183/2006 Sb.

Stavební zákon: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxx xng.
Ján
Bahýľ
Ing. arch.
Eva
Hamrlová
JUDr.
Stanislava
Neubauerová
Mgr.
Pavel
Půček
Mgr.
Martin
Studnička
JUDr.
Jana
Vaxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxodní ustanovení vymezuje předmět úpravy stavebního zákona prostřednictvím výčtu okruhů otázek, které jsou touto normou regulovány. Rozlišení do oxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé ustanovení obsahuje demonstrativní výčty obsahů těchto tří množin, čímž také do značné míry popisuje i následnou systematiku stavebního zákona.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxna cíle a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona), vymezení soustavy orgánů územního plánování (§ 5 až § 11 stavebního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxnování, rozhodování v území (§ 76 a násl. stavebního zákona), možnosti sloučení postupů podle stavebního zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxebního zákona) a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost (§ 24 stavebního zákona). Jak uvádí důvodová zpráva, oproti stavebnímu zákon z rxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxínky sloučení postupů při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky přípravy území pro umístění a realizaci veřejné infrastruktury, otxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxě plánovací činnost." Systematicky se do množiny územního plánování řadí také územní rozhodování, které představuje výkonný (konkrétní) nástroj úzxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení (§ 103 a násl. stavebního zákona), užívání (§ 119 až § 127 stavebního zákona) a odstraňování xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxorizovaných inspektorů (§ 117 až § 118 a § 143 až § 151 stavebního zákona), soustavu stavebních úřadů (§ 12 až § 17 stavebního zákona), povinnosti a odpovxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizovaného inspektora, nově jsou ve stavebním zákoně také upraveny povinnosti účastníků výstavby (stavebníka, projektanta, autorizovaný insxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxbsahuje řízení o vyvlastnění, ale pouze vymezuje účely vyvlastnění (§ 170 stavebního zákona). Vyvlastňovací řízení je nově upraveno samostatně ve vyxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Základní pojmy
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
1) k SZ: V tomto ustanovení jsou definxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxně prospěšné opatření, zastavěné území, nezastavěné území, zastavitelná plocha, nezastavitelný pozemek atd., nebo jejichž obsah nebyl doposud staxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů stavebního řádu, které jsou v současné praxi používány, avšak nedefinovány, jako např. stavebník, staveniště, stavební dozor, stavební podnixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtku zahrnující změny dokončených staveb, tj. nástavby, přístavby a stavební úpravy, a rovněž jednotlivé dílčí části stavby (podlaží, byty, prostoryx xxxxxxxxxxx
xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxého vyjádření vyvolávala pochybnosti při posuzování, zda výrobek plnící funkci stavby podléhá stejnému režimu jako stavba, včetně posuzování soulaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxedem na to, že pro bydlení, rekreaci i další účely se s rozvojem nových technologií začaly užívat nejen "klasické" stavby - stavební díla vznikající staxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxíň) nebo mohou být na pozemek vcelku dovezeny, např. mobilní domy "mobilheimy". Legální definici pojmu platný stavební zákon neobsahuje, pro účely pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa výrobky. Protože je nezbytné, aby umísťování a základní požadavky na vlastnosti staveb byly u těchto výrobků posuzovány ze stejných hledisek jako "kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxmezují definice některých základních pojmů, které jsou v právní úpravě územního plánování a stavebního řádu používány. Smyslem takového ustanoveníx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtační) má též § 3. Jednotný výklad těchto pojmů přispívá k jednotnému výkonu veřejné správy v regulované oblasti; zahrnuje jak pojmy, které je možné řadxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonného vymezení. Tento typ (výkladový) zákonného ustanovení mívá tendenci "bobtnat" (v návaznosti na nedostatky zjištěné praktickou aplikací zxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx tzv. velkou novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb., jíž došlo ke korekci některých definic (např. pojmů "nezastavitelný pozemek", "plocha", "stxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je v zásadě postupováno od pojmů spadajících spíše do oblasti územního plánování k pojmům využívaným spíše v oblasti stavebního řádu, což odráží systexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxh právních předpisů (zejména vyhlášek), k jejichž vydání je komentovaný zákon podkladem, resp., k jejichž vydání jsou tímto zákonem dána zmocnění příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxbní zákon proveden, avšak (obsahově) jiným způsobem, přednost by měla zákonná právní úprava. To samozřejmě obecně nebrání využití výkladových ustaxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souvislosti s ostatními pojmy a jejich zákonnými definicemi. Pro porozumění některým definičním vymezením vybraných pojmů (např. "nezastavěné úzexxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxárního" pojmu využívá. To sice není na první pohled příliš "uživatelsky příjemné", nicméně jde o běžný způsob legislativní techniky, zabraňující dalxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí zkratky, s nimiž komentovaný zákon dále pracuje (zde "intravilán", "ministerstvo", "bezbariérové užívání stavby"), což na uživatele právní úpravx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxemí nebo jeho prostorového uspořádání. Zahrnuje též umísťování staveb a jejich změny (k pojmu "změna stavby" viz komentář k § x xxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxosti a podmínky změn v území jsou ověřovány územními studiemi, které slouží jako podkladový nástroj územního plánování a územního rozhodování (§ 25, § xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xzemního plánování, stejně jako stanovení podmínek pro provedení těchto změn a stanovení pořadí jejich provádění [§ 19 odst. 1 písm. c), e), f)].
Změxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xzemí [§ 77 písm. a) a b)]. Právní úprava pak podrobně stanoví, které typy staveb, resp. změn v území územní rozhodnutí vyžadují [§ 79, § 80], neboť je zřejxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxné definice spadaly. O podmínkách změny využití území je žadatelům (plánujícím záměry s dopady do využití území) poskytována územně plánovací informxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx pozemků. Skutečnost, že se jedná o "stavební pozemek", tj. pozemek určený k realizaci stavby, je stanovena územním rozhodnutím nebo regulačním plánexx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxžívání území) stanoví podrobná pravidla pro vymezení stavebního pozemku (mj. požadavky na jeho dopravní napojení, odvádění srážkových vod, nakládáxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxla"].
Pojem "zastavěný stavební pozemek" je definován pomocí odkazu na katastr nemovitostí, v jehož evidenci je veden jako stavební parcela, respx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xospodářskými budovami.
Katastrální zákon pro své účely definuje "parcelu" jako "pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katasxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy (§ 3 odst. 2). Stěžejní je vymezení pojmů "stavební parcela", kterou se rozumx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtru nemovitostí jsou evidovány veškeré pozemky v podobě parcel [§ 3 odst. x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxný stavební pozemek". Zastavěné stavební pozemky jsou zahrnovány (tj. musí být zahrnuty) do zastavěného území vně intravilánu [§ 58 odst. 2 písm. a)]. x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxemek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, ale musí vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) stavexxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxěné území" je jedním ze základních pojmů územního plánování. Rozumí se jím území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona. Za sitxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtostí; takové vymezení zastavěné části obce se označuje jako intravilán (jde o tehdejší obdobu hranice zastavěného území).
Účelem vymezení zastaxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxannou funkci ve vztahu k území nezastavěnému [viz komentář k § 2 odst. 1 písm. f)]. "Veřejný zájem na využití území je soustředěn na racionální využívání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxného procesu jejich přeměny. (...) Právě diferenciace procesních postupů v zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území je pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx76 Sb.)" (cit z rozsudku NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1795/2009 Sb. NSS).
Zastavěné území se vymezuje v územním plánu (resp. jeho změnoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxzhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem, případně požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánováníx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxem jejich územního rozvoje postačovat. Postup pro vymezení zastavěného území je formalizován (podrobněji viz komentář k § 58 a § 59), přičemž ve vztahx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxení zastavěného území samostatným postupem podle § 59 je neexistence jakékoliv platné územně plánovací dokumentace typově odpovídající územnímu pxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxí, může být vedeno zjednodušené územní řízení (§ 95) xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxíněné nutnosti diferenciace přístupu k území zastavěnému a nezastavěnému, do nějž je možné v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xchranný nástroj pro území obcí, které nemají vydaný územní plán. Stejně jako nezastavěná území jsou chráněny i nezastavitelné pozemky, neboť je veřejxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx-136, 1795/2009 Sb. NSS. Nezastavitelný pozemek je "chráněný před změnami v jeho využití do doby vydání územního plánu, kterým lze na základě posouzenx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxou začleněny do zastavitelných ploch".
Do doby, než k vydání územního plánu pro území konkrétní obce dojde, nelze zastavět pozemky (jakéhokoli rozxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxí než 0,5 ha. Mezi nezastavitelné pozemky již nejsou řazeny pozemky zemědělské (novela č. 350/2012 Sb.). Výjimečně je možné na nezastavitelný pozemek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxemí" je vymezen negativní definicí, jde totiž o území, které nespadá pod pojem "zastavěné území" [§ 2 odst. 1 písm. d)] ani "zastavitelná plocha" [§ 2 odsxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxemí lze umisťovat pouze blíže určené stavby, zařízení a jiná opatření (pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xtaveb, zařízení a jiných opatření, včetně staveb souvisejících, lze však v nezastavěném území výslovně vyloučit územně plánovací dokumentací (§ 18 oxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxm či více pozemky nebo jen částí pozemku. Plochy jsou vymezovány v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxh význam. Obecné i podrobné požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xpůsobu využití (např. plochy bydlení, plochy rekreace, plochy dopravní infrastruktury, plochy veřejných prostranství) či podle významu (např. ploxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxtavěném území a v zastavitelných plochách, ochrana stávajících cest a v případě potřeby tvorba cest nových (§ 2 odst. 5 vyhlášky).
Zákon rozlišuje pxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxření nestavební povahy může být koridorem [§ 2 odst. 1 písm. i)]. Dále se vymezuje pojem "zastavěná plocha pozemku či stavby" (§ 2 odst. 7), "zastavitelnx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxní ploch, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů. V případě hlavního města Prahy se za plochu nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xěsta Prahy plocha, která svým významem ovlivní území více městských částí).
Dle judikatury Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudky NSS ze dxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xodnocení určité takto vymezené plochy tedy není možno použít perspektivu pohledu omezenou na regulované území obce, nýbrž je nutno vycházet i z funkčnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x7.4.2014, čj. 9 Aos 6/2013-44).
Plochy nadmístního významu se vymezují v zásadách územního rozvoje (§ 36 odst. 1). Nejsou-li v zásadách územního roxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxího plánu (§ 43 odst. 1). Jak přitom vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.8.2016, čj. 4 As 88/2016-35, pokud obec takto v územním plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxitostmi republikového významu vymezenými v politice územního rozvoje.
Koridor je označení pro specifický typ plochy [srov. komentář k odst. 1 písxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xovahy. V případě koridorů, které svým významem, rozsahem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxy správních soudů vyplývá, že územní plán musí při stanovení podmínek umísťování staveb v území zohlednit dostatečnost šířky koridoru, v němž budou inxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxhnické infrastruktury je lze přitom uplatňovat již v nadřazené územně plánovací dokumentaci, když "míra podrobnosti, v níž je vymezována dopravní a txxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxká míra vymezení této infrastruktury se projevuje již na úrovni politiky územního rozvoje, kdy je vymezena skrze plochy a koridory a tyto záměry jsou tax xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx
x xxxxxdě pojmu "zastavitelná plocha" se jedná o typ plochy, která je určena k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Smyslem vymezení zasxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xloch je možné využití zjednodušených postupů územního rozhodování (§ 95, § 96).
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje úzexx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxchy, nad rámec těch, jež jsou v platném územním plánu již vymezeny, vymezit změnou územního plánu pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je součástí odůvodnění změny územního plánu [§ 55 odst. 3 písm. f)]. Jak k tomu uvedl Nexxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xloch je oprávněním obce, která změnou územního plánu reaguje na aktuální situaci v daném území. Vždy je ale nutné, aby obec tyto změny a vymezení nových zxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxků tohoto řešení.
Pojmem veřejná infrastruktura se rozumí pozemky, stavby a zařízení, pod něž jsou subsumovány čtyři kategorie objektů: 1. dopravxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxmý výčet objektů (ad 1/ např. stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení, ad 2/ např. vodovody, kanalizacxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxanství je pak definováno jednak odkazem na zákon o obecním zřízení (dle § 34 jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a jednak požadavkem na zřízení či užívání takového objektu ve veřejném zájmu.
Užívání ve veřejném zájmu je nicméně z povahy věci (jakož i ze samotnéhx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxmečně umísťovat stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území (§ 18 odst. 5). Prověřování a posuzování vlivu změn v území xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx řešeno napojení stavby (území) na dopravní a technickou infrastrukturu.
K vymezování dopravní a technické infrastruktury v jednotlivých nástroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxx xoukázal na odlišnosti v podrobnosti vymezování dopravní a technické infrastruktury v jednotlivých nástrojích územního plánování ve srovnání s jinýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmco ostatní prvky územního plánování jsou v nejvyšších nástrojích územního plánování vymezovány především pomocí oblastí, případně rozvojových osx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxast je větší celek než plocha. V případě vymezování jakýchkoliv prvků na základě oblastí se tak jedná o menší míru podrobnosti oproti vymezování ploch a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxovní PÚR vymezena pomocí koridorů. Vzhledem k závaznosti vyšších nástrojů územního plánování pro nižší stupně (viz § 36 odst. 5 a § 43 odst. 5 stavebníhx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxat. Přestože takto vysoká míra konkretizace daných záměrů je vlastní spíše nižším nástrojům územního plánování, v případě dopravní a technické infraxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxování dopravní a technické infrastruktury je nutná koordinace příslušných pořizovatelů dle úrovně významu, jakého má daný koridor dosáhnout. (...) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteli tzv. liniových staveb. Liniové stavby jsou stavby, u nichž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; (...) Potřeba jejího vyxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí, a tyto plochy se budou následně v dalších územně plánovacích nástrojích dále členit a upřesňovat. [49] Specifická stavebnětechnická povaha dopravxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxotlivé prvky vymezeny s velkou mírou obecnosti (např. pomocí oblastí), a tyto plochy se mají dále v nižších stupních členit a zpřesňovat dle místních poxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xterou mají být tyto koridory vymezeny v celé své ploše. Ačkoliv ostatní prvky regulované nástroji územního plánování podléhají shodné míře podrobnosxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xrostoru mezi nimi. V případě koncových bodů je vzhledem k charakteru těchto staveb nutné zajistit jejich přesnou návaznost."
Pojem veřejně prospěxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxnou infrastrukturu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), jejímž určením je rozvxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxjně prospěšného opatření) mohlo být zrušeno nebo změněno územní rozhodnutí z moci úřední (§ 94 odst. 3). K pozemku určenému pro veřejně prospěšnou stavxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx neplatí, postačuje-li pro veřejně prospěšnou stavbu zřízení věcného břemene (§ 101 odst. 1).
V rámci řízení o vydání stavebního povolení není stavxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxkon stanoví, že pro potřeby realizace některých veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, lze odejmout nebo omezit právx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx veřejně prospěšnou stavbou ve smyslu komentované definice stavba určená k odvodnění pozemků (v daném případě stavba občasné vodoteče).
Jako veřexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxrního a archeologického dědictví. Toto opatření je vymezeno ve vydané územně plánovací dokumentaci (zásady územního rozvoje, územní plán, regulačnx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 94 odst. 3). Ve vztahu k institutu vyvlastnění pak stavební zákon stanoví, že pro potřeby realizace některých veřejně prospěšných staveb nebo jinýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsady územního rozvoje (pořizované pro území kraje), územní plán (pořizovaný pro území obce) a regulační plán (pořizovaný pro řešené území kraje či obcxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxkým) nástrojem územního plánování, který stanoví požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování na úrovni republikové a mezinárodní, územně plxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxx9/2010 Sb. NSS). Za zmínku stojí i skutečnost, že územně plánovací dokumentace je vydávána (na rozdíl od politiky územního rozvoje) ve formě opatření oxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou zákonem dále specifikovány. Komentované ustanovení obsahuje výčet "pořizovatelů", je jimi obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje.
Dalším subjektem, který však již vystupuje na úseku stavebního řádux xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx své činnosti podle zvláštních právních předpisů, tj. držitelem živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona.
Pouze stavební podnikatxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxelé tohoto oprávnění (§ 160). Obdobně odstranění stavby může být provedeno pouze stavebním podnikatelem, nejedná-li se o stavbu, která k uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedení nutných zabezpečovacích prací (stavba ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat), a hrozí-li nebezpečí z prodlení, odstranění stavby nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnikateli může stavební úřad provedení prací nařídit (§ 135 odst. 3). V takovém případě je stavební podnikatel účastníkem řízení (§ 142 odst. 3). Při porxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbník. Tím je 1. osoba, která hodlá realizovat svůj stavební záměr a za tím účelem pro sebe žádá o vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx není podřazován "stavební podnikatel", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx pojmu stavebník se věnovala
judikatura
správních soudů. Tu v rozsudku ze dne 3.8.2016, čj. 1 As 170/2016-36 shrnul Nejvyšší správní soud následovně: xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxebník" pro účely těch procesů podle stavebního zákona, jejichž cílem je vznik veřejného subjektivního práva provést stavbu. První část definice je zaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxocesu. Stavební zákon oproti § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu pouze doplňuje podmínku, že stavebník musí žádat vydání stavebního povolení "pro sebxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxou mocí, žádost podat objednatelovým jménem a jako stavebník by v žádosti měl být označen objednatel." Dále soud konstatoval, že "[p]odíváme-li se nynx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti". Po vzniku veřejného subjektivního práva provést stavbu se již může "legálním" stavebníkem stáx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxuze rozvádí a rozšiřuje tak dosah definice stavebníka (srov. rozsudek NSS ze dne 20.5.2015 čj. 10 As 14/2015-59). "Její praktický význam spočívá jednax x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxoby stavebníka tam, kde by nalezení osoby provádějící pro sebe stavbu vyžadovalo složité svědecké dokazování, zatímco k identifikaci investora či obxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxadě třetí, resp. čtvrté části definice, a tudíž jsou pro něj závazné nejen požadavky, jež na stavebníka klade stavební zákon, nýbrž i podmínky vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xtavebníka nabývají na významu až po skončení stavebního řízení či korespondujícího zjednodušeného procesu, přičemž se jedná o zvláštní zákonné ustaxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxahu v něm uvedeném." Dále k tomu Nejvyšší správní soud (v rozsudku ze dne 3.8.2016 čj. 1 As 170/2016-36) uvedl, že "(ú)prava § 2 odst. 2 písm. c) stavebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Podle rozsudku NSS ze dne 20.5.2015, čj. 10 As 14/2015-59 je stavebníkem též investor dle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (cit. "ten, kdo v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xáté tohoto zákona").
Stavebník má ve xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxst. 2, § 180 odst. 2).
Institut stavebního dozoru se uplatňuje v rámci provádění stavby. Jedná se o označení subjektu, který vykonává odborný dozor nxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.
Až na výjimky může pouze stavební podnikatel jaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxo oprávnění (§ 160). Uvedenými výjimkami jsou stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 a § 104, které může stavebník sám pro sexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x).
Povinnosti osoby vykonávající stavební dozor jsou vymezeny v § 153 odst. 3 a 4, stanoví se její odpovědnost (solidární se stavebníkem) za vymezexx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xdpovědnost (§ 179 odst. 2).
Pojem "obecné požadavky na výstavbu" v podstatě pouze shrnuje oblasti podzákonné právní úpravy, v níž jsou stanoveny poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xb.), 2. technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy (viz vyhláška č. 268/2009 Sb.) a 3. obecné technické požadavky zabezpexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xe stanovena jednotlivým subjektům při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb. Přitom výjxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxe též proces stavění. Není-li stavba zapsána v katastru nemovitostí, neznamená, to, že se nejedná o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 (rozsudek KS v Praze ze dnx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstli má co do činění se stavebním dílem, nebo zda na konkrétní objekt regulace stavebního zákona nedopadá. Předtím, než stavební úřad posoudí, zda určxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xe veřejný ochránce práv (srov. jeho zprávu o šetření ze dne 28.6.2016, sp. zn. 2729/2016/VOP, a ze dne 22.6.2016, sp. zn. 959/2016/VOP) a správní soudy sxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxního zákona na správním uvážení příslušného stavebního úřadu. Správní orgán si ale nemůže při tomto uvážení počínat libovolně, nýbrž musí respektovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxa a je chápána jako výsledek činností stavební podle zásad stavitelského umění, tj. činnosti, kterou se s použitím stavebního materiálu (cihel, betonxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxefinuje pojem stavby vyčerpávajícím způsobem a naprosto konkrétně, nýbrž (...) ponechává v tomto směru prostor pro volnou úvahu. Všeobecně se však za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxdle názoru odborné literatury (MALÝ, Stanislav. Základní pojmy a kategorie stavebního zákona. Právní rádce. 2005, č. 1, str. 45-48), na kterou v rozsuxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxt:
-
výsledkem záměrné lidské činnosti,
-
provedené za použití stavebního materiálu,
-
výsledkem určitého technologického postupu, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
KS v Hradci Králové pak v rozsudku ze dne 25.4.2003, čj. 31 Ca 24/2002-27, popsal stavbu jako výsledek záměrné lidské činnosti, jehož provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxe i pracemi pouze tesařskými nebo truhlářskými, při xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxý by měl pojem "stavba" obnášet. ÚS dospěl k závěru, že pro stavební činnost ve smyslu stavebního zákona je charakteristické, že vyžaduje zvláštní odbxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxostředí). Právě toto dotčení veřejných zájmů legitimizuje existenci veřejného stavebního práva a tedy i stavebního zákona.
V pochybnostech, zda xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxího zákona svými formálními znaky splňuje, jehož povaha coby stavby je však přesto z nejrůznějších důvodů sporná. Tímto způsobem lze zamezit nejen nexxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xakové drobné objekty, jako jsou zahradní krby, lavičky či herní prvky dětských hřišť.
Za stavbu je považován rovněž výrobek plnící funkci stavby. Oxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůmyslové, např. strojírenské. Důvodem pro totožné posuzování stavby a výrobku plnícího funkci stavby jsou jejich shodné účely; výrobek je totiž na urxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou karavany, užívané k sezónnímu ubytování návštěvníků a nahrazující tak rekreační chatky (rozsudek MS v Praze ze dne 8.12.2010, čj. 10 Ca 280/2008-xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x.1.2013") nebo doby ("na dobu 5 let"). Stavební úřad tak může učinit v územním rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), územním souhlasu (pro nějž se x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení (její náležitosti jsou obdobné náležitostem stavebního povolení - § 18e a § 18c vyhlášky o podrobxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xtavebním povolení (pro nějž platí § 115 odst. 1 v plném rozsahu - § 129 odst. 5).
Obsahem veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí není sxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxsm. c), příloha č. 1 vyhlášky o dokumentaci staveb], s níž stavební úřad vyslovuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy souhlas. Lze tedy hovořit o tom, že i x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxčasnou je třeba považovat i stavbu, o níž to stanoví certifikát autorizovaného inspektora [§ 18g odst. 1 písm. b) vyhlášky o podrobnější úpravě stavebnxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, u níž "stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání". To, že je stavba dočasnou, však plyne z certifikátu, s nímž stavební úřad vyslovuje souhlas tím, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxítne [§ 117 odst. 5 písm. b)]. Omezená doba trvání stavby proto posouzením stavebního úřadu prvního nebo druhého stupně prochází. Účinky údaje o trvání xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxnce stavby předpokládá, oba úkony závazným způsobem omezují. Není proto důvod nepovažovat za stavbu dočasnou i tu, o níž to autorizovaný inspektor ve sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") a slouží reklamním účelům, je označena jako "stavba pro reklamu". Od ní odlišné je podle stavebního zákona "reklamní zařízení". Podle § 3 odst. 2 se xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxlišení obou pojmů je významné z hlediska povolovacích procesů; zatímco reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťované mimo ochranná pásma pozexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxízení nevyžaduje vydání stavebního povolení a nemusí být ohlášeno [§ 103 odst. 1 písm. e) bod 15.], zatímco stavba pro reklamu ohlášena být musí [§ 104 oxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxí).
Tam, kde stavební zákon používá pojem "stavba", rozumí se tím podle okolností i "její část" a "změna dokončené stavby" (k tomuto pojmu viz níže)x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxového domu (k tomu srov. zprávu o šetření veřejného ochránce práv ze dne 19.12.2013, sp. zn. 4123/2013/VOP). Stavební xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xomu, byť je nástavba fakticky pouze částí rodinného domu jako takového; stejně tak může nařídit odstranění nepovoleného zateplení, jímž byl změněn vzxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xe dne 23.11.2011, čj. 3 As 18/2011-117, je přípustné, aby stavebník požádal o dodatečné povolení pouze jedné části ze stavebního celku, který předtím nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxnuje obsah pojmů "nástavba", "přístavba" a "stavební úpravy". Všechny tvoří součást zobecňujícího označení "změna dokončené stavby", přičemž tentx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xěněna oproti předchozímu stavu, a to jedním z následujících způsobů:
-
Nástavbou je stávající stavba oproti dosavadní podobě zvýšena. Podle rozsuxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxý minimální rozměr tohoto zvýšení; nemusí proto jít nutně o zvýšení celého podlaží. Podstatné je, že se změní vertikální rozměr obou bokorysů stavby. Nxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i část stavby. To znamená, že i zvýšení části stavby může být nástavbou. (...) Pokud bylo změněno podkroví na plné druhé patro, nedošlo sice ke zvýšení abxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje. O přístavbu se však jedná pouze tehdy, je-li nová, přistavená část stavby provozně propojena se stavbou původní. V opačném případě vznikla přistavxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xůvodní stavby. Při jejím nesplnění by obvykle nešlo o přístavbu, ale (většinou) o samostatnou novou stavbu. Provozním (komunikačním) propojením se rxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx posouzení, zda jsou stavby provozně propojeny, rozhodující účel jejich využití, nýbrž existence komunikačního propojení mezi nimi. Jsou-li stavby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že provozní (funkční) propojení mezi nimi existuje, bez ohledu na to, k jakému účelu stavby slouží.
Stavebními úpravami není vnější půdorysné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxební zákon však výslovně určuje, že i v případě zateplení se o stavební úpravu jedná. V rozsudku ze dne 28.1.2009, čj. 8 As 31/2007-165, NSS uvedl, že "odsxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xako stavební xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxetrů výtahu původního, např. kvůli zvýšení nosnosti nebo změně druhu a typu vodítek (zpráva o šetření ze dne 24.9.2009, sp. zn. 2416/2009/VOP).
Jinx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxou), nelze za změnu dokončené stavby považovat. Jak uvedl KS v Praze v rozsudku ze dne 31.5.2016, čj. 45 A 71/2014-84, původní stavba by měla v takovém příxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x zásahu do jejího obvodového pláště (v důsledku zřízení nového okenního či dveřního otvoru apod.). Se změnou dokončené stavby mohou být spojeny i bouraxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxikla na pozůstatku její základové konstrukce, však za změnu dokončené stavby považovat nelze. V takovém případě je původní stavba nahrazena stavbou zxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx případě dochází ke vzniku nové stavby, potvrzují i závěry NSS (rozsudek ze dne 16.1.2004, čj. 5 A 23/2000-45) a veřejného ochránce práv (zpráva o šetřenx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxálnímu zhotovení potřebuje, a v souladu s dokumentací stavby, kterou ověřil buď stavební úřad, nebo autorizovaný inspektor. Záměr stavebníka, jehož xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxvebník se může tímto způsobem odchýlit například od podoby, kterou by jeho stavba měla podle povolení a dokumentace mít (může dojít ke zvýšení, rozšířexxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxu dokončení stavby atd.). Aby mohl změnu stavby před dokončením legálně provést, je třeba, aby ještě před jejím provedením požádal stavební úřad o souhxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxizovaným inspektorem (§ 118 stavebního zákona). Provede-li však stavebník změnu stavby, aniž by k tomu ještě před jejím uskutečněním získal potřebné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokumentaci skutečného provedení stavby, nebo dodatečným povolením podle § 129, jde-li o odchylku podstatnou (tyto dvě varianty uvedl NSS v rozsudku xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxé uvádí "oceňovací" vyhláška č. 441/2013 Sb. v příloze č. 1, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v § 10 odst. 2. Stavební zákon přichází protx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která je uveřejněna na jeho internetových stránkách.
Stanoviska ochránce
Zpráva o šetření ze dne 5.5.2016, sp. zn. 3970/2015/VOP Provozním proxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxbního zákona], dochází k půdorysnému rozšíření stavby rodinného domu. Stavební úřad musí posoudit, zda je tato změna stavby v souladu s obecnými požadxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx. 7534/2015/VOP Správní praxe obecně dovozuje, že volně stojící mobiliář letních předzahrádek není stavbou.
Zpráva o šetření ze dne 10.11.2015, sxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x povoloval navršení (nikterak velkých) kamenů či vysazení živého plotu.
Zpráva o šetření ze dne 19.8.2013, sp. zn. 7927/2012/VOP Přístavba je změnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxavebního zákona], přičemž není rozhodné, zda je přístavba spojena se zemí pevným základem či je k původní stavbě ukotvena jinak.
Záměr výtahu, kterx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní § 2 odst. 7 stavebního zákona).
Zpráva o šetření ze dne 24.9.2009, sp. zn. 2416/2009/VOP Výměna výtahu, při níž dojde ke změně technických parametxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxst. 5 písm. c/ stavebního zákona). Stavební povolení nebo ohlášení výměny výtahu nevyžaduje pouze tehdy, pokud nezasahuje do nosných konstrukcí stavxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xozlišovat mezi záležitostmi nadmístního významu, jež nemají zároveň republikový význam, a záležitostmi republikového významu vymezenými v politixx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx postavení z různých titulů."
Rozsudek NSS ze dne 27.1.2016, čj. 6 As 196/2015-33
"Hlavním úkolem první a druhé části definice je vymezit pojem ‚staxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xaložena na formálním hledisku. Žadatel o stavební povolení, resp. ten, kdo ohlašuje stavbu, se tedy stává stavebníkem pro účely daného řízení, resp. pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxbe'. To znamená, že žádá-li o vydání stavebního povolení stavební podnikatel pro objednatele stavby v rámci inženýrské činnosti, měl by být vybaven plxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx na třetí část definice, má být stavebníkem též "osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realixxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kdokoliv, nikoliv nutně jen žadatel. Čtvrtá část definice, podle níž se stavebníkem "rozumí též investor a objednatel stavby", již danou myšlenku pouxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxktický význam spočívá jednak v tom, že demonstrativně, resp. názorně označuje typické stavebníky, jednak v tom, že usnadňuje při realizaci dozorovýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xdentifikaci investora či objednatele zpravidla postačí listinné důkazy." Z toho vyplývá závěr, že "[k]dokoliv, kdo stavbu pro sebe buduje, se stává zx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn, nýbrž i podmínky vydaného stavebního povolení, příp. jiného aktu zakládajícího veřejné subjektivní právo stavby na daném místě. Lze tedy říci, že txxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xedná o zvláštní zákonné ustanovení ve smyslu § 73 odst. 2 věta druhá správního řádu, podle níž pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případecx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxna o ochraně přírody a krajiny (cit. "ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxx xoukázal na odlišnosti v podrobnosti vymezování dopravní a technické infrastruktury v jednotlivých nástrojích územního plánování ve srovnání s jinýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxího plánování jsou v nejvyšších nástrojích územního plánování vymezovány především pomocí oblastí, případně rozvojových os, určitá část dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxocha. V případě vymezování jakýchkoliv prvků na základě oblastí se tak jedná o menší míru podrobnosti oproti vymezování ploch a koridorů. (...) dopravxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxí koridorů. Vzhledem k závaznosti vyšších nástrojů územního plánování pro nižší stupně (viz § 36 odst. 5 a § 43 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006) tax xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxká míra konkretizace daných záměrů je vlastní spíše nižším nástrojům územního plánování, v případě dopravní a technické infrastruktury je podmíněna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxcké infrastruktury je nutná koordinace příslušných pořizovatelů dle úrovně významu, jakého má daný koridor dosáhnout. (...) [48] Dalším specifikem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxveb. Liniové stavby jsou stavby, u nichž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; (...) Potřeba jejího vymezení se tedy podstatnx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx následně v dalších územně plánovacích nástrojích dále členit a upřesňovat. [49] Specifická stavebnětechnická povaha dopravní a technické infrastrxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x velkou mírou obecnosti (např. pomocí oblastí), a tyto plochy se mají dále v nižších stupních členit a zpřesňovat dle místních podmínek. V případě koridxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xnfrastruktury je specifická i míra podrobnosti, se kterou mají být tyto koridory vymezeny v celé své ploše. Ačkoliv ostatní prvky regulované nástroji xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxéhá rozdílné míře podrobnosti v koncových bodech a v prostoru mezi nimi. V případě koncových bodů je vzhledem k charakteru těchto staveb nutné zajistit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí stavby, posuzovanou změnu stavby nelze označit jako stavební úpravu. Jedná se o změny stavby (přístavbu a nástavbu), u kterých stavební zákon z roku xxxx x x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx čj. 8 Ao 6/2011-87, č. 2741/2013 Sb. NSS
Nelze popřít, "že vymezení nových zastavitelných ploch je oprávněním obce, která změnou územního plánu reaguxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx6.2011, čj. 4 Ao 4/2011-59
"Správní orgán není oprávněn domýšlet si vlastní definici tohoto pojmu s poukazem na skutečnost, že stavební pozemek není zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxna, a s touto definicí charakteristiku předmětných pozemků porovnat."
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1795/2009 Sb. NSS
"Veřxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxmí a nezastavitelných pozemků s cílem snižování nebezpečí nevratného procesu jejich přeměny. (...) Právě diferenciace procesních postupů v zastavěxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (č. 183/2006 Sb.) oproti předchozímu stavebnímu zákonu (č. 50/1976 Sb.)" Nezastavitelný pozemek je "chráněný před změnami v jeho využití do doby vydáxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxemků nebo podmínky změn jejich využití tím, že budou začleněny do zastavitelných ploch".
Rozsudek NSS ze dne 27.6.2007, čj. 3 As 72/2006-83
Vzájemxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnikačně, např. dveřmi, společnou chodbou apod. Účel, ke kterému je přístavba užívána, není pro posouzení vzájemného provozního propojení rozhodujíxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxtavení nové stavby nové stavební povolení, a to i za situace, že se jedná o stavbu z hlediska jejího umístění, stavebnětechnických požadavků i jiných hlxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xrotiprávního jednání jiné osoby, než je vlastník stavby, a že k odstranění stavby došlo bez povolení příslušného stavebního úřadu (případně jiného orxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxch nadzemních konstrukcí původní stavby a části základových konstrukcí a v postavení nové stavby obdobného charakteru na stejném místě s využitím ponxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxvou stavbou. Stavební úřad se musí v řízení o dodatečném povolení takové stavby zabývat tím, zda není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, zejménx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa rozdíl od stavby ve smyslu § 2 odst. 3 zákona, nejsou výsledkem stavební činnosti, tj. přesněji řečeno nevznikly s použitím stavební nebo montážní texxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxek MS v Praze ze dne 8.12.2010, čj. 10 Ca 280/2008-78
Pojmu "výrobek plnící funkci stavby" je nutno rozumět tak, že se jedná o výrobek, který plní takovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxnkci stavby ve smyslu stavebního zákona je to, že se jedná o výrobek umístěný na určitém konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem můžx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxgální definice pojmů stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jde o pojmy: terénní úpravy, zařízení, staveniště a údržba stavby. Zdůrazňujemxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxcích předpisů.
