákonu tak je vůči příloze č. 9 zákona o posxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxvací dokumentace na životní prostředí vydávané podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je stanoviskem dotčeného orgánu, které však nenx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxudního přezkumu následného rozhodnutí správního orgánu, tedy v rámci soudního přezkumu opatření obecné povahy.
Právní předpisy týkající se posuxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvoje, nejde o projev formalismu. Naopak soud se snaží maximálně zohlednit hledisko obsahové. Jestliže účelem procedury posuzování vlivů územního plxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxpravy a schvalování územního plánu, je nutné tuto proceduru dodržet.
K odst. 7:
Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxterstvo pro místní rozvoj, a to z hlediska jejich souladu s politikou územního rozvoje a z hlediska mezinárodní a celostátní koordinace využívání územxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení. Ministerstvo může ve svém stanovisku upozornit na nedostatky. Pokud mxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xahájením řízení o ZÚR.
Související ustanovení
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 28.5.2014, čj. 9 Ao 6/2011-267
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xohlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákony je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraje v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ochranu hodnot chráněných zvláštními zákony přísnější kritéria. Nutnou součástí rozhodnutí kraje pro zpřísnění ochrany určitého zájmu nad zákonem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxm schváleného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schváleného zadání vycházel.
Podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona dotčené orgány vydávxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxoto zákona.
Stanoviska dotčených orgánů vydávaná jako závazný podklad pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona nejsou samostatně soudnx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v základní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude mít příslušná obec či kraj, o jejíž územně plánovxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxoumat ve správním soudnictví v rámci řízení o zrušení opatření obecné povahy.
Zásady územního rozvoje jsou svou povahou strategickým dokumentem, čexxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xa vyšší úrovni obecnosti, než stanoviska uplatňovaná např. v průběhu pořizování územních plánů nebo v průběhu územních řízení.
Komenxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe písemné vyhodnocení každého stanoviska dotčeného orgánu včetně dohody jeho vyhodnocení, kterou lze předejít následným sporům, připomínkám a úpraxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxnocení každé připomínky podané obcí a veřejností a připomínek sousedních krajů, jako jejich součástí se uvedou rovněž pokyny pro projektanta k případxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxení postupy podle správního řádu (§ 136 odst. 6).
K odst. 2:
Nezbytným krokem v procesu pořizování ZÚR je výběr varianty řešení, pokud ji dokumentacx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxodnocení připomínek obcí, veřejnosti a sousedních krajů, která obdržel v rámci společného jednání k ZÚR i k vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xinisterstva životního prostředí, které nemusí být zcela respektováno. Pokud není stanovisko Ministerstva životního prostředí respektováno, musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxe.
Na závěr etapy společného jednání upraví projektant zásady územního rozvoje podle požadavků vyplývajících z vyhodnocení stanovisek dotčenýcx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxru výsledné varianty řešení. Projektant v úpravě zohlední i stanovisko ministerstva pro místní rozvoj a stanovisko ministerstva životního prostředxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxu ZÚR. Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území uvádí: Pokud úprava návrhu podle § 51 odst. 1 stavebního zákonx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxa koncepce řešení atd.), pořizovatel zajistí odpovídající úpravu či doplnění "vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území". Upravený návrh ÚP anx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupem podle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání), kde se projeví jako "části řešení, které byly od společného jednání změněny".
K odst. 3:
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxý návrh ZÚR je nutné zpracovat pokyny, které navrhne pořizovatel a předloží je ke schválení zastupitelstvu kraje. Povinností pořizovatele je obstarax xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xtanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozsah pokynů, v jakém se odchylují od zprávy o uplatňovánx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx7.2013, Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen "ÚP") z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území a úprava či doplnění "vxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xásadách územního rozvoje
Komentář
K odst. 1:
Veřejným projednáním je zahájeno řízení o zásadách územního rozvoje, které vychází z obecnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které je veřejnosti oznamováno veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání je přizváno minisxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxasného informování veřejnosti, jakož i požadavek na přítomnost veřejnosti při veřejném projednání spojený s nutností následného zohlednění výsledxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvořit odborné informování veřejnosti o připravovaném opatření obecxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na přípravě opatření obxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovat sporné otázky, jimž bude nutné věnovat více pozornosti při koncipování výsledného opatření obecné povahy. Oběma částem veřejného proxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxocení vlivu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 a § 26 správního řádu.
Podle § 26 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxstvo pro místní rozvoj mohou podat stanoviska k měněným částem řešení. Každý může podat připomínku. Možnost podat námitku je zúžena z důvodu určité mírx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxého práva na příznivé životní prostředí se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí.
Rozhodujícím kritériem, dle kteréhx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxta či obsahové náležitosti tohoto podání, nýbrž to, kdo výhrady vznesl.
Pokud i přes formální pochybení - posouzení námitek jako připomínek - odpůrxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxení opatření obecné povahy. Z hlediska obsahového tak není rozdílu mezi rozhodnutím o námitkách navrhovatele posouzených jako námitky a vypořádáním xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží. Nelze připustit rozhodování o téže věci dvakrát. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizováxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxí připomínek.
Dle judikatury správních soudů rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správního rozhodnutí. Na jeho odůvodnění je tedy nutxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xdůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje kraj podané námitky za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proč považuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxě a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Podatelé námitek mohou mít na jejich vypořádání různé nároky. K nutnosxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xdst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný správní orgxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxdem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zformulován v podaných námitkách) a vypracovat odůvodnění rozhodnutí o námitkách jednotlivě ke všem uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xedy např. uvážit, zda každá námitka bude vypořádána samostatně nebo zda námitky spolu související budou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxanoviska. Uvedená právní úprava je účinná od 1.1.2013 a umožňuje krajskému úřadu předvídatelným způsobem dokončit pořizování zásad územního rozvojx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvoje před jejich vydáním, krajský úřad zajistí úpravu v souladu s výsledky projednání. Musí se však jednat o nepodstatnou úpravu, tzn. že úprava nezasáxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že je nutné podstatně upravit návrh zásad územního rozvoje na základě veřejného projednání. Je žádoucí takové situaci předejít pečlivou přípravou dxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxru opakovaného veřejného projednání.
K odst. 6:
Stavební zákon připouští také situaci, že je na základě veřejného projednání nutné část návrhu záxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxe požadavky na vydání, vydat samostatně.
Související ustanovení
Související předpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxvotní prostředí. Ačkoliv článek 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod přiznává toto právo každému, lze se jej v souladu s článkem 41 odst. 1 domáhax xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a povinnosti a nikoliv výše zmíněné programové normy zákona o životním prostředí.
Rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správního rozhodnxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje kraj podané námitky za liché, mylné nxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxor navrhovatelů o nutnosti samostatného vypořádání uplatněných námitek v rozhodnutí o námitkách nemá oporu v žádném právním předpisu; ustanovení § 1xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán o námitkách rozhodnout.
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo txxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxtavovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx věnován srovnatelný časový prostor.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Pokud i přes formální pochybení - posouzení námitek jako přxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx důvodem pro zrušení opatření obecné povahy.
Komentář
K odst. 1:
Přezkoumání návrhu zásad územního rozvoje (ZÚR) je činností pořizxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v úzké součinnosti pořizovatele a na druhé straně v etapách, které řídí pořizovatel v úzké součinnosti projektanta. V každé etapě přípravy musí být ZÚR xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x x9 stavebního zákona). Úkolem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásady územního rozvoje z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování není pouhou formální záležitostí, ale naopak nutnou podmínkou pro to, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxt soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xřed zahájením společného jednání a veřejného projednání. Stejně tak tomu je před jejich vydáním po případné úpravě dokumentace po veřejném projednánxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní zákon, jeho prováděcí předpisy a zvláštní právní předpisy vztahující se k zásadám územního rozvoje.
K odst. 2:
Při zpracování odůvodnění ZÚR se xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtupy jednotlivých etap pořizování dokumentace, tj. zadání (nebo zpráva o uplatňování ZÚR), společné jednání, veřejné projednání, které jsou požadoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje o splnění zadání (nebo zprávy o uplatňování ZÚR), výsledek přezkoumání návrhu ZÚR podle odst. 1, informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udrxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxanovisko SEA včetně sdělení, jak byly jeho požadavky a podmínky zohledněny. V případě, že některé z požadavků nebo podmínek nelze zohlednit, uvedou se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xále je v odůvodnění vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, vyhodnocení splnění podmínek z případných vyjádření příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxího rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení, kvalifikovaný odhad záborů zemědělského půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx rozpor s některým právním předpisem, pak nezbývá než předložit zastupitelstvu návrh na zamítnutí ZÚR.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxzsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. NSS 1 Ao 7/2011-526
Právní názor navrhovatelů o nutnosti samostatného vypořádání uplatněných námitek v rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný správní orgán o námitkách rozhodnout. Ze shora citované judikatury pak pouze vyplývá, že je nutnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxvního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání námitek odděleně po jednotlivých bodech (je-li zformulován x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxm snadnou orientaci v textu odůvodnění.
Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je odpůrce oprávněn zvolit si sám způsob jejich vypořádání, tedy napřx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010-185
Povinnost odůvodnit územní plán nebo jeho změnu z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování není pouhou formálnx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx plánem či jeho změnou nedochází k takovému ohrožení.
Usnesení NSS ze dne 27.10.2010, čj. 2 Ao 5/2010-24
Rozhodnutí o námitkách lze po stránce formáxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxh § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanovení je též zřejmé, že materializovaný výstup vypořádání uplatněné námitky splňuje formální nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxe 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxmostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo.
Vydání zásad územního rozvoje
Komentář
K odst. 1 a 2:
Zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxsobnosti. Návrh na vydání zásad územního rozvoje předkládá zastupitelstvu krajský úřad. Zastupitelstvo kraje před vydáním ověří, zda zásady územníxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo kraje není oprávněno stanoviska dotčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a to ani k případně vznxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xozvoje odchýlit a zásady územního rozvoje vydat v rozporu s tímto stanoviskem.
Ze stavebního zákona nevyplývá jednoznačná možnost vrácení zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlánu nebo s výsledky jeho projednání vrátit návrh pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne. Lze předpokládat, že úprava postxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxovací dokumentace je zcela irelevantní, jaké podklady měli zastupitelé při schvalování rozhodnutí o námitkách k dispozici. Případná neúplnost podkxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxupitelského mandátu. Stejně tak by ani skutečnost, že zastupitelé kompletní podklady od pověřených zaměstnanců krajského úřadu obdrželi, nemohla pxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeré zastupitelé před schvalováním rozhodnutí o námitkách obdrželi, nemá sebemenší vliv.
Ukončením procesu pořízení zásad územního rozvoje po jexxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxání zásad územního rozvoje se oznamuje veřejnou vyhláškou dle § 173 odst. 1 správního řádu na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obcí, jxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxné povahy, na úřední desce správního orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal.
Zásady územního rozvoje, textová i grafická část se opatří záxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xraje a krajským úřadům sousedních krajů v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Zásady územního rozvoje se předávají Ministerstvu pro místnx xxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence územně plánovací činnosti průběžně, po vydání se doplní i o tento údaj.
K odst. 3 a 4:
Přezkum zásad územního rozvoje nadřízeným orgánem
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Přezkumné řízení o opatření obecné povahy je zvláštním řízením podle části šesté správního řádu, přiměxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxánování, tj. ministerstvo pro místní rozvoj dle § 192 odst. 2 stavebního zákona. Posuzuje soulad vydaných zásad územního rozvoje s právními předpisy. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxt zásady územního rozvoje podle § 97 odst. 3 správního řádu. Svojí činností by zasahoval do působnosti krajského úřadu.
Správní řád umožňuje opatřxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxkem může být změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách. Přezkum rozhodnutí o námitkách vede nadřízený orgán územního plánování. Změna nebo zrušení roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xako opatření obecné povahy může ten, kdo tvrdí, že byl jeho vydáním zkrácen na svých právech, napadnout u soudu.
NSS zvolil při posuzování souladu opxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xx xx x.:
1)
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxc.
2)
Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Správní orgán postupuxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxalizuje svoji pravomoc vydávat opatření obecné povahy).
3)
Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvě jsou kritérii materiálními. Soud proto v dalších částech algoritmu přihlíží již k samotnému obsahu přezkoumávaného opatření obecné povahy.
4x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxku soud také zjišťuje, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nezneužil zákonem svěřenou pravomoc či působnost.
5)
Za závěrečný krxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxěma způsoby - v jejím užším a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soud chápe obecnou přiměřenost právní regulace. Soud se proto v rámci přezxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxrium vhodnosti), zda opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem (krxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxá, zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli (kritérium proporcionality v užším slova smyslu).
Při přezkumu jx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxku věci, neboť takový přezkum jim nepřísluší; odborné posouzení věci a volba konkrétního řešení je na pořizovateli územně plánovací dokumentace a osoxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxvní soudy při přezkumu opatření obecné povahy tohoto typu postupovaly obzvlášť obezřetně.
Rozšířený senát NSS se zabýval tím, zda je podání námitex xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxce k podání návrhu na zrušení územního plánu nebo jeho změny. Skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho čáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxdostatek aktivity navrhovatele v předcházejících fázích řízení správního odmítnout pro nedostatek procesní legitimace.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxmi i objektivními. Její význam pro úspěšnost žaloby posoudí soud s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu, a to při zkoumání procesníhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xo práv a povinností navrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle návrhu způsobilo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xogicky konzistentní a zda bylo zohledněno v navazujících rozhodovacích procesech.
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Pro zákonnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xispozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpověxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxení obecné povahy se zákonem následující algoritmus (test) přezkumu, jehož jednotlivé na sebe navazující kroky vyplývají z § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.:
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx meze zákonem vymezené působnosti. Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (procesní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho části) se zákonem - zde hmotným právem. Za závěrečný krok algoritmu (testu) považuje soud přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hledxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxho rozvoje je sledování aktuálnosti celé vydané dokumentace, tzn. vyhodnocování, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byly zásady vydány. Pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxs vyhodnocování aktuálnosti u politiky územního rozvoje i u územního plánu.
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje má stanoven obsah v § x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxdnocují se případné nepředpokládané negativní dopady ZÚR na udržitelný rozvoj území; popisují se problémy k řešení vyplývající z územně analytickýcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxzvoje vydanou po ZÚR); popíší se požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace (nebo nových) zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxemního rozvoje obsahuje návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny, a příxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxterstvem pro místní rozvoj, se sousedními kraji, dotčenými obcemi, příslušnými orgány ochrany přírody a s ministerstvem životního prostředí. Návrh xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx fázi "pouze" požadavky k aktualizaci zásad územního rozvoje (nebo k novým ZÚR). Stanovisko uplatňuje pouze ministerstvo životního prostředí podle § xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovisko orgánů ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu na území
NATURA
2000.
Účelem projednání je ověřit a případně uplatnit požaxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx důsledněji než předchozí znění stavebního zákona aplikuje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy.
K odst. 3:
Návrh xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxnovuje povinnost krajskému úřadu předložit návrh zprávy zastupitelstvu nejpozději do 4 let po jejich vydání. Je tedy úkolem krajského úřadu v dostatexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxvební zákon stanovuje následný postup pořízení aktualizace zásad územního rozvoje po schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje analogixxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxmního rozvoje (§ 10 vyhlášky o územně analytických podkladech), po vydání aktualizace ZÚR zajistit vyhotovení právního stavu a toto vyhotovení opatřx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, může být zpracování nového návrhu zásad územního rozvoje.
K odst. 6:
Stavební zákon nastavuje procxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým investorem z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, a to bez pořízení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. Stavebxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xhrad nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Kraj může žádat úplnou nebo částexxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxradu nákladů od ministerstva financí za podmínek stanovených v odst. 7 v případě, že byla aktualizace vyvolána schválením politiky územního rozvoje nxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 2
Územní plán
Komentář
K odst. xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kraje a s politikou územního rozvoje, stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání. Úzxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo plánování, který má za úkol upravit využití území jako celku. Této míře obecnosti podléhá textová i mapová část územního plánu.
Východiskem pro naxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xde tedy o analýzu uspořádání funkčních prostorových vztahů vzniklých v průběhu minulých let, jinými slovy řečeno o analýzu proměnlivého komplexu funxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx navazuje návrh ÚP, kterým se urbanistická koncepce rozvoje území založená v minulosti dotváří podle požadavků formulovaných státem, krajem, obcí, vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx charty místní samosprávy je uvedeno, že odpovědnost za věci veřejné obvykle ponesou především ty orgány, které jsou občanu nejblíže.
Cílem územníxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxlných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Územní plán řeší plochy s rozdílxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxuální. Nejde samozřejmě o to, aby nově přijímaná územně plánovací dokumentace kopírovala dokumentaci předchozí. Naopak, vždy je třeba mít na paměti pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xešení, která by se vypořádala se současnými potřebami obce. Má-li však dojít k tomu, že jsou výrazně redukovány stávající zastavitelné (avšak dosud nexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxsparentně zdůvodnit, aby byly rozptýleny pochybnosti o libovůli při rozhodování o přijetí nového územního plánu.
Orgány územního plánování jsou xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxizování územního plánu zákon hovoří o "vyhodnocení" takové potřeby, zatímco při pořizování změny územního plánu jde o její "prokázání", kvalita odůvxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelných ploch, a to s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Na odůvxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxíše, dochází-li přitom ke kolizi se zájmem na ochraně životního prostředí (typicky vymezení zastavitelné plochy v dosud nezastavěném území na okraji xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxního prostředí, nezbytným předpokladem ovšem je, že potřeba rozvoje bude prokázána ucelenou analýzou stávajícího stavu (zejména možnosti využití sxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx k zastavění nemá v úmyslu sám pozemky zastavět nebo umožnit třetím osobám jejich zastavění, není důvod považovat takovou plochu za nezastavitelnou. Oxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně tak není dostatečným důvodem pro vymezení určité části území jako zastavitelné plochy pouze to, že to požaduje vlastník pozemků.
Při řešení územxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xarmonickém využití území. Tato harmonie může mít nesčíslně podob a ve své podstatě nebude volba konkrétní podoby využití určitého území výsledkem ničxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxtatě obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, ekologických a dalšxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné politické jednotky.
