89/2012 Sb.

Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxc.
Mgr.
Hana
Adamová,
JUDr. Mgr.
Jan
Bajura,
Ph.D.
JUDr.
Lucie
Dolanská Bányaiová,
LL.M., Ph.D.
JUDr.
Zdeněk
Čáp
prof. JUDxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxclav
Fiala
JUDr.
Ondřej
Frinta,
Ph.D.
Mgr.
Karel
Haas
prof. JUDr.
Petr
Hajn,
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx.
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
Květoslav
Kramář,
Ph.D.
doc. JUDr.
Alena
Macková,
Ph.D.
Mgr.
Vít
Lederer
prof. JUDr.
Karel
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxof. JUDr.
Jarmila
Pokorná,
CSc.
doc. JUDr.
Josef
Salač,
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxk,
Ph.D.
JUDr. MUDr.
Alexandr
Thöndel,
Ph.D.
prof. JUDr.
Luboš
Tichý,
CSc.
JUDr.
Petr
Vojtek
JUDr.
Martin
Vychopeň
doc. xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
Knižní publikace
Balarin, J; Tichý, L. Odpovědnost advokáta za škodu. Praha: C. H. Beck, 2012.
Bejček, J.; Eliáš, K.; Raban, P. a kol. Kurs obcxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.
Bělina, M.; Drápal, L. a kol. Zákoník práce. Komentář, Praha: C. H. Beck, 2012.
Bičovský, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xinde, 1997.
Bičovský, J.; Holub, M. a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. Praktická příručka. 2. vyd. Praxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxý řád a řízení o dědictví. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.
Bohman, L. a kol. Zákon o pojistné smlouvě. Komentář. Praha: Linde, 2004.
Boučková, P.; Hxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxový zákon. Komentář. Praha:
Codex
Bohemia
, 1997.
Císařová, D.; Sovová, O. Trestní právo a zdravotnictví. 2. vyd. Praha: Orac, 2004.
Čejková, Vxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxn, 2004.
Doležal, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012.
Dvořák, T: Zákon o loteriích a jiných podobných hrácx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Kluwer ČR 2009.
Eliáš, K. Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900. Praha: Linde, 1998.
Eliáš, K. a kol. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, 2009.
Fiala, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.
Jehlička, O.; Švestka, J.; Škárová, M. a kol.: Obxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx C. H. Beck, 2011.
Jemelka, L.; Vetešník, P. Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek. Praha: C. H. Beck, 2011.
Haškovcoxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxpek, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
Holub, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Linde, 2002.
xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx4.
Hrádek., J. Předsmluvní odpovědnost,
culpa in contrahendo
. Praha:
Auditorium
, 2009.
Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. 3. vyd. Praha: C. H. Bexxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2002.
Knappová, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha:
Academia
, 1968.
Knappová, M. Povinnost a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxuva o tichém společenství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
Král, E. Soukromé pojišťovnictví v teorii a praxi. Praha: Svaz československých assekuxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Právo obligační. 3. vyd. Praha: Všehrd, 1936.
Krčmář, J. Právo občanské. 3 díl. Právo obligační. Praha: Všehrd, 1929.
Kurka, V; Drápal, L. Výkox xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
Luby, Š. Prevence a odpovědnost v občanském právu. Bratislava, 1958.
Macur, J. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. Brno: UJEP, 1980.
Mxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzita, 1997.
Marek, K. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
Mayr-Harting, R. Soustava občanského práxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxg, 2010.
Munková, J.; Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
Novák, R. Námořní přeprava. 2. vyd. Praha: ASxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Oulík, J. Prodej v obchodě a odpovědnost za vady. Praha: Panorama, 1983.
Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 5. díl. Praha: Linde, 1999x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxm (Uniform Rules of Collections), Komentář. Hospodářská komora ČR, 1995.
Plíva, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha: ASPI, 2006.
Plíva, S.; Elxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxs Kluwer ČR, 2010.
Policar, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada, 2010.
Prouza, D. Trestní zákoník s judikaturou. Praha. C. H. Beckx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. Otta, 1899.