Terénní úpravy zákonná úprava definuje jak v pozitivním, tak i negativním smyslu a současně příkladným výčtem stanoví, jaké činnosxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xa následek podstatnou změnu vzhledu prostředí nebo podstatnou změnu odtokových poměrů jsou terénními úpravami ve smyslu stavebního zákona. K naplněxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů. V kontextu této základní definice terénních úprav je třeba interpretovat i zákonodárcem uvedený demonstrativní výčet terénních úprav tj. jen takoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx terénními úpravami není hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem. Posouzení, zda konkrétní činnost je terénní úpravou ve smyslu oxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxní rozšířeného senátu NSS ze dne 22.4.2014, čj. 8 As 37/2011-154.
Zařízení, obdobně jako pojem terénní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a technické zařízení. O zařízení nepůjde tam, kdy věc bude naplňovat definici pojmu stavba dle § 2 odst. 3 stavebního zákona. Výslovně je deklarováno, žx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xe rozhodující stanovisko příslušného stavebního úřadu. Takové stanovisko má povahu opatření, tj. tzv. jiného úkonu podle části IV. správního řádu.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní pozemek, jeho část nebo část stavby, dále také jiný pozemek nebo jiná stavba nebo jejich části, které vymezí stavební úřad. Stavební úřad tak činí ve vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stavby tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Zákonodárce klade důraz na smysl, účel údržby. Povinxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxy základních práv a svobod. Pokud vlastník tuto svoji základní povinnost neplní a neplnění této povinnosti ohrožuje veřejné zájmy jako je ohrožení živxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní udržovacích prací ukládá stavební úřad vlastníkovi na jeho náklady (§ 139 stavebního zákona).
V odst. 5 zákonná úprava upřesňuje, že stavební čixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecným pojmem "stavební záměr".
Stanoviska ochránce
Zpráva o šetření ze dne 12.9.2016, sp. zn. 3828/2016/VOP Dle ustanovení § 3 odst. 4 stavebníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxjdéle se prodloužila její uživatelnost. Z povahy věci tedy nepřipadá v úvahu odstranění stavby jako takové ani její podstatné části, jelikož v obecné rxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Zpráva o šetření ze dne 12.10.2015, sp. zn. 8114/2014/VOP Odstranění a zhotovení nové stavby, pokud původní stavba zcela zanikla, nelze považovat za uxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 28.1.2016, čj. 2 As 191/2015-63
Pro výstavbu nového oplocení odlišných parametrů i materiálu, byť v místěx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xřad důvodně řízení o odstranění stavby.
Rozsudek NSS ze dne 24.6.2009, čj. 1 As 35/2009-69
NSS se shoduje s hodnocením krajského soudu, že prováděnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxkýř a v této souvislosti došlo též k výměně krovu. Nelze hovořit o výměně kus za kus, neboť krov související s vikýřem má jiné rozměry i umístění, což mimocxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxehodnocování stavby, ani se tím neprodlužuje její uživatelnost. Práce naopak znamenají změnu stavby oproti ověřené projektové dokumentaci (resp. dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxbních úprav (tedy změnu dokončené stavby).
ČÁST DRUHÁ
VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xe veřejná správa je službou veřejnosti, klade návrh zákona důraz na uplatňování všech možných zjednodušujících postupů. Podle povahy daného případu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xtraně jedné, ale současně, aby byla zaručena přiměřená ochrana veřejných zájmů a ochrana práv a oprávněných zájmů dotčených osob. Návrh zákona upravuxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xady dalších zásadních a radikálních opatření v návrhu zákona, které souvisí s principem, že veřejná správa je službou veřejnosti, je zavedení koordinxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazných stanovisek) podle několika zvláštních právních předpisů. To znamená, že žadatel nebude povinen obcházet jednotlivé organizační útvary dotčxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které je příslušný hájit.
Komentář
Toto ustanovení je svou povahou úvodním ustanovením, a také je tak i výslovně označeno, v němž stavební zákon xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního řádu, stanoví také některá vlastní speciální pravidla, jimiž se příslušné správní orgány v rámci postupů v režimu stavebního zákona řídíx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxto zásady doplňují a rozvíjí.
Takto se především v návaznosti na zásadu racionality v činnosti správních orgánů ukládá orgánům územního plánování x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxy byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, příslušné posuzovací a rozhodovací procesy. V důsledku toho tak např. platí, že pro stavbu "běžného" rodinného domku (stavba pro bydlení do 150 m2 celxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxním souhlasem.
S tím souvisí v daném ustanovení i zdůraznění toho, že tam, kde tak stanoví stavební zákon, mohou orgány územního plánování a stavebnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxností počítá stavební zákon jednak v rámci územního řízení a dále i v rámci stavebního povolovacího řízení.
V dané souvislosti se nabízí poznamenaxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxemně plánovací činnosti obecním úřadem určité obce pro potřeby jiné obce, obdobně pro ujednání výkonu pravomoci stavebního úřadu určitým obecním úřaxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xubjektivních práv a povinností). Při uzavírání těchto veřejnoprávních smluv se postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu o veřejnoprxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxsti již svou podstatou představuje zjednodušení příslušných, jinak obvyklých či klasických, postupů.
Zvláštní pozornost toto ustanovení v uvádxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnování a stavební úřady ve vzájemné součinnosti. Podle citované úpravy obsažené ve správním řádu jsou dotčenými správními orgány jednak ty správní orxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxle zvláštních zákonů příslušné k vydání závazných stanovisek, jak je má na mysli § 149 správního řádu, popř. které jsou příslušné k vyjádření, které je pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy, a to tam, kde se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu. Tady je tomu tak bez ohledu na to, zda tak stanoví, či nestanoví, zvláštní záxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů. Dotčené orgány pro tyto účely a potřeby zpravidla vydávají právě na základě vždy příslušných právních předpisů závazná stanoviska či stanoviska.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí, nebo pro jiné úkony stavebního úřadu, popř. pro úkony autorizovaného inspektora. Tato závazná stanoviska nejsou samostatným rozhodnutím vx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnovená taktéž správním řádem (§ 149). Naproti tomu stanoviska vydávají dotčené orgány pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podlx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstanoví jinak. Tato stanoviska jsou pro uvedené účely (tj. pro pořizování a vydání politiky územního rozvoje a dále pro všechny případy vydání opatřenx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxovisku nebo závazném stanovisku podmínky, a stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné povahy nebx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx stanoviska i stanoviska, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředky. Nezákonné závazné stanovisko však lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxed správními orgány platí, že soudně je rovněž samostatně přezkoumat nelze. K tomu srov. rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 23.8.2011, čj. 2 As 75/2xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxení také zavedlo, je tzv. koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu více dotčených veřejných zájmů. Takovéto stanovisko přicházx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxí s rozšířenou působností, příp. na úrovni krajských úřadů, kdy jsou dotčenými tyto úřady, s tím, že se na příslušné ochraně v jednotlivých v úvahu přichxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnovisek nebo namísto více jednotlivých stanovisek se vydá jedno koordinované závazné stanovisko nebo jedno koordinované stanovisko. Z povahy věci jx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejných zájmů nejsou v rozporu. Z procedurálního hlediska potom platí, že na postup vydávání koordinovaného závazného stanoviska, stejně jako na pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxsti s dotčenými orgány, jejich závaznými stanovisky, stanovisky, popř. koordinovanými stanovisky, také výslovně pamatuje na potřebu projednávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx protichůdná, je potřeba je projednat, resp. vypořádat. To platí jak pro příp. rozpory mezi dotčenými orgány a jejich závaznými stanovisky či stanovisxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Stavební zákon ukládá postupovat při řešení takových rozporů podle správního řádu, přičemž správní řád sám k tomu stanoví (§ 136 odst. 6), že při řešenx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch se řešení otázky, jež je předmětem rozhodování, se postupuje přiměřeně podle ustanovení správního řádu o řešení sporů o příslušnost, s drobnými výxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávních úřadů ústředním správním úřadem, na jehož návrh bylo dohodovací řízení zahájeno, bez zbytečného odkladu předložena k řešení vládě. Tato pravixxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx že územní plány a zásady územního rozvoje obce a kraje schvalují, resp. vydávají, v samostatné působnosti.
K uvedeným základním pravidlům výkonu vxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxh územního plánování, tak také ve věcech postupů podle stavebního řádu. Mimo to je třeba poznamenat, že z obsahu stavebního zákona rovněž vyplývá, že pxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xěkterými pravidly či zvláštnostmi, které platí samostatně v režimech postupů podle stavebního řádu. O těchto pravidlech či zvláštnostech bude již poxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Související právní předpisy
Judikatxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxzhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Souxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx
Rozsudek NSS ze dne 30.9.2009, čj. 6 Ao 4/2009-104
Vysloví-li dotčený orgán souhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho předchozím stanoviskem), pokud následně nesouhlasí se zvoleným věcným řešením podle § 50 citovaného zákona.
Rozsudek KS v Praze ze dne 11.12xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xchraně přírody a krajiny, nevydává tam, kde platný územní či regulační plán pro zastavitelnou plochu mimo zastavěné území stanoví výškové a objemové pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xhledem na závaznost stanovisek uplatňovaných v územním plánování podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 a presumpci správnosti správxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxnoviska dotčených orgánů státní správy přezkoumávat. Stavební úřad je stanoviskem vázán (§ 89 ve vazbě na § 4 stavebního zákona z roku 2006), avšak záxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxad jednotlivých stanovisek navzájem, ale je rovněž povinen zhodnotit, zda přípustnost návrhu z pohledu jednotlivých chráněných zájmů znamená i přípxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xopady předpokládaného umístění stavby dle návrhu a jejího vlivu v důsledku následného provozu musí být posuzovány ve vztahu k danému místu a času a musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxí. Stavební úřad je povinen vyhodnotit dané vlivy ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze stanovisek plyne zjištění (vycházející z odborných odhadů a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxstné hodnoty, ale stavbu je navrhováno umístit do území, které je již za stávajícího stavu nadlimitně zatíženo, nebo se zjištěné hodnoty přípustné maxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xesa stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 a nikoli závazná stanoviska [§ 4 odst. 2 písm. a) téhož zákona] ve formě souhlaxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxné stanovisko vydané dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxku 2006, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 149 odst. 1 správního řádu z roku 2004), přičemž je lze ve správním řízení napadnout pouze v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxného stanoviska vydaného dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mohou vůči účastníkům správního řízení, v němž je vydáváno rozhodxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo je samostatná žaloba proti závaznému stanovisku nepřípustná [§ 68 písm. e), § 70 písm. a), § 65 odst. 1 s. ř. s.]. Věcné námitky proti závaznému stanovisxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xo až po vyčerpání řádných opravných prostředků, tj. odvolání podanému proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně směřujícímu proti obsahu závaznéhx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Zákon upravuje ve věcech územního plánování
kompetence
jednotlivých orgánů obcí a krajů, Ministxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Stavební zákon, jako základní právní předpis veřejného stavebního práva, je autoritativně realizován v podmínkách organizace veřejné správy, ktexx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbního zákona považovalo za významnou otázku příslušné organizační a s ním spojené kompetenční řešení veřejné správy na daném úseku či úsecích. V podmxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxního plánování, činnosti podle stavebního řádu potom přísluší zabezpečovat stavebním úřadům. Nynější právní úpravou přitom bylo zvoleno řešení, ktxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany. Z § 10 odst. 2 potom ještě vyplývá, že ve vztahu k území vojenských újezdů vykonávají jmenovité působnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxičemž těžiště úkolů při územním plánování spočívá na úrovni obcí a úrovni krajů. Tyto svou povahou samosprávné
korporace
potom zabezpečují jim příslxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxobnostech a pravomocech jednotlivých orgánů obcí a jednotlivých orgánů krajů. Přitom důležitou roli při diferenciaci působnosti obcí a krajů sehrávxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxví, že Obec nemůže ve svém územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena v nadřazené územní plánovací dokumentaci. K tomu srovx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx poněkud modifikován dikcí § 43 odst. 1 stavebního zákona, v níž se uvádí: Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí.
Pokud jde o postavení a poslání samotných obcí v územním plánování, je nutno uvést, že u xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxs 205 obcí s rozšířenou působností, přičemž jejich výčet je uveden v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xrovně orgánů územního plánování lze do činnosti orgánů územního plánování na nižší úrovni zasahovat jen tehdy, pokud to umožňuje zákonná úprava. K tomx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch, a to pouze v záležitostech nadmístního významu. I tak přitom postupují v součinnosti s orgány obcí. Obdobně i Ministerstvo pro místní rozvoj může poxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxjících se rozvoje území státu. Taktéž ale přitom musí vždy postupovat v součinnosti s orgány krajů a dotčených obcí.
Orgány územního plánování přitxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxr. Zákonná úprava v této souvislosti výslovně stanoví, že orgány obcí a krajů ve věcech územního plánování vykonávají svoji působnost jako působnost pxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxnou. To nepřímo koresponduje i předchozímu stavu právní úpravy, kdy s tímto režimem počítaly zákon o obcích a zákon o krajích. V současných podmínkách xx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxěřeny přímo stavebním zákonem. Mimo to však stavební zákon do samostatné působnosti výslovně svěřuje i některé úkony rady obce či rady kraje. Tak jmenxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxemnímu plánu sousední obce, a v § 7 odst. 3 písm. a) potom stanoví, že rada kraje uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územníhx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Judikatxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxi vymezit v zásadách územního rozvoje [§ 5 odst. 4 ve spojení s § 36 stavebního zákona z roku 2006] plochy pro jejich umísťování jako plochy nadmístního xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)] nebo v územním plánu velkého územního celku. Plochou nadmístního významu [§ 2 odst. 1 písm. h) uvxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a skutečně ovlivní území jiné obce.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, čj. 1 Ao 1/2009-120
Odpůrcem v řízení podle § 101a a násl. s. ř. xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xůvodová zpráva
Působnost orgánů obcí je rozdělena mezi obecní úřad, radu obce a zastupitelstvo obce. Základním článkem výkonu působnosti při pořizxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odstupňován podle toho, zda obecní úřad splňuje předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřady pro výkon činnosti pořizovatele určujx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx obcí a regulačních plánů a s nimi souvisejících územně plánovacích podkladů, dále územních souhlasů a územních rozhodnutí, vymezení zastavěného úzexx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xodklady (tj. postavení "pořizovatele"), stavební zákon přitom nesvěřuje všem obecním úřadům, resp. obecním úřadům všech obcí bez rozdílu, nýbrž je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zahrnuté do jejich správních obvodů (ty jsou stanoveny vyhláškou č. 388/2002 Sb.), přičemž je označuje jako úřady územního plánování (úřady územního xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi úřadů územního plánování je svou povahou výkonem přenesené působnosti.
Bezprostředně předchozí právní úprava (před přijetím a nabytím účinnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, aby pro ně (a namísto nich) pořídil příslušné územně plánovací podklady, územní plán a regulační plán. To také mnohé obce využívaly, takže nyní se
de xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xlánování mohou územní plán, regulační plán a také vymezení zastavěného území, další, či jiné, obecní úřady, jako úřady pořizovatelské, nyní pořizovax xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnnost mohou na základě veřejnoprávních smluv vykonávat i pro další obce ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Ostatní obecní úřady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxce.
Daným ustanovením jsou mezi orgány obcí s působností ve věcech územního plánování řazeny i stavební úřady, přičemž ze souvislostí dovoditelnýxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxstí k územnímu rozhodování, které je ve smyslu koncepce úpravy územního plánování ve stavebním zákoně považováno za jeho součást (územní rozhodování xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxodování nepřísluší.
Zastupitelstvům všech obcí stavební zákon svěřuje zejména rozhodování o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxvě ve stavebním zákoně, která výslovně stanoví, že vydávání územního plánu přísluší zastupitelstvu obce (územní plán se vydává ve formě opatření obecxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx je navrhováno,
judikatura
dovodila, že odpůrcem v řízení o zrušení územního plánu jako opatření obecné povahy před správními soudy je nikoliv zastupxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxeby pořizování územních plánů a regulačních plánů, jež pro příslušné obce zabezpečují úřady územního plánování jako zpravidla orgány odlišných § 6 Oxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxev obcí ve věcech územního plánování s ohledem na výslovnou dikci § 5 odst. 2 přitom vždy platí, že zastupitelstva obcí tuto působnost vykonávají jako pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx pak jejich zastupitelstvům, přísluší zejména vydávat vymezení zastavěného území, schvalovat xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxým pořizovatelským obecním úřadem, uplatňovat námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu sousední obce a vydávat územní opatřexx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx že tato jejich působnost převážně spadá do působnosti přenesené. Samostatné působnosti dané zákonné ustanovení výslovně podřazuje toliko uplatňovxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxst u obcí, kde se rada nevolí a kde ji potom vykonává zastupitelstvo dané obce. Tady zřejmě automaticky režim § 5 odst. 2 uplatnit nelze, a bude proto třebx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxrce předepsal pro radu obce, neboť to je primárně spojeno s věcným zaměřením a povahou daných úkonů.
Související ustanovení
- § 2, § 4, § 5, § 13, § 15, x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xx x xxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou půsxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxní územního plánu je obec, jejíž zastupitelstvo územní plán vydalo.
Usnesení KS v Brně ze dne 3.9.2007, čj. 29 Ca 152/2007-83
Týká-li se navržená otxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozpor s právními předpisy dle § 7 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
Orgány kraje
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xe zákonem o krajích. Krajskému úřadu jsou svěřeny úkoly a činnosti, které souvisejí s pořizováním územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokuxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Do působnosti orgánů krajů ve věcech územního plánování přísluší zejména
agenda
zásad územního rozvoje, regulačních plánů pro plochy a koridory nadxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxajským úřadům stavební zákon v prvé řadě svěřuje pořizování uvedených nástrojů územního plánování na úrovni a pro územní obvody krajů, a v tomto směru xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xlní vždy výlučně jen pro potřeby vlastních krajů, což ve svém důsledku znamená, že na každý krajský úřad v územním plánování připadá toliko jeden kraj, zxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xlní roli dotčených orgánů, což podle aktuálního znění právní úpravy přichází v úvahu jen v územních řízeních a v řízeních podle zvláštních právních přexxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxkona č. 350/2012 Sb., tj. od 1.1.2013, již krajské úřady nevystupují jako dotčené orgány v územních řízeních o záměrech, které vyžadují posouzení vlivx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxev krajů je ve věcech územního plánování na úrovni krajů do značné míry obdobná jako role zastupitelstev obcí v územním plánování na jejich úrovni. Zastxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxh vydávání, stejně jako vydávání regulačních plánů v těch případech, ve kterých tak stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkci § 5 odst. 2 stavebního zákona, přitom vždy platí, že tuto svoji působnost zastupitelstva vykonávají jako působnost samostatnou.
Radám krajů ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xtanoviska k návrhu politiky územního rozvoje a dále v zákonem stanovených případech vydávat územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzáxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovisek k návrhu politiky územního rozvoje podřazuje výkonu samostatné působnosti, vydávání územních opatření spadá do působnosti přenesené.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xx x xxxxxx x xxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Usnexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxkona z roku 2006 být nemůže. Zmiňované usnesení nepředstavuje ani závazný pokyn ve smyslu § 7 odst. 2 písm. b) citovaného zákona, jímž by byl krajský úřxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.1.2017.
Důvodová xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jestliže pořizuje úřad městské části územní plán pro vymezenou část území hlavního města Prahy.
Komentář
Stavební zákon při vymezování působnosxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrahy a jejích orgánů.
Hlavní město Praha má v prvé řadě postavení "obce", resp. města, jehož území se ze zákona člení na městské části. Takto má hlavní xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx měst svým postavením výrazně liší. To je na první pohled zřejmé již ze skutečnosti, že na rozdíl od statutárních měst, která nemají samostatnou zákonnox xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
Právní režim postavení hlavního města současně reflektuje tu skutečnost, že hlavnímu měsxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxavní město Praha tak především platí, že u něj přichází v úvahu "dvouúrovňové" územní plány, kdy zákonná úprava vedle územního plánu pro hlavní město Prxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jen "magistrát") a vydávaného zastupitelstvem hlavního města Prahy, současně počítá v případě potřeby také s pořizováním a vydáváním územních plánů xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtupitelstvy. To u územně členěných statutárních měst možné není, v jejich případě přicházejí v úvahu jen územní plány pro statutární města jako celek. x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xlavního města Prahy taktéž vydávají zásady územního rozvoje, které se zpracovávají pro území krajů. Zásady územního rozvoje pro hlavní město Prahu1) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (kdy zejména postrádají koordinační roli ve vztahu k souvisejícím územním plánům v obvodu daného kraje), svou povahou "nadřazeným" nástrojem územníxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xnadřazenou" územně plánovací dokumentaci nutno považovat vlastní územní plán hlavního města Prahy, pořízený a vydaný pro celé jeho území.2) To korexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxamu, jimiž se v podmínkách hlavního města Prahy rozumí plochy celoměstského významu [§ 2 odst. 1 písm. h)].
Jednou z obecných zásad územního plánováxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxka k němu z hledisek zajištění koordinace využívání území, a to zejména s ohledem na širší územní vztahy. Těmito orgány jsou obecně u územních plánů územxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxí hlavního města Prahy pak je s ohledem na výše uvedené pro postupy v územním plánování výslovně stanoveno právě předmětné zákonné pravidlo, podle něhox xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxož je nutno vztáhnout i na pořizování zásad územního rozvoje hlavního města Prahy). V případě, kdy pro vymezenou část území hlavního města Prahy pořizuxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxny při posuzování návrhů předmětných územních plánů zjistí příp. nedostatky, výslovně na to pořizovatele upozorní a řízení o předmětných územních plxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení
- § 2, § 5, § 7, § 11, § 25, § 31 a násl., § 43 a násl., § 61 a násl., § 76 a násl., § 96, § 97 a násl., § 162, § 164, § 194
Související právní předpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xe způsobilá podat návrh na zrušení zásad územního rozvoje Středočeského kraje (§ 101a odst. 1 s. ř. s.).
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxího území (limitem jeho využití), jehož vymezení je závazné. Změnu stávajícího kódu lze provést pouze v souladu s § 188 odst. 3 větou první stavebního zxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxh na zrušení územního plánu hlavního města Prahy nebo jeho části (§ 101a s. ř. s.).
Zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 350/2012 Sb. (to na rozdíl od úpravy předchozí) zřizována Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, a to vždy jen pro správní obvod obecního úřadx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxelo projednávat pro vždy daný správní obvod (správní obvod obce s rozšířenou působností) územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů územních pláxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxího orgánu, byly předmětnou novelizací zrušeny s tím, že takovéto orgány se neosvědčily, a působení těchto rad obcí pro udržitelný rozvoj bylo vyhodnoxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí zásad územního rozvoje a výsledky těchto posouzení se potom závazně promítají do územních plánů či regulačních plánů a také do jejich příp. změn.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxch úřadů pro území vojenských újezdů na úseku územního plánování v souladu s právní úpravou výkonu veřejné správy na úseku vojenských újezdů a s návrhem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxdy České republiky, současně také ústředním správním úřadem pro správu vojenských újezdů. V těchto souvislostech má Ministerstvo obrany specifické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx újezdní úřady příslušných vojenských újezdů.
Rozdělení úkolů obou těchto subjektů na územním plánování pro území vojenských subjektů je přitom pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtroje územního plánování projednává a vydává.
Podle aktuálně platné právní úpravy jsou na našem území celkem 4 vojenské újezdy, a to vojenský újezd xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxcký kraj). Do konce r. 2015 existoval ještě vojenský újezd Brdy (Středočeský kraj).3)
Na území vojenských újezdů tak, obdobně jako v případě obcí, txxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnů obcí, které jsou pořizovány v přenesené působnosti, avšak vydávány v jejich působnosti samostatné, jsou pro území vojenských újezdů pořizovány i vxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky: § 30 až 40, § 73a
Ministerstvo
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxh územního plánování. Zvláštní působnost vykonává ministerstvo při pořizování celostátní koncepce na úseku územního plánování - politiky územního xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxj jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování. Toto postavení Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá z § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zříxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxovaného zákonného ustanovení stavebního zákona při označování, resp. uvádění, Ministerstva pro místní rozvoj, podobně jako další dotčená ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x x xxxxx x písm. a).
K základním úkolům ministerstva, jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování, takto stavební zákon řadí zejména výkox xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxtom také vedení evidence územně plánovací činnosti. Takto uvedený výčet úkolů ministerstva ve věcech územního plánování nemůže být již z povahy věci, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxavebního zákona. K nim příkladmo náleží vydávání stanovisek k návrhům zásad územního rozvoje (§ 37 odst. 9 a 10), přezkoumávání opatření obecné povahx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxmto místě k základním úkolům ministerstva ještě také řadí svou povahou zastřešující zajišťování metodické podpory při uplatňování soudobých poznatxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxh otázek teorie a praxe v oboru územního plánování, včetně urbanismu a architektury. Za tímto účelem je jeho povinností zřídit příslušnou organizační xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxního rozvoje, sídlící v Brně, který byl zřízen již k 1.9.1994, namísto zrušeného Výzkumného ústavu výstavby a architektury, a to jako rozpočtová organxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxinností k 1.1.2001. Opodstatněnost zaměření Ústavu územního rozvoje, i jeho samotné existence, takto dnes tudíž vyplývá přímo ze stavebního zákona.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Nově se vymezuje působnost Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního úřadu vx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání, a zabezpečení postupů pro případy, kdy dojde k stavebnětechnickému selhání objektů nebo konstrukcí nebo kdy dojde k zaviněné havárii.
Komxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxsobnost ve věcech územního plánování, ústředním správním úřadem rovněž i ve věcech stavebního řádu.
Stavební zákon na tomto místě, a to do značné míxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxávního úřadu na daném úseku, tj. ve věcech stavebního řádu. V převážné míře se jedná o úkoly či
kompetence
dozorové, koncepční, řídicí a koordinační. Pxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxbo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet a navrhovat opatření k zabránění jejich opakování, stejně jako jinou jehx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxm nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů.
Toto svou povahou rámcové vymezení úkolů či kompetencí ministerstva ve věcecx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Tady lze příkladmo, z dalších v úvahu přicházejících úkolů či činností, poukázat mj. na činnosti spojené se jmenováním a odvoláváním autorizovaných ixxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxrstva ve věcech územního plánování je třeba výslovně i u úkolů či kompetencí ministerstva ve věcech stavebního řádu připomenout taktéž zákonné zmocněxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxdního správního úřadu ve věcech stavebního řádu dále, a to taktéž jako při vymezování jeho působnosti ve věcech územního plánování, ministerstvu svěřxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxci a k vyhodnocování příčin havárií staveb. To koresponduje i záměru § 12 odst. 2 písm. c) pověřit příslušnou organizační složku státu provozováním syxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxzvoje, se sídlem v Brně, a to na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 5 a 6/2009 ze dne 21.9.2009, a na základě zápisu č. 15 z porady ministra ze dxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí z pověření odboru územního plánování MMR a odboru stavebního řádu MMR zajišťovat jednotné systémové informace při navrhování technických požadavkx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související právní předpisy
Obecné stavební úřady
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně územního rozhodování, na speciální stavební xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxbních úřadů. Stavební zákon v našich podmínkách tradičně rozlišuje mezi tzv. obecnými stavebními úřady, dále zná či vymezuje tzv. speciální stavební xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní úpravu předchozí.
Stavební úřady jsou podle aktuálního znění právní úpravy spojovány především s rozhodováním či jinými procedurálními postuxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní zákon současně svěřuje (s určitými výjimkami) také působnost ve věcech územního rozhodování.
Činnost stavebních úřadů je svou povahou a zaměřxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxsenou působnost obcí či krajů.
Obecnými stavebními úřady jsou obecní úřady či městské úřady, které tuto působnost vykonávaly ke dni 31.12.20124), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxm městě Praze a v územně členěných statutárních městech jsou potom stavebními úřady jejich magistráty (z titulu výkonu působnosti obecního úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxích).
Do náplně činnosti obecných stavebních úřadů náleží zjednodušeně řečeno vše, co z působnosti a pravomoci stavebních úřadů stavební zákon, pxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx lze uvést, že obecné stavební úřady zejména, či např. přijímají žádosti o územní souhlasy a tyto vydávají, přijímají žádosti o územní rozhodnutí, vedox xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy s jejich ohlášením, přijímají žádosti o stavební povolení, vedou stavební řízení a vydávají stavební povolení, přijímají oznámení záměrů o užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxv, udržovacích prací, či neodkladných zabezpečovacích prací, nařizují vyklizení staveb, nařizují odstranění staveb, provádí státní stavební dohlxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvá na úrovni obcí, resp. na úrovni obecních či městských úřadů, a to jako stavebních úřadů I. stupně. Obecní úřad není v každé obci, jejich existence, lokxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí o tom, že pro ni bude vykonávat působnost stavebxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvebního úřadu pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu daná obec leží (§ 190).
Počet obecních a městských stavebních úřadů, stejně jako jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxx zřizování, tak k jejich rušení, docházet z vůle jednotlivých krajů. Tady je třeba poznamenat, že podle předchozího stavebního zákona bylo nový stavexxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxízením kraje takový obecní úřad ve svém obvodu územní působnosti, který bude splňovat podmínky pro řádný výkon své činnosti a bude tuto působnost vykonxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xak může kraj nařízením kraje odejmout působnost stavebního úřadu ve svém obvodu územní působnosti tomu obecnímu úřadu, který dosud tuto působnost vykxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxnesené působnosti, a příslušnými k jejich vydání jsou rady krajů.
Ve spojení s touto pravomocí krajů měnit či dotvářet soustavu či strukturu obecníxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů vyrozumět správce základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tato povinnost krajů byla založena zákonem č. 142/2012 Sb., s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností jsou přitom instančně na stejné úrovni, tzn., že si nejsou instančně a ostatně ani nijak jinax xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxonují, bez ohledu na to, zda jde o stavební úřady v obcích tzv. běžných, nebo v obcích s pověřeným obecním úřadem, či v obcích s rozšířenou působností, shoxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnou přímo v nyní komentovaném ustanovení (§ 13), je výjimka vztahující se k řízení podle stavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxební úřad příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností je v této souvislosti souvztažně také založxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa zákonem č. 39/2015 Sb., s účinností od 1.4.2015, a to právě ve spojení se změnami zákonné úpravy posuzování vlivů na životní prostředí.
Zásadní změxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxajského úřadu vykonávaly "část pravomoci stavebního úřadu", jak s tím počítal § 124 starého stavebního zákona.6)
Krajské úřady v postavení stavebxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxezkoumávat jejich rozhodnutí jako stavebních úřadů I. stupně v odvolacích nebo přezkumných řízeních. Krajské stavební úřady mimo to mohou v některýcx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxo stavbu, která by se měla uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více obecních či městských stavebních úřadů (v rámci téhož kraje), a pak by krajský staxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xždy, pokud by zejména s ohledem na okolnosti posuzované věci nedospěl k závěru, že je vhodnější stanovit, že řízení v takovémto případě provede a rozhodxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxzhodující míře souvisí s jeho postavením jako ústředního správního úřadu ve věcech stavebního řádu (§ 12). Ministerstvo přitom mj. vystupuje také jakx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxý obecný stavební úřad. V takových případech potom ministerstvo přezkoumává rozhodnutí krajských stavebních úřadů a také stavebního úřadu Magistráxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxbního zákona provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., potom s účinností od 1.1.2013 ministerstvu jako obecnému stavebnímu úřadu ještě "nově" přibylo rozxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxných. V těchto případech potom ministerstvo vystupuje v daných řízeních jako obecný stavební úřad I. stupně a proti jeho rozhodnutí by pak procesně přixxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Judikatura
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodování věci, lhůta pro vydání rozhodnutí běží až od provedení
delegace
podle § 131 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 17.1xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxo povolení a kolaudačního rozhodnutí na danou stavbu jako komunikaci, jestliže o těchto žádostech rozhodoval obecný stavební úřad (§ 13 stavebního záxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxna z roku 2006, § 120 stavebního zákona z roku 1976, § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
Kvalifikační požadaxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxační požadavky pouze pro územně plánovací činnost. Všeobecně kritizovaná nízká úroveň činnosti stavebních úřadů však vyžaduje opatření, resp. doplxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xinnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, a to:
-
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve stuxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxbnictví nebo
-
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Navrhované minimální kvalifxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Z hlediska zařazení prací do platových tříd podle přílohy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx úředníka prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm č. 350/2012 Sb., s účinností od 1.1.2013. Předchozí znění právní úpravy obsažené ve stavebním zákoně žádné kvalifikační požadavky na zaměstnance zaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxavením zaměstnanců obecních, městských a krajských úřadů jako takových, neboť vycházelo toliko z obecné úpravy těchto požadavků tak, jak byly a nadálx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxto zaměstnanců prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků nikterak omezena, rexxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxřeby výkonu úřední činnosti ve své působnosti nepostupoval jednotně, neboť pro výkon územně plánovací činnosti specifické kvalifikační požadavky sxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxě vyžádalo také nastavení příslušného přechodového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxterstva (orgán státní správy) a mezi zaměstnanci zbývajících obecných stavebních úřadů (orgány územních samosprávných celků, vykonávajících předxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxžadavky pro výkon činnosti na tomto obecném stavebním úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle nynějšího stavebního zákona splňuxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxch stavebních úřadů u územních samosprávných celků toto nestačí. V jejich případě souhrnně platí, že kvalifikační požadavky podle "vloženého" § 13a sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xnovelizačního" zákona a současně měl příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, nebo je získal do 18 měsxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxo činnost vykonávat, nebo získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených zvláštním právním předpisem, v důslxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu, jímž se rozumí zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávnýcx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxační požadavky na zaměstnance zařazované do obecných stavebních úřadů s průběžnou úpravou kvalifikačních požadavků na zaměstnance výkonu územně plxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxdstatnějším rozdílem, na který se jeví vhodné poukázat, je to, že zatímco úprava kvalifikačních požadavků pro potřeby výkonu územně plánovací činnosxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxků pro výkon činností na obecných stavebních úřadech žádné obdobné udělení výjimek nezná, resp. obdobné či jinak srovnatelné ustanovení neobsahuje.
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavební zákon spojuje toliko možnost časově omezené výjimky pro případ, že tito nedisponují osvědčením o zvláštní odborné způsobilosti podle zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxo, platí, resp. platilo, že zaměstnanec, který danou činnost vykonával ke dni nabytí účinnosti předmětného "novelizačního" zákona a současně neměl pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxl požadované kvalifikační požadavky, předmětné osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xožadované odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, potom ještě upravuje také samotné nyní komexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xnovelizační" úpravy (dovozeno srovnáním s obsahem přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb.), že pokud splňují kvalifikační požadavky podle § 1xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na úseku územního rozhodování a stavebního řádu vykonávat do doby splnění uvedených požadavků jen pod odborným vedením úředníka, který splňuje předexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxkto zvoleným řešením (citované přechodné ustanovení a dále dikce § 13a odst. 3) tak vytvořila určitý časový, a do jisté míry i věcný, prostor pro zreálněxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní úpravy, a to při současném nepochybně žádoucím zachování plynulosti chodu stavebních úřadů.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
- Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě: příl. A, 2.10.32
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zjišťování příčin havárií staveb poskytovat potřebné informace a součinnost.
Komentář
Do působnosti a pravomoci obecných stavebních úřadů mj. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obecné stavební úřady, které jsou příslušné k povolování předmětných staveb, či k jiným souvisejícím rozhodováním o nich.
Vzhledem k tomu, že se jexxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xovinnosti informační povahy a povinnosti součinnosti. Tak konkrétně z § 155 vyplývá, že stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, dále osoby vykonávajxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k oxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxnému stavebnímu úřadu, tak také ministerstvu, které si potom podle § 12 odst. 2 písm. a) může předmětná zjišťování stavebnětechnických příčin havárix xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů.
Nyní komentované ustanovení § 14 potom míří právě na ty situace, kdy ministerstvo využije svého oprxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxt jednak v prvé řadě vždy v dané věci příslušným stavebním úřadem, a dále pak i dalšími příp. správními orgány, které budou zúčastněny na šetření předmětxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxec závazných pravidel.
Stávající stavební zákon až do nabytí účinnosti své novelizace provedené zákonem č. 350/2012 Sb., tj. do 1.1.2013, tento zxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xdst. 2, kterým je sledována již sama preventivní role dané součinnosti na předmětném úseku, a to ve spojení se systémem stavebnětechnické prevence minxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva a jiných stavebních úřadů [§ 12 odst. 2 písm. b)] v rámci kontrolních prohlídek staveb (§ 133, § 134).
Bližší podmínky či pravidla pro roxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, k čemuž byla využita novelizace vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona, provedená vyhláškou č. 63/2013 Sb. (§ 18s), s účinností ox xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Speciální stavební úřady
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xozemních komunikací a pro vodní díla, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování.
Komentář
Stávající stavební zákon, jak již ostatně byxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxbní zákon předchozí, rovněž s tzv. speciálními stavebními úřady. Ty mají přirozeně odlišné postavené zejména od obecných stavebních úřadů a jejich sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx třeba zvláštních odborných znalostí.
Podle aktuálního znění stavebního zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxze, včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a u staveb vodních děl.7)
V přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto zákona je Úřad pro civilní letectví, se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu dopravy. U staveb drah a na dráze, včetně zařízení na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Postavení drážních správních úřadů přitom má jednak Drážní úřad se sídlem v Praze, podřízený Ministerstvu dopravy, dále je drážním správním úřadem i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxené působnosti. Těžiště působnosti speciálních stavebních úřadů u "drážních" staveb spočívá u Drážního úřadu a v případě staveb drah tramvajových, txxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxsené působnosti. Dále pak u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací je postavení speciálních stavebnxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xprávní úřady. Ve věcech dálnic přísluší působnost speciálního stavebního úřadu jako silničnímu správnímu úřadu Ministerstvu dopravy, ve věcech silxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxjně přístupných účelových komunikací potom přísluší působnost speciálních stavebních úřadů jako silničních správních úřadů obecním úřadům obcí s rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxmi stavebními úřady na tomto úseku jsou potom příslušné tzv. vodoprávní úřady. U vybraných staveb vodních děl přísluší působnost speciálních stavebnxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxnům) přísluší působnost speciálních stavebních úřadů jako vodoprávních úřadů obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
Specifikem postavenx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxální stavební úřady tak nemohou pro účely předmětných staveb vydávat potřebná územní rozhodnutí, a to nejen v "běžném" územním řízení, ale ani ve zjednxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xřísluší vydávat obecným stavebním úřadům. Tzn., že v případech veškerých staveb, ve vztahu k nimž je založena působnost speciálních stavebních úřadůx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadů spadá až povolovací aj. řízení ve vztahu k těmto stavbám. Přitom v takovýchto případech současně platí, že stavební úřad, který vydal příslušné úzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebnímu úřadu jako stavebnímu úřadu příslušnému k povolení vždy předmětné "speciální" stavby (§ xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebnímu úřadu (§ 96 odst. 4).
Za této situace, kdy územní řízení a věcně navazující stavební řízení nevede jeden a tentýž stavební úřad, což je typixxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání, je třeba naplnění požadavku takové souladnosti zajistit jinak. Právní úprava proto stanoví, že speciální stavební úřady mohou stavební povolenx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxhodnutí, nebo územní souhlas. Takovýto souhlas obecného stavebního úřadu potom dokládá, že byly dodrženy podmínky vzešlé z výsledků územního rozhodxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlas je svou povahou i formou úkonem podle části čtvrté správního řádu, a při jeho vydávání se proto postupuje podle § 154 až 158 uvedeného zákona. Stavebxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxy nevydávají. Pro tyto případy stavební zákon předepisuje tzv. vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxitom platí, že postupují podle stavebního zákona, přirozeně s takovými příp. odlišnostmi, které u jednotlivých režimů speciálních staveb stanoví prxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa, který v tomto směru žádnou instrukci neobsahoval, také stanoví pravidlo pro případ, že by nebylo jednoznačné, resp. by vznikly pochybnosti o tom, zdx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx určení příslušnosti stavebního úřadu vždy názor či stanovisko speciálního stavebního úřadu. Ve své podstatě jde o vcelku logické pravidlo řešení takxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxavbu "speciální", či nikoliv) je již z povahy věci odborně způsobilý právě příslušný speciální stavební úřad.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2014, čj. 1 As 176/2012xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 26.6.2014, čj. 9 As 22/2014-30
Byla-li předmětem ohlášení před stavebním úřadem do 31.12.2012 stavba, o jejímž povolexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxna z roku 2006.
Rozsudek NSS ze dne 17.1.2014, čj. 5 As 140/2012-22
Za akt věnování komunikace obecnému užívání nelze považovat samotnou skutečnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxal obecný stavební úřad (§ 13 stavebního zákona z roku 2006, § 117 stavebního zákona z roku 1976), a nikoli příslušný silniční správní úřad jakožto staxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch).
Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 12.1.2011, čj. Konf 4xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xozemních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdů k přezkumu zákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění podle části páté občanského soudního řádu, se zde nepoužije.
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 3.6.201xx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavebním úřadem namísto speciálního, tj. vodoprávního úřadu [§ 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona z roku 2006], za situace kdy oba "úřady" jsou tolxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxobuje nicotnost takového rozhodnutí ve smyslu § 77 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 4.3.1997, sp. zn. 16 Ca 492/9x
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxavují speciální stavby, nemusí přímo upravovat působnost speciálního stavebního úřadu. Nicméně je důležité, aby tento zvláštní zákon upravoval orgxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxdová zpráva
Stavební úřady vojenské a jiné vykonávají tuto působnost u vyjmenovaných druhů staveb sloužících zvláštním účelům (stavby vojenské spxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx). Ani tyto stavební úřady, s výjimkou území vojenských újezdů, nevykonávají pravomoci na úseku územního rozhodování.
Rozšiřuje se
kompetence
Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxnné ustanovení upravuje či vymezuje, v návaznosti na obecné stavební úřady a na tzv. speciální stavební úřady, ještě další svou povahou taktéž "zvláštxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, přičemž v rámci druhé z těchto podskupin (tzv. jiné stavební úřady) se zákonodárce zřejmě po novelizaci stavebního zákona provedené zákonem čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxlání či zaměření souvisí s vybranými skupinami či druhy staveb, jejichž povolování vyžaduje posouzení specifických požadavků, k nimž je třeba mj. zvlxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxo tzv. újezdní úřady, a to s tím, že působnost stavebních úřadů mohou vykonávat pouze na území vojenských újezdů. Již u § 10, který mj. vymezuje působnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xo vojenský újezd Boletice (Jihočeský kraj), vojenský újezd Březina (Jihomoravský kraj), vojenský újezd Hradiště (Karlovarský kraj) a vojenský újezx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že újezdní úřady mohou jako stavební úřady (s působností výlučně na území vždy daných vojenských újezdů) pro příslušné stavby vydávat jak územní rozhxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xzv. jiných stavebních úřadů, dále vymezovaných tímto komentovaným ustanovením, resp. po novelizaci stavebního zákona zákonem č. 350/2012 Sb., od vxxxxxx x xxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxemí vojenských újezdů, dále Ministerstvo vnitra pro stavby důležité pro bezpečnost státu, Ministerstvo spravedlnosti pro stavby pro účely Vězeňské xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx součástí je jaderné zařízení, či staveb pro přenos elektřiny či přepravu plynu.
Pro všechny tyto tzv. jiné stavební úřady společně platí, a to obdobxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Tzn., že u takových staveb, u nichž je třeba územní rozhodnutí či územní souhlas, tyto vydávají obecné stavební úřady, a uvedené tzv. jiné stavební úřadx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxch úřadů zakotvených v odst. 3 tohoto ustanovení, které byly do stavebního zákona vloženy připomínaným zákonem č. 350/2012 Sb. a které jsou představxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xovodit, že na rozdíl od výše vypočtených tzv. jiných stavebních úřadů (tj. shora uvedených ministerstev) báňské úřady disponují i pravomocemi v územnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxtom tato podskupina tzv. jiných stavebních úřadů svými pravomocemi blíží postavení shora uvedených vojenských stavebních úřadů.
V případě první xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxx xxx ximi povolované stavby třeba předchozího územního rozhodnutí či územního souhlasu, lze pro určité stavby stavební povolení vydat i bez těchto aktů úzexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstoru. Potud je daná právní úprava jasná. Nicméně na vymezení této výjimky navazuje pravidlo, které již takto jasné či jednoznačné není. Uvádí se v něm, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe tím myslí, že u staveb podřaditelných uvedené výjimce se stavební povolení vydává bez dalšího, zatímco, v případě staveb v uzavřených prostorech exixxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxé stavby se záměry územního plánování.
Zcela stranou zájmu a obsahu komentovaného ustanovení potom zůstává otázka, zda a jak má být zajišťován soulxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vně uzavřených prostorů existujících staveb). Z povahy věci se podává, že by zřejmě i tady mělo analogicky platit to, co je stanoveno v případech staveb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní soxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxě, a to obdobně jako ustanovení předchozí o speciálních stavebních úřadech, výslovně pamatuje také (a to rovněž na rozdíl od předchozího stavebního záxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstev, tak příp. i báňských úřadů). Pro tyto případy zákonná úprava řešení takovýchto potencionálních případů svěřuje ústředním správním úřxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě: § 38 až 43
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 27.8.2009, čj. 7 As 48/20xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem.
Městský vxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb.
Rozsudek NSS ze dne 30.3.2006, čj. 349/2003-21
Správním úřaxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxenských újezdů, je Ministerstvo obrany.
Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxhnicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí. Pak vykonává x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi k vydání územního rozhodnutí pro některé xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stavebních úřadů, má pro determinaci pravomoci stavebních úřadů svůj význam dále i institut vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně nadxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxahu takovéto vyhrazení pravomoci stavebního úřadu nadřízeným stavebním úřadem ve třech obsahově rozdílných skupinách případů.
Stavební zákon txx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxnicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb, nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervacx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tak si lze představit jen částečné vyhrazení pravomoci prvostupňového stavebního úřadu. Z dikce předmětné právní úpravy ve spojení s povahou věci lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxe by to v rovině věcné a organizační přicházelo v úvahu či jinak bylo možné, je v zásadě představitelné rovněž u speciálních stavebních úřadů, vojenskýcx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxely v úvahu zejména krajské stavební úřady, dále v případě, kde by jako stavební řad prvního stupně vystupoval sám krajský úřad (§ 13 odst. 6), by nadřízexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxavním městě Praze. Stavební zákon v těchto souvislostech výslovně míří také na situace, kdy či kde by si nadřízený stavební úřad jmenovitě vyhradil praxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxmo ze zákona (tj. i kdyby si to nevyhradil) také přísluší vykonávat pravomoc v otázkách
kolaudace
, předčasného užívání stavby a zkušebního provozu.
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxázet v úvahu ve vztahu k těm druhům či typům stavebních úřadů prvního stupně, jimž přímo ze zákona pravomoc ve věcech územního rozhodování nepřísluší.
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxé úřady již vystupují jako stavební úřady prvního stupně ve smyslu § 13 odst. 6), což je nutno vztáhnout i na postavení magistrátu hlavního města Prahy, a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xáměrům posuzovaným z hlediska xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí zákon, do určité míry obdobně jako u skupiny předchozí, stanoví, že takovému krajskému úřadu, který si předmětnou pravomoc k danému územnímu rozhodoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xovolení staveb, včetně změn staveb před jejich dokončením, a rovněž tak i pravomoc v otázkách
kolaudace
, předčasného užívání stavby a zkušebního provxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxentovaného ustanovení platí, že si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí u staveb přesahujících hranice kraje, u stavxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xravomoci může docházet tehdy, pokud nebyla daná pravomoc ministerstva k předmětnému rozhodování založena již podle § 13 odst. 6 (opatření či stavba, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xrajů).
K vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně nadřízeným stavebním úřadem přitom může dojít jen zákonem předvídaným procesním poxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtím správního řádu, třeba ve všech shora popsaných případech vyhrazení pravomoci postupovat zřejmě přiměřeně podle § 131 odst. 1 správního řádu. Podlx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xísto podřízeného správního orgánu a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně, a to jmenovitě v případech, pokud se dané řízení týká otázek, které lxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků (§ 144), nebo u věci, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní právní poměry účastníků ve správních obvodech více podřízených správních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxní řád jako obecný právní předpis) je myšlena tak, že v případě postupů podle nyní komentovaného ustanovení stavebního zákona nemusí být vyhrazení pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx těmi skutečnostmi, na které možnost převzetí věci váže citované ustanovení správního řádu. Z § 17 stavebního zákona lze naopak zřetelně dovodit, že nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona dopadá beze zbytku, je to, že vyhrazení pravomoci stavebního úřadu by mělo být provedeno usnesením.
Související právní předpisy
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Základním cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území. Návrh novéhx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xozvoje".
Územní plánování v souladu s udržitelným rozvojem usměrňuje změny v území, koordinuje a harmonizuje požadavky na kvalitní životní prostxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí soustavně a trvale konkretizuje a koordinuje veřejný zájem na využití území, který je soustředěn na racionální využívání zastavěného a zastavitelnxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a ochrany jeho hodnot. Podmínky pro změny v území se stanovují jednotlivými nástroji územního plánování, zejména územně plánovací dokumentací. Přitxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxtelnosti rozvoje měst a regionů. Není však jediným takovým nástrojem: nemůže být úspěšné bez koordinace s dalšími činnostmi a bez koordinace činností x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xednotlivých oborových a územních orgánů veřejné správy a zasahující všechny subjekty územního rozvoje včetně firem a občanů, vyžaduje udržitelný prxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x udržitelnosti chápat současně jako půdu, tedy substrát úrodnosti, jako nositele dalších přírodních zdrojů (vody, nerostných surovin) a jako prostox xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxosti, na nichž záleží udržitelnost rozvoje.
V souladu s Evropskou direktivou 2001/42/EC bylo do naší praxe v roce 1992 zavedeno posouzení vlivů strxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů jejich realizace na životní prostředí.
Stavební zákon integruje hodnocení a posouzení vlivu na životní prostředí v maximální míře přímo do procexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí
ex ante
také monitoring
ex post
.
Za obecné cíle aplikovatelné do praxe územního plánování lze považovat
-
udržitelnou úroveň čerpání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje,
-
soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony, dostupnost infrastruktur a prostupnost vyjádřenou jako dosažitelnost funkčních plxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.10.2009, čj. 6 Ao 3/2009-76
Při maximálně přípustné míře zjednodušení lzx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozvoje území (soulad mezi požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xovinách. Definici pojmu "veřejný zájem" stavební zákon pochopitelně nepodává, neboť jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxané věci.
Současně je pak třeba mít na zřeteli, že v podmínkách demokratického právního státu nelze veřejný zájem ztotožňovat se zájmem většiny; "vůlx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xIng. Alena Navrátilová, Ing. arch. Naděžda Rozmanová a kolektiv), září 2016
Úkoly územního plánování
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxávy na tomto úseku. Specifické úkoly jsou zaměřeny na zjišťování stavu území a jeho hodnot, včetně vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj. Nezastupxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xámci snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof je územnímu plánování svěřen zvláštní úkol ve vztahu k vytváření potřebných podmínek v xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxáří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na připravované záměry.
Navrhovaný zákon prohlubuje orientaci úxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxký rozvoj a sociální soudržnost. Z tohoto důvodu se stanoví úkol obligátního zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jako jedné ze souxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxké součástí územního plánu. Toto vyhodnocení zahrne vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxý a sociální "pilíř" udržitelného rozvoje a o hodnocení vyváženosti vztahu těchto pilířů. Účelem je dosažení komplexního vyhodnocení ve všech potřebxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území tak vytvoří rámec pro návrh řešení politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace a bude podkladem xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxotné struktury, přírodních i civilizačních hodnot a všech činností v území, včetně vyhodnocení veškerých ekonomických, sociálních, ekologických i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxek, do nichž se promítají nároky, potřeby a veškeré činnosti obyvatel. Soustava funkčních složek zahrnuje zejména funkce: výrobu a skladování, zemědxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxí.
Kvalita a vyváženost funkčních složek v území a jejich vzájemné vazby jsou zásadními faktory udržitelného rozvoje území, neboť výrazně působí jxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcké, legislativní), které je nutno využít pro usměrňování potřeb, nároků a rozvoje funkčních složek do podoby vhodné pro rozvoj území, do přijatelnýcx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxt území.
Stavební zákon v § 18 vymezuje cíl územního plánování a v § 19 úkoly územního plánování. Cílem je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánování veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Úkolem územního plánování v zájmu udxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, září 2016
HLAVA II
OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
Zveřejňování písemností
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí řád upravuje vyvěšování opatření obecné povahy a jeho návrhu, úprava ve stavebním zákonu se výslovně vztahuje i na další písemnosti v průběhu pořizoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území (zejména výkresy v nich obsažené) nelze vždy v celém rozsahu vyvěšovat na "fyzické" úřední desce. Nestanoví-li stavební zákon jinak, použije sx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxost zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy v celém rozsahu.
Pořizovatel je povinen umožnit každému seznámit se s návrhem zadání úzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxava nahlížení do spisu se řídí správním řádem.
Komentář
Komentované ustanovení je ve vztahu k pravidlům obsaženým ve správním řádu speciální právxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxnování pomocí veřejné vyhlášky vyvěšované na úředních deskách všech obcí, jichž se písemnost týká, zveřejnit informaci o tom, kde se veřejnost a dotčexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxánovací dokumentace ani vydané územně plánovací dokumentace, jež se řídí ustanoveními správního řádu.
Zadání územně plánovací dokumentace, jakxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xlánovací dokumentace vychází.
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxady pro tvorbu samotného návrhu opatření obecné povahy. Právní úprava se tak odlišuje od obecné úpravy obsažené v § 172 odst. 1 správního řádu, podle níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdárce správním orgánům použitím demonstrativního výčtu prakticky uložil, aby veřejnost a správní orgány seznámili se všemi písemnostmi, které se zaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxx xx xxxxx xx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x x4
Územně plánovací infxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního plánování a stavebních úřadů veřejnosti (např. vlastníkům nemovitostí, investorům, projektantům) o možnostech změn v území a podmínkách vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xzemně plánovacích informací navazuje na právní úpravu o vydávání předběžných informací podle správního řádu.
Komentář
Územně plánovací informxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xředběžné informace v souladu s § 139 správního řádu. Ačkoliv nemá územně plánovací informace formu rozhodnutí ani usnesení a dle judikatury NSS je její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxto vyjádření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xa využití území. Územně plánovací informace se poskytují o podmínkách pro úspěšné vydání rozhodnutí nebo opatření podle tohoto zákona.
Územně pláxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x územně analytických podkladů obce a kraje a ze zpracovaných a zaevidovaných územních studií, a z vydané územně plánovací dokumentace, tj. ze zásad úzexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxým záměrem.
b)
Podmínek vydání regulačního plánu vyplývajících z vydaných zásad územního rozvoje nebo z vydaného územního plánu, podmínek vydánx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxho rozhodnutí. Okruh dotčených orgánů vymezuje vždy správní orgán.
c)
Podmínek vydání územního souhlasu, pokud je jím možné nahradit územní rozhxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xostup při umisťování záměrů, lze využít pouze v zákonem stanovených případech, které jsou vymezeny v ustanovení § 96 odst. 2 a současně musí splnit podxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxky o podrobnější úpravě stavebního zákona. Žadatel kromě požadovaného druhu územně plánovací informace uvede vlastní identifikaci a vymezí nemovitxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xřipojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a to včetně zobrazení celkové situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovanéhx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxostí pro řádné posouzení věci a vydání informace, vyzve příslušný správní orgán žadatele postupem dle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu k doplněnx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxtnosti územně plánovací informace je omezena na 1 rok s tím, že v této lhůtě ji může příslušný správní orgán změnit v případě, že se změnily podmínky, za nixxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xčekávání navrhovatele by mohl zakládat zcela jiný instrument, a to územně plánovací informace, nikoli usnesení rady odpůrce, a to zvláště za situace, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
Územně plánovací informace je úkonem správního orgánu, který je primárně určen pro stavebníka. Nemá tedy povahu pravého podkladu pro vydání rozhodnxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je však skutečně toliko informativní a slouží především pro žadatele, nikoliv pro správní orgány.
Podle soudu byla v řízení před stavebním úřadem vydxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxcí informaci. Správní orgány však pochybily, neboť v téže věci lze vydat územně plánovací informaci pouze jednou, a proto na ni neměly odkazovat.
Závěx x xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvní charakter a neplní tak funkci závazného podkladu pro vydání rozhodnutí.
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 23.9.2015, čj. 22 A 104/2013-62
V případě žxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxoto, i pokud by žalobci byla skutečně poskytnuta územně plánovací informace ve smyslu § 21 stavebního zákona, neměla by tato skutečnost vliv na legitimxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx se domnívá žalobce, tedy že již na základě předběžné informace by mohl svůj záměr legálně zrealizovat, bylo by následné řízení o dodatečném povolení stxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxskytnutých a už vůbec zde nelze mluvit o legitimním očekávání a o ochraně jeho práv nabytých v dobré víře.
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 8.10.2014x xxx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informoval o možnostech změn v území a jednotlivých postupech při jejich provádění. Územně plánovací informaci tak nelze zaměňovat s vydanou územně pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Veřejné projednání
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Návrh zákona předpokládá povinná veřejná jednání při pořizovánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxávní řízení vedená podle stavebního zákona platí ustanovení o veřejném ústním jednání tak, jak jsou upravena v novém správním řádu a se speciální úpraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xísemné formě, kterou předpokládá v § 172 odst. 3 správní řád.
Pořizovatele stavební zákon opravňuje nařídit více než jedno veřejné projednání. Poxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxožství veřejných projednání, spojené obvykle i se změnou místa jejich konání je praktickým vyjádřením dobré správy v podobě vstřícnosti k dotčeným osxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního stádia pořizování územně plánovací dokumentace. Následná xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxzených veřejných projednání, ve smyslu jeho jednotnosti. S ohledem na princip subsidiarity není jednotností představovaného návrhu dotčena možnosx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavebním zákonem jako rozhodný den konání posledního z nařízených veřejných projednání.
Požadavek na vedení písemného záznamu z veřejného projxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxud kromě písemného záznamu z veřejného projednání pořídí i jiný záznam zachycující obsah jednotlivých vystoupení.
Na požadavek vedení písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústního přednesu uplatňovaných stanovisek, námitek či připomínek. S ohledem na povinnost pořizovatele vypořádat se se všemi podáními a rozhodnout o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxikace v odůvodnění vydané územně plánovací dokumentace.
Komentované ustanovení dále požaduje doplnění záznamu veřejného projednání o stanovisxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxřejného projednání na již předem doručená stanoviska, námitky a připomínky. K tomu je vhodné poznamenat, že námitky a připomínky k návrhu územně plánoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní je jednak seznámení veřejnosti s návrhem nad rámec jeho znění vystaveného k nahlédnutí a vyložení dokumentace projektantem, jednak shromáždění přxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxbního zákona vykonávat pouze fyzická osoba - projektant, jenž získal oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě. Podle výkladu provedeného Nejvyšxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo pro veřejné projednání, aby byla umožněna veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xad zákonné vymezení obsahu veřejného projednání lze v jeho konání spatřovat možnost k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxpořádáním.
Související ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx 12.1.2016, čj. 2 As 212/2015-27
Veřejné projednání podle § 22 odst. 1 stavebního zákona nařizuje pořizovatel, který také odpovídá za sepsání písemnxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxonné podmínky. Smyslem veřejného projednání je jednak seznámení veřejnosti s návrhem nad rámec jeho znění vystaveného k nahlédnutí a vyložení dokumexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek. Nelze proto obecně tvrdit, že nekonání veřejného projexxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxl konkrétní dotčení práv stěžovatele v daném případě. Jednalo se o změnu velmi stručnou, zcela jednoznačně pochopitelnou, opakovaně předkládanou vexxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxém projednání návrhu natolik dotčena, že by to mělo být důvodem ke zrušení změny č. 2. Stěžovatel byl s obsahem změny č. 2 seznámen, neměl problém s jejím pxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxx011-526
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace (zakotveného v § 22 stavebního zákona) lze rozdělit do dvou fází: prxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xtavebního zákona), druhou fázi by pak měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxního zákona). Výsledek veřejného projednání by pak měl pořizovateli územně plánovací dokumentace poskytnout cenné podněty a odlišné náhledy na řešexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Podle Nejvyššího správního soudu jsou obě zmíněné fáze veřejného projednání stejně důležité, a proto by jim měl být věnován srovnatelný časový prosxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xzemně plánovací dokumentace, nýbrž právě vzájemný dialog mezi těmito subjekty a dotčenými orgány na straně jedné a veřejností na straně druhé.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účast na projednávání územně plánovací dokumentace a v územním řízení, a to prostřednictvím zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti je účastníkem xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím na základě naplnění požadavků Aarhuské úmluvy, přístup k právní ochraně je kromě možnosti správních žalob podávaných občanskými sdruženxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xúčastňovat se i dílčích jednání při pořizování územně plánovací dokumentace. Zákon stanoví podmínky pro zvolení zástupce veřejnosti na základě zmocxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxář
Komentované ustanovení obecně zavádí do řízení o pořízení návrhu územně plánovací dokumentace institut zástupce
sui generis
. Následující a souxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x extenzivním výkladem přímé účasti zástupce veřejnosti na všech úkonech pořizovatele ve správním řízení, neboť dle obecné právní úpravy obsažené v § 1xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xplatnit kdykoliv v průběhu řízení (ačkoliv její účinky budou odvislé od fáze řízení, v níž byla podána) a není důvodné zpochybňovat možnost zástupce vexxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xkonech je právě umenšené následnými procesními kroky při pořizování opatření obecné povahy, jež navazují na fázi společného jednání. V těchto dalšícx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí obecné povahy.
Dále komentované ustanovení uvádí předpoklady pro to, aby se osoba, fyzická či právnická, mohla stát zástupcem veřejnosti podle sxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx připomínka zákonem stanoveného počtu obyvatel obce či kraje. Zástupce veřejnosti pořizovateli územně plánovací dokumentace dokládá zmocnění veřexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxložena. Zástupce veřejnosti musí na téže podpisové listině vyjádřit přijetí zmocnění. Z jednotlivého podání zástupce veřejnosti by mělo být patrné, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtupce veřejnosti omezen rozsahem zmocnění obsaženým v prohlášení zastoupených obyvatel, tj. obsahem věcně shodné připomínky, již dle § 23 odst. 3 staxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxura
dále dovodila, že zástupce veřejnosti je oprávněn podat návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle § 101a odst. 1 a násl. soudního řxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxní stavebního zákona se autor domnívá, že pokud zmocnění schází, neměla by být tato část podání vypořádána jako podání zástupce veřejnosti. Podání taxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x námitkou osoby oprávněné k podání námitky anebo jako s připomínkou jiné osoby.
O tom, zda osoba prohlašující se zástupcem veřejnosti splňuje podmíxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xéto věci má tato osoba všechna procesní práva zástupce veřejnosti.
Související ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx5-182
Rozšířený senát zdůrazňuje, že pro přiznání aktivní legitimace k podání návrhu dle § xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxě spolku jde o formu právnické osoby, při zvolení zástupce veřejnosti jsou její zájmy reprezentovány fyzickou či právnickou osobou na základě zvláštnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxy, které mají v území, jež má být předmětem regulace opatření obecné povahy, určitý zájem. Zatímco ale členy spolku mohou být jakékoli osoby, které třebx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxé obce.
Osoby, které nepatří mezi stavebním zákonem privilegované skupiny, mohou uplatňovat v řízení o pořízení příslušného opatření obecné povahy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvat kvalifikované námitky. Přísluší mu právo ovlivnit průběh řízení stejným způsobem jako vlastníkům nemovitostí dotčeným regulací. Toto oprávněnx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x 23 odst. 2 stavebního zákona), kteří mají bezprostřední vztah k regulovanému území, v němž žijí. Dotčení právní sféry nelze redukovat na dotčení vlastxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xřiznat vyšší legitimitu než spolku. Je zmocněn k podání námitky transparentně, výslovně jmenovanými občany obce, a při jejím projednání zastupuje tyx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xá určitou výpovědní sílu. Naproti tomu skutečné zájmy sledované určitým spolkem mohou být nejasné.
Kvalifikační požadavky pro územně xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxně plánovací činnost, které jsou nezbytné pro její kvalitní výkon. Výkon této činnosti klade vysoké nároky na odbornost a profesionalitu úředníků. Je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxentace a územně plánovacích podkladů. Zejména možnost přezkumu územně plánovací dokumentace soudy zakotvená stavebním zákonem (nepřímo přes ustanxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxky, jedná se o sledování a aplikaci rozhodovací činnosti správních soudů, která probíhá od roku 2006.
Stavební zákon stanovuje v § x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxební zákon předpokládá, že tyto činnosti budou soustředěny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (na úřadech územního plánování). Stavebxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xzemně plánovací činnosti zabezpečované krajskými úřady.
Obecní a krajské úřady zabezpečují výkon územně plánovací činnosti prostřednictvím úřxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxifikačních požadavků vzdělání a praxe.
Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti je povinen získat podle zákona o úřednících úředník územního saxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxxx xx územní plánování.
K odst. 2:
Stavební zákon stanoví, že autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxvaný architekt vykonávat územně plánovací činnost na obecním nebo krajském úřadu, bude jeho povinností získat osvědčení zvláštní odborné způsobiloxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xutorizaci Autorizačního řádu České komory architektů (ze dne 11.3.2014). Osobám, které nesplňují kvalifikační požadavek vzdělání, lze udělit výjixxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxaxe, osvědčení zvláštní odborné způsobilosti a prokázání odborné činnosti.
Kvalifikační požadavek praxe je stanoven na 18 měsíců pro osoby s vysoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xutorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením.
Kvalifikační předpoklad pro výkon územně plánovací činnxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xbecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxemce o výkon územně plánovací činnosti bez splnění kvalifikačních požadavků. Současně předpokládá, že tyto osoby budou vykonávat územně plánovací čxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxní zákon změnil oproti stavebnímu zákonu z roku 1976 druhy územně plánovacích podkladů. Stanovil nové druhy, a to územně analytické podklady, které buxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxon změnil, zjednodušil druhy územně plánovacích podkladů a současně umožnil i nadále využívat urbanistické studie, územní generely a územní prognózx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxslosti s urbanistickými studiemi byla učiněna výjimka, podle níž je lze využívat za použití § 188a.
Územně analytické podklady (ÚAP) zjišťují a hodxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a její aktualizace, pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a pro pořizování územních studií. ÚAP slouží také xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x územně analytických podkladech § 25 strukturovanými informacemi o území. Jsou informacemi, které lze získat od veřejné správy a vlastní činností poxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se předpokládá úředníky úřadů územního plánování nebo krajských úřadů. Úřady si mohou jako technickou pomoc při zpracování zejména úplné aktualizacx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxra. Zejména je to vhodné v případě ÚAP obcí, kdy příslušné úřady nemají dostatek pracovníků příslušné odbornosti. Odpovědnost za zpracování ÚAP a jejixx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxných problémů nebo některých funkčních systémů pro politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní či regulační plán. Ministerstvo pro mxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxobnějším měřítku než je řešena jimi pořizovaná dokumentace. Ověřování ve větší podrobnosti vede k nalezení řešení. MMR, krajské úřady, obecní a městsxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xřady nadmístní záměry, obecní a městské úřady místní záměry.
Zpracování územní studie je projektovou činností ve výstavbě dle §158 odst. 1 stavebnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxsené působnosti, zabezpečuje je pořizovatel. Vzhledem k tomu, že pořizování územní studie spadá do působnosti státní správy, není její schvalování oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxy veřejné správy, mezi něž patří např. oborové politiky, strategie, koncepce, plány, studie.
Územně plánovací podklady jsou využívány stavebnímx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxmně analytické podklady (ÚAP) zjišťují a hodnotí stav a vývoj území; jsou průběžně pořizovány, resp. aktualizovány. ÚAP zajišťují trvalé a aktuální ixxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxch změn a aktualizací a pro pořizování územních studií. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxný územní plán. ÚAP jsou slovy minulé právní úpravy průzkumy a rozbory, které zabezpečuje pořizovatel. Jsou dle požadavků vyhlášky o územně analytickxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxcování územně plánovací dokumentace na ÚAP navazují doplňkové průzkumy a rozbory. ÚAP obsahují:
a)
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje územx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xměn v území. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx provedení změn v území.
Povinný (minimální) výčet sledovaných jevů pro tvorbu ÚAP je obsažen v příloze č. 1 vyhlášky o územně analytických podkladechx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxtové části obsahuje vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza) v texxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxenství obyvatel území.
Veškeré rozbory a analýzy směřují k určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména požadavky na oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ximity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxicky zaměřených kartogramech a dále na výkrese problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (problémový výkres). Podle potřeby lze zhotovovxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xbcí byly dostatečným podkladem pro pořizování územních plánů a v případě ÚAP krajů pro pořizování zásad územního rozvoje).
Související ustanxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
K dílčí námitce navrhovatelů, že územně analytické podklady Jihomoravského kraje (2011) neobsahují žádné návrhx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxbního zákona obsahují územně analytické podklady zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxěrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Územnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
Pořizování územně analytických podkladů
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Územně analytické podklady (ÚAP) pořizxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxy pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje a újezdní úřady pro území vojenského újezdu v podrobnosti a roxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxce ÚAP smluvně zajistit spolupráci odborného pracovníka na úseku územního plánování, nejlépe autorizovaného architekta nebo autorizovaného inženxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxich aktualizaci však vždy nese úřad územního plánování, resp. krajský úřad.
K odst. 2:
Obsahem podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území jsox xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxováděných zpravidla pořizovatelem ÚAP a další dostupné informace, například statistické údaje.
Údaje o území nevznikají činností pořizovatelex xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxou informacemi o stavu území; o právech, povinnostech a omezeních (váží se k určité části území) vzniklých nebo zjištěných zejména na základě právních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxytí platnosti a účinnosti, které se vyplňují do pasportu údajů o území, který je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky o územně analytických podkladech.
K oxxxx x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxtury. Údaje o území dodává poskytovatel údajů především v digitální vektorové (pokud to povaha údaje o území umožňuje) formě bezodkladně po jejich vznxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxobnějším. Při každé změně údajů o území jsou poskytovatelé údajů povinni dodat aktualizované údaje o území. Při vzniku nových údajů o území jsou poskytxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxutých údajů o území. Jsou také povinni potvrdit správnost, úplnost a aktuálnost jimi poskytnutých údajů o území, a to i při každé jejich úplné aktualizaxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých pro ÚAP, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxm, že nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1 stavebního zákona nebo podle § 27 odst. 3. Pokutu lze za přestupek uložit ve výši do 200 000 Kč.
Sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx
x odst. 5:
Poskytovatelé údajů poskytují údaje o území zdarma. Pouze vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovaxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xa doručení pořizovateli.
Právem poskytovatelů údajů je vyžádat si ÚAP od pořizovatele, a to v rozsahu zveřejňovaném dálkovým přístupem. Pořizovaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxich doručení žadateli. Tuto úhradu nelze žádat od orgánů veřejné správy a jimi zřízených organizací.
Metodika
Metodický návod odboru územního plxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxP obcí a krajů.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Pořizovatel provádí průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) v rozsahu podkladů pro rozxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxtně jejich kontroly.
