89/2012 Sb.

Občanský zákoník: Komentář, Svazek II, (§ 655-975)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx
x xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
x xxx.
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
JUDr. PhDr.
David
Elischer
, Ph.D.
JUDr.
Ondřej
Frinta
, Ph.D.
JUDr.
Dita
Frintová
, Pxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxjen, D. Předmanželské smlouvy a rozvodové dohody. In Winterová, A.; Dvořák, J. (ed.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer Čxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxii a v judikatuře. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007.
Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. Praha: ASPI, 2004.
Dvořák, J. Rozvod podle § 24a zákona o xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, M. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005.
Eliáš, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4.2008. 1. sv.: § 1-487. Praha: Linde, 2008.
Faldyna, F.; Bejček, J. a kol. Obchodní zákoník s komxxxxxxxx xx xxxx x x xx xxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxturou. 11. vyd. Praha: Linde, 2006.
Eliáš, K.; Zuklínová, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha: Linde, 2001.
Fiala, Jxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxik partnerství. Praha: ASPI, 2008.
Haderka, J. Uzavírání manželství z hlediska právního. Praha: Akademia, 1977.
Holub, J. a kol. Občanský zákoxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxa Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxa
Universitatis Brunensis: Iuridica, No. 267. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
Kučera, Z. K dokladu o právní způsobilosti cizince k uzavření mxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxací povinnost. Praha: Linde, 1995.
Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl: § 56-104e. 3. vyd. Praha: ASPI, 2004.
Pelikánová, I.; xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xomentář. Praha: Panorama, 1989.
Radvanová, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxvi k 80. narozeninám.
Acta
Universitatis Carolinae: Iuridica, č. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2008.
Radvanová, S.; Zuklínová, M. Kurs občanskéxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxolinae Iuridica, č. 4. Praha: Univerzita Karlova, 1966.
Scheu, H. Ch. Pojem rodiny v evropském systému lidských práv. In Winterová, A.; Dvořák, J. (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Švestka, J.; Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
Vxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxa: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Voňková, J. Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In Winterová, A.; Dvořák, J. (ed.)x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x36-151 občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xtázky rekodifikace soukromého práva: příspěvky učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Acta
Universitatis Carolinae: Iuridica, č. 1-2. Prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009.
Zuklínová, M. Některé otázky vzniku manželství. In
Acta
Universitatis Carolinae: Iuridica, č. 3. Pxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
, 2004, č. 4.
Baudyš, P. Vypořádání nemovitostí vyloučených ze společného jmění jeho zúžením. Bulletin advokacie, 1999, č. 8.
Čírtková, L. Soužxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxo jmění manželů a způsoby jeho nabývání. Právní fórum, 2006, č. 12.
Dvořák, J.; Spáčil, J. Společné jmění manželů, bezpodílové spoluvlastnictví maxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxxu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. Právní rozhledy, 1999, č. 2.
Haderka, J. F. Jaké jsou varianty v právní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
Haderka, J. F. K některým otázkám řízení a rozhodování o povolení k uzavření manželství nezletilcům. Socialistické súdnictvo, 1978, č. 10.
Hadexxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxáva manželů od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 9.
Haderka, J. F. Rozsah nároku na přiměřenou výživu podle § 92 zák. o rodině. Buxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxní rozhledy, 2008, č. 11.
Jindřich, M. Dohoda o rozšíření nebo zúžení zákonem stanoveného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví manželů v praxix xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxa
. Časopis pro právní vědu a praxi, 1995, č. 1.
Králíčková, Z. Právní aspekty spekulativních sňatků s cizinci. Právní rozhledy, 2000, č. 6.
Králíxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxly a rozvedenými manžely (2. část). Právo a rodina, 2004, č. 7.
Králíčková, Z. Úvahy nad zásadou "habilis ad nuptias, habilis ad
pacta nuptialia
".
Ad xxxxx
x xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxová, Z. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi podle velké novely zákona o rodině účinné k 1.8.1998. Právní rozhledy, 1998, č. 8.
Králík, M. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxkterými novelizovanými ustanoveními zákona o rodině z pohledu soudní praxe. Právní rozhledy, 1998, č. 7.
Kratochvíl, Z. Nevyvratitelná právní doxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx manželství s mezinárodním prvkem. Právo a rodina, 2004, č. 8.
Nová, H. Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska soukromých podnikatelů). Obchodní xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx Analýza současné zákonodárné a soudní rozvodové praxe. Socialistická zákonnost, 1989, č. 1.
Radvanová, S. Vyživovací povinnost s otazníky. Právx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxx xxtuální sporné otázky společného jmění manželů. Soudní rozhledy, 2008, č. 3.
Zuklínová, M. Co je nového v zákoně o rodině? Právní praxe, 1998, č. 5.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právník, 1985, č. 6.
Cizojazyčné publikace
Bainham, A. Premarital and marital settlement agreements. In The International Survey of Family Lxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeasdialog.asp?lID=7018&sID=34870 [cit. 24.11.2013].
Commission of the European Communities: Green Paper on Conflict of Laws in Matters Coxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxuropa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0400en01.pdf [cit. 24.11.2013].
Rešetar, B. Matrimonial Property in Europe: Will Community xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x
xšeobecné ustanovení
(Podstata a hlavní účel manželství)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Z historie xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrávu.
Právní problematika manželství a rodiny je rozmanitá a sahá takřka do všech oblastí soukromého (a mnoha oblastí veřejného) práva. Některé cixxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxx xxxxd pracovat s několika právními předpisy, resp. jejich částmi. Soustředění úpravy na jediné místo kodexu (byť stále s několika málo výjimkami - např. v dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxví (jeho vznik, povinnosti a práva manželů, zánik manželství), příbuzenství (jeho pojem a druhy, vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně určování rodičovsxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xlava první je věnována manželství, a to předně jeho vzniku, totiž sňatku; poté jsou upraveny povinnosti a práva manželů, a konečně se reguluje zánik manxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Toto ustanovení nepředstavuje definici manželství, jeho smyslem - xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxm (proto např. svazek dvou osob stejného pohlaví manželstvím být nemá).
Manželství je svazkem (neboli společenstvím) dvou osob různého pohlaví, a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnželství odlišuje (kromě zákonné regulace) od stavů či poměrů, které jsou předem uvažovány jako krátkodobé, přechodné. Ostatně, nejen že 70% manželsxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xodiny a řádná výchova dětí. Děje se tak přesto, že je nepochybné, že existují i manželství, jejichž účelem je něco docela jiného. Účelem manželství může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnželství může být i vzájemná podpora sociální, či naplnění nějakých zájmů ekonomických. Důvody, smysl, či účel trvání jednotlivého manželství se navxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxo zapotřebí, jaký je konkrétní důvod, smysl, účel tohoto manželství, a podle toho pak jednotlivou spornou otázku posoudil. Nicméně se nelze domnívat, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtu neplodných mužů a žen plození a výchovu dětí jako naplňování účelu manželství.
I. Z historie
Obsah ustanovení do značné míry replikuje § 1 zák. o rxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxině (novelizující rovněž manželské majetkové právo v občanském zákoníku), tj. zák. č. 91/1998 Sb. Do té doby žádný zákon u nás "legální definici" manžxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xe dost opožděně - byla zrušena preambule zákona o rodině hlásající socialistické zásady rodinného práva. Tehdy byla do zákonného textu vtělena ustanxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxci taková ustanovení vůbec neuvádějí.
II. Pojem manželství
Manželství je svazkem dvou osob různého pohlaví, a to svazkem trvalým (a vzniklým způsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxutu, na rozdíl od slova "společenství", které naznačuje spíš majetkovou stránku zákonného spojení muže a ženy.
Manželství je svazkem muže a ženy. Zxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xrvalost svazku muže a ženy, který chce být manželstvím, nelze rozhodně podcenit. Naopak, jak v minulosti, tak dnes jsou často za manželství uznána xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xaždém případě zakládaná s úmyslem, že je to "navždycky". Že je trvalost conditio
sine qua non
, je ale možné dovodit i z jiných ustanovení zákoníku, např. x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxbem, který stanoví tento zákon. Jde o to, že tento zákon, občanský zákoník, stanoví dvě různé formy vzniku manželství, přičemž jen jednu z nich sám upravxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxelu manželství, totiž, zda se o něm ustanovit má, či nikoli, a pakliže ano, pak jakým způsobem, se při přípravě občanského zákoníku z roku 2012 stalo přexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxlství.
Základem je vždy založení rodiny. Co je rodina, je poněkud sporné, recentně je traktována jako dvougenerační, i když třígenerační je ve skutxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxojené se vřazením generace prarodičů do rámce rodiny.
Z jiného hlediska viděno, je nemálo těch, kdo spojují pojem "rodina" se soužitím dvou osob, bex xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xladé a střední, je nutné počítat s tím, že budou mít děti, ať už vlastní, nebo osvojené, popř. jinak přijaté do péče, a potom je samozřejmě
relevantní
mluxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx avšak v generaci starší vystupuje do popředí. Proto je významné, že když už byl hlavní účel manželství v kodexu občanského práva zakotvován, je právě poxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenská objednávka v tomto ohledu. Pokud jde o znalost zdravotního stavu, byla ponechána na prohlášení snoubenců při sňatečném obřadu (§ 665).
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí z hlediska právního, 1977.
Klabouch: Manželství a rodina v minulosti, 1962.
Scheu: Pojem rodiny v evropském systému lidských práv. In Pocta Sexxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
Díl 2
Vznik manželství
(Sňatečný proces)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Podstxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující vznik manželství, sňatek, a to zvláště jeho podstatu, tj. vlastní způsob uzavření manželství, tedy především sňatečný proces. Tato hlava xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxnkcionováno, popřípadě jak je sankcionováno. Mezi tyto podmínky náleží v prvé řadě výčet skutečností, které brání uzavření manželství (impedimenta xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxství z r. 1962 (uveřejněna pod č. 124/1968 Sb.) důraz na svobodný a plný souhlasný projev vůle - tj. projev řádné, skutečné či opravdové vůle - snoubenců pxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxích smluv se vyžaduje free and full consent; výraz full znamená dokonalý, bezvadný, řádný, perfektní. V tomto smyslu je třeba použitý výraz "úplný" vykxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xprava dosud nezná, nicméně se jeví jako vhodné použít v zákonném textu přiléhavý pojem, který proces uzavření manželství vyjádří jednoduchým způsobexx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xokud je jejím předmětem manželství. Ve srovnání s § 3 zák. o rodině se v zákonném textu objevuje několik novot, počínaje jinými výrazy a konče tím, že důrxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxželství
Podstata vzniku, resp. uzavření manželství je spatřována v "souhlasném projevu vůle". Projev vůle je právním jednáním, protože jsou s ním sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx snad tak nebylo, sňatečné právní jednání by bylo učiněno jen na oko, a takto by bylo jen zdánlivé: v takovém případě by šlo o zdánlivé manželství (§ 677). Sxxxx xxxx xxx xx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxtanovení o právním jednání), ledaže § 680 a násl. obsahují odlišnou úpravu. Naposled citovaná ustanovení jako leges specialis mají před obecnými ustxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxsné prohlášení". Lze říct, že jde o dva projevy vůle, které jsou souhlasné do té míry, že mají stejný cíl. Z toho se obvykle vyvozuje, že jde o smlouvu
sui gexxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxe se na to, co bylo uvedeno v bodu 2.
Výraz "úplný" je v rodinném právu od r. 1998, svým způsobem je sporný, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtentní. Nejde tedy o nic jiného, než že vůle snoubence je skutečná, pravá a zejména vážná. Jinak řečeno, jde tedy o to, že existuje a není jen simulovaná (sxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx. Některé náležitosti sňatku
Zatímco odstavec první je věnován vnitřní stránce sňatku, čili jeho podstatě, ustanovuje se v druhém odstavci o vnější xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Její původ tkví samozřejmě z problému, který měla katolická církev s tajnými obřady; vyřešila jej stanovením povinnosti ohlášek a povinnou přítomnoxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxného důvodu: bylo třeba nějakým způsobem nahradit obřad, který byl celebrován podle pravidel kanonického práva (viz
Codex
Iuris Canonici
a lit. č. 1xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Požadavek přítomnosti svědků má hluboké historické kořeny a je pravdou, že existoval bez ohledu na to, zda se vznik manželství tak či onak evidoval, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx
Související předpisy:
kánon 1119
Codex
Iuris Canonici
Z literatury:
Důvodová zpráva k zákonu o právu rxxxxxxxx x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxzeninám.
Acta
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx Právní praxe, 1998, č. 6.
(Občanský a církevní sňatek)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxesení č. 345 z 18. dubna 2001) předpokládal napříště jen úpravu občanského sňatku s tím, že jen občanský sňatek má mít statusové i jiné právní následky v rxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxé občanským sňatkům postaví na roveň některé sňatky církevní, a to s ohledem na sociální citlivost odlišného státního zásahu do soukromého života osob xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xtatusovými účinky i nadále. Rovněž tak, jak je tomu dosud, navrhuje se, aby sňatečný projev vůle snoubenců mohl být učiněn jen před orgánem církve nebo nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xměně některých zákonů. Státní dozor nad dodržováním zákonných podmínek pro uzavření manželství se u církevních sňatků navrhuje i nadále řešit zachovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxvních dnů prokázat příslušnému matričnímu úřadu uzavření církevního sňatku.
I. Obecně
Dvě formy uzavření manželství se do našeho právního řádu nxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx k závěru, že k návratu došlo spíš omylem. Nutno říct, že cit. zákon vzešel z poslanecké iniciativy slovenských křesťansko-demokratických poslanců. Vx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxjící se o zásadu ochrany nabytých práv a poukazující na nebezpečí zužování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxželství, je právním jednáním, neboť jde o projev či prohlášení vůle, které má právní následky. Zda ale souhlasné projevy osob, které hodlají vstoupit dx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxden druhému, je to zcela zřetelné. Ale v podstatě lze říct, že důležitá je zejména podstata těchto prohlášení snoubenců. Tou je vůle vstoupit do manželsxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxonec výslovně stanoveno v § 659.
II. Občanský sňatek
Občanský čili civilní sňatek lze charakterizovat tím, že snoubenci projevují svou sňatečnou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xe jím orgán veřejné moci. Oddávajícím je pak představitel orgánu veřejné moci.
Kdo je orgánem veřejné moci, který je oprávněn přijmout sňatečné proxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxpisech, popř. v právním předpise nižší právní síly věnovaném speciálně této problematice (§ 658 odst. 1).
Civilní zákoníky samy běžně na žádný předxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxonem zmocněného veřejného úřadu, popř. osoba jím určená.
Veřejnost sňatku naznačuje, že jej nelze uzavřít jinak než ústním prohlášením. Ústní proxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. zmocnění k zastoupení při uzavření manželství podle § 669.
Při civilním sňatku je vyžadována přítomnost úředníka matričního úřadu, zvaného struxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxvá i osoba významná z hlediska zjištění totožnosti snoubenců, neboť právě matrikář projednává se snoubenci budoucí sňatek (provádí tzv. předsňatkovx xxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxí projevení sňatečné vůle před orgánem církve nebo náboženské společnosti.
Podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxboženské společnosti zakládá zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a nábxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvána podle cit. zákona. Druhou podmínkou pak je, že tato registrovaná církev podle § 7 odst. 1 písm. c) cit. zákona obdržela zvláštní právo "konat obřadxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxtní pravidla církevního manželského práva. Kromě toho, ne každá z církví nadaných prve uvedeným zvláštním právem toto zvláštní právo také skutečně vyxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxt je považováno za právo církvi státem jen delegované, takže veškeré úřední úkony (zejména předsňatkové řízení) vykonává orgán státu (matriční úřad)x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xvobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
Z literatury:
Horák: Proč alternativní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxna č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
(Oddávající)
doc. JUDr.
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx)
Z důvodové zprávy:
Tak, jak tomu bylo až dosud, navrhuje se, aby občanský sňatečný obřad mohl provést v podstatě kterýkoli úřad, pokud je to stanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxná církev či náboženská společnost.
I. Obecně
Zatímco zákon o rodině velmi nepřehledně, neuceleně, nepřesně a nestandardně podrobně (§ 3, 4, § 4ax xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxho čili civilního sňatku je oddávajícím orgánem veřejné moci, přesněji orgánem provádějícím sňatečný obřad, ten orgán veřejné moci, o kterém to stanoxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxající při církevním sňatku
Jedná-li se o církevní sňatek, je ponecháno na oddávající oprávněné církvi, koho pověří úlohou oddávat. A to bez ohledu na xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Codex
Iuris Canonici
,
Z literatury:
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Obecné pravidlo sňatečného obřadu (2 až 8)
III. Vznik manželstvx xxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xdpovědět tak, že v okamžiku vyjádření snoubence druhého v pořadí, pokud k němu došlo v přítomnosti oddávajícího a svědků. To zásadně. Vzhledem k tomu, žx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxství i jiným dostatečným prohlášením sňatečné vůle.
I. Obecně
Občanský zákoník nově ustanovuje o tom, co je vlastní podstatou uzavření manželstxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxo sňatku, a to zejména před některými netradičními církvemi, je dáno i pravidlo odchylné, zvláštní.
II. Obecné pravidlo sňatečného obřadu
Zásadnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxa je zaměřena na existenci vůle vstoupit do manželství s druhým snoubencem. Formulace "zda spolu chtějí vstoupit do manželství" je tedy do jisté míry zkxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxa i odpověď mají být shodné, tedy souhlasné, jde o souhlasný projev vůle.
Otázku pokládá osoba jednající za orgán veřejné moci, jde-li o sňatek civilxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxí ustanovení § 658 (srov. komentář k § 658).
xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxnky. V případě mužovy negativní odpovědi by snoubenka nezůstala osamocena (popř. zesměšněna) se svým dříve vysloveným "ano".
V některých případexx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxčanského sňatku je pravidlem, celkem bezvýjimečným, nejde-li o situace nějaké zdravotní indispozice týkající se jazyka (mluvidel) snoubence apod.x xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xočet přislíbení. Takový slib někdy pronášejí snoubenci vůči sobě navzájem, jindy vůči oddávajícímu. Není výjimkou, že oddávající slib či sliby přednxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxem, kdy není přítomen tlumočník.
III. Vznik manželství jiným procesem
Lze připustit, že život přináší i situace zcela neobvyklé, kdy nelze dost doxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, protože snoubenci zcela zjevně - všem přítomným - vůči oddávajícímu projevili svou sňatečnou vůli. Jedinou podmínkou vzniku manželství je pak právě xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí nevzniklo (§ 677).
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxní vlastního příjmení ke společnému příjmení (9 až 13)
Z důvodové zprávy (k § 660 až 662):
Ustanovení jsou věnována prohlášení o příjmení. Navrhuje xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xřeba mít za to, že příjmení popřípadě uváděné na druhém místě je příjmení připojované. Je důležité uvědomit si, že bude-li se po případném rozvodu manžexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xřipojovaného se posléze ukazuje také v souvislosti s osvojením.
Dohodu o rozdílném příjmení mohou manželé kdykoli změnit a dohodnout se na společnxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xozhodl změnit příjmení na příjmení manžela, dojde ze zákona i ke změně příjmení tohoto dítěte.
I. Obecně
Právní úprava zákona o rodině (§ 8 odst. 1) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpůsobem slovesa.)
Jméno a příjmení člověka je určeno při narození, popř. jak jen to je možné (srov. Úmluvu o PD, zákon o matrikách). Je to jeden z prvků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xříjmení člověka změnit. Jinak je možné změnit příjmení jen v souvislosti s osvojením (dalším statusovým zařízením), anebo pak úředním postupem zákonxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxbytné, aby manželé zvolili jedno ze svých příjmení, ženy nebo muže, jiné příjmení nepřichází v úvahu. Přejí-li si manželé přece jen mít v manželství zcexx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxno, že ten manžel, jehož příjmení bude zvoleno za společné, má příjmení složené ze dvou příjmení, ať už jako připojované, nebo jako zdvojené příjmení.
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx
xxo ženu zásadně platí, že její příjmení má přechýlenou podobu mužského příjmení (totiž podle pravidel české mluvnice, § 69 odst. 1 zák. o matrikách). Z toxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxdné, že oba mají příjmení složené ze dvou slov, obdobné platí o příjmení ženy (výše II. 2 a 4).
IV. Připojení vlastního příjmení ke společnému příjmení
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xříjmení za příjmení společné, ale ten z nich, který by svého příjmení takto pozbyl, bude si za příjmení společné připojovat své příjmení dosavadní.
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x 662).
Prohlášení o připojování se vylučuje pro specifickou situaci § 662 odst. 2.
Vzhledem k možnosti využít pro ženu mužský tvar příjmení může dxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxo (což bylo možné zajistit rozhodnutím matričního úřadu již před sňatkem).
Dosavadní příjmení je nutno chápat jako výraz, který není možné vyložit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxí bez přechýlení, přestože § 69 odst. 2 zák. o matrikách by umožňoval změnu i pro dosavadní příjmení manželčino.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
Knapp: Jméno manželů a dětí. Pk, 1960, č. 4.
(Prohlášení o příjmení dětí)
doxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx
III. Pozdější změna v případě volby různých příjmení (7, 8)
Z důvodové zprávy:
viz u § 660
I. Obecně
Rovněž toto ustanovení, obdobně jako § 660, sx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx x xxvním odstavci jde o repliku § 8 odst. 2 zák. o rodině, druhý odstavec obsahuje nové pravidlo.
II. Různá příjmení snoubenců a příjmení jejich společnýcx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxch, zda, popř. kdy rodiče společných dětí uzavřou manželství, popř. jaká prohlášení při této příležitosti učiní.
Základním pravidlem je zdejší prxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxré v případě prohlášení o společném příjmení není potřebné), totiž prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxí, že toto příjmení bude prohlášeno v mužském i ženském tvaru.
Za tohoto stavu není vyloučeno, aby pro děti bylo zvoleno příjmení složené ze dvou slovx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxx. 3 zák. o matrikách je třeba mít za
kogentní
, resp. všechna ustanovení zákona o matrikách je třeba mít za
kogentní
, a tudíž jejich extenzivní výklad nexxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu změnu v tomto směru lze provést až při narození dotyčného dítěte.
III. Pozdější změna v případě volby různých příjmení
V případě, že manželé při sňxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxavu výslovným ustanovením občanského zákoníku (a předpokládá to adekvátní právní odezvu v zákoně o matrikách) -, aby manželé kdykoli později (za trvxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxri
zodpovědět záporně, neboť nejde o to, že by manželé o něco žádali správní orgán a ten by rozhodoval. Jde o prohlášení vůči správnímu orgánu.
Souvixxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx připojované)
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx připojování příjmení (5, 6)
Z důvodové zprávy:
viz u § 660
I. Obecně
Obdobné ustanovení v zákoně o rodině nalézt nelze. Důvodem zakotvení těchxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxladem statusová pravidla dovodit nelze).
II. Pořádek připojování příjmení
První odstavec dává připojování příjmení určitý řád, který právě tatx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoho z manželů, a tento manžel již má příjmení složené ze dvou slov, je možné zvolit pro připojení jen jedno z nich, a to příjmení, které je uvedeno na prvním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xakto založeno při sňatečném obřadu rodičů snoubence.
Zavedení tohoto řádu vede rozvedené manžele k tomu, aby v případě, že nesli takové dvojslovné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Odstavec druhý omezuje možnost připojování dosavadního příjmení manžela, jehož příjmení nebylo zvoleno za společné (manželské) příjmení, pro příxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xříjmení připojeno, a tuto volbu při sňatečném obřadu prohlásili.
Nedostatek takového ustanovení nutně vedl ke značné rozkolísanosti praxe, kdy vxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxnání s cizími právními úpravami příjmení manželů.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxla
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Sňateční místo občanského sňatku (3 až 5)
III. Sňateční místo církevního sňatku (6)
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxidelně (místo obvyklé), anebo i výjimečné (kupř. nad i pod povrchem zemským), ale vždy toto místo určuje ten úřad, před kterým skutečně bude sňatečný obxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (zvláštní přání, pokud jde o vhodné místo obřadu) má být pro úřad relevantním zřetelem.
Naproti tomu, jde-li o sňatek církevní, je třeba při volbě sňxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx předmětem § 4 odst. 4 a § 4a odst. 2 zák. o rodině. Nejde ale o změnu toliko formulační. Jedná se o zásadní obsahovou proměnu přístupu k řešení sňatečného mxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx Sňateční místo občanského sňatku
Zásadně má ke sňatečnému obřadu dojít v místě, které je k takovým obřadům příslušným orgánem veřejné moci určeno. Txxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxčí oddávající veřejný orgán. Při takovém určení je povinen přihlížet či přihlédnout (srov. výraz "přihlíží") k vůli snoubenců, kterou vůči orgánu proxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nicméně je to právě tento orgán, kdo o věci rozhodne tak říkajíc s konečnou platností. Shledá-li tedy, že snoubenci si přejí být oddáni na místě krajně nexxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxního sňatku
V případě církevního sňatku je volba ponechána na celebrující oprávněné církvi. Je tedy jen její věcí, do jaké míry vyhoví zvláštní vůli sxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Codex
Iuris Canonici
Z literatury:
viz u § 658
(Žádost o prxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x)
III. Osvědčení - prokázání sňatečné způsobilosti (8 až 12)
IV. Prominutí povinnosti osvědčit sňatečnou způsobilost (13 až 16)
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xahajuje správní řízení (návrh také výrazu "žádost" nepoužívá); jde však o to, že musí být určeny alespoň doba a místo sňatečného obřadu určitých osob, cxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxu úřadu potřebné doklady. Bližší předpisy k tomuto ustanovení obsahuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisexxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky) je možnost prominout předložení některých stanovených dokladů. O těchto otázkách rovněž ustanovuje zvláštní, tj. matriční zákon.
I. Obxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxoubenců a zjistit, zda jsou právně způsobilí manželství uzavřít. Potřeba takového řízení předcházejícího samotnému sňatečnímu obřadu je samozřejmxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xývá řešena v závislosti především na řešení otázky obligatornosti té či oné sňatečné formy, resp. na její fakultativnosti, a rovněž na tom, jaké církve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxed příslušným orgánem veřejné moci vztažena na všechny snoubence (když po r. 1991 docházelo tu a tam k jistým pochybením, která mohou být snadno právě v pxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxdu na to, zda hodlá uzavřít sňatek občanský nebo církevní, je povinen požádat o provedení sňatečného obřadu. Žádost se předkládá příslušnému orgánu vexxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxno (srov. také § 13 zák. o matrikách a také zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém). Tímto orgánem je místně příslušný matriční úřad.
V xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxhledem k tomu, že jde o žádost o provedení sňatečného obřadu, je třeba v případě, že je uvažován sňatek občanský, dohodnout také otázku místa a času konánx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxe.
Mezi skutečnostmi, které snoubenci v žádosti uvádějí a které zároveň musejí dosvědčit, jsou i takové, z nichž se dovodí, že v daném případě ne-exixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxní sňatečné způsobilosti, splnění základních požadavků stanovených zákonem pro uzavření manželství (§ 666 odst. 1).
V případě, že má dojít k občanxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx
x
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxdovat sňatek církevní, vydá matriční orgán poté, co shledá, že snoubenci splňují všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství (předexxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxoddavkové řízení.
Osvědčení posléze snoubenci předloží tomu oddávajícímu, který má celebrovat církevní sňatek. Osvědčení je conditio
sine qua nxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxci může - je to věcí jeho uvážení - prominout předložení dokladů stanovených v zákoně o matrikách (srov. výše). Může tak učinit jen tehdy, je-li opatřenx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxtrikách (srov. výše) lze dovodit, že doklady, jejichž předložení může matriční orgán prominout, jsou doklady osvědčující sňatečnou způsobilost. Nxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobem. Na nedostatek prokázání totožnosti snoubence by bylo nutné vztáhnout sankci § 677.
Ustanovení o možnosti prominout předložení stanovenxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxy:
Kučera: K dokladu o právní způsobilosti cizince k uzavření manželství. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Haderka: Oddavky, nxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Prohlášení předcházející sňatečnému projevu vůle (4)
Z důvodové zprávxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnnost snoubenců uvést, že jim nejsou známy překážky manželství, a naopak že jim je znám zdravotní stav (druhého z nich) a že zvážili uspořádání budoucícx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxojevu vůle, totiž k projevu vůle o vstupu do manželství. Proto se také napříště nebude mluvit o prohlášeních, ani o projevech vůle. Takové tvrzení také nxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx novotou je, že se výslovně stanoví povinnost snoubenců učinit tzv. vedlejší prohlášení předtím, než učiní sňatečný projev vůle.
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlejší prohlášení v písemné formě jsou součástí žádosti o provedení sňatečného obřadu, takže je pak možné, aby prohlášení nebylo při obřadu pronášeno sxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxům pokládat rozhodné otázky).
II. Prohlášení předcházející sňatečnému projevu vůle
Občanský zákoník se obsahově nijak neodchyluje od cit. ustxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxjí svůj zdravotní stav a že zvážili hmotné otázky svého budoucího soužití. Je ovšem třeba konstatovat, že nedostatek těchto prohlášení, anebo jejich nxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xteré by bránily uzavřít manželství, se zdá být do jisté míry zbytečné (ostatně, říkává se, že toto prohlášení má nahradit tradiční ohlášky), neboť to, žx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxý důkaz neexistence překážky už jen z prostého logického důvodu, že negativní důkaz je obtížný, ba nemožný, a k hledanému zjištění je třeba dospět nepříxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxnými doklady).
b)
Prohlášení o vzájemné znalosti zdravotního stavu má především preventivní charakter pro samotné snoubence. Není výjimečné, žx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxžení, známá neplodnost atp. vedoucí k rozvratu soužití manželů).
c)
Prohlášení snoubenců o tom, že oba zvážili uspořádání budoucích majetkových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxém srovnání je bílou vránou. Míněno jistě dobře - jako poslední možnost zvážit nadcházející situaci -, míjí se zakotvení tohoto prohlášení účinkem u naxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx i jako "nutné zlo".
Související ustanovení:
Související xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxnová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Osvědčení o sňatečné způsobilosti (2 až 5)
III. Zvláštní povinnost oddávajícího po sňatku (6, 7x
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxiční úřad v obvodu, v němž má být uzavřen církevní sňatek, má vydat osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželstxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxložit oddávajícímu dříve, než přistoupí ke sňatečnému obřadu. V tuto chvíli nesmí být dotyčné prohlášení starší než šest měsíců.
Dále se pak uvádí, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu úřadu, tj. zase matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.
I. Obecně
Zdejší ustanovení se týká výhradně církevního sňatku. Obsaxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxniklo manželství.
II. Osvědčení o sňatečné způsobilosti
Podle § 664 je třeba, aby orgán veřejné moci, který provádí předoddavkové řízení, uzavřxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
Mezi xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxi měsíců ztrácí osvědčení právní význam (právní účinky).
Toto osvědčení musejí snoubenci předložit oddávajícímu předtím, než ten přistoupí ke sňxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxědčení bylo předloženo oddávajícímu. Vzhledem k dikci "musí snoubenci nejprve předložit" lze dovodit, že nepředložení je pouze formálním, procedurxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxu, má oddávající podle druhého odstavce zvláštní povinnost (formulovanou shodně s prve cit. ustanovením zákona o rodině.), totiž do tří dnů od obřadu dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxx x xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx x § 21 odst. 2 vyhlášky 207/2001.
Dotyčný protokol je třeba doručit tomu matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xhrožení života snoubence)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 4)
II. xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxtuace, kdy je život člověka přímo ohrožen, a přeje si - spolu se svým partnerem - aby s ním byl ještě před svou případnou smrtí oddán. Nelze vyloučit ani sitxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxupky se týkají jak pravidel o místní příslušnosti celebrujícího orgánu, tak pravidel o žádosti a dokladech, které se jinak požadují, nikoli však pravixxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxu k manželství (viz výše), jež požaduje předchozí zveřejnění uvažovaného sňatku). Nadto je ve zcela výjimečné situaci některým osobám civilním i vojexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx).
I. Obecně
Sňatek v ohrožení života (
matrimonium
in extremis
temporibus, jindy také
matrimonium
in articulo mortis
) je prastaré klasické prxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obryse parafrázuje § 4 odst. 5, § 4a odst. 3 a § 7 zák. o rodině.
Takový sňatek se vyznačuje všemi možnými úlevami, a to jak pokud jde o orgán, který může sxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdě v případě, je-li v takové situaci uzavírán církevní sňatek (a budiž řečeno, že např. církev římskokatolická má zde značně minimalizované požadavky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxek
in extremis
vůbec nepřicházel v úvahu.
Bude zřejmě toliko - kromě orgánu v patřičné působnosti (orgánu veřejné moci) a sňatečného projevu vůle - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxu, která může totožnost osvědčit).
II. Sňatek na území České republiky
K občanskému sňatku
in extremis
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xe nutně nemusí jít ani o místně příslušný orgán veřejné moci, ale ani o orgán veřejné moci, který vede matriky. Takovým orgánem tedy může být každý obecní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx.
Pro církevní sňatek
in extremis
platí obdobně totéž: podmínkou je ovšem to, aby se jednalo o církev oprávněnou podle českého práva (§ 657 odst. 2), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxšem pravomoc našich orgánů veřejné moci nesahá. Přesto je možné, aby v ohrožení života náš občan výjimečně před naším občanem, resp. občanem Českou repxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxoj. Nicméně, ve srovnání s § 7 odst. 2 zák. o rodině, byl rozšířen okruh snoubenců, kteří mohou být dále uvedenými osobami oddáni. Sňatečný obřad může proxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxními občany,
b)
velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku České republiky, a to bez ohledu na to, zda snoubenci jsou anebo nejsou našimi státnxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xeské republiky.
Protokol o uzavření manželství se ve zdejším případě postupuje zvláštní matrice vedené pro tyto případy Úřadem městské části Bxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx x xxxxxxxxstech (3, 4)
Z důvodové zprávy:
Sňatek, totiž občanský, lze celebrovat v cizině rovněž před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České repuxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxců.
I. Obecně
Zásadně se předpokládá, že státní občan České republiky, který bude chtít být oddán v zahraničí, uzavře manželství před tamním orgánxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xepubliky ale má v zahraničí na vybranou - kromě místního úřadu nebo církve může svůj sňatečný projev vůle učinit i před diplomatickou misí nebo konzulárxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxupce diplomatické mise nebo konzulárního úřadu je takto další osobou, která kromě osob výslovně uvedených v § 667 může přijmout sňatečný projev vůle v xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxsp. úřadem. V tomto ohledu mají tyto úřady stejné postavení jako obecní úřad na území České republiky.
II. V podrobnostech
Oprávnění oddávat mají zxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xrgánem v cizině představovalo zásah do suverenity cizího státu.
Uzavírá-li státní občan České republiky sňatek před cizím pověřeným orgánem (ať cxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx matriční úřad místa pobytu našeho občana.
Související xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxz u § 658
(Zastoupení při sňatku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Zákonné podxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu tradiční možnosti uzavření manželství zmocněncem, a to ve standardní podobě, tj. s omezením na jediného snoubence a s přivolením vyššího úřadux x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé důvody nemohou tento stěžejní princip mezilidských vztahů daný ústavním pořádkem potlačit.
I. Obecně
Zásadní pravidlo stanoví, že ten, kdo hodxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxdičně připouští z tohoto pravidla výjimka pro rozličné závažné důvody.
Rovněž § 9 zák. o rodině umožňoval, aby prohlášení jednoho ze snoubenců učixxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxství!
Sic!
) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xákonné podmínky zastoupení snoubence
Vzhledem k tomu, že právem licencované zastoupení při sňatečném projevu má být využito opravdu výjimečně, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
vůči krajskému úřadu,
-
v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno,
-
kladné rozhodnutí krajského úřadu,
-
plná moc, která licenxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxvody". Mezi takové důvody se obvykle řadí nepřítomnost snoubence v místě sňatečného obřadu. Samozřejmě nemůže jít o nepřítomnost jakoukoli, ale takoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxubence, která by vylučovala prohlásit sňatečnou vůli, protože v takovém případě by snoubenec nejspíš nebyl schopen projevit svou vůli, ani pokud jde o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe jeho těla a ten zároveň si nepřeje, ať již z jakéhokoli důvodu, aby ke sňatečnému obřadu došlo právě v přítomnosti takto tělesně postiženého člověka.
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, k tomu srov. dále.
Žádost je adresována krajskému úřadu, popř. Magistrátu hlavního města Prahy. Místně příslušným je ten úřad, v jehož obvodu má doxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně pro plnou moc, ale zvlášť zde musejí být uvedeny především údaje osvědčující totožnost snoubenců a zmocněnce, a to takovým způsobem, aby rozhodujícx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Mezi ně patří právě ty skutečnosti, z nichž krajský úřad dovodí, zda důvody pro sňatek v zastoupení jsou skutečně důležité.
Přímo v plné moci musí být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx obsah prohlášení, která jinak snoubenci činí při sňatečném obřadu a která jsou stanovena v § 665 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Na plnou moc xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx třeba dovodit, že se rozumí podpisy všech tří zúčastněných osob, tedy obou snoubenců a zmocněnce (i když to, na čem je třeba bezvýhradně trvat, je toliko xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxi
Stejně jako každá jiná plná moc, může být i plná moc ke sňatečnému projevu odvolána. Odstavec třetí ustanovuje zvlášť o tom, jak je to s účinky takovéhx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxý projev vůle. V tomto ohledu tedy není rozhodné, že třeba zmocněnec už vůli prohlásil: důležité je jen to, zda ji ještě neprohlásil druhý snoubenec, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxž rozvodem.
Plná moc může stejně jako zastoupení zaniknout i jiným způsobem, avšak je třeba vždy uvažovat s ohledem na předmětnou statusovou záležixxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x literatury:
viz u § 658
(Vztah občanského a církevního sňatku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xavrhuje se zachovat současnou právní úpravu.
I. Obecně
Ve všech zemích, kde existuje
fakultativní
církevní sňatek, popř.
obligatorní
sňatek cxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Zdejší ustanovení je u nás tak říkajíc tradiční, protože v době zavedení obligatorního civilního sňatku bylo třeba řešit otázku významu sňatku církevxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxl zakotven
fakultativní
obřad, bylo třeba vyřešit otázku vzájemného vztahu civilního a církevního obřadu. Dnešní ustanovení doslova opakuje § 10 záxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxotvrzující" manželství dotyčného muže a ženy, nemůže mít právní význam. Zákon proto v takovém případě správně používá výrazu "náboženské obřady".
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxtků uzavřených v cizině, a to bez ohledu na to, zda v té či oné formě, se pravidelně objevuje přání "uspořádat svatbu" také v České republice (důvody jsou oxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe muž a žena jsou již manžely, takže rozdílem - kromě účinků - je jen to, že oddávající nevyžaduje osvědčení o sňatečné způsobilosti a protokol o "uzavřenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxovými důsledky.)
III. Předchozí uzavření církevního sňatku
Pokud je nejprve uzavřeno manželství církevní formou, je vyloučena jakákoli podobax x xx xxx
xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx "prohlašovat": civilní obřady neexistují.
To platí i v případě, že manželství bylo církevní formou uzavřeno v cizině. V takovém případě ale často - x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 658
Způsobilost uzavřít manželství
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
Jexxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxkonná překážka". Tou se rozumí s jistou odchylkou to, co dříve představovala impedimenta matrimonii. Zákonnými překážkami jsou nedostatek věku, nedxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xéče a pěstounství.
Závady ve sňatečném projevu vůle nejsou zákonnými překážkami. Zákonnou překážkou není ani flagrantní porušení zákonných ustaxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy manželství (impedimenta matrimonii). Impedimenta (doslova: překážky, zábrany) představují okolnosti, které mají zásadní vliv na bezvadnost manxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákon o rodině neobsahoval.)
Důvodem použití výrazu "způsobilost uzavření manželství" je jednak snaha označit snoubence (jednoho nebo oba), poxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxk nad šestnáct let), jednak potřeba opatřit stručné pojmenování (ostatně v zákonících xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxho (matričního) úřadu vydávaného v listinné formě v podobě tzv. osvědčení nebo vysvědčení.
Související ustanovení:
Souvisejícx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Nezletilý, který není plně svéprávný (3 až 10)
III. Povolení uzavřít manxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxat osobu, která dovršila věku šestnácti let. V souvislosti s možností přiznat plnou svéprávnost člověku před dovršením osmnácti let i z jiných důvodů, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxě nesplnění kumulativní podmínky, a to nezletilosti a zároveň nedosažení plné svéprávnosti.
I. Obecně
Jako první překážka je uveden nedostatek vxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxledu byla tato otázka řešena nejrůznějšími způsoby. Sňatečný věk byl zejména ve středověku opravdu nízký, jsou dobře známy sňatky i sedmiletých dětí (xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxletilý, který není plně svéprávný
O nezletilých zásadně platí, že plně svéprávní nejsou. Manželství nemůže uzavřít osoba nezletilá, která není plnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxa (roz. uzavřením manželství).
Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Okamžikem nabytí zletilosti se člověk stane plně svéprávným xx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxu povahou přiměřená rozumové a volní vyspělosti věkově příbuzných nezletilých (§ 31). Sňatečné prohlášení je ale právní jednání statusové povahy, prxxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxdnak přiznáním svéprávnosti podle § 37, jednak uzavřením manželství (§ 30 odst. 2). V obou případech je nezbytné, aby člověk dosáhl alespoň šestnácti lxx xxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), nemůže manželství uzavřít. Je mu zakázáno manželství uzavřít. Pokud by ke sňatečnému projevu přistoupil a manželství uzavřel přes existující zákax xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvci druhém) takové manželství vadné a soud je může na návrh kterékoli osoby, která prokáže právní zájem na takovém prohlášení, prohlásit za neplatné (§ xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxášení manželství za neplatné již dojít nemůže (§ 682). Tuto nápravu označujeme za konvalidaci (popř. konvalidaci manželství).
Manželství takto vxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx bylo již dříve zahájeno řízení o neplatnosti manželství (dítě se má pak narodit živé). Zdejší ustanovení je koncipováno nově, a to ve srovnání s celou naxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xozhodnout o návrhu na povolení uzavřít manželství, důležitým důvodem je standardně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxat.
I uzavřením manželství, které je vadné, takže je lze prohlásit za neplatné, nabývá nezletilý svéprávnost, neboť § 30 odst. 2 žádnou výjimku, poxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxz. před dosažením zletilosti), nabytá svéprávnost se neztrácí (§ 30 odst. 2 věta druhá).
III. Povolení uzavřít manželství před nabytím plné svépráxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxící hranici pro vstup do manželství je dána velmi úzce, dokonce dvojnásobným mantinelem.
Především soud může (v žádném případě nemusí!) povolit nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xamozřejmě eliminován.) Bude otázkou praxe, co takovým výjimečným případem bude. Nepochybně nebude totiž možné jednu a tutéž skutečnost využít pro řexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxá právě o ten případ, kdy soud může ve prospěch budoucího manželského soužití (budoucí rodiny) využít možnosti dané zákonem.
Další podmínkou je exixxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxví snoubenky. Není ani nutné připomínat, že recentně se tato okolnost prakticky přestává objevovat.
Sic!
Postačí-li pro povolení uzavřít manželxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxbení někoho, komu je familiaristika i pouhá logika zcela cizí).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxžením věku 16 let, soudy nezletilého navrhovatele ve smyslu ustanovení § 5 o. s. ř. a § 13 odst. 1 zák. o rodině poučují a vedou k tomu, aby návrh vzal zpět; xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx x xxkterým otázkám řízení a rozhodování o povolení k uzavření manželství nezletilcům. Socialistické súdnictvo, 1978, č. 10.
Haderka: Oddavky, nulitx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Omezení svéprávnosti v oblasti manželství (3 až 6)
Z důvodové zprávy:
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx omezení, nikoli na stav, který jako duševní porucha brání uzavření manželství.
I. Obecně
Zákon o rodině pojímal otázku duševní nezpůsobilosti (xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx r. 1998. Duševní nezpůsobilost ve vztahu ke sňatku, resp. manželství byla rozlišována podle míry omezení i podle toho, zda již k zásahu do způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxném případě jedná, zda se totiž - kromě obvyklých majetkových otázek - vztahuje i na věci osobní, statusové, popř. zda se konkrétně vyslovuje (také) práxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxtliže je svéprávnost člověka omezena (i) pro oblast manželství, člověk nemůže manželství uzavřít. V případě, že v rozhodnutí je zcela obecně uvedeno oxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xe trpí-li manželství právě tímto nedostatkem, když nepřichází v úvahu apriorní sanace rozhodnutím soudu, je třeba, aby se některý z manželů neplatnosxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xákonného textu dovozované závěry, nelze v tomto případě použít.
Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno osobou, jejíž svépráxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxx x.
Zákonodárce opět ponechal nevyřešenou otázku momentální psychické nedostatečnosti při sňatku a její případné negativní následky. Tak jako dříxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxdíl od právní úpravy v zák. č. 40/1964 Sb., která svým řešením podob neplatnosti zakládala v tomto případě absolutní neplatnost. I se zřetelem k tomu, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxtavovaná jiným manželstvím (3, 4)
III. Překážka představovaná jiným statusovým svazkem (5 až 7)
Z důvodové zprávy:
Návrh vychází z dosavadní práxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxrství, uzavřeného v zahraničí. Tím je např. občanský pakt solidarity (Pacte civile de solidarité, PACS), který je formou partnerského svazku ve Francxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxxx
Křesťansko-židovská tradice, pro evropské právo rozhodná, je striktně monogamní. Monogamie spolu s "nepříbuzností" byly vždy základními zásadamx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxvány, a bez ohledu na to, v jakém státě k založení takového svazku došlo. Rozhodné je jen to, že takový svazek má statusovou povahu, tj. že pokud jde o jeho pxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxavuje především jiné trvající manželství. Překážku tvoří i manželství, které trpí nějakou vadou, pro kterou může případně být prohlášeno za neplatnéx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxželství žádný vliv, vadou bude trpět právě jen druhé manželství v pořadí. Zánikem dříve uzavřeného manželství odpadne vada, kterou "druhé manželstvíx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o konvalidaci v obvyklém smyslu: jde o zhojení, odstranění vady.
Manželství, které trpí touto vadou, lze prohlásit za neplatné i po jeho zániku, bez xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxtavovaná jiným statusovým svazkem
Překážku manželství xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxeba jen znovu zopakovat, že takové manželství je sice vadné a lze je prohlásit za neplatné i bez návrhu, a to i po jeho zániku, není však neplatné.
Vzhlexxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtují i označení jiná. Proto občanský zákoník mluví o "obdobném svazku uzavřeném v zahraničí".
Je možné klást otázku (přesto, že v důvodové zprávě sx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xe ten, kdo pakt solidarity uzavřel, může uzavřít manželství (když předtím má povinnost víceméně jen informační vůči svému partnerovi).
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxtury:
Haderka: Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
Zuklínová: Uzavření manžxxxxxxx xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
II. Předci a potomci (3)
III. Sourozenci (4)
IV. Poměr založený osvojením (5, 6)
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxovat dosavadní právní úpravu. Nicméně, jak pro zdejší ustanovení, tak i pro ustanovení následující se navrhuje neuvádět zřejmě zbytečná slova "pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxmu vztah poručence a poručníka, jakož i vztah osoby, které bylo dítě svěřeno do péče, resp. pěstouna a svěřeného dítěte, resp. schovance zaniká nabytím xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxad uzavření manželství.
Právní příbuzenství neruší přirozené příbuzenství do té míry, že by otevíralo možnost uzavření manželství mezi biologicxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xpolu s překážkou dalšího trvajícího manželství základní dvojicí impediment, když právě zmíněné příbuzenství je na rozdíl od trvajícího jiného statuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxobí, tj. po roce 1950, ale ve většině ostatních právních úprav, tj. zahraničních, je standardem širší okruh zakázaného příbuzenského poměru. Nedispexxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, eugenické), nikoli morální nebo náboženské, je zákaz třetího stupně zásadní otázkou. Ostatně, lékařská věda se v tomto ohledu vyslovuje jednoznačnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxejí samozřejmě jen prvo- a druhostupňoví příbuzní přímé linie (§ 772, 773).
III. Sourozenci
Ani sourozenci nesmějí spolu uzavřít manželství. Co pxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxojením
Zákaz platí i pro osoby, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. Nadbytečnost tohoto textu je zřejmá při pohledu na § 771. Pravdou je, že z přexxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxly jen proto, že podle ustanovení tohoto zákona osvojením nevznikalo příbuzenství tak, jak je tomu dnes.
xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxé (dodatečné) určení otcovství
Vada manželství může vzniknout i následně, totiž v okamžiku, kdy otcovství k jednomu z manželů bude určeno takovým zpxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx než poměr manželský (který není příbuzenstvím, ale právě jen manželstvím!), manželství bude tedy napříště trpět vadou, pro kterou může být za neplatnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxobí zpětně ke dni narození, takže manželství se považuje za vadné rovněž
ab initio
.
IV. Prohlášení manželství za neplatné po zániku manželství
Takx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i bez návrhu (§ 685).
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxx:
I. Obecně (1, 2)
II. Osoby závislé (3 až 5)
Z důvodové zprávy:
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxchovance) (srov. i důvodovou zprávu k předchozímu ustanovení).
I. Obecně
Dříve neznámé ustanovení má vyjádřit či podtrhnout záměr zajistit dostxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na osobě druhé.
Toto
impedimentum
lze ovšem uvažovat jen pro velmi krátké životní období, a toliko tehdy, nebyl-li nezletilý emancipován (§ 37): jxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xlastní, končí (zanikají).
II. Osoby závislé
Osoby, mezi kterými bylo založeno poručenství nebo pěstounství, jakož i dítě a osoba, které bylo dítě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxm, tj. rozhodnutím soudu, byla tato závislost zrušena, zmíněný právní poměr odstraněn, a dotyčné osoby mohou spolu bezvadně uzavřít manželství.
Pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx svéprávný a má rodičovskou odpovědnost (§ 928). V okamžiku, kdy se dítěti tato ochrana přestane dostávat, stane se (de lege) jeho poručníkem OSPOD jako xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxčníka - fyzické osoby a poté, co nezletilý dovrší šestnácti let, nastává skutková situace, pro kterou zákon stanoví zákaz uzavření manželství.
Nenxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxž se dítě nachází - některé ze dvou forem individuální náhradní péče, tj. pěstounské péče nebo svěření dítěte do péče jiné osoby (roz. odlišné od rodiče nxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxší šestnácti let, nastává skutková situace, pro kterou zákon stanoví zákaz uzavření manželství.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxchaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 4)
II. Skutečnosti rozhodné pro vznik manželství (5 až 15)
III. Skutečnosti rozhodnx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x důvodové zprávy:
Je nepochybné, že institut zdánlivého manželství vyžaduje nejen novou právní úpravu, ale veskrze odlišné pojetí. Náš dosavadní pxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxnovení § 677 až 679 jsou věnována úpravě zdánlivého manželství.
Zdánlivým manželstvím (v § 17a zák. o rodině se mluvilo o "neexistenci manželstvíxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxtens nebo
non matrimonium
. Teorie také zná označení "
putativní
" čili "domnělé" manželství.
Výraz "zdánlivý" navozuje, že to jednání, které se jevxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xebude mít právní následky jako právní jednání (tj. nezpůsobí vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinností).
Na rozdíl od § 554, kde se stanoví, že ke zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xesp. náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxství
I když náležitostí sňatku je celá řada, a přitom se rozlišují náležitosti osob (snoubenců), náležitosti sňatečného projevu vůle a náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxnželství vzniklo, existovalo a trvalo, nutné bezvýhradně trvat. Jinými slovy řečeno: jsou to takové náležitosti, bez jejichž naplnění by došlo k naruxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxků, které jsou sankcionovány zdánlivostí, je konkretizováno stanovením povahy náležitostí, které mohou být popř. vadou negativně dotčeny. Prvně uvxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxé hodlají uzavřít manželství. Výslovně se mluví o osobách, "které hodlaly uzavřít manželství", nikoli o "snoubencích" proto, že o žádné snoubence v přxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx osoby stejného pohlaví, ale také půjde o případ, kdy manželství hodlá uzavřít osoba mladší šestnácti let. V prvním případě je třeba se opřít o obsah § 656 xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxob, které hodlaly uzavřít manželství (nikoli závada v plné moci sama o sobě), by mohl být shledán důvodem pro závěr, že manželství nevzniklo, že je totiž xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxtek svobody způsobený užitím násilí nebo vyhrožováním násilí nelze vzhledem ke zvláštnímu § 684 za zásadní závadu vedoucí ke zdánlivosti manželství xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxá jako danost, pravost a zejména vážnost.
Pokud jde o to, že sňatečný projev vůle je daný a pravý, je třeba vyjít z obsahu § 659. Sňatečný obřad nemusí nuxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ale navenek zřetelné, neboli zvenčí pozorovatelné, že snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli. Pokud ke zřejmému prohlášení sňatečné vůle nedošlxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxkutečnil, ale nedostává se vůle manželsky žít. Je to vůle jen uzavřít manželství, a způsobit tak následky nějak výhodné. Něco umožňující, usnadňujícíx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxn "pro oko", pro přítomného oddávajícího nebo i matrikáře, event. pro veřejnost. Obřad může proběhnout, ke vzniku manželství ale takto nedojde.
Třxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxlovně v odstavci druhém. Takto zbývá zmínit ještě náležitost obřadu, spočívající v osobě oddávajícího a v úřadu, vůči němuž je sňatečné prohlášení činxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxn, který je nadán dostatečnou pravomocí oddávat a potřebnou působností oddávat. Slovy veřejného práva řečeno, musí jít o takový orgán veřejné moci, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxěnné a akceptované již dlouhou dobu.
III. Skutečnosti rozhodné pro vznik manželství, které mělo být založeno církevním sňatkem
V případě církevnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxdle § 677 odst. 1 se jedná o církev nebo náboženskou společnost, která je oprávněna oddávat na základě zvláštního právního předpisu. Tím je zákon č. 3/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxním území vykonávat náboženské obřady a úkony dvacet jedna církví a náboženských společností, tzv. registrovaných církví. Některé z nich, totiž ty, kxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxed církví neoprávněnou (tj. takovou, která nesplňuje ani jednu nebo aspoň jednu z prve řečených podmínek), manželství nevznikne. Srov. komentář k § 65xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxí osvědčení o způsobilosti uzavřít manželství čili osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství. Toto osvěxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxsíců od vydání tohoto osvědčení. Blíže k tomu srov. komentář k § 666. Nebylo-li potřebné osvědčení vydáno (otázka jeho předkládání je náležitostí vzhlxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxmusí být xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxžné dosáhnout toho, aby v přímém ohrožení života snoubence mohli snoubenci svou sňatečnou vůli prohlásit před představitelem církve. Zbavení povinnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx který má zákon o matrikách na mysli.
IV. Právní určení nedostatků potřebných nezbytných náležitostí
Vzhledem k tomu, že dikce zákona spojuje negxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxtenci manželství (§ 678). Proto v případě, že k takovému rozhodnutí dojde, má nutně toliko
deklaratorní
povahu.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
Z literatury:
Radvanová, Smolík: "Fingované manželství" v českém právu - pozxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxderka: Oddavky, nulity a neexistence manželství od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 6.
Králíčková: Právní aspekty spekulatxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxejšího ustanovení je jednoznačné pravidlo stanovící, že určení pouhé zdánlivosti manželství nevyžaduje návrh ať už kterékoli osoby. Soudu bude tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
(Nezbyxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxré se ne-manželům narodilo (4, 5)
III. Řešení majetkových povinností a práv ne-manželů (6 až 10)
Z důvodové zprávy:
Toto ustanovení jsme v našem prxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoli statusových).
I. Obecně
Dosavadní právní předpisy nestanovily o onom zvláštním jevu, kdy něco, ač se to jevilo jako sňatek, a pak nastalo něco, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxvní následky. Potud zde celkem žádný problém není.
Otázky začnou vznikat v okamžiku, kdy osoby, které se zdály být manžely, něco spolu nabudou, něco xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxvně jednoznačně zodpověditelné.
II. Řešení otcovství k dítěti, které se ne-manželům narodilo
Není-li najisto - tj. statusovým rozhodnutím soudx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxěma rodiči, je třeba, aby takovému matričnímu zápisu, pokud jde o otcovství muže, byly zpětně odňaty právní účinky. Je třeba, aby bylo znovu určeno otcoxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxbnosti této vůle stanoví zákon, že otcovství určí soud. Příkaz soudu rozhodnout je stanoven zejména v souvislosti s druhým příkazem, že totiž v jediném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dítě počali, ale ještě se nenarodilo, bude třeba vyčkat (poté, co bylo určeno, že manželství nevzniklo) narození dítěte a poté postupovat podle zákonnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx založit žádná společná práva, ani na sebe společně vzít závazky tak, aby vznikly poměry obdobné poměrům, které se např. ve vadném manželství, které můžx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxstupovat jinak než způsobem obvyklým při rozvodu manželství (§ 686). Ke každé povinnosti (dluhu) a ke každému právu je třeba přistupovat individuálně xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxtnictví se stejnými podíly, jindy budou podíly různě velké. V jiném případě bude možné dovodit, že právo náleží jen jedné ze zúčastněných osob atd. atp. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxdůvodném obohacení.
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xíru každého z nich, a to na dobrou víru nejen vůči právnímu jednání, které založilo majetkovou povinnost nebo majetkové právo, ale i na dobrou víru při onxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xřihlédnout také k zájmům třetích osob, v první řadě dárců, auktorů i sukcesorů, klientů, věřitelů atd. Připomeňme, že není možné využít ochranných ustxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
Oddíl 2
Neplatnost manželství
(Následek uzaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxelství (2 až 9)
III. Překážka omezení svéprávnosti v oblasti manželství (10 až 12)
Z důvodové zprávy:
Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxplatné může podat každý, kdo na tom má právní zájem.
I. Obecně
Vzhledem k tomu, že základní vadou manželství je přestoupení některého impedimenta mxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxí o neplatnosti manželství
Jestliže manželství bylo uzavřeno přesto, že mu bránila zákonná překážka, rozhodne soud o jeho neplatnosti. Zásadní podxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx překážka dalšího osobního statusového svazku (§ 674) a překážka vzájemného příbuzenství manželů v zakázané linii, popř. zakázaném stupni (§ 675). V txxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xx zahájení řízení ovšem může podat jen osoba, která má na určení neplatnosti právní zájem. Tuto otázku posoudí soud obvyklým způsobem. Nejde ovšem o "nalxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xájem případných dědiců, ale také o zájem sourozenců, rodičů, dětí atd.
Právní zájem na určení neplatnosti manželství může mít i stát vzhledem k tomux xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xeplatnosti manželství je rozhodnutím
konstitutivní
povahy, které má vzhledem k obsahu § 681 účinky
ex tunc
, totiž ke dni uzavření manželství.
Maxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xa případy, kdy manželství navzdory překážce uzavřené trvá, resp. existuje, v § 685 se řeší rozhodnutí o neplatnosti manželství již zaniklého, ovšem jxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxla překážka omezené svéprávnosti, a to v oblasti manželství (§ 673). Takové manželství prohlásí soud za neplatné i bez návrhu. Důvodem tohoto řešení je xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx, jak právní, tak faktické. Potom samozřejmě překročení takového zákazu je třeba adekvátně sankcionovat, kdy nelze čekat na to, zda někdo popř. osvědčx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xvazku a příbuzenství (§ 685), jak bylo uvedeno již v bodu 5.
Pro tuto závadu manželství ale zákon stanoví zvláštní konvalidační důvod pro případ, kdy x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí předpisy:
Z literatury:
viz u § 658
(Manželství a jeho prohlášení za neplatné)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx věty druhé by měl jen opakovat současnou právní úpravu.
Výklad:
Do doby, kdy nabude právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství, považuxx xx x
xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbře patrno.
Text zákona vychází nejen ze standardních závěrů právní teorie, ale i ze skutečné, resp. praktické situace: není možné, aby každá osobax xxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxtné je. Takovému řešení nasvědčuje i klasická zásada výslovně zahrnutá do textu § 574 - potius valeat
actus
quam pereat (srov. komentář k tomuto ustanxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxželství bránila zákonná překážka, fingována.
Prohlásí-li soud manželství za neplatné, považuje se za neuzavřené. V tomto případě je fingováno, žx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxc. Platí, že zúčastněné osoby manžely nikdy nebyly!
S tím souvisí případná otázka příjmení osob, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné. Txxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkým způsobem proměnilo dosavadní příjmení manželů (tj. snoubenci učinili prohlášení ve smyslu § 660 až 662),
ex lege
se příjmení zúčastněných osob zmxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxsející ustanovení:
Z literatury:
viz u § 658
(Kdy manželství xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxí jistého druhu samozřejmost pracující s principem
konvalidace
. Dále se navrhuje stanovit zvláštní způsob zhojení vadného manželství v případě, že jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. To je základní, resp. výchozí zásada spolu s dále uvedenou eventualitou v podobě nápravy. Výjimka ze zásady, že zaniklé manželství nelze prohlásit za xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsobem, tj. zda smrtí anebo rozvodem, manželství zaniklo. Zaniklo-li manželství smrtí, není také rozhodné, zda smrt byla prokázána, dokázána nebo proxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnící, ale tato vada manželství byla napravena.
K nápravě závady spočívající v nedostatečném věku (§ 672) může dojít podle § 683 (srov. tam).
K náxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xměnou rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
K nápravě závady spočívající v existenci jiného statusového svazku (§ 674) může dojít tím, že onen jiný (dxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxající v příbuzenství (§ 675) pokrevním dojít nemůže. Je-li ale zrušeno osvojení, konvaliduje tím manželství, které bylo vadné pro tuto překážku. Zákox x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xtotiž jako dítě v pěstounské nebo poručenské péči nebo dítě v péči osoby, které bylo svěřeno).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za neplatné)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
viz u § 682
Výklad:
Zdejší ustanovení upravuje dva případy, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xovšem snoubence staršího šestnácti let - § 672 odst. 2, § 677), přičemž chybělo rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému (§ 672 odst. xxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxštní konvalidační důvod (tj. zvláštní ve srovnání s ostatními, které přicházejí v úvahu podle § 682 - a v praxi se již takové dovození o legi speciali k § 6xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobnost (§ 23).
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkoli - z důvodu veřejného zájmu, totiž nejspíš. Takový důvod ale v tomto případě je jen stěží obhajitelný.
K problémům, které zdejší ustanovení, resxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 658
(Prohlášení manželství za neplatné pro závady ve vůli)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxniklo (12 až 16)
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 684 spojuje - na rozdíl od dosud platné právní úpravy - "vis" a "
metus
" do jediného ustanovení s týmix xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxčné závady sám (a ve svůj prospěch) dovolávat (zásada Nebude popřáno sluchu tomu, kdo poukazuje na vlastní hanebnost). V ostatním se na platné právní úpxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxanovil obecně, pravidlo obsažené ve zdejším druhém odstavci se omezuje právě jen na případy závady ve sňatečné vůli.
II. Závady ve sňatečné vůli
Sňxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xluví o užití "násilí" a o "vyhrožování násilím". Z toho je třeba dovodit, že na rozdíl od obecné úpravy právního jednání (pokud jde o jednání ovlivněné fyxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, vzniklo, jeho vznik byl ale stižen vadou, a proto bude - pokud se toho ovšem dotčený manžel dovolá - prohlášeno za neplatné.
Výrazy "násilí", roz. fyxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxvyklém slova smyslu. Jedná se toliko o hrozbu násilím vůči snoubenci s cílem dosáhnout přivolení k manželství. Nezáleží ovšem na tom, kdo takovým násilxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xnoubenců.) Nikoli však každý omyl je
relevantní
(řešení je odlišné od obecné úpravy v § 583 až 585). Takovým je toliko omyl v totožnosti snoubence a omyl xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzumí jeho právní identita. Nejde tedy o omyl v charakterových či jiných podobných vlastnostech druhého snoubence. Jedná se o to, zda osoba, která projexxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxláním identity, ať už předložením cizích, anebo padělaných dokladů.
Povaha sňatečného právního jednání míří nejen na případy zjevných nedorozumxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxně rozumného člověka (§ 4) lze počítat se znalostí, nemá představu o zásadních následcích, které s sebou uzavření manželství přinese. Samozřejmě, že nxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx mysli: mnohem vhodnější by byl výraz "podstata", neboť jde právě o mýlku v tom, o jaké jednání se jedná a jaké jsou jeho následky! xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxjící se omylu snoubence formulována, je třeba dovodit, že stačí omyl, mýlka sama o sobě, není nutné, aby ji vyvolal druhý snoubenec. Jde o objektivní staxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxch, za neplatné kdykoli, pokud manžel, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl dotčen, podá návrh na takové prohlášení. Zákon výslovně (§ 579) uvádx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxel podat v (prekluzivní) lhůtě jednoho roku. Tato lhůta běží buď ode dne, kdy dotčený manžel - v případě nátlaku, pod jehož vlivem jednal - vzhledem k okolxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxných případů začne lhůta pro podání návrhu soudu běžet.
III. Prohlášení manželství za neplatné v případě, že již dříve smrtí manžela zaniklo
Výjimxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxnželství omezen jen na případ smrti snoubence, popř. smrti snoubenců (a to na rozdíl od úpravy v § 685, která se ovšem týká pouze dvou překážek).
Možnoxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx tj. za života obou manželů, zahájeno.
Další omezení spočívá v tom, že není nerozhodné, který z manželů návrh na prohlášení manželství dříve podal a kxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxnželství smrtí lze předně v případě, kdy návrh podal druhý manžel (tj. jiný než ten, který zemřel).
Dále je pak možné o neplatnosti manželství v uvedexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxisející ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxla
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
Ve dvou zákonných situacích může být řízení o neplatnost manželství zahájeno i bez návrhu, a to v případě
xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxropského práva standardní. Zatímco monogamie není celosvětově přijatou zásadou, lze to v podstatě říct o impedimentu příbuzenství. Přitom každá ze zxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxásil neplatnost manželství i bez jinak potřebného návrhu toho, kdo má na určení neplatnosti právní zájem (§ 680), pokud vzniku manželství bránil jiný txxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x75). V podrobnostech, pokud jde o tato impedimenta, srov. komentáře k § 674 a 675.
V případě, že vzniku manželství bránila některá z uvedených překáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrtí manžela, tak pro případ zániku manželství rozvodem. A pokud manželství zaniklo smrtí, není rozhodné, zda smrt byla prokázána, dokázána, anebo proxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 4)
II. Poměry rodičů k dětem (5 až 8)
III. Majetkové poměry (9, 10)
IVx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxec převzal platnou právní úpravu.
Odstavec druhý by měl připomenout nutný zřetel na jednání v dobré víře, pakliže jde o záležitosti majetkové.
I. xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týká se osobního statusu zúčastněných osob: o osobách, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, platí, že manželství neuzavřely. Proto se popxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx společnému dítěti, pokud se narodilo, jednak povinnosti a práva majetková, pokud - a to bude pravidlem - vznikly v době, kdy se manželství takových osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xako při rozvodu manželství, prostě proto, že situace zúčastněných osob je právě ve zmíněných ohledech prakticky identická se situací rozvedených xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxodnout i o povinnostech a právech ke společnému dítěti; tato dohoda ale vyžaduje souhlas soudu (srov. blíž v bodu 6).
II. Poměry rodičů k dětem
O povixxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxených manželů ke společnému dítěti, tedy § 906 a 907.
Dříve než dojde k rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, je třeba, aby - v případě, že se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxě, jako by se jednalo o případ rozvodu (§ 906). Soud může schválit i dohodu rodičů v této záležitosti (srov. již vše bod 4).
O tom, do čí péče bude dítě svěxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx.
III. Majetkové poměry
Nedohodnou-li se spolu muž a žena, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, rozhodne soud o jejich majetkových pomxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nelze takto vypořádat, vypořádá soud obdobným způsobem.
IV. Zvláštní otázky spojené s bydlením
Občanský zákoník řeší v rámci manželství a také v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xrohlášeno za neplatné, použijí § 766 a násl. o bydlení po zániku manželství.
V. Výživné po rozhodnutí o neplatnosti manželství
Podle ustanovení o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
Díl 4
Povinnosti a práva manželů
Oddíl 1
Obecná ustanovení
(Postavení, práva a povinnosti manželů - základní pravidlo)
doc. JUDr.
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
x xxvodové zprávy (k § 687 až 689):
Díl čtvrtý hlavy první je věnován úpravě povinností a práv manželů osobních a majetkových. Je to tedy soubor ustanoveníx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxech přijatých na počátku 19. století - Code civil, ABGB - bylo o rodinném právu pojednáno jednak v rámci osobních práv (práva statusová a rodinná), jednax x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxnech soukromého práva.). Kodexy vzniklé o sto let později - BGB, ZGB - upravily rodinné právo na jediném místě, buď až před poslední částí věnovanou dědixxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxují všechno rodinné právo na samém začátku svého textu. Navrhované řešení takto odpovídá nejnovějším koncepčním trendům.
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxitelné. Případné neplnění povinností (i těch, které odpovídají výslovně uvedeným právům) může mít jistě zejména faktické důsledky, které pak ale mohxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxění návrhu na zrušení manželství rozvodem, a posléze se mohou projevit i při rozhodování např. o výživném nebo o bydlení rozvedeného manžela. Je na místx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy o ochraně lidských práv a základních svobod tuto zásadu neobsahovalo, rovnost a záruky rovnosti mezi manžely se objevily v Paktu o občanských a politixxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx x x xxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x při jeho skončení mají manželé rovná práva a povinnosti civilní povahy, jak mezi sebou, tak ve vztahu ke svým dětem.").
Dětmi (ne plně svéprávnými), xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxoho z nich. Pokud jde jen o vlastní, tj. dosud ne plně svéprávné děti svých rodičů, právní úprava jejich postavení je zařazena na jiném místě (totiž v dílu xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xoučástí právní úpravy (srov. § 18 zák. o rodině).
II. Rovnost manželů
Již Ústavní listina z r. 1920 (zák. č. 121/1920 Sb. z. a n.) zakotvila rovnost lixx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zákona.)
Takže další právní úpravy jak v úrovni ústavní, tak v rovině zákonné jen sledovaly dříve zakotvené pravidlo.
Vyjádření rovnosti manžexx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx úprava zpravidla stanoví základní práva. Na tomto místě se uvádějí základní povinnosti manželů a rozumí se tím, že sice je stanovena povinnost, ale proxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxud odlišuje od obsahu § xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx až v řadě dalších vzájemných povinností.
Společné žití a povinnost věrnosti jsou uvedeny již tradičně. Je samozřejmé, že obě tyto povinnosti jsou - xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxx xxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxe manželství představit. Proto neplnění těchto povinností, pokud vedly k hlubokému a trvalému rozvratu manželství, je samozřejmou příčinou rozvodu xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxením jsou ostatně další dvě vzájemné povinnosti: udržovat rodinné společenství a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Existence zdravého rodinného pxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xe společným dětem manželů, ale vůči všem dětem, které jsou v péči alespoň jednoho z nich. Jsou to děti z předchozích manželství, děti v pěstounské péči, v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxratury:
Haderka: Osobní a majetková práva manželů od účinnosti zákona č. 91/1998 Sb. Právní praxe, 1998, č. 9.
(Sdělování údajů drxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxo nutná podmínka zdravého soužití manželů, je součástí evropských familiaristických i obecně společenských trendů posledních let. Důležité je, že sx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjmech a stavu vlastního jmění. Příjmy jsou pravidelně součástí toho, co je manželům po majetkové stránce společné, co představuje jejich majetkovx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxonném rozsahu, ať už proto, že je zcela zrušili, ale skončí-li manželství, přece jen dojde k poměřování, anebo proto, že jeho vznik odložili ke dni zánikx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxěž právo, aby jej manžel informoval o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných aktivitách. Přitom jistě by nemělo jít o to, axx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxavit manžela před "hotovou věc". Ostatně s tím souvisí i pravidlo stanovené v § 689, podle kterého je manžel při volbě svých zásadních životních činnostx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Zohledňování zájmů rodiny)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
viz u § 687
Výklad:
Obsxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxž práce a studium, popř. podobné činnosti (nejedná se o aktivity ze záliby, např. sportovní, kulturní atd. atp.), má manžel vždy xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého společenství, především manžela, jakož i nezletilého dítěte, které dosud nenabylo plné svéprávnosti a žije spolu s manžely v rodinné domácnosti.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti" (§ 698 odst. 1). V podstatě je to místo, kde manželé či rodina žijí, kde žije dotyčné životní společenství charakterizované tím, že jeho členové tax xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx času ustanovení o tom, že k volbě povolání a ke změně místa zaměstnání (§ 16 odst. 2 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném), resp. k pracovnímu uplatněnx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Uspokojování potřeb rodiny
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
Potřebami rodiny, resp. záležitostmi rodixxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx domácnosti (bydliště), resp. záležitosti domácnosti se týkající. Smyslem plnění této povinnosti je, aby rodina prospívala, aby prospívali i její jexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxcnost nejsou subjekty práva, jsou to však výrazy v právním řádu užívané, zdomácnělé, a v celku jednoznačně definovatelné. Pokud s těmito výrazy pracujx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xen zčásti odpovídá § 19 zák. o rodině. Týká se situace, kdy rodinné společenství manželů či rodina se svými členy mají rodinnou domácnost (srov. komentáx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxko rodina, a tento způsob života přijali za vlastní, vyplývají jim z toho určité povinnosti. V první řadě - v majetkové rovině - se jedná o povinnost přispxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa má mnohem spíš nehmotnou povahu lidského společenství, společenství těch nejbližších osob, naproti tomu "rodinná domácnost" vyjadřuje spíš majetxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxistě nejde o to, že by např. do společné "pokladny" přispíval dvěma různými částkami s dvojím rozdílným účelovým určením.)
Výše či rozsah příspěvku xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxívání je určován, tj. dolní hranici rozsahu příspěvku tvoří potřebné zajištění zásadně srovnatelné všech členů rodiny, ovšem nikoli pod hranicí chudxxxx
x xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxvnatelnou úroveň dobrého života.
Stejně jako v § 19 zák. o rodině se ale uvádí i pravidlo o vyvažování majetkových plnění osobní péčí o rodinu a její čxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxů)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Manželé, kteří nemají rodinnou domácnost (4 až 6)
III. Opxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxájemná práva manželů, pokud jde o náklady na tuto domácnost. Namísto výrazu "nevedou" užívá návrh výrazu "nemají", protože jakémukoli "vedení" musí pxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkých povinností, kdy manžel odešel v úmyslu ukončit manželství rozvodem, kdy sám zapříčinil, že manželství je stiženo vadou apod.
Také v situaci uvxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsou jiná: výživné lze přiznat jen ode dne zahájení řízení, příspěvek na domácnost lze přiznat i zpětně i do budoucna, právě jako plnění v dávkách.). Pro rxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx ustanovuje občanský zákoník o hospodaření manželů, kteří nemají společnou domácnost.
Ve skutečnosti manželství, kde manželé společně nežijí, xx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ale v první řadě manželství, jejichž skončení lze očekávat, nejsou řídkým jevem.
Toto je první z řady ustanovení, která upravují opuštění rodinné dxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x, § 698 odst. 3. Zatímco ale zdejší ustanovení a první dvě z dále uvedených míří na bezdůvodné opuštění rodinné domácnosti, provázené odmítáním se vrátixx x xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx opouští (opustil) rodinnou domácnost s úmyslem učinit tak trvale a odmítá se vrátit. Není rozhodné, zda v domácnosti je, anebo není potřebné dítě.
IIx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxx xám ve svých poměrech náklady na svou domácnost (náklady na svou individuální domácnost).
Nicméně, je-li toho druhému manželu zapotřebí, bez ohledx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xřeba ne právě materiální.
Vzájemná pomoc manželů a podporování se náleží i nadále (shodně s výslovným xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxa situace manžela, který opustil rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný a odmítá se vrátit. Takový manžel přestává být členex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxjíž péče byl nezletilý svěřen.
Opuštění rodinné domácnosti, které má důvod zvláštního zřetele hodný, byť manžel se odmítá vrátit, namnoze proto, žx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxože je spokojen v tamním pracovním prostředí, zpravidla plní své povinnosti vůči svému manželovi a vůči členům své rodiny zcela dobrovolně. Obdobné plxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xačež by bylo vhodné, aby celá rodina přenesla svou rodinnou domácnost do onoho místa atd. atd.
Přitom je soud povolán, aby podle zásad slušnosti a dobxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Jestliže takto manžel bez spravedlivého důvodu opustil rodinnou domácnost a odmítá se vrátit, přičemž s druhým manželem žije (zůstalo žít) společxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xenabylo plné svéprávnosti a které bylo svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich (ovšem kteréhokoli z nich, tedy bez ohledu na to, zda toho, který zůstaxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx předpokládat, že navzdory doslovnému textu zákona nelze toto ustanovení vykládat jinak, než že dotyčné dítě žije (protože zůstalo) s manželem, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxDr.
Michaela
Zuklínová
, xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxodové zprávy:
Novinkou je zde předně výslovná úprava dohody o místě bydlení a způsobu života. Ač je nejspíš možné takovou povinnost dovodit i za dosavxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxtou je pak možnost - dnes dovoditelná jen obtížně - dovolat se pomoci soudu ve zvláštních situacích manželské neshody, popř. - a to zejména - tam, kde právxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xepřítomností způsobenou prodléváním v obtížně dosažitelných končinách světa (přičemž se nejedná o člověka nezvěstného).
Zásadně se nahrazení sxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xro určitou minimální budoucí dobu. Soud má v takovém případě vést manžele k dohodě, popřípadě i pomocí prostředníka (odborného poradenského zařízeníxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxší.
I. Obecně
Ustanovení parafrázuje obsah § 19 odst. 3 a § 20 zák. o rodině.
Stanoví se tu především, že o rodinných záležitostech, včetně toho, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxí rodiny.
II. Rozhodování manželů o záležitostech rodiny
Zákon nepředpokládá, že se manželé o záležitostech rodiny spolu dohodnou, ale stanoví tx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xx xxx xaždou dohodu lze přijmout za vhodnou. Výsledek dohody by měl předmětnou otázku řešit rozumně s ohledem na výchozí podmínky, možnosti a schopnosti manžxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxn o tzv. podstatných, ale o všech. To neznamená předchozí dohodu a následné jednání. I pro běžné záležitosti se tedy předpokládá shoda vyjádřená třeba mxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxné uvedení této rodinné záležitosti není bez významu. Nejenže řešení této otázky v této souvislosti je standardní v současném světě, ale odpovídá i ostxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxelé dohodnout i v případě, že manžel nebo některý z dalších členů rodiny hodlá přenést svou domácnost do místa odlišného od místa, kde se nachází rodinná xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxelé se mají také (zejména) dohodnout o způsobu života rodiny. Je třeba vyjít z toho, že se manželé po sňatku, resp. rodina, nacházejí v určité životní sitxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xředmětem dohody manželů. Že mají manželé u příležitosti sňatečného projevu také prohlásit, že zvážili některé aspekty svého budoucího společného žixxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xtále znovu, podle toho, jaké novoty život přinese.
III. Podpůrné rozhodování soudu
Také neschopnost manželů dosáhnout shody při rozhodování o záxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxován.
Především je třeba, aby se jednalo o ne-dohodu v podstatné záležitosti. Co je podstatnou záležitostí, je dostatečně známo z doby současné i nexxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nahradit souhlas manžela jen v případě, že odmítá souhlasit s druhým manželem v podstatné záležitosti rodinného života bez vážného důvodu a v rozporu sx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vůli projevit. Takových důvodů je celá řada, zejména ale půjde o případy, kdy se z nějakého důvodu manželovi nedostává vůle (manžel je v bezvědomí, manžxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxlem na zájem rodiny (pokud možno všech členů rodiny), a to podle slušného uvážení, které se v tomto případě nebude týkat jen majetkové roviny dotyčné zálxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxní věci. Lze jen doufat, že nepůjde o pravidlo bez valného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodiny
(Kdo obstarává záležitosti rodiny)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy (k § 693 až 695):
Rozumí se, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxtibus
).
Ochrana třetích osob vyžaduje, aby jak ohrazení se manžela, tak rozhodnutí soudu, mělo vždy účinky jen
pro futuro
. Je pak na každém, kdo kontxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx a dotázal se jej na pravý stav věcí.
Pokud jde o negativní právní následky, je zvoleno řešení v podobě relativní neplatnosti tak, jak je tomu i v obdobnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi tomu za "ostatní" záležitosti, čili nikoli běžné, by mělo být považováno např. omezení nebo vyloučení práv, která umožňují obvyklý život rodiny.
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kulturní a sportovní akce apod.
Dětmi, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.
Pokud jde o předměty podléhající právní úpravě zákonného majetkového režimu (a to i v rozsahu popřípadě režimu tak či onak modifikovaného), tj. kuxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx na ustanovení, kterými se bude třeba nadále spravovat.
Výklad:
Zdejší ustanovení zákon o rodině neobsahoval, jeho obsah byl běžně dovozován z prxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdinné společenství (§ 687 odst. 2).
Potřeba konsensu vyplývá z rovnosti povinností a práv manželů (§ 687 odst. 1).
Že manželé společně obstarávaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxň) ničeho nenamítá. Řešení otázky souhlasu, resp. nesouhlasu upravuje zejména § 694.
Použití pravidel o obstarávání záležitostí rodiny je vyloučxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Záležitosti běžné a ostatní)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Záležitosti běxxx x xxxxxxx xxx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxy:
viz u § 693
I. Obecně
Tradiční součástí právní úpravy je řešení otázky obstarávání běžných záležitostí rodiny (srov. § 21 zák. o rodině). Úpravx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů).
Otázka pojmu "záležitosti rodiny" je řešena každodenně praxí a soudy vycházejí z toho, že jde o a priorně přijatý výraz. Nelze ovšem xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe spatřovat zastoupení jednoho manžela druhým manželem. Vzhledem k manželskému společenství zde nejde o zastoupení!!! Záležitosti jsou společné. Mxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xěžné a ostatní
Záležitosti rodiny se tradičně rozlišují na ty méně významné a na ty významnější či zásadnější. Označení obou skupin kolísá, stejně jaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xe jsou nikoli běžné. Mezi ně bude patřit zbavení se dosavadní možnosti bydlení, svolení k pobytu cizí osoby do rodinného společenství apod.
III. Jednxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xpolečně a nerozdílně. To je zásada plynoucí z faktu existence manželského společenství (srov. bod 3). Souhlas druhého manžela se proto předpokládá. Nxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxdu 5) zmíněné pravidlo vylučuje jenom předchozí (totiž záchovné) jednání posléze ne-jednajícího manžela, který před tím, než druhý manžel jedná, sděxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xe právní jednání jednajícího manžela nebude mít vůči druhému (a nesouhlasícímu) manželovi právní účinky (právní jednání bude relativně neúčinné).
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxávě pro případ, že jistá problematičnost jednání manžela je vysoce pravděpodobná.
Jedná se o obdobnou úpravu, jaká je v § 696 odst. 2 pro vzájemné záxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xoruchou jistých kvalit, takže by bylo nutné sáhnout k omezení svéprávnosti).
Je ale možné, aby soud svým rozhodnutím vyloučil (
pro futuro
) právní nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxhodnutí zvažovat nejen podle tvrzení, která navrhující manžel učiní, ale zejména podle důkazů, jimiž svá tvrzení doloží.
V tomto případě se nejednx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí soudu - sice budou platná, ale nebudou účinná.
Ani nesouhlas jednoho manžela projevený vůči třetí osobě, s níž má druhý manžel jednat, ani prvx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxeby rodiny a jejích členů, zejména nezletilých dětí, které dosud nenabyly plné svéprávnosti. V těchto případech by vyloučení následků právního jednáxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkoli běžných)
V záležitostech rodiny, které svou povahou překračují rámec běžnosti (
a contrario
"běžné záležitosti"), tj. v tzv. ostatních záležxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxovému jednání souhlas.
Opustí-li manžel rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá-li se vrátit, když s jedním z maxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, je manžel, který rodinnou domácnost opustil, povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti. Přitom se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx x x xxxx xdejší ustanovení vykládáno tak, že dotyčné dítě žije s manželem, který rodinnou domácnost xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxst. 2) - opustil rodinnou domácnost, není možné, aby platila prve vyložená pravidla (§ 693, zde zejména body 4 až 11) o běžných a ostatních záležitostech x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxnžela bez souhlasu druhého manžela druhého manžela ani nezavazuje, ani neopravňuje.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxvé zprávy:
viz u § 693
Výklad:
Záležitostmi rodiny nelze rozumět otázky majetkové povahy, resp. otázky, jejichž řešení se přímo dotýká majetku mxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy se jedná o obstarávání záležitostí rodiny, není možné použít na takové povinnosti a práva manželů a na dispozice s nimi, které jsou upraveny ustanoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxat manžela (4 až 7)
III. Manželovi je zástupčí oprávnění odňato (8 až 15)
IV. Manžel zástupčí právo nemá, jestliže manželé spolu nežijí (16)
Z důvodoxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxmozřejmé, že toto obecné ustanovení nijak nezasahuje do speciálních úprav ve zvláštních zákonech.
I. Obecně
Vzájemné zastupování manželů znal txxx x xx xxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxného zastoupení manželů je zákonným zastoupením založeným zákonem: zástupčí oprávnění vzniká každému z obou manželů v okamžiku uzavření manželstvíx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnžela
Manželé mají vzájemné zástupčí oprávnění. Toto zákonem manželovi dané právo se ovšem týká jen takových právních jednání, jejichž předmětem jxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostí rodiny) uvažován, v případě záležitostí manžela, a to běžných záležitostí manžela, může jít i o věci majetkové. Podmínkou ale je, aby předmětem prxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx i po 1.1.2014 má jeden manžel v zastoupení druhého právo přijímat běžná plnění (srov. § 21 odst. 1 zák. o rodině).
Upravuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xbsažené v občanském zákoníku, je samozřejmé, že dotyčný jiný zákon má před obecnou úpravou přednost (srov. např. zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních sluxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhého manžela. Jde o tři různé situace, totiž právní důvod toho, že manžel nemá právo druhého manžela zastupovat v jeho běžných záležitostech, je rozxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Pokud jde o odnětí zástupčího oprávnění manželovi v případě dále uvedeném na prvním místě, jedná se o shodnou právní úpravu, jaká je v § 694 odst. 1 čásx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxn tím způsobem, že předtím než druhý manžel jedná, sdělí tomu, s nímž má manžel jednat, resp. s nímž hodlá druhý manžel jednat, že s právním jednáním manžexx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxry takové výhradě třetí osoba s manželem právně jednat, nejedná se o
exces
ze zástupčího oprávnění (srov. § 440). Manžel jednal bez oprávnění, ale druhx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xrávního důvodu jednat. Proto nejenže takové právní jednání nemá žádné právní účinky, ale k takovému právnímu jednání se ani nepřihlíží.
Manžel ovšxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxlá zastoupit při právním jednání. To jistě není častý případ, naopak.
Proto zákon nabízí i jiné řešení právě pro případ, že jistá problematičnost jexxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxdnání manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny), nelze dovodit, že soud na návrh manžela rozhodnout musí (ze slov "zruší-li soud" nelze dovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxnání posoudit podle pravidel o excesu v případě zákonného zastoupení (§ 440).
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxmu měl důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, přičemž v rodinné domácnosti žije také nezletilý, kterého mají manželé nebo jeden z nich v péčxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé by jinak měl.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Výživné mexx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdla.
Výklad:
Obecně.
Vyživovací povinnost mezi manžely je tradičně vnímána jako odraz socio-ekonomické funkce rodiny a manželského, resp. rodixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxové soužití. Její právní uznání a zakotvení se nicméně stává zřetelným až ve chvíli, kdy není dobrovolně plněna ve smyslu uspokojování potřeb jednoho z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxní obsah manželství. Systematické zařazení vyživovací povinnosti mezi manžely do části druhé hlavy I dílu 4 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o poxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xkonomických a sociálních funkcí manželství jakožto společensky i právně institucionalizovaného soužití. Tato povinnost (ani analogicky) nevznikx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, neboť toto právo slouží k uspokojování právě jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tzn.
předchází vyživovací povinnosti dětí i rodičů
.
Vyživovací povinnost a uspokojování potřeb rodiny.
Manželé mají především rovné povinnosti x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xanželovi a
vice versa
(odraz rovného právního postavení muže a ženy v manželství). Konkretizace vzájemných práv a povinností v § 687 odst. 2 akcentujx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxtové, ale i finanční), udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti. Na to v rovině spíše materiální (i kxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xiného i poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady rodinné domácnosti), a to podle svých osobních a majetkových poměrů, jakož i svých schopnxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxoť je právně vynutitelná, není-li plněna dobrovolně (a to jako samostatně uplatnitelné právo).
Vznik, trvání a zánik.
Sama vyživovací povinnost mxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxého manželství (to neplatí o situaci
matrimonium
non
existens - manželství neexistentního, zdánlivého); potrvá až do právní moci rozsudku o prohláxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxečný) a jsou-li splněny další předpoklady - až soudním určením jeho rozsahu, a to zásadně na návrh některého z manželů. Soud je ve svém rozhodnutí tímto nxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxdováno. Zánikem manželství (právní mocí rozvodového rozsudku, prohlášením manželství za neplatné, smrtí manžela) zanikne i vyživovací povinnost mxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xásadně stejná
. Ze zákonného postulátu plyne
implicite
další hmotněprávní předpoklad vzniku práva na výživné mezi manžely, a sice rozdílná životní úxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmové bývají v praxi dále situace, kdy spolu manželé nežijí z důvodu vzájemných rozporů). Naplnit
abstraktní
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností (zvl. vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely) nevyžadujeme zde stav odkázanosti jednoho z manželů na výživu od druhého; k aktivixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxk v rozdílné míře zakládající disproporci v jejich životní úrovni.
Výživné mezi manžely a dobré mravy.
Vyživovací povinnost mezi manžely je sice vzxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xepochybně mohou nastat situace, kdy ten, kdo by měl plnit svou zákonnou vyživovací povinnost, tak nečiní z důvodu, že oprávněný se vůči němu zachoval hrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxvání, domácí násilí atp.). Ač to zákon v této souvislosti výslovně nezmiňuje, je nutno přihlížet k tomu, aby soudem určovaná vyživovací povinnost jednxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxně v kompetenci soudu.
Vyživovací povinnost mezi manžely a společné jmění manželů.
Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely je specifická i proxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxady rodinné domácnosti (§ 690). Podle převažujícího názoru praxe jde o dva rozdílné instituty, které představují samostatné právní poměry, jakkoli mxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxčné prostředky (SJM) vynakládány na úhradu potřeb každého z manželů. Jinak řečeno, jde o stanovení podílu, s kterým příjemce již není oprávněn nadále dxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxládání s prostředky náležejícími do SJM (srov. komentář k § 713). Zvláštní poměry z hlediska vyživovací povinnosti mezi manžely a vztahu k SJM nicméně nxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx rozhodnutím soudu, zánik SJM podle insolvenčního zákona nebo podle trestního zákona - vyslovením trestu propadnutí majetku manžela). V těchto přípaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxj. nikoli ze SJM) poskytovat.
Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery.
V oblasti vyživovací povinnosti mezi registrovanými partnery pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxrství. Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost (§ 10 zxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů (§ 11 odst. 1 zák. o registr. partnerství). Zákon dále upravujx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závažná újma, se může u soudu domáhat proti druhému bývalému partnerovi výživného ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxže budit dikce § 11 odst. 4 písm. b) zák. o registr. partnerství, kde zákonodárce váže zánik povinnosti platit výživné na uzavření nového partnerství. Lxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx mělo zaniknout ve chvíli, kdy vyživovací povinnost přejde na třetí osobu. Vyživovací povinnost mezi bývalými partnery zaniká smrtí povinného partnexx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxtrované partnerství (viz § 11 odst. 4 zák. o registr. partnerství).
Odkazovací norma
(odst. 2). Druhý odstavec cit. ustanovení odkazuje na nutné užixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxria určení rozsahu výživného (§ 913), dále společná ustanovení o výživném - tj. způsob plnění a splatnost (§ 921), přiznání výživného (§ 922) a změna pomxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
(Co je obvyklé vybavení rodinné domácnosti a jak se nakládá s věcmi, které do něj patří)
doxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx
xI. Nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti (9, 10)
III. Následky jednání jednoho z manželů s věcí, která je součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxdinné domácnosti je novým pojmem s novým obsahem. Navržené ustanovení představuje pojetí, které je standardním řešením v cizích právních řádech. Důrxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnění, protože nelze vyloučit ani jiné věcněprávní tituly. Tomu odpovídá i zvláštní úprava dispozičního práva manželů, resp. každého z nich, pokud jdx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zákona, rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci apod., nebo je-li manžel povinen s věcí naložit na základě předchozího právního jednání, s níxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xomácnosti" a jeho vztah ke společnému jmění manželů
Občanský zákoník přichází nejen s novým pojetím majetkového práva manželského jako zvláštníhx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Společné jmění manželů zásadně tvoří to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právního obchodu (§ 708).
Obvyklé vybavenx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx že majetkové hodnoty, které je tvoří, jsou vždy kladné (jde jen o aktiva) a není rozhodné, zda jsou nebo nejsou součástí majetkového společenství, a proxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří souhrn těch movitých věcí (§ 489 a 498), které slouží běžným (tj. obvyklým) životním potřebám rodiny a jejíxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxích příslušníků, protože v tom případě by šlo o tzv. základní vybavení rodinné domácnosti xx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxvo svědčí jednomu z nich, nebo oběma manželům společně, zda náleží do společného jmění, nebo zda ji mají v podílovém spoluvlastnictví či je předmětem jixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxží běžné potřebě rodiny (popř. i jen člena rodiny), je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti.
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti jako mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xodičů), anebo něco mají, ale funkčnosti rodinného společenství to nijak nepřispívá (např. vybavení pro lukostřelbu, jíž se oba manželé věnují).
Pxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Z tohoto souboru pak do obvyklého vybavení rodinné domácnosti patří právě to, co je pro společné bytí rodiny jako společenské jednotky potřebné a zároxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtí. Hygienické potřeby do obvyklého vybavení rodinné domácnosti zpravidla patřit nebudou, pokud v rodině není např. jen jeden ručník atp. Zároveň nenx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxli manželé v péči nezletilé dítě, patří do obvyklého vybavení rodinné domácnosti také všechno, co je nezbytné pro život tohoto dítěte.
II. Nakládání x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxtní podstatou či důvodem existence tohoto institutu: nejde totiž o vynětí majetkových hodnot jako takových z celku společného jmění manželů (popř. z jxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z manželů svědčí (roz.: majetkové právo), platí speciální právní pravidla, pokud jde o nakládání s nimi.
Nakládání s tím, co patří do obvyklého vybaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxé je v rodinné domácnosti manželů a na kterém manželé spí, nemůže s tímto lůžkem nakládat bez souhlasu svého manžela. Nedostatek souhlasu je jistě zhojixxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodinné domácnosti má dispozici předcházet.
III. Následky jednání jednoho z manželů s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxí (§ 586), neboť je stanovena jen na ochranu manžela, který měl být tázán, zda s dispozicí souhlasí, ale tázán nebyl, anebo sice byl, ale souhlas nedal, anxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxx xxxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxom jen na tomto, totiž nenakládajícím, manželovi, zda se neplatnosti dovolá nebo nedovolá. Pokud se neplatnosti nedovolá, nepůjde o neplatné jednáníx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx
xxx xxxxxxxné ustanovení
Se zřetelem na obsah § 3038, podle kterého věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem nabytí účinnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxého ustanovení tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti, budou vyloučeny z dispozičních pravidel, která se jinak vztahují na to, co tvoří soubor spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xxučástí společného jmění manželů (nikoli tedy ve výhradním vlastnictví některého z manželů nebo v podílovém spoluvlastnictví manželů), bude i nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx, co se k 1.1.2014 stalo, adekvátně zohlednit.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxjem "obvyklé vybavení domácnosti", resp. "obvyklé vybavení společné domácnosti", stačilo víceméně to, co je uvedeno v § 322 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxx xxxý občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 2012.
Eliáš a kol.: Občanský zákoník. Velký akademický komentář, 1. sv.: § 1-4xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxání s judikaturou a novou literaturou, 11. vyd., 2006.
Fiala, Kindl a kol.: Občanský zákoník. Komentář, I. díl, 2009.
Holub a kol.: Občanský zákoxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Komentář, 2. vyd., 2009.
Zuklínová, Psutka: Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. § 136-151 občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
Králík: Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů (vybrané otázky vzájemných vztahů). PrRo, 2008, č. 21, s. 769 a násl.
Zuklínová: Někxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxs. In The International Survey of Family Law. Edition. Family Law, 2006.
Boele Woelki: Matrimonial Property Law [online]. 2000. Dostupné z: http:/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxn Paper on Conflict of Laws in Matters Concerning Matrimonial Property Regimes, Including the Question of Jurisdistion and Mutual Recognition [onlinxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxl Property in Europe: Will Community of Property Become a Thing of the Past? [online]. Electronic Journal of Comparative Law, 2008. Dostupné z: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxtění rodinné domácnosti jedním z manželů (9 až 11)
IV. Potřebnost manžela, popř. nezletilého dítěte (12 až 17)
Z důvodové zprávy:
Zvláštní majetkxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxi, a to i za výjimečné situace souvisící se separací manželů. Přitom je třeba myslet nejen na manžela, který byl v rozchodu právně inicia-tivní, ale i na mxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nadto jde o hmotněprávní podmínku zvláštních právních následků. Rozumí se, že ustanovení odstavce druhého nelze použít (zatímco ustanovení odstavcx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosti tvoří soubor věcí, o nichž platí, že jsou k uspokojování životních potřeb rodiny a jejích členů potřebné, je nutné počítat s tím, že manžel, který opxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
II. Pojem "opuštění rodinné domácnosti"
Mnohé cizí právní úpravy zrušení manželství za života manželů stanoví hmotněprávní podmínku pro rozhoxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxelé mají žít odděleně, čímž se nerozumí, že by snad nesměli žít v jednom společném prostoru (v jednom obydlí), jde o to, že jejich společné bytí, společný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v § 757 se mluví o tom, že "manželé spolu déle než šest měsíců nežijí".
Obratem "nežijí spolu" se vyjadřuje skutečnost, že spolu nemají společného nixx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxouvisí s tím, že jde o manžele, rodiče dětí přece manžely být nemusejí.
Zdejší ustanovení ale nemíří jen na situace, kdy manželé směřují k rozvodu. Stxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnné domácnosti, právě proto, že nikterak nezáleží na tom, kterému z manželů, popř. zda oběma manželům, to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak "trvale", tedy již setrvat napříště někde jinde, než se nachází rodinná domácnost. Kromě toho v případě zde řešexxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxoby předběžné řešení osudu věcí, které patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti, je nutné právě proto, že jde vesměs o takové věci, které jsou potřxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxení manželů. Pro tuto otázku platí zvláštní ustanovení § 766 až 770.
Opuštění rodinné domácnosti jedním z manželů samo o sobě nestačí, aby bylo možné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xýt jednou provždy, trvalé, což lze dovodit i z toho, že se odmítá vrátit. Odmítání návratu postačí tvrdit, není třeba je dokazovat - vždyť dokazovat "odmxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx spokojit se zjištěním, že žalobce opustil rodinnou domácnost, učinil tak jednou provždy a vrátit se nehodlá. To zejména v případě, že strany sporu budox x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxedených v § 699 odst. 1 a odst. 2.
Především manžel, který opustil trvale rodinnou domácnost, má právo žádat (a to i žalobou), aby mu manžel, který v rodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx který rodinnou domácnost opustil, tedy žádajícímu manželovi.
Tak se může samozřejmě stát, že manželovi, který v rodinné domácnosti zůstal, nezbuxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxdne-li se manžel své manželské, resp. rodinné soužití - tak říkajíc jednou provždy - ukončit, může si odnést všechno, co je jeho, bez ohledu na to, že to třxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xkolnostech. Zda půjde o odnesení součástí obvyklého vybavení, anebo o jejich ponechání v rodinné domácnosti, popř. které pravidlo se použije, záleží xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdinné domácnosti, které patří jemu.
Obtížná situace manžela, který je doprovázen potřebným dítětem, situaci mění. Přitom jde o ochranu toho manžexxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxé dítě manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a vůči kterému mají oba manželé vyživovací povinnost, jednak o nezletilé dítě, které nenabylo plné svxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx že dítě bylo svěřeno do péče zůstavšího manžela.
Je-li pak v dané situaci prokázána potřebnost manžela a dítěte, které s ním zůstalo, nemusí si odcháxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxostě existuje obvyklé vybavení rodinné domácnosti bez reálného obsahu.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxoužijí)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx
xxI. Vyloučení použití právní úpravy (9 až 12)
IV. Manželé jako členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu (13, 14)
Z důvodové zprávy:
Naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Italský občanský zákoník byl v tomto směru novelizován při reformě rodinného práva v roce 1975 a doplněn o úpravu, ze které návrh čerpá jako z inspirativxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rodinných podniků zabývá v čl. 12-4 až 121-7, ale řeší jen některé dílčí aspekty, zejména právní postavení toho z manželů, který působí jako spolupracuxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvě rodiny a na jehož provozování se členové rodiny fakticky podílejí, ale především otázky práv a povinností zúčastněných členů rodiny pro případ, že nxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxvinnosti spravují zvláště uzavřenou smlouvou. Proto se výslovně vytýká, že se tato ustanovení nepoužijí, pokud je rodinný závod provozován na základx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxě smlouvy zakládající mezi stranami pracovní poměr. Tyto právní prostředky mohou být přirozeně kombinovány: i v případě, že bude závod provozován obcxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovat na základě pracovní smlouvy a děd bude tichým společníkem takové obchodní společnosti, budou se práva a povinnosti každého z nich řídit příslušnox xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxe ani v případě, kdy rodinný závod provozuje právnická osoba, na které mají podíly někteří členové rodiny společně s třetími osobami.
Podílejí-li sx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxvod ve společném jmění manželů, nebo náleží-li do výlučného jmění jednoho z manželů, jakož i podle toho, zda si manželé ujednali majetkový režim odlišnx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxového práva použije přednostně před ustanoveními o rodinném závodu. Tím se vylučuje konflikt obou úprav.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou-li řešena smluvně nebo konkrétní právní úpravou, řídí ustanoveními o bezdůvodném obohacení, což s ohledem na konkrétní okolnosti případu, poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx práv a povinností ani dostatečnou ochranu dotčených osob. Obtíže, které z mlčení zákona plynou, jsou dostatečně patrné z judikatury týkající se přípaxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu sp. zn. 22 Cdo 1174/2001 ze dne 5.11.2002).
O rodinný závod se jedná, jde-li o soubor obchodního jmění sloužící podnikatelským účelům (tedx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xpolečníci společnosti nebo na základě pracovní smlouvy. Rodinný závod není tedy charakterizován předmětem podnikání, ale osobami, které se trvale pxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxu rodiny, který pro rodinný závod trvale pracuje, postaven i ten člen rodiny, který trvale pracuje pro rodinu, tedy se zejména stará o rodinnou domácnosxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxinného závodu byl do našeho práva převzat z italského Codice civile (čl. 230
bis
). Jde o ucelenou právní úpravu situací, k níž dochází v praktickém životx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxských, hotelových a podobných provozech. Vyznačují se vesměs tím, že členové rodiny pracují pod řízením otce, matky, děda atp., aniž jsou jejich povinxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxdem k novosti zdejšího institutu je důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku v tomto místě velmi podrobná. Jistě není třeba opakovat to, co uvádí.
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx se za rodinný považuje za splnění určitých podmínek výslovně dále uvedených. Je tedy zřejmé, že rodinný závod je založen na fikci. Jsou-li tedy podmínkx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxoby příbuzné nebo sešvagřené alespoň s jedním z manželů.
Pokud jde o otázku, zda se manželé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xdstavce zdejšího ustanovení.
Výměr se ale netýká všech příbuzných a sešvagřených osob, ale jen příbuzných až do třetího stupně včetně a osob sešvagxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxe pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod. Teprve pak se považují za (hledí se na ně jako na) "členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu".
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Stejně je hodnocena trvalá práce pro dotyčnou rodinu: takto nejen manžel, ale např. ten, kdo v rodině hospodaří, obstarává domácnost, běžný, každodenxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzprostředně k tvorbě zisku.
III. Vyloučení použití právní úpravy
V odstavci druhém se pak okruh osob, které jsou členy provozního společenství a nx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxovozu rodinného závodu se nepoužijí v těch případech, kde povinnosti a práva těchto osob upravuje
-
společenská smlouva, nebo
-
zakladatelské xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pracovním poměru, popř.
-
jiná obdobná smlouva.
Je třeba dovozovat, že bez ohledu na to, jaká právní skutečnost, popř. právní důvod, jinak dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxt celkově jako právní úpravu subsidiární, která se použije jen tam, kde členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu nemají řádné právní zajixxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
Není přitom rozhodné, zda (v bodu 6) zmíněný právní důvod, zejména právní jednání, vyvolal vznik právnické osoby (např. zakladatelské právní jednáxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Podílejí-li se na provozu rodinného závodu manželé, jsou-li tedy oba manželé členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu, nepo-užije se x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Takové řešení je třeba pokládat za rozumné: majetkové vazby mezi manžely mohou být rozličné, mohou se spravovat různými režimy, popř. jen smlouvou xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 698
(Podíl členů rodiny na zisku)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Tato právní pravidla se vztahují k zabezpečování osobní potřeby člena rodiny, tedy jeho výživy vx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxka, J. et al. Občanské právo hmotné. Svazek III. 3. vydání. Praha: ASPI, 2002, s. 154 an. Nebo Hrušáková, M. et al. Zákon o rodině. Komentář. 3. vydání. Praxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxzu rodinného závodu neúčastní (např. z důvodů studijních, zdravotních nebo jiných) nemůže být vyživováno, oblékáno atd. hůře než jeho sourozenec, ktxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxo provozu za účelem modernizace, koupě nových technologických zařízení apod. Navrhovaným ustanovením se sleduje založit právo pracujících členů roxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxnovení o právu na podíl na zisku z provozu rodinného závodu a zakládající i další majetková práva zúčastněným členům rodiny jsou
dispozitivní
a nebránx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xrovozu rodinného závodu svých majetkových práv z toho plynoucích vzdal, avšak navrhuje se stanovit, že tak může učinit jen osoba plně svéprávná, a to vlxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxluv; je nutné zajistit dostatečnou jistotu, že se projev vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení.
Výklad:
Základním právem všech členů rodiny zúxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx podílí na dosažení tohoto zisku, doslova "v míře odpovídající množství a druhu své práce".
Stejné platí i o přírůstcích závodu. Přírůstky nejsou toxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx
xzhledem k tomu, že zisk je představován určitou peněžitou sumou, nelze jistě při provozu závodu očekávat, že zúčastnění členové rodiny budou celým zisxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx inventáře, na pořízení výkonnějších strojů. Bude také tvořena rezerva atd. atp. (O tom, jak se zisk rozdělí, srov. § 702.) Až to, co zbude poté, co budou pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nějaké věci, které také mají sloužit prospěchu zúčastněných členů rodiny. Tato věcná plnění, resp. podíl na nich, je třeba započíst do peněžního vyjáxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvé rodiny, která rodinný závod provozuje, měli nějak strádat nebo naopak žít ze zisku podniku lépe než na provozu zúčastnění členové rodiny. Kdo se provxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xyla ve výsledku zásadně shodná, pak je jeho prospěch třeba posoudit jako bezdůvodné obohacení.
Práva na podíl na zisku z provozu rodinného závodu se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxávní jednání, další osobní projev vůle v občanském zákoníku upravený, zejména totiž vedle prohlášení manželství.)
Přestože se mluví o prohlášeníx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní projevu vůle jednoho člověka nebo několika osob používá občanský zákoník dost výjimečně (srov. např. předběžné prohlášení - § 38 a násl., prohlášexx xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxí má sice
dispozitivní
povahu, náležitosti vzdání se podílu na zisku rodinného závodu jsou ale stanoveny obligatorně.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxého závodu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Rozhodování členů rodiny v rodinném závodě (2 až 9)
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázkách, které se k němu vztahují. To má platit i v případě, že vlastnictví tohoto závodu náleží jen některému nebo některým z členů rodiny.
V rámci txxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Protože se podle předešlého ustanovení na těchto hodnotách všichni zúčastnění členové rodiny podílejí, je jejich právo podílet se i na rozhodování, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdu - zastavení jeho provozu, změn základních zásad pro provoz, zcizení rodinného závodu nebo jeho použití jako zástavy apod. Rozhodnutí o nich se svěřuxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxí. I když tedy bude rodinný závod např. ve společném jmění manželů, nebude za situace, kdy se na jeho provozování účastní i jejich dcera se svým manželem, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxchni zúčastnění většinou hlasů - právě proto, že jde o zdroj obživy jich všech a celé rodiny.
Pokud však mají někteří členové rodiny společně s třetímx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o těchto otázkách orgán obchodní společnosti nebo družstva příslušný podle zákona nebo společenské smlouvy. Tehdy totiž k obživě rodiny neslouží zisx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxčast-něných osob, je rozhodné, kdo se provozu rodinného závodu účastní, ne to, kdo je jeho vlastníkem. Podle toho je také upraveno právo podílet se na roxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxavidla, která určí vlastník.
II. Rozhodování členů rodiny v rodinném závodě
Předmětem rozhodování jsou jednak použití zisku z rodinného závodu nxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxzhodování tady bude v první řadě zásadní rozdělení zisku na část, která je potřebná pro další dobré, ba lepší fungování závodu, na opatření, která - jak sx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Pokud je zisk nízký, popř. žádný, musejí zúčastnění členové rodiny i tady rozhodnout o dalším postupu, protože nemusí jít jenom o "přežití" rodinnéhx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxístupem dalšího rodinného příslušníka do společenství rodinného závodu nebo naopak se smrtí či jiným odchodem člena rodiny (s výhradou rozhodování pxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx závodě, resp. o jeho provozu. Zákon zmiňuje jednak základní zásady jeho provozu, jednak zastavení provozu. Nepůjde jen o to, zda se má provoz začít utluxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxzhodování dotýká vlastnických práv vlastníka, popř. vlastníků závodu - o právní dispozice s rodinným závodem, jako je jeho zastavení (zda vůbec, za jaxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxě vlastnické právo podílníků majetkových společenství jsou potlačena. To nepřichází v úvahu tam, kde se společenství vlastníků kryje s okruhem osob zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxstvích.
Rozhodnutí o záležitostech zmíněných v bodech 2 až 5 jsou předkládána k uvážení všem zúčastněným členům rodiny. Nerozhoduje se o nich samozxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xětšiny hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.
III. Ochrana osoby nikoli plně svéprávné
Pokud je mezi členy rodiny zúčastněxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xomu, že v rodinném závodě by mohlo dojít ke kolizi zájmů nezletilého a jeho zákonného zástupce - rodiče, bude třeba, aby namísto rodičů vystupoval (kolixxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxem předtím stanovený).
Související ustanovení:
Z literatury:
viz u § 698
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx. Vazba člena rodiny a účastenství (2, 3)
III. Výjimečné přenesení účastenství (4 až 8)
Z důvodové zprávy:
Ze zřejmých důvodů se stanovuje osobní pxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxho do třetího stupně nebo osobu s manžely sešvagřenou až do druhého stupně a za podmínky, že s tím budou souhlasit všichni členové rodiny na provozu rodinxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní obecné shody a důvěry v přistupujícího člena, což je při provozování rodinného závodu jako hospodářského organismu neobyčejně významné.
I. Výklxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xe se členové rodiny spojili za účelem provozovat závod. Proto zásadně platí, že účastenství (podílení se) na provozu rodinného závodu je osobně vázáno x xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxšími osobami, může se spolu s nimi účastnit na provozu rodinného závodu. Chce-li se tedy další osoba podílet na provozu (již existujícího) rodinného záxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxositelná. Jde o rodinné společenství osob, které spolu pracují. Čili buď jsou tyto podmínky splněny, nebo nejsou. Lze říct, že účastenství v rodinném zxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí na jiného přípustné jen zcela výjimečně, a to za splnění dvou předpokladů.
Prvým z nich je, že vystupujícího člena společenství rodinného závodu mx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na provozu rodinného závodu, a to souhlas jednomyslný.
Toho je zapotřebí právě proto, že pro provoz rodinného závodu, ať jakkoli velkého, a pro jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxesení" účastenství, bylo by možné dovodit, že účastenství nemůže zaniknout, resp. ani další osoba se nemůže účastníkem stát. To je pravdivé jen potud, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x této situaci je obtížné připustit, aby do provozu rodinného závodu vstoupila další, byť podmínky v § 700 odst. 1 uvedené splňující, osoba. Může sice jíx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 698
(Nakládání s rodinným závodem a se spoluvlastnickým podílem)
doc. JUDr.
Michaela
Zukxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxvodu a jeho části (6 až 11)
Z důvodové zprávy:
Hlavní účel navrženého ustanovení sleduje zachování rodinného závodu v majetku rodiny a těch jejích čxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxjít k rozdělení pozůstalosti z vůle zůstavitele rozhodnutím třetí osoby. Rovněž ustanovení druhého odstavce sleduje myšlenku, že rodinný závod má zůxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxy smyslu a účelu rodinného závodu. Tak platí zvláštní pravidla pro případ dědění a zcizení, kde se zakládá pro osoby zúčastněné na provozu závodu předkuxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxbo hospody) a má-li více dědiců, takže rodinný závod je třeba rozdělit, platí zvláštní pravidlo vylučující dědickou posloupnost na základě některého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxu na provozu závodu přednostní právo. Předpokládá se ovšem, že dědicem je právě (také) člen rodiny zúčastněný na provozu právě děleného rodinného závoxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxovat provozní celek. Nedělit to, co dosud fungovalo a přinášelo nejen zisk, ale i užitek, zpravidla veřejnosti nebo nějaké její části.
Situace bude xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi tomu počtu dědiců, ale také na vůli nebo i schopnostech každého jednoho dědice - účastníka provozu rodinného závodu, popř. i na jeho možnosti poskytnoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx jeho zcizování (zcizení) a stejně i zcizování (zcizení) spoluvlastnického podílu na rodinném závodu, jakož i při zcizování (zcizení) nějaké jednotlxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx x xxxx, co má být takto zcizeno, člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu předkupní právo. O povaze tohoto předkupního práva platí obdobně totéž, cx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxm, že předem nelze ovlivnit stav, který nastane smrtí vlastníka rodinného závodu (srov. obdobné důvody pro úpravu v § 1125), ve zdejším případě, kdy jde x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xbez formálních náležitostí) mezi vlastníkem nebo spoluvlastníky a členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu.
Předmětem zcizení, kdx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxoluvlastnický podíl.
xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxího určení má trvale (druhý objektivní předpoklad) sloužit provozu rodinného závodu (třetí objektivní předpoklad).
Vzhledem k tomu, co může být pxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxtnického podílu na rodinném závodu.
Související ustanovení:
Z literatury:
viz u § 698
(Zánik účasxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
III. Zánik účastenství jednotlivému účastníkovi - členovi rodiny (6 až 9)
Z důvodové zprávy (k § 705 a 706):
Zanikne-li účastenství člena rodiny na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx jednorázové vypořádání s odstupujícím členem rodiny představovat výrazný ekonomický zásah do rodinného hospodaření, umožňuje se rozložení platby xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx člena společenství na provozu rodinného podniku může zaniknout dvěma způsoby: zcizením rodinného závodu, tj. bez jeho vůle, anebo - zřejmě - ze své vůlxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xlastníka nebo několika xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxout, že rodinný závod zcizí.
Není rozhodné, komu, které osobě vlastník závod zcizí. I totiž v případě, že by došlo ke zcizení v rámci rodiny i v rámci spxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxdit, že rovněž v případě, že závod nabude děděním nebo odkazem dědic stojící vně rodinného společenství, zanikne účastenství na provozu rodinného závxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxstníka závodu zaniká i rodinný závod dosud existující.
III. Zánik účastenství jednotlivému účastníkovi - členovi rodiny
Přestane-li člen rodinxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxu rodinného podniku. Je třeba připomenout, že také vznik účastenství na provozu rodinného podniku vznikne členu rodiny (určitých kvalit uvedených v § xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx
Kromě toho, že člen rodiny dosud zúčastněný na provozu rodinného závodu přestane vykonávat práci, jak bylo uvedeno v bodu 6, zanikne účastenství člxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro rodinný podnik (pokud jde o práci pro rodinu, mohou se následky změny situace
in eventum
spravovat stejným pravidlem).
Změnou právního důvodu xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu. Jaké hospodářské, popř. jiné důvody k takovému kroku povedou, je otázkou konkrétní situace.
Není rozhodné, o jakou smlouvu, resp. právní důvod sx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxlad:
V případě, že zanikne účastenství člena rodiny na provozu rodinného závodu, ať už se tak stane z jakéhokoli důvodu uvedeného v § 705, má takový člex xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxádáním se rozumí vyplacení částky, jejíž rozsah je dán mírou odpovídající množství a druhu práce, kterou účastník společenství pro rodinu nebo pro rodxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxtky podílu, na který má ten, komu účastenství zaniklo, právo, umožňuje se, aby platba, která mu náleží, byla ujednána do splátek.
To ale není možné býxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxednání mezi vlastníkem závodu a bývalým účastníkem. Takovou dohodu lze ovšem ujednat už dříve, bez ohledu na dobu, kdy k zániku účasti dojde.
Ujednáxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtění negativních důsledků takového ujednání pro účastníka, popř. nespravedlnost takového ujednání objektivně viděno, anebo to, že pro ujednání o roxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxením oné platby do splátek, má vlastník závodu právo žádat soud, aby namísto bývalého účastníka k takovému ujednání přivolil (nahrazení projevu vůle rxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxz ujednání)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
Faktická rodinná společenství se řídí především vlastními zvyklosxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zvyklostem uplatňovaným v jednotlivých oborech podnikání. Navržené ustanovení na tuto praxi a zvyklosti odkazuje, ale zároveň stanoví, že zákonná uxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xodiny začne pracovat ve prospěch závodu, který patří jinému členu rodiny, manželovi, příbuznému, popř. osobě sešvagřené, a nijak se o tom neujednávajxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xstatní s nimi souhlasí. Z tohoto vyplývá, že rodinné společenství není majetkový subjekt, není to subjekt ani vlastnictví, ani spoluvlastnictví, ani xxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxo v té které oblasti (např. v Podkrkonoší). Zvyklosti mohou být ale zavedeny také v určitém oboru podnikání (např. v pohostinství, na farmách atd.).
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxně (což v zákonném textu není právě obvyklé). Nicméně přeci jen zákonná ustanovení o rodinném závodu (tedy § 700 až 706) mají před praxí i zvyklostmi předxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxnová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 6)
II. Režimy manželských majetkových společenství (7 až 10)
III. Vymezení společného jmění (11 ax xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxším slova smyslu. Přesto jsou některé majetkové záležitosti manželů (výživné, bydlení a zejména pak dědické právo manželů) upraveny zvlášť.
Rozlxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmy mají zásadně mít shodnou právní relevanci a shodné právní důsledky, zejména pokud jde o třetí osoby.
Jinou povahu má případ, kdy je zákonný režim vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx kdy je vůči druhému aplikována ať již soukromoprávní, anebo veřejnoprávní sankce.
I. Obecně
Manželské právo majetkové představuje v historii naxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxadiční, už zhruba dvě a půl století staré. Právní dogmatika, teorie s nimi pracovala vždy. Umožňovaly dostatečně odlišit zásadní celky majetkových prxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx výuky na právnických fakultách, tak relativně samostatný předmět teoretického bádání.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxvinnosti a práva majetkové povahy. Proto nejde jen o vlastnictví a další věcná práva, ale i o práva závazková, právo dědické, zvláštní oblast výživnéhox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx okruh právních norem (a jejich teoretického zpracování), než jsme tomu byli u nás zvyklí. Lze proto říct, že právní úprava v zák. č. 89/2012 Sb., občanskxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxíklady, např. z francouzské soudní praxe, ale i třeba z evropských studií (srov. např. Principles of European Family law Regarding Property Relations xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx s pomocí právní teorie se kritéria rozsahu a obsahu manželského práva majetkového budou dále posunovat, když nakročeno už je i v právní úpravě (srov. § 2xx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxodového pojištění.
Společné jmění manželů (podle výslovné legislativní zkratky "společné jmění") je stejně jako do 31.12.2013 - zásadně - souborxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxvé právo manželské" a pojem "společné jmění" nejsou ani v rozporu, ani se jejich pojmový rozsah nekříží. "Majetkové právo manželské" označuje souhrn oxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxí
Společné jmění se zásadně spravuje pravidly stanovenými v zákoně čili zásadně platí zákonný režim (§ 709 až 715). Pouze v případě, kdy se manželé nebx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxm soudu bývají společně označovány za režimy modifikované (roz. jedná se o režim odlišný od režimu zákonného). Navíc obecné označení je potřebné, protxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxí mít zásadně stejnou právní relevanci, proto jsou navzájem zaměnitelné.
Vně občanskoprávní úpravy majetkových povinností a práv manželů stojí rxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxerý je obdobou zdejšího institutu. Obdobné je především v nedostatku přítomnosti spoluvlastnických podílů. Proto lze mluvit o "spoluvlastnictví bexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxy společného jmění manželé, vzniká, byť třeba jen pojmově, společné jmění manželů v okamžiku uzavření manželství, ledaže bylo dříve smlouvou snoubenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xle obvyklé vybavení rodinné domácnosti (srov. komentář k § 698 a násl.)
Pokud manželství trvá, společné jmění existuje, ledaže z nějakého právního xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xmění zaniká; srov. insolvenční a trestní řízení), jednak právní skutečnost, a to buď právní jednání manželů, anebo rozhodnutí soudu. Společné jmění mxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxoučeno z právního obchodu. To, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, je velmi obecným vyjádřením pro všechny povinnosti a práva, které mají majetxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx smyslu) mají majetkovou hodnotu i - a to zejména - nejrůznější práva na plnění. Proto do majetkového společenství manželů mohou patřit i různá práva vznxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxí získané bezdůvodně atd. atp.
Z tohoto okruhu je vyloučeno především to, co je obecně vyloučeno z právních poměrů (resp. lépe: z právního obchodu), xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxchnika, jsou to i narkotika v množství, které zákon již zakazuje držet, a obdobně třaskaviny, výbušniny atp.
Dále je vyloučeno to, co vylučuje § 709 oxxxx x x x xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxželského společenství je v zásadě všechno, co manželům teď právě "patří", tj. to, co na základě nějakého právního důvodu získali, čili cokoli, co nabylx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xhledáno obecnějším než výraz "patřit".)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x literatury:
Zuklínová: Jak dál v majetkovém právu manželském. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Zákonný režim
(xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx, 2)
II. Rozsah společného jmění v zákonném režimu (3 až 13)
Z důvodové zprávy (k § 709 až 711):
Navrhuje se, aby obecná právní úprava již nepřipomínaxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxanoveních. Ze společného jmění se vylučuje, co je nabyto výhradně z majetku jednoho z manželů, a tedy nebylo součástí společného jmění (příjmy z nemovixx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxo v platné právní úpravě je součástí společného jmění to, co slouží výkonu povolání jen jednoho z manželů: i napříště bude tedy především na těch, kdo podxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
Některé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxazky), anebo pokud jde o okamžik, kdy se součástí společného jmění stávají (mzda). Výslovnou úpravu si zaslouží rovněž pohledávky vzniklé z výhradníhx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo jmění se stanou dnem, kdy se staly splatnými. Naopak výslovné právní úpravy není zapotřebí, pokud jde o řešení otázky o právech a povinnostech souvisexxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxidla o vypořádání společného jmění.
Ustanovení o účasti v korporaci a družstvu nelze považovat za nadbytečné vzhledem k významu takových účastí.
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxní), a jen o závazky z řádného obligačního důvodu (nejde o závazky z porušení právní povinnosti). Pokud jde o účel, který byl převzetím (vzetím na sebe) dxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxné domácnosti po stránce kvalitativní a kvantitativní neodpovídá. Z tohoto zřetele je třeba posuzovat i kvalitu velkého počtu kvalitativně, popř. kvxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxdického, i závazkového. Takto se například uplatní pravidla o nabývání vlastnického práva přírůstkem (totiž ve prospěch společného jmění), pokud buxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxenat obohacení předmětu jeho vlastnického práva. V takovém případě se vklad ze společného vypořádá při zúžení, zrušení či zániku společného jmění.
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho jmění za existence zákonného režimu, a co naopak do společného jmění nepatří.
II. Rozsah společného jmění v zákonném režimu
Rozhodný je předevšxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxnotu, nabyl to jeden z manželů nebo oba manželé společně, a stalo se tak za trvání manželství, patří to do společného jmění (při existenci zákonného režixxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx, ale nelze
a priori
vyloučit, že věc osobní potřeby náleží oběma manželům společně, protože manželé se nacházejí v situaci, kdy jinou osobně potřebnox xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxčen ze společného jmění pro účel, kterému společně slouží. Osobní potřebě jen jednoho z manželů slouží také přepychové předměty značné hodnoty. V tomtx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxbyl darem, děděním nebo odkazem. Výjimkou jsou taková nabytí uvedeným způsobem, kdy dárce nebo zůstavitel projevil úmysl jiný, tj. projevil zjevně úmxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxví, ale právě do svého společného jmění. V případě sporu bude tedy nutné zjišťovat vůli auktora. To bude jistě obtížné, dárce sice zpravidla může uvést, xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxovat z okolností případu. Lze očekávat, že v tomto směru se časem ustálí určitý přístup soudní praxe, pokud jde o dovozování podoby zůstavitelovy vůle. xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to nejen na straně zůstavitele.
Dále do společného jmění nepatří to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených pxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xodnoty vyloučené ze společného jmění patří také to, co "nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví". Zatímco txx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtu, podobně jako je tomu např. v § 71 odst. 2; jinak se používá výrazu "výhradní") vlastnictvím, to je celkem srozumitelné: jde o to, co jednomu z manželů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxik možností výkladu. Nejspíš bude správný ten, podle kterého má jít o jakékoli právní jednání, kterým lze nabýt majetkovou hodnotu, která přibude k něčxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxní smlouvy s nájemcem se získává zejména nájemné. Podle prve uvedeného (dodatečně do původního textu návrhu vneseného) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx? Nikoli, srov. dále.) Jenomže první větou dovození se dostáváme vzápětí do rozporu s ustanovením odstavce druhého (který byl součástí textu od samého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxcí se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z toho majetku. Takový rozpor mezi zákonnými ustanoveními oxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xřednost aplikaci zdejšího odstavce druhého a § 710 písm. a).
Ze společného jmění jsou konečně vyloučeny i majetkové hodnoty, které nabyl jeden z manxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vložené pravidlo zjevně míří toliko na věci, žádné jiné hodnoty totiž poškozeny, zničeny nebo ztraceny být nemohou. Svědčí to o tom, že se vracíme před rxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxkové hodnotě adekvátní.
Součástí společného jmění je dále (odstavec druhý) zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. K tomu není co dodat, vxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxo to, co na něj bylo vynaloženo, a čistý zisk přibyl do společného jmění, což z ustanovení zák. č. 40/1964 Sb. nebylo lze dovodit [§ 143 písm. b) zák. č. 40/xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxů; toto řešení bylo shledáno napříště nevhodným, nespravedlivým].
Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo drxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxužstvu lze vždy majetkově ohodnotit, podílnictví má vždy nějakou majetkovou hodnotu. Pokud výjimečně členství v družstvu majetkovou hodnotu nemá, nxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxo otázky týkala. Zdejší řešení je jednoznačné. Bylo již součástí věcného záměru návrhu občanského zákoníku. Z právě uvedeného pravidla je dána výjimkx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxíl do výhradního majetku. (Použití výrazu "výlučného" zase svědčí o dodatečném vložení pravidla do původně připraveného textu.)
Na okraj otázky "xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občanský xxxxxxx x x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxuvlastnictví věci. Podílení se má dvě stránky, u podílu v obchodní společnosti a podílu v družstvu jsou tyto dvě stránky zvlášť zřetelné. Zatímco prvou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx třeba za první republiky), popř. jako "společnická", druhou stránku představuje hodnota majetková, resp. individuální (rovněž termín užívaný v prvxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxléze vypuštěna pro nadbytečnost: vždyť to, že jde pouze o majetkové hodnoty (které jsou zároveň součástí nějakého jiného, totiž vně manželského spolexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxdřením míry účasti např. na určitých právech, nemůže
ex natura sua
být věcí v právním smyslu. Tradiční nauka soukromého práva (a to ani její ta její odnoxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xe standardní naučné literatuře zaznamenán.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxovém družstvu, pak bytová jednotka ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou nabyl do vlastnictví podle § 23 odstx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xpolečném jmění manželů.
(NS 22 Cdo 1658/98, Rc 49/01):
Pokud kupní cena pořizované věci byla zcela zaplacena z výlučných prostředků jednoho z manžxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxvání manželství (§ 143 obč. zák.) je i vytvoření věci oběma manžely nebo jedním z nich v době po uzavření manželství.
(NS Cpj 337/83, Rc 36/85):
Autorxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeny nebo byly pro autora ochrannou organizací autorskou v rámci její působnosti přijaty, i když autorovi za jeho života vyplaceny nebyly; totéž platí i x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxály obrazů, které jejich tvůrce ještě nepřevedl na nikoho jiného, jsou v jeho výlučném osobním vlastnictví a nepatří do bezpodílového spoluvlastnictxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
Bez souhlasu autora je dílo vyloučeno z právního oběhu a pro tuto svou povahu nemůže být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, i když bylo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnictví manželů.
(NS Cpj 86/71, Rc 42/72):
Bezpodílové spoluvlastnictví manželů vzniká i v manželství neplatném, nikoliv však v manželství zdánlxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxná mzda, nikoli jen ta část, která zůstala po uspokojení osobních potřeb toho manžela, o jehož mzdový nárok jde. Do příjmů z práce je nutno zahrnout odměnx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů pouze ty částky, které byly za trvání manželství již vyplaceny. Částky vyplacené z důvodu odstupnéhx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxří také výhry ze sázek, věci získané výhrou ve věcné loterii nebo jiné slosovací akci; u výhry na los je rozhodující okamžik výhry, nikoli zakoupení losux xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxizováno. Jednotlivé platby pojistného placené za trvání manželství ze společného majetku na osobní pojištění jednoho z manželů nelze posuzovat jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxpořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Pokud by šlo o věc nikoli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xěl by manžel, který tyto hodnoty za trvání manželství získal, nahradit, co ze společného majetku bylo na tento majetek vynaloženo. Při nabytí věci pomoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxo nabyté předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů bez ohledu na rozsah použitých prostředků z bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx potřebě jednoho z manželů skutečně sloužit, nestačí, že by tomuto účelu sloužit mohla.
(MS Praha 11 Co 89/77, Rc 45/79):
Připadnou-li některému z bxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxx xzavřel další manželství, nejde tu o nabytí těchto věcí za trvání manželství do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, přestože úhrada vzájemných nxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxí nově vzniklém uzavřením dalšího manželství.
(KS Ostrava 11 Co 114/60, Rc 48/61):
Majetek, který byl získán trestnou činností některého z manželxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x x x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx. s. 408 a násl.
Dvořák: Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva, 2012, s. 355.
Dvořák, Spáčil: Společné jmxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx5, marg. č. 80 a násl.
Faldyna, Bejček a kol.: Obchodní zákoník s komentářem. I. díl: § 1 až 260, 2000.
Pelikánová: Komentář k obchodnímu zákoníku. xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx x1.
Zuklínová: Budoucí občanský zákoník a rodinné právo. In Otázky rekodifikace soukromého práva: příspěvky učitelů Právnické fakulty Univerzitx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxvání na případ smrti. AdN, 2004, č. 4, s. 96.
Dvořák, Spáčil: Předmět společného jmění manželů a způsoby jeho nabývání. PF, 2006, č. 12, s. 413.
Kráxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho jmění manželů. SoRo, 2008, č. 3, s. 84.
(Dluhy jako součást společného jmění)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxa zdejších pravidel (14, 15)
Z důvodové zprávy:
viz u § 709
I. Obecně
Od roku 1998 patří do společného jmění manželů také dluhy (dříve ale označovxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxství osob. Zjistí se tak, že od aktiv budou odečtena pasiva (srov. § 495).
II. Dluhy, které do společného jmění patří
Do společného jmění patří všechxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxlně, že je manžel (či manželé) na sebe vzal s úmyslem být takto povinen a takový dluh splnit, popř. plnit.
Takto do společného jmění v žádném případě nexxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxné sociální pojištění atd. atp.
Do společného jmění ale nevstoupí ani dluhy, které manželům vznikly např. ze společně způsobené škody: použití praxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxen z manželů nebo oba manželé společně.
III. Dluhy, které nepatří do společného jmění
Do společného jmění především nepatří dluhy, ať převzaté, nexx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx
x xxxx xx xxxxxxxxx xxxradně patří, se předpokládá, že má majetkovou hodnotu, s níž je pravidelně spojen nějaký zisk. Pokud se nejedná o takový případ, zdejší pravidlo se nepoxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxtřil do společného jmění, dluhy by nesl manžel sám ze svého, jeho jmění by se tedy zmenšovalo. A to spravedlivé není.
Proto věcný záměr zákoníku z r. 20xx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x to jak veřejnoprávní (daně apod.), tak soukromoprávní (úplata za nájmy a pachty, úhrada za věcná břemena apod.). Teprve to, co zbude, zisk ve vlastním sxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxxporu s tím, co se praví v § 709 odst. 1 písm. d).
Do společného jmění nepatří dále dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se pxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxelů (ze své vůle) bez souhlasu svého manžela, ale učinil tak při obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodinného společenství.
Takovými poxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xednoho manžela dluh, by již vyžadovalo, aby s tím souhlasil druhý manžel. V případě jeho nesouhlasu ponese manžel, který právně jednal, dotyčný dluh ve xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xraxe minulých let, ovšem s tím, že zde již není zakotveno omezení "mírou přiměřenou majetkovým poměrům manželů" [§ 143 odst. 1 písm. b) zák. č. 40/1964 Sbxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxý zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou (Ostrava: Sagit, 2012), na str. 19, a jak je také obecně známo, v samém závěru legislativního procesu nebyx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxl pověřen ústavně právní výbor. K jeho závěrečnému jednání došlo dne 21. října 2011. Návrh občanského zákoníku spolu s tzv. oficiálním pozměňovacím nxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxí Poslanecké sněmovny dne 9. listopadu 2011. Nikdo si tehdy již nevšiml, že se do občanského zákoníku, stejně jako do novely občanského soudního řádu čx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého zákoníku, nemluvě již o koncepci obsažené ve věcném záměru tohoto zákoníku, pokud jde o to, jaké dluhy patří do společného jmění manželů a jaké nepatxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxelná - věta druhá o tom, jak pro dluhy manžela, které vůbec do společného jmění nepatří, protože buď je zde vykládané ustanovení vylučuje, anebo jsou vylxxxxxx xxx
x xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx - představoval podíl manžela - dlužníka při vypořádání společného jmění. Lze jen doufat, že tento dodatek rozhodně ne v legislativním procesu vytvořexx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxst. druhý. Toto ustanovení procesní ale zlikvidovalo i přijatou koncepci majetkového práva manželského jako celek, protože pro prve zmíněné dluhy byxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx
xouvisející ustanovení:
Související předpisy:
Z judikatury:
viz x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Nabývání a pozbývání součástí společného jmění obecně (4)
III. Odměny z pracovní a jiné výdělečné činnosti (x xx xx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxecně
Zdejší ustanovení nemá paralelu v předchozí právní úpravě.
Upravuje otázky, jejichž řešení dosud uváděla právní teorie a k nimž (pokud jde o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, platů a mezd především, a to směrem ke standardnímu pojetí právních úprav tradičních demokracií.
II. Nabývání a pozbývání součástí společného jměxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxobu nabytí neliší. Že tedy pro nabytí (a nejde jen o vlastnické právo, ale i o jiné majetkové hodnoty, ať kladné, či záporné) platí obecná pravidla. Tedy nxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxsti
Ač od roku 1998 jsou pohledávky součástí společného jmění manželů, přece se, pokud jde o odměny manžela na účet banky, právní praxe neposunula vůbxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrávní teo-rie marně.
To bylo důvodem zakotvení zdejšího výslovného ustanovení přímo do zákonného textu.
Skutečnost, že manžel nabývá odměny z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxsí nutně dotknout pravidel, kterými se spravují banky a které upravují vklady na běžných účtech.
Vzhledem k tomu, že se jednoznačně stanoví, kdy zmíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xV. Okamžik, kdy se pohledávky z výhradního majetku manžela stávají součástí společného jmění
Pohledávky z výhradního majetku jednoho manžela jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy na majetkovou hodnotu vynaložené.
O takových pohledávkách se pak stanoví, že se stávají součástí společného jmění v den své splatnosti.
To kroxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxzat, že se jedná o pohledávku, která se stala - vzhledem ke své kvalitě (převyšuje náklady atd.) - součástí společného jmění.
Je to významné z prakticxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxávání svých, především vyživovacích povinností).
Také pravidlo stanovené v tomto odstavci se stává pochybným v souvislosti se změnami v § 709 a 710 xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstníci, ti, kdo se sdružili, aby spojili své síly nebo prostředky, aniž mají v úmyslu vytvořit právnickou osobu.
Pro manželskou entitu by měl být užíxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu. Neustanovuje zdaleka o všech otázkách, které souvisejí s majetkovými povinnostmi a právy manželů. Přitom nebylo záměrem postihnout vše rozhodné, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxž to komplexní právní úprava není a ani o takovou právní úpravu jít nemá, je třeba v případě, že v této části nějaká otázka povinností a práv řešena není, prx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xravidla o společnosti lze využít spíš pro rovinu společenstevní (popř. společenskou), pravidla o spoluvlastnictví především tam, kde jde o takové maxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Z literatury:
viz u § 708
Správa v zákonném režimu
(Vymezení pojmu "správa"; solidarixxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xII. Povinnosti a práva spojená se součástmi společného jmění (9, 10)
IV. Solidarita jako následek právních jednání týkajících se společného jmění a jxxx xxxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxvá dílčí oprávnění (resp. povinnosti) vyplývající z existence společného jmění a jeho součástí. Jako obvykle se klade otázka, zda nelze nalézt pouze jxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to rozumí samo sebou, je třeba mít za to, že s touto výhradou se zdejší ustanovení zajisté použijí i pro podíl manžela v obchodní společnosti.
I. Obecně
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xx x x x xxxx xx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxáv manželů k tomu, co je součástí společného jmění.
Dále se pak stanoví solidarita povinností a práv manželů ke společnému jmění a k tomu, co je jeho soxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx na ně kladené. To upravuje následně § 714.
II. Základní práva manželů k součástem společného jmění
Součástí společného jmění jsou kladné majetkovx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x to takové, které je možné užívat a/nebo požívat (brát z nich plody a užitky), udržovat je, nakládat s nimi, hospodařit s nimi a spravovat je. Jde tedy zřejxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxv manžely k hmotným předmětům, které jsou součástí společného jmění, se jinak používají i v jiných souvislostech.
"Hospodaření" a "spravování" se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx navenek (vně věci), což ale neznamená, že dovnitř nikoli, "správa" je spíš otázkou vnitřní, jde o obhospodařování věci, o péči o věc jako takovou, eventx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx xodobě je výsledkem delších diskusí (a v původně připraveném návrhu byla bohatší).
Co se rozumí "udržováním", není třeba vykládat, neboť tento výrax xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xedná o majetkové hodnoty jakéhokoli druhu, jsou nutně spojeny povinnosti a stejně tak nutně i práva. Představíme-li si např. nemovitost, která je součxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxko každý vlastník nemovitosti, mohou využívat svá práva, která jim zákon dává v souvislosti s vlastnictvím, tj. jak práva vyplývající ze samotné podstxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjícími z vlastní nemovitosti nemovitosti sousední.
Všechny tyto povinnosti a všechna tato práva nutně náležejí oběma manželům společně, ba spolexxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe si sám ještě to či ono nevykonal, zatímco druhý manžel již ano: pokud se jedná o něco, co lze vykonat jen jednou, pak manžel, který oprávnění spojené se soxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva. Podá-li ji jeden manžel, podává ji tím samým i manžel druhý.
IV. Solidarita jako následek právních jednání týkajících se společného jmění a jexx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xskutku spíš jen teoretické situace, které si lze představit spíš v případě, kdy společné jmění manželů představuje jen jedna věc, protože manželé ještx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xanželé se zároveň zavazují, resp. opravňují vždy společně a nerozdílně, solidárně. Je tomu tak proto, že zvenčí, právně vzato, se považují za jednu osoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xnamená, že může ujednané plnění žádat od kteréhokoli z manželů. Je v jednoduché pozici: stačí, najde-li a osloví-li alespoň jednoho z nich.
Jsou-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxželé spolu nejsou v dobrých vztazích a třeba jeden z nich požaduje plnění tak, aby je získal právě jen on. To by ale nemělo povinnost dlužníka plnit nijak zxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xěsné vazbě na manželství (odhlédnuto od možnosti dohod o zúžení či rozšíření rozsahu společného jmění), jakož i v aktivní a pasivní solidaritě manželů xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxné jmění trvá; byl-li tedy v souvislosti s trestním stíháním omezen v dispozici s majetkem ve společném jmění jeden z manželů, dopadá omezení i na druhéhx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxo majetku (rozumí se majetku ve společném jmění manželů) zvýhodněni proti ostatním obviněným, neboť dispozice s jejich majetkem by byla vůči jejich maxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxS 3 Cz 61/88, Rc 10/90):
Každý z bezpodílových spoluvlastníků je samostatně oprávněn k podání žaloby o vydání neoprávněně zadržované věci z bezpodíloxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xx xxx81, Rc 12/83):
Uzavřel-li smlouvu o pojištění motorového vozidla, které je v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, jen jeden z manželů, je také druxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x nich; pokud je žalován jen jeden z manželů, nemůže druhý jednat před soudem svým jménem jako účastník řízení; může v tom případě vystupovat jen jako zástxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx x xxxině u manželů vzájemné procesní zastoupení (tzn. bez plné moci).
(NS Cpj 11/77, Rc 14/78):
Zastupování manžela v soudním řízení není zastupováníx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.).
(NS Cpj 86/71, Rc 42/72):
Každý z manželů má vlastnické právo k celé věci, a to tak, že práva jednoho manžela jsou omezena stejnými právy druhého; xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bezpodílového spoluvlastnictví manželů je nutný souhlas obou manželů.
(NS 8 Cz 36/69, Rc 57/70)
Vznikl-li za trvání manželství dluh, z něhož byl zxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé hodnoty, náleží i tato hodnota do bezpodílového spoluvlastnictví; k závazku manžela, který je povinen vrátit dlužné peníze (vynaložené ve skutečnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxolečný majetek ze svého, mu má být uhrazeno ze společného majetku, druhým manželem však jen ve výši odpovídajícího poměru velikosti podílu, kterého se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxestka, Spáčil a kol.: Občanský zákoník. I. Komentář, 2. vyd., 2009.
Zuklínová: Jak dál v majetkovém právu manželském. In Pocta Sentě Radvanové k 80. xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxtech týkajících se společného xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx Jednání manžela v záležitostech, které nelze považovat za běžné (7 až 9)
IV. Neplatnost právního jednání manžela (10 až 12)
V. Výjimečný zásah soudu (xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xd § 713, kde je upraveno jednak chování manželů jako osob, kterým bez určení podílů náležejí věci, které jsou součástmi společného jmění, jakož i následxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jednání, které se týká společného jmění a jeho součástí. Jde o to zohlednit právě skutečnost, že manželé jsou bezpodílovými podílníky na právech a povixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx. č. 40/1964 Sb.
Záležitosti týkající se společného jmění a jeho součástí se rozlišují na běžné a na ty, které nelze považovat za běžné.
II. Právní jxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx spolu zároveň, tj. jsou spolu přítomni koupi v prodejně a společně blíže určují to, co hodlají koupit, anebo oba společně podepíšou listinu, v níž je obsxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxle jedná jen jeden z manželů. Souhlas druhého manžela se předpokládá, protože se vychází z toho, že manželské soužití je souladné a je třeba zajišťovat jxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxby domácnosti.
Nelze vyloučit, že manžel nebude souhlasit s právním jednáním svého manžela ani v běžných záležitostech, ale právo zde žádnou zvlášxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xmění a jeho součástí stojí takové záležitosti, které nelze považovat za běžné. Rozsah záležitostí nikoli běžných není tedy stanoven per eliminationex x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xejména slova "považovat", ovšem odpovídá i obecnému výrazu slova "považuje se": určité záležitosti se (už) nepovažují za běžné, většina osob (obecenxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xoučástí a které nelze považovat za běžné, je také zapotřebí souhlasu obou manželů, ať právně jedná jen jeden z manželů, nebo oba manželé společně.
Taxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxo manžela v záležitosti, kterou nelze považovat za běžnou, ničeho nenamítá, právnímu jednání ani jeho výsledku neoponuje.
IV. Neplatnost právního xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxnžela), roz. aniž má nebo získá přivolení svého manžela, je takové právní jednání neplatné, a to proto, že jde o pravidlo, jehož obsah a účel vyžaduje, abx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxrádající souhlas druhého manžela je neplatné, ale toliko relativně.
Protože je důvod neplatnosti dán na ochranu manžela [osoby každého manžela, kxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se vždy vyslovit k právnímu jednání, které se takového společného jednání nebo jeho součásti týká], může se manžel, který s takovým právním jednáním svxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxolání se může uskutečnit jak žalobou manžela na určení neplatnosti, tak i námitkou neplatnosti vznesenou proti žalobnímu nároku třetí osoby, který vzxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxá právně jednat a nemůže dosáhnout souhlasu svého manžela, ať už proto, že manžel s jeho návrhem nesouhlasí, nebo proto, že si z nějakého důvodu nemůže soxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxý manžel ke svému odmítavému xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxvní podmínka úspěšnosti žaloby.
Je ovšem také možné, že manžel, jehož souhlasu je zapotřebí, není schopen vůli projevit. Nejde o situaci manžela nexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxhopen právně jednat, ještě nedošlo k omezení svéprávnosti, dosud nebyl ustanoven opatrovník. Jde o takové situace, kdy je zapotřebí právně jednat, poxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxane-li z nějakého důvodu neuspokojivý zdravotní stav manžela, tento stav je patrně pouze dočasný, nicméně není jisté, jak dlouho potrvá.
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
(Společné jmění a podnikání)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Použití součásxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxrany manžela toho, kdo podniká: obsahuje pravidla, která jsou standardní x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxgatelní hodnoty - srov. možnost koupit si balíček jehel a nití a založit krejčovský salon.
Navrhuje se zavést stejná pravidla pro právní jednání, jexxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxatné nabytí obchodnímu podílu. Obdobně se pamatuje jak na případy, kdy se k založení takové právnické osoby nebo získání účasti v ní nevyžaduje majetkoxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxě bude zapotřebí - vzhledem k majetkovým poměrům manželů - jen bagatelní hodnota, ale rozsah ručení již tuto míru přesahuje (taková situace může nastat xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxnost podnikatele-fyzické osoby založit do sbírky listin obchodního rejstříku doklad o souhlasu manžela s použitím společného jmění nebo jeho části k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxika, kterou nelze vyvážit zájmem rodiny. Lze dovodit, že úspěšné dovolání se neplatnosti jednání manžela, s nímž druhý manžel nesouhlasí, má negativnx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xe manžel hodlá část společného jmění použít pro potřeby podnikání.
Ustanovení pokrývá tutéž problematiku jako § 146 zák. č. 40/1964 Sb., řeší však pxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxužít část společného jmění k podnikání) požádal o souhlas (ve kterém okamžiku má být souhlas dán).
Necitlivým zásahem byl dodatečně k textu odstavcx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtivně, tudíž vadně). Zdejší nadbytečnost je obdobná nadbytečnosti v § 709 odst. 1 písm. e).
II. Použití součásti společného jmění k podnikání
Má-lx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, a proto je třeba souhlasu druhého manžela, který se nepředpokládá.
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zřejmé, zda vynětí i toliko nepatrné hodnoty ze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx být použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů" (což je výraz známý z předchozí právní úpravy).
Rozhodné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxnželů po odečtení běžných výdajů manželů (když základním obdobím je buď jeden měsíc, anebo jeden rok). V žádném případě by neměl být vzat zřetel pouze k mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxého manžela se v takovém případě předpokládá do té míry, že v případě, že jeho záporné stanovisko nebylo zohleděno (bez ohledu, zda byl informován o stavx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe se společným jměním již nemělo), může se opomenutý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.
To, co bylo uvedeno v bodu 12 komentáře k x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxchodní společnosti, nebo v družstvu, je to obdobné vkladu do závodu (použití společného jmění k podnikání). Přesto zákonodárce měl za potřebné vyjádřxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxdnikání, je samozřejmé.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z literatury:
Dvořák: Majexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxnová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 48 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Švestxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxzeninám, 2009.
Dvořák, Spáčil: Společné jmění manželů, bezpodílové spoluvlastnictví manželů a podnikání. PF, 2006, č. 9, s. 301.
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxí
modifikace
majetkového režimu (4 až 11)
III. Forma modifikující smlouvy (12 až 14)
Z důvodové zprávy:
Navrhuje se doplnit platnou úpravu novýmx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xbsahuje již současná úprava (§ 143a platného občanského zákoníku), která sleduje zdejší právní tradici; je také obvyklý i v četných zahraničních právxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxx soud. Možnosti soudu jsou omezenější (srov. § 724 a násl.). Zdejší ustanovení a ustanovení následující (§ 717) upravují pouze smluvní modifikaci.
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxěňovaly, a to nejen v závislosti na tom, zda základem manželského práva majetkového bylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů, anebo společné jmění xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxace majetkového režimu
Zásadní změna v možnostech smluvní
modifikace
zákonného majetkového režimu je umožněna vynětím souboru zvaného "obvyklé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xéto množiny zohledňovat, což mj. způsobovalo, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxy, které hodlají uzavřít manželství, tedy snoubenci. Manželé ujednávající smlouvu nejsou limitováni žádným právě existujícím majetkovým režimem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxnoveným. Je stejně možné jej variovat jako např. smlouvu příkazní.
Modifikující smlouvu o svém budoucím majetkovém režimu mohou také ujednat snouxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxh potomků změnit vlastníka. Pokud si ujednávají takovou smlouvu již snoubenci, nabývá smlouva účinnosti sňatkem, uzavřením manželství. O této otázcx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxkázána, ustanovuje § 719.
Pokud již manželství trvá po nějakou dobu (byť minimální) a v manželství trvá zákonný majetkový režim, anebo obdobně v příxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxá-li takový majetkový režim, podle kterého mají manželé existující soubor společného jmění (v podobě souboru majetkových hodnot), je zpravidla třebxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k jeho zúžení nebo zrušení.
I když si manželé mohou ujednat jakýkoli modifikující majetkový režim (§ 717, 718), přece nemohou nikdy založit majetkoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtavení povinností a práv, která již existují, se nemění. V případě, že by si manželé snad ujednali jinak (tj.
ex tunc
), nepřihlíží se k tomu.
Právní rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xx x xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xmlouvy
Každá modifikující smlouva, ať snoubenců, či manželů, vyžaduje sepsání ve formě veřejné listiny. Takovou veřejnou listinou je pravidelně nxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo veřejný seznam ještě nebyl právně upraven. Dosud jsou manželské smlouvy vedeny Notářskou komorou České republiky v Centrální evidenci manželských xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxné do veřejného seznamu (nejčastěji do katastru nemovitostí, ale může jít i o jiný veřejný seznam), nabývá smlouva v části týkající se této věci účinky vxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
Související předpisy:
Z judikatury:
Dohoda podle § 143a obč. zák. se netýká jxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x § 143 obč. zák.; dohoda se může týkat jen majetku nabytého v budoucnu (tedy po uzavření této dohody), nemůže však zahrnovat majetek, který byl nabyt před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdové dohody. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Králíčková: Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání.
Acta
Univxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Švestka, Spáčil a kol.: Občanský zákoník. I. Komentář, 2. vyd., 2009.
Zuklínová: xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo jmění jeho zúže-ním. BA, 1999, č. 8, s. 19.
Dvořák: Habilis ad nuptias, habilis ad
pacta nuptialia
? Právní praxe, 1999, č. 7, s. 431.
Jindřich: Doxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxhy nad zásadou "habilis ad nuptias, habilis ad
pacta nuptialia
". AdN, 2003, č. 1, s. 5.
Králíčková: Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými maxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx č. 7, s. 6.
Králík: Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů (vybrané otázky vzájemných vztahů). PrRo, 2008, č. 21, s. 769.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxového režimu ujednané manžely (4 až 9)
III. Změna modifikovaného režimu (10, 11)
Z důvodové zprávy:
Výslovně se upravuje možnost změny smluvenéhx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem se pokládá za samozřejmou.
I. Obecně
Zakotvuje se seznam možných ujednání, možných majetkových manželských režimů (rejstřík pokračuje x x xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xodifikovaný soudem) může být změněn dalším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxim může spočívat v podstatě v jakémkoli uspořádání majetkových poměrů mezi manžely.
Zákon sám uvádí, že smluvit je možné režim oddělených jmění, rexxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxění manželů separováno, jmění jsou oddělena, jak se upravuje v § 720 a násl. (srov. např. zákonný režim v Rakousku), mají majetkové povinnosti a práva px xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxm" tím, co se stane, zanikne-li manželství v tom a v onom případě. Zatímco v případě separace při zániku manželství se nebude sčítat a rozdělovat (zákon nxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jmění existovalo po celou dobu trvání manželství. Zjevným nevýhodám separace se proto předchází (zpravidla) předsvatební smluvní úpravou pro přípax xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé domácnosti je zásadně odděleno, je odsunuto, má jinou dráhu osudu (srov. komentář k § 698).
Obdobné lze říct i o zúžení společného jmění. Lze tudíž dxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zásadní do té míry, že manželům bude společné vše (zákonný režim holandský): všechno, co manželé měli a co za trvání manželství nabyli, jim patří společxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxaného režimu
Zákonný majetkový režim může být modifikován z vlastního rozhodnutí manželů, anebo z rozhodnutí jednoho z nich a spolu s ním soudu (soud xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx popř. rozhodnuto, jaký bude další osud majetkových povinností a práv manželů, která souvisejí s těmi hodnotami, které přestanou být součástí společnxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xDalší ujednání a podmínky modifikace majetkového režimu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxfikační smlouvě (17, 18)
Z důvodové zprávy:
Základní ustanovení týkající se smluvně modifikovaného režimu obsahuje jednak přípustná modifikujxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxené majetkové režimy - v podstatě podle současného právního stavu. (První větu nelze zatím považovat za nadbytečnou.) Smlouva se může týkat jakékoli vxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx mohou obsahovat i uspořádání na případ zániku manželství rozvodem. Uspořádání na případ zániku manželství smrtí má kvalitu dědické smlouvy. Podmínkxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxípad zániku manželství. To je implikováno zejména ujednáním o oddělení jmění manželů.
S výhradou opuštění rodinné domácnosti jedním z manželů se zxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxsadně ničím omezen (s výjimkou toho, co je uvedeno v § 719). Smlouva se může týkat jakékoli "věci", tj. jakékoli součásti společného jmění, ledaže to zákxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxu: jsou totiž dispozicemi s právním zařazením jednotlivých majetkových hodnot do větších celků.
Rozsahem společného jmění je třeba rozumět "rozsxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxobchodovatelné, na druhé straně pak např. jednotlivě a druhově určené.
Nic nebrání tomu, aby si manželé ujednali, že to, co nabudou děděním (majetkxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
V zásadě nadbytečně se ustanovuje o možných přechodech mezi jednotlivými druhy jmění. Při rozšíření jmění se např. může změnit napříště postavení věcxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx možné, aby manželskou majetkovou smlouvou přešly věci z výhradního jmění manžela do výhradního jmění druhého manžela. To by v zásadě bylo možné toliko xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxky
ex nunc
, nikoli tedy
ex tunc
. Manželské smlouvy (stejně jako rozhodnutí) mají
konstitutivní
povahu.
III. Modifikační ujednání pro případ zánikx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxeny ujednáním o otázkách, co se bude dít s dotyčnou majetkovou masou (masami) v okamžiku zániku manželství, a to právě s ohledem na skutečnost, že manželx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xomýšleno na to, jak nejlépe zajistit nedostatečně zaopatřeného přeživšího manžela, zejména zůstanou-li s ním nezletilé, popř. i zletilé, ale nezaopxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe by manžel nebyl dědicem.
V případě založení oddělených jmění je přitom třeba oba majetkové celky adekvátně vyrovnat, a tím spíš to platí v případě, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xim přibude. V takovém případě je třeba zvážit, jaký díl připadne v případě smrti jednoho manžela druhému manželovi a jaký díl bude předmětem dědění.
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxtává, je třeba vyjít z rovnosti, spravedlivého uspořádání, slušnosti a poctivosti, ale nejspíš bude třeba přihlédnout i k potřebám nezletilých dětí nx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xspolečenská rovina), tak i chování vzhledem k majetku, zejména jeho nabývání a pozbývání (srov. nechuť k práci, marnotratnost atp.).
Přitom bez ohxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xměním naloženo v případě smrti jednoho z manželů (ujednání pro případ smrti), považuje se (
fikce
) smlouva v této části za smlouvu dědickou. Spravuje se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxležitosti dědické smlouvy (srov. cit. ustanovení).
IV. Zakázané ujednání v modifikační smlouvě
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti (§ 698 a násxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrávní osud. Právní úprava je
kogentní
. Proto také žádné manželské ujednání o jmění manželů se nesmí dotknout tohoto majetkového souboru ani jej změnitx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rodinné domácnosti v případě, opustí-li manžel rodinnou domácnost. Tomu odpovídá ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdě, kdy manžel opustí rodinnou domácnost a odmítá se vrátit. Je totiž třeba mít na mysli, že nejednou jde manželům o to, aby smlouvou rozdělili své dosud exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxedměty, které jsou součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, v níž až dosud žil. Pak se uplatní cit. pravidlo § 699.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
(Zakázaný důsledek)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Obsahové omezení modifikuxxxxxx xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxí majetkové smlouvy manželů, a to pokud se jedná o zachování schopnosti manžela pečovat o rodinu zcela nově. Je to ovšem standardní ustanovení jiných prxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxí zřízena (neexistuje) zvláštní evidence smluv o manželském majetkovém režimu, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxého, popř. jiného) zápisu. Na to je pamatováno v návrhu přechodných ustanovení.
Zdejší ustanovení postihuje dobu uzavření smlouvy a dobu budoucí. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx snoubenci si sice mohou o svých majetkových poměrech v době trvání manželství smluvit zásadně cokoli, tedy jakýkoli majetkový režim, jiný než zákonný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xajetkových poměrech manželů (smlouva, kterou se mění zákonný majetkový režim) nesmí svými důsledky vyloučit schopnost žádného z manželů zabezpečovxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx že majetek jednoho v budoucnu nebude znamenat nic jiného než vydání, dluhy (při oddělování jmění mu byl ponechán neobyvatelný, chátrající, ale historxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xatrně bude, neboť jde třeba o aktivního umělce, herce. První manžel, jak je zřejmé, nemůže za této situace zabezpečovat rodinu.
V základu občanskéhx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém režimu musí s ohledem na právě řečené ctít práva třetí osoby: proto v obsahu takového ujednání nesmí být nic, co by se snad mohlo dotknout práv xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
Zákaz právě uvedený (bod 4) neplatí toliko v případě, kdy třetí osoba byla předem se smlouvou obeznámena a s obsahem smlouvy souhlasila. K takové situxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xnebo zda tomu tak nebude, třeba i pod nějakou podmínkou.
Informace třetí osoby o smlouvě modifikující zákonný majetkový režim manželů má význam i prxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxovy: "nemá vůči ní právní účinky". Taková modifikační smlouva je tedy vůči třetí osobě neúčinná (dílčí, částečná neúčinnost).
Ač to zákon výslovně xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť se domnívala, že následky smluvního ujednání se dotknou jejích práv, bude smlouva vůči třetí osobě neúčinná. (Nejde x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxtku souhlasu).
Další sankci pro smlouvu, kterou byla dotčena práva třetí osoby, obsahuje § 734 (srov. komentář k § 734).
Související ustanovenxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Účinnost smlouvy a sňatek (3)
III. Zápis do veřejného seznamu, kde je xxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxněkud nejasná, a nejednou se také vykládala tak, že celá dohoda, nabývá účinnosti ke dni vkladu. To je zajisté z mnoha důvodů nevhodné, ba nesprávné. Proxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na situaci, která dnes je řešitelná jen výkladem (který však není jednotný).
Pro obojí smlouvy má platit, že se jejich účinky rozpadají (mohou rozpaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxodli jinak, než stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvením.
Vzhledem k nedostatečnosti právní úpravy § 143a odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. je zdejší ustanovení podrobnější, zpřesňující.
II. Účinnost xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. vylučují jeho použití v majetkových poměrech budoucích manželů, nabývá tato smlouva účinnosti uzavřením manželství, tedy v den, kdy bylo manželstvx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxenci a smlouva se týká také věci zapsané v některém z veřejných seznamů (v obchodním rejstříku, katastru nemovitostí, evidenci motorových vozidel atdxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxi. Nabude-li smlouva uzav-řená snoubenci účinnost až vzápětí po sňatku, lze rovněž vzápětí po sňatku požádat o provedení zápisu v příslušném veřejném xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
Na rozdíl od odstavce prvního ustanovuje druhý odstavec o situacích, kdy modifikační smlouvu uzavírají manželé, a smlouva se týká rovněž věci evidovxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud jde o své účinky. Zde se naproti tomu stanoví pravidlo opačné: je-li některá součást modifikační smlouvy zapsána ve veřejném seznamu, nabude moxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí), v části týkající se věci zapsané do veřejného seznamu dnem zápisu do tohoto seznamu. Jediná výjimka z tohoto pravidla může být popř. stanxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxury:
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxu:
I. Obecně (1, 2)
II. Registrace a zapisování změn zákonného majetkového režimu do zvláštního veřejného seznamu (3 až 6)
Z důvodové zprávy:
Je-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx tomu je v současné právní úpravě (§ 143a občanského zákoníku) a v řadě dalších evropských států. Zároveň se nabízí nové řešení ochrany třetích osob obdoxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xeřejného seznamu; podrobnosti o něm upraví zvláštní zákon, protože jeho úprava nemá a nemůže mít soukromoprávní povahu. Na zvláštním zákonu bude, aby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxový režim manželů mění, zapsány do veřejného seznamu, budou změny ujednané manžely účinné vůči třetím osobám. Je ovšem na stranách manželské smlouvy a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxen. Chybí-li takové ujednání ve smlouvě (popřípadě nedoplní-li manželé v tomto smyslu následně smlouvu dodatkem), bude možné smlouvu do veřejného sexxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxnželem zmocněn ve smlouvě nebo mimo ni.
Pokud smlouva o manželském majetkovém režimu nebude do veřejného seznamu zapsána, budou se manželé moci jejxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xajetkového režimu budou zapsány do zvláštního veřejného seznamu, který bude zřízen. Zatím ke zřízení takového veřejného seznamu nedošlo.
Zápisy xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xnformovat o všem rozhodném, co se týká jeho majetkových poměrů, a zdaleka ne jenom o míře své solventnosti.
II. Registrace a zapisování změn zákonnéhx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxem rozhodnuté modifikované manželské režimy, zapíše se do nich každá smlouva, kterou manželé (resp. snoubenci) uzavřou, pokud takovou smlouvou dojdx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxného seznamu je to, že ve smlouvě je ujednáno, že bude do takového seznamu zapsána.
Pokud ovšem smlouva takové ujednání neobsahovala či neobsahuje, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xterý smluvní ujednání o změně manželského majetkového režimu sepisoval (srov. podmínku formy). Teprve není-li to - z nějakého důvodu - možné, provede xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x x08
Správa ve smluveném režimu
(Obecné ustanovení)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
Dosavadní právní úprava je velmi stručná, což neodpovídá ani běžnému standardu zahraničních úprav, ani potřebě chránit samy manžele - totiž jednohx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xůže být i velmi praktická. Že nemůže být její obsah zcela libovolný, je samozřejmé, a totéž platí i o formě smlouvy. Další omezení pak vyplývají (viz náslx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxčnými věcmi nakládat, užívat je, požívat, spravovat, hospodařit s nimi atd. a jak budou právně jednat ohledně společného jmění nebo jeho součásti, mohxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxželé, popř. i snoubenci si mohou ujednat jiná pravidla, jak pokud jde o nakládání s věcmi, které jsou součástí společného jmění (pokud manželé společné xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxavidel daných v § 713 a 714 (viz komentář k těmto ustanovením).
Taková smlouva musí přitom ctít
kogentní
pravidla daná v § 719 a 720 (viz komentář k txxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdinu), je k ní zapotřebí souhlasu třetí osoby, jíž se má dotknout. Pokud třetí osoba souhlas nedá, nebude mít tato smlouva vůči ní právní účinky.
Je-lx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxed sňatkem, nabývá účinnosti dnem sňatku.
Rovněž účinky této smlouvy se mohou rozpadat do dvou částí, podle toho, zda předmětem (součástí) společnxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnu správu převezme jeden z manželů, že si správu určitým způsobem rozdělí, že všechnu správu budou vykonávat výhradně společně atp.
III. Formální náxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pravidla správy společného jmění. Správa je interní věcí manželů, která se třetích osob nedotýká. Tato smlouva tedy nevyžaduje formu veřejného zápisx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xednání posoudit podle obecných pravidel, popř. smluvně modifikovaných, a zohlednit přitom i vědomost třetí osoby a její dobrou víru (poctivost).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
Universitatis Brunensis: Iuridica, No. 267, 2004.
Švestka, Spáčil a kol.: Občanský zákoník. I. Komentář, 2. vyd., 2009.
Dvořák: Majetkové spxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 98 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Zuxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxla)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Samostatnost manžela, který právně jedná (2 až 6)
III. Právxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxi stanovit, co to vlastně znamená, je-li správa všeho společného jmění nebo jeho součásti vykonávána jedním z manželů. Rozsah možného právního jednánx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx totiž s určitým oprávněním je spojena určitá povinnost (povinnost spravovat, pečovat, starat se), a tudíž i tomu odpovídající právní následky a s nimi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může nahradit soud tak, jak je to i jinak obvyklé, za obdobných předpokladů, resp. podmínek. Zohlední při tom, zda konkrétní jednání je v zájmu manželůx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
Právní úprava toho, jak spravující manžel při správě (v širokém slova smyslu) a při právních jednáních týkajících se společného jmění a jeho součástx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxuje společné jmění, právně jedná samostatně, jedná-li se o záležitost společného jmění.
Smlouva o správě společného jmění, která určuje, že správx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxvující manžel právně jedná zásadně samostatně (nejde-li o některou z výjimek, o nichž ustanovuje druhý odstavec), a to i v soudním řízení.
Spravujíxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxgitimaci.
Spravující manžel jedná oprávněně sám nejen v soudním, ale i v kaž-dém jiném řízení před orgánem veřejné moci, i jinou oprávněnou osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xednat stanoví zákon tři výjimky. Ve všech případech nemůže spravující manžel právně jednat sám, totiž na základě obecného souhlasu daného smlouvou o sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xe je ztratí, a to svým rozhodnutím, tj. ze své vůle. Je např. představitelné, že manželé všechno, co je předmětem jejich společného jmění, všechna svá akxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celým společným jměním, ale téměř s celým společným jměním, neboť daruje vše až na nějakou jednotlivost. V takovém případě druhý manžel nijak chráněn nxxx x
x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxčnost právní úpravy v tomto bodě byla příčinou složitých diskusí při přípravě občanského zákoníku.
Druhá výjimka, tj. druhá situace, kdy jinak sprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxadů dispozic s tímto obydlím.
Spravující manžel potřebuje k nakládání s rodinným obydlím souhlas svého manžela v případě, že obydlí je součástí spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxebuje souhlas svého manžela také v případě, že jde o obydlí, v němž bydlí jeden z manželů.
Konečně spravující manžel potřebuje souhlas druhého manžexxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx
Třetí skupinu právního jednání spravujícího manžela, kdy je třeba výslovného souhlasu také manžela druhého, je ujednání trvalého zatížení nemovixx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxa je či není obydlím, které naplňuje některou z podmínek uvedených v bodech 11 až 13.
Trvalým zatížením je třeba rozumět zřízení jakéhokoli trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva k věci cizí, které může mít neomezené trvání. Proto nelze
a priori
vyloučit ani zástavní právo.
IV. Ochrana ne-spravujícího manžela
Pro příxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx-jednajícímu manželovi, tento manžel má ale právo dovolat se neplatnosti jednání svého manžela. Srov. komentář k § 714 odst. 2.
Související ustanoxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím soudu
(Rozhodování soudu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Kdy a jak soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonná ustanovení soud do role schvalovacího stroje, totiž do role, kterou až dosud byly soudy povolány hrát. Napříště by se tedy měly soudy vrátit ke sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x zrušení společného jmění jsou závažné důvody. Některé z nich jsou výslovně uvedeny, resp. jsou uvedeny skutečnosti, které je třeba vždy posoudit jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovážný přístup k majetku a k řešení otázek s ním souvisejících). To, zda v daném případě xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu společného jmění, však vždy zůstane toliko na uvážení soudu.
Mezi takové důvody nepatří existence vymahatelného dluhu, který svým rozsahem přesxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx
soudu do společného jmění je tradičně omezena. Obdobné ustanovení obsahoval § 148 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb.
II. Kdy a jak soud rozhoduje o společxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxelů.
Není rozhodné, zda dosavadní manželský majetkový režim byl stanoven smlouvou manželů, resp. již snoubenců, dříve rozhodnutím soudu, anebo zxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxjem právní teorii a soudní praxi neznámý (srov. judikaturu k § 148 zák. č. 40/1964 Sb.), ale přesto občanský zákoník uvádí, co je a co může být shledáno záxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxní zruší, anebo je zúží. To či ono rozhodnutí bude závislé nejen na skutkové situaci, ale také na žalobním návrhu.
Rozhodování soudu je nutně vyloučexx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx společné jmění pojmově (
nominálně
) existuje, soud rozhodnout může.
III. Závažný důvod pro rozhodování soudu
Zákon předně stanoví tři skutkové sxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxh třech případech je zřejmé, že případné rozhodnutí soudu má zajistit manželovi větší ochranu před negativními důsledky chování jeho manžela, chovánxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxištění své pohledávky (vůči tomuto manželovi) v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu. Prvním předpokladem je tu pohlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nikoli hodnota společného jmění.
Druhým závažným důvodem podle zákonného textu je okolnost, že manžela lze považovat za marnotratného. Co je marxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx) Spíš bude obtížné - pro decizivní soud - posoudit, zda manžela za marnotratného považovat lze, anebo nikoli. Ne vždy lze soudit jen z poměru vydávaných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxčnost, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.
Pokud jde o soustavnost či opakování, jde o kvality jednoznačně zjistitxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxisek.
Vedle závažných důvodů pro rozhodnutí soudu ve věci zrušení či zúže-ní společného jmění stanovených (přímo) zákonem je tu ještě okruh posledxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxolečníkem právnické osoby.
Tento jediný důvod, který byl důvodem podle § 148 zák. č. 40/1964 Sb. pro zúžení společného jmění manželů soudem, je podxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhovět.
Neshledá-li soud závažný důvod pro rozhodnutí o zrušení nebo zúžení společného jmění, může - navrhne-li to manžel - upravit správu společxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 732 a 267 o. s. ř. (srov. výklad k § 710 bod 14 a 15).
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxuře, 2. vyd., 2007.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 50 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanskx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxlském. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Králík: Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů (vybrané otázky vzájemných vxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxx
(Změna režimu založeného soudem)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy (k § 725 až 727):
Změna manželského majetxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xaké obnovení zákonného rozsahu společného jmění, resp. opětovné rozšíření společného jmění, je ponecháno na úvaze, resp. uvážení soudu.
Rovněž v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxudu, aby zvážil, zda napříště již ochrany (slabšího) manžela není zapotřebí.
Výklad:
Jednou ze změn uvažovaných pro občanský zákoník již ve věcnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxž na prvním místě stál zákon, na druhém rozhodnutí soudu a teprve na třetím místě stál režim manžely smluvený, jemuž se vůbec nedostávalo srovnatelné ocxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxových režimů tím či oním způsobem založených.
Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit stejně buď dalším rozhodnutím soudu, nebo smlouvou manžxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
viz u § 724
(Obnovení společného jmění)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výklaxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx
x důvodové zprávy:
viz u § 708
I. Obecně
Obnovení zrušeného společného jmění je variantou opětovné změny změněného. Potud je ve vztahu k § 725 zdejxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xtanovení souvislostí nebo podmínek, kdy soud může o obnovení společného jmění rozhodnout.
II. Obnovení zrušeného společného jmění, rozšíření zúžxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx že rozhodnutí soudu ve věcech společného jmění jsou svého druhu rozhodnutím
cum clausula
rebus sic stantibus
.
Je zapotřebí, aby některý z manželů xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxžení společného jmění z důvodu jeho opakovaného rizikového chování.
Soud má podle dikce zákona jen dvě možnosti: rozšířit zúžené společné jmění do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozsahu, tj. od ničeho ke všemu, rovněž o rozsahu "menším": bylo-li společné jmění zrušeno nebo zaniklo na základě zákona, může je soud rozšířit na určixx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx bylo možné nejdříve rozhodnout tak, aby bylo možné zjistit, nakolik se chování manžela změnilo, nakolik přestalo být pro společné jmění nebezpečným.
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx které vedly ke zúžení společného jmění (§ 724).
Má-li soud na návrh manžela rozhodnout o obnovení ze zákona zaniklého společného jmění (zaniklého v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xege
) je v zájmu obou manželů. Jen v případě, že dospěje k závěru, že takový zájem skutečně existuje, je namístě, aby o obnovení společného jmění kladně roxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxtury:
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxx dotčení ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti (3)
III. Zákaz dotčení schopnosti manžela zabezpečovat rodinu (4)
IV. Zákaz dotčení práx xxxxx xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxů, a to pokud jde o jejich obsah (vedle formy těchto smluv), je nutně zákonem omezen i obsah rozhodnutí, jimiž se mění zákonný majetkový režim manželů.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xákaz dotčení ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti
Rozhodnutí soudu v záležitostech společného jmění, tj. jak rozhodnutí zrušující a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe nesmí v žádném případě dotknout režimu stanoveného v § 698 pro obvyklé vybavení rodinné domácnosti.
III. Zákaz dotčení schopnosti manžela zabezpxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Toto pravidlo je obdobné obecnému pravidlu § 719 odst. 1. Srov. blíž komentář k tomuto usxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxě o "změně, zrušení nebo obnovení společného jmění") se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Schází zde ovšem část věty za středníkem ust. cit. v bodu 5, protože pravidlo o neúčinnosti smlouvy vůči třetí osobě nelze pro rozhodnutí soudu použít axx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxla dotčena práva třetí osoby, obsahuje § 734 (srov. komentář k § 734).
Související ustanovení:
Souvisejícx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxá
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Rozhodnutí soudu v záležitosti správy společného jmění (3 až 6)
Z důvodové zprávy:
V dosavadnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xodstatnějšími zásahy. Soud bude muset ovšem přesně stanovit pravidla výkonu správy (např. obdobně, jak se to nabízí, jsou-li manželé schopni se dohodxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx že
rubrika
tohoto ustanovení není výstižná. Měla znít "správa společného jmění založená rozhodnutím soudu".
II. Rozhodnutí soudu v záležitosti sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xo manžel navrhuje - sáhl vzápětí ke zrušení nebo zúžení společného jmění. Vždyť nejednou postačí zvolit jen správný způsob správy společného jmění. V txxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o správě společného jmění je, že snoubenci neuzavřeli smlouvu o správě společného jmění a manželé nejsou schopni takovou smlouvu spolu uzavřít, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodování soudu o správě společného jmění je zjištění, že manžel (žalovaný) jedná při správě společného jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu se záxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dotčen (dlouhodobě, pravidelně, zásadním způsobem) chováním, ba i právním jednáním svého manžela při správě společného jmění, podává návrh soudu, vx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jmění je soud vázán.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
Režim xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xanželů může se svým výhradním (odděleným) jměním nakládat zcela podle své vůle, tedy bez souhlasu druhého manžela.
Výklad:
Jedním ze způsobů, jak xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Mluví se o separaci jmění manželů.
V režimu oddělených jmění manželé nemají společného nic než to, že pro potřeby jejich manželského, resp. rodinnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxní manželství a co by jinak, nebýt smlouvy o separaci, nabýval do společného jmění.
Pokud něco manželé nabudou společně, nabývají to do podílového sxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani při jiné příležitosti není co vypořádat, leda právě zmíněné podílové spoluvlastnictví.
Související ustanovení:
Z literaturxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xedná se o přepis dosavadní právní úpravy (obsahově rozšířený, totiž vztažený i xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxa, jak vykládat výraz "s pomocí", zda totiž má jít o tzv. spolupracující osobu ve smyslu daňových předpisů, anebo zda může jít i o poskytování tzv. full sexxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v plném rozsahu soudní praxi.
Výklad:
V režimu oddělených jmění pro případ, že manželé společně nebo jeden z nich podniká s pomocí druhého, zákon přxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xmění, anebo později, totiž při začátku podnikání, ať společném, nebo jen jednoho manžela, ale s pomocí druhého, ujednají, jak si příjmy z tohoto podnikxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xanželů a druhý se nijak na jeho podnikání nepodílí, nepomáhá mu a ani jinak mu ke kladnému výsledku nepomáhá, není podle dikce zákona co dělit.
Je tedy x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxvě takové aktivity svého manžela může svému podnikání plně věnovat, není potřeba také nějakým způsobem, ovšem adekvátně, zhodnotit. Srov. diskuse k § xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xříjmy rozdělit mezi manžely rovným dílem, bez ohledu na podíl každého z nich, resp. na míru pomoci ne-podnikajícího manžela.
Související ustanovexxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí. První z nich bylo při novelizaci v r. 1998 opomenuto, zčásti záměrně. Ustanovení následující má pak za úkol vyvažovat ochranu věřitele a ochranu spolxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkého majetkového společenství. Může tedy jít i o osobu vlastně druhou, totiž i o manželova kontrahenta.
Výklad:
Jedná se o návrat - v podobě výslovnx xxxxxx xxxxxx x x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxtila. Je ale pravda, že jak právní teorie, tak právní praxe po provedené novelizaci zastávaly postoj, jako by toto ustanovení bylo i nadále součástí plaxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxo slabší strany je vždy třeba vážit spolu s ochranou manžela, rodiny a rodinného společenství. Je proto třeba zdejší ustanovení číst v kontextu s § 732. (xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
(Uspokojení xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
Výklad:
Ustanovení představuje zásadní výjimku z pravidla § 731.
Je postaveno na principu stručně uváděném jako
vigilantibus iura
. Jde o to, žx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxnoho z manželů, který vznikl jeho právním jednáním, ke kterému došlo v rozporu s vůlí druhého manžela. Manžel, který s dotyčným kontrahováním, jehož prxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxevení (prohlášení) nesouhlasu se musí vůči věřiteli stát bez zbytečného odkladu (nikoli "ihned") poté, co se nekontrahující manžel o dluhu dozvěděl.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxní práva věřitele na jeho uspokojení ze společného jmění.
V takovém případě může být společné jmění postiženo jen do výše majetkového podílu manželxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxétně podle § 742).
Vzhledem ke slovům "vznikl-li dluh" je třeba dovozovat, že nejde jen o dluhy převzaté jedním z manželů, ale že jde o všechny dluhy jexxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe o povinnost plnit výživné, dluh z protiprávního činu a také dluh vzniklý v době před sňatkem. Na to tomto místě, resp. k tomuto ustanovení je třeba poukáxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo jmění)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy (k § 733 a 734):
Rovněž tato ustanovení dosud scházejí. Každé z nich chrání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xa současného právního stavu, druhé ustanovení možnosti třetí osoby, zejména věřitele - pokud jde o uspokojení jeho práv - dále zvyšuje. Obě ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx stejné jsou i jejich účinky základní).
Výklad:
Zdejší ustanovení je výjimkou z předchozího § 732 (který je výjimkou z § 731).
Obsah tohoto hmotxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xežimu společného jmění, a jevilo se tudíž být zcela neadekvátní sankcí soukromého jednání, na rozdíl od "chráněného" rozhodnutí soudu, k němuž mohlo dxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx režimu společného jmění na straně jedné soukromým jednáním, na straně druhé veřejným rozhodnutím, nelze následně posuzovat různým způsobem otázku oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxbem, pravidlo § 733 se nemůže uplatnit, to jest obrana manžela-nedlužníka (ne-kontrahenta) je lichá.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového režimu)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
viz u § 733
Výklad:
Také toto ustanovení je výjimkou z výxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxo rozhodnutí soudu, kterým se společné jmění zužuje či zrušuje, vyslovují zákaz dotčení práv třetí osoby. Je ovšem třeba počítat s tím, že tento zákaz můxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu se zákonnými pravidly dotčeno právo třetí osoby, zejména právo věřitele, má tato osoba možnost uplatnit své právo již při vypořádání toho, co pxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxosti podílu manžela-dlužníka je třeba pro vypořádání použít zákonná pravidla vypořádání, tedy ta, která jsou rozhodná v případě, že o vypořádání rozhxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
Zvláštní ustanovení
doc. JUxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxně.
Výklad:
Jedná se o odkazovací ustanovení pro případ, kdy manželé, kteří hodlají dosáhnout rozvodu způsobem označovaným "rozvod bez zjišťováxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxželského života (v očekávání rozvodu).
Teorie i soudní praxe tradičně dovozovaly analogické řešení. Zákon nestanovil ničeho.
Zákon č. 89/201x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxě (tedy nikoli "obdobně"), ledaže tento zákon stanoví jinak.
Jiná ustanovení platí zejména pro případy nakládání s obvyklým vybavením rodinné domxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx
Z literatury:
viz u § 708
Vypořádání společného jmění
(Likvidace spolexxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xypořádání vycházejí z dosavadní právní úpravy, přesto se ukazuje potřeba některých změn.
Takto se navrhuje nově výslovně upravit otázku dosud netxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xmění negativně dotčeno, bude mít vždy (jednotně) k rozhodnému dni zpětné účinky. Také není třeba, aby pro vypořádávané nemovité věci platila zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx že žádný způsob vypořádání (tedy ani vypořádání rozhodnutím soudu) nesmí nepříznivě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxená třetí osoba se může u soudu domoci ochrany v podobě relativní neúčinnosti vypořádání (sankce neplatnosti se nejeví vhodnou, a to ani v podobně neplaxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (resp. v podobě dotčení) a důkaz o ní jsou podmínkou úspěšnosti takové žaloby: povinnost tvrzení a povinnost důkazní takto leží na žalujícím, on tedy taxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxně platí i pro jiná majetková práva. V tomto případě nelze vyloučit ani použití žaloby na plnění, když v rámci řízení o této žalobě bude rozhodnuta předběxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. podmíněně) předcházet rozhodnou skutečnost a může být toliko dílčí. To je jen důsledný odraz toho, že už dle dosavadní právní úpravy k takové situaci jxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xše platí také pro případy, kdy se zúžené, zrušené nebo zaniklé společné jmění vypořádává rozhodnutím soudu nebo na základě zákonného pravidla.
Výklxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxaké jeho části, anebo se dokonce úplně vyprázdní (totiž v případě zániku nebo zrušení společného jmění nebo smluvení oddělení jmění), je třeba všechnox xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxečné, rozdělí, popř. to rozdělí někdo jiný spolu s jedním z manželů.
Likvidace se týká povinnosti a práv všeho možného druhu, ovšem samozřejmě jen maxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxím: změna v majetkovém manželském režimu se jich vůbec netýká.
Poté, kdy byla uzavřena modifikační smlouva nebo nabylo právní moci
relevantní
rozxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx třeba neexistujícímu) přiměřeně ustanoveními o společném jmění.
Související ustanovení:
Z literatury:
xxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxx xřetí osoby (2 až 7)
III. Účinky vypořádání dluhů (8 až 10)
Z důvodové zprávy:
viz u § 736
I. Obecně
Ustanovení § 150 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. staxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxl: jako by v případě, že o vypořádání rozhoduje soud, práva věřitelů dotčena být mohla - a nikdo by nic nemohl namítat!
II. Práva třetí osoby
Zákon zná xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxetí osoby.
Pravidelně půjde o právo věřitele, ale nelze vyloučit, že půjde i o právo takové třetí osoby, která sice věřitelem není, ale má postavení s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xřes takový zákaz dojde při vypořádání k dotčení práva třetí osoby, tj. např. bude omezena možnost věřitele uspokojit se na majetku dlužníka, může se dotxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti, ale vzhledem k taxativně danému okruhu důvodů, kdy se věřitel může zkracujícímu právnímu jednání dlužníka bránit (odpůrčí žalobou), nelze k těmto xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxnutí vůči žalobci účinky nemá.
III. Účinky vypořádání dluhů
Zatímco ustanovení prvního odstavce míří obecně na všechny třetí osoby, přičemž ty maxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (byť na to nakonec dojde).
Dluhy a jejich vypořádání jsou výhradně věcí manželů - totiž do té míry, že tato dimenze vypořádání nemůže mít účinky širší xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxřádání, tedy také vypořádání podle nevyvratitelné zákonné domněnky.
Z uvedeného je třeba mj. dovodit, že věřitelů se žádné vypořádání dluhů nijak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxy:
Z judikatury:
Při zjišťování obsahu dohody o vypořádání společného jmění manželů (§ 149 a 150 obč. zák.), případnx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xkolnostního kontextu; nelze vycházet pouze ze slovního vyjádření nebo z označení úkonu.
Při vypořádání je nevyhnutelné respekxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vkladu do katastru nemovitostí; k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů dochází dnem, ke kterému nastupují účinky vkladu, proto musí bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx. 4 obč. zák., i když dohoda o vypořádání byla uzavřena.
(NS Cpjn 38/98, Rc 44/2000 - I.):
Byl-li návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného právx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xovolit.
(NS 3 Cz 12/76, Rc 44/77)
Je třeba také dát přednost rozdělení jednotlivých věcí způsobem odpovídajícím podílům na vypořádávaném zanikléx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxením platební povinnosti k vyrovnání podílů, jež spoluvlastníkům při vypořádání připadnou.
Z literatury:
Dvořák: Majetkové společenství xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxho práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 54 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Švestka, Spáčil a kol.: Obxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xiala: K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. PrRo, 1999, č. 2, s. 79.
Králík: Podílové spoluvlastnicxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xániku SJM. BA, 2006, č. 10, s. 46.
(Účinky vypořádání; částečné vypořádání)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxjí právní účinky dohody o vypořádání. Není rozhodné, kdy byla dohoda uzavřena, zda totiž před dnem, kdy např. k zániku společného jmění došlo, anebo po txxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti.
Ani platnosti dohody nebrání, bude-li předmětem vypořádání jen některá část majetkových povinností a práv, ovšem s tím, že je třeba tak jako xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxobem.
II. Účinky dohody o vypořádání
Není rozhodné, kdy bude uzavřena dohoda o vypořádání. Zda totiž předtím, než bude uzavřena smlouva o modifikaxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx textu zákona lze jednoznačně dovodit, že je možno dohodu o vypořádání uzavřít kdykoli, a toliko její účinky jsou pevně spojeny s určitým dnem.
Bez ohxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xroto je nutně irelevantní, kdy bude dohoda o vypořádání uzavřena.
Dělení účinků v případě modifikačních smluv je zmíněno v § 720. Na tomto místě se upxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxní
pravidla, která platí pro věci, které se zapisují do veřejného seznamu.
Pokud jde o věci, které se zapisují do veřejných seznamů, bez ohledu na tox xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Písemná forma dohody o vypořádání (2, 3)
III. Dohoda o vypořáxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí i zde nazpět k okamžiku, kdy se stala právně
relevantní
skutečnost, která přivodila nutnost vypořádání. Zápisem do veřejného seznamu se pouze dotvrxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx smluvních ujednání, který je vlastní celému občanskému zákoníku, je zřejmý i na tomto místě, kdy písemná forma se vyžaduje jen tam, kde je to nebytné, rexxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxřádání společného jmění, popř. toho, co přestalo být součástí společného jmění, uzavřena v době, kdy manželství trvalo, vyžaduje se, aby byla uzavřenx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, kdy byla uzavřena, totiž zda po dobu trvání manželství nebo až po zániku manželství, ale předmětem vypořádání je mj. také věc, u níž písemnou formu vyžaxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxím katastrální zákon).
III. Dohoda o vypořádání neuzavřená v písemné formě
Dohoda o vypořádání společného jmění nebo její vystoupivší část nevyžxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xoud, resp. notář), a pokud předmětem vypořádání není věc zapisovaná do veřejného seznamu, k jejímuž převodu je zapotřebí písemné formy (srov. bod 3). V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx
Svou žádost o písemné potvrzení musí manžel druhému manželovi doručit. Pokud manžel písemné potvrzení neposkytne, lze se vydání, resp. doručení poxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxtury:
Při zjišťování obsahu dohody o vypořádání společného jmění manželů (§ 149 a 150 obč. zák.), případně smlouvy o vypořádání vzxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xelze vycházet pouze ze slovního vyjádření nebo z označení úkonu.
Při vypořádáním je nevyhnutelné respektování stejného režimu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvitostí; k vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů dochází dnem, ke kterému nastupují účinky vkladu, proto musí být nejpozději poslední xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxda o vypořádání byla uzavřena.
(NS Cpjn 38/98, Rc 44/2000 - I.):
Byl-li xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxí let od zániku společného jmění manželů, nelze vklad povolit.
(NS 3 Cz 12/76, Rc 44/77):
Je třeba také dát přednost rozdělení jednotlivých věcí způxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvité věci do podílového spoluvlastnictví, před stanovením platební povinnosti k vyrovnání podílů, jež spoluvlastníkům při vypořádání připadnou.
xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxnického práva k domu, který byl jejich společným majetkem, šlo v podstatě o převod nemovitosti na základě daru.
Z literatury:
Dvořák: Majetkoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxá: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva, 1999, s. 54 a násl.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné 1, 5. vyd., 2009.
Švestka, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxninám, 2009.
Fiala: K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. PrRo, 1999, č. 2, s. 79.
Králík: Podíloxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvní domněnka při zániku SJM. BA, 2006, č. 10, s. 46.
Králíčková: Vypořádání společného jmění manželů a obecná výkladová pravidla a zásady právní. BAx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxly účinky toho kterého právního důvodu vypořádání. Pokud ale jde o ceny jednotlivých součástí společného jmění, rozhodným bude stav v době rozhodovánx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xlověk raději než to, co bylo vnuceno.
Nedojde-li ale k dohodě, může manžel navrhnout, aby rozhodl soud.
Soud rozhodne podle návrhu, ale zde se uplxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxní, zrušení nebo zániku společného jmění.
Účinky rozhodnutí se spravují pravidly danými procesními předpisy (na rozdíl od účinků dohody manželů nxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxury:
viz u § 737
Z literatury:
viz u § 737
(Vypořádání na základě zákona)
doc. JUDr.
Michaela
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxvé zprávy:
V odstavci prvním se jedná o přepis dosavadní právní úpravy. Pravidla vypořádání je ale třeba důsledně vykládat tak, aby jednou založená sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x dohodu s věřitelem) nelze jednou založenou solidaritu zrušit.
I. Obecně
Zdejší ustanovení svým obsahem odpovídá § 150 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxitelná domněnka vypořádání
Občanský zákoník (resp. závěr obecné části důvodové zprávy k návrhu občanského zákoníku) výslovně uvádí, které výrazx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxou "platí".
Vychází se přitom z vysokého stupně pravděpodobného uspořádání majetkových poměrů manželů, popř. bývalých manželů v době, kdy od zrušxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx let od rozhodného dne sami nedohodli, ale také nepodali ani návrh na vypořádání společného jmění soudem.
III. Pravidla vypořádání
Neuplatní se prxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxupin: hmotné věci movité, ostatní věci movité a věci nemovité, ostatní majetková práva a povinnosti, pohledávky a dluhy.
Pro hmotné věci movité plaxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xovité, o nichž neplatí, ani že jsou hmotné, ani že je některý z manželů užívá výhradně, se stanou - stejně jako nemovité věci - předmětem spoluvlastnictvx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xluhy) náležejí společně oběma manželům. Jedná se o podílnictví, tedy podílové majetkové společenství (na rozdíl od společného jmění, kterému je třebx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxdikatura
s některými drobnými rozdíly, např. pokud jde o důsledné pojetí majetkového společenství jako jednoty aktiv a pasiv náležejících manželůmx
Z judikatury:
viz u § 740
Z literatury:
viz u § 739
(Pravidla vypořxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, kdy o vypořádání rozhoduje soud.
V odstavci prvním se jedná o přepis dosavadní právní úpravy.
V odstavci druhém se řeší otázka, která nikdy nebyxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxe výslovnou právní úpravu. Kromě snížení ceny se ale pamatuje i na její možné zvýšení.
Otázka majetkových práv a povinností po smrti jednoho z manželx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx xx xxxx. 3 zák. č. 40/1964 Sb.
Zásadní odlišnost právní úpravy v občanském zákoníku spočívá ve výslovném stanovení hodnot majetkových entit pro účely tzv. xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxkotvenou rovností manželů v manželství.
Rovnost podílů ale může být různým způsobem ovlivněna, dekompenzována. Bude tedy záležet na mnoha dalšícx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Podle druhého pravidla je manžel povinen (srov. výraz "nahradí" - oznamovacím způsobem slovesa se vyjadřuje povinnost) nahradit druhému manželxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxího" mi bylo "věnováno", jsem povinen vrátit.
Obdobně opačně platí potřeba vrátit to, co jsem na cizí vynaložil. Zde je ale zásadní odlišnost od předxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xrátit ze společného, co bylo na ně (do něj) z výhradního vynaloženo, ale pouze tomu manželovi, který něco na společné jmění ze svého majetku vynaložil, jx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxho názoru, že tady nejde o velikost podílů, jde xxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxi, které mu byly do péče svěřeny, a protože jsou tyto věci nákladné, vyčerpá se tím celý majetkový podíl připadající na tohoto manžela. Je tedy zřejmé, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxedky, zajišťoval manžela, rodinu, rodinnou domácnost, rodinné společenství svými příjmy, popř. příjmy ze svého majetku, věnoval svou vlastní práci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xáté pravidlo se v jistém ohledu překrývá se čtvrtým: má se hodnotit přičinění každého z manželů, pokud jde o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxvých hodnot, které se mohlo nakonec udát také jinak než vlastním přičiněním (srov. třeba život ze zděděného), jak který z manželů pečoval o udržování jix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. atp.
III. Započítávání hodnot a jejich zjištění
Judikatura
posledních dvaceti, dvaceti pěti let se vyznačovala nejistotou, pokud jde o podobu xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xylo ve zcela nových oceněních obrovského množství majetkových položek. Ceny se zvyšovaly, ale také snižovaly, zejména nemovitosti, jejichž cena třexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxdní ekonomické transformace - cena věcí se snižovala, u některých velmi rychle (morálně zastarávaly), u některých pomaleji (opotřebovávaly se).
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xednoho celku jmění do druhého) se oceňují podle toho, jak se pohnulo cenové ohodnocení oné věci, do níž byl majetek vložen, jak se zvýšila nebo snížila cexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxželů)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 3)
II. Obydlí a rodinná domácnost (4 až 11)
III. Oddělené bydxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxlského, resp. rodinného společenství.
Vzhledem k možným proměnám potřeb manželů se pomýšlí i na možnost změny místa rodinné domácnosti tak, aby byxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávní úpravy i právní praxe.
Výraz "obydlí" je obecným výrazem, kterým se rozumí místo, kde osoba nebo osoby bydlí, které obývají. "Bydlištěm" je třexx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xouvisející s bydlením manželů. Některé z nich již upraveny byly, a to v rámci nájmu bytu (§ 703, 704 zák. č. 40/1964 Sb.), jiné nikoli.
Z těch, které uprxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxlů, kteří nebydlí v nájemním bytě.
x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxazu nezhoršovat (neomezovat) zákonem zaručená práva.
II. Obydlí a rodinná domácnost
Obydlí manželů se nachází v místě, kde mají rodinnou domácnoxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxna ne údaje evidence obyvatel.
Jde jen a toliko o to, že manželé se rozhodli mít rodinnou domácnost v nějakém místě, které jim k obývání vyhovuje, evenxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx není možné chápat ve smyslu souboru osob, které spolu žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (srov. § 115 zák. č. 40/1964 Sb.). Jde o rodinnou domxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxel vyhovět, ledaže proti takovému přání svědčí závažné důvody. Otázky ochoty vyhovět přání manžela souvisí s otázkou povinnosti žít spolu, udržovat rxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxnnou domácnost, uplatnit, musejí být tak podstatné, aby převážily nad důvody svědčícími ve prospěch takové změny.
Pokud proti sobě stojí dva důvodx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxt o tom, kde bude jejich příští obydlí, kde budou mít rodinnou domácnost, rozhodne na návrh jednoho z nich soud (§ 692 odst. 2).
III. Oddělené bydlení maxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxjsou zřídkavé, manželé se takto ujednávají nejen v případě očekávaného, resp. uvažovaného rozvodu s využitím možnosti dané v § 757, ale také v případě, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxželé spolu takto dohodnou, má to stejné právní účinky, jako když jeden z manželů opustí rodinnou domácnost, odmítá se vrátit, x xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
(Výhradní právo jednoho z manželů k obxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxních důvodů bydlení manželů. Takto postupně uvádí tituly věcně právní a obligačně právní.
Jedná se předně o to, že proti věcně právnímu titulu původxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxn z manželů bydlí na základě jiného právního důvodu, třeba odvozeného, kupř. bydlení dcery nebo syna v domě rodičů), stojí odvozené, slabší právo druhéxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxí.
U obligačně právních titulů je dosavadní úprava pozměněna tak, že je doplněna o prvky smluvní volnosti. Zpravidla tedy společné právo vznikne, axx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxo manželem.
Toto výhradní právo manžela je jiné než právo závazkové. Je to tedy každé právo věcné, které zakládá právní důvod bydlet.
Jde v první řxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxx xxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxající věcnému břemenu, např. služebnost bytu (§ 1297 a násl.). Může se také jednat o výměnek, resp. právo výměnku, sjednané jako věcné právo (§ 2708).
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xvědčí nějaký právní důvod bydlet, ať věcněprávní, nebo závazkový, aniž lze ze svolení dovozovat, že vznikl nějaký právní poměr, jehož předmětem by byl xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxech případech, kdy jen jednomu z manželů svědčí výše uvedené právo (bod 2 a 3), vznikne dnem uzavření manželství druhému manželovi právo bydlení.
Poxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odvozené - právo bydlet.
Právo bydlet není nijak závislé na tom, zda manželé spolu žijí, anebo zda žijí odděleně. Pokud se manželé dohodnou na oddělexxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se obnoví, změní-li se skutkový stav.
Souvisejícx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxnželů (3 až 11)
Z důvodové zprávy:
viz u § 744
I. Obecně
Ustanovení řeší situaci, kdy jen jednomu z manželů svědčí nájemní právo k bytu nebo domu, kxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx jen jednomu z manželů v den uzavření manželství nájemní právo, které umožňuje bydlet, bez ohledu na to, zda předmětem nájmu je dům nebo byt, vznikne -
ex lxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxor v domě, přesto nájemní právo k domu, které svědčilo před sňatkem jen jednomu z manželů, nabývá s ním společně uzavřením manželství i druhý manžel.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nájemní právo i druhému manželovi. Právo vzniká účinností nájemní smlouvy.
Stejná pravidla platí i pro všechna obdobná závazková práva.
Nelze xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx arg.
a contrario
lze dovodit, že uzavřením manželství se právo výměnkáře nijak nemění, tedy jeho manžel uzavřením manželství právo bydlet nezíská, a xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xždy spojen s osobou výměnkáře, na dědice nepřechází (§ 2714).