Rozehnalová, N. a kol. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxmentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: V. Linhart, 1935-1937.
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx C. H. Beck, 2005.
Spáčil, J. Věcná břemena v občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2006.
Stolínová, J.; Mach, J. Právní odpovědnost v medicíně. 2x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.
Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.
Šámal, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcexx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998.
Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komexxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxglová, I; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxtnictví. Praha: ASPI, 2007.
Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. § 1-654. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxký zákoník. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
Švestka, Dvořák a kol.: Občanské právo hmotné. 2. svazek. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.
Těšixxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxblice, Rakousku a Evropě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakladatelství Vodnář, 2005.
Tichý, L. K odpovědnosti za škodu zpxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Vaněk, J. Neoprávněný majetkový prospěch. Praha: Panoraxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxTL. 2012.
Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. 1989. Praha: Univerzita Karlova, 1989.
Články v časopisech
Bartošxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxd interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích. Právní rozhledy, 2000, č. 9.
Bílý, M. Důsledky omezení vlastníka v užívánx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxškodnění při usmrcení osoby blízké. Bulletin advokacie, 2004, č. 10.
Čech, J. Je možná úplná liberace provozovatele také u škod majících svůj původ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Zdravotnictví a právo, 2010, č. 5.
Černý, M. Odpovědnost za škodu vzniklou střetem provozů. Socialistická zákonnost, 1967, č. 6.
Černý, M. Odpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrávní praxe, 1994, č. 5.
David, L. K problému zabránění tzv. vzetí instance odvolacím soudem v civilním sporném řízení. Právní rozhledy, 1998, č. 5.
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x předsmluvním stadiu
de lege lata
. Právní rozhledy, 2009, č. 20.
Doležal, A. Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právnícx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xioetiky, 2013, sv. 3, č. 2.
Doležal, A. K náhradě škody za nechtěné dítě. Právní rozhledy, 2006, č. 21.
Doležal, A. Odpovědnost za škodu při použitx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx x. Moderačné právo a problémy s ním súvisiace. Socialistické súdnictvo, 1989, č. 6.
Drobná, A. Zodpovednostné satisfakčné nároky a uplatnenie modexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xák. Právník, 1972, č. 11.
Eliáš, K. Náhrada škody. Právní rádce, 2006, č. 10.
Eliáš, K. Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu I. Prxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxutěže a hry v předválečném Československu. Právník, 1999, č. 3.
Eliáš, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy, 2007, č. 4.
Eliáš, K. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxka. Socialistické súdnictvo, 1982, č. 10.
Fiala, J.; Švestka, J. Ukládání věcí občany do samoobslužných automatických skříněk. Socialistická záxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx73, č. 3.
Forejt, A. O tichém společenství. Právní rádce, 1993, č. 2.
Friml, K. K některým otázkám rozsahu a způsobu náhrady škody na věcech se zaměxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx
xxxxxxxx, T. Odpovědnost za ztrátu naděje. Právní rozhledy, 2003, č. 4.
Hulva, T. Význam zavinění v souvislosti s civilními a veřejnoprávními delikty. Bullxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. 10.
Kerecman, P. K rozsahu náhrady škody na veciach použitých. Justičná revue, 2007, č. 2.
Kindl, M. Přechod závazků při privatizaci především x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy. Socialistická zákonnost, 1987, č. 7.
Klapáč, J. Moderácia zodpovednosti za spôsobenú škodu v občianskom práve. Právny obzor, 1973, č. 5.
Klaxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xkody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Veda, 1981.
Klega, L. Práva, která v případě smrti přecházejí jinak než děděním. Bulletin advokacxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx x. Vznik a splnění závazku k náhradě škody. Právník, 1979, č. 11.
Kolesár, V. Subjekty objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 9.
Kožiak, J. Tiché společenství v judikatuře. Právní rádce, 2007, č. 7.
Kožiak, J. Vklad tichého společníka. Právní fórum, 2009, č. 3.
Králíxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
Králík, M. K odpovědnosti sportovce za škodu způsobenou sportovním úrazem při výkonu sportovní činnosti.
Jurisprudence
, 2005, č. 5.
Králík, M. K xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu aneb meze
interpretace
v právu. Bulletin advokacie, 2000, č. 1.
Králík, M. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, 1998, č. 10.
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu. Právní fórum, 2005, č. 9.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodní a finanční právo, 18.3.2012.
Lavický, P. K historii, pojmu a vzniku solidárních závazků. Právní rozhledy, 2005, č. 2.
Liška, P. K některým xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxlouvě o běžném účtu. Právní rozhledy, 2007, č. 3.
Liška, P. Smlouva o platebních službách. Obchodní právo, 2010, č. 5.
Liška, P. Ke smlouvě o otevřxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 17.
Liška, P. Některé právní aspekty ochrany spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu. Právní rozhledy, 2007, č. 3.
Liška, P. Smlouva o platebních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dle § 444 odstavce 3 občanského zákoníku a
satisfakce
dle § 13 odstavce 2 @občanského zákoníku v případě úmrtí osoby blízké. Zdravotnictví a právo, 2xxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxtář.
Jurisprudence
, 2003, č. 3.
Marek, K. Smlouva o tichém společenství. Bulletin advokacie, 2008, č. 6.
Marek, K. Smlouva o tichém společenstvxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxo. Daně a právo v praxi, 2013, č. 6.
Marek, K. Ke smlouvání bankovních služeb, Právní rádce, 1994, č. 3.
Marek, K. Smlouva o dílo I., II. Právní rádcex xxxxx xx xx xx
xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu. Právní rádce, 1995, č. 5.
Marek, K. Cena za dílo. Ekonom, 1994, č. 14.
xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, 1995, č. 2
Marek, K.; Schulze, J. Tiché společenství. Ekonom, 1993, č. 25.
Marek, K. Ke smlouvání bankovních služeb, Právní rádce, 1994, č. 3.
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x.
Marek, K. Smlouva o otevření akreditivu, Smlouva o inkasu, Ekonom, 1993, č. 34.
Marek, K. Smluvní zabezpečení bankovních služeb, Obchodní práxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxdu způsobenou nezletilým. Právo a rodina, 2005, č. 3.
Melzer, F.
Corpus delicti
aneb obrana úpravy deliktního práva v návrhu občanského zákoníku. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx občanského zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, č. 3.
Mitlőhner, M. Hranice přípustného rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví a v pomáxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
Nonnemann, F. Zdravotnická dokumentace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, č. 18.
Nypl, M. K odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xdpovědnost za škodu podle ustanovení § 237 obč. zák. se zřetelem k provozu chemických čistíren. Socialistická zákonnost, 1987, č. 2.
Pecha. Vliv vxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx osnovy nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 3.
Petrov, J. Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. Právní rozhledy, 2007x xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxanskeho zákonníka a novely zákonníka práce. Socialistické súdnictvo, 1989, č. 8.
Plank, K. Zodpovednosť za škodu pri službách. Socialistické súdxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxněným a povinným ohledně budoucích nároků při škodě na zdraví, způsobené trestným činem (§ 449a ObčZ). Trestněprávní revue, 2005, č. 5.
Pražák, P. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa škodu dle ust. § 422 obč. zákoníku. Bulletin advokacie, 1989, č. 3.
Přib, J. Důchody a penze v českém právu. Právo a zaměstnání. 1998. č. 10.
Radax xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxpková, K. Zodpovědnost za škodu spósobenú prevádzkou dopravného prostriedku na dráhe. Justičná revue, 2008, č. 5.
Richtr, J.
Akreditiv
- nástroj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxuva o tichém společenství. Právní fórum, 2012, č. 2.
Sáblík, M. Věc hromadná a soubor věcí - absolutní synonyma, nebo ne?
Ad Notam
, 2012, č. 1.
Salaxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, č. 18.
Salačová, M. Vzdání se práva, které může v budoucnu teprve vzniknout. Právo a podnikání, 1996, č. 12.
Schusterová: Reservatum rusticum nxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx B.; Sedláček, P. Vyšetření při ovlivnění alkoholem aneb jenom dýchnout nestačí. Bulletin advokacie, 2008, č. 12.
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxvoji. Věstník Československé akademie zemědělské, sv. 19, 1943.
Smejkal, V.; Švestka, J. Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx
xxxx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxský, J. Náhrada škody - závazky z deliktů. Bulletin advokacie, 2011, č. 5.
Svoboda, K. Dynamická náhrada škody. Právní rozhledy, 2008, č. 4.
Svobxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhledy, 2002, č. 4.
Šindler, P. Tiché společenství. Právní fórum, 2005.
Škopová: K problematice náhrady za ztrátu na výdělku podle § 195a z. p. x x xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx č. 1.
Štenglová, I. Odpovědnost za prodlení ve výstavbě podle obchodního zákoníku. Bulletin Stavební právo, 1997, č. 1.
Štenglová, I. Smlouva o xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxní právo, 1996, č. 1.
Štenglová, I. Některé problémy vznikající při uzavírání smlouvy o dílo. Obchodní právo, 1992, č. 1.
Štěpina, J. Ještě k úplnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxst, 1963, č. 3.
Švestka, J. Občanskoprávní odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených (umístěných) nebo odložených věcech. Praha:
Acta
Univesxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxx xx x xxxxxe příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu: Na okraj rozhodnutí Sienkiewicz v. Greif a Knowsley v. Willmore.
Jurisprudence
, 2013, xx xx
xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
Tobeš, Z.
Culpa in contrahendo
. Právní rádce, 2007, č. 1.
Vašíček, M.; Dvořáček, D. K pojmu skutečné škody na věci použité a opotřebené. Právní roxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxuboru strojů a zařízení na základě smlouvy o dílo. Právní praxe v podnikání č. 7, 1994, č. 8.
Vlasák, M. Náhrada škody způsobené provozní činností - nax xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx08, č. 12.
Vlasák, M. Opustí občanský zákoník princip pekuniární
kondemnace
? Právní rozhledy, 2008, č. 2.
Vlastník, J. Některé připomínky k návxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Soudní rozhledy, 2013, č. 4.
Vojtek, P. Jak se rodí Metodika k odškodňování újem na zdraví nového občanského zákoníku. Soudce, 2014, č. 1.
Vojtekx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdle nového občanského zákoníku. Soudce, 2013, č. 4.
Vondráček, J.; Dvořáková. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslně při poskytování zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnnost, 1989, č. 6.
Židlická, M. Jednatelství bez příkazu dle občanského zákoníku
versus
negotiorum gestio
v římském právu. Právník, 2001, č. 4.
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxla vůči poškozeným. Praha. Česká národní banka, 2012.
Dohledový benchmark č. 2/2012 - K povinnosti pojistitele vydat potvrzení o době trvání pojišxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxchmark č. 4/2012 - Řízení a kontrola kvality činnosti distribuční sítě v pojišťovnictví. Praha. Česká národní banka, 2012.
Dohledový benchmark č. xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxdnávání investičního životního pojištění. Praha. Česká národní banka, 2012.
Dohledový benchmark č. 1/2013 - Odborná péče při nabízení investičnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xojistitele podle § 16 zákona o pojistné smlouvě. Praha. Česká národní banka, 2013.
Dohledový benchmark č. 3/2013 - K oprávnění pojišťovny požadovax xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx jednostranně změnit výši pojistného v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení jeho výše podle ustanovení § 13 zákona o pojistné smloxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxí sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání životního pojištění. Praha. Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx až § 69. Praha. Sněmovní tisk č. 405 pro VI. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vláda České republiky. 29.6.2011.
Metoxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsterstva zdravotnictví 7/2006/5.
Stanovisko č. 2/2008 - Souhlas se zpracováním osobních údajů. Praha. Úřad pro ochranu osobních údajů, září 2008x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxémy. Praha. Úřad pro ochranu osobních údajů, srpen 2011.
Sdělení Komise o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxůsobených katastrof, 16.4.2013.
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování nařízení Komise (ES) č. 358/2003 o použití čl. 81 odst. 3 Sxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxker, W. Besonderes Schuldrecht. 36. vyd. München, 2011.
Campolongo, F