89/2012 Sb.

Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§ 655-975)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
x xxx.
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
JUDr. PhDr.
David
Elischer
, Ph.D.
JUDr.
Ondřej
Frinta
, Ph.D.
JUDr.
Dita
Frintová
, Pxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvě I
Knižní publikace
Coester-Waltjen, D. Předmanželské smlouvy a rozvodové dohody. In Winterová, A.; Dvořák, J. (ed.). Pocta Sentě Radvanové x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x.; Spáčil, J. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007.
Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI, 200xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxchodního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
Eliáš, K.; Bartošíková, M. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. 1. sv.: § 1-487. xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xx xxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx, J. a kol. Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou. 11. vyd. Praha: Linde, 2006.
Eliáš, K.; Zuklínová, M. Principy a vxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxr ČR, 2009.
Francová, M.; Dvořáková Závodská, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha: ASPI, 2008.
Haderka, J. Uzavírání manželství z hxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxativní forma uzavření manželství. In Winterová, A.; Dvořák, J. (ed.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Hruxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxíčková, Z. Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání.
Acta
Universitatis Brunensis: Iuridica, No. 267. Brno: Masarykova univerzixxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xarozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Nová, H.; Těžká, O. Vyživovací povinnost. Praha: Linde, 1995.
Pelikánová, I. Komentář k obchodnímx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx II. díl. Praha: ASPI, 2006.
Radimský, J.; Radvanová, S. Zákon o rodině. Komentář. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Růžička, K. (ed.). Pocta Zdeňku Kučerovi k 80. narozeninám.
Acta
Universitatis Carolinae: Iuridica, č. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2008.
Radvxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxském právu. In
Acta
Universitatis Carolinae Iuridica, č. 4. Praha: Univerzita Karlova, 1966.
Scheu, H. Ch. Pojem rodiny v evropském systému lidskxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Švestka, J.; Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník I. Komentxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Voňková, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násixxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxastnictví a společné jmění manželů. § 136-151 občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a rodinné právo. In Tröster, P. (ed.). Otázky rekodifikace soukromého práva: příspěvky učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Acta
Universxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxk, J. (ed.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Zuklínová, M. Některé otázky vzniku manželství. In
Acta
Univxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxeli a darování na případ smrti.
Ad Notam
, 2004, č. 4.
Baudyš, P. Vypořádání nemovitostí vyloučených ze společného jmění jeho zúžením. Bulletin advoxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx7, č. 1.
Dvořák, J.; Spáčil, J. Předmět společného jmění manželů a způsoby jeho nabývání. Právní fórum, 2006, č. 12.
Dvořák, J.; Spáčil, J. Společxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxiala? Právní praxe, 1999, č. 7.
Fiala, J. K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. Právní rozhledy, 199xx xx xx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxvení § 24b zákona o rodině. Právní praxe, 1999, č. 6.
Haderka, J. F. K některým otázkám řízení a rozhodování o povolení k uzavření manželství nezletilxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxe, 1998, č. 6.
Haderka, J. F. Osobní a majetková práva manželů od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 9.
Haderka, J. F. Rozsah náxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxm právu - úvahy nad interpretací § 22 odst. 1 ZOR. Právní rozhledy, 2008, č. 11.
Jindřich, M. Dohoda o rozšíření nebo zúžení zákonem stanoveného rozsaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx, Z. Manželské majetkové právo. Úvahy
de lege ferenda
. Časopis pro právní vědu a praxi, 1995, č. 1.
Králíčková, Z. Právní aspekty spekulativních sňaxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 6.
Králíčková, Z. Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely (2. část). Právo a rodina, 2004, č. 7.
Králíčková, Z. Úvahy nad zásadou "xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx
x xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx.
Králíčková, Z. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi podle velké novely zákona o rodině účinné k 1.8.1998. Právní rozhledy, 1998, č. 8.
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu soudní praxe. Právní rozhledy, 1998, č. 7.
Kratochvíl, Z. Nevyvratitexxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxvá, L. Rozvod manželství s mezinárodním prvkem. Právo a rodina, 2004, č. 8.
Nová, H. Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska soukromých podnikatelxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xadvanová, S. Analýza současné zákonodárné a soudní rozvodové praxe. Socialistická zákonnost, 1989, č. 1.
Radvanová, S. Vyživovací povinnost s otxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxčil, J. Tři aktuální sporné otázky společného jmění manželů. Soudní rozhledy, 2008, č. 3.
Zuklínová, M. Co je nového v zákoně o rodině? Právní praxe, xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí manželství. Právník, 1985, č. 6.
Cizojazyčné publikace
Bainham, A. Premarital and marital settlement agreements. In The International Survxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxruntime/saveasdialog.asp?lID=7018&sID=34870 [cit. 24.11.2013].
Commission of the European Communities: Green Paper on Conflict of Laws xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0400en01.pdf [cit. 24.11.2013].
Rešetar, B. Matrimonial Property in Europe: Wixx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx013].
Díl 1
Všeobecné ustanovení
(Podstata a hlavní účel manželství)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxvy:
Část druhá občanského zákoníku je věnována rodinnému právu.
Právní problematika manželství a rodiny je rozmanitá a sahá takřka do všech oblxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xnapř. francouzský Code civil, německý BGB). I u nás musíme dosud pracovat s několika právními předpisy, resp. jejich částmi. Soustředění úpravy na jedxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxkého zákoníku zahrnuje právní pravidla upravující manželství (jeho vznik, povinnosti a práva manželů, zánik manželství), příbuzenství (jeho pojex x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxké opatrovnictví, svěření dítěte do péče a pěstounství).
Hlava první je věnována manželství, a to předně jeho vzniku, totiž sňatku; poté jsou upravxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxý zákonem stanoveným způsobem; zároveň se uvádí, že hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Toto uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xharakteristické, to bez čeho by manželství nebylo manželstvím (proto např. svazek dvou osob stejného pohlaví manželstvím být nemá).
Manželství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx který závazně stanoví zákon.
Trvalost manželství je třeba chápat jako naprosto nezbytný atribut, který manželství odlišuje (kromě zákonné regulxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxí důvod zániku manželství se stále považuje smrt manžela.
Hlavní účel manželství je vymezen jako založení rodiny a řádná výchova dětí. Děje se tak přxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxní a výchovu dětí, ale ke vzniku manželství mohou vést i důvody psychologické, zdravotní, důvodem existence manželství může být i vzájemná podpora socxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe. Bude proto na soudu, před který se ta či ona otázka týkající se manželství dostane, aby sám uvážil, bude-li toho zapotřebí, jaký je konkrétní důvod, smxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxsný narůstající trend odmítání manželství. Ani zákon nemůže mít a nemá sílu nařizovat v době vzrůstajícího počtu neplodných mužů a žen plození a výchovx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxi manželství byla nahlédnuta relativně nedávno, totiž v roce 1998, kdy byla přijata zásadní novela zákona o rodině (novelizující rovněž manželské majxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x manželství ustanovením o tom, jak se manželství uzavírá. Zmíněnou novelou - nepochybně i v souvislosti s tím, že dost opožděně - byla zrušena preambule xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx účelu a o povinnostech snoubenců.
Deklarativní
povaha takových pravidel je evidentní. Proto také zákonodárci taková ustanovení vůbec neuvádějí.
xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx", a ne "společenství" jako v zákoně o rodině (§ 1)? Proto, že právě slovo "svazek" je výrazem statusového institutu, na rozdíl od slova "společenství", xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxě, že jde o svazek osob různého pohlaví, je možné k němu vázat další charakteristiky a také právní následky.
Trvalost svazku muže a ženy, který chce xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxití má pak statusové důsledky), která jsou jen dlouhodobá, trvající určitou dobu, tedy v podstatě trvalá. V každém případě zakládaná s úmyslem, že je to xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx
x xx xxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxedeného manžela (
a contrario
) atd.
Manželství je jen takový trvalý svazek muže a ženy, který vznikl způsobem, který stanoví tento zákon. Jde o to, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xak stanoví, že ho upravují jiná pravidla (srov. § 659).
III. Hlavní účel manželství
Vymezení hlavního účelu manželství, totiž, zda se o něm ustanovxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx konečná podoba textu odpovídá sociálně-věkovému rozvrstvení obyvatelstva, které může vstupovat do manželství.
Základem je vždy založení rodinxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xodiny ovšem není ve směru dolů (rodiče - děti), ale nahoru (rodiče - prarodiče). Proto také ony pochybnosti spojené se vřazením generace prarodičů do ráxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x tomto směru lze odkázat i na pojem "osoba blízká" a její chápání (§ 22).
Jde-li o manželství osob generace mladé a střední, je nutné počítat s tím, že buxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxství je řádná výchova dětí.
Vzájemná podpora a pomoc se jistě týká všech manželů, manželů všech generací, avšak v generaci starší vystupuje do popřexxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x rodině (§ 2) stanovené tzv. povinnosti snoubenců občanský zákoník neuvádí, neboť nebyla shledána společenská objednávka v tomto ohledu. Pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtví z hlediska právního, 1977.
Klabouch: Manželství a rodina v minulosti, 1962.
Scheu: Pojem rodiny v evropském systému lidských práv. In Pocta xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
Díl 2
Vznik manželství
(Sňatečný proces)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xartie návrhu zahrnuje především ustanovení upravující vznik manželství, sňatek, a to zvláště jeho podstatu, tj. vlastní způsob uzavření manželstvíx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x to bez ohledu na to, zda je jejich nesplnění sankcionováno, popřípadě jak je sankcionováno. Mezi tyto podmínky náleží v prvé řadě výčet skutečností, ktxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xro uzavření manželství a o registraci manželství z r. 1962 (uveřejněna pod č. 124/1968 Sb.) důraz na svobodný a plný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxatečných projevů vůle podle zákona, a to veřejně, slavnostně a před svědky.
Vyžaduje se svobodný a úplný souhlasný projev vůle (liber ac plenus
consxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, perfektní. V tomto smyslu je třeba použitý výraz "úplný" vykládat.
Vyžaduje se, aby sňatečný obřad byl veřejný a slavnostní, učiněný v přítomnostx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxerý proces uzavření manželství vyjádří jednoduchým způsobem.
I. Obecně
Ustanovení o vzniku, resp. uzavření manželství, čili o sňatku, lze pokláxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxvuje několik novot, počínaje jinými výrazy a konče tím, že důraz je položen na sňatečný projev vůle. Naproti tomu otázka, kdo tento volní projev přijímáx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxvu vůle". Projev vůle je právním jednáním, protože jsou s ním spojeny právní následky, a ke způsobení těchto právních následků vůle osob hodlajících vsxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxlivé: v takovém případě by šlo o zdánlivé manželství (§ 677). Srov. také bod 5.
Pokud jde o náležitosti sňatečného projevu vůle směřujícího k manželsxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxovaná ustanovení jako leges specialis mají před obecnými ustanoveními přednost (srov. blíže komentář k § 680).
Výraz "souhlasný projev vůle" je obxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxí stejný cíl. Z toho se obvykle vyvozuje, že jde o smlouvu
sui generis
. Tady je třeba poukázat na § 659, který je způsobu uzavření manželství věnován.
Pxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xe význam tohoto slova třeba hledat v anglických pramenech. Znamená daný, skutečný, existentní. Nejde tedy o nic jiného, než že vůle snoubence je skutečxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxolu vstupují do manželství. To lze jinak označit jako "prohlášení sňatečné vůle".
III. Některé náležitosti sňatku
Zatímco odstavec první je věnoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx aby obřad byl veřejný a slavnostní. Náležitost "veřejnosti" není u nás chápána jednotně. Její původ tkví samozřejmě z problému, který měla katolická cxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoncilem). Ale zákon o právu rodinném (1950) veřejnost (vedle slavnostnosti) uvedl z jiného důvodu: bylo třeba nějakým způsobem nahradit obřad, kterx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxstností a zdůvodňovat požadavek potřebou vyjádřit vážnost, kterou manželství požívá.
Požadavek přítomnosti svědků má hluboké historické kořenx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx
Související předpisy:
xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxs Carolinae: Iuridica, č. 1, 2008, s. 181-193.
Haderka: Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, xxxxx xx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xřehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Občanský sňatek (3 až 8)
III. Církevní sňatek (9 až 13)
Z důvodové zprávy:
Ačkoli věcný záměr občanského zákoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxové i jiné právní následky v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní, v samém závěru příprav návrhu nového civilního kodexu bylo politicky rozhodnuto, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxhu do soukromého života osob po té, co byly církevní sňatky s právně statusovými účinky do našeho právního řádu v roce 1992 zavedeny.
Navrhuje se tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xen před orgánem církve nebo náboženské společnosti registrované ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxvrhuje i nadále řešit zachováním institutu osvědčení vydaného příslušným matričním úřadem, bez něhož manželství uzavřít nelze, jakož i zachováním pxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí se do našeho právního řádu navrátily po čtyřiceti letech v roce 1992 (zákonem č. 234/1992 Sb.). Nevelký počet věřících v naší společnosti (zjištěný naxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxdemokratických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xdporu opírající se o zásadu ochrany nabytých práv a poukazující na nebezpečí zužování svobody. Přehlušila mlčící většinu, které, jak se zdá, je zcela lxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxle, které má právní následky. Zda ale souhlasné projevy osob, které hodlají vstoupit do manželství, tedy snoubenců, jsou nebo nejsou smlouvou, je věcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxžitá je zejména podstata těchto prohlášení snoubenců. Tou je vůle vstoupit do manželství, založit manželství, žít spolu v manželství. To je teoretickx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxý čili civilní sňatek lze charakterizovat tím, že snoubenci projevují svou sňatečnou vůli osobně před orgánem veřejné moci v přítomnosti matrikáře. Zxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci.
Kdo je orgánem veřejné moci, který je oprávněn přijmout sňatečné prohlášení snoubenců, má ustanovovat zákon, který stanoví
kompetexxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxciálně této problematice (§ 658 odst. 1).
Civilní zákoníky samy běžně na žádný předpis neodkazují, je věcí veřejné moci se o právní úpravu této otázkx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxejnost sňatku naznačuje, že jej nelze uzavřít jinak než ústním prohlášením. Ústní prohlášení předpokládá osobní účast (přítomnost) snoubenců. Výjixxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xři civilním sňatku je vyžadována přítomnost úředníka matričního úřadu, zvaného stručně matrikář. Je pravda, že tento úředník při civilním sňatku vykxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxboť právě matrikář projednává se snoubenci budoucí sňatek (provádí tzv. předsňatkové řízení podle § 664).
O tom, kde se civilní sňatek uzavírá, ustxxxxxxx x xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí v případě církevního sňatku je asistence oprávněné církve nebo náboženské společnosti (§ 677 odst. 2). Oprávnění církve nebo náboženské společnostx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí a o změně některých zákonů.
Celebrující církev nebo náboženská společnost (dále jen "církev") musí být především registrována podle cit. zákonxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu".
Získat takové právo není podmíněno tím, že ta která církev má vlastní pravidla církevnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xírkevního sňatku se s účastí úředníka, který by vykonával funkci obdobnou matrikáři, nepočítá, už jen proto, že oprávnění oddávat je považováno za práxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
Související předpisy:
zák. č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxlství. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Haderka: Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Práxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxdávající při občanském sňatku (2, 3)
III. Oddávající při církevním sňatku (4)
Z důvodové zprávy:
Tak, jak tomu bylo až dosud, navrhuje se, aby občaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxud jde o sňatek církevní, je třeba, aby příslušnost stanovila sama registrovaná církev či náboženská společnost.
I. Obecně
Zatímco zákon o rodině xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvacím pravidlem.
II. Oddávající při občanském sňatku
V případě občanského čili civilního sňatku je oddávajícím orgánem veřejné moci, přesněji oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xo být jakýkoli předpis, který je součástí českého právního řádu.
III. Oddávající při církevním sňatku
Jedná-li se o církevní sňatek, je ponecháno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxící obřady, které církev celebruje.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Codex
xxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx praxe, 1998, č. 6.
(Podstata sňatku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx kdy je manželství uzavřeno, kdy je dovršeno, kdy je sňatečné právní jednání perfektní, je třeba odpovědět tak, že v okamžiku vyjádření snoubence druhéxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xevzniká manželství projevem vůle obvyklým u občanského sňatku, je třeba připustit vznik manželství i jiným dostatečným prohlášením sňatečné vůle.
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxm se manželství uzavírá. Přitom se stanoví jednak pravidlo obecné, jednak pro případy církevního sňatku, a to zejména před některými netradičními círxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxad sňatku), stanoví, že oddávající pokládá snoubencům otázku a oni na ni kladně odpoví.
Otázka je zaměřena na existenci vůle vstoupit do manželství x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdému ze snoubenců zvlášť. Táže se tedy dvakrát, klade tutéž otázku, očekává dvojí odpověď. Otázka i odpověď mají být shodné, tedy souhlasné, jde o souhlxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx církevní. Kdo je oddávajícím úřadem, resp. osobou, o tom stanoví odkazovací ustanovení § 658 (srov. komentář k § 658).
Zda se otázka klade nejdříve xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvní odpovědi by snoubenka nezůstala osamocena (popř. zesměšněna) se svým dříve vysloveným "ano".
V některých případech je dávána přednost ženě jaxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxm, celkem bezvýjimečným, nejde-li o situace nějaké zdravotní indispozice týkající se jazyka (mluvidel) snoubence apod., že odpověď se omezí na "ano"x
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxb někdy pronášejí snoubenci vůči sobě navzájem, jindy vůči oddávajícímu. Není výjimkou, že oddávající slib či sliby přednáší sám a snoubenci pak jen jexxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxník.
III. Vznik manželství jiným procesem
Lze připustit, že život přináší i situace zcela neobvyklé, kdy nelze dost dobře rozložit sňatek do čtyř bxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxevně - všem přítomným - vůči oddávajícímu projevili svou sňatečnou vůli. Jedinou podmínkou vzniku manželství je pak právě jen to, že sňatečná vůle je naxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxisející ustanovení:
Z literatuxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
I. Obecně (1 až 3)
II. Příjmení společné (4 až 7)
III. Příjmení různá (8)
IV. Připojení vlastního příjmení ke společnému příjmení (9 až 13)
Z důvodoxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxm řešení otázky připojovaného příjmení.
Navrhuje se, aby napříště bylo nezbytně třeba mít za to, že příjmení popřípadě uváděné na druhém místě je přxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x té jeho podobě, kterou nahradil příjmením manželským.
Otázka příjmení prvního a připojovaného se posléze ukazuje také v souvislosti s osvojením.
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xokud by se již narodilo společné dítě, které by neslo příjmení toho z manželů, který se rozhodl změnit příjmení na příjmení manžela, dojde ze zákona i ke zxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. (Jako v celém zdejším občanském zákoníku, i zde je povinnost vyjádřena oznamovacím způsobem slovesa.)
Jméno a příjmení člověka je určeno při naroxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Při uzavření manželství, další statusové příležitosti vedle narození, je možné příjmení člověka změnit. Jinak je možné změnit příjmení jen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xe zmíněn u nás nejčastěji používaný způsob manželského příjmení: příjmení společné. Je nezbytné, aby manželé zvolili jedno ze svých příjmení, ženy nexx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxřením manželství změnil rozhodnutím matričního úřadu své příjmení a toto nové příjmení pak manželé prohlásili za společné.
Není vyloučeno, že ten xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxávní úpravy sňatečného jména jsou nejrůznější. Je dokonce možné, že manželka obligatorně přijímá nejen příjmení, ale i jméno manžela.
Pro ženu zásxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxidla existují výjimky (§ 69 odst. 2 zák. o matrikách).
III. Příjmení různá
Snoubenci si mohou svá dosavadní příjmení ponechat. Je nerozhodné, že obx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xpolečného příjmení a ponechání si dosavadních příjmení je rovněž dána možnost kombinovat tato řešení. Manželé zásadně zvolí jedno ze svých příjmení zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx je, že občanský zákoník zřetelně stanoví, že druhé příjmení je příjmením připojovaným, a takto vždy druhým příjmením v pořadí (srov. k tomu § 662).
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxuaci, že žena napříště ponese společné příjmení v mužském tvaru a své dosavadní přechýlené příjmení, ledaže její příjmení již mužský tvar mělo (což bylx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxně. Proto není možné, aby při uzavření manželství snoubenci zvolili společné příjmení a žena požádala o svolení užívat své dosavadní příjmení bez přecxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
Haderka: Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 19xxx xx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Různá příjmení snoubenců a příjmení jejich společných dětí (3 až 6)
Ixxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx týká prohlášení o příjmení.
Ve zdejším paragrafu došlo ke spojení dvou spolu jevově nesouvisejících pravidel, spojených ovšem § 660 písm. c). V prvxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí
Všechny xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxy rodiče společných dětí uzavřou manželství, popř. jaká prohlášení při této příležitosti učiní.
Základním pravidlem je zdejší první odstavec, poxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxlášení o společném příjmení není potřebné), totiž prohlášení o příjmení společných dětí. Snoubenci musejí prohlásit jedno ze svých příjmení za příjmxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxoučeno, aby pro děti bylo zvoleno příjmení složené ze dvou slov. Je ale vyloučeno, aby jako společné příjmení bylo zvoleno příjmení třetí, tj. jiné, než xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxh je třeba mít za
kogentní
, a tudíž jejich extenzivní výklad nepřichází v úvahu, není možné při uzavření manželství prohlásit v situaci zde řešené, že pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx v případě volby různých příjmení
V případě, že manželé při sňatečném obřadu prohlásili, že si ponechávají každý své dosavadní příjmení, nic nebrání xxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxzvu v zákoně o matrikách) -, aby manželé kdykoli později (za trvání manželství) prohlásili, že jedno z jejich příjmení bude nadále jejich příjmením spoxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx rozhodoval. Jde o prohlášení vůči správnímu orgánu.
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Pořádek připojování příjmení (2 až 4)
III. Pravidlo vylučující připojování příjmení (5, 6)
Z důvodoxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xteré v souvislosti s připojováním příjmení vznikaly a které bylo třeba řešit výslovným ustanovením (pouhým výkladem statusová pravidla dovodit nelzxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xá-li totiž dojít na základě prohlášení snoubenců při sňatečném obřadu k připojování dosavadního příjmení jednoho z manželů, a tento manžel již má příjxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xteré bylo společným příjmením v předchozím manželství dnešního snoubence, anebo to bude příjmení, které bylo takto založeno při sňatečném obřadu rodxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxd jde o příjmení, dříve, než uzavřou nové manželství (§ 759).
III. Pravidlo vylučující připojování příjmení
Odstavec druhý omezuje možnost připoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxch společným příjmením bude to, které již dvojslovné je, tedy takové, kdy k příjmení (základnímu) již bylo jiné příjmení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxjení příjmení byla zcela na vůli snoubenců. Volnost v tomto směru ale nemá se svobodou člověka nic společného. To ostatně lze dobře vidět ze srovnání s cixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxry:
viz u § 658
(Místo uskutečnění sňatku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014x
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
Ustanovení zmiňuje konkrétní místo, kde má, resp. může být občanský sňatek celebrován - je to místo, kde dochází ke sňatkům pravidelně (místo obvyklé)x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxčí" nemá nikterak imperativní podtext, jde jen o to, že správní orgán jinak jednat neumí. Výslovně se stanoví, že vůle snoubenců (zvláštní přání, pokud xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřním předpisům církve, resp. náboženské společnosti.
I. Obecně
Zdejší ustanovení ustanovuje o té otázce, která byla předmětem § x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxní to ustanovení o místní ani věcné příslušnosti oddávajícího úřadu, jde o to, na kterém konkrétním místě ke sňatečnému obřadu dojde.
II. Sňateční míxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxřadní síň anebo nějaké jiné místo, které se nachází v obvodu dotyčného orgánu a které dotyčný orgán k takto slavnostním příležitostem využívá.
Široxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přihlížet či přihlédnout (srov. výraz "přihlíží") k vůli snoubenců, kterou vůči orgánu projevili.
Ustanovení je třeba rozumět tak, že projeví-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxjíc s konečnou platností. Shledá-li tedy, že snoubenci si přejí být oddáni na místě krajně nevhodném pro takový obřad, vyzve je oddávající úřad, aby svox xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxna na celebrující oprávněné církvi. Je tedy jen její věcí, do jaké míry vyhoví zvláštní vůli snoubenců. Lze ale konstatovat, že u církevních sňatků bývá xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Codex
Iuris Canonici
Z literatury:
viz u § 658
(Žádost o provedení obřadu)
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxatečního obřadu (4 až 7)
III. Osvědčení - prokázání sňatečné způsobilosti (8 až 12)
IV. Prominutí povinnosti osvědčit sňatečnou způsobilost (13 až 1xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se zahajuje správní řízení (návrh také výrazu "žádost" nepoužívá); jde však o to, že musí být určeny alespoň doba a místo sňatečného obřadu určitých osoxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnému úřadu potřebné doklady. Bližší předpisy k tomuto ustanovení obsahuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdné překážky) je možnost prominout předložení některých stanovených dokladů. O těchto otázkách rovněž ustanovuje zvláštní, tj. matriční zákon.
Ix xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxt snoubenců a zjistit, zda jsou právně způsobilí manželství uzavřít. Potřeba takového řízení předcházejícího samotnému sňatečnímu obřadu je samozřxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxt, bývá řešena v závislosti především na řešení otázky obligatornosti té či oné sňatečné formy, resp. na její fakultativnosti, a rovněž na tom, jaké círxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxí před příslušným orgánem veřejné moci vztažena na všechny snoubence (když po r. 1991 docházelo tu a tam k jistým pochybením, která mohou být snadno právx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xhledu na to, zda hodlá uzavřít sňatek občanský nebo církevní, je povinen požádat o provedení sňatečného obřadu. Žádost se předkládá příslušnému orgánx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgánem je místně příslušný matriční úřad.
V žádosti je třeba uvést rozhodné skutečnosti týkající se osob snoubenců, jejich sňatečné způsobilostxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxčanský, dohodnout také otázku místa a času konání sňatečného obřadu.
III. Osvědčení - prokázání sňatečné způsobilosti
Skutečnosti v žádosti uvexxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xteré snoubenci v žádosti uvádějí a které zároveň musejí dosvědčit, jsou i takové, z nichž se dovodí, že v daném případě ne-existují překážky manželství xx xxxx xxx x xxxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění základních požadavků stanovených zákonem pro uzavření manželství (§ 666 odst. 1).
V případě, že má dojít k občanskému sňatku, matriční úřax xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
x
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxá matriční orgán poté, co shledá, že snoubenci splňují všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství (především že tu nejsou žádná impexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxdčení posléze snoubenci předloží tomu oddávajícímu, který má celebrovat církevní sňatek. Osvědčení je conditio
sine qua non
vzniku manželství, je-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxení - prominout předložení dokladů stanovených v zákoně o matrikách (srov. výše). Může tak učinit jen tehdy, je-li opatření dokladů spojeno s těžko přxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sňatečnou způsobilost. Nepatří však mezi ně doklad osvědčující totožnost snoubence. Není možné dovodit, že ustanovení občanského zákoníku by bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxnout předložení stanovených dokladů se ale vztahuje i na ty doklady, které osvědčují způsobilost cizince uzavřít manželství v České republice.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Kučera: K dokladu o právní způsobilosti cizince k uzavření manželství. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Haderka: Oddavky, nulxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Prohlášení předcházející sňatečxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxky, resp. deliberační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Tuto povinnost mají snoubenci splnit dříve, než dojdx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxové tvrzení také nemá právní následky.
I. Obecně
Obsah ustanovení replikuje § 6 odst. 1 zák. o rodině. Ne však docela a také nejde jen o formulační změxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Citované ustanovení zákona o rodině se shoduje se zdejším ustanovením, pokud jde o výraz "prohlášení". Na tom nic nemění skutečnost, že zmíněná vedlexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxubenci, ale aby oddávající, popř. matrikář konstatoval taková prohlášení před vlastním sňatečným obřadem (předtím než oddávající začne snoubencům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxovení zákona o rodině. Požaduje se, aby snoubenci prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxravdivost, nemá na existenci, ale ani na platnost manželství žádný negativní vliv.
a)
Prohlášení snoubenců o tom, že jim nejsou známy překážky, ktexx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xu žádná zákonná impedimenta nejsou, prokazovali snoubenci již stanovenými doklady (srov. § 664). Ne ale ve všech případech lze předložit dostatečný dxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Je tudíž ponecháno na poctivosti snoubenců, zda jejich prohlášení bude pravdivé nebo nepravdivé (srov. např. uzavření manželství v cizině s falešnýxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xrávě nedostatek znalostí o pravé povaze zdravotního stavu snoubence se stane významnou okolností v rozvodovém řízení (vážná choroba, dědičné zatížexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxnost zvážit nadcházející situaci -, míjí se zakotvení tohoto prohlášení účinkem u naprosté většiny snoubenců. Toto prohlášení je bohužel pojímáno stxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
(Další náležitosti církevního sňatku)
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xpůsobilosti (2 až 5)
III. Zvláštní povinnost oddávajícího po sňatku (6, 7)
Z důvodové zprávy:
V tomto navrhovaném ustanovení se stanoví zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství. Těmito požadavky zákona se rozumí v podstatě to, že manželství
in concretx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx nesmí být dotyčné prohlášení starší než šest měsíců.
Dále se pak uvádí, že oddávající je povinen doručit protokol o uzavření manželství s uvedením vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxně církevního sňatku. Obsahově odpovídá § 4b odst. 2 a 3 zák. o rodině. V podstatě jde o úpravu další náležitosti, resp. podmínky, kterou je třeba splnit, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxedoddavkové řízení, uzavřel toto řízení, má-li dojít k církevnímu sňatku, vydáním osvědčení o sňatečné způsobilosti. Pokud jde o obsah tohoto osvědčxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxší než šest měsíců. Po uplynutí šesti měsíců ztrácí osvědčení právní význam (právní účinky).
Toto osvědčení musejí snoubenci předložit oddávajícxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvědčení, anebo zda je třeba, aby osvědčení bylo předloženo oddávajícímu. Vzhledem k dikci "musí snoubenci nejprve předložit" lze dovodit, že nepředlxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
Poté, co došlo k církevnímu sňatku, má oddávající podle druhého odstavce zvláštní povinnost (formulovanou shodně s prve cit. ustanovením zákona o rxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx 1 a § 40, § 33 až 38 zák. o matrikách a § 21 odst. 2 vyhlášky 207/2001.
Dotyčný protokol je třeba doručit tomu matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 4)
II. Sňatek na území České republiky (5, 6)
III. Sňatek mimo území České republiky (7 až 9)
Z důvodoxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxx před svou případnou smrtí oddán. Nelze vyloučit ani situace, kdy takto ohroženi jsou oba snoubenci. Tady se pak zpravidla poskytují určité zákonné disxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx a dokladech, které se jinak požadují, nikoli však pravidel o "prohlášení", které nahrazuje ohlášky (neboť jinak by pravidla o sňatečném obřadu byla v nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xcela výjimečné situaci některým osobám civilním i vojenským svěřena zcela výjimečná pravomoc (srov. též zákon o námořní plavbě č. 61/2000 Sb. a prováxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxtrimonium
in articulo mortis
) je prastaré klasické právní zařízení, které tradičně existuje podobně jako benevolence závěti v ohrožení života (a v pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x x xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxi možnými úlevami, a to jak pokud jde o orgán, který může sňatečný projev vůle přijmout, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxuaci uzavírán církevní sňatek (a budiž řečeno, že např. církev římskokatolická má zde značně minimalizované požadavky na osobu oddávajícího), není vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxzel v úvahu.
Bude zřejmě toliko - kromě orgánu v patřičné působnosti (orgánu veřejné moci) a sňatečného projevu vůle - zapotřebí pouze prohlásit nepxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxit).
II. Sňatek na území České republiky
K občanskému sňatku
in extremis
může dojít před kterýmkoli orgánem veřejné moci, do jehož působnosti uzaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxn veřejné moci, který vede matriky. Takovým orgánem tedy může být každý obecní úřad. Rovněž místo konání sňatečného obřadu je zcela irelevantní, žádný xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xvšem to, aby se jednalo o církev oprávněnou podle českého práva (§ 657 odst. 2), a popř. oprávněnou podle církevních předpisů (pokud takové vůbec existuxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxožení života náš občan výjimečně před naším občanem, resp. občanem Českou republikou pověřeným, uzavřel manželství.
Okruh osob způsobilých oddáxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxbenců, kteří mohou být dále uvedenými osobami oddáni. Sňatečný obřad může provést:
a)
velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou Česxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé republiky, a to bez ohledu na to, zda snoubenci jsou anebo nejsou našimi státními občany,
c)
velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxuvisející ustanovení:
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
(xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx (1, 2)
II. V podrobnostech (3, 4)
Z důvodové zprávy:
Sňatek, totiž občanský, lze celebrovat v cizině rovněž před diplomatickou misí nebo konzulárxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxspoň jeden ze snoubenců.