V reálném životě totiž existuje značná variabilita xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmec života jedné i více generací a proto musí být povznesena nad momentální krátkodobé či dokonce okamžité potřeby té či oné politické reprezentace vzexxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxé na nutnost provedení volby mezi určitými typy funkčního využití. K provedení této volby a stanovení jejich limitů jsou povolány orgány územního plánxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xzemí ponechána maximální míra úvahy. Protože volba funkčního využití určitého území může zásadním způsobem ovlivnit charakter dané lokality i kvalixx xxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xle neznamená právo veta či svévolné
obstrukce
. Znamená pouze, že pořizovatel je povinen se vyjádřeními, ať už ve formě námitek nebo připomínek, kvalifxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxává činností, do které správní soudy mohou pouze minimálně zasahovat. To znamená, že jim nepřísluší přezkoumávat, zda by bylo pro určitý pozemek či úzexx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxznamný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní regulace podléhají, neboť dotxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, na přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu. V tomto smyslu můžx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxním libovůle a být činěny na základě zákona.
Omezení v podobě územního plánu je v obecné rovině uvedené podmínky schopno zpravidla splňovat. V první xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxetně veřejného zájmu přesahujícího dimenze regulovaného území) s individuálními zájmy týkajícími se daného území. Znamená to tedy, že vlastníci dotxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxmci níž lze taková omezení po každém vlastníku bez dalšího spravedlivě požadovat (spravedlivou míru). Jaká míra to bude, je nutno posoudit vždy v konkrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxtníků pozemků a staveb na územním plánem regulovaném území dotkl toliko ve spravedlivé míře; v takovém případě je přípustný i zásah přesahující tuto míxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxgitimním a zákonem stanoveným cílem a splněním dalších podmínek, jejichž komplex lze souhrnně označit za zásadu subsidiarity a minimalizace takovéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xyplývající z územního plánu, tedy i omezení nepřesahující spravedlivou míru; v opačném případě by se jednalo o ústavně nepřípustný zásah). Soudy tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle.
Z obsahů územního plánu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo
a priori
nezáxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsahu regulačního plánu dle § 61 odst. 1 stavebního zákona. Před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulacx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxaveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xo budoucna. Tento charakter samozřejmě plyne i ze základního vymezení cílů a úkolů územního plánování uvedených v § 18 a § 19 stavebního zákona. Nic tak xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxlším časovém horizontu a jejich konkrétní parametry tak nejsou ještě zcela prověřeny. Z tohoto hlediska pak nehraje roli, zda k takovému vymezení dojdx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x může se v závislosti na řadě proměnných v čase měnit. Pro účely územního plánování by tak před snahou o apriorní formální kategorizaci a zatřiďování navxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxo významu.
Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování, která umožňuje stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxalizace a dalších nezbytných sítí. Rovněž časové omezení výstavby domů určených k bydlení na některých plochách na pozdější dobu je obvykle velmi rozuxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s rozsáhlou výstavbou objektů pro bydlení jak pro stávající obyvatele, tak x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxé dobudovávání a přebudovávání pro potřeby později stavěných budov.
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxně) se náhrada neposkytuje, neboť tento proces neobsahuje procesní nástroje k jejímu poskytnutí a v jeho rámci k tomu nejsou založeny ani pravomoci příxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxem ve větší než spravedlivé míře, a to i bez jeho souhlasu, avšak otázku
kompenzace
za to nutno řešit mimo rámec procesu tvorby tohoto územního plánu (jexx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxní, které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané věci. Soxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxže též zasáhnout do elementárních práv menšiny.
Kompetence
obce označit v územním plánu konkrétní stavbu (a to ať již existující či typově definovxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x 17 písm. d) a § 18 písm. a) autorizačního zákona, a dále z přílohy 7 části I odst. 2 písm. f) vyhlášky o územně analytických podkladech, a týká se pouze stavxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxsti (nedostatečnosti či nesprávnosti) podkladů může být opatření obecné povahy bezvadným: 1) jestliže taková vada nemá vliv na vstupní údaje potřebnx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxtupních údajů neprojeví na správnosti a zákonnosti konečné podoby územního plánu.
K odst. 2:
Stavební zákon umožňuje při řešení územního plánu naxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx navržené zastavitelné plochy, v nichž bude až podrobným řešením navrženo možné využití území a zastavění. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxx xychází z politiky územního rozvoje, ze zásad územního rozvoje a v místních souvislostech zpřesňuje záležitosti mezinárodního, celorepublikového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxební zákon vymezit v územním plánu i záležitosti nadmístního významu neobsažené v zásadách územního rozvoje. Jedná se pouze o takové záměry, u nichž nxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxdnotlivců, tj. např. aby mohl být určitý záměr v území umístěn, musí být převzat a konkretizován závazným správním aktem, kterým jsou zásady územního rxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí opatření obecné povahy. Pro úroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli to, zda je tato záležitost nejprve konkrexxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxo zákona konkretizována v územním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoje.
K odst. 4:
Územní plán se vydává formou opatřexx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xšeobecné opatření nebo abstraktně-konkrétní či konkrétně-
abstraktní
akt. Abstraktnost takového aktu spočívá v neurčitém okruhu adresátů, čímž sx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxojevuje zásadní odlišnost opatření obecné povahy od právního předpisu, neboť opatření obecné povahy řeší jednotlivou věc, jeho předmět je tedy konkrxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xedy musí být vymezen srozumitelně a jednoznačně, v opačném případě by z neurčitého okruhu adresátů nemohla být vybrána množina dotčených osob, tyto osxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnu obce, pak je požadavek srozumitelného vymezení předmětu opatření obecné povahy splněn, pokud je z jeho znění (a to nejen z grafické, ale i z textové čáxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxich rozsah, je třeba ho považovat za regulativní akt. Požadavek srozumitelnosti opatření obecné povahy vyplývá právě z povahy regulativního aktu jakx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxáva, musejí vědět, jak se mají chovat." (Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 49). Pod sdělností přitom nelze rozumět jen dostupnost práva xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Nutnost dodržení srozumitelnosti právního předpisu (zákona) pak opakovaně ve své judikatuře zdůrazňuje především Ústavní soud: "v teorii práva se v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxle akceptaci a aplikovatelnost: mezi tyto hodnoty patří hodnoty řádu, předvídatelnosti, svobody od arbitrárnosti, právní rovnosti či právní jistotxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxpornosti" (nález ze dne 3.6.2009, sp. zn. I. ÚS 420/09, bod 20). "Zákon ve formálním smyslu nelze v materiálním právním státu chápat jako pouhý nosič nejxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxu předvídatelným konzistentním pramenem práva. Nelze totiž připustit, aby se vytrácela sdělnost zákonů jako pramenů práva se všemi negativními důslxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Jestliže je tedy srozumitelnost nezbytnou podmínkou, která musí být dodržena při vydávání správních rozhodnutí i právních předpisů, je třeba trvax xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxudů, v níž se popisuje jeho přezkum. Při zkoumání důvodnosti návrhu postupuje soud v pěti krocích takzvaného algoritmu přezkumu opatření obecné povahxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, který opatření vydal, nepřekročil zákonem stanovené meze své působnosti (věcné, osobní, prostorové a časové). V třetím kroku soud posuzuje zákonnoxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxření obecné povahy se zákonem, tedy s hmotněprávními předpisy. Poslední krok přezkumu pak spočívá ve zkoumání souladu opatření obecné povahy se zásadxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxitost vymezená v politice územního rozvoje zasáhla do práv a povinností jednotlivců, tj. např. aby mohl být určitý záměr v území umístěn, musí být převzxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvému správnímu aktu se mohou dotčené osoby bránit u soudu návrhem na zrušení opatření obecné povahy. Pro úroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxé v územním plánu nebo zda je postupem podle § 43 odst. 1 věty druhé stavebního zákona konkretizována v územním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxh práv dotčených osob, plně zajištěn.
Rozsudek NSS ze dne 6.6.2013, čj. 1 Aos 1/2013-85
... vždy je třeba mít na paměti požadavek aktuálnosti územníxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx se současnými potřebami obce.
Povinností je řádně vyhodnotit účelné využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelných ploch, a to s ohledxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxných ploch je jedním z nejzávažnějších zásahů v územním plánu.
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130
Náležitosti opatření obecné povxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx algoritmu přezkumu opatření obecné povahy.
Rozsudek NSS ze dne 26.5.2010, čj. 8 Ao 1/2007-94
Pořizování územního plánu je komplexním úkolem, a to xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí této volby a stanovení jejich limitů jsou povolány orgány územního plánování, které mají nejen potřebné schopnosti, ale také znalost lokálních poměxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x Ao 3/2009-76
Územní plán představuje významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomuto nástrxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní, která umožňuje stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované výstavby.
Rozsudek NSS ze dne 5.2.2009, čj. 2 Ao 4/2008-88
Definixx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané věci.
Rozsudek NSS ze dne 3xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpatření obecné povahy splněn, pokud je z jeho znění (a to nejen z grafické, ale i z textové části změny) zřejmé, v čem tato změna spočívá, jaké konkrétní skxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxážení zájmů vlastníků dotčených pozemků s ohledem na veřejný zájem, kterým je v nejširším slova smyslu zájem na harmonickém využití území.
Usnesenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jejímu poskytnutí.
Rozsudek KS v Praze ze dne 17.6.2014, čj. 50 A 7/2014-104
I při vadnosti (nedostatečnosti či nesprávnosti) podkladů může být oxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (a to ať již existující či typově definovanou "do budoucna") jako stavbu, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx formální kategorizaci a zatřiďování navrhovaných staveb dopravní infrastruktury mělo mít přednost co nejpřesnější definování jejich funkcí a předxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xrovést analýzu potřeby vymezení (nových) zastavitelných ploch. Byť při pořizování územního plánu zákon hovoří o "vyhodnocení" takové potřeby, zatíxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dopadům měla alespoň co do jejich základu limitně blížit.
Pořízení územního plánu
Komentář
O pořízení územního plánu rozhoduje v sxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a na návrh oprávněnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxenou problematikou úzce souvisí § 188 odst. 1 stavebního zákona, podle něhož územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce schválený před 1. lednex xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx získat i bez provázání na územní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxřízené a schválené podle stavebního zákona z roku 1976. Od stejného termínu nebude možné v obci, která nemá územní plán, umisťovat v nezastavěném územx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt vyjmenované druhy staveb.
Související ustanovení
Související předpisy
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxcením vlivů na udržitelný rozvoj území hradí obec, která rozhodla o jeho pořízení. Rovněž náklady na nezbytné mapové podklady uhradí obec, pro kterou sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx státní mapové dílo pro potřeby zpracování územního plánu nebo jeho změny je spojeno s úhradou. Mapy se neposkytují pořizovatelům územních plánů bezplxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xbecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo obecní úřad definovaný v § 6 odst. 2 - obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxoprávní smlouvy s obecním úřadem definovaným v § 6 odst. 2. Pořízení územního plánu je výkonem přenesené působnosti, který je obcím hrazen ze státního rxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úhradou nákladů na její zpracování, na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovateli stanovenými § 44 písxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxce. Výjimku tvoří i první zásady územního rozvoje.
Související ustanovení
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxbní zákon umožňuje podat návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny. Tato iniciativa obvykle vychází z potřeb změn v území, kterou může podat právxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxatele tak jeho vlastnická práva k pozemku či stavbě včetně údajů o současném využití území. Významné pro rozhodování o návrhu jsou údaje o navrhované zmxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxizuje návrh na pořízení územního plánu. Od samého začátku je do procesu pořízení územního plánu vtažen obecní úřad, tedy pořizovatel. Prvním úkolem poxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnout v případě, že nejsou odstraněny nedostatky. Pořizovatel o této skutečnosti informuje jak navrhovatele, tak příslušné zastupitelstvo obce.
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxupitelstvu obce, které dle § 6 odst. 5 stavebního zákona v samostatné působnosti rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny. Obec na závěr infoxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xezbytné, aby rozhodnutí učinilo zastupitelstvo obce ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a aby vyřešilo, který úřad pořídí územní plán § 6 odst. 1 písm. a) nebo x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx základě zadání, které se zpracovává s využitím územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů a územních studií, oborových studií a dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxvní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, požadavky na vymezení ploch a korxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx potřeby zpracovat pro určité území regulační plán, územní studii a uzavřít dohodu o parcelaci, požadavek na zpracování variant řešení, požadavky na oxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxmezuje řešené území, pokud se zpracovává pro část území města.
V zadání se upřesňují požadavky, které vyplývají z politiky územního rozvoje, z územxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxlatňování územního plánu.
K odst. 2:
Návrh zadání územního plánu se projednává s dotčenými orgány, se sousedními obcemi a s krajským úřadem. V přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxnává s krajským úřadem jako příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí a s orgány ochrany přírody.
Návrh zadání se doručuje veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy.
Z návrhu zadání formulovaného pořizovatelem územního plánu vycházejí dotxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxí, zda je namístě uplatnit požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další dílčí kroky související s jeho pořízením.
Návrh zadání územního plánu se projednává se všxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxují v této fázi "pouze" požadavky k územnímu plánu. Účelem projednání návrhu zadání územního plánu je ověřit a případně uplatnit požadavky na jeho zpraxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx by byla závazná pro jeho výsledný obsah. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených orgánů. Je na zodpovědnosxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xadání. Pokud tak neučiní, nezatíží proces pořizování územního plánu vadou, nicméně se vystavuje reálnému nebezpečí, že dotčený orgán, jehož požadavxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x rozporu s veřejným zájmem, který mu byl svěřen do ochrany.
K odst. 3:
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu uplatňuje pouze krajský úřad jako přxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoviskem je stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu na území
NATURA
2000.
Ustanovení § 10i odst. 1 zákona o posuzxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xde o koncepci, která by mohla závažně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území nebo nikoliv. Od tohoto závěru se odvíjí, zda se na koncepci vztahuje pxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxedpisů k ochraně životního prostředí a jeho složek. Zásadním pro uvedený závěr je obsah zadání, tj. definování toho, co chce pořizovatel v územním plánx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvu koncepce na životní prostředí (tzv. SEA). V rámci pořizování územního plánu navíc platí zvláštní úprava § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který zohlední kritéria uvedená v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
K odst. 4 a 5:
Na závěr projednání návrhu zadáxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxelstvu obce, pro jejíž území je územní plán pořizován.
Při vyhodnocování procesu projednání je potřebné zvažovat relevanci připomínek, vyjádřenx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxm požadavkům nepřihlíží. Nicméně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesené požadavkyx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x vydání negativního stanoviska k návrhu územního plánu. Pořizovatel může upravit návrh zadání i z vlastního podnětu.
Související ustanovení
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-1xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx byla závazná pro výsledný obsah zadání změny územního plánu. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených orgáxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xicméně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli změny územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesené požadavky. Tento postup pořizoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xtanoviska k návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
V rámci pořizování územního plánu platí zvláštní úprava § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, rozhodné stanovisko krajského úřadu, který zohlední kritéria uvedená v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx po jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další dílčí kroky související s jejím pořízením.
Návrh územního plánu
Komentxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxě stojí veřejná správa, úředníci s oprávněním k výkonu činnosti v oblasti územního plánování, kteří vykonávají všechny činnosti spojené zejména se zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxční práce (např. urbanista, dopravní inženýr, hodnotitelé vlivů koncepce na životní prostředí, veřejné zdraví, lokality
NATURA
2000 atd.). Zpracoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 158 odst. 1 stavebního zákona a autorizační zákon).
Příprava návrhu územního plánu je procesem, v něxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxánu dynamický, obsah návrhu dokumentace se proměňuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fázemi. Ze stavebního zákona nelze dovodit pxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxé, aby proces přípravy neprobíhal pouze v ateliéru architekta. Do přípravy je vhodné zapojit jak dotčené orgány, tak občany, resp. aktéry, s nimiž se doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrými projektant ověří či xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxona, které nabylo účinnosti k 1.1.2013, již není "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území", v případě že se zpracovává, součástí návrhu územního xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxe a vlastníků pozemků a staveb v území. Jednotlivé fáze tvorby a schvalování územního plánu jsou stavebním zákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území a účelem jeho textové části není popisovat jednotlivě pozemky nacházející se v obvodu obce a u každého odůvodňovat jeho navržené funkční využitíx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xednání se ověřuje přijatelnost návrhu územního plánu z hledisek ochrany veřejných zájmů, které hájí dotčené orgány. Pro dotčené orgány se koná ústní jxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xotčené orgány vydávají pro postupy podle stavebního zákona stanoviska, jež jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy. Územní plán je svou pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xzemní plán musí vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzačnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxstřednictvím vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. K uvedenému lze dodat, že Ústavou a Listinou základních práv a svobod deklarovaného práva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxové zákony stanovící konkrétní práva a povinnosti.
Nevyžádání povinného stanoviska dotčeného orgánu představuje procesní vadu, která by za určixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy nemůže být jakékoli porušení procesních předpisů při vydávání opatření obecné povahy, nýbrž pouze podstatná procesní vada, v důsledku xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxovisko dotčeného orgánu státní správy, a následně si vyžádá souhlasné dodatečné stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxodné (souhlasné) stanovisko. Zohlednění dodatečného zhojení procesní vady tímto postupem nemůže přitom překážet xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxrávního orgánu". Opačný postup, tj. zrušení napadeného opatření obecné povahy pro procesní vadu, která byla následně zhojena, by vedl k absurdním důsxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby ho správní soud vůbec mohl přezkoumat v rámci řízexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxůrazňuje, že např. ochrana zemědělského půdního fondu není v žádném případě absolutní a vždy je třeba hledat spravedlivou rovnováhu všech zájmů v danéx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxběr varianty je kompetencí zastupitelstva obce na návrh pořizovatele; § 51 stavebního zákona).
Z hlediska pořizovatelské praxe lze doporučit písxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi stanoviskem dotčeného orgánu a pořizovatele může vzniknout rozpor, který se řeší dle § 136 odst. 6 správnxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxby z titulu vlastnictví pozemků v území obce, jejich účast na pořízení nového územního plánu je zajištěna až povinností pořizovatele konat veřejná proxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxzhodnutí o tvorbě nového územního plánu. Účast na pořízení nového územního plánu nelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je již projxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxánu a s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, již ve fázi společného jednání. Ústní jednání se pro veřejnost nekoná, veřexxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx stavebního zákona aplikuje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy. Uplatněné připomínky jsou pro pořizovatele testem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxá orgánům veřejné správy povinnost poskytovat veřejnosti informace v dostatečném časovém předstihu ke zvážení celé problematiky. Nezbytnou podmínxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Tato účast musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce (více - www.ucastverejnosti.cz).
K odst. 4:
Pořizovatel ve spolupráci s ministxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xávrh územního plánu se zasílá příslušným orgánům sousedního státu s nabídkou konzultací. Pokud příslušné orgány sousedního státu o konzultace projexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, krajský úřad návrh územního plánu posuzuje a vydává k němu stanovisko poxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho plánu na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení.
Obecnou úpravu náxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v § 19 odst. 2 a ve své příloze obsahuje zvláštní úpravu náležitostí posouzení vlivů územně plánovací dokumentace jako zvláštní kategorie koncepcí. I xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxotní prostředí. Příloha ke stavebnímu zákonu tak je vůči příloze č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu zvláštního k obecnému.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí prostředí je stanoviskem dotčeného orgánu, které však není při schvalování územního plánu závazné. Případná pochybení v procesu posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření obecné povahy.
Právní předpisy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí nejsou v žádném případě samoúčelné. Pokud soud shledá pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtliže účelem procedury posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí je obstarání potřebných informací, jejich zpřístupnění veřejnosti a umxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxční opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
K odst. 7:
Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajskému úřadu je pořizovatelem k posouzenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení. Krajský úřad může ve svém stanovisku upozornit na nedostatky. Pokud krajský úřad upozorní na nedostatxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/201xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxrávní soud vůbec mohl přezkoumat v rámci řízení o přezkumu opatření obecné xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx10, čj. 1 Ao 6/2010-130).
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Stavební zákon v § 50 odst. 1 požaduje, aby návrh změny územního plánu bxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xy byl pořizován koncept). Použité spojení "na základě" nelze vnímat jako příkaz, aby návrh změny územního plánu byl identický s obsahem schváleného zaxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxí obsahu v času tak, jak proces pořizování změny územního plánu prochází jednotlivými fázemi. Z těchto nástrojů lze namátkově uvést stanoviska dotčenxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxy uplatněné veřejností.
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Pokud pořizovatel opomene vyžádat si v průběhu projednávání návrhu změnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy.
Rozsudek NSS ze dne 18.11.2009, čj. 9 Ao 2/2009-54
Je na oxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnu. Účast na řízení o novém územním plánu nelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je již projednáván pouze určitý okruh vztahů s konkrxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xivotní prostředí ve vztahu zvláštního k obecnému. Stanovisko krajského úřadu o posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu ve společném jednání.
Praxí ověřeným přístupem je písemné vyhodnocení každéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxomínky podané sousední obcí a veřejností, jako jejich součást se uvedou rovněž pokyny pro projektanta k případným úpravám dokumentace.
Pokud dojdx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xádu (§ 136 odst. 6).
K odst. 2:
Nezbytným krokem v procesu pořizování územního plánu je výběr varianty řešení, pokud ji dokumentace obsahuje. Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnek obce, pro niž je územní plán pořizován, připomínek sousedních obcí a veřejnosti, které obdržel v rámci společného jednání k územnímu plánu i k vyhodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx krajského úřadu, které nemusí být zcela respektováno. Pokud není stanovisko krajského úřadu respektováno, musí být výběr varianty odůvodněn dle § 10x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx závěr etapy společného jednání upraví projektant územní plán podle požadavků vyplývajících z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, výsledku řexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxních konzultací a výběru výsledné varianty řešení. Projektant v úpravě zohlední i stanovisko krajského úřadu.
K úpravě územního plánu po společnéx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxud úprava návrhu podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zahrnuje úpravy řešení, u nichž se lze domnívat, že mohou měnit vliv územního plánu na udržitelný rxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxcení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Upravený návrh územního plánu ani toto vyhodnocení však neprojednává opakovaně postupem podle § 50 stavebníxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxko části řešení, které byly od společného jednání změněny.
K odst. 3:
V případě, že nelze nalézt v rámci společného jednání řešení, na němž budou ve sxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je ke schválení zastupitelstvu obce. Povinností pořizovatele je obstarat si k návrhu pokynů stanoviska krajského úřadu k nutnosti zpracovat posouzexx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22.7.2013, Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen "ÚP") z hlediska vlivů na udxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxvené správním řádem, a to z § 172 a následujících. Povinností stanovenou stavebním zákonem je veřejné projednání návrhu územního plánu a vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxán krajský úřad, dotčené orgány, obec, pro kterou je územní plán pořizován, a sousední obce.
Potřeba přiměřeného, účinného a včasného informování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi při procesu pořizování územně plánovací dokumentace vyplývají z čl. 6 Aarhuské úmluvy, uveřejněné pod č. 53/2004 Sb. m. s.
Obsah veřejného projedxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta, druhou část by pak měla představovat veřejná diskuze spojená s ústním přednesem písxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxvě opatření obecné povahy. Výsledek veřejného projednání by pak měl pořizovateli územního plánu poskytnout cenné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxsledného opatření obecné povahy. Oběma částem veřejného projednání by měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Oznámení o projednání územníhx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx x x xx správního řádu.
Podle § 26 odst. 1 správního řádu každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě přístupná. Pro orgány územnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx toho, aby vyrozumění o veřejném projednání územního plánu bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístux x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe nedostatek vyrozumění o veřejném projednání a tudíž i nemožnost uplatnění ať připomínek nebo námitek u tohoto jednání procesní vadou, která může mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu územního plánu. Dotčené orgány x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxho vlastníka nemovitostí umístěných v území regulovaném návrhem územního plánu. Územní plán tím, že určuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xodmínky prostorového uspořádání apod., v zásadě omezuje vlastníka nemovitostí v takto určených plochách, v jeho právu užívat nemovitost jiným než taxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxko připomínka či námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto podání, nýbrž to, kdo výhrady vznesl. Pokud navrhoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xplatňovat vůči územnímu plánu námitky. Toto ustanovení nelze vykládat restriktivně v neprospěch osoby uplatňující námitky tak, jako by znělo "proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxavebního zákona, jsou proto námitkami, a tak je nutno s nimi naložit. Týká se to i těch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního pxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxat námitky podle § 52 odst. 2 stavebního zákona vůči návrhu územního plánu nelze již třídit na ty, kterými se odpůrce musí zabývat důkladněji, a rozhodnxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxud pořizovatel námitky v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxeré byly posouzeny jako připomínky.
Pojem "dotčenosti" nutno vykládat šířeji nežli jen tak, že může být naplněn pouze u vlastníků pozemků či stavebx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxitých vlastníků s těmi pozemky či stavbami, na něž přímo dopadá změna územního plánu; dotčen totiž může být - ovšem spíše jen výjimečně - i vlastník pozemxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xozemku (stavbě). "Dotčení" se proto musí posuzovat materiálně, s důkladným uvážením poměrů příslušné lokality, konkrétních pozemků (staveb), ve vzxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxčného jednání změněny.
K odst. 4:
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení zásad územního rozvojx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxo rozvoje jsou závazné pro pořizování územního plánu.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxí: první část by mělo tvořit odborné informování veřejnosti o připravovaném opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta, druhou xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na zpracování opatření obecné povahy. Obě zmíněné fáze veřejného projednání jsou sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxněné navrhovatelem, jakožto privilegovanou osobou ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona, jsou proto námitkami a tak je nutno s nimi naložit. Týká se tx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xdpůrce § 52 námitky navrhovatele v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodex xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxm územním plánem. Územní plán tím, že určuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití, přípustnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxíka nemovitostí v takto určených plochách v jeho právu užívat nemovitost jiným než takto stanoveným způsobem.
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2008, čj. 8 Ax xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobem umožňujícím dálkový přístup a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce.
Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, čj. 2 Ao 3/2007-40
Znamená to texxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxího plánu. "Dotčenost" se ovšem nevyčerpává ani v hranicích mechanicky vnímaného "sousedění" pozemků či staveb určitých vlastníků s těmi pozemky či sxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního pxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxky jako v případě typických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxě provedenými důkazy za vyvrácené. Není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xozhodnutí, jehož jednou z nejdůležitějších vlastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutíx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxm, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení o územním plánu a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Podatelé námitxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá oporu v žádném právním předpisu; ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxtkách oprávněných subjektů. NSS dále podotkl, že s ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnění rozhodnutí o námitkách jednotlivě ke všem uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění. Poxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xamostatně nebo zda námitky spolu související budou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek doruxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxná od 1.1.2013, umožňuje pořizovateli předvídatelným způsobem dokončit pořizování územního plánu bez vyčkávání na stanoviska dotčených orgánů.
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxé povahy. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo. Posxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xím, že konkrétní způsob rozhodnutí o jednotlivých námitkách (a vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek) a jeho odůvodnění je obsaženo v odůvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxledky projednání. Musí se však jednat o nepodstatnou úpravu, úprava tedy nezasáhne do práv subjektů oprávněných podat námitku nebo do veřejných zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxho projednání. Je žádoucí takové situaci předejít pečlivou přípravou dokumentu již ve fázi zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání. Poxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí včetně opakovaného veřejného projednání v rozsahu provedených úprav.
K odst. 3:
Stavební zákon připouští i situaci, že je nutné návrh územního pxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xrocesem pořízení dokumentace. Příprava územního plánu probíhá na jedné straně v etapách, které jsou připravovány projektantem v úzké součinnosti poxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xouladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, které jsou pro územní plán závazné (§ 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavexxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxulad návrhu územního plánu právě s cíli územního plánování, zejména s ohledem na ochranu nezastavěného území. Povinnost odůvodnit územní plán nebo jexx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx, § 53 dotčené orgány, okolní obce i soudy byly schopny posoudit, zda územním plánem či jeho změnou nedochází k ohrožení těchto zájmů. Úkolem je rovněž pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel přezkoumává projektantem zpracovaný či upravený územní plán a vyhodnocení vlivů před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. provádí závěrečnou kontrolu a ověření (znovu ověřuje), zda v průběhu pořízení územního plánu byla respektována politika územního rozvoje a územně pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
Při zpracování odůvodnění územního plánu se vychází z § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxvány výstupy jednotlivých etap pořizování dokumentace, tj. zadání (nebo zprávy o uplatňování územního plánu), společné jednání, veřejné projednánxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxle informace o postupu pořízení územního plánu, údaje o splnění zadání (nebo zprávy o uplatňování územního plánu), výsledek přezkoumání návrhu územnxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jedná se zejména o závěry vyhodnocení. Součástí odůvodnění je rovněž stanovisko SEA včetně sdělení, jak byly jeho požadavky a podmínky zohledněny. V pxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho plánu se uvede komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty a vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxínek z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních obcí a států a výsledků konzultací s nimi, výčet záležitostí týkajících se rozvoje kraje, kxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxory nadmístního významu, rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek.
K odst. 6:
Výsledkem přezkoumání návrhu územního plánu podle § 53 odst. x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx územního plánování, zejména s ohledem na ochranu nezastavěného území. Součástí odůvodnění územního plánu pak dle § 53 odst. 5 stavebního zákona musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010-185
Povinnost odůvodnit územní plán nebo jexx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxené orgány státní správy, okolní obce i soudy byly schopny posoudit, zda územním plánem či jeho změnou nedochází k takovému ohrožení.
Usnesení NSS zx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanovení je též zřexxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxdevším výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Podle § 172 odst. 5 správního řádu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxí třeba vydávat o námitkách každého namítatele samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo.
Vydání úzexxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xteré územní plán vydává v samostatné působnosti. Návrh na vydání územního plánu předkládá zastupitelstvu pořizovatel. Zastupitelstvo obce před vydxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxo závazným podkladem pro územní plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě územního plánu odchýlit a územní plán vydat v rozporu s tímto stanovisxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: může návrh schválit - tj. vydat územní plán nebo jeho změnu, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxavě.
Tento striktní výklad je třeba zaujmout ze čtyř hlavních důvodů. Za prvé se v daném případě jedná o reflexi rozdělení samostatné a přenesené půsxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxostatné působnosti [§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] - prostupnost mezi těmito působnostmi nelze připustit. Za druhé je tento závěr důsledkem roxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xydává. Za třetí svěření provádění jakýchkoliv změn v připravované územně plánovací dokumentaci pouze pořizovateli je promítnutím principu odbornoxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx To zajišťuje potřebnou odbornou a právní korekci požadavků na podobu územně plánovací dokumentace artikulovaných zastupitelstvem obce, na které žáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxry stanovené stavebním zákonem pro pořízení a schválení územního plánu nebo jeho změny, tedy neumožnit zastupitelstvu obce měnit obsah návrhu územníxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxími obcemi a veřejností (srov. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 141-142 a NSS 1 Ao 6/2010).
Pro záxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxách k dispozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zoxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxanců krajského úřadu obdrží, nemůže prokázat fakt, že si zastupitelé dané podklady v jejich úplnosti prostudují a seznámí se s jejich obsahem. Na zákonxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
Jednací řád, přijatý na základě zákona o obcích, představuje vnitřní (interní) dokument zastupitelstva, který by měl zastupitelstvu pomoci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxidly stanovenými v zákonu o obcích, nezpůsobuje porušení jednacího řádu nezákonnost přijatého rozhodnutí a není to důvod pro zásah státu. Pokud tedy pxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxí, ale některé z podkladů jsou členům zastupitelstva dodány ve lhůtě kratší, nemá tato okolnost sama o sobě vliv na zákonnost rozhodnutí přijatého na záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxť jednací řád výslovně preferuje písemnou formu předkládaných materiálů, neznamená to, že je tím vyloučeno předložení materiálů v jiné formě, např. exxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxformování veřejnosti o konání zasedání zastupitelstva. Tohoto účelu je dosaženo i v případě, kdy se do doby zveřejnění informace započítá den, kdy bylx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsti a není proto důvodu aplikovat § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, podle kterého se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxhláškou, kterou se oznamuje jeho vydání. Vydání územního plánu se oznamuje veřejnou vyhláškou dle § 173 odst. 1 správního řádu na úředních deskách obexxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xprávního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání opatření obecné povahy, na úřední desce správníhx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxsce po celých 24 hodin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění. Smyslem a účelem publikace na úřední desce je v daném případě jednak informace, žx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxno i za situace, kdy v první a poslední den nevisí opatření obecné povahy na úřední desce vždy po celých 24 hodin uvedených dnů.
NSS z § 71 odst. 2 písm. c) xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx odst. 2 stavebního zákona. Pokud tedy v době vyvěšení veřejné vyhlášky, která neobsahuje celé opatření obecné povahy, ale jen jeho základní údaje, nebxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jde o vadu oznámení opatření obecné povahy, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch, dokud celé jeho znění není volně přístupné veřejnosti k nahlédnutí.
K vydání územního plánu se vyjádřil NSS v případě vydání změny územního plánxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxvatelů, aby následně byla změna územního plánu schválena znovu tentokrát zároveň s rozhodnutím o námitkách, nebyli navrhovatelé nikterak zkráceni nx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxmní plán, textová i grafická část se opatří záznamem o účinnosti, jeho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebním zákonu. Územní plán se ukládá u oxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x x65 odst. 3 stavebního zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní se i údaje, kde je možné do územního plánu a do jeho dokladové dokxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx x x xx
xřezkum územního plánu nadřízeným orgánem
Soulad územního plánu s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízexxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxím podle části šesté správního řádu, přiměřeně se použijí ustanovení části druhé, zejména § 94 správního řádu. Přezkumné řízení proti územnímu plánu vxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxisy. Pokud nadřízený orgán při přezkumu zjistí, že opatření obecné povahy bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, zruší ho v rozsahu částí, které jsox x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xořizovatele a zastupitelstva obce.
Správní řád umožňuje opatření obecné povahy pouze přezkoumat, proto soulad rozhodnutí o námitkách s právnímx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxkách vede nadřízený orgán územního plánování. Změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je pak důvodem změny územního plánu.
Přezkum územního pláxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxé povahy se zákonem následující algoritmus (test) přezkumu, jehož jednotlivé na sebe navazující kroky vyplývají z § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.:
1)
Přezxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu moc.
2)
Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Správní orgán postxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxy realizuje svoji pravomoc vydávat opatření obecné povahy).
3)
Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí dvě jsou kritérii materiálními. Soud proto v dalších částech algoritmu přihlíží již k samotnému obsahu přezkoumávaného opatření obecné povahy.
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx kroku soud také zjišťuje, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nezneužil zákonem svěřenou pravomoc či působnost.
5)
Za závěrečnx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxá dvěma způsoby - v jejím užším a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soud chápe obecnou přiměřenost právní regulace. Soud se proto v rámci pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxitérium vhodnosti), zda opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxoumá, zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli (kritérium proporcionality v užším slova smyslu).
Při přezkuxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxránku věci, neboť takový přezkum jim nepřísluší; odborné posouzení věci a volba konkrétního řešení je na pořizovateli územně plánovací dokumentace a xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xprávní soudy při přezkumu opatření obecné povahy tohoto typu postupovaly obzvlášť obezřetně.
Správní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxní též posoudit, zda zvolené řešení není v rozporu s požadavky hmotného práva, popř. zda (i při formálním splnění všech podmínek hmotného práva) nejde o xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxčasně s tím je však vždy nutno uvážit, zda takový zásah skutečně představuje reálné a konkrétní porušení práva navrhovatele. Správní soud je tedy povolxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí veškerých požadavků hmotného práva, zjevný nepoměr, který nelze odůvodnit ani veřejným zájmem na využití území obce v souladu s požadavky uvedenými x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxejnými zájmy navzájem (zde je ovšem aktivita soudu, s ohledem na aktivní legitimaci vyjádřenou v § 101a odst. 2 a 3 s. ř. s., velmi omezená), ale i mezi veřxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxků dotčených nemovitostí (popř. též výkon dalších práv s těmito nemovitostmi spojených - např. práva na svobodné podnikání) a není-li zjištěno, že jde x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxitek či připomínek v průběhu pořizování územního plánu nebo jeho změny podmínkou aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení územního plánu nebo jehx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxravy opatření obecné povahy, jej nezbavuje práva takový návrh podat. Návrh proto nemůže soud pro nedostatek aktivity navrhovatele v předcházejících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxího přijetí opatření obecné povahy může být způsobena faktory subjektivními i objektivními. Její význam pro úspěšnost žaloby posoudí soud s přihlédnxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxcné povahy s právními předpisy, jakož i při hodnocení přiměřenosti zásahu do práv a povinností navrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu práva a povixxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xodání návrhu na zrušení opatření obecné povahy tak, že navrhovatel musí v prvé řadě tvrdit, že jeho subjektivní hmotná práva byla napadeným opatřením oxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx věcná k nemovitostem dotčeným územním plánem, tedy právo vlastnické, věcná břemena apod., nikoli však práva povahy pouze relativní, jako je typicky pxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxení jeho práv z povahy věci vyloučeno, tedy zda je zásah xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbení při přijímání opatření obecné povahy, avšak pouze v takovém případě, že byla porušena procesní práva navrhovatele a že nelze
a priori
vyloučit, žx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxce rozšířený senát rozhodl tak, že jako odpůrce má v řízení o zrušení územního plánu schváleného zastupitelstvem obce vystupovat obec sama.