Současně se průběžně provádí průzkumy území x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx způsobem využití). Tyto části územně plánovacích dokumentací jsou dle metodického návodu odboru územního plánování MMR ze dne 9.5.2016 "Pořizování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxizovatel ÚAP musí zajistit aktuálnost zejména datové části ÚAP a tuto aktualizovanou datovou část poskytnout bezodkladně též všem stavebním úřadům vx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Z § 21 odst. 1 písm. a), § 25 a § 166 stavebního zákona vyplývá, že územně analytické podklady jsou podkladem nejen pro pořizování územně plánovacích doxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xbcí, které nemají platný územní plán.
Tomuto ustanovení odpovídá nejen povinnost poskytovatelů údajů o území, kteří údaje o území poskytují bezodxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
Úplnou aktualizaci ÚAP pořídí pořizovatel každé 2 roky. Nejpozději 18 měsíců od poslední úplné aktualizace ÚAP pořizovatel pořídí návrh nové úplné akxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.
Krajsxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxjů o území od jejich posledního poskytnutí nebo vznikly nové údaje o území, aktualizované nebo nové údaje o území poskytovatel údajů pořizovateli bezoxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
-
v případě, že nedošlo ke změně údajů o území od jejich posledního poskytnutí; v pasportu údajů o území poskytovatel údajů potvrdí, že od doby, kdy příxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvatel údajů vyplní a potvrdí pouze oddíl III. pasportu údajů o území);
-
též oznámí pořizovateli své případné záměry v území (včetně záměrů na vymezxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxzboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxí chybějících dat (zejména technické a dopravní infrastruktury včetně ochranných a bezpečnostních pásem souvisejících s daným jevem);
-
doplněxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
kontrolu úplnosti a aktuálnosti záměrů v území a doplnění nových záměrů, a to včetně jejich vyhodnocení;
-
kontrolu úplnosti a aktuálnosti údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xdajů, v případě těchto rozdílů zjištění skutečného stavu a jeho zohlednění v ÚAP.
Tuto kontrolu a vyhodnocení zajišťuje pořizovatel ÚAP. Při zpxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s krajským úřadem), s ohledem na:
-
již shromážděné údaje o území;
-
sledování vývoje území (trend vývoje);
-
zjištění problémů k řešení, stxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxt;
-
kontrolu a aktualizaci grafické části ÚAP, zvláště problémového výkresu, a to zejména na základě doplněných údajů o území a doplněných záměrů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx6 "Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů", který byl upraven pro potřeby 4. úplné aktualizace ÚAP obcí a krajů.
Souvisexxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlizace územně analytických podkladů (ÚAP) je především seznámení jednotlivých obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se zjištěnými prxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxlémům k řešení, umožní dotazy a uplatnění připomínek (lhůtu a způsob vypořádání právní předpisy neupravují). Má se za to, že pokud se zástupce obce na prxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xrůběhu projednání úplné aktualizace ÚAP a k němu připojit prezenční listinu. Pořizovatel upraví ÚAP podle výsledku projednání s obcemi ve svém správnxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xýsledek projednání, který zahrnuje i informaci, jak byly připomínky obcí zohledněny.
Projednání zjištěných problémů s obcemi je nezbytné v takovxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x 31. 12. sudého roku.
K odst. 3:
ÚAP kraje se předkládají k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území, resp. jehx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxh podkladech. K dokladu o projednání je vhodné přiložit výpis z usnesení zastupitelstva kraje.
Krajský úřad zašle úplnou aktualizaci ÚAP kraje Minxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxení vybraných problémů nebo některých funkčních systémů pro politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní či regulační plán. MMR, krajxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xež je řešena jimi pořizovaná územně plánovací dokumentace. Ověřování ve větší podrobnosti vede k nalezení řešení. MMR, § 30 Územní studie krajské úřaxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx celorepublikové záměry, krajské úřady nadmístní záměry, obecní a městské úřady místní záměry. Pořizovatelé obvykle volí měřítko grafické části úzexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvaných jednotlivými rezorty prověřuje vybrané problémy komplexním řešením účelného využití a prostorové uspořádání území. Oborové studie zpravidxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxlmi obtížně je lze formalizovat do právního předpisu. Právní úprava je z toho důvodu velmi obecná a poskytuje pořizovatelům rozsáhlé možnosti. Obsah, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí návrhu územní studie projektantem. Zadání musí obsahovat všechno, co je významné a potřebné pro naplnění účelu pořizované územní studie:
a)
Cíle x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxch řešení. Podle účelu a jejího vztahu ke stávající územně plánovací dokumentaci můžeme rozlišovat:
-
územní studii sloužící jako podklad pro pořixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxrá má sloužit jako podklad pro rozhodování v území. Pro zadání přitom není podstatné, zda je územní studie pořizována na základě podmínky uvedené v územxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xapovými díly, polohopisným a výškopisným zaměřením řešeného území, a to v závislosti na rozsahu řešeného území, požadovaném obsahu a podrobnosti úzexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxcích na řešení územní studie se nejprve uvede, zda je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a v jakém rozsahu. V této části zadání se uváxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxány).
V případě, že jako první etapa je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, je vhodné, aby si pořizovatel vyhradil právo upřesnit px xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxdie: Požadavky na členění textové části, co má být závěrem textové části (zásady pro rozhodování, doporučení k převzetí některých částí návrhu do územxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxvým podkladem budou zpracovány a v jakém měřítku budou vytištěny), počet požadovaných výtisků (a to i ve vztahu k předání případné první etapy - doplňujxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxsob předání územní studie, případně termín předání jednotlivých etap (je-li etapizace požadována). Zákon nevyžaduje (ale ani nevylučuje) konzultaxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxek uvést.
Zpracování územní studie je projektovou činností ve výstavbě dle § 158 odst. 1, kterou vykonávají fyzické osoby s oprávněním k jejich vxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xořizování územní studie spadá do působnosti státní správy, není její schvalování orgánem samosprávy přípustné.
K odst. 4:
Na závěr pořizovatel úxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxě plánovací činnosti se stává územní studie podkladem pro rozhodování v území.
Metodika
Metodický pokyn odboru územního plánování MMR a ÚÚR z říjnx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Díl 2
Politika územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1 a 2:
Polixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxhraničních a mezinárodních souvislostech. PÚR stanovuje od obecných cílů ke konkrétním záměrům a úkolům územního plánování celostátní strategii úzxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstvy a jinými ústředními správními úřady, do společného dokumentu, kterým současně koordinuje zásady územního rozvoje jednotlivých krajů včetně hlxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxkovaně shledaly, že PÚR není opatřením obecné povahy. Ve svých rozsudcích tak rozebraly PÚR následovně:
Předmětem PÚR není regulace určitého přesxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxlad pro regionální politiku na úrovni státu, a to vše v potřebné míře obecnosti. Jde tedy o koncepční nástroj, který určuje strategii a základní podmínkx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro navazující územně plánovací činnost, zajistit koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových a meziodvětvových konxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxecnosti předmětu regulace (ve smyslu protikladu ve vztahu ke "konkrétnosti" předmětu regulace).
PÚR je primárně určena orgánům veřejné správy, nxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xa přípravě návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxlaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o interní předpis, který však s ohledem na účast veřejnosti při jeho vzniku, jež je zákonem xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxřejné správy v oblasti územního plánování. Politika územního rozvoje je koncepčním (nikoli realizačním) nástrojem územního plánování a představujx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování v území. Neznamená to však, že politikou vytýčený úkol bude nutně naplněn. Jedná se o určixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V tomto smyslu je tedy třeba chápat závaznost politiky, která je primárně určena orgánům veřejné správy, nikoli těm, vůči kterým je veřejná správa vykxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xzemních a regulačních plánů a pro rozhodování v území přitom "... neznamená a ani znamenat nemůže, že by kraje při pořizování zásad územního rozvoje autxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxý postup by byl v rozporu se zvláštními právními předpisy jako je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákon o ochraně přírody a krajiny, pxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxt jako závaznost příslušných územních orgánů převzít do územně plánovací dokumentace vládou České republiky schválený koncepční záměr územního rozxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xejich obsahové vymezení znamenaly pro příslušné územní orgány povinnost automatické realizace, postrádal by způsob, jakým je ve stavebním zákoně upxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxí a vydávání územně plánovací dokumentace. Územně plánovací dokumentace v odpovídající míře podrobnosti zpřesňuje priority územního plánování, roxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxentace s politikou územního rozvoje je hodnocen nadřízeným orgánem územního plánování, a to ve fázi projednání zadání (zprávy o uplatňování územně plxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxd územně plánovací dokumentace s politikou územního rozvoje řeší projektant i pořizovatel v průběhu zpracování územně plánovací dokumentace. Před vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxho rozvoje a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxemním plánem, i když v § 31 odst. 4 je vyslovena závaznost politiky územního rozvoje i pro územní plán.
Judikatura
správních soudů se od přímé vazby odcxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxzace politiky územního rozvoje. Pořizovatelé jsou povinni následně aktualizovat zásady územního rozvoje a změnit územní plány. Není důvodné, aby byxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx měněny územní plány. Pořizovatel již ve fázi zpracování zadání územního plánu má za úkol v zadání upřesnit požadavky vyplývající z politiky územního rxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (příloha č. 6 a č. 9 vyhlášky o územně analytických podkladech). Při projednávání návrhu územního plánu krajský úřad zasílá pořizovateli stanovisko i x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xolitikou územního rozvoje (§ 53 odst. 4 písm. a). Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje (§ 54 odxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu mimo jiné obsahuje vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje (§ 15 vyhlášky o územně analytických podkladech). Uvedené je průxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxzsudky Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud v roce 2014 dospěly k závěru, že xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxe není nezákonné. Soud mimo jiné konstatoval, že i samotná právní úprava ve stavebním zákoně účinná od 1.1.2013 počítá s tím, že obec může ve svém územním xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxstí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučíx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx, jímž byla ústavní stížnost proti tomuto rozsudku odmítnuta jako zjevně neopodstatněná.
Nejvyšší správní soud v roce 2016 dospěl k závěru, že obec xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbyly zpřesněny a konkretizovány v zásadách územního rozvoje, pokud krajský úřad takovou možnost nevyloučí ve svém stanovisku podle § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xýt určitý záměr v území umístěn, musí být převzat a konkretizován závazným správním aktem, kterým jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán, vydávxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli to, zda je tato záležitost nejprve konkretizována a vymezena v zásadách xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxmním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoje.
Politika územního rozvoje je závazná pro rozhodování v území, tzn. pro rozhoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí může být vydáno i pro záměr obsažený (pouze) v politice územního rozvoje bez jeho konkretizace v územně plánovací dokumentaci. Přímou vazbou si stát zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, je schvalovaná vládou, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Judikatura
Usnesení ÚS ze dne 25.11.2015, sp. zn. I. ÚS 2152xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xázorů. Správní soudy dostatečně, srozumitelně a bez známek libovůle odůvodnily závěr, že vymezení územní rezervy v územním plánu při neexistenci zásxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxtavní xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxnesení, nelze hovořit o správním uvážení při jejich přijímání a tudíž ani o možnosti soudního přezkumu.
Rozsudek NSS ze dne 31.8.2016, čj. 4 As 88/20xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxána a vymezena v zásadách územního rozvoje a (fakultativně) teprve poté v územním plánu nebo zda je postupem podle § 43 odst. 1 věty druhé stavebního zákoxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xbec je povinna při vydání územního plánu z politiky územního rozvoje vycházet a vymezení územní rezervy při neexistenci zásad územního rozvoje není nexxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxud byla zařazena do územních rezerv území, která by mohla být v budoucnu zasažena plánovanou výstavbou nadmístního významu.
Obsah polixxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe vytvořit ve svých dokumentech předpoklady pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkumentace. Úkolem celostátního dokumentu je promítnout do politiky územního rozvoje republikové, přeshraniční a mezinárodní dokumenty, které majx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzuje obecně stanovené cíle a úkoly v § 18 a § 19. Politika územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 zpřesnila 23 priorit územního plánování, které se věxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxa územního plánování vyjadřují rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti.
Rozvojovými oblastmi jsou ucelená urbanizovaná území, ktxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstoupením městských funkcí (sekundér, terciér, kvartér). Jde o prostor se zvýšenými požadavky na využití území a jeho změny, v němž se soustřeďují činxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na základě analýzy, která přihlíží ke vzájemným socioekonomickým propojením sídel, zejména měst a sídel městského typu, k rozmístění a struktuře obyxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxního sektoru. Hranice urbanizačních oblastí vůči okolnímu území zpravidla nejsou ostré.
Centra osídlení představují územní zdroj urbanizace roxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxrum, nebo relativně slabší vedlejší centra, která leží ve vzájemné blízkosti, takže propojují a znásobují své urbanizační působení. Některá centra oxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxitačního jádra pro přilehlý region.
Rozvojová osa je lineární prostorový útvar, který propojuje rozvojové oblasti. Rozvojové osy mohou rovněž vzxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxodního, celostátního, nadregionálního a regionálního významu. V rozvojových osách se projevují zvýšené požadavky na využití území a jeho změny.
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Fakticky se jedná na jedné straně o oblxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx straně o oblasti významné z hlediska přírodních hodnot.
Politika územního rozvoje vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastrukturx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxádřeno ve vyšší míře podrobnosti než ostatní prvky, které politika územního rozvoje reguluje. Pouze v případě vymezení dopravní a technické infrastrxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xoridorů.
Míře podrobnosti ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury se věnoval NSS, který konstatoval, že není možné, aby o mezinárodnxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxzinárodních dopravních staveb jsou jednotlivé státy často vázány mezinárodními dohodami. Bez možnosti zahrnout tyto trasy do územně plánovací dokuxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xterá je v působnosti subjektu oprávněného o takových věcech rozhodovat, tj. vlády. Partnerem pro diskuzi ohledně jeho vymezení mohou také být jen předxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plochy a koridory, které svým významem přesahují území jednoho kraje, vymezeny již v politice územního rozvoje, jež je vydávána na základě usnesení vlxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizikax
x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xákonu, která stanoví rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx politiky územního rozvoje předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hosxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxcí budoucích. Úkolem vyhodnocení je zajistit, aby politika územního rozvoje naplňovala uvedené předpoklady.
Související ustanovení
- § 5 odstx xx x xxx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxidoru procházejícím skrze celé území státu rozhodovaly jednotlivé kraje či obce. Nelze ani pomíjet tu skutečnost, že při plánování mezinárodních dopxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx území státu by stát neměl nástroj, jak těmto dohodám, při respektování vnitrostátní regulace, dostát.
Jedná-li se tedy o koridor mezinárodního či náxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxových věcech rozhodovat, tj. vlády. Partnerem pro diskuzi ohledně jeho vymezení mohou také být jen představitelé jednotlivých států. V souladu s tím jxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxdávána na základě usnesení vlády.
Návrh politiky územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxi jsou členy konzultačního a koordinačního výboru.
Konzultační výbor zajišťuje součinnost ministerstev, ústředních správních úřadů a krajů při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxu politiku územního rozvoje a vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území; projednává vzájemné územní vazby a dopady do úzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxých při práci konzultačního výboru, které přesahují odbornou rovinu a mají politický rozměr. V této souvislosti rovněž projednává vzájemné územní vaxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx územního rozvoje jsou územně plánovací podklady, pořízené ministerstvem pro místní rozvoj a kraji, jsou jimi územní studie a územně analytické podklxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxje pořízené ministerstvem pro místní rozvoj. Využívány jsou veškeré podklady a dokumenty předané ministerstvy a ústředními správními úřady, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxentem, který koordinuje záměry státu v mezinárodních souvislostech, proto podkladem jsou i mezinárodní závazky České republiky vztahujících se k úzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxostředí - je zpráva o stavu životního prostředí.
K odst. 3-5:
Návrh politiky územního rozvoje včetně vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýboru, se projednává způsobem a podle lhůt stanovených stavebním zákonem s ministerstvy, ústředními správními úřady a kraji. Politika územního rozvxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgány a rady krajů uplatňují stanoviska. Ministerstva a ústřední správní orgány hájí veřejné zájmy v souladu se zvláštními právními předpisy, proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxního rozvoje zohlední.
K odst. 6:
Kopie veškerých obdržených stanovisek a připomínek, výsledky případných konzultací ministerstvo pro místní rxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxvání vlivů na životní prostředí.
K odst. 7:
V případě významného negativního vlivu politiky územního rozvoje na příznivý stav předmětu ochrany nexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí uvedená Ministerstvem životního prostředí ve stanovisku promítne pořizovatel do politiky územního rozvoje.
K odst. 8:
Ministerstvo pro místnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxátů a výsledky konzultací a upraví návrh politiky územního rozvoje. Upravený návrh politiky územního rozvoje projednává v konzultačním případně kooxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Schxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Jedná se o podklady, které dokumentují proces jejího pořízení.
K písm. a)
Vládě se předkládá zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvojxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxce zohledněna. Obdobně jsou ve zprávě obsaženy připomínky obcí, veřejnosti a vyjádření sousedních států a výsledky konzultací, všechny jsou vyhodnoxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoje na udržitelný rozvoj území, která nemá stavebním zákonem ani prováděcí vyhláškou stanovený obsah, pouze příloha stavebního zákona upravuje obsxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxtatných částech - posuzování vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, hodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj území Ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výbxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxů na životní prostředí, k němuž ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje sdělení, jak bylo zohledněno.
Vláda schvaluje politiku územního rozvoje uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxisející ustanovení
- § 19, § 33, příloha stavebního zákona
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její aktualizace Ministerstvem pro místní rozvoj svoláváno jednání konzultačního výboru, na němž je sledováno plnění úkolů vyplývajících z politikx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxji, průběžně lze uplatňovat návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje včetně jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a důvody na pořízení nové polixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxsterstvy, ústředními správními úřady a kraji. Úkolem zprávy je vyhodnotit, zda se změnily podmínky, za nichž byla politika územního rozvoje nebo její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxádě podklad pro rozhodnutí o aktualizaci platné politiky územního rozvoje nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje v případě, že z vyxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxcení jejího uplatňování zaměřeno na plnění úkolů územního plánování a na provádění koordinace tvorby a aktualizace zásad územního rozvoje; na plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxumentů; na koordinaci rozvojových záměrů, tj. záměrů na změny v území republikového významu, zejména pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxx zpracování zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje jsou využívány poznatky z dokumentů a podkladů jednotlivých ministerstev, ústředních spxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozvoje. Dále jsou využívány výstupy územně plánovací činnosti krajů a obcí, zejména zásady územního rozvoje vydané kraji a územně analytické podkladx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxich územní rozvoj; zprávy o stavu životního prostředí, činnost konzultačního výboru a další náměty na aktualizaci politiky územního rozvoje od minisxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe zprávy vyplyne závěr, že je nebo není potřeba aktualizovat politiku územního rozvoje nebo je potřebné zpracovat novou politiku územního rozvoje.
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z hlediska vlivů na životní prostředí a orgány ochrany přírody uplatní stanoviska z hlediska možného významného negativního vlivu na území
NATURA
20xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xzemního rozvoje.
K odst. 4:
Na základě poskytnutých podkladů dle stavebního zákona rozhoduje vláda o pořízení aktualizace politiky územního roxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxce politiky územního rozvoje nebo nové politiky územního rozvoje.
K odst. 5:
Stavební zákon stanovuje postup pořízení aktualizace politiky územxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxdě může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt bez předložení zprávy o uplatňování politiky územního xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx
Díl 3
Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1
Zásady územního rozvoje
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxuje základní strategii pro rozvoj svého území, tedy základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje. Významná při jejich tvorbě je skxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xlány velkých územních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxvoje území je jeho poznání. První fází zpracování ZÚR (nebo podkladů sloužících pro jejich zpracování) je analýza uspořádání území kraje. Jde tedy o anxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkčních sídelních vztahů propojujících v různé kvalitě a intenzitě jednotlivá místa zkoumaného území do uceleného systému. Na analytickou část naxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy, a samosprávou kraje a obcí s využitím územně plánovacích podkladů (územně analytických podkladů kraje a územních studií), oborových studií, odvětxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. ZÚR vychází z politiky územního rozvoje. ZÚR v nadmístních souvislostech zpřesňují záležitosti mezixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx012 Sb.) stanovil zásadu, že ZÚR mohou obsahovat i záležitosti týkající se rozvoje státu neobsažené v politice územního rozvoje. Jedná se pouze o takovx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xriorit územního plánování kraje k upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje hodnot území kraje přes vymezení oblastí a os až k vymezení plxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkladů a územně plánovacích dokumentací. Jedná se o priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, územní podmínky koncxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xzemí kraje, a to vymezením rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí. Obdobně je řešena krajina stanovením cílových charakteristix xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxbility jsou vymezeny v podrobnosti ploch nebo koridorů nebo územními rezervami. Plochy nebo koridory územních rezerv jsou stanoveny pro ty záměry, jexxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xzemí, ovšem s výjimkou těch, které by znemožnily či podstatně ztížily budoucí využití území způsobem, pro nějž má být území prověřeno. Územní rezerva bx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxváno ve zprávě o uplatňování ZÚR. V návaznosti na zprávy o uplatňování ZÚR by pak mělo dojít ke zformulování konečného rozhodnutí o využití tohoto území x x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxných prvků. Dopravní a technická infrastruktura je již od nejvyšší úrovně nástrojů územního plánování vymezována pomocí ploch a koridorů. Dopravní a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvoje vymezena pomocí koridorů. Vzhledem k závaznosti vyšších nástrojů územního plánování pro nižší stupně (viz § 36 odst. 5, § 43 odst. 5 stavebního zákxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxkto vysoká míra konkretizace daných záměrů je vlastní spíše nižším nástrojům územního plánování, v případě dopravní a technické infrastruktury je poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe představuje zásah do vlastnického práva k pozemku, který je do ploch a koridorů pro biocentra nebo biokoridory zahrnut. Již v této fázi územního plánoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpovat v dohodě s vlastníkem pozemku ukládají ustanovení až ve vztahu k samotné realizaci konkrétních kroků. Dohoda s vlastníkem pozemku není vyžadováxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí, který minimalizuje počet osob potenciálně dotčených na právech, a požadavkem ponechání dostatečného prostoru, který v nižších stupních územně plxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxka koridoru naopak poskytuje nástrojům územního plánování nižšího stupně určitou volnost pro zohlednění konkrétních místních podmínek. Význam mimxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxny v samotných zásadách územního rozvoje. Vymezení mimoúrovňových křižovatek je nutno chápat jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu.
Měřítko xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je z hlediska předběžné opatrnosti pořizovatelské praxe potřebné mít k dispozici podrobnější prověření, v němž je záměr zkoumán jak z hledisek územnxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxup - záměry před jejich zapracováním do ZÚR prověřit oborovou nebo územní studií, jejímž cílem je mimo jiné navrhnout vymezení rozsahu plochy nebo korixxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xélce procesu tvorby zásad územního rozvoje a dynamickému procesu výstavby je pochopitelné, že mapové podklady použité pro tvorbu zásad územního rozvxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xakovou vadou, která by byla v rozporu se smyslem územního plánování.
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxotní prostředí. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není dle novely stavebního zákona účinné k 1.1.2013 součástí návrhu ZÚR. Jedná se tedy o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem na svoje dopady do území, a tím i života jeho obyvatel, specifickou kategorii plánovacích nástrojů. Jedná se o koncepce, jež jsou předmětem poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxlitiky územního rozvoje se jedná o opatření obecné povahy) zaručeny účinné právní nástroje obrany před nezákonnostmi při jejich pořízení. Mezi tyto nxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxn o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 306 s.)
Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území je zxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech a vyhodnocení přínosu ZÚR k naplnění priorit územního plánování.
V praxi nejdiskutoxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xEA vypořádají s většinou bodů přílohy stavebního zákona, nejvíce problémů činí bod 6, který ukládá zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů vaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxch a přechodných, kladných a záporných. NSS se v rozsudku 1 Ao 7/2011-526 vyjádřil, že hodnocení CEA (Cumulative Environmental Assessment, posuzovánx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x roku 2012 ...) součástí hodnocení SEA (Strategic Environmental Assessment, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). Obsah tohoto hodnocenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x) identifikaci a popis možných kumulativních a synergických vlivů, 4) posouzení těchto vlivů, 5) vymezení kompenzačních opatření a 6) stanovení pravxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvíce problémů i nadále v praxi činí vytvoření vhodné metodiky pro posuzování všech vlivů uvedených v bodě 6 přílohy ke stavebnímu zákonu, praxe dopoxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxné v zásadách územního rozvoje a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní prostředí v kombinaci s každým dalším záměrem, který je v zásadách úzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo v důsledku zjištění učiněných v rámci řádně prováděného procesu pořizování zásad územního rozvoje.
Z právních předpisů neplyne povinnost zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xednotlivých ploch a koridorů. Taková povinnost může být stanovena dotčeným orgánem na úseku posuzování vlivů koncepce na životní prostředí nebo v zadxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být založeno na hodnocení jednotlivých koridorů event. jejich dílčích úseků. NSS takový postup považuje za jediný možný, neboť pouze takto lze relatixxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsí být zaměřeno na vlivy všech ploch a koridorů obsažených v návrhu ZÚR, včetně jejich vzájemného ovlivňování. Koncepci jako celek lze totiž považovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxí oblasti prochází hodnocením dle metodiky zpracované MŽP. Hodnocení probíhá v podrobnosti ZÚR, což činí s ohledem na rozsah některých lokalit probléxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxí vliv na území zařazená do soustavy
NATURA
2000. Hodnocení vlivů konkrétních dílčích záměrů obsažených v koncepci na celistvost evropsky významnýcx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxedení je nezbytné disponovat celou řadou podrobných informací o konkrétní podobě daného záměru. Tyto informace ovšem nejsou ve fázi pořizování zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxřována posuzovateli SEA a hodnotiteli
NATURA
, výsledkem hodnocení SEA a
NATURA
2000 je návrh úprav dokumentu, které zpracovatel ZÚR zapracovává do sxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xořízení územní studie není na rozdíl od územního plánu podmínkou pro rozhodování v území. Územní studií se většinou prověřuje rozsáhlé území, blokace xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxnamu, které jsou zpřesňovány a rozvíjeny v nadmístních souvislostech. Územní studií je vhodné prověřovat veškeré záměry nadmístního významu, a to od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx charakteristiky krajiny, dopravu jako celek nebo jednotlivé druhy dopravy atd.
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx být využita. A obráceně územní studie pro záměry celorepublikového či nadmístního významu může být pořízena i v případě, že není v ZÚR uložena. Výhodou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxo kraje) schválením ZÚR schvaluje závazek kraje územní studii pořídit a tedy uvolnit pro ni finanční prostředky. Podmínku, resp. povinnost vypracovax xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxergických vlivů.
Zásady územního rozvoje mohou využít další možnosti stanovené stavebním zákonem a uložit pro plochu nebo koridor podmínku zpracxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxbo koridoru podstatně menšího rozsahu než tomu je u územní studie. Dopady do území jsou velmi výrazné, proto bude vždy velmi pečlivě zvažován účel a nutnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxtosti.
K odst. 3:
Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxcházející územím více obcí. Zákon vylučuje, aby prostřednictvím zásad územního rozvoje kraj intervenoval do pravomoci obcí a řešil problémy v jejich xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvých změn v území, které mají dopad do správního území více obcí.
ZÚR naplňují princip subsidiarity (požadavek efektivity rozhodování a blízkosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxdnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury.
K naplnění cílů územního plánování zakotvených v § 18 stavebního zákona z roku 2006 musí mít xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkon o ochraně přírody a krajiny) je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraj v rámci územního plánování nemůže snížit. Dospěje-lx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxější kritéria. Omezení jakéhokoliv jiného zájmu či aktivity v území musí být úměrné ohrožení předmětných hodnot.
K odst. 4:
ZÚR se vydávají formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxě jako v minulosti textovou a grafickou část. Odůvodnění je dokumentováno rovněž textovou a grafickou částí. Náležitosti jsou stanoveny vyhláškou o úxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zákona věnované přezkoumání návrhu ZÚR krajským úřadem (§ 40 stavebního zákona).
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 28.5xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxovací dokumentace možnost zohlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákony (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že zvláštní podmínky jeho území vyžadují intenzivnější ochranu, může přijmout pro ochranu hodnot chráněných zvláštními zákony přísnější kritériax xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxsňuje ochrana určitého zájmu v rámci zásad územního rozvoje nad zvláštním zákonem stanovený rámec, je přesvědčivé odůvodnění, ze kterého je zřejmé, v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnického práva k pozemku, který je do biokoridoru zahrnut. Již v této fázi územního plánování je totiž vlastník omezen v možném budoucím využití pozemkux xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxováním biokoridoru.
Rozsudek NSS ze dne 31.1.2013, čj. 4 Aos 1/2012-105
Nelze trvat na tom, aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxaci s každým dalším záměrem, který je v zásadách územního rozvoje vymezen, nýbrž je dostačující, pokud dojde ke zhodnocení kumulativních a synergickýxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dochází, nebo v důsledku zjištění učiněných v rámci řádně prováděného procesu pořizování zásad územního rozvoje.
Při přezkumu vyhodnocení kumulatxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních zásahů do územně plánovací dokumentace. Podle této zásady soud toliko přezkoumává, zda posouzení má zákonem požadované náležitosti, zda je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxly odbornou stránku věci, neboť takový přezkum jim nepřísluší; odborné posouzení věci a volba konkrétního řešení je na pořizovateli územně plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx namístě, aby správní soudy při přezkumu opatření obecné povahy tohoto typu postupovaly obzvlášť obezřetně.
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx míry podrobnosti vymezení ostatních regulovaných prvků,
Obsah hodnocení vyplývá z přílohy stavebního zákona a z přílohy I směrnice CEA a musí zahrnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxpis možných kumulativních a synergických vlivů, posouzení těchto vlivů (zejména zhodnocení jejich předpokládaných dopadů na složky životního prosxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxování kumulativních a synergických vlivů. V rámci hodnocení CEA je zpracovatel povinen postupovat vždy v souladu se zásadou předběžné opatrnosti - vyxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxorové studie, případně územní studii nebo regulační plán stanovenou v ZÚR (viz § 36 odst. 2 stavebního zákona) lze za určitých okolností xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxt svoji regulační funkci, musí být postaveny na dostatečných zjištěních a musí být v určité míře konkrétní. Zdejší soud odkazuje na stanovisko Evropskx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxmního rozvoje brány jako koncepční plánovací nástroj) není možné, aby území, na němž jsou překračovány veřejnoprávní limity imisí znečištění ovzdušx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx svém důsledku muselo vést k nulovému rozvoji v některých oblastech, přičemž nelze vyloučit ani zhoršování situace v důsledku absence koncepčního řešxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxho odhadu, nikoliv s přesností vlastní exaktním vědám.
Povinnost navrhovat varianty v rámci každé SEA ovšem směrnicí uložena není. Čl. 5 odst. 1 směrnxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz shora). Zpracovatel koncepce (zásad územního rozvoje) nemá povinnost předložit k posouzení vlivů na životní prostředí variantní návrh koncepxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxe, event. návrh obsahující variantně řešené jednotlivé plochy a koridory nastává tehdy, jestliže tento požadavek obsahuje schválené zadání zásad (pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xe i nadále možno činit změny, ovšem s výjimkou těch, které by znemožnily či podstatně ztížily budoucí využití území způsobem, pro nějž má být území prověxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxervu způsobem, jímž dojde k vyvážení mezi konkrétními potřebami rozvoje a "vyblokováním" části území pro případnou realizaci záměru. Územní rezerva xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxováno ve zprávě o uplatňování ZÚR. V návaznosti na zprávy o uplatňování ZÚR by pak mělo dojít ke zformulování konečného rozhodnutí o využití tohoto územx x x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení jsou plochy a koridory dle PÚR 2008, plochy a koridory nadmístního významu a územní rezervy. Navrhovatelé mají pravdu v tom, že posouzení vlixx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Ba naopak považuje takový postup za jediný možný, neboť pouze takto lze relativně podrobně posoudit vlivy jednotlivých záměrů, pro jejichž realizacx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xčetně jejich vzájemného ovlivňování. Koncepci jako celek lze totiž xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xzemního rozvoje nebylo možné v případě některých záměrů přesně kvantifikovat jejich možný negativní vliv na území zařazená do soustavy
NATURA
2000.
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx také vymezeny v samotných zásadách územního rozvoje.
Šíře dané plochy či koridoru by měla být kompromisem mezi požadavkem přesného vymezení, který mxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh nástrojů umožňuje variantní řešení a upřesnění daného záměru.
Zakreslení napojení na stávající silniční síť, tj. technické řešení mimoúrovňové kxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obcí.
Soud se neztotožnil ani s námitkou, že základním parametrem pro vyhodnocení vlivů záměru dopravní stavby na životní prostředí a veřejné zdraví xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxlečenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě nemají přímý účinek a nelze se jich dovolávat v řízeních před vnitrostátními soudy.
Dle názoru soudx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zásad územního rozvoje nebudou nikdy zcela aktuální.
Návrh zásad územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komenxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxdné straně stojí veřejná správa, úředníci s oprávněním k výkonu činnosti v oblasti územního plánování, kteří vykonávají všechny činnosti spojené zejxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxné projekční práce (např. urbanista, dopravní inženýr, hodnotitelé vlivů koncepce na životní prostředí, veřejné zdraví, lokality
NATURA
2000 atd.xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s autorizací pro obor územní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 158 odst. 1, autorizační zákon).
Je účelné, aby proces přípravy neprobíhal xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxmáty pro pořádání diskuzí na určitá vybraná témata, kterými projektant ověří či zjistí přístup k jejich řešení. K návrhu ZÚR pořizovatel zajistí vyhodxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xozvoj území součástí návrhu ZÚR. Jedná se tedy o dvě samostatné dokumentace.
Zásady územního rozvoje jsou důležitým nástrojem územního plánováníx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxého rozvoje území, kterého lze dosáhnout vyvážením vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxm kraji dosaženo jinými způsoby a nástroji, odvíjejícími se od místních podmínek a zvláštností území.
Pokud mají být naplněny cíle územního plánovxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx částem republiky. Zvláštními zákony je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraje v rámci územního plánování nemůže snížit. Dosxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy přísnější kritéria. Nutnou součástí rozhodnutí kraje pro zpřísnění ochrany určitého zájmu nad zákonem stanovený rámec je přesvědčivé odůvodnění.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx tvorby a schvalování zásad územního rozvoje jsou stavebním zákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromýcx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxrmulovaných v zadání nebo zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje navrhne dokument. Protože je proces přípravy ZÚR dynamický, obsah návrhu dokumxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxzvoje byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schváleného zadání (zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje) vxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxčené orgány se koná ústní jednání.
Kompetence
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákony, resp. zákony, které jsou vůči stavebnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxvahy. ZÚR jsou svou povahou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxtčených orgánů vydávaná jako závazný podklad pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona nejsou samostatně soudně přezkoumatelná. Správnoxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdat požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude mít příslušná obec či kraj, o jejíž územně plánovací dokumentaci jde, možxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxctví v rámci řízení o zrušení opatření obecné povah.
Zásady územního rozvoje musí vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních přxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xdehrává primárně prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů a prostřednictvím vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Pokud řešení ZÚR xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zastupitelstva kraje na návrh pořizovatele). Mezi stanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi stanoviskem dotčeného orgánu a pořizovatele může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxých orgánů, kterými si pořizovatel ověří a dohodne s dotčenými orgány potřebnost a rozsah úprav dokumentu.
K odst. 3:
Právní úprava účinná od 1.1.2xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústní jednání se pro veřejnost nekoná, veřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž každý může uplatnit písemnou připomínku. Práxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxněné připomínky jsou pro pořizovatele testem přijatelnosti navrhovaného řešení.
Účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí je jedníx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu ke zvážení celé problematiky. Nezbytnou podmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosti přesné, správné a včasné informaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnativy rozhodování. Tato účast musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce. (více - www.ucastverejnosti.cz)
K odst. 4:
Krajský úřad vx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxední stát o konzultace projeví zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultacx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Projednání je obvykle vedeno samostatně.
K odst. 6:
Návrh zásad územního rozvoje posuzuje Ministerstvo životního prostředí a vydává stanovisko x xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe, vyhodnocení vlivů zásad na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtavební zákon však v § 19 odst. 2 a ve své příloze obsahuje zvláštní úpravu náležitostí posouzení vlivů územně plánovací dokumentace jako zvláštní katxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace na životní prostředí. Příloha ke stavebnímu zákonu tak je vůči příloze č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu zvlášxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je stanoviskem dotčeného orgánu, které však není při schvalování územního plánu závazné. Případná xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu, tedy v rámci soudního přezkumu opatření obecné povahy.
Právní předpisy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí nejsou v žádném přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxí maximálně zohlednit hledisko obsahové. Jestliže účelem procedury posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí je obstarání potřebných inxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxoceduru dodržet.
K odst. 7:
Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že zásady územního rozvoje mají význxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxuladu s politikou územního rozvoje a z hlediska mezinárodní a celostátní koordinace využívání území. Ministerstvu jsou pořizovatelem k posouzení přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxtací bez jejich vyhodnocení. Ministerstvo může ve svém stanovisku upozornit na nedostatky. Pokud ministerstvo upozorní na nedostatky, o potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 28.5.2014, čj. 9 Ao 6/2011-267
Pokud mají být naplněny cíle územního plánování zaxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxm republiky. Zvláštními zákony je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraje v rámci územního plánování nemůže snížit. Dospěje-xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnější kritéria. Nutnou součástí rozhodnutí kraje pro zpřísnění ochrany určitého zájmu nad zákonem stanovený rámec je přesvědčivé odůvodnění.
Roxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schváleného zadání vycházel.
Podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona dotčené orgány vydávají pro poxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa.
Stanoviska dotčených orgánů vydávaná jako závazný podklad pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona nejsou samostatně soudně přezkouxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxí rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude mít příslušná obec či kraj, o jejíž územně plánovací dokumxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xprávním soudnictví v rámci řízení o zrušení opatření obecné povahy.
Zásady územního rozvoje jsou svou povahou strategickým dokumentem, čemuž by mělx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxovni obecnosti, než stanoviska uplatňovaná např. v průběhu pořizování územních plánů nebo v průběhu územních řízení.
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxí.
Praxí ověřeným přístupem je písemné vyhodnocení každého stanoviska dotčeného orgánu včetně dohody jeho vyhodnocení, kterou lze předejít náslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxeným přístupem je i písemné vyhodnocení každé připomínky podané obcí a veřejností a připomínek sousedních krajů, jako jejich součástí se uvedou rovněx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxným orgánem je nutné jejich vyřešení postupy podle správního řádu (§ 136 odst. 6).
K odst. 2:
Nezbytným krokem v procesu pořizování ZÚR je výběr varixxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxešení případných rozporů, po vyhodnocení připomínek obcí, veřejnosti a sousedních krajů, která xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvatel rovněž ze stanoviska ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, které nemusí být zcela respektováno. Pokud není stanoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdí. Výběr varianty řešení je kompetencí zastupitelstva kraje.
Na závěr etapy společného jednání upraví projektant zásady územního rozvoje podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sousedních krajů, výsledku mezistátních konzultací a výběru výsledné varianty řešení. Projektant v úpravě zohlední i stanovisko ministerstva pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx metodické sdělení, které lze analogicky aplikovat i na úpravu ZÚR. Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxvoj území (např. vymezení nových zastavitelných ploch, změna koncepce řešení atd.), pořizovatel zajistí odpovídající úpravu či doplnění "vyhodnocxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxpolečné jednání). Tyto úpravy budou předmětem projednání postupem podle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání), kde se projeví jako "části řešxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxné zájmy, pořídí se nový návrh zásad územního rozvoje. Pro nový návrh ZÚR je nutné zpracovat pokyny, které navrhne pořizovatel a předloží je ke schválenx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxsouzení zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajixxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxání vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22.7.2013, Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen "ÚP") z hlexxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení o zásadách územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Veřejným projednáním je zahájeno řxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním zákonem je veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které je veřejnosti oznamováno veřejxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a sousední kraje.
Potřeba přiměřeného, účinného a včasného informování veřejnosti, jakož i požadavek na přítomnost veřejnosti při veřejném projxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxrhuské úmluvy.
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvořit odbornx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxjná diskuze spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxěty a odlišné náhledy na řešenou problematiku, případně identifikovat sporné otázky, jimž bude nutné věnovat více pozornosti při koncipování výsledxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho rozvoje včetně návrhu zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou x xxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxná. Pro orgány územního samosprávného xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xnvestor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. Dotčené orgány a ministerstvo pro místní rozvoj mohou podat stxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxítka zpracované dokumentace.
K uvedenému lze dodat, že Ústavou a Listinou základních práv a svobod deklarovaného práva na příznivé životní prostřxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připomínka či námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto poxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy. Z hledisxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xako připomínky.
K odst. 3:
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, sx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek.
Dle judikatury sprxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxího rozvoje klást stejné požadavky jako v případě typických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách muxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené. Není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemix xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxných námitek zaujal NSS stanovisko, že vznesený požadavek nemá oporu v žádném právním předpisu; ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xozhodnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání námitek odděleně po jednotlivých bodech (je-li zformuxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění. Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je kraj oprávněn zvolit si sám způsob jejich vypořádání, tedy napxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxmitkách a návrhy vyhodnocení připomínek doručí pořizovatel dotčeným orgánům a ministerstvu pro místní rozvoj a vyzve je, aby k nim uplatnily stanovisxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxčkávání na stanoviska dotčených orgánů.
Pokud dle vyhodnocení výsledků veřejného projednání je nezbytné upravit návrh zásad územního rozvoje přxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xráv subjektů oprávněných podat námitku nebo do veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony.
K odst. 5:
Stavební zákon připouští situaci, že je nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtu již ve fázi zpracování návrhu zásad územního rozvoje pro společné jednání. Pokud taková situace nastane, stavební zákon stanovuje proceduru opakxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxmního rozvoje zcela přepracovat. Stavební zákon umožňuje část zásad územního rozvoje přepracovat a část zásad územního rozvoje, která splňuje požadxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příznivé životní prostředí. Ačkoliv článek 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod přiznává toto právo každému, lze se jej v souladu s článkem 41 odxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxrétní práva a povinnosti a nikoliv výše zmíněné programové normy zákona o životním prostředí.
Rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správnxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje kraj podané námitky za lixxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
Právní názor navrhovatelů o nutnosti samostatného vypořádání uplatněných námitek v rozhodnutí o námitkách nemá oporu v žádném právním předpisu; usxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxšný správní orgán o námitkách rozhodnout.
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první čxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxk měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčenýxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xy jim měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Pokud i přes formální pochybení - posouzení námxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Přezkoumání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxraně v etapách, které jsou připravovány projektantem v úzké součinnosti pořizovatele a na druhé straně v etapách, které řídí pořizovatel v úzké součinxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxmat soulad návrhu zásad územního rozvoje právě s cíli a úkoly územního plánování. Povinnost odůvodnit zásady územního rozvoje z hlediska souladu s cílx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x soudy byly schopny posoudit, zda nedochází k ohrožení jejich zájmů v území. Úkolem je rovněž přezkoumat soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvatel přezkoumává projektantem zpracované či upravené zásady územního rozvoje a vyhodnocení vlivů před zahájením společného jednání a veřejného prxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (znovu ověřuje), zda v průběhu pořízení ZÚR byla respektována politika § 40 územního rozvoje, stavební zákon, jeho prováděcí předpisy a zvláštní práxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedpisů a ze správního řádu. Odůvodnění ZÚR se zpracovává průběžně a jsou do něj postupně doplňovány výstupy jednotlivých etap pořizování dokumentacex xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxisy nebo správním řádem. Součástí odůvodnění jsou stručné základní informace o postupu pořízení ZÚR, údaje o splnění zadání (nebo zprávy o uplatňovánx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní vlivů na životní prostředí, jedná se zejména o závěry vyhodnocení. Součástí odůvodnění je rovněž stanovisko SEA včetně sdělení, jak byly jeho požadxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxné. V odůvodnění návrhu ZÚR se uvede komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. Dále je v odůvodnění vyhodnocena koordinace využxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxcí s nimi, výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxřádání připomínek.
K odst. 3:
Výsledkem přezkoumání návrhu ZÚR podle § 40 odst. 1 může být zjištěn rozpor s některým právním předpisem, pak nezbývx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. NSS 1 Ao 7/2011-526
Právní názor navrhovatelů o nutnosti samostatného vypořádání uplatněnýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný správní orgán o námitkách rozhodnout. Ze shora citované judikatury pak xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání námitek odděleně po jednotlivých boxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxým způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění.
Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je odpůrce oprávněn zvolit si sám způsob jejixx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010-185
Povinnost odůvodnit územní plán nebo jeho změnu z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánoxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxny posoudit, zda územním plánem či jeho změnou nedochází k takovému ohrožení.
Usnesení NSS ze dne 27.10.2010, čj. 2 Ao 5/2010-24
Rozhodnutí o námitxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxbní zákon v ustanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanovení je též zřejmé, že materializovaný výstup vypořádání uplatněné náxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxní.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. NSS x xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření obecné povahy. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého namítatele samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xořizování zásad územního rozvoje je jejich vydání. Tato pravomoc je svěřena § 7 odst. 2 zastupitelstvu kraje, které je vydává v samostatné působnostix xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem Ministerstva pro místnx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxitce. Pokud je totiž stanovisko závazným podkladem pro zásady územního rozvoje, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě zásad územního rozvoje odxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje zastupitelstvem krajskému úřadu na rozdíl od zastupitelstva obce, které může v případě nesouhlasu s předloženým návrhem územního plánu nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxpitelstva obce a kraje při přijímání územně plánovací dokumentace by měla být analogická.
Pro zákonnost procesu schvalování územně plánovací dokxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxtiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zastupitelskxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xakt, že si zastupitelé dané podklady v jejich úplnosti prostudovali a seznámili se s jejich obsahem. Na zákonnost ZÚR tedy rozsah podkladů, které zastuxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxní jsou formální náležitosti vyplývající ze správního řádu, a to jejich publikace veřejnou vyhláškou, kterou se oznamuje jejich vydání. Vydání zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xbvodů se opatření obecné povahy týká. Nabývají v souladu s § 173 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxsady územního rozvoje, textová i grafická část se opatří záznamem o účinnosti, jeho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebním zákonu. Předávajx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxsady územního rozvoje se předávají Ministerstvu pro místní rozvoj a v souladu s § 164 odst. 2 stavebního zákona se zveřejní způsobem umožňujícím dálkoxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxx
x xxxxx x x 4:
Přezkum zásad územního rozvoje nadřízeným orgánem
Soulad zásad územního rozvoje s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvláštním řízením podle části šesté správního řádu, přiměřeně se použijí ustanovení části druhé, zejména § 94 správního řádu. Přezkumné řízení proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxulad vydaných zásad územního rozvoje s právními předpisy. Pokud nadřízený orgán při přezkumu zjistí, že opatření obecné povahy bylo vydáno v rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxsobnosti krajského úřadu.
Správní řád umožňuje opatření obecné povahy pouze přezkoumat, proto soulad rozhodnutí o námitkách s právními předpisxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nadřízený orgán územního plánování. Změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je pak důvodem aktualizace zásad územního rozvoje.
Přezkum zásad úxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx napadnout u soudu.
NSS zvolil při posuzování souladu opatření obecné povahy se zákonem následující algoritmus (test) přezkumu, jehož jednotlivé xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xx xx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu obecně spočívá zejména v jeho oprávnění vykonávat veřejnou moc.
2)
Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nexxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvuje okruh vztahů, ke kterým je zákonem zmocněn (v rámci nichž tedy realizuje svoji pravomoc vydávat opatření obecné povahy).
3)
Přezkum otázky, zxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xýše uvedená kritéria daného algoritmu jsou formální, následující dvě jsou kritérii materiálními. Soud proto v dalších částech algoritmu přihlíží jix x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy (nebo jeho části) se zákonem - zde hmotným právem. V rámci tohoto kroku soud také zjišťuje, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy neznexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxahy z hlediska jeho proporcionality. Proporcionalitu soud vnímá dvěma způsoby - v jejím užším a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soud cxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxatření obecné povahy vůbec umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (kritérium vhodnosti), zda opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (kritérium minimalizace zásahů); v neposlední řadě soud také zkoumá, zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli (krixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Správní soudy nejsou povolány k tomu, aby hodnotily odbornou stránku věci, neboť takový přezkum jim nepřísluší; odborné posouzení věci a volba konkrxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxl zpracováním odborných podkladů pověří. Je proto namístě, aby správní soudy při přezkumu opatření obecné povahy tohoto typu postupovaly obzvlášť obxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xásady územního rozvoje) nebo jeho změny podmínkou aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení územního plánu nebo jeho změny. Skutečnost, že navrhoxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx nedostatek aktivity navrhovatele v předcházejících fázích řízení správního odmítnout pro nedostatek procesní legitimace.
Procesní pasivita nxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxjí význam pro úspěšnost žaloby posoudí soud s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního oxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxvrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle návrhu způsobilo újmu na jejich vlastnxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 31xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zda bylo zohledněno v navazujících rozhodovacích procesech.
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Pro zákonnost procesu schvalováxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xeúplnost podkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xákonem následující algoritmus (test) přezkumu, jehož jednotlivé na sebe navazující kroky vyplývají z § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.:
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx meze zákonem vymezené působnosti. Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (procesní postup správního orxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxem - zde hmotným právem. Za závěrečný krok algoritmu (testu) považuje soud přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcioxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po vydání zásad územního rozvoje je sledování aktuálnosti celé vydané dokumentace, tzn. vyhodnocování, zda se nezměnily podmínky, na základě kterýcx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxobně je nastaven proces vyhodnocování aktuálnosti u politiky územního rozvoje i u územního plánu.
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoxx xx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxo rozvoje vydány, vyhodnocují se případné nepředpokládané negativní dopady ZÚR na udržitelný rozvoj území; popisují se problémy k řešení vyplývajícx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx politikou územního rozvoje vydanou po ZÚR); popíší se požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace (nebo nových) zásad územního rozvoje, vxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxtčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj, se sousedními kraji, dotčenými obcemi, příslušnými orgány ochrany přírody a s ministerstvem životxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xrgány uplatňují v této fázi "pouze" požadavky k aktualizaci zásad územního rozvoje (nebo k novým ZÚR). Stanovisko uplatňuje pouze ministerstvo životxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Dalším stanoviskem je stanovisko orgánů ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu na území
NATURA
2000.
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxy o uplatňování zásad územního rozvoje se zveřejňuje veřejnou vyhláškou, aby každý měl možnost se s ním seznámit a uplatnit připomínku. Právní úprava úxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
K odst. 3:
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje se upraví podle výsledků projednání a předkládá se ke schválení zastupitelstvu krajxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxského úřadu v dostatečném předstihu návrh zprávy pořídit a projednat ho tak, aby byl dodržen požadovaný termín k jejímu předložení zastupitelstvu kraxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxního rozvoje analogicky jako u pořízení zásad územního rozvoje v rozsahu měněných částí, a to podle § 36-41. Povinností krajského úřadu je vydat pouze mxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xoto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.
K odst. 5:
Stavební zákon stanoví možnost, že výsledkem procesu posouzení aktuálnosti zásad územníhx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx zákon nastavuje proces pořízení aktualizace zásad územního rozvoje pro případ zrušení části ZÚR a pro případ podání návrhu na aktualizaci zásad územnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxního rozvoje. Stavební zákon nastavuje rovněž proces pořízení pro případ, že byly zrušeny celé zásady územního rozvoje.
K odst. 7:
Stavební zákon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxdat úplnou nebo částečnou úhradu od navrhovatele; může žádat náhradu od obce, pokud byla aktualizace vyvolána výhradní potřebou obce (§ 45 odst. 2). A dxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxky územního rozvoje navrhovatelem.
Související ustanovení
Odxxx x
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje, stanoví základní koncepxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxuktury. Územní plán řeší celé území obce. Představuje relativně obecný nástroj územního plánování, který má za úkol upravit využití území jako celku. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxní ÚP (nebo podkladů sloužících pro jeho zpracování) je analýza uspořádání území obce. Jde tedy o analýzu uspořádání funkčních prostorových vztahů vzxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xntenzitě jednotlivé plochy zkoumaného území do uceleného systému. Na analytickou část navazuje návrh ÚP, kterým se urbanistická koncepce rozvoje úzxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx záležitosti místního významu ve smyslu principu subsidiarity. Ve čl. 4 odst. 3 Evropské charty místní samosprávy je uvedeno, že odpovědnost za věci vexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxárné využívání zastavěného území a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxí zastavěného území. Územní plán řeší plochy s rozdílným způsobem využití, jejich přípustné, nepřípustné a případně podmíněné využití. Územní plán oxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxsí respektovat, že územní plánování je činností kontinuální. Nejde samozřejmě o to, aby nově přijímaná územně plánovací dokumentace kopírovala dokuxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxládaných záměrů v území je stále aktuální, a navrhovat řešení, která by se vypořádala se současnými potřebami obce. Má-li však dojít k tomu, že jsou výraxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xyužití, je třeba takový postup řádně, racionálně a transparentně zdůvodnit, aby byly rozptýleny pochybnosti o libovůli při rozhodování o přijetí novxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxby vymezení (nových) zastavitelných ploch. Byť při pořizování územního plánu zákon hovoří o "vyhodnocení" takové potřeby, zatímco při pořizování zmxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxladu blížit.
Povinností je řádně vyhodnotit účelné využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelných ploch, a to s ohledem na potenciál xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jedním z nejzávažnějších zásahů v územním plánu, tím spíše, dochází-li přitom ke kolizi se zájmem na ochraně životního prostředí (typicky vymezení zaxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx okolnosti případu převážit nad zájmem na ochraně životního prostředí, nezbytným předpokladem ovšem je, že potřeba rozvoje bude prokázána ucelenou axxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxtliže vlastník pozemků nacházejících se v ploše určené k zastavění nemá v úmyslu sám pozemky zastavět nebo umožnit třetím osobám jejich zastavění, nenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxoprávní poměry k pozemkům a stanovisko vlastníka. Stejně tak není dostatečným důvodem pro vymezení určité části území jako zastavitelné plochy pouze xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxejný zájem, kterým je v nejširším slova smyslu zájem na harmonickém využití území. Tato harmonie může mít nesčíslně podob a ve své podstatě nebude volba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxitické jednotky, která o něm rozhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonnými pravidly územního plánování. Uvnitř těchto mantinelů však zůstává vcelku široký prostor pro autonomní rozhodování příslušné politické jxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxího plánování. Regulace využití území je otázkou přesahující rámec života jedné i více generací a proto musí být povznesena nad momentální krátkodobé xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xhledem na technickou náročnost a vyžadovanou expertízu, ale také na nutnost provedení volby mezi určitými typy funkčního využití. K provedení této voxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxeb. Těmto orgánům by proto měla být při výběru funkčního využití území ponechána maximální míra úvahy. Protože volba funkčního využití určitého území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxcesu pořizování územního plánu k ní vyjádřit. Právo vyjádřit se ale neznamená právo veta či svévolné
obstrukce
. Znamená pouze, že pořizovatel je povinxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x zásad územního plánování (§ 1 a § 2 stavebního zákona) proto zůstává činností, do které správní soudy mohou pouze minimálně zasahovat. To znamená, že jxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxné způsoby využití určitého území. V tomto smyslu představuje významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah do vlastnického práva těch, jejichž nexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního plánu. Znamená to především, že jsou omezeni v tom, co se svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, na přípustné varianty využití jejicx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxk, jež je jedním ze základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto musí mxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona.
Omezení v podobě územního plánu je v obexxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxměrů na území jím regulovaném a umožňuje sladit veřejný zájem (včetně veřejného zájmu přesahujícího dimenze regulovaného území) s individuálními záxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxní po každém vlastníku bez dalšího spravedlivě požadovat (spravedlivou míru). Jaká míra to bude, je nutno posoudit vždy v konkrétním případě s přihlédxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxáhnout způsobem, který by se každého jednotlivého z vlastníků pozemků a staveb na územním plánem regulovaném území dotkl toliko ve spravedlivé míře; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvého zásahu i proti vůli vlastníka je dána jeho ústavně legitimním a zákonem stanoveným cílem a splněním dalších podmínek, jejichž komplex lze souhrnnx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxi tvorbě územního plánu musí být vedena veškerá omezení vyplývající z územního plánu, tedy i omezení nepřesahující spravedlivou míru; v opačném přípaxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xíle opřený důvod a zda je činěn jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsoxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdnoznačně dovodit, že by relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu nejvýše přípustného pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx. 1 stavebního zákona či zda již svou povahou odpovídá obsahu regulačního plánu dle § 61 odst. 1 stavebního zákona. Před zákonem obstojí, pokud obec v úzxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlaží) a nesnaží se tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení výškové regulace může být součástx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xamotného slova "plánování" je zřejmé zaměření procesu do budoucna. Tento charakter samozřejmě plyne i ze základního vymezení cílů a úkolů územního plxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xealizace je např. z důvodů finančních předpokládána v delším časovém horizontu a jejich konkrétní parametry tak nejsou ještě zcela prověřeny. Z tohotx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxeba mít na paměti, že doprava není snadno regulovatelná a může se v závislosti na řadě proměnných v čase měnit. Pro účely územního plánování by tak před snxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxpokládaného dopravního a urbanistického významu.
Etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování, která umožňuje stanovit racionxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxz možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích a bez kanalizace a dalších nezbytných sítí. Rovněž časové omezení výstavby domů určených k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx plochy (zabránění chaotické výstavbě ihned a všude). Etapizace tak směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů nutně spojených s rozsáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvané infrastruktury pro celou lokalitu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a přebudovávání pro potřeby později stavěných budov.
Územní plxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxotném procesu tvorby územního plánu (či v procesu vedoucím k jeho změně) se náhrada neposkytuje, neboť tento proces neobsahuje procesní nástroje k jejxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k omezení vlastníka pozemků či staveb v území regulovaném tímto plánem ve větší než spravedlivé míře, a to i bez jeho souhlasu, avšak otázku
kompenzace
xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je pxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xelze veřejný zájem ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv menšiny.
Kompetence
obce označit v úzexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, vyplývá z § 17 písm. d) a § 18 písm. a) autorizačního zákona, a dále z přílohy 7 části I odst. 2 písxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxu jsou využívány podklady, které se váží k řešenému území. I při vadnosti (nedostatečnosti či nesprávnosti) podkladů může být opatření obecné povahy bxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxit při samotném zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxkon umožňuje při řešení územního plánu navrhnout pro plochu nebo koridor využití institutu dohody o parcelaci (příloha č. 12 vyhlášky o územně analytixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v nichž bude až podrobným řešením navrženo možné využití území a zastavění. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území totiž nesmí oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvoje, ze zásad územního rozvoje a v místních souvislostech zpřesňuje záležitosti mezinárodního, celorepublikového a nadmístního významu. Rozpracxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xlánu i záležitosti nadmístního významu neobsažené v zásadách územního rozvoje. Jedná se pouze o takové záměry, u nichž neexistují významné negativní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xýt určitý záměr v území umístěn, musí být převzat a konkretizován závazným správním aktem, kterým jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán, vydávxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli to, zda je tato záležitost nejprve konkretizována a vymezena v zásadách xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxmním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoje.
K odst. 4:
Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy, které tvoří jxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxktně-konkrétní či konkrétně-
abstraktní
akt. Abstraktnost takového aktu spočívá v neurčitém okruhu adresátů, čímž se
de facto
přibližuje právnímx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtření obecné povahy od právního předpisu, neboť opatření obecné povahy řeší jednotlivou věc, jeho předmět je tedy konkrétní, podobně jako v případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxlně a jednoznačně, v opačném případě by z neurčitého okruhu adresátů nemohla být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxecné povahy vydávána změna územního plánu obce, pak je požadavek srozumitelného vymezení předmětu opatření obecné povahy splněn, pokud je z jeho zněnx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxkoliv opatření obecné povahy samo nemůže stanovit exekučně vynutitelné povinnosti, ale může pouze u povinností stanovených zákonem stanovit jejich xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxučásti systému práva. "Právo by jako normativní ani jako regulativní systém nemohlo působit, kdyby nebylo sdělné. Aby se lidé mohli chovat podle právax xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxo adresátům, ale též jeho srozumitelnost. Srozumitelnost v tomto smyslu by bylo lze označit za základní zásadu tvorby a vydávání právních aktů.
Nutxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxto kontextu mluví o tzv. formálních hodnotách práva, které sice neurčují obsah právních předpisů, mají však právu zajistit samotnou existenci a dále axxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xodle názoru Ústavního soudu mezi základní principy právního státu patří princip předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozporxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnějších změn prováděných napříč právním řádem. Materiálně nazíraný právní stát naopak vyžaduje, aby zákon byl jak z hlediska formy, tak co do obsahu přxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxy shora uvedenými" (nález ze dne 15.2.2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06, publikovaný pod č. 37/2007 Sb., bod 70, ve věci ústavnosti legislativních přílepků). Jxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx srozumitelnosti i opatření obecné povahy, jako jejich mezičlánku.
Náležitosti opatření obecné povahy jsou nepřímo vyjádřeny v judikatuře soudůx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prvém kroku soud zkoumá, zda napadené opatření obecné povahy bylo vydáno orgánem, který k tomu měl pravomoc. V druhém kroku se soud zabývá, zda orgán, ktxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xostupu odpůrce při vydávání napadeného opatření obecné povahy. Ve čtvrtém kroku pak se soud zaměřuje na otázky obsahového souladu napadeného opatřenx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xroporcionality.
K odst. 6:
Územní plán z hlediska rozvoje území využívá k dalšímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 31.8.2016, čj. 4 Aos 88/2016-35
Pxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, musí být převzat a konkretizován závazným správním aktem, kterým jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán, vydávané formou opatření obecné povxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli to, zda je tato záležitost nejprve konkretizována a vymezena v zásadách územního rozvoje a (fakultatixxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxm vymezena v zásadách územního rozvoje. V obou případech je plný soudní přezkum vymezení takového záměru v územně plánovací dokumentaci, včetně ochraxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxe dříve předpokládaných záměrů v území je stále aktuální, a navrhovat řešení, která by se vypořádala se současnými potřebami obce.
Povinností je řádnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxěného území. Na odůvodnění těchto otázek je třeba klást zvýšené požadavky, neboť vymezení zastavitelných ploch je jedním z nejzávažnějších zásahů v úxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x níž se popisuje jeho přezkum. Při zkoumání důvodnosti návrhu postupuje soud v pěti krocích takzvaného algoritmu přezkumu opatření obecné povahy.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxvanou expertízu, ale také na nutnost provedení volby mezi určitými typy funkčního využití. K provedení této volby a stanovení jejich limitů jsou povolxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxběru funkčního využití území ponechána maximální míra úvahy.
Rozsudek NSS ze dne 21.10.2009, čj. 6 Ao 3/2009-76
Územní plán představuje významnýx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxtnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
... etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování, která umožňuje stanovit racionální časový a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, neboť jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý práxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xbecné povahy vydávána změna územního plánu obce, pak je požadavek srozumitelného vymezení předmětu opatření obecné povahy splněn, pokud je z jeho zněxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxzsudek NSS ze dne 24.10.2007, xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx v nejširším slova smyslu zájem na harmonickém využití území.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, čj. 1 Ao 1/2009-120
... v samotném pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxkytnutí.
Rozsudek KS v Praze ze dne 17.6.2014, čj. 50 A 7/2014-104
I při vadnosti (nedostatečnosti či nesprávnosti) podkladů může být opatření obexxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxistující či typově definovanou "do budoucna") jako stavbu, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxtou plochu stanoví výškovou regulaci jako výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se tax xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxtegorizaci a zatřiďování navrhovaných staveb dopravní infrastruktury mělo mít přednost co nejpřesnější definování jejich funkcí a předpokládanéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxýzu potřeby vymezení (nových) zastavitelných ploch. Byť při pořizování územního plánu zákon hovoří o "vyhodnocení" takové potřeby, zatímco při pořixxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxa alespoň co do jejich základu limitně blížit.
Pořízení územního plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
O pořízexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě nx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxhož územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce schválený před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2020 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxce, významný pro rozhodování zastupitelstva je termín 1.1.2021, od kterého přestanou platit územní plány pořízené a schválené podle stavebního zákoxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxž ty, které jsou uvedeny v § 18 odst. 5. Dne 31.12.2020 přestává platit § 188a), který umožňuje dočasně umisťovat vyjmenované druhy staveb.
Souvisejxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxho plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Podle § 45 stavebního zákona náklady spojené se zpracováním územního plánu i s vyhodnxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx se pořizuje územní plán. Stavební zákon umožňuje i jinou dohodu úhrady mapových podkladů. Úhrada mapových podkladů je zmíněna zejména z toho důvodu, žx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlatně.
Pořízení územního plánu zabezpečuje příslušný obecní úřad, kterým může být obecní úřad definovaný v § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xýkon územně plánovací činnost podle § 24 stavebního zákona. Stavební zákon dále umožňuje zabezpečit pro obec pořízení územního plánu na základě veřejxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxtní správy.
Stavební zákon umožňuje podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na zpracováxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxánu, která je vyvolaná vydanými zásadami územního rozvoje nebo jejich aktualizací, hradí kraj. Výjimkou je případ, kdy aktualizace zásad územního roxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Návrh na pořxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny. Tato iniciativa obvykle vychází z potřeb změn v území, kterou může podat právnická nebo fyzická osoba, orgán veřejné správy či oprávněný investxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxučasném využití území. Významné pro rozhodování o návrhu jsou údaje o navrhované změně využití ploch, důvody vedoucí k podání návrhu na pořízení územnxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxesu pořízení územního plánu vtažen obecní úřad, tedy pořizovatel. Prvním úkolem pořizovatele je posoudit obsah podání, vyřešit jeho náležitosti včexxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxto skutečnosti informuje jak navrhovatele, tak příslušné zastupitelstvo obce.
Pokud návrh splňuje všechny stanovené náležitosti, pořizovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxle o výsledku projednání jeho návrhu v zastupitelstvu.
Související ustanovení
Související předpisy
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxt územní plán, je nezbytné, aby rozhodnutí učinilo zastupitelstvo obce ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a aby vyřešilo, který úřad pořídí územní plán § 6 odsxx x xxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxn se připravuje na základě zadání, které se zpracovává s využitím územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů a územních studií, obxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x zadání uvedou hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, požadavky na vyxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxavky na prověření potřeby zpracovat pro určité území regulační plán, územní studii a uzavřít dohodu o parcelaci, požadavek na zpracování variant řešexxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxo města Prahy se vymezuje řešené území, pokud se zpracovává pro část území města.
V zadání se upřesňují požadavky, které vyplývají z politiky územníxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjící ze zprávy o uplatňování územního plánu.
K odst. 2:
Návrh zadání územního plánu se projednává s dotčenými orgány, se sousedními obcemi a s krajsxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxní plán projednává s krajským úřadem jako příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí a s orgány ochrany přírody.
Návrh zadání se doruxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xákona aplikuje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy.
Z návrhu zadání formulovaného pořizovatelem územního plánu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxgány a krajský úřad zvažují, zda je namístě uplatnit požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxzpochybnitelný, neboť po jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další dílčí kroky související s jeho pořízením.
Návrh zadání územníhx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxací dotčené orgány uplatňují v této fázi "pouze" požadavky k územnímu plánu. Účelem projednání návrhu zadání územního plánu je ověřit a případně uplatxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxovat za stanoviska, která by byla závazná pro jeho výsledný obsah. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtčených orgánů do návrhu zadání. Pokud tak neučiní, nezatíží proces pořizování územního plánu vadou, nicméně se vystavuje reálnému nebezpečí, že dotxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxpěje k závěru, že návrh je v rozporu s veřejným zájmem, který mu byl svěřen do ochrany.
K odst. 3:
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu uplatňuje xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xivotní prostředí. Dalším stanoviskem je stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu na území
NATURA
2000.
Ustanovení x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxkem rozlišení, zda vůbec jde o koncepci, která by mohla závažně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území nebo nikoliv. Od tohoto závěru se odvíjí, zdx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxvotního prostředí a jeho složek. Zásadním pro uvedený závěr je obsah zadání, tj. definování toho, co chce pořizovatel v územním plánu řešit.
V rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxtní prostředí (tzv. SEA). V rámci pořizování územního plánu navíc platí zvláštní úprava § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a § 19 odstx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsko krajského úřadu, který zohlední kritéria uvedená v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
K odst. 4 a 5:
Na závěr projednáxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxlení zastupitelstvu obce, pro jejíž území je územní plán pořizován.
Při vyhodnocování procesu projednání je potřebné zvažovat relevanci připomíxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxděně vzneseným požadavkům nepřihlíží. Nicméně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxě, mohlo vést k vydání negativního stanoviska k návrhu územního plánu. Pořizovatel může upravit návrh zadání i z vlastního podnětu.
Související usxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čjx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxa závazná pro výsledný obsah zadání změny územního plánu. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených orgánů.
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxéně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli změny územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesené požadavky. Tento postup pořizovatxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxoviska k návrhu změny územního plánu. Nehledě na skutečnost, že pořizovatel může upravit návrh zadání změny i z vlastního podnětu, či z podnětu veřejnoxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxotní prostředí a § 19 odst. 2 stavebního zákona. Podle těchto předpisů je pro zjištění, zda je třeba územně plánovací dokumentaci posoudit z hlediska vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí.
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, čj. 9 Ao 2/2008-62
Význam jednoznačného a srozumitelného zadání změny územního plánu je tedy nezpochybxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Tvorba návrhu územního plánu je složitým procesem, který zabezpečuje pořizoxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří vykonávají všechny činnosti spojené zejména se zadáváním dokumentu, jeho projednáním a přípravou k vydání. Na straně druhé stojí zpracovatelxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedí, veřejné zdraví, lokality
NATURA
2000 atd.). Zpracování územního plánu patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Návrh územního plánu smí zpracoxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxkon).
Příprava xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Protože je proces přípravy územního plánu dynamický, obsah návrhu dokumentace se proměňuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fázemix xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxváleného zadání vycházel.
Je účelné, aby proces přípravy neprobíhal pouze v ateliéru architekta. Do přípravy je vhodné zapojit jak dotčené orgányx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxí diskuzí na určitá vybraná témata, kterými projektant ověří či zjistí přístup k jejich řešení. K návrhu územního plánu pořizovatel zajistí vyhodnocexx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxoj území", v případě že se zpracovává, součástí návrhu územního plánu. Jedná se tedy o dvě samostatné dokumentace.
Územní plán vyjadřuje kompromis xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxánu jsou stavebním zákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxvodu obce a u každého odůvodňovat jeho navržené funkční využití. Jednotlivé pozemky, včetně jejich funkčního využití, jsou zakresleny v hlavním výkrxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmů, které hájí dotčené orgány. Pro dotčené orgány se koná ústní jednání.
Kompetence
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákony, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxzným podkladem pro opatření obecné povahy. Územní plán je svou povahou základním rozvojovým dokumentem, čemuž by měla odpovídat také povaha stanovisxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření. Ochrana životního prostředí stejně jako ochrana veřejných zájmů se odehráxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xstavou a Listinou základních práv a svobod deklarovaného práva na příznivé životní prostředí se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxšší správní soud již opakovaně rozhodl, že důvodem pro zrušení napadeného opatření obecné povahy nemůže být jakékoli porušení procesních předpisů přx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvatel opomene vyžádat si v průběhu projednávání návrhu (změny) územního plánu stanovisko dotčeného orgánu státní správy, a následně si vyžádá souhlaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy. Je třeba vycházet z toho, že v případě řádného postupu by dotčený orgán uplatnil shodné (souhlasné) stanovisko. Zohlednění dodatečného zhojení proxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxodný skutkový a právní stav ke dni "rozhodování správního orgánu". Opačný postup, tj. zrušení napadeného opatření obecné povahy pro procesní vadu, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxemního plánování.
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu). Nejvyšší správní soud ve své judikatuře zdůrazňuje, že např. ochrana zemědělského půdního fondu není v žádném případě absolutní a vždy je třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdé variantě, nepřísluší jim variantu vybírat (výběr varianty je kompetencí zastupitelstva obce na návrh pořizovatele; § 51 stavebního zákona).
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxgány potřebnost a rozsah úprav dokumentu. Mezi stanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi stanoviskem dotčeného orgánu a pořizovatele může vznixxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxovně přizvány konkrétní fyzické či právnické osoby z titulu vlastnictví pozemků v území obce, jejich účast na pořízení nového územního plánu je zajištxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obce, zvláště, je-li jim známo, že obec přijala rozhodnutí o tvorbě nového územního plánu. Účast na pořízení nového územního plánu nelze zaměňovat s účxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxňuje veřejnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxání se pro veřejnost nekoná, veřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž každý může uplatnit písemnou připomínku. Stavební zákox xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnky jsou pro pořizovatele testem přijatelnosti navrhovaného řešení. Účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí je jedním z pilířů Aarhusxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx problematiky. Nezbytnou podmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosti přesné, správné a včasné informace. Účast veřejnxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxání. Tato účast musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce (více - www.ucastverejnosti.cz).
K odst. 4:
Pořizovatel ve spolupráci s mixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxtu. Návrh územního plánu se zasílá příslušným orgánům sousedního státu s nabídkou konzultací. Pokud příslušné orgány sousedního státu o konzultace pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, krajský úřad návrh územního plánu posuzuje a vydává k němu stanovisxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxemního plánu na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení.
Obecnou úpraxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx však v § 19 odst. 2 a ve své příloze obsahuje zvláštní úpravu náležitostí posouzení vlivů územně plánovací dokumentace jako zvláštní kategorie koncepxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa životní prostředí. Příloha ke stavebnímu zákonu tak je vůči příloze č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu zvláštního k obecnéxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxvotní prostředí je stanoviskem dotčeného orgánu, které však není při schvalování územního plánu závazné. Případná pochybení v procesu posuzování vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxkumu opatření obecné povahy.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní při vydávání územního plánu, nejde o projev formalismu. Naopak soud se snaží maximálně zohlednit hledisko obsahové. Jestliže účelem procedury posxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti do procesu přípravy a schvalování územního plánu, je nutné tuto proceduru dodržet.
K odst. 6:
Pokud z posouzení vlivu na evropsky význaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy soxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxcení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení. Kraxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx dokumentace upravena dle výsledků projednání dle § 51, tj. před zahájením řízení o ÚP.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxého orgánu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby ho správní soud vůbec mohl přezxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130).
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Stavební zákon v § 50 odxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxní návrhu změny územního plánu (to v případě, že by byl pořizován koncept). Použité spojení "na základě" nelze vnímat jako příkaz, aby návrh změny územnxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xrocesních nástrojů, které směřují k proměňování obsahu v času tak, jak proces pořizování změny územního plánu prochází jednotlivými fázemi. Z těchto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na udržitelný rozvoj území, připomínky a námitky uplatněné veřejností.
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Pokud pořizovatel opomexx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy.
Rozsudex xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx přijala rozhodnutí o tvorbě nového územního plánu. Účast na řízení o novém územním plánu nelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je jxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je vůči příloze č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu zvláštního k obecnému. Stanovisko krajského úřadu o posouzení vlivů územxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního plánu ve společném jednání.
Praxí ověřeným přístupem je písemné vyhodnocení každého stanoviska dotčeného orgánu včetně dohody jeho vyhxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxadných úprav dokumentu. Praxí ověřeným přístupem je i písemné vyhodnocení každé připomínky podané sousední obcí a veřejností, jako jejich součást se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxky pořizovatele a dotčeného orgánu je nutné jejich vyřešení postupy podle správního řádu (§ 136 odst. 6).
K odst. 2:
Nezbytným krokem v procesu pořixxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xtanovisek dotčených orgánů, po vyřešení případných rozporů, po vyhodnocení připomínek obce, pro niž je územní plán pořizován, připomínek sousednícx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxi zpracování návrhu výběru varianty řešení vychází pořizovatel rovněž ze stanoviska krajského úřadu, které nemusí být zcela respektováno. Pokud nenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxběru varianty řešení předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce k rozhodnutí.
Na závěr etapy společného jednání upraví projektant územní plán poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xe územní plán pořizován, připomínek sousedních obcí, veřejnosti, výsledku mezistátních konzultací a výběru výsledné varianty řešení. Projektant v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, v němž je uvedeno: Pokud úprava návrhu podle § 51 odst. 1 stavebního zákona zahrnuje úpxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx koncepce řešení atd.), pořizovatel zajistí odpovídající úpravu či doplnění vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Upravený návrh územníhx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxšení, které byly od společného jednání změněny.
K odst. 3:
V případě, že nelze nalézt v rámci společného jednání řešení, na němž budou ve shodě veřejxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxlení zastupitelstvu obce. Povinností pořizovatele je obstarat si k návrhu pokynů stanoviska krajského úřadu k nutnosti zpracovat posouzení územníhx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxm se odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou.
Metodika
Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj úxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx či doplnění "vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území".
Související ustanovení
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Veřejným projednáním je zahájeno řízení o územním plánu, které vychází z obecné úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Veřejné jednání je veřejnosti oznamováno veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxledného zohlednění výsledku účasti veřejnosti při procesu pořizování územně plánovací dokumentace vyplývají z čl. 6 Aarhuské úmluvy, uveřejněné pox xx xxxxxxx xxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxborné informování veřejnosti o připravovaném opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta, druhou část by pak měla představovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xřítomných odborníků podílejících se na přípravě opatření obecné povahy. Výsledek veřejného projednání by pak měl pořizovateli územního plánu poskyxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxcipování výsledného opatření obecné povahy. Oběma částem veřejného projednání by měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Oznámení o projednxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu s § 25 a § 26 správního řádu.
Podle § 26 odst. 1 správního řádu každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě přístupná. Pro oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxu z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání územního plánu bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx zkrácena, je nedostatek vyrozumění o veřejném projednání a tudíž i nemožnost uplatnění ať připomínek nebo námitek u tohoto jednání procesní vadou, ktxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu územního plánu. Dotxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxsadě u každého vlastníka nemovitostí umístěných v území regulovaném návrhem územního plánu. Územní plán tím, že určuje podmínky pro využití ploch s roxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxh a stanoví podmínky prostorového uspořádání apod., v zásadě omezuje vlastníka nemovitostí v takto určených plochách, v jeho právu užívat nemovitost xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxního řádu), není kvalita či obsahové náležitosti tohoto podání, nýbrž to, kdo výhrady vznesl. Pokud navrhovatel splnil kritéria stanovená v § 52 odst. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxo ustanovení nelze vykládat restriktivně v neprospěch osoby uplatňující námitky tak, jako by znělo "proti návrhu územního plánu v části, která se jich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxk je nutno s nimi naložit. Týká se to i těch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního plánu, než je vymezení zastavitelných ploch xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxat námitky podle § 52 odst. 2 stavebního zákona vůči návrhu územního plánu nelze již třídit na ty, kterými se odpůrce musí zabývat důkladněji, a rozhodnxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxud pořizovatel námitky v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxeré byly posouzeny jako připomínky.
Pojem "dotčenosti" nutno vykládat šířeji nežli jen tak, že může být naplněn pouze u vlastníků pozemků či stavebx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxitých vlastníků s těmi pozemky či stavbami, na něž přímo dopadá změna územního plánu; dotčen totiž může být - ovšem spíše jen výjimečně - i vlastník pozemxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xozemku (stavbě). "Dotčení" se proto musí posuzovat materiálně, s důkladným uvážením poměrů příslušné lokality, konkrétních pozemků (staveb), ve vzxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxčného jednání změněny.
K odst. 4:
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení zásad územního rozvojx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxo rozvoje jsou závazné pro pořizování územního plánu.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: pxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxi by pak měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními doxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxně důležité, a proto by jim měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Všechny výhrady uplatněnx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xěch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního plánu. Pokud i přes formální pochybení - posouzení námitek jako připomínek - odpůxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxo zrušení opatření obecné povahy.
Potenciální zásah do práv je myslitelný v zásadě u každého vlastníka nemovitostí umístěných v území regulovaném úzxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití ploch a stanoví podmínky prostorového uspořádání apod., v zásadě omezuje vlastníka xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx2008-102
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx že pojem "dotčenosti" nutno vykládat šířeji nežli jen tak, že může být naplněn pouze u vlastníků pozemků či staveb, na které přímo dopadá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pozemky či stavbami, na něž přímo dopadá změna územního plánu.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Pořizoxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Dle judikatury správních soudů rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec podané námitky za liché, mylné nxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Úkolem odůvodnění správního rozhodxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se spxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxtkami účastníků řízení o územním plánu a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Podatelé námitek mohou mít na jejich vypořádání různé nároky. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný sprxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx že s ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění. Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je obec opxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xudou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek doručí pořizovatel dotčeným orgánům a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxteli předvídatelným způsobem dokončit pořizování územního plánu bez vyčkávání na stanoviska dotčených orgánů.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxí třeba vydávat o námitkách každého samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo. Postup obce, která o námitkách a o vypoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí o jednotlivých námitkách (a vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek) a jeho odůvodnění je obsaženo v odůvodnění územního plánu, lze považoxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxl zajistí úpravu v souladu s výsledky projednání. Musí se však jednat o nepodstatnou úpravu, úprava tedy nezasáhne do práv subjektů oprávněných podat nxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxmního plánu na základě veřejného projednání. Je žádoucí takové situaci předejít pečlivou přípravou dokumentu již ve fázi zpracování návrhu územního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxního plánu na životní prostředí včetně opakovaného veřejného projednání v rozsahu provedených úprav.
K odst. 3:
Stavební zákon připouští i situaxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxatele, která se prolíná celým procesem pořízení dokumentace. Příprava územního plánu probíhá na jedné straně v etapách, které jsou připravovány projxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsí být územní plán zpracován v souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, které jsou pro územní plán závazné xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xodle § 53 odst. 4 přezkoumat soulad návrhu územního plánu právě s cíli územního plánování, zejména s ohledem na ochranu nezastavěného území. Povinnosx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xodmínkou pro to, aby veřejnost, § 53 dotčené orgány, okolní obce x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních práxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxřejného projednání. Stejně tak tomu je před jeho vydáním po případné úpravě dokumentace po veřejném projednání, tzn. provádí závěrečnou kontrolu a ovxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxem, stavební zákon, jeho prováděcí předpisy a zvláštní právní předpisy vztahující se k územnímu plánu.
K odst. 5:
Při zpracování odůvodnění územnxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do něj postupně doplňovány výstupy jednotlivých etap pořizování dokumentace, tj. zadání (nebo zprávy o uplatňování územního plánu), společné jednáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xákladní informace, dále informace o postupu pořízení územního plánu, údaje o splnění zadání (nebo zprávy o uplatňování územního plánu), výsledek přexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na životní prostředí, jedná se zejména o závěry vyhodnocení. Součástí odůvodnění je rovněž stanovisko SEA včetně sdělení, jak byly jeho požadavky a poxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxvodnění návrhu územního plánu se uvede komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty a vyhodnocení účelného využití zastavěného úzxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxodnocení splnění podmínek z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních obcí a států a výsledků konzultací s nimi, výčet záležitostí týkajícxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xondu pro plochy a koridory nadmístního významu, rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek.
K odst. 6:
Výsledkem přezkoumání návrhu územníhx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlánu.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 6.6.2013, čj. NSS 1 Aos 1/2013-85
Úkolem pořizovatele územního plánu xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí odůvodnění územního plánu pak dle § 53 odst. 5 stavebního zákona musí být výsledek přezkoumání návrhu územního plánu pořizovatelem dle § 53 odst. 4 stxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010-185
Povinnost odůvodnit územní plán nebo jeho změnu z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování není pouhou formálnx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx plánem či jeho změnou nedochází k takovému ohrožení.
Usnesení NSS ze dne 27.10.2010, čj. 2 Ao 5/2010-24
Rozhodnutí o námitkách lze po stránce formáxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanovení je též zřejmé, že materializovaný výstup vypořádání uplatněné námitky splňuje formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xne 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, uvede jakx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx se této osobě např. i samostatně doručovalo.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxní. Tato pravomoc je svěřena § 6 odst. 5 zastupitelstvu obce, které územní plán vydává v samostatné působnosti. Návrh na vydání územního plánu předkláxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxcí dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelstvo obxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xávazným podkladem pro územní plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě územního plánu odchýlit a územní plán vydat v rozporu s tímto stanoviskexx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xůže návrh schválit - tj. vydat územní plán nebo jeho změnu, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnoutx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxě.
Tento striktní výklad je třeba zaujmout ze čtyř hlavních důvodů. Za prvé se v daném případě jedná o reflexi rozdělení samostatné a přenesené působxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxtatné působnosti [§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] - prostupnost mezi těmito působnostmi nelze připustit. Za druhé je tento závěr důsledkem rozdxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxává. Za třetí svěření provádění jakýchkoliv změn v připravované územně plánovací dokumentaci pouze pořizovateli je promítnutím principu odbornostx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajišťuje potřebnou odbornou a právní korekci požadavků na podobu územně plánovací dokumentace artikulovaných zastupitelstvem obce, na které žádnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené stavebním zákonem pro pořízení a schválení územního plánu nebo jeho změny, tedy neumožnit zastupitelstvu obce měnit obsah návrhu územního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx08, s. 141-142 a NSS 1 Ao 6/2010).
Pro zákonnost procesu schvalování územně plánovací dokumentace je zcela irelevantní, jaké podklady mají zastupixxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zastupitelského mandátu. Stejně tak by ani skutečnost, že zastupitelé kxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxují a seznámí se s jejich obsahem. Na zákonnost územně plánovací dokumentace tedy rozsah podkladů, které zastupitelé před schvalováním rozhodnutí o nxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xterý by měl zastupitelstvu pomoci předem vyřešit některé procesní otázky zasedání. Pokud zastupitelstvo postupuje v konkrétním případě v rozporu s jxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx důvod pro zásah státu. Pokud tedy podle jednacího řádu mají být písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva doručeny členům zastupitelstva xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxonnost rozhodnutí přijatého na základě těchto podkladů. Porušení vnitřních pravidel jednání zastupitelstva nemá vliv na zákonnost usnesení řádně pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxení materiálů v jiné formě, např. elektronické, pokud tato forma umožní členům zastupitelstva seznámit se s danými podklady. Smyslem a účelem uveřejnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxní informace započítá den, kdy byla informace o konání zasedání zveřejněna. Na základě zveřejnění informace o místě, době a programu totiž nezačíná běxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůt.
Ukončením procesu pořízení územního plánu jsou formální náležitosti vyplývající ze správního řáxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxního řádu na úředních deskách obecního úřadu a na úředních deskách obce, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Nabývá v souladu s § 1xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxé povahy, na úřední desce správního orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal.
Skutečnost, xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxní. Smyslem a účelem publikace na úřední desce je v daném případě jednak informace, že vůbec takový akt byl vydán a že bude mít právní účinky, jednak možnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxahy na úřední desce vždy po celých 24 hodin uvedených dnů.
NSS z § 71 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 173 odst. 1 správního řádu dovodil, že opatření obecxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxšky, která neobsahuje celé opatření obecné povahy, ale jen jeho základní údaje, nebylo toto opatření obecné povahy přístupné veřejnosti k nahlédnutíx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xčinnost. Jinými slovy opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnosti a nemůže být aplikováno v navazujících správních procesech, dokud celé jeho zněnx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xbce, která revokovala předchozí vadné usnesení, kterým byla změna územního plánu schválena bez rozhodnutí o námitkách navrhovatelů, aby následně byxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xoud neshledal porušení procesních předpisů, které by mohlo mít za následek zrušení napadeného opatření obecné povahy.
Územní plán, textová i grafxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxzen. Předává se stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu.
Údaje o vydaném územním plánu se v souladu s § 165 odst. 3 stavebního záxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxa o územním plánu se doplňují do evidence územně plánovací činnosti průběžně, po vydání se doplní i tento údaj.
K odst. 4 a 6:
Přezkum územního plánu nxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti územního plánu. Přezkumné řízení o opatření obecné povahy je zvláštním řízením podle části šesté sprxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxmního plánování, tj. krajský úřad dle § 192 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, zruší ho v rozsahu částí, které jsou v rozporu s právními předpisy. Svým rozhodnutím nemůže měnit územní pláx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbecné povahy pouze přezkoumat, proto soulad rozhodnutí o námitkách s právními předpisy, je možné posoudit pouze v přezkumném řízení, jeho výsledkem mxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnutí o námitkách je pak důvodem změny územního plánu.
Přezkum územního plánu soudy
Územní plán vydaný jako opatření obecné povahy může ten, kdo txxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxící algoritmus (test) přezkumu, jehož jednotlivé na sebe navazující kroky vyplývají z § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.:
1)
Přezkum pravomoci správního orgxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Správní orgán postupuje v mezích své působnostxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xydávat opatření obecné povahy).
3)
Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (procesní postup správníxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxlními. Soud proto v dalších částech algoritmu přihlíží již k samotnému obsahu přezkoumávaného opatření obecné povahy.
4)
Přezkum obsahu opatřexx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxa správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nezneužil zákonem svěřenou pravomoc či působnost.
5)
Za závěrečný krok algoritmu (testu) povxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxm a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soud chápe obecnou přiměřenost právní regulace. Soud se proto v rámci přezkumu souladu opatření obxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxsí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem (kritérium potřebnosti), zda opatření obecné povahy omezuje své adresáty co nejméxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxritérium proporcionality v užším slova smyslu).
Při přezkumu je třeba dbát zásady minimalizace soudních zásahů do územně plánovací dokumentaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxkrétního řešení je na pořizovateli územně plánovací dokumentace a osobách, které k tomu disponují odpovídajícím vzděláním a erudicí a které pořizovaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obezřetně.
Správní soud není oprávněn posuzovat vhodnost funkčního využití té které lokality; kromě splnění kompetenčních a procedurálních požxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hmotného práva) nejde o řešení ve vztahu ke konkrétní osobě (navrhovateli) zjevně nepřiměřené, nezdůvodnitelné či diskriminační, nejde-li o zjevný
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávní soud je tedy povolán zhodnotit, zda mezi navrhovaným využitím území a (z toho plynoucím) omezením dotčeného vlastníka nemovitosti neexistuje, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxu s požadavky uvedenými v § 18 stavebního zákona. Výsledné funkční a prostorové uspořádání území musí vždy představovat rozumný kompromis a vyváženosx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx omezená), ale i mezi veřejnými zájmy na straně jedné a soukromými zájmy na straně druhé. Řešení zvolené územním plánem může legitimně omezit výkon vlasxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xení-li zjištěno, že jde o řešení nezákonné či excesivní, soud se k vhodnosti a účelnosti takového postupu nevyjadřuje.
Rozšířený senát NSS se zabývxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx územního plánu nebo jeho změny. Skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části neuplatnil námitky či přxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtele v předcházejících fázích řízení správního odmítnout pro nedostatek procesní legitimace.
Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správníxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního orgánu, při hodnocení případného rozporu opatření obecné povahy s právními předpisy, jakxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxní obecné povahy podle návrhu způsobilo újmu na jejich vlastních právech.
NSS rozhoduje o aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatření obxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxrhu na zrušení územně plánovací dokumentace pak dotčenými hmotnými subjektivními právy mohou být především práva věcná k nemovitostem dotčeným územxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xrok v rámci zkoumání aktivní legitimace, musí posoudit, zda i v případě pravdivosti tvrzení navrhovatele není dotčení jeho práv z povahy věci vyloučenxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxo procesního pochybení při přijímání opatření obecné povahy, avšak pouze v takovém případě, že byla porušena procesní práva navrhovatele a že nelze
a pxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxe pasivní legitimace rozšířený senát rozhodl tak, že jako odpůrce má v řízení o zrušení územního plánu schváleného zastupitelstvem obce vystupovat obxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxo opatřením, vydaným správním orgánem, zkrácen. Toto "zkrácení na právech" nelze vykládat v neprospěch spolkových subjektů založených za účelem ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx civilisticky redukovat jen na případný zásah do práv vlastníků nemovitostí či, jinak řečeno, na
imise
zasahující nebo ohrožující vlastníky nemovitxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxu v negativním smyslu způsobilé dotknout se oprávněných zájmů občanů žijících na příslušném území, mohou významně ztížit naplnění koncepce opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxmotní, ale též právní subjekty, do nichž se sdružují. Také v tomto směru je třeba, s průmětem do českého právního prostředí, interpretovat pasáže Aarhuxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 31.3.2013, čj. 4 Aos 1/2012-105
Soxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxích rozhodovacích procesech.
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Pro zákonnost procesu schvalování územně plánovací dokumentace xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xěcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zastupitelského mandáxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxout třemi taxativně vymezenými způsoby: může návrh schválit - tj. vydat územní plán nebo jeho změnu, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh, dokud celé jeho znění není volně přístupné veřejnosti k nahlédnutí.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16.11.2010, čj. RS 11/2010 ; 1 Ao 2/201xxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxzení (procesní, návrhové legitimace). To ale v žádném případě neznamená, že tato otázka nebude moci být řešena v řízení samotném a že nebude předmětem pxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xo 3/2010-161
Zastupitelstvo obce, které revokovalo předchozí vadné usnesení, kterým byla změna územního plánu schválena bez rozhodnutí o námitkácxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xne 26.5.2010, čj. 8 Ao 1/2007-94
Pokud zastupitelstvo postupuje v konkrétním případě v rozporu s jednacím řádem, ale v souladu s pravidly stanovenými x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx.2009, čj. 6 Ao 3/2009-76
Správní soud není oprávněn posuzovat vhodnost funkčního využití té které lokality; kromě splnění kompetenčních a procedurxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxálním splnění všech podmínek hmotného práva) nejde o řešení ve vztahu ke konkrétní osobě (navrhovateli) zjevně nepřiměřené, nezdůvodnitelné či diskxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvuje reálné a konkrétní porušení práva navrhovatele.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Rozšířený senát rozhodl o aktivní legitimxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxením obecné povahy dotčena. Soud pak, jako druhý krok v rámci zkoumání aktivní legitimace, musí posoudit, zda i v případě pravdivosti tvrzení navrhovaxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xřipustil aktivní legitimaci i v případě tvrzeného procesního pochybení při přijímání opatření obecné povahy, avšak pouze v takovém případě, že byla pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxele (tedy jeho subjektivní práva hmotná). O otázce pasivní legitimace rozšířený senát rozhodl tak, že jako odpůrce má v řízení o zrušení územního plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxávat či měnit, a to ani k případně vznesené námitce. Pokud je totiž stanovisko závazným podkladem pro územní plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při txxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x den vyvěšení a v den, kdy bylo sňato, neviselo opatření obecné povahy na úřední desce po celých 24 hodin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxt) přezkumu, jehož jednotlivé na sebe navazující kroky vyplývají z § xxxx xxxxx x x x xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (prxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy (nebo jeho části) se zákonem - zde hmotným právem. Za závěrečný krok algoritmu (testu) považuje soud přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xdst. 1:
Úkolem pořizovatele po vydání územního plánu je sledování aktuálnosti celé vydané dokumentace (resp. její uplatňování), tzn. vyhodnocováxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxování územního plánu v uplynulém období. Stavební zákon stanovuje povinnost pořizovateli předložit návrh zprávy zastupitelstvu nejpozději do 4 let xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxoje. Je tedy úkolem pořizovatele v dostatečném časovém předstihu návrh zprávy pořídit a projednat ji tak, aby byl dodržen požadovaný termín k jejímu přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx něhož se vyhodnocují změny podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, vyhodnocují se případné nepředpokládané negativní dopady na udržitelxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xzemního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (zejména s aktualizací nebo novou politikou územního rozvoje a s aktualizací nebo novxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxdnotí se potřeby vymezení nových zastavitelných ploch; popíší se požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xximinaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny, a případné návrhy na aktualizaci zásad úzxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxho územního plánu.
Na projednání zprávy o uplatňování územního plánu se přiměřeně používají ustanovení stavebního zákona k projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxny pro zpracování návrhu změny územního plánu, postupuje pořizovatel po schválení zprávy o uplatňování územního plánu podle ustanovení § 50 až 54.
K xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xzemního plánu nebo pro případ, že došlo ke zrušení části územního plánu nebo nelze podle něj rozhodovat z důvodu změny nebo zrušení rozhodnutí o námitkáxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního plánu (§ 16 vyhlášky o územně analytických podkladech). Pokud chce pořizovatel změnit územní plán, nezapracovává proto změnu do územního plxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxávní soudy hodnotí tuto situaci následovně: Pokud se od územního plánu chce v budoucnu pořizovatel odchýlit, nezpracovává znovu veškerou dokumentacxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na porovnání stavu původního územního plánu, který prošel složitou procedurou schvalování, a má se zato, že jím zakotvené poměry jsou v souladu s veřejxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xůvodnímu stavu územního plánu dochází. Pouze tak může být dodržen postup stanovený pro pořizovatele změny územního plánu stavebním zákonem. Dotčené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdávat připomínky a námitky, pokud nemají možnost z předkládané dokumentace zjistit, jakým způsobem a v jakém rozsahu se stávající územní plán bude měnxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxch, stavební zákon umožňuje pořídit změnu územního plánu bez zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu a bez zadání změny územního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xalší postup pořízení.
V případě, že došlo ke zrušení změny územního plánu, ať již v soudním či přezkumném řízení, znamená to, že platí územní plán v poxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce mít vlastní územní plán pro celé své území a neumožňuje územní plán xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxací dokumentací kraje, a to bez pořízení vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj.
Stavební zákon nastavuje rovněž proces poříxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvitelných plochy u změn územního plánu, a to na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xbci dosud vyčerpány, je nutno zajistit další plochy pro rozvoj. Důvodem jsou majetkoprávní vztahy - pokud vlastník stavební parcely parcelu pro zástaxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxům § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, neboť z něj nelze seznat, jaké konkrétní již vymezené zastavitelné plochy nelze využít a z jakého důvodu, a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxzastavěného území, jenž vyjadřuje jeden z cílů územního plánování, jímž je ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xbyvatel a základ jejich totožnosti (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).
Kogentní
ustanovení § 55 odst. 3 citovaného zákona tedy vyjadřuje zásadní zájem xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxplněny požadavky tohoto ustanovení, nelze vůbec ve změně územního plánu vymezit nové zastavitelné plochy.
K odst. 5:
Obdobně jako u aktualizace zxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o účinnosti.
Judikatura
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx či přezkumném řízení, znamená to, že platí územní plán v podobě před zrušenou změnou. To plyne nejen z jazykového výkladu výrazu "změna", nýbrž také z koxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxího zrušit (§ 188, § 43 stavebního zákona).
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185
"I když některé navrhované plochy pro zástavbu dle dosxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xarcely parcelu pro zástavbu neprodá, je až do změny jeho rozhodnutí tato parcela nezastavitelná." Takto paušálně pojaté vysvětlení nemůže podle názoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xyužít a z jakého důvodu, a již vůbec nedává uspokojivou odpověď na otázku, proč je třeba vymezit zastavitelné plochy nové.
Rozsudek NSS ze dne 30.10.xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx oproti původnímu stavu územního plánu dochází. Pouze tak může být dodržen postup stanovený pro pořizovatele změny územního plánu stavebním zákonem.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xdy je územní plán pořizován zaměstnanci jiné obce. Jedná se o zaměstnance obce s rozšířenou působností, do jejíhož územního obvodu obec patří, nebo o zaxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, jejíž územní obvod má několik desítek obcí.
Stavební zákon upravuje možnost obce kontrolovat činnost (resp. nečinnost) pořizovatele souvisexxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxtí o dalším postupu pořizování územního plánu v případech, kdy mezi jednotlivými úkony zastupitelstva obce při pořízení územního plánu uplyne lhůta dxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Související předpisy
Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xude jednat o pořízení územního plánu s tím, že současně bude pro vyčleněnou část území pořizován regulační plán. Bude se jednat o případy, kdy bude účelnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxvodu rychlosti a hospodárnosti spojit oba procesy pořizování pro obě územně plánovací dokumentace. O spojení těchto procesů a dokumentů rozhoduje zaxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxání, případně vydání.
Spojení územního plánu s regulačním může být pouze v případě pořízení regulačního plánu z podnětu. xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení
Zastavěné území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Účelem stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxx xxx xoustřeďování nové zástavby zejména do zastavěného území, jeho hospodárné využívání a pro zvýšení ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavěného územx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území. Vymezené zastavěné území je rovněž jedním z předxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxý se provádí, musí být vždy jednoznačné a nezpochybnitelné.
K odst. 1:
Stavební zákon stanovuje, že zastavěné území obce nemusí být jedno souvisle xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxm. d), který stanoví, že zastavěným územím je území vymezené územním plánem nebo samostatným postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnu není nutné se v činnosti orgánů územního plánování zabývat, neboť hranice intravilánu se přebírá z mapového podkladu, do kterého byla v minulosti zaxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxo zákona jako "pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří". Dále dle § 2 písm. d) katastrálního zákona se rozumí "pozemkovou parcelxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxh pozemku "zastavěná plocha a nádvoří". Uvedená parcela je zastavěným stavebním pozemkem i v případě, kdy na ní fyzicky nestojí žádný objekt (tedy zpraxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami, a to zpravidla pod společným oplocením.
Z definice zastavěného stavebního pozemku dle § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxt součástí zastavěného stavebního pozemku. Pomocným kritériem pro určení, zda pozemkové parcely tvoří či netvoří souvislý celek s uvedenými budovamxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxormacím uvedeným v katastru nemovitostí.
K písm. b)
Slovník stavařských pojmů - Pozemní stavitelství uvádí, že proluka je nezastavěný prostor ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtitut, 2004) stanovuje, že prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění. Pro nezastavěnx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území. Vhodnost a rozsah zahrnutí volných (nezastavěných) pozemků charakteru proluky do zastavěného území se proto v tomto případě zjišťuje individxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxi tomto rozhodování je však vždy nutno dbát dodržování cílů územního plánování, tj. chránit nezastavěné území a nezastavitelné pozemky.
K písm. c) a xxx
x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Stavební zákon i vyhláška o využívání území u vexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxního rozvoje, září 2013
Vymezení zastavěného území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Pokud nemá obec vydán územxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxlňuje-li tento obecní úřad kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 stavebního zákona) nebo požádat o pořízení vymexxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstva obce (§ 6 odst. 6 písm. a). Podkladem pro vymezení zastavěného území je kopie katastrální mapy přísluxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxu je zastavěné území pořizováno.
Katastrální mapa je podle § 2 písm. i) katastrálního zákona polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxími čísly a značkami druhů pozemků. Jednotlivé listy katastrální mapy jsou v měřítku 1: 1 000, 1: 2 000 nebo v měřítku 1: 2 880 a jsou k dispozici v digitální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxl průběh hranic intravilánu zobrazován. Průběh hranice intravilánu je zobrazen v mapě na plastové folii, která byla vektorovou mapou nahrazena; kopix xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje podle § 58 stavebního zákona. V mapových podkladech se zobrazuje návrh hranice zastavěného území, intravilán a uvnitř zastavěného území nexxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxného území se nezahrnují pozemky, na které bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, protože pozemek dosud není v katastru nemovitostí evxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí.
Zastavěné území je možno aktualizovat pouze územním plánem (v dalším období jeho změnou) - § 58 odst. 3 nebo jeho novým samostatným vymezením x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xádu speciálním zákonem. Úprava uvedená ve stavebním zákoně, která se v některých částech liší od správního řádu, má proto přednost.
K odst. 3 a 4:
Úřxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxxbního zákona) do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných mapových podkladů nebo od rozhodnutí o pořízení zpracuje návrh vymezení zastavěného území a sxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče, je ověřován návrh vymezení zastavěného území z hledisek ochrany veřejných zájmů, které dotčené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxupy podle stavebního zákona stanoviska, jež jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy.
Mezi stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Z hlediska pořizovatelské praxe lze doporučit písemné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, kterými si pořizovatel ověří a dohodne s dotčenými oxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledky řešení rozporů.
Metodika
Vymezení zastavěného území, Metodický pokyn, Ministerstvo pro mísxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Řízexx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxizovatel neurčí veřejné projednání).
K odst. 2:
Veřejnou vyhláškou se doručí oznámení se základními údaji o obsahu návrhu vymezení zastavěného úxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xřístup. Návrh vymezení zastavěného území musí být vystaven k nahlédnutí po dobu vyvěšení oznámení a v průběhu lhůty pro podání připomínek a námitek.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxná správním řádem. Připomínku může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti a zájmy mohou být přímo dotčeny.
K xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxek uplatněných k návrhu vymezení zastavěného území. Dle judikatury správních soudů rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správního rozhodxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje rada (zastupitelstvo) obce podané námitky za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo pxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Úkolem odůvodnění správního rozhodnutí je zejména doložxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při hxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Na základě vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek případně upraví pořizovatel návrh zastavxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxitelstvo) obce současně s vydáním vymezení zastavěného území.
K odst. 4:
Pokud z výsledku projednání návrhu vymezení zastavěného území vyplyne nxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xbcí a dotčenými orgány na místním šetření. V zápise z místního šetření, který sepisuje pořizovatel, mohou uplatnit dotčené orgány svá stanoviska. Příxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxlí rada zastupitelstvo) obce v přenesené působnosti formou opatření obecné povahy a to jen tehdy, když je v souladu s výsledky projednání. V případě, že xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxvě a k novému projednání. Jiné rozhodnutí rady (zastupitelstva) není možné.
Vymezení zastavěného území se oznámí veřejnou vyhláškou na úředních dxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xpůsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení se základními údaji o obsahu s uvedením, kdy a kde je možné do vymezení nahlédnout. Vymezení zastavěného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xastavěného území nelze podat opravný prostředek.
K odst. 6:
Soulad vymezení zastavěného území s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízexx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxdle soudního řádu správního. V přezkumném řízení podle správního řádu ani v řízení podle soudního řádu správního nelze vymezení zastavěného území mxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmí platnosti a je nutno provést jeho nové vymezení.
Metodika
Vymezení zastavěného území, Metodický pokyn, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Oddíl 3
Regulační plán
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
1) K SZ: Regulační plán vždy nahrazuje územní roxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtření. Regulační plán je pořizován jako skupinové územní rozhodnutí, pořízení regulačního plánu nahradí další územní rozhodnutí v rozsahu stanovenxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x.) K zák. č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Ustanovení § 61 odst. 3 a 4 stavebního zákona upravují společný postup pořízení regulačního plánu, který nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr ve xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxtože však je regulační plán projednáván a vydáván jako opatření obecné povahy ve smyslu části šesté správního řádu, dochází v případě regulačního plánx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx adaptovala tyto nové instituty, musela by být stanovena řada odchylek od obecné úpravy opatření obecné povahy, která by zásadně změnila jeho charaktex x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxgulačního plánu, resp. územního řízení.
Komentář
Regulační plán v řešeném území (resp. ploše) stanovuje podrobné podmínky, tzn. reguluje uspořxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxní plán vydaný krajem. Pro regulační plán pořizovaný krajským úřadem je závazná politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje.
Kraj může v záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu i přiměřená lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxcemi v řešeném území. Kraj je oprávněn řešit záležitosti nadmístního významu, proto regulačním plánem pořizovaným krajem lze řešit pouze záměry nadmxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxá plocha nebo koridor leží, činí pro kraj ve vztahu k zásadám územního rozvoje (měřítko 1: 100 000) důvod k výjimečnému využívání tohoto druhu územně pláxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtové a grafické části pro regulační plán i pro dokumentaci k rozhodnutí o umístění staveb a zařízení. Obdobné podmínky stavební zákon stanovil pro prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxý orgán, záměry obsažené v regulačním plánu jsou z hlediska vlivu na životní prostředí posuzovány procesem EIA. Regulační plán je v podstatě "hromadnýx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x), proto obsahuje výrokovou část a odůvodnění. Náležitosti stanovuje § 19 a příloha č. 11 vyhlášky o územně analytických podkladech. Regulační plán vx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxo ochranu hodnot a charakteru území, pro vytváření příznivého životního prostředí a pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu. Dále vymezuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 11 vyhlášky o územně analytických podkladech stanovuje obsah každého regulačního plánu a dále obsah závisející na rozsahu regulace (jím nahrazovaxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxahu i rozsahu.
Regulační plán je vhodné pořídit pro rozsáhlejší plochy, vymezené územním plánem, které umožňují různé způsoby umístění zástavby, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxek pro umístění a prostorové řešení staveb, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ocxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxou velikost staveb, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určuje části pozemku, které mohou být zastavěny, zastavxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxemního rozvoje a územní plán formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Regulační plán pořizuje příslušný obecní nebo krajský úřad.
K odstx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo správního orgánu dle § 17 a přílohy č. 8 vyhlášky o územně analytických podkladech. Regulační plán z podnětu je pořizován také z vlastního poxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xymezeném zásadami územního rozvoje. Obdobně zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení regulačního plánu z podnětu v ploše nebo koridoru vymezeném úzxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xharakter území obce. Ministerstvo obrany je oprávněno rozhodnout o pořízení regulačního plánu z podnětu v ploše vojenského újezdu.
K odst. 3:
Regxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvoje nebo územního plánu. Regulační plán na žádost je pořizován dle § 18 a přílohy č. 10 vyhlášky o územně analytických podkladech.
Související ustxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnu z podnětu hradí (a to včetně mapových podkladů) ten, kdo je příslušný k jeho vydání, tedy obec nebo kraj.
Pokud je zpracování návrhu regulačního plxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu nebo úplnou úhradou nákladů na jeho zpracování včetně nákladů na mapové podklady těmi, jejichž potřebou byl vyvolán. Úhrada mapových podkladů je zmíxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxě.
Náklady spojené se zpracováním regulačního plánu na žádost včetně projednání s dotčenými orgány a mapových podkladů hradí fyzická nebo právnicxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxnesené působnosti, který je příslušným obcím a krajům hrazen ze státního rozpočtu prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy.
Související xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxst. 1:
Stavební zákon, resp. § 17 vyhlášky o územně analytických podkladech stanovuje, že podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formulářxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe i podání více osob nebo více správních orgánů. Dále se popisuje navrhovaný záměr, identifikují se pozemky, na nichž má být záměr realizován. Území pro xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxgulačního plánu i návrh územních rozhodnutí, která mají být regulačním plánem nahrazena. Podatel navrhuje i úhradu nákladů. K podnětu k pořízení reguxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo o podnětu rozhodne a předá je pořizovateli k projednání návrhu zadání regulačního plánu.
V případě, že návrh zadání regulačního pxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 8 vyhlášky o územně analytických podkladech. V tomto případě se uvádí identifikační údaje o podateli podnětu, zda ho činí osoba fyzická či právnická xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxitelstvo obce nebo kraje je oprávněno podle svých požadavků upravit návrh zadání regulačního plánu a následně ho předat pořizovateli k pořízení regulxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xozvoje nebo v územním plánu, pořizovatel zpracuje návrh zadání.
Návrh zadání obsahuje vymezení řešeného území, požadavky na vymezení pozemků a jexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxuktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření, požadavky na asanace, požadavky vyplývající z územně analytických poxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o parcelaci, požadavky na obsahové náležitosti dokumentace.
Návrh zadání regulačního plánu se projednává s dotčenými orgány. V případě pořizováxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxejnou vyhláškou veřejnosti, aby se mohl s ním každý seznámit. Právní úprava účinná od 1.1.2013 tak důsledněji než předchozí znění stavebního zákona axxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxoby při zvážení uplatnění případných požadavků a připomínek. Podle obsahu návrhu zadání regulačního plánu dotčené orgány zvažují, zda je namístě uplxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxelný, neboť po jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další dílčí kroky související s jeho pořízením.
Návrh zadání regulačního plánu sx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xotčené orgány uplatňují v této fázi "pouze" požadavky k regulačnímu plánu. Účelem projednání návrhu zadání je ověřit a případně uplatnit požadavky na xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxa závazná pro jeho výsledný obsah. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených orgánů. Je na zodpovědnosti pořxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Pokud tak neučiní, nezatíží proces pořizování regulačního plánu vadou, nicméně se vystavuje reálnému nebezpečí, že dotčený orgán, jehož požadavek x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxý mu byl svěřen do ochrany.
K odst. 4:
Na závěr projednání návrhu zadání regulačního plánu pořizovatel vyhodnotí jeho výsledky, upraví návrh zadánx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxho návrhu zapracovány.
Při vyhodnocování procesu projednání je potřebné zvažovat relevanci připomínek, vyjádření a podnětů uplatněných po lhůtxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxzovateli regulačního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesené požadavky. Tento postup pořizovatele je naopak racionální v situaci, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Pořizovatel může upravit návrh zadání i z vlastního podnětu.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxzsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Dotčené orgány uplatňují ve fázi návrhu zadání změny územního plánu pouze své požadavky, jejich vyjáxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xosažení dohody pořizovatele a dotčených xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxží, nicméně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli změny územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit opožděně vznesené požadavky. Tento postup poxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxího stanoviska k návrhu změny územního plánu. Nehledě na skutečnost, že pořizovatel může upravit návrh zadání změny i z vlastního podnětu, či k podnětu xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxybnitelný, neboť po jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další dílčí kroky související s jejím pořízením.
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx se jedná o 2 týmy. Na jedné straně stojí veřejná správa, úředníci s oprávněním k výkonu činnosti v oblasti územního plánování, kteří vykonávají všechny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbilí vykonávat vybrané projekční práce (např. urbanista, dopravní inženýr, hodnotitelé vlivů koncepce na životní prostředí, veřejné zdraví, lokalxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 158 odst. 1 stavebního zákona a autorizační zákon).
Příprava náxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbsah návrhu dokumentace se proměňuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fázemi. Ze stavebního zákona nelze dovodit příkaz, aby návrh xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxípravy neprobíhal pouze v ateliéru architekta. Do přípravy je vhodné zapojit jak dotčené orgány, tak občany, resp. aktéry, s nimiž se dokument následnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt ověří či zjistí přístup k jejich řešení. V rámci zpracování návrhu regulačního plánu architekt zajistí vyjádření vlastníků dopravní a technickou inxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxstředí podle zvláštního právního předpisu. Není tedy účelné ani hospodárné pořídit regulační plán pro takový záměr, který by prošel procesem posouzexx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxhodování. Regulační plány je proto vhodné pořídit pro záměry, které nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí.
Regulační plán vyjadřuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu jsou stavebním zákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stavxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xotčené orgány. Pro dotčené orgány se koná ústní jednání.
Kompetence
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákony, resp. zákony, kxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro opatření obecné povahy. Regulační plán je v podstatě "hromadným územním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se k němu výrazně přibližujex xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměru na území a navrhovat kompenzační opatření. Ochrana životního prosxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxinou základních práv a svobod deklarovaného práva na příznivé životní prostředí se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějíx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu představuje procesní vadu, která by za určitých podmínek mohla vést i ke zrušení napadeného opatření obecné povahy. Nejvyšší správní soud již oxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbecné povahy, nýbrž pouze podstatná procesní vada, v důsledku níž mohlo dojít k zásahu do právní sféry navrhovatele. Pokud pořizovatel opomene vyžádax xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy. Je třeba vycxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxto postupem nemůže přitom překážet ani při přezkumu opatření obecné povahy vydaných podle stavebního zákona. V případě přezkumu je rozhodný xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xyla následně zhojena, by vedl k absurdním důsledkům a znamenal by popření zásady proporcionality a zdrženlivosti zásahů soudní moci do procesů územníxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxrávní soud mohl přezkoumat v rámci řízení o přezkumu opatření obecné povahy (viz § 154 ve spojení s přiměřeným použitím § 68 odst. 3 zákona správního řádxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxdat spravedlivou rovnováhu všech zájmů v daném území.
Z hlediska pořizovatelské praxe lze doporučit písemné vyhodnocení stanovisek dotčených orxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xezi stanoviskem dotčeného orgánu a pořizovatele může vzniknout rozpor, který se řeší dle § 136 odst. 6 správního řádu.
K odst. 3:
V průběhu procesu oxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxe, jejich účast na pořízení regulačního plánu je zajištěna až povinností pořizovatele konat veřejná projednání návrhu regulačního plánu. Je na občanxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxt na projednání o regulačním plánu nelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je již projednáván pouze určitý okruh vztahů s konkrétnímx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdnání se pro veřejnost nekoná, veřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž každý může uplatnit písemnou připomínku. Stavební záxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmínky jsou pro pořizovatele testem přijatelnosti navrhovaného řešení. Účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí je jedním z pilířů Aarhxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxlé problematiky. Nezbytnou podmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosti přesné, správné a včasné informace. Účast veřexxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxování. Tato účast musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce (více - www.ucastverejnosti.cz).
K odst. 4:
Pořizovatel vyhodnotí výslxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu včetně dohody jeho vyhodnocení, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxav dokumentu. Praxí ověřeným přístupem je i písemné vyhodnocení každé připomínky podané veřejností, jako jejich součást se uvedou rovněž pokyny pro pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxho orgánu je nutné jejich vyřešení postupy podle správního řádu (§ 136 odst. 6).
Na závěr etapy společného jednání upraví projektant regulační plán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxerou je regulační plán pořizován, a připomínek veřejnosti.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebnxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xviz § 154 ve spojení s přiměřeným použitím § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2010, čj. 1 xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxován na základě schváleného zadání změny územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu (to v případě, že by byl pořxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxo pokyn, aby návrh vycházel ze schváleného zadání. Stavební zákon obsahuje celou řadu procesních nástrojů, které směřují k proměňování obsahu v času txxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxichž podmínky jsou pro pořizovatele změny územního plánu závazné, stanovisko k vlivům na udržitelný rozvoj území, připomínky a námitky uplatněné veřxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxu stanovisko dotčeného orgánu státní správy, a následně si vyžádá souhlasné dodatečné stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx x xlastnících pozemků, aby sledovali úřední desku obce, zvláště, je-li jim známo, že obec přijala rozhodnutí o tvorbě nového územního plánu. Účast na řízxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxky.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Příloha ke stavebnímu zákonu je vůči příloze č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostřexx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xotčeného orgánu, které však není při schvalování územního plánu závazné.
Pořízení regulačního plánu na žádost
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xadání regulačního plánu je součástí vydaných zásad územního rozvoje nebo územního plánu. V takovém případě žadatel na základě schváleného zadání zabxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxního plánu smí zpracovat jen autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 158 odst. 1, autorizační zxxxxxx
x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxlohu č. 10, část A. Uvádí se identifikační údaje o žadateli, zda jím je osoba fyzická, fyzická podnikající či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxkují se pozemky, na nichž má být záměr realizován, dále vlastnická a jiná práva k pozemkům a stavbám v řešené ploše. Uvádí se i dosavadní využití vymezenéxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxulačního plánu se upravují a nově stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb. K úpravě těchto novýcx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxípadě, že toto právo nevyplývá z katastru nemovitostí. Stavební zákon v odst. 3 písm. e) stanovuje žadateli možnosti uvedeného prokázání. Jedná se o doxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. V případě, že lze pozemky vyvlastnit, není třeba doložit souhlasy nebo dohodu o parcelaci. Obsahové náležitosti stanovuje příloha č. 12 vyhlášky o úzxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí zejména souhlas s návrhem regulačního plánu, souhlas s novým rozdělením pozemků a dohodu s majetkovým vypořádáním.
Obec nebo kraj mohou podmínit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxovací smlouva"). Její obsah stanovuje příloha č. 13 vyhlášky o územně analytických podkladech. Jejím účelem je upravit vztahy mezi žadatelem a obcí (čx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x odst. 3:
K žádosti o vydání regulačního plánu se připojí přílohy specifikované stavebním zákonem a přílohou č. 10 vyhlášky o územně analytických podxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxnětu - jedná se o stanoviska a další opatření dotčených orgánů, která přiloží k žádosti. Dále přiloží návrh regulačního plánu upravený dle stanovisek dxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a technickou infrastrukturu včetně vyjádření vlastníků této infrastruktury. Přílohou může být rovněž návrh plánovací smlouvy nebo smlouvy s přísluxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdů. Jedná se mimo jiné i o posouzení stanovisek dotčených orgánů a jejich zapracování do regulačního plánu. V případě, že dojde k rozporu mezi stanoviskxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx související s řešením rozporu a z toho vyplývající úpravou dokumentace. Pořizovatel musí dovést kontrolu dokumentu k úplnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxgulačního plánu. Pokud je součástí žádosti návrh plánovací smlouvy zajistí její předložení příslušnému zastupitelstvu ke schválení.
Řízení o regulaxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxzí z obecné úpravy stanovené správním řádem, a to z § 172 a následujících. Řízení o regulačním plánu platí jak pro regulační plány z podnětu, tak pro reguxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxováno veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání jsou přizvány dotčené orgány a obec, pro kterou je regulační plán pořizován.
Potřeba přiměřenéhxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlednění výsledku účasti veřejnosti při procesu pořizování územně plánovací dokumentace vyplývají z čl. 6 Aarhuské úmluvy.
Obsah veřejného projexxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta, druhou část xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na přípravě opatření obecné povahy. Výsledek veřejného projednání by pak měl pořizovatxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxovat více pozornosti při koncipování výsledného opatření obecné povahy. Oběma částem veřejného projednání by měl být věnován srovnatelný časový proxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední desxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxního plánu bylo možno považovat za řádné, je zveřejnění oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce. Pxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a tudíž i nemožnost uplatnění ať připomínek nebo námitek u tohoto jednání, procesní vadou, která může mít za následek nezákonnost tohoto opatření (jde x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podat námitky proti návrhu regulačního plánu. Dotčené orgány mohou podat stanoviska k měněným částem řešení. Každý může podat připomínku.
Námitkx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xotčené námitkou.
Rozhodujícím kritériem, dle kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připoxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxlnil kritéria stanovená v § 85 odst. 1 a 2, tj. je žadatel nebo obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo vlastník pozemku nebo stavbxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno nebo osoba, o které tak stanoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxx xroto námitkami, a tak je nutno s nimi naložit.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy. Z hlediska obsahového tak není rozdíx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxlatnit stanovisko pouze k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
K odst. 3:
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodování o téže věci dvakrát. Politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje a územní plán jsou závazné pro pořizování regulačního plánu.
K xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxmitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu regulačního plánu. Dle judikatury soudů rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec podané námitky za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxé. Není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Úkolem odůvodnění sprxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxežitějších vlastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahyx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Podatelé námitek mohou mít na jejich vypořádání různé nároky. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný spráxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xe s ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání nxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxážit, zda každá námitka bude vypořádána samostatně nebo zda námitky spolu související budou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnutí o námitkxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxená právní úprava, účinná od 1.1.2013, umožňuje pořizovateli předvídatelným způsobem dokončit pořizování regulačního plánu bez vyčkávání na stanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odůvodnění opatření obecné povahy. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdeného regulačního plánu), s tím, že konkrétní způsob rozhodnutí o jednotlivých námitkách (a vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek) a jehx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxřit odborné informování veřejnosti o připravovaném opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta, druhou fázi by pak měla předstaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxších přítomných odborníků podílejících se na zpracování opatření obecné povahy. Obě zmíněné fáze veřejného projednání jsou stejně důležité, a proto xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x námitkách nemá oporu v žádném právním předpisu; ustanovení § xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxí orgán o námitkách rozhodnout. Ze shora citované judikatury pak pouze vyplývá, že je nutné rozhodnout přezkoumatelným způsobem o všech podaných námixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxného subjektu na vypořádání námitek odděleně po jednotlivých bodech (je-li zformulován v podaných námitkách) a vypracovat odůvodnění rozhodnutí o nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxitek věcně souvisí, je odpůrce oprávněn zvolit si sám způsob jejich vypořádání, tedy např. uvážit, zda každá námitka bude vypořádána samostatně nebo zxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxnce formální považovat za správní rozhodnutí. Nejen že jej tak explicitně označuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a stavební zákon v usxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx formální náležitosti spojované se správními rozhodnutími - musí obsahovat především výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění.
Rozsudxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx zákona, jsou proto námitkami, a tak je nutno s nimi naložit. Týká se to i těch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního plánu. Pokxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x námitkách každého namítatele samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo.
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2008, čj. 8 Ao 1xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxsobem umožňujícím dálkový přístup, a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce.
Posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxednání je nezbytné upravit návrh regulačního plánu před jeho vydáním, obec zajistí úpravu návrhu regulačního plánu z podnětu v souladu s výsledky projxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxva tedy nezasáhne do práv subjektů oprávněných podat námitku nebo do veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony.
K odst. 2:
Pokud podle vyhodnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je nutné projednat upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 67.
K odst. 3:
Pokxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxulačního plánu z podnětu se projedná podle § 65 odst. 2 až 4. Pro přepracování a pořízení regulačního plánu na žádost se postupuje přiměřeně podle § 66. Náxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxle, která se prolíná celým procesem pořízení dokumentace. Příprava regulačního plánu probíhá na jedné straně v etapách, které jsou připravovány projxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsí být regulační plán zpracován v souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací, které jsou pro regulační plán závazné (§ 31 odsxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx činnosti pořizovatele zkráceny o činnosti související se společným jednáním, tyto činnosti zabezpečuje žadatel o vydání regulačního plánu. Žadatex xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxem pořizovatele regulačního plánu je před závěrečnou etapou pořízení regulačního plánu podle § 68 odst. 4 přezkoumat soulad návrhu regulačního plánx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxkoumává projektantem zpracovaný či upravený regulační plán před zahájením společného jednání a veřejného projednání. Stejně tak tomu je před jeho vyxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxgulačního plánu byla respektována politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydaná krajem a obcí, stavební zákon, jeho prováděcí přexxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x stavebního zákona, prováděcích předpisů a ze správního řádu. Odůvodnění regulačního plánu se zpracovává průběžně a jsou do něj postupně doplňovány vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděcími předpisy nebo správním řádem. Součástí odůvodnění jsou stručné základní informace, dále informace o způsobu pořízení regulačního plánxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrajem, s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem, údaje o splnění zadání, pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce 4. Dále je v odůvodnění obsaženo vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xzemní rozhodnutí. Součástí odůvodnění regulačního plánu je návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek.
Judikatura
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxování není pouhou formální záležitostí, ale naopak nutnou podmínkou pro to, aby veřejnost, dotčené orgány státní správy, okolní obce i soudy byly schoxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxtkách lze po stránce formální považovat za správní rozhodnutí. Nejen že jej tak explicitně označuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a staxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitky splňuje formální náležitosti spojované se správními rozhodnutími - musí obsahovat především výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtní odůvodnění, uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého namítatele samostxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx017.
Komentář
K odst. 1 a 2:
Završením pořizování regulačního plánu je jeho vydání. Tato pravomoc je svěřena § 6 odst. 5 písm. d) zastupitelstvu obcx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xořizovatel. Příslušné zastupitelstvo před vydáním ověří, zda regulační plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumenxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a to ani k případně vznesené námitce. Pokud je totiž stanovisko závazným podkladem pro regulačnx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxlušné xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xegulační plán, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnout. Stavební zákon však neumožňuje, aby zastxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxout ze čtyř hlavních důvodů. Za prvé se v daném případě jedná o reflexi rozdělení samostatné a přenesené působnosti: zatímco regulační plán je pořizováx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxnto závěr důsledkem rozdělení kompetencí mezi pořizovatelem regulačního plánu, který jej "pořizuje" a zastupitelstvem, které ho vydává. Za třetí svxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí regulačního plánu spočívajícího v povinnosti pořizovatele splňovat kvalifikační požadavky specifikované v § 24 stavebního zákona. To zajišťuje pxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxkační požadavky kladeny nejsou, a ostatně ani být kladeny nemohou. Za čtvrté je účelem tohoto ustanovení zamezit obcházení procedury stanovené stavexxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxspektovat tak řešení projednané a dohodnuté s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem a projednané s veřejností (srov. Hegenbart, M., Sakař, B. a kol.: Sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xcela irelevantní, jaké podklady mají zastupitelé při schvalování rozhodnutí o námitkách k dispozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Stejně tak by ani skutečnost, že zastupitelé kompletní podklady od pověřených zaměstnanců krajského úřadu obdrží, nemůže prokázat fakt, že si zastupxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zastupitelé před schvalováním rozhodnutí o námitkách obdrží, nemá sebemenší vliv.
Jednací řád, přijatý na základě zákona o obcích (dále též obecxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxedání. Uvedené analogicky platí pro zastupitelstvo kraje. Pokud zastupitelstvo postupuje v konkrétním případě v rozporu s jednacím řádem, ale v soulxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xokud tedy podle jednacího řádu mají být písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva doručeny členům zastupitelstva nejpozději 7 dní před dnxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxatého na základě těchto podkladů. Porušení vnitřních pravidel jednání zastupitelstva však nemá vliv na zákonnost usnesení řádně přijatého zastupitxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxpř. elektronické, pokud tato forma umožní členům zastupitelstva seznámit se s danými podklady. Smyslem a účelem uveřejnění informace na úřední desce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxy byla informace o konání zasedání zveřejněna. Na základě zveřejnění informace o místě, době a programu totiž nezačíná běžet žádná lhůta ke splnění povxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxjící počátek lhůt.
Ukončením procesu pořízení regulačního plánu jsou formální náležitosti vyplývající ze správního řádu, a to jeho publikace veřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxsce krajského úřadu v případě regulačního plánu kraje a na úředních deskách obecního úřadu a na úřední desce obce, jejíž správního obvodu se opatření obxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání opatření obecné povahy, na úřední desce správního orgánu, který toto opatření obecné povahy vxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jeho vyvěšení nic nemění. Smyslem a účelem publikace na úřední desce je v daném případě jednak informace, že vůbec takový akt byl vydán a že bude mít právnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxsí opatření obecné povahy na úřední desce vždy po celých 24 hodin uvedených dnů.
Nejvyšší správní soud z § 71 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 173 odst. 1 sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud tedy v době vyvěšení veřejné vyhlášky, která neobsahuje celé opatření obecné povahy, ale jen jeho základní údaje, nebylo toto opatření obecné pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxní obecné povahy, která má dopady na jeho účinnost. Jinými slovy opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnosti a nemůže být aplikováno v navazujících sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxm o účinnosti, jeho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebním zákonu. Regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl pořízen. Předává se stavebnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxe je možné do regulačního plánu a do jeho dokladové dokumentace nahlížet. Data o regulačním plánu se doplňují do evidence územně plánovací činnosti průxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti regulačního pxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xejména § 94 správního řádu. Přezkumné řízení proti regulačnímu plánu vede nadřízený orgán územního plánování. Posuzuje se soulad vydaného územního pxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxm rozhodnutím nemůže měnit regulační plán podle § 97 odst. 3 správního řádu. Svojí činností by zasahoval do působnosti pořizovatele a zastupitelstva oxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xosoudit pouze v přezkumném řízení, jeho výsledkem může být změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách. Přezkum rozhodnutí o námitkách vede nadřízený oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx2, čj. 1 Ao 7/2011-526
Pro zákonnost procesu schvalování územně plánovací dokumentace je zcela irelevantní, jaké podklady měli zastupitelé při schvxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxktive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zastupitelského mandátu.
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130
Zasxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x tj. vydat územní plán nebo jeho změnu, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnout.
Rozsudek NSS ze xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění.
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Zastupitelstvo obce, které revokovalo předcxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxntokrát zároveň s rozhodnutím o námitkách, nebyli vlastníci pozemků nikterak zkráceni na svých právech.
Rozsudek NSS ze dne 26.5.2010, čj. 8 Ao 1/2xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsobuje porušení jednacího řádu nezákonnost přijatého rozhodnutí a není to důvod pro zásah státu.
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-13x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxné veřejnosti k nahlédnutí.
Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xude se jednat o situace, kdy se předpokládá, že prověření záměru ve větší podrobnosti vyvolá změnu podmínek v území, za nichž byl vydán územní plán. Za taxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxu a poté teprve vydat regulační plán. Stavební zákon § 70 umožňuje časovou úsporu a současně plní podmínku § 4 odst. 1, podle něhož orgány územního plánoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu koordinace obou procesů. Stavební zákon předpokládá, že koordinace pořízení obou dokumentů spojená s efektem časové úspory je možná u jednoho pořizxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxné respektovat § 43 odst. 5, podle něhož je územní plán závazný pro regulační plán. Pro proces souběžného pořízení regulačního plánu a změny územního plxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Související předpisy
Doba platnosti, změna a zrušxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ale svým obsahem se mu natolik blíží, že jej může nahradit. Zpravidla řeší rozsáhlejší a mnohdy i problematičtější území, proto na rozdíl od územního roxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxřejných zájmů, je třeba, aby možnost zrušení byla řádně projednána a posouzena.
Komentář
K odst. 1:
Stavební zákon stanovuje pro regulační plán z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxního rozvoje a územní plán). V případě změny podmínek lze regulační plán změnit nebo na rozdíl od ostatních druhů územně plánovací dokumentace lze reguxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xejího prodloužení. Regulační plán není územním rozhodnutím, ale svým obsahem se mu natolik blíží, že jej může nahradit. Zpravidla řeší rozsáhlejší a mxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxžit.
Stavební zákon dále stanovuje případy, kdy regulační plán nepozbývá platnosti. Jedná se o situace, kdy se pokračuje jak v projekční přípravě zxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxlačního plánu. Anebo bylo započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy záměr nevyžaduje následné povolení.
K odst. 3:
Stavební záxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xastupitelstva. Změna regulačního plánu prochází stejným procesem jako jeho pořízení. Zrušení regulačního plánu musí projít stanoveným procesem. Nx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xdůvodněných případech zrušit bez náhrady. Protože však může obsahovat např. ochranu důležitých veřejných zájmů, je třeba, aby možnost zrušení byla řxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxých druhů územně plánovací dokumentace. Platí, že je nutné uvést do souladu územně plánovací dokumentaci s nadřazenou, která byla následně schválenax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxu.
K odst. 6 a 7:
Stavební zákon stanovuje, že pro regulační plán pořízený na žádost, platí pro dobu jeho platnosti ustanovení odst. 2. (tj. 3 roky). Pxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu oznámí, že od záměru upustil.
Regulační plán pořízený na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím zastupitelstva xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxit nebo zrušit regulační plán na žádost bez žádosti žadatele, a to v případě že následně schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentací došlo ke zmxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxupuje se při její náhradě podle § 102.
K odst. 8:
Pokud dojde ke zrušení části regulačního plánu nebo změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, obec xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxgulačního plánu. Stavební zákon také stanoví proces pro případ, kdy dojde ke zrušení celého regulačního plánu.
Díl 4
Územní rozhodnutí
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Územní rozhodování je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxitiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se jedná o zcela konkrétní, výkonný nástroj územního plánování.
Odstavec první stanoví obexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xzemí, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Z uvedxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxční plán,
-
veřejnoprávní smlouva,
-
záměr nevyžaduje žádné veřejnoprávní oprávnění.
Kromě územního řízení tedy stavební zákon nabxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxe v zastavěném území nahrazuje územní rozhodnutí regulační plán.
Zavedení zjednodušujících postupů při umisťování staveb novým stavebním zákonxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxit. Promítá se v něm přenos jisté míry odpovědnosti na navrhovatele, který musí dbát na splnění požadavků uvedených v § 90 a dále také na šetrnost k zájmůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xu nejsou známy podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Odpovědnost stavebníků za dodržení právních předpisů všax xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxt takové vady jeho žádosti, které brání jejímu řádnému projednání a vydání bezvadného rozhodnutí. K tíži stavebníka tak lze přičíst takové jednání, ktxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxní, neboť sám způsobil, že stavební úřad nemohl řádně posoudit jeho záměr (srov. rozsudek NSS ze dne 12.2.2015, čj. 2 As 241/2014-36).
Z ustanovení § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxrá další ustanovení zákona (například § 152 odst. 1 stavebního zákona). Navrhovatel je jednak povinen dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákonx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxzení záměr posuzuje, výklad pojmu "šetrnost k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb", vyvolává v praxi řadu otazníků. Povinnost být šetrný k soxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, jak jej vyložila
judikatura
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxze sousedství zúžit pouze na pozemky mezující (přímo sousedící) s pozemkem, na kterém má být záměr umístěn.
Otázku vyvolává, jak má stavební úřad poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxi řízení nešetrnost shledávají nejčastěji v dopadech ve formě imisí (zastínění, obtěžování hlukem, kouřem, zápachem apod.). Jedná se tedy o obdobnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxv. § 76 usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27.7.2011, čj. Konf 10xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa). Zde se však požadavek šetrnosti váže zcela zřejmě k provádění stavby a spočívá v povinnosti volit takové postupy při výstavbě, které budou co nejménx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínkou jejího možného umístění. Klíčovou otázkou je, zda se na jejím základě mohou sousedé dovolávat svých zájmů nad rámec stavebního zákona a jehx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxdnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 2793, podle kterého vlastníci sousedních pozemků nemohou na základě povinnosti být šetrný k zájmům vlastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxmy. Ve světle tohoto rozhodnutí soudu tak povinnost "být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb" představuje spíše jen morální pravidlxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvolávat dobré víry (§ 94 odst. 4 správního řádu), realizoval-li záměr bez povolení, případně jej realizoval způsobem výrazně odlišným od schválené prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxeré by vycházelo z pravdivého vylíčení rozhodných skutečností. Vedle toho nelze přiznat dobrou víru ani takovému jednání stavebníka, které je bezpocxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xokud stavebník neuvede stavební úřad v omyl a stavební úřad povolení k umístění stavby či ke stavbě v rozporu se zákonem vydá. V ostatních případech však xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xáměrů s podrobnou právní regulací. Posouzení souladu záměru stavebníka se zákonnými požadavky je v první řadě úkolem správních orgánů, které k tomu maxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxudek KS v Plzni ze dne 26.9.2012, čj. 30 A 22/2011-67
Ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006, podle něhož každý, kdo navrhuje vydání územnxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxveb, nepředstavuje korektiv, za jehož použití by vlastníci sousedních pozemků a staveb mohli nárokovat, aby záměr žadatele o vydání územního rozhodnxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxemí.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Toto ustanovení upravuje výčet druhů územního rozhodnutí. Nejčastějším txxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxtavba" a "zařízení" je třeba vyjít z úvodních ustanovení stavebního zákona. Stavbou se dle ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona rozumí veškerá staxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou je též výrobek plnící funkci stavby (například mobilní domy). Stavbou se rozumí podle okolnosxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Přestože stavební zákon předpokládá, že i v případě zařízení bude v některých případech vedeno územní řízení, pro většinu zařízení postačí územnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxžadován [srov. § 79 odst. 2 písm. a) stavebního zákona].
Mezi další druhy územního rozhodnutí patří rozhodnutí o změně využití území, kterým se stanxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.
Jednotlivé druhy územních rozhodnutí vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xrováděcím právním předpise (vyhláška o dokumentaci staveb) a stejně tak náležitosti žádosti o jeho vydání upravuje prováděcí právní předpis (vyhlášxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí je určen jiný formulář, odrážející specifika daného záměru. V podrobnostech blíže komentář k ustanovením § 79 až § 83.
Judikatura
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x roku 2006 není podána na stanoveném formuláři, je sice žádostí vadnou, nicméně přesto způsobilou zahájit ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu z roku 20xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdosti a současně přerušil do doby odstranění vad žádosti řízení [§ 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, § 45 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxmní rozhodnutí na základě zjednodušeného územní řízení. Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního předpisu, nelze vyxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xežim byl zvolen u jednoduchých staveb terénních úprav a zařízení (§ 112), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo zastavitelných plochách a splňxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxob využití jednotlivých pozemků, a to v rozsahu vymezeném při schválení regulačního plánu.
Komentář
Toto ustanovení vymezuje alternativy ke klaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu ze zjednodušujících forem územního rozhodování. Zásada využívat přednostně zjednodušující postupy vyplývá jednak z obecné zásady proporcionalixxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxokladu, že budou voleny u jednoduchých staveb a nekonfliktních vztahů v území s cílem co nejméně zatížit dotčené osoby. Volba formy umístění stavby je, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xodmínek daných ustanovením § 96 stavebního zákona. Využít ji lze zejména v případě jednoduchých záměrů, které již často nevyžadují další projednání § xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxo v případech záměrů podléhajících posouzení dle zákona o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Zároveň se musí jednat o takové záměry, jejichx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxn (§ 61 stavebního zákona). Regulační plán je svou povahou hromadným územním rozhodnutím, závazným pro rozhodování v území. Blíže viz komentář k ustanxxxxx x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlouvou. Jde o specifický druh tzv. subordinační smlouvy, která je uzavírána mezi žadatelem (tím, kdo by si žádal o územní rozhodnutí) a stavebním úřadexx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xtavebního zákona a zejména pak obstarání souhlasů všech osob, které by byly účastníky územního řízení. Bližší podmínky pro uzavírání veřejnoprávníxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxní stavby je společné územní a stavební řízení. Možnost vést v případech řízení se společným předmětem jedno řízení namísto dvou samostatných vychází x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxna je-li pro území vydán územní plán nebo regulační plán.
Dalším způsobem spojeného rozhodování o umístění a povolení stavby je tzv. společný územnx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xodmínky pro jeho ohlášení (§ 105 stavebního zákona). V těch případech může stavebník současně s podáním žádosti o územní souhlas uplatnit také ohlášenx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxvolení, a to u těch záměrů, pro které připouští nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a stavebního zákona) a současně uzavřít veřejnxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí úřad v územním rozhodnutí stanovit, že k jejich provedení již nebude ohlášení vyžadováno. Tuto úvahu může učinit stavební úřad sám, tedy i bez návrhu. xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení. Vhodnost využití daného zjednodušujícího postupu podléhá správní úvaze stavebníxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxlynout, že ochrana veřejných zájmů vyžaduje samostatný proces povolení stavby. Rovněž účastníci řízení by měli být v průběhu územního řízení informoxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení
Související předpisy
Veřejnoprávní sxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxobně jednotlivé kroky v postupu při uzavírání těchto veřejnoprávních smluv, včetně požadavků na komunikaci s dotčenými orgány, požadavků na obsah vexxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí a účinků veřejnoprávní smlouvy stejně, jako je nastavena úprava u územního rozhodnutí (účinnost a podmínky účinnosti, změny veřejnoprávní smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxcná úprava správního řádu (§ 165 odst. 7) vylučuje použití lhůt stanovených pro přezkumné řízení v případě přezkumu veřejnoprávních smluv, musely býx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxe o jednu ze zjednodušujících forem umístění stavby. Právní úprava veřejnoprávní smlouvy ve stavebním zákoně představuje speciální úpravu s přednosxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxanou mezi správním orgánem a účastníkem řízení (§ 161 správního řádu).
Veřejnoprávní smlouvou lze nahradit pouze zákonem stanovené druhy územníhx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Ze zákona nelze veřejnoprávní smlouvu uzavřít v případě záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xsou žadatel, kterým je ten, kdo by si v případě vedení územního řízení žádal o územní rozhodnutí, a stavební úřad. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxájení správního řízení. Stavební úřad může s žadatelem na obsahu veřejnoprávní smlouvy spolupracovat. Ve většině případů bude tato spolupráce nezbyxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxpech vázány v prvé řadě obecnými principy, mezi které patří mj. i požadavek na přednostní využití zjednodušujících postupů (§4 odst. 1 stavebního zákoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx dne 5.12.2014, čj. 4 As 182/2014-28), měl by stavební úřad ve světle uvedených zásad participovat na snaze využít zjednodušující postup. Například v pxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxit. Podaný návrh může být až do doby uzavření veřejnoprávní smlouvy měněn.
Návrh veřejnoprávní smlouvy může být podán i v době probíhajícího územníxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxiní, stavební úřad jej o této možnosti poučí, neboť návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy není důvodem pro přerušení územního řízení z úřední moci. Pxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy je důvodem pro zastavení územního řízení (§ 161 odst. 2 a § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu). Vzhledem k tomu, že uzavřená veřejnoprávní smlouxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxprve v okamžiku účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Vzhledem k tomu, že správní řád zcela jasně rozlišuje okamžik uzavření veřejnoprávní smlouvy (§ 16x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xusí být územní řízení zastaveno již v okamžiku jejího uzavření. Žadatel tedy nese riziko, že se mu nepodaří získat souhlasy všech účastníků a z tohoto důxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Protože veřejnoprávní smlouva může nahradit tři různé druhy územního rozhodnutí, bude dokumentace vyprxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxka o dokumentaci staveb, příloha č. 1, 2 a 3). Žadatel si musí před podáním návrhu veřejnoprávní smlouvy opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů. Zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxípadě rozhodnutí dotčených orgánů, jsou rovněž povinnou přílohou návrhu veřejnoprávní smlouvy.
Analogií s ustanovením § 86 odst. 1 písm. c) stavexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxy.
V návrhu veřejnoprávní smlouvy je žadatel povinen odůvodnit soulad záměru s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona. Činí tedy do jisté míry xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxmního řízení. Pečlivé vymezení okruhu těchto osob klade nároky na obě smluvní strany veřejnoprávní smlouvy. S ohledem na omezené odborné a místní znalxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxole stavebního úřadu ve fázi posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy. Pro chyby spočívající v opomenutí některé z osob, které v následující fázi uděluxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxo řízení, nenabývá veřejnoprávní smlouva účinnost.
Žadatel připojuje k návrhu veřejnoprávní smlouvy svůj majetkový titul. Půjde o doklad prokazxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxjemní smlouvu) nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám anebo souhlas jejich vlastníka.
Návrh veřejnoprávní smlouxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxý přístup. Ze zákona nevyplývá, v jaké lhůtě je stavební úřad povinen informaci o návrhu vyvěsit, z povahy věci však plyne, že tak musí učinit neprodleně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxstníky územního řízení. Kromě toho se mohou přihlásit také osoby, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis, tedy spolky (dříve občanská sdružení) ve xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xx xdst. 3 zákon o ochraně přírody a krajiny) se přihlásí spolek, jehož hlavním posláním dle stanov je ochrana přírody a krajiny, bude účinnost veřejnoprávxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxá. Stavební úřad zkoumá obsahové náležitosti návrhu a splnění podmínek pro její uzavření, následně návrh buď přijme, nebo jej odmítne. Zákon neklade nx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxým popisem vad a nedostatků návrhu. Požadavek odůvodnění odmítnutí návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy vyplývá jednak z obecných správních zásxx x xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx odůvodnění rozhodnutí. Sdělení o odmítnutí návrhu veřejnoprávní smlouvy je pak přezkoumatelné postupem dle § 156 odst. 2 správního řádu (srov. rozsxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které by byly účastníky územního řízení. Přestože obsah veřejnoprávní smlouvy může být měněn, je třeba, aby souhlasy osob byly opatřeny k aktuálnímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí smlouvy. Od okamžiku uzavření veřejnoprávní smlouvy, který nastává přijetím návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy stavebním úřadem, je třeba oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrávní smlouvy stavebním úřadem má pak pouze
deklaratorní
charakter. Když se žadateli nepodaří souhlasy opatřit, nebo pokud některého z účastníků opxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xeřejnoprávní smlouvě informuje stavební úřad vyvěšením oznámení na úřední desce po dobu 15 dnů. Současně ji doručuje místně příslušnému obecnímu úřaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxm.
Veřejnoprávní smlouva je ze zákona účinná dva roky, smluvní strany se však mohou dohodnout na lhůtě delší, nejdéle však 5 let. Lhůta působení veřexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxvření smlouvy. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají za stejných podmínek jako v případě územního rozhodnutí (srov. § 93 odst. 4 stavebního zákonaxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxnámení stavebního záměru posouzené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xostačí veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, jsou účinky smlouvy zachovány, pokud v době její účinnosti je započato s realizací záměxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxejnoprávní smlouvy se postupuje obdobně jako při jejím uzavírání. Zejména je třeba získat souhlasy osob, které by byly účastníky řízení. Pokud se souhxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje za žádost o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí a stavební úřad ji projedná v řízení dle § 93 odst. 3 stavebního zákona.
Do doby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Obdobně jako územní rozhodnutí, může být veřejnoprávní smlouva změněna. Změna smlouvy musí být odsouhlasena smluvními stranami, a ač to výslovně z koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxoprávní smlouvu z moci úřední změnit nebo zrušit v souvislosti s umístěním veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
Veřejnoprxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxavební zákon stanoví speciálně lhůty pro rozhodnutí v přezkumném řízení. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku a rozhodnutí v prvém stupnx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxnoprávní smlouvu posuzuje z hlediska její zákonnosti. Shledá-li, že smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, zruší ji. Soulad veřejnopráxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxe některá ustanovení veřejnoprávní smlouvy, pokud je lze oddělit od ostatních. Tento postup lze aplikovat v případech, kdy po zrušení nezákonných ustxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxm přezkumném řízení (§ 94 odst. 4 správní řádu), také při přezkumu veřejnoprávní smlouvy platí, že pokud správní orgán dospěje k závěru, že je veřejnoprxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxbré víře, by byla ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla straně druhé nebo veřejnému zájmu, řízení zastaví.
Opomenutí účastníci, resp. osoby, ktxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxkterá z dotčených osob bude tvrdit, že smlouva není účinná, zatímco ostatní osoby budou tvrdit opak. V takovém případě lze otázku účinnosti smlouvy posxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxý veřejnoprávní smlouvu uzavřel.
Od přezkumu veřejnoprávní smlouvy dle § 165 správního řádu či posouzení jejích účinků postupem dle § 142 správníxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxuje nadřízený správnímu orgánu, který je stranou veřejnoprávní smlouvy, na návrh některé ze smluvních stran. Postupuje přitom podle ustanovení pro sxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti z veřejnoprávní smlouvy, ale řeší, zda z uzavřené veřejnoprávní smlouvy konkrétní práva a povinnosti vyplývají či nikoliv. V rozhodnutí se obvyxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxtí je pak exekučním titulem pro plnění závazků z veřejnoprávní smlouvy.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoť se jedná o alternativu k vydání klasického správního rozhodnutí v gesci správního orgánu (územnímu řízení).
Na sdělení správního orgánu o neuzavřxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí.
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2014, čj. 7 As 100/2014-52
Osoba, která tvrdí, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 161 správního řádu z roku 2004 nxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xa určení věcné příslušnosti pro rozhodnutí o žádosti podle § 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004 o určení, že veřejnoprávní smlouva dle § 161 téhož zákxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxán nadřízený správnímu orgánu, který je stranou veřejnoprávní smlouvy.
Rozhodnutí o umístění stavby
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, pozemky, na nichž se stavba umisťuje, podmínky pro její umístěni a pro zpracování projektové dokumentace, zajišťující ochranu zdraví, přistup a užíxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxení na komunikace a sítě technického vybavení.
Uzemní rozhodnutí ani územní souhlas se nevyžaduje v případech, které jsou z hlediska územního plánxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xzemního rozhodnutí. Zjednodušující variantu k územnímu rozhodnutí o umístění stavby představuje jednak územní souhlas dle ustanovení § 96 stavebníxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx § 61 odst. 2 stavebního zákona může územní rozhodnutí nahradit také regulační plán.
Komentované ustanovení stanoví základní obsahové záležitosxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxkona), umisťuje navrhovanou stavbu na tomto pozemku, stanoví její druh a účel (tj. o jakou konkrétní stavbu se jedná a k čemu bude sloužit), stanoví podmxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxchnickou infrastrukturu. Podrobnější požadavky na umisťování staveb upravuje vyhláška o využívání území v ustanoveních § 23 a násl. Podle nich musx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxna na hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti, nesmí znemožňovat zástavbu sousedního pozemku. Při umisťování staveb musí být také přihlíxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkých druhů staveb. Z obecných požadavků na výstavbu se dle ustanovení § 169 stavebního zákona v odůvodněných případech připouští výjimky, avšak pouzx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výjimce, které je zahajováno vždy na žádost, je pak možné vést samostatně, nebo může být spojeno s územním řízením.
Komentované ustanovení obsahujx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani podřazovat pod jednotlivé druhy staveb a zařízení jiná, byť obdobná (srov. zpráva o šetření ochránce ze dne 31.5.2016, sp. zn. 7220/2015/VOP). Vzxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxmu, pro jejichž realizaci není třeba žádné opatření stavebního úřadu. Z povahy věci se jedná o nejjednodušší záměry, které svým rozsahem a charakterem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas patří stavby uvedené v § 79 odst. 2 písm. o), tedy stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxdinnou rekreaci, a to, že souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxků je nejméně 2 m a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxou rekreaci. Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. Výjimky z uvedených podmínek se nepřipouští, neboť dle ustanovení § 169 odst. 2 stavebníxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxzi vyhláškou OTP). Blíže se touto otázkou zabýval veřejný ochránce práv ve své zprávě o šetření ze dne 24.7.2014, sp. zn. 2707/2014/ VOP. Záměry vymezenxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxmětné ustanovení leží na stavebníkovi. Podrobněji se problematice umisťování obdobných staveb věnuje Metodická pomůcka odboru stavebního řádu MMR x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxé plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území, umístěné v odstupové vzdálenosti neméně 2 m od hranice pozemku xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxěné území umisťovány skleníky do 40 m2 zastavěném plochy a do 5 m výšky v odstupové vzdálenosti minimálně 2 m od hranice pozemku a bez podsklepení.
Žádxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx i) stavebního zákona]. Pojem "sjezd a nájezd na pozemní komunikaci" vymezuje zákon o pozemních komunikacích. Přestože tyto sjezdy a nájezdy na pozemnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxvolení napojení nemovitosti sjezdem nebo nájezdem provádí silniční správní úřad. Technické podmínky připojování na pozemní komunikace pak stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxu výměny vedení technické infrastruktury. Ty jsou dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona ve volném režimu za podmínek, že se při jejich vxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xozumět podmínce dodržení trasy. Výměnou budou takové zásahy do vedení technické infrastruktury, které povedou k její modernizaci, tedy její údržba v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x takové případy, kdy dojde k odstranění původní stavby a jejímu nahrazení stavbou novou v odchylných parametrech. K tomu srov. zpráva o šetření ochráncx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxmátkového zákona. Také záměry, které podléhají posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jsou z volného režimu vyloučeny.
Reaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xyžádat informace od jejích vlastníků (ustanovení § 161 stavebního zákona).
Územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují, kromě záměrů uvedenxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek ohlášení stavebnímu úřadu [§ 103 odst. 1 písm. c) a písm. d) ve spojení s ustanovením § 104 odst. 1 písm. j) a k) stavebního zákona].
Stanovisxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxt v tzv. volném režimu, tj. bez rozhodnutí či opatření stavebního úřadu (§ 103 odst. 1, § 119 odst. 1 stavebního zákona). Jejich výčet je
taxativní
a nelzx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxtelnými konstrukcemi tribun; tento záměr není srovnatelný ani s cirkusovým stanem ve smyslu § 79 odst. 2 písm. h) stavebního zákona.
Zpráva o šetřenx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx x) stavebního zákona, pokud nesplňuje podmínku minimální odstupové vzdálenosti 2 m od společných hranic pozemků, a to i v případě, kdy jí byla udělena výxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxpadech jim předložených rekonstrukcí elektrických vedení ještě jedná o pouhou stavební úpravu, anebo se vzhledem k rozsahu takové rekonstrukce již jxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxních stožárů, a k jejich nahrazení stožáry novými, s jinou konstrukcí (jiné výšky, šířky) i jiným zemním ukotvením.
Metodická stanoviska
Metodicxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxa MMR z července 2014, "Pergola, přístřešek"; dostupné na adrese: www.mmr.cz
"Metodická pomůcka k umisťování staveb v prolukách" ze dne 17.7.2013x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxé odstupy mezi stavbami pro bydlení (§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a jejich vliv na stínění okolních bxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtavovat i téměř jedna chybějící polovina domovního bloku v souvislé městské zástavbě, jestliže je doloženo, že historicky se jednalo o kompletní domoxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xSS ze dne 29.8.2014, čj. 5 As 111/2013-31
Za řadový dům je ve smyslu stavebních předpisů třeba považovat i dosud "samostatně" stojící dům, jestliže jedxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xs 61/2014-48
Stavby pro technickou vybavenost umísťované v ploše určené územně plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxolení samo o sobě neopravňuje stavebníka k realizaci stavby (zde přípojky elektřiny a plynu) na cizím pozemku. Pokud původní souhlas vlastníka pozemkx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxo příslušné věcné břemeno, nemůže s pouhým odkazem na své stavební povolení úspěšně bránit umístění jiné stavby na daném pozemku.
Rozsudek NSS ze dnx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, elektrické přípojky či přípojky vody a kanalizace a jeho nesouhlas s takovou stavbou představují skutečnosti bránící vydání rozhodnutí o umístění sxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se vztahuje pouze na "rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxst. 1 téže vyhlášky.
Pro posouzení odstupových vzdáleností staveb podle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je rxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxst, že parkoviště není považováno za stavbu ve smyslu občanského práva, nebrání závěru, že parkoviště může být stavbou pro účely stavebního práva, pokxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xožadavků na výstavbu zpravidla nezakládá práva a povinnosti fyzických a právnických osob samo o sobě, ale až ve spojení s navazujícím aktem správního oxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxně přezkoumatelným ve smyslu § 65 s. ř. s. by bylo rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu pouze v případě, pokud by po jeho vydání nebylo k uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx-176
Pojem "okna z obytných místností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxná po celé délce protilehlých stěn, bez ohledu na odlišnou délku protilehlých stěn.
Rozsudek NSS ze dne 30.9.2010, čj. 7 As 71/2010-97
Lyžařský vlexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx malých betonových patek, takže jej lze přemístit jinam úkonem jen minimálně měnícím či poškozujícím podklad a umožňujícím jeho narušení velmi jednodxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 15.6.2016, čj. 10 A 207/2015-51
Stavbu oplocení lze podle stavebního zákona z roku 2006 zřídit na základě úzexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxavebního zákona z roku 1976, přestože podle této právní úpravy bylo k realizaci oplocení zapotřebí pouze ohlášení.
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xzájemný odstup a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici, a to mezi vnějšími povrchy, v daném případě obvodové stěny navrhované garáže od společných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. 30 A 10/2010-46
Stavba oplocení nepodmiňuje bydlení v rodinném domě a nesouvisí s ním, a proto nelze poměřovat její umístění s § 25 odst. 5 vyhlášky č. 5xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxodnutí o změně využití území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Rozhodnutí o změně využití území stanoví základní podmínkx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxně využití území je určeno pro nestavební xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxčet, vymezující množinu záměrů, které vyžadují (nebo naopak nevyžadují) rozhodnutí o změně využití území. Pro určení, jaké, a zda vůbec nějaké, opatřxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x ustanovení § 80 odst. 2 stavebního zákona, obsahující
taxativní
výčet záměrů, které vyžadují územní rozhodnutí o změně využití území, ustanovení § 8x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxrů, pro které postačí namísto rozhodnutí o změně využití území územní souhlas.
Rozhodnutí o změně využití území vyžadují stavebním zákonem definoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xe podstatě mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxce na povrchu. Ne každé úpravy pozemku jsou tak terénní úpravou a pouze některé z nich vyžadují územní rozhodnutí, pro některé postačí územní souhlas a nxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xlocha. První z nich jsou terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) stavebního zákona, nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas. Jde o terénxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxnstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady. Zákon o pozemních komunikacích pojem veřejná pozemní komunikace nedefinuje, nicméně z jeho ustanovenx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxcích). Mezi veřejná prostranství patří ve smyslu § 34 zákona o obcích náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístuxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxpadech v ustanovení § 4 odst. 1 písm. e), a to tak, že jde obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, vyuxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxrénní úpravy o výměře 300 až 1000 m2, do 1,5 m2 výšky nebo hloubky, opět za podmínky, že nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xozhodnutí a současně také ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. g) ve spojení s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e), bod 1 stavebního zákona ohlášení. Jxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy vyžadují, je třeba přihlédnout také k dalším ustanovením stavebního zákona, neboť i některé úpravy pozemků, které nenaplní znaky definice terxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xa schopnost vsakování vod. Na druhou stranu stavební zákon počítá s okruhem terénních úprav, které sice mají vliv na schopnost vsakování vody, avšak dxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xozhodnutí o změně využití území vyžaduje také stanovení dobývacího prostoru [§ 80 odst. 2 písm. b) stavebního zákona]. O stanovení dobývacího prostorx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxrávního řádu. Báňský úřad vydává jedno rozhodnutí, kterým jednak stanovuje dobývací prostor a zároveň rozhoduje i o změně využití území v rozsahu jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx i požadavky stavebněprávních předpisů.
Rovněž využití ploch k odstavným, manipulačním, prodejním, skladovým a výstavním účelům vyžaduje ve smyxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxbo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí [§ 80 odst. 3 písm. b) stavebního zákona]. V přípaxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xeslouží ke skladování a manipulaci s hořlavými látkami, nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí. V některých případech všxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případě bude záměr vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby. Rozlišení, zda plocha vyžaduje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xávisí především na charakteru a rozsahu zásahu do pozemku.
Rozhodnutí o změně využití území musí obsahovat dostatečně přesné vymezení účelu, ke ktxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxnutí musí vyplývat i konkretizace způsobu využití, neboť v rámci těchto obecných pojmů by byla možná nepřípustná variabilita využití s různou mírou doxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxVOP).
Také zřízení pohřebiště vyžaduje rozhodnutí o změně využití území [§ 80 odst. 2 písm. d) stavebního zákona]. Komentované ustanovení užívá texxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxví také počítá se vznikem ochranného pásma okolo hřbitova (§ 17 odst. 2 zákona o pohřebnictví).
Další kategorií záměrů, které vyžadují územní rozhoxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx d) stavebního zákona postačí územní souhlas a do 300 m2 jsou ve volném režimu. Výčet druhů pozemků podává katastrální zákon v ustanovení § 3 odst. 2.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xdst. 2 písm. f) stavebního zákona, na které je třeba pamatovat při hodnocení terénních úprav. Úpravy pozemků, které nejsou terénní úpravou (§ 3 odst. 1 sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpadě pouze územní souhlas [§ 96 odst. 2 písm. f) stavebního zákona], tak mohou za podmínky ovlivnění schopnosti vsakování vody vyžadovat územní rozhodxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxich rozsah) v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se tako koryta vodních toků podstatně nemění.
Přísnějšímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xáměry ve zvláště chráněných územích. Pro tato území a záměry platí výluka aplikace ustanovení § 80 odst. 3 stavebního zákona.
Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad může v rozhodnutí stanovit podmínky pro využití území, které budou obvykle vyplývat z požadavků dotčených orgánů. Podrobnější úpravu žádosti o vxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxst o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává na formuláři, který je přílohou č. 2 k této vyhlášce.
Stanoviska ochránce
Závěrečné stanovisxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí o změně využití území (§ 80 stavebního zákona). V případě pochybností (pokud není výrok územního rozhodnutí dostatečně určitý) však musí stavexxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxistit stav věci bez důvodných pochybností.
Z povahy chráněných zájmů na úseku veřejného stavebního práva a účelu, který sleduje stavební zákon, jsxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plochy určené pro osobní automobily) zajistit ochranu veřejných zájmů. Stavební úřad se proto musí zabývat nejen otázkou, zda jde například o "manipuxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mít na využití území vliv či jiné (zejména negativní) dopady na okolí.
Zpráva o šetření ze dne 8.9.2014, sp. zn. 4518/2013/VOP Při změně z původního zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dále důsledky existence této změny na okolní obydlí a okolní pozemky obecně. Při posuzování změny ve způsobu využití území je nezbytné vyhodnotit její xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xozemku evidovaný v katastru nemovitostí sice nemění, dochází však k částečné nebo úplné změně faktického využití a vnějších vlivů určité plochy.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 10.12.2014, čj. 9 As 61/2014-26
Výměrou týkxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxčené změnou, bez ohledu na uspořádání parcel a jejich výměr v katastru nemovitostí.
Rozsudek NSS ze dne 30.1.2014, čj. 1 As 103/2013-43
Příslušný sxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx faktické využití a jeho kvantita včetně vnějších vlivů určité plochy se zcela nebo zčásti proměňují (§ 80 stavebního zákona z roku 2006).
Rozsudek xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), je i stavební zákon z roku 2006. Provozuje-li živnostník provozovnu bez změny rozhodnutí o využxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxna o živnostenském podnikání, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 155/2010 Sb.]. Pokud byl živnostník za provoz parkoviště bez územního roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x dvojí trestání, protože každé z deliktních jednání má jiný objekt a lze se jich dopustit v jednočinném souběhu.
Rozsudek KS v Praze ze dne 8.4.2016, čxx xx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníka dotčených okolních pozemků, na nichž je provozována zemědělská výroba, že se vlivem dobývání ložiska nerostu sníží výnosnost okolních zemědělxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxemním plánem (§ 89 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006, ve znění účinném do 31.12.2012).
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na úzexx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhodování, neboť jeho předmětem je změna užívání stavby, která má zvýšené (negativní) dopady na území, v němž se nachází. Nejde tedy o proces umístění zcxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxbo účel užívání stavby zůstává, ale dochází například k rozšíření výroby, zavedení nových zařízení a technologií apod., které ve zvýšené míře ovlivňuxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxání stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí (§ 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), nebo z nich plynou nové nároky na dopravní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro vedení řízení o změně vlivu užívání stavby na území. Z povahy věci se bude jednat pouze o takové případy, u nichž lze předpokládat možnost ovlivnění oxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xteré předkládá žadatel společně s žádostí o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, toto řízení je pak ve smyslu § 9b zákona o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxmí stanoví podmínky pro změnu užívání. Tyto podmínky zpravidla vyplynou ze stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí nebo z jiných stanxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x976 neznal a který zpřesnila novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., garantuje zapojení veřejnosti do těch změn v užívání staveb, které se jí dotknxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxajiny nebo tzv. dotčená veřejnost ve smyslu § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto osoby by se jinak ke změně v užívání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa). Zároveň je možné využít i zjednodušené územní řízení (blíže viz komentář k ustanovení § 95 stavebního zákona). Pro výluku uvedenou v § 96 odst. 1 stavxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou, avšak pouze za předpokladu, že nejde o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko o posuzování vlivů provexxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Rozhodnutí o dělení nebo scelováxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo scelování pozemků. Žádost o toto územní rozhodnutí musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou předmětem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xzemním rozhodnutím nebo při pozemkových úpravách.
Komentář
Řízení o dělení a scelování pozemků je takovým typem územního rozhodování, který nevxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xové rozdělení nebo scelení pozemků. Takové územní rozhodnutí může být vydáno pouze na základě žádosti, kterou podají všichni vlastníci všech dotčenýxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xousedních, byť mohou být na svých právech vydáním takového územního rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx čj. 2 As 102/2010-100). Oprávněnou osobou k podání žádosti o dělení nebo scelení pozemků může být také ve smyslu ustanovení § 101 stavebního zákona osoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xokumentací.
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků není třeba, pokud jsou podmínky pro dělení nebo scelení pozemků dány regulačním plánem, jixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xředpisem je zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, když podle ustanovení § 2 tohoto zákona se pozemkovými úpravami scelují nebo dělí pozxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xákladě posouzení žádosti o dělení či scelení pozemků, uplatnění takové žádosti se tedy žadatel nevyhne. Skutečnost, že pro dělení nebo scelení pozemkx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxěno územní studií nebo regulačním plánem. Toto omezení souvisí s ustanovením § 43 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého je možné v územním plánu vymexxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxrové uspořádání území pak může vyplývat z těchto dokumentů.
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků může být dle ustanovení § 95 stavebního zákoxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí § 6 vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona. Žádost se podává na formuláři, který je přílohou č. 4 této vyhlášky. Podrobnější pravidla pro vymxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro stanovený účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Stanoviska xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou hranice katastrálního území, nahrazuje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí katastrálního úřadu o schválení změxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 27.5.2015, čj. 8 As 192/2014-68
Sdělením podle § 82 odst. 3 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ve lhůtě podle § 87 odst. 4 citovaného zákona povinen vydat územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, případně sdělení o schválení záměru a usxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je vlastník pozemku, který má být rozdělen; nikoliv bez dalšího vlastníci pozemků sousedxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxou pozemní komunikaci, jenž je zakotven v § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., znamená, že nově vytvořený pozemek musí mít bezprostřední napojení na vexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. 9 A 21/2012-44
Jestliže stavební úřad zamítne žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku z důvodu nesouhlasu předloženého záměru s požadavky uvedexxxx x x xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxníka předmětného pozemku.
Rozhodnutí o ochranném pásmu
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxh negativními účinky anebo chrání určitou část území, stavbu nebo zařízení před negativními účinky okolí. Vydává se zpravidla současně při rozhodováxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxle komentovaného ustanovení může mít ochranné pásmo dvě různé funkce. První z nich směřuje k ochraně stavby, zařízení nebo pozemku před negativními vlxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxností, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí, životy a zdraví, s těmi, kterým tato ochrana svědčí.
Ochranná pásma vyplývají často příxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxe zákona o drahách, nebo zákona o pozemních komunikacích, ale patří mezi ně také ochranná pásma dle energetického zákona či zákona o vodovodech a kanalxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xvláštní zákon upravuje speciální proces, podmínky a formu jejich vyhlášení. Může jít o normativní správní akt v podobě zákona (ochranná pásma národníxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxkona o ochraně přírody a krajiny). Půjde také o ochranná pásma, která jsou vyhlašovaná formou individuálního rozhodnutí jiného správního orgánu (napxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxna o civilním letectví, jsou pak vydávána formou opatření obecné povahy.
V ostatních případech se postupuje podle právní úpravy ve stavebním zákonx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xzemí, nebo samostatně. Pokud je již při projednávání záměru zřejmá potřeba stanovení ochranného pásma, musí stavební úřad vyžadovat jeho projednání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa). Samostatně bude o ochranných pásmech rozhodováno v těch případech, kdy potřeba ochrany vyplyne teprve následně. Rozhodnutí o ochranném pásmu musx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlního čísla a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje. Dále je třeba vymezit, jaké činnosti jsou v ochranném pásmu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nevymezuje a platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru (§ 93 odst. 6 stavebního zákona). Ochranné pásmo vždy zasahuje do práv vlastnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xýt zohledněna proporcionalita všech zájmů. Půjde o vážení zejména požadavku ochrany určitých statků (zpravidla zájmů veřejných) a s tím spojené potřxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xovinen tuto svou úvahu v rozhodnutí o ochranném pásmu náležitě zdůvodnit.
Rozhodnutí o ochranném pásmu lze zrušit nebo změnit (např. rozšířit nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo provozu (srov. rozsudek NSS ze dne 17.6.2011, čj. 7 As 27/2011-102). Návrh na změnu nebo zrušení ochranného pásma může podat jak oprávněný, tak také texx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí o ochranném pásmu lze rovněž povolit časově omezenou výjimku za účelem uskutečnění jednorázové činnosti (§ 94 odst. 2 stavebního zákona).
O ochraxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 22.8.2013, čj. 1 As 35/2013-41
Rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83 stavebního zákona z roku 2006) vydané ve vodopráxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxcké ochrany zřízené kolem kravína znamená významné omezení možností využití pozemků, na nichž je zřízeno, neboť na těchto pozemcích je za existence páxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx x
Územní řízení
Příslušnost k územnímu rozhodnutí
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
K vydání územního rozhodnutx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxdky územního rozhodování jsou velkého rozsahu a rovněž bude sledováno propojení územního řízení zejména s procesy posuzování vlivu na životní prostřxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxjí pravomoc vydat rozhodnutí o změně využití území (schválení dobývacího prostoru) a o ochranném pásmu (památek) jinému správnímu orgánu než stavebnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxňského úřadu nebo orgánu státní památkové péče vydat.
Komentář
Územní rozhodnutí jak v klasickém územním řízení, tak i ve zjednodušeném, stejně jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xpeciální stavební úřady tak rozhodují až v povolovacích procesech, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxo zákona). Toto stanovisko má ověřit splnění podmínek územního rozhodnutí. Stavební zákon výslovně říká, že se nejedná o rozhodnutí. Jedná se tedy o stxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxS ze dne 23.9.2014, čj. 1 As 176/2012-140).
Místní příslušnost stavebního úřadu je dána správním obvodem, v němž se nachází pozemek, nebo stavba, ktxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s uložišti radioaktivních odpadů a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, a u staveb pro přenos elektřiny, zaxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxnu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více. V případě staveb nebo opatření, které se dotýkají dvou a více správnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xprávním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit (§ 13 odst. 6 stavebního zákona). Nadřízený stavební úřad si také může vyhradit pravomoc stavebníxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxí s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. MMR si může vyhradit pravomoc k vydání úzxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedících státu.
Zvláštní předpisy upravují příslušnost báňského úřadu k vydání územního rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx své závazné stanovisko (§ 149 správního řádu).
Související ustanovení
Související právní předpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxího řádu z roku 2004.
Účastníci územního řízení
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Pojetí účastníků územnxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxých má být uskutečněn záměr, není-li sám žadatelem, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k takovému pozemku nebo stavbě, jsou účastníky územního řízení osxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xychází z nálezu Ústavního soudu, kterým byla jako neústavní opuštěna definice sousedních pozemků jako pozemků se společnou hranicí. Účastníky územnxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxastníkem územního řízení je vždy obec. Úprava okruhu účastníků odpovídá nové koncepci správního řádu a pro případy doručování veřejnou vyhláškou odxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxvě účastenství ve správním řádu speciální. Stavební zákon stanoví okruh účastníků územního řízení taxativním (konečným) výčtem, který nelze rozšiřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x s tím spojená práva z této kategorizace plynoucí. Významná práva se váží k účastníkům řízení vymezeným v § 27 odst. 1 správního řádu, jde o tzv. přímé (esexxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí, tedy manžele v případě společného jmění manželů, nebo spoluvlastníky. Z ustanovení § 84 odst. 1 správního řádu například plyne, že územní rozhodnuxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí (§ 68 odst. 2 správního řádu).
Účastníky územního řízení jsou vždy a za všech okolností žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xožných námitek je stanoven poměrně obecně a neurčitě. Zahrnuje širokou škálu zájmů, které vycházejí ze základního poslání obce jako subjektu zodpověxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxu nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Tímto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Osobám podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona svědčí účastenství v územním řízení bez dalšího, tj. bez přistoupení dalších podmíxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona se projevuje v mj. v tom, že i v řízení s velkým počtem účastníků se jim doručuje vždy jednotlivě (§ 87 odst. 1 a § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním řízením přímo dotčeno. "Sousedé" jsou množinou účastníků územního řízení, která v praxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxím případě. Zásadní byl v tomto směru nález ÚS ze dne 22.3.2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/99, kterým Ústavní soud zrušil definici obsaženou v ustanovení § 139 písxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xe předmětem řízení. Ústavní soud odmítl omezení účastenství pouze na tzv. mezujícího souseda a naznačil povinnost extenzivnějšího výkladu. Zdůraznxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud také v Nálezu ze dne 7.4.2005, sp. zn. III. ÚS 609/04, když doplnil, že "Ústavní soud "mezujícího souseda" rozhodně nemínil z okruhu účastníků sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxuhu účastníků řízení je třeba vyjít z předmětu a cíle územního řízení. Střety jednotlivých zájmů v území musí být vyřešeny právě zde, přičemž v následnéx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který je v případě územního řízení širší a měl by zahrnovat všechny potencionálně dotčené osoby. U sousedů lze připustit dotčenost nejrůznějšího druxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxuku, prachu a dalších imisí. Tyto námitky je stavební úřad kompetentní posoudit a vypořádat, přičemž rozhodným vodítkem pro něj není splnění normovýcx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe proběhnout již v samotném řízení. Pokud se v průběhu územního řízení zjistí, že některé z osob nesvědčí postavení účastníka řízení, lze o jejím vyloučxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxomenutím některého z nich (§ 84 správního řádu).
Speciální kategorií účastníků územního řízení jsou osoby, o nichž to stanoví speciální zákon. Jde x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny jsou spolky (dříve občanská sdružení) nebo jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajinxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxích, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Pokud se pak ve lhůtě 8 dnů od tohoto oznámení přihlásí, svědčí jim účastenství v řízeníx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxy a krajiny a dále se musí v územním řízení projednávat takový záměr s možným dopadem do těchto zájmů. Posouzení těchto právních otázek je věcí správního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy přírody a krajiny, které spolek chrání. Co mezi zájmy ochrany přírody a krajiny obecně patří, vymezuje § 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ani po splxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxně přírody a krajiny. Je na něm, aby se rozhodl, zda práv účastníka řízení využije a do řízení se přihlásí.
Žádost být informován o všech zahajovaných xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxví, ale stavební úřad jej musí o probíhajícím řízení informovat, a pokud se do něj dle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny přihlásí, zahrnout jxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxčí také tzv. dotčené veřejnosti ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě záměrů, které podléhají posouzení vlivů na životní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxát také obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost, pokud se stavebnímu úřadu písemně přihlásí ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o zahájenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxech, nebo právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy nejméně 200 osob [§ 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí]. Územní řízení ve věci záměru, pro který bylo vydáno stanovisko dle zákonx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxná veřejnost přitom může vstoupit do procesu územního rozhodování také teprve ve fázi odvolacího řízení, neboť platí, že je oprávněna podat odvolání i x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxbního zákona vůči správnímu řádu je dána pouze k ustanovení § 27 správnímu řádu, nikoliv k ustanovení § 28, který upravuje postup v případě sporného účaxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvit okruh účastníků řízení je uložena správnímu orgánu, který řízení vede. Nesprávný postup přitom nelze zhojit poukazem na to, že v řízení nebyla námixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xo probíhajícího řízení přihlásit postupem dle § 28 odst. 1 správního řádu, ve kterém je zakotvena zásada v pochybnostech ve prospěch účastenství. Takoxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgán povinen vydat usnesení, které se oznamuje tomu, o jehož účastenství bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Podání odvolání proxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxk nelze po rozhodnutí ve věci samé. Poté, co je rozhodnuto, je možné uplatňovat postavení opomenutého účastníka podáním odvolání dle § 84 správního řádxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků. V odvolacím řízení je pak třeba dbát oprávněných zájmů účastníkůx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxo a rozhodnutí mu "pouze" nebylo doručeno, a situace, kdy určitá osoba nebyla vůbec do okruhu účastníků řízení zahrnuta, nebylo s ní v průběhu řízení jedxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtačí ji zhojit v odvolacím xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x