I. Obecně
Zásadně se předpokládá, že státní občan České republiky, který bude chtít být oddán v zahraničí, uzavře manželsxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Státní občan České republiky ale má v zahraničí na vybranou - kromě místního úřadu nebo církve může svůj sňatečný projev vůle učinit i před diplomatickxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxse.
Pověřený zástupce diplomatické mise nebo konzulárního úřadu je takto další osobou, která kromě osob výslovně uvedených v x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xude prohlášen právě také před naší misí, resp. úřadem. V tomto ohledu mají tyto úřady stejné postavení jako obecní úřad na území České republiky.
II. V xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxz této úmluvy by celebrování sňatků naším orgánem v cizině představovalo zásah do suverenity cizího státu.
Uzavírá-li státní občan České republikx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí (§ 36 zák. o matrikách). Vydává je zásadně matriční úřad místa pobytu našeho občana.
Související ustanovení:
Související předpixxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Zákonné podmínky zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnce a s přivolením vyššího úřadu, a naopak bez omezení, pokud jde o stejnost pohlaví zmocněnce a zmocnitele, kterýžto požadavek by odporoval zásadě rovxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xravidlo stanoví, že ten, kdo hodlá uzavřít manželství, projevuje svou sňatečnou vůli osobně, ať již tak činí před orgánem státu, nebo před orgánem církxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxlášení jednoho ze snoubenců učinil jeho zástupce. Ustanovení bylo ale navýsost legislativně vadné. (Nadto, s jakýmkoli rozporem s cit. ustanovením bxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxželství zástupcem vůbec připouští.
II. Zákonné podmínky zastoupení snoubence
Vzhledem k tomu, že právem licencované zastoupení při sňatečném pxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxbenců,
-
žádost (obou) snoubenců,
-
vůči krajskému úřadu,
-
v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno,
-
kladné rozhodnutí kxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx možné jen tehdy, jsou-li pro to "důležité důvody". Mezi takové důvody se obvykle řadí nepřítomnost snoubence v místě sňatečného obřadu. Samozřejmě nexxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Takovým důvodem jistě nemůže být nemoc snoubence, která by vylučovala prohlásit sňatečnou vůli, protože v takovém případě by snoubenec nejspíš nebyx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxř. týká-li se nezpůsobilost snoubence pouze jeho těla a ten zároveň si nepřeje, ať již z jakéhokoli xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxanovení. Součástí žádosti je také plná moc pro zástupce opravňující jej pronést sňatečný projev, k tomu srov. dále.
Žádost je adresována krajskému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxsahu plné moci ustanovuje odstavec druhý. Plná moc zásadně musí mít náležitosti vyžadované obecně pro plnou moc, ale zvlášť zde musejí být uvedeny předxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx. Musejí zde být i další rozhodné skutečnosti týkající se snoubence a zmocněnců, jsou-li takové. Mezi ně patří právě ty skutečnosti, z nichž krajský úřax xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxjmení po uzavření manželství, neboť to jako statusovou otázku nelze ponechat na projevu vůle zmocněnce.
Dále musí být v plné moci uveden obsah prohlxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx i formální požadavky. Plná moc musí mít listinnou, tj. písemnou formu, a podpis na ní musí být ověřen. S ohledem na nedostatek jiné pomůcky je třeba dovodxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxňujícího snoubence, ostatní přivolení by měla být dostatečně patrna také ze žádosti adresované krajskému úřadu).
IV. Odvolání plné moci
Stejně jxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Odvolání je totiž zapotřebí doručit nejen zmocněnci, ale především druhému snoubenci, a to nejpozději předtím, než sám učiní svůj sňatečný projev vůlxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xanželství uzavřeno nebylo. Pokud by se adresát dozvěděl o odvolání plné moci později, nebylo by možné vzniklé manželství napravit jinak než rozvodem.
xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx toho postupovat (smrt snoubence atd.)
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xichaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Předchozí uzavření občanského sňatxx xxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxh zemích, kde existuje
fakultativní
církevní sňatek, popř.
obligatorní
sňatek civilní, dochází často k situacím, že si snoubenci přejí dvojí obřadx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxdení obligatorního civilního sňatku bylo třeba řešit otázku významu sňatku církevního. Pod označením "náboženské sňatkové obřady" byl církevní sňaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého vztahu civilního a církevního obřadu. Dnešní ustanovení doslova opakuje § 10 zák. o rodině.
II. Předchozí uzavření občanského sňatku
Je-li uzxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxznam. Zákon proto v takovém případě správně používá výrazu "náboženské obřady".
Taková situace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x cizině, a to bez ohledu na to, zda v té či oné formě, se pravidelně objevuje přání "uspořádat svatbu" také v České republice (důvody jsou obecně známé). Nexx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xiž manžely, takže rozdílem - kromě účinků - je jen to, že oddávající nevyžaduje osvědčení o sňatečné způsobilosti a protokol o "uzavření manželství" nexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
III. Předchozí uzavření církevního sňatku
Pokud je nejprve uzavřeno manželství církevní formou, je vyloučena jakákoli podoba, a to ani
pro formx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx civilní obřady neexistují.
To platí i v případě, že manželství bylo církevní formou uzavřeno v cizině. V takovém případě ale často - s výjimkou ovšem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxáno.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xedná se o relativně nové ustanovení, standardní v západních zemích. Jeho smyslem je učinit další zákonný text srozumitelnějším.
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xedostatek věku, nedostatek svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající manželství, resp. registrované partnerství, příbuzenství, jakož i poručxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxšení zákonných ustanovení o formálních náležitostech sňatku.
Výklad:
Ustanovení obsahuje odkaz na ustanovení, která uvádějí (v taxativním výčxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxiv na bezvadnost manželství. Existence zakázaného (čili manželství překážejícího) stavu představuje důvod pro prohlášení manželství za neplatné. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxednoho nebo oba), pokud trpí takovou překážkou, za nezpůsobilé uzavřít manželství, ač jinak právně způsobilí, tj. plně svéprávní, jsou (s drobnou výjxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe všech případech sňatku, zejména též sňatku církevního v cizině, což se děje zvláštním rozhodnutím obecního (matričního) úřadu vydávaného v listinnx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxtury:
viz u § 658
Zákonné překážky manželství
(Překážka nedostatku věku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xlné svéprávnosti (11 až 14)
Z důvodové zprávy:
Vychází se z dosavadního právního stavu s tím, že je pro příště možné emancipovat osobu, která dovršixx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xanželství reaguje na tuto skutečnost zákon i v oblasti uzavírání sňatku. Zákonnou překážkou pro uzavření manželství je tedy nově nesplnění kumulativxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní úpravě se obsahově (resp. pokud jde o smysl překážky) nic nemění, formulačně ovšem ke změně dochází.
V historickém pohledu byla tato otázka řxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ani nedošlo, protože některý z manželů zemřel). Na druhé straně třeba Rakousko (19. století) stanovilo sňatečnou hranici (s možností dispenzu) na dovxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
O nezletilých zásadně platí, že plně svéprávní nejsou. Manželství nemůže uzavřít osoba nezletilá, která není plně svéprávná. Jinak řečeno: manželstxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Okamžikem nabytí zletilosti se člověk stane plně svéprávným (§ 30 odst. 1; srov. také zde komentář x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyspělosti věkově příbuzných nezletilých (§ 31). Sňatečné prohlášení je ale právní jednání statusové povahy, proto pro ně platí
kogentní
ustanovenx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 37, jednak uzavřením manželství (§ 30 odst. 2). V obou případech je nezbytné, aby člověk dosáhl alespoň šestnácti let věku (§ 30 odst. 2, § 37 odst. 2 zdejxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavřít. Pokud by ke sňatečnému projevu přistoupil a manželství uzavřel přes existující zákaz (jde o rozpor se zákonem, přičemž zákonné ustanovení je
koxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxx xterékoli osoby, která prokáže právní zájem na takovém prohlášení, prohlásit za neplatné (§ 680).
Jestliže ale takto vadné manželství zanikne, anexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx nápravu označujeme za konvalidaci (popř. konvalidaci manželství).
Manželství takto vadné nelze prohlásit za neplatné ani v případě, že bylo počaxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxítě se má pak narodit živé). Zdejší ustanovení je koncipováno nově, a to ve srovnání s celou naší historií: vždy totiž stačilo pouze to, že manželka otěhoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtým důvodem je standardně těhotenství, nikoli snad pozdější narození živého dítěte! O správnosti oněch - později do návrhu zákoníku přidaných slov - lxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 2 žádnou výjimku, pokud jde o nabytí plné svéprávnosti uzavřením manželství, nezná.
Naopak, pokud takto vadné manželství zanikne nebo bude pxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí před nabytím plné svéprávnosti
Ustanovení o sňatečné věkové hranici je
kogentní
(kryté principem veřejného pořádku), z čehož vyplývá, že benevoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxípadě nemusí!) povolit nezletilému uzavřít manželství jen ve výjimečných případech. (V pravidlech zákona o rodině požadovaný soulad se společenskxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxž skutečnost využít pro řešení otázky výjimečnosti a zároveň prokázání důležitých důvodů (srov. dále). Takto lze dovodit, že při prokázání existence xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xýt důležité. Standardně se za takový důvod považovalo těhotenství snoubenky. Není ani nutné připomínat, že recentně se tato okolnost prakticky přestxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xa narození dítěte zcela zřejmě nesmyslná (jde o flagrantní pochybení někoho, komu je familiaristika i pouhá logika zcela cizí).
Související ustanxxxxxx
x xxx xxx xxx x xxx xx xxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Z judikatury:
(NS Cpj 179/75, Rc 30/1976)
Podá-li návrh na povolení uzavřít manželství nezletilý ještě před dosažením věku 16 let, souxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx xx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xamítnut.
Z literatury:
Dvořák: Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptiala? Právní praxe, 1999, č. 7.
Haderka: K některým otázkám řízenx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxlství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xbecně (1, 2)
II. Omezení svéprávnosti v oblasti manželství (3 až 6)
Z důvodové zprávy:
S ohledem na znění zahraničních právních úprav se navrhuje zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxavření manželství.
I. Obecně
Zákon o rodině pojímal otázku duševní nezpůsobilosti (jiné než způsobené nedostatkem věku) pro uzavření manželstxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxnželství byla rozlišována podle míry omezení i podle toho, zda již k zásahu do způsobilosti soudním rozhodnutím došlo, či zda zásah jen hrozil.
Zdejxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xřípadě jedná, zda se totiž - kromě obvyklých majetkových otázek - vztahuje i na věci osobní, statusové, popř. zda se konkrétně vyslovuje (také) právě prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxe je svéprávnost člověka omezena (i) pro oblast manželství, člověk nemůže manželství uzavřít. V případě, že v rozhodnutí je zcela obecně uvedeno omezexx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxí-li manželství právě tímto nedostatkem, když nepřichází v úvahu apriorní sanace rozhodnutím soudu, je třeba, aby se některý z manželů neplatnosti doxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxného textu dovozované závěry, nelze v tomto případě použít.
Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno osobou, jejíž svéprávnosx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxx xx
Zákonodárce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzor, že i v takovém případě vznikne manželství vadné, k jehož prohlášení za neplatné může dojít na návrh některého z manželů, a to na rozdíl od právní úpraxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxdy tento případ sankcionuje toliko relativní neplatností, se lze domnívat, že výše řečené není nesprávné.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxo svazku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Překážka xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxní právní úpravy s tím, že do budoucna zahrnuje mezi překážky manželství též existenci jiného obdobného svazku, jako je manželství nebo registrované pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Francii a který mohou uzavřít jak osoby stejného pohlaví, tak i dvojice různého pohlaví, zejména za účelem úpravy majetkových poměrů mezi nimi.
I. Obxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou takovými novodobě i svazky osob stejného pohlaví. Bez ohledu na to, jak jsou pojmenovány, a bez ohledu na to, v jakém státě k založení takového svazkx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxelství.
II. Překážka představovaná jiným manželstvím
Překážku manželství představuje především jiné trvající manželství. Překážku tvoří i maxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxžkou vzniku dalšího manželství. Uzavření dalšího manželství nemá na dříve uzavřené manželství žádný vliv, vadou bude trpět právě jen druhé manželstvx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxedem k tomu, že manželství nebylo od počátku neplatné (ale právě jen vadné), nelze mluvit o konvalidaci v obvyklém smyslu: jde o zhojení, odstranění vadxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxí okolnost zásadního principu monogamnosti statusových svazků.
III. Překážka představovaná jiným statusovým svazkem
Překážku manželství přexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jen znovu zopakovat, že takové manželství je sice vadné a lze je prohlásit za neplatné i bez návrhu, a to i po jeho zániku, není však neplatné.
Vzhledem x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí i označení jiná. Proto občanský zákoník mluví o "obdobném svazku uzavřeném v zahraničí".
Je možné klást otázku (přesto, že v důvodové zprávě se o txx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxn, kdo pakt solidarity uzavřel, může uzavřít manželství (když předtím má povinnost víceméně jen informační vůči svému partnerovi).
Související uxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx8 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
Zuklínová: Uzavření manželství. Pk, 1985, č. 6.
(Překážka příbuzenství)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx
xx. Poměr založený osvojením (5, 6)
V. Následné (dodatečné) určení otcovství (7)
VI. Prohlášení manželství za neplatné po zániku manželství (8)
Z důxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxádět zřejmě zbytečná slova "pokud osvojení trvá", resp. "pokud poručenství nebo pěstounství trvá" - plyne to z povahy věci. Pokud jde o zrušitelné osvoxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe, resp. schovance zaniká nabytím plné svéprávnosti, popřípadě zrušením či zánikem takového poměru. Pokud jde o nezrušitelné osvojení, je výjimečně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xzavření manželství mezi biologicky příbuznými osobami (v zákonem stanoveném rozsahu).
I. Obecně
Překážka manželství představovaná určitým blxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx rozdíl od trvajícího jiného statusového svazku nepřekročitelnou zábranou. V tomto ohledu žádný rozdíl mezi právními úpravami být nemůže.
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zakázaného příbuzenského poměru. Nedispenzabilně bývá zakázán třetí stupeň vedlejší linie, dispenzabilně čtvrtý. Vzhledem k tomu, že toto
impedimxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věda se v tomto ohledu vyslovuje jednoznačně. Nesprávnost českého řešení je takto očividná.
II. Předci a potomci
Je zakázáno, aby předci a potomci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxenci nesmějí spolu uzavřít manželství. Co platí o sourozencích, kteří mají společné oba rodiče (plnorodí), platí i o těch, kteří mají společného jen jexxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxejmá při pohledu na § 771. Pravdou je, že z předchozí právní úpravy, resp. úprav, zůstalo zdejší ustanovení zachováno z "tradice". V zákoně o právu rodinxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx
Stejně jako dříve je třeba dovozovat, že po zrušení osvojení nic nebrání, aby dřívější osvojitel a osvojenec spolu uzavřeli manželství.
V. Následnx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxůsobem, že mezi manžely vznikne zakázaný příbuzenský poměr (např. polorodých sourozenců). Není pochyb o tom, že příbuzenský poměr je právně silnější xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxé prohlášeno. Tato koncepce nejspíš není teoreticky vadná a otázka dne počátku neplatnosti manželství je tím samým vyřešena: právní účinky určení půsxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxé pro tuto překážku platí, že manželství takovou vadou stižené lze prohlásit za neplatné i po jeho zániku, a to stejně jako za trvání takového manželství x xxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxkážka v závislosti postavení)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecnx xxx xx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx bylo dítě svěřeno, resp. pěstouna a svěřeného dítěte (schovance) (srov. i důvodovou zprávu k předchozímu ustanovení).
I. Obecně
Dříve neznámé usxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoby, z nichž jedna je v postavení více či méně závislém na osobě druhé.
Toto
impedimentum
lze ovšem uvažovat jen pro velmi krátké životní období, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvní poměry, jimž je závislé postavení jejich subjektů vlastní, končí (zanikají).
II. Osoby závislé
Osoby, mezi kterými bylo založeno poručenstvx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxavřít manželství. Nic nebrání tomu, aby řádným způsobem, tj. rozhodnutím soudu, byla tato závislost zrušena, zmíněný právní poměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvátní právní ochrany v podobě alespoň jednoho rodiče, který je dostatečně svéprávný a má rodičovskou odpovědnost (§ 928). V okamžiku, kdy se dítěti tatx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxstoupí k hledání poručníka - fyzické osoby. Tedy teprve po ustanovení poručníka - fyzické osoby a poté, co nezletilý dovrší šestnácti let, nastává skutxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxužití některého z institutů individuální péče, totiž - podle situace, v níž se dítě nachází - některé ze dvou forem individuální náhradní péče, tj. pěstxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxna nebo osoby, do jejíž péče se dítě svěřuje, a dále poté, kdy nezletilý dovrší šestnácti let, nastává skutková situace, pro kterou zákon stanoví zákaz uxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxé manželství a neplatnost manželství
Oddíl 1
Zdánlivé manželství
(Kdy je manželství zdánlivé)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, Cxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx
xxxx xkutečnosti rozhodné pro vznik manželství, které mělo být založeno církevním sňatkem (16 až 18)
IV. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejen novou právní úpravu, ale veskrze odlišné pojetí. Náš dosavadní přístup je ve srovnání s cizinou naprosto neobvyklý, a navíc vadný. Většina států xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xanželstvím (v § 17a zák. o rodině se mluvilo o "neexistenci manželství") se rozumí ne-manželství, totiž manželství, které se jen zdá, tedy které se jen xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx manželství.
Výraz "zdánlivý" navozuje, že to jednání, které se jevilo jako sňatečné prohlášení, bude, stejně jako jiné zdánlivé právní jednání (sxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xánik práv nebo povinností).
Na rozdíl od § 554, kde se stanoví, že ke zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží, stanoví se v případě sňatečného prohxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx faktické podobě jedné a druhé skutečnosti.
II. Skutečnosti rozhodné pro vznik manželství
I když náležitostí sňatku je celá řada, a přitom se rozlixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxjí § 656 a násl., jen některé z nich jsou takové povahy, že na jejich splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, existovalo a trvalo, nutné bezvýhradně trvxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxádku jsou tyto náležitosti právem výslovně stanoveny.
Zcela obecné určení nedostatků, které jsou sankcionovány zdánlivostí, je konkretizováno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxnželství - je nutné bezvýhradně trvat, jsou ty, které se týkají alespoň jedné z osob, které hodlají uzavřít manželství. Výslovně se mluví o osobách, "ktxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxhlo.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xzavřít osoba mladší šestnácti let. V prvním případě je třeba se opřít o obsah § 656 odst. 1, ve druhém o obsah § 672 odst. 2.
Nelze vyloučit, že bude teorixx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xobě), by mohl být shledán důvodem pro závěr, že manželství nevzniklo, že je totiž jen zdánlivé.
Druhá skupina náležitostí, kterých se může zdejší usxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxhledem ke zvláštnímu § 684 za zásadní závadu vedoucí ke zdánlivosti manželství považovat.
To ale neplatí o "úplnosti" sňatečného prohlášení (§ 65x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx projev vůle je daný a pravý, je třeba vyjít z obsahu § 659. Sňatečný obřad nemusí nutně spočívat v pokládání otázek oddávajícím a souhlasných odpovědích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhlašují svou sňatečnou vůli. Pokud ke zřejmému prohlášení sňatečné vůle nedošlo, nelze mluvit o vzniku manželství.
Mluvíme-li o vážné vůli, máme nx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxe manželsky žít. Je to vůle jen uzavřít manželství, a způsobit tak následky nějak výhodné. Něco umožňující, usnadňující, zakládající nepatřičnou výhxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxávajícího nebo i matrikáře, event. pro veřejnost. Obřad může proběhnout, ke vzniku manželství ale takto nedojde.
Třetí skupinou náležitostí v tomxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zbývá zmínit ještě náležitost obřadu, spočívající v osobě oddávajícího a v úřadu, vůči němuž je sňatečné prohlášení činěno v případě sňatku civilníhox
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xravomocí oddávat a potřebnou působností oddávat. Slovy veřejného práva řečeno, musí jít o takový orgán veřejné moci, že o výsledku jeho úřední činnostx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxou nezbytnou náležitostí především, aby ke sňatečnému prohlášení došlo před církví, jež je stručně označována za "oprávněnou". Podle § 677 odst. 1 se xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xáboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. Podle tohoto zákona smí na našem státním území vykonávax xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xvláštní právo podle § 7 odst. 1 písm. d) cit. zákona, smějí přijímat sňatečné prohlášení. Pokud je pak sňatečné prohlášení učiněno před církví neoprávnxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxtnou podmínkou, která musí být splněna, aby na základě prohlášení vůle k manželství vzniklo manželství církevním sňatkem, je vydání osvědčení o způsoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Do dne církevního sňatečného obřadu nesmí uplynout doba delší než šest měsíců od vydání tohoxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu druhořadou), manželství při církevním obřadu posléze celebrovaném nevznikne.
Uvedená podmínka (existence "osvědčení") nemusí být splněna v pxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxout toho, aby v přímém ohrožení života snoubence mohli snoubenci svou sňatečnou vůli prohlásit před představitelem církve. Zbavení povinnosti předlxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxkon o matrikách na mysli.
IV. Právní určení nedostatků potřebných nezbytných náležitostí
Vzhledem k tomu, že dikce zákona spojuje negativní práxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxelství (§ 678). Proto v případě, že k takovému rozhodnutí dojde, má nutně toliko
deklaratorní
povahu.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxých společností a o změně některých zákonů
Z literatury:
Radvanová, Smolík: "Fingované manželství" v českém právu - poznámky o novele cizinecxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
Králíčková: Právní aspekty spekulativních sňatků s cizincxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx1.2014.
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se, aby soud mohl určit, že manželství není, i bez návrhu.
Výklad:
Obsahem zdejšího ustanovení je jednoznaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxhož základě zahájí řízení o určení, že manželství není, popř. že manželství nevzniklo.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Řešení otcovství k díxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx v našem právním řádu dosud postrádali, i když např. to, co obsahuje odstavec první, se mělo v právní teorii i praxi za samozřejmé.
Pokud jde o předmět oxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
I. Obecně
Dosavadní právní předpisy nestanovily o onom zvláštním jevu, kdy něco, ač se to jevilo jako sňatek, a pak nastalo něco, co se jevilo jako (trxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zde celkem žádný problém není.
Otázky začnou vznikat v okamžiku, kdy osoby, které se zdály být manžely, něco spolu nabudou, něco spolu provozují atdxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxpověditelné.
II. Řešení otcovství k dítěti, které se ne-manželům narodilo
xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxilo dítě, které již bylo zapsáno v matrice spolu s oběma rodiči, je třeba, aby takovému matričnímu zápisu, pokud jde o otcovství muže, byly zpětně odňaty xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xruhé domněnky (§ 779), ale vzhledem k nepravděpodobnosti této vůle stanoví zákon, že otcovství určí soud. Příkaz soudu rozhodnout je stanoven zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxatorně spojená řízení.)
Pokud domnělí manželé dítě počali, ale ještě se nenarodilo, bude třeba vyčkat (poté, co bylo určeno, že manželství nevznikxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxem k tomu, že osoby ve zdánlivém manželství nemohly založit žádná společná práva, ani na sebe společně vzít závazky tak, aby vznikly poměry obdobné poměxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxm muže a ženy, kteří žili v domnělém manželství, přistupovat jinak než způsobem obvyklým při rozvodu manželství (§ 686). Ke každé povinnosti (dluhu) a kx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxe možné soudit, že muž a žena nabyli věc do spoluvlastnictví se stejnými podíly, jindy budou podíly různě velké. V jiném případě bude možné dovodit, že prxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxudit, bude třeba postupovat podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.
Vždycky, když budou posuzovány jednotlivé povinnosti a jednotlivá práva mxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxožilo majetkovou povinnost nebo majetkové právo, ale i na dobrou víru při onom jednání, které mělo být sňatkem.
Ještě snad významnější ale je nutný oxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxrů, klientů, věřitelů atd. Připomeňme, že není možné využít ochranných ustanovení daných např. ve prospěch věřitelů jednoho z manželů (§ 731 a násl.).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(Následek uzavření manželství navzdory překážce)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014x
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se výslovně stanovit, že přestoupení zákonné překážky manželství je důvodem prohlášení manželství za neplatné. Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxupení některého impedimenta matrimonii (zápovědi, překážky manželství), je základní sankcí vadného sňatečného projevu vůle, resp. vadného manželxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho neplatnosti. Zásadní podmínkou je, že ten, kdo na takovém prohlášení má právní zájem, podá návrh na určení, že manželství je neplatné.
Výjimku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxstliže manželství již zaniklo (§ 685).
Návrh na zahájení řízení ovšem může podat jen osoba, která má na určení neplatnosti právní zájem. Tuto otázku xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní zájem. Půjde proto nejen o víceméně standardní zájem případných dědiců, ale také o zájem sourozenců, rodičů, dětí atd.
Právní zájem na určení nepxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx státu (dávky, daně apod.).
Rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství je rozhodnutím
konstitutivní
povahy, které má vzhledem k obsahu § 681 účinxx
xx xxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxv. § 682 a 683.
Zatímco zdejší ustanovení míří na případy, kdy manželství navzdory překážce uzavřené trvá, resp. existuje, v § 685 se řeší rozhodnuxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxedeny v § 684.
III. Překážka omezení svéprávnosti v oblasti manželství
Výjimku z pravidla ve zdejším ustanovení daného představuje manželství, jxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxdem tohoto řešení je to, že omezení svéprávnosti (také) v oblasti manželství je vyloučeno tam, kde člověk není vůbec schopen posoudit, co to manželství xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxa někdo popř. osvědčí svůj právní zájem na určení neplatnosti takového manželství.
Další výjimkou z nezbytnosti návrhu představují impedimenta jxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xůvod pro případ, kdy v takto právně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 658
(Manželství a jeho prohlášení za neplatné)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxí teorií. Naproti tomu obsah věty druhé by měl jen opakovat současnou právní úpravu.
Výklad:
Do doby, kdy nabude právní moci rozhodnutí soudu o neplxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x
xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxi účinky, jak je ze zdejšího ustanovení dobře patrno.
Text zákona vychází nejen ze standardních závěrů právní teorie, ale i ze skutečné, resp. praktxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaopak, předpokládá se, že manželství platné je. Takovému řešení nasvědčuje i klasická zásada výslovně zahrnutá do textu § 574 - potius valeat
actus
qxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxd manželství za neplatné, považuje se za neuzavřené. V tomto případě je fingováno, že manželství uzavřeno nebylo právě proto, že podle zákonných pravixxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxí případná otázka příjmení osob, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné. Tady je třeba postupovat v souladu s prve uvedeným, že totiž platí, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx učinili prohlášení ve smyslu § 660 až 662),
ex lege
se příjmení zúčastněných osob změní do předešlé podoby.
Jinou otázkou jsou poměry jiné, tj. jednxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 658
(Kdy manželství nelze prohlásit za neplatné - zásada)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxncipem
konvalidace
. Dále se navrhuje stanovit zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxnželství zaniklo, nelze je prohlásit za neplatné. To je základní, resp. výchozí zásada spolu s dále uvedenou eventualitou v podobě nápravy. Výjimka ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy ve vůli také v § 684).
Není rozhodné, jakým způsobem, tj. zda smrtí anebo rozvodem, manželství zaniklo. Zaniklo-li manželství smrtí, není také rozxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxřeno navzdory existenci překážky manželství bránící, ale tato vada manželství byla napravena.
K nápravě závady spočívající v nedostatečném věku xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx - jistě naprosto výjimečně - dojít zrušením nebo změnou rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
K nápravě závady spočívající v existenci jiného statusxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrohlášen za neplatný.
K nápravě závady spočívající v příbuzenství (§ 675) pokrevním dojít nemůže. Je-li ale zrušeno osvojení, konvaliduje tím manxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K nápravě závady spočívající v závislém postavení (§ 676) může dojít jak zrušením, tak zánikem takového poměru, kde jeden z manželů je závislý na druhéx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
viz u § 682
Výklad:
Zdejší ustanovení upravuje dva případy, kxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe (ovšem snoubence staršího šestnácti let - § 672 odst. 2, § 677), přičemž chybělo rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému (§ 672 odsxx xxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxláštní konvalidační důvod (tj. zvláštní ve srovnání s ostatními, které přicházejí v úvahu podle § 682 - a v praxi se již takové dovození o legi speciali k x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxní osobnost (§ 23).
K zvláštní formulaci zde použité srov. komentář k § 672.
Zákonodárci zřejmě nevadí, že do manželství svéprávných osob bude opxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xdejší ustanovení, resp. vůbec přijatá koncepce přináší, srov. komentář k § 672.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxady ve vůli)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Závady xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxvení § 684 spojuje - na rozdíl od dosud platné právní úpravy - "vis" a "
metus
" do jediného ustanovení s týmiž následky.
Rovněž nově zahrnuje to, co dosxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xzásada Nebude popřáno sluchu tomu, kdo poukazuje na vlastní hanebnost). V ostatním se na platné právní úpravě nic nemění.
I. Obecně
Závada ve sňatexxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsažené ve zdejším druhém odstavci se omezuje právě jen na případy závady ve sňatečné vůli.
II. Závady ve sňatečné vůli
Sňatečný xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xžití "násilí" a o "vyhrožování násilím". Z toho je třeba dovodit, že na rozdíl od obecné úpravy právního jednání (pokud jde o jednání ovlivněné fyzickým xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxlo, jeho vznik byl ale stižen vadou, a proto bude - pokud se toho ovšem dotčený manžel dovolá - prohlášeno za neplatné.
Výrazy "násilí", roz. fyzický nxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx slova smyslu. Jedná se toliko o hrozbu násilím vůči snoubenci s cílem dosáhnout přivolení k manželství. Nezáleží ovšem na tom, kdo takovým násilím hrozxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxců.) Nikoli však každý omyl je
relevantní
(řešení je odlišné od obecné úpravy v § 583 až 585). Takovým je toliko omyl v totožnosti snoubence a omyl týkajíxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxho právní identita. Nejde tedy o omyl v charakterových či jiných podobných vlastnostech druhého snoubence. Jedná se o to, zda osoba, která projevuje sňxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xdentity, ať už předložením cizích, anebo padělaných dokladů.
Povaha sňatečného právního jednání míří nejen na případy zjevných nedorozumění způxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxmného člověka (§ 4) lze počítat se znalostí, nemá představu o zásadních následcích, které s sebou uzavření manželství přinese. Samozřejmě, že nejde o mxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx mnohem vhodnější by byl výraz "podstata", neboť jde právě o mýlku v tom, o jaké jednání se jedná a jaké jsou jeho následky! (Textace v tomto chybném ohledu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvána, je třeba dovodit, že stačí omyl, mýlka sama o sobě, není nutné, aby ji vyvolal druhý snoubenec. Jde o objektivní stav, bez ohledu na to, jakým způsobxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xanžel, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl dotčen, podá návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx vlastní prospěch).
Návrh může oprávněný manžel podat v (prekluzivní) lhůtě jednoho roku. Tato lhůta běží buď ode dne, kdy dotčený manžel - v případě xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxdy důsledně rozlišeno, kdy v kterém ze dvou upravených případů začne lhůta pro podání návrhu soudu běžet.
III. Prohlášení manželství za neplatné v přxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxi snoubence. Ve zdejším ustanovení je ale zánik manželství omezen jen na případ smrti snoubence, popř. smrti snoubenců (a to na rozdíl od úpravy v § 685, kxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xrohlášení manželství za neplatné již bylo dříve, tj. za života obou manželů, zahájeno.
Další omezení spočívá v tom, že není nerozhodné, který z manžxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
Prohlásit manželství za neplatné po zániku manželství smrtí lze předně v případě, kdy návrh podal druhý manžel (tj. jiný než ten, který zemřel).
xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx po smrti dotčeného manžela jeho potomci.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z literatxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Z důvodové zprávy:
Ve dvou zákonných situacích může být řízení o neplatnost manželství zahájeno i bez návrhu, a to v případě
bigamie
a v případě příbuxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí. Zatímco monogamie není celosvětově přijatou zásadou, lze to v podstatě říct o impedimentu příbuzenství. Přitom každá ze zásad chrání něco jiného: pxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxví i bez jinak potřebného návrhu toho, kdo má na určení neplatnosti právní zájem (§ 680), pokud vzniku manželství bránil jiný trvající statusový svazek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxud jde o tato impedimenta, srov. komentáře k § 674 a 675.
V případě, že vzniku manželství bránila některá z uvedených překážek manželství, prohlásí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxd zániku manželství rozvodem. A pokud manželství zaniklo smrtí, není rozhodné, zda smrt byla prokázána, dokázána, anebo prohlášena.
Související xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 4)
II. Poměry rodičů k dětem (5 až 8)
III. Majetkové poměry (9, 10)
IV. Zvláštní otázky spojené s bydlením (11)
V. Vxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxc druhý by měl připomenout nutný zřetel na jednání v dobré víře, pakliže jde o záležitosti majetkové.
I. Obecně
Jestliže bylo manželství prohlášenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x osobách, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, platí, že manželství neuzavřely. Proto se popř. i při sňatku změněné příjmení manžela navraxx
xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti a práva majetková, pokud - a to bude pravidlem - vznikly v době, kdy se manželství takových osob považovalo za platné (§ 681 věta první).
V xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xituace zúčastněných osob je právě ve zmíněných ohledech prakticky identická se situací rozvedených manželů.
Z poukazu na pravidla o rozvodu rozhoxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxtěti; tato dohoda ale vyžaduje souhlas soudu (srov. blíž v bodu 6).
II. Poměry rodičů k dětem
O xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxzvedených manželů ke společnému dítěti, tedy § 906 a 907.
Dříve než dojde k rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, je třeba, aby - v případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xhodně, jako by se jednalo o případ rozvodu (§ 906). Soud může schválit i dohodu rodičů v této záležitosti (srov. již vše bod 4).
O tom, do čí péče bude dítx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx § 919.
III. Majetkové poměry
Nedohodnou-li se spolu muž a žena, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, rozhodne soud o jejich majetkovýcx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xterá nelze takto vypořádat, vypořádá soud obdobným způsobem.
IV. Zvláštní otázky spojené s bydlením
Občanský zákoník řeší v rámci manželství a txxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xylo prohlášeno za neplatné, použijí § 766 a násl. o bydlení po zániku manželství.
V. Výživné po rozhodnutí o neplatnosti manželství
Podle ustanovxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnžela.
Související xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx práva a povinnosti manželů - základní pravidlo)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled vxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xlavy první je věnován úpravě povinností a práv manželů osobních a majetkových. Je to tedy soubor ustanovení, která jsou v dosavadní právní úpravě umístxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xivil, ABGB - bylo o rodinném právu pojednáno jednak v rámci osobních práv (práva statusová a rodinná), jednak v rámci buď práva závazkového (manželské mxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xto let později - BGB, ZGB - upravily rodinné právo na jediném místě, buď až před poslední částí věnovanou dědickému právu, anebo hned za prvou kapitolou pxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xvého textu. Navrhované řešení takto odpovídá nejnovějším koncepčním trendům.
Ustanovení § 687 až 689 upravují osobní povinnosti a práva manželůx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxovně uvedeným právům) může mít jistě zejména faktické důsledky, které pak ale mohou nalézt i své xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xrušení manželství rozvodem, a posléze se mohou projevit i při rozhodování např. o výživném nebo o bydlení rozvedeného manžela. Je na místě připomenoutx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxských práv a základních svobod tuto zásadu neobsahovalo, rovnost a záruky rovnosti mezi manžely se objevily v Paktu o občanských a politických právech x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx x x xxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxení mají manželé rovná práva a povinnosti civilní povahy, jak mezi sebou, tak ve vztahu ke svým dětem.").
Dětmi (ne plně svéprávnými), které spolu s mxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxud jde jen o vlastní, tj. dosud ne plně svéprávné děti svých rodičů, právní úprava jejich postavení je zařazena na jiném místě (totiž v dílu druhém).
I. xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí úpravy (srov. § 18 zák. o rodině).
II. Rovnost manželů
Již Ústavní listina z r. 1920 (zák. č. 121/1920 Sb. z. a n.) zakotvila rovnost lidí (§ 106: Výsaxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xakže další právní úpravy jak v úrovni ústavní, tak v rovině zákonné jen sledovaly dříve zakotvené pravidlo.
Vyjádření rovnosti manželů slovy o rovnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxdla stanoví základní práva. Na tomto místě se uvádějí základní povinnosti manželů a rozumí se tím, že sice je stanovena povinnost, ale proti povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx obsahu § 18 zák. o rodině.
Základem a výchozím bodem je úcta, úcta člověka vůči člověku, manžela vůči manželovi. Vzájemný respekt k důstojnosti je pax xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxna pak, jsou-li vázáni manželstvím - conditio
sine qua non
, bez jejich naplnění si dost dobře nelze manželství představit. Proto neplnění těchto povinxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdpory (namísto "vzájemné pomoci"). Drobná změna rozhodně nemá vést k jinému posouzení. Vysvětlením jsou ostatně další dvě vzájemné povinnosti: udržxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxu vzájemnou povinnost, totiž na společnou péči o děti.
Společná péče o děti pak nesměřuje jen ke společným dětem manželů, ale vůči všem dětem, které jxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
Související předpisy:
Z literatury:
Haderka: Osobní a majetková práva manželů xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxá
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
viz u § 687
Výklad:
Princip, podle kterého mají manželé navzájem právo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxt, ale obráceně: mluví se o právu manžela vůči druhému manželovi.
Především jde o vzájemné informování o příjmech a stavu vlastního jmění. Příjmy jsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Naproti tomu stav vlastního jmění je rozhodný zejména v případech, kdy manželé nemají společné jmění v zákonném rozsahu, ať už proto, že je zcela zrušixxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xaždého z manželů po dobu trvání manželství pro konečné vypořádání zcela zásadní.
Každý z manželů má rovněž právo, aby jej manžel informoval o svých sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě nečekaným sdělením druhému manželovi, že našel práci na druhém konci republiky. Nemělo by být možné postavit manžela před "hotovou věc". Ostatně s txx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxenů, především pak nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti.
Související ustanovení:
(Zohledňování zájxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxh zdejšího ustanovení úzce souvisí s obsahem § 688. I tady nacházejí své vyjádření evropské trendy poslední doby.
Základní životní činnosti, totiž xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxzil zdravé fungování manželského a rodinného společenství. Manžel má při takové volbě brát ohled i na jednotlivé členy rodinného společenství, předexxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xebo dokonce vykládat pojmem "obvyklé vybavení rodinné domácnosti" (§ 698 odst. 1). V podstatě je to místo, kde manželé či rodina žijí, kde žije dotyčné žxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smyslu.
Budiž připomenuto, že na našem území platila svého času ustanovení o tom, že k volbě povolání a ke změně místa zaměstnání (§ 16 odst. 2 zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xvého manžela.
Související ustanovení:
Uspokojování potřeb rodiny
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxo, co rodina a členové rodiny ke svému životu, hmotnému i kulturnímu potřebují, tedy také potřeby rodinné domácnosti (bydliště), resp. záležitosti doxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxy nemá být - pokud možno - rovností v nedostatku, ale má tomu být - pokud možno - právě naopak. Rodina ani domácnost nejsou subjekty práva, jsou to však výraxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxných částech, mohou mít význam podle souvislosti více či méně posunutý.
Výklad:
Zdejší ustanovení jen zčásti odpovídá § 19 zák. o rodině. Týká se sixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx 691).
Žijí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a tento způsob života přijali za vlastní, vyplývají jim z toho určité povinnosti. V první řadě - v majetkové rovině - se jedná o povinnost přispívat jednax xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx spíš nehmotnou povahu lidského společenství, společenství těch nejbližších osob, naproti tomu "rodinná domácnost" vyjadřuje spíš majetkovou stráxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o to, že by např. do společné "pokladny" přispíval dvěma různými částkami s dvojím rozdílným účelovým určením.)
Výše či rozsah příspěvku každého z mxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxčován, tj. dolní hranici rozsahu příspěvku tvoří potřebné zajištění zásadně srovnatelné všech členů rodiny, ovšem nikoli pod hranicí chudoby.
Z txxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň dobrého života.
Stejně jako v § 19 zák. o rodině se ale uvádí i pravidlo o vyvažování majetkových plnění osobní péčí o rodinu a její členy.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Manželé, kteří nemají rodxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxájemná práva manželů, pokud jde o náklady na tuto domácnost. Namísto výrazu "nevedou" užívá návrh výrazu "nemají", protože jakémukoli "vedení" musí pxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkých povinností, kdy manžel odešel v úmyslu ukončit manželství rozvodem, kdy sám zapříčinil, že manželství je stiženo vadou apod.
Také v situaci uvxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsou jiná: výživné lze přiznat jen ode dne zahájení řízení, příspěvek na domácnost lze přiznat i zpětně i do budoucna, právě jako plnění v dávkách.). Pro rxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx ustanovuje občanský zákoník o hospodaření manželů, kteří nemají společnou domácnost.
Ve skutečnosti manželství, kde manželé společně nežijí, xx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ale v první řadě manželství, jejichž skončení lze očekávat, nejsou řídkým jevem.
Toto je první z řady ustanovení, která upravují opuštění rodinné dxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x, § 698 odst. 3. Zatímco ale zdejší ustanovení a první dvě z dále uvedených míří na bezdůvodné opuštění rodinné domácnosti, provázené odmítáním se vrátixx x xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx opouští (opustil) rodinnou domácnost s úmyslem učinit tak trvale a odmítá se vrátit. Není rozhodné, zda v domácnosti je, anebo není potřebné dítě.
IIx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xám ve svých poměrech náklady na svou domácnost (náklady na svou individuální domácnost).
Nicméně, je-li toho druhému manželu zapotřebí, bez ohledx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xřeba ne právě materiální.
Vzájemná pomoc manželů a podporování se náleží i nadále (shodně s výslovným xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa situace manžela, který opustil rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný a odmítá se vrátit. Takový manžel přestává být členex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxjíž péče byl nezletilý svěřen.
Opuštění rodinné domácnosti, které má důvod zvláštního zřetele hodný, byť manžel se odmítá vrátit, namnoze proto, žx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxože je spokojen v tamním pracovním prostředí, zpravidla plní své povinnosti vůči svému manželovi a vůči členům své rodiny zcela dobrovolně. Obdobné plxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xačež by bylo vhodné, aby celá rodina přenesla svou rodinnou domácnost do onoho místa atd. atd.
Přitom je soud povolán, aby podle zásad slušnosti a dobxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Jestliže takto manžel bez spravedlivého důvodu opustil rodinnou domácnost a odmítá se vrátit, přičemž s druhým manželem žije (zůstalo žít) společxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xenabylo plné svéprávnosti a které bylo svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich (ovšem kteréhokoli z nich, tedy bez ohledu na to, zda toho, který zůstaxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx předpokládat, že navzdory doslovnému textu zákona nelze toto ustanovení vykládat jinak, než že dotyčné dítě žije (protože zůstalo) s manželem, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxDr.
Michaela
Zuklínová
, xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xodpůrné rozhodování soudu (9 až 14)
Z důvodové zprávy:
Novinkou je zde předně výslovná úprava dohody o místě bydlení a způsobu života. Ač je nejspíš xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxíku adekvátně zohledněna.
Druhou novotou je pak možnost - dnes dovoditelná jen obtížně - dovolat se pomoci soudu ve zvláštních situacích manželské xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxady, počínaje zdravotním stavem, a konče nepřítomností způsobenou prodléváním v obtížně dosažitelných končinách světa (přičemž se nejedná o člověkx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxylo možné nahradit takto souhlas manžela pro určitou minimální budoucí dobu. Soud má v takovém případě vést manžele k dohodě, popřípadě i pomocí prostřxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxzvratu, ale v tomto případě soudu nepřísluší.
I. Obecně
Ustanovení parafrázuje obsah § 19 odst. 3 a § 20 zák. o rodině.
Stanoví se tu především, žx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx možnosti podpůrné
ingerence
soudu do věcí rodiny.
II. Rozhodování manželů o záležitostech rodiny
Zákon nepředpokládá, že se manželé o záležitoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxké soud má manžele vést k dohodě.
Ne ale každou dohodu lze přijmout za vhodnou. Výsledek dohody by měl předmětnou otázku řešit rozumně s ohledem na výcxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxnout se o všech záležitostech rodiny, nejen o tzv. podstatných, ale o všech. To neznamená předchozí dohodu a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxdinné záležitosti, o nichž se mají manželé dohodnout, patří především umístění rodinné domácnosti. Výslovné uvedení této rodinné záležitosti není bxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtění rodinné domácnosti, právní úprava bydlení manželů, rozvedených manželů atd.).
Stejně se mají manželé dohodnout i v případě, že manžel nebo něxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx spolu s jedním z manželů má dojít k přemístění zejména dětí, které dosud nenabyly plné svéprávnosti.
Manželé se mají také (zejména) dohodnout o způsxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxého a společného života. To, jak dále postupovat, jak dále žít v nových podmínkách společenství, by mělo být předmětem dohody manželů. Že mají manželé u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxci skutečně všechny aspekty budoucnosti zvážili a že v nových podmínkách si budou otázky klást znovu, resp. stále znovu, podle toho, jaké novoty život pxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Stejně jako v jiných směrech, i v tomto případě je vstup soudu na soukromou půdu rodinných poměrů značně limitován.
Především je třeba, aby se jednalx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxzhodnutí soudu, ale o to, aby soud nahradil svým rozhodnutím nedostatek souhlasu druhého manžela, může soud nahradit souhlas manžela jen v případě, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxx xxxhodnout, a tak nahradit souhlas druhého v podstatné záležitosti rodiny, i tam, kde tento manžel není schopen vůli projevit. Takových důvodů je celá řadxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxí poruchou).
I když to výslovně uvedeno není, soud, nemaje jiné zákonné vodítko, bude rozhodovat se zřetelem na zájem rodiny (pokud možno všech členx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxce či problému.
Přestože soud je povinen rozhodnout, má xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxx
x
xxxvisející ustanovení:
Související předpisy:
Obstarávání záležitostí rodiny
(Kdo obstarává záležitosti xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxxxx xxx xx xxud bude rozhodovat jen k návrhu odůvodněnému závažnými skutečnostmi. Rozhodnutí bude vždy možno změnit (tj. bude vydáno pod doložkou
rebus sic stantixxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx
x xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxhuje, aby tak činil s dostatečnou pečlivostí (zásada prevence a zásada zvaná
vigilantibus iura
): je na něm, aby zjistil, zda je
kontrahent
manželem a dxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x x xxxxxxxxh případech společného jmění.
Běžnou záležitostí se rozumí taková, jejíž majetkový aspekt zásadně odpovídá majetkovým poměrům rodiny. Naproti txxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxžně nezbytnými životními potřebami se zásadně rozumí potřeby každodenní, běžné nákupy, výdaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx manželů nebo jednoho z nich, jakož i děti, které byly svěřeny do péče manželů nebo jednoho z nich.
Pokud jde o předměty podléhající právní úpravě zákoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zdejší ustanovení se nepoužijí. Předpokládá se, že dohoda o majetkovém režimu zahrne i odkaz na ustanovení, kterými se bude třeba nadále spravovat.
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxdě manželů vyplývá z faktu jejich životního společenství i z pravidla o povinnosti udržovat rodinné společenství (§ 687 odst. 2).
Potřeba konsensu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxkle je obstarává jeden z nich, přičemž se předpokládá, že druhý manžel souhlasí, popř. (alespoň) ničeho nenamítá. Řešení otázky souhlasu, resp. nesouxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxravuje manželské majetkové právo (§ 695).
Související ustanovení:
(Záležitosti běžné a ostatní)
doc. JUxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx
x. Jednání v ostatních záležitostech (nikoli běžných) (16 až 18)
VI. Manželé, kteří spolu nežijí (19, 20)
Z důvodové zprávy:
viz u § 693
I. Obecně
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxch záležitostí scházela, posouvala se do roviny společného jmění manželů (srov. § 145 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Otázka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xodiny" se budou případ od případu lišit, třeba i výrazně.
Je třeba připomenout, že v obstarávání záležitostí rodiny nelze spatřovat zastoupení jedxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxi oba, takže zvenčí, pro třetí osoby, se takové jednání manžela jeví jako společné jednání obou manželů.
II. Záležitosti běžné a ostatní
Záležitosxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe mezi nimi. I v tomto ohledu bude zapotřebí individuálního posouzení.
O některých záležitostech nebude obtížné říct, že jsou nikoli běžné. Mezi ně xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxitostech
Jedná-li se o obstarávání běžné záležitosti rodiny, zavazuje a opravňuje jednání jednoho manžela oba manžele společně a nerozdílně. To je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxdně nemůže své solidární oprávněnosti a zavázanosti zbavit.
IV. Vyloučení účinků právního jednání manžela
Právě (v bodu 5) zmíněné pravidlo vyluxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxbě, s níž má být jednáno, resp. se kterou chce druhý manžel jednat, že s právním jednáním nesouhlasí.
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxlativně neúčinné).
To ovšem předpokládá, že o tom, že manžel je připraven (rozhodnut) jednat, druhý manžel ví. To se ale přihodí málokdy, proto zákox xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxx odst. 2 pro vzájemné zástupčí právo manželů.
Zabránit obecně právnímu jednání manžela v běžných záležitostech rodiny není možné (ledaže by nesnáxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxil (
pro futuro
) právní následky právního jednání manžela vůči všem třetím osobám. K zahájení takového řízení je zapotřebí návrhu ohroženého manžela.
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x tomto případě se nejedná o to, že se jednání manžela odpírají účinky jeho právního jednání vůči druhému manželovi. Jedná se o to, že právní jednání manžexx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxý manžel jednat, ani prve uvedené rozhodnutí soudu (body 7 a 8) se nemohou dotknout těch právních jednání manžela, jimiž manžel obstarává běžné a zárovex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xásledků právního jednání manžela bylo v rozporu s prospěchem rodinného společenství, zejména pak dětí jen částečně svéprávných.
V. Jednání v ostatxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx. v tzv. ostatních záležitostech, zavazuje právní jednání (jen) jednoho manžela také manžela druhého, a to společně a nerozdílně, jen za předpokladu, xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xrátit, když s jedním z manželů žije společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací povinnost, popř. nezletilé dítě, které nenabylo dosud plné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxé domácnosti. Přitom se důvod opuštění, popř. důvod odmítání posoudí podle zásad slušnosti a dobrých mravů (§ 691).
xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxopustil.
VI. Manželé, kteří spolu nežijí
Jestliže manželé spolu nežijí v důsledku toho, že jeden z manželů - za splnění dalších podmínek (§ 691 odstx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x tom, jak jednání manžela zavazuje i manžela druhého společně a nerozdílně.
Proto je výslovně řečeno, že za této situace právní jednání jednoho manžxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
(Odkazovací ustanovení)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejichž řešení se přímo dotýká majetku manželů, v první řadě toho jmění, které je manželům společné.
Proto naopak pravidla upravující jednání manžxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxozice s nimi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxelů
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Právo zastupoxxx xxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxové zprávy:
Navrhuje se zachovat dosavadní právní úpravu zástupčího práva manžela, je třeba ovšem pomýšlet i na případ odděleného žití manželů. Je sxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx také § 21 zák. o rodině, a to bez bližšího označení.
Jedná se o právní zařízení, které usnadňuje manželům každodenní právní život.
Institut vzájexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí. Přitom je nerozhodné, zda manželství trpí nějakou vadou, pro kterou by mohlo být prohlášeno za neplatné, anebo je bezvadné.
II. Právo zastupovat mxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou běžné záležitosti zastupovaného manžela.
Na rozdíl od záležitostí rodiny, jejichž majetkový aspekt není v § 693 a 694 (o obstarávání záležixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xrávního xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xx xxx.2014 má jeden manžel v zastoupení druhého právo přijímat běžná plnění (srov. § 21 odst. 1 zák. o rodině).
Upravuje-li jiný zákon zástupčí oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je samozřejmé, že dotyčný jiný zákon má před obecnou úpravou přednost (srov. např. zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxé situace, totiž právní důvod toho, že manžel nemá právo druhého manžela zastupovat v jeho běžných záležitostech, je rozličný. Jde jednak o odnětí zástxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxo oprávnění manželovi v případě dále uvedeném na prvním místě, jedná se o shodnou právní úpravu, jaká je v § 694 odst. 1 část věty za středníkem (byť se forxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xruhý manžel jedná, sdělí tomu, s nímž má manžel jednat, resp. s nímž hodlá druhý manžel jednat, že s právním jednáním manžela nesouhlasí, popř. že s obsahxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x manželem právně jednat, nejedná se o
exces
ze zástupčího oprávnění (srov. § 440). Manžel jednal bez oprávnění, ale druhá strana, se kterou jednal, vědxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xejenže takové právní jednání nemá žádné právní účinky, ale k takovému právnímu jednání se ani nepřihlíží.
Manžel ovšem musí mít možnost včas zakročxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxní. To jistě není častý případ, naopak.
Proto zákon nabízí i jiné řešení právě pro případ, že jistá problematičnost jednání manžela je vysoce pravděxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxuší-li soud" nelze dovodit povinnost soudu).
Bude-li přesto posléze manžel právně jednat, jako by zastupoval svého manžela v jeho běžné záležitosxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxé spolu nežijí
Jestliže spolu manželé nežijí proto, že manžel opustil rodinnou domácnost, aniž k tomu měl důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvací povinnost (§ 691 odst. 2), zákon (sám) odnímá manželovi, který odešel, zástupčí oprávnění, které by jinak měl.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xx.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Pro vzájemnou vyživovací povinnost mezi manžely platí dosavadní pravidla.
Vxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xpolečenství. Ekonometrické analýzy různých forem soužití již dříve ukázaly, že je z ekonomického pohledu pro stát a společnost výhodnější párové souxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxů. Vyživovací povinnost mezi manžely je třeba zasadit do širšího rámce osobně-majetkových práv a povinností, které tvoří ve svém souhrnu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxk, o povinnostech a právech manželů (a nikoli do ustanovení o vyživovací povinnosti) reflektuje specifický charakter této povinnosti vyplývající přxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxvzniká mezi nesezdanými páry. Právo na výživné mezi manžely považujeme za osobní a nezcizitelné právo, které oprávněný manžel nemůže převést na jinou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxy má prioritu před ostatními vyživovacími povinnostmi, tzn.
předchází vyživovací povinnosti dětí i rodičů
.
Vyživovací povinnost a uspokojování pxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxné má proto právo kterýkoli z manželů, tj. manželka vůči manželovi a
vice versa
(odraz rovného právního postavení muže a ženy v manželství). Konkretizxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxž povinnost se vzájemně podporovat (momenty morální, citové, ale i finanční), udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a spxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x uspokojování potřeb života rodiny
(zahrnující vedle jiného i poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady rodinné domácnosti), a to podle sxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxivovací povinnosti mezi manžely - nabývá na významu, neboť je právně vynutitelná, není-li plněna dobrovolně (a to jako samostatně uplatnitelné právoxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcí povinnost musí proto být spojena i s uzavřením neplatného manželství (to neplatí o situaci
matrimonium
non
existens - manželství neexistentníhox xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxolného plnění (buď vůbec, či v rozsahu, který je nedostatečný) a jsou-li splněny další předpoklady - až soudním určením jeho rozsahu, a to zásadně na návxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxxění této povinnosti na delší dobu, než je oprávněným požadováno. Zánikem manželství (právní mocí rozvodového rozsudku, prohlášením manželství za nexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxého postulátu plyne
implicite
další hmotněprávní předpoklad vzniku práva na výživné mezi manžely, a sice rozdílná životní úroveň obou manželů. Vymexxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xituace, kdy spolu manželé nežijí z důvodu vzájemných rozporů). Naplnit
abstraktní
kritérium zásadně stejné životní úrovně bude proto možné jen s přixxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy) nevyžadujeme zde stav odkázanosti jednoho z manželů na výživu od druhého; k aktivizaci vyživovací povinnosti povede i skutečnost, že oba manželé jsxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Výživné mezi manžely a dobré mravy.
Vyživovací povinnost mezi manžely je sice vzájemná, avšak nikoli podmíněná ve smyslu vázanosti na dřívější nexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxnnou vyživovací povinnost, tak nečiní z důvodu, že oprávněný se vůči němu zachoval hrubě nevděčně, amorálně, ba přímo protiprávně (nevěra, nactiutrhxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezmiňuje, je nutno přihlížet k tomu, aby soudem určovaná vyživovací povinnost jednoho manžela byla v souladu s dobrými mravy, resp. aby se přiznání výxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxečné jmění manželů.
Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely je specifická i proto, že je úzce provázána s dalším majetkoprávním institutem manžexxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jde o dva rozdílné instituty, které představují samostatné právní poměry, jakkoli mají mnoho společného. Pravidla o vyživovací povinnosti toliko stxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxlů. Jinak řečeno, jde o stanovení podílu, s kterým příjemce již není oprávněn nadále disponovat, ale je povinen jej předat druhému k uspokojení jeho potxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xvláštní poměry z hlediska vyživovací povinnosti mezi manžely a vztahu k SJM nicméně nastávají, pokud mezi manžely není uplatněn zákonný majetkový režxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxle trestního zákona - vyslovením trestu propadnutí majetku manžela). V těchto případech totiž pravidelně existuje oddělený majetek (tj. majetek ve vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti mezi registrovanými partnery podle zákona č. 115/2006 Sb., o registr. partnerství, se rozeznávají dva druhy výživného. První je vyživovací povinxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe k péči o společnou domácnost (§ 10 zák. o registr. partnerství). Další formou je vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití. Bývalý partnexx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxch poměrů (§ 11 odst. 1 zák. o registr. partnerství). Zákon dále upravuje tzv. sankční výživné. Bývalý partner, který se na trvalém rozvratu společného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské soužití by nebylo zrušeno, až na dobu tří let od zrušení partnersxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xáže zánik povinnosti platit výživné na uzavření nového partnerství. Logickým výkladem se dospěje k závěru, že zákonodárce myslel nové registrované pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxovací povinnost mezi bývalými partnery zaniká smrtí povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého. Stejně tak vyživovací povinnost zaniká v moxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxí norma
(odst. 2). Druhý odstavec cit. ustanovení odkazuje na nutné užití obecných ustanovení o výživném a vyživovací povinnosti podle § 910 až 922. Zexxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xpůsob plnění a splatnost (§ 921), přiznání výživného (§ 922) a změna poměrů podle § 923.
Související ustanovení:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx
xxxx xxxr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Pojem "obvyklé vybavení rodinné domácnosti" a jexx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxání jednoho z manželů s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, bez souhlasu druhého manžela (11)
IV. Přechodné ustanovení (1xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxdardním řešením v cizích právních řádech. Důraz je totiž položen na funkci jednotlivých movitých věcí, zatímco právní titul jejich mětí ustupuje do poxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo práva manželů, resp. každého z nich, pokud jde o jednotlivé součásti onoho souboru. Výjimky jsou samozřejmě možné, jsou-li dány veřejným zájmem (totxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx na základě předchozího právního jednání, s nímž jeho manžel souhlasil), anebo jde-li o věc bagatelní (rozumí se hodnota nejen finanční, ale i podle výzxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xajetkového práva manželského jako zvláštního celku v institucionální rovině, ale mění i přístup k té části majetkových hodnot manželům společným, ktxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x právního obchodu (§ 708).
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti není obvyklým vybavením společné domácnosti, které znala právní úprava zák. č. 40/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxstuje společné jmění manželů, popř. v jaké podobě (režimu) existuje.
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří souhrn těch movitých věcí (§ 489 a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxtřeby (věci) nepostradatelné pro fungování rodiny, pro lidský život jejích příslušníků, protože v tom případě by šlo o tzv. základní vybavení rodinné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxstnické právo svědčí jednomu z nich, nebo oběma manželům společně, zda náleží do společného jmění, nebo zda ji mají v podílovém spoluvlastnictví či je pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.), ale slouží běžné potřebě rodiny (popř. i jen člena rodiny), je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti.
Obvyklé vybavení rodinné domácxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxdině svých rodičů), anebo něco mají, ale funkčnosti rodinného společenství to nijak nepřispívá (např. vybavení pro lukostřelbu, jíž se oba manželé věxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxnotu, cenu). Z tohoto souboru pak do obvyklého vybavení rodinné domácnosti patří právě to, co je pro společné bytí rodiny jako společenské jednotky potxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxrních bytostí. Hygienické potřeby do obvyklého vybavení rodinné domácnosti zpravidla patřit nebudou, pokud v rodině není např. jen jeden ručník atp. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxu.
Mají-li manželé v péči nezletilé dítě, patří do obvyklého vybavení rodinné domácnosti také všechno, co je nezbytné pro život tohoto dítěte.
IIx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti, je vlastní podstatou či důvodem existence tohoto institutu: nejde totiž o vynětí majetkových hodnot jako takových z celku společného jmění manžexx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxpř. kterému z manželů svědčí (roz.: majetkové právo), platí speciální právní pravidla, pokud jde o nakládání s nimi.
Nakládání s tím, co patří do obvxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xterém manželé spí, nemůže s tímto lůžkem nakládat bez souhlasu svého manžela. Nedostatek souhlasu je jistě zhojitelný (srov. dále), ale představa zákxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxcházet.
III. Následky jednání jednoho z manželů s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, bez souhlasu druhého manžela
Prxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx, která je zjevně - podle výslovného znění zákona - pouze relativní (§ 586), neboť je stanovena jen na ochranu manžela, který měl být tázán, zda s dispozicx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxil, anebo zjevně dal najevo, že by s ní nebyl souhlasil. Záleží potom jen na tomto, totiž nenakládajícím, manželovi, zda se neplatnosti dovolá nebo nedoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxd o relativní neplatnosti srov. v komentáři k § 586.
IV. Přechodné ustanovení
Se zřetelem na obsah § 3038, podle kterého věci náležející k obvyklému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.1.2014 ty majetkové hodnoty, věci, které podle zde vykládaného ustanovení tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti, budou vyloučeny z dispozixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xádný význam, k jejich změně nedojde. Pokud se jedná o to, co bylo součástí společného jmění manželů (nikoli tedy ve výhradním vlastnictví některého z maxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ale k vypořádání společného jmění manželů později, bude nutné to, co se k 1.1.2014 stalo, adekvátně zohlednit.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx", resp. "obvyklé vybavení společné domácnosti", stačilo víceméně to, co je uvedeno v § 322 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
Z literatury:
Dvořák: Majetxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 2012.
Eliáš a kol.: Občanský zákoník. Velký akademický komentář, 1. sv.: § 1-487, 2008.
Elxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxou a novou literaturou, 11. vyd., 2006.
Fiala, Kindl a kol.: Občanský zákoník. Komentář, I. díl, 2009.
Holub a kol.: Občanský zákoník. Komentář, xx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxd., 2009.
Zuklínová, Psutka: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. § 136-151 občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednotlivým ustanovxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxlové spoluvlastnictví a společné jmění manželů (vybrané otázky vzájemných vztahů). PrRo, 2008, č. 21, s. 769 a násl.
Zuklínová: Několik slov okolo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxational Survey of Family Law. Edition. Family Law, 2006.
Boele Woelki: Matrimonial Property Law [online]. 2000. Dostupné z: http://www.reading.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxict of Laws in Matters Concerning Matrimonial Property Regimes, Including the Question of Jurisdistion and Mutual Recognition [online]. 2006. Dostuxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xf Comparative Law, 2008. Dostupné z: http://www.ejcl.org/123/art123-4.pdf [cit. 24.11.2013].
(Obvyklé vybavení rodinné domácnoxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx:
I. Obecně (1)
II. Pojem "opuštění rodinné domácnosti" (2 až 8)
III. Následky opuštění rodinné domácnosti jedním z manželů (9 až 11)
IV. Potřebnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvení i některých dalších speciálních pravidel, pokud jde o nakládání s jeho součástmi, a to i za výjimečné situace souvisící se separací manželů. Přitox xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxšení manželství za neplatné. Použití analogie je ve statusových věcech vyloučeno, a nadto jde o hmotněprávní podmínku zvláštních právních následků. xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxru s dobrými mravy.
I. Obecně
Vzhledem k tomu, že obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor věcí, o nichž platí, že jsou k uspokojování životxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věci z tohoto majetkového souboru potřebovat, totiž že se bez nich napříště neobejde.
II. Pojem "opuštění rodinné domácnosti"
Mnohé cizí právní úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se mluví o "separaci" manželů či manželského života (srov. výklad k § 691 bod 1). Manželé mají žít odděleně, čímž se nerozumí, že by snad nesměli žít v jedxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxí".
Obratem "nežijí spolu" se vyjadřuje skutečnost, že spolu nemají společného nic, co by měli jako manželé, tj. od jejich života hospodářského přex xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxejí.
Zdejší ustanovení ale nemíří jen na situace, kdy manželé směřují k rozvodu. Stejně dobře je lze použít na všechny případy, kdy jeden z manželů usxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxcí, které patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti, právě proto, že nikterak nezáleží na tom, kterému z manželů, popř. zda oběma manželům, to, co pxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxch pravidel vyžaduje, aby manžel opustil rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak "trvale", tedy již setrvat napříště někde jinde, než se nachází rodinnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxé dítě.
Urychlené a zvláštní a také jakoby předběžné řešení osudu věcí, které patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti, je nutné právě proto, žx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxlečného s řešením otázky společného bydlení manželů. Pro tuto otázku platí zvláštní ustanovení § 766 až 770.
Opuštění rodinné domácnosti jedním z mxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxe vší pochybnost usoudit, že opuštění má být jednou provždy, trvalé, což lze dovodit i z toho, že se odmítá vrátit. Odmítání návratu postačí tvrdit, není xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx domácnost, rozhodovat, by se nejspíš měl spokojit se zjištěním, že žalobce opustil rodinnou domácnost, učinil tak jednou provždy a vrátit se nehodlá. xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxácnosti má několik právních následků, uvedených v § 699 odst. 1 a odst. 2.
Především manžel, který opustil trvale rodinnou domácnost, má xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmácnosti, ale které - jako vlastníkovi - náleží tomu, který rodinnou domácnost opustil, tedy žádajícímu manželovi.
Tak se může samozřejmě stát, že xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxnoveno v odstavci druhém. Zásadně ale platí, že rozhodne-li se manžel své manželské, resp. rodinné soužití - tak říkajíc jednou provždy - ukončit, může xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
IV. Potřebnost manžela, popř. nezletilého dítěte
Tato zásada ještě neznamená, že si odnese všechno, co mu patří. To, co si odnést může, záleží na daxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xáleží na tom, jak vypadá situace konkrétní rodiny.
Manžel především musí prokázat, že je skutečně potřebný, pokud jde o ty součásti obvyklého vybavxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx manžela, který v rodinné domácnosti (s obvyklým vybavením) zůstává poté, co ji druhý manžel opustil, s potřebným dítětem.
Jde jednak o společné nezxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xlné svéprávnosti a bylo dříve svěřeno do společné péče manželů.
Mluví se o dítěti, které v rodinné domácnosti zůstalo, není tedy - zatím - předpokladxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx odcházející manžel odnést také nic, anebo skoro nic. To platí ovšem i v případě, pokud vlastně "nic" také obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvořilo. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Pojmy "rodinný závod" a "člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxvé zprávy:
Navrhovaná úprava sleduje po vzoru úpravy v italském Codice civile (čl. 230
bis
) zařadit do občanského zákoníku zvláštní ustanovení o roxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxko z inspirativního vzoru právě s ohledem na jeho ucelenou koncepci. Některé jiné zahraniční úpravy např. nový francouzský Code de commerce z r. 2001 se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xako spolupracující osoby. Navrhuje se tedy zařadit skupinu zvláštních ustanovení, která řeší nejen právní poměry rodinného závodu, jehož provozováxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro případ, že není ujednáno něco jiného.
Navržená úprava usiluje vyplnit prostor, kdy členové rodiny pro rodinný závod fakticky pracují, aniž se jxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxzován na základě společenské smlouvy (ať již se založením obchodní společnosti nebo družstva nebo bez takového založení), smlouvy o tiché společnostx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx provozován obchodní společností, jejímiž společníky budou manželé se závazkem k osobnímu výkonu práce, že jejich dcera a syn budou pro tuto obchodní sxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xídit příslušnou smlouvou. To má platit i v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xrovozuje právnická osoba, na které mají podíly někteří členové rodiny společně s třetími osobami.
Podílejí-li se na provozu rodinného závodu manžxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxbo náleží-li do výlučného jmění jednoho z manželů, jakož i podle toho, zda si manželé ujednali majetkový režim odlišný od zákonného režimu, popřípadě zxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxed ustanoveními o rodinném závodu. Tím se vylučuje konflikt obou úprav.
Praktičnost navržené úpravy vyplývá zejména z toho, že podle současné právxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x bezdůvodném obohacení, což s ohledem na konkrétní okolnosti případu, podmíněné zejména dlouhodobostí faktických poměrů tohoto druhu, otázky skutkxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxení zákona plynou, jsou dostatečně patrné z judikatury týkající se případů, kdy se členové rodiny nebo blízcí příbuzní vlastní prací společně podílejx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxxxá, jde-li o soubor obchodního jmění sloužící podnikatelským účelům (tedy splňuje-li obecné podmínky existence obchodního závodu) a na jehož provozu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xedy charakterizován předmětem podnikání, ale osobami, které se trvale podílejí na jeho provozování. Kromě fixace pojmu rodinného závodu obsahuje naxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xterý trvale pracuje pro rodinu, tedy se zejména stará o rodinnou domácnost. Jde o důsledné naplnění zásady, že osobní péče o rodinu a její členy má stejný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxs
). Jde o ucelenou právní úpravu situací, k níž dochází v praktickém životě dost často, a to právě i na našem území, kde podnikatelská zařízení rodinného xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx rodiny pracují pod řízením otce, matky, děda atp., aniž jsou jejich povinnosti a práva, a to nejen zaměstnanecké, ale i ve vztahu k závodu samotnému, nějxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxíku v tomto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxvním odstavci se vymezuje "rodinný závod". Praví se, že závod se za rodinný považuje za splnění určitých podmínek výslovně dále uvedených. Je tedy zřejxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xávod, ve kterém pracují společně manželé a dále pak alespoň osoby příbuzné nebo sešvagřené alespoň s jedním z manželů.
Pokud jde o otázku, zda se manžxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxho odstavce zdejšího ustanovení.
Výměr se ale netýká všech příbuzných a sešvagřených osob, ale jen příbuzných až do třetího stupně včetně a osob sešxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod. Teprve pak se považují za (hledí se na ně jako na) "členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu".
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxod. Stejně je hodnocena trvalá práce pro dotyčnou rodinu: takto nejen manžel, ale např. ten, kdo v rodině hospodaří, obstarává domácnost, běžný, každoxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá bezprostředně k tvorbě zisku.
III. Vyloučení použití právní úpravy
V odstavci druhém se pak okruh osob, které jsou členy provozního společenstvx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa provozu rodinného závodu se nepoužijí v těch případech, kde povinnosti a práva těchto osob upravuje
-
společenská smlouva, nebo
-
zakladatelxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxna o pracovním poměru, popř.
-
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtavení členů rodiny zúčast-něných na provozu rodinného závodu, zdejší právní úprava nemá místo. Proto je třeba ji chápat celkově jako právní úpravu suxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, na jehož provozu se pod vedením jednoho (více) člena rodiny podílejí. Tyto právní důvody mohou být různě kombinovány.
Není přitom rozhodné, zda (v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxolečenská smlouva bez založení právnické osoby).
IV. Manželé jako členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu
Podílejí-li se na provoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxměry jsou totiž komplexně upraveny majetkovým právem manželským (§ 708 až 750). Tato úprava má před zdejší úpravou přednost.
Takové řešení je třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxné licence). Zásah do tohoto komplexu by byl z hlediska legislativních principů nevhodný.
Související ustanovení:
Z xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Dosud platná i navrhovaná právní úprava vychází z pojetí, že životní úroveň členů rodiny má být zásadně srovnatelná x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tedy jeho výživy ve vlastním slova smyslu a jeho kulturních i hmotných potřeb; v tom směru je literatura i
judikatura
ve shodě (např. Zuklínová, M. in Knxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 357 a
judikatura
tam citovaná na s. 366 an.). Na tomto zásadním přístupu navržené ustanovení nic nemění: i dítěx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxho sourozenec, který v rodinném závodu pracuje.
Rodinné hospodaření se však neorientuje výlučně na produkci hodnot k okamžité spotřebě: naopak - a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxe, koupě nových technologických zařízení apod. Navrhovaným ustanovením se sleduje založit právo pracujících členů rodiny (členů rodiny zúčastněnýxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx z provozu rodinného závodu a zakládající i další majetková práva zúčastněným členům rodiny jsou
dispozitivní
a nebrání jiným ujednáním. Nicméně i v txxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetkových práv z toho plynoucích vzdal, avšak navrhuje se stanovit, že tak může učinit jen osoba plně svéprávná, a to vlastním osobním prohlášením (nxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxčnou jistotu, že se projev vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení.
Výklad:
Základním právem všech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinnéxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxu, doslova "v míře odpovídající množství a druhu své práce".
Stejné platí i o přírůstcích závodu. Přírůstky nejsou totéž co zisk, jedná se o zvětšováxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxtavován určitou peněžitou sumou, nelze jistě při provozu závodu očekávat, že zúčastnění členové rodiny budou celým ziskem poděleni, že zisk bude mezi xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxějších strojů. Bude také tvořena rezerva atd. atp. (O tom, jak se zisk rozdělí, srov. § 702.) Až to, co zbude poté, co budou pokryty jednotlivé aspekty proxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xloužit prospěchu zúčastněných členů rodiny. Tato věcná plnění, resp. podíl na nich, je třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx by snad nezúčastnění členové rodiny, která rodinný závod provozuje, měli nějak strádat nebo naopak žít ze zisku podniku lépe než na provozu zúčastnění xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx, aby životní úroveň všech byla ve výsledku zásadně shodná, pak je jeho prospěch třeba posoudit jako bezdůvodné obohacení.
Práva na podíl na zisku z pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxu, musí být plně svéprávný. Rozhodná není zletilost, toliko svéprávnost (§ 30).
Dále se vyžaduje osobní prohlášení vzdávajícího se. (Jde o další poxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxví o prohlášení, je pro ně předepsána forma veřejné listiny (§ 567 a násl.). Prohlášením je právní jednání jedné osoby, přesněji jednoho člověka. Toto zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x xásl., prohlášení otcovství - § 777 a násl., souhlas rodičů s osvojením - § 810, prohlášení o založení bytového spoluvlast-nictví - § 1166 a násl.).
Zdxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
Z literatury:
viz u § 698
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Rozhodování členů rodiny v rodinném závodě (2 až 9)
III. Ochrana osoby nikoli plně svéprávné (1xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxovozu rozhodovat o zásadních otázkách, které se k němu vztahují. To má platit i v případě, že vlastnictví tohoto závodu náleží jen některému nebo některxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx jak se naloží s jeho přírůstky. Protože se podle předešlého ustanovení na těchto hodnotách všichni zúčastnění členové rodiny podílejí, je jejich právx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtního provozu rodinného závodu - zastavení jeho provozu, změn základních zásad pro provoz, zcizení rodinného závodu nebo jeho použití jako zástavy apxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxnictví nebo spoluvlastnictví. I když tedy bude rodinný závod např. ve společném jmění manželů, nebude za situace, kdy se na jeho provozování účastní i jxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxjí ve společném jmění, ale všichni zúčastnění většinou hlasů - právě proto, že jde o zdroj obživy jich všech a celé rodiny.
Pokud však mají někteří člexxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V takovém případě rozhoduje o těchto otázkách orgán obchodní společnosti nebo družstva příslušný podle zákona nebo společenské smlouvy. Tehdy totix x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podstatou je společenství zúčast-něných osob, je rozhodné, kdo se provozu rodinného závodu účastní, ne to, kdo je jeho vlastníkem. Podle toho je také uxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xávodu platí jiná pravidla - pravidla, která určí vlastník.
II. Rozhodování členů rodiny v rodinném závodě
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxspodaření závodu.
Především se jedná o použití zisku. Předmětem rozhodování tady bude v první řadě zásadní rozdělení zisku na část, která je potřebxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xotřebná není, takže může být rozdělena mezi zúčastněné členy rodiny.
Pokud je zisk nízký, popř. žádný, musejí zúčastnění členové rodiny i tady rozhxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxých, než jsou ty, které souvisejí s obvyklým hospodařením závodu. Půjde např. o rozšíření provozu v nové přístavbě provozní budovy, dále třeba o otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxou rozhodování podle § 703). Ale srov. dále.
Do skupiny právě zmíněných záležitostí mimo obvyklé hospodaření náležejí ale především zásadní rozhoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xx xx xrovoz začít utlumovat či naopak rychle rozvíjet dál, a jakým směrem, že se má změnit politika odměňování případných zaměstnanců atp.
Půjde předevšxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx (zda vůbec, za jakých podmínek atd.), a také o ukončení existence rodinného závodu a zcizení materiální podstaty rodinného závodu.
Práva vlastníkx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe s okruhem osob zúčastněných na provozu rodinného závodu. Tam totiž mají vlastnická práva přednost, takže se použijí právní předpisy o takových majetxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxje se o nich samozřejmě jednomyslně, protože dosažení naprosté shody všech lze stěží předpokládat. Proto je pro přijetí všech zmíněných rozhodnutí zaxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxx rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu také osoba, která není plně svéprávná a je přitom nezletilá, zastupuje ji při hlasování zákonný zástuxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xystupoval (kolizní) opatrovník.
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx).
Související ustanovení:
Z literatury:
viz u § 698
(Nepřenositelnost účastenství člena rodiny)
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxna rodiny a účastenství (2, 3)
III. Výjimečné přenesení účastenství (4 až 8)
Z důvodové zprávy:
Ze zřejmých důvodů se stanovuje osobní povaha účasxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxho stupně nebo osobu s manžely sešvagřenou až do druhého stupně a za podmínky, že s tím budou souhlasit všichni členové rodiny na provozu rodinného závodx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xhody a důvěry v přistupujícího člena, což je při provozování rodinného závodu jako hospodářského organismu neobyčejně významné.
I. Výklad ustanovxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxé rodiny spojili za účelem provozovat závod. Proto zásadně platí, že účastenství (podílení se) na provozu rodinného závodu je osobně vázáno a je nepřenxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxmi, může se spolu s nimi účastnit na provozu rodinného závodu. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s některým z členů rodiny stanoveným způsobem.
Osobní vazba je proto nepřenositelná. Jde o rodinné společenství osob, které spolu pracují. Čili bux xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxví
Vzhledem k osobní povaze účastenství (body 1 až 3) je přenesení účastenství na jiného přípustné jen zcela výjimečně, a to za splnění dvou předpoklaxxx
xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx jako dosavadní účastník, který má být nahrazen.
Pro přenesení účastenství v rodinném závodě na jiného člena rodiny je dále (druhý předpoklad) nezbxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxvoz rodinného závodu, ať jakkoli velkého, a pro jeho úspěšné fungování je potřebný soulad mezi všemi členy, kteří se na provozu podílejí.
Je třeba doxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx se nemůže účastníkem stát. To je pravdivé jen potud, pokud zejména malá rodinná společenství představují doslova sehraný kolektiv, jehož velikost prxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x § 700 odst. 1 uvedené splňující, osoba. Může sice jít o případy, které v praxi převažují, nejsou to ale jistě všechny rodinné závody, které tento probléx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxlastnickým podílem)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxětem dědění (2 až 5)
III. Zcizení rodinného závodu a jeho části (6 až 11)
Z důvodové zprávy:
Hlavní účel navrženého ustanovení sleduje zachování roxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xá při dědění podle pořízení pro případ smrti dojít k rozdělení pozůstalosti z vůle zůstavitele rozhodnutím třetí osoby. Rovněž ustanovení druhého odsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxého závodu vyžaduje, aby i další zřetele existence rodinného závodu byly upraveny tak, aby odpovídaly smyslu a účelu rodinného závodu. Tak platí zvlášxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrý se stal předmětem dědění
Zemře-li vlastník majetkové podstaty rodinného závodu (např. farmy nebo hospody) a má-li více dědiců, takže rodinný závxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Pokud se rodinný závod jako předmět dědění má rozdělit, náleží kaž-dému členu rodiny zúčastněnému na provozu závodu přednostní právo. Předpokládx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xřípadě předkupního práva založeného např. pro zemědělské závody je i tady jeho účelem či smyslem zachovat provozní celek. Nedělit to, co dosud fungovaxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxení bude záležet nejen na počtu členů rodinného společenství pracujících v rodinném závodě, a naproti tomu počtu dědiců, ale také na vůli nebo i schopnoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx. Zcizení rodinného závodu a jeho části
Obdobně jako při dědění rodinného závodu se ustanovuje i při jeho zcizování (zcizení) a stejně i zcizování (zcxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxěný na provozu rodinného závodu předkupní právo. O povaze tohoto předkupního práva platí obdobně totéž, co o přednostním právu podle prvního odstavce xxxxx x x xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxne smrtí vlastníka rodinného závodu (srov. obdobné důvody pro úpravu v § 1125), ve zdejším případě, kdy jde o právní jednání mezi živými, je možné předkuxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxm nebo spoluvlastníky a členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu.
Předmětem zcizení, kdy zákon zakládá předkupní právo pro účastníkx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxx xxx x xxdnotlivá věc anebo několik jednotlivých věcí, ale jen za předpokladu, že podle své povahy (objektivní kritérium) a podle dosavadního určení má trvale xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo (bod 8) předmětem převodu, může být také vyloučení předkupního práva ujednáno různým způsobem. Může se např. týkat jen spoluvlastnického podílu na rxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Zánik účastenství zcxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx provozu rodinného závodu, má právo na vypořádání svého podílu na zisku a na přírůstcích. Zejména za situace, kdy provoz rodinného závodu trvá, by mohlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odstupujícímu členu rodiny do splátek. Soudní kontrola se v daném případě jeví jako nezbytná v zájmu ochrany slabší strany.
I. Obecně
Účastenství xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxe, podle své projevené vůle, popř. ale také smrtí.
II. Zánik účastenství zcizením závodu
Závod je vždy předmětem vlastnického práva, a to jednoho vxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxichni) se mohou rozhodnout, že rodinný závod zcizí.
Není rozhodné, komu, které osobě vlastník závod zcizí. I totiž v případě, že by došlo ke zcizení v xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xřeba řešit.
Lze dovodit, že rovněž v případě, že závod nabude děděním nebo odkazem dědic stojící vně rodinného společenství, zanikne účastenství nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo práva dosavadního vlastníka závodu zaniká i rodinný závod dosud existující.
III. Zánik účastenství jednotlivému účastníkovi - členovi rodiny
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxo účastenství na provozu rodinného podniku. Je třeba připomenout, že také vznik účastenství na provozu rodinného podniku vznikne členu rodiny (určitxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxe vztahovat § 700 a násl.
Kromě toho, že člen rodiny dosud zúčastněný na provozu rodinného závodu přestane vykonávat práci, jak bylo uvedeno v bodu 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxdinného podniku, resp. pro rodinný podnik (pokud jde o práci pro rodinu, mohou se následky změny situace
in xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xinou smlouvu, na jejímž základě bude dále pracovat ve prospěch závodu. Jaké hospodářské, popř. jiné důvody k takovému kroku povedou, je otázkou konkréxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 698
(Vyplacení bývalého člena účastenství na provozu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxo závodu, ať už se tak stane z jakéhokoli důvodu uvedeného v § 705, má takový člen rodiny právo na adekvátní vypořádání. Jde o vypořádání jednak jeho podílx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx množství a druhu práce, kterou účastník společenství pro rodinu nebo pro rodinný závod vykonával (§ 701).
Vzhledem k možným obtížím, které by provoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx aby platba, která mu náleží, byla ujednána do splátek.
To ale není možné bývalému účastníkovi provozu rodinného závodu vnutit xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Takovou dohodu lze ovšem ujednat už dříve, bez ohledu na dobu, kdy k zániku účasti dojde.
Ujednání může bývalý účastník napadnout žalobou, přičemž žxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxstníka, popř. nespravedlnost takového ujednání objektivně viděno, anebo to, že pro ujednání o rozložení platby náhrady do splátek nebyl žádný rozumnx xxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xádat soud, aby namísto bývalého účastníka k takovému ujednání přivolil (nahrazení projevu vůle rozhodnutím soudu).
Soud ale vyhoví žádosti vlastxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 698
(Pravidlo pro rodinná společenství vzniklá bez ujednání)
doc. Jxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxm vlastními zvyklostmi a praxí, jaké jsou v nich zavedeny. Provozování rodinných (obchodních) závodů, zejména zemědělských, navíc podléhá i místním xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xtanoví, že zákonná ustanovení o rodinném závodu před nimi mají přednost.
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxnému členu rodiny, manželovi, příbuznému, popř. osobě sešvagřené, a nijak se o tom neujednávají, je třeba mít za to, že se takové pracovní rodinné spolexxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlečenství není majetkový subjekt, není to subjekt ani vlastnictví, ani spoluvlastnictví, ani jmění.
Stejně tak je možné, že takové neujednané rodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhou být ale zavedeny také v určitém oboru podnikání (např. v pohostinství, na farmách atd.).
Řídit se takovými zavedenými pravidly praktického živxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxeci jen zákonná ustanovení o rodinném závodu (tedy § 700 až 706) mají před praxí i zvyklostmi přednost: jde o zákonná pravidla.
Související ustanovexxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 6)
II. Režimy manželských majetkových společenstvx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcích se majetkových poměrů manželů v tom nejširším slova xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xa straně jedné zákonný režim, na straně druhé pak režimy modifikované - režim smluvený a režim založený rozhodnutím soudu. Modifikované režimy mají záxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku výslovného zákonného ustanovení, totiž tehdy, hraje-li takové opatření roli zásadní zákonné ochrany jednoho z manželů v případě, kdy je vůčx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxních úprav novinku, obdobně jako pojmy "absolutní majetková práva" a "relativní majetková práva". Všechny tyto pojmy jsou ale tak říkajíc tradiční, ux xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xroti nim stála práva osobní.
Manželské právo majetkové tvoří dnes, standardně v rámci
kontinentální
právní nauky, celek jak pro potřeby výuky na pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxích předpisů, které postihují nejrůznější aspekty, v nichž se k manželství pojí povinnosti a práva majetkové povahy. Proto nejde jen o vlastnictví a daxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho, popř. i jiného pojištění, daňové otázky atd. atp. Každopádně jde o mnohem širší okruh právních norem (a jejich teoretického zpracování), než jsme txxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxjména
judikatura
tradičního civilního práva dávno jde. Nabízejí se konkrétní příklady, např. z francouzské soudní praxe, ale i třeba z evropských stxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xv bodu 3) uvedeného, mnohé zůstalo vyděleno, upraveno na jiném místě. Doufejme, že s pomocí právní teorie se kritéria rozsahu a obsahu manželského právx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x zejména u příležitosti rozvodu manželství - do majetkového vyrovnání otázky důchodového pojištění.
Společné jmění manželů (podle výslovné legixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxdnotu a není zákonem vyloučeno vůbec nebo jen v případě manželů.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xznačuje souhrn objektivního práva, "společné jmění" soubor majetkových hodnot splňujících určité předpoklady.
II. Režimy manželských majetkovxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xdy se manželé nebo popř. snoubenci dohodnou jinak, anebo v případě, kdy jinak rozhodne soud, se tato pravidla neuplatní.
Režim smluvený a režim zaloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe potřebné, protože v rámci smluvního režimu jsou umožněny nejrůznější ujednané variace manželského majetkového režimu.
Všechny manželské majexxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxv manželů stojí reflexy veřejnoprávní, zejména upravené trestním a úpadkovým právem.
III. Vymezení společného jmění
Společné jmění je charaktexxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xředevším v nedostatku přítomnosti spoluvlastnických podílů. Proto lze mluvit o "spoluvlastnictví bezpodílovém", ovšem tradiční nauka právní tady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xen pojmově, společné jmění manželů v okamžiku uzavření manželství, ledaže bylo dříve smlouvou snoubenců společné jmění vyloučeno, popř. jeho vznik vxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komentář k § 698 a násl.)
Pokud manželství trvá, společné jmění existuje, ledaže z nějakého právního důvodu došlo ke změně tohoto právního stavu. Taxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxí), jednak právní skutečnost, a to buď právní jednání manželů, anebo rozhodnutí soudu. Společné jmění manželů zaniká nejpozději zánikem manželství txxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxží a má majetkovou hodnotu, je velmi obecným vyjádřením pro všechny povinnosti a práva, které mají majetkovou hodnotu (za splnění dalšího předpokladuxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na plnění. Proto do majetkového společenství manželů mohou patřit i různá práva vzniklá z újmy osobní, s výhradou zásahu do přirozených práv [§ 709 odstx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxevším to, co je obecně vyloučeno z právních poměrů (resp. lépe: z právního obchodu), totiž to, čím soukromá osoba nemůže nijak nakládat, protože to ani nxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxet, a obdobně třaskaviny, výbušniny atp.
Dále je vyloučeno to, co vylučuje § 709 odst. 1 a § 710, pokud jde o dluhy vyhrazené.
Slova "to, co manželůx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxatří", tj. to, co na základě nějakého právního důvodu získali, čili cokoli, co nabyli společně nebo jeden z nich za trvání manželství, a zase způsobem, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
Zuklínoxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčného jmění a co do společného jmění nepatří)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xž 13)
Z důvodové zprávy (k § 709 až 711):
Navrhuje se, aby obecná právní úprava již nepřipomínala věci vydané v restitucích, neboť jsou zpravidla majxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxto výhradně z majetku jednoho z manželů, a tedy nebylo součástí společného jmění (příjmy z nemovité věci manžela do výše nákladů). Naproti tomu zisk (tjx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xo, co slouží výkonu povolání jen jednoho z manželů: i napříště bude tedy především na těch, kdo podnikají, aby zvláštní postavení tohoto majetku řešili xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxoba se uvádějí výslovně, pokud jde o jejich podíl vstupující do společného jmění (dluhy, povinnosti, závazky), anebo pokud jde o okamžik, kdy se součásxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x výhradního jmění se stává součástí společného jmění, jde o pohledávky tohoto zisku: součástí společného jmění se stanou dnem, kdy se staly splatnými. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu věc, závod apod., a své spoludědice vyplatí (z prostředků společného jmění). Tady stačí odkázat na pravidla o vypořádání společného jmění.
Ustanxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xluzích. Jde tedy o dluhy, které lze převzít: takovými jsou jen dluhy soukromoprávní (nikoli veřejnoprávní), a jen o závazky z řádného obligačního důvoxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xouto cestou měla být obstarána běžná potřeba rodiny, anebo zda již šlo o záležitost, která potřebám rodinné domácnosti po stránce kvalitativní a kvantxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxzbývání součástí společného jmění (§ 711) se spravuje obecnými pravidly, totiž jak práva věcného, tak dědického, i závazkového. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxracovány věci náležející jednak do společného jmění, jednak výhradně jednomu z manželů: větší díl z majetku manžela bude znamenat obohacení předmětu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xe obdobou § 143 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., v posledním znění.
Stanoví se, co je základním obsahem společného jmění za existence zákxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xabytí: nabyl-li za trvání manželství jeden z manželů nebo oba manželé společně.
Pokud o něčem platí, že to má majetkovou hodnotu, nabyl to jeden z manxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxoto okruhu vyloučeno několik skupin předmětů (majetkových hodnot).
Především do společného jmění nepatří to, co slouží osobní potřebě jednoho z mxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxečně, protože manželé se nacházejí v situaci, kdy jinou osobně potřebnou věc nemají, proto se spolu rádi o ni podělí. Zdá se ovšem, že takový předmět by náxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xednoho z manželů slouží také přepychové předměty značné hodnoty. V tomto směru se na přístupu soudů jistě nic nezmění, k tomu není žádný důvod.
Do spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm, kdy dárce nebo zůstavitel projevil úmysl jiný, tj. projevil zjevně úmysl, aby se vlastníky stali oba manželé; v takovém případě manželé nenabudou maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxat vůli auktora. To bude jistě obtížné, dárce sice zpravidla může uvést, co bylo jeho úmyslem, u zůstavitele by se však požadovalo, aby takový úmysl vyjáxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xřístup soudní praxe, pokud jde o dovozování podoby zůstavitelovy vůle. Vzhledem k tomu, že již neplatí princip
in favorem
coniugii (matrimonii), § xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech podle § 81, § 612, § 2956 a násl. Vyjádřením se jedná o parafrázi § 579 záxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví". Zatímco to, co je "výlučným" (je zde použito výrazu, který je pak použit již jen v odst. 3 x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí") vlastnictvím, to je celkem srozumitelné: jde o to, co jednomu z manželů výhradně patří (srov. původní dikci v odst. 2), nelze totéž říct o výrazu "vztxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxi právní jednání, kterým lze nabýt majetkovou hodnotu, která přibude k něčemu, co patří výhradně jednomu z manželů. Lze si představit, že jednomu z manžxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxtečně do původního textu návrhu vneseného) pravidla připadne do vlastnictví vlastníka nemovitosti také nájemné. (Naproti tomu náklady na opravu střxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhého (který byl součástí textu od samého počátku); zdejší pravidlo bylo zřejmé již z věcného záměru, což je podpořeno tím, co se stanoví v § 710 písm. axx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xakový rozpor mezi zákonnými ustanoveními ovšem lze překlenout pouze výkladem podle § 2 odst. 1, čímž dospějeme k závěru, že zde vykládané ustanovení nexxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i majetkové hodnoty, které nabyl jeden z manželů náhradou za to, co náleželo do jeho výhradního majetku a co bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno. Toto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nemohou. Svědčí to o tom, že se vracíme před rok 1998, totiž do doby bezpodílového spoluvlastnictví manželů (srov. jud. č. 7). Bylo by jistě mnohem lepší xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxdně jednomu z manželů. K tomu není co dodat, vzhledem k tomu, co bylo uvedeno v bodu 9. Je třeba jen zopakovat, že původním záměrem bylo, aby z toho, co manžexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxku nic nepravilo, bylo dovozováno, že v pochybnostech patří do společného jmění manželů; toto řešení bylo shledáno napříště nevhodným, nespravedlivxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxvání manželství. Je tomu tak proto, že jak podílnictví ve společnosti, tak členství v družstvu lze vždy majetkově ohodnotit, podílnictví má vždy nějakxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxšena dlouhotrvající diskuse na toto téma a pozbyla na významu i
judikatura
, která se této otázky týkala. Zdejší řešení je jednoznačné. Bylo již součástx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxím nabytí podle některé z výjimek uvedených v prvním odstavci, takže by manžel nabyl podíl do výhradního majetku. (Použití výrazu "výlučného" zase svěxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jeho nositel, podílník, se tak či onak podílí na nějakém celku. "Podíl" definuje zdejší občanský zákoník v § 1122 jako to, co vyjadřuje míru účasti každxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxu v obchodní společnosti a podílu v družstvu jsou tyto dvě stránky zvlášť zřetelné. Zatímco prvou stránku představuje hodnota osobní, nemajetková, ktxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx druhou stránku představuje hodnota majetková, resp. individuální (rovněž termín užívaný v první republice). V textu zdejšího kodexu původně (totiž x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxe o majetkové hodnoty (které jsou zároveň součástí nějakého jiného, totiž vně manželského společenství stojícího, celku), lze dobře zjistit již ze saxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx natura sua
být věcí v právním smyslu. Tradiční nauka soukromého práva (a to ani její ta její odnož, která pracovala s ABGB, počínaje Josefem Ungerem a Axxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnství manželů v bytovém družstvu, pak bytová jednotka ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou nabyl do vlastnixxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx družstva, není ve společném jmění manželů.
(NS 22 Cdo 1658/98, Rc 49/01):
Pokud kupní cena pořizované věci byla zcela zaplacena z výlučných prostřxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxctví, pak se tato věc stala předmětem jejich bezpodílového spoluvlastnictví.
(NS 3 Cz 31/86, Rc 26/89):
Nabytím věci (majetku) za trvání manželstxx xx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů jen v tom případě, že byly za trvání manželství a tohoto spoluvlastnictví autorovi vyplaceny nebo byly pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxích přijatých autorem na základě majetkových práv vzniklých podle ustanovení autorského zákona.
(NS 1 Cz 207/81, Rc 30/84):
Originály obrazů, ktxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxi vypořádání je možné brát do úvahy jen to, co bylo použito k jejich vytvoření ze společného majetku manželů.
(NS Cpj 30/75, Rc 34/76):
Bez souhlasu axxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xrvání manželství; teprve autorské odměny a náhrady, které byly za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxnželů vzniká i v manželství neplatném, nikoliv však v manželství zdánlivém, které vůbec nevzniklo (v těchto případech je vyloučena i pozdější
konvalixxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxžela, o jehož mzdový nárok jde. Do příjmů z práce je nutno zahrnout odměny za vynálezy a autorská díla, odměny za dobré pracovní výsledky, vyplacené prémxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx trvání manželství již vyplaceny. Částky vyplacené z důvodu odstupného jednomu z manželů, popř. věci za ně opatřené, patří také do bezpodílového spoluxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xkci; u výhry na los je rozhodující okamžik výhry, nikoli zakoupení losu. Do bezpodílového spoluvlastnictví manželů patří plnění ze smlouvy pojistné, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxého majetku na osobní pojištění jednoho z manželů nelze posuzovat jako náklady vynaložené na osobní majetek manžela; peníze byly spotřebovány se souhxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxyklé osobní potřeby (např. drahocenný kožich), nebo o věc sloužící sice výkonu povolání ale mající mimořádnou hodnotu (např. vědecká knihovna), měl bx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xrostředků, které byly vzaty jednak z bezpodílového spoluvlastnictví manželů, jednak z osobního majetku některého z manželů, stávají se věci takto naxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxS Prz 51/65, Rc 70/65):
Vyloučeny jsou věci, které povahou a užíváním slouží osobní potřebě jen jednoho z man-želů; věc podle své povahy musí osobní potxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxlých manželů při vypořádání jejich bezpodílového spoluvlastnictví nemovité nebo movité věci do individuálního vlastnictví, a to již v době, kdy uzavxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxků z vypořádání dřívějšího bezpodílového spoluvlastnictví byla zcela nebo zčásti zaplacena ze společných peněz v bezpodílovém spoluvlastnictví noxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xetvoří zákonné společenství majetkové.
x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x x x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxlečnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva, 2012, s. 355.
Dvořák, Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře, 2. vyd., 20xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx: Obchodní zákoník s komentářem. I. díl: § 1 až 260, 2000.
Pelikánová: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl: § 56-104e, 3. vyd., 2004, s. 112 násl.
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xodinné právo. In Otázky rekodifikace soukromého práva: příspěvky učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Acta
Universitatis Carolinae: Iuxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxdání majetkových poměrů mezi manželi a darování na případ smrti. AdN, 2004, č. 4, s. 96.
Dvořák, Spáčil: Předmět společného jmění manželů a způsoby jxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx
xpáčil: Tři aktuální sporné otázky společného jmění manželů. SoRo, 2008, č. 3, s. 84.
(Dluhy jako součást společného jmění)
doc. JUxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
x důvodové zprávy:
viz u § 709
I. Obecně
Od roku 1998 patří do společného jmění manželů také dluhy (dříve ale označované nesprávně za "závazky"), prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxtiv budou odečtena pasiva (srov. § 495).
II. Dluhy, které do společného jmění patří
Do společného jmění patří všechny dluhy, které byly převzaty za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx sebe vzal s úmyslem být takto povinen a takový dluh splnit, popř. plnit.
Takto do společného jmění v žádném případě nepatří dluhy, které byly - zpravixxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxen nahradit, protože má dítě, je povinen mu platit výživné, má vlastní majetek, je povinen zaplatit daň, povinné sociální pojištění atd. atp.
Do spoxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxu, že míra odpovědnosti každého z manželů je jiná.
Není rozhodné, zda dluh za trvání manželství převzal jeden z manželů nebo oba manželé společně.
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který náleží výhradně jednomu z manželů. Rozsah těchto dluhů je ale omezen (bod 8).
O tom, co manželovi výhradně patří, se předpokládá, že má majetkxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxpokládá, že nabytí zisku "něco stojí" neboli je třeba vynaložit nějaký náklad k jeho nabytí. Zatímco zisk by patřil do společného jmění, dluhy by nesl maxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxlů ze svého výhradního majetku získá (výnos), budou předně uhrazeny dluhy z existence toho majetku vzniklé, a to jak veřejnoprávní (daně apod.), tak soxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xyšlence odpovídá ustanovení § 709 odst. 2 a také text ve zdejším písm. a). Je to však v rozporu s tím, co se praví v § 709 odst. 1 písm. d).
Do společného jmxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xodiny.
Do společného jmění nepatří takové dluhy, které sice převzal jen jeden z manželů (ze své vůle) bez souhlasu svého manžela, ale učinil tak při oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xle jen v rozsahu každodennosti. Obstarání nákupu na týden, kdy vznikne přičiněním jen jednoho manžela dluh, by již vyžadovalo, aby s tím souhlasil druhx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx převzal jeden manžel bez souhlasu druhého, lze zčásti využít poznatků právní teorie i praxe minulých let, ovšem s tím, že zde již není zakotveno omezení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxodenní nebo běžné potřeby.
IV. Zásadní změna zdejších pravidel
Jak uvádějí Karel Eliáš a František Korbel v úvodu k publikaci Eliáš, K. a kol. Nový oxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsu nebyl návrh občanského zákoníku projednáván na plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale projednáním návrhu, jakož i všech návrhů pozměňovacxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvacím návrhem, který z jednání výboru vzešel, doplněný o dvě nepatrné změny, ministerstvem spravedlnosti schválené, byl pak schválen při závěrečném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu č. 69/2011 Sb., schválené v týž den, dostala - neznámo jak, ani kdy (ovšem v době mezi oběma jednáními) - slova, která zásadně mění koncepci návrhu oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxé nepatří. Aniž by byla měněna ustanovení zde vykládaná, byla k textu § 732 v podobě schválené ústavně právním výborem připojena - na první pohled nepozxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xsou vyloučeny již
a xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxval podíl manžela - dlužníka při vypořádání společného jmění. Lze jen doufat, že tento dodatek rozhodně ne v legislativním procesu vytvořený bude co nexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xoto ustanovení procesní ale zlikvidovalo i přijatou koncepci majetkového práva manželského jako celek, protože pro prve zmíněné dluhy bylo ochotno pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
Související předpisy:
Z judikatury:
viz u § 709
Z literatury:
viz u § 709
(xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxadu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Nabývání a pozbývání součástí společného jmění obecně (4)
III. Odměny z pracovní a jiné výdělečné činnosti (5 až 8)
IV. Okaxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxž (pokud jde o některé zřetele) dospěla také právní praxe. V tomto ohledu zdejší ustanovení nové není.
Posunuje ale chápání nabytí zejména peněžnícx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxolečného jmění obecně
Pravidlo prvního odstavce je víceméně samozřejmé. Nicméně přece jen staví najisto, že nabytí do společného jmění se ničím od oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxvidla. Tedy např. pravidla o tom, že prospěch ze služebnosti začnou manželé mít v den vkladu do katastru nemovitostí.
III. Odměny z pracovní a jiné výdxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxposunula vůbec dál od chápání vlastního době právní úpravy bezpodílového spoluvlastnictví manželů. A přece se zásadně změnil obsah společného jměníx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx teo-rie marně.
To bylo důvodem zakotvení zdejšího výslovného ustanovení přímo do zákonného textu.
Skutečnost, že manžel nabývá odměny z výdělxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxně dotknout pravidel, kterými se spravují banky a které upravují vklady na běžných účtech.
Vzhledem k tomu, že se jednoznačně stanoví, kdy zmíněné mxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxmžik, kdy se pohledávky z výhradního majetku manžela stávají součástí společného jmění
Pohledávky z výhradního majetku jednoho manžela jsou součáxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxjetkovou hodnotu vynaložené.
O takových pohledávkách se pak stanoví, že se stávají součástí společného jmění v den své splatnosti.
To kromě jinxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxčného jmění.
Je to významné z praktického hlediska, protože to umožní postihnout i příjem nepoctivého manžela, který nepřispívá na potřeby rodinnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxbným v souvislosti se změnami v § 709 a 710 (viz komentář k § 709, 710).
Související ustanovení:
Z literatury:
vix x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxé zprávy:
Manželé tvoří společenství, obdobně jako spolunájemci, spoluvlastníci, ti, kdo se sdružili, aby spojili své síly nebo prostředky, aniž mxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxrava rodinněprávní, v části týkající se společného jmění, je speciální úpravou. Neustanovuje zdaleka o všech otázkách, které souvisejí s majetkovýmx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxsady přístupu ke společnému jmění.
S ohledem právě na tu skutečnost, že totiž to komplexní právní úprava není a ani o takovou právní úpravu jít nemá, jx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx společenskou), pravidla o spoluvlastnictví především tam, kde jde o takové majetkové hodnoty, které mohou být předmětem spoluvlastnictví (včetně sxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
Správa v zákonném režimu
(Vymezení pojmu "správa"; solidarita)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xpojená se součástmi společného jmění (9, 10)
IV. Solidarita jako následek právních jednání týkajících se společného jmění a jeho součástí (11 až 13)
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxp. povinnosti) vyplývající z existence společného jmění a jeho součástí. Jako obvykle se klade otázka, zda nelze nalézt pouze jeden výraz, který by tatx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxa v obchodní společnosti.
I. Obecně
Ustanovuje se zde obdobně jako v § 145 odst. 1, 3 a 4 zák. č. 40/1964 Sb.
Ve zdejším ustanovení jsou uvedena zákxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx společnému jmění a k tomu, co je jeho součástí.
Konečně se zakládá solidarita, pokud jde o následky právních jednání manžela, resp. manželů. Nejde txxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xpolečného jmění jsou kladné majetkové hodnoty, ale také dluhy, to jest záporné majetkové hodnoty náležející manželům. Ve zdejším ustanovení se zmiňuxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxřit s nimi a spravovat je. Jde tedy zřejmě o hmotné předměty (tedy jen zlomek věcí v právním smyslu, byť významný).
Pokud jde o užívání, požívání nebo nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxným předmětům, které jsou součástí společného jmění, se jinak používají i v jiných souvislostech.
"Hospodaření" a "spravování" se zpravidla povaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxci), což ale neznamená, že dovnitř nikoli, "správa" je spíš otázkou vnitřní, jde o obhospodařování věci, o péči o věc jako takovou, event. i bez vnějších xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxkem delších diskusí (a v původně připraveném návrhu byla bohatší).
Co se rozumí "udržováním", není třeba vykládat, neboť tento výraz je použit jistx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxé hodnoty jakéhokoli druhu, jsou nutně spojeny povinnosti a stejně tak nutně i práva. Představíme-li si např. nemovitost, která je součástí společnéhx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svá práva, která jim zákon dává v souvislosti s vlastnictvím, tj. jak práva vyplývající ze samotné podstaty vlastnického práva, což je např. právo na ocxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxední.
Všechny tyto povinnosti a všechna tato práva nutně náležejí oběma manželům společně, ba společně a nerozdílně, jejich výkon jedním z manželů xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manžel již ano: pokud se jedná o něco, co lze vykonat jen jednou, pak manžel, který oprávnění spojené se součástí společného jmění již vykonal, provedl txx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxmým i manžel druhý.
IV. Solidarita jako následek právních jednání týkajících se společného jmění a jeho součástí
Manželé nebo jeden z manželů, ktexx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxe představit spíš v případě, kdy společné jmění manželů představuje jen jedna věc, protože manželé ještě nic jiného za trvání manželství nenabyli), zaxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdy společně a nerozdílně, solidárně. Je tomu tak proto, že zvenčí, právně vzato, se považují za jednu osobu: jsou společníky jmění, sdílejí spolu spolexxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Pro věřitele to znamená, že může ujednané plnění žádat od kteréhokoli z manželů. Je v jednoduché pozici: stačí, najde-li a osloví-li alespoň jednoho z nxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxípadech, kdy manželé spolu nejsou v dobrých vztazích a třeba jeden z nich požaduje plnění tak, aby je získal právě jen on. To by ale nemělo povinnost dlužnxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx solidaritě manželů týkající se úkonů vůči společnému jmění, Ústavní soud shledal rysy nutného vzájemného sdílení majetkového osudu manželů do doby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxá omezení i na druhého z manželů, opačný přístup by vedl k nastolení nepřijatelné nerovnosti mezi obviněnými, kdy obvinění žijící v manželství by byli pxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xy byla vůči jejich manželským partnerům uvolněna, což by v konečném důsledku mohlo vést i ke zmaření účelu, který institut zajištění majetku obviněné oxxxx xxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxané věci z bezpodílového spoluvlastnictví, a to i v době, kdy bezpodílové spoluvlastnictví sice již zaniklo, avšak nebylo ještě provedeno jeho vypořáxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x manželů, je také druhý z manželů pojištěným.
(NS Cpj 164/80, Rc 4/83):
V případech, kdy je byt obýván manžely na základě jejich společného práva užíxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxlů, nemůže druhý jednat před soudem svým jménem jako účastník řízení; může v tom případě vystupovat jen jako zástupce svého manžela na základě plné mocix xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxupení (tzn. bez plné moci).
(NS Cpj 11/77, Rc 14/78):
Zastupování manžela v soudním řízení není zastupováním v běžných záležitostech, a to zejména xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx z manželů má vlastnické právo k celé věci, a to tak, že práva jednoho manžela jsou omezena stejnými právy druhého; jeden z manželů nemůže své právo převésx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxelů je nutný souhlas obou manželů.
(NS x xx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxce) a bylo-li takto získaných peněz použito na získání určité majetkové hodnoty, náleží i tato hodnota do bezpodílového spoluvlastnictví; k závazku mxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xezpodílového spoluvlastnictví. To, co každý z manželů vynaložil na společný majetek ze svého, mu má být uhrazeno ze společného majetku, druhým manželxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Švestka, Spáčil a kol.: Občanský zákoník. I. Komentář, 2. vyd., 2009.
Zuklínovxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxželů. SoRo, 2008, č. 3, s. 84.
(Rozhodování o záležitostech týkajících se společného jmění)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxí manžela v záležitostech, které nelze považovat za běžné (7 až 9)
IV. Neplatnost právního jednání manžela (10 až 12)
V. Výjimečný zásah soudu (13 až 15x
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx kde je upraveno jednak chování manželů jako osob, kterým bez určení podílů náležejí věci, které jsou součástmi společného jmění, jakož i následky takoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxeré se týká společného jmění a jeho součástí. Jde o to zohlednit právě skutečnost, že manželé jsou bezpodílovými podílníky na právech a povinnostech soxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx Sb.
Záležitosti týkající se společného jmění a jeho součástí se rozlišují na běžné a na ty, které nelze považovat za běžné.
II. Právní jednání v běžxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxeň, tj. jsou spolu přítomni koupi v prodejně a společně blíže určují to, co hodlají koupit, anebo oba společně podepíšou listinu, v níž je obsaženo jejicx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx jeden z manželů. Souhlas druhého manžela se předpokládá, protože se vychází z toho, že manželské soužití je souladné a je třeba zajišťovat jeho běžné poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxti.
Nelze vyloučit, že manžel nebude souhlasit s právním jednáním svého manžela ani v běžných záležitostech, ale právo zde žádnou zvláštní ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe považovat za běžné
Naproti běžným záležitostem týkajícím se společného jmění a jeho součástí stojí takové záležitosti, které nelze považovat za bxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxcí "záležitosti, které nelze považovat za běžné". Dikce zde použitých slov, zejména slova "považovat", ovšem odpovídá i obecnému výrazu slova "považxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxtosti běžné.
V záležitostech, které se týkají společného jmění nebo jeho součástí a které nelze považovat za běžné, je také zapotřebí souhlasu obou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxjádřený popř. konkludentně tím, že manžel, dozví-li se o právním jednání svého manžela v záležitosti, kterou nelze považovat za běžnou, ničeho nenamíxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xá nebo získá přivolení svého manžela, je takové právní jednání neplatné, a to proto, že jde o pravidlo, jehož obsah a účel vyžaduje, aby rozpor se zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xruhého manžela je neplatné, ale toliko relativně.
Protože je důvod neplatnosti dán na ochranu manžela [osoby každého manžela, který žije v manželsxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xrávnímu jednání, které se takového společného jednání nebo jeho součásti týká], může se manžel, který s takovým právním jednáním svého manžela (k němux xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxečnit jak žalobou manžela na určení neplatnosti, tak i námitkou neplatnosti vznesenou proti žalobnímu nároku třetí osoby, který vzejde ze závazku konxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxmůže dosáhnout souhlasu svého manžela, ať už proto, že manžel s jeho návrhem nesouhlasí, nebo proto, že si z nějakého důvodu nemůže souhlas svého manželx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxmítavému postoji nemá vážný důvod a jednak je jeho odmítavý postoj v rozporu se zájmem manželů nebo rodiny nebo rodinné domácnosti. To je první možná (hmxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xanžela nezvěstného; tuto situaci je možné řešit prohlášením za nezvěstného. Stejně tak nejde o případ, kdy manžel pro náhle se objevivší duševní porucxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xednat, pokud jde o společné jmění nebo o jeho součást, ale manžel, který má souhlas dát, dnes ani v dohledné době souhlas dát nemůže. Tak tomu je zejména texxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxvá
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Použití součásti společného jmění k podnikání (4 až 8x
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxuje pravidla, která jsou standardní v cizích úpravách, u nás dosud scházela. Přitom za základ je vzata regulace dosavadní, srov. souhlas při prvním pouxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxejná pravidla pro právní jednání, jejichž důsledkem je nabytí účasti v obchodní společnosti nebo družstvu, tedy pro založení takových právnických osxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxskání účasti v ní nevyžaduje majetkový vklad, ale důsledkem je rozsáhlé ručení společníka (typicky u veřejné obchodní společnosti), popřípadě kdy k nxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxesahuje (taková situace může nastat např. u družstev).
Výslovně je dána možnost dovolat se neplatnosti jednání jednoho manžela, s nímž druhý manžex xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxím společného jmění nebo jeho části k podnikání). Na rozdíl od předchozího ustanovení soud nepoužije rozhodný zřetel zájmu, protože s podnikáním (obcxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xituaci, která nastává v souvislosti s tím, že manžel hodlá část společného jmění použít pro potřeby podnikání.
Ustanovení pokrývá tutéž problematxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxuhý manžel (tedy jiný než ten, který hodlá použít část společného jmění k podnikání) požádal o souhlas (ve kterém okamžiku má být souhlas dán).
Necitxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxty podílu - ustanovuje nadbytečně (legislativně, tudíž vadně). Zdejší nadbytečnost je obdobná nadbytečnosti v § 709 odst. 1 písm. e).
II. Použití soxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxu záležitost není možné považovat za běžnou, a proto je třeba souhlasu druhého manžela, který se nepředpokládá.
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zřexxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xpřesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů" (což je výraz známý z předchozí právní úpravy).
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxíjmy obou manželů po odečtení běžných výdajů manželů (když základním obdobím je buď jeden měsíc, anebo jeden rok). V žádném případě by neměl být vzat zřexxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xouhlas druhého manžela se v takovém případě předpokládá do té míry, že v případě, že jeho záporné stanovisko nebylo zohleděno (bez ohledu, zda byl inforxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxvy dispozice se společným jměním již nemělo), může se opomenutý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.
To, co bylo uvedeno v bodu 12 xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxl, ať již v obchodní společnosti, nebo v družstvu, je to obdobné vkladu do závodu (použití společného jmění k podnikání). Přesto zákonodárce xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxi společného jmění k podnikání, je samozřejmé.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z literaxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 48 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxtě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Dvořák, Spáčil: Společné jmění manželů, bezpodílové spoluvlastnictví manželů a podnikání. PF, 2006, č. 9, sx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Smluvní
modifikace
majetkového režimu (4 až 11)
III. Forma modifikující smlouvy (12 až 14)
Z důvodoxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxřejné listiny pro tyto smlouvy obsahuje již současná úprava (§ 143a platného občanského zákoníku), která sleduje zdejší právní tradici; je také obvykxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnak
modifikace
, o níž rozhoduje soud. Možnosti soudu jsou omezenější (srov. § 724 a násl.). Zdejší ustanovení a ustanovení následující (§ 717) upravujx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xrůběhu let se právní úpravy proměňovaly, a to nejen v závislosti na tom, zda základem manželského práva majetkového bylo bezpodílové spoluvlastnictvx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx x xxxx xx xx/1964 Sb.
II. Smluvní modifikace majetkového režimu
Zásadní změna v možnostech smluvní
modifikace
zákonného majetkového režimu je umožněna vyxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx8). Dosud bylo nutné existenci této množiny zohledňovat, což mj. způsobovalo, že nebylo možné zrušit společné jmění za trvání manželství zcela, tj. sexxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxjící smlouvu nejsou limitováni žádným právě existujícím majetkovým režimem, každý majetkový režim lze novým ujednáním změnit, a to i režim založený rxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xodifikující smlouvu o svém budoucím majetkovém režimu mohou také ujednat snoubenci. V minulosti bylo obvyklé, že smlouvu kontrahují rodiče snoubencxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxubenci, nabývá smlouva účinnosti sňatkem, uzavřením manželství. O této otázce blíž ustanovuje § 720.
O tom, jaký režim si mohou manželé, popř. snouxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxý režim, anebo obdobně v případě, kdy v manželství trvá manželský režim jiný než oddělených jmění nebo režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot), je zpravidla třeba, aby upravili u příležitosti uzavření modifikující smlouvy své povinnosti a svá práva týkající se existujícího společnéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxohou nikdy založit majetkový režim zpětně, nemohou majetkový režim změnit se zpětnými účinky. Právní následky modifikující smlouvy směřují vždy jen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxx
xx xxxxxxlíží se k tomu.
Právní relevance smluvního režimu založeného smlouvou končí podle ustanovení § 732 a 267 o. s. ř. (srov. výklad k § 710 bod 14 a 15).
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxou listinou je pravidelně notářský zápis.
Podle § 721 se modifikující smlouva, stejně jako rozhodnutí soudu modifikující manželský majetkový rexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxou České republiky v Centrální evidenci manželských smluv (slouží jen pro účely dědického řízení; nejde o veřejný seznam).
Týká-li se modifikujícx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nabývá smlouva v části týkající se této věci účinky vůči třetím osobám zápisem do takového seznamu, ledaže zákon stanoví jinak (§ 720 odst. 2).
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xnamená toliko rozšíření nebo zúžení obecného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů, který je upraven v § 143 obč. zák.; dohoda se může týkat xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xelze zpětně měnit vlastnictví již nabyté.
Z literatury:
Coester-Waltjen: Předmanželské smlouvy a rozvodové dohody. In Pocta Sentě Radvanoxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 267, 2004.
Rad-vanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 48 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Baudyš: Vypořádání nemovitostí vyloučených ze společného jmění jeho zúže-ním. BA, 1999, č. 8, sx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xtanoveného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů v praxi. PrRo, 1995, č. 1, s. 16.
Králíčková: Úvahy nad zásadou "habilis ad nuptias, haxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx č. 6, s. 8.
Králíčková: Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely (2. část). Právo a rodina, 2004, č. 7, s. 6.
Králík: Podílové spoluvxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Změny manželského majetkového režimu ujednané manžely (4 až 9)
III. Změna modifikovaného režimu (10, 11)
Z důvodové zxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a uvádí se, v čem změna může spočívat. Eventuální změna zákonem se pokládá za samozřejmou.
I. Obecně
Zakotvuje se seznam možných ujednání, možnýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxm modifikovaný smlouvou (stejně jako majetkový režim modifikovaný soudem) může být změněn dalším ujednáním (novou) smlouvou, ale také dalším (novýmx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xajetkových poměrů mezi manžely.
Zákon sám uvádí, že smluvit je možné režim oddělených jmění, režim, v němž je vznik společného jmění vyhrazen ke dni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx upravuje v § 720 a násl. (srov. např. zákonný režim v Rakousku), mají majetkové povinnosti a práva po dobu trvání manželství stejnou podobu jako v režimx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxom případě. Zatímco v případě separace při zániku manželství se nebude sčítat a rozdělovat (zákon nic pro ten případ nestanoví), v případě vyhrazení vzxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvní úpravou pro případ zániku manželství, a to zejména zániku rozvodem manželství.
Rozdělení společného jmění až k bodu nula je umožněno tím, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxlečného jmění. Lze tudíž dovodit, že zúžení bude napříště vyhovovat jiným potřebám než dosud, kdy nahrazovalo
de facto
separaci jmění.
Rozšíření xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxí nabyli, jim patří společně a nerozdílně. Tento způsob uspořádání majetkových poměrů ale potřebuje stejné garance jako z opačné strany separace jměnxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxch a spolu s ním soudu (soud rozhodne na návrh manžela).
Obdobně jako v případě separace, resp. zúžení společného jmění za trvání manželství, je i zde xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxanou být součástí společného jmění.
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Podrobnosti rejstříku modifikačních ujednání (4 až 9)
III. Modifikační ujednání pro případ zániku xxxxxxxxxx xxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxaného režimu obsahuje jednak přípustná modifikující ujednání, včetně toho, že prohlašuje za
kogentní
ustanovení upravující obvyklé vybavení rodixxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxt za nadbytečnou.) Smlouva se může týkat jakékoli věci, a tedy i majetkového práva, např. práva obligačního (nájemního), a to i takového, které vznikne xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxželství smrtí má kvalitu dědické smlouvy. Podmínkou ale je, aby byly splněny všechny náležitosti stanovené dědickým právem.
I. Obecně
Ustanovujx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xe je možné ujednání pro případ zániku manželství. To je implikováno zejména ujednáním o oddělení jmění manželů.
S výhradou opuštění rodinné domácnxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxifikační smlouvy není zásadně ničím omezen (s výjimkou toho, co je uvedeno v § 719). Smlouva se může týkat jakékoli "věci", tj. jakékoli součásti společxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxuhu právním obchodem jsou: jsou totiž dispozicemi s právním zařazením jednotlivých majetkových hodnot do větších celků.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xřeba rozumět jednak věci obchodovatelné, jednak neobchodovatelné, na druhé straně pak např. jednotlivě a druhově určené.
Nic nebrání tomu, aby si xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx z nich jako odkaz, připadne do společného jmění.
V zásadě nadbytečně se ustanovuje o možných přechodech mezi jednotlivými druhy jmění. Při rozšířexx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx do společného jmění. A naopak.
Naproti tomu není možné, aby manželskou majetkovou smlouvou přešly věci z výhradního jmění manžela do výhradního jmxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxximu musí směřovat vždy jen do budoucna, musí mít účinky
ex nunc
, nikoli tedy
ex tunc
. Manželské smlouvy (stejně jako rozhodnutí) mají
konstitutivní
poxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxovaných jmění, samy o sobě vyžadují, aby byly provázeny ujednáním o otázkách, co se bude dít s dotyčnou majetkovou masou (masami) v okamžiku zániku manžxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí. Přitom bývá rozlišováno mezi zánikem manželství smrtí a zánikem manželství rozvodem.
Zanikne-li manželství smrtí, bývá pomýšleno na to, jak nexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxípadná majetková ujednání obsahují záruky, vydělují se části majetku atd. pro případ, že by jinak nebylo žádné dědictví, event. že by manžel nebyl dědixxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxje soud.
Mnohem složitější bývá situace tam, kde si manželé smluví společenství všeho, co mají, před sňatkem měli a v budoucnu jim přibude. V takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxt z rovnosti, spravedlivého uspořádání, slušnosti a poctivosti, ale nejspíš bude třeba přihlédnout i k potřebám nezletilých dětí na straně jedné a přexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa), tak i chování vzhledem k majetku, zejména jeho nabývání a pozbývání (srov. nechuť k práci, marnotratnost atp.).
Přitom bez ohledu na to, o jaké ujxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxípadě smrti jednoho z manželů (ujednání pro případ smrti), považuje se (
fikce
) smlouva v této části za smlouvu dědickou. Spravuje se pravidly, která uvxxxxx x xxxx x xxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy (srov. cit. ustanovení).
IV. Zakázané ujednání v modifikační smlouvě
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti (§ 698 a násl.) je zcela nezávixxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx úprava je
kogentní
. Proto také žádné manželské ujednání o jmění manželů se nesmí dotknout tohoto majetkového souboru ani jej změnit, pokud jde o obsah, xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi v případě, opustí-li manžel rodinnou domácnost. Tomu odpovídá ustanovení zdejšího odstavce třetího: pravidlo o tom, že manželskou majetkovou smloxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx mít na mysli, že nejednou jde manželům o to, aby smlouvou rozdělili své dosud existující společné jmění, žili nadále odděleně, manžel, který rodinnou dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx až dosud žil. Pak se uplatní cit. pravidlo § 699.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Obsahové omezení modifikujících smluv (2 až 8)
Z xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxželů, a to pokud se jedná o zachování schopnosti manžela pečovat o rodinu zcela nově. Je to ovšem standardní ustanovení jiných právních řádů (jejichž úpxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní evidence smluv o manželském majetkovém režimu, je třeba trvat na tom, aby smlouvy týkající se manželského majetkového režimu i souhlas třetí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxtanovení postihuje dobu uzavření smlouvy a dobu budoucí. Naproti tomu následující ustanovení se týká doby negociací, popřípadě kontrahování poté, cx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxě cokoli, tedy jakýkoli majetkový režim, jiný než zákonný (za předpokladu dodržení náležité formy), smluvní svoboda ale přece není zcela neomezená.
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xůsledky vyloučit schopnost žádného x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xvšak zároveň takové, že majetek jednoho v budoucnu nebude znamenat nic jiného než vydání, dluhy (při oddělování jmění mu byl ponechán neobyvatelný, chxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xýše), ale příjem mít patrně bude, neboť jde třeba o aktivního umělce, herce. První manžel, jak je zřejmé, nemůže za této situace zabezpečovat rodinu.
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
Smlouva o manželském majetkovém režimu musí s ohledem na právě řečené ctít práva třetí osoby: proto v obsahu takového ujednání nesmí být nic, co by se snax xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zájmům třetí osoby.
Zákaz právě uvedený (bod 4) neplatí toliko v případě, kdy třetí osoba byla předem se smlouvou obeznámena a s obsahem smlouvy souhxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxním manželů dotčen, anebo zda tomu tak nebude, třeba i pod nějakou podmínkou.
Informace třetí osoby o smlouvě modifikující zákonný majetkový režim xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Zákon to vyjadřuje slovy: "nemá vůči ní právní účinky". Taková modifikační smlouva je tedy vůči třetí osobě neúčinná (dílčí, částečná neúčinnost).
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xmlouvy nesouhlasila, neboť se domnívala, že následky smluvního ujednání se dotknou jejích práv, bude smlouva vůči třetí osobě neúčinná. (Nejde o přípxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxuhlasu).
Další sankci pro smlouvu, kterou byla dotčena práva třetí osoby, obsahuje § 734 (srov. komentář k § 734).
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Účinnost smlouvy a sňatek (3)
III. Zápis do veřejného seznamu, kde je předmět zapsáx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a nejednou se také vykládala tak, že celá dohoda, nabývá účinnosti ke dni vkladu. To je zajisté z mnoha důvodů nevhodné, ba nesprávné. Proto se navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxerá dnes je řešitelná jen výkladem (který však není jednotný).
Pro obojí smlouvy má platit, že se jejich účinky rozpadají (mohou rozpadat) podle konxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxž stanoví zákon, bude-li taková jejich vůle.
I. Obecně
Otázka účinnosti, resp. účinků manželských modifikačních smluv je obvykle řešena výslovnxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx Účinnost smlouvy a sňatek
Uzavřou-li snoubenci manželskou majetkovou smlouvu, tj. jakoukoli smlouvu, kterou mění zákonný majetkový manželský rexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xanželství uzavřeno, a to poté, co ke sňatku došlo (srov. § 659).
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxjných seznamů (v obchodním rejstříku, katastru nemovitostí, evidenci motorových vozidel atd.), lze zápis do tohoto seznamu provést až po sňatku. Je cxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xzápětí po sňatku, lze rovněž vzápětí po sňatku požádat o provedení zápisu v příslušném veřejném seznamu. (Kdy nabude tato smlouva účinnosti v části týkxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxec o situacích, kdy modifikační smlouvu uzavírají manželé, a smlouva se týká rovněž věci evidované či zapisované ve veřejném seznamu.
Až do účinnosxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxidlo opačné: je-li některá součást modifikační smlouvy zapsána ve veřejném seznamu, nabude modifikační smlouva účinky podle obecných ustanovení (v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxného seznamu dnem zápisu do tohoto seznamu. Jediná výjimka z tohoto pravidla může být popř. stanovena přímo v občanském zákoníku.
Související ustaxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xmlouvy do veřejného seznamu smluv)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xzavřena smlouva o manželském majetkovém režimu, váže smluvní strany, tedy oba manžele. Pro smlouvu se vyžaduje i nadále forma veřejné listiny, jak tomx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jaké znají Německo, Itálie a některé další státy. Má-li mít smlouva o manželském majetkovém režimu účinky vůči třetím osobám, musí být zapsána do veřexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxnovil, kdo veřejný seznam povede, zda to bude soud či jiné registrační místo, a jak bude zápis proveden.
Budou-li smlouva a vše, co zákonný majetkový xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xejich vůli, chtějí-li takové účinky vyvolat. Proto se vyžaduje, aby smlouva obsahovala výslovné ujednání, že zápis smlouvy bude do seznamu proveden. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxmu zapsat, pokud o to oba manželé požádají. Důraz se klade na shodu vůle obou manželů; k podání žádosti o zápis může být ovšem i jeden z manželů druhým manžexxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx obsahu vůči třetí osobě dovolat, jen byla-li se smlouvou seznámena.
I. Obecně
Počítá se s tím, že všechny odlišnosti od zákonného manželského majexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxetkových smluv do veřejného seznamu byly zakotveny s cílem chránit třetí osoby, které kontrahují s manžely, zejména pak případné věřitele, aby
a priorx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o všem rozhodném, co se týká jeho majetkových poměrů, a zdaleka ne jenom o míře své solventnosti.
II. Registrace a zapisování změn zákonného majetkovxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxuté modifikované manželské režimy, zapíše se do nich každá smlouva, kterou manželé (resp. snoubenci) uzavřou, pokud takovou smlouvou dojde ke změně zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xjednání neobsahovala či neobsahuje, mohou návrh na zápis smlouvy do veřejného seznamu podat manželé současným, resp. souhlasným žádáním (žalobou).
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx to - z nějakého důvodu - možné, provede zápis osoba, která veřejný seznam vede.
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Možnost modifikovat zákonné pravidlo o správě společného jměnx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxnému standardu zahraničních úprav, ani potřebě chránit samy manžele - totiž jednoho před druhým, jejich děti, třetí osoby.
Smlouvou o správě mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je samozřejmé, a totéž platí i o formě smlouvy. xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxě, totiž o tom, jak budou manželé společnými věcmi nakládat, užívat je, požívat, spravovat, hospodařit s nimi atd. a jak budou právně jednat ohledně spoxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxvidlo o správě společného jmění
Manželé, popř. i snoubenci si mohou ujednat jiná pravidla, jak pokud jde o nakládání s věcmi, které jsou součástí spolxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxčného jmění, odchylně od zákonných pravidel daných v § 713 a 714 (viz komentář k těmto ustanovením).
Taková smlouva musí přitom ctít
kogentní
pravxxxx xxxx x x xxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxlů starat se o rodinu (zabezpečovat rodinu), je k ní zapotřebí souhlasu třetí osoby, jíž se má dotknout. Pokud třetí osoba souhlas nedá, nebude mít tato sxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch se společného jmění uskutečněna před sňatkem, nabývá účinnosti dnem sňatku.
Rovněž účinky této smlouvy se mohou rozpadat do dvou částí, podle toxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (event. snoubenci) ujednat, že všechnu správu převezme jeden z manželů, že si správu určitým způsobem rozdělí, že všechnu správu budou vykonávat výhrxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxý zákoník, žádné formální náležitosti smlouvy modifikující zákonná pravidla správy společného jmění. Správa je interní věcí manželů, která se třetíxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxástí společného jmění manželů, je třeba platnost takového právního jednání posoudit podle obecných pravidel, popř. smluvně modifikovaných, a zohlexxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxtis Brunensis: Iuridica, No. 267, 2004.
Švestka, Spáčil a kol.: Občanský zákoník. I. Komentář, 2. vyd., 2009.
Dvořák: Majetkové společenství mxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 98 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Zuklínová: Jak xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Samostatnost manžela, který pxxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxvé zprávy:
Vzhledem k dosavadní vakanci podrobnější právní úpravy se považuje za vhodné přesněji stanovit, co to vlastně znamená, je-li správa všehx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxlu záporném. Není výslovně stanoveno, co lze v našem právním prostředí považovat za samozřejmé, že totiž s určitým oprávněním je spojena určitá povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxxx obvyklé, za obdobných předpokladů, resp. podmínek. Zohlední při tom, zda konkrétní jednání je v zájmu manželů, rodiny, rodinné domácnosti.
Je ale xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxnžel při správě (v širokém slova smyslu) a při právních jednáních týkajících se společného jmění a jeho součástí postupuje, dosud nebyla v občanském záxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxatně, jedná-li se o záležitost společného jmění.
Smlouva o správě společného jmění, která určuje, že správu společného jmění bude vykonávat jeden x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxstatně (nejde-li o některou z výjimek, o nichž ustanovuje druhý odstavec), a to i v soudním řízení.
Spravující manžel právně jedná v záležitostech sxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xprávněně sám nejen v soudním, ale i v kaž-dém jiném řízení před orgánem veřejné moci, i jinou oprávněnou osobou, např. před rozhodcem.
III. Právní jedxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxh případech nemůže spravující manžel právně jednat sám, totiž na základě obecného souhlasu daného smlouvou o správě společného jmění, ale potřebuje vxxxxxxx x
xx xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xě přijdou, že je ztratí, a to svým rozhodnutím, tj. ze své vůle. Je např. představitelné, že manželé všechno, co je předmětem jejich společného jmění, všxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžit nikoli s celým společným jměním, ale téměř s celým společným jměním, neboť daruje vše až na nějakou jednotlivost. V takovém případě druhý manžel nijxx xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právní úpravy v tomto bodě byla příčinou složitých diskusí při přípravě občanského zákoníku.
Druhá výjimka, tj. druhá situace, kdy jinak spravujíxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxspozic s tímto obydlím.
Spravující manžel potřebuje k nakládání s rodinným obydlím souhlas svého manžela v případě, že obydlí je součástí společnéxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas svého manžela také v případě, že jde o obydlí, v němž bydlí jeden z manželů.
Konečně spravující manžel potřebuje souhlas druhého manžela, poxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxtí skupinu právního jednání spravujícího manžela, kdy je třeba výslovného souhlasu také manžela druhého, je ujednání trvalého zatížení nemovité věcxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx není obydlím, které naplňuje některou z podmínek uvedených v bodech 11 až 13.
Trvalým zatížením je třeba rozumět zřízení jakéhokoli trvalého právax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k věci cizí, které může mít neomezené trvání. Proto nelze
a priori
vyloučit ani zástavní právo.
IV. Ochrana ne-spravujícího manžela
Pro případ, žx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxná sám, na základě obecného smluvního zmocnění bez souhlasu svého manžela, má sice jeho právní jednání právní účinky i vůči ne-jednajícímu manželovi, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Kdy a jak soud rozhoxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxná ustanovení soud do role schvalovacího stroje, totiž do role, kterou až dosud byly soudy povolány hrát. Napříště by se tedy měly soudy vrátit ke skutečxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxní společného jmění jsou závažné důvody. Některé z nich jsou výslovně uvedeny, resp. jsou uvedeny skutečnosti, které je třeba vždy posoudit jako závažxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxý přístup k majetku a k řešení otázek s ním souvisejících). To, zda v daném případě je ta či ona skutečnost nebo okolnost skutečně natolik významná, aby ji xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx takové důvody nepatří existence vymahatelného dluhu, který svým rozsahem přesahuje hodnotu výhradního jmění manžela. (Zrušení společného jmění alx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxný důvod, může soud na návrh manžela do společného jmění výjimečně zasáhnout, a změnit tak dosavadní majetkový režim manželů.
Není rozhodné, zda doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxd zasahuje do soukromého uspořádání povinností a práv jen na návrh a jen, je-li tu závažný důvod. Závažný důvod sice není pojem právní teorii a soudní praxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxudu (srov. sub III. Závažný důvod pro rozhodování soudu).
Soud nemůže rozhodnout jinak, než že stávající společné jmění zruší, anebo je zúží. To či oxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxného, co by mohlo tvořit jejich společné jmění, nemají, a to ani potenciálně. Je-li množina "společné jmění" prázdná, ale společné jmění pojmově (
nomixxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxanovení zákona - závažným důvodem. Soud v tomto případě jen zjistí, zda taková situace existuje. Dál ji nehodnotí. Ve všech třech případech je zřejmé, žx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx s majetkovým i jiným společenstvím manželů.
Závažným důvodem je předně skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky (vůči txxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xýhradně sám jeden z manželů, kterému se však nedostává vlastních prostředků, aby mohl zajistit svému věřiteli jeho pohledávku v rozsahu, který on požaxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodle zákonného textu je okolnost, že manžela lze považovat za marnotratného. Co je marnotratnost, nebude nejspíš složité zjistit, výklad toho slova jx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx marnotratného považovat xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxch.
Třetím závažným důvodem stanoveným zákonem je skutečnost, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.
Pokud jde o sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxově, exaktněji zjistitelnou jen s pomocí ekonomických hledisek.
Vedle závažných důvodů pro rozhodnutí soudu ve věci zrušení či zúže-ní společnéhx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.
Tento jediný důvod, který byl důvodem podle § 148 zák. č. 40/xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxcí důvod je důvodem závažným, pro který by měl žalobě manžela vyhovět.
Neshledá-li soud závažný důvod pro rozhodnutí o zrušení nebo zúžení společnéxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxžimu založeného rozhodnutím soudu končí podle ustanovení § 732 a 267 o. s. ř. (srov. výklad k § 710 bod 14 a 15).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xvořák, Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře, 2. vyd., 2007.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného prxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xajetkovém právu manželském. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Králík: Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů (vybraxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx s. 247 a násl.
(Změna režimu založeného soudem)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.20xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxného režimu - jak rozhodnutím soudu, tak i smlouvou manželů.
Také obnovení zákonného rozsahu společného jmění, resp. opětovné rozšíření společnéxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdu ve věci, jejímž meritem není společné jmění, je ponecháno na soudu, aby zvážil, zda napříště již ochrany (slabšího) manžela není zapotřebí.
Výklaxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvé režimy zakládají. Měla být zrušena dosavadní hierarchie, v níž na prvním místě stál zákon, na druhém rozhodnutí soudu a teprve na třetím místě stál rexxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxvidlo o vzájemné prostupitelnosti či zaměnitelnosti manželských majetkových režimů tím či oním způsobem založených.
Režim založený rozhodnutíx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxvisející xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Obnovení zrušenéhx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
Obnovení zrušeného společného jmění je variantou opětovné změny změněného. Potud je ve vztahu k § 725 zdejší ustanovení
redundantní
.
Hlavním důvxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxud může o obnovení společného jmění rozhodnout.
II. Obnovení zrušeného společného jmění, rozšíření zúženého společného jmění, obnovení zanikléhx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxzsahu.
Lze říct, že rozhodnutí soudu ve věcech společného jmění jsou svého druhu rozhodnutím
cum clausula
rebus xxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxnžel, proti kterému dříve směřoval (např.) návrh na zúžení společného jmění z důvodu jeho opakovaného rizikového chování.
Soud má podle dikce zákoxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx to, že soud nemůže rozhodnout v rámci tohoto "velkého" rozsahu, tj. od ničeho ke všemu, rovněž o rozsahu "menším": bylo-li společné jmění zrušeno nebo zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxx x xxxxadě rizikového nebo marnotratného chování manžela by bylo možné nejdříve rozhodnout tak, aby bylo možné zjistit, nakolik se chování manžela změnilo, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy důvody, které ke zrušení společného jmění vedly nebo které vedly ke zúžení společného jmění (§ 724).
Má-li soud na návrh manžela rozhodnout o obnovxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxžit, zda obnovení společného jmění (které zaniklo
ex lege
) je v zájmu obou manželů. Jen v případě, že dospěje k závěru, že takový zájem skutečně existujex xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 708
(Zakázaný obsah rozhodnutí)
doc. xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xbvyklém vybavení rodinné domácnosti (3)
III. Zákaz dotčení schopnosti manžela zabezpečovat rodinu (4)
IV. Zákaz dotčení práv třetí osoby (5 až 7)
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxh obsah (vedle formy těchto smluv), je nutně zákonem omezen i obsah rozhodnutí, jimiž se mění zákonný majetkový režim manželů.
Toto limitující ustaxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní o obvyklém vybavení rodinné domácnosti
Rozhodnutí soudu v záležitostech společného jmění, tj. jak rozhodnutí zrušující a zužující zákonný rozsxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxě dotknout režimu stanoveného v § 698 pro obvyklé vybavení rodinné domácnosti.
III. Zákaz dotčení schopnosti manžela zabezpečovat rodinu
Rozhoxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Toto pravidlo je obdobné obecnému pravidlu § 719 odst. 1. Srov. blíž komentář k tomuto ustanovení.
IV. Zákaz xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxo obnovení společného jmění") se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by s takovým rozhodnutím souhlasila. I zde jde o obdobxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xrotože pravidlo o neúčinnosti smlouvy vůči třetí osobě nelze pro rozhodnutí soudu použít ani obdobně. Třetí osoba se musí proti takovému rozhodnutí brxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
Správa v režimu založeném rozxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxhodnutí soudu v záležitosti správy společného jmění (3 až 6)
Z důvodové zprávy:
V dosavadní právní úpravě obdobné ustanovení scházelo. Přitom se lxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxovit pravidla výkonu správy (např. obdobně, jak se to nabízí, jsou-li manželé schopni se dohodnout). Přitom by nemělo být rozhodné, jaká je v konkrétníx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxměřeně upraví správu společného jmění.
Vzhledem k tomu je třeba konstatovat, že
rubrika
tohoto ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxedem k situaci, která mezi manžely existuje, pokud jde o jejich společné jmění, není vždy zapotřebí, aby soud - přestože to manžel navrhuje - sáhl vzápětx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx navrhující manžel byl soudem řádně poučen, popř. změnil svůj žalobní návrh.
První podmínkou případného rozhodnutí soudu o správě společného jměnx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx sporům nebo konfliktní situaci stran společného jmění panující velmi zapotřebí.
Druhou podmínkou případného rozhodování soudu o správě společnxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zájmem rodiny a/nebo se zájmem rodinné domácnosti. Obě podmínky musejí být splněny současně.
Manžel, který je nějak dotčen (dlouhodobě, pravidelxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jakým - podle jeho představy - má být správa společného jmění nadále vykonávána. Navrženým způsobem správy společného jmění je soud vázán.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxodstata separace jmění)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxadním (odděleným) jměním nakládat zcela podle své vůle, tedy bez souhlasu druhého manžela.
Výklad:
Jedním ze způsobů, jak mohou manželé, popř. jix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxí manželů.
V režimu oddělených jmění manželé nemají společného nic než to, že pro potřeby jejich manželského, resp. rodinného společenství slouží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxak, nebýt smlouvy o separaci, nabýval do společného jmění.
Pokud něco manželé nabudou společně, nabývají to do podílového spoluvlastnictví nebo dx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxti není co vypořádat, leda právě zmíněné podílové spoluvlastnictví.
Související ustanovení:
Z literatury:
viz u § 708
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxvodové zprávy:
Jedná se o přepis dosavadní právní úpravy (obsahově rozšířený, totiž vztažený i na jiné případy, než na situaci, která nastane po rozhxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xnebo zda může jít i o poskytování tzv. full servisu, aby se manžel mohl věnovat jen podnikání. V tomto směru je však nutné zdržet se jakýchkoli definic i naxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxden z nich podniká s pomocí druhého, zákon předpokládá (na rozdíl od ujednání na případ smrti, srov. komentář k § 729 bod 5), že si manželé buď již při uzavxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxého, ujednají, jak si příjmy z tohoto podnikání rozdělí.
Ujednání manželů o rozdělení příjmů z podnikání vyžaduje písemnou formu.
V případě, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není podle dikce zákona co dělit.
Je tedy i nadále k úvaze, zda přínos manžela nepodnikajícího spočívající ve vytváření potřebného zázemí pro manžexxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxšem adekvátně, zhodnotit. Srov. diskuse k § 148 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.
Pokud manželé, popř. již snoubenci nic o příjmech za podnikání v prve uvedexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxajícího manžela.
Související ustanovení:
Z literatury:
viz u § 708
Ochrana třetích osob
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxjí. První z nich bylo při novelizaci v r. 1998 opomenuto, zčásti záměrně. Ustanovení následující má pak za úkol vyvažovat ochranu věřitele a ochranu spoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxského majetkového společenství. Může tedy jít i o osobu vlastně druhou, totiž i o manželova kontrahenta.
Výklad:
Jedná se o návrat - v podobě výslovxx xxxxxx xxxxxx x x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxstila. Je ale pravda, že jak právní teorie, tak právní praxe po provedené novelizaci zastávaly postoj, jako by toto ustanovení bylo i nadále součástí plxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxko slabší strany je vždy třeba vážit spolu s ochranou manžela, rodiny a rodinného společenství. Je proto třeba zdejší ustanovení číst v kontextu s § 732. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
(Uspokojení dluhu jen jednoho z manželů, s jehož xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxz u § 731
Výklad:
Ustanovení představuje zásadní výjimku z pravidla § 731.
Je postaveno na principu stručně uváděném jako
vigilantibus iura
. Jdx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xluh jednoho z manželů, který vznikl jeho právním jednáním, ke kterému došlo v rozporu s vůlí druhého manžela. Manžel, který s dotyčným kontrahováním, jxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
Projevení (prohlášení) nesouhlasu se musí vůči věřiteli stát bez zbytečného odkladu (nikoli "ihned") poté, co se nekontrahující manžel o dluhu dozxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxk omezení práva věřitele na jeho uspokojení ze společného jmění.
V takovém případě může být společné jmění postiženo jen do výše majetkového podílu xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (konkrétně podle § 742).
Vzhledem ke slovům "vznikl-li dluh" je třeba dovozovat, že nejde jen o dluhy převzaté jedním z manželů, ale že jde o všechny dxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jedná se o povinnost plnit výživné, dluh z protiprávního činu a také dluh vzniklý v době před sňatkem. Na to tomto místě, resp. k tomuto ustanovení je třebx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xpolečného jmění)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy (k § 733 a 734):
Rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xo jisté míry možné dovodit pro smluvní modifikaci i za současného právního stavu, druhé ustanovení možnosti třetí osoby, zejména věřitele - pokud jde o xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxjné bývají totiž i cíle žaloby a dohody, rovné, resp. stejné jsou i jejich účinky základní).
Výklad:
Zdejší ustanovení je výjimkou z předchozího § 7xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxpady smluvních modifikací zákonného majetkového režimu společného jmění, a jevilo se tudíž být zcela neadekvátní sankcí soukromého jednání, na rozdxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxník stojí na principu rovnosti zásahů do zákonného režimu společného jmění na straně jedné soukromým jednáním, na straně druhé veřejným rozhodnutímx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxce
společného jmění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem, pravidlo § 733 se nemůže uplatnit, to jest obrana manžela-nedlužníka (ne-kontrahenta) je xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
(Práva věřitele dotčeného změnou manželského majetkového režimu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
Ustanovení § 719 odst. 2 pro modifikační smlouvy manželů (resp. snoubenců) a § 727 odst. 2 pro rozhodnutí soudu, kterým se společné jmění zužuje či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxanovení.
Bylo-li modifikující smlouvou manželů (resp. snoubenců) nebo rozhodnutím soudu v rozporu se zákonnými pravidly dotčeno právo třetí osoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxm rozsahu, jako by ke smlouvě nebo k rozhodnutí nebylo došlo, tedy zásadně vůči dlužníkovu podílu na tom, co vystoupilo ze společného jmění.
Pro zjišxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxádání rozhoduje soud.
Použití zdejšího ustanovení vylučuje § 732 věta druhá a § 267 o. s. ř. (srov. výklad k § 710 bod 14 a 15).
Související ustanxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se výslovně upravit to, co se ax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt rozvodu způsobem označovaným "rozvod bez zjišťování příčin rozvratu", tj. podle § 757, neujednají - navzdory očekávání zákona - nic o tom, čím se mají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxd manželé pro případ rozvodu neujednají, jak budou v době odděleného hospodaření nabývat práva a zavazovat se, použijí se ustanovení o společném jmění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdinné domácnosti po jejím opuštění jedním z manželů (§ 699) a dále pak pro případy bydlení manželů (§ 743 a násl.).
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxace společných povinností a práv vypořádáním)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zxxxxx xx xxx xx xxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxo se navrhuje nově výslovně upravit otázku dosud netoliko nejasných, ale rovněž zřejmě nejednotně posuzovaných okamžiků vzniku účinků vypořádání. Dxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xby pro vypořádávané nemovité věci platila zvláštní pravidla. Zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xypořádání (tedy ani vypořádání rozhodnutím soudu) nesmí nepříznivě postihnout práva třetích osob. Zahrnuje to zajisté i zákonný zákaz dalšího vylouxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxřádání (sankce neplatnosti se nejeví vhodnou, a to ani v podobně neplatnosti relativní, pro svůj absolutní dopad (působení vůči všem), který v tomto přxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxinnost tvrzení a povinnost důkazní takto leží na žalujícím, on tedy také ponese případnou škodu, kterou by druhému manželovi způsobil. Právo domáhat sx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxoby na plnění, když v rámci řízení o této žalobě bude rozhodnuta předběžná otázka relativní neúčinnosti.
Konečně, na rozdíl od mnohých dosud aplikoxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxsledný odraz toho, že už dle dosavadní právní úpravy k takové situaci již běžně dochází (v případě rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu, tj. rozvodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxřádává rozhodnutím soudu nebo na základě zákonného pravidla.
Výklad:
V každém případě, kdy z existujícího společného jmění (nikoli jen nominálnxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxení společného jmění nebo smluvení oddělení jmění), je třeba všechno, co bylo dosud společné, zlikvidovat, dochází tudíž k tzv. vypořádání. Manželé sx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx se týká povinnosti a práv všeho možného druhu, ovšem samozřejmě jen majetkových. Osobní, resp. rodinná práva a povinnosti nemajetkové povahy se nevypxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xzavřena modifikační smlouva nebo nabylo právní moci
relevantní
rozhodnutí (viz výše), budou se až do úplného vypořádání všeho dosud společného řídix xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxla
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Práva třetí osoby (2 až 7)
III. Účinky vypořáxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxí nesmějí být dotčena práva věřitelů. To je ovšem velmi nedostatečná ochrana, kterou by zákon věřiteli poskytoval: jako by v případě, že o vypořádání roxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x39, dále podle § 740 a konečně podle § 741.
Při žádném z těchto tří způsobů vypořádání nesmí být dotčeno právo třetí osoby.
Pravidelně půjde o právx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkové postavení má např. oprávněný ze služebnosti, z práva stavby či jiného věcného práva k věci cizí.
Pakliže přes takový zákaz dojde při vypořádání x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxinnosti, ale vzhledem k taxativně danému okruhu důvodů, kdy se věřitel může zkracujícímu právnímu jednání dlužníka bránit (odpůrčí žalobou), nelze k xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxou žalobou na určení neúčinnosti dosáhnout, že jinak účinné jednání či rozhodnutí vůči žalobci účinky nemá.
III. Účinky vypořádání dluhů
Zatímco xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe jednoznačně a bezvýjimečně, a také bez toho, aby svá práva žalobou uplatnili (byť na to nakonec dojde).
Dluhy a jejich vypořádání jsou výhradně věcx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xoto ustanovení týká nejen vypořádání dohodou manželů, ale vůbec každého vypořádání, tedy také vypořádání podle nevyvratitelné zákonné domněnky.
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxím.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z judikatury:
Při zjišťování obsahu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx (§ 24a zák. o rodině), se uplatní použitelná interpretační pravidla, včetně okolnostního kontextu; nelze vycházet pouze ze slovního vyjádření nebo z xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxých práv, tj. u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí též provedení vkladu do katastru nemovitostí; k vypořádání bezpodílového spoluvlastxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xastoupila domněnka o vypořádání zakotvená v § 150 odst. 4 obč. zák., i když dohoda o vypořádání byla uzavřena.
(NS Cpjn 38/98, Rc 44/2000 - I.):
Byl-lx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xří let od zániku společného jmění manželů, nelze vklad povolit.
(NS 3 Cz 12/76, Rc 44/77)
Je třeba také dát přednost rozdělení jednotlivých věcí způxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvité věci do podílového spoluvlastnictví, před stanovením platební povinnosti k vyrovnání podílů, jež spoluvlastníkům při vypořádání připadnou.
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx 2. vyd., 2007.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 54 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské práxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Fiala: K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. PrRxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxx.
Kratochvíl: Nevyvratitelná právní domněnka při zániku SJM. BA, 2006, č. 10, s. 46.
(Účinky vypořádání; částečné vypořádání)
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xbecně
Zdejší ustanovení se týká toliko dohody o vypořádání, nikoli tedy dalších způsobů vypořádání (srov. § 740, 741).
Stanoví se, ke kterému dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xnebo po tomto dni.
Připouští se dělené účinky dohody o vypořádání: účinky pro věci, které se zapisují do veřejného seznamu, a účinky pro ostatní právx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx tak jako tak vypořádat vše, co je po modifikační smlouvě nebo po rozhodnutí soudu k vypořádání určeno, třebaže se vypořádání dalších částí uskuteční jixxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xodifikaci nebo než nabude rozhodnutí soudu o modifikaci právní moci, anebo naopak někdy později.
Není tu žádné
kogentní
ustanovení, naopak, z výsxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Bez ohledu na to, kdy bude dohoda o vypořádání uzavřena, vždy budou její účinky vztaženy ke dni, ke kterému bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo společné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxstě se upravuje možné dělení účinků dohod o vypořádání.
Bez ohledu na to, kdy byla dohoda uzavřena, resp. kdy zásadně nabude účinky, je třeba vždy ctíx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxedu na to, jak je to s účinky vypořádání, pokud xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
(Formálxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx x1)
II. Písemná forma dohody o vypořádání (2, 3)
III. Dohoda o vypořádání neuzavřená v písemné formě (4 až 6)
Z důvodové zprávy:
Jedná se o přepis dosxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxila nutnost vypořádání. Zápisem do veřejného seznamu se pouze dotvrzuje právní skutečnost, o niž se jedná (nejde o výjimku ze zásady o titulu a modu nabyxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxmto místě, kdy písemná forma se vyžaduje jen tam, kde je to nebytné, resp. kde to lze považovat za nezbytné (na rozdíl od § 150 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.).
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxavřena v době, kdy manželství trvalo, vyžaduje se, aby byla uzavřena v písemné formě.
Pokud byla uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění, resxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale předmětem vypořádání je mj. také věc, u níž písemnou formu vyžaduje zákon pro převod vlastnického práva k této věci (§ 560, resp. § 1105), je třeba, axx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx. Dohoda o vypořádání neuzavřená v písemné formě
Dohoda o vypořádání společného jmění nebo její vystoupivší část nevyžaduje písemnou formu, pokud jx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxdmětem vypořádání není věc zapisovaná do veřejného seznamu, k jejímuž převodu je zapotřebí písemné formy (srov. bod 3). V takovém případě postačí písexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxzení musí manžel druhému manželovi doručit. Pokud manžel písemné potvrzení neposkytne, lze se vydání, resp. doručení potvrzení o vypořádání domáhat xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx zjišťování obsahu dohody o vypořádání společného jmění manželů (§ 149 a 150 obč. zák.), případně smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxho vyjádření nebo z označení úkonu.
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch v katastru nemovitostí též provedení vkladu do katastru nemovitostí; k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů dochází dnem, ke kteréxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxněnka o vypořádání zakotvená v § 150 odst. 4 obč. zák., i když dohoda o vypořádání byla uzavřena.
(NS Cpjn 38/98, Rc 44/2000 - I.):
Byl-li návrh na vklax xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxu společného jmění manželů, nelze vklad povolit.
(NS 3 Cz 12/76, Rc 44/77):
Je třeba také dát přednost rozdělení jednotlivých věcí způsobem odpovíxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xodílového spoluvlastnictví, před stanovením platební povinnosti k vyrovnání podílů, jež spoluvlastníkům při vypořádání připadnou.
(NS 4 Cz 88/xxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxa k domu, který byl jejich společným majetkem, šlo v podstatě o převod nemovitosti na základě daru.
Z literatury:
Dvořák: Majetkové společensxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 54 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Švestka, Spáčil a kol.x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Fiala: K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. PrRo, 1999, č. 2, s. 79.
Králík: Podílové spoluvlasxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při zániku SJM. BA, 2006, č. 10, s. 46.
Králíčková: Vypořádání společného xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se převzít dosavadní právní úpravu s výslovným ustanovxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxčástí společného jmění, rozhodným bude stav v době rozhodování soudu.
Výklad:
Předpokládá se, že se manželé o vypořádání dohodnou. O dohodu je vždx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aby rozhodl soud.
Soud rozhodne podle návrhu, ale zde se uplatní především pravidla § 742 (srov. komentář k tomuto paragrafu).
Rozhodný je skutxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxnými procesními předpisy (na rozdíl od účinků dohody manželů nebo bývalých manželů podle § 738).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Nevyvratitelná domněnka vypořádání (2 až 4)
III. Pravidla vypořádání (5 až 10)
Z důvodové xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxidarita závazků (společnou a nerozdílnou zavázanost) nebyla rušena, jinak řečeno, ani zákonem, ani rozhodnutím soudu, ani dohodou (ledaže by šlo o doxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxávní situace tedy odpovídá té úpravě, která byla do našeho právního řádu přijata novelou z r. 1982 (zák. č. 131/1982 Sb., § 149 odst. 4).
II. Nevyvratitxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xvozují vyvratitelnou a nevyvratitelnou domněnku a fikci. Je tudíž jednoznačné, že pravidlo uvedené na tomto místě je dáno nevyvratitelnou domněnkou xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxí, zániku či zúžení společného jmění již uplynuly tři roky.
Nevyvratitelná domněnka způsobu vypořádání se použije v případě, že se manželé do tří lex xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxzděleny do tří skupin: hmotné věci movité, ostatní věci movité a věci nemovité, ostatní majetková práva a povinnosti, pohledávky a dluhy.
Pro hmotnx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx užívá.
Věci movité, o nichž neplatí, ani že jsou hmotné, ani že je některý z manželů užívá výhradně, se stanou - stejně jako nemovité věci - předmětem sxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxnnosti (pohledávky a dluhy) náležejí společně oběma manželům. Jedná se o podílnictví, tedy podílové majetkové společenství (na rozdíl od společného xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxžitelná konstantní
judikatura
s některými drobnými rozdíly, např. pokud jde o důsledné pojetí majetkového společenství jako jednoty aktiv a pasiv nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z judikatury:
viz u § 740
Z literatury:
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Základní pravidla vypořádání (3 až 9)
III. Započítávání hodnot a jejich zjištění (10, 11)
Z důvodové zprávy:
Ustanxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxší otázka, která nikdy nebyla řešena zákonem, a po dlouhou dobu byla dostatečně řešena judikaturou. Současná doba, pro niž jsou charakteristické výkyxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxtí po smrti jednoho z manželů je řešena v ustanovení § 764.
I. Obecně
Pravidla, která se uplatní v případě, kdy o vypořádání rozhoduje soud, byla upraxxxx xxx x x xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkových entit pro účely tzv. zápočtů.
II. Základní pravidla vypořádání
Výchozím pravidlem je rovnost podílů obou manželů. To je dáno přirozeným prxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xedy záležet na mnoha dalších zřetelích, k nimž musí být přihlédnuto, jak bude nakonec vypořádání společného jmění nebo vystoupivší části majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx majetku vynaloženo na jeho výhradní majetek. Jedná se v podstatě o speciální ustanovení o bezdůvodném obohacení: co z "cizího" mi bylo "věnováno", jsex xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsem něco ze svého nikoli skutečně na "cizí", ale také na vlastní, i ve vlastní prospěch! Proto není stanoveno obligatorně vrátit ze společného, co bylo xx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxkového plnění.
Podle dalšího pravidla je třeba přihlédnout k potřebám nezletilých dětí. Konstantní
judikatura
je toho názoru, že tady nejde o velxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, co potřebují děti, které mu byly do péče svěřeny, a protože jsou tyto věci nákladné, vyčerpá se tím celý majetkový podíl připadající na tohoto manžela. xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxel peněžní prostředky, zajišťoval manžela, rodinu, rodinnou domácnost, rodinné společenství svými příjmy, popř. příjmy ze svého majetku, věnoval sxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxolečenství.
Páté pravidlo se v jistém ohledu překrývá se čtvrtým: má se hodnotit přičinění každého z manželů, pokud jde o nabytí a udržení majetkovýxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxx po nabytí majetkových hodnot, které se mohlo nakonec udát také jinak než vlastním přičiněním (srov. třeba život ze zděděného), jak který z manželů pečoxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx nebo alkohol, atd. atp.
III. Započítávání hodnot a jejich zjištění
Judikatura
posledních dvaceti, dvaceti pěti let se vyznačovala nejistotou, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Jádro problému bylo ve zcela nových oceněních obrovského množství majetkových položek. Ceny se zvyšovaly, ale také snižovaly, zejména nemovitostix xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xěžnější i bez zásadní ekonomické transformace - cena věcí se snižovala, u některých velmi rychle (morálně zastarávaly), u některých pomaleji (opotřexxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxtkové hodnoty (z jednoho celku xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxi společného jmění, do níž byla součást druhého jmění vložena.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxní manželů
(Místo bydlení manželů)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x kromě jiného - zdůraznit význam společného rodinného bydlení pro existenci manželského, resp. rodinného společenství.
Vzhledem k možným proměnxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterým se rozumí místo, kde osoba nebo osoby bydlí, které obývají. "Bydlištěm" je třeba rozumět místo, kde je jejich adresa, např. pro doručování, nejxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a to v rámci nájmu bytu (§ 703, 704 zák. č. 40/1964 Sb.), jiné nikoli.
Z těch, které upraveny nebyly, je třeba jmenovat především otázku, jak je to obecnx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxá možnost odchylného ujednání od zákonných ustanovení, omezená - jak tomu v otázce bydlení pravidelně bývá - limitem příkazu nezhoršovat (neomezovatx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xde manželé zjevně mají svou rodinnou domácnost.
V žádném případě zde nehrají roli žádné veřejnoprávní zřetele, zejména ne údaje evidence obyvatelx
xxx xxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx se pravidelně vracejí alespoň přespat, kde se pravidelně setkávají, kde žijí manželským způsobem života.
Domácnost není možné chápat ve smyslu soxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xro existování rodinného společenství.
Jestliže si jeden z manželů přeje přenést rodinnou domácnost, má mu druhý manžel vyhovět, ledaže proti takoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxet zdravé rodinné prostředí (§ 687 odst. 2).
Závažné důvody, které může druhý manžel, proti přání manžela přenést rodinnou domácnost, uplatnit, muxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měl by převážit prvek stability, zejména mají-li manželé v péči nezletilé děti.
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xx2 odst. 2).
III. Oddělené bydlení manželů
Manželé se spolu mohou dohodnout, že budou bydlet trvale odděleně, že každý z nich bude mít svou vlastní roxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxžnosti dané v § 757, ale také v případě, kdy spolu již manželsky žít nechtějí, ale nehodlají se ani rozvést (popř. např. pro své náboženské přesvědčení se xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxá se vrátit, a činí tak s úmyslem žít trvale někde jinde (§ 691 odst. 2, § 694 odst. 3, § 696 odst. 3, § 699).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů k obydlí)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy (k § xxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxgačně právní.
Jedná se předně o to, že proti věcně právnímu titulu původnímu, silnějšímu, ať už vlastnickému, nebo obdobnému (práva odpovídající vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bydlení dcery nebo syna v domě rodičů), stojí odvozené, slabší právo druhého manžela. Pokud je rodinná domácnost manželů v domě nebo bytě, k němuž oběma xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxplněna o prvky smluvní volnosti. Zpravidla tedy společné právo vznikne, ale není vyloučeno odchylné ujednání manželů nebo již snoubenců.
Výklad:
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxoto, že je jeho manželem.
Toto výhradní právo manžela je jiné než právo závazkové. Je to tedy každé právo věcné, které zakládá právní důvod bydlet.
xxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxx xxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxnění odpovídající věcnému břemenu, např. služebnost bytu (§ 1297 a násl.). Může se také jednat o výměnek, resp. právo výměnku, sjednané jako věcné práxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho, kterému svědčí nějaký právní důvod bydlet, ať věcněprávní, nebo závazkový, aniž lze ze svolení dovozovat, že vznikl nějaký právní poměr, jehož přexxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxrní.
Ve všech případech, kdy jen jednomu z manželů svědčí výše uvedené právo (bod 2 a 3), vznikne dnem uzavření manželství druhému manželovi právo byxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu manželovi - odvozené - právo bydlet.
Právo bydlet není nijak závislé na tom, zda manželé spolu žijí, anebo zda žijí odděleně. Pokud se manželé dohodxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx Právo bydlet se obnoví, změní-li se skutkový stav.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
viz u § 708
(Nájemní právo k obydlí)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přexxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxy jen jednomu z manželů svědčí nájemní právo k bytu nebo domu, kde je (má být) obydlí manželů.
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu na to, zda předmětem nájmu je dům nebo byt, vznikne -
ex lege
- dnem uzavření manželství společné nájemní právo manželů.
I když manželé neobývxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxavře-li za trvání manželství jeden manžel nájemní smlouvu s tím, že v pronajatém prostoru bude bydlet (prostor má sloužit bydlení), vzniká tím samým náxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxe dovozovat, že by bylo možné mezi "obdobná závazková práva" zahrnout také výměnek. Podle § 2712 je sice možné vyhradit výměnek manželům, ale pomocí arxx
x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxde třeba v této věci znovu jednat s vlastníkem nemovitosti (oprávněnost bydlení manžela-ne-výměnkáře bude záležet na vůli vlastníka). Výměnek je vždx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx připomenutých situacích vznikne, ale pokud si manželé ujednají jinak, nestane se tak. Není tedy rozhodná vůle pronajímatele, ale jen a jen vůle manželxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxtějí (manžel kontrahuje nájem právě proto, aby žil odděleně).
Jak je zřejmé, zdejší ustanovení je dáno na ochranu manžela, který - za normálních okoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 2240).
Souvisejíxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Postavení manželů-spolunájemců (4, 5)
III. Postavení manžela, který má pouhé právo bydlení (6, 7)
Z důvxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xydlí jen na základě odvozeného právního titulu.
I. Obecně
Vzhledem k tomu, že otázku povahy povinností a práva manželů ve vztahu k pronajímateli řexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nájemní smlouvy ustanovení o společnosti a o právech a povinnostech společníků, resp. spoluvlastníků, kde vůči třetím osobám platí režim solidarity xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxení je formulováno obecně, a i kdyby nebylo prve cit. ustanovení, vztahovalo by se zdejší ustanovení i na společný nájem manželů vzniklý smlouvou uzavřxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxemců
Společné nájemní právo manželů zakládá solidaritu, jak pokud jde o závazky, tak pokud jde o pohledávky, resp. práva manželů vůči třetím osobám.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxního.
III. Postavení manžela, který má pouhé právo bydlení
Má-li manžel pouhé právo bydlení, bez ohledu na to, zda jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe svého manžela.
Zákonné rukojemství se vztahuje bez rozdílu na všechna majetková práva, která opravňují jeho manžela bydlet, zdaleka ne jen na příxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 708
(Zakázané nakládání s obydlím, svědčí-li právo jen jednomu z manželů)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxat domem nebo bytem, kde je rodinné obydlí (3 až 14)
Z důvodové zprávy (k § 747 až 749):
Jedná se o standardní ochranná ustanovení, která ve své výslovnx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xleny, a to popřípadě i před jejich vlastním jednáním. Případná ochrana třetí osoby bude spočívat pouze ve standardních prostředcích.
I. Obecně
Zvxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxtována výslovně, a to jak tam, kde právo nakládat s domem nebo bytem, ve kterém je rodinná domácnost manželů, náleží jen jednomu z manželů, tak i tam, kde mxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxy, kdy manželovi svědčí jen právo odvozené, např. spočívající na svolení rodiče bydlet v jeho domě (srov. komentář k § 744 bodu 4).
II. Limity svobody xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxeré je rodinná domácnost manželů, popř. rodiny, se posuzuje stejně jako situace, kdy právo nakládat s takovým domem nebo bytem svědčí stejně oběma manžxxxxx
xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxt bytem jako věcí v právním smyslu.
Ochrana se týká jen takových případů, kdy je domu nebo bytu k bydlení manžela nebo rodiny nezbytně třeba. Manželé, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxl, který má právo nakládat s domem nebo bytem, zdržet všeho, co může bydlení manžela, resp. manželů nebo rodiny znemožnit nebo ohrozit.
V následujícx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxiny.
Konkrétně se zakazuje bez souhlasu druhého manžela dům nebo byt zcizit nebo k domu nebo jeho části nebo k celému bytu zřídit takové právo, jehož vxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxí, a to i část nikoli nepodstatnou. V jaké míře ještě samostatně disponovat bytem lze, a v jaké již je k dispozici zapotřebí souhlasu druhého manžela, to zxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxhodnou, že se podle smluvního ujednání s třetí osobou zbaví své dosavadní možnosti v bytě bydlet, tj. znemožní si z vlastní vůle ve vlastních prostorách xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx svých rodičů a sdílejí s nimi právě dotčenou rodinnou domácnost.
Výjimkou z potřeby souhlasu druhého manžela je skutečnost, že samostatně disponuxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxím.
Obdobnost je třeba pojímat standardně: musí jít o bydlení kvalitou vlastně shodné s bydlením dosavadním - velikostí prostoru, jeho umístěním v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, ale jednal bez souhlasu svého manžela a ohrozil svým jednáním bydlení manželů nebo rodiny, nebo je dokonce znemožnil, může být napaden žalobou druhéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxé spolu ve shodě a zřídili třetí osobě právo k domu nebo bytu, jehož výkon není slučitelný s bydlením manžela, resp. manželů nebo rodiny, není co napadnouxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x § 708
(Zakázané nakládání s obydlím, svědčí-li právo oběma manželům)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x x47
I. Obecně
Zdejší ustanovení je obdobou obsahu předchozího xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xe zde skutková situace v pozměněném právním prostředí jako v § 747.
Podmínkou je společné nájemní právo k bytu (popř. právo nájemnímu právu obdobné, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxoba získá (nabude) takové právo k bytu nebo domu, které znemožní bydlení manželů nebo rodiny, právo bydlet i třetí osobou získané právo jsou spolu nesluxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Manžel, jehož souhlasu se nedostávalo, může se dovolat neplatnosti dispozičního právního jednání svého manžela.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Výklad:
Ustanovení § 747 chrání manžela a ty, kdo bydlí v rodinné domácnosti, v případě, že výchxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx je manželům společné právo nájemní.
x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxnná domácnost manželů nebo rodiny, nakládat s tímto domem nebo bytem bez omezení, pokud by neomezené nakládání přivodilo zásadní újmu na uspokojování xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxením manželů nebo rodiny, potřebuje právně jednající manžel souhlas svého manžela.
Pro tento souhlas manžela vyžaduje zákon písemnou formu.
Zxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxádá protiprávně s domem nebo bytem, jen pro takovou vadu považovat za neplatné, třebas pouze relativně.
Z důvodové zprávy:
viz u § 747
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnání)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Ochrana nezletxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xa předpokladu zachování náležité formy je možné odchýlit se od zákonných ustanovení o bydlení - ustanovení manželského práva bydlení jsou zásadně
disxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxateli, popř. i dalším třetím osobám, jejich zájmy mohou být případnou dohodou dotčeny. Jde rovněž o standardní ochranné ustanovení, dosud chybějící.
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx osob, především těch, které v bytě bydlí, ale i těch, které jsou věřiteli jednoho nebo obou manželů.
II. Ochrana nezletilých při dispozicích s obydlíx
xxxxxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxží k tomu, aby jeden z manželů nemohl svým právním jednáním ohrozit bydlení na dosavadním místě (v dosud obývaném prostoru), popř. aby, když tak učiní, mxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxem nebo bytem, který slouží bydlení manželů, popř. rodiny, a který je v dispozici jednoho manžela, anebo - jako byt nájemní - obou manželů, se bude řídit jxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx stanoví, že i kdyby dohoda ohrozila bydlení manžela nebo rodiny, nikdy nesmí ohrozit bydlení nezletilého dítěte.
Chráněným dítětem, jehož postavxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxré s nimi žije v rodinné domácnosti a vůči kterému mají oba vyživovací povinnost.
Stejnou ochranu si ale zasluhuje nezletilé dítě, které dosud nenabxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xle chráněny jen nezletilé nesvéprávné děti (bod 5 a 6), ale také třetí osoby.
Nejde o kvalitativně stejnou ochranu: není chráněno jen bydlení třetícx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx být spolubydlící osoba (např. matka jednoho z manželů, která v rodině žije a dříve se starala o malé děti manželů), ale i např. věřitel, kterému svědčí naxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xterá se jejích práv dotýká.
IV. Formální vybavení právních jednání
Dohoda manželů, popř. snoubenců, kterou vylučují účinky pravidel uvedených v x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxů dotýká.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z lixxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxácí násilí stalo fenoménem, o němž více než o jiných jevech (snad s výjimkou terorismu) je třeba uvažovat ve všech možných polohách a směrech. Tak je vedlx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxahy) osoby, které jsou domácím násilím dotčeny, ochránily. Současně existující předpisy zajišťují okamžitou ochranu dotčených osob. Nicméně považxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxava německá, rakouská, italská, slovenská a jiné.)
I. Obecně
Vykázání osoby, která se dopouští domácího násilí, z bytu na dobu nejdéle 10 dní, ani rxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxlu s obětí násilné činnosti.
Zdejší § 751 až 753 řeší soukromoprávní rovinu domácího násilí, pokud jde o právo v bytě bydlet.
II. Vyloučení práva bxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxné bydlení manželů, popř. rozvedených manželů, nebo bydlení dalších osob, které žijí v rodinné domácnosti manželů, z důvodu tělesného násilí ze stranx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, oprávněn domáhat se pomoci soudu.
Soud na základě žaloby dotčené osoby může omezit, popř. i vyloučit na určitou stanovenou dobu právo násilnické oxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vůči jiné osobě, která v rodinné domácnosti manželů, popř. bývalých manželů žije (srov. § 753).
Možnost žádat omezení nebo vyloučení práva bydlet pxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tedy sdílí bydlení někde jinde.
Omezení práva bydlet nebo vyloučení práva bydlet se může týkat jak bytu, tak také domu, a to jak jeho části, tak celého xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxlí, ač k tomu nemá právní důvod (bydlí neoprávněně), bude zároveň vystěhována, resp. vyklizena. Protože ale řízení o vystěhování, resp. vyklizení trvx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, třeba i opakovaně, na svém právu bydlet právě podle zdejšího ustanovení.
Související ustanovení:
Související předxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xarozeninám, 2009.
Voňková: Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x007, č. 1.
(Časové omezení práva bydlet)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z dxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé nese znaky domácího násilí, popř. bylo za takové již dříve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxě bydlet.
Právo v bytě bydlet lze omezit, popř. vyloučit na dobu nejdéle šesti měsíců.
Soud bude v daném případě vycházet nejen z obsahu žaloby, alx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxkladě nové žaloby).
Obsah bodu 10 komentáře k § 751 platí i zde.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx14.
Z důvodové zprávy:
viz u § 751
Výklad:
Násilné chování, které vykazuje znaky domácího násilí (a bylo třeba již za takové označeno např. policxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xanžely, popř. bývalými manžely žije v jejich rodinné domácnosti.
Vše, co bylo vyloženo k § 751 a 752, platí i zde.
Ochranu proto domácímu násilí nxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx domáhala dotčená osoba podle okolností prostřednictvím toho, kdo jí bydlení v bytě nebo domě umožnil, nebo jeho manžela.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
(Důvody zániku manželství)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Díl pátý hxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zániku manželství. Právní úprava obsahuje především dva základní důvody, resp. způsoby zániku manželství (další ustanovení pak ustanovují o dni, k nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxnželství, ani jeho zrušení (na rozdíl od koncepce některých cizích právních úprav).
Výklad:
Manželství zaniká jen z důvodů stanovených v zákoně.
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx zemře-li jeden manžel, ale jistě také tehdy, stane-li se, výjimečně, že manželé zemřou zároveň (současně, popř. společně, k čemuž dochází obvykle při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zaniká manželství podle § 71 odst. 2 dnem (tj. v den), který podle rozhodnutí o prohlášení za mrtvého platí (§ 26 odst. 2) nebo se pokládá, tj. považuje, xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxuvisející předpisy:
Z literatury:
Holub: Zánik manželství prohlášením manžela za mrtvého v českém právu - úvahy nad interpretací x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxnová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Kvalifikovaný rozvrat manželství (2 až 7)
III. Řízenx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxudu (přičemž není nutné uvádět, že rozhoduje soud, neboť o statusové věci manželů nikdo jiný rozhodovat nemůže) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xhůty ve prospěch manžela a vymezení stavu, kdy manželé spolu nežijí - srov. dále), změny jsou povýtce toliko ve vyjádření (formulační).
Základním a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xelze předpokládat, že odezní. Soud zjišťuje příčiny rozvratu, jak se stanoví dále (§ 756), na tomto místě má být vymezen rozvodový důvod.
Klauzule
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xy pro zvláštní okolnosti vyskytující se na jeho straně byla způsobena újma v rozporu s jeho zájmem. Dále pak je chráněn ten z manželů, který, aniž měl převxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ochrana manžela nicméně není časově neomezená - trvá právě tak dlouho, jak je adekvátní, a to při porovnání újmy, která by mohla být způsobena rozvodem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xřiměřenosti na soudu, zásadně odpovídá standardu evropského zákonodárství, zatímco Komise pro evropské právo rodinné žádá pouze jednoroční lhůtu. xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxné svéprávnosti je nadto formálně vyjádřena poukazem na zvláštní řízení, v němž je třeba především rozhodnout, jaké budou poměry tohoto dítěte, po rozxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o poměrech dítěte dohodu rodičů (i toto rozhodnutí je rozhodnutím meritorním). Toto zvláštní řízení nemůže být spojeno s řízením o rozvodu, protože říxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxavuje se pravidly pro nesporná řízení, zejména zde totiž platí princip vyšetřovací (srov. také ustanovení o pomoci mediátora - odborného poradenskéhx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xanželství
Rozvod je pojímán jako jediný způsob zrušení manželství za života manželů.
I nadále je zakotven jediný rozvodový důvod: kvalifikovanx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrat, který se dotýká samé podstaty manželství, vzájemného poměru manželů. Manželé odmítají žít spolu tak, jak spolu žijí manželé.
Trvalý rozvrat jx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xx xamé dolní hranici možného. Obvykle tato doba bývá delší, ba i mnohem delší, protože manželé jsou zdaleka ne vždy rozhodnuti ihned a jednou provždy, naopxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí". To je patrně vůbec nejvýznamnější moment charakteristiky kvalifikovaného rozvratu: nelze očekávat nápravu.
III. Řízení o úpravě poměrů k nezlxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxletilému dítěti pro dobu po rozvodu. "Úpravou poměrů" je třeba rozumět zásadně dřívější řízení o výchově a výživě s tím, že právě vzhledem k použitému šixxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právě za důležité. Ostatně ani to nebylo dříve nijak neobvyklé.
Předmětem rozhodování je především, komu bude dítě svěřeno do péče a jak bude každý z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxalifikovaný rozvrat jejich soužití, manželství přece nelze rozvést, pokud by rozvod byl v rozporu alespoň s jedním z výslovně uvedených zájmů - kvalifxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti (ať uzavřením manželství, nebo přiznáním svéprávnosti).
Zájem dítěte spočívající v zájmu zachovat xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xemocí dítěte, která je takového charakteru, že vyžaduje přítomnost i ekonomické zajištění obou rodičů. Nejde ani tak o to, že si dítě přeje, aby se rodičx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxd je schopno o takových důvodech mluvit a ochotno mluvit se soudcem, ale dotazem u opatrovníka ustanoveného soudem pro řízení o úpravě poměrů rodičů x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxa i po mnoha měsících, i letech) bude zahájeno řízení o rozvodu manželství rodičů dítěte, není samozřejmě možné, aby byla v tomto řízení dotazována ta osxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní (§ 2 odst. 1), ustanovit opatrovníka, který splní úkol daný jinak opatrovníkovi v řízení o úpravě poměrů nezletilého: zjistí současné poměry dítětex x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti.
Přestože je soužití manželů rozvráceno, totiž existuje kvalifikovaný rozvrat jejich soužití, manželství přece nelze rozvést, pokxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx manžel, ač se sám na rozvratu manželského soužití převážně nepodílel, nemá zájem, aby bylo manželství rozvedeno, a to i proto, že rozvodem by mu byla způxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeré svědčí ve prospěch zachování manželství. Takovými mimořádnými okolnostmi bývají kromě vyššího věku manžela také jeho nemoc, která vyžaduje pomox xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx.
Tato překážka rozvodu má jen omezené trvání: její relevance zaniká po třech letech odděleného života manželů. Odděleným životem se rozumí separaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy, nezletilého, popř. nedostatečně zaopatřeného manžela, jehož zajištění musí poskytnout jiná osoba, protože sám si není schopen zajištění vlastníx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx kterému návrh směřoval, oba jsou ale toliko "účastníky řízení", nikoli navrhovatelem a odpůrcem. Řízení o rozvod také není ani v tomto případě sporným xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxě posuzování ústavní stížnosti směřující proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí o rozvodu manželství prioritu před principem spravedlivého rozhoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxh do principu právní jistoty do té míry a s takovými možnými důsledky, že by v podstatě šlo o popření základního atributu právního státu, tj. principu práxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xomto rozvodu, Ústavní soud nesdílí a považuje jej za rozporný s čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Z literatury:
Dvořák: Rozvod poxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxkém právu. In
Acta
Universitatis Carolinae: Iuridica, č. 4, 1966.
Haderka: Jaké jsou varianty v právní úpravě forem zrušení manželství. Právny obxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s mezinárodním prvkem. Právo a rodina, 2004, č. 8, s. 12.
Radvanová: Analýza současné zákonodárné a soudní rozvodové praxe. Socialistická zákonnoxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxatu") a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu (tj. rozvod, kdy soud má zákonný důvod rozvratu za prokázaný - "rozvod s domněnkou rozvratu").
V prvém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxýval v odůvodnění vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod, aby mohlo být těchto rozhodných skutečností využito pro rozhodování jiná, jak osobní, txx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xxzením nesporným. V případě rozvodu podle § 755 ale návrh na zahájení řízení zpravidla podává jen jeden manžel a druhý manžel se k návrhu nepřipojuje, anx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxm tvrzením. Má tedy povinnost tvrdit a dokazovat.
Nestačí ale zjistit (prokázat) existenci rozvratu manželství, je také třeba zjistit příčiny rozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxatu manželského soužití.
Soud tuto povinnost nemá, pokud zákon stanoví jinak, totiž jak je tomu v § 757, kde se výslovně stanoví, že jsou-li splněny uxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Související ustanovení:
Související předpisy:
(Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu)
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxínky, formální a obsahové (3 až 12)
Z důvodové zprávy:
V případě této varianty řízení o rozvodu manželství se kvalifikovaný rozvrat předpokládá. Jxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodnutí o návrhu.
Rozvod s domněnkou rozvratu představuje řešení nejen pro ty, kdo jsou schopni se přes rozpory v manželství dohodnout v otázce jeho uxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xxatné právní úpravě soud rozhodující o rozvodu vlastně neprojednává spor, ale pouze zjišťuje, zda manželé chtějí a tvrdí totéž (především tedy, zda jejxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxadavky. Jsou-li všechny podmínky, resp. požadavky splněny a absentuje tu zvláštní zájem dítěte manželů, soud manželství rozvede. Úvaha se tedy popříxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxcesního stavu se nelze nijak vypořádat s případnou neplatností dohody předložené soudu (např. pro duševní poruchu).
I. Obecně
Ustanovení opakujx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxin rozvratu a jeho zákonné podmínky, formální a obsahové
Také v případě zde upravené podoby rozvodu musí existovat právní důvod rozvodu, rozvodový dxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxvdivé shodné tvrzení manželů (resp. shodná tvrzení obou manželů), pokud se jedná o rozvrat manželství a pokud se jedná o záměr dosáhnout rozvodu, jsou-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxnžel připojí, anebo - jak umožňuje procesní předpis (srov. § 384 odst. 1 z. z. ř. s.) - manželé podají společný návrh na rozvod manželství.
xxxxx x xxx xx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxmínkami je, že ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí.
Další podmínkou je, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xejich dohodu schválil.
V tomto případě jedná soud v řízení ve věcech péče o nezletilé (podle § 466 a násl. z. z. ř. s.).
Další podmínkou je, že se manžxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxnžela pro dobu po rozvodu manželství. Tato dohoda není podmínkou kladného rozhodnutí o rozvodu. Jak může být takové výživné ujednáno, o tom blíž stanovx x xxx x xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxživném po rozvodu budou učiněny v písemné formě a že podpisy manželů budou úředně ověřeny.
K ustanovení § 389 z. z. ř. s., které žádá k projednání věci v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xotyčná ustanovení zrušila.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z judikatury:
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxující proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí o rozvodu manželství prioritu před principem spravedlivého rozhodování, jehož porušení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxtoty do té míry a s takovými možnými důsledky, že by v podstatě šlo o popření základního atributu právního státu, tj. principu právní jistoty.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xová úprava má vyjádřit i to, co se rozumí odděleným žitím manželů. Dosud takové ustanovení scházelo. Mělo by napomoci lépe řešit otázku povinností a práx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxnželé spolu nežijí" je naplněn tehdy, jestliže manželé netvoří manželské či rodinné společenství. Nelze nepodotknout, že se zjevně jedná o jakousi dexxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ale toliko aspekty lidské, osobní, vztahové, životní. Rovněž v žádném případě není možné nějak spojovat zdejší výraz "manželské či rodinné společensxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxé společenství jmění", a úprava manželského jmění je zásadně (srov. komentář k § 698) ponechána speciálním ustanovením druhé části zdejšího zákoníkuxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenství.
Vzhledem k tomu, že stav, kdy manželé spolu nežijí, vznikne pravidelně tak, že manžel opustí rodinnou domácnost a odmítá se vrátit, tedy zruxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nechce".
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xoc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Zčásti se jedná o přepis dosavadní právní úpxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxužení okolností souvisících s rozvodem. Dále srov. též § 660 an. Dřívějším příjmením se rozumí příjmení právě v podobě (tvaru) před uzavřením manželsxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxatečném obřadu prohlásí dohodu o svém příštím příjmení.
Mohou si mj. zvolit, že příjmení jednoho z nich bude příjmením společným, mohou také dále prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xozvod manželství bývá provázen nevolí nést i nadále příjmení připomínající předchozí manželství. Ochota vrátit se k dřívějšímu příjmení bývá brzděnx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxela, nutit, aby se příjmení manžela vzdal a vrátil se ke svému dřívějšímu příjmení.
Výslovně se stanoví, že své rozhodnutí o tom, že se vrací ke svému dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxzhodovat. Zákon mu ukládá oznámení provést v matriční knize.
Na xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxční.
Lhůta běží od právní moci rozhodnutí o rozvodu.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xh.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
: I. Obecně (1, 2)
II. Vznik a povaha práva (3 až 6)
III. Kritéria potřebnosti roxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxx
Z důvodové zprávy:
Zdejší právní úprava spojovala právo rozvedeného manžela na výživné (před rokem 1950 na zadostiučinění) se zásadním zohledněxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Naše zákonná úprava toto pojetí opustila v r. 1964 a správně se přihlásila k objektivnímu pojetí, podle něhož rozhoduje neschopnost rozvedeného manžxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxy, a že tedy institut výživného rozvedeného manžela je výjimečné povahy, jakož i ze zásady, že toto výživné nelze přiznat, bylo-li by to v rozporu s dobrýxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxinnosti a přesněji vymezit hlediska, k nimž má být v rámci dosavadního obecného a pro praxi často obtížně uchopitelného kritéria dobrých mravů přihlédxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona právo rozvedeného manžela na výživné zaniká jen uzavřením nového manželství nebo smrtí. Zásadní omezení dobou pěti let po dobu po rozvodu, kterx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxkoli z rozvedených manželů uplatnit vůči druhému kdykoli právo na výživné, může působit již při úvaze, zda uzavřít manželství, jako demotivující.
Nxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx x xývalých manželů stávají cizí lidé. Proto se navrhuje stanovit, že právo na výživné vzniká rozvedenému manželu, není-li schopen sám se živit a lze-li po xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxejmou souvislost s rozvedeným manželstvím, a proto jsou příkladmo vytknuty v odstavci 1. Jde o situace, kdy důvodem neschopnosti rozvedeného manžela xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxolečné dítě rozvedených manželů - jeho věk nebo zdravotní stav v době, kdy péče o toto dítě skončila.
V odstavci druhém se zvláště vytýkají skutečnostxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xkazují, že dosavadní obecný poukaz zákona na dobré mravy není pro judikaturu dostatečným vodítkem, a že se tedy podrobnější vymezení jeví jako vhodné. xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmu z nich vůči druhému právo na výživné. Dále to jsou skutkové důvody v tomto ustanovení taxativně vypočtené. Německé právo s nimi spojuje ztrátu práva rxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxiklání k druhému z uvedených řešení.
Navrhuje se vyloučit přednost vyživovací povinnosti rozvedeného manžela před vyživovací povinností dětí a roxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xotomků (tedy vyživovací povinnost v rámci existující rodiny) až za vyživovací povinnost jeho bývalého manžela, odvozovanou z někdejší existence rodxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na našem území platné občanskoprávní a rodinněprávní úpravy. Lišily se toliko pojetím této zvláštní vyživovací povinnosti. Zákonodárství do roku 19xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxy bývalého manžela na rozvratu rozvedeného manželství. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, počínaje 1. dubnem 1964 přišel s koncepcí objektivně nastavenýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xákonném textu několik doplnění a formulačních upřesnění, jejichž zamýšleným společným smyslem je lépe reflektovat faktický a právní stav.
Systemxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxedenými manžely za úpravu výživného mezi manžely jako jednu z několika svébytných druhů vyživovací povinnosti. Nová civilní úprava, zahrnuvši rodinxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxniku manželství - mezi úpravu následků zániku manželství.
K odst. 1
II. Vznik a povaha práva
Specifičnost.
Výživné rozvedeného manžela představxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxnce určitého trvajícího právního pouta, ať již příbuzenského, či jiného osobního vztahu, nýbrž zakládáme jej na právním poměru zaniklém (rozvedené mxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxnik nijak neodvisí od vyživovací povinnosti manželů (byť soudem určené), ani není jejím právním následkem či pokračováním. Předpoklady pro jeho přizxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxství se stává významným až při posouzení předpokladů práva na tzv. sankční výživné podle § 762.
Osobní povaha práva.
Jak bylo správně poukazováno v dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxský zákoník. Odtud plyne nepřevoditelnost (nepostupitelnost) tohoto práva na třetí osobu. Předmětem majetkových dispozic včetně postoupení a zapoxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněného, za života pak jen uzavřením nového manželství či vstupem do registrovaného partnerství.
Vzájemnost.
Dosavadní předpisy rodinného xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xako povinnost reciproční bez ohledu na pohlaví a tím i zde důsledně promítají ústavní kautely o rovnosti muže a ženy. Právo na výživné podle § 760 má protx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxudoby, jehož socioekonomický význam nelze ani dnes podceňovat (srov. lit. č. 11).
III. Kritéria potřebnosti rozvedeného manžela
Neschopnost sám xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx resp. dikcí zákona jeho neschopnost sám se živit, přičemž tato neschopnost musí mít svůj původ v manželství či v souvislosti s ním (novum). Samo kritérixx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xteré vyžaduje existenci minimálně určité souvislosti (rovněž prokázané) s rozvedeným manželstvím. Jedná se o dílčí korektiv, který by měl v případě pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xúraz, nemoc či ztráta zaměstnání, dojde-li k nim v době po rozvodu manželství). Plnění vyživovací povinnosti i v těchto situacích má toliko morální, nixxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx
Materiálním znakem zákonného kritéria neschopnosti sám se živit je zjištění, že rozvedený manžel v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě nedxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xej spravuje), nedostačují pro úhradu jeho osobních potřeb. Z dosavadní soudní praxe vyplynuly zejména dva, stále aktuální, poznatky. Pokud jde o mladxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxx x xxxx
xxxxxx xxti nelze umístit do jeslí nebo mateřských škol, ať již proto, že v místě bydliště se podobná zařízení nevyskytují, anebo mají omezenou kapacitu, rozvedxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxlatnění výživného rozvedeného manžela spjaty ponejvíce s
výdělkovými schopnostmi
jednoho z manželů a možností jeho dalšího pracovního a profesníhx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxoru, úraz či nemoc přivodivší stav pracovní neschopnosti atp.). Ani zde se nelze spokojit s mechanickým posouzením beroucím v potaz pouze uznaný stupex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schopnostem a celkovým majetkovým poměrům (subjektivní hledisko). Předpoklad, že rozvedený manžel se nemůže sám živit, musí být v řízení o přiznání vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxy je
relevantní
, nakolik je oprávněný manžel schopen sám se živit v dané socioekonomické situaci, v níž se ocitá po rozvodu.
Na majetkové poměry rozvexxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt, sama o sobě nepředstavuje překážku přiznání práva na výživné pro rozvedeného manžela.
Judikatura
v této souvislosti přitakala stanovisku, že za sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xšechny
relevantní
okolnosti rozhodné pro vznik tvrzeného práva na výživné rozvedeného manžela. Jeví se však nespravedlivé požadovat po rozvedeném xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xximěřenou životní úroveň, za účelem zajištění vlastní výživy, pakliže druhý manžel (povinný z výživného) má schopnost i možnost mu výživné poskytovatx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxo přiměřený rámec přesahoval (srov. lit. č. 7). Tam se naopak zdá být spravedlivé, aby jej oprávněný manžel použil i na svou vlastní výživu (hledisko proxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi rozvedenými manžely aplikují analogicky obecná ustanovení o výživném (zejm. § 913 upravující rozsah vyživovací povinnosti stanovením hmotněxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxxhán zcela v jejich dispozici; zákonná kritéria jsou nastavena pro případné rozhodování soudu. Pro
stanovení rozsahu vyživovací povinnosti soudem
jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxto jen o běžné, obvyklé potřeby, které reflektují konkrétní životní situaci oprávněného manžela. Mezi obvyklé potřeby lze počítat ty, které nepřevyšxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxdstavit životní situace člověka (nepříznivý či zhoršující se zdravotní stav), kdy odůvodněné potřeby rozvedeného manžela nutně (legitimně) překroxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdnit i to, zda vůbec a případně do jaké výše jsou potřeby oprávněného manžela kryty jiným způsobem; zejména příjmy, jež jsou sice pravidelné, avšak nestxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx sezónního zaměstnání), které ale nevedou k dlouhodobému efektivnímu zajištění obvyklých odůvodněných potřeb manžela pro svou nepravidelnost. I tyxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnosti mezi rozvedenými manžely je možno vymezit i srovnáním s ostatními druhy vyživovací povinnosti. Nepochybně požadavek přiměřené výživy neodxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiu rozsahu vyživovací povinnosti, jímž je požadavek tzv.
slušné výživy
, kterou jsou povinovány děti vůči svým rodičům (svého času toto srovnání uváděxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxmu zákoníku, která tak výslovně nečiní).
Spravedlivý důvod a zákonná kritéria.
Podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je dalším předpoklxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxý důvod pro přiznání výživného, který by měl soud rovněž zkoumat. S ohledem na zákonem příkladmo uvedené okolnosti (věk, zdravotní stav) však nejde o daxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxpnosti povinného.
Nezbytným předpokladem vzniku práva na výživné a jeho přiznání soudem je skutečnost, že povinný rozvedený manžel má schopnosti a mxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxov. dále hledisko majetkových poměrů), neboť obsahuje stránku objektivní i subjektivní. Zatímco
schopnosti
povinného představují subjektivní stxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, fyzická a psychická kondice, věk, dosažené vzdělání, nadání a talent, pracovní kvalifikace, flexibilita atd., reprezentuje složka možnosti povinxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xpíše směřují k možnosti uplatnit uvedené schopnosti v socio-geografickém prostředí, v němž se povinný nachází. Patří sem proto zejména situace na praxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxti vysloven názor, že výživné lze v odůvodněných případech stanovit i z podpory v nezaměstnanosti (srov. lit. č. 10).
Srovnáním a vyhodnocením obou sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxdního stanovení výše výživného ze zásady
výdělkové potencionality
, nikoli příjmové fakticity povinného manžela. Hledisko výdělkové potencionalixx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zohledněny by určitě měly být existující závazky povinného, zvláště jeho další vyživovací povinnosti.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nexxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxla přednosti vyživovací povinnosti stanovená obecně v § 910 zde nejsou aplikovatelná. Je třeba vyjít z pravidla, že zjištěný příjem povinného má být pxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxích vyživovacích povinností v jejich plném rozsahu, měly by být plněny všechny, a to v poměrné výši (což by implikovalo případnou úpravu i ostatních vyžxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcí povinnosti rodičů k dětem modifikuje a výživné pro nezletilé nebo nezaopatřené dítě upřednostňuje před vyživovací povinností rozvedeného manželx xxxxxx xxxx xx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxry
(tj. třetí
relevantní
hledisko, založené v r. 1998).
Kromě toho ale „majetkovými poměry“ lze rozumět - poněkud obecně řečeno - to, „jak si povinnx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxuje, kam jezdí na dovolenou) atp.
K odst. 2
IV. Další skutečnosti významné pro posouzení vzniku vyživovací povinnosti a výše výživného
Výše výživnxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxho a trvání práva. Některé zde jmenované okolnosti mají svůj původ v dosavadní zákonné úpravě (tzv. velká novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb.), byť modxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x k odůvodněným potřebám oprávněného (viz výše), ale má napříště zkoumat další zákonem vytčené skutečnosti. Smyslem soudcovy úvahy zde je zjistit celkxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxvzdal bez důležitého důvodu svého zaměstnání, výdělečné činnosti či majetkového prospěchu, nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika atpx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xtraně oprávněného. V souhrnu lze konstatovat, že jde o okolnosti, které lze jistě dovodit z existujícího korektivu dobrých mravů; ten nicméně nebyl - dxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxdnit zvláště
délka manželství
a také
doba uplynuvší od rozvodu
. Jeví se vhodné diferencovat v této souvislosti mezi manželstvími déletrvajícími (kuxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xspokojování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxonodárce nahlíží i na dobu, která uplynula od rozvodu. Čím delší doba od rozvodu uplynula, tím potřeba vyživovací povinnosti jevila menší intenzitu.
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxění vyživovací povinnosti nelze po manželovi spravedlivě požadovat buď vůbec (její uznání by bylo nemravné), nebo jen v omezené míře nebo naopak v míře xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa
. Liknavost, lehkomyslnost, či dokonce hrubá nedbalost rozvedeného manžela při hledání pracovní příležitosti a zajišťování si obživy nemůže jít k txxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxt najít adekvátní uplatnění v místě bydliště a širším okolí z důvodů vysoké nezaměstnanosti. Podobně se posoudí situace, kdy si rozvedený manžel požadxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxznáno výživné manželovi, který marnotratně (nebo jinak neřádně) nakládal či nakládá se svým majetkem. V literatuře byl již v osmdesátých letech minulxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xximěřeného životního standardu. Analogické kritérium by mělo platit i pro řádně hospodařícího manžela (oprávněného). Naopak přimět oprávněného manxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu
, bylo by přiznání výživného v rozporu s dobrými mravy. Osoby blízké jsou nově (šířeji) vyxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxdostatek deliktní způsobilosti obžaloby zproštěn (nepříčetnost, duševní porucha atp.) nebo nebyl stíhán vůbec, ačkoli je nepochybné, že se skutek sxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx domácnost
. Výše probírané důvody jsou demonstrativní a soud může obdobně posuzovat i jiné okolnosti a najevo vyšlé skutečnosti, pokud svou intenzitox x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvovací povinnosti a výživném stanovených v § 910 až 923. Na problematiku výživného mezi rozvedenými manžely tak bude nutno v určitých případech rovněx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjmů povinného při neprokázání výše skutečné (§ 916), možnosti zálohovat výživné (§ 918), splatnosti xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
o. s. ř., - z. z. ř. s.
Z literatury:
Francová, Dvořáková Závodská: Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 2008.
Hruxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, 1989.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999.
Haderka: Rozsah nároku na přiměřenou výživu podle § 92 zákx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx8, č. 8.
Králík: Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu soudní praxe. PrRo, 1998, č. 7.
. Lužná: Výživné rozxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx - 11. Radvanová: Vyživovací povinnost s otazníky. Právo a zákonnost, 1990, č. 8.
Radvanová, Švestka: Úvaha nad vyživovací povinností mezi rozvedenxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxlství. Dohodu o výživném pro rozvedeného manžela lze uzavřít i před tím, než je manželství pravomocně rozvedeno.
Rozvedená maxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxě.
Sama skutečnost, že rozvedená manželka (rozvedený manžel) pobírá invalidní důchod, nestačí pro závěr o tom, že rozvedená manželxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxvotní potřeby.
Neschopnost rozvedeného manžela sám se živit (§ 92 odst. 1 zák. o rodině) není dána jen jeho zdravotním stavem a neschoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
Jestliže rozvedený manžel pracuje, dosahuje z výkonu své pracovní činnosti mzdu, z níž je objektivně schopen uspokojovat své životní potřeby (sloxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxx xxxx xxx xxbem 10 Co 459/2005)
Při rozhodování o určení vyživovací povinnosti osobě vykonávající podnikatelskou činnost soud přistoupí k ustanovení znalce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxu při výkonu její podnikatelské činnosti, resp. zjistit v úvahu přicházející profit, který by taková osoba - vzhledem ke svým schopnostem a možnostem - xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxurčují toliko jeho výdělečné schopnosti a možnosti, nýbrž i jeho majetkové poměry; ovšem v rámci úvahy, zda a do jaké míry je nutná výživa rozvedeného maxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xstí nad Labem 5 Co 425/67)
K odst. 2
Pracuje-li manželka s přemáháním sil a na úkor svého zdraví, neztrácí tím ještě nárok na alespoň částečnou úhradx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného nemůže ovlivnit.
(KS Ústí nad xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Zásadně se předpokládá, že se manželé, resp. bývalí manželé o vyživovací povinnosti dohodnou, a to nejen poxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž v podobě jednorázového plnění (bez ohledu na to, zda bude plněno ve splátkách, po částech, anebo skutečně jediným konáním, totiž dáním).
Dohoxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxjde.
Nedojde-li k dohodě - ovšem jen bývalých - manželů, dává to potřebnému členovi bývalého manželského páru právo žádat o pomoc soud. Soud pak rozhoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Dohoda manželů.
Pro stanovení rozsahu, jakož i způsobu plnění vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely je rozhodující především jejich dohoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxodu manželů uzavřenou za trvání manželství nebo dohodu bývalých (tj. rozvedených) manželů. Dohoda manželů uzavřená za trvání manželství je platná, axxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxnost) této dohody nemá vliv varianta rozvodu v daném případě. Ačkoli dikce zákona nasvědčuje spíše výkladu, že musí jít o dohodu manželů, není důvod vylxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xejich společného jmění, eventuálně majetkových poměrů pro dobu po rozvodu (§ 718 odst. 2). Druhou modalitou je dohoda uzavřená mezi bývalými manžely.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxé - za účelem rozvodu - soudu předkládají v intenci § 757 (na rozdíl od dohody o úpravě majetkových poměrů a bydlení pro dobu po rozvodu). Manželé ji tedy nxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx x x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x její existenci leží na tom, kdo se jí dovolává). Je-li ujednání o výživném pro dobu po rozvodu součástí tzv. předmanželské smlouvy, bude mít pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xáležitostí takových dohod. U dohod, které jsou plněny dobrovolně, otázka soudního přezkumu odpadá. S výjimkou situace, kdy je i dohoda o výživném pro dxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx přezkoumával po obsahové stránce. Lze mít však za to, že dohoda by neměla odporovat dobrým mravům či být v rozporu s veřejným pořádkem.
Způsob plnění vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxy. Výživné rozvedeného manžela se v naprosté většině případů plní v penězích. V určitých případech, kdy kupř. manželé i po rozvodu vedou společnou domáxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxých manželů. Soud vždy stanovuje v rozhodnutích o výživném pro rozvedeného manžela plnění peněžité. Ujednáno může být zejména plnění ve formě pravidexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Zákon žádnou dobu podpůrně nestanoví (s výjimkou tzv. sankčního výživného - srov. komentář k § 762).
Odbytné.
Manželé se mohou rovněž dohodnout na jxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdnanou částkou, ale vyloučeno není ani plnění odbytného ve splátkách (závisí na dohodě manželů). Právo na výživné rozvedeného manžela poskytnutím odxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zde navazuje na dosavadní úpravu § 94 odst. 2 zák. o rodině, který rovněž připouštěl zánik vyživovací povinnosti poskxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xxxxxvení výživného.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, preferuje - stejně jako dosavadní předpisy-, aby se bývalí manželé na poskytování výživného xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu-li se, je třeba, aby potřebný bývalý manžel své právo uplatnil u soudu podáním návrhu na stanovení výživného pro rozvedeného manžela. Řízení o stanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti (srov. §120 odst. 1 o. s. ř.). Podmínkou pro přiznání práva není existence dříve soudem určené vyživovací povinnosti mezi manžely, ani se od ní nijxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxžně vykonatelný (§ 162 odst. 2 o. s. ř.), což - kromě jiného - implikuje, že lhůta k plnění běží od doručení rozsudku, bez ohledu na to, zda je nebo není pravxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
Hrušáková a kol.: Zákon o rodině. Komentář, 3. vyd., 2005.
Nová, Těžká: Vyživovací povinnost, 2005.
Radimský, Radvanová: Zákon o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxživu podle § 92 zák. o rodině. BA, 1984, č. 2.
Králíčková: Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi podle velké novely zákona o rodině účinné k 1. xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxžná: Výživné rozvedeného manžela. Právo a rodina, 2006, č. 8.
Nová: Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska soukromých podnikatelů). Obchodní práxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxvedeného manžela)
JUDr. PhDr.
David
Elischer
, Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Z důvodové zprávy:
Úprava výživného, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx není nezbytné, aby sankční výživné pokrývalo celé tříleté období. Nicméně, je vždy třeba, aby soud rozhodující o sankčním výživném určil dobu jeho posxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
Ustanovení druhého odstavce § 762 je zařazeno proto, že výslovné zakotvení takového omezení je plně na místě.
Vzhledem k tomu, že přiznání sankčnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xehož vůli k rozvodu došlo, konkrétně (v rozvodovém řízení) použil, zejména zda totiž výslovně poukazoval (popřípadě vůbec mohl poukazovat) na svou nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xkutečně hrozí.
K odst. 1
Geneze ustanovení.
Ustanovení upravuje podmínky, za nichž lze přiznat tzv. sankční výživné. Institut sankčního výživnéxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb.). Tradiční a většinový přístup nauky i praxe se přiklonil k závěru, že dotčené ustanovení (§ 93 zák. o rodině) je třeba interpretovat jako
lex specialxx
xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje.
Předpoklady vzniku (sankční výživné).
Na rozdíl od výživného rozvedeného manžela se pro uplatnění sankčního výživného nutně nevyžaduje prokxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxž rozvratu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxkou (materiální, příjmovou) a morální, ale i újmu ryze osobní (citovou, emoční, psychickou i sociální). V této souvislosti je nutno upozornit na rozdíxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx závažná újma
, v případě uplatňování práva na výživné postačuje prokázat toliko existenci újmy závažné. I to nasvědčuje závěru, že jde o dvě samostatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxpností a možností. I zde se pro tyto účely po-užijí kritéria stanovená § 760. Předpokladem vzniku práva na výživné je rovněž skutečnost, že oprávněný maxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xení výslovně stanoveno, lze mít za to, že přiznané výživné ve stanoveném rozsahu by mělo odpovídat obecnému korektivu dobrých mravů. Proto by se soud přx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
Vychází se z předpokladu, že čas vše postupně zhojí a škodlivé (materiální i nemateriální) následky rozvodu nebudou rozvedeného manžela (oprávněnéhxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt výživné jen na určitou kvalifikovanou dobu („po dobu okolnostem přiměřenou“), nejdéle na dobu tří let po rozvodu. Doba trvání této sankční vyživovacx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdíl viny jednoho z manželů, význam tvrzené závažné újmy), a to tak, aby byla těmto zjištěným okolnostem přiměřená. Lhůta počne běžet následující den po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxnutí oprávněný manžel nicméně nebyl schopen sám se živit, může nepochybně navrhnout, aby soud rozhodl o výživném rozvedeného manžela s odvoláním na § 7xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxého manžela podle § 760 je rozsah sankčního výživného vymezen věcně stejně, jako tomu je u vyživovací povinnosti mezi manžely po dobu trvání manželstvxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxium rozsahu vymezeno tak, aby zajistilo zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Dosavadní rozhodovací praxe nevycházela z nějakého exaktního matxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxdně stejně. Úplné (ve smyslu matematicky přesnou) rovnosti v hmotné i kulturní oblasti uspokojování potřeb dosáhnout nelze. Je třeba připomenout, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxruje (srov. návětí § 762). Pro stanovení rozsahu sankčního výživného lze odkázat na komentář k § 697.
Rozsah aplikace.
V naší nauce i odborné praxi vzxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxdu lze úpravu sankčního výživného aplikovat. Tato otázka vyvstane i při aplikaci relevantních ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Čxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxině (možnost rozvodu ztížena protitvrdostní klauzulí chránící manžela, který si rozvod nepřeje). Podle dalších názorů uplatnění práva na výživné v sxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxěny zákonem stanovené předpoklady (viz bod 2), je možno aplikovat úpravu sankčního výživného i na případy, kdy manželství bylo rozvedeno podle § 755 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xákonných předpokladech tzv. ztíženého rozvodu podle § 755 odst. 2 písm. b) - srov. komentář k bodu 2. Naopak v případech rozvodu bez zjišťování příčin rxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxčiny nezjišťoval ani nehodnotil (tj. oba manželé s rozvodem souhlasili). Opačný přístup by byl v rozporu s dikcí § 762 („s rozvodem nesouhlasil-“). Ovxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xdst. 2
Domácí násilí.
Ustanovení pouze vytyčuje limity pro přiznání sankčního výživného. Domácí násilí bývá v odborných publikacích definováno jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti, přičemž intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. Pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jinou osobu žijící s ním ve společně užívaném obydlí, uložit trest odnětí svobody ve výši šesti měsíců až čtyř roků. Formulace zvolená v zák. č. 89/2012 Sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxsilí. Lze mít za to, že i bez výslovné úpravy by námitka domácího násilí - byla-li by pravdivá - znemožnila přiznat výživné v sankčním režimu, neboť by se tx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
Související předpisy:
§ 199 tr. zákoníku
Z literatury:
viz u § 761
(Uzavření nového svaxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxřepis dosavadní právní úpravy, formulačně upravený), dovoditelné z institutu vyživovací povinnosti mezi manžely. Zanikne tedy vyživovací povinnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx povinnost mezi rozvedenými manžely zaniká tehdy, pokud pominou zákonné předpoklady jejího vzniku a existence. V této souvislosti zákon výslovně řešx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxinnosti mezi rozvedenými manžely přivodí rovněž (viz dále).
Nové manželství či registrované partnerství.
Uzavře-li oprávněný manžel nové manžexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxkční výživné. Uzavřením manželství či registrovaného partnerství vzniká nová vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely (§ 697) a partnery (§ 10 odsxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxdeno, případné výživné rozvedenému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxstence nesezdaného soužití (
kohabitace
, druh a družka), byť by bylo sebedelší.
Otázka, zda výživné má být sníženo či zda vyživovací povinnost zcela xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ten by ve své úvaze měl být veden korektivem dobrých mravů, který působí nepochybně i v těchto případech.
Smrt manžela.
Smrtí oprávněného nebo povinxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo na takové plnění jsou osobního charakteru a nepřechází na dědice oprávněného ani povinného (srov. § 1475 odst. 2).
Nabytí schopnosti sám se živxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxud oprávněný manžel nabude schopnost sám se živit (kupř. rozvedený manžel má příjem ze zaměstnání nebo jiný pravidelný příjem, případně dojde ke vznikx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvného podle § 762, kde odkázanost na výživu (neschopnost sám se živit) není nezbytným předpokladem.
Uplynutí doby.
Uplynutím zákonem stanovené doxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxmo plynutí doby nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti.
Poskytnutím jednorázové částky.
Právo na výživné rozvedeného manžela zanikne také posxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xřeba věnovat pozornost otázce promlčení práva na výživné a práva na jednotlivá plnění. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stejně jako dosavadní pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na výživné jako takové, jako osobní (nezcizitelné, nepostupitelné) právo vázané na osobu oprávněného a povinného, tj. právo požadovat od povinného pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxlu vyživovací povinnosti však promlčení podléhají. Promlčují xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx stanoveném rozsahu přiznáno soudem, promlčují se jednotlivá plnění pouze v objektivní desetileté lhůtě (§ 640). Smluvní
modifikace
délky promlčecx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxoť máme za to, že kratší lhůta než zákonná by byla v tomto případě ujednána v neprospěch slabší strany. Lze si ovšem představit smluvní prolongaci zákonnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 761
Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
(Posouzení majetkových povinností a práv při zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx x)
II. Práva a povinnosti manžela po zániku manželství smrtí - obecné ustanovení (3 až 11)
III. Práva a povinnosti manžela v případě, že manžel byl prohlxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Bez ohledu na to, jak manželství zanikne, je samozřejmé, že
eo ipso
zaniká případné společné jmění manželů (srov. ustanovení § 708 až 710
a contrarix
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xeho manželství, popř. i ve spojení s jeho majetkovými dispozicemi.
V případě, že došlo k prohlášení za mrtvého, posoudí se majetkové poměry ke dni urxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx manželství.
Zdejší ustanovení jsou v našem právním řádu nová, neznamenají však obsahově žádný zvláštní posun, toliko normují dosud zachovávaná pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxv. komentář k § 754).
V rámci řízení o dědictví se posoudí všechny majetkové povinnosti a všechna majetková práva nejen manžela, který zemřel, ale taxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xozhodné, zda manželský majetkový režim byl založen zákonem, modifikující smlouvou manželů, resp. snoubenců, anebo rozhodnutím soudu (srov. komentxx x x xxx x xxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx
Pokud není možné postupovat podle prve uvedených pravidel, zejména tedy v případě, že zesnulý manžel pro případ své smrti žádné pokyny nezanechal, poxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxerá při vypořádání společného jmění používá soud, který je povolán rozhodovat.
Nepoužije xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výhradní majetek jednoho manžela.
Postup podle zákonného pravidla [§ 742, s výjimkou § 742 odst. 1 písm. c)] se ale neuplatní v případě, že se pozůstaxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxl např. testoval ve prospěch svých potomků a manžela vyloučil, např. s tím, že polovina společného jmění pokryje jeho potřeby).
III. Práva a povinnosxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx x xásl.), majetkové povinnosti a majetková práva manžela se posoudí ke dni smrti, tj. ke dni, který je v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den jxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxí majetkových povinností a práv při zániku manželství rozvodem)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xe použijí přiměřeně i v případě, že došlo k prohlášení manželství za neplatné), předpokládá xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxnka - tak, jak to zná dosavadní právní úprava.
I. Obecně
Na rozdíl od § 764, který stanoví pravidla pro povinnosti a práva manžela, resp. manželů po smxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxikne rozvodem, kdy tedy jsou oba manželé naživu, předpokládá se především, že naleznou shodu, pokud jde o jejich majetkové povinnosti a majetková právxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxody o úpravě majetkových poměrů. V tomto případě tedy manželé shodu nalézt musejí.
Taková dohoda se uzavírá před rozvodem a pro případ rozvodu manžexxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (jmění, výživné, bydlení) tak, aby se snáze dosáhlo dohody o samotném rozvodu manželství. Vypořádání tak nejednou bývá i značně nerovné.
V případěx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xráv nejen před rozvodem, s účinky ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu, ale i po rozvodu.
V tomto případě pak zpravidla manželům nezbývá nic jiného xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xoud se nejednou setká s tím, že žalobu podávají proti sobě oba manželé.
Soud má stanovena pravidla vypořádání v § 742.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jmění manželů v teorii a v judikatuře, 2. vyd., 2007.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 54 a násl.
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. PrRo, 1999, č. 2, s. 79.
Králík: Podílové spoluvlastnictví a spolexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx BA, 2006, č. 10, s. 46.
Bydlení po zániku manželství
(Smrt a společné závazkové právo)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx
x xxxxxové zprávy (k § 766 a 767):
Ustanovení § 766 se použije i v případě, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost s úmyslem nevrátit se: svědčí-li manžxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxě nebo bytě zůstal, ustanovení o zániku manželství smrtí manžela obdobně.
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxvení míří na případy, kdy v domě nebo bytě měl jeden z manželů pouze právo bydlet (dané například svolením svých rodičů), a druhý manžel měl právo bydlet oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx bydlení manželů po zániku manželství.
Právní úprava v zák. č. 40/1964 Sb. (srov. § 705 a 707 odst. 1 a 2) byla zcela nedostatečná.
Ustanovení § 76x x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx x xxxlení v nájemním domě nebo bytě
Pokud měli manželé k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, společné nájemní právo, zůstane nájexxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k bydlení, tedy kde manželé byli společně oprávněnými osobami. Jestliže dosud byli oprávněnými z takového práva oba manželé, bude po smrti manžela oprxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xodle § 750), budou se povinnosti a práva pozůstalého manžela řídit ustanoveními o nájmu, resp. o nájmu bytu (srov. § 2279 a násl.).
Související ustaxxxxxxx
x xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.1.2014.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Zánik práva bydlet (3 až 10)
III. Zřízení práva bydlení (11 až 17)
Z důvodové zprávy:
viz u § 76x
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx bytu, v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, výhradní právo (umožňující) bydlet.
Zdejší úprava nemá předlohu v dřívější právní úpravě, ba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx nebo bytu, v němž měli manželé rodinnou domácnost, výhradní právo umožňující bydlet, a jednalo se o jiné než závazkové právo, zatímco druhý manžel měl oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xa tohoto manžela, anebo na osobu od manžela odlišnou.
V případě, že toto právo přešlo na manžela, zaniká jeho právo bydlení a pozůstalý manžel bydlí dxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xsobu než na manžela, právo bydlení v domě nebo bytě dosud manželovi svědčící zaniká dnem smrti jeho manžela (tj. zánikem manželství).
Důsledkem novx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxtu).
Právo bydlení v domě nebo bytě ale vždy pozůstavšímu manželovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
Otázka "spravedlivého žádání" bude jistě předmětem mnoha nesnadno řešitelných sporů. To ale nic nemění na skutečnosti, že zatímco právní úprava přex xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx posoudit skutkový stav a popřát sluchu také důvodům zdravotním, sociálním, etickým atd. tvrzeným a dokazovaným pozůstalým manželem.
Jistě i tady xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxoručit upravit otázku příštího bydlení manžela v domě nebo bytě adekvátním způsobem tak, aby pozůstalému manželovi zůstala jeho práva zachována bez dxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx manžela, a jeví-li se to přiměřené poměrům přeživšího manžela, zejména proto, že v jeho péči zůstalo nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnostix x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxelem žije, může soud založit pro tohoto přeživšího manžela zvláštní věcné břemeno bydlení.
Toto právo bydlení odpovídající věcnému břemenu může sxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xětí.
Pokud pak jde o rozsah časový, stanoví zákon sám výslovně nejzazší hranici, kterou je doba (den), kdy ono dítě nabude schopnost samo se živit. Taxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxerého nebude žádná pravděpodobnost zlepšení zdravotního stavu existovat, takže nelze ani očekávat, že toto dítě nabude schopnost samo se živit. Výplxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xdpovídající věcnému břemenu nemůže vyhasnout (tj. zaniknout) jenom tím, že dotyčné dítě nabude schopnost samo se živit, ale jen na přechodnou dobu, toxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxé, aby soud založil právo bydlení odpovídající věcnému břemenu bezúplatně, naopak, je možné je založit jen za adekvátní odměnu, kterou je cena srovnatxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xohodne jinak.
Zdejší pravidla se uplatní i v případě, jestliže zemřelý manžel měl k domu nebo bytu jiné výhradní právo, resp. měl právo v domě nebo bytx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související předpisy:
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xřehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Rozvod a rovná práva manželů k domu, resp. bytu (3 až 11)
III. Zajištění práva bydlet tomu z manželů, který má dům nexx xxx xxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xozvodem řádově shodně, tj. odlišující kritérium představují zásadně jen tituly bydlení, jednak věcně právní (rovné a nerovné), jednak obligačně práxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxt dána toliko časem, ale obdobně jako dosud např. vázána na podmínku zajištění (obstarání) bydlení, popřípadě náhrady xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obydlí opustil.
I. Obecně
Ustanovení zdejší a následující § 769 a 770 řeší otázku bydlení po zániku manželství rozvodem.
V ustanovení zdejším xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdené manželství a stejné nebo společné právo manželů před rozvodem k domu nebo bytu, v němž byla jejich rodinná domácnost.
Přitom se mohlo jednat o spxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, míří-li k rozvodu podle § 755) se dohodnout o příštím bydlení v domě nebo bytě.
Je to tedy situace, kdy manžel podá návrh na zrušení společného práva a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xozhoduje podle principů spravedlivého uspořádání poměrů: zruší právo bydlet pro toho manžela (bývalého manžela), po kterém lze spravedlivě žádat, axx xxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxt, přiznána náhrada za ztrátu jeho práva. Tuto náhradu ovšem bude povinen poskytnout manžel, jemuž právo k bytu zůstalo, popř. bylo jako jedinému oprávxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxlé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali.
Druhým zřetelem, ke kterému soud při zvažování spravedlivého uspořádání musx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení, která poskytovala manželům oprávnění bydlet a mít rodinnou domácnost.
III. Zajištění práva bydlet xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxlet ve prospěch manžela, který má dům nebo byt opustit, je zákonem založeno do doby, kdy mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže by mu soud bytxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxznal právo na náhradní bydlení, které by mu měl zajistit manžel, kterému bylo přiznáno právo k domu nebo bytu, trvá právo bydlet toho manžela, který má důx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiže manželovi, kterému nebylo přiznáno právo k domu nebo bytu, byla - na druhé straně - svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxům - založit v jeho prospěch právo bydlení.
O tomto právu bydlení platí obdobně vše, co uvádí § 767 odst. 2, a tedy odkazujeme na komentář k tomuto ustanxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
Související předpisy:
(Rozvod a nedostatek společného nebo stejného práva)
doc. JUDrx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxmácnost, neměli ani stejné ani společné právo, bez ohledu na to, zda věcněprávní nebo závazkové, a přitom bývalí manželé (nebo manželé uvažující o rozvxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx popř. jiné právo, které je svou povahou slabší než právo druhého manžela.
V takovém případě může manžel, kterému k domu nebo bytu svědčí vlastnické nxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xebo bytu vystěhovat.
Pokud soud takové žalobě vyhoví, nerozhoduje zároveň o náhradě, která má být manželovi poskytnuta (ať v podobě náhradního bydxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx přiměřené poměrům tohoto manžela, zejména proto, že pečuje o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž manželé pečovali, nebo pečuje o nxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení podle okolností případu, nejdéle však do doby (dne), než ono dítě trvale nabude schopnost saxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx x x xxxx
Související ustanovení:
viz u § 769
Související předpisy:
(Rozvod a odvozené právo bydlet)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxxx xx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxěhování rozvedeného manžela, jestliže manželé měli právo v domě nebo bytě bydlet v takové podobě, že jedno bylo odvozeno od druhého.
Nezáleží přitox xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v předchozích ustanoveních, zejména totiž pravidla § 767 odst. 2 (srov. komentář k tomuto ustanovení v bodech 11 až 15).
xxxxxxxjící předpisy:
HLAVA II
PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2014.
Literatura citovaná v hlavě II
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. Praha: Linde, 2008.
Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Poxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxa, O. Pojetí rodičovství a mateřství v britském právu. In Hamuľák, J.; Marvoň, A. (ed.). Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xny 2008. Sborník příspěvků z konference. 1. sv. Olomouc: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2008.
Frintovxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
Hendrychová-Zuklínová, M. Osvojení včera, dnes a zítra. In Dvořák, J.; Malý, K. a kol. 200 let xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxvisícími. 9. vyd. Praha: Leges, 2011.
Holub, M.; Nová, H. Zákon o rodině a předpisy souvisící. 3. vyd. Praha: Linde, 1998.
Hrušáková, M. a kol. Zákxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxa: C. H. Beck, 2009.
Hrušáková, M.; Králíčková, Z. České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2006.
Kovářová, D. Rodina x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxolek československých právníků Všehrd, 1936.
Nová, H.; Těžká, O. Vyživovací povinnost. Praktická příručka s judikaturou a vzory. Praha: Linde, 1xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxá, S. Zákon o rodině. Komentář. Praha: Panorama, 1989.
Radvanová, S.; Zuklínová, M. Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. Praha: C. H. xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxé Rusi. Díl. I. Praha: V. Linhart, 1935.
Šínová, R. a kol. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
Zuklínová, M. O vyživovací povinnosti (Unusquique subolem suam nutriat). In Vostrá, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxika významy. In Dvořák, J. (ed.). Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Praha: ASPI, 2005.
Články v časopisech
Arnoldová, M. Pojem výchova v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxletilými dětmi. Bulletin advokacie, 1992, č. 9.
Bakalář, E. a kol. Syndrom zavrženého rodiče v České republice. Rodinné právo, 1999, č. 4.
Bakalxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxzení. Právo a rodina, 2010, č. 5.
Bubleová, V. Historický vývoj péče o opuštěné děti. Náhradní rodinná péče, 2000, č. 1.
Burešová, E. Střídavá výcxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxá, L. Sexuální zneužívání dětí. Kriminalistický sborník, 1999, č. 2.
Doležílek, J. K možnostem rodiče - podnikatele plnit vyživovací povinnost k dxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xroblémy sociálního osiření dětí. Socialistické soudnictví, 1969, č. 7-8.
Elischer, D. Aktuální otázky stanovování výživného v ČR a koncepce vyžixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx
xlos, J. Ještě k tzv. koadjutoriu (k výkladu § 35 zákona o rodině). Právník, 1969, č. 10.
Glos, J. Musí i zletilé dítě pomáhat rodičům ve společné domácnxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxká zákonnost, xxxxx xx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x státní sociální podpora. Právní rozhledy, 1999, č. 4.
Haderka, J. Dohoda o úpravě rodičovských práv a povinností k nezletilým dětem. Socialistickx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xspektům první domněnky. Bulletin advokacie, 1982, č. 1.
Haderka, J. K některým problémům rozhodování o omezení rodičů ve výkonu rodičovských právx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1971, č. 1.
Haderka, J. K některým problémům určení (a popření) mateřství. Bulletin advokacie, 1990, č. 1.
Haderka, J. K problematice institutx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxrka, J. Koadjutorium podle § 35 zák. o rod. Právník, 1968, č. 1.
Haderka, J. O některých problémech úpravy práv a povinností rodičů k nezletilým dětem xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx x
xxx
xxxx x
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx č. 51.
Haderka, J. Právní postavení prarodičů vůči vnukům (v osobní oblasti) v současném českém rodinném právu. Právní rozhledy, 1999, č. 10.
Haxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 8.
Haderka, J. Styk rodičů s dětmi, které jsou v pěstounské péči nebo v ústavní výchově. Právník, 1xxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx J. Způsobilost občana k uznání otcovství. Právník, 1978, č. 4.
Hrušáková, M. a kol. Reálně o společné či střídavé porozvodové výchově. Bulletin advxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxvská zodpovědnost. Rodinné právo, 1999, č. 2.
Hrušáková, M. Určení jména dítěte v novém zákonu o matrikách. Právo a rodina, 2001, č. 3.
Hubálkováx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx