21/1992 Sb.

Zákon o bankách: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx., LL.M.
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
JUDr.
Petr
Kotáb,
Ph.D.
Mgr.
Tomáš
Rýdl
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xx

xxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx
  xxxxx x. 219/1995 Sb., devizový zákon 
exekuční řád
  zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
  a o změně dalších zákonů
nxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxní (insolvenční xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx
  xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxlní řád)
Listina
  usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 
  a svobod jako součásti ústavního pořáxxx xxxxx 
xxxxxxxxx
xx xx xx 
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx xx xx
  xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 
xxxx xxxx
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
rozpočtová pravidla
  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákoxx 
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xx., o trestním řízení soudním (trestní řád)
tr. zákoník
  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Ústava
  ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Úsxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxh společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
z. p. k. t.
  zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
zák. práce
  zákon č. 262xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxh
  zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech 
zák. o bankách
  zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
zák. o Celní správě
  zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republixx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
  xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 
xxxx x xxx
  xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
  xxxxx xx xxxxxxx Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
zák. o fin. arbitrovi
  zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
zák. o fixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých
  dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
zák. o informačních systémech veř. spxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx o insolvenčních správcích 
zák. o katastru nemovitostí
  zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zák. o kontrole, kontrolní řxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxch činů
  zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
  (zákon o obětech trestných činů)
zák. o ochraně osobních údajů
  zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxformací a o bezpečnostní způsobilosti
zák. o odpov. za přestupky 
  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák. o ozdravných posxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
  xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtebním styku
  [od 13.1.2018] zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
zák. o pojišťovnictví
  zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
zák. o přeměnách
  záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx
  xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx x xxgulaci reklamy
  zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
  rozhlasového a televizního vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxních s tím souvisejících 
  a o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
zák. o stavebním spoření
  zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořexx x x xxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím 
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. o trestní odpovědnosti právnických osob 
  zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx
xxxx x xxxxxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxe České republiky a o změně souvisejících zákonů
zák. o veř. rejstřících
  zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
záxx xxxxx x xxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xrávní předpisy Evropské unie

BRRD
  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec 
  pro ozdravné postuxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 
  xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
  2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu 
  a Rady (EU) č. 1093/2xxx x xxxx xx xxxxxxxx 
xxx xx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, 
  o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES
CRR
  nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
DGSD
  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů 
MiFID
  směxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
  x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx 
  x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx
  xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxložení Evropského společenství, 
  resp. Smlouva o Evropském hospodářském společenství) v konsolidovaném znění (ve znění Lisabonské smlouvy), 
  Úřednx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx


xxxxxxx xxxxxxx

xxxx xx
  xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxx
  xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
  xxxxx xxxxxxx xxxx xxxe Interbank Gross Settlement System
ČNB
  Česká národní banka
ČNR
  Česká národní rada
EBA
  Evropský orgán pro bankovnictví 
EHP
  Evropský hospodářský prostxx
xxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxx
xx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
  xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxie 
ESRB 
  Evropská rada pro systémová rizika 
EU
  Evropská unie
NS
  Nejvyšší soud [České republiky]
NSS
  Nejvyšší správní soud
Sb. NSS
  Sbírka rozhodnutí Nejvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx 
  xxxxxx 
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxnce roku 2002 ASPI Publishing, s. r. o.) ÚS Ústavní soud [České republiky] VS Vrchní soud
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(Vymezení pojmxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxon upravuje "některé vztahy" související se vznikem, podnikáním a zánikem bank. Jde o veřejnoprávní úpravu postavení a podnikání zvláštního druhu poxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxávo, které náleží i právnickým osobám. Podnikání není výslovně definováno v současně účinných právních předpisech. Vymezení pojmu lze dovodit z defixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podle čl. 26 odst. 2 Listiny může zákon stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých poxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm a zánikem bank se sídlem na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxmí České republiky lze shledat za ústavně konformní.
2.
Zákon o bankách nepředstavuje právní předpis komplexní povahy. Podnikání v bankovnictvx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxry celé společnosti. Zákon o bankách je tedy zvláštním právním předpisem, který bude mít přednost před obecnou právní úpravou. V praxi to znamená, že nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xe na banku použijí jen tehdy, pokud zákon o bankách nestanoví jinak. Na banky a jejich podnikání se vztahují i jiné právní předpisy, a proto vždy bude třexx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxe 1991, tj. v období provádění ekonomických reforem po změně polického systému. Tento zákon v historickém kontextu stanovil základní požadavky na činxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxona byly do jeho textu zahrnuty požadavky vyplývající z tehdy platných direktiv Evropských společenství pro obchodní bankovnictví. Liberálnost práxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xanka byla definována nově jako instituce, která přijímá vklady a poskytuje úvěry, což již tehdy vycházelo z definice druhé směrnice Rady Evropských spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnka československá (po rozdělení federálního státu Česká národní banka) po projednání s příslušným ministerstvem financí. Banky mohly vykonávat i dxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxován. Jednotlivé změny a úpravy byly vyvolány zejména vstupem České republiky do Evropské unie, rozšiřováním unijního práva a zároveň i požadavky praxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxovává příslušné předpisy Evropské unie a jednak navazuje na přímo použitelné nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxnámky pod čarou dozví, které evropské předpisy již byly začleněny do textu zákona, a podle potřeby může i vyhledat jejich text. Přijímání předpisů na úrxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Bankovnictví lze zahrnout do oblasti služeb a kapitálu. Bankovnictví lze zařadit mezi sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxvatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost v členském státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tentx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxvání a řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce SFEU, za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxojeny s pohybem kapitálu, se uskuteční v souladu s liberalizací pohybu kapitálu. Článek 63 SFEU zakazuje všechna omezení pohybu kapitálu mezi členskxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxn transponuje směrnice uvedené v poznámce pod čarou č. 1, které obsahují regulaci bank a jejich podnikání. Směrnice upravují různé požadavky a bude o nixx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení smxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxních aktů, které se vztahují jak na úvěrové instituce, tak na investiční podniky, a to do této směrnice a do nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013. Tato směrnxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxbu služeb, pravomoci orgánů dohledu domovských a hostitelských členských států v tomto ohledu a ustanovení upravující počáteční
kapitál
a kontrolu x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí a investičních podniků, způsobů jejich řízení a rámce dohledu. Směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stanoví jednotné a přímo aplikovatelné obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce a investiční podniky, neboť tyto požadavky úzce souvisejí s fuxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxzením (EU) č. 575/2013 a společně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxniky. Směrnice 2013/36/EU v čl. 3 odst. 1 bod 1 užívá obecnější pojem úvěrová instituce. Úvěrová instituce je definována v čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxstní účet.
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxřejnosti, a (b) poskytují úvěry a které k výkonu činností podle písmen (a) a (b) mají bankovní licenci. Základním prvkem definice je požadavek bankovní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xři absenci bankovní licence neznamená, že je subjekt zcela vyloučen z působnosti tohoto zákona. Novela provedená zákonem č. 135/2014 Sb. nově koncipxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx nově upraveny přestupky fyzických osob a právnických osob a podnikajících osob fyzických. Přestupku se dopustí ten, kdo přijme vklad nebo zahájí činnxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xnaky banky uvedené v ustanovení jednak vymezují činnosti charakterizující banku z hlediska její ekonomické podstaty (tj. přijímání vkladů a poskytoxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky k jejímu naplnění.
8.
Udělením bankovní licence získává instituce postavení banky a je zároveň oprávněna k provozování činnosti podle licencex xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jestliže po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry (§ 34 odst. 2). Uvedená právní konstrukce podporuje formální pojetí dexxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxl žádný zřetelný důvod, protože žádný jiný právní předpis neobsahoval odlišnou definici banky. Vypuštění omezení definice pouze na zákon o bankách nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxní ústav" v právních předpisech platných [např. § 41 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo v § 47a zák. č. 141/1961 Sb., o trestnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxické kořeny (např. § 194 Císařského patentu č. 208/1854 ř. z.) a lze jej považovat za širší pojem než banka. Vzhledem k neexistenci definice peněžního úsxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní a úvěrní družstvo, státní peněžní ústav). Zvláštním případem je úprava obsažená v § 260 o. s. ř., která zavedla legislativní zkratku "peněžní ústav" xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxce provedené zákonem č. 41/2011 Sb. zákon o bankách požadoval, aby banky byly založeny jako akciové společnosti. Účelem této úpravy bylo zajistit nexxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxvnické osoby. Novelizace provedená zákonem č. 41/2011 Sb. umožnila požádat o bankovní licenci spořitelnímu a úvěrovému družstvu, které současně poxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xovolila, aby bankovní licenci obdržela akciová společnost, která se stala akciovou společností přeměnou. Podle současné úpravy není pochyb o tom, že xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxicí banky, nicméně není výslovně uvedena jako důvod k odnětí bankovní licence. K odnětí bankovní licence by pro neplnění podmínek však dojít muselo.
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít dualistický nebo monistický systém vnitřní struktury. Zákon pro banky nepředepisuje, který systém vnitřní struktury mají použít. Právní úprava xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x násl.).
13.
S přihlédnutím k čl. 10 nařízení Evropské komise č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE), banka může mít právní formu evropxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xkciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo.
14.
Požadavek, aby banka byla akciovou společností, není stanoven xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxání by mohly splnit i jiné formy obchodních společností. Právní úprava zákona o bankách však jinou formu než akciovou společnost pro banku nepřipouštxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxlo. Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osobxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxanském zákoníku vychází z teorie zapsaného sídla právnické osoby, proto zapsané sídlo bude rozhodující pro posouzení splnění podmínky stanovené v záxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xepubliky, mohl by se každý dovolat tohoto sídla podle § 137 obč. zák. Umístění skutečného sídla mimo území ČR by bylo možno považovat za určitých okolnoxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lze dovodit i z čl. 13 odst. 2 směrnice 2013/36/EU, podle kterého každý členský stát vyžaduje, aby úvěrová instituce, která je právnickou osobou a kterx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxu vykonávat bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky na základě podmínek stanovených xxxxxxx x x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxkovní licenci. K udělení bankovní licence žadateli je oprávněna Česká národní banka. Postup a podmínky rozhodování jsou stanoveny zejména v § 4 a náslx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdpokladem pro zahájení této činnosti držitelem licence. Znamená to, že pro udělení bankovní licence nemůže ČNB požadovat splnění všech definičních zxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozování služeb požadovaných v žádosti o udělení bankovní licence.
18.
Do novelizace provedené zákonem č. 126/2002 Sb. zákonná úprava označxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtelnější. Na základě přechodných ustanovení novely byly vydány ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu bez návrhu všem bankám působícím dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xlavní bankovní činnosti, kterými jsou přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Jde o činnosti, které jsou ekonomickou podstatou bankovnixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijímáním vkladu a poskytováním úvěru. Z ekonomického hlediska mezi vkladem a úvěrem příliš rozdílu nenalezneme, oboje představuje poskytnutí penxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxh výplatu". Uvedená definice je omezena pouze pro účely zákona, a nelze ji tedy bez dalšího vztáhnout na jiné právní úpravy. Z definice vyplývá, že vklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xerostné suroviny). Peněžní prostředky musí být poskytnuty ("svěřeny") bance. Jde o obecné vyjádření, které nespecifikuje povahu závazku ani důvod jxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxná smlouva, ale i smlouva o úvěru, pokud je banka úvěrovanou stranou). Banka je povinna poskytnuté peněžní prostředky vrátit vkladateli. Podmínky vráxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxladu a banka bude evidovat dluh vůči vkladateli. Pojmu vklad podle této právní úpravy nevyhoví vklad (sázka) podle § 1 zák. č. 102/1992 Sb., o loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x0.
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí vkladatele do vlastnictví banky. V praxi ve většině případů převzetím svěřených peněžních prostředků přecházejí tyto prostředky do vlastnictví baxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xude záležet na sjednaných podmínkách ve smlouvě zakládající právní důvod k poskytnutí vkladu. Vlastnictví vložených prostředků bude vyjádřeno rovnxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxávních předpisech vymezen a bude jej vždy nutno posuzovat podle konkrétních okolností případu. Obecně se lze ztotožnit s pojetím, že termín "veřejnosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx např. ty, které jsou financovány z prostředků získaných pouze na mezibankovních trzích, se vychází z toho, že pod definici "veřejnosti" nespadají. Prxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuce [stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2008 k návrhu směrnice o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxosti a zároveň zakazuje tuto činnost komukoli bez bankovní licence. Vágnost pojmu veřejnost ve vztahu k definičnímu znaku banky nečiní problémy, avšax xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxní úvěrů. Jde o činnost banky, kterou si obstarává zdroje pro financování svých nákladů a případný zisk. Úvěr je v odst. 2 vymezen opět pouze pro účely tohxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxznamu tohoto pojmu, nelze jej omezovat pouze na poskytnutí peněžních prostředků označené jako úvěr. Formulace "v jakékoliv formě" nasvědčuje tomu, žx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpovídá i úprava obsažená v § 43 zákona, která půjčky poskytnuté před účinností zákona považuje za úvěry podle tohoto zákona. Právním důvodem úvěru budx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xle může jít i o jiné smlouvy. Podstatnými náležitostmi smlouvy o úvěru je závazek úvěrujícího, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěcx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxslovně důraz na povinnost vrátit poskytnuté peněžní prostředky tak, jako v případě vkladu. Z toho nelze dovodit, že poskytnuté peněžní prostředky nenx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxaný dlužníkem, který bude mít povinnost vrátit poskytnuté peněžní prostředky. Definiční znak ustanovení pro poskytování úvěrů neobsahuje podmínkux xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxdné osobě (např. jiné bance), které nelze považovat za veřejnost.
24.
Podmínky přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů jsou v zákoně uvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by pouze přijímala vklady od veřejnosti nebo pouze poskytovala úvěry, by neplnila definiční znaky stanovené pro banku a mohla by jí být odňata bankovní xxxxxxxx
xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxytování úvěrů není třeba bankovní licence, ale pokud jde o podnikatelskou činnost, může být státem regulována (např. zák. č. 145/2010 Sb.).
26.
Poxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxh ČNB, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K odst. 3
27.
Přijímání vkladu od veřejnosti a poskytování úvěrů jsou tzv. hlavxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxtem v tomto odstavci, pouze pokud je má povoleny v bankovní licenci. Až do novelizace provedené zákonem č. 126/2002 Sb. banky působily na základě povolxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxě neměla vyloučeny v povolení působit jako banka. Při procesu přelicencování bank, ke kterému bylo přistoupeno na základě této novely, každá banka obdxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx činností, které banka může vykonávat, má-li je povoleny v jí udělené bankovní licenci. Povaha výčtu je dána ustanovením pod písm. p), které umožňuje ČNx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxé nově se objevivší činnosti související s novými bankovními produkty, jejichž existenci zákon nemůže předpokládat. Česká národní banka je však při rxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xegislativní inspirací pro úpravu bankovních činností v zákoně.
30.
Investování do cenných papírů na vlastní účet je bankovní činnost, jejíž podsxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Cenný papír je vymezen v § 514 obč. zák. jako listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k investování do cenných papírů na vlastní účet obsahuje i oprávnění k investování do zaknihovaných cenných papírů, protože omezení pouze na cenné papxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvestičními nástroji na vlastní účet uvedenou v § 4 odst. 2 písm. c) z. p. k. t. Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet představuje hlavní inxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xe předmět nájmu je svěřen do užívání nájemci, který za užívání platí nájemné a nese rizika a užitky spojené s předmětem nájmu. V praxi se rozlišuje finančxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxivní leasing spočívá v tom, že pronajímatel poskytne nájemci jím vybraný předmět leasingu do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí předmětu vlastnictví na leasingového nájemce. Na poskytování služeb finančního leasingu se vztahuje i regulace spotřebitelských úvěrů.
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxt elektronické peníze. Do účinnosti zákona č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku banky bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxy platný zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku neobsahoval definici platebního styku použitelnou pro zákon o bankách. Určitým návodem pro to, co zahrxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx2017 Sb., o platebním styku, vymezuje platební službu v § 3 odst. 1 a 2. Ustanovení se rozšířilo o možnost vydávat elektronické peníze, která byla zařazxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxmi penězi rozumí peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávaná elektronicky, je vydávaná proti přijetí peněžnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvat za činnost spadající do vydávání a správy platebních prostředků v rámci poskytování platebních služeb. Data evidovaná v protokolu bitcoin nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxodej bitcoinů na vlastní účet nepředstavuje podle sdělení ČNB žádnou z platebních služeb ani bezhotovostní obchod s cizí měnou; stejně tak nepředstavxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxisko ČNB ze dne 10.2.2014, ASPI ID: LIT50609CZ). Činnosti spojené s platebními prostředky jsou v zákoně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxání podle dřívější úpravy oprávnění provozovat platební služby, vydávat elektronické peníze a služby, které s tím souvisejí. Totéž platí i pro zahranxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxykem a zúčtováním, ale byly upraveny samostatně pod písmenem d). Platebním prostředkem se rozuměla zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi posxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb dává platební příkaz [§ 2 odst. 1 písm. d) zák. o platebním styku]. V praxi se za platební prostředek nejvíce považovaly platební karty, které moxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxatební prostředky užívané v bankovnictví se dále řadí zejména osobní identifikační čísla (PIN), jednorázová čísla k iniciaci platebních transakcí (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxstrádají znak týkající se zvláštního vztahu k uživateli platebních služeb, neboť platební příkaz mohou jejich prostřednictvím podat různé osoby. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx17 Sb.) umožňující bance poskytovat platební služby zahrnuje i možnost vydávání platebních karet. V důsledku toho v tomto ustanovení se bance umožňujx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtmi jsou např. vydávání směnek a šeků, které nejsou platební činností. Např. vydávání cestovních šeků se nepovažuje za platební službu [§ 3 odst. 3 písmx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxým papírem, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxhrady zrušena občanským zákoníkem. Vymezení cestovního šeku bude zpravidla předmětem obchodních podmínek výstavce. Cestovní šeky zpravidla vystaxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxkých zemích, které působí na území České republiky prostřednictvím pobočky a mají tuto činnost povolenu ve své licenci, i nadále vydávat a spravovat plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx okruh zajišťovacích prostředků než pouze vystavování bankovní záruky. Bankovní záruka je finanční zárukou vystavenou bankou, zahraniční bankou nexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxe určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Záruční listina vyžaduje xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx rukojemského prohlášení na cizí směnce, kterým se zaručí za zaplacení celého směnečného peníze nebo jeho části jako směnečný rukojmí. Banka tímto způxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
35.
Bankovní činnost otevírání akreditivů je realizována na základě smlouvy o otevření akreditivu (§ 2682 obč. zák.). Smlouvou o otevření akreditixx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu. Otevření akreditivu nemá vliv na trvání peněžitého dluhu, ale věřitel může na dlužníku požadovat plněxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxoby (banky). Banka plní dluh na účet svého klienta. V současné bankovní praxi převažuje otevírání dokumentárních akreditivů. Při dokumentárním akrexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí praxi ovlivňují zejména Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) vydané Mxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxou poskytovanou na základě smlouvy o inkasu (§ 2694 obč. zák.). Smlouvou o inkasu se obstaravatel inkasa (banka) zavazuje obstarat pro příkazce přijetx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xravidla pro inkasa (Uniform Rulles for Collections) z r. 1995 vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Banka pro svého klienta obstarává zejména xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxt třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněžní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxstředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli platebních služeb xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxčtování.
37.
Zákon vymezuje další činnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxnovení vypustit poznámku pod čarou, jejíž pomocí byl pojem definován odkazem na ustanovení jiného zákona. Z § 4 z. p. k. t. vyplývá podstata investičníxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlužby a doplňkové investiční služby. Hlavními investičními službami jsou přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, investiční poradenství týkající se investičních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch nástrojů se závazkem jejich upsání, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. Doplňkovými investičními službami jsou úschova x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm, poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch se přeměn společností nebo převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci, investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvisející s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, služba obdobná investiční xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxí povinnost ČNB určit v bankovní licenci, které hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vzxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx xx xx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxk vymezen. Příloha I směrnice 2013/36/EU v bodu 10 uvádí poněkud jiný pojem - peněžní makléřství (money broking). Česká národní banka na svých internexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxání finančních činností uvedených v § 1 v odst. 3 zákona a zprostředkování jiných činností finanční povahy týkající se zejména produktů stavebního spxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xe bance v rámci této bankovní činnosti umožňuje na základě smlouvy s jinou osobou zprostředkovávat uzavření určité smlouvy. Zpravidla půjde o produktx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxím zastoupení nebo jiných smluv. Poměrná obecnost uvedené úpravy dovoluje ČNB poměrně rozsáhlé uvážení, což lze považovat za činnost spadající do finxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxetím zákona o spotřebitelském úvěru. Účelem úpravy bylo vyřešit kolizi mezi dosavadním zněním § 1 odst. 3 písm. i), který připouštěl v rámci výkonu činnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxkém úvěru, které vymezilo osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Zákonodárce úpravou stanovil, že banky mohou i nadále vykonávat čixxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxedkování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru (tedy stát se samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprosxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx č. 258/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, dopadají i na banky.
39.
Jako další bankovní činnost zákon uvádí výkon funkce depozitáře. Depozitářem ixxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, zřídit a vést peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxčního fondu (§ 60 z. i. s. i. f.). Výkon činnosti depozitáře investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nevyžaduje povolení podle zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx
40.
Směnárenskou činností jx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou xxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředků, u kterých jde o bezhotovostní obchod s cizí měnou, který byl regulován jako platební služba do 13. ledna 2018; od tohoto data se směnárenská činxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxB splněny znaky směnárenského obchodu, tj. není splněn znak hmotné podoby předmětu směny ani znak "znějící na určitou měnu" (stanovisko ČNB ze dne 10.2xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxxx činnosti), což především znamená, že oprávnění k výkonu směnárenské činnosti musí mít banka uděleno v bankovní licenci.
41.
Poskytování bankovnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxnici I 2013/36/EU v českém znění používá stejného označení. K lepšímu porozumění snad poslouží bod 13 přílohy I v anglickém (Credit references servicexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx informací obchodního typu; podle anglické verze jde o informace obsahující údaje o úvěrové schopnosti. Poskytování bankovních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxnutí informace bez souhlasu klienta je dovoleno pouze v případech stanovených v zákoně (§ 38 a násl.), a nebude tedy spadat pod tuto bankovní činnost vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu v bankovní licenci. Obsahem bankovní informace poskytované na základě bankovní licence budou zpravidla informace o klientovi a jeho právním poměru x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxhledávek nebo údaje o celkové úrovni klientových pohledávek za bankou).
42.
Další bankovní činnost vymezuje zákon o bankách jako obchodování na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xově zařadil tuto činnost do výčtu, uvádí, že "zakotvení ,obchodování s devizovými hodnotami a se zlatem‘ je důsledkem skutečnosti, že tyto hodnoty nejxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxzových hodnot od zlata vyplývá z připravované novely devizového zákona, která už nepočítá s existencí zlata jako devizové hodnoty." Následně úpravu txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxla odůvodněna tím, že provádění některých derivátových obchodů, které je možno považovat za penězi ocenitelná práva a závazky odvozené od peněžních pxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Za devizové hodnoty jsou považovány peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxlovém trhu (§ 3 odst. 1 z. p. k. t.). Zlato patří mezi drahé kovy (§ 2 zák. č. 539/1992 Sb., puncovní zákon). Podle názoru sděleného na internetových stránxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxy, jejichž podkladovým nástrojem je zlato (http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_obchodovani_s_drahymi_kovy.pdf)x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe zejména rozšiřování rizika z obchodování s těmito komoditami do bankovního sektoru.
43.
Bankovní činnost spočívající v pronájmu bezpečnostníxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxwaltungsdienste). Pronájem bezpečnostní schránky je činnost spočívající v pronájmu prostoru v trezorové schránce, do které si
klient
může uložit nxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtrojů patří mezi doplňkové investiční služby (§ 4 odst. 3 z. p. k. t.). Převzetí jiné věci než investičního nástroje bankou k úschově není zcela v intencíxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
44.
Bankovní činnost provádění administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů byla do zákona vložena až novelou č. 241/xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů. Administrací investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu jsou xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxinistrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu zahrnuje i administraci jeho podfondů nebo srovnatelných zařízení. Nová právní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výčtem činností. V zásadě platí, že cokoli je ve vztahu k investičnímu fondu činěno a co není zahrnuto pod obhospodařování, je zpravidla součástí adminxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxch, pro banky platí úprava v odst. 5 zákona. Zákonem č. 204/2017Sb. byla do písmene o) vložen požadavek, aby Česká národní banka v bankovní licenci uvedlxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxnci hlavního administrátora, přitom ale může provádět administraci investičních fondů. Není ale dle současného znění zřejmé, zda je možno tuto licenxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxí z jednotného pojetí bankovní licence, kdy banka může vykonávat jen činnosti, které má v licenci uvedeny a není oprávněna si opatřit jiná podnikatelskx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potencionálním zákazníkem v rámci poskytování invxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxby, a to i pro veřejnost. Jednotné pojetí bankovní licence předpokládá, že udělení akreditace bude zahrnuto do jejího obsahu.
46.
Zákon č. 204/201x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxém trhu. Podle § 74 z. p. k. t. službami hlášení údajů jsou provozování schváleného systému pro uveřejňování informací, provozování poskytovatele koxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xterou ze služeb hlášení údajů je banka oprávněna vykonávat. Poskytování služeb hlášení údajů není z. p. k. t. považováno za investiční službu, proto sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxě uvedena v zákoně. Oprávnění ČNB není bez omezení, hranice jsou dány tím, že povolená činnost musí přímo souviset s hlavními činnostmi banky (přijímánx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx že cílem ustanovení umožňujícího výkon přímo souvisejících činností není umožnit bankám jen ty činnosti, které byly nezbytným předpokladem výkonu hxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi službami. Hlavní bankovní činnosti musí být v každém konkrétním případě rozhodující aktivitou, nikoliv doplňkem činnosti "přímo související". Taxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxovat dodatečné omezení spočívající ve vazbě na hlavní činnosti (stanovisko ČNB ze dne 3.6.2011, ASPI ID: LIT41014CZ).
K odst. 4
48.
Zákonná úpxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí opačného principu, tj. umožnění dalších podnikatelských činností neuvedených v bankovní licenci by vedlo k oslabení smyslu bankovní licence nebo k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxná do té doby dovolovala bankám opatřovat si živnostenská oprávnění k provozování různých činností. Jestliže například banka provozovala školicí stxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xakového postupu banka rozšiřovala předmět podnikání o činnosti, které mohly vyvolávat různá rizika a nad kterými byl obtížný dohled ČNB. Zákon č. 126/xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnky, které provozovaly takovou činnost, se dnem účinnosti novely dostaly do rozporu s právní úpravou.
49.
Úplné vyloučení činností jiných než xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx plné využití v každém okamžiku k činnostem uvedeným v bankovní licenci nelze zajistit. Znamená to, že některé provozy a činnosti by po určitá období nebxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxentům pouze v určených termínech.
50.
Právní úprava odst. 4 umožňuje, aby banka mohla vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. K aplikaci uvedené úpravy bylo vydáno úřední sdělení ČNB ze dne 29. října 2004, k § 1 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, (Věstník ČNB xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnci, a nejedná-li se o činnost podle § 1 odst. 4 druhé věty zákona o bankách, činí tak v rozporu se zákonem o bankách. Zároveň stanovilo požadavek, aby takoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx § x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž vykonává kontrolu. Slovy "pro jiného" se rozumí jakákolix xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxa nemusí tyto činnosti zároveň vykonávat pro jinou banku, finanční instituci a podnik pomocných bankovních služeb, nad nimiž vykonává kontrolu. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xřední sdělení vychází z právní úpravy obsažené v zákoně o bankách v době vydání sdělení.
51.
Úpravou v odst. 4 se prolamuje zákaz provozování jixxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxlským způsobem) pro jinou osobu při splnění podmínky, že provozovaná činnost souvisí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných osob vyjmenoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxavě vyjmenovány taxativně.
52.
Spořitelní a úvěrní družstvo (družstevní záložna) je upraveno zejména zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xáložna není bankou podle zákona upravujícího činnost bank a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti.
53.
Obchodník s cennými paxxxx xx xxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x4.
Pojišťovnou se podle § 3 zák. o pojišťovnictví rozumí tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Txxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví.
55.
Zajišťovnou xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxou se rozumí právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování zajišťovací činnostix
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxucí se rozumí podnik jiný než instituce, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxrnice EP a Rady 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu a společnosti spravující aktiva, avšak nezahrnuje pojišťovací holdingové společnoxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xankovních služeb vymezuje § 17a odst. 12 pomocí odkazu na čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013. Podnikem pomocných služeb se rozumí pxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnnosti jedné nebo více institucí.
58.
Banka je tedy oprávněna vykonávat činnosti nepovolené v bankovní licenci pro jakoukoli osobu, tj. jí ovlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxých osob taxativně vymezených v zákoně. Zákon klade důraz na "souvislost" se zajištěním provozu. Citované úřední sdělení klade důraz na skutečnost, axx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákona a je omezující zejména v těch případech, kdy činnost vykonávaná pro vlastní potřeby banky není efektivní, ale z různých hledisek (např. řízení rxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
59.
Podle úředního sdělení banka vykonává činnosti pro jinou osobu na základě § 1 odst. 4, a nikoli na základě živnostenského zákona. Podle § 3 odst. x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonává dohled nad činností bank (§ 25). V některých případech půjde o činnosti odlišné od standardních činností banky (např. stravování, ubytováníx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxd jí byla Ministerstvem vnitra České republiky udělena autorizace k výkonu působnosti podle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné spxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
61.
Poslední věta odstavce byla do zákona vložena až zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spoxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxedpokladů je odborná způsobilost pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí znalostí a dovedností může pouze akreditovaná osoba podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Akreditovanou osobou se rozumí ten, komu byxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
62.
Z povahy věci je zřejmé, že zápis předmětu podnikání v obchodním rejstříku a stanovy banky musí být v souladu s bankovní licencí. Každá změna bankoxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx. 4 zákona v obchodním rejstříku ČNB nepožaduje.
K odst. 5
63.
Účelem právní úpravy odst. 5 je racionalizace postupu povolování některých činxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxě uděleného zvláštního povolení by bylo třeba žádat o změnu bankovní licence. V době účinnosti úpravy (1.5.2002) ještě některá povolení vydávala Komixx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxil vstup zahraničních bank na český trh prostřednictvím poboček na základě povolení působit jako banka vydávaného Českou národní bankou na základě stxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxto povolení. Změnu právních podmínek zavedla novela provedená zákonem č. 126/2002 Sb., která stanovila nové podmínky licencování poboček zahraničnxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxnal změnu právních podmínek pro banky z členských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, které využívaly tzv. evropského pasu (jednxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxkovní licence udělené orgánem dohledu země jejich sídla bez nutnosti opatřit si pro pobočku své banky na území hostitelského státu bankovní licenci. Bxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx národní bankou.
65.
Současná právní úprava stanoví právní režim, který závisí na tom, zda jde o banku se sídlem v členském státě Evropské unie nexx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkonává bankovní činnosti stanovené v odst. 1 a 3 prostřednictvím pobočky. Ustanovení § 5a odst. 1 a § 5c odst. 2 zákona připouští, že banky požívající vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxakter trvalé hospodářské činnosti.
66.
Podle § 503 obč. zák. je pobočka taková část obchodního závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxlace bankovních služeb vychází z teritoriálního přístupu, na základě kterého je stanovení podmínek poskytování bankovních služeb na území státu v prxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xankovní služby na území České republiky. České banky při poskytování služeb na území jiného státu musí dodržet podmínky stanovené právními předpisy txxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxštejnském knížectví banky požívají výhody tzv. jednotné bankovní licence podle práva Evropské unie. Princip tzv. jednotné bankovní licence považujx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeshraničních bankovních služeb stanovením dalších podmínek a regulací poskytovaných služeb se omezuje, popř. zcela vylučuje. Poskytování bankovnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxzsahu podléhají úpravě právními předpisy hostitelského státu.
69.
Zahraniční banka, která požívá výhody jednotné bankovní licence podle prxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvnění k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postup stanovený právem EU podle § 5c až 5m. ČNB může v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxem v členských státech. Právní úprava obsažená v zákoně o bankách se na činnost poboček bank požívajících výhody jednotné bankovní licence zásadně nexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxkého státu, o tom informuje orgán dohledu domovského státu a sdělí mu zákonem stanovené informace. Orgán dohledu domovského státu předané informace vxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v zákoně (zejména § 5g a násl.).
71.
Banka nepožívající výhody jednotné bankovní licence, která hodlá zřídit pobočku na území ČR, předkládá žáxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxmě sídla zahraniční banky k záměru zřídit pobočku v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled. Pro udělení bankxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé musí pobočka banky nepožívající výhody bankovní licence splnit před zahájením povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu povolené činnoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx.
Právní úprava obsažená v odst. 7 vymezuje obsah bankovní licence. Z hlediska systematiky zákona by spíše patřila do části druhé mezi § 4 a násl. Jde o ixxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Česká národní banka v bankovní licenci určí povolené činnosti. Jednotlivé činnosti mohou být omezeny tím, že je určen jejich rozsah. Zákon výslovně stxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zákoně stanoven není. Lze tedy soudit, že pro vymezení rozsahu lze použít jiný způsob, který není zákonem zakázán a nebude v rozporu s právním řádem a budx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxkovní licenci.
K odst. 8
74.
Vzhledem ke skutečnosti, že ČNB je bankou, považoval zákonodárce za potřebné uvést, že právní postavení ČNB upravxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxančním trhem. Česká národní banka je osobou veřejného práva se sídlem v Praze a jsou jí svěřeny
kompetence
správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonex x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zvláštní (zák. o ČNB). I když je zákon o ČNB pojat jako relativně komplexní úprava, lze připustit aplikaci obecné úpravy na některé dílčí otázky (např. x xx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxvní licence, § 4a - udělení bankovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xU, § 5b - neudělení bankovní licence, § 5c až 7a - princip jednotné licence
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Již právní úprava obsažená v § 3 zákona ve znění účinnéx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xvedené právní úpravy bylo zejména zamezit stavu, aby osoby nepodléhající právní úpravě zákona x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxích a spotřebních družstvech, který však obsahoval určitou regulaci družstevních záložen a podroboval je formě státního dohledu. Pokud by zákonná úpxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxo spočívající v nedostatečné úpravě podnikání těchto osob a ohrožení návratnosti přijatých vkladů. Zároveň by se vytvořilo nerovné postavení mezi baxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxé soutěže.
2.
Uvedený princip je zachován i v současně platné právní úpravě a představuje zároveň určité vymezení rozhraní pro určení, na které osoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxch osob. Přijímání vkladů
per se
není činnost, která by vytvářela podnikateli zisk, a teprve ve spojení s použitím vkladů k úvěrování nebo jiným obchodxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.
Právní úprava zákona o bankách sice zakazovala zákonem neoprávněným osobám přijímat vklady od veřejnosti, nicméně tím, že txxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k postihu takto si počínající xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxahovaly správní sankce a jiná správní opatření, přinejmenším pokud jde o činnost přijímání vkladů a jiných splatných prostředků od veřejnosti, aniž bx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxa skutkovou podstatu přestupku fyzické osoby spočívající v přijetí vkladu v rozporu s § 2 odst. 1 a v § 36c odst. 1 písm. a) zakotvením skutkové podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČNB (§ 36j) projednat tehdejší správní delikty, nově přestupky a právně postupovat vůči osobám porušujícím zákon bez bankovní licence nebo jiného oprxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsou úvěrovými institucemi, vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v přijímání vkladů nebo jiných splatných prostředků od veřejnosti. V této xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch institucí nezbytné transparentní, předvídatelné a harmonizované postupy a rozhodnutí v oblasti dohledu." a "Oblast působnosti opatření by proto xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxmě vkladů i v jiných formách, jako je soustavné vydávání dluhopisů a obdobných cenných papírů a poskytování úvěru na vlastní účet." Směrnice tedy klade xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxímání vkladů od veřejnosti osobami nepodléhajícími takovému dohledu.
5.
Úprava obsažená v odst. 1 je transpozicí ustanovení směrnice. Přijímánx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxovní licencí. Právní úprava však umožňuje přijímání vkladů od veřejnosti, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
6.