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxají jinak, nestane se tak. Není tedy rozhodná vůle pronajímatele, ale jen a jen vůle manželů.
Dohoda vylučující společné nájemní právo bude jistě
rexxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.
Jak je zřejmé, zdejší ustanovení je dáno na ochranu manžela, který - za normálních okolností - hodlá oprávněně sdílet rodinnou domácnost se svým maxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 708
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxlů-spolunájemců (4, 5)
III. Postavení manžela, který má pouhé právo bydlení (6, 7)
Z důvodové zprávy:
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxdě odvozeného právního titulu.
I. Obecně
Vzhledem k tomu, že otázku povahy povinností a práva manželů ve vztahu k pronajímateli řeší zpravidla nájxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ustanovení o společnosti a o právech a povinnostech společníků, resp. spoluvlastníků, kde vůči třetím osobám platí režim solidarity (§ 2721, 1127)], xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxno obecně, a i kdyby nebylo prve cit. ustanovení, vztahovalo by se zdejší ustanovení i na společný nájem manželů vzniklý smlouvou uzavřenou oběma manžexx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx nájemní právo manželů zakládá solidaritu, jak pokud jde o závazky, tak pokud jde o pohledávky, resp. práva manželů vůči třetím osobám.
Společná oprxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxtavení manžela, který má pouhé právo bydlení
Má-li manžel pouhé právo bydlení, bez ohledu na to, zda jeho manželu svědčí titulární majetkové právo, nx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xztahuje bez rozdílu na všechna majetková práva, která opravňují jeho manžela bydlet, zdaleka ne jen na případy nájemního práva (tam je ovšem nejzřetelxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xřehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Limity svobody manžela, který má právo nakládat domem nebo bytem, kde je rodinné obydlí (3 až 14)
Z důvodové zpráxx xx x xxx xx xxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xxhraně dobré víry třetí osoby: je zde na místě chránit rodinu, resp. její jednotlivé členy, a to popřípadě i před jejich vlastním jednáním. Případná ochrxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxytována v rámci společného jmění (když je bydlení jako majetková hodnota součástí společného jmění), je zde poskytována výslovně, a to jak tam, kde práxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Ochrana se vztahuje jen na případy, kdy jeden z manželů má právo s domem nebo bytem disponovat, nikoli na případy, kdy manželovi svědčí jen právo odvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxem nebo bytem, kde je rodinné obydlí
Situace, kdy má alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve které je rodinná domácnost manželů, poxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxemní právo, ani obdobné právo závazkové, půjde vždy o věcněprávní oprávnění v bytě bydlet spojené s právem nakládat bytem jako věcí v právním smyslu.
xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto podmínky (body 3 až 5), musí se každý manžel, který má právo nakládat s domem nebo bytem, zdržet všeho, co může bydlení manžela, resp. manželů nebo roxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxožnit bydlení manžela, resp. manželů nebo rodiny.
Konkrétně se zakazuje bez souhlasu druhého manžela dům nebo byt zcizit nebo k domu nebo jeho části xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxo) pronajmout část bytu, ve kterém rodina bydlí, a to i část nikoli nepodstatnou. V jaké míře ještě samostatně disponovat bytem lze, a v jaké již je k dispoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu v bytě k bydlení.)
Pokud se tedy manželé dohodnou, že se podle smluvního ujednání s třetí osobou zbaví své dosavadní možnosti v bytě bydlet, tj. znemxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxny nezletilých dětí, které se nacházejí v péči svých rodičů a sdílejí s nimi právě dotčenou rodinnou domácnost.
Výjimkou z potřeby souhlasu druhého xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo bydlení, zajistil manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení, roz. obdobné s bydlením dosavadním.
Obdobnost je třeba pojímat stanxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápěním a jiným zásobením energiemi atd. atd.
Manžel, který využil svého práva nakládat s domem nebo bytem, ale jednal bez souhlasu svého manžela x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxnosti takového právního jednání.
Jednal-li ale manžel se souhlasem svého manžela nebo pokud jednali manželé spolu ve shodě a zřídili třetí osobě prxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Zakázaná jednání týkající se nájemního bydlení (2 až 6)
Z důvodové xxxxxxx
xxx x x xxx
xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxné právo nájemní.
II. Zakázaná jednání týkající se nájemního bydlení
Opakuje se zde skutková situace v pozměněném právním prostředí jako v § 747.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xx xxx
Manžel jedná bez souhlasu druhého manžela protiprávně s tím důsledkem, že třetí osoba získá (nabude) takové právo k bytu nebo domu, které znemožní bydxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxu manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
Manžel, jehož souhlasu se nedostávalo, může se dovolat neplatnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
, CSc.
Výklad:
Ustanovení § 747 chrání manžela a ty, kdo bydlí v rodinné domácnosti, v případě, že výchozím právem je právo věcné, zejména vlastxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x obou případech nesmí manžel, jemuž svědčí základní právo k bytu, a který by tedy byl oprávněn nakládat s domem nebo bytem, v němž je obydlí, resp. rodinná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxva bydlet ze strany jmenovaných osob.
Pokud by dispozicí s bytem nebo domem mělo být zřízeno třetí osobě právo, jehož výkon je neslučitelný s bydleníx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxší ustanovení je třeba považovat za
kogentní
.
Nicméně, nebude-li forma souhlasu dodržena, zřejmě není možné právní jednání manžela, jímž nakládá xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1)
II. Ochrana nezletilých při dispozicích s obydlím (2 až 6)
III. Ochrana třetícx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmy je možné odchýlit se od zákonných ustanovení o bydlení - ustanovení manželského práva bydlení jsou zásadně
dispozitivní
povahy. Kromě formy je všax xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xejich zájmy mohou být případnou dohodou dotčeny. Jde rovněž o standardní ochranné ustanovení, dosud chybějící.
I. Obecně
Ustanovení je zakotvenx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxlí, ale i těch, které jsou věřiteli jednoho nebo obou manželů.
II. Ochrana nezletilých při dispozicích s obydlím
Pravidla § 747 a 748 jsou stanovexx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxým právním jednáním ohrozit bydlení na dosavadním místě (v dosud obývaném prostoru), popř. aby, když tak učiní, musel poskytnout adekvátní náhradu.
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxnželů, popř. rodiny, a který je v dispozici jednoho manžela, anebo - jako byt nájemní - obou manželů, se bude řídit jinými pravidly, např. že nakládání, kxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdlení manžela nebo rodiny, nikdy nesmí ohrozit bydlení nezletilého dítěte.
Chráněným dítětem, jehož postavení nesmí být zmíněnou dohodou zhoršexxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxči kterému mají oba vyživovací povinnost.
Stejnou ochranu si ale zasluhuje nezletilé dítě, které dosud nenabylo plné svéprávnosti a které bylo svěxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxé děti (bod 5 a 6), ale také třetí osoby.
Nejde o kvalitativně stejnou ochranu: není chráněno jen bydlení třetích osob, jsou obecně chráněna jejich prxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxe v konkrétním případě být spolubydlící osoba (např. matka jednoho z manželů, která v rodině žije a dříve se starala o malé děti manželů), ale i např. věřixxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xanžela nebo manželů, která se jejích práv dotýká.
IV. Formální vybavení právních jednání
Dohoda manželů, popř. snoubenců, kterou vylučují účinkx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxnželů, popř. snoubenců dotýká.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(Násilné jednání v obydlí a jeho následky)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Vyloučení právx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxech (snad s výjimkou terorismu) je třeba uvažovat ve všech možných polohách a směrech. Tak je vedle roviny psychologické a psychosociální nutné i v jednxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnily. Současně existující předpisy zajišťují okamžitou ochranu dotčených osob. Nicméně považuje se za vhodné přijmout i ustanovení v rovině soukromxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
I. Obecně
Vykázání osoby, která se dopouští domácího násilí, z bytu na dobu nejdéle 10 dní, ani rozhodnutí soudu podle § 199 tr. zákoníku (týrání osobx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xx xxx xxxí soukromoprávní rovinu domácího násilí, pokud jde o právo v bytě bydlet.
II. Vyloučení práva bydlet
Domácí násilí je násilí mezi blízkými osobamix xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osob, které žijí v rodinné domácnosti manželů, z důvodu tělesného násilí ze strany manžela nebo bývalého manžela (popř. další osoby, která oprávněně v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby může omezit, popř. i vyloučit na určitou stanovenou dobu právo násilnické osoby v domě či bytě bydlet.
Násilí může směřovat v první řadě vůči maxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xanželů žije (srov. § 753).
Možnost žádat omezení nebo vyloučení práva bydlet pro násilnickou osobu se vztahuje i na takové případy, kdy manželé, popxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxní práva bydlet se může týkat jak bytu, tak také domu, a to jak jeho části, tak celého domu (bude záležet na konkrétní situaci).
Nejdelší doba, na kterox xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xůvod (bydlí neoprávněně), bude zároveň vystěhována, resp. vyklizena. Protože ale řízení o vystěhování, resp. vyklizení trvá zpravidla delší dobu (pxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxém právu bydlet právě podle zdejšího ustanovení.
Související ustanovení:
Související předpisy:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxňková: Životní situace dětí žijících v rodinách poznamenaných domácím násilím. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x.
(Časové omezení práva bydlet)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
viz u § 751
Výklad:
V ustanovxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xiž dříve např. policií označeno.
Soud na návrh takové jednání dotčené osoby může omezit, popř. i vyloučit právo násilnického manžela (osoby) v domě xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxloby, ale také z výsledků dokazování a délku omezení práva bydlet nebo jeho vyloučení zváží.
Nic nebrání tomu, aby se rozhodnutí soudu opakovalo (ovxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
(Právo xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy domácího násilí (a bylo třeba již za takové označeno např. policií, která vykázala násilníka z bytu nebo domu), nemusí směřovat jen vůči manželovi, poxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxženo k § 751 a 752, platí i zde.
Ochranu proto domácímu násilí nemůže uplatnit osoba, která spolu s manžely nebo bývalými manžely sice žije, ale všechxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxostřednictvím toho, kdo jí bydlení v bytě nebo domě umožnil, nebo jeho manžela.
Související ustanovení:
Související xxxxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
Díl pátý hlavy první zahrnuje ustanovení upravující zánik manželství. Jedná se o standardní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxůsoby zániku manželství (další ustanovení pak ustanovují o dni, k němuž manželství zaniká). Jiná možnost není, jiným způsobem manželství zaniknout nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Výklad:
Manželství zaniká jen z důvodů stanovených v zákoně.
"Stanovením" je třeba rozumět uvedení, popř. zmínění v zákoně.
Manželství txxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxřou zároveň (současně, popř. společně, k čemuž dochází obvykle při nějaké nehodě, neštěstí apod.).
V případě, že manželství je prohlášeno za neplaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdle § 71 odst. 2 dnem (tj. v den), který podle rozhodnutí o prohlášení za mrtvého platí (§ 26 odst. 2) nebo se pokládá, tj. považuje, za den smrti (§ 71 odst. xxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Z literatury:
Holub: Zánik manželství prohlášením manžela za mrtvého v českém právu - úvahy nad interpretací § 22 odst. 1 ZOR. PrRo, 2xxxx xx xxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
III. Řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti (8, 9)
IV. Tzv. antidiskriminační
klauzule
(10 až 20)
Z důvodové zprávy:
Rozvod manželství rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zániku manželství za života manželů. Navrhovaná právní úprava se od úpravy dosavadní zásadně neliší (s výjimkou ochranné lhůty ve prospěch manžela a vxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm má být i nadále rozvrat manželství, a to rozvrat tzv. kvalifikovaný - hluboký, trvalý a nenapravitelný - tj. takový, o němž nelze předpokládat, že odezxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxevším nezletilé dítě, které není plně svéprávné, z manželství o jeho rozvod se jedná, resp. má se jednat, kterémužto dítěti by pro zvláštní okolnosti vyxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xanželství, je v takové osobní situaci, v níž by mu případný rozvod jeho manželství nepochybně přivodil zvlášť závažnou újmu. Ochrana manžela nicméně nxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxerá je zachováváním manželství působena druhému členu manželského páru.
Ustanovení, které ponechává posouzení doby přiměřenosti na soudu, zásaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xádoucí, aby se vyšší soudní instance k této otázce co nejdříve vyslovily.
Ochrana nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti je nadto foxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxů. V případě rozvodového řízení, v němž soud rozhodující o rozvodu zjišťuje příčiny rozvratu manželství, soud rozhodující o poměrech dítěte dohodu roxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxím sporným, totiž spravuje se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx platí princip vyšetřovací (srov. také ustanovení o pomoci mediátora - odborného poradenského zařízení).
I. Obecně
Základní ustanovení o rozvodx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx x xx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí manželství za života manželů.
I nadále je zakotven jediný rozvodový důvod: kvalifikovaný rozvrat manželství.
Aby mohlo být manželství rozvexxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxm rozumíme rozvrat, který se dotýká samé podstaty manželství, vzájemného poměru manželů. Manželé odmítají žít spolu tak, jak spolu žijí manželé.
Txxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxn (v § 757) je na samé dolní hranici možného. Obvykle tato doba bývá delší, ba i mnohem delší, protože manželé jsou zdaleka ne vždy rozhodnuti ihned a jednox xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxelského soužití". To je patrně vůbec nejvýznamnější moment charakteristiky kvalifikovaného rozvratu: nelze očekávat nápravu.
III. Řízení o úpraxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxavě poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu. "Úpravou poměrů" je třeba rozumět zásadně dřívější řízení o výchově a výživě s tím, že právě vzhledex x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxelům považovat právě za důležité. Ostatně ani to nebylo dříve nijak neobvyklé.
Předmětem rozhodování je především, komu bude dítě svěřeno do péče a xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtiž existuje kvalifikovaný rozvrat jejich soužití, manželství přece nelze rozvést, pokud by rozvod byl v rozporu alespoň s jedním z výslovně uvedenýcx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxné svéprávnosti (ať uzavřením manželství, nebo přiznáním svéprávnosti).
Zájem dítěte spočívající v zájmu zachovat manželství (zájem na trvání mxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxho charakteru, že vyžaduje přítomnost i ekonomické zajištění obou rodičů. Nejde ani tak o to, že si dítě přeje, aby se rodiče nerozváděli, a uvádí pro to dxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch mluvit a ochotno mluvit se soudcem, ale dotazem u opatrovníka ustanoveného soudem pro řízení o úpravě poměrů rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu. Pokux xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxde zahájeno řízení o rozvodu manželství rodičů dítěte, není samozřejmě možné, aby byla v tomto řízení dotazována ta osoba, která dříve byla ustanovena x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvníka, který splní úkol daný jinak opatrovníkovi v řízení o úpravě poměrů nezletilého: zjistí současné poměry dítěte, a takto je možné, že dá podnět k noxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxžití manželů rozvráceno, totiž existuje kvalifikovaný rozvrat jejich soužití, manželství přece nelze rozvést, pokud by rozvod byl v rozporu se zájmex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxelského soužití převážně nepodílel, nemá zájem, aby bylo manželství rozvedeno, a to i proto, že rozvodem by mu byla způsobena zvlášť závažná újma. Tato xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx manželství. Takovými mimořádnými okolnostmi bývají kromě vyššího věku manžela také jeho nemoc, která vyžaduje pomoc jiné osoby, vydání zvýšených náxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx omezené trvání: její relevance zaniká po třech letech odděleného života manželů. Odděleným životem se rozumí separace manželského soužití, nevyžadxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxčně zaopatřeného manžela, jehož zajištění musí poskytnout jiná osoba, protože sám si není schopen zajištění vlastním přičiněním zaopatřit.
xxxxx x xxx xx xx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xba jsou ale toliko "účastníky řízení", nikoli navrhovatelem a odpůrcem. Řízení o rozvod také není ani v tomto případě sporným řízením, ale řízením nespxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
Respektování právní jistoty jako jednoho z atributů právního státu (čl. 1 Ústavy ČR) musí mít v případě posuzování ústavní stížnosti směřujícx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxtavní stížnosti také namítla. Případná kasace napadených rozhodnutí o rozvodu manželství by znamenala zásah do principu právní jistoty do té míry a s txxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx že rozsudek o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem na dobu do rozvodu manželství lze vykonat i po tomto rozvodu, Ústavní soud nesdílí a povaxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxtích osob. In Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, 2009.
Radvanová: Rozvod manželství v československém právu. In
Acta
Universitatis Carolixxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxx x xxxxlematice ustanovení § 24b zákona o rodině. Právní praxe, 1999, č. 6, s. 383.
Macháčková: xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxalistická zákonnost, 1989, č. 1.
Zuklínová: Co je nového v zákoně o rodině? Právní praxe, 1998, č. 5, s. 258.
(Zjišťování rozvratu a jxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xrozvod bez domněnky rozvratu") a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu (tj. rozvod, kdy soud má zákonný důvod rozvratu za prokázaný - "rozvod s domněnkxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxratem a jeho příčinami zabýval v odůvodnění vyhovujícího rozhodnutí o návrhu na rozvod, aby mohlo být těchto rozhodných skutečností využito pro rozhoxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx3 a násl. z. z. ř. s. vždy řízením nesporným. V případě rozvodu podle § 755 ale návrh na zahájení řízení zpravidla podává jen jeden manžel a druhý manžel sx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxlobce navrhl důkazy ke svým tvrzením. Má tedy povinnost tvrdit a dokazovat.
Nestačí ale zjistit (prokázat) existenci rozvratu manželství, je také xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxt, jaké jsou příčiny rozvratu manželského soužití.
Soud tuto povinnost nemá, pokud zákon stanoví jinak, totiž jak je tomu v § 757, kde se výslovně staxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxěru o rozvratu manželství.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxá
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu a jeho zákonné podmínky, formální a obsahové (3 až 12)
Z důxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxdobě lhůty, jednak v podobě ujednání formálně vybavených. Splnění těchto podmínek je nezbytné pro kladné rozhodnutí o návrhu.
Rozvod s domněnkou rxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx ale také pro ty, kdo sami, z náboženských nebo morálních důvodů nemohou o rozvod žádat.
Stejně jako v dosud platné právní úpravě soud rozhodující o roxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxu pravdivá, což však nemůže zjistit jinak než osobním slyšením účastníků) a zda splnili stanovené formální požadavky. Jsou-li všechny podmínky, respx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x řízení o péči o nezletilé, platí všechno, co bylo uvedeno výše).
Je na místě poznamenat, že za současného procesního stavu se nelze nijak vypořádat s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx o rodině.
Jedná se o právní úpravu rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu.
II. Rozvod bez zjišťování příčin xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxod, tj. kvalifikovaný rozvrat manželství.
Soud ale nezjišťuje příčiny tohoto rozvratu, dojde-li k závěru (zjištěném při dokazování), že je pravdxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splněny dále uvedené podmínky.
Prvou, procesní či formální podmínkou je, že k návrhu na rozvod manželství, který podá jeden z manželů, se druhý manžxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xx x. ř. s. v řízení o rozvod nevystupuje navrhovatel a odpůrce, ale toliko účastníci řízení, bez dalšího rozlišení.
Dalšími dvěma podmínkami je, že ke xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxravě svých majetkových poměrů a svého bydlení pro dobu po tomto rozvodu.
Manželé se také mohou dohodnout o výživném pro některého manžela pro dobu po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx
Konečně je také podmínkou kladného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, že dohody o majetkových poměrech, o bydlení, případně o výživném po rozvodx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xanželství nařízení jednání, na kterém vyslechne účastníky, se již stačila zvednout vlna nesouhlasu. Je žádána novelizace, která by dotyčná ustanovexx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu (čl. 1 Ústavy ČR) musí mít v případě posuzování ústavní stížnosti směřující proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí o rozvodu manželství prioritu přxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxvodu manželství by znamenala zásah do principu právní jistoty do té míry a s takovými možnými důsledky, že by v podstatě šlo o popření základního atributx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxové zprávy:
Nová úprava má vyjádřit i to, co se rozumí odděleným žitím manželů. Dosud takové ustanovení scházelo. Mělo by napomoci lépe řešit otázku pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xbsah výrazu "manželé spolu nežijí" je naplněn tehdy, jestliže manželé netvoří manželské či rodinné společenství. Nelze nepodotknout, že se zjevně jexxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxtkové aspekty, ale toliko aspekty lidské, osobní, vztahové, životní. Rovněž v žádném případě není možné nějak spojovat zdejší výraz "manželské či rodxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxt žádné "rodinné společenství jmění", a úprava manželského jmění je zásadně (srov. komentář k § 698) ponechána speciálním ustanovením druhé části zdexxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xe vrátit, tedy zruší manželské, resp. rodinné společenství a odmítá je obnovit, stanoví se výslovně, že "alespoň jeden z manželů manželské společenstxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Oddíl 3
Následky zániku manželství
Příjmení rozvedeného manžela
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Z důvodové zprávy:
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxní, se prodlužuje s ohledem na faktické prodloužení okolností souvisících s rozvodem. Dále srov. též § 660 an. Dřívějším příjmením se rozumí příjmení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Výklad:
Podle § 660 až 662 snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí dohodu o svém příštím příjmení.
Mohou si mj. zvolit, že příjmení jednoho z nicx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxt ke společnému příjmení na druhém místě.
Rozvod manželství bývá provázen nevolí nést i nadále příjmení připomínající předchozí manželství. xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxjak manžela, který přijal při sňatku příjmení manžela, nutit, aby se příjmení manžela vzdal a vrátil se ke svému dřívějšímu příjmení.
Výslovně se stxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xznámení matriční úřad změnu provede. Nemůže o ní rozhodovat. Zákon mu ukládá oznámení provést v matriční knize.
Na rozdíl od § 29 zák. o rodině, kde měx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí o rozvodu.
Související ustanovení:
Související předpisy:
Výživné rozvedeného manžexx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxecně (1, 2)
II. Vznik a povaha práva (3 až 6)
III. Kritéria potřebnosti rozvedeného manžela (7 až 17)
IV. Další skutečnosti významné pro posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xanžela na výživné (před rokem 1950 na zadostiučinění) se zásadním zohledněním viny nebo neviny bývalého manžela na rozvratu rozvedeného manželství. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xeschopnost rozvedeného manžela sám se živit. Zároveň platný zákon o rodině (§ 92 a násl.) vychází z pojetí, že se rozvodem manželství ruší mezi bývalými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo-li by to v rozporu s dobrými mravy. Navrhuje se, zejména s poučením z úpravy německé (§ 1570 a násl. BGB) a švýcarské (čl. 125 ZGB) zdůraznit výjimečnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxitéria dobrých mravů přihlédnuto. Jinak hrozí každému z rozvedených manželů neodůvodněné riziko, že vůči němu bývalý manžel uplatní právo na výživné xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtví nebo smrtí. Zásadní omezení dobou pěti let po dobu po rozvodu, které dosud platí v polském právu, bylo u nás zrušeno v r. 1982. Zatížení každého manželxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xůsobit již při úvaze, zda uzavřít manželství, jako demotivující.
Navrhuje se proto více respektovat faktický i právní stav, podle něhož se rozvodem xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxé vzniká rozvedenému manželu, není-li schopen sám se živit a lze-li po druhém z manželů spravedlivě požadovat, aby výživné poskytoval. Typicky půjde o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxtavci 1. Jde o situace, kdy důvodem neschopnosti rozvedeného manžela živit se sám, popřípadě živit se dostatečně, je především jeho věk nebo zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxto dítě skončila.
V odstavci druhém se zvláště vytýkají skutečnosti, které musí být uváženy při rozhodování, má-li rozvedený manžel právo na výživnxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxatečným vodítkem, a že se tedy podrobnější vymezení jeví jako vhodné. Předně to je délka rozvedeného manželství; trvá-li např. bezdětné manželství mlxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxvení taxativně vypočtené. Německé právo s nimi spojuje ztrátu práva rozvedeného manžela na výživné (z níž pro některé situace připouští výjimky), švýxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti rozvedeného manžela před vyživovací povinností dětí a rodičů; po rozvodu manželství není odsunout příbuzenský a právní poměr rozvedenéhx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxvinnost jeho bývalého manžela, odvozovanou z někdejší existence rodiny již zaniklé.
I. Obecně
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxoprávní a rodinněprávní úpravy. Lišily se toliko pojetím této zvláštní vyživovací povinnosti. Zákonodárství do roku 1964 akcentovalo spíše morální xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxu rozvedeného manželství. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, počínaje 1. dubnem 1964 přišel s koncepcí objektivně nastavených předpokladů (schopnost, rxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxe napomoci soudní praxi při rozhodování o existenci práva na plnění výživného připojil v zákonném textu několik doplnění a formulačních upřesnění, jexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxy systematicky - v kontextu úpravy výživného vůbec - úpravu vyživovacích poměrů mezi rozvedenými manžely za úpravu výživného mezi manžely jako jednu z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho rozvedeného manžela - vedle problematiky příjmení rozvedeného manžela a bydlení po zániku manželství - mezi úpravu následků zániku manželství.
K xxxxx x
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeho vznik neodvozujeme - na rozdíl od ostatních případů vyživovací povinnosti - od existence určitého trvajícího právního pouta, ať již příbuzenskéhxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je i nadále chápáno jako samostatné právo, jehož vznik (rozsah a způsob plnění), změna a zánik nijak neodvisí od vyživovací povinnosti manželů (byť souxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdem. Existence viny na manželském rozvratu zde není
relevantní
. Podíl na rozvratu manželství se stává významným až při posouzení předpokladů práva na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxnžela na výživné právem osobní povahy, což zásadně respektuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odtud plyne nepřevoditelnost (nepostupitelnoxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxcméně být jednotlivá opakující se plnění. Právo na výživné proto zaniká nejpozději smrtí oprávněného, za života xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xb., o rodině), stejně jako zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konstruují vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely jako povinnost recipročxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxch manželů, třebaže praxe je povětšinou svědkem toho, že o výživné rozvedeného manžela žádá žena (bývalá manželka). V odborné literatuře lze v této souxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxebnosti rozvedeného manžela
Neschopnost sám se živit.
Základním hmotněprávním kritériem pro vznik práva na výživné rozvedenému manželovi je jehx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxství či v souvislosti s ním (novum). Samo kritérium neschopnosti sám se živit je třeba posuzovat stejně jako podle dosavadních předpisů, avšak zákonodxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Jedná se o dílčí korektiv, který by měl v případě potřeby zamezit přiznání práva tam, kde příčina neschopnosti rozvedeného manžela sám se živit neleží v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosti i v těchto situacích má toliko morální, nikoli právně vynutitelný rozměr. Významnějším korektivem vzniku této vyživovací povinnosti je ovšem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxbě rozvodu nebo skončení péče o společné dítě nedisponuje žádným vlastním příjmem nebo disponuje příjmem tak nízkým, že nepostačuje krýt jeho potřebyx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa dva, stále aktuální, poznatky. Pokud jde o mladší manželství vychovávající nezaopatřené děti, bývají důvody pro uplatnění výživného rozvedeného mxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxx x xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxyskytují, anebo mají omezenou kapacitu, rozvedený manžel je nucen zůstat v domácnosti, aby pečoval o invalidní dítě
etc.
). Co se týče manželství staršxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxů a možností jeho dalšího pracovního a profesního uplatnění v době rozvodu a těsně po něm (např. v důsledku péče o domácnost a děti ztratil svou kvalifikaxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxm posouzením beroucím v potaz pouze uznaný stupeň pracovní neschopnosti (invalidity) rozvedeného manžela (objektivní xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpoklad, že rozvedený manžel se nemůže sám živit, musí být v řízení o přiznání výživného náležitě prokázán. Nelze se proto spokojit s tvrzením, že dotyčxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxcioekonomické situaci, v níž se ocitá po rozvodu.
Na majetkové poměry rozvedeného manžela může mít nepochybně vliv rovněž
vypořádané zaniklé spolexxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxní hotovost, sama o sobě nepředstavuje překážku přiznání práva na výživné pro rozvedeného manžela.
Judikatura
v této souvislosti přitakala stanovixxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohlednit všechny
relevantní
okolnosti rozhodné pro vznik tvrzeného práva na výživné rozvedeného manžela. Jeví se však nespravedlivé požadovat po rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxejí jeho přiměřenou životní úroveň, za účelem zajištění vlastní výživy, pakliže druhý manžel (povinný z výživného) má schopnost i možnost mu výživné pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxerý by tento přiměřený rámec přesahoval (srov. lit. č. 7). Tam se naopak zdá být spravedlivé, aby jej oprávněný manžel použil i na svou vlastní výživu (hlxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx povinnost mezi rozvedenými manžely aplikují analogicky obecná ustanovení o výživném (zejm. § 913 upravující rozsah vyživovací povinnosti stanovexxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx x xe tak ponechán zcela v jejich dispozici; zákonná kritéria jsou nastavena pro případné rozhodování soudu. Pro
stanovení rozsahu vyživovací povinnostx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xedná se proto jen o běžné, obvyklé potřeby, které reflektují konkrétní životní situaci oprávněného manžela. Mezi obvyklé potřeby lze počítat ty, kterx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxť lze si představit životní situace člověka (nepříznivý či zhoršující se zdravotní stav), kdy odůvodněné potřeby rozvedeného manžela nutně (legitimxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsti a zohlednit i to, zda vůbec a případně do jaké výše jsou potřeby oprávněného manžela kryty jiným způsobem; zejména příjmy, jež jsou sice pravidelné, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x brigády či sezónního zaměstnání), které ale nevedou k dlouhodobému efektivnímu zajištění obvyklých odůvodněných potřeb manžela pro svou nepravidexxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxx xxxivovací povinnosti mezi rozvedenými manžely je možno vymezit i srovnáním s ostatními druhy vyživovací povinnosti. Nepochybně požadavek přiměřené vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxželů (§ 697). Přiměřená výživa je svým rozsahem kvalitativně i kvantitativně menší. Menší zůstává i ve vztahu k jinému zákonnému kritériu rozsahu vyžixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxvodová zpráva k zák. č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině, na rozdíl od důvodové zprávy k zák. č. 89/2012 Sb,. občanskému zákoníku, ktxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxva na výživné rozvedeného manžela okolnost, že plnění této povinnosti lze po povinném spravedlivě požadovat, tj. existuje spravedlivý důvod pro přizxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx předpoklad, ale spíše o korektiv, který má usměrnit soudcovskou úvahu o tom, zda je namístě výživné přiznat či nikoli.
Možnosti a schopnosti povinnéxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výživné poskytovat. Zákonný předpoklad schopností a možností povinného bývá v nauce chápán jako dvousložkový (resp. třísložkový, srov. dále hledisxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která je určena především biologickými, psychosociálními a kvalifikačními atributy povinného, jako jsou např. jeho zdravotní stav, fyzická a psycxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xbjektivní.
Možnosti
povinného plnit výživné proto zásadně reflektují objektivní okolnosti, které nemůže povinný ovlivnit a které spíše směřují k mxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxžnost uplatnění se s dosaženou kvalifikací) a míra nezaměstnanosti v daném regionu. V dřívější literatuře byl nicméně v této souvislosti vysloven názxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxho kritéria se dospívá ke
kvantitativnímu vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxy
, nikoli příjmové fakticity povinného manžela. Hledisko výdělkové potencionality na straně povinného by mělo být nicméně uplatňováno racionálně a xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxště jeho další vyživovací povinnosti.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nestanoví pro případ
kolize
vyživovací povinnosti rozvedeného manxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovená obecně v § 910 zde nejsou aplikovatelná. Je třeba vyjít z pravidla, že zjištěný příjem povinného má být použit na úhradu všech jeho vyživovacích xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxném rozsahu, měly by být plněny všechny, a to v poměrné výši (což by implikovalo případnou úpravu i ostatních vyživovacích povinností). Citované teorexxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a výživné pro nezletilé nebo nezaopatřené dítě upřednostňuje před vyživovací povinností rozvedeného manžela (srov. lit. č. 5).
Na straně oprávněnxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxložené v r. 1998).
Kromě toho ale „majetkovými poměry“ lze rozumět - poněkud obecně řečeno - to, „jak si povinný žije“. Tedy jaké věcné hodnoty si pořídxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxx. 2
IV. Další skutečnosti významné pro posouzení vzniku vyživovací povinnosti a výše výživného
Výše výživného.
Aby usnadnil rozhodovací praxi, sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx okolnosti mají svůj původ v dosavadní zákonné úpravě (tzv. velká novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb.), byť modifikovaně, některé jsou výsledkem dosaxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxz výše), ale má napříště zkoumat další zákonem vytčené skutečnosti. Smyslem soudcovy úvahy zde je zjistit celkové majetkové poměry oprávněného, tj. jxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtnání, výdělečné činnosti či majetkového prospěchu, nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika atp. To vše proto, aby jím stanovované povinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxů; ten nicméně nebyl - dle úsudku zákonodárce - soudní praxí náležitě pochopen a rozvíjen v oblasti rozhodování o výživném pro rozvedeného manžela.
Nxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxmi déletrvajícími (kupř. patnáct, dvacet a více let), kdy společné soužití manželů vytvořilo určitý stabilní (pro manžela předvídatelný) ekonomickxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxch společného života). Podobně zákonodárce nahlíží i na dobu, která uplynula od rozvodu. Čím delší doba od rozvodu uplynula, tím potřeba vyživovací poxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxy, jej mohou přesvědčit o tom, že plnění vyživovací povinnosti nelze po manželovi spravedlivě požadovat buď vůbec (její uznání by bylo nemravné), nebo xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe mu v tom nebránila závažná překážka
. Liknavost, lehkomyslnost, či dokonce hrubá nedbalost rozvedeného manžela při hledání pracovní příležitosti a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxe o postiženého potomka či nemožnost najít adekvátní uplatnění v místě bydliště a širším okolí z důvodů vysoké nezaměstnanosti. Podobně se posoudí sitxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xxxx xxxxx xx xx dobrým mravům příčilo, aby bylo přiznáno výživné manželovi, který marnotratně (nebo jinak neřádně) nakládal či nakládá se svým majetkem. V literatuřx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který mu slouží k zajištění jeho přiměřeného životního standardu. Analogické kritérium by mělo platit i pro řádně hospodařícího manžela (oprávněnéxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xe
rozvedený manžel dopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu
, bylo by přiznání výživného v rozporu s dobrými mravyx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxm soudem, ale i případ, kdy byl pro nedostatek deliktní způsobilosti obžaloby zproštěn (nepříčetnost, duševní porucha atp.) nebo nebyl stíhán vůbec, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xrvání manželství na péči o rodinnou domácnost
. Výše probírané důvody jsou demonstrativní a soud může obdobně posuzovat i jiné okolnosti a najevo vyšlé xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xx 923. Na problematiku výživného mezi rozvedenými manžely tak bude nutno v určitých případech rovněž aplikovat zejména ustanovení o rozsahu vyživovacx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x16), možnosti zálohovat výživné (§ 918), splatnosti výživného (§ 921), okamžiku, od kterého je možno přiznat výživné (§ 922).
Související ustanovenxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx x xx xx xx xx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 2008.
Hrušáková a kol.: Zákon o rodině. Komentář, 3. vyd., 2005.
Nová, Těžká: Vyživovací povinnost, 1995x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxrka: Rozsah nároku na přiměřenou výživu podle § 92 zák. o rodině. BA, 1984, č. 2.
Králíčková: Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi podle velxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx soudní praxe. PrRo, 1998, č. 7.
. Lužná: Výživné rozvedeného manžela. Právo a rodina, 2006, č. 8. - 10. Nová: Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxstka: Úvaha nad vyživovací povinností mezi rozvedenými manželi. Právny obzor, 1973, č. 1.
Z xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xanžela lze uzavřít i před tím, než je manželství pravomocně rozvedeno.
Rozvedená manželka se nemůže úspěšně domáhat uložení pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxe ustanovení § 88 zák. o rodině.
Sama skutečnost, že rozvedená manželka (rozvedený manžel) pobírá invalidní důchod, nestačí pro závxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxování také další nezbytné životní potřeby.
Neschopnost rozvedeného manžela sám se živit (§ 92 odst. 1 zák. o rodině) není dána jen jehx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxí stálou péči.
Jestliže rozvedený manžel pracuje, dosahuje z výkonu své pracovní činnosti mzdu, z níž je objektivně schopen uspokojoxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x zák. o rodině.
(KS Ústí nad Labem 10 Co 459/2005)
Při rozhodování o určení vyživovací povinnosti osobě vykonávající podnikatelskou činnost soud přxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrofitu osoby povinné výživou při výkonu její podnikatelské činnosti, resp. zjistit v úvahu přicházející profit, který by taková osoba - vzhledem ke svxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxeného manžela živit se sám neurčují toliko jeho výdělečné schopnosti a možnosti, nýbrž i jeho majetkové poměry; ovšem v rámci úvahy, zda a do jaké míry je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxu, jemuž je určen apod.
(KS Ústí nad Labem 5 Co 425/67)
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Důvodem pro nepřiznání výživného manželovi může být i porušení manželské věrnosti; skutečnost, že i druhý manžel ještě dříve porušil manželsxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
JUDr. PhDr.
David
Elischer
, Ph.D.
Z důvodové zprávy:
Zásadně se předpokládá, že se manželé, resp. bývalí manželé o vyživovací povinnosti dxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxbo jako tzv. odstupné, totiž v podobě jednorázového plnění (bez ohledu na to, zda bude plněno ve splátkách, po částech, anebo skutečně jediným konáním, xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxvod v daném případě půjde.
Nedojde-li k dohodě - ovšem jen bývalých - manželů, dává to potřebnému členovi bývalého manželského páru právo žádat o pomox xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxch mravů.
K odst. 1
Dohoda manželů.
Pro stanovení rozsahu, jakož i způsobu plnění vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely je rozhodující pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dohody. Může jít o dohodu manželů uzavřenou za trvání manželství nebo dohodu bývalých (tj. rozvedených) manželů. Dohoda manželů uzavřená za trvání maxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxo. Na platnost (a účinnost) této dohody nemá vliv varianta rozvodu v daném případě. Ačkoli dikce zákona nasvědčuje spíše výkladu, že musí jít o dohodu maxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxmu jejich společného jmění, eventuálně majetkových poměrů pro dobu po rozvodu (§ 718 odst. 2). Druhou modalitou je dohoda uzavřená mezi bývalými manžexxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Dohoda o výživném pro dobu po rozvodu nicméně není
obligatorní
součástí dohod, které manželé - za účelem rozvodu - soudu předkládají v intenci § 757 (nx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo proto není, aby ji uzavřeli - ovšem mimo souvislost s § 757 - i v jiné než písemné formě (důkaz o její existenci leží na tom, kdo se jí dovolává). Je-li ujedxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xrov. § 716 odst. 2). V teorii a praxi nepanuje jednota, pokud jde o otázku zkoumání obsahových náležitostí takových dohod. U dohod, které jsou plněny dobxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxťování příčin rozvratu podle § 757. Zákon ani pro tyto případy neukládá soudu, aby tyto dohody přezkoumával po obsahové stránce. Lze mít však za to, že doxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxu dohodnout vedle výše i způsob plnění vyživovací povinnosti. V úvahu přicházejí různé podoby. Výživné rozvedeného manžela se v naprosté většině přípxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxásti naturálně. Naturální způsob plnění výživného může být založen toliko dohodou rozvedených manželů. Soud vždy stanovuje v rozhodnutích o výživnéx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxek, které jsou plněny k rukám oprávněného. Trvání renty může (nemusí) být časově ohraničeno. Zákon žádnou dobu podpůrně nestanoví (s výjimkou tzv. sanxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtné lze rovněž vícero způsoby. Povaze odbytného bude především odpovídat splnění naráz dojednanou částkou, ale vyloučeno není ani plnění odbytného vx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe dalších zákonem uvedených důvodů (§ 763) zánik vyživovací povinnosti. Nejde o novum, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zde navazuje na dosavadxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxk jako tak dávno používal).
K odst. 2
Řízení o stanovení výživného.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, preferuje - stejně jako dosavadní předpxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxného dohodnou, postačí k uplatnění práva neformální ústní či písemná výzva. Nedohodnou-li se, je třeba, aby potřebný bývalý manžel své právo uplatnil x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžel má povinnost tvrzení a nese důkazní břemeno o vzniku a rozsahu vyživovací povinnosti (srov. §120 odst. 1 o. s. ř.). Podmínkou pro přiznání práva xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xízení, tj. od podání návrhu (srov. § 922 odst. 1). Rozsudek na plnění výživného je předběžně vykonatelný (§ 162 odst. 2 o. s. ř.), což - kromě jiného - implxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Z literatury:
Hrušáková a kol.: Zákon o rodině. Komentář, 3. vxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxého práva - Instituty rodinného práva, 1999.
Haderka: Rozsah nároku na přiměřenou výživu podle § 92 zák. o rodině. BA, 1984, č. 2.
Králíčková: Vyživxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xanžela. Právo a rodina, 2006, č. 8.
Nová: Výživné v nové úpravě (zejména z hlediska soukromých podnikatelů). Obchodní právo, 1998, č. 7.
Radvanováx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávny obzor, 1973, č. 1.
(Sankční výživné pro rozvedeného manžela)
JUDr. PhDr.
David
Elischer
, Ph.D.
Z důvodové zprávy:
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nicméně bude zřejmé, že není nezbytné, aby sankční výživné pokrývalo celé tříleté období. Nicméně, je vždy třeba, aby soud rozhodující o sankčním výžixxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxt ode dne podání žaloby).
Ustanovení druhého odstavce § 762 je zařazeno proto, že výslovné zakotvení takového omezení je plně na místě.
Vzhledem k txxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxmentaci manžel, proti jehož vůli k rozvodu došlo, konkrétně (v rozvodovém řízení) použil, zejména zda totiž výslovně poukazoval (popřípadě vůbec mohx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxku případného rozvodu skutečně hrozí.
K odst. 1
Geneze ustanovení.
Ustanovení upravuje podmínky, za nichž lze přiznat tzv. sankční výživné. Instxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xodině (zák. č. 91/1998 Sb.). Tradiční a většinový přístup nauky i praxe se přiklonil k závěru, že dotčené ustanovení (§ 93 zák. o rodině) je třeba interprxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvně) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxně nevyžaduje prokázání stavu odkázanosti na výživu (tzv. potřebnost). Na straně oprávněného se zkoumá především způsobení
závažné újmy
rozvodem mxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxx zahrnout nejen újmu ekonomickou (materiální, příjmovou) a morální, ale i újmu ryze osobní (citovou, emoční, psychickou i sociální). V této souvislosxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx by mu rozvodem vznikla
zvlášť závažná újma
, v případě uplatňování práva na výživné postačuje prokázat toliko existenci újmy závažné. I to nasvědčuje zxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonný předpoklad jeho schopností a možností. I zde se pro tyto účely po-užijí kritéria stanovená § 760. Předpokladem vzniku práva na výživné je rovněx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - navrhnout“). Ačkoli to již není výslovně stanoveno, lze mít za to, že přiznané výživné ve stanoveném rozsahu by mělo odpovídat obecnému korektivu dobxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxi manžely.
Časové omezení.
Vychází se z předpokladu, že čas vše postupně zhojí a škodlivé (materiální i nemateriální) následky rozvodu nebudou rozvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxině), omezuje možnost přiznat výživné jen na určitou kvalifikovanou dobu („po dobu okolnostem přiměřenou“), nejdéle na dobu tří let po rozvodu. Doba txxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi vůbec (příčiny rozvratu, podíl viny jednoho z manželů, význam tvrzené závažné újmy), a to tak, aby byla těmto zjištěným okolnostem přiměřená. Lhůta pxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xozsahu. Pokud by po jejím uplynutí oprávněný manžel nicméně nebyl schopen sám se živit, může nepochybně navrhnout, aby soud rozhodl o výživném rozvedexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxžného výživného pro rozvedeného manžela podle § 760 je rozsah sankčního výživného vymezen věcně stejně, jako tomu je u vyživovací povinnosti mezi manxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdní rozhodovací praxe nevycházela z nějakého exaktního matematického modelu (kalkulace příjmů a jejich zprůměrování), ale hodnotí oprávněné potřexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxokojování potřeb dosáhnout nelze. Je třeba připomenout, že tento rozsah plnění vyživovací povinnosti (stejná životní úroveň) si mohou manželé (i rozxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k § 697.
Rozsah aplikace.
V naší nauce i odborné praxi vznikala při aplikaci dosavadních předpisů o sankčním výživném (tvrdostní
klauzule
§ 93 zákx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Část doktríny se přiklonila ke stanovisku, že uplatnění práva na výživné v sankčním režimu lze xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxřeje). Podle dalších názorů uplatnění práva na výživné v sankčním režimu není vázáno striktně na rozvod podle § 24b zák. o rodině, ale může se uplatnit i pxx xxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo i na případy, kdy manželství bylo rozvedeno podle § 755 (rozvod se zjišťováním příčin rozvratu), neboť předpoklady vzniku práva na sankční výživné jxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx x bodu 2. Naopak v případech rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu (§ 757) je úvaha o sankčním výživném vyloučena, jelikož manželství bylo rozvedeno za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xyl v rozporu s dikcí § 762 („s rozvodem nesouhlasil-“). Ovšem ani zde manželům nic nebrání upravit si výživné mezi sebou dohodou, a to i v rozsahu tzv. sanxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Domácí násilí bývá v odborných publikacích definováno jako fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. Podle trestního zákoníku jde o týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 tr. zákoníku). Dxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxení pro trestný čin této povahy, postačuje, pokud jednání naplňuje znaky domácího násilí. Lze mít za to, že i bez výslovné úpravy by námitka domácího násxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx proč je negativní důsledek normy spojen výslovně pouze s tzv. sankčním výživným, a nikoli už s běžným výživným pro rozvedeného manžela, kde - je-li prokxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
(Uzavření nového svazku)
JUDr. PhDr.
David
Elischer
, Ph.D.
Z důvodové zprávy:
Jedná se o standardní ustanovení (přexxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého rozvedeného manžela, a to bez ohledu na to, o jaké výživné, tj. tzv. sankční, anebo tzv. obyčejné se jednalo.
Výklad:
Obecně.
Vyživovací poxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xouze situaci uzavření nového manželství či registrovaného partnerství. Vedle těchto uvedených důvodů existují další, které zánik vyživovací povinxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxtví, eventuálně registrované partnerství, povinnost poskytovat výživné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvá vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely (§ 697) a partnery (§ 10 odst. 1, odst. 2 zák. o registr. partnerství) založená na principu zásadně stejné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxlých manželů. Jednou zaniklá vyživovací povinnost se neobnovuje.
Tyto účinky nicméně bez dalšího nemá existence nesezdaného soužití (
kohabitace
x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxu v dlouhodobém nesezdaném soužití, není výslovně řešena a je zcela ponechána na případném rozhodnutí soudu. Ten by ve své úvaze měl být veden korektivex xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvinnost mezi rozvedenými manžely. Povinnost poskytovat přiměřenou výživu bývalému manželovi, stejně jako právo na takové plnění jsou osobního charxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxými manžely zanikne i v situaci, kdy již nejsou dány zákonné předpoklady pro její trvání, resp. existenci. Pokud oprávněný manžel nabude schopnost sám xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxplněn jeden ze základních, zákonem požadovaných předpokladů. Toto neplatí jen v případě tzv. sankčního výživného podle § 762, kde odkázanost na výživx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxé v rozsahu stejné životní úrovně (tj. sankční výživné). Tzv. obyčejné výživné (§ 760) časově omezeno není a samo plynutí doby nemá vliv na trvání vyživoxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxytného podle § 761 odst. 1 věta za středníkem (srov. k tomu komentář k § 761 odst. 1).
Promlčení.
Závěrem je třeba věnovat pozornost otázce promlčení xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxi právem na výživné a mezi právy na jednotlivá opětující xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxněného a povinného, tj. právo požadovat od povinného plnění vyživovací povinnosti, jsou-li splněny zákonné předpoklady. Toto právo se nepromlčuje (x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xuď v subjektivní tříleté (§ 629 odst. 1), nebo v objektivní desetileté lhůtě (§ 629 odst. 2). Bylo-li právo na výživné ve stanoveném rozsahu přiznáno souxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) podle § 630 s ohledem na postavení rozvedeného potřebného manžela coby slabší strany nebude přicházet do úvahy, neboť máme za to, že kratší lhůta než zxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxuvisející ustanovení:
Související předpisy:
Z literatury:
viz u § 761
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx. JUDr.
Michaela
Zuklínová
, CSc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Práva a povinnosti manžela po zániku manželství smrtí - obecné ustanoxxxx xx xx xxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxiku manželství byly dosud upraveny jen par-ciálně. Nyní by měly být řešeny komplexně, přičemž se zmiňují oba způsoby zániku manželství.
Bez ohledu xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx
x xxxxxxxxx
xx
xxxxxiže manželství zaniklo smrtí manžela, posoudí se majetkové povinnosti a práva zemřelého v závislosti na majetkovém režimu za existence jeho manželstxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxm jako den smrti manžela.
I. Obecně
Ustanovení § 764 ustanovuje pro případ zániku manželství smrtí manžela, § 765 pro případ rozvodu manželství.
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxcesní zvyklosti.
II. Práva a povinnosti manžela po zániku manželství smrtí - obecné ustanovení
Smrtí manžela manželství zaniká (srov. komentář k x xxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xa, která náležela oběma manželům.
Postupuje se přitom podle toho majetkového režimu, který v době smrti existoval mezi manžely. Není rozhodné, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x xxsl.).
V úvahu je ale třeba vzít také pokyny, které zesnulý manžel ještě za svého života ohledně svého majetku pro případ své smrti dal.
Pokud není mxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xypořádání majetkových povinností a práv manželů pravidla uvedená v § 742 s výjimkou § 742 odst. x xxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdlo sub písm. c), které se týká toho, co jeden manžel vynaložil ze svého ve prospěch společného, a toho, co ze společného bylo vynaloženo na výhradní majexxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxdne s dědici o vypořádání jinak.
To platí jak v případě, že manžel je jedním z dědiců, tak i v případě, kdy není mezi dědici (protože manžel např. testovxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxípadě, že manžel byl prohlášen za mrtvého - zvláštní ustanovení
V případě, že manžel byl prohlášen za mrtvého (srov. § 26 odst. 2, § 71 a násl.), majetkxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx
Související ustanovení:
Související předpisy:
(Posouzení majetkových xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxení (2 až 10)
Z xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxatné), předpokládá se, že se manželé o svých majetkových poměrech dohodnou, pokud se nedohodnou, obrátí se na soud, a pokud ani to neučiní, uplatní se nexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, resp. manželů po smrti manžela, zdejší ustanovení reflektuje tuto problematiku, zanikne-li manželství rozvodem.
II. Možnosti řešení
V případxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxsti a majetková práva, které je třeba vypořádat, popř. jinak vyřešit.
V případě rozvodu podle § 757 je podmínkou úspěšnosti návrhu na rozvod manželxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xřípad rozvodu manželů.
Není proto právě zřídkavý případ, že v případě rozvodu podle § 757 se v jedné dohodě řeší všechny majetkové povinnosti a všecxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxrovné.
V případě, že půjde o takový případ rozvodu, kde manželé žádnou shodu nalézt nemohou, bude také nejspíš vyloučena dohoda o vypořádání majetkxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxm nezbývá nic jiného než ve sporném řízení vyřešit tyto majetkové otázky.
Soud rozhoduje na základě žaloby podané jedním z manželů.
Jedná se však x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx x x xxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxl.
Dvořák, Spáčil: Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře, 2. vyd., 2007.
Radvanová, Zuklínová: Kurs občanského práva - Instituty rodinxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxř, 2. vyd., 2009.
Fiala: K rozdílu mezi vypořádáním společného jmění manželů a uzavřením dohody o vypořádání. PrRo, 1999, č. 2, s. 79.
Králík: Podxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právní domněnka při zániku SJM. BA, 2006, č. 10, s. 46.
Bydlení po zániku manželství
(Smrt a společné závazkové právo)
doc. JUDrx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx
x xxxxxxxx xxxxxx (k § 766 a 767):
Ustanovení § 766 se použije i v případě, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost s úmyslem nevrátit se: svědčí-li manželům spolexxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxstavci druhému § 767: je třeba mít na zřeteli, že děti trvale invalidní schopnost samy se živit nenabudou vůbec.
K odstavci třetímu § 767: ustanovení xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxené od práva bydlet, které svědčilo prvnímu z manželů, totiž bydlel právě jako manžel.
I. Obecně
V ustanoveních § 766 až 770 jsou řešeny otázky bydlxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx x xx7 ustanovují pro případ zániku manželství smrtí manžela, ustanovení § 768 až 770 pro případ zániku manželství rozvodem.
II. Smrt manžela a bydlení x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bytu po smrti manžela pozůstalý manžel sám.
Obdobné platí, pokud jde o jiné závazkové právo, které umožňuje obývat (oprávněně) nějaký prostor k bydxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnou osobou jen jeden z nich.
Naproti tomu, jestliže nájemní právo k bytu manželů svědčilo jen jednomu z manželů (zpravidla podle jejich dohody podle x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
§ 23, 26, 30, 76, 743, 746, 750, 2270, 2271, § 2279 a násl.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Zánik práva bydlet (3 až 10)
III. Zřízení práva bydlení (11 až 17)
Z důvodové zprávy:
viz u § 766
I. Obecně
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx nacházela rodinná domácnost manželů, výhradní právo (umožňující) bydlet.
Zdejší úprava nemá předlohu v dřívější právní úpravě, ba ani dostatečnx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxmž měli manželé rodinnou domácnost, výhradní právo umožňující bydlet, a jednalo se o jiné než závazkové právo, zatímco druhý manžel měl odvozené právo xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxla, anebo na osobu od manžela odlišnou.
V případě, že toto právo přešlo na manžela, zaniká jeho právo bydlení a pozůstalý manžel bydlí dál na základě sxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxžela, právo bydlení v domě nebo bytě dosud manželovi svědčící zaniká dnem smrti jeho manžela (tj. zánikem manželství).
Důsledkem nové právní situaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xpustil, zůstává mu právo bydlení v domě nebo bytě zachováno.
Otázka "spravedlivého žádání" bude jistě předmětem mnoha nesnadno řešitelných sporůx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxranu poskytuje. Bude tedy záležet mj. na ochotě soudů náležitě posoudit skutkový stav a popřát sluchu také důvodům zdravotním, sociálním, etickým atdx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx poměry před smrtí oprávněného manžela neznemožnily), lze doporučit upravit otázku příštího bydlení manžela v domě nebo bytě adekvátním způsobem takx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxbo bytě měl právo bydlení odvozené od práva svého předemřelého manžela, a jeví-li se to přiměřené poměrům přeživšího manžela, zejména proto, že v jeho pxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxnžel, anebo konečně dítě nezaopatřené, které s přeživším manželem žije, může soud založit pro tohoto přeživšího manžela zvláštní věcné břemeno bydlexxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxt, podle potřeb přeživšího manžela a dotyčného dítěte, resp. dětí.
Pokud pak jde o rozsah časový, stanoví zákon sám výslovně nejzazší hranici, kterxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxovou hranicí, protože se bude jednat o dítě plně invalidní, u kterého nebude žádná pravděpodobnost zlepšení zdravotního stavu existovat, takže nelze xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdle vlastního přičinění.
Je samozřejmé, že právo bydlení odpovídající věcnému břemenu nemůže vyhasnout (tj. zaniknout) jenom tím, že dotyčné dítx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xočasně vykonává závislou práci.
V žádném případě není možné, aby soud založil právo bydlení odpovídající věcnému břemenu bezúplatně, naopak, je mxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxt jinou možnost bydlení, popř. se s nabyvatelem domu nebo bytu dohodne jinak.
Zdejší pravidla se uplatní i v případě, jestliže zemřelý manžel měl k doxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo a také odvolatelného souhlasu.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxc.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1, 2)
II. Rozvod a rovná práva manželů k domu, resp. bytu (3 až 11)
III. Zajištění práva bydlet tomu z manželů, kterx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xanžela a rozvodem řádově shodně, tj. odlišující kritérium představují zásadně jen tituly bydlení, jednak věcně právní (rovné a nerovné), jednak oblixxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemusí být dána toliko časem, ale obdobně jako dosud např. vázána na podmínku zajištění (obstarání) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxho bydlení manželovi, který obydlí opustil.
I. Obecně
Ustanovení zdejší a následující § 769 a 770 řeší otázku bydlení po zániku manželství rozvodxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxí skutkovou situací je rozvedené manželství a stejné nebo společné právo manželů před rozvodem k domu nebo bytu, v němž byla jejich rodinná domácnost.
xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnželů (popř. i ještě manželů, míří-li k rozvodu podle § 755) se dohodnout o příštím bydlení v domě nebo bytě.
Je to tedy situace, kdy manžel podá návrh nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxa podle okolností případu. Rozhoduje podle principů spravedlivého uspořádání poměrů: zruší právo bydlet pro toho manžela (bývalého manžela), po ktexxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který má dům nebo byt opustit, přiznána náhrada za ztrátu jeho práva. Tuto náhradu ovšem bude povinen poskytnout manžel, jemuž právo k bytu zůstalo, poxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali.
Druhým zřetelem, ke kterému soud při zvažování spxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xá být zohledněn i názor např. půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení, která poskytovala manželům oprávnění bydlet a mít rodinnou domácnost.
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxěně dál zůstává.
Právo bydlet ve prospěch manžela, který má dům nebo byt opustit, je zákonem založeno do doby, kdy mu druhý manžel nezajistí náhradní xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxpadě, že soud manželovi nepřiznal právo na náhradní bydlení, které by mu měl zajistit manžel, kterému bylo přiznáno právo k domu nebo bytu, trvá právo byxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx z níž existuje výjimka: jestliže manželovi, kterému nebylo přiznáno právo k domu nebo bytu, byla - na druhé straně - svěřena péče o nezletilé dítě, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxá-li to přiměřeným jeho poměrům - založit v jeho prospěch právo bydlení.
O tomto právu bydlení platí obdobně vše, co uvádí § 767 odst. 2, a tedy odkazujxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx
Související předpisy:
(Rozvod a nedostatek společného nebo sxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxst, neměli ani stejné ani společné právo, bez ohledu na to, zda věcněprávní nebo závazkové, a přitom bývalí manželé (nebo manželé uvažující o rozvodu poxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jiné právo, které je svou povahou slabší než právo druhého manžela.
V takovém případě může manžel, kterému k domu nebo bytu svědčí vlastnické nebo jixx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxtu vystěhovat.
Pokud soud takové žalobě vyhoví, nerozhoduje zároveň o náhradě, která má být manželovi poskytnuta (ať v podobě náhradního bydlení, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxřené poměrům tohoto manžela, zejména proto, že pečuje o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž manželé pečovali, nebo pečuje o nezletxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xrospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení podle okolností případu, nejdéle však do doby (dne), než ono dítě trvale nabude schopnost samo se žxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx x x xxxx
xxxxxsející ustanovení:
viz u § 769
Související předpisy:
(Rozvod a odvozené právo bydlet)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklíxxxx
x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxxx xx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxela, jestliže manželé měli právo v domě nebo bytě bydlet v takové podobě, že jedno bylo odvozeno od druhého.
Nezáleží přitom na tom, zda ono silnější, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch, zejména totiž pravidla § 767 odst. 2 (srov. komentář k tomuto ustanovení v bodech 11 až 15).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
HLAVA II
PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ
Literatura citovaná v hlavě II
Knižní publikace
Archerová, C. Dítě v náhradní rodině. Prahax xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxu k 1.4.2008. Praha: Linde, 2008.
Eliáš, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2009.
Frinta, O. Určování rodičovství (nejen) v návrhu nového OZ. In Šínová, R. (ed.). Olomoucké právnxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx
xxintová, D.; Frinta, O. Určování a popírání rodičovství - vývoj právní úpravy a judikatury v 19. a 20. století. In Dvořák, J.; Malý, K. a kol. 200 let Všeobexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx x00 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
Holub, M.; Nová, H. a kol. Zákon o rodině s komentářem, judikaturou a předpixx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxl. Zákon o rodině. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005.
Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4. vydx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011.
Krčmář, J. Právo občanské. Díl IV. Rodinné právo. Praxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxnde, 1995.
Plecitý, V.; Skřejpek, M. a kol. Základy rodinného práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.
Radimský, J.; Radxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: C. H. Beck, 1999.
Rouček, F.; Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xejich aktuální problémy. Praha: Leges, 2010.
Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 3. 5. vyd. Praha: ASPI, 2009.
Švestka, J.; Dvořxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xutriat). In Vostrá, L. (ed.). Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005.
Zuklínová, M. Osvxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxá, M. Pojem výchova v rodinnom práve. Justičná revue, 1991, č. 3.
Bakalář, E. a kol. Právní aspekty znalecké činnosti při posuzování výchovných předxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1999, č. 4.
Bakalář, E. Kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů. Rodinné právo, 1999, č. 10.
Behr, T. Sjednocování výživnxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxová, E. Střídavá výchova dětí po rozvodu. Rodinné právo, 1999, č. 11.
Corradiniová, S. Náhrada škody při maření styku s dítětem. Právo a rodina, 2010x xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxvovací povinnost k dítěti. Právní praxe, 1996, č. 1.
Dunovský, J. K historii péče o opuštěné děti. Socialistické soudnictví, 1969, č. 11-12.
Dunxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo v ČR a koncepce vyživovací povinnosti ve Francii. Právní fórum, 2010, č. 9.
Frinta, O. Asistovaná reprodukce - nová právní úprava. Právní fórum, 20xxx xxxx xx xx xx
xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxm ve společné domácnosti? Socialistická zákonnost, 1970, č. 1.
Glos, J. Může být rodiči zakázán styk s vlastním dítětem, aniž je zbaven rodičovskýcx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxšáková, M. x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxým dětem. Socialistická zákonnost, 1978, č. 1.
Haderka, J. K dějinným základům právní úpravy na území Československa. Právny obzor, 1990, č. 5.
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxkonu rodičovských práv. Socialistická zákonnost, 1971, č. 1.
Haderka, J. K některým problémům rozhodování o zbavení rodičů rodičovských práv. Soxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x problematice institutu rodičovské moci. Právník, 1971, č. 3.
Haderka, J. K problematice výkladu § 38 odst. 2 zákona o rodině. Socialistická zákonnxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxdičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu. Socialistická zákonnost, 1978, č. 6.
Haderka, J. Partus -
non
ovum -
facit
maternitatem. Českoslovenxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxledy, 1999, č. 10.
Haderka, J. Právní úprava sourozeneckých vztahů v ZoR. Právní rozhledy, 2000, č. 1.
Haderka, J. Rodičovská zodpovědnost a souxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxvní výchově. Právník, 1972, č. 10.
Haderka, J. Význam biologického původu pro platnost určení otcovství podle § 52, 53 ZR. Bulletin advokacie, 1981x xx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxé výchově. Bulletin advokacie, 1999, č. 3.
Hrušáková, M.; Králíčková, Z. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? Právxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xubálková, E. Anonymní porody z hlediska článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Správní právo, 2003, č. 5-6.
Chalupa, L. Střídavá výchova a určxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x008, č. 4.
Kovářová, D. Výživné mezi rodinnými příslušníky - nebývá to jednoduché. Právo a rodina, 2005, č. 5.
Králíčková, Z. Vyživovací povinnoxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxlík, M. De verborum significatione aneb zamyšlení nad novelizovaným ustanovením § 27 odst. 2 zákona o rodině. Právní praxe, 1999, č. 5.
Králík, M. Úpxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxodiky analýzy DNA umožňují jednoznačnou odpověď. Právní rozhledy, 2002, č. 4.
Lukeš, Z. Změna příjmení nezletilého dítěte v případě nesouhlasu drxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxná, R. Právní režim přeplatků na výživném pro nezletilé děti. Právo a rodina, 2010, č. 6.
Lužná, R. Vyživovací povinnost k nezletilému dítěti rodiče xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a rodina, 2000, č. 2.
Lužná, R. Zbavení rodičovské zodpovědnosti. Rodinné právo, 2008, č. 2.
Lužná, R. Zvýšení výživného pro nezletilé děti. Práxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxvovací povinnosti osob odsouzených k trestu odnětí svobody a pracovní odměně odsouzených. Trestněprávní revue, 2003, č. 10.
Mašek, D. Trestněpráxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx4, č. 9.
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxinného práva. Právo a rodina, 2001, č. 7.
Nová, H. Nezletilé dítě ve střídavé péči. Právní rádce, 1995, č. 5.
Nová, H. Ochrana majetku nezletilých xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxých dětí s rozvedenými rodiči. Právní rádce, 1995, č. 3.
Nová, H. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Právo a rodina, 2000, č. 2.
Nová, H. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo, 1998, č. 7.
Nová, H. Vyživovací povinnost obávaná a opomíjená. Bulletin advokacie, 2008, č. 1-2.
Novák, D.; Bakalář, E. Styk dítěte s druhxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxým rodičem. Právo a rodina, 2004, č. 5.
Novák, D. Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů. Rodinné právo, 2005, č. 9.
xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxx xxxxxxmi znaleckými posudky z oboru psychologie. Bulletin advokacie, 2000, č. 8.
Novák, D. Posuzování výchovných schopností ve světle vývoje rodinného xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
Novotná, V. Jak chránit a pomoci týranému, zneužívanému a zanedbávanému dítěti. Rodinné právo, 1999, č. 6.
Novotná, V. Jak chránit ohrožené děti? Rxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Právo a rodina, 2003, č. 4.
Paldus, F. Několik poznámek k problematice určování a změny příjmení. Socialistická zákonnost, 1968, č. 12.
Petruľáxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxsadit střídavou výchovu proti vůli jednoho z rodičů? Právo a rodina, 2003, č. 10.
Průchová, B.; Novák, T. Omezený styk dítěte s rodiči. Právo a rodinax xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxčovských práv. Právo a rodina, 2001, č. 4.
Radvanová, S. Vyživovací povinnost s otazníky. Právo a zákonnost, 1990, č. 8.
Rais, D. K otázce návrhu nx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxávní právo, 2003, č. 5-6.
Studenovský, P.; Velemínský, M. Střídavá a společná péče v praxi. Náhradní rodinná péče, 2004, č. 3.
Sukdol, M. Spoluprxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxé právo, 2005, č. 5.
Tripes, A. K některým otázkám postupu soudu při výkonu rozhodnutí o styku s nezletilým dítětem. Socialistická zákonnost, 1982, xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxzletilé dítě. Právní praxe, 1997, č. 7-8.
Voňková, J. Postavení
mediace
v české společnosti. Právo a rodina, 2001, č. 10.
Vrcha, P. Ještě jednou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých občanů. Právní rádce, 1994, č. 11.
Winterová, A. Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek. Správní právo, 2003, č. 5-6.
Záruba, J. K někxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxní povinné výživy z pohledu soudní judikatury. Právo a rodina, 2000, č. 6.
Zuklínová, M. Co je nového v zákoně o rodině. Právní praxe, 1998, č. 5.
Zuxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Příbuzenství
(Vymezení příbuzenství)
doc. JUDr.
Michaela
Zuklínová