Věcná lxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxým správním orgánem, zkrácen. Toto "zkrácení na právech" nelze vykládat v neprospěch spolkových subjektů založených za účelem ochrany přírody a krajxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxkovat jen na případný zásah do práv vlastníků nemovitostí či, jinak řečeno, na
imise
zasahující nebo ohrožující vlastníky nemovitostí (nositele práx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxlu způsobilé dotknout se oprávněných zájmů občanů žijících na příslušném území, mohou významně ztížit naplnění koncepce opatření obecné povahy zamýxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxní subjekty, do nichž se sdružují. Také v tomto směru je třeba, s průmětem do českého právního prostředí, interpretovat pasáže Aarhuské úmluvy, které nxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx a logicky konzistentní a zda bylo zohledněno v navazujících rozhodovacích procesech.
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Pro zákonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k dispozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpoxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x předloženém návrhu územního plánu (jeho změny) rozhodnout třemi taxativně vymezenými způsoby: může návrh schválit - tj. vydat územní plán nebo jeho zxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xemůže být aplikováno v navazujících správních procesech, dokud celé jeho znění není volně přístupné veřejnosti k nahlédnutí.
Usnesení rozšířenéxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxení před správním orgánem, není tedy otázkou podmínek řízení (procesní, návrhové legitimace). To ale v žádném případě neznamená, že tato otázka nebudx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxodnosti návrhu).
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Zastupitelstvo obce, které revokovalo předchozí vadné usnesení, kterým byla zxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxmitkách, nebyli vlastníci pozemků nikterak zkráceni na svých právech.
Rozsudek NSS ze dne 26.5.2010, čj. 8 Ao 1/2007-94
Pokud zastupitelstvo posxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzákonnost přijatého rozhodnutí a není to důvod pro zásah státu.
Rozsudek NSS ze dne 21.10.2009, čj. 6 Ao 3/2009-76
Správní soud není oprávněn posuzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxené řešení není v rozporu s požadavky hmotného práva (krok č. 4 postupu), popř. zda (i při formálním splnění všech podmínek hmotného práva) nejde o řešenx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxva navrhovatele.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Rozšířený senát rozhodl o aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatřexx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, jako druhý krok v rámci zkoumání aktivní legitimace, musí posoudit, zda i v případě pravdivosti tvrzení navrhovatele není dotčení jeho práv z povahy vxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxadě tvrzeného procesního pochybení při přijímání opatření obecné povahy, avšak pouze v takovém případě, že byla porušena procesní práva navrhovatelx x xx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtná). O otázce pasivní legitimace rozšířený senát rozhodl tak, že jako odpůrce má v řízení o zrušení územního plánu schváleného zastupitelstvem obce vxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxsené námitce. Pokud je totiž stanovisko závazným podkladem pro územní plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě územního plánu odchýlit a územxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xeviselo opatření obecné povahy na úřední desce po celých 24 hodin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění.
Rozsudek NSS ze dne 27.9.2005, čjx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxe navazující kroky vyplývají z § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.:
Přezkum pravomoci správního orgánu vydávat opatření obecné povahy. Přezkum otázky, zda spráxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xákonem stanoveným postupem (procesní postup správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy). Přezkum obsahu opatření obecné povahy z hlediskx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxpadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality.
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
Komentář
K xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxání, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán vydán. Povinností stanovenou stavebním zákonem je předložení návrhu zprávy o uplatxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxt po jeho vydání a poté pravidelně každé 4 roky. Obdobně je nastaven proces vyhodnocování aktuálnosti u politiky územního rozvoje i u zásad územního rozxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xředložení zastupitelstvu obce.
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu má stanoven obsah v § 15 vyhlášky o územně analytických podkladech, podlx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxlný rozvoj území; popisují se problémy k řešení vyplývající z územně analytických podkladů pořízených po vydání ÚP; vyhodnocuje se soulad s politikou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxvou územně plánovací dokumentací vydanou krajem, které byly vydány po územním plánu); prokáže se nemožnost využít vymezené zastavitelné plochy a vyhxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxný rozvoj území; popíší se rovněž požadavky na případné zpracování variant řešení. Dále návrh zprávy o uplatňování územního plánu obsahuje návrhy na exxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xzemního rozvoje. Pokud je zjištěna potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, pak návrh zprávy obsahuje návrh na pořízení novxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xzemního plánu.
V případě, že z vyhodnocení uplatňování územního plánu vyplývá nutnost pořízení změny a zpráva o uplatňování obsahuje pokyny pro zpxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx
x xxxxx xx
Stavební zákon umožňuje pořídit změnu územního plánu samostatným postupem pro případ, že není pořizována na základě zprávy o uplatňování územního xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxební zákon stanoví postup pořízení těchto změn územního plánu.
Změna územního plánu se pořizuje a následně vydává v rozsahu měněných částí územníhx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxaxi může dojít k problematické aplikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud se od územního plánu chce v budoucnu pořizovatel odchýlit, nezpracovává znovu veškerou dokumentaci, která je nutná k novému územnímu plánu, ale staxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxerý prošel složitou procedurou schvalování, a má se zato, že jím zakotvené poměry jsou v souladu s veřejnými i soukromými zájmy.
Je nutno trvat na tomx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxk může být dodržen postup stanovený pro pořizovatele změny územního plánu stavebním zákonem. Dotčené orgány, nadřízený orgán i veřejnost nemohou uplxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxt z předkládané dokumentace zjistit, jakým způsobem a v jakém rozsahu se stávající územní plán bude měnit.
K odst. 3:
V případě, že došlo ke zrušení čxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxního plánu bez zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu a bez zadání změny územního plánu. V takovém případě zastupitelstvo obce bexxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xx xrušení změny územního plánu, ať již v soudním či přezkumném řízení, znamená to, že platí územní plán v podobě před zrušenou změnou. To plyne nejen z jazykxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xeumožňuje územní plán pořizovateli bez dalšího zrušit (§ 188, § 43 stavebního zákona).
Stavební zákon nastavuje proces uvedení územního plánu do sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxuje rovněž proces pořízení pro případ, že byl zrušen celý územní plán.
K odst. 4:
Stavební zákon jednoznačně stanovuje povinnost prokázat potřebu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xymezení nových zastavitelných ploch.
Tuto povinnost lze dokumentovat na rozsudku soudu: "I když některé navrhované plochy pro zástavbu dle dosud xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxjaté vysvětlení nemůže podle názoru soudu dostát požadavkům § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, neboť z něj nelze seznat, jaké konkrétní již vymxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xové.
Citovaná norma je promítnutím principu ochrany nezastavěného území, jenž vyjadřuje jeden z cílů územního plánování, jímž je ve veřejném zájmx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).
Kogentní
ustanovení § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxijímání a obsah opatření obecné povahy, neboť nejsou-li naplněny požadavky tohoto ustanovení, nelze vůbec ve změně územního plánu vymezit nové zastaxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.
Juxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxmném řízení, znamená to, že platí územní plán v podobě před zrušenou změnou. To plyne nejen z jazykového výkladu výrazu "změna", nýbrž také z koncepce stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxt (§ 188, § 43 stavebního zákona).
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185
"I když některé navrhované plochy pro zástavbu dle dosud platnéxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxrcelu pro zástavbu neprodá, je až do změny jeho rozhodnutí tato parcela nezastavitelná." Takto paušálně pojaté vysvětlení nemůže podle názoru soudu dxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xakého důvodu, a již vůbec nedává uspokojivou odpověď na otázku, proč je třeba vymezit zastavitelné plochy nové.
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, čj. x xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxvodnímu stavu územního plánu dochází. Pouze tak může být dodržen postup stanovený pro pořizovatele změny územního plánu stavebním zákonem.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xzemního plánu pro případy, kdy je územní plán pořizován zaměstnanci jiné obce. Jedná se o zaměstnance obce s rozšířenou působností, do jejíhož územníhx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxů obce s rozšířenou působností, jejíž územní obvod má několik desítek obcí.
Stavební zákon upravuje možnost obce kontrolovat činnost (resp. nečinxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu v případech, kdy mezi jednotlivými úkony zastupitelstva obce při pořízení úxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxení územního plánu a regulačního plánu
Komentář
Stavební zákon umožňuje spojit pořízení územního plánu s plánem regulačním. V odůvodněných přípxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xude účelné vyčleněnou část území regulovat podrobněji než ostatní území, tedy regulaci řešit v podrobnosti regulačního plánu. V těchto případech je vxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxhoduje zastupitelstvo obce.
Při spojeném pořízení územního plánu a regulačního plánu bude společný proces zadání, společného jednání, veřejnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa žádost je pořizován v případě, že jeho zadání je obsaženo v územním plánu, proto nelze souběžně oba plány pořizovat.
Související ustanovení
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxdpoklady pro dosažení cílů územního plánování stanovených zejména v § 18 odst. 4-6, tj. pro soustřeďování nové zástavby zejména do zastavěného území, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na území zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území. Vymezené zastavěné úxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxí vycházet z účelu, pro který se provádí, musí být vždy jednoznačné a nezpochybnitelné.
K odst. 1:
Stavební zákon stanovuje, že zastavěné území obcx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxa připomenout § 2 odst. 1 písm. d), který stanoví, že zastavěným územím je území vymezené územním plánem nebo samostatným postupem podle stavebního zákxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtostí. Definicí intravilánu není nutné se v činnosti orgánů územního plánování zabývat, neboť hranice intravilánu se přebírá z mapového podkladu, do xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxvebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořícx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxho zákona jako "pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří". Dále dle § 2 písm. d) katastrálního zákona se rozumí "pozemkovou parcexxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxuh pozemku "zastavěná plocha a nádvoří". Uvedená parcela je zastavěným stavebním pozemkem i v případě, kdy na ní fyzicky nestojí žádný objekt (tedy zprxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, a to zpravidla pod společným oplocením.
Z definice zastavěného stavebního pozemku dle x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xýt součástí zastavěného stavebního pozemku. Pomocným kritériem pro určení, zda pozemkové parcely tvoří či netvoří souvislý celek s uvedenými budovaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxformacím uvedeným v katastru nemovitostí.
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxavěného nároží, který je určen k zastavění. ČSN 73 4301 Obytné budovy - odst. 4.3.4. (Český normalizační institut, 2004) stanovuje, že prolukou se rozuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxužít termín rohová proluka.
Pojem proluka však není definován v souvislosti s vymezováním zastavěného území. Vhodnost a rozsah zahrnutí volných (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xosuzuje se při projednávání územního plánu nebo při místním šetření podle § 59 odst. 3 stavebního zákona. Při tomto rozhodování je však vždy nutno dbát dxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx x xxx
x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnémx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxcích. V § 7 odst. 2 vyhlášky o využívání území se dále uvádí, že plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxřejných prostranství.
Metodika
Vymezení zastavěného území, Metodický pokyn, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje, září 201x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxní plán (podle současného stavebního zákona i podle stavebního zákona z roku 1976), může pořídit vymezení zastavěného území svým obecním úřadem (spxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzení zastavěného území úřad územního plánování. Záležitosti samostatné působnosti související s vymezením zastavěného území jsou kompetencí rady xxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxšného území a kopie mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán vyznačen v katastrální mapě. Tyto mapové podklady zajišťuje obec, pro kterox xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxx x: 2 000 nebo v měřítku 1: 2 880 a jsou k dispozici v digitální nebo analogové podobě.
Ve vektorových mapách, tj. digitálních a digitalizovaných mapáchx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxtové folii, která byla vektorovou mapou nahrazena; kopie těchto map, pokud je nemá obec k dispozici, je nutné si pro účel vymezení zastavěného území vyžxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxavěného území, intravilán a uvnitř zastavěného území nezastavitelné pozemky (pokud existují). Na území obce se v souladu s definicí uvedenou v § 58 vyxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní, protože pozemek dosud není v katastru nemovitostí evidovaný jako stavební parcela - viz § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Touto skutečností nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx 3 nebo jeho novým samostatným vymezením - § 59 odst. 1.
Zastavěné území se vydává formou opatření obecné povahy v souladu s § 171-174 správního řádu. xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxdu, má proto přednost.
K odst. 3 a 4:
Úřad územního plánování případně obecní úřad (který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územnx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxcuje návrh vymezení zastavěného území a svolá místní šetření, na němž za účasti dotčené obce a dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na úseku ochranx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxk ochrany veřejných zájmů, které dotčené orgány hájí. Hlavním účelem místního šetření je prověřit a posoudit navržené zařazení pozemků do zastavěnéhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi stanoviskem dotčeného orgánu a pořizovatele může vzniknout rozpor, který se řeší dle § 136 odst. 6 správnxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxtčenými orgány potřebnost a rozsah úprav dokumentu.
K odst. 5:
Podle výsledků projednání pořizovatel upraví návrh vymezení zastavěného území v sxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje, září 2013
Související ustanovení
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xovahy je vedeno podle stavebního zákona a správního řádu. Řízení je písemné (pokud pořizovatel neurčí veřejné projednání).
K odst. 2:
Veřejnou vxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxlatnění námitek a připomínek. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh vymezení zastavěného území musí být vystaven k naxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Nestanovuje však, kdo může podat připomínky - uplatní se obecná právní úprava stanovená správním řádem. Připomínku může podat kdokoliv, jehož právax xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu vymezení zastavěného území. Dle judikatury správních soudů rozhodnutí o námixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje rada (zastupitelstvo) obce podaxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy za vyvrácené. Není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Úkolem odxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxdna z nejdůležitějších vlastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vyxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxn vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Na základě vyhodnocení uplatněných námitek a připoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x:
Pokud z výsledku projednání návrhu vymezení zastavěného území vyplyne nutnost návrh jakkoli upravit (nehovoří se o podstatné či nepodstatné úpraxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý sepisuje pořizovatel, mohou uplatnit dotčené orgány svá stanoviska. Případné rozpory se řeší podle § 136 odst. 6 správního řádu.
K odst. 5:
Vymexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxné povahy a to jen tehdy, když je v souladu s výsledky projednání. V případě, že rada (zastupitelstvo) nesouhlasí s návrhem nebo s výsledky jeho projednáxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxé.
Vymezení zastavěného území se oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce a pořizovatele a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxu s uvedením, kdy a kde je možné do vymezení nahlédnout. Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtavěného území nelze podat opravný prostředek.
K odst. 6:
Soulad vymezení zastavěného území s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxe soudního řádu správního. V přezkumném řízení podle správního řádu ani v řízení podle soudního řádu správního nelze vymezení zastavěného území měnxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx platnosti a je nutno provést jeho nové vymezení.
Metodika
Vymezení zastavěného území, Metodický pokyn, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav úzxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxx xxxxxxxxx xlán vždy nahrazuje územní rozhodnutí ve věci vymezení pozemků, ve věci stanovení jejich využití a pro stanovení podmínek staveb veřejné infrastruktuxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzhodnutí v rozsahu stanoveném při jeho vydání.
Regulační plán je v podstatě "hromadným územním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se k něxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ustanovení § 61 odstx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxí tohoto regulačního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí v rozsahu nahrazovaného územního rozhodnutí pro záměr.
Protože však je regulační xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vyplývajícími z výzvy Komise, resp. s mechanismy, které byly přijaty ke zhojení těchto výtek v ZPV. Aby úprava regulačního plánu adaptovala tyto nové ixxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxlačního plánu nepřehlednou. Navrhuje se proto vypuštění spojených postupů posuzování vlivů na životní prostředí a pořízení regulačního plánu, respx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxační plán pořizovaný obecním úřadem je závazná politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán, popř. regulační plán vydaný krajem. xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu i přiměřená lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního plánu jako podmínka prx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xen v dohodě s obcemi v řešeném území. Kraj je oprávněn řešit záležitosti nadmístního významu, proto regulačním plánem pořizovaným krajem lze řešit pouxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxím území řešená plocha nebo koridor leží, činí pro kraj ve vztahu k zásadám územního rozvoje (měřítko 1: 100 000) důvod k výjimečnému využívání tohoto drxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xáležitosti textové a grafické části pro regulační plán i pro dokumentaci k rozhodnutí o umístění staveb a zařízení. Obdobné podmínky stavební zákon sxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxzuje nadřízený orgán, záměry obsažené v regulačním plánu jsou z hlediska vlivu na životní prostředí posuzovány procesem EIA. Regulační plán je v podstxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, s výjimkou těch záměrů, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí.
Regulační plán se vydává formou opatření obecné povahy (§ 62 odstx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxn ve vymezené ploše stanovuje podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, řeší asanaci, předkupní právo, územní rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje. Přílohx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvaných územních § 61 rozhodnutí). Na rozdíl od zásad územního rozvoje a územního plánu stavební zákon umožňuje pořízení regulačních plánů různého oxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy, a vytvořit tak podmínky pro povolování staveb. Důvodem pro pořízení regulačního plánu je stanovení zejména druhu a účelu umísťovaných staveb, podmxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany krajinného rázu. Regulační plán stanovuje například uliční a stavební čáry, vzdálenost staveb xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xásti pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami atd.
Pořízení regulačního plánx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxu. Regulační plán pořizuje příslušný obecní nebo krajský úřad.
K odst. 2:
Stavební zákon rozlišuje regulační plán z podnětu a regulační plán na žádxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxch podkladech. Regulační plán z podnětu je pořizován také z vlastního podnětu zastupitelstva obce nebo kraje.
Zastupitelstvo kraje je oprávněno rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pořízení regulačního plánu z podnětu v ploše nebo koridoru vymezeném územním plánem. V obci, v níž neplatí územní plán, může zastupitelstvo obce rozhoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xegulačního plánu z podnětu v ploše vojenského újezdu.
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxsad územního rozvoje nebo územního plánu. Regulační plán na žádost je pořizován dle § 18 a přílohy č. 10 vyhlášky o územně analytických podkladech.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxda nákladů na pořízení regulačního plánu
Komentář
Náklady spojené se zpracováním návrhu regulačního plánu z podnětu hradí (a to včetně mapových pxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo právnické osoby nebo správního orgánu, může být zpracování návrhu regulačního plánu podmíněno částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na jeho zprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxové dílo pro potřeby zpracování regulačního plánu z podnětu je spojeno s úhradou. Mapy se neposkytují bezplatně.
Náklady spojené se zpracováním rexxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxčního plánu zpracován.
Projednání regulačního plánu z podnětu i regulačního plánu na žádost je výkonem přenesené působnosti, který je příslušným xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch stanovuje, že podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formuláři, který tvoří její přílohu č. 8. Uvádí se identifikační údaje o podateli podxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr, identifikují se pozemky, na nichž má být záměr realizován. Území pro záměr může být taktéž pro snazší identifikaci zakresleno do katastrální maxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxnem nahrazena. Podatel navrhuje i úhradu nákladů. K podnětu k pořízení regulačního plánu se připojují přílohy uvedené v příloze č. 8 vyhlášky o územně axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxhž zastupitelstvo je příslušné o podnětu rozhodnout. Zastupitelstvo o podnětu rozhodne a předá je pořizovateli k projednání návrhu zadání regulačníxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxánu se podává rovněž na formuláři, uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky o územně analytických podkladech. V tomto případě se uvádí identifikační údaje o podxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxrhovaný záměr a navrhne se úhrada nákladů.
Zastupitelstvo obce nebo kraje je oprávněno podle svých požadavků upravit návrh zadání regulačního pláxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxání regulačního plánu obsaženo v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu, pořizovatel zpracuje návrh zadání.
Návrh zadání obsahuje vymezexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxj hodnot území, požadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření, požadavky na asanxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxdí, případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci, požadavky na obsahové náležitosti dokumentace.
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxž s obcí, pro kterou se regulační plán pořizuje.
Návrh zadání se doručuje veřejnou vyhláškou veřejnosti, aby se mohl s ním každý seznámit. Právní úprxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxluvy.
Z návrhu zadání regulačního plánu vycházejí dotčené orgány a další osoby při zvážení uplatnění případných požadavků a připomínek. Podle obsxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xednoznačného a srozumitelného zadání regulačního plánu je tedy nezpochybnitelný, neboť po jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnu v dalších fázích. Obdobně jako u ostatních územně plánovacích dokumentací dotčené orgány uplatňují v této fázi "pouze" požadavky k regulačnímu pláxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxulačního plánu pouze své požadavky, jejich vyjádření nelze považovat za stanoviska, která by byla závazná pro jeho výsledný obsah. Stavební zákon nepxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xapracuje. Pořizovatel tedy není povinen promítnout požadavky dotčených orgánů do návrhu zadání. Pokud tak neučiní, nezatíží proces pořizování reguxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxko k návrhu regulačního plánu, neboť dospěje k závěru, že návrh je v rozporu s veřejným zájmem, který mu byl svěřen do ochrany.
K odst. 4:
Na závěr projxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxstvu. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány.
Při vyhodnocování procesx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xak platí, že se k opožděně vzneseným požadavkům nepřihlíží. Nicméně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli regulačního plánu je zakázáno dodatečně zoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xyť byl uplatněn opožděně, mohlo vést k vydání negativního stanoviska k návrhu regulačního plánu. Pořizovatel může upravit návrh zadání i z vlastního pxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Dotčené orgány uplatňují ve fázi návrhu zadání zxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxho plánu. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených orgánů.
Vyjádření bylo vydáno po uplynutí lhůty dle § 47 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesené požadavky. Tento postup pořizovatele je naopak racionální v situaci, kdy by nerespxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx skutečnost, že pořizovatel může upravit návrh zadání změny i z vlastního podnětu, či k podnětu veřejnosti.
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, čj. 9 Ao 2xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxivňuje veškeré další dílčí kroky související s jejím pořízením.
Komentář
K odst. 1:
Tvorba návrhu regulačního plánu je procesem, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxasti územního plánování, kteří vykonávají všechny činnosti spojené zejména se zadáváním dokumentu, jeho projednáním a přípravou k vydání. Na straně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxncepce na životní prostředí, veřejné zdraví, lokality
NATURA
2000 atd). Zpracování regulačního plánu patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Návrx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxního zákona a autorizační zákon).
Příprava návrhu regulačního plánu je procesem, v němž projektant dle požadavků formulovaných v zadání navrhne xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xtavebního zákona nelze dovodit příkaz, aby návrh regulační plánu byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schválxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxk občany, resp. aktéry, s nimiž se dokument následně projednává. Kulaté stoly, pracovní jednání, výrobní výbory jsou vhodnými formáty pro pořádání dixxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxistí vyjádření vlastníků dopravní a technickou infrastrukturu.
Regulačním plánem již nelze podle novely č. 350/2012 Sb. stavebního zákona nahxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxodárné pořídit regulační plán pro takový záměr, který by prošel procesem posouzení vlivů na životní prostředí společným s pořízením regulačního plánx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí.
Regulační plán vyjadřuje kompromis mezi zájmy obce, zájmy dotčených orgánů a vlastníků pozemkx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stavebního zákona).
K odst. 2:
Ve společném jednání se ověřuje přijatxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákony, resp. zákony, které jsou vůči stavebnímu zákonu speciálními. Dotčené orgány vydávaxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xzemním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se k němu výrazně přibližuje, čemuž by měla odpovídat také povaha stanovisek vydávaných dotčenýmx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi vlivy záměru na území a navrhovat kompenzační opatření. Ochrana životního prostředí stejně jako ochrana xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxbod deklarovaného práva na příznivé životní prostředí se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí. Prováděcími zákony je přxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsní vadu, která by za určitých podmínek mohla vést i ke zrušení napadeného opatření obecné povahy. Nejvyšší správní soud již opakovaně rozhodl, že důvoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podstatná procesní vada, v důsledku níž mohlo dojít k zásahu do právní sféry navrhovatele. Pokud pořizovatel opomene vyžádat si v průběhu projednávánx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy. Je třeba vycházet z toho, že v případě řxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx překážet ani při přezkumu opatření obecné povahy vydaných podle stavebního zákona. V případě přezkumu je rozhodný skutkový a právní stav ke dni "rozhoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxrdním důsledkům a znamenal by popření zásady proporcionality a zdrženlivosti zásahů soudní moci do procesů územního plánování.
Stanovisko dotčexxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xízení o přezkumu opatření obecné povahy (viz § 154 ve spojení s přiměřeným použitím § 68 odst. 3 zákona správního řádu). Nejvyšší správní soud ve své judxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xájmů v daném území.
Z hlediska pořizovatelské praxe lze doporučit písemné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, kterými si pořizovatel ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pořizovatele může vzniknout rozpor, který se řeší dle § 136 odst. 6 správního řádu.
K odst. 3:
V průběhu procesu orgány obce vedou jednání, k těmto jexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxního plánu je zajištěna až povinností pořizovatele konat veřejná projednání návrhu regulačního plánu. Je na občanech obce a vlastnících pozemků, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je již projednáván pouze určitý okruh vztahů s konkrétními účastníky.
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxjnost nekoná, veřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž každý může uplatnit písemnou připomínku. Stavební zákon důsledněji nxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxřizovatele testem přijatelnosti navrhovaného řešení. Účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí je jedním z pilířů Aarhuské úmluvy. Aarxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Nezbytnou podmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosti přesné, správné a včasné informace. Účast veřejnosti musí být uxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxt musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce (více - www.ucastverejnosti.cz).
K odst. 4:
Pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xeho vyhodnocení, kterou lze předejít následným sporům, připomínkám a úpravám dokumentace. Písemnou dohodou si pořizovatel ověří a dohodne potřebnoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xovněž pokyny pro projektanta k případným úpravám dokumentace.
Pokud dojde k rozporům mezi stanovisky dotčených orgánů nebo mezi stanovisky pořizxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnt regulační plán podle požadavků vyplývajících z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, výsledku řešení případných rozporů, vyhodnocení připoxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby ho správní soud vůbec mohl přezkoumat v rámci řízení o pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130).
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Stavební zákon v § 50 odst. 1 požaduje, aby návxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxo plánu (to v případě, že by byl pořizován koncept). Použité spojení "na základě" nelze vnímat jako příkaz, aby návrh změny územního plánu byl identický x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré směřují k proměňování obsahu v času tak, jak proces pořizování změny územního plánu prochází jednotlivými fázemi. Z těchto nástrojů lze namátkově xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxemí, připomínky a námitky uplatněné veřejností.
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Pokud pořizovatel opomene vyžádat si v průběhu pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy.
Rozsudek NSS ze dne 18.11.2009, xxx x xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxorbě nového územního plánu. Účast na řízení o novém územním plánu nelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je již projednáván pouze urxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxna o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu zvláštního k obecnému. Stanovisko krajského úřadu o posouzení vlivů územně plánovací dokumentaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxcké osoby v případě, že zadání regulačního plánu je součástí vydaných zásad územního rozvoje nebo územního plánu. V takovém případě žadatel na základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xýstavbě. Návrh regulačního plánu smí zpracovat jen autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 15x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxři, který tvoří její přílohu č. 10, část A. Uvádí se identifikační údaje o žadateli, zda jím je osoba fyzická, fyzická podnikající či právnická. Připoušxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xichž má být záměr realizován, dále vlastnická a jiná práva k pozemkům a stavbám v řešené ploše. Uvádí se i dosavadní využití vymezeného území, důvody a účxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxravují a nově stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb. K úpravě těchto nových poměrů v území je žaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nevyplývá z katastru nemovitostí. Stavební zákon v odst. 3 písm. e) stanovuje žadateli možnosti uvedeného prokázání. Jedná se o doklady prokazující vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxzemky vyvlastnit, není třeba doložit souhlasy nebo dohodu o parcelaci. Obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 12 vyhlášky o územně analytických pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xávrhem regulačního plánu, souhlas s novým rozdělením pozemků a dohodu s majetkovým vypořádáním.
Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjí obsah stanovuje příloha č. 13 vyhlášky o územně analytických podkladech. Jejím účelem je upravit vztahy mezi žadatelem a obcí (či krajem) v případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx o vydání regulačního plánu se připojí přílohy specifikované stavebním zákonem a přílohou č. xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdnání o návrhu regulačního plánu z podnětu - jedná se o stanoviska a další opatření dotčených orgánů, která přiloží k žádosti. Dále přiloží návrh regulaxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx údaje o nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně vyjádření vlastníků této infrastruktury. Přílohou může být rovněž návrh plxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx náležitou kontrolu předaných podkladů. Jedná se mimo jiné i o posouzení stanovisek dotčených orgánů a jejich zapracování do regulačního plánu. V přípxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxností mezi pořizovatelem a žadatelem související s řešením rozporu a z toho vyplývající úpravou dokumentace. Pořizovatel musí dovést kontrolu dokumxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxtnutí vydání regulačního plánu. Pokud je součástí žádosti návrh plánovací smlouvy zajistí její předložení příslušnému zastupitelstvu ke schváleníx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxní o regulačním plánu platí jak pro regulační plány z podnětu, tak pro regulační plány na žádost. Povinností stanovenou stavebním zákonem je veřejné prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxny a obec, pro kterou je regulační plán pořizován.
Potřeba přiměřeného, účinného a včasného informování veřejnosti, jakož i požadavek na přítomnoxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace vyplývají z čl. 6 Aarhuské úmluvy.
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxst by pak měla představovat veřejná diskuze spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxateli regulačního plánu poskytnout cenné podněty a odlišné náhledy na řešenou problematiku, případně identifikovat sporné otázky, jimž bude nutné vxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrostor.
Oznámení o projednání regulačního plánu se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 a § 26 správního řádu. Podle § 26 odst. 1 správního řáxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xeska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání regulxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx. Pokud se jedná o osobu, která opatřením obecné povahy (jeho částí) mohla být na svých právech zkrácena, je nedostatek vyrozumění o veřejném projednánxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxde o opatření obecné povahy, které nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem).
K odst. 2:
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení mohxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxtky mohou podat osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2, v nich musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit územx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xi námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto podání, nýbrž to, kdo výhrady vznesl. Pokud navrhovatel splnil krxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxerých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxštní právní předpis, je oprávněn uplatňovat vůči regulačnímu plánu námitky. Všechny výhrady uplatněné osobou uvedenou v § 85 odst. 1 a 2, jsou proto náxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povaxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx připomínky.
Dotčené orgány mohou uplatnit stanovisko pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
K odst. 3:
Ke stanoviskxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajem, se nepřihlíží. Nelze připustit rozhodování o téže věci dvakrát. Politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje a územní plán jsou závaznx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu regulačního plánu. Dle judikatury soudů rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xožadavky jako v případě typických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxmi řádně provedenými důkazy za vyvrácené. Není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxaného rozhodnutí, jehož jednou z nejdůležitějších vlastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxh předpisů a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Podaxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavek nemá oporu v žádném právním předpisu; ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxaných námitkách oprávněných subjektů. NSS dále podotkl, že s ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvat odůvodnění rozhodnutí o námitkách jednotlivě ke všem uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxpořádána samostatně nebo zda námitky spolu související budou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx1.2013, umožňuje pořizovateli předvídatelným způsobem dokončit pořizování regulačního plánu bez vyčkávání na stanoviska dotčených orgánů.
Poxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvahy. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo. Postup xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xím, že konkrétní způsob rozhodnutí o jednotlivých námitkách (a vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek) a jeho odůvodnění je obsaženo v odůvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxě plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvořit odborné informování veřejnosti o připravovaném opatření obecné povahy, nx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxipomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na zpracování opatření obecné povaxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx o nutnosti samostatného vypořádání uplatněných námitek v rozhodnutí o námitkách nemá oporu v žádném právním předpisu; ustanovení § 172 odst. 5 správnxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxh rozhodnout. Ze shora citované judikatury pak pouze vyplývá, že je nutné rozhodnout přezkoumatelným způsobem o všech podaných námitkách oprávněnýcx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xypořádání námitek odděleně po jednotlivých bodech (je-li zformulován v podaných námitkách) a vypracovat odůvodnění rozhodnutí o námitkách jednotlxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí, je odpůrce oprávněn zvolit si sám způsob jejich vypořádání, tedy např. uvážit, zda každá námitka bude vypořádána samostatně nebo zda námitky spolu sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxžovat za správní rozhodnutí. Nejen že jej tak explicitně označuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odxxx x x x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti spojované se správními rozhodnutími - musí obsahovat především výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo námitkami, a tak je nutno s nimi naložit. Týká se to i těch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního plánu. Pokud i přes formální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxu se rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy. Z toho též vyplývá, že nexx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx.8.2008, čj. 8 Ao 1/2008-102
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je zveřejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovatelem
Komentář
K odst. 1:
Pokud podle vyhodnocení výsledků veřejného projednání je nezbytné upravit návrh regulačního plánu před jeho vydánxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxedání výsledků projednání žadatel. Musí se však jednat o nepodstatnou úpravu, úprava tedy nezasáhne do práv subjektů oprávněných podat námitku nebo dx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxlačního plánu před jeho vydáním a dojde k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu, je nutné projednat upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu přepracovat, návrh regulačního plánu se přepracuje a znovu se projedná. Návrh regulačního plánu z podnětu se projedná podle § 65 odst. 2 až 4. Pro přeprxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx
K odst. 4:
Přezkoumání návrhu regulačního plánu z podnětu je činností pořizovatele, která se prolíná celým procesem pořízení dokumentace. Přípravx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxh, které řídí pořizovatel v úzké součinnosti projektanta. V každé etapě přípravy musí být regulační plán zpracován v souladu s politikou územního rozvxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxt jsou činnosti pořizovatele zkráceny o činnosti související se společným jednáním, tyto činnosti zabezpečuje žadatel o vydání regulačního plánu. Žxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Úkolem pořizovatele regulačního plánu je před závěrečnou etapou pořízení regulačního plánu podle § 68 odst. 4 přezkoumat soulad návrhu regulačníhx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxžadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel přezkoumává projektantem zxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxě dokumentace po veřejném projednání, tzn. že provádí závěrečnou kontrolu a ověření (znovu ověřuje), zda v průběhu pořízení regulačního plánu byla rexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předpisy vztahující se k regulačnímu plánu.
K odst. 5:
Při zpracování odůvodnění regulačního plánu se vychází z § 68 odst. 5 stavebního zákona, proxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxap pořizování dokumentace, tj. zadání, společné jednání, veřejné projednání, které jsou požadovány stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy nxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem, s politikou územxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xouladu s pokyny pro jeho přepracování. V odůvodnění návrhu regulačního plánu se uvede komplexní zdůvodnění přijatého řešení a výsledek posouzení regxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xa pozemky určené k plnění funkce lesa a zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí. Součxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010
-185 Povinnosx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxkou pro to, aby veřejnost, dotčené orgány státní správy, okolní obce i soudy byly schopny posoudit, zda územním plánem či jeho změnou nedochází k takovéxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjen že jej tak explicitně označuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně cixxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnutími - musí obsahovat především výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Poxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvahy. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého namítatele samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxho plánu předkládá příslušnému zastupitelstvu pořizovatel. Příslušné zastupitelstvo před vydáním ověří, zda regulační plán není v rozporu s politixxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxšné zastupitelstvo není oprávněno stanoviska dotčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a to ani k případně vznesené námitce. Pokud je txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx v rozporu s tímto stanoviskem.
K odst. 3:
Příslušné zastupitelstvo je oprávněno o předloženém návrhu regulačního plánu rozhodnout třemi taxativxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxrh zamítnout. Stavební zákon však neumožňuje, aby zastupitelstvo samo předložený návrh měnilo, doplňovalo nebo schválilo s výhradou či s pokyny k jehx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnesené působnosti: zatímco regulační plán je pořizován v přenesené působnosti, zastupitelstvo jej schvaluje v samostatné působnosti - prostupnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxřizuje" a zastupitelstvem, které ho vydává. Za třetí svěření provádění jakýchkoliv změn v připravované územně plánovací dokumentaci pouze pořizovaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxy specifikované v § 24 stavebního zákona. To zajišťuje potřebnou odbornou a právní korekci požadavků na podobu územně plánovací dokumentace artikuloxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxtanovení zamezit obcházení procedury stanovené stavebním zákonem pro pořízení a schválení regulačního plánu, tedy neumožnit zastupitelstvu měnit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxné s veřejností (srov. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 141-142 a NSS 1 Ao 6/2010).
Pro zákonnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxpozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědnxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjského úřadu obdrží, nemůže prokázat fakt, že si zastupitelé dané podklady v jejich úplnosti prostudují a seznámí se s jejich obsahem. Na zákonnost úzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxstupitelstvu pomoci předem vyřešit některé procesní otázky zasedání. Uvedené analogicky platí pro zastupitelstvo kraje. Pokud zastupitelstvo posxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzákonnost přijatého rozhodnutí a není to důvod pro zásah státu. Pokud tedy podle jednacího řádu mají být písemné materiály určené pro zasedání zastupixxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, nemá tato okolnost sama o sobě vliv na zákonnost rozhodnutí přijatého na základě těchto podkladů. Porušení vnitřních pravidel jednání zastupitelstxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxálů, neznamená to, že je tím vyloučeno předložení materiálů v jiné formě, např. elektronické, pokud tato forma umožní členům zastupitelstva seznámit xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je dosaženo i v případě, kdy se do doby zveřejnění informace započítá den, kdy byla informace o konání zasedání zveřejněna. Na základě zveřejnění inforxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxdle kterého se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůt.
Ukončením procesu pořízení regulačního plánu jsou fxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se oznamuje veřejnou vyhláškou dle § 173 odst. 1 správního řádu na úřední desce krajského úřadu v případě regulačního plánu kraje a na úředních deskách xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xdst. 1 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání opatření obecné poxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxření obecné povahy na úřední desce po celých 24 hodin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění. Smyslem a účelem publikace na úřední desce je v danxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účelů je v potřebné míře dosaženo i za situace, kdy v první a poslední den nevisí opatření obecné povahy na úřední desce vždy po celých 24 hodin uvedených dxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxního zákona. Pokud tedy v době vyvěšení veřejné vyhlášky, která neobsahuje celé opatření obecné povahy, ale jen jeho základní údaje, nebylo toto opatřxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxmení opatření obecné povahy, která má dopady na jeho účinnost. Jinými slovy opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnosti a nemůže být aplikováno v navxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxtří záznamem o účinnosti, jeho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebním zákonu. Regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl pořízen. Předávx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxeřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní se i údaje, kde je možné do regulačního plánu a do jeho dokladové dokumentace nahlížet. Data o rexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu nadřízeným orgánem
Soulad regulačního plánu s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx šesté správního řádu, přiměřeně se použijí ustanovení části druhé, zejména § 94 správního řádu. Přezkumné řízení proti regulačnímu plánu vede nadřízxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obecné povahy bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, zruší ho. Svým rozhodnutím nemůže měnit regulační plán podle § 97 odst. 3 správního řádu. Svojí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt, proto soulad rozhodnutí o námitkách s právními předpisy, je možné posoudit pouze v přezkumném řízení, jeho výsledkem může být změna nebo zrušení rozxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxm změny regulačního plánu.
Judikatura
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxstupitelé při schvalování rozhodnutí o námitkách k dispozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x Ao 6/2010-130
Zastupitelstvo obce je oprávněno o předloženém návrhu územního plánu (jeho změny) rozhodnout třemi taxativně vymezenými způsoby: můxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, čj. 2 Ao 3/2007-40
Skutečnost, že v den vyvěšení a v den, kdy bylo sňato, neviselo opatření obecné povahy na úřední dexxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxé revokovalo předchozí vadné usnesení, kterým byla změna územního plánu schválena bez rozhodnutí o námitkách, aby následně byla změna územního plánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx5.2010, čj. 8 Ao 1/2007-94
Pokud zastupitelstvo postupuje v konkrétním případě v rozporu s jednacím řádem, ale v souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxzsudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130
Opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnosti a nemůže být aplikováno v navazujících správních procxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Komentář
Stavební zákon umožňuje spojit pořízení regulačního plánu z podnětu a změny územního plánu. Jde o regulační plán z podnětu vydávaný obcíx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx takové situace by nebylo možné regulační plán vydat (dle § 43 odst. 5 je územní plán závazný pro regulační plán), bylo by nutné pořídit změnu územního plxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnování přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány.
Souběžné pořízení vyvolá potřxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxizovatele, tedy u obecního úřadu, a jednoho schvalujícího orgánu. Stavební zákon stanovuje podmínku vztahující se k vydání obou dokumentů, a to že je nxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánu uvedená podmínka znamená přednostní vydání změny územního plánu před regulačním plánem.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx obsahem se mu natolik blíží, že jej může nahradit. Zpravidla řeší rozsáhlejší a mnohdy i problematičtější území, proto na rozdíl od územního rozhodnutx xxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xřípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Protože však mohl obsahovat např. ochranu důležitých veřejných zájmů, je třebax xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxzuje územní rozhodnutí, že nemá určenu dobu platnosti stejně jako ostatní druhy územně plánovací dokumentace (tj. zásady územního rozvoje a územní plxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xdst. 2:
Stavební zákon stanovuje pro regulační plán z podnětu, který nahrazuje územní rozhodnutí, dobu platnosti a možnost jejího prodloužení. Regxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxší území, proto na rozdíl od územního rozhodnutí neplatí 2, ale 3 roky. Také umožňuje změnou regulačního plánu platnost prodloužit.
Stavební zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxační plán, tak v následných povolovacích procesech za podmínky, že příslušné povolení nabylo právní moci v době platnosti regulačního plánu. Anebo byxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xměny regulačního plánu z podnětu, ale i jeho zrušení (na rozdíl od ostatních druhů územně plánovací dokumentace) rozhodnutím zastupitelstva. Změna rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxho rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustné regulační plán v odůvodněných případech xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxzena.
K odst. 4 a 5:
Stavební zákon stanovuje u regulačního plánu z podnětu stejný princip souladu a nadřazenosti jednotlivých druhů územně plánovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xegulačního plánu obce i kraje postupuje jako při změně regulačního plánu z vlastního podnětu.
K odst. 6 a 7:
Stavební zákon stanovuje, že pro regulaxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxkud svého práva žadatel ve stanovené lhůtě nevyužije nebo v případě, že žadatel stavebnímu úřadu oznámí, že od záměru upustil.
Regulační plán pořízxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxces jejího pořízení. Dále stavební zákon stanovuje, že lze změnit nebo zrušit regulační plán na žádost bez žádosti žadatele, a to v případě že následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxně dojde a prokáže-li žadatel, že mu vznikla majetková újma, postupuje se při její náhradě podle § 102.
K odst. 8:
Pokud dojde ke zrušení části regulaxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxe o jeho zrušení. Stavební zákon stanoví postup pořízení změny regulačního plánu. Stavební zákon také stanoví proces pro případ, kdy dojde ke zrušení cxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Díl 4
Územní rozhodnutí
Komentář
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxh podkladů, politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se jedná o zcela konkrétní, výkonný nástroj územního plánování.
Odstavec prxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxodušeném územním řízení,
-
územní souhlas,
-
regulační plán,
-
veřejnoprávní smlouva,
-
záměr nevyžaduje žádné veřejnoprávní opráxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxla v případech bezkonfliktních a menších záměrů, nebo tam, kde v zastavěném území nahrazuje územní rozhodnutí regulační plán.
Zavedení zjednodušxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen žadatel o územní rozhodnutí nebo územní souhlas splnit. Promítá se v něm přenos jisté míry odpovědnosti na navrhovatele, který musí dbát na splxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxmní informaci (§ 21 odst. 1 stavebního zákona) v případě, kdy mu nejsou známy podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx stavebního úřadu. Na druhou stranu však lze žadateli přičítat takové vady jeho žádosti, které brání jejímu řádnému projednání a vydání bezvadného rozxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx případě se také nemůže dovolávat dobré víry v přezkumném řízení, neboť sám způsobil, že stavební úřad nemohl řádně posoudit jeho záměr (srov. rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnost uloženou stavebníkovi, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvedených v § 90 stavebního zákona a dále být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Zatímco v § 90 jsou jasně uvedena kritéria, podle ktxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxzníků. Povinnost být šetrný k sousedům je uložena navrhovateli, dohled nad jejím splněním však přísluší stavebnímu úřadu. V prvé řadě je třeba vyjít z dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxudek NSS ze dne 29.6.2011, čj. 7 As 54/2011-85) a podle které nelze sousedství zúžit pouze na pozemky mezující (přímo sousedící) s pozemkem, na kterém má xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxě, když nešetrnost záměru namítá některý ze sousedů. Účastníci řízení nešetrnost shledávají nejčastěji v dopadech ve formě imisí (zastínění, obtěžoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xákona) a k jejichž rozhodování je příslušný stavební úřad (srov. § 76 usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodovánx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxbníkům ve fázi realizace stavby (§ 152 odst. 1 stavebního zákona). Zde se však požadavek šetrnosti váže zcela zřejmě k provádění stavby a spočívá v povinxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxst. 1 váže ke stavbě již povolené, ve fázi umisťování staveb je podmínkou jejího možného umístění. Klíčovou otázkou je, zda se na jejím základě mohou soxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx dne 26.9.2012, čj. A 22/2011-67, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 2793, podle kterého vlastníci sousedních pozemxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byl upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanovují právní normy. Ve světle tohoto rozhodnutí soudu tak povinnost "být šetrný k zájmům vlastníků sousexxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 12.2.2015, čj. 2 As 241/2014-36
Stavebník se v přezkumném řízení nemůže zpravidxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxné projektové dokumentace, anebo sám způsobil, že stavební úřad nemohl řádně splnit svoji zákonnou povinnost posoudit záměr a vydat takové rozhodnutxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxzpochyby v příkrém a naprosto zjevném rozporu se základními zásadami územního plánování, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, a to ani tehxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx však není možno na stavebníka přenášet povinnosti orgánů státní správy. U stavebníků lze předpokládat přirozenou míru nejistoty ohledně souladu jejxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxmu mají disponovat takovým personálním a odborným zázemím, aby jej zevrubně posoudily a v případě rozporu s právními předpisy patřičně reagovaly.
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xzemního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 téhož zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí byl upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje stavební zákon z roku 2006 a jeho prováděcí předpisy, zejména obecné požadavky na využíváxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx stavby, tak i zařízení. Při výkladu pojmů "stavba" a "zařízení" je třeba vyjít z úvodních ustanovení stavebního zákona. Stavbou se dle ustanovení § 2 odxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrovedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou je též výrobek plnící funkci stavby (například mobxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxl, tabule, deska či jiná konstrukce, pokud nejde o stavbu (§ 3 odst. 2 stavebního zákona).
Přestože stavební zákon předpokládá, že i v případě zařízxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxanovení § 103 odst. 1, písm. a), bod 15. stavebního zákona], nebo dokonce ani ten nebude vyžadován [srov. § 79 odst. 2 písm. a) stavebního zákona].
Mezx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí o změně vlivu užívání stavby na území, kterým se stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxemků a rozhodnutí o ochranném pásmu, kterým se chrání stavba, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxních. Rozsah a obsah dokumentace je pro každý druh územního rozhodní stanoven odlišně v prováděcím právním předpise (vyhláška o dokumentaci staveb) a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xzemního rozhodnutí jsou podávány na formulářích, přičemž pro každý druh územního rozhodnutí je určen jiný formulář, odrážející specifika daného zámxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx x xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxk NSS ze dne 12.4.2013, čj. 5 Ans 4/2012-20
Žádost o vydání územního rozhodnutí či o stavební povolení, která v rozporu s § 196 odst. 1 stavebního zákona x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx x004 územní či stavební řízení. Je tedy na stavebním úřadu, aby v takovém případě vyzval žadatele o vydání územního rozhodnutí či stavebníka k doplnění žxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx. a) správního řádu z roku 2004].
Důvodová zpráva
V případě nesporných záměrů lze vydat územní rozhodnutí na základě zjednodušenéhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxslušného úřadu o vlivech na životní prostředí, územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem a zvláštní režim byl zvolen u jednoduchých staveb terxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxbu.
Územní rozhodnutí pro řešené území nahrazuje schválený regulační plán, který stanoví konkrétní způsob využití jednotlivých pozemků, a to v roxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxt proces umístění záměru s jeho povolením. Územní rozhodnutí může být v určitých případech nahrazeno některou ze zjednodušujících forem územního rozxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xprávního řádu) a dále nachází konkrétní vyjádření i v ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona. Vychází z předpokladu, že budou voleny u jednoduchých stxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnodušující formou je územní souhlas, který může územní rozhodnutí nahradit za podmínek daných ustanovením § 96 stavebního zákona. Využít ji lze zejméxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, jimiž se poměry v území nemění a nevyžadují nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeň se musí jednat o takové záměry, jejichž
taxativní
výčet je uveden v ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona.
Územní rozhodnutí se nevydává v příxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxování v území. Blíže viz komentář k ustanovení § 61.
Z obecné úpravy dané správním řádem (§ 161 správního řádu) vychází možnost nahradit některé druhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxl o územní rozhodnutí) a stavebním úřadem. U této formy umístění stavby je na žadatele kladena vyšší míra odpovědnosti, zejména pokud jde o odůvodnění sxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxí podmínky pro uzavírání veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí stanoví ustanovení § 78a stavebního zákona.
V praxi frekventovaxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzení namísto dvou samostatných vychází z obecné úpravy § 140 správního řádu. Ve společném územním a stavebním řízení lze projednat záměr v případě, že jxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a povolení stavby je tzv. společný územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby. Je dán pro záměry, které splňují podmínky pro vydání územního souhlasu (x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxi o územní souhlas uplatnit také ohlášení stavby.
Obdobně komentované ustanovení hovoří i o možnosti vydat společnou veřejnoprávní smlouvu, nahrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxho povolení (§ 116 stavebního zákona).
U vyjmenovaných staveb, které by jinak podléhaly ohlášení, může stavební úřad v územním rozhodnutí stanovixx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxh § 104 odst. 1 písm. f) až i) stavebního zákona a zároveň musí být splněna podmínka, že tento postup nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxního úřadu, která musí být v územním rozhodnutí zdůvodněna. Podkladem pro toto rozhodnutí musí být závazná stanoviska dotčených orgánů, z nichž může vxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmováni o možnosti, že záměr již nebude podléhat ohlášení, a musí jim být dán prostor, aby proti tomuto postupu uplatnili své námitky.
Související usxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxí smlouva
Důvodová zpráva
Novela proto v návaznosti na obecnou úpravu podle správního řádu upravuje podrobně jednotlivé kroky v postupu při uzavxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxí v případech záměrů posuzování vlivů na životní prostředí. Bylo třeba rovněž doplnit úpravu všech souvislostí a účinků veřejnoprávní smlouvy stejněx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 30 dnů, ve kterých musí stavební úřad předložený návrh veřejnoprávní smlouvy posoudit. Vzhledem k tomu, že obecná úprava správního xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxy ve stavebním zákoně.
Komentář
Územní rozhodnutí lze v zákonem stanovených případech nahradit veřejnoprávní smlouvou. Jde o jednu ze zjednodušxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxecné úpravě zakotvené ve správním řádu (§ 159-170 správního řádu). Z právně teoretického hlediska se jedná o tzv. subordinační smlouvu, uzavíranou mexx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí, mezi které patří rozhodnutí o umístění stavby (kterým se ve smyslu § 77 písm. a) myslí i zařízení), rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvů provedení záměru na životní prostředí (§ 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Smluvními stranami veřejnoprávní smlouvy jsou žadxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xísemného návrhu žadatele. Proces jejího uzavření není správním řízením, proto ani návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy není návrhem na zahájení sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxboť smluvní volnost při uzavírání veřejnoprávních smluv nelze v případě stavebních úřadů chápat absolutně. Stavební úřady jsou ve svých postupech váxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxučovací povinnost (§ 4 odst. 2 správního řádu). Ačkoliv na uzavření veřejnoprávní smlouvy nemá navrhovatel právní nárok (srov. rozsudek NSS ze dne 5.1xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vad návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy by stavební úřad neměl návrh bez dalšího odmítnout, ale měl by pomoci žadateli vady návrhu odstranit. Podxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní. V takovém případě by měl žadatel současně požádat o přerušení územního řízení ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu. Pokud tak neučiní, stxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxdatel o přerušení řízení nepožádá, musí stavební úřad pokračovat v řízení a případně i vydat územní rozhodnutí. Teprve uzavření veřejnoprávní smlouvx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe otázka, zda území řízení neukončit teprve v okamžiku účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Vzhledem k tomu, že správní řád zcela jasně rozlišuje okamžix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxanovení § 161 odst. 2 uvádí, že správní orgán řízení usnesením zastaví poté, "co veřejnoprávní smlouva byla uzavřena", musí být územní řízení zastavexx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxdost o územní rozhodnutí.
Pro účely návrhu veřejnoprávní smlouvy zpracovává žadatel dokumentaci ve stejném rozsahu jako k žádosti o vydání územníxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxkrétní druh územního rozhodnutí, který nahrazuje. Rozsah a obsah dokumentace stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška o dokumentaci staveb, přílxxx xx xx x x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxkle obsahovat podmínky, které je žadatel povinen zapracovat do návrhu veřejnoprávní smlouvy. Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených oxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx k návrhu veřejnoprávní smlouvy musí být doložena také stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
V návrhu veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxkém územním řízení přísluší výlučně stavebnímu úřadu. Žadatel je také povinen vymezit osoby, které by byly účastníky územního řízení. Pečlivé vymezexx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o jeden z kroků, který bude se stavebním úřadem konzultovat. Vymezení osob, které by byly účastníky řízení, podléhá kontrole stavebního úřadu ve fázi pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy odmítnout. Bez opatření souhlasů všech osob, které by byly účastníky územního řízení, nenabývá veřejnoprxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, popřípadě smlouvu (nejčastěji kupní, smlouvu o smlouvě budoucí, nájemní smlouvu) nebo doklad o pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xřístup. Ze zákona nevyplývá, v jaké lhůtě je stavební úřad povinen informaci o návrhu vyvěsit, z povahy věci však plyne, že tak musí učinit neprodleně od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxníky územního řízení. Kromě toho se mohou přihlásit také osoby, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, tedy spolky (dříve občanská sdružení) ve smxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx x§ 70 odst. 3 zákon o ochraně přírody a krajiny) se přihlásí spolek, jehož hlavním posláním dle stanov je ochrana přírody a krajiny, bude účinnost veřejnoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxdková. Stavební úřad zkoumá obsahové náležitosti návrhu a splnění podmínek pro její uzavření, následně návrh buď přijme, nebo jej odmítne. Zákon neklxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jasným popisem vad a nedostatků návrhu. Požadavek odůvodnění odmítnutí návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy vyplývá jednak z obecných správnícx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxko na odůvodnění rozhodnutí. Sdělení o odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy je pak přezkoumatelné postupem dle § 156 odst. 2 správního řádu (srov. xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob, které by byly účastníky územního řízení. Přestože obsah veřejnoprávní smlouvy může být měněn, je třeba, aby souhlasy osob byly opatřeny k aktuálxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrávní smlouvy. Od okamžiku uzavření veřejnoprávní smlouvy, který nastává přijetím návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy stavebním úřadem, je třxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjnoprávní smlouvy stavebním úřadem má pak pouze
deklaratorní
charakter. Když se žadateli nepodaří souhlasy opatřit, nebo pokud některého z účastníxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxnné veřejnoprávní smlouvě informuje stavební úřad vyvěšením oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů. Současně ji doručuje místně příslušnému obecnímx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxké jim.
Veřejnoprávní smlouva je ze zákona účinná dva roky, smluvní strany xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxpisu poslední osoby, která by byla účastníkem řízení, nikoliv od okamžiku uzavření smlouvy. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají za stejných podxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxuvy podá žádost o stavební povolení nebo záměr ohlásí, stavební úřad obdrží oznámení stavebního záměru posouzené autorizovaným inspektorem či pokud xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzující územní rozhodnutí, jsou účinky smlouvy zachovány, pokud v době její účinnosti je započato s realizací záměru.
Zákon umožňuje prodloužit vexxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxobně jako při jejím uzavírání. Zejména je třeba získat souhlasy osob, které by byly účastníky řízení. Pokud se souhlasy nepodaří získat, neznamená to, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxty platnosti územního rozhodnutí a stavební úřad ji projedná v řízení dle § 93 odst. 3 stavebního zákona.
Do doby zahájení realizace záměru od něj můžx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe být veřejnoprávní smlouva změněna. Změna smlouvy musí být odsouhlasena smluvními stranami, a ač to výslovně z komentovaného ustanovení nevyplývá, xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx nebo zrušit v souvislosti s umístěním veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
Veřejnoprávní smlouva je přezkoumatelná z mocx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxty pro rozhodnutí v přezkumném řízení. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku a rozhodnutí v prvém stupni je třeba vydat do 15 měsíců od nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxa její zákonnosti. Shledá-li, že smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, zruší ji. Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy se poxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, pokud je lze oddělit od ostatních. Tento postup lze aplikovat v případech, kdy po zrušení nezákonných ustanovení veřejnoprávní smlouvy bude xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxvní řádu), také při přezkumu veřejnoprávní smlouvy platí, že pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxích stran, která nabyla práva z této smlouvy v dobré víře, by byla ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla straně druhé nebo veřejnému zájmu, řízení zasxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xemohou dovolávat v přezkumném řízení. Absence jejich souhlasu má vliv na účinnost veřejnoprávní smlouvy, nikoliv její (ne)zákonnost. Spor o účinnosx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxkovém případě lze otázku účinnosti smlouvy posoudit na návrh některé z dotčených osob postupem dle § 142 správního řádu.
Deklaratorní
řízení o této otxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxouzení jejích účinků postupem dle § 142 správního řádu je třeba odlišit spory z veřejnoprávních smluv dle § 169 odst. 1 písm. d) správního řádu. Jedná se x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran. Postupuje přitom podle ustanovení pro sporné řízení (§ 141 správního řádu). Rozhodnutí ve sporném řízení je svou povahou
deklaratorní
, nemůže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti vyplývají či nikoliv. V rozhodnutí se obvykle jedné ze stran veřejnoprávní smlouvy (odpůrci) ukládá povinnost splnit některý ze závazků vyplývaxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 5.12.2014, čj. 4 As 182/2014-28
Z dikce stavebního zákona nevyplývá právo na uzavření veřejnoprávní smlouvy, nebxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxení veřejnoprávní smlouvy je aplikovatelná právní úprava části čtvrté správního řádu, včetně § 156 odst. 2 správního řádu o přezkumu takového sdělenxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xebyl vyžadován její souhlas, ačkoliv vyžadován měl být, může využít jako prostředek ochrany svých práv žádost podle § 142 odst. 1 citovaného zákona.
Nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxona není účinná, je nutno analogicky aplikovat § 165 odst. 5, resp. § 169 odst. 1 písm. d) správního řádu z roku 2004. Věcně příslušným je tak správní orgxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě a stavebním pozemku, kterým se stanoví druh a účel stavby, pozemky, na nichž se stavba umisťuje, podxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a orientace, ochrana životního prostředí, urbanistických a architektonických hodnot území, napojení na komunikace a sítě technického vybavxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxiantu k územnímu rozhodnutí o umístění stavby představuje jednak územní souhlas dle ustanovení § 96 stavebního zákona, ve smyslu ustanovení § 78 odst. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 2 stavebního zákona může územní rozhodnutí nahradit také regulační plán.
Komentované ustanovení stanoví základní obsahové záležitosti tohotx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xmisťuje navrhovanou stavbu na tomto pozemku, stanoví její druh a účel (tj. o jakou konkrétní stavbu se jedná a k čemu bude sloužit), stanoví podmínky pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxu infrastrukturu. Podrobnější požadavky na umisťování staveb upravuje vyhláška o využívání území v ustanoveních § 23 a násl. Podle nich musí mít umixxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxnici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti, nesmí znemožňovat zástavbu sousedního pozemku. Při umisťování staveb musí být také přihlíženo k hixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhů staveb. Z obecných požadavků na výstavbu se dle ustanovení § 169 stavebního zákona v odůvodněných případech připouští výjimky, avšak pouze z těch uxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které je zahajováno vždy na žádost, je pak možné vést samostatně, nebo může být spojeno s územním řízením.
Komentované ustanovení obsahuje
taxatixxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxřazovat pod jednotlivé druhy staveb a zařízení jiná, byť obdobná (srov. zpráva o šetření ochránce ze dne 31.5.2016, sp. zn. 7220/2015/VOP). Vzhledem k xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xejichž realizaci není třeba žádné opatření stavebního úřadu. Z povahy věci se jedná o nejjednodušší záměry, které svým rozsahem a charakterem neohrožxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas patří stavby uvedené v § 79 odst. x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxstění takové stavby na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, a to, že souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, nesloxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentací, její odstup od společných hranic pozemků je nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístěnx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z uvedených podmínek se nepřipouští, neboť dle ustanovení § 169 odst. 2 stavebního zákona lze výjimku udělit pouze z obecných požadavků na výstavbu, txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxv ve své zprávě o šetření ze dne 24.7.2014, sp. zn. 2707/2014/ VOP. Záměry vymezenými v § 79 odst. 2 písm. o) jsou nejčastěji stavby garáží, zahradních doxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxisťování obdobných staveb věnuje Metodická pomůcka odboru stavebního řádu MMR s názvem "Pergola, přístřešek".
Dalšími obvyklými stavbami, kterx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xastavěném území, umístěné v odstupové vzdálenosti neméně 2 m od hranice pozemku [§ 79 odst. 2 písm. p) stavebního zákona]. Pojem zastavěné území vymezuxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx x xdstupové vzdálenosti minimálně 2 m od hranice pozemku a bez podsklepení.
Žádné další parametry nejsou stanoveny pro umisťování sjezdů a nájezdů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmezuje zákon o pozemních komunikacích. Přestože tyto sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu, podléhají pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xprávní úřad. Technické podmínky připojování na pozemní komunikace pak stanoví prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích (vyhláška č. 104/xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xdst. 2 písm. s) stavebního zákona ve volném režimu za podmínek, že se při jejich výměně nemění trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochraxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx technické infrastruktury, které povedou k její modernizaci, tedy její údržba v zájmu prodloužení doby užívání takové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx původní stavby a jejímu nahrazení stavbou novou v odchylných parametrech. K tomu srov. zpráva o šetření ochránce ze dne 6.8.2010, sp. zn. 7076/2009/VOxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xro nemovitosti v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu dle památkového zákona. Také záměry, které podléhají posouzení dle zákonx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxav, se může dotknout podzemní technické infrastruktury. Stavebník si proto musí vyžádat informace od jejích vlastníků (ustanovení § 161 stavebního zxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a udržovací práce. Ty však, na rozdíl od záměrů dle § 79 odst. 2, vyžadují za určitých podmínek ohlášení stavebnímu úřadu [§ 103 odst. 1 písm. c) a písm. d) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxOP Záměry uvedené v § 79 odst. 2 stavebního zákona je možné umístit, provést a užívat v tzv. volném režimu, tj. bez rozhodnutí či opatření stavebního úřaxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxebního zákona nepatří dočasná stavba nekrytého hokejového stadionu s demontovatelnými konstrukcemi tribun; tento záměr není srovnatelný ani s cirxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxodnutí o umístění stavby, či územní souhlas není stavba popsaná v § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona, pokud nesplňuje podmínku minimální odstupové xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx0, sp. zn. 7076/2009/VOP Stavební úřady jsou povinny se vypořádat s tím, zda se v případech jim předložených rekonstrukcí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxe v zásadě považovat všechny rekonstrukce, při kterých dochází, byť ve stejné trase, k úplnému odstranění původních stožárů, a k jejich nahrazení stožxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z října 2016, "Umisťování a povolování montovaných tribun"; dostupné na adrese: www.mmr.cz
Metodická pomůcka MMR z července 2014, "Pergola, přísxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Související ustanovení
xxxxxatura
Rozsudek NSS ze dne 14.5.2015, čj. 6 As 37/2015-25
Na stavby umisťované v prolukách se neaplikují povinné odstupy mezi stavbami pro bydlení (x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx souvislé zástavbě (§ 12 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Proluku může představovat i téměř jedna chybějící poloxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxím několika domů. Není žádný důvod vyžadovat, aby takováto proluka byla zastavěna stavbou jedinou.
Rozsudek NSS ze dne 29.8.2014, xxx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xřímo navazuje na proluku, tj. pozemek určený k zastavění domem v souvislé řadové zástavbě.
Rozsudek NSS ze dne 30.6.2014, čj. 4 As 61/2014-48
Stavbx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xyužitím této plochy (§ 79 stavebního zákona z roku 2006).
Stavební povolení samo o sobě neopravňuje stavebníka k realizaci stavby (zde přípojky elekxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx zákona z roku 2006) vlivem plynutí času pominul a stavebník nemá zřízeno příslušné věcné břemeno, nemůže s pouhým odkazem na své stavební povolení úspxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm ochranným pásmem zřízeným ve prospěch vlastníka plynovodní přípojky, elektrické přípojky či přípojky vody a kanalizace a jeho nesouhlas s takovou sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx8.2013, čj. 8 As 37/2013-40
Ustanovení § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se vztahuje pouze na "rodinný dxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxu, že jsou dodrženy obecné požadavky pro odstupy staveb vymezené v § 25 odst. 1 téže vyhlášky.
Pro posouzení odstupových vzdáleností staveb podle § 25 vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx 3 stavebního zákona z roku 2006), nikoliv občanského práva.
Skutečnost, že parkoviště není považováno za stavbu ve smyslu občanského práva, nebránx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xSS ze dne 30.7.2013, čj. 8 As 8/2011-66
Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu zpravidla nezakládá práva a povinnosti fyzických a právnxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxoto soudně přezkoumat pouze v režimu § 75 odst. 2 s. ř. s.
Samostatně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxlo k uskutečnění příslušného stavebního záměru zapotřebí žádného navazujícího úkonu stavebního úřadu.
Rozsudek NSS ze dne 14.7.2011, čj. 1 As 69/xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xkna, jež vedou z obytných místností, umístěná po celé délce protilehlých stěn, bez ohledu na odlišnou délku protilehlých stěn.
Rozsudek NSS ze dne 3xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxadu (travnaté plochy) jen vetknutím trnů či malých betonových patek, takže jej lze přemístit jinam úkonem jen minimálně měnícím či poškozujícím podklxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xísm. j) stavebního zákona z roku 2006.
Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 15.6.2016, čj. 10 A 207/2015-51
Stavbu oplocení lze podle stavebnxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xe i územní rozhodnutí vydané za účinnosti stavebního zákona z roku 1976, přestože podle této právní úpravy bylo k realizaci oplocení zapotřebí pouze oxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání území, jednoznačně stanoví, že vzájemný odstup a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici, a to mezi vnějšími povrchy, v daném případě obvoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxudek KS v Hradci Králové ze dne 23.2.2011, čj. 30 A 10/2010-46
Stavba oplocení nepodmiňuje bydlení v rodinném domě a nesouvisí s ním, a proto nelze poměřxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxných staveb nestanoví.
Rozhodnutí o změně využití území
Důvodová zpráva
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx terénní úpravy apod.
Komentář
Územní rozhodnutí o změně využití území je určeno pro nestavební záměry, kterými se mění způsob využití pozemků a stxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxebo naopak nevyžadují) rozhodnutí o změně využití území. Pro určení, jaké, a zda vůbec nějaké, opatření stavebního úřadu změny v území vyžadují, je třexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxící
taxativní
výčet záměrů, které vyžadují územní rozhodnutí o změně využití území, ustanovení § 80 odst. 3 stavebního zákona, které obsahuje
taxatixxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxužití území územní souhlas.
Rozhodnutí o změně využití území vyžadují stavebním zákonem definované terénní úpravy. Pojem terénní úpravy vymezujx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxěry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxnní úpravou a pouze některé z nich vyžadují územní rozhodnutí, pro některé postačí územní souhlas a některé nevyžadují žádné opatření stavebního úřadxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x0 odst. 3 písm. a) stavebního zákona, nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas. Jde o terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 mx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxn o pozemních komunikacích pojem veřejná pozemní komunikace nedefinuje, nicméně z jeho ustanovení lze dovodit, že mezi ně patří dálnice, silnice, míxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x 34 zákona o obcích náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xx jde xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxí úpravy, pro které ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 písm. f) postačí územní souhlas. Jedná se o terénní úpravy o výměře 300 až 1000 m2, do 1,5 m2 výšky nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxlední kategorie spadají terénní úpravy, které vyžadují dle § 80 odst. 2 písm. a) stavebního zákona územní rozhodnutí a současně také ve smyslu ustanovxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavy v rozsahu nad 1000 m2. Pro určení, zda a případně jaké opatření dle stavebního zákona konkrétní terénní úpravy vyžadují, je třeba přihlédnout také x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou dle ustanovení § 80 odst. 2 písm. f) vyžadovat rozhodnutí o změně využití území, neboť budou mít vliv na schopnost vsakování vod. Na druhou stranu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxtí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují. Jde o úpravy pozemků provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení nepřesáhne polovinu celkové plochy tohoto pozemku.
Rozhodnutí o změně využití území vyžaduje taxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx zákona), přičemž obecný stavební úřad se k záměru vyjadřuje ve formě závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu. Báňský úřad vydává jedno rozhxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxí splňovat jak náležitosti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostorou vyplývající z horního zákona, tak i požadavky stavebněprávních předpisů.
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xzemní rozhodnutí o změně využití území, pokud se nejedná o plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx na místo územního rozhodnutí územní souhlas [§ 96 odst. 2 písm. g) stavebního zákona], xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxkterých případech však realizací odstavných, manipulačních, prodejních, skladových či výstavních ploch vznikne stavba ve smyslu § 2 odst. 3 stavebnxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxzhodnutí o umístění stavby, popřípadě že je její využití možné bez jakéhokoliv opatření stavebního úřadu, tedy závisí především na charakteru a rozsaxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxípadu nepostačí obecné vymezení plochy jako "odstavná plocha" nebo "manipulační plocha", ale z územního rozhodnutí musí vyplývat i konkretizace způxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých šetřeních také veřejný ochránce práv (sp. zn. 4518/2013/VOP, sp. zn. 1117/2014/VOP nebo sp. zn. 470/2014/VOP).
Také zřízení pohřebiště vyžxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákona o pohřebnictví odpovídá pojem veřejné pohřebiště [§ 2 písm. d) zákona o pohřebnictví]. Zákon o pohřebnictví také počítá se vznikem ochranného pxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxy druhu pozemku o výměře nad 1000 m2. Pro změny druhu pozemku v rozsahu 300 m2 až 1000 m2 pak ve smyslu § 96 odst. 2 písm. d) stavebního zákona postačí územní xxxxxxx x xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xzemí pak také podléhají úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakovaní vody. Vyplývá to z ustanovení § 80 odst. 2 písm. f) stavebního zákona, na kxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úpravou jinak nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas [§ 80 odst. 3 písm. a) stavebního zákona], popřípadě pouze územní souhlas [§ 96 odst. 2 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx. d) stavebního zákona vyplývá, že rozhodnutí o změně využití území nevyžadují terénní úpravy (bez ohledu na jejich rozsah) v přirozených korytech voxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xáměry ve zvláště chráněných územích. Pro tato území a záměry platí výluka aplikace ustanovení § 80 odst. 3 stavebního zákona.
Pro územní rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxutí stanovit podmínky pro využití území, které budou obvykle vyplývat z požadavků dotčených orgánů. Podrobnější úpravu žádosti o vydání rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxutí o změně využití území se podává na formuláři, který je přílohou č. 2 k této vyhlášce.
Stanoviska ochránce
Závěrečné stanovisko ze dne 21.9.2014x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxití území (§ 80 stavebního zákona). V případě pochybností (pokud není výrok územního rozhodnutí dostatečně určitý) však musí stavební úřad v souladu sx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx důvodných pochybností.
Z povahy chráněných zájmů na úseku veřejného stavebního práva a účelu, který sleduje stavební zákon, jsou to stavební úřadxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xsobní automobily) zajistit ochranu veřejných zájmů. Stavební úřad se proto musí zabývat nejen otázkou, zda jde například o "manipulační plochu" jako xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxí vliv či jiné (zejména negativní) dopady na okolí.
Zpráva o šetření ze dne 8.9.2014, sp. zn. 4518/2013/VOP Při změně z původního způsobu využití pozxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtence této změny na okolní obydlí a okolní pozemky obecně. Při posuzování změny ve způsobu využití území je nezbytné vyhodnotit její vliv na dosavadní vxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru nemovitostí sice nemění, dochází však k částečné nebo úplné změně faktického využití a vnějších vlivů určité plochy.