Pro určení, které zvláštní zákony xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx 2 (srov. komentář k tomuto ustanovení). Ustanovení odst. 2 pojem přijímání vkladů od veřejnosti rozšiřuje, čímž i konkretizuje a doplňuje v § 1 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x x xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxenů je zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Ustanovení § 1 odst. 2 stanoví, že na základě povolení působit jako družstevní záložna uděleného Čexxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxnává na základě tohoto zákona činnost, která podle jiného právního předpisu vyžaduje licenci, povolení nebo registraci ČNB anebo podléhá jejímu dohlxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxádají oprávnění ČNB k vedení účtů a poskytování bankovních služeb zaměstnancům a dalším právnickým osobám. I tuto úpravu lze považovat za zvláštní zákxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxřitelnám přijímat vklady od účastníků stavebního spoření, tj. veřejnosti, avšak stavební spořitelny mají bankovní licenci, takže v jejich případě nxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Tento jev se v praxi nazývá podniková spořitelna. Podnikové spořitelny vedle přijímání vkladů poskytují i jiné služby spočívající v otevření účtu, přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtebních karet k těmto účtům. Účty zaměstnanců u zaměstnavatele, na které se převádějí mzdy a jiné odměny, mohou být i prezentovány jako sociální prograxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdy představují cizí zdroj financování jeho činnosti, zaměstnanec poskytuje zaměstnavateli úvěr s rizikem z toho vyplývajícím. Činnost podnikových xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxady od zaměstnanců, byly tolerovány zejména úpravou § 8 odst. 1 písm. c) zák. o daních z příjmů ve znění do 31. prosince 2013 (změna provedena zákonem č. 3xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxo subjekty poskytující služby "podnikových spořitelen" (http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/banky_a_zaloznyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxí zákona o bankách o pojištění vkladů.
12.
Již zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, s účinností od 1. listopadu 2009 požadoval, aby všechny "podnikové spoxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxbním styku. Subjekt, který by poskytoval platební služby bez tohoto oprávnění, se dopustí přestupku [§ 234 odst. 1 a), zák. o platebním styku]. Zákon zaxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxým zaměstnancům účty, ze kterých je možné provádět převody peněžních prostředků na jiné účty nebo ke kterým lze vydávat platební prostředek, a nejde-lx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xouze subjekty uvedené v § 5 tohoto zákona.
13.
Vklady přijímané zaměstnavateli od zaměstnanců se změnou daňových právních předpisů a přijetím záxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxištění vkladů, představuje značné riziko spojené zejména s činností zaměstnavatele. Lze mít určité pochybnosti, zda tento přístup nebude v případě ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxána transpozicí tehdejšího čl. 3 v duchu bodu 6 preambule směrnice EP a Rady 2000/12/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu. Účelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxných papírů (tj. cenných papírů, které jsou vyjádřením peněžitého dluhu emitenta vůči jejich držiteli). Soustavné (kontinuální, opakující se) vydáxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xákona o bankách, ASPI ID: LIT23860CZ). V současnosti platná směrnice 2013/36/EU v čl. 9 odst. 1 a bodu 14 preambule zachovala dřívější dikci úpravy, a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Zákon stanoví právní fikci, podle které se na roveň "přijímání vkladů" klade "soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů" pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xeského práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxdů považuje i vydávání jiných srovnatelných cenných papírů. Zákon stanoví pro vymezení okruhu vydávaných nástrojů dvě podmínky. Jde o to, aby vydávanx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx je cenný papír listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Obecné vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxko druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údax x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrů za hranice pozitivní právní úpravy, která vymezuje jejich náležitosti, otevírá prostor pro emitenty různých nástrojů k jejich vymezení jako cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxtečnosti, že odst. 2 výslovně neuvádí, že se úprava vztahuje i na možnost vydávání nástroje srovnatelného s dluhopisem jako zaknihovaného cenného papxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxgislativní nedostatek, než úmysl zákonodárce.
20.
K vymezení srovnatelnosti cenného papíru s dluhopisem neposkytuje úprava výslovně žádná vodxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxorporované do dluhopisu odpovídá definičnímu znaku vkladu upravenému v § 1 odst. 1 zákona. Při posuzování, zda cenný papír vydaný emitentem je srovnaxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xplacení dlužné částky má garantovat celou výši poskytnutých peněžních prostředků. Vzhledem ke skutečnosti, že úprava používá termínu "srovnatelnýxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxrů upravených zákonem lze s dluhopisem srovnávat směnku, zejména směnku vlastní. Ustanovení § 75 zák. směn. a šekového stanoví, že vlastní směnka obsxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxho programu emitenta dojde k převodu vystavených směnek za účelem získání peněžních prostředků od osob, které si směnky koupí.
22.
Možnost emitenxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxba posoudit právo vtělené do konkrétního cenného papíru a účel jeho vydání.
23.
Byť zákonodárce použil mezi dluhopisy a jinými srovnatelnými cennxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud by k naplnění
právní fikce
přijímání vkladu bylo třeba vydávat nejen dluhopisy, ale i jiné srovnatelné cenné papíry. Přesnější by zřejmě bylo pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vkladů, je "soustavnost" této činnosti. Důvodová zpráva k zák. č. 126/2002 Sb. k navrhovanému znění uvedla vedle pojmu "soustavnost" alternativně xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxnou v určitých intervalech. Za soustavnost nelze považovat činnost uskutečňovanou nahodile, výjimečně, příležitostně nebo občas. Pojem soustavnoxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxx
xxxxxuje pouze případy, kdy soustavné vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenných papírů vede k přijímání peněžních prostředků od veřejnosti. Úpraxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx srovnatelných cenných papírů nebude považována podle odst. 2 za přijímání vkladů, pokud nebude určena veřejnosti. Důvodová zpráva k zákonu č. 126/20xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxané přijímání vkladů od veřejnosti, jelikož okruh institucionálních investorů (tedy profesionálů v oblasti investování) nelze považovat za veřejnxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxvní fikce
přijímání vkladů obsahuje úprava pod písmeny a) až c). V těchto písmenech jsou uvedeny podmínky, za kterých se považuje soustavné vydávání dxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxlnění i jedné ze zde uvedených podmínek. Pokud však nebude splněna žádná ze zde uvedených podmínek, nebude možné považovat soustavné vydávání dluhopixx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxatelných cenných papírů představovalo jedinou nebo jednu z hlavních činností emitenta. V případě, kdy vydávání dluhopisů a jiných srovnatelných cenxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xude z ekonomického hlediska obtížně obhajitelný. Případ, kdy půjde o jednu hlavních činností emitenta, bude vyžadovat zejména posouzení, které z emixxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxahu jak zakladatelské právní jednání vedoucí k ustavení emitenta, tak i ekonomické výsledky jeho hospodaření.
28.
Podmínka stanovená pod písm. bx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxírů při splnění této podmínky představuje zdroje emitenta pro poskytování úvěrů. Úvěr je definován v § 1 odst. 2. Emitent v rámci své podnikatelské činnxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxit, že při naplnění podmínky nelze lpět na formálních znacích, tj. i kdyby poskytování úvěrů nebylo zapsáno ve veřejném rejstříku jako předmět činnostx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxd písm. c) požaduje, aby předmětem činnosti emitenta byla některá z činností uvedených v § 1 odst. 3. Vzhledem k různorodosti činností normovaných v § 1 oxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxětů podnikatelské činnosti emitenta. Do rozporu se zákonem se tak může dostat i emitent, který některou z těchto činností provádí pouze okrajově a limixxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx
x x6c - přestupky nebankovních subjektů I,
§ 36j - společná ustanovení o přestupcích II
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xe konkretizace úpravy zákazu klamavosti a zaměnitelnosti obchodní firmy v podmínkách bank. Obecné požadavky na obchodní firmu jsou v tomto směru obsaxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm k povaze činnosti bank a její regulaci zákon stanoví další požadavky a rozšiřuje kompetenci ČNB k jejich zajištění. Úpravou nejsou dotčena ustanovenx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní. Úprava obsažená v prvních dvou odstavcích ustanovení byla součástí zákona od počátku jeho účinnosti a byla měněna v důsledku změny používaných pojxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrávní úpravy byla vyvolána transpozicí tehdejšího čl. 15 v duchu bodu 6 preambule směrnice EP a Rady 2000/12/ES o přístupu k činnosti úvěrových institxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných obdobných označení existujících v hostitelském členském státě užívat na celém území Společenství týž název, jaký užívají v členském státě, kdx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxenou úpravu bez významových změn převzal čl. 19 v současnosti platné směrnice 2013/36/EU.
3.
Účelem úpravy prvních dvou odstavců je zejména zabrxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxních firem bank, popřípadě označení poboček zahraničních bank zakotvením oprávnění ČNB.
K odst. 1
4.
Úprava provádí určitou rezervaci slova "baxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxahou poskytovatele služeb. Rozdílnost subjektů označovaných xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxoustranné. Spořitelny se zaměřovaly na rozvoj spořivosti obyvatelstva, shromáždění drobných vkladů a jejich zúročení a zajištění platebního stykux xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozdíl a obě
korporace
považuje za banky. Ani zákon uvedením obou slov nezavádí odlišné kategorie bank.
5.
Úprava se neomezuje pouze na uvedená slxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xbanque", "banca" nebo "banco"; u slova "spořitelna" např. "savings bank", "sparkasse".
6.
Odvozování slov je pojem z oblasti slovotvorby. Záklaxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx českého jazyka. Odvozuje se pomocí připojování předpon nebo přípon ke kmeni základového slova. Podstatná a přídavná jména se odvozují převážně pomocx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxv není absolutní a týká se pouze jejich užívání v obchodní firmě právnické osoby. Úprava se tedy netýká osob fyzických, a to ani v případě, že jsou podnikaxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxejmé, že u obchodní firmy je dána souvislost s pojmem "podnikatel". Na právnickou osobu, která není podnikatelem, se ustanovení odst. 1 nevztahuje.
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, informačních letácích apod.
9.
Slovo "banka" nebo "spořitelna" (překlady a odvozená slova) smí v obchodní firmě užívat pouze právnická osoba, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxa" nebo "spořitelna" nebyly uvedeny v omyl o povaze podnikatele a charakteru jím poskytovaných služeb a neočekávaly činnosti banky.
10.
Podmínkax xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxmí České republiky a pobočky zahraničních bank nepožívajících výhody jednotné bankovní licence). Podle § 5c zákona banky požívající výhody jednotnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx nebo "spořitelna" používá, že se tato osoba nezabývá činností uvedenou v § 1 odst. 1, není použití těchto slov zakázáno. Požadovaná souvislost musí vypxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xožné dovodit jen z dalších dokumentů (zakladatelského právního jednání apod.).
12.
Dovolenost použít uvedená slova v obchodní firmě právnické oxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxnosti - přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. K tomu, aby byla splněna zákonná podmínka, je nutné, aby právnická osoba nevykonávala ani jxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xormálního, tak i z hlediska materiálního. Odporovalo by smyslu úpravy, pokud by sice ze souvislosti, ve které je slovo "banka" nebo "spořitelna" použixxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xovolenost užití se však vztahuje výslovně pouze na slova "banka" nebo "spořitelna" a nezahrnuje jejich překlady nebo od nich odvozená slova, i když podxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdená slova, jejich překlady a od nich odvozená slova bez omezení, pokud splňují stanovenou zákonnou podmínku. Generálním důvodem výjimky zavedenost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xmlouvu, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena a jíž je Česká republika vázána, anebo obdobnou mezinárodní smlouvu, která vstouxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxanovení odst. 2 uvedla, "že navržené znění je třeba přeformulovat tak, aby text zcela vyhovoval požadavku I. bankovní směrnice". Z této formulace se poxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxo jiných obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx
K odst. 3
18.
Úprava obsažená v odst. 3 řeší odlišnou materii než úprava předchozích odstavců. Odstavce 1 a 2 obsahují podmínky, za kterých lze použíxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo změnu označení pobočky zahraniční banky. Zatímco v případě předchozích odstavců je účelem zabránit klamným představám osob o předmětu činnosti práxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
Zákonná úprava zakládá ČNB oprávnění požadovat provedení změn obchodní firmy nebo označení. Z formulace zákona je zřejmé, že nejde o povinnost ČNB zkxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxí v rozporu s právními předpisy. V případě uvedeném pod písm. a) může ČNB požadovat změnu navrhované obchodní firmy zakládané banky. I pro nově zakládanxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xaměnitelná s jinou obchodní firmou. Jde tedy o instrukci v tomto určenou zakladatelům akciové společnosti. Zákonodárce však uvažuje s možností, že zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxvinnost zkoumat, zda navrhovaná obchodní firma podnikatele není zaměnitelná s jinou již existující zapsanou obchodní firmou. Pokud rejstříkový soux xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxsovat obchodní firmu do obchodního rejstříku přímo podle § 108 zák. o veř. rejstřících.
20.
Oprávnění ČNB založené pod písm. a) lze uplatnit v průběxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxně. Zákonodárce sice systematicky umístil úpravu mimo regulaci bankovní licence, z čehož však lze dovodit, že posouzení požadavku nezaměnitelnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxcenci podle § 4 a přílohy k ní, zejména dokumenty osvědčující zakladatelské právní jednání, ze kterých vyplývá obchodní firma založené akciové spolexxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hlediska posouzení zaměnitelnosti nejsou dána právní úpravou a budou záležet na uvážení ČNB. Určitým vodítkem v tomto směru může být
judikatura
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pod písm. a), která však byla napravena pod písm. b). Nicméně oprávnění ČNB zahrnuje i posouzení zaměnitelnosti obchodní firmy zakládané banky a označxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxalogicky, jako v případě obchodních firem. Česká národní banka využije k realizaci svého oprávnění nástrojů správního řízení.
23.
Oprávnění ČNB xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx pokud jde o zahraniční banku nepožívající výhodu jednotné bankovní licence. Postup ČNB bude obdobný jako v případech zaměnitelnosti obchodní firmy zxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xakovém případě by zjištění o zaměnitelnosti označení pobočky mohlo být považováno za porušení právních předpisů spadajících do působnosti hostitelxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
25.
Česká národní banka je v případech pod písm. a) i b) oprávněna požadovat změnu obchodní firmy zakládané banky, resp. označení pobočky zahraniční bxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxí firmy analogicky nelze připustit, aby ČNB ukládala ve správním řízení účastníkovi, které konkrétní slovo má do obchodní firmy či označení pobočky doxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxá licence, § 5k - nápravná opatření a zásahy vůči pobočce
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xloženo zákonem č. 135/2004 Sb. Účelem zákona byla implementace směrnice 2013/36/EU a nařízení č. 575/2013/EU. Těmito předpisy byl do legislativy Exxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxu omezení bariér jednotného trhu a sjednocování dohledových přístupů.
2.
Úprava reaguje na požadavek obsažený v čl. 458 odst. 1 nařízení č. 575/2xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdní banka.
3.
Článek 458 nařízení č. 575/2013/EU stanoví, že pokud orgán určený podle odst. 1 (tj. ČNB) zjistí, že ve finančním systému došlo ke zmxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x konkrétním členském státě (České republice) a které by podle názoru orgánu určeného podle odst. 1 (ČNB) bylo lepší řešit prostřednictvím přísnějších xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxic Risk Board, ESRB) a Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) a předloží příslušné kvantitativní nebo kvalitativní důkazx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo podskupinu těchto institucí, jejichž účelem je zmírnit změnu velikosti rizika. Pravomoc přijmout prováděcí akt s cílem zamítnout navrhovaná vnitxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní opatření podle tohoto článku, poskytne dotčeným příslušným orgánům nebo pověřeným orgánům v jiných zemích veškeré
relevantní
informxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 13.1.2018.
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí České republiky na základě bankovní licence, pro niž zákon o bankách používá legislativní zkratku licence zavedenou v § 1 odst. 1. Licence není ničím xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxadu s příslušným právem Evropské unie požaduje, aby zájemce o vstup do bankovního segmentu disponoval celou řadou vlastností, které mu umožní podnikax x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxročnější než získání živnostenského oprávnění k podnikatelské činnosti. Bariéry vstupu jsou již na počátku nastaveny tak, aby korelovaly s požadavkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxiž při své podnikatelské činnosti nesplňoval zákonné povinnosti. Odtud logika oné přísnosti. Snad jen na okraj a pro úplnost poznamenávám, že výkon baxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx zák. o bankách. Kromě toho může jít o trestný čin podle § 248 odst. 2 a § 251 tr. zákoníku.
2.
Jak již poznamenáno ve vztahu k § 1 odst. 1 a odst. 3 zák. o baxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxx xx xx xxxem za podmínky, že má tyto činnosti povoleny v bankovní licenci. Jiné činnosti (kromě těch uvedených v § 1 odst. 4) banka vykonávat nesmí. Zákon o bankách xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxt všechny činnosti ze zákonného spektra, může jít o jejich zvolenou část). Na rozdíl od dřívějšího povolení působit jako banka (bylo nahrazeno bankovnx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdatel musí v žádosti uvést, jaké činnosti hodlá vykonávat. A formulář žádosti o bankovní licenci (viz vyhl. č. 233/2009 Sb.) konzistentně s uvedeným nuxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xízení o udělení bankovní licence o rozsahu bankovní licence, je věcí posouzení splnění zákonem stanovených podmínek a uplatnění správního uvážení. Jxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx český bankovní trh a jejich frekventovanosti viz komentář k § 5.
K odst. 1
4.
Zákon o bankách nadal pravomocí rozhodovat o udělení bankovní licencx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xtroze sděluje svým adresátům, že žádost o bankovní licenci se předkládá ČNB. Již dále nespecifikuje, kdo může žádost podat. Žadatelem bezpochyby může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxopak jejím zúžením o některou existující činnost či činnosti, o jejichž poskytování ztratila podnikatelský zájem. S ohledem na skutečnost, že bankovxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xebo jeho části), si nelze představit, že by žadatelem mohl být někdo třetí.
5.
Důležitou podmínkou udělení bankovní licence je splnění požadavku nx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxladní
kapitál
banky musí být splacen v plné výši. Jinými slovy zákon o bankách požaduje, aby žadatel o bankovní licenci prokazatelně disponoval přinxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých cenných papírech vydaných státem), nebo její splacení rozložit v čase [jak je jinak obecně akciovým společnostem dovoleno až o dobu jednoho roku od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxty upsaných akcií a celé emisní ážio (pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá nebo účetní hodnota akcií) bylo splaceno vkladatelem do okamžiku podání nxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxi spolehlivě deteruje kapitálově nedostatečně vybavené zájemce o podnikání v bankovním segmentu, což se z dlouhodobého pohledu ukazuje jako správnxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxchopitelně i má) diverzfikovanou skladbu finančních zdrojů, a neváže se zdrojově pouze na základní
kapitál
, ani na jiné složky kapitálu vlastního. Ovxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtitucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 200xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxximální zde stanovenou hranici 5 milionů EUR znatelně překračuje.
K odst. 2
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sama v rámci své výhradní pravomoci. Činí tak ve správním řízení podle správního řádu (viz § 41 odst. 2 zák. o bankách) s modifikacemi stanovenými předexxxx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxvní licence, zamítnutí podané žádosti, případně zastavení řízení pro zpětvzetí podané žádosti.
8.
Podle § 40 odst. 3 je ČNB povinna vydat rozhodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxti o změnu bankovní licence) do 6 měsíců ode dne zahájení správního řízení. Pokud nebyla podaná žádost úplná a ČNB si vyžádala její doplnění, prodlužuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxxxi rozhodnutí v prvoinstančním řízení. Délka lhůt pro vydání rozhodnutí ČNB vysoce překračuje lhůty, v nichž má obecně rozhodnout správní orgán dle sprxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xNB seznámení se s rozsáhlou listinnou dokumentací a provedení celé řady ověření. Na rozdíl od rozhodování ČNB podle § 20 odst. 3 není s nedodržením uvedxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xři rozhodování o udělení bankovní licence (příp. o změně bankovní licence) posuzuje toliko, zda žadatel splňuje zákonné podmínky pro udělení (příp. zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxomické nepotřebnosti či neúčelnosti nové banky. To koneckonců zakazuje i čl. 11 směrnice CRD IV. Při splnění podmínek stanovených zákonem o bankách jx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxí bankovní licence stanovisko orgánu dohledu členského státu EU, který vykonává dohled nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami. Pxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxyhodnosti a způsobilosti osob majících kvalifikovanou účast na bance (k tomuto pojmu více v komentáři k odst. 5 níže) a dále důvěryhodnosti, odborné zpxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu věcí, které by si jinak vlastními silami ve vztahu k zahraničí jen složitě opatřovala. Přitom nejde o zanedbatelné prvky při posuzování způsobilxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xda členové jejích orgánů kromě podmínky důvěryhodnosti splňují i podmínku odborné způsobilosti a zkušeností, lze mnohdy zjistit převážně ve státechx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xázána, avšak jeho získání nesmí v rámci správního řízení o udělení bankovní licence opomenout a jeho obsahem se musí při svém rozhodovacím procesu zabýxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zahraničního dohledového orgánu pouze tehdy, pokud osoba, které má být bankovní licence udělena, je ovládána buď:
a)
Zahraniční bankou se sídlem v xxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx absenci definice v zákoně o bankách nutno hledat v zákoně o obchodních korporacích. Za ovládání se ve smyslu § 74 a násl. z. o. k. považuje stav, kdy určixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx a většinový společník jsou vždy považováni za ovládající osoby. Dále platí zákonná vyvratitelná domněnka, že osoba, která může jmenovat či odvolat věxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx x.). Další zákonnou vyvratitelnou domněnkou pro existenci ovládání je nakládání s podílem představujícím alespoň 40% všech hlasů ve společnosti, ať jxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xx xxxx x xxxxxxední řadě platí zákonná vyvratitelná domněnka, že ovládání je též založeno tehdy, pokud někdo sám nebo jednáním s třetí osobou ve shodě získá podíl na hlxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxyššího orgánu společnosti více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob (viz § 75 odst. 4 z. o. k.). Obsah výrazu ovládat, jenž zákon o bankách pouxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh služeb
Výraz investiční služby je nutné vykládat též podle právních předpisů příslušného cizího členského státu EU. Půjde zpravidla o činnosti, ktexx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
c)
Pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu cizího členského státu
Obdobně jako v písm. a) výše se za pojišťovnu považuje osoba, kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxo c) výše.
12.
Zákon o bankách vede ČNB k získání stanoviska zahraničního dohledového orgánu tam, kde je to účelné, tedy ve vztahu k osobám podléxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxm, které nutně přímo dohlíženy nejsou, avšak jsou přinejmenším součástí stejného konsolidačního celku. To je u vědomí obsahu předmětného stanoviska xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xlenského státu EU a je nad nimi vykonáván správní dohled, musí žadatel sám (tedy na rozdíl od situace, kdy existuje dohled vykonávaný v cizích členských xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxetkově na podnikání banky [viz § 4 odst. 3 písm. h) vyhl. č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdkládá
taxativní
výčet podmínek, které kumulativně (každá jedna) musí být splněny pro to, aby žadateli mohla být udělena bankovní licence (příp. aby xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xožadavky, byť by z jejího úhlu pohledu bylo záhodno, aby je žadatel splňoval.
16.
Při četbě odstavce pátého je dobré míti na paměti existenci vyhlášxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxmentované ustanovené a blíže upravuje tuto problematiku.
K odst. 5 písm. a)
17.
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé v prvé řadě splňují požadavek průhlednosti a nezávadnosti původu. Pokud by absentoval tento prvek, pozbývalo by další posuzování způsobilosti žadaxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx x xxškeré finanční zdroje) nepocházely z trestné činnosti a byly jednoznačně přiřaditelné co do vlastnického či jiného majetkového práva jasně identifixxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxkytující bance vklad (ať již peněžitý či nepeněžitý) do jejího základního kapitálu či jiné složky kapitálu vlastního nebo účetní výkazy osoby poskytuxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxže nediskriminačním způsobem posoudit průhlednost a nezávadnost vkladů pouze u ovládajících osob, u osob, které získají kvalifikovanou účast na banxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxmoci ustanovením písm. e) níže a požadovat doložení průhlednosti a nezávadnosti u 20 největších akcionářů.
18.
Finanční zdroje banky musí být co dx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxitelně při posuzování žádosti o udělení bankovní licence nemůže bez dalšího spokojit pouze s tím, že banka bude mít minimální zákonem stanovený základxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxaného obchodního plánu, předpokládaných nákladů na založení banky a její počáteční provoz, to vše při zohlednění přiměřených rezerv. Jinými slovy, pxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxujících finanční zázemí banky k získání bankovní licence. Nelze však vyloučit ani případ, kdy minimální zákonná výše počátečního základního kapitálx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xákon o bankách požaduje, aby struktura financování banky byla vyhovující. Banky na rozdíl od většiny ostatních podnikatelských subjektů pracují s vxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, který je omezen především pravidly kapitálové přiměřenosti. To přirozeně ČNB bude při posuzování žádosti o udělení bankovní licence zohlexxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxuhou stranu je rozumné předpokládat, že ČNB bude u skladby finančních zdrojů banky reflektovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxkladní
kapitál
banky musí být splacen v plné výši. Zde tedy neplatí pravidla zákona o obchodních korporacích, který požaduje po akcionářích, aby před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxi emisním kursem akcií a jejich jmenovitou či účetní hodnotou při vydání kusových akcií) a základní
kapitál
pouze nejméně v rozsahu 30% s tím, že zbývajxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxst. 1 z. o. k.). Toto zpřísnění vkladové povinnosti zohledňuje všudypřítomnou bankovní obezřetnost a ošetřuje riziko možného selhání akcionářů bankxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxe již není namístě uplatňovat popsanou přísnost.
22.
Další hraniční situací je, zda bankovní základní
kapitál
musí být za všech okolností splacex x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxílení své finanční stability). Domnívám se, že zákon o bankách nic takového nestanoví a že banka je vázána pouze pravidly zákona o obchodních korporacxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxžité výrazy, s nimiž se ještě mnohokrát na cestě k udělení bankovní licence setkáme. Jde o důvěryhodnost a odbornou způsobilost. Jedná se o neurčité práxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxm interpretačním přístupu v úředním sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013.
24.
ČNB ztotožňuje pojem důvěryhodnost s výrazem dobrá pověst a má podle méxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xychází ze zásady absence negativních zpráv, když negativní zprávy může ČNB primárně získat z podkladů předložených žadatelem a z vlastních zjištění (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxěryhodnou bez dalšího, a (2) situace, kdy má ČNB o existenci důvěryhodnosti závažné pochybnosti. Do prvně jmenované kategorie spadají například pravxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxla dostatečně dlouhá doba (zpravidla 10 let), nebo není zcela jisté, že se posuzovaná osoba na problematickém protiprávním jednání podílela (nebo jej xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxání, závažnost a následky jednání, dobu, která od jednání uplynula, zda posuzovaná osoba před zjištěním nedostatku na něj předem prokazatelně upozorxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxré má být bankovní licence udělena, bude patrně nahlížena především prizmatem důvěryhodnosti členů jejího statutárního orgánu, členů správní či dozxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxnost banky v užším slova smyslu.
25.
Odborná způsobilost je podle téhož úředního sdělení ČNB kritériem zohledňujícím znalosti, dostatečné zkušexxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxází při posouzení odborné způsobilosti z podkladů předložených žadatelem o bankovní licenci, z vlastních zjištění (získaných zejména při výkonu banxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx srozumitelnější. Na tomto místě postačí konstatovat, že odborná způsobilost osoby, které má být bankovní licence udělena, bude nutně posuzována skrxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xankovní licence udělena, ani členům jejích orgánů, ale poprvé osobám, které v bance budou mít nezanedbatelnou majetkovou účast. Jde o osoby s tzv. kvalxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení CRR. Kvalifikovanou účastí podle nařízení CRR je přímá nebo nepřímá kapitálová investice, která představuje 10% či víxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxají i ovládající osoby, jsou v rámci řízení o udělení bankovní licence podrobeny přezkumu ze strany ČNB co do jejich důvěryhodnosti. Je vhodné si na tomtx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxše)], xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxo právního pojmu podaného ČNB v jejím úředním sdělení ze dne 3. prosince 2013 [viz komentář k písm. c) a e)]. Co ovšem musí tyto osoby beze zbytku splňovat, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xvlivňovat podnikatelskou činnost banky, a to i negativním způsobem. Lze namítnout, že osoba mající 10% majetkovou účast na bance nebude takovou možnoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xakovém případě počínat si konzervativně a podrobit takovou osobu testu důvěryhodnosti z hlediska předcházení koncentrace vlivu na banku v regulatorxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu ČNB s posouzením důvěryhodnosti a způsobilosti 20 největších akcionářů banky měřeno podle podílu na hlasovacích právech.
28.
Způsobilost, ktexxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxě jednat.
K odst. 5 písm. e)
29.
Klíčovou podmínkou pro udělení bankovní licence je splnění důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti člxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxcké) budou rozhodovat o obchodním vedení banky, případně obchodní vedení banky kontrolovat a dohlížet na něj. Zákon o bankách správně požaduje, aby txxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxné mít tam vzdělané a zkušené osoby, jejichž integrita je však pro takovou funkci nevyhovující. Odtud přísné požadavky na ně kladené zákonem o bankách.
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tím, že ČNB za osobu splňující potřebné znalosti považuje zejména absolventa magisterského studijního programu s přihlédnutím k tomu, zda posuzovanx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxstatečnými řídicími zkušenostmi (manažerskou praxí) a dosavadním působením na finančním trhu (odbornou praxí), v obou případech získaných v České rxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxeti letech. ČNB se přitom ohlíží na rozsah pravomocí a náplň řídicí činnosti posuzované osoby. Za dostatečnou odbornou praxi na finančním trhu považujx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxraně ČNB o odborné způsobilosti posuzované osoby, které nebyly odstraněny. Jde zejména o působení posuzované osoby v minulosti ve vedení poskytovatexx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nemusí shledat odbornou praxi posuzované osoby za postačující v případě, že zjistí defekty v minulém působení posuzované osoby, které sice nepřerostxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx orgánu banky kromě všeho výše uvedeného musejí dále splňovat požadavky na ně kladené co do corporate governance (tedy uspořádání vedení banky) v § 8 zákx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti časové kapacity člena orgánu banky zastáváním funkcí v jiných právnických osobách. Viz blíže komentář k uvedenému ustanovení.
K odst. 5 písm. f)
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xanky a funkčního řídicího a kontrolního systému. Komentované ustanovení zahrnuje dvě složky, které obě musí být žadatelem doloženy. Banka musí jednax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na předkládaný plán obchodní činnosti a rozsah činností banky.
35.
Žadatel bude muset mimo jiné prokázat, že bude mít robustní a funkční informačnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxy žadatel doložil existenci vlastní provenience, nebo předložil uzavřenou licenční smluvní dokumentaci týkající se příslušných systémů.
36.
Bxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem o bankách (viz § 8). Za tímto účelem žadatel předkládá ČNB k posouzení návrh organizačního uspořádání banky obsahující informaci o vymezení oxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob.
37.
Personálxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxporátních orgánů, byť sebelépe vzdělanými a odborně zkušenými. Je postavena na početně mnohem širším top managementu, jehož struktura a konkrétní obxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxanizační struktuře. Není vyloučené, aby ČNB při posuzování žádosti o udělení bankovní licence požadovala informace i o některých konkrétních osobácxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxdné splnit, neboť s ohledem na délku správního řízení o udělení bankovní licence (oscilujícího u časové hranice 12 měsíců) může být nákladné hradit těmxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxho výsledku samotného.
38.
K pojmu řídicí a kontrolní systém viz blíže komentář k § 8b. Žadatel předkládá ČNB zejména strategii řízení rizik, stratxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnce a bezpečnostní zásady.
K odst. 5 písm. g)
39.
Obchodní plán je základním dokumentem reflektujícím zamýšlený podnikatelský rozvoj banky. Musx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xávěrky podle příslušných právních předpisů [viz blíže § 2 písm. e) vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování a způsobu prokazování odborné zpxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdnotlivým položkám plánu. Zákon o bankách nestanoví požadavek na ověření obchodního plánu třetí osobou (znalcem, auditorem apod.). Samozřejmě, že xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxá. ČNB neposuzuje v rámci licenčního řízení předložený obchodní plán co do míry jeho ekonomické úspěšnosti, ale věnuje se jeho ekonomické reálnosti. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxnanční zdroje banky (a jejich struktura) musí být konzistentní s obchodním plánem. Nereálnost (až neudržitelnost obchodního plánu) je podle mého názxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xinnosti banky, která je přirozeně sestavována ve vztahu k vypracovanému obchodnímu plánu [viz § 5 písm. b) vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb.]. Jde o dokument, jexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxí tři účetní období banky, jež jsou předmětem obchodního plánu. Podává se, že půjde o obecnější dokument, než je obchodní xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxě pro posuzování okolí banky je velmi důležité vymezení subjektů, které budou z hlediska svého rozestavění na korporátní šachovnici bance nablízku. Bxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xroto podstatné tyto subjekty předem znát, chápat jejich vazby na banku (smluvní, finanční a jiné) a důkladně porozumět možným rizikům, které z těchto vxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxelské činnosti přidružené osoby banky.
42.
Zákon o bankách korporátní okolí banky, které je
relevantní
pro výkon dohledu, definuje pomocí právxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xebo více osob spojeny buď (i) účastí ve formě vlastnictví, přímého nebo kontrolou, nejméně 20% hlasovacích práv nebo kapitálu, nebo (ii) kontrolou, nexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mezi mateřským a dceřiným podnikem ve smyslu čl. 1 směrnice 83/349/EHS nebo vztah podle příslušných účetních standardů, kterým instituce podléhá pxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla zrušena a nahrazena směrnicí EP a Rady 2013/34/EU. O kontrolu dle čl. 22 směrnice 2013/34/EU (nahrazujícího čl. 1 směrnice 83/349/EHS) půjde zxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvního, řídicího nebo dozorčího orgánu dceřiného podniku a je zároveň akcionářem nebo společníkem takového dceřiného podniku, (iii) mít právo uplatňxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxolečenské smlouvy nebo zakladatelské smlouvy, umožňuje-li právo, jímž se dceřiný podnik řídí, aby byl dceřiný podnik takovým smlouvám nebo ustanovexxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxích práv nebo disponuje většinou hlasovacích práv v tomto dceřiném podniku. Zjednodušeně půjde o okruh osob, který je širší než okruh osob spadající pox xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xester apod.
43.
Je xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxifikovanou účast na bance. Je tomu tak proto, že tyto osoby nebudou na bance z titulu svého majetkového postavení vykonávat vliv. Avšak stále je s ohledex xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bankovního dohledu.
K odst. 5 písm. i)
44.
Úzké propojení [k definici tohoto pojmu viz komentář k písm. h) výše] nesmí bránit výkonu bankovního dohxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xusí být průhledná, ale samotné úzké propojení nesmí nikterak bránit výkonu bankovního dohledu (na konsolidované bázi). Lze si tedy představit situacxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx potřebných pro výkon dohledu na konsolidovaném základě nebude existovat vůbec nebo bude nedostatečný, ať je toto dáno povahou osob spadajících do skuxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe možné bankovní licenci udělit.
K odst. 5 písm. j)
45.
Jak je již pojednáno v komentáři k písm. h) a i) výše, výkon bankovního dohledu nesmí být zmařex xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxou být dány právními předpisy znemožňujícími informační tok směrem k ČNB, nebo rezistencí místního správního orgánu k výměně potřebných informací s Čxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx banku vyplývat z její účasti ve skupině s úzkým propojením.
K odst. 5 písm. k)
46.
Písmeno k) snad pro úplnou jistotu stanoví, že sídlo banky musí být xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxe pro odstranění možných pochybností adresátů zákona při rozlišování mezi bankami, pobočkami zahraničních bank a pobočkami bank se sídlem v členském xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa tak, aby vůbec mohla podnikatelsky fungovat v rámci vysoce regulovaného odvětví, v němž bude působit. Za tím účelem stanoví zákon o bankách, že banka mxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu banky (při zvolené dualistické struktuře vedení společnosti půjde o představenstvo, při volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxti) a kteří budou zastávat výkonnou řídicí funkci.
48.
Tím, že zákon o bankách vyžaduje přítomnost nejméně tří zaměstnanců nebo osob majících obdxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxi souběhu členství ve statutárním orgánu akciové společnosti a pracovněprávního vztahu, jemuž přináleží obchodní vedení společnosti, k němuž se přixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx
xxxx zákonu o obchodních korporacích, a mít tím pádem vždy za právně souladné paralelní členství téže osoby ve statutárním orgánu banky (případně správní rxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpakliže převládne výklad zákona o obchodních korporacích zastávaný Ministerstvem spravedlnosti ČR) a členům statutárního orgánu banky (případně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxiset na vývoji soudní praxe či případné upřesňující novelizaci dotčených právních předpisů.
49.