Související ustanoxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x) stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31.12.2010 se rozumí výměra plochy skutečně dotčené změnou, bez ohledu na uspořádání parcel a jejicx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v případech, kdy se kategorie způsob využití pozemku evidovaná v katastru nemovitostí nemění, ale faktické využití a jeho kvantita včetně vnějších vlxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxštním právním předpisem stanovícím způsobilost provozovny, v níž se provozuje živnost (§ 17 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáníxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xbytné), dopouští se správního deliktu na úseku živnostenského podnikání [§ 62 odst. 1 písm. g) zákona o živnostenském podnikání, ve znění před novelizxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxavebního zákona z roku 2006 (ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 350/2012 Sb.), nejde o dvojí trestání, protože každé z deliktních jednání xx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxně zabývat námitkou vlastníka dotčených okolních pozemků, na nichž je provozována zemědělská výroba, že se vlivem dobývání ložiska nerostu sníží výnxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxvodněním, že o způsobu využití pozemků, na nichž má být ložisko nerostu dobýváno, bylo rozhodnuto územním plánem (§ 89 odst. 2 stavebního zákona z roku xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stavby na území není zcela typickým způsobem územního rozhodování, neboť jeho předmětem je změna užívání stavby, která má zvýšené (negativní) dopady xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxce, kdy je zaváděn buď zcela nový způsob užívání stavby, nebo účel užívání stavby zůstává, ale dochází například k rozšíření výroby, zavedení nových zaxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxavby, které mají dopad na životní prostředí a vyžadují vydání stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí (§ 9a zákona o posuzování vlivů na životxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxoky na dopravní a technickou infrastrukturu jsou důvodem pro vedení řízení o změně vlivu užívání stavby na území. Z povahy věci se bude jednat pouze o takxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxostředí je závazným stanoviskem (§ 149 správního řádu), které předkládá žadatel společně s žádostí o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpokládá, že rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání. Tyto podmínky zpravidla vyplynou ze stanoviska k posoxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxo druh územního rozhodování, který stavební zákon z roku 1976 neznal a který zpřesnila novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., garantuje zapojení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxkona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto osoby by se jinak ke změně v užívání stavby nemohly vyjádřit.
Řízení o změně vlivu užívání stavby nx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxz komentář k ustanovení § 95 stavebního zákona). Pro výluku uvedenou v § 96 odst. 1 stavebního zákona nelze pro změny vlivu užívání stavby na území využíx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxdpokladu, že nejde o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko o posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí (§ 78a písm. 1 stavebního zákona)x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Důvodová zpráva
Rozhodnutí o dělení nebo scelovánx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxemků a staveb na nich, které jsou předmětem rozhodnutí. Toto ustanovení se nedotýká rozhodování majority spoluvlastníků jednotlivých pozemků. O dělxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvým typem územního rozhodování, který nevede k realizaci konkrétního stavebního záměru, ale vznikají na jeho základě nové pozemky. Cílem tohoto územxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxou podají všichni vlastníci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxníci pozemků sousedních, byť mohou být na svých právech vydáním takového územního rozhodnutí dotčeni. Těmto osobám bude svědčit účastenství v řízení xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxti o dělení nebo scelení pozemků může být také ve smyslu ustanovení § 101 stavebního zákona osoba oprávněná z předkupního práva pro veřejně prospěšné sxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxmků není třeba, pokud jsou podmínky pro dělení nebo scelení pozemků dány regulačním plánem, jiným rozhodnutí stavebního úřadu (obvykle rozhodnutím o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xřadech, když podle ustanovení § 2 tohoto zákona se pozemkovými úpravami scelují nebo dělí pozemky. Stavební úřad může také dospět k závěru, že podmínkx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxlatnění takové žádosti se tedy žadatel nevyhne. Skutečnost, že pro dělení nebo scelení pozemků není třeba stanovit podmínky, stvrzuje stavební úřad fxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xouvisí s ustanovením § 43 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého je možné v územním plánu vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxtů.
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků může být dle ustanovení § 95 stavebního zákona vydáno i ve zjednodušeném územním řízení.
Obsahoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdost se podává na formuláři, který je přílohou č. 4 této vyhlášky. Podrobnější pravidla pro vymezování pozemků upravuje vyhláška o využívání území. Poxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xtanovený účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Stanoviska ochránce
Zpráva o šetření ze dne 30.6.2015, čj. 1141/2xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu s ustanovením § 82 odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí katastrálního úřadu o schválení změny hranice katastrálního území podle ustanovení § 29 katxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 27.5.2015, čj. 8 As 192/201xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků nekončí. Stavební úřad je ve lhůtě podle § 87 odst. 4 citovaného zákona povinen vydat územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, přípaxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxku dle § 82 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je vlastník pozemku, který má být rozdělen; nikoliv bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxeného dělením na veřejně přístupnou pozemní komunikaci, jenž je zakotven v § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., znamená, že nově vytvořený pozemek musx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxudek MS v Praze ze dne 29.4.2015, čj. 9 A 21/2012-44
Jestliže stavební úřad zamítne žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku z důvodu nesouhlasu předxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx omezení vlastnického práva vlastníka předmětného pozemku.
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxtivními účinky anebo chrání určitou část území, stavbu nebo zařízení před negativními účinky okolí. Vydává se zpravidla současně při rozhodování o přxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxentovaného ustanovení může mít ochranné pásmo dvě různé funkce. První z nich směřuje k ochraně stavby, zařízení nebo pozemku před negativními vlivy okxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí, životy a zdraví, s těmi, kterým tato ochrana svědčí.
Ochranná pásma vyplývají často přímo ze zxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna o drahách, nebo zákona o pozemních komunikacích, ale patří mezi ně také ochranná pásma dle energetického zákona či zákona o vodovodech a kanalizacíxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxní zákon upravuje speciální proces, podmínky a formu jejich vyhlášení. Může jít o normativní správní akt v podobě zákona (ochranná pásma národních parxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x ochraně přírody a krajiny). Půjde také o ochranná pásma, která jsou vyhlašovaná formou individuálního rozhodnutí jiného správního orgánu (napříklax xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxvilním letectví, jsou pak vydávána formou opatření obecné povahy.
V ostatních případech se postupuje podle právní úpravy ve stavebním zákoně a rozxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo samostatně. Pokud je již při projednávání záměru zřejmá potřeba stanovení ochranného pásma, musí stavební úřad vyžadovat jeho projednání součaxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxmostatně bude o ochranných pásmech rozhodováno v těch případech, kdy potřeba ochrany vyplyne teprve následně. Rozhodnutí o ochranném pásmu musí mj. oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čísla a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje. Dále je třeba vymezit, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsmo se obvykle váže k existenci určité stavby nebo činnosti a dobu jeho platnosti tak nelze předem odhadnout. V tom případě se doba platnosti nevymezuje x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch nemovitostí, a proto by mělo být vyhlašováno pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Při rozhodování o ochranném pásmu musí být zohledněxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní ochranného pásma na straně jedné, a zájmu na výkonu vlastnického práva a jeho omezení ochranným pásmem na straně druhé. Stavební úřad je povinen tuto xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xozsah), dojde-li k zániku či změně účelu, pro které bylo vydáno. Takovým důvodem může být například podstatné a dlouhodobé omezení určitého provozu (sxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxx vyplývá nějaká povinnost a pokud to vyžaduje veřejný zájem, lze ochranné pásmo změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu. Z rozhodnutí o ochrannéx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xemůže být rozhodnuto ve zjednodušeném územním řízení, ani se nepřipouští územní souhlas.
Související ustanovení
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 22.8.2013, čj. 1 As 35/2013-41
Rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83 stavebního zákona z roku 2xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx11-102
Pásmo hygienické ochrany zřízené kolem kravína znamená významné omezení možností využití pozemků, na nichž je zřízeno, neboť na těchto pozemxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxízeno.
Díl 5
Územní řízení
Příslušnost k územnímu rozhodnutí
Důvodová zpráva
K vydání územního rozhodnutí je příslušný stavexxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxování jsou velkého rozsahu a rovněž bude sledováno propojení územního řízení zejména s procesy posuzování vlivu na životní prostředí a s integrovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxzhodnutí o změně využití území (schválení dobývacího prostoru) a o ochranném pásmu (památek) jinému správnímu orgánu než stavebnímu úřadu. V těchto pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxgánu státní památkové péče vydat.
Komentář
Územní rozhodnutí jak v klasickém územním řízení, tak i ve zjednodušeném, stejně jako územní souhlas, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xydání územního rozhodnutí (§ 15 odst. 2 stavebního zákona). Toto stanovisko má ověřit splnění podmínek územního rozhodnutí. Stavební zákon výslovně xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsko podle § 149 správního řádu (srov. rozsudek NSS ze dne 23.9.2014, čj. 1 As 176/2012-140).
Místní příslušnost stavebního úřadu je dána správním oxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xozhodnutí prvostupňové) u staveb souvisejících s uložišti radioaktivních odpadů a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jadxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxynovodu, a u staveb zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více. V případě staveb nxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxže přikázat jednomu ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit (§ 13 odst. 6 stavebního zákona). Nadřízený stavxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvlášť obtížných nebo neobvyklých nebo o opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkoxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u staveb s mimořádně negativními vlivy na životní prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedících státu.
Zvláštní předpisy upravují příslušnxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh však stavební úřad vydává pro takové rozhodnutí své závazné stanovisko (§ 149 správního řádu).
Související ustanovení
Souvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle § 149 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
Účastníci územního řízení
Důvodová zpráva
Pojetí účastníků územního řízení je v novxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxněn záměr, není-li sám žadatelem, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k takovému pozemku nebo stavbě, jsou účastníky územního řízení osoby, jejichž vlasxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxtavního soudu, kterým byla jako neústavní opuštěna definice sousedních pozemků jako pozemků se společnou hranicí. Účastníky územního řízení jsou dáxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo řízení je vždy obec. Úprava okruhu účastníků odpovídá nové koncepci správního řádu a pro případy doručování veřejnou vyhláškou odlišuje účastníkyx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním řádu speciální. Stavební zákon stanoví okruh účastníků územního řízení taxativním (konečným) výčtem, který nelze rozšiřovat aplikací ustxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxa z této kategorizace plynoucí. Významná práva se váží k účastníkům řízení vymezeným v § 27 odst. 1 správního řádu, jde o tzv. přímé (esenciální) účastníxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xřípadě společného jmění manželů, nebo spoluvlastníky. Z ustanovení § 84 odst. 1 správního řádu například plyne, že územní rozhodnutí nemůže nabýt prxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx. 2 správního řádu).
Účastníky územního řízení jsou vždy a za všech okolností žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr umístěn. Obec můxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanoven poměrně obecně a neurčitě. Zahrnuje širokou škálu zájmů, které vycházejí ze základního poslání obce jako subjektu zodpovědného za rozvoj svxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxní-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Tímto jiným věcným právem může být například věcné břemeno (služebnxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxona svědčí účastenství v územním řízení bez dalšího, tj. bez přistoupení dalších podmínek. Stavební úřad proto nezkoumá například možnou dotčenost xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xom, že i v řízení s velkým počtem účastníků se jim doručuje vždy jednotlivě (§ 87 odst. 1 a § 92 odst. 3 stavebního zákona).
Další kategorií účastníků úxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx řízením přímo dotčeno. "Sousedé" jsou množinou účastníků územního řízení, která v praxi vyvolává časté interpretační problémy. Mnohé z nich již vyloxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx sp. zn. Pl. ÚS 19/99, kterým Ústavní soud zrušil definici obsaženou v ustanovení § 139 písm. c) stavebního zákona z roku 1976, vykládající pojem "sousexxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xouze na tzv. mezujícího souseda a naznačil povinnost extenzivnějšího výkladu. Zdůraznil úlohu správního orgánu posuzovat jednotlivé věci individuxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxyž doplnil, že "Ústavní soud "mezujícího souseda" rozhodně nemínil z okruhu účastníků správního řízení vyloučit, možné dotčení jeho práv více méně přxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xízení. Střety jednotlivých zájmů v území musí být vyřešeny právě zde, přičemž v následném stavebním řízení (je-li vedeno), se již řeší pouze podmínky pxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxchny potencionálně dotčené osoby. U sousedů lze připustit dotčenost nejrůznějšího druhu, které mnohdy najdou odraz i v tzv. občanskoprávních námitkxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxetentní posoudit a vypořádat, přičemž rozhodným vodítkem pro něj není splnění normových hodnot, ale posouzení poměrů v území a součtu jednotlivých nexxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxí postavení účastníka řízení, lze o jejím vyloučení rozhodnout postupem dle § 28 odst. 2 správního řádu. Opatrnost při vymezování účastníků řízení plaxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxou osoby, o nichž to stanoví speciální zákon. Jde o účastníky dle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dlx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xosláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, oprávněny, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byly předem informovány o všech zamýšxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxámení přihlásí, svědčí jim účastenství v řízení. Pro založení účastenství spolku v územním řízení musí být kumulativně splněny dvě podmínky. Jednak mxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxouzení těchto právních otázek je věcí správního uvážení stavebního úřadu, který není povinen vyrozumívat spolky o všech zahajovaných řízeních, ale pxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxe § 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ani po splnění všech těchto podmínek se spolek nestává účastníkem územního řízení automaticky, ale teprve přihxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx.
Žádost být informován o všech zahajovaných řízeních dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny může spolek podat i v době probíhajícího řízxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x ochraně přírody a krajiny přihlásí, zahrnout jej do okruhu účastníků tohoto probíhajícího řízení (srov. rozsudek NSS ze dne 16.11.2011, čj. 6 As 19/2xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxěrů, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí je územní řízení tzv. navazujícím řízení. Dle § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o zahájení řízení. Dotčenou veřejností se přitom rozumí osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícíx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxního jednání ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, případně před dnem vydání rozhodnutí podlx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxěru, pro který bylo vydáno stanovisko dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je vždy řízením s velkým počtem účastníků (§ 9b odst. 3 zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxí, neboť platí, že je oprávněna podat odvolání i v případě, že nebyla účastníkem v prvním stupni (§ 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostřexxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x8, který upravuje postup v případě sporného účastenství. To se použije v zásadě u každého správního řízení, včetně územního, v němž vzniknou pochybnosxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxze zhojit poukazem na to, že v řízení nebyla námitka nesprávně určeného účastenství vznesena (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20.5.1994, čxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v pochybnostech ve prospěch účastenství. Taková osoba je považována za účastníka řízení a je s ní tak jednáno do té doby, než se prokáže opak. O tom, zda taxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xčastníci se o něm vyrozumí. Podání odvolání proti takovému usnesení nemá odkladný účinek a nebrání vydání rozhodnutí ve věci samé.
Vydat usnesení o xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxastníka podáním odvolání dle § 84 správního řádu. Osoba, která byla účastníkem řízení, ale rozhodnutí jí nebylo oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí je pak třeba dbát oprávněných zájmů účastníků, kteří byli v dobré víře (§ 84 odst. 3 správního řádu). Je tak například třeba rozlišit případy, kdy s opomxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xízení zahrnuta, nebylo s ní v průběhu řízení jednáno a nemohla v něm tedy uplatňovat své oprávněné zájmy. Vada popsaná v druhém případě bude mít zpravidlx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxudek NSS ze dne 18.4.2012, xxx x xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxona je nutno pro určení okruhu účastníků územního řízení posoudit otázku, zda územní rozhodnutí mohlo přímo zasáhnout do vlastnických či jiných věcnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm zasahuje do pozemků ve vlastnictví osoby, která se domáhá účastenství v řízení.
Pokud stěžovatelka byla v územním řízení účastníkem podle § 85 odsxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxmenuté. Taková skutečnost jí pak dává možnost domáhat se ochrany svých účastnických práv u nadřízeného úřadu, ať už pomocí odvolání opomenutého účastxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxo opravných prostředků by musel krajský úřad posoudit, zda vada řízení, spočívající v opomenutí některého z účastníků, odůvodňuje zrušení rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby provedené bez územního rozhodnutí a stavebního povolení [§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona], je shodný jako v řádném územním a stavebním řxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxlze zúžit z důvodu, že stavba je již dokončena a jejím prováděním tak nemůže být přímo zasaženo vlastnické právo vlastníků sousedních nemovitostí. Posxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx stanovisko ze dne 24.1.2013, sp. zn. 3687/2012/VOP Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxkud dospěje k závěru, že ztráta výhledu nepředstavuje nepřiměřené dotčení vlastnického práva, vypořádá se s ní v odůvodnění rozhodnutí.
V extrémnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxmožnost otevřít okno, omezení proudění vzduchu, vlhkost), je namístě, aby stavební úřad vyhodnotil takovou situaci jako obtěžování nad míru přiměřexxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Nález ÚS ze dne 7.xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx 96/2000 Sb.) Ústavní soud sice dal najevo nezbytnost individuálních přístupů v jednotlivých konkrétních věcech - to však, jak výslovně uvedl - při posxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxého je evidentní, že Ústavní soud "mezujícího souseda" rozhodně nemínil z okruhu účastníků správního řízení vyloučit, možné dotčení jeho práv více méxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx, sp. zn. Pl. ÚS 19/99
Napadené ustanovení § 139 písm. c) stavebního zákona tím, že vymezuje pojem "soused" přímo v zákoně, bere tak správnímu orgánu moxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a to i v právech ústavně chráněných, jako je právo na pokojné užívání majetku, případně právo vlastnické (čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, čl. 11 Lixxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xeboť s ohledem na dikci § 250 odst. 2 o. s. ř., vyřazuje napadené ustanovení takovou osobu z práva obrátit se na nezávislý soud. V tomto smyslu tedy je napadxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx být správním rozhodnutím dotčen ve svých právech, ale kde takové dotčení může být zcela zřejmé.
Rozsudek NSS ze dne 2.7.2015, čj. 9 As 222/2014-147
xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxrávním orgánem, a proto nespadá pod kompetenční výluku podle § 70 písm. c) s. ř. s.
Pokud došlo k vydání rozhodnutí o věci samé, nelze vydat usnesení o tomx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxe 26.6.2014, čj. 5 Aos 3/2012-70
Skutečnost, že občan dá přednost prosazování svého zájmu formou sdružení se s jinými občany, nelze přičítat k jeho tížxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxbytné dospět k závěru, že fyzické osoby, pokud se sdruží do občanského sdružení (spolku), jehož účelem podle stanov je ochrana přírody a krajiny, mohou xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxk NSS ze dne 13.5.2014, čj. 6 As 57/2014-41
V územním řízení může být vlastnické nebo jiné věcné právo určité osoby dotčeno i tehdy, jestliže umístěním zxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxoby [§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006].
Rozsudek NSS