Výkonná řídicí funkce není zákonem o bankách dexxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomoc ve vrcholovém obchodním vedení banky. Proč se zákon o bankách nespokojí s možností outsourcingu, který obecně není bankám zakázán a mnohdy jx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxictvím vnitřních zdrojů. Těmi jsou v personální oblasti zaměstnanci nebo osoby mající obdobný právní vztah k bance. Proto zákonný text přikazuje ono axxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnálních zdrojů v managementu banky vyčerpána. Přirozeně by pro splnění zákonných podmínek k udělení bankovní licence nepostačovalo splnit požadavkx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxe ukládá jisté minimální požadavky na kvalitu členů statutárního orgánu banky a její správní či dozorčí rady.
K odst. 6
50.
K definici výrazu úzké pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxučeny jsou osoby kdykoliv v minulosti pravomocně odsouzené (i) pro trestný čin majetkové povahy nebo (ii) pro trestný čin, jehož skutková podstata souxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxenovaných nesplní zde popsanou zákonnou podmínku, je diskvalifikován pro výkon své funkce bez dalšího. Přezkum důvěryhodnosti takového kandidáta jx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxkonné podmínky zmocněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou navrhovány na člena statutárního orgánu, čxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xdsouzení osoby nebo zániku účinků odsouzení osoby (zde na rozdíl od výpisu z evidence Rejstříku trestů, jenž neobsahuje informace o odsouzeních, u nicxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x tomto odkazuje na vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob. xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x příloze č. 1 vyhl. č. 233/2009 Sb. K žádosti přikládá žadatel přílohy tam stanovené, kterými prokazuje splnění zákonných podmínek obsažených v § 4 odxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxstupuje k jejímu posouzení rigorózním způsobem, neb se jedná o zákonem stanovenou klíčovou bariéru vstupu do výrazně regulovaného odvětví.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 1 odstx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxého státu EU na území ČR, § 5a a násl. - princip jednotné licence, § 6 - trvání licence, § 8 odst. 7 - výkonný člen orgánu, § 8b - řídicí a kontrolní systém, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkovní činnosti bez bankovní licence, § 36c odst. 1 písm. c) - přestupek provozování bankovní činnosti bez bankovní licence, § 40 odst. 2 - rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posuzování vhodnosti členů řídicího orgánu a osob v klíčových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx13 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x3.1.2018.
1.
Bankovní licence je udělována na žádost, jestliže jsou splněny všechny zákonné podmínky pro její udělení, které jsou obsaženy v x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxstí o udělení bankovní licence požádá i o souhlas se změnou právní formy družstva na akciovou společnost.
2.
Spořitelní a úvěrní družstva jsou upraxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xank. Výkonem správního dozoru (dohledu) nad spořitelními a úvěrními družstvy je rovněž pověřena ČNB [viz § 44 odst. 1 písm. a) zák. č. 6/1993 Sb., o České xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxud ovšem splní všechny podmínky upravené v § 4 a zároveň je ze strany ČNB udělen souhlas se změnou právní formy na akciovou společnost, v níž jako v právní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx upřesňuje, že návrh na zápis změny právní formy družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku může být podán až poté, co bude získána jak banxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí bankovní licence nastávají až dnem zápisu změny právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku. V opaxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxho právní formy na akciovou společnost konstitutivním zápisem do obchodního rejstříku. Na komentované ustanovení zák. o bankách navazuje § 13 odst. x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxěně právní formy souhlas a zároveň udělí příslušnému spořitelnímu a úvěrnímu družstvu bankovní licenci (tedy bude postupovat podle komentovaného § 4xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxntovanému ustanovení, nýbrž tomu, že splnění podmínek pro udělení bankovní licence je zpravidla nad jejich finanční či věcné možnosti.
5.
Tato sixxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxejí některá velmi důležitá ustanovení ovšem nabývají odložené účinnosti až 1. ledna 2018). Podle čl. II bodu 1 zák. č. 333/2024 Sb. se na spořitelní a úxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxedy 12 měsíců ode dne účinnosti zák č. 333/2014 Sb.), nepoužijí ustanovení o minimální výši základního kapitálu podle § 4 odst. 1. Namísto nejnižší částxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx
odpovídající částce alespoň 5 milionů EUR, avšak to pouze za podmínky, že předloží ČNB ke schválení reálný pětiletý plán navýšení svého základního kapxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxálu rovné 500 milionům Kč.
6.
Popsaná novelizace zákona o spořitelních a úvěrních družstvech může napomoci překlenout pro tyto subjekty finančnx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnálně vybavena, aby i po tomto signifikantním zmírnění finančních parametrů vstupu do odvětví bankovnictví v podobě časového rozfázování byla schopxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtečnou motivací k tomu může být nové ustanovení zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (§ 8 odst. 2), podle něhož bilanční suma spořitelního a úvěrxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xNB nepřekračující však jeden rok nedojde ke zjednání nápravy tohoto stavu. Cílem stanovení maximální bilanční sumy spořitelních a úvěrních družstev xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 4 - řízení o udělení bankovní licence
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Podnikání zahraniční banky z nečlenského státu EU na území České republiky)
JUDr. Ing.
Karel
Dřevínek,
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxosti vstupu zahraniční banky nebo zahraničního nebankovního subjektu na český bankovní trh.
2.
Za prvé, zahraniční banka či nebankovní subjekt mxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxatnění v devadesátých letech, kdy se český bankovní trh etabloval a kdy Česká republika nebyla členem EU a neplatil princip jednotné licence. Příklady xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
xx
xx xxxhé, zahraniční banka či nebankovní subjekt může získat kontrolní podíl v již existující české bance (která působí s udělenou bankovní licencí) postupxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxti hojněji využívána - příkladem je získání kontrolního podílu v (i) Banco Popolare Česká republika, a.s. (dnes Equa bank a.s.) v roce 2011, (ii) Volksbxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxu této varianty z ekonomického hlediska je vstup do již fungující a existující banky s vytvořenou klientelou, lidskými zdroji, pobočkovou sítí atd. Z hxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxp na český bankovní trh již zmíněný princip jednotné licence (§ 5c a násl.) a na jeho základě založit v ČR pobočku bez získání bankovní licence postupem pxxxx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx. 1). Tato varianta je velmi frekventovaná - k datu tohoto komentáře v ČR působí 23 bank se sídlem v Evropském hospodářském prostoru prostřednictvím pobxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xxxxx xxx x provozování bankovních činností v České republice na základě jednotné licence bez vytvoření pobočky, je tato možnost k datu tohoto komentáře využita x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xterá nemá sídlo v Evropském hospodářském prostoru a která zřizuje pobočku na území České republiky a získá bankovní licenci postupem podle § 5. Jde o varxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxy k využití principu jednotné licence prostřednictvím svých již existujících bank působících v jiném členském státě Evropského hospodářského prostxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxbočky své irské banky Citibank Europe Plc na základě jednotné licence podle § 5c. Není tedy překvapením, že k datu tohoto komentáře není v ČR evidována žáxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxka praktičnosti je komentované ustanovení tedy poněkud neživotaschopné.
K odst. 1
6.
Za zahraniční banku nutno považovat banku, která nemá sídlx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxpského hospodářského prostoru při svém vstupu na český bankovní trh prostřednictvím pobočky (nebo při provozování činností, které nemají charakter xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení pojmosloví zdůrazňuji, že pobočka nemá právní osobnost (podle dřívějšího výraziva právní subjektivitu), tou disponuje příslušná zahraniční baxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe, včetně minimálního základního kapitálu.
7.
Zahraniční banka je logicky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxch záležitostech viz komentář k § 4.
K odst. 2
8.
Co je specifické pro řízení o udělení bankovní licence zahraniční bance, je zákonná povinnost žadaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx vykonávat bankovní dohled. S ohledem na skutečnost, že § 5 se vztahuje pouze na zahraniční banky nemající sídlo ve státech Evropského hospodářského pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
Nemělo by ujít pozornosti, že zákon o bankách vyžaduje od zahraniční banky coby žadatele o udělení bankovní licence jednak (i) vyjádření zahraničníhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxe zahraniční orgán bankovního dohledu vymezovat ke způsobilosti předmětné zahraniční banky zřídit pobočku, osvědčí, že zahraniční banka má bankovnx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xtanovisko k celému posuzovanému záměru co do jeho legálnosti z hlediska zahraničního právního řádu (včetně regulatorních předpisů). Prohlášení zahxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxgán. Jde o důležité ustanovení. Na rozdíl od bank, kdy je svěřen výkon bankovního dohledu výlučně ČNB (s možností přeshraniční informační výměny a konzxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxbně, jak je tomu v případě žádosti o udělení bankovní licence podle § 4, rozhoduje o udělení bankovní licence zahraniční bance ČNB v rámci své výlučné praxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x
11.
Zákon o bankách stanoví (obdobně jako v § 4) podmínky, jež musí všechny být splněny pro to, aby ČNB mohla udělit zahraniční bance bankovní licencxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xéto skutečnosti zákon o bankách uzpůsobuje svou dikci. Pobočka sama x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočce poskytla dostatečný objem finančních zdrojů s ohledem na rozsah a rizikovost činnosti pobočky, to vše za podmínky, že tyto finanční zdroje budxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxtví vyčlenit finanční zdroje určené výlučně pro zřizovanou pobočku ve výši, která bude postačující pro zamýšlenou činnost pobočky co do finančního roxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 500 milionů Kč, což je částka, která koresponduje s minimálním základním kapitálem banky podle § 4 odst. 1. Zde nemá na rozdíl od banky (zřizované v právnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxoje alokovány zahraniční bankou pouze vnitřně, v rámci jejího účetnictví. Proto zákon o bankách nehovoří o skladbě finanční zdrojů [srovnej komentáx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxčce nepocházely z výtěžků trestné činnosti či ze zdrojů, které nejsou rozkryty co do majetkové struktury apod.
K odst. 4 písm. b)
13.
Zahraniční baxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xe zde dále posuzována co do své finanční síly. Je tomu tak proto, že pouhá vnitřní
alokace
finančních zdrojů pobočce není postačující, pokud by tyto finxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxka ČNB č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, proto vyžaduje, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxšce na již neexistující vyhlášku ČNB č. 123/2007 Sb. lze překlenout odkázáním se na vyhlášku ČNB č. 163/20014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelnícx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxř k § 4 odst. 5 písm. e). S ohledem na skutečnost, že pobočka na rozdíl od akciové společnosti, v níž jako jediné právní formě může být zřízena banka, nevytvxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
K odst. 4 písm. xx
xxx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x písm. h).
K odst. 4 písm. g)
18.
Viz komentář k § 4 odst. 5 písm. i).
K odst. 4 písm. h)
19.
Viz komentář k § 4 odst. 5 písm. j).
K odst. 4 písm. i)
20x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxdované informace mohla vázat na stát, v němž má pouze formálně zapsané své sídlo, a nikoliv na stát, v němž má skutečné sídlo, tedy na stát, kde se nachází jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa předložit v rámci správního řízení o udělení bankovní licence vyjádření orgánu bankovního dohledu země sídla zahraniční banky k záměru zřídit pobočxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx zákonem vyžadované prohlášení, ačkoliv by její skutečné sídlo bylo ve státě jiném, s přísnější bankovní regulací, nemělo by vyjádření orgánu dohledu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxočkou orgánu bankovního dohledu země sídla zahraniční banky (viz § 5 odst. 2 a komentář k němu). S tím se samozřejmě nelze spokojit, pokud by takový dohlxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xzemí České republiky bude dohlížena obdobně, jako kdyby bankovní dohled vykonávala ČNB, případně orgán bankovního dohledu jiného členského státu EU xxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxe vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb. xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxzávislosti, pravomoci a odpovědnosti v oblasti výkonu bankovního dohledu, úpravy udělování a odnímání bankovní licence, posuzování osob navrhovanxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xusí k uvedené analýze přiložit i rozbor rozdílů ve srovnání s obdobnými předpisy platnými v EU. Aby bylo zamezeno účelovému zkreslení předkládaných srxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxě jejich osvědčení tímto orgánem co do správnosti sdělovaných informací a závěrů.
K odst. 4 písm. k)
22.
Doplňkem k písm. j) výše je požadavek stanoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxledu zahraniční banky. Jinými slovy, nepostačuje, aby orgán bankovního dohledu země sídla zahraniční banky vykonával dohled způsobem srovnatelným x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxultovat a ověřovat si své poznatky zjištěné o pobočce a zahraniční bance a komunikovat se zahraničním orgánem o případných nedostatcích při výkonu banxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxčku zahraniční banky je uveden v příloze č. 5 k vyhl. ČNB č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx
x xxxxx x
xxx
xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
x xxxxx x
xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxjímá, že zahraniční banka, která požádá o udělení bankovní licence pro svou českou pobočku, nemusí existovat v právní formě ekvivalentní akciové spolxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxí tedy na překážku udělení bankovní licence, jestliže zahraniční banka bude podnikat v jiné právní formě.
Související ustanovení:
§ 4 - řízení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Jak pojednáno v obecné části komentáře k § 5, banky se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jež hodlají vstoupit na český trh prostřednictvím pobočky zde zřízené, nebo hodlají na českém trhu poskytovat bankovní činnosti bez zřízení pobočky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxshraničním podnikání banky se sídlem v členském státě EU (na zahraniční banky se sídlem mimo EU s výjimkou Lichtenštejnska, Norska a Islandu se princip xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xikoliv trvalého charakteru. Princip jednotné evropské licence vyvěrá z práva EU, jmenovitě hlavy V směrnice CRD IV. Členský stát EU, v němž má banka sídxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxčky, nebo bez jejího zřízení, pokud tato činnost nemá trvalý charakter, označuje jako hostitelský stát.
2.
Podnikat je banka ve státě hostitelskéx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xa podmínky, že orgán bankovního dohledu domovského státu, na nějž je banka povinna se obrátit s informací o záměru podnikat na území hostitelského státx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxtě a předá ve lhůtě tří měsíců tyto informace spolu s údaji o složení kapitálu banky a jejích kapitálových poměrech a podrobnostech o pojištění vkladů orxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx orgánu dohledu hostitelského státu následné dvouměsíční přípravné lhůty. V případě záměru provozovat bankovní činnosti na území hostitelského stáxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxce zašle toto oznámení orgánu bankovního dohledu hostitelského xxxxxx
xx
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxm jednodušší než proces získání bankovní licence. Samozřejmě, pokud má banka sídlo ve státě EU. Banky se sídlem v členském státě EU proto tento postup frxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovní činnosti v jiném státě EU však může být obchodní záměr akvírovat majetkový podíl v již existující a licencované bance etablované v tomto státěx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k § 5a výše, který je lépe přečíst, než je přistoupeno ke studiu tohoto odstavce, jde o časově, věcně a nákladově efektivní způsob zahájení přeshraničnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxvní licence. Postačuje, je-li bankovní licence udělena ve státě prvním (tedy státě domovském). Z úvodní věty komentovaného ustanovení jest patrno, žx xx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxru). To je přirozené u vědomí kořenů, z nichž toto ustanovení vyrůstá a kterými je právo EU, jmenovitě směrnice CRD IV. Jinými slovy, banky se sídlem mimo xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxřednictvím své banky mající sídlo v Irsku zřídila na základě principu jednotné licence na území České republiky svou pobočku, jež zde provozuje bankovxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxím orgánem domovského státu. Rozsah bankovních činností provozovaných v hostitelském státě nemůže být širší, než je výčet činností uvedených v § 5d, tx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxipu jednotné licence banka sídlící ve státě EU založit v jiném státě EU svou dceřinou společnost a začít jejím prostřednictvím nabízet bankovní služby xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxncipu jednotné licence zahájit provozování bankovní činnosti v hostitelském státě, je upraven v § 5c až 5m. Tam viz příslušný komentář.
8.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xanky a provozováním bankovní činnosti bez zřízení pobočky. Dělicí hranicí je, zda provozování bankovní činnosti má či nemá charakter trvalé hospodářxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxlexí svobody usazování a svobody volného pohybu služeb. Zákon o bankách přitom nikterak pojem trvalá hospodářská činnost nedefinuje. Jistě nelze uvxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxxstavit podnikatelskou činnost, která zároveň nebude trvalou hospodářskou činností. Podle rozhodnutí Soudního dvora EU C-55/94 ve věci Gebhard je pxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxjemná souvislost a
kontinuita
činnosti. Lze se domnívat, že jednorázové či nepravidelně nabídnuté bankovní služby na území hostitelského státu nezxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xi kamenných poboček již definici trvalé hospodářské činnosti spíše naplní.
K odst. 2
9.
Ustanovení § 5a odst. 2 poněkud nadbytečně sděluje, že usxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxboť je plně v souladu se směrnicí CRD IV, která princip jednotné licence upravuje a zakládá.
K odst. 3
10.
ČNB je podle § 5a odst. 3 oprávněna na záklaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xohoda k datu vzniku tohoto komentáře uzavřena nebyla.
K odst. 4
11.
Veledůležitý je § 5a odst. 4 v tom, že upravuje, či bankovní regulace dopadá na čxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxátů EU nepoužijí s výjimkou taxativně vypočtených ustanovení, k nimž ihned podrobněji přistoupíme. Tím samozřejmě nevzniká regulatorní vakuum. Na pxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtě banky. Platí tak přednost bankovní regulace domovského státu banky korigovaná v některých omezených případech bankovní regulací státu hostitelsxxxxx
xxx
x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxá bankovní regulace obecně:
-
Ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) - podle něj je ČNB oprávněna požadovat změnu označení pobočky spočívající v doplnění roxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxe o frekventovaně užívanou regulatorní situaci, ovšem může dojít ke vzniku stavu, kdy z hlediska ochrany zákazníků dotčené pobočky (a jiné banky nebo jxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoníku může ČNB účinněji zasáhnout.
-
Ustanovení § 5n zakládá pravomoc ČNB označit pobočku pro účely výkonu dohledu na konsolidovaném základě a dlx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxkého státu prostřednictvím poboček, a nikoliv ovládaných bank. ČNB tak činí po informování orgánu dohledu domovského státu banky o svém záměru označix xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xNB výpis z obchodního rejstříku a všechny jeho změny. Z regulatorního hlediska nejde o příliš praktické ustanovení. Snad jen napomáhá, aby pobočka s ohxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x a 9 upravují požadavky na informování zákazníků v českém jazyce v provozních prostorách o podmínkách nabízených bankovních služeb, účasti v platebnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxanovení do části regulatoriky, která se vztahuje na pobočku banky se sídlem v členském státě EU, je právně účinná ochrana bankovních klientů, zejména sxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxu se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, evidovat odděleně obxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxdrobena zcela identickým požadavkům co do vedení účetní evidence, jako jsou banky se sídlem na území České republiky.
-
Ustanovení § 24 odst. 2 větx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxhled ve smyslu § 5j. Celá množina informací a podkladů, které jsou banky obecně povinny předkládat ČNB, je stanovena ve vyhlášce ČNB č. 346/2013 Sb., o přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxem spadají právě pod uvedený § 5j (především
likvidita
pobočky).
-
Ustanovení § 26bb dává při korektivu upraveném v § 26bb odst. 3 (viz blíže komxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxnému ustanovení i pobočky bank se sídlem v členském státě EU, pokud je ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému, nebo pokud již stabilita xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxterých obchodů nebo bankovních činností, odchylné stanovení některých regulatorních pravidel, lhůty pro plnění informačních povinností či výjimkx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxktoru, což s ohledem na makroobezřetnostní politiku je jistě žádoucí.
-
Ustanovení § 37 obsahuje meze stanovené pro poskytování bankovních služxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxpisy upravujícími nakládání s osobními údaji klientů.
-
Ustanovení § 38 odst. 2 až 8 upravují povinnosti bank plynoucí z bankovního tajemství, jex xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxěrného zacházení s klientskými informacemi.
-
Pobočky bank jsou podřízeny ustanovením zákona o bankách provádějícím měnovou politiku. Taková xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxnat, že pobočky bank se sídlem na území členského státu EU přesto podléhají povinnosti, která patří do instrumentária měnové politiky, a to udržovat poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtce 2% ze základu, kterým jsou dluhy bank se splatností do dvou let ve formě vkladů a přijatých úvěrů, emitovaných neobchodovatelných cenných papírů a exxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné minimální rezervy).
-
Ustanovení x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxání částky platební transakce, nebo nesprávného bankovního spojení, a spočívá v následném odepsání takto nesprávně zúčtované částky z účtu neoprávnxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvujícími platební styk. Bez zahrnutí poboček bank z členských států by nebyl tento systém nápravy nesprávných platebních transakcí účinně realizovaxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxna, k účasti v platebním systému provozovaném ČNB. ČNB vede na základě § 20b (na nějž odkazuje komentované ustanovení) platební systém CERTIS (zkratkx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy denominované v českých korunách. Za tím účelem vede ČNB účastníkům systému CERTIS účet mezibankovního platebního styku a každý účastník systému je oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx korunové platební transakce je tento systém jedinou a nadto spolehlivou platformou platebního styku v České republice. Je přirozené, že pokud se poboxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxevším o zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, podzákonné předpisy jej provádějící a ke dni tohoto komentáře platná Pravidla systému mezibankovníhx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx informovat o záležitostech vypovídajících o důvěryhodnosti jejich klientů, a to buď napřímo, nebo prostřednictvím právnické osoby, která není bankxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxormací získaných touto právnickou osobou před zneužitím. Pobočka banky tak může v případě využití svého opt-in práva plně participovat na systému zákxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V praxi je tomu skutečně tak, že pobočky bank z členských států EU jsou účastny například v Bankovním registru klientských informací provozovaných spxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxočkami zahraničních bank využívajícími služby společnosti CBCB jsou například Citibank Europe plc, organizační složka nebo ZUNO BANK AG, organizačxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxientech získaných z jiné banky, jako by šlo o informace o jejích vlastních klientech, tedy aplikovat na ně bankovní tajemství atd.
K odst. 6
16.
Ustxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xomentáři k uvedenému ustanovení. Na tomto místě osvětlím, jak je uplatňován postup podle § 26, jedná-li se o pobočku banky z členského státu EU. V důsledxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm v § 5j dochází k významné modifikaci možnosti ČNB uplatňovat instrumentárium § 26. Komentované ustanovení taxativně vypočítává případy, kdy je ČNB xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx § 26 sama a nepostupovat prostřednictvím orgánu bankovního dohledu domovského státu banky, jenž je nadán ve smyslu již zmíněného § 5j dohledem i nad pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxn o bankách na pobočku vztahuje) v jiných případech než vypočtených ve zde komentovaném odst. 7, musí ČNB postupovat podle § 5k odst. 1, tedy obrátit se s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxt Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu s ním podle xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
18.
Nyní již k samotnému výčtu zákonných ustxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxh podmínek daných zákonem o bankách opatření k nápravě.
a)
Ustanovení § 11 odst. x xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxladů a postupu při vyřizování stížností klientů.
b)
Ustanovení § 20c stanoví povinnost pobočky provést opravné zúčtování. Ta nastává v případě nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojení, a spočívá v následném odepsání takto nesprávně zúčtované částky z účtu neoprávněného příjemce platby vedeného u pobočky a jejího vydání bancxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxému ČNB (§ 20b zák. o bankách), to však samozřejmě pouze tehdy, pokud se pobočka tohoto platebního systému na základě svého rozhodnutí účastní.
d)
Uxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzi bankami či bankami a právnickou osobou za tímto účelem bankami vytvořenou, vlastněnou a provozovanou. Pobočka, bude-li se výměny informací účastnxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxovení § 38 odst. 2 až 6 upravují povinnost pobočky sdělit záležitosti, které jsou předmětem bankovního tajemství, některým třetím osobám, například xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxdu, soudnímu exekutoru pověřenému provedením
exekuce
podle příslušných právních předpisů.
e)
ČNB je oprávněna uplatnit postup podle § 26 zák. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xa území České republiky a tuto věc je třeba řešit bezodkladně. Uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. Jedná se o výjimečnou situaci, kdy je ČNB oxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xjednání nápravy u orgánu bankovního dohledu domovského státu banky. Vždy se však musí jednat o porušení ustanovení, která na pobočku dopadají, tedy usxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx x xxx xx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xebo v § 26bb pro zajištění finanční stability a společných zájmů klientů nebo investorů v České republice (nejde tedy z hlediska teritoriální působnoxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxkého státu banky, Evropskou komisi a Evropský orgán pro bankovnictví a orgány bankovního dohledu dalších dotčených států. Jestliže orgán dohledu domxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxn pro bankovnictví o urovnání sporu podle shora zmíněného nařízení. Uplatní se principy proporcionality a zákazu nerovného zacházení. Opatření přijxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxy v jiných členských státech EU.
f)
V neposlední řadě je ČNB oprávněna uplatnit postup podle § 26 a přijmout vhodná opatření pro zajištění společnýxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxán bankovního dohledu domovského státu banky a Evropský orgán pro bankovnictví, avšak orgán bankovního dohledu domovského státu jako orgán mající prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxit na Evropský orgán pro bankovnictví a požádat ho o urovnání sporu podle shora citovaného nařízení. Případ popsaný v písm. f) je jakýmsi třetím stupněm xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxádání se orgánu bankovního dohledu domovského státu banky. Druhý stupeň představují případy popsané v písm. e) výše, kdy ČNB může přijmout vhodné opatxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxený případ, kdy je ČNB oprávněna jednat po marné výzvě učiněné orgánu bankovního dohledu domovského státu.
K odst. 7
19.
Jestliže orgán bankovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xontroly na místě v této pobočce nebo u osoby tvořící konsolidační celek, jehož členem je uvedená banka, ČNB je oprávněna a zároveň povinna takovou kontrxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xeské republiky i sám.
K odst. 8
20.
ČNB, jak se podává z § 5j, neprovádí nad pobočkou banky z členského státu EU bankovní dohled. Ten je svěřen výlučně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxky zřízené v České republice. ČNB je však komentovaným ustanovením umožněno, aby kontrolu na místě u pobočky provedla, pokud to považuje za důležité z hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xektor je inherentně schopen díky skladbě svých zdrojů a majetku finančně rozkolísat celou ekonomiku, neb leží v jejím středu a je provázán s reálnou ekoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sektor může negativním způsobem rozkolísat jeden nebo více jeho členů (vše v závislosti na jeho síle, pozici atd.). Finanční stabilitu banky a potažmo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xNB nadána pravomocí provést kontrolu na místě i u pobočky banky z členského státu EU, pakliže to považuje za důležité z hlediska finanční stability ČR. Pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo státu banky všechny informace, které jsou významné pro hodnocení rizikovosti banky nebo pro finanční stabilitu v ČR. Tím je zajištěn efektivní tok inxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xejímu řešení.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 3 písm. b) - změna označení pobočky, § 4 - řízení o udělení bankovní licence, § 5 - podnikání zahrxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zásahy vůči pobočce, § 5n odst. 1 - prohlášení pobočky za významnou, § 10 - výpis z obchodního řejstříku, § 11 odst. 1 až 6 a 9 - požadavky na informování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx. 2 - předkládání informací a podkladů ČNB, § 26 - opatření k nápravě, § 26bb - opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x průlomy do bankovního tajemství
Související předpisy:
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxetnictví pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi,
vyhl. č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami bxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxcence)
JUDr. Ing.
Karel
Dřevínek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
Komentované ustanovení zakazuje udělexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 4 - řízení o udělení bankovní licence, § 5 - podnikání zahraniční banky z nečlenského státu EU na území ČR
Princip jednotné xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxntáři k § 5 jsme ozřejmili, že banky se sídlem v členském státě EU (a xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxupit na český trh prostřednictvím pobočky zde zřízené, nebo hodlají na českém trhu poskytovat bankovní činnosti bez zřízení pobočky, pokud jejich proxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxčním podnikání banky z členského státu EU (na zahraniční banky se sídlem mimo EU kromě Lichtenštejnska, Norska a Islandu se princip jednotné licence vůxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrakteru.
K odst. 1
2.
Členský stát EU, v němž má banka sídlo, se nazývá domovský stát. Nikoliv překvapivě se členský stát EU, na jehož území bude vykoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxitelský stát. Česká republika bude tedy ve smyslu uvedeného hostitelským státem, jestliže v ní zřídí svou pobočku banka se sídlem v jiném členském státx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xobočku na území jiného členského státu EU. Princip jednotné licence funguje obousměrně a tomu je přizpůsobena terminologie zavedená zákonem o bankácxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxud je ovšem pokrývá její bankovní licence udělená v domovském státě. To vše platí za podmínky, že orgán bankovního dohledu domovského státu, na nějž je bxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finanční situaci banky ve vztahu k činnostem předpokládaným v hostitelském státě a předá ve lhůtě tří měsíců tyto informace spolu s údaji o složení kapxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhájení poskytování bankovních činností na území hostitelského státu je dopřání orgánu dohledu hostitelského státu následné dvouměsíční přípravné xxxxxx
xx
xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxkání bankovní licence. Samozřejmě, pokud má banka sídlo ve státě EU. Banky se sídlem v členském státě EU proto tento postup frekventovaně volí a často jex xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxém státě EU může být obchodní záměr akvírovat majetkový podíl v již existující a licencované bance v tomto státě.
5.
Důležité je porozumět tomu, že pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem domovského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xx tyto činnosti pokrývá bankovní licence udělená bance v hostitelském státě. Rovněž tak je dobré pochopit, že princip jednotné licence umožňuje provozxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxoliv trvalý charakter. V žádném případě nemůže na základě principu jednotné licence banka sídlící ve státě EU založit v jiném státě EU svou dceřinou spoxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xtejné oprávnění postupovat podle principu jednotné licence mají tzv. oprávněné finanční instituce definované v § 5e odst. 1 (viz komentář k uvedenémx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmínkou pro právní dovolenost nezřízení pobočky je skutečnost, že výkon bankovních činností na území hostitelského státu nemá charakter trvalé hospoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x případě výkonu této činnosti vždy zřídit na území hostitelského státu pobočku, i kdyby taková činnost neměla trvalý hospodářský charakter. Zákon o baxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxcitní definicí
imanentní
výrazu podnikatel, jak je tento vymezen v § 420 obč. zák. Lze si představit podnikatelskou činnost, která zároveň nebude trxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinnost, rozhodující doba, po kterou je příslušná služba poskytována, pravidelnost a vzájemná souvislost a
kontinuita
činnosti. Lze se domnívat, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtaktování potenciálních zákazníků s nabídkou bankovní služby, provozování bankomatů či kamenných poboček již definici trvalé hospodářské činnostx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxmí orgánu bankovního dohledu domovského státu zamýšlené činnosti a tento orgán do jednoho měsíce zašle toto oznámení orgánu bankovního dohledu hostixxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xrincip jednotné licence se uplatní pouze pro xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo prostoru), které hodlají provozovat bankovní činnosti v mezích své licence v jiném členském státě EU (či uvedených třech dalších státech) prostřednxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 5d - činnosti, které lze vykonávat v rámci jednotné licence, § 5e odst. 1 - princip jednotné licence ve vztahu k oprávněným finančním instxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xze vykonávat v rámci jednotné licence)
JUDr. Ing.
Karel
Dřevínek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Komexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xe sídlem v členském státě EU (domovský stát) provozovat na území jiného členského státu EU (hostitelský stát). Mezí těchto činností je ovšem vždy rozsax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxm státě byl rozsah vykonávaných činností širší, byť stále v rámci výčtu obsaženém v § 5d, než je rozsah licence udělené ve státě domovském. Pochopitelně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxvení. Jde jen o její podnikatelský záměr.
2.
Je na škodu, že v důsledku nepříliš promyšleného transponování směrnice není výčet obsažený v komentoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xstanoveních zákona o bankách však lze dospět k závěru, že jejich odlišnosti jsou spíše textačně formální, a pohříchu nikoliv obsahové. Pobočky bank z xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx se sídlem v České republice.
3.
Inkasní službu a otvírání akreditivů, které jsou obsaženy v § 1 odst. 3, a textově absentuje v komentovaném ustanovexxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxbude mít znatelně rozdílný význam. Rozdílnou textaci obou ustanovení ve vztahu ke službám depozitáře napomohl překlenout zákon č. 240/2013 Sb., o invxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxntovaném ustanovení) patrně obsahuje i pronájem bezpečnostních schránek obsažené v § 1 odst. 3. Směnárenskou činnost obsaženou v § 1 odst. 3 lze nejspxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x odst. 3 písm. m), avšak absentuje v komentovaném ustanovení.
Související ustanovení:
§ 5c - jednotná licence, § 5e odst. 1 - princip jednotné lixxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxních institucí)
JUDr. Ing.
Karel
Dřevínek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá v § 5c odst. 1 odkazem na komentované ustanovení) a může požívat výhod principu jednotné licence upraveného v § 5c a na jeho základě provozovat činnosx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x odst. 1 bod 26 nařízení xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxnností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy 1 směrnice 2013/36/EU. Finanční instituce se tedy musí z nadpoloviční většiny zabývat holdingovou čxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xoldingy) nebo některou z bankovních činností s výjimkou přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování bankovních informací a úschovy cenností (jež jsxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy takový subjekt, jehož dceřinými podniky jsou výlučně, nebo převážně banky, investiční podniky nebo finanční instituce, pokud alespoň jeden z nixx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxingová společnost, tedy neregulovaný subjekt definovaný v čl. 2 bod 15 směrnice 2002/87/ES [resp. § 2 písm. k) zák. č. 377/2005 Sb., o finančních kongxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxestičním podnikem nebo pojišťovnou), a jinými osobami tvoří finanční konglomerát. Dále je za finanční instituci považována platební instituce ve smxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxým osobám je společné to, že nejsou bankou ani investičním podnikem (které společně nařízení CRR označuje jako instituce) a zároveň buď působí jako hoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxě kromě činnosti vyhrazených pouze bankám), nebo zabývající se provozováním platebního styku, nebo převážně se zabývající nabýváním majetkových účxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xstanovení, však je oprávněnou finanční institucí, která může požívat výhod principu jednotné licence. Finanční instituce musí splnit kumulativně pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxde patrně v praxi využívané. Jde o následující zákonné podmínky:
a)
Nejméně 90% hlasovacích práv a zároveň nejméně 90% základního kapitálu finančnx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstituce. Tato podmínka zajišťuje, aby finanční instituce byla ovládána zcela nebo ve výši umožňující v zásadě úplnou kontrolu jednou bankou nebo více xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxcip jednotné licence, jehož využití je oprávněné finanční instituci umožněno, musí splňovat podmínku disponování s 90% základního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxtřní úpravy stejným právním řádem jako finanční instituce jimi ovládaná. To proto, aby potvrzení orgánu dohledu domovského státu podle odst. 2 níže byxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxnční instituce musí činnosti, které hodlá provozovat v hostitelském státě, provozovat i ve svém domovském státě. Nebude tedy postačovat, aby finančnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xejich výkonu tak, aby šlo o činnosti aktivně provozované.
c)
Finanční instituce musí být zahrnuta do dohledu prováděného na konsolidovaném záklaxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx vykonáván bankovní dohled, neb není sama bankou, musí být předmětem dohledu koncentrujícího se na systémová rizika, jimž je banka vystavena od osob s nx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xomovského státu společně a nerozdílně ručit za závazky finanční instituce. Tato podmínka bude podle mého názoru činit použitelnost komentovaného usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx selhání dotčené finanční instituce a jejich aktiva budou tímto rizikem zatížena. Z tohoto důvodu je vyžadován pro vystavení ručení za finanční institxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stability banky či bank.
e)
Konečně banka či banky musí splňovat požadavky orgánu bankovního dohledu domovského státu na obezřetné řízení finančxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 2
4.
Bankovní orgán hostitelského státu by byl schopen jen ztěží posoudit a ověřit splnění zákonných podmínek vypočtených v odst. 1 výše. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxán dozorující banku či banky, které ovládají finanční instituci podle písm. a) odst. 1 výše. Finanční instituce musí v tomto ohledu koneckonců projít sxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxovému okamžiku vystavení potvrzení orgánu bankovního dohledu domovského xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuce, avšak někdy poté nějakou podmínku splňovat přestane. Může jít o ztrátu 90% disponování hlasovacími právy a základním kapitálem v ní ze strany bank xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmovat o této skutečnosti orgán bankovního dohledu hostitelského státu a finanční instituce, která již není oprávněnou finanční institucí, přestane xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednotné licence, případně tak nemůže činit dotčená finanční instituce ani napřímo.
K odst. 4
6.
Komentované ustanovení umožňuje, aby osoba, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvím své pobočky vykonávat stejné činnosti jako oprávněná finanční instituce. Pro dovolenost popsaného právního stavu je nutné splnění několika podmxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxoracích, (ii) oprávněnou finanční institucí, tedy osobou, která splňuje definici obsaženou v nařízení CRR a zároveň všechny podmínky stanovené v odxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe.
Související ustanovení:
§ 5c - jednotná licence, § 5f - záměr založit pobočku v hostitelském státě
Související předpisy:
xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx
xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
zák. č. 370/2017 Sb., o platebním styku,
(Záměr založit pobočku v hostitelském státě)
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxěná finanční instituce ve smyslu § 5e, dále však pro účely komentáře § 5f až 5o používáme souhrnně jen označení "banka") zřídila v režimu jednotné evropxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx tam poskytovat trvale své služby, nebo jen některé z nich. Jedná se o tzv. pasportizaci, resp. pasové oznámení. Toto a následující ustanovení se nevztaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdu, aby mohly bankovní činnost vykonávat.
2.
S ohledem na to, že zákon o bankách v této otázce nemůže zavazovat zahraniční banky se sídlem, resp. lixxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxx xpojení s § 16a) a pro zahraniční banky jsou ryze informativní, neboť ty se řídí obdobnou právní úpravou ve svém domovském státě, vycházející rovněž z prixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxraniční banka z třetí země, pokud obdržela v některém z členských států licenci pro svoji dceřinou společnost - banku se sídlem v členském státě EU. Ač jsxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxerá má bankovní licenci udělenou ze strany ČNB.
3.
K výkladu tohoto ustanovení vydala ČNB úřední sdělení ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanoveníx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxováděcího nařízení Komise (EU) č. 926/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxní Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1151/2014, kterým se doplňuje směrnice 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informacxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtanoví vzor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxzyce přijímaném příslušným orgánem hostitelského členského státu. Tímto jazykem nemusí být jen oficiální jazyk dané země, ale též například -angličxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtelských státech musí být podáno zvláštní oznámení (viz informace o sídle pobočky nebo odpovědných osobách). Není však vyloučeno, že budou podána domxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxřízení Komise o oznamovaných informacích se prostřednictvím pasového oznámení pobočky oznamují tyto údaje:
a)
název a adresa banky a název a zamýšxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
hlavní cíle a obchodní strategie pobočky a vysvětlení, jakým způsobem bude pobočka přispívat ke strategii banky, případně její skupiny,
ii)
seznxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxnnosti budou představovat hlavní činnost v hostitelském členském státě, včetně plánovaného data zahájení každé hlavní činnosti,
iv)
popis cíloxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxnkčních a právních vztahů podřízenosti a postavení a úlohy pobočky v rámci interní struktury banky, případně její skupiny,
ii)
popis mechanismů sxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xejí skupiny, veškerých limitů stanovených pro činnosti pobočky, zejména pro její úvěrové činnosti, údajů o opatřeních interního auditu pobočky, včexxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx údajů o osobě určené k zajištění dodržování těchto opatření, kontroly outsourcingu a jiných ujednání se třetími stranami v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xa kapitálovém trhu, popis opatření na ochranu peněžních prostředků a aktiv klientů, opatření zajišťující dodržování povinností stanovených v článcxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtátu, vnitřní
kodex
chování včetně kontroly obchodování na vlastní účet, údaje o osobě odpovědné za vyřizování stížností týkajících se investičnícx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x)
údaje o odborné praxi osob odpovědných za řízení pobočky;
e)
další informace včetně finančního plánu s prognózou rozvahy a výsledovky na období xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxovém trhu) v EU, jichž je banka členem a které se vztahují na činnosti a služby pobočky, spolu s maximálním pokrytím systému ochrany investorů, a údajů o ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrmace o odborné praxi osob odpovědných za řízení pobočky [viz písm. d) výše] by měly být zejména tyto údaje:
a)
profesní životopis s uvedením dosaženxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených,
b)
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
7.
Pokud jde o § 5f písm. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxdním sdělení ČNB. Autor této části komentáře je toho názoru, že kromě gramatického výkladu nelze z žádné normy ani jinou interpretační metodou takovýtx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxch.
9.
Připomínám, že banka může také souběžně poskytovat služby jak prostřednictvím pobočky, tak formou volného pohybu služeb přímo z centrály (xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxrmou poskytnutí služby (srov. http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_nutnosti_zalozit_pobocku_pro_poskytovani_fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxužeb (zřídí za účelem jejich poskytování pobočku v jiném členském státě) podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, resp. směrnice 2004/39/ES (Mixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxstoupit právnická osoba, která teprve žádá ČNB o udělení bankovní licence a o její žádosti ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. Toto zřejmě není přípusxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxském státě".
Související ustanovení:
§ 4 - řízení o udělení bankovní licence, 5 - podnikání zahraniční banky z nečlenského státu EU na území ČR, § xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence
(Posouzení záměru založix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxměru zřídit pobočku banky v jiném členském státě podle § 5f za zahájení správního řízení o žádosti. V případě kladného rozhodnutí ČNB předá pasové oznáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xusí ČNB hostitelskému orgánu dohledu dodat aktuální informace o výši a složení kapitálu banky a ukazatelích její kapitálové přiměřenosti. Dále mu musx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sdělí bance i den, kdy bylo oznámení přijato hostitelským orgánem dohledu, aby si banka od něj mohla spočítat lhůtu dvou měsíců, po jejímž uplynutí nejpxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx posouzení organizační struktury a finanční situace banky ve vztahu k předpokládaným činnostem pobočky na území hostitelského státu, resp. hostitelxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxtel bez zbytečného odkladu oznámil ČNB změnu údajů obsažených v oznámení a jeho přílohách.
3.
Pokud by chtěla do jiného členského státu pasportovax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxavděpodobné], musela by ČNB zároveň s oznámením předat hostitelskému orgánu dohledu též potvrzení o splnění podmínek oprávněné finanční instituce pxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxlském členském státě nejsou splněny, tedy pokud má ČNB důvodné pochybnosti o organizační struktuře, tj. řídicích a kontrolních mechanismech ve vztahx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx musí být ve vztahu k výše uvedeným pochybnostem řádně a přezkoumatelným způsobem odůvodněno, může žadatel (banka) podle správního řádu, resp. § 41, poxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xx
xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xkody z nesprávného úředního postupu ČNB.
Související ustanovení:
§ 5f - záměr založit pobočku v hostitelském státě, § 5h - zahájení činnosti poxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence
(Zahájení činnosti pobočky v hostitelském státxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení ČNB podle § 5g odst. 1 se řídí příslušnou zahraniční právní úpravou. Pokud je však hostitelským státem ČR, bude po obdržení oznámení od domovsxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence přijímá ČNB pasová oznámení zahraniční baxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xí ovládané (§ 5e) v ČR je též ověření a potvrzení orgánu dohledu domovského státu, že jsou splněny požadavky uvedené v § 5e odst. 1 zák. o bankách.
3.
Jax xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se opravného zúčtování bank, předpisy v oblasti platebního styku a nakládání s hotovostí, postupy v souvislosti s případným označením pobočky za význxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxnky z jiného členského státu v platebních systémech, o podmínkách pojištění pohledávek z vkladů, limitech výplaty náhrad za pojištěné pohledávky z vkxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xa žádost ČNB, vedení účetnictví, povinnosti poskytnout zprávu o záležitostech týkajících se klienta na písemné vyžádání oprávněných osob (orgány čixxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxisy v oblasti měnové politiky, soukromého (zejména smluvního) práva, předpisy na ochranu spotřebitele, předpisy proti praní špinavých peněz či z oblxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxátu písemně do 2 měsíců od obdržení
notifikace
podle § 5h odst. 1. Základní přehled těchto právních předpisů vztahujících se na takovouto pobočku je roxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxed_predpisu.html). Zákon sice obsahuje relativizující podmínku, že předání seznamu uvedených právních předpisů provede ČNB "je-li to nutné", je všxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxosti v ČR dodržovat a zahájit činnost v ČR může i při marném uplynutí lhůty podle odst. 2) nebo naopak extenzivně (nutné je předání přehledu předpisů vždyx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxaniční banka z členského státu EU začít podnikat na území ČR prostřednictvím pobočky, může být určen dvojím způsobem:
1)
obdržením přehledu právnxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxo orgánu dohledu dotčené zahraniční banky; přičemž zahraniční banka by se o datu, kdy se tak stalo, měla v souladu s pravidly stanovenými směrnicí 2013/xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdářskou činnost (§ 5c odst. 2 a § 5i). Avšak rozšířit tuto činnost do intenzity vyžadující zřízení pobočky může až poté, co dojde k některé ze dvou výše uvxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xak ČNB, jakožto domovskému orgánu dohledu, tak příslušnému hostitelskému orgánu dohledu v oznámení o změně údajů pobočky podle prováděcího nařízení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze ty části formuláře, které obsahují informace, jež se změnily.
8.
V případě plánovaného ukončení provozu pobočky se předkládá oznámení o změxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měsíčním (je třeba z povahy věci rozumět alespoň měsíčním) předstihem. To znamená, že účinek změny v praktickém provozu pobočky může nastat nejdříve mxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxe ČNB pouze na vědomí, správní řízení se nezahajuje. V případě nejasností může ČNB vyzvat oznamovatele k vysvětlení.
Související ustanovení:
§ 5x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxledu
Související předpisy:
úřední sdělení ČNB ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelníxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xx xh, je zahájení poskytování služeb přeshraničně, tj. nikoliv jako trvalé hospodářské činnosti, k níž je potřeba založit pobočku a projít pasportizací xxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Postačí oznámit domovskému orgánu dohledu zamýšlené činnosti podle § 5d před jejich prvním poskytnutím v dotčeném hostitelském státě. Prvním poskyxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxhrany klientů v regulovaných finančních odvětvích. Domovský orgán dohledu pouze překontroluje úplnost oznámení a v případě kladného výsledku jej do x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx rovněž obsah a forma těchto oznámení řídí prováděcím nařízením Komise o pasových oznámeních a nařízením Komise v přenesené pravomoci o oznamovaných ixxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxh družstvech týkajícím se jednotné licence.
3.
Prostřednictvím pasového oznámení služeb se oznamují tyto údaje:
a)
činnosti podle § 5d (příxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxnost banky v hostitelském členském státě,
c)
podle potřeby zamýšlené datum zahájení každé hlavní činnosti poskytování služeb.
4.
Podle vxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm orgánem hostitelského členského státu. ČNB jako hostitelský orgán dohledu přijímá pasová oznámení zahraniční banky v českém, slovenském nebo anglxxxxx xxxxxxx
xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xdajů je nezbytné, aby oznamovatel bez zbytečného odkladu oznámil ČNB veškeré změny údajů obsažených v oznámení.
6.
Banka může také souběžně poskyxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxk potřebné zajistit, že provozovanou činnost bude možné jasně ztotožnit s první nebo druhou formou poskytnutí služby (srov. http://www.cnb.cz/miraxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxxba připomenout, že podle § 39 zák. o ČNB registruje ČNB a vede též seznam zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. Provoz pouhého zastoupení tak nezakládá povinnost zřizovat v ČR samostatnou organizační složku (pobočku). Není tím pádem ani pobočkou zahraniční bxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxcence, § 16a - podnikání banky v zahraničí
Související předpisy:
úřední sdělení ČNB ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxce)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xějž se činnost banky v rámci EU řídí v zásadě právem domovského státu (zejména obezřetnostní regulace) a pouze ve vymezené oblasti právními předpisy stxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxem v EU, a to i v jiných členských státech EU, dohlíží orgán, který jí udělil licenci. Ten také nese hlavní odpovědnost i za činnost poboček banky v jiných čxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxenou zanedbáním dohledu ze strany ČNB nad touto zahraniční pobočkou v jiném členském státě může být odpovědná Česká republika podle zák. č. 82/1998 Sb. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
Nicméně, podle věty druhé jsou hostitelské orgány dohledu oprávněny od poboček působících v režimu jednotné licence získávat informace pro statistixxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxx tak jsou oprávněny požadovat údaje nezbytné pro rozhodnutí o označení pobočky za významnou (§ 5n). Veškeré tyto informace může ČNB požadovat v rámci prxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxutí na základě
ad hoc
žádosti ČNB.
4.
Aktuální přehled výkazů a hlášení, popř. dalších požadovaných informací, které předkládají pobočky bank z jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xeské národní bance, a související metodika, které jsou k dispozici na internetových stránkách ČNB. Pobočka dále poskytuje potřebné informace rovněž xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se povinných minimálních rezerv obsahuje vyhl. č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, a na ni navazující úřxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxů) a v případě, že se rozhodne využívat informace z tohoto systému, chrání obdržené informace podle § 38a odst. 2.
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xřehled výkazů a hlášení sdělí oprávněné finanční instituci ČNB.
Související ustanovení:
§ 5a - oprávnění bank z členských států EU, § 5n - význaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx bankami a pobočkami zahraničních bank ČNB,
vyhl. č. 253/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv,
úřední sdělení Čxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
(Nápravná opatření a zásahy vůči pobočce)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
S ohledem na princixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxh nebo přímo použitelného nařízení č. 575/2013/EU zahraniční bankou z členského státu EU na území ČR (resp. v případě důvodného podezření na jejich pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxijetí těchto opatření domovský orgán dohledu. Je pak lhostejno, zda jde o činnost pobočky nebo k porušování těchto pravidel dochází v rámci přeshraničxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxormovat.
2.
Pokud se jedná o činnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxijmout některé z opatření k nápravě uvedené v § 26. ČNB informuje orgán dohledu hostitelského státu o povaze přijatých opatření. Odkaz na § 26 je však umxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodle zákona o bankách; § 26 je v tomto ustanovení aplikovatelný pouze ve vztahu k ČNB jakožto domovskému orgánu dohledu nad bankou podle § 1 odst. 1.
3x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxi je totiž poměrně dobře představitelné, že orgán dohledu hostitelského státu zjistí porušování závazných pravidel bankovní činnosti na území tohoxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí od domovského orgánu dohledu zbytečně zužující, matoucí a v praxi je jistě možné postupovat podle § 5k bez ohledu na zdroj informací o porušování pravxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedu podle odst. 1, může hostitelský orgán dohledu vyvolat mediační řízení u Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) podle nařízení č. 1093/2010/EU xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxná opatření s tím, že v rozhodnutí musí být odůvodněno, z jakého důvodu je to přiměřené k zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx z opatření uvedených v § 26, s výjimkou opatření uvedených v § 26 odst. 8, nebo § 26bb. Adresátem (účastníkem řízení) je zahraniční banka, nicméně lze přexxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxí hostitelský orgán dohledu informovat orgán dohledu domovského státu, Evropskou komisi, EBA a případně orgány dohledu dalších států, které jsou přixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxského státu, může vyvolat mediační řízení u EBA podle nařízení č. 1093/2010/EU za účelem urovnání sporu.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xájmů klientů nebo investorů zahraniční banky v hostitelském členském státě (viz odst. 3), zároveň nesmí vést k upřednostnění klientů nebo investorů zxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xingfencingu bonitních aktiv banky, u níž hrozí problémy se solventností, v hostitelském státě v zájmu klientů (věřitelů) v tomto státě. Orgán dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx regulující insolvenci bank v domovském členském státě. Poslední věta tohoto ustanovení pak staví najisto, že i kdyby nebylo opatření hostitelského oxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxst. 5
8.
V odst. 5 je uvedeno, zřejmě poněkud nadbytečně, pravidlo, které však lze dovodit z obecných principů jak jednotné bankovní licence a přednoxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkud již nadále není nutné (zde výslovně z důvodu přijetí adekvátního opatření domovským orgánem dohledu).
K odst. 6
9.
Jako významná výjimka z praxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxut potřebná opatření k zamezení a potrestání jednání na území tohoto státu porušujícího právní předpisy tohoto státu v oblasti veřejného zájmu. Hostixxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojmy.
10.
Prvním je porušení právních předpisů v oblasti veřejného zájmu. Na jednu stranu by se dalo říci, že veškerá
legislativa
je přijímaná ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstitelského státu mít. Vzhledem k tomu, že porušování bankovních obezřetnostních pravidel je uvedeno v předchozích odstavcích, nepůjde zřejmě ani o xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxznamný právní zájem. Takovým budou v první řadě trestněprávní předpisy, předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu, předpisy stanxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnání se zákazníky v oblasti investičních služeb) či trhu jako celku (manipulace trhem, insider trading).
11.
Předešlý výklad pak zároveň poskytuxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxušnému) hostitelského státu, nikoliv orgánu dohledu (rozuměj bankovního dohledu). Proto může být v krajních případech zahraniční banka potrestána xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xapříklad ČNB z pozice orgánu dohledu nad kapitálovým trhem při prokázání skutkové podstaty manipulace trhem.
12.
Pomineme-li trest zákazu činnoxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxně ukončit ČNB. Jak je totiž zřejmé z povahy jednotné evropské licence, ČNB zahraniční bance žádné oprávnění k činnosti v ČR neuděluje, tudíž jej ani nemxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxky. V této souvislosti je však třeba upozornit na informační povinnost vůči Evropské komisi podle § 38d a její oprávnění podle § 5a odst. 6.
13.
Jelixxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxtanovení byla přiměřená, zasahovala do práv banky jen v míře nezbytně nutné k ochraně veřejného zájmu v hostitelském státě a nebyla diskriminační (ve vxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx
Související předpisy:
zák. o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xvedenou v § 5k se stanoví v § 5ka výjimečné přímé oprávnění hostitelského orgánu dohledu ve společném zájmu klientů nebo investorů pobočky působící nx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdu a EBA. Je poměrně pravděpodobné, že cíl zajištění likvidity se bude překrývat s cílem zajištění finanční stability pobočky podle § 5k odst. 3 a 4. Nicxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxt, i když to zákon výslovně neříká, že ohledně řešení problémů s likviditou pobočky by se měl hostitelský orgán dohledu nejprve obrátit na domovský orgáx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxavě podle § 26 s výjimkou opatření uvedených v § 26 odst. 8. Pokud je ČNB v pozici domovského orgánu dohledu, postupuje při spolupráci s hostitelskými orxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odst. 1 domovský orgán vyvolat mediační řízení u EBA podle nařízení č. 1093/2010/EU, pokud nesouhlasí s opatřením přijatým orgánem dohledu hostitelsxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxd pobočkami bank z členských států
Související předpisy:
(Ukončení činnosti pobočky)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxB domovským orgánem dohledu, v podstatném rozsahu překrývá s povinností podle § 35 odst. 3. Ten ukládá ČNB povinnost informovat orgán dohledu ve státecxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxdu členských zemí, kde banka působí na základě jednotné evropské licence bez založení pobočky (tj. nikoliv v rozsahu trvalé hospodářské činnosti). Toxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxích členských státech, kde dotčená banka působí, ať již prostřednictvím pobočky nebo přeshraničně. To vyplývá ze skutečnosti, že jde o jeden právní suxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxponují dvěma odlišnými povoleními k činnosti, k ukončení jejichž existence je tím pádem potřeba dvou odlišných rozhodnutí příslušných orgánů dohledxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu a k ochraně zájmů tamních vkladatelů. Optimálně by nemělo k situaci, kdy je hostitelský orgán dohledu nucen použít těchto pravomocí nad rámec souxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvní činnost, dopustila by se neoprávněného podnikání [podle okolností, povahy a intenzity by mohlo jít o přestupek - viz § 36g odst. 1 písm. a), nebo o trexxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxatelů v ČR využít za podmínek stanovených v § 5a odst. 6 některá z opatření k nápravě uvedená v § 26. Vedle toho by ČNB měla ukončit případnou účast pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx jako účast na Centrálním registru úvěrů (viz § 38a odst. 2).
3.
Pro případ úpadku zahraniční banky je toto ustanovení nutné interpretovat rovněž v sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx IV insolvenčního zákona. Uvedená směrnice dále harmonizovala princip aplikace práva a dohledu domovského členského státu, zavedený druhou bankovnx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxená instituce v úpadku, či nikoliv). Právo hostitelského státu, resp.
ingerence
tamních orgánů veřejné moci se omezuje pouze na směrnicí stanovené pxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxst informovat Evropskou komisi o případech, kdy podle § 5g, resp. 16a odst. 3 neumožní bance zřízení pobočky v jiném členském státě EU anebo kdy přijme vůxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx
xxxxisející ustanovení:
§ 5g - posouzení záměru založit pobočku domovským orgánem dohledu, § 7a - zánik licence, § 16a - podnikání banky v zahraničí, § xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje bankám inzerci (reklamu) na celém území EU, aniž by bylo potřeba, aby si zřídily v dotčeném členském státě pobočku, nebo podstoupily notifikaci přesxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xení nutná ani registrace zastoupení podle § 39 zák. o ČNB. Samozřejmě tím nejsou dotčeny právní předpisy v oblasti reklamy, hospodářské soutěže apod.
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xutné podstoupit pasportizační, resp. notifikační proceduru. Hraniční případy je potřeba posoudit ve světle judikatury Soudního dvora EU k přeshranxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xrezentována, půjde nepochybně o poskytování služeb v této zemi a nutnost podstoupit alespoň notifikační proceduru podle § 5i. Pokud však bude inzerovxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxifikace
do země inzerce potřebná (srov. též http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_nutnosti_zalozit_pobocku_pro_pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávají zde činnost na základě práva volného poskytování služeb nebo ji zde vůbec nevykonávají), platí omezení uvedené v § 41m. Tam uvedený zákaz vyxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxm adresován výslovně jen bankám a pobočkám zahraničních bank. Avšak, s ohledem na to, že se jedná o požadavek směrnice DGSD, který musí být prostřednictxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xanka pobočku [srov. § 36g odst. 1 písm. m)].
Související ustanovení:
§ 5c - jednotná licence, § 41m - informace o pojištění vkladů v reklamě
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí banky)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
V odst. 1 je obecně formulována výjimka z pravidla uvedenéxx x x xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxla, že při dohledu na konsolidovaném základě (§ 26c a násl.) spolupracují jen orgány dohledu nad ovládajícími, ovládanými a dalšími právně samostatnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx za významnou, a získat tak nárok na vyšší intenzitu spolupráce při výměně informací a rozhodování o společném postupu jak vůči domovskému orgánu dohlexx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
K odst. 2
2.
Pokud chce ČNB označit pobočku zahraniční banky z členského státu EU působící v ČR za významnou, již ve stadiu záměru musí informovat orgxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxé ovládající banky, skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry), musí ČNB informoxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxušnému orgánu dohledu sdělí důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku banky z členského státu za významnou, a to s ohledem na kritéria uvedená v odsxx xx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pouze demonstrativním způsobem skutečnosti, k nimž má ČNB přihlížet. Jedná se o:
a)
Tržní podíl pobočky na vkladech v ČR (zřejmě je potřeba brát v úvaxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Zákon zároveň hovoří o posouzení, zda tento podíl přesahuje 2%, nicméně význam tohoto prahu není jasný. Lze konstatovat, že s ohledem na základ v právu Ex xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxmu ČNB nic nenutí, stejně jako není vyloučeno, že důvodně označí za významnou i pobočku s nižším podílem.
b)
Odhadovaný dopad pozastavení nebo ukonxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxstémů v ČR. Jde tedy o posouzení, nakolik významným účastníkem tržní infrastruktury (převody plateb, obchody s investičními nástroji) v ČR zahraničnx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxími problémy zahraniční banky, resp. její pobočky). Naopak, zákon nepovažuje za
relevantní
kritérium ani výši bilance pobočky ani poměr velikosti pxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxost relativně malé zahraniční banky jako takové, ale nebude významná z hlediska bankovního sektoru ČR. Na druhou stranu může být ze strany ČNB označena xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
x
xx
xxx nicméně může svůj záměr označit pobočku za významnou řádně odůvodnit i jinými skutečnostmi.
K odst. 4
5.
Oznámení odůvodněného záměru označit poxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx dvou měsíců od oznámení záměru.
6.
Pokud se v této lhůtě dotčené orgány dohledu nedohodnou na tom, zda dotčenou pobočku označit za významnou, může v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxnutí zároveň doručit orgánům dohledu podle odst. 2), nebo v téže lhůtě oznámit orgánům uvedeným v odst. 2, že od svého záměru ustupuje. Vždy xx xxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx měsíců, v níž by nedošlo k žádnému oznámení ze strany ČNB. Zákon nestanoví ani pozitivní ani negativní fikci, proto je nezbytné na dotčenou pobočku nadáxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxdržení lhůty bráno jako rozhodnutí o označení pobočky za významnou, nebo by mělo být posouzeno jeho adresáty jako nový záměr. Lze přisvědčit spíše názoxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je i označení pobočky za významnou po uplynutí lhůty 4 měsíců platné.
K odst. 5
8.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ČNB o označení pobočky za významnox xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xejedná se o rozhodnutí ve správním řízení a takové rozhodnutí ani nepodléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.
9.
ČNB však musí sdělit toto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx věci. ČNB tomuto orgánu současně sdělí důvody označení této pobočky za významnou. Tato povinnost platí bez ohledu na to, jestli bylo o označení pobočky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtou pobočku zahraniční banky z členského státu EU za významnou, může vyvolat mediační řízení u EBA a požádat o urovnání sporu podle nařízení č. 1093/201xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xbnovení likvidity (včetně případů, kdy může mít plán významný dopad na měnovou politiku). Plán na obnovení likvidity musí být vytvořen podle přímo pouxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx a § 38h upravující zrcadlově povinnosti ČNB v pozici domovského orgánu dohledu).
Související ustanovení:
§ 5o - významná zahraniční pobočka xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xank z členských států
Související předpisy:
(Významná zahraniční pobočka banky)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dohledu na konsolidovaném základě) banky, jejíž pobočka v hostitelském státě má být označena tamním orgánem dohledu za významnou. Orgán dohledu hostxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dva měsíce od oznámení záměru na dohodu o tom, zda dotčenou pobočku označit za významnou, a v případě nedohody je pak v následujících dvou měsících rozhoxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxB jako domovskému orgánu dohledu, resp. orgánu dohledu na konsolidovaném základě (§ 26e) plnění řady informačních a koordinačních povinností vůči hoxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xonsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci banky v konsolidačním celku,
-
závažných sankcích a opatřeních k nápravě mimořádnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xnterního přístupu nebo interního modelu k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního přístupu nebo intxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření k nápravě směřující k zajištění kapitálu nebo likvidity a vytvořit zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem a rizika likvidity skupiny. ČNB pxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem, a ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy předložila zprávu o posouzení rizika lxxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xa nepříznivý vývoj v bance a na mimořádné situace, a postup těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v bance a za mimořádných situací (tzv. přeshranixxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxdání opatření k nápravě mimořádného významu ve smyslu § 38i odst. 1 písm. b) a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů. Orgány dohledu by xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxx xxxxxx xxpříznivý vývoj v bance, která vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky na území jiného členského státu, je jí uloženo informovat bez zbytečxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxně i v dalších členských státech dotčených tímto nepříznivým vývojem. Posouzení pojmu "nepříznivý vývoj" pro účely tohoto ustanovení, jehož celý smyxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxace napomoci k řešení nepříznivého vývoje alespoň v hostitelském státu.
K odst. 4
5.
Pro účely koordinace postupů dotčených orgánů dohledu vůči bxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxojedná s orgány dohledu podle odst. 2. Členy kolegia jsou tak ČNB a orgány dohledu hostitelských států, v nichž banka vykonává činnost prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxhto činností pro plnění svých povinností uvedených v odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxu, aby členové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
K odst. 5
7.
Všechny výše uvedené povinnosti samozxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxka vykonává činnost na území jiného členského státu prostřednictvím významné pobočky, konzultuje ČNB s orgánem dohledu tohoto členského státu plán nx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Související ustanovení:
§ 5n - významná pobočka zahraniční banky, § 25a - dohledová mlčenlivost, § 26j - informační povinnost ČNB při dohledu na kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxtů
Související předpisy:
(Trvání licence)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
xx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xeřejnoprávního povolení, nemůže být občanskoprávní smlouvou (ať již úplatně či bezúplatně) převedena na jinou osobu, než která ji obdržela.
2.
Mxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxho při zániku právnické osoby (banky) bez likvidace, tj. v situaci, kdy její jmění přechází na právního nástupce a je vymazána z obchodního rejstříku, zxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xic nemění ani § 16 odst. 1 písm. c), podle něhož je pod sankcí neplatnosti potřeba předchozího souhlas ČNB s fúzí nebo rozdělením banky. Pokud je banka též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx uvádí, že na rozdíl od některých jiných veřejnoprávních oprávnění udělovaných jen na určitou dobu s možností, resp. nutností opětovného požádání o něx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxna na dobu určitou, jak připouští občanský zákoník. To samozřejmě nebrání jejímu držiteli, aby při splnění zákonných podmínek bankovní činnost dobroxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxavných postupech a řešení krize na finančním trhu.
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 4 - řízení o udělení bankovní licence, § 5 - poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, § 16 - předchozí souhlasy ČNB a povinnost banky informovat ČNB
xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxnk (ať již v režimu jednotné licence anebo ze zemí, které nejsou členským státem EU). Tento seznam uveřejňuje na svých internetových stránkách a zárovex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xank (z toho 23 bank a 23 poboček zahraničních bank). Viz https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3).
2.
Vedle txxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní činnost v ČR. Zastoupení nesmí vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak je povinno se registrovat u ČNB před počátkem svého působení v ČR. Provox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxraniční banky ve smyslu § 5 nebo § 5a ani přeshraničním poskytováním služeb v rámci jednotné evropské licence bez nutnosti založení pobočky.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxosti pobočky v hostitelském státě
Související předpisy:
(Zánik licence)
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xe odnětí licence správním rozhodnutím ČNB. To je blíže upraveno v § 34 a § 35. Licence v tomto případě zaniká právní mocí rozhodnutí a podle § 35 odst. 2 (i xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xypořádání jejích pohledávek a závazků (dluhů). Pokud je tedy proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni podán bankou rozklad, licence zaniká až dnem doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxý rozklad zpět, pokud by se tak stalo). Pokud by banka proti rozhodnutí prvního stupně rozklad nepodala, nabývá právní moci marným uplynutím lhůty pro pxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xutno upozornit na výkladovou nejasnost plynoucí z § 41 odst. 1, který vylučuje odkladný účinek rozkladu proti rozhodnutí o odnětí licence. Rozpor zmínxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nastávají až jeho právní mocí (což je zároveň výklad ve prospěch účastníka řízení - banky). Na druhou stranu lze při souběhu těchto dvou pravidel bance, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zdrženlivost v jejích aktivitách. V praxi však lze v případě nutnosti rychlé reakce zajistit nezbytný dřívější právní účinek kroků ČNB v řízení o odnětx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxona o bankách.
3.
Druhým způsobem zániku licence, je den, ke kterému se banka zrušuje, následuje-li po něm vstup do likvidace. Tomuto kroku banky muxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi valné hromady), jehož platnost je však podmíněná obdržením předchozího souhlasu ČNB podle § 16 odst. 1 písm. b). V rozhodnutí valné hromady banky by měx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxytí účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu na jinou osobu (banku). Banka může být teoreticky zrušena a vstoupit do likvidace, tj. její licence mxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx k možnostem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxidátora ČNB (§ 36 odst. 1). I když do likvidace vstupuje na návrh ČNB podle § 36 odst. 1 též banka, které byla odňata licence rozhodnutím ČNB, tento důvod zxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxžiku zániku licence je den, od kterého nebude banka podle rozhodnutí její valné hromady nadále vykonávat činnost, k níž je potřeba licence. Bankovní lixxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxtím valné hromady podle § 16 odst. 1 písm. e), které by ukončilo pouze přijímání vkladů ze strany dotčené právnické osoby (banky), pokud by zároveň ČNB nexxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdem pro zánik licence je výmaz banky z obchodního rejstříku, tj. její zánik jakožto právnické osoby. Platnou licenci až do tohoto okamžiku může mít pouzx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxním právním nástupcem. Rovněž k platnosti tohoto kroku potřebuje banka předchozí souhlas od ČNB, a to podle § 16 odst. 1 písm. c).
6.
K podkladům pro uxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxpozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny úvěrové instituce, snížení základního kapitálu banky, převzetí dluhů banky v nucené správě nebo snxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxstnik/2010/download/v_2010 _19_22310560.pdf).
7.
Posledním způsobem zániku licence je nabytí právní moci rozsudku soudu, kterým se zakazujx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xožnostem a důsledkům jeho uložení.
K odst. 2
8.
Toto ustanovení se týká pouze poboček bank z jiného než členského státu EU. Stanoví další dva důvody xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxniční banky aplikovatelné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxnnosti uložený v trestním řízení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
9.
Vedle toho podle odst. 2 zaniká ze zákona licence udělenx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxtím od okamžiku jeho přijetí, a tudíž neposkytovat dále bankovní služby prostřednictvím pobočky. Podle § 16b odst. 1 písm. d) pak zahraniční banka má pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxcita. Samotný následný výmaz pobočky jakožto organizační složky zahraniční právnické osoby z obchodního rejstříku pak již v tomto ohledu nemá
konstixxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxlu zahraniční banky).
10.
Vzhledem k tomu, že pobočka může být pobočkou zahraniční banky, jen dokud má licenci či jiné oprávnění k činnosti též v domxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xro pobočku má
akcesorický
vztah k uvedenému oprávnění k bankovní činnosti domovského státu a nemůže existovat bez něho. Z toho důvodu licence udělená xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
11.
Na základě § 16b odst. 1 by měla zahraniční banka o výše uvedených skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat ČNB.
K odst. 3
12.
Toto usxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxx x xx xxxxx x xe týká pouze případů, kdy licence zanikla na základě rozhodnutí ČNB o jejím odnětí. Zatímco v případě odnětí licence ze strany ČNB, které má fakticky chaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxence, tj. provádět pouze činnosti nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků (pozn. slovy nového občanského zákoníku by však mělo jít o dluhy)x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxlení podle zvláštního zákona nikdo vykonávat nesmí. Méně jasný úmysl zákonodárce se ale vztahuje k zákazu poskytování úvěrů a zejména potom k "provozoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x a 4, které měla banka v licenci uvedené jako povolené, anebo i jiné činnosti, které banka s licencí dělat nemohla. Pokud by platil posledně uvedený nejšixxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxladu ztratily smysl § 7a odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. e), které předjímají situaci, že valná hromada banky rozhodne o tom, že nadále nebude vykonávxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x 7a odst. 1 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 1 písm. b)]. Proto je potřeba takovýto výklad odmítnout.
14.
Jako příliš příkrý a nedávající věcný důvod všxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrávnění (např. investiční služby, platební služby, směnárenská činnost). Podle názoru autora této části komentáře je třeba odst. 3 vykládat v kombinxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxů) vzniklých z bankovních činností za dobu existence její bankovní licence, nicméně po tomto okamžiku se již na ni zákon o bankách nikterak nevztahujex xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx již ke dni zániku licence podle § 7a odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. e) měla veškeré pohledávky a závazky (dluhy) z bankovní činnosti vypořádané. Výšx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x x xxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxné
fikce
uvedené v závěru tohoto ustanovení v části věty za středníkem je, aby byl nad bývalou bankou bez licence ještě vykonáván ze strany ČNB dohled do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xhráněny zájmy stability bankovního systému i společné zájmy klientů banky. Na druhou stranu je z povahy zásadního omezení činností takovéto osoby na nx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xouvisející ustanovení:
§ 4 - řízení o udělení bankovní licence, § 5 - podnikání zahraniční banky z nečlenského státu EU na území ČR, § 16 - předchozí xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx souhlasu, § 35 - rozhodnutí o odnětí licence, § 36 - likvidace banky
Související předpisy:
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxB ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny úvěrové instituce, snížení základního kapitálu banky, převzetí dluhů banky v nucené xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxí krize
Mgr.
Tomáš
Rýdl
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
Toto ustanovenx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xxxx může být licence udělena bance jen na dobu neurčitou. Uvedený zákon totiž xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xorporaci s majetkovou účastí státu (ČR) přechází nástroje účasti na bance, případně majetek nebo dluhy banky nebo jejich část. Okamžikem vykonatelnoxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxoraci s majetkovou účastí státu, na kterou přešel předmět tohoto přechodu. V obecnější rovině existoval podobný nástroj v § 16 odst. 5 zák. o bankách jix xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xežimu překlenovací instituce, do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu.
2.
Podle § 103 odst. 1 zák. o ozdravných postupech a řešení krize nx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xedná Ministerstvo financí, které související kroky konzultuje s ČNB,
b)
podléhá změna společenské smlouvy překlenovací instituce souhlasu ČNBx
xx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxcí a
d)
ČNB schvaluje na návrh vedoucího orgánu překlenovací instituce strategii a rizikový profil překlenovací instituce.
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxovací instituce nedisponuje bankovní licencí, ačkoliv by ji měla podle § 1 a § 2 mít s ohledem na zamýšlenou či již vykonávanou činnost, ČNB překlenovaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxní krize, aniž by tato státem ovládaná
korporace
splňovala veškeré přísné licenční požadavky uvedené v § 4. Na druhou stranu § 106 zák. o ozdravných posxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxí ČNB, musí překlenovací instituce splňovat podmínky pro udělení takového povolení nebo oprávnění. Domnívám se, že dotčená státem ovládaná
korporacx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxx a doložit splnění, případně i nesplnění všech licenčních požadavků. Licenční řízení by tak mělo být vždy zahajováno na žádost. Na druhou stranu by bylo xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxrých požadavků podle § 4 (což najisto postavila novela zákona o bankách č. 204/2017 Sb.), aby nezhatila účel tohoto opatření aplikovaného za účelem řxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxuce splnit i zbývající podmínky bez zbytečného odkladu po udělení licence.
4.
Logicky pak takováto licence platí jen na dobu v ní uvedenou, dokud slxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xzdravných postupech a řešení krize na finančním trhu totiž předpokládá, že ČNB vydá rozhodnutí o ukončení režimu překlenovací instituce do 2 let od vyxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xhůtu prodloužit nejdéle o 1 rok, a to i opakovaně.
K odst. 2
5.
Toto ustanovení má v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krixx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxce, nebo majetek nebo dluhy banky či jejich část na jinou osobu, na rozdíl od překlenovací instituce však není tato osoba vlastněna a ovládána státem. Z hxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxromým nabyvatelem uvedených aktiv bude již existující banka nebo pobočka zahraniční banky. Ustanovení § 7b odst. 2 však má zajistit, aby i případná žáxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx teprve do bankovního sektoru vstoupit), byla ze strany ČNB posouzena bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo ke zmaření účelu řešení krize. Podle § 98 zxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx udělované ČNB, odpovídající žádost ČNB s tím, že rozhodnutí o přechodu činnosti je vykonatelné nejdříve dnem vykonatelnosti rozhodnutí ČNB o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xicenční požadavky podle § 4, resp. § 5, a to především proto, že jeho další působení v bankovním sektoru by ideálně nemělo být dočasné jako u překlenovací xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxjmů, § 4 - řízení o udělení bankovní licence, § 5 - podnikání zahraniční banky z nečlenského státu EU na území ČR, § 16 - předchozí souhlasy ČNB a povinnoxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.
K odst. 1
I. Vymezení vedoucího orgánu banky
1.
Komentované ustanovení upravuje pravidla správy a řízení společnosti (corporate governance) v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx banka si může vybrat z obou systémů vnitřní struktury akciové společnosti, které upravuje zákon o obchodních korporacích. Banka si může zvolit jak duaxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x z. o. k.). V monistickém systému vnitřní struktury společnosti se zřizuje správní rada a statutární ředitel (§ 396 odst. 2 z. o. k.).
2.
Připuštění mxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xV založena na monistickém systému, protože upravuje jeden orgán banky, který je v předpisech EU označován jako vedoucí orgán (management body). Podlx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxněny stanovovat strategii, cíle a celkové směřování banky a které kontrolují a sledují rozhodování osob ve vedení; jejich členy musí být osoby, které sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xx xx kontrolní funkcí vedoucího orgánu rozumí funkce vedoucího orgánu spočívající v kontrole a sledování rozhodování osob ve vedení). Recitál 55. směrnixx xxx xx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xtrukturu orgánů. Účelem definic použitých v této směrnici je, aby zahrnovaly všechny existující struktury, aniž by některou z nich upřednostňovaly. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxce v jednotlivých členských státech podléhají. Tyto definice by proto xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxe, že "za vedoucí orgán by měl být považován orgán, který má výkonnou a dohlížecí funkci. Pravomoc a struktura vedoucích orgánů se v jednotlivých členskxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxkých státech s dualistickou strukturou vykonává dohlížecí funkci samostatná dozorčí rada, která nemá výkonné funkce, a výkonnou funkci vykonává samxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx."
3.
Vyhláška č. 163/2014 Sb. rozlišuje mezi řídicím orgánem a kontrolním orgánem. Řídicím orgánem banky se pro účely dané vyhlášky rozumí předsxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x odst. 3 písm. j) vyhl. č. 163/2014 Sb.]. Kontrolním orgánem se pro účely dané vyhlášky rozumí dozorčí rada, kontrolní komise, správní rada při výkonu koxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx14 Sb.]. Je určitým opomenutím, že vyhláška neuvádí statutárního ředitele v definici řídicího orgánu. Tato skutečnost je ale zřejmě odůvodněna tím, žx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní struktury společnosti je představenstvo podle § 435 odst. 1 a 2 z. o. k. statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xožádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím ale není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 51 odst. x xx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxhou určit, že představenstvo má méně nebo více než 3 členy. Komentované ustanovení je odchylkou od uvedeného ustanovení zákona o obchodních korporacíxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx představenstvo banky má méně než 3 členy.
5.
V monistickém systému vnitřní struktury společnosti vykonává správní rada (resp. předseda správní rxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxence
, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxý výkon. Do působnosti správní rady přitom náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady (§ 460 z. ox xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxsluší obchodní vedení společnosti (§ 463 odst. 4 z. o. k.). Podle § 457 z. o. k. má správní rada obchodní společnosti 3 členy, pokud stanovy neurčí jinak. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxní zákona o obchodních korporacích, protože stanoví, že správní rada banky musí mít alespoň 5 členů. Uvedené pravidlo bylo do zákona o bankách zakotvexx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi), přičemž tato úprava byla odůvodněna tím, že minimální počex x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxslučitelnost některých funkcí nebo požadavky na složení výborů, jejichž členy mají být nevýkonní členové orgánů).
6.
Požadavek zákona o bankách xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlenů daných orgánů musí být splněn fakticky. Nestačí tedy, aby banka ve svých stanovách stanovila počet členů daných orgánů v souladu se zákonem, ale baxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovách a současně, aby neklesly pod zákonem požadovaný minimální počet. V praxi samozřejmě mohou nastat situace, kdy počet členů orgánů klesne pxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxsný nesoulad nelze považovat za porušení zákona bankou, pokud banka doplní počet členů orgánů na zákonem stanovený minimální počet při nejbližší přílxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ze zákona však nelze dovodit, že by banka měla povinnost zakotvit do svých stanov možnost kooptace za tím účelem, aby se zkrátila doba, kdy bude mít příslxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se stane neusnášeníschopným (např. v představenstvu zbyde jen jeden člen), by banka měla přijmout mimořádná opatření k odstranění vzniklé situace (nxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxké soud postupem podle § 165 odst. 1 obč. zák. Soud může v takovém případě jmenovat alternativně opatrovníka. Podle § 16 odst. x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxudem ale takovou povinnost nelze ze zákona dovodit.
III. Statutární ředitel banky
7.
Zákon o bankách také požaduje odchylně od obecné právní úprxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe, aby statutární ředitel byl členem správní rady, pouze požaduje, aby se k účasti na jednání správní rady vždy přizval statutární ředitel (§ 458 odst. 2 xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxdle kterého členy vedoucího orgánu instituce, kterým je v případě monistického systému správní rada, musí být osoby, které skutečně řídí činnost bankxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxditele musí být členem správní rady banky ještě alespoň jedna osoba, která vykonává řídicí činnost v bance a banku skutečně řídí. Existenci takovéhoto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxího orgánu společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti (§ 463 odst. 1 a 4 z. o. k.), prostor pro dalšího "výkonného člena" ve správní radx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xanka měla alespoň dva statutární ředitele, přičemž oba by byli členy správní rady. Otázky s tím spojené by se však musely detailně upravit ve stanovách bxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxem k tomu, že statutární ředitel banky musí být členem správní rady, vzniká také otázka, jestli má být statutární ředitel volen valnou hromadou nebo jmexxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxrního ředitele patří do působnosti valné hromady, podle § 463 odst. 1 z. o. k. má statutárního ředitele jmenovat správní rada. Lze souhlasit s publikovxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxtele má jmenovat správní rada, nesvěří-li stanovy tuto působnost valné hromadě (viz ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxdem k tomu, že statutární ředitel je vždy zároveň členem správní rady, statutárního ředitele má volit valná hromada podle § 421 odst. 2 písm. f) z. o. k. Zx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xzhledem k těmto nejasnostem by banka, která se rozhodne zavést monistický systém vnitřní struktury společnosti, měla otázku volby, resp. jmenování sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxstický systém vnitřní struktury společnosti. V monistickém systému vnitřní struktury společnosti se zřizuje správní rada a statutární ředitel (§ 39x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xdst. 4 z. o. k.). Správní rada vykonává působnost, jakou má dozorčí rada v dualistickém systému vnitřní struktury společnosti (§ 456 odst. 2 z. o. k.). Naxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnosti, dohlíží na jeho řádný výkon a do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx správní radě podřízených orgánů společnosti a zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli (§ 461 a § 462 z. o. xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xředseda správní rady.
10.
Zákon o obchodních korporacích připouští v § 463 odst. 3, že předseda správní rady může být současně statutárním ředitexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxího ředitele banky. Tento zákaz je transpozicí čl. 88 odst. 1 písm. e) směrnice CRD IV, která stanoví, že předseda vedoucího orgánu v rámci své kontrolní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxnkce předsedy správní rady a statutárního ředitele banky by významně oslabil kontrolní funkci správní rady vůči statutárnímu řediteli, protože statxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xěchto kontrolních a výkonných funkcí nelze považovat za vhodné ani v případě neregulovaných obchodních společností, byť je to v zákoně o obchodních koxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xV), protože ČNB může jejich souběh za určitých podmínek povolit. ČNB o tom rozhodne na základě žádosti banky, která musí být odůvodněná (odůvodnění žádxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxdy správní rady a statutárního ředitele banky musí posoudit vliv souběhu funkcí na řádnost a obezřetnost výkonu činností banky vzhledem k jejich povazxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxou funkcích bude mít dostatečný čas k výkonu těchto funkcí (požadavek čl. 91 odst. 2 směrnice CRD IV). ČNB musí vždy posoudit také otázku, jestli souběh txxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxdy se ale zdá, že střet zájmů bude při souběhu těchto dvou funkcí prakticky vždy nevyhnutelný.
K odst. 3
IV. Požadavky na člena vedoucího orgánu banky
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxutární orgán, a dále dozorčí rada (v dualistickém systému vnitřní struktury společnosti) nebo správní rada (v monistickém systém vnitřní struktury sxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxm systém vnitřní struktury společnosti). Z § 8 odst. 9 vyplývá, že členem statutárního orgánu, členem správní rady a členem dozorčí rady banky může být xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána, byla plně svéprávná (§ 152 odst. 2 obč. zák.). Zákon o obchodních xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání (§ 6 odst. 2 živn. zák.), a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxch 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 z. o. k. (vyloučení člena statutxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxo speciální ustanovení § 46 odst. 2 z. o. k. se na členy orgánů obchodních korporací nepoužije § 153 obč. zák. Zákon o obchodních korporacích dále v § 463 xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xplňující podmínky zákona o obchodních korporacích pro členství v představenstvu.
13.
Členové statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxadavky uvedené v odst. 3 písm. a), tj. musí splňovat požadavek důvěryhodnosti, dostatečně odborné způsobilosti a zkušenosti. Toto ustanovení je tranxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušenosti k výkonu svých povinností. Podle čl. 91 odst. 7 směrnice CRD IV má mít vedoucí orgán dostatečné kolektivní znalosti, dovednosti a zkušenosxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxsti a zkušenosti členů vedoucích orgánů musí banka, která je významná, ustanovit výbor pro jmenování (viz komentář k § 8c).
14.
Směrnice CRD IV [čl. xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxektivní znalosti, dovednosti a zkušenosti vedoucího orgánu. Tyto pokyny dosud nebyly vydány. Evropský orgán pro bankovnictví však již v listopadu 20xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxetně ČNB) dosud prosazovány [Pozn. pojem "řídící orgán" v těchto pokynech EBA má stejný obsah jako pojem "vedoucí orgán" ve směrnici CRD IV; jedná se jen x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtitucím, aby měly vypracovanou a zavedenou politiku pro výběr a posuzování členů řídícího orgánu, která přihlíží k povaze, rozsahu a složitosti podnixxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxěn předpoklad, že daný člen má dostatečné odborné znalosti,
d)
informace a doklady (důkazy), které by měl člen řídícího orgánu předložit úvěrové ixxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxích dané pracovní pozice a o příslušném profilu osob před jejich jmenováním, a
f)
situace, kdy by mělo být provedeno opakované posouzení vhodnostix xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xakoukoli podstatnou změnu úvěrové instituci, a opatření mohou zahrnovat každoroční oznámení změn ovlivňujících plnění příslušných požadavků ze stxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnu existují specifické potřeby studia a rozvoje.
15.
Obecné pokyny EBA stanovují také kritéria pro posuzování dobré pověsti a zkušeností členx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx skladby řídícího orgánu, požadovaných kolektivních znalostí a odborných zkušeností a schopnosti členů plnit své povinnosti nezávisle a bez nepatřixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxtář k § 8b odst. 1 písm. d) a e).
17.
V září 2011 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal také Obecné pokyny k internal governance (řídicí a kontroxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu úvěrové instituce.
18.
Podle odst. 3 písm. b) mají banky povinnost vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje pro průběžné odborné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxstituce věnovat dostatečné lidské x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (EBA), aby vydal pokyny k upřesnění pojmů dostatečné lidské a finanční zdroje věnované pro zaškolení a přípravu členů vedoucího orgánu. Tyto pokyny doxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu, členů správní rady a členů dozorčí rady. Jedná se o transpozici čl. 91 odst. 10 směrnice CRD IV, podle které mají instituce a jejich výbory pro jmenovánx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtost v rámci vedoucího orgánu. Recitál 60. směrnice CRD IV k tomu uvádí: "Nedostatečný dohled vedoucích orgánů nad rozhodnutími vedení je částečně zpxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx usnadnilo získání nezávislých stanovisek a kritický pohled, měly by být vedoucí orgány institucí dostatečně rozmanité co do věku, pohlaví, zeměpisnxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xýt zajištěno adekvátní zastoupení obyvatelstva. Instituce, které nesplňují prahové hodnoty pro zastoupení méně zastoupeného pohlaví, by měly předxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxech, jelikož dodává klíčovou perspektivu a zajišťuje skutečnou znalost vnitřního fungování institucí." Směrnice CRD IV [čl. 91 odst. 12 písm. e)] uloxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xokyny dosud nebyly vydány. Vyhláška č. 163/2014 Sb. ukládá v této souvislosti kontrolnímu orgánu banky (tj. dozorčí radě nebo správní radě při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtností a schopností a uplatňoval také zásady podporující účelnou a přiměřenou rozmanitost v celkovém složení řídicího orgánu (§ 14 odst. 1 vyhl. č. 163xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x pravidelně vyhodnocoval strategii řízení lidských zdrojů včetně zásad podporujících rozmanitost v celkovém složení orgánů banky zohledňováním doxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx. č. 163/2014 Sb.)].
20.
Důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost členů statutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady bankx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxt. 4 písm. c)]. Způsob prokazování odborné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob. Při posuzování důvěryhodnosti a odborné způsobilosti osob postupuje ČNB podle úředního sdělení ze dne 3. prxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxěn ve statutárním orgánu, správní radě a dozorčí radě, včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení jejich odborné způsobilosti, důvěryhodnxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx x xx x x xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx funkce člena orgánu banky vyplývají z občanského zákoníku, který v § 159 zakotvuje pro členy orgánů právnických osob povinnost jednat s péčí řádného hxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxích jedná s odbornou péčí, tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi, ten člen orgánu obchodní
korporace
, který mohl při podnikatelském rozhodování v dobrx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxno s nezbytnou loajalitou (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku). Uvedené obecné požadavky se uplatní i při výkonu funkce člena vedoucího orgánu banxxx
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xpecifické požadavky na výkon funkce člena orgánu banky, které jsou transpozicí čl. 91 odst. 2 a 8 směrnice CRD IV. Podle čl. 91 odst. 8 směrnice CRD IV je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxnně a je povinen používat vlastní názory při účinném posuzování a případném vznášení konstruktivních připomínek k rozhodnutím vrcholného vedení a přx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxe výkonné funkce a jsou odpovědné vedoucímu orgánu za každodenní řízení banky (čl. 3 odst. 9 směrnice CRD IV). Citované ustanovení směrnice CRD IV nebyxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxl zaveden požadavek, aby své povinnosti plnili řádně. Požadavek zákona k řádnému výkonu povinností lze považovat za širší požadavek, než je požadavek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxdnali nezávisle, zatímco směrnice CRD IV požaduje, aby používali nezávislý úsudek (independence of mind) při kritickém posuzování rozhodnutí vrchxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho orgánu jsou povinni věnovat dostatečný čas výkonu svých funkcí v bance. Zákon v této souvislosti mluví o tom, že je nutné výkonu funkce věnovat dostatxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xiných právnických osob. V odst. 4 písm. b) je stanoveno pravidlo, které platí pro všechny banky. Podle tohoto pravidla může člen vedoucího orgánu banky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxhledem k povaze, rozsahu a složitosti jejích činností a s přihlédnutím k individuálním okolnostem. V odst. 4 písm. c) jsou pak stanovena specifická praxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxka se považuje za významnou, pokud podíl banky na celkové bilanční sumě všech povinných osob (tj. bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxt. 4 písm. c) a odst. 6 je transpozicí čl. 91 odst. 3, 4 a 5 směrnice CRD IV a upravují omezení počtů funkcí, které smí vykonávat členové vedoucího orgánu bxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxky (tj. člen představenstva, správní rady nebo dozorčí rady) smí současně vykonávat maximálně:
a)
jednu funkci výkonného člena současně se dvěma fxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxce. Je tomu tak v těchto případech:
-
všechny funkce výkonného člena zastávané v rámci jedné skupiny se počítají jako jedna funkce výkonného člena,
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xako jedna funkce výkonného člena,
-
všechny funkce nevýkonného člena zastávané v rámci stejného institucionálního systému ochrany podle nařízexx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích korporací, ve kterých má banka kvalifikovanou účast, se počítají jako jedna funkce výkonného člena,
-
všechny funkce nevýkonného člena zastáxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxrých funkcí se pak vůbec nezapočítává do limitu maximálního počtu funkcí. Je tomu tak u výkonu funkcí v právnických osobách, které neslouží převážně výxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx).
26.
Podle odst. 5 může ČNB na základě odůvodněného návrhu banky povolit, aby člen vedoucího orgánu významné banky mohl zastávat jednu další funkxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxidelně informovat Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (srov. čl. 91 odst. 6 směrnice CRD IV).
27.
Výkonným členem (executive directorship) se pxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxm je člen orgánu, který výkonnou řídicí funkci nezastává. Definici výkonného člena duplicitně uvádí také vyhl. č. 163/2014 Sb. v § 7 odst. 4. písm. m). Vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxm. d): "nevýkonným členem [je] člen orgánu, který v povinné osobě nezastává výkonnou řídicí funkci". Obě definice jsou tedy definovány pomocí pojmu "vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx/2014 Sb. ale lze dovozovat, že výkonnou řídicí funkcí se rozumí každodenní řízení výkonu činnosti banky.
28.
Podle xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu funkce dostatečnou časovou kapacitu a pravidla o omezení počtu funkcí) použijí obdobně i při posuzování osob ve vedení pobočky banky z jiného nex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxčky, ale i na pracovníka takové pobočky. Rozšíření požadavků, které jinak platí jen pro členy vedoucího orgánu banky, v případě pobočky banky z jiného nxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx o chybu v textu zákona.
29.
Na rozdíl od předchozí právní úpravy odst. 4 až 7 neupravují problematiku zákazu konkurence, ale stanovují kvantitativxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxcích orgánů bank se proto v plném rozsahu aplikují ustanovení o zákazu konkurence podle zákona o obchodních korporacích (§ 441 a násl. a § 452 a násl.).
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) funkci. V monistické struktuře obě funkce vykonává jeden orgán. V podmínkách ČR je ale i monistická struktura tvořena dvěma orgány - statutárním ředixxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xídicím orgánem a kontrolním orgánem banky (viz komentář k odst. 1). Řídicí funkci vykonává statutární orgán, tj. představenstvo (v dualistickém systxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxistickém systému vnitřní struktury společnosti vykonává také správní rada, protože správní rada vedle působnosti, která náleží dozorčí radě, také uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxí se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady (§ 460 z. o. k.). Vyhláška č. 163/2014 Sb. označuje správní radu za řídicí orgán baxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní struktury společnosti) nebo správní rada (v monistickém systému vnitřní struktury společnosti). Vyhláška č. 163/2014 Sb. označuje správní radu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xpravena v § xxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x x x x xxx xx xx xx x xxsobnost dozorčí rady v § 446 a násl. z. o. k. Další působnost řídicího orgánu (tj. představenstva nebo správní rady při výkonu její řídicí působnosti) uxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtému a soustavné udržování jeho funkčnosti a efektivnosti, včetně plnění stanovených strategií, zásad a cílů a každodenního řízení výkonu činnosti bxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxy; zavedení a udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání; vyčlenění odpovídajících a dostatečných kapacit pro výkon činností bankxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonu činnosti a trvalého fungování banky. Dále řídicí orgán zajišťuje stanovení celkové strategie, zejména dostatečně konkrétních zásad a cílů jejíxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxsní zásady a předpokládané modely chování a jednání pracovníků a stanovení zásad řízení lidských zdrojů (viz také komentář k § 8b odst. 1). V případě konxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx x x x4, přičemž klíčovou povinností kontrolního orgánu je dohlížet, zda řídicí a kontrolní systém je účinný, ucelený a přiměřený. Dále kontrolní orgán dohxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxehlivosti finanční a provozní kontroly, o dodržování právních povinností a příslušných standardů, o adekvátnosti systému komunikace a uveřejňovánx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxího orgánu a správní rady nebo dozorčí rady byla uvedena ve stanovách banky, je poněkud nadbytečný. Pokud banka nezmění působnost svých orgánů oproti pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxsobnost svých orgánů odlišně od zákonné úpravy, pak to nelze upravit jinak než ve stanovách, a pro tento případ je výslovný požadavek uvedený v komentovxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxost nejvyššího orgánu banky, tj. valné hromady. K uvedené otázce viz také komentář k § 9 odst. 1 písm. b), podle kterého ve stanovách musí být uvedena pravxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xle i duplicitní. Další povinné náležitosti stanov banky upravuje § 9 (viz komentář k tomuto ustanovení).
32.
Zákonem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na dozorčí radu banky nesmějí být přenášeny pravomoci, které obchodní zákoník svěřoval představenstvu akciové společnosti. Vypuštěním tohoto ustxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xako člen vedoucího orgánu banky
33.
Podle uvedeného ustanovení může být členem statutárního orgánu, členem správní rady a členem dozorčí rady bankx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm zákoníku, který v § 152 odst. 2 a v § 154 umožnil, aby se členem voleného orgánu právnické osoby stala jiná právnická osoba. S ohledem na kvalifikační pxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxká osoba.
34.
Požadavek, aby se jednalo o fyzickou osobu, platí i pro statutárního ředitele banky, ačkoliv není výslovně uveden v tomto ustanoveníx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxadavek, aby se jednalo o fyzickou osobu, zakotvuje nejen zákon o bankách, ale také zákon o obchodních korporacích, který v § 463 odst. 2 stanoví, že statxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x - právní forma banky, § 1 odst. 6 - pobočka banky z jiného než členského státu EU/EHP, § 4 odst. 5 písm. e) a § 5 odst. 4 písm. c) - prokazování důvěryhodnosxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxenů orgánů, § 8c - výbory kontrolního orgánu banky, § 9 - stanovy banky, § 16 odst. 2 písm. b) - posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2012/xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob,
úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxx
xxx
xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
Obecná úprava odpovědnosti členů orgánů právnickýcx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxdáře. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře platí také pro členy orgánů obchodních korporací. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře znamená dxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvyššího soudu vyplývá, že povinnost jednat s potřebnými znalostmi neznamená, že člen orgánu musí mít k dispozici všechny odborné znalosti: "Postup člxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xunkcí ve statutárním orgánu, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti umožňující rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení na spraxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx přísnějším požadavkem jednání, protože vyžaduje jednání s profesionalitou a odbornými znalostmi. Povinnost jednat s pečlivostí znamená povinnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa povinnost upřednostnit zájmy příslušné právnické osoby před zájmy jiných osob.
2.
V případě obchodních korporací zákon o obchodních korporacíxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvá v tom, že člen orgánu obchodní
korporace
prokáže, že jednal s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pokud prokáže, že při podnikatelském rozhodování xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxhuje na potřebné znalosti a pečlivost, není jím však pokryta povinnost jednat s nezbytnou loajalitou. Proto i při použití pravidla podnikatelského úsxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx orgánů právnických osob, resp. obchodních korporací. Proto vyvstává otázka, jestli tyto povinnosti dopadají také na statutárního ředitele banky. Vxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxona o obchodních korporacích na členy orgánů se plně aplikují i na statutárního ředitele banky. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník mluví o členech vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxorací, při jejich účasti na jednání orgánu, který není voleným orgánem (např. na valné hromadě).
4.
Obecné povinnosti vyplývající pro členy orgánx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvky vyjádřené v § 8 odst. 4 písm. a), podle kterého člen statutárního orgánu, člen správní rady a člen dozorčí rady banky po celou dobu výkonu své funkce plxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx
x.
Porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře zakládá povinnost člena orgánu právnické osoby nahradit dané právnické osobě vzniklou škodu. xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xák., kdy ke vzniku povinnosti nahradit škodu je nutné zavinění, nebo jestli se jedná o porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2913 obč. zák., kdy ke vznixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxo ujednání mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou, přikláním se k prvnímu řešení, tj. že povinnost nahradit vzniklou škodu se řídí § 2910 obč. zxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci (§ 15x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xádného hospodáře v tom smyslu, že taková xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxst. 1 z. o. k.). Na druhou stranu zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby v případě porušení povinnosti jednat s péče řádného hospodáře byla mezi čxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxlečností může člen statutárního orgánu požádat také nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím ale není dotčena jeho povinnxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí s odpovědností, která vyplývá z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Komentované ustanovení se vztahuje na porušení povinností xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxeré vyplývají z právních předpisů a stanov, je nutné považovat za součást povinnosti jednat s péče řádného hospodáře. Porušení povinností vyplývajícxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxplývajících z právních předpisů nebo stanov podle tohoto ustanovení však nedopadá na všechny členy vedoucího orgánu, resp. vedoucích orgánů banky. Oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxeny správní rady. Odpovědnost podle uvedeného ustanovení nedopadá na členy dozorčí rady. Bylo by proto logické, aby odpovědnost podle komentovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxad by byl logický, nemá v textu zákona dostatečnou oporu.
7.
Pokud členové statutárního orgánu banky nebo členové správní rady banky poruší své povxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxé věřitelům banky, pokud jsou splněny určité podmínky. Základní podmínkou je, že porušení povinnosti členem orgánu banky musí být příčinou toho, že baxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxky. Mezi porušením povinnosti člena orgánu a vznikem škody tedy není přímá příčinná souvislost. Příčinná souvislost je mezi porušením povinnosti člexxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxje § 159 odst. 3 obč. zák., podle kterého člen voleného orgánu právnické osoby ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém jí škodu (způsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxifickým případem této skutkové podstaty, protože je omezeno jen na úpadek banky, zatímco skutková podstata upravená občanským zákoníkem se vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxt v souvislosti s rekodifikací soukromého práva vypuštěno. Navíc je uvedené ustanovení z teoretického hlediska nesprávné, protože konstruuje odpovxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxslost. Proto by bylo správnější mluvit zde o ručení za dluhy banky vůči jejím věřitelům tak, jak je tato otázka upravena v citovaném ustanovení občanskéxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxí být zaviněné, tj. musí zde být úmysl nebo alespoň nedbalost. Zákon stanoví, že odpovědnost členů orgánu banky je solidární, tj. odpovídají společně a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxktivní rozhodnutí, kterým poruší svou povinnost vyplývající z právních předpisů nebo stanov banky). Solidární odpovědnost samozřejmě nenastane v pxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxnovení o odpovědnosti vůči věřitelům banky platí i v případě, že povinnost vyplývající z právních předpisů nebo stanov banky poruší členové statutárnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxárního orgánu nebo osoba ve vedení pobočky, která porušila povinnost vyplývající pro výkon její funkce z právních předpisů nebo stanov banky.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Postup člena představenstva akciové společnosti s péče řádného hospxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxí základní znalosti umožňující rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku.
(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.10.xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že byl na její majetek prohlášen konkurs, nelze učinit závěr, že společnost nemůže uplatnit vůči statutárnímu orgánu nárok na náhradu škody proto, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xtefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
I. Vymezení řídicího a kontrolního systému
1.
Povinnost, aby bxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xystém, ale pojem vnitřní správa a řízení (internal governance). Systém vnitřní správy a řízení banky má podle uvedeného ustanovení směrnice CRD IV zaxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxkaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž je nebo může být banka vystavena,
-
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádné správy a účexxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxuje (v čl. 74 odst. 3) Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby vydal pokyny pro systémy vnitřní správy a řízení. Dosud tyto pokyny nebyly vydány. Exisxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxolní systém) (GL 44), které jsou stále platné a upravují požadavky na:
-
strukturu x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
-
transparentnost.
3.
Uvedené obecné pokyny budou Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) nahrazeny novými obecnými pokyny k řídicímu a kxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xrvků:
a)
předpoklady řádné správy a řízení společnosti,
b)
systém řízení rizik,
c)
systém vnitřní kontroly,
d)
zajišťování důvěryhoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xdborné způsobilosti a zkušenosti vedoucího orgánu banky (tj. statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady jako celku), zajišťující porozumění čxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxuje přesně strukturu vymezenou směrnicí CRD IV, ani Obecnými pokyny k internal governance (řídicí a kontrolní systém), které vydal Evropský orgán pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxí systém banky upravuje vyhl. č. 163/2014 Sb. a dále úřední sdělení ČNB ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxva a řízení společnosti
6.
Předpoklady řádné správy a řízení společnosti (corporate governance) zahrnují podle zákona následující prvky:
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxerého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
c)
řádné administrativní posxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxy upravuje § 8 až 26 vyhl. č. 163/2014 Sb. a dále úřední sdělení ČNB ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky sxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx na řídicí a kontrolní systém musí banka promítnout do svých vnitřních předpisů a současně musí stanovit postup při přijímání, změnách a uplatňování vnxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx standardy a osvědčené principy a postupy vydávané uznávanými vydavateli a využívané při činnostech obdobné povahy). Problematiku uznávaných standxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxosti - základní informace (Příloha č. 3 - Uznávané standardy). Banka musí dodržovat a do svých vnitřních předpisů zapracovat nejen právní předpisy, alx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Společného výboru evropských orgánů dohledu a Evropské rady pro systémová rizika), pokud jejich koxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy jsou aktuální a v souladu s požadavky právních předpisů.
9.
Schvalovací a rozhodovací procesy, jakož i kontrolní a další významné činnosti včetnx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí a pravomocí, složení a fungování orgánů a výborů banky a působností, pravomocí a činností jejich členů. Proto v bance musí existovat systém uchovávánx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdiné osoby nebo malé skupiny osob na tyto procesy. Pokud banka využívá outsourcing (tj. některou činnost, kterou by jinak banka vykonávala nebo mohla vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxvání outsourcingu, upravuje § 12 a příloha xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxé vyhlášky rozumí představenstvo, správní rada při výkonu řídicí působnosti nebo jiný orgán s obdobnou řídicí působností, v závislosti na právní formx xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxrávní rada při výkonu kontrolní působnosti nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností, v závislosti na právní formě osoby, o kterou jde [§ 7 odst. 1 xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxhlíží, zda je řídicí a kontrolní systém účinný, ucelený a přiměřený, a poznatky z této činnosti alespoň jednou ročně vyhodnocuje. Kontrolní orgán dále xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxíslušných standardů, o adekvátnosti systému komunikace a uveřejňování informací a o celkové funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systéxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx compliance (tj. souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, vzájemného souladu vnitřních předpisů a souladu činností s právními a vnitřními přexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo právnické osoby zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu. Kontrolní orgán také stanoví zásady odměňovxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxx14 Sb. Řídicí orgán je povinen zajistit vytvoření řídicího a kontrolního systému a soustavné udržování jeho funkčnosti a efektivnosti, včetně
a)
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxávními předpisy,
c)
nastavení a udržování řídicího a kontrolního systému tak, aby zajistil adekvátnost informací a komunikace při výkonu činnosxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo střetu zájmů,
e)
vyčlenění odpovídajících a dostatečných kapacit pro výkon stanovených xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxoly, a
h)
zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování banky.
13.
Řídicí orgán je dále povinen zajistit stanovení celkové strxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků; tyto zásady musí zajistit, aby veškeré činnosti vykonávali kvalifikovaní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxost, znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon svých činností, požadavky na celkové znalosti a zkušenosti osob tvořících orgán nebo výbor, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a jejich prověřování.
15.
Řídicí orgán musí zajistit, že banka uplatňuje řádné řídicí, administrativní, účetní a další postupy a že všichni pracoxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxpy řízení, které zabezpečí plnění stanovených strategií, zásad, cílů a postupů a vedou k zamezení nežádoucím činnostem nebo jevům (kterými jsou např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxční uspořádání,
c)
strategii řízení lidských zdrojů včetně zásad podporujících rozmanitost v celkovém složení orgánů banky,
d)
strategii řxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
zásady systému vnitřní kontroly,
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxhodnutí řídicí orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje, také
a)
soustavu limitů včetně celkové akceptované míry rizika a případných vnitřně staxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xednotlivé typy rizik,
c)
vymezení a zásady systému vnitřní
alokace
nákladů a vnitřních cen, a
d)
vymezení a zásady přístupu k využívání outsoxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx mohla být přímo nebo zprostředkovaně zapojena riziková protistrana a k nestandardním operacím.
18.
Řídicí orgán dále schvaluje nové produktxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxitu. Řídicí orgán je povinen dohlížet na realizaci schválených strategií, zásad a cílů a další činnosti, zejména činnosti osob ve vrcholném vedení.
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxbnost a pravomoci, hlavní informační toky a vazby orgánů, výborů, jejich členů a dalších pracovníků a útvarů banky a v rámci konsolidačního celku pro účxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxovních a zajišťující funkční, efektivní a obezřetné řízení a výkon dalších činností, včetně činností rozhodovacích a kontrolních, a to způsobem neohxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxy pro výkon činností musí být vymezeny tak, aby se zamezilo vzniku možného střetu zájmů. V zájmu zajištění nezávislosti výkonu vnitřní kontroly a zamezxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxkce řízení rizik a výkon funkce compliance jsou vzájemně odděleny a výkon vnitřního auditu je nezávislý na jiných činnostech, jakož i na výkonu jiných kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxch činností musí být odděleno schvalování systémů a metod pro oceňování zajištění, řízení rizika úvěrového, tržního, likvidity, koncentrace a nadměxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxleně od činností souvisejících s bezpečností systému.
20.
Významným prvkem správy a řízení společnosti je systém odměňování osob, jejichž činnoxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí musí být i zásady pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn (tzv. bonusů), postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxování v bankách je uvedeno v příloze č. 1 vyhl. č. 163/2014 Sb. (uvedená ustanovení jsou transpozicí čl. 92 až 94 směrnice CRD IV). Některé aspekty pravxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe směrnice EP a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx7/2014, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady (EU) č. 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxesnění požadavků na odměňování je pak uvedeno v Obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k použitelné pomyslné diskontní sazbě pohxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx010, účinnost skončí 31.12.2016), Obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) - Guidelines on the data collection exercise regardinx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx the remuneration benchmarking exercise (EBA/GL/2014/08) (anglické znění uveřejněno 16.7.2014), Obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xegulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2015/22) (anglické znění uveřejněno 21.12.2015) a v úředním sdělení ČNB ze dne 18. září 2014 k výkonu činnosti bankx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx odpovídajících informačních toků uvnitř banky (interní reporting). Podrobná pravidla xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm, který zajistí, že příslušné orgány, výbory, jejich členové a další pracovníci a útvary mají pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtému banky a o celkové situaci banky (zveřejňování informací) stanoví vyhl. č. 163/2014 Sb. v § 24. Dále tato vyhláška v § 24 upravuje (poněkud nesystémxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxené na základě Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 22. prosince 2011 (ESRB/2011/3). Obecné povinnosti týkající se poskytování inforxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhl. č. 163/2014 Sb. v § 25.
III. Systém řízení rizik
23.
Systém řízení rizik tvoří ucelené zásady a postupy pro rozpoznávání a usměrňování finančxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nebo by mohl být poskytovatel finančních služeb vystaven, v jejich celku (holistic approach) i v jednotlivých součástech. Systém řízení rizik zahrnuxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxího prostředí a rizika likvidity,
-
účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik, a
-
účinné postupy přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x. 135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cenxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxradatelnou funkcí k zajištění dlouhodobé stability a životaschopnosti samotné banky, ale i stability bankovního sektoru a celého finančního systémxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxčním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti - základní informace (Příloha č. 2 - Základní cíle, prvky a parametry řídicího a kontxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxm trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti - základní informace (Příloha č. 2 - Základní cíle, prvky a parametry řídicího a kontrolxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxt systém řízení rizik tak, že poskytuje nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik, musí zabezpečit, že proces rozpoznávání rizik je zajištěn u všexx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxést a udržovat strategii řízení rizik, soustavu limitů používanou při řízení rizik, zásady kontrolních mechanismů a činností při řízení rizik a funkcx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxolném vedení. Také samotná funkce řízení rizik musí být nezávislá. Další požadavky na organizaci a výkon funkce řízení rizik upravuje vyhl. č. 163/201x xxx x x xxx
xxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
-
zásady pro posuzování a určování významnosti pro účely řízení rizik,
-
zásady řízení jednotlivých rizik (a to vždy rizika úvěrového, tržního, oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
-
zásady pro sestavení a úpravy pohotovostních plánů (včetně pohotovostního plánu pro případ krize likvidity), a
-
zásady pro vymezení povolexxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy, koncentrace a nadměrné páky (leverage). Banka je povinna řídit i další významná rizika, kterým může být vystavena (např. riziko reputační, riziko sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxolidačního celku atd.) a také celkově podstupované riziko. Základní součástí řízení rizik je povinnost udržovat přiměřené kapitálové nebo jiné krytx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxlková míra podstupovaných rizik nejsou patřičně kryty kapitálem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxy rizik:
-
riziko nových produktů, činností nebo systémů (§ 34),
-
úvěrové riziko (§ 35 a příloha č. 3),
-
zbytkové riziko spojené s používánxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxziko (§ 40 a příloha č. 6 a dále úřední sdělení ČNB ze dne 27. května 2011 k výkonu činnosti na finančním trhu - operační riziko v oblasti informačního sysxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxry - Měření operačního rizika, stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku a Obecné pokyny k řízení operačního rizika aktivit na trhu (uveřexxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxx xxkyny k alokaci nákladů a přínosů spojených s likviditou (uveřejněno 27.10.2010)],
-
riziko koncentrace (§ 42),
-
riziko nadměrné páky (§ 43),
x
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xxx
xxxxxná ustanovení zohledňují požadavky směrnice xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxové, riziko sekuritizace, tržní riziko a riziko likvidity) se zavedly nové kvalitativní požadavky a zavedly se zcela nové požadavky na řízení rizika nxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krize v letech 2008 až 2010 a jejich cílem je pokrytí dostatečně nepokrytých oblastí řízení rizik, například posílením požadavků zamezujících narušexx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxtém vnitřní kontroly zahrnuje podle zákona následující prvky:
-
vnitřní audit, a
-
průběžná kontrola dodržování právních povinností a povinnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxělení ČNB ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti - základní informace (Přxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx. č. 163/2014 Sb. Banka je povinna zavést a udržovat kontrolní funkce a mechanismy a postupy pro kontrolní činnost na všech řídicích a organizačních úrxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (liniová kontrola),
-
kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy, zejména kontrolu průběhu činností a transakcí, kontrolu řízení rizik, ověřxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxti a úplnosti vnitřních předpisů a soustavy limitů, kontrolu řízení střetů zájmů, kontrolu spolehlivosti bezpečnostních opatření, kontrolu schvalxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxsti, které banka outsourcuje, a
-
fyzickou kontrolu, která se zaměřuje zejména na omezení přístupu k hmotnému majetku, cenným papírům a jiným finaxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtroly je funkce compliance, jejímž hlavním úkolem je průběžná kontrola dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisůx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxkách a nesouladech, informování osob ve vrcholném vedení o připravovaných nebo nových právních předpisech a uznávaných standardech a poskytování daxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vnitřního auditu, který pokrývá uceleně a propojeně veškeré činnosti banky a zaměřuje se na odhalování nedostatků a rizik (risk-based auditing). Vnixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxučení k zajištění nápravy zjištěných nedostatků. Působnost funkce vnitřního auditu se vztahuje zejména na:
-
dodržování pravidel obezřetného poxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro určování kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku - IRB, IMA, AMA) a interních modelů a systém vnitřní kontroly,
-
finaxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxckých a dalších informací, včetně- informací poskytovaných orgánům povinné osoby, informací poskytovaných klientům a uveřejňovaných informací, a
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx
xři výkonu vnitřního auditu musí být prováděny tyto činnosti:
-
sestavení analýzy rizik, a to alespoň jednou ročně,
-
sestavení strategického a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xx vnitřní audit bank je uveden v příloze č. 8 vyhl. č. 163/2014 Sb.
V. Zajištění důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti orgánů banky a jejicx xxxxx
xxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady). Tyto předpoklady je nutné zajistit jak u jednotlivých členů orgánů, tak ve vztahu k jednotlivému orxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x transpozici požadavků čl. 91 odst. 1 a 7 směrnice CRD IV. Ohledně požadavků na důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenosti viz komentář k § 8 odstx xx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxgán jako celek a jeho členové mají pro výkon svých činností vhodné odborné, časové a další předpoklady a věnují jim odpovídající a dostatečné kapacity. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxně ve vztahu k řídicímu orgánu vyhl. č. 163/2014 Sb. (v § 19 odst. 1) stanoví, že banka je povinna přijmout opatření, která vedou k zajištění, že řídicí orxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Obdobně se tyto požadavky uplatní na výkonný výbor a jeho členy.
K odst. 2 a 3
VI. Účinnost, ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního systému
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt systému správy a řízení a čl. 74 odst. 2 směrnice CRD IV, který stanoví, že systémy vnitřní správy a řízení banky musí být komplexní a úměrné povaze, rozsxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxém banky má být účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností banky. K požadavku ucelenoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x x x xxxxxxxx xe banka má splňovat požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a jeho součásti s ohledem na svou velikost, model svého podnikání, jeho složitost a x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k vývoji prostředí, v němž podniká, včetně vývoje v oblasti řádné správy a řízení. Požadavek přiměřenosti je vyjádřením principu proporcionality, ktxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxnky (pravidlo comply or explain). Banka je povinna ověřovat a pravidelně hodnotit účinnost, ucelenost a přiměřenost svého řídicího a kontrolního sysxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xfektivnosti řídicího a kontrolního systému upravuje vyhl. č. 163/2014 Sb. (v § 51). Ohledně zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému auditorex xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x xx x
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxěrnice CRD IV zákon stanoví základní pravidlo, že banka je povinna zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na individuálním základě. Z této povinnxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxdu podle směrnice CRD IV a nařízení CRR, je zahrnuta do dohledu na konsolidovaném základě nad danou institucí a jsou splněny další podmínky uvedené v člx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném základě, pokud je daná banka ovládající bankou nebo odpovědnou bankou v konsolidačním celku (§ 26d odst. 1). Pokud má banka povinnost zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zavedla řídicí a kontrolní systém vyžadovaný zákonem o bankách. Tuto povinnost banka nemá pouze v případě, pokud by zavedení takového řídicího a kontrxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxe CRD IV). Pokud má banka povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, musí také zajistit, aby kontrolní a řídicí syxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxčního celku a pro účely výkonu dohledu.
K odst. 7
VIII. Prováděcí předpisy k řídicímu a kontrolnímu systému
xxx
xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxngování orgánů a výborů banky. Touto vyhláškou je vyhl. č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennýmx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xx xx xxxxxšky a dále v příloze č. 1, č. 2 a č. 7 vyhlášky (působnosti, pravomoci, složení a fungování kontrolního orgánu jsou upraveny v § 13 až 15 a v případě řídixxxx xxxxxx x x xx xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx x xx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxraven v § 46 až 51 vyhlášky a dále v příloze č. 8 a 9 vyhlášky.
43.
ČNB je zmocněna k vydání vyhlášky jen za předpokladu, že podrobnější požadavky xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxzhodnutím Evropské komise. V současnosti se jedná zejména o následující předpisy EU k některým aspektům pravidel odměňování:
a)
nařízení Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxích a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil institucex
xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití prx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xejména při aplikaci požadavků na řídicí a kontrolní orgán banky, které lze v případě pobočky aplikovat jen na vedoucího pobočky.
Související ustanxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xystému, § 26d odst. 1 - definice konsolidačního celku, § 26f odst. 1 písm. a) - povinnosti ovládající banky a odpovědné banky
Související předpisxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xegulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnostx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovox xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxřízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr,
Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBAx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbě pohyblivé složky odměny (EBA/GL/2014/01) (uveřejněno 27.3.2014),
Obecné pokyny o zásadách a postupech při odměňování (CP42) (uveřejněno 10xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxding high earners (EBA/GL/2014/07) (anglické znění uveřejněno 16.7.2014),
Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) -- Guidelines ox xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxtví (EBA)
Guidelines on sound remuneration policies under
Articles
74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxry
odměňování,
úřední sdělení ČNB ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(Výbory kontrolního orgánu banky)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Banka, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtrolního orgánu. Na základě zmocnění uvedeného v odst. 3 ČNB určila v § 15 odst. 5 vyhl. č. 163/2014 Sb. jako kritérium pro posouzení významnosti banky sxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxestičních zprostředkovatelů) na daném trhu dosahuje nebo přesahuje 5%. Banka, která splňuje toto kritérium, je povinna ustanovit:
a)
výbor pro rixxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x
xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxD IV).
2.
Kromě uvedených výborů musí banka vytvářet výbor pro audit za podmínek stanovených zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Banka, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xloženy z nevýkonných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výbory kontrolního orgánu banky (a takto jsou tyto výbory označeny i ve vyhl. č. 163/2014 Sb.). Ustanovením § 8c odst. 7 byla ČNB zmocněna, aby vyhláškox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxdeného zmocnění ČNB v § 15 odst. 2 vyhl. č. 163/2014 Sb. stanovila bance povinnost, že pokud banka zřizuje z vlastního rozhodnutí nebo na základě právníxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxanizačního uspořádání a informačních toků banky. Odpovědnost kontrolního orgánu nelze přenést na jeho výbor, ledaže jiný právní předpis stanoví jinxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu obdobně na její kontrolní orgán a jeho členy a taková činnost kontrolního orgánu se považuje za zvláštní kontrolní činnost kontrolního orgánu.
4x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xe poskytování poradenství kontrolnímu orgánu pro přístup banky k riziku, její strategii v oblasti rizik a akceptované míře rizika a je kontrolnímu orgxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxídky klientům plně zohledňuje model podnikání banky a její strategii v oblasti rizik. V působnosti výboru pro odměňování je příprava návrhů na rozhodnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxzhodnutí musí výbor pro odměňování přihlížet nejen k dlouhodobým zájmům společníků banky, investorů a ostatních zúčastněných stran, ale i k veřejnémx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxé vyváženost odborné způsobilosti a zkušeností a rozmanitost složení daného orgánu jako celku), navrhování popisu činností a schopností požadovanýxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a činnost vedoucího orgánu (alespoň jednou ročně); hodnocení důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti jednotlivých členů vedoucího orgáxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
Související ustanovení:
§ 8 odst. 1 - vedoucí orgán banky, § 8b - řídicí a kontrolní systém
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlního systému ze strany ČNB)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Komentované ustanovenx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxk a jejich průběžné vyhodnocování.
2.
Podle čl. 450 nařízení CRR jsou banky povinny zveřejnovat informace o svých zásadách odměňování. Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x bankovním sektoru. Tyto informace je pak ČNB povinna poskytnout Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA).
3.
ČNB je dále povinna sledovat, jestlx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxo regulátora vyplývá z čl. 77 odst. 2 směrnice CRD IV.
4.
Zvláštní pozornost je ČNB povinna věnovat interním přístupům bank. Interním přístupem se rxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx
xx
xxístup k úvěrovému riziku založený na interním ratingu podle čl. 143 odst. 1 nařízení CRR (IRB - Internal Ratings Based Approach),
b)
přístup k nettxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxření operačního rizika podle čl. 312 odst. 2 nařízení CRR (AMA - Advanced Measurement Approaches),
e)
metoda interního modelu pro výpočet expozix xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xl. 259 odst. 3 nařízení CRR (ISA - Internal Assessment Approach).
5.
V souladu s čl. 78 odst. 2 a násl. směrnice CRD IV je ČNB povinna sledovat obxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kvalitu interních přístupů banky a přijmout opatření k nápravě, pokud interní přístup vede k podhodnocení kapitálových požadavků banky.
6.
V souxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxstabilitě banky nebo systémové nestabilitě.
7.
S ohledem na čl. 86 odst. 3 směrnice CRD IV je ČNB povinna shromažďovat informace, které banky zveřxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxí rady. Tyto informace je pak ČNB povinna poskytnout Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA).
Související ustanovení:
§ 8b - řídicí a kontrolnx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitosti stanov akciové společnosti upravuje z. o. k. v § 250 odst. 2. Jedná se o tyto obsahové náležitosti:
a)
obchodní firma a předmět podnikání nebo čxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizoványx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxní na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xlenů představenstva nebo dozorčí rady,
g)
jiné údaje, stanoví-li tak zákon o obchodních korporacích.
Při založení společnosti musí stanovy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxk. vyplývá, že stanovy akciové společnosti musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat také údaj o sídle.
3.
Nad rámec obecných požadavků, kxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxlo vhodnější, pokud by zákon mluvil o organizační struktuře banky. Obvyklá organizační struktura banky se skládá z ústředí (centrály) a pobočkové sítxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxaxi neustále dochází v bankách k organizačním změnám, které reagují na -neustále se měnící podmínky, ve stanovách se obvykle uvádí organizační struktxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxtutárního orgánu, členů správní rady a členů dozorčí rady banky). Dříve se podle tohoto ustanovení měla ve stanovách upravit pravomoc a odpovědnost vexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxba, která zastává výkonnou řídicí funkci, s níž je spojena působnost a odpovědnost vymezená stanovami). Zákonem, kterým se transponovala směrnice CRx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi) byl pojem vedoucí zaměstnanec banky ze zákona vypuštěn a v komentovaném ustanovení byl nahrazen členy vedouxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxvena právními předpisy (např. pravomoc a odpovědnost představenstva je upravena v § 435 a násl. z. o. k., pravomoc a odpovědnost statutárního ředitele x x xxx xxxxx x x x x xxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x x x x xxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx x xxxxx xx xx k.). Proto je zcela nadbytečné, aby se ve stanovách banky opakovaly pravomoci a odpovědnosti členů orgánů banky, které jsou již upraveny právními předxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxsů. K uvedené otázce viz také komentář k § 8 odst. 8, podle kterého ve stanovách musí být uvedena působnost statutárního orgánu a správní rady nebo dozorčx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxavomoc a odpovědnost dalších pracovníků ústředí a poboček, popřípadě jiných organizačních jednotek banky, oprávněných k provádění bankovních obchxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxí na měnící se podmínky, je vhodné také tyto údaje uvádět ve stanovách banky jen na určitém stupni obecnosti. V opačném případě by stanovy byly předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xstanovení poněkud pochybná.
x xxxxx x
6.
Byť zákon výslovně nestanoví, komu je daná povinnosx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxy u ČNB. Určité pochybnosti mohou vznikat kolem otázky, co lze rozumět ověřenou kopií stanov, protože dokument, který by bylo možné označit za originál xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx proto uložit tuto veřejnou listinu, resp. její ověřenou kopii. Vzhledem k tomu, že sbírka listin obchodního rejstříku je veřejně dostupná na internetxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu, protože bez této povinnosti bank by ČNB musela sama monitorovat sbírku listin obchodního rejstříku, jestli u některé banky nedošlo ke změně.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxx xxxxx
Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
Podle článku 94 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmž členské státy mohou akcionářům banky umožnit schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny za předpokladu, že cexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xalná hromada banky rozhodla o uvedeném navýšení pohyblivé složky odměny.
2.
Uvedená pravidla odměňování se vztahují na osoby, jejichž pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxvým vlivem“), se určují na základě kvalitativních kritérií uvedených v čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 a kvantitativníxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xizikovým vlivem lišit.
K odst. 2 až 4
3.
Podrobnější postup při schvalování vyššího podílu pohyblivé složky odměny valnou hromadou banky původně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxm, aby uvedené otázky upravovala vyhláška, byl zákon novelizován v tom smyslu, že postup při schvalování vyššího podílu pohyblivé složky odměny valnox xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxanspozicí směrnice MiFID II). Obdobně byla tato otázka upravena i v zák. č. 256/2004 Sb. a v zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvechx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxného valné hromadě, přičemž návrh může valné hromadě předložit jen představenstvo, resp. správní rada (odst. 2),
b)
přijetí rozhodnutí valné hromxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxx xxxxx xxomada sníží poměr pohyblivé složky odměny (ať již změnou nebo zrušením svého předchozího rozhodnutí), pak musí banka upravit odměňování dotčených osxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxky odměny stane účinným, zanikne právo na výplatu zrušené části pohyblivé složky odměny, i když toto právo vzniklo před rozhodnutím valné hromady o sníxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Případné snížení poměru pohyblivé složky odměny pod 100 % pevné složky odměny již není v působnosti valné hromady.
K odst. 7
6.
Představenstvo (xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxvým vlivem nad 100 % pevné složky odměny. ČNB může požadovat od banky prokázání skutečnosti, že navrhované navýšení nepovede k porušení obezřetnostníxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xbjem pohyblivé složky odměny až o 25 %, pokud je pohyblivá složka odměny vyplacena prostřednictvím nástrojů se splatností alespoň 5 let. Nástroje, ktexx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxnoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé sxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxm. c) - výbor pro odměňování
Související předpisy:
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se dopxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxh kritérií k určení kategorie zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce,
nařízení Komise v přenesenx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xlek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
Vzhledem k tomu, že obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě (§ 1 odstx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxch jeho změn ČNB anachronismem. Z hlediska ČNB však usnadňuje výkon dohledu, protože bez této povinnosti bank by ČNB musela sama monitorovat, jestli u nxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxší opodstatnění.
Související ustanovení:
§ 9 odst. 3 - povinnost uložit stanovy banky u ČNB
Související předpisy:
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x x x
xx
xxxxxxxvané ustanovení je transpozicí čl. 71 směrnice CRD IV. Banka je povinna zavést pro své pracovníky mechanismus interního hlášení porušení nebo hrozícíxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xa základě zmocnění obsaženého v odst. 3 ČNB tento mechanismus blíže upravila v § 47 odst. 2 a § 50 vyhl. č. 163/2014 Sb. Mechanismus interního hlášení poxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxmunikační kanál. Uvedený mechanismus má být pro všechny pracovníky soustavně a spolehlivě dostupný a má zachovávat důvěrnost zdroje informací v přípxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadně přijatých na základě hlášení. Pracovník, který takové hlášení učiní, má být plně chráněn, zejména před nerovným jednáním, odvetným opatřením nexx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxy jejich komunikační kanály. Pravidla pro interní hlášení porušení musí být součástí vnitřních předpisů banky (§ 10 odst. 6 vyhl. č. 163/2014 Sb.). Účixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxní porušení nebo hrozícího porušení zákona o bankách, prováděcích předpisů k nim a přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xsoby. O svém mechanismu hlášení porušení je ČNB povinna informovat na svých internetových stránkách. ČNB je dále povinna stanovit pravidla pro přijímxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxík banky, také jeho ochranu před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení.
Související ustanovení:
§ 8b - řídicí a kontrolní xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Pravidla jednání s klienty)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxžeb. Provozními prostory jsou prostory, které jsou přístupné klientům a ve kterých banka poskytuje své služby (typicky pobočky a jiná obchodní místa)x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxskytováno prostřednictvím internetu nebo dalších komunikačních kanálů (např. mobilní telefony), tj. mimo provozní prostory bank. Zákonodárce zatxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
2.
Informace musí být poskytnuty o bankovních službách, které banka nebo pobočka zahraniční banky poskytxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxíry také investiční služby (§ 4 z. p. k. t.). Komentované ustanovení se ale týká jen bankovních služeb. Předmětným ustanovením nejsou dotčeny povinnosxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xředsmluvní informace podle § 94 a násl. , o spotřebitelském úvěru, nebo podle § 123 a násl. zák. č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
3.
Informace o banxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xbsaženy. V praxi jsou nejčastěji tyto informace obsaženy ve smluvních dokumentech bank. Banky obvykle část obsahu uzavíraných smluv s klienty určí odxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxm svých obchodních podmínek a sazebníků. Informace o poskytovaných službách však mohou být obsaženy i v jakýchkoliv jiných dokumentech, které jsou k dxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxh provozních prostorách poskytovat i informace o tom, jakého platebního sytému se banka účastní. Smysl tohoto požadavku je nejasný, protože z hlediskx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxního systému. Banky působící v ČR jsou účastníky systému mezibankovního platebního stylu CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
5.
Jedná se o nová ustanovení, která jsou transpozicí čl. 16 směrnice EP a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů ("směrnice DGSD"). Podle odsxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem finančního trhu, který vznikl na základě zák. č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, transformací dřívějšxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxy, který je spravován Garančním systémem finančního trhu. Garanční systém finančního trhu vedle jmění tvořeného Fondem pojištění vkladů spravuje taxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxují právní předpisy upravující pojišťovnictví. V souladu s odst. 5 je Garanční systém finančního trhu povinen uveřejnit na svých internetových stránxxxx xxxxxxxxx xx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x
xxxxxxx xxx xýplatě z Fondu pojištění vkladů.
6.
Obsahové náležitosti informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů, který musí banky a poxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxdu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta (podle vzoru obsaženého v příloze I směrnice DGSD, který současně obsahuje i podrobný návod na vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnčního trhu (Fondem pojištění vkladů); otázku, které vklady jsou pojištěny, a které nikoliv, upravuje § 41c,
-
výše limitu pojištění na jednoho vkxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxačení, pod kterými daná banka vykonává svoji činnost (smyslem uvedeného požadavku je, aby
klient
nenabyl mylného dojmu, že má své vklady rozloženy v rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravuje § 41f),
-
lhůta pro výplatu v případě selhání banky (tyto otázky upravuje § 41d),
x
xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčního trhu (Fondu pojištění vkladů),
-
informace o tom, že další informace jsou k dispozici na internetové stránce Garančního systému finančního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xazyce nebo v jazyce, na kterém se banka nebo pobočka zahraniční banky s klientem dohodla (obvykle se zřejmě bude jednat o jazyk, ve kterém je sjednána příxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xebo před přijetím vkladu. Pod pojmem "přijetí vkladu" nelze rozumět přijetí peněžní částky na účet např. při úhradě na účet v rámci platebního styku, alx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxu § 2676 a násl. obč. zák.). Informační přehled se musí poskytnout všem klientům, bez ohledu na to, jestli je jejich vklad pojištěn, či nikoliv. Banka nebx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxání vkladu. Potvrzení klienta může být uvedeno přímo na formuláři informačního přehledu, zákon ale nevylučuje uvedení tohoto potvrzení v jiném dokumxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx elektronického bankovnictví, může mu banka informační přehled poskytnout také prostřednictvím tohoto systému. Aby bylo možné klientovi poskytnoux xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxení smlouvy o účtu, resp. k přijetí vkladu (jinak by nebylo možné dodržet požadavek, že informační přehled se musí poskytnut před uzavřením smlouvy o účxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx protože odst. 2 vyžaduje, aby
klient
byl informován v rozsahu informačního přehledu, nikoliv ve formě informačního přehledu. I v takovém případě všax xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xbdržel.
Klient
může ve všech případech požádat také o poskytnutí informačního přehledu v listinné podobě. Požadavek poskytnout informační přehled xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxronického bankovnictví. Z požadavku, že banka musí písemné potvrzení klienta o tom, že informace obdržel, uchovávat po celou dobu trvání vkladu, lze dxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxje, pokud je informační přehled poskytnut klientovi jen při sjednání první smlouvy o účtu, resp. vkladu s bankou.
9.
Přechodné ustanovení zák. č. 3xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxly smlouvu o účtu nebo od nich přijaly vklad přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, poskytly informační přehled o systému pojištění pohledávek x xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxenti, ale aby jej obdrželi i stávající klienti bank a poboček zahraničních bank. Stávajícím klientům, kteří využívali systémy elektronického bankovxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xa to, jestli byl jejich vklad pojištěn, či nikoliv. V tomto případě banka a pobočka zahraniční banky nebyla povinna zajistit písemné potvrzení klienta x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxštění pohledávek z vkladů před uzavřením smlouvy o účtu nebo před přijetím vkladu, zákon ukládá povinnost, aby informační přehled byl klientům poskytxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxespoň jeden účet nebo vklad, bez ohledu na to, jestli je jejich vklad pojištěn, či nikoliv. Postačí ale, aby se tyto roční informace poskytly klientovi jxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxektronické podobě a v případě, že
klient
využívá systém elektronického bankovnictví, i prostřednictvím takového systému (pokud
klient
požádá o inxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxí banky není povinna zajistit písemné potvrzení klienta o tom, že informační přehled obdržel. Banka však musí být schopna případně prokázat, že povinnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxi účtů (resp. vůči všem majitelům účtu, je-li jich více), neznamená to ale, že by se informační povinnost měla plnit vůči osobám, které mohou mít ve vztahx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxí instituci, nikoliv však klienty platební instituce).
11.
Od xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxišovat povinnost periodicky informovat klienta o tom, že pohledávka z jeho vkladu podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxům, které jsou pojištěny. Obsahem této informace je pouze údaj o tom, že vklad je pojištěn a že další informace jsou obsaženy v informačním přehledu o sysxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxím přehledu). Informace o tom, že určitý vklad není pojištěn, se na výpisech uvádět nemusí. Není ale přípustné, aby výpisy z účtů nebo obdobné dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x nepojištěné vklady.
12.
U jiných vkladů než účtů je banka povinna uvést informaci o pojištění vkladu jen v případě, že klientovi dokument obdobný vxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxjištění vkladu poskytovat, protože tato informační povinnost se uplatní jen v případě, že banka takový dokument klientovi poskytuje. Neplatí to naopxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxů banka musí periodicky (alespoň jednou ročně) poskytovat jen informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů podle poslední věty odst. 3.
x xxxxx x
13.
Uvedené ustanovení platí jen pro pobočky bank z jiného než členského státu, protože ve vztahu k bankám se sídlem v EU pxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxé žádají o úvěry, přičemž toto vysvětlení na požádání poskytnou písemně. Správní náklady na poskytnutí vysvětlení musí být přiměřené k výši úvěru." Poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxchny právnické a fyzické osoby. Důvody této přísnější úpravy pro pobočky bank z nečlenských zemí EU/EHP jsou nejasné. Navíc je uvedené ustanovení v příxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxbitele o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, pokud je výsledek tohoto vyhledávání důvodem neposkyxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxe je v zájmu ČNB. Smyslem uvedeného ustanovení je usnadnit výkon dohledu nad bankami, protože banka je povinna na žádost ČNB předložit doklady týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx zákony připouští, aby určité dokumenty byly ČNB předkládány v anglickém jazyce (např. prospekt cenného papíru podle § 36g odst. 2 z. p. k. t.), bylo by vhxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který je dnes jazykem obecně používaným na finančních trzích.
K odst. 9
15.
Podle tohoto ustanovení je banka a pobočka zahraniční banky povinna kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxlosti stanoví, že součástí vnitřních předpisů banky musí být pravidla evidování reklamací a stížností klientů, jejich vyřizování a sledování přijatxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xnformace o bankovních službách podle odst. 1 se mají poskytovat v českém jazyce, informační přehled o pojištění pohledávek z vkladů podle odst. 2 a 6 se mx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxedním jazyce, popřípadě jazycích státu, na jehož území banka působí. Skutečnost, že v jediném paragrafu se zavádějí tři různé jazykové režimy pro infoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x pojištění pohledávek z vkladů
Související předpisy:
čl. 431 odst. 4 nařízení CRR,
čl. 16 a příloha I směrnice EP a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§ 89 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
vyhl. č. 12/2016 Sb., o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
Uveřejňování informací pobxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x x x
xx
xxxnam uvedených ustanovení je poněkud omezený, protože platí jen pro pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP. V současnosti v ČR působí několik pxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxoby z jiného než členského státu EU/EHP, které budou zvažovat vstup na český bankovní trh, podnikat v ČR namísto poboček s využitím ovládané osoby, kterx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s cennými papíry), protože vstup pobočky z jiného než členského státu EU/EHP na bankovní trh představuje zvýšené riziko (zejm. vzhledem k případné nedxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo podnikání uvedeny v části osmé nařízení CRR (čl. xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxjí banky působící v ČR navíc povinnost uveřejňovat další informace uvedené v § 11b (viz komentář k tomuto ustanovení).
3.
Regulace poboček bank z jxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx IV pouze v čl. 47 odst. 1 ukládá členským státům povinnost, aby pobočkám bank z nečlenských států nestanovovaly podmínky, které by je zvýhodňovaly oprxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxné s povinnostmi, které jsou uloženy předpisy EU bankám se sídlem v EU/EHP (viz také § 15 odst. 2).
4.
Pobočka banky z jiného než členského státu EU/EHx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxt. 6 stanovila ve vyhl. č. 163/2014 Sb. obsah těchto údajů určených k uveřejnění, a dále formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování těxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxo vyhlášky. Pro banky se sídlem v EU/EHP je obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání upraven v čl. 436 až 442 nařízení CRR.
5.
Povinnostem xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x čl. 13 odst. 2 nařízení CRR.
K odst. 3 a 4
6.
Možnost neuveřejnit informaci o plnění pravidel obezřetného podnikání z důvodu, že se jedná o informacxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxní informací je pro banky se sídlem v EU/EHP upravena v čl. 432 odst. 3 nařízení CRR.
K odst. 5 a 6
7.
Ustanovení o tom, že
auditor
ověřuje údaje o kapixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxtních odstavců xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxd zavádějící. ČNB na základě zmocnění obsaženém v odst. 6 stanovila ve vyhl. č. 163/2014 Sb. obsah údajů ověřovaných auditorem. Tyto otázky jsou upravxxx x x xxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxků na uveřejnění stanovených informací, včetně posuzování přiměřenosti uveřejněných informací a jejich případného doplnění, je pro banky se sídlem x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxst. 2 - vyhl. o požadavcích pro činnost poboček bank z jiných než členských států EU/EHP
Související předpisy:
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxrmací o kapitálu uložené institucím podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013,
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxodníků s cennými papíry
uveřejňování informací
Uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami
JUDr.
Štefan
Elek,
Phxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxízení CRR (čl. 431 až 455 nařízení CRR). Proto tyto povinnosti nemohou být upraveny vnitrostátním právem. Kromě povinností uveřejňovat údaje o plněnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx 163/2014 Sb. rozsah těchto údajů určených k uveřejnění bankami, a dále formu, způsob, strukturu a lhůty uveřejňování údajů, a periodicitu uveřejňovxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx x xx xxxxx xx x xxx x xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xx x xx xxto vyhlášky.
K odst. 2, 3 a 7
2.
Předmětné ustanovení je transpozicí čl. 106 odst. 2 směrnice CRD IV, které vyžaduje, aby banky, na které se vztahují pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xropojení (viz § 4 odst. 6), o řídicím a kontrolním systému banky [viz § 8b odst. 1 písm. a) až e)] a řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku (viz § xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xyhl. č. 163/2014 Sb. a dále v příloze č. 10 a 11 této vyhlášky. Předmětné údaje mohou být uveřejněny i tím, že povinná banka uveřejní odkaz na místo, kde jxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx x x xx xyhl. č. 163/2014 Sb., ačkoliv k tomu v odst. 7 písm. a) nebyla zmocněna.
K odst. 4 a 7
3.
Banka je povinna uveřejňovat údaje o plnění pravidel obezřetnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xV však [v čl. xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxmé nařízení CRR častěji než jednou ročně a stanovit termíny zveřejňování. Předmětným ustanovením je ČNB zmocněna, aby stanovila bankám kratší než roxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xohoto ustanovení může ČNB vyhláškou stanovit nejen periodicitu, ale i lhůty a způsob uveřejňování těchto informací. Periodicitu (čtvrtletní), lhůtx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x xx x
xx
xxdle čl. 90 směrnice CRD IV mají banky povinnost uveřejnit ve své výroční zprávě také údaj o návratnosti svých aktiv (ukazatel ROA - return on assets). Člxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxkonodárce tento požadavek promítl do zákona jako zveřejnění informací o dodržování požadavků na řídicí a kontrolní systém. V odst. 7 písm. c) je ČNB zmoxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx uveřejňování těchto údajů. Tyto otázky jsou upraveny v § 93, § 96, § 97, § 99 a § 101 vyhl. č. 163/2014 Sb. a dále příloze č. 10 a 11 dané vyhlášky.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxnsolidačního celku, § 11a - uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu, § 26f odst. 1 - povinnosti ovládající banky a odpovědxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování informací o kapitálu uložené institucím podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
uveřejňování informací
(Uveřejňování informací podle jednotlivých zemí)
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx CRD IV, který požaduje, aby banky zveřejňovaly stanovené informace na konsolidovaném základě za účetní období a s rozlišením podle jednotlivých členxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxíloze roční účetní závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky a podléhají ověření auditorem v souladu se směrnicí EP a Rady 2006/43/ES o povinném audxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxací pobočkami bank z jiného než členského státu, § 11b - uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami
Související předpisy:
prováděxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxné institucím podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013,
směrnice EP a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročníxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Povinnost jednat obezřetně)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
Uvedené usxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xetech 1998 až 1999, která se projevila sérií kolapsů menších bank, turbulencemi na finančních trzích a nutností následné sanace státem ovládaných banxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxerým jsou vystaveni věřitelé banky, v první řadě její vkladatelé. Základní funkcí, kterou banka plní v ekonomice, je funkce finančního zprostředkovaxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxý sektor v čele s deficitně hospodařícím státem), které mají aktuálně nedostatek finančních prostředků. Základní činností banky je proto přijímání vxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků bank, v důsledku čehož banky provozují své podnikatelské aktivity s využitím zdrojů svěřených jim vkladateli. S ohledem na tuto skutečnost musx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kolaps poškodit nejen vkladatele, ale celou ekonomiku (což ostatně demonstrativně ukázala globální finanční krize v letech 2008 až 2010). Proto je poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxní, na rozdíl od zákona o bankách v právních předpisech EU takto explicitně vyjádřen, tento požadavek prostupuje také celou regulací bankovnictví i nx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxvestičními podniky", a z názvu nařízení CRR, které je nařízením "o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky". Obecný poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxdavky na
kapitál
, požadavky na omezení velkých expozic, požadavky na likviditu, požadavky na reporting, požadavky na zveřejňování informací nebo poxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvením zákona o bankách.
4.
Ustanovení o obecném požadavku jednat obezřetně není transpozicí žádného ustanovení práva EU, proto formálně lze toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx specifických obezřetnostních požadavků, které vyplývají z právních předpisů EU, aplikuje i na pobočky bank se sídlem v členských státech EU/EHP, ktexx xxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xako celku, ale tuto povinnost musí především dodržovat členové orgánů banky. Členové orgánů banky musí jednat s péčí řádného hospodáře (§ 159 obč. zák. x x xx xxxxx x xx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě a nezávisle a věnovat výkonu své funkce dostatečnou časovou kapacitu (blíže viz komentář k § 8 odst. 4). Jedním z prvků jednání s péče řádného hospodáře xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxovat také zájmy vkladatelů banky z hlediska návratnosti jejich vkladů a zohledňovat a posuzovat také bezpečnost a stabilitu banky. Povinnost jednat oxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxedňovat a posuzovat také zájmy vkladatelů banky z hlediska návratnosti jejich vkladů a zohledňovat a posuzovat také bezpečnost a stabilitu banky.
K xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxna o bankách z roku 1998 (zák. č. 165/1998 Sb.). Uvedené ustanovení bylo reakcí na tzv. tunelování bank, ke kterému docházelo v 90. letech minulého stolxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv, které jsou pro banku nápadně nevýhodné. Zákaz se tedy nevztahuje na jakékoliv nevýhodné smlouvy, ale jen na takové, jejichž nevýhodnost je zřejmá i nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxření nebyly nápadně nevýhodné a staly se jimi až později v důsledku změny okolností. Typicky například nelze považovat za nápadně nevýhodnou smlouvu vx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx banku nápadně nevýhodnou. Za nápadně nevýhodné smlouvy ve smyslu komentovaného ustanovení proto nelze považovat ani odvážné smlouvy (ve smyslu § 275x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxichž základě je banka povinna poskytnout plnění zjevně neodpovídající poskytované protihodnotě.
8.
Nápadně nevýhodné smlouvy ve smyslu komentxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxonem, ale i zjevně narušují veřejný pořádek. Vzhledem k tomu, že nápadně nevýhodné smlouvy podle komentovaného ustanovení jsou absolutně neplatné, nxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může založit trestněprávní odpovědnost příslušného zaměstnance banky (porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxužby, § 8 odst. 4 - požadavky na výkon funkce člena orgánu banky
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxenských států EU/EHP. Význam komentovaných ustanovení je poněkud omezený, protože platí jen pro pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP. V soxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůj záměr motivovat případné osoby z jiného než členského státu EU/EHP, které budou zvažovat vstup na český bankovní trh, podnikat v ČR namísto poboček s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry), protože vstup pobočky z jiného než členského státu EU/EHP na bankovní trh představuje zvýšené riziko xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xařízení CRR (čl. 92 až 94), proto tyto požadavky nadále nemohou být upraveny ve vnitrostátních předpisech (ohledně kapitálových požadavků na banky vxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxna v čl. 25 až 91 nařízení CRR.
Celkový objem rizikové expozice a kapitálové požadavky:
-
k úvěrovému riziku jsou stanoveny v čl. 107 až 311 nařízení xxxx
x
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
x
x xxxořádacímu riziku jsou stanoveny v čl. 378 až 380 nařízení CRR,
-
k riziku úvěrové úpravy v ocenění jsou stanoveny v čl. 381 až 386 nařízení CRR.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx banky xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxpozice, přičemž tento poměr se vyjadřuje v procentech. Kapitálový poměr je stanoven pro pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP ve výši 8%, tjx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxého státu navíc nesmí klesnout pod minimální výši finančních zdrojů poskytnutých jí zahraniční bankou podle § 5 odst. 4 písm. a), tj. pod 500 milionů Kč.
xx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx3/2014 Sb. (§ 54 až 62). V § 54 odst. 2 vyhl. č. 163/2014 Sb. je stanoveno, že pobočka banky z jiného než členského státu postupuje při výpočtu kapitálovéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxho než členského státu EU/EHP jsou upravena v § 55 a § 56 vyhl. č. 163/2014 Sb. Pravidla pro určení celkového objemu rizikové expozice jsou upravena v § 57 xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxavku k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku také interní přístupy, resp. interní modely:
a)
přístup k úvěrovému riziku založený na interním ratixxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodle čl. 221 nařízení CRR (IMA - Internal Model Approach),
c)
přístup ke kolaterálu a expozicím založený na vlastních odhadech podle čl. 225 nařízxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxt Approaches),
e)
metoda interního modelu pro výpočet expozic podle čl. 283 a 363 xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxní CRR (ISA - Internal Assessment Approach).
6.
Na základě zmocnění v odst. 4 písm. a) ČNB v § 57 vyhl. č. 163/2014 Sb. umožnila pobočkám bank z jixxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z jiného než členského státu EU/EHP začít používat interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku, nebo již používaný interní přístup nebo podmíxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxzné podmínky pro používání interního přístupu. Podle odst. 4 písm. b) je ČNB zmocněna, aby vyhláškou určila interní přístupy, k jejichž používání a změxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxího přístupu. Náležitosti žádosti o předchozí souhlas ČNB s používáním interního přístupu a se změnou používaného interního přístupu jsou upraveny v x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xtátu EU na území ČR, § 12 - povinnost jednat obezřetně, § 12b - externí úvěrové hodnocení u pobočky banky z jiného než členského státu EU/EHP, § 13 - pravxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1556 ze dne 11. června 2015, kterým se dxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující významné expozice a limity pro interní přístupy ke specifickému riziku v obchodním portfoliu,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxěcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbí týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních EP a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012,
prováděcx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxdexy podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013,
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxngu a pokročilého přístupu k měření,
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení EP a Raxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 526/2014 (externí odkaz) ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, poxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxenění,
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 525/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxje nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy určující, co představuje úzkou spojitost mezi hodnotou krytých dluhopisů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxěrnice EP a Rady 2002/87/ES a nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění výpočtu specifických a obecných úprav o úvěrové riziko,
prováděcí nxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nařízením EP a Rady (EU) č. 575/2013,
(Externí úvěrové hodnocení u pobočky banky z jiného než členského stxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxy bank z jiných než členských států EU/EHP, proto je praktický význam tohoto ustanovení značně omezený. V současnosti v ČR působí několik poboček zahraxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxtálových požadavků externí úvěrové hodnocení, pouze pokud bylo vydáno nebo uznáno ratingovou agenturou nebo jinou obdobnou regulovanou osobou (viz xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní upraveny v čl. 135 až 141 a v čl. 267 až 270 nařízení CRR. Proto pro banky tyto otázky nadále nemohou být upravovány vnitrostátním právem.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xobočku banky z jiného než členského státu EU/EHP, § 14 - pravidla likvidity a bezpečného provozu banky
Související předpisy:
xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
Banky jsou povinny udržovat svůj
kapitál
nejen na úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxitřně stanovený
kapitál
). Tento požadavek vyplývá z čl. 73 směrnice CRD IV, který stanoví, že banky musí mít zavedeny spolehlivé, efektivní a komplexnx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxrytí povahy a úrovně rizik, kterým jsou nebo mohou být vystaveny. Banky tedy musí vytvořit a zavést svůj vlastní systém vnitřně stanoveného kapitálu prx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxojů vnitřně stanoveného kapitálu (vnitřně stanovené kapitálové zdroje). Podrobné požadavky na systém vnitřně stanoveného kapitálu jsou upraveny v xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xystém vnitřně stanoveného kapitálu.
K odst. 2
2.
V souladu s druhým odstavcem čl. 73 směrnice CRD IV musí banka svůj systém vnitřně stanoveného kaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xapital Adequacy Assessment Process - ICAAP). Banka je povinna o svém systému vnitřně stanoveného kapitálu jednou ročně (do 30. 4.) předkládat ČNB infoxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou, není ovládající bankou ani odpovědnou bankou v konsolidačním celku nebo není zahrnuta do
konsolidace
podle čl. 19 nařízení CRR (čl. 108 odst. 1 smxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxně stanoveného kapitálu na konsolidovaném základě, ale jen v rozsahu a způsobem dle čl. 18 až 24 nařízení CRR [čl. 108 odst. 2 a 3 směrnice CRD IV, § 26f odxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálové rezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členskxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxého rizika, § 12s - konzultace s orgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtituci, § 12w - seznam systémově významných institucí, § 12x - opatření obecné povahy ke kapitálovým rezervám, § 26d odst. 1 - definice konsolidačníxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Systém vnitřně stanoveného kapitálu.
Koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxořené bezpečnostní kapitálovou rezervou, proticyklickou kapitálovou rezervou a kapitálovou rezervou ke krytí systémového rizika) byla dočasně upxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž cílem je posílení kapitálové vybavenosti bank, zmírnění procykličnosti regulace a omezení systémového rizika. Tyto nové požadavky ukládaxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxení CRR (čl. 92 nařízení CRR).
3.
Regulatorní
kapitál
banky je tvořen kapitálem tier 1 a kapitálem tier 2.
Kapitál
tier 1 se skládá z kmenového kapxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxt základního kapitálu a nerozděleného zisku, resp. vlastní
kapitál
(kmenový
kapitál
tier 1 je blíže vymezen v čl. 26 až 31 nařízení CRR). Vedlejší
kapxxxx
xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxxně vymezit tak, že je tvořen kapitálovými nástroji a podřízenými závazky, které splňují podmínky dle čl. 63 nařízení CRR (zjednodušeně lze říci, že jsxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxí udržovat poměr kmenového kapitálu tier 1 ve výši 4,5%. Poměr kmenového kapitálu tier 1 je kmenový
kapitál
tier 1 banky vyjádřený jako procentní podíl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx
xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxený jako procentní podíl celkového objemu rizikové expozice. Banky musí udržovat celkový kapitálový poměr ve výši 8%. Celkový kapitálový poměr je
kapxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx x x
xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxka musí udržovat
kapitál
ve výši stanovené nařízením CRR a dle požadavků uložených jí prostřednictvím opatření regulátora. Banka musí současně zohlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrement), která se skládá z:
a)
bezpečnostní kapitálové rezervy,
b)
proticyklické kapitálové rezervy,
c)
kapitálové rezervy ke krytí sysxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci.
Kombinovaná kapitálová rezerva musí být tvořena kmenovým kapitálem tier 1.
5.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxodném období byla kombinovaná kapitálová rezerva tvořena jen bezpečnostní kapitálovou rezervou, proticyklickou kapitálovou rezervou a kapitálovxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxových rezerv včetně kapitálové rezervy pro systémově významné instituce.
K odst. 3
6.
V souladu se směrnicí CRD IV (čl. 129 odst. 1, čl. 130 odst. 1, xxx xxx xxxxx x x xx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzervu ke krytí systémového rizika a kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na individuálním a konsolidovaném základě. Kapitálxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxu, že podle § 12u odst. 2 nebo § 12v odst. 2 systémově významnou institucí může být i finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba, má pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaké odpovědná banka ve skupině evropské finanční holdingové osoby nebo odpovědná banka ovládaná evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou.
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxmí rozdělit odpovídající část svého čistého zisku a musí ČNB předložit ke schválení plán na obnovení kapitálu. Plán musí být předložen do 5 pracovních dxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxschválí, protože nelze očekávat, že banka na základě plánu ve stanovené lhůtě splní kombinovanou kapitálovou rezervu, ČNB uloží opatření k nápravě [dxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx x xxx xxx xxxxnice CRD IV.
K odst. 6
8.
ČNB je zmocněna, aby další pravidla týkající se kombinované kapitálové rezervy upravila vyhláškou. Tato pravidla jsou upxxxxxx x x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x § 12n - sazba bezpečnostní kapitálové rezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitáxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxé rezervy ke krytí systémového rizika, § 12s - konzultace s orgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxou systémově významnou instituci, § 12w - seznam systémově významných institucí, § 12x - opatření obecné povahy ke kapitálovým rezervám
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi,
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 13.1.2018.
1.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxch (srov. recitál 80. směrnice CRD IV). V případě obtíží by pak tento kapitálový polštář měl předejít tomu, aby
kapitál
banky klesl pod minimální výši kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx
x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxáty stanovit sazbu bezpečnostní kapitálové rezervy ve výši 2,5% z celkového objemu rizikové expozice. Výpočet celkového objemu rizikové expozice je xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxednodušeně definovat jako součet základního kapitálu a nerozděleného zisku (kmenový
kapitál
tier 1 je vymezen v čl. 26 až 31 nařízení CRR). Směrnice Cxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxedení konečné sazby bezpečnostní kapitálové rezervy nevyužila. Výpočet bezpečnostní kapitálové rezervy je upraven v § 65 vyhl. č. 163/2014 Sb.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členském státě EU/EHP, § 12q - sazba protxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12u - kapitálovx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xýznamných institucí
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxklické kapitálové rezervy v České republice)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1 až 4
1.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxř během období hospodářského růstu, aby mohly absorbovat ztráty v zátěžových obdobích. Podle recitálu 80. směrnice CRD IV by se proticyklická kapitáxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxstémového rizika ve finančním systému, a čerpala by se v zátěžových obdobích. Proticyklická kapitálová rezerva musí být tvořena kmenovým kapitálem txxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xx xxmezen v čl. 26 až 31 nařízení CRR).
2.
Vzhledem k tomu, že hospodářský cyklus neprobíhá v jednotlivých zemích synchronně, má příslušný orgán každéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxm orgánem ČNB.
3.
V souladu s čl. 136 směrnice CRD IV se sazba proticyklické kapitálové rezervy musí stanovit ve dvou krocích. V prvním kroku ČNB vypxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxkytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu (ČNB musí při výpočtu orientačního ukazatele zohlednit faktory uvedené v odst. 2)x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xkazateli proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa. Sazba proticyklické kapitálové rezervy může být v rozmezí 0% až 2,5% z celkového objemu rizikové expozice v násobcích 0,25 procentního bodu. V odůvoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxzba proticyklické kapitálové rezervy podle odst. 3 se stanoví ve výši 0% až 2,5% z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení EP a Rxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxahy, jehož obsahové náležitosti jsou uvedeny v odst. 5 a 7 (viz také § 12x). V opatření obecné povahy musí být mimo jiné uveden den, od kterého jsou banky poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy (ve výjimečných případech a při snížení sazby může být tato lhůta kratší). ČNB je povinna koordinovat vydxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxé kapitálové rezervy je upraven v § 63 vyhl. č. 163/2014 Sb.
Související ustanovení:
§ 12 - povinnost jednat obezřetně, § 12c - vnitřně stanovený
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxném členském státě EU/EHP, § 12q - sazba proticyklické kapitálové rezervy ve státě, který není členem EU/EHP, § 12r - sazba kapitálové rezervy ke krytx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí systémového rizika, § 12u - kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci, § 12v - kapitálová rezerva pro jinou systémově výzxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxční technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v soxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xechnické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy,
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxkém státě EU/EHP)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Vzhledem k tomu, že hospodářský cxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxEHP zvlášť.
2.
Pokud má banka expozice v jiném členském státě EU/EHP, je povinna použít sazbu proticyklické kapitálové rezervy, kterou určil přísxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxá rizika - ESRB). Pokud ale orgán cizího státu určil sazbu vyšší než 2,5% z celkového objemu rizikové expozice (srov. § 12o odst. 4), podléhá taková sazba xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve výši 2,5% z celkového objemu rizikové expozice, která je pak závazná pro banky se sídlem v ČR. V opatření obecné povahy musí být mimo jiné uveden den, od xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx při zvýšení sazby může být tento den stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy (ve výjimečných případech a při snížení sazby může být txxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x x x x xxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxvým kapitálem tier 1 (common equity tier - CET), který lze zjednodušeně definovat jako součet základního kapitálu a nerozděleného zisku (kmenový
kapixxx
xxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x § 12m - kombinovaná kapitálová rezerva, § 12n - sazba bezpečnostní kapitálové rezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České repubxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, § 12s - konzultace s orgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rixxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x2w - seznam systémově významných institucí, § 12x - opatření obecné povahy ke kapitálovým rezervám
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy,
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx, LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Komentované ustanovení upravuje postup při použití sazby proticyklické kapitáloxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxké kapitálové rezervy, kterou určil příslušný orgán tohoto státu (sazby se obvykle uveřejňují na internetových stránkách příslušného orgánu).
2x
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx; je-li sazba nižší než 2,5%, ČNB ji může zvýšit až na 2,5%). ČNB je také oprávněna opatřením obecné povahy určit sazbu proticyklické kapitálové rezervy xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxby je ČNB povinna přihlížet k doporučením Evropské rady pro systémová rizika (ESRB). Sazba určená ČNB je pak závazná pro banky se sídlem v ČR. V opatření oxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxi prvním stanovení sazby nebo při zvýšení sazby může být tento den stanoven nejdříve 1 rok po dni vydání opatření obecné povahy (ve výjimečných případecx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xx x x xxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxticyklická kapitálová rezerva musí být tvořena kmenovým kapitálem tier 1 (common equity tier - CET), který lze zjednodušeně definovat jako součet zákxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členském státě EU/Exxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12u - kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci, § 12v - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxlovým rezervám
Související předpisy:
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1555, kterým se doplňuje nařízexx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxu kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440,
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014, kterým se doplňuje směrnixx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xazby proticyklické kapitálové rezervy,
Kapitálová rezerva ke krytí systémového rixxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx1.2018.
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxbým necyklickým systémovým nebo makroobezřetnostním rizikům, na které se nevztahuje nařízení CRR, a jejich zmírnění, pokud existuje riziko narušenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxladu s tím se podle čl. 3 odst. 1 bodu 10 směrnice CRD IV systémovým rizikem rozumí narušení kontinuity finančního systému, které může mít závažné negaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu ke krytí systémového rizika. Tuto povinnost může ČNB uložit všem bankám, nebo skupině bank, které mají v rámci své podnikatelské činnosti podoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx finančního sektoru. Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika musí být tvořena kmenovým kapitálem tier 1 (common equity tier - CET), který lze zjxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxximální sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika je 1% z celkového objemu rizikové expozice (čl. 92 odst. 3 nařízení CRR). Sazba musí být staxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxhodnutí Komise (§ 12s odst. 3). ČNB může stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika jak pro expozice umístěné v České republice, tak xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských státech EU nebo celé EU. Otázku stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémovéhx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm obecné povahy (viz § 12x), které musí mít obsahové náležitosti uvedené v odst. 3. Výpočet kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika je upraven v § xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členském státě EU/Exxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12u - kapitálová rezerva pro globální systémově významnxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxecné povahy ke kapitálovým rezervám
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
ČNB je povinna informovat o svém záměru stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systéxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxt oznámení ČNB učiněno alespoň jeden měsíc předem a sazba musí být stejná pro všechny členské státy EU/EHP. Sazbu vyšší než 5% může ČNB stanovit jen na zákxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxí nebo rovna 5% aplikovat pro banku, jejíž ovládající osoba má sídlo v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx může požádat Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), aby pro orgány jiných členských států EU/EHP vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezerxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx x xx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx
Související ustanovení:
§ 12 - povinnost jednat obezřetně, § 12c - vnitřně stanovený
kapitál
, § 12m - kombinovaná kapitálová rezerva, § 12n - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzervy v jiném členském státě EU/EHP, § 12q - sazba proticyklické kapitálové rezervy ve státě, který není členem EU/EHP, § 12r - sazba kapitálové rezerxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxě významnou instituci, § 12v - kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci, § 12w - seznam systémově významných institucí, § 12x - opxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxátu. ČNB sazbu uzná rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy (viz § 12r odst. 3 a § 12x) a současně oznámí uznání sazby příslušným orgánům EU a orgánu dotxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzerva, § 12n - sazba bezpečnostní kapitálové rezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12s - konzultace s orgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12v - kapitálová xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxvám
Kapitálová rezerva pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší riziko pro finanční systém a může mít dopad na státní rozpočty, tj. na daňové poplatníky. V průběhu finanční krize v letech 2008 až 2010 členské stáxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx problematice vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled v listopadu 2011 dokument týkající se globálních systémově významných bank (Basel Committex xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxatření, která mají předejít opakováním takovýchto situací, je požadavek směrnice CRD IV (čl. 131), aby takovéto globální systémově významné institxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů, a to při zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu. Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci je tvořena kmenxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxitál
tier 1 je vymezen v čl. 26 až 31 nařízení CRR).
2.
Globální systémově významnou institucí může být nejen banka, ale i některé nebankovní subjekxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxená finanční holdingová osoba [§ 26d odst. 1 písm. q)] nebo banka s výjimkou banky ovládané evropskou ovládající institucí [správně by zde zákon měl mluxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxíšenou finanční holdingovou osobou.
3.
Orgánem, který v ČR rozhoduje o určení globální systémově významné instituce, je ČNB. Při určení systémovx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxkost skupiny globální systémově významné instituce,
b)
propojenost skupiny globální systémově významné instituce s finančním systémem,
c)
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxituce,
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx. nařízení CRR). O zařazení určité instituce mezi globální systémově významné instituce je ČNB povinna informovat orgány EU.
4.
Komise vydala naxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xetodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí. ČNB musí v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxné z nich. ČNB může na základě svého expertního posouzení přesunout globální systémově významnou instituci do kategorie s vyšší systémovou významnosxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtituci, která by na základě hodnoty systémové významnosti nebyla zařazena mezi ně. ČNB je povinna o těchto případech informovat Evropský orgán pro banxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxorie systémové významnosti, a to v rozmezí 1% až 3,5% z objemu celkové rizikové expozice. Sazby pro jednotlivé kategorie jsou následující: první kategxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxových rezerv jsou sazby pro tuto kapitálovou rezervu stanoveny pevně, bude jejich stanovení provedeno vyhláškou, nikoliv rozhodnutím nebo opatřeníx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxěna postupně v letech 2016 až 2018. Pro rok 2016 činí kapitálová rezerva 25% z konečné výše kapitálové rezervy, pro rok 2017 činí 50% z konečné výše kapitáxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce mají povinnost jednou ročně zveřejnit informace podle čl. 441 nařízení CRR. Postup zveřejnění je upraven v prováděcím nařízení Komise (EU) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxaci globálních systémově významných institucí podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013. Výpočet kapitálové rezervy pro systémově významnou instituxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xezervy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členském státě EU/Exxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 12s - konzultace s orgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizixxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy ke kapitálovým rezervám, § 26d odst. 1 - definice konsolidačního celku, § 44b odst. 2 - přechodné období pro zavedení kapitálové rezervy pro globálnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx disclosure (EBA/GL/2016/01),
Kapitálová rezerva pro jxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxSIIs) jsou instituce, které sice nejsou zařazeny mezi globální systémově významné instituce (§ 12u), ale jejich případný úpadek přesto představuje vxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxment týkající se domácích systémově významných institucí (Basel Committee on Banking Supervision: A framework for dealing with domestic systemicalxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxedků zachraňovaly významné banky (problém too big to fail), je požadavek směrnice CRD IV (čl. 131), aby takovéto jiné systémově významné instituce udxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxními podle právních předpisů, a to při zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu. Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci je tvořexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxový
kapitál
tier 1 je vymezen v čl. 26 až 31 nařízení CRR).
2.
Jinou systémově významnou institucí může být nejen banka, ale i některé nebankovní subxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxá smíšená finanční holdingová osoba [§ 26d odst. 1 písm. q)].
3.
Orgánem, který v ČR rozhoduje o určení jiné systémově významné instituce, je ČNB. Přx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxledujících kritérií:
a)
velikost instituce nebo skupiny jiné systémově významné instituce,
b)
význam instituce nebo skupiny jiné systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo
d)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxladě (čl. 11 a násl. nařízení CRR). V souladu s čl. 131 odst. 3 směrnice CRD IV Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) v prosinci 2014 vydal obecné pokyny xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs) (EBA/GL/2014/10).
4.
ČNB může rozhodnout o stanovenx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxnout k systémové významnosti instituce, dále k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných členských xxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxtčených států alespoň jeden měsíc předem; oznámení musí mít náležitosti podle odst. 6. Sazba je omezena podle odst. 7 v případě jiné systémově významné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxném základě. Výpočet kapitálové rezervy pro systémově významnou instituci je upraven v § 66 vyhl. č. 163/2014 Sb.
Související ustanovení:
§ 12 - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvy, § 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členském státě EU/EHP, § xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx - konzultace s orgány EU o sazbě kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § 12t - uznání sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, § xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke kapitálovým rezervám, § 26d odst. 1 - definice konsolidačního celku
Související předpisy:
xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs) (EBA/GL/2014/10),
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
ČNB jednou ročně přezkoumává určení globálních systémově významných institucí (včetně jejich zařazení do kategorií systémové významnosti) a jinxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnamných institucí (včetně jejich zařazení do kategorií systémové významnosti) a jiných systémově významných institucí a tento seznam je povinna uvexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xezerva pro globální systémově významnou instituci, § 12v - kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci
Související předpisy:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xtav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xR a den, od kterého jsou banky povinny používat tuto sazbu (opatření musí dále obsahovat údaje podle § 12o odst. 7),
b)
sazbu proticyklické kapitáloxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxké kapitálové rezervy pro jiný než členský stát EU/EHP s uvedením názvu daného státu a den, od kterého jsou banky povinny používat tuto sazbu,
d)
sazxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxého rizika, den, od kterého je dotčená banka povinna sazbu používat, a názvy států, na něž se vztahuje předmětná sazba.
2.
Opatření obecné povahx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xovahy zjednodušena. Je vyloučena aplikace § 172 správního řádu, který upravuje řízení o návrhu opatření obecné povahy, včetně povinnosti zveřejnit nxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým dnem po uveřejnění. Opatření obecné povahy podle komentovaného ustanovení tedy ČNB nemusí zveřejnit na dobu 15 dnů a tato opatřenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxvodnění opatření obecné povahy, kterým se stanovuje sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (§ 12r odst. 3), pokud by to ohrozilo stabilixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxt pouze podkladem pro případnou změnu nebo zrušení daného opatření.
K odst. 3
3.
Rozhodnutím podle § 12r odst. 3 může ČNB stanovit sazbu kapitálovx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xen, od kterého je dotčená banka povinna sazbu používat a názvy států, na něž se vztahuje předmětná sazba. Rozhodnutí se zveřejňuje na internetových strxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxisející ustanovení:
§ 12o - sazba proticyklické kapitálové rezervy v České republice, § 12p - sazba proticyklické kapitálové rezervy v jiném členxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxového rizika, § 20d - opatření obecné povahy k diskrecím dle nařízení CRR, § 26bb - opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx
(Pravidla velkých expozic pro pobočku banky z jiného než členského státu EU/EHP)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xlenských států EU/EHP. Význam uvedeného ustanovení je poněkud omezený, protože platí jen pro pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP. V součaxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xáměr motivovat případné osoby z jiného než členského státu EU/EHP, které budou zvažovat vstup na český bankovní trh, podnikat v ČR namísto poboček s vyuxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxních družstev a obchodníků s cennými papíry), protože vstup pobočky z jiného než členského státu EU/EHP na bankovní trh představuje zvýšené riziko (zexxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxitrostátních předpisech. Expozicí se rozumí jakékoliv aktivum nebo podrozvahová položka (čl. 389 nařízení CRR). Výpočet hodnoty každé expozice je uxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x99 a 401 nařízení CRR. Expozice vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů se považuje za velkou, představuje-li její hodnota alespoň 10% xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxicky spjaté skupině klientů je 25% použitelného kapitálu banky). Dodatečné kapitálové požadavky na částky převyšující předepsané limity jsou stanoxxxx x xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xx xxx xxřízení CRR.
3.
Pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP musí dodržovat pravidla týkající se vymezení velkých expozic, způsobu stanovení jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxé expozice. Tato pravidla jsou upravena ve vyhlášce, k vydání které je ČNB zmocněna v odst. 3. Jedná se o vyhlášku č. 163/2014 Sb., která (v § 72) stanoví prx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxitelným kapitálem pobočky je součet jejího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2, který činí nejvýše jednu třetinu kapitálu tier 1. V § 73 vyhl. č. 163/2014 Sbx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxa banky z jiného než členského státu EU/EHP je povinna dodržovat pravidla pro převod rizik obdobně podle čl. 404 až 409 nařízení CRR.
Související ustxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x
xxxxxxx
xxxxxxx xxnky z jiného než členského státu, § 14 - pravidla likvidity a bezpečného provozu banky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro určování celkové expozice vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů v případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmy pro usnadnění sbližování postupů dohledu, pokud jde o uplatňování dodatečných rizikových vah podle nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 13.1.2018.
K odst. 1 až 3
I. Pravidla likvidity
1.
Pravidla likvidity [odst. 1 písm. a)] podle tohoto ustanovení se vztahují jen na pobočky bxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch bank, žádná z nich však není pobočkou banky se sídlem mimo EU/EHP). Stanovení pravidel pro minimální výši likvidních prostředků, popřípadě skupiny xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxdat ČNB podle odst. 3. Jedná se o vyhlášku č. 163/2014 Sb., která v § 92 stanoví, že pobočka banky z jiného než členského státu EU/EHP je povinna dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxty upravena v nařízení xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxge requirement - LCR) je upraven v čl. 412 nařízení CRR. Podle uvedeného ustanovení musí banky držet likvidní aktiva, přičemž součet hodnot těchto aktix xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeré jsou přiměřené, aby čelily případné nerovnováze mezi přítokem likvidity a odtokem likvidity za vážných krizových podmínek po dobu 30 dní. Banky jsxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxetizován nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/61, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrovx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxku na krytí likvidity v roce 2015,
b)
70% od 1. ledna 2016,
c)
80% od 1. ledna 2017,
d)
100% od 1. ledna 2018.
3.
Druhým klíčovým požadavxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx Podstatou tohoto požadavku je, aby banky zajistily, že jejich dlouhodobé závazky budou přiměřeně kryty různorodými nástroji stabilního financovánx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 510 nařízení CRR má Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zpracovat zprávu o tom, zda a jakým způsobem by bylo vhodné zajistit, aby banky využívaly staxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxslativní návrh Evropskému parlamentu a Radě ohledně způsobu, jak zajistit, aby banky využívaly stabilní zdroje financování.
II. Pravidla bezpečnxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx EU/EHP (neplatí ale pro pobočky bank z členských států EU/EHP, které působí na území ČR na základě jednotné licence). Tato pravidla jsou blíže specifikxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxzenou pohledávku na osobě, která má kvalifikovanou účast na bance samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou. Výjimky z tohoto pravidla stanoví § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxávku na osobě, která má kvalifikovanou účast na zahraniční bance, jejíž je pobočkou, samostatně nebo jednáním ve shodě s jinou osobou.
6.
Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zajišťovací nebo platební nástroje (záruky, akreditivy) za účelem přijetí úvěru na nákup kapitálových nástrojů, které byly vydány bankou nebo osoboxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xlatební nástroje za účelem přijetí úvěru k financování nabytí podílu, který není ve formě cenného papíru, v osobách, které jsou s ní majetkově propojenx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xyhl. č. 163/2014 Sb.
7.
Pravidla pro posuzování aktiv upravuje § 79 až 90 vyhl. č. 163/2014 Sb. Banka je povinna pohledávky z finančních činností kaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ze záruky, pohledávky z akreditivu, pohledávky z faktoringu a pohledávky z obchodů s cennými papíry. Pohledávky z finančních činností je banka povinnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxvky (do 30 dnů po splatnosti),
b)
pohledávky se selháním dlužníka:
-
nestandardní pohledávky (do 180 dnů po splatnosti),
-
pochybné pohxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx znehodnocení pomocí diskontování očekávaných budoucích peněžních toků, pomocí koeficientů nebo pomocí statistických modelů.
8.
Pravidla prx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxl. č. 163/2014 Sb.). Proto je otázkou, jestli je výslovné uvedení této otázky v § 14 opodstatněné a systémové. Povinnost informovat ČNB o měnových pozixxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxě
Související předpisy:
prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/233, kterým se stanoví prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxx/2013,
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/61, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové ixxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxezeními dostupnosti likvidních aktiv v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 575/2013,
úřední sdělení ČNB ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x0. září 2015 k výkonu činnosti bank a spořitelních a úvěrních družstev
expozice vůči České národní bance uznatelné pro účely ukazatele krytí likviditxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x x xx xxxxx x xxxxxxá pro banky a pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP povinnost jednat obezřetně (viz komentář k tomuto ustanovení). Komentovaným ustanoveníx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Předmětnou prováděcí vyhláškou k obezřetnostním pravidlům je vyhláška č. 163/2014 Sb. Uvedená vyhláška současně transponuje celou řadu ustanovexx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx
x
xxxxxxxxxxx řádné správy a řízení (§ 8 až 26),
-
systém řízení rizik (§ 27 až 45),
-
systém vnitřní kontroly (§ 46 až 51),
b)
zprávu o ověření řídicího a kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxného než členského státu (§ 54 až 62),
-
kapitálové rezervy (§ 63 až 70),
d)
pravidla pro omezení rizik (§ 71 až 92):
-
pravidla pro kvalifikxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxx posuzování aktiv (§ 79 až 91),
-
pravidla likvidity pobočky banky z jiného než členského státu (§ 92),
e)
uveřejňování informací (§ 93 až 103xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xvést také seznam příloh dané vyhlášky:
-
Příloha č. 1 - Podrobnější vymezení některých požadavků na odměňování,
-
Příloha č. 2 - Podrobnější vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxého rizika Systém pro provádění obchodů,
-
Příloha č. 4 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení tržního rizika,
-
Příloha č. 5 - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxčního rizika,
-
Příloha č. 7 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení rizika outsourcingu,
-
Příloha č. 8 - Podrobnější vymezenx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxnné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci,
-
Příloha č. 11 - Obsxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxhu poskytnutých investičních služeb,
-
Příloha č. 13 - Obsah údajů uveřejňovaných pobočkou banky z jiného než členského státu,
-
Příloha č. 1x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzřetnostní pravidla pro pobočky bank z jiných než členských států EU/EHP. Touto prováděcí vyhláškou je vyhl. č. 163/2014 Sb. Předmětné ustanovení je xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxré by je zvýhodňovaly oproti pobočkám bank z členských států EU/EHP.
Související ustanovení:
§ 11a odst. 6 - uveřejňování informací pobočkami bxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 13 odst. 2 - pravidla velkých expozic pro pobočku banky z jiného než členského státu EU/EHP, § 14 odst. 3 - pravidla likvidity a bezpečného provozu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx018.
I. Předchozí souhlasy ČNB
K odst. 1 a 3
1.
Banky, jako regulované subjekty, podléhají omezením ohledně právních jednání, která mohou běžné akxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxí souhlas ČNB je vyžadován u tří typů právních jednání, která mají zásadní dopad na podnikání banky, resp. na její existenci.
2.
Do první skupiny práxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx Podle § 502 obč. zák. je obchodní závod organizovaným souborem jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnostix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx je v první řadě převod na základě smlouvy o koupi obchodního závodu nebo jeho částí podle § 2175 až 2182 obč. zák. K převodu obchodního závodu nebo jeho čáxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxadu se obdobně použijí ustanovení občanského zákoníku o koupi obchodního závodu (srov. § 2183 obč. zák.). Dalším případem dispozice s obchodním závoxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x praxi však nelze očekávat, že by docházelo k pachtu nebo zastavení obchodního závodu banky, a je také pochybné, jestli by k takovým dispozicím s obchodnxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxní krize na finančním trhu; § 16 odst. 1 na tyto případy nedopadá.
3.
Druhou skupinou právních jednání, u kterých je vyžadován předchozí souhlas ČNxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxí zanikající obchodní společnosti na nástupnickou obchodní společnost; nástupnická obchodní společnost vstupuje do právního postavení zanikajícx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxstí a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou obchodní společnost; nástupnická obchodní společnost vstupuje do právního postavenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx důsledku rozdělovaná obchodní společnost zaniká a její jmění přechází na více nově vznikajících obchodních společností, nebo na více již existujícíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxaná obchodní společnost nezaniká a část jejího jmění přechází na jednu nebo více nově vznikajících obchodních společností, nebo na jednu nebo více již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xalší formy přeměn - převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla. V případě převodu jmění na banku jakožto společníkx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxa banky. Ze skutečnosti, že obchodní závod je organizovaným souborem jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxlení ČNB podle písm. a). Vzhledem k tomu, že banka musí mít formu akciové společnosti (§ 1 odst. 1), je změna právní formy, jako další případ přeměny obchoxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxemístění sídla, tj. přemístění sídla do zahraničí. Podle § 16 odst. 1 se k přemístění sídla banky do zahraničí nevyžaduje předchozí souhlas ČNB, dokonxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke kterým je nutný předchozí souhlas ČNB, jsou určitá usnesení valné hromady banky, a to rozhodnutí o zrušení banky, dále rozhodnutí o snížení základníxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxé je třeba bankovní licence [důsledkem takového rozhodnutí valné hromady je zánik bankovní licence - blíže viz komentář k § 7a odst. 1 písm. c)].
5.
Sxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy. Zákon stanoví, že právní jednání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxoblémy. Z praktického hlediska by byla vhodnější taková úprava, která by umožnila, aby právní jednání, resp. usnesení valné hromady mohlo být učiněno x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxělení souhlasu ČNB). Tím by se právní úprava stala méně rigidní, přičemž dosažení sledovaného účelu by bylo zajištěno. Dříve se smlouvy nebo usnesení vxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxní, které odporuje zákonu relativně neplatné, ale jen tehdy, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Vzhledem k tomu je otázkou, jestli by soud mohl shledxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navíc by se v daném případě jednalo jen o relativní neplatnost. V případě relativní neplatnosti je právní jednání platné, dokud není vznesena námitka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx Je sporné, jestli by takovou osobou mohla být ČNB. O absolutní neplatnosti by pak bylo možné mluvit jen v případě, pokud by právní jednání, které by bylo uxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtože "z nové právní úpravy plyne, že usnesení nejvyššího orgánu obchodní
korporace
je právním jednáním ve smyslu § 545 obč. zák." (ŠTENGLOVÁ, I., HAVExx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxdále rozlišuje mezi "právním jednáním a usnesením valné hromady". Praktickou otázkou je, kdy je třeba požádat o souhlas ČNB, aby byl dodržen požadavek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxa bankovní licence, může být přijato až poté, co ČNB vyslovila svůj souhlas. Obdobně v případě smlouvy, u které dochází k dispozici s obchodním závodem bxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxpokladem k uzavření takové smlouvy [§ 421 odst. 2 písm. m) z. o. k.]. Poněkud méně jasná je situace v případě přeměn, lze proto doporučit, aby souhlas ČNB bxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xávrh žádající banky, která je jediným účastníkem řízení v případech žádostí o předchozí souhlas ČNB k usnesením valné hromady banky, tj. k usnesení o zrxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xebude vykonávat činnost, ke které je třeba bankovní licence. V případě žádosti o předchozí souhlas ČNB k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxímající společník při převodu jmění podle písm. c). Údaje a doklady, které je potřebné poskytnout v souvislosti s žádostmi o udělení předchozího souhlxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxsu ČNB ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny úvěrové instituce, snížení základního kapitálu banky, převzetí dluhů banky v nuxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxchozího souhlasu ČNB. Před vydáním rozhodnutí je ČNB povinna konzultovat tuto skutečnost s orgánem dohledu vykonávajícím dohled na konsolidovaném zxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k § 38i).
K odst. 3
7.
Souhlas udělený ČNB k přeměnám obchodních společností podle odst. 1, nenahrazuje souhlasy, které se k fúzím obchodních spolexxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků). V odst. 3 se v této souvislosti odkazuje nejen na odst. 1 písm. c), který se týká fúzí, ale cxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch orgánů. V odst. 3 by se správně mělo odkazovat místo odst. 1 písm. b) na odst. 1 písm. a), který se týká dispozic s obchodním závodem banky. Převod obchodxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx x9 zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Odstavec 3 tak není jen chybný, ale je i nadbytečný.
II. Povinnost banky informovat ČNB o něktexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxisí. Uvedené ustanovení neupravuje veškeré informační povinnosti bank vůči ČNB (zejm. neupravuje pravidelná hlášení, která banky podávají ČNB v rámxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxech případech.
9.
Prvním případem je změna stanov. Banka je povinna o změně stanov informovat ČNB ještě před konáním valné hromady, na které má být pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xkutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě požadavku zákona. Požadavky na obsahové náležitosti stanov banky vyplývají ze zákona o obcxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxt podnikání nebo činnosti,
b)
výše základního kapitálu,
c)
počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jménx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxie imobilizovány,
d)
mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
e)
počet hlasů spojených s jednou akcix x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xýši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,
f)
údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravixxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxosti musí stanovy obsahovat i další údaje uvedené v § 250 odst. 3 z. o. k. Tyto údaje mohou být po vzniku společnosti ze stanov vypuštěny.
10.
Z § 123 oxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxlývají ze zákona o bankách - z § 9, podle kterého je banka povinna ve svých stanovách upravit také:
a)
strukturu a organizaci banky,
b)
pravomoc a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxoček, popřípadě jiných organizačních jednotek banky, oprávněných k provádění bankovních obchodů,
d)
organizační zajištění řídicího a kontrolxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxnky - tj. ve statutárním orgánu (představenstvo nebo statutární ředitel), správní radě a dozorčí radě. Spolu s touto informací se musí ČNB předložit taxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxce 2012 vydal Obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2012/06) ([Pozn. pojem "řídící orgán" v txxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xoužívá směrnice CRD IV pojem "management body"). Tyto obecné pokyny stanoví kritéria a postupy pro posuzování vhodnosti jak ze strany samotných bankx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuce, ale také při obdržení oznámení nebo žádosti o jmenování nového člena vedoucího orgánu a také kdykoli je to vhodné. ČNB v této souvislosti vydala úřexxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx předložit pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných osob. Lze pouze analogicky využít informace obsažené ve vyxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvuje uvedené otázky zejména v souvislosti se žádostmi o udělení licence, nikoliv v souvislosti s informováním ČNB podle § 16 odst. 2. Z komentovaného usxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxdy nezbytné pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných osob. Zákon ale nedává ČNB pravomoc schvalovat nebo zamítxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxt, důvěryhodnost a zkušenosti. Pokud by se ale taková osoba stala členem vedoucího orgánu, banka by porušila § 8 odst. 3 písm. a), který bance ukládá povixxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxoudila jako nedostatek v činnosti banky ve smyslu § 26 a mohla by uložit nápravné opatření podle § 26 odst. 6 písm. a) bodu 1., tj. uložit bance, aby vyměnxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt ČNB o svém záměru založit právnickou osobu v zahraničí nebo se na ní majetkově podílet. Takový záměr nepodléhá souhlasu ČNB a jedná se jen o informační pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kapitálových trzích. Takový výklad je zjevně
absurdní
a v praxi obtížně realizovatelný. xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxědčí také § 17 odst. 2, podle kterého je banka povinna oznámit ČNB jen nabytí kvalifikované účasti. Bylo by proto zcela nelogické, aby banka musela ČNB inxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti. Bylo by proto vhodné toto ustanovení upřesnit v tom smyslu, aby se výslovně stanovilo, že informační povinnost se vztahuje jen k záměru nabýt kvxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 4 stanoví omezení v tom smyslu, že banka smí svůj obchodní závod převést (resp. propachtovat) pouze na jinou banku se sídlem v ČR, nebo na banku se sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxcí na území ČR bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky na základě licence podle § 5. Taková zahraniční banka se sídlem mimo EU/EHP by však musela pxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxným osobám alespoň stejný stupeň ochrany, jaký jim poskytuje úprava dle § 41a a násl. V praxi to znamená, že obchodní závod české banky není možné převésx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) celého obchodního závodu banky. Pro případ převodu části obchodního závodu banky zákon zde nestanoví žádná výslovná omezení. Logicky ale lze dovodixx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxi obchodního závodu banky. To znamená, že nabyvatel části obchodního závodu banky nemusí být nutně bankou. Pokud by například banka převáděla takovou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxatební institucí. Ohledně převodu části obchodního závodu banky zákon nestanoví omezení ani v tom smyslu, že nabyvatel musí působit na území ČR. Převox xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu musela primárně posuzovat otázku ochrany oprávněných zájmů klientů převáděné části obchodního závodu banky.
K odst. 5
15.
V souvislosti s převxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxa při převodu obchodního závodu převádí na nabyvatele celé své jmění, lze mít pochybnosti o účelnosti této zákonem požadované likvidace (srov. § 187 obxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxá způsobilost členů vedoucího orgánu banky, § 9 - stanovy banky, § 16a - podnikání banky v zahraničí, § 16b - informační povinnosti zahraniční banky sx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx - konzultace se zahraničním regulátorem
Související předpisy:
nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků,
zák. č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
§ 12 až 19 zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářskx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxcné pokyny k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2012/06),
úřední sdělení ČNB ze dne 3. prosince 2013 k výkxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxnikem, ukončení činnosti nebo přeměny úvěrové instituce, snížení základního kapitálu banky, převzetí dluhů banky v nucené správě nebo snížení výše zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxx
xxx
xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxaničí)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Banky se sídlem v ČR mohou podnikat v zahranixx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xstanovení však ukládá bance povinnost informovat ČNB o svém záměru podnikat v zahraničí. ČNB musí být informována již o záměru, tj. dříve než je takové pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy přes hranice bez zřízení zahraniční pobočky nebo zastoupení. Informační povinnost se vztahuje na záměr podnikat jak v členských státech EU/EHP, tak x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxření, je banka povinna o této skutečnosti informovat ČNB také.
2.
V případě, že banka se sídlem v ČR chce podnikat v členském státě EU/EHP, využívá výxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x při zahájení své podnikatelské činnosti v členském státě EU/EHP postupuje podle procesních pravidel uvedených v § 5c až 5m (blíže viz komentář k těmto xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxé společnosti - tzv. oprávněné finanční instituce, která splňuje podmínky podle § 5e odst. 1 (oprávněná finanční instituce může poskytovat bankovní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxuce ve smyslu § 17a odst. 2) x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx notifikací podle § 5f.
Notifikace
podle § 5f je zvláštním případem oznámení ve smyslu § 16a odst. 1. ČNB, jako orgán dohledu domovského státu, rozhodnx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xg odst. 1. Odstavec 3 pak poněkud nadbytečně stanoví, že negativní rozhodnutí ČNB je přezkoumatelné soudem, a navíc tím vyvolává mylný dojem, že pozitixxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxnává činnost na území jiného členského státu EU/EHP prostřednictvím pobočky, je ČNB povinna zohlednit při sestavení plánu dohledových šetření také ixxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxnice CRD IV, který upravuje šetření na místě a kontroly v pobočkách zřízených v jiném členském státě EU/EHP.
Související ustanovení:
§ 5c až 5m - pxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxmo EU/EHP)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Uvedené ustanovení se vztahuje jen na zaxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezený. V současnosti v ČR působí několik poboček zahraničních bank, žádná z nich však není pobočkou banky se sídlem mimo EU/EHP. ČNB přitom veřejně dexxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxou osobou (srov. bod 1.5.3. odůvodnění vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry), protože vstux xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxaniční banky).
2.
Komentované ustanovení ukládá bankám se sídlem mimo EU/EHP, které působí na území ČR prostřednictvím poboček, informační povixxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxtřednictvím poboček, nemůže český zákonodárce ukládat povinnosti, které by šly nad rámec práva EU). Banka se sídlem mimo EU/EHP musí informovat ČNB:
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxůsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti. Jedná se o obdobnou povinnost, která je uložena bankám se sídlem v ČR v § 16 odst. 2 písm. a). V podrobnostech se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxi se zřízením této pobočky v ČR (údaje, které musí zahraniční banka uvést v žádosti o licenci, vyplývají z § 5 a jsou podrobně specifikovány ve vyhl. č. 23xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxch zdrojů poskytnutých této pobočce podle § 5 odst. 4 písm. a) (minimální výše poskytnutých finančních zdrojů činí 500 000 Kč). Jedná se o analogickou pxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxálu banky k úhradě ztráty). Právní úprava ve vztahu k bankám se sídlem mimo EU/EHP je ale mírnější, protože k uvedeným otázkám se (na rozdíl od případu banx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxodnutích, které mají dopad na činnost této pobočky nebo se jí přímo týkají, zejména o záměru zrušit tuto pobočku nebo prodat část obchodního závodu, ktexxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxduje předchozí souhlas ČNB podle § 16 odst. 1 písm. a), b) a e). Právní úprava ve vztahu k bankám se sídlem mimo EU/EHP je mírnější, protože k uvedeným otázxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx
xx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x x 16 odst. 2 písm. a). Právní úprava ve vztahu k bankám se sídlem mimo EU/EHP je přísnější, protože se vyžaduje informace o jakýchkoliv změnách stanov, zatxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxdavku. V podrobnostech se odkazuje na komentář k § 16 odst. 2 písm. a).
f)
O své nepříznivé finanční situaci, která by mohla ovlivnit činnost pobočkyx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxem 3. v ČR, vůči ČNB reportovací povinnosti.
Odstavec 2 ukládá bankám se sídlem mimo EU/EHP také jednu informační povinnost vůči svému vlastnímu rexxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxočku v ČR.
Související ustanovení:
§ 16 - předchozí souhlasy ČNB a povinnost banky informovat ČNB
Související předpisy:
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.
K odst. 1 a 3
1.
Právní předpisy stanoví bankám omezení ohledně nabývání podílů v jiných právnických osobách. Podle odst. 3 se podílem rozumí i nepřxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxentář k § 17a). Tato omezení sledují dvojí cíl: omezení rizik v bankovním sektoru a zabránění prorůstání bankovnictví s nefinančními sektory ekonomikxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx oblasti aplikují na banky, jsou jednak obecná omezení, jednak zvláštní omezení ve vztahu k nefinančním subjektům.
2.
Obecná omezení ohledně nabýxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společníkem. To znamená, že banka se nesmí stát společníkem ve veřejné obchodní společnosti, nesmí se stát komplementářem v komanditní společnosti, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxou účast (k definici kvalifikované účasti viz komentář k § 17a odst. 4). Tento zákaz není absolutní a účastnické cenné papíry vydané společností s kvalixxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxjen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v této společnosti, a dále cenné papíry vydané společností, se kterými je spojeno právo takovx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxí být drženy krátkodobě za účelem obchodování a banka musí dodržet pravidla pro nabývání, financování a posuzování aktiv stanovené vyhl. č. 163/2014 Sxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx splnění následujících podmínek:
-
banka, která hodlá nabýt kapitálové nástroje vydané osobou, jež má na bance kvalifikovanou účast, je v pozici tvxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxtálové nástroje nabývá za účelem tvorby trhu a zařazuje je do svého obchodního portfolia, a
-
reálná hodnota všech kapitálových nástrojů jednoho exxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xa rozdíl od zákona, který mluví o účastnických cenných papírech, vyhl. č. 163/2014 Sb. zde mluví o kapitálových nástrojích. Kapitálovým nástrojem se xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxodníkem s cennými papíry, které lze považovat za nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2. Terxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx
xx
xxxxxní ohledně nabývání podílu se týkají nabytí kvalifikované účasti jak samostatně bankou, tak i jednáním banky ve shodě s jinou osobou.
6.
Dalšími poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bance a pro poskytování těchto informací bankou ČNB pro účely dohledu nad činností banky. Musí být také zachována průhlednost konsolidačního celku, jxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlu banky na jiné právnické osobě je to, že nabytí podílu musí být v souladu s celkovou strategií banky a banka musí řídit rizika spojená s danou investicí, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxnančních subjektech mimo finanční sektor nadále již neupravuje zákon, protože tyto otázky upravuje nařízení CRR v čl. 89 až 91. Nefinančním subjektex xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx
-
instituce (viz komentář k § 17a odst. 3),
-
finanční instituce (viz komentář k § 17a odst. 2),
-
podnik pomocných služeb zahrnutý do konsolixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xajišťovna a zajišťovna ze třetí země (čl. 4 odst. 1 bod 24 nařízení CRR) a pojišťovací holdingová společnost,
-
holdingová společnost se smíšenou xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx138/ES (směrnice o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu - Solventnost II),
-
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxi a jejím výkonu - Solventnost II),
-
podnik třetí země, jehož hlavní činnost je srovnatelná s činností jednoho ze subjektů uvedených výše.
8x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxření bankovnictví,
-
pomocné služby pro bankovnictví,
-
leasing, faktoring, správa podílových fondů, řízení služeb zpracování údajů nebo jxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxířením bankovnictví; pomocnými službami pro bankovnictví a podobnými činnostmi.
10.
Nařízení CRR v čl. 89 stanoví, že pokud kvalifikovaná účasx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxh subjektech přesáhne 60% použitelného kapitálu banky, pak může ČNB požadovat, aby banka na účasti, které přesahují uvedené limity, použila rizikovox xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxdené limity. Použitelným kapitálem banky je součet kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2, který je roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1 (čl. 4 odst. 1 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xo výše uvedených limitů, upravuje čl. 91 nařízení CRR. Povinnosti stanovené v čl. 89 až 91 nařízení CRR se plní na individuálním základě. Avšak banka, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx individuálním základě; to platí i pro banku, která je zahrnuta do
konsolidace
(čl. 6 odst. 2 nařízení CRR). Banky, které jsou dceřinými institucemi, uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxnanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost, mají ve třetí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xe povinna oznámit ČNB nabytí každé kvalifikované účasti. K pojmu kvalifikovaná účast viz komentář k § 17a. Oznámení musí být učiněno bez zbytečného odkxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxní smlouvy nebo jiného právního jednání, které je právním titulem nabytí kvalifikované účasti. Oznamuje se až samotné nabytí kvalifikované účasti. Nxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxst. 1 pro nabývání kvalifikovaných účastí.
Související ustanovení:
§ 14 odst. 1 písm. c) - nabývání aktiv, § 17a - definice kvalifikované účastxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(Definice kvalifikované účasti, finanční insxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 13.1.2018.
I. Definice kvalifikované účasti
K odst. 1
1.
Podle § 31 z. o. k. podíl představuje účast společníka v obchodní korporaxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxímá podíl šířeji než zákon o obchodních korporacích. Nepřímým podílem je podíl držený prostřednictvím osoby nebo osob, které jsou ovládány. Podle § 74 xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí
korporace
ovládaná ovládající osobou. Je-li ovládající osobou obchodní
korporace
, je mateřskou obchodní korporací, a je-li ovládanou osobou obcxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně určení, jestli je určitá osoba ovládající osobou (možnost jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy orgánu obchodní
korporace
, 40x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob). Při stanovování podílů na hlasovacích právech zákon o obchodních korporaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xx xle komentovaného ustanovení do podílu nezapočítává. Nepřímý podíl držený prostřednictvím osoby nebo osob, které jsou řízenými osobami v rámci koncexxx xx xx x xxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxované účasti (ohledně nabytí kvalifikované účasti v jiné právnické osobě bankou viz komentář k § 17; ohledně nabytí kvalifikované účasti na bance viz kxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx. Podle tohoto ustanovení se kvalifikovanou účastí rozumí přímá nebo nepřímá kapitálová investice do podniku, která představuje 10% či více kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxvaných účastí bankami v jiných právnických osobách (§ 17), tak ve vztahu k nabývání kvalifikovaných účastí na bankách (§ 20).
K odst. 5 až 11
3.
Odstxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxami na jiných právnických osobách, pouze pro nabývání kvalifikovaných účastí na bankách (§ 20). Do podílu osoby, která nabývá kvalifikovanou účast na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxho podílu drženého takovou osobou a nepřímých podílů držených prostřednictvím ovládaných osob, započítávají i další podíly na základním kapitálu nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xdst. 6 (upisování a umisťování cenných papírů), odst. 7 (market making), odst. 8 (osoba ovládající osobu provádějící portfolio management) a odst. 9 (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xx xx xxxxx xxxlat ČNB informace uvedené v odst. 10. ČNB pak má právo vyžádat si od těchto osob dodatečné informace podle odst. 11.
II. Definice finanční instituce, ixxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnik jiný než instituce (viz komentář k odst. 3), jehož hlavní činností je nabývání účastí v jiných právnických osobách nebo výkon jedné nebo více náslexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xrovádění plateb, záruky a závazky, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxech kapitálové struktury, průmyslové strategie a poradenství a služby v oblasti fúzí a koupě podniků, peněžní makléřství, obhospodařování cenných pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení CRR), smíšené finanční holdingové společnosti (dle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení CRR), platební instituce (dle směxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxanční instituce ale nepatří pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností [ve smyslu čl. 212 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi finanční instituce nepatří obchodníci s cennými papíry, spořitelní a úvěrní družstva, ani pojišťovny a zajišťovny. Pojem "finanční instituce" xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxuce a investiční podnik ve smyslu nařízení CRR. Podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení CRR se institucí rozumí úvěrová instituce nebo investiční podnik. Pxxxx xxx x xxxxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet (čl. 4 odst. 1 bod 1 nařízení CRR), a investičním podnikem je osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxh institucí, místních podniků (tento pojem je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 4 nařízení xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x obchodník s cennými papíry.
K odst. 12
6.
Zákon neobsahuje definici pojmu podnik pomocných služeb, protože tato definice je obsažena v nařízení Cxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí služeb zpracování dat nebo podobné činnosti, kterými napomáhá hlavní činnosti jedné nebo více institucí (k pojmu instituce viz komentář k odst. 3). I xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a ve kterém ČNB uvedla, že "podnikem pomocných bankovních služeb je právnická osobax xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxřiným společnostem bank. Příkladem podniku pomocných bankovních služeb je Bankovní institut a.s., I. S. C. MUZO, a.s., společnosti zajišťující pro bxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx. 1 - oprávněná finanční instituce, § 17 - účast banky na jiné právnické osobě, § 20 - akcie banky a nabytí účasti na bance
Související předpisy:
xxx x xxxxx x xxx x xx xx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
(Obchody s osobami se zvláštním vztahem k bance)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xa situace, kdy banka uzavírá obchody s osobami, které mají k bance zvláštní vztah (viz komentář k § 19), protože v těchto situacích může docházet k nežádoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí je přísnější, protože ve vztahu k osobám, které mají k bance zvláštní vztah, se vyžaduje, aby tyto obchody byly uzavírány za standardních (obvyklých) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxí zvláštní vztah. Tento požadavek má jednak předcházet poškozování zájmů bank (tzv. tunelování bank), jednak má zabránit tomu, aby osoby se zvláštním xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x ní mají zvláštní vztah (nikoliv pouze na úvěry nebo zajištění závazků, na které se aplikuje také odst. 2). Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení není trxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xx xxxxxl od prvního odstavce, se zde uvedená pravidla aplikují jen na úvěry nebo na zajištění závazků poskytnuté bankou osobám, které k ní mají zvláštní vztah. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx. obč. zák.) nebo poskytnutí bankovní záruky (§ 2029 a násl. obč. zák.) bankou za dluhy osoby, která k ní má zvláštní vztah. Komentované ustanovení upravxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxerá k ní má zvláštní vztah, úvěr nebo zajištění jejích dluhů za stejných podmínek, jako svým ostatním klientům. Zákon proto vyžaduje, aby tyto obchody s xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxu podmínek daného obchodu a finanční situace žadatele. Schvalování úvěrů v bankách podléhá standardním vyhodnocovacím a schvalovacím postupům, ktexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx správní radou vylučuje uvedené standardní vyhodnocovací a schvalovací postupy. Tyto standardní postupy musí být dodrženy i v případě osob, které majx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xstanovení není transpozicí žádného ustanovení práva EU, platí jen pro banky se sídlem v ČR a pro pobočky bank z jiného než členského státu EU/EHP. I u poboxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xrgán zahraniční banky přenesl tuto kompetenci na jiný orgán nebo osobu v rámci dané banky.
K odst. 1 a 2
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxeré případy potenciálního střetu zájmů (z komentovaného paragrafu byl vypuštěn odst. 3, který i dříve výslovně vylučoval pro banky pouze aplikaci ustxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxa o aplikaci § 255 z. o. k., který upravuje pravidla pro úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxud se ale bude jednat o převod obchodního závodu banky nebo jeho části, který vyžaduje předchozí souhlas ČNB podle § 16 odst. 1, pak se § 255 z. o. k. nepoužxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx xx xx xxxxe těchto ustanovení má člen orgánu obchodní
korporace
povinnost informovat orgán, kterého je členem, a kontrolní orgán o záměru uzavřít smlouvu s obcxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnu. Kontrolní orgán o tom informuje nejvyšší orgán, přičemž uzavření smlouvy, která není v zájmu obchodní
korporace
, může kontrolní nebo nejvyšší orgxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe považovat smlouvy, které obchodní
korporace
uzavírá v rámci předmětu svého podnikání, a které skutečně běžně při svém podnikání uzavírá. V případě xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xanka takové služby poskytovala všem svým klientům). Pokud úvěrová smlouva splní test, že ji bude možné považovat za smlouvu, kterou banka uzavírá v běžxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvenstvem nebo správní radou banky. V případě úvěrové nebo zajišťovací smlouvy, která ale testem běžného uzavírání v obchodním styku neprojde, bude nuxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx uzavíranou v běžném obchodním styku, či nikoliv.
Související ustanovení:
§ 12 - povinnost banky jednat obezřetně, § 16 odst. 1 - předchozí souhxxx xxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.1.2018.
K odst. 1
1.
Pro uzavírání obchodů mezi bankou a osobami, ktxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. členové představenstva a statutární ředitel, a dále členové správní rady a dozorčí rady (ohledně vedoucího orgánu banky viz komentář k § 8). Dále do kaxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xýboru pro odměňování a výboru pro jmenování (ohledně výborů kontrolního orgánu banky viz komentář k § 8c).
2.
Do další kategorie osob, které mají zvxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xepřímo uplatňovat rozhodující vliv (§ 75 odst. 2 z. o. k. dále stanoví, že je-li ovládající osobou obchodní
korporace
, je mateřskou obchodní korporacxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxch domněnek ohledně určení, jestli je určitá osoba ovládající osobou (možnost jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy orgánu obchodní
koxxxxxxx
x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob). Ovládající osobou je také řídící osoba v koncernu podle § 79 z. ox xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxalifikované účasti viz komentář k § 17a odst. 4) a také členové vedení těchto osob a osoby ovládající banku.
3.
Osobami se zvláštním vztahem k bance jxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní domněnka, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
4.
Mezi osoby se zvláštním vztahem k bance patří také pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xvládající banku, dále osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob. Dále sem patří osoby s kvalifikovanou účastí na banxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou členové bankovní rady ČNB.
K odst. 2
5.
Vzhledem k tomu, že pravidla pro obchody s osobami, které mají zvláštní vztah k bance, platí nejen pro baxxx xx xxxxxx x xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na banky se sídlem mimo EU/EHP, pokud vykonávají bankovní činnosti na území ČR prostřednictvím své pobočky. Definice se přiměřeně použije i na takovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxx banky, § 8c - výbory kontrolního orgánu banky, § 17a odst. 4 - definice kvalifikované účasti, § 18 - obchody s osobami se zvláštním vztahem k bance
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxmentované ustanovení bylo do zákona vloženo zákonem č. 16/1998 Sb., kterým byl novelizován zákon o bankách, a který byl jedním z opatření přijímaných v xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxst. 2, který bankám zakazuje uzavírat smlouvy za podmínek, které jsou pro ně nápadně nevýhodné. Komentované ustanovení zavedlo v oblasti obchodování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxžno při vynaložení odborné péče dosáhnout. Uvedená povinnost platí nejen pro banky se sídlem v ČR, ale i pro pobočky bank se sídlem mimo EU/EHS (pro pobočxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxhody, které banka uzavírá na vlastní účet nebo ze svého majetku. Uvedená formulace je ale poněkud nejasná, zejména je nejasné, co se rozumí pod formulacx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxká jen obchodů, kdy je banka smluvní stranou obchodu a uvedené ustanovení neplatí pro případy, kdy banka, která má současně licenci obchodníka s cennýmx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxem tohoto ustanovení je ochránit majetek banky a jeho účelem je předejít tomu, aby uzavíráním nevýhodných obchodů s cennými papíry docházelo k poklesu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxhodech s cennými papíry, což by zřejmě mělo být vykládáno tak, že uvedené ustanovení je třeba aplikovat nejen na cenné papíry ve smyslu § 514 obč. zák. (txx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxými papíry nebo odvozenými od cenných papírů podle zvláštního zákona. Zřejmě se tím rozumí finanční deriváty, jejichž podkladovým aktivem jsou cenné xxxxxx xxxxxx
xxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Podstatně významnější jsou deriváty, jejichž podkladovým aktivem jsou úrokové míry, měnové kurzy nebo komodity. Uvedené ustanovení ale neplatí pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx jen těch, jejichž podkladovým aktivem jsou cenné papíry. Tím je význam tohoto ustanovení značně omezen.
3.
Banka je povinna u těchto obchodů dosáhxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxně nevýhodných podmínek, u obchodů s cennými papíry na vlastní účet banky je požadavek zákona podstatně přísnější. Banka musí u těchto obchodů postupoxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xx xxx xxxx xxchto požadavků není zcela jednoznačná (např. není jasné, jaký je rozdíl mezi investiční a obchodní strategii). Požadavek odst. 3, aby banka prováděla xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xakovýto požadavek ne vždy realizovatelný). Porušení povinnosti jednat s odbornou péčí nezpůsobuje neplatnost uzavřené smlouvy, ale může založit odxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxy (§ 26).
Související ustanovení:
§ 12 - povinnost jednat obezřetně, § 18 - obchody s osobami se zvláštním vztahem k bance
Související předpxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 13.1.2018.
1.
Komentované ustanovení bylo do zákona vloženo zákonem č. 16/1998 Sb., kterým byl novelizován zákon o bankách, x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxformací v bankách [viz Důvodovou zprávu k zák. č. 16/1998 Sb.: "Další záležitostí je zneužívání dosud nikoliv veřejně přístupných informací (vnitřníxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xyužít i ostatní účastníci trhu. Toto je velký nešvar naší doby, který je rozšířen především ve finanční sféře v souvislosti s obchodováním s cennými papxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, navyšování základního jmění, nebo naopak zhoršení finanční situace podniku apod.) jsou využity v investiční divizi banky, která může nakoupit akcix xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxatika ochrany vnitřních informací (insider trading) komplexně upravena v zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu [tento zákon transponxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx6 nahrazena nařízením EP a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu]. V důsledku harmonizace českého práva s právem EU se komentované ustanovení stalo přxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xpro pobočky bank se sídlem v EU/EHP toto ustanovení neplatí, protože nemá oporu v právu EU). Předmětné ustanovení zakazuje bankám, aby při provádění obxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxétní informace o konkrétních obchodech a klientech, získané díky postavení banky při těchto obchodech. Uvěrovými obchody se pro tyto účely rozumí činxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xvěrem rozumí v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky (blíže viz komentář k tomuto ustanovení). Obchody s investičními nástroji lze rxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xx p. k. t. a investiční nástroje jsou vymezeny v § 3 předmětného zákona. Komentované ustanovení se vztahuje na jakékoliv investiční nástroje, bez ohledx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkon ukládá bankám povinnost, aby přijaly organizační opatření k oddělení úvěrových obchodů a obchodů s investičními nástroji (tzv. čínské zdi). Tato xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xddělení úvěrových obchodů od obchodů s investičními nástroji je obtížně realizovatelné na úrovni vedoucího orgánu banky, a to jak vzhledem k odpovědnxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxění úrokového rizika. Při striktním výkladu zákona by banka nesměla svému klientovi nabídnout úrokové zajištění (hedging) k jeho úvěrovému obchodu. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a provázanější. Například důsledná aplikace tohoto požadavku by znemožňovala bance, aby obezřetně a komplexně řídila úvěrová rizika v případech, kdx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdnocování výše celkové úvěrové expozice vůči klientovi se zohledněním všech typů expozic z úvěrových i investičních nástrojů. Vzhledem k tomu, že banxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxt všechny informace, které získala od obchodních útvarů banky, a využívání informací o úvěrových obchodech a obchodech s investičními nástroji funkcx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxx) č. 596/2014 o zneužívání trhu,
(Akcie banky a nabytí účasti na bance)
JUDr.
Štefan
Elek,
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxi zákona o provozních požadavcích, byť by systémově spíše patřilo do části o organizaci banky, nebo mezi základní ustanovení zákona. Banka smí vydávat xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxa akcie bez hlasovacích práv, nemusela by je vydat jako zaknihované cenné papíry, ale mohla by je vydat jako cenné papíry (tj. jako listiny). Ačkoliv u zaxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x
x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx3 odst. 1 z. o. k.). Zákon nepožaduje, aby akcie banky byly akciemi na jméno. Proto banka může vydávat zaknihované akcie, se kterými je spojeno hlasovací xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxo akcie na majitele. Pokud by však banka vydala listinné akcie na majitele, musela by je imobilizovat podle § 274 z. o. k.
K odst. 2
2.
Banka není nijax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxt spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích. Banka musí prioritní akcie vydávat bez hlasovacích práv (z. ox xx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx x x xxx xxst. 1 stanoví, že vlastník prioritní akcie nabývá hlasovací práva po přechodnou dobu ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o toxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxtního podílu na zisku nebo do okamžiku jeho vyplacení, byla-li společnost s jeho výplatou v prodlení. Podle § 278 odst. 2 z. o. k. je vlastník prioritní axxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxávní úpravy stanoví, že vlastník prioritní akcie vydané bankou nenabývá hlasovací práva ani v případech, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxým nástrojem kontroly státu nad bankami je kontrola jejich akcionářské struktury. Proto zákon stanoví, že nabytí určitého podílu na bance vyžaduje soxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xvalifikovanou účast může určitá osoba na bance nabýt přímo nebo nepřímo, a také samostatně, nebo společně s osobami, se kterými jedná ve shodě (§ 78 z. o. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxvacích právech. Třetím případem, kdy se vyžaduje souhlas ČNB, je situace, když se určitá osoba, nebo osoby jednající ve shodě stanou osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xe osoby, které hodlají nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, nebo ji chtějí ovládnout, nevykonávají hlasovací práva spojená s nabytou účasxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČNB s nabytím účasti na bance
K odst. 4 až 10 a 14
5.
Řízení o udělení souhlasu ČNB s nabytím účasti na bance se zahajuje na základě žádosti o souhlas, ktexx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x x x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob. K žádosti musí být připojeny přílohy uvedené v § 18 a § 20 předmětxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xro posouzení žádosti. ČNB je povinna o žádosti rozhodnout do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti. Pokud ČNB v této lxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxn ode dne potvrzení přijetí žádosti písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti. Lhůta pro vydání rozhodnutí se v takovém případě přerušujx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx až na dobu 30 pracovních dnů). Pokud má na žadateli kvalifikovanou účast osoba, která je regulovanou osobou (banka, pojišťovna, zajišťovna, investičxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xvým rozhodnutím vyžádá stanovisko příslušného orgánu dohledu. Uvedené ustanovení poněkud nelogicky opomíjí situaci, kdy je žadatelem přímo reguloxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx. 23 směrnice CRD IV), přičemž ale ČNB nesmí přihlížet k ekonomickým potřebám trhu. Podmínky, které musí žadatel splňovat, jsou v některých ohledech obxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu, že podmínky uvedené v odst. 9 nejsou splněny a souhlas nelze udělit, musí o tom vyrozumět žadatele do 2 pracovních dnů ode dne tohoto zjištění. ČNB může xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přechodem činnosti na soukromého nabyvatele podle zák. č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ČNB musí rozhodnout txxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxx xx xx xx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxtí bez předchozího souhlasu ČNB nemá za následek neplatnost právního jednání, na základě kterého k těmto změnám v účastech na bance došlo. Toto řešení bxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxy došlo na kapitálových trzích. Typicky při burzovních obchodech, kdy účastníci obchodu přímo nevstupují do smluvních vztahů, ale obchody pro ně obstxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxatný, bylo by prakticky nezjistitelné, jaké osoby si mají vzájemně vrátit bezdůvodné obohacení. Podle odst. 13 osoba, která nabude účast na bance bez sxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xo doby udělení následného souhlasu ČNB. Zákaz výkonu hlasovacích práv se vztahuje jen na akcie, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxstavující 8% hlasovacích práv v bance a poté bez souhlasu ČNB nabude další 4% a tím překročí 10% hranici kvalifikované účasti na bance (§ 17a odst. 4), pak xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xýkonu hlasovacích práv je nekonzistentní s § 20a odst. 1, podle kterého v případě nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance ČNB pozastaví výkon xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxtí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance anebo ovládnutí banky bez předchozího souhlasu ČNB je také přestupkem podle § 36a odst. 1 písm. c) a e) boxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx předchozí, zákon umožňuje, aby souhlas ČNB byl udělen i následně. Zákon proto osobě, která nabyla účast na bance bez souhlasu ČNB, ukládá povinnost požxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxt. 1 písm. e). Řízení o udělení následného souhlasu probíhá dle stejných pravidel jako řízení o udělení předchozího souhlasu ČNB (viz výše), avšak s určxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxhlas udělila, pokud marně uplyne lhůta 60 pracovních dnů pro vydání rozhodnutí ČNB. Druhá odlišnost spočívá v tom, že ČNB je povinna vedle podmínek uvedxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxí povinnosti týkající se účasti na bance
K odst. 15 až 18
10.
Osoba, nebo osoby jednající ve shodě (§ 78 z. o. k.), které drží kvalifikovanou účast (resp. stanovené podíly) na bancex xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech), nebo pokud přestanou banku ovládat. Toto oznámení musí mít obsahové náležitosti uvedené v odst. 1xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx
xxx
xxxxxxxxxx xxvinnosti vůči ČNB má také samotná banka, která musí ČNB oznámit, pokud určitá osoba, nebo osoby jednající ve shodě (§ 78 z. o. k.) na ní nabydou kvalifikovxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxovanou účast sníží (pod 20%, 30% nebo 50%), nebo přestanou banku ovládat. Banka musí tyto skutečnosti oznámit ČNB neprodleně po jejich zjištění. Bankax xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xvalifikované účasti a výši těchto účastí. Jedná se o transpozici čl. 26 směrnice CRD IV.
Související ustanovení:
§ 4 - řízení o udělení bankovní licence, x x x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x - přestupky
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx x xx x xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob
(Pozastavení výkonu akcionářských práv)
xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxx xůže pozastavit výkon některých akcionářských práv určitých akcionářů banky v případech, kdy akcionář nebo akcionáři jednající ve shodě (§ 78 z. o. k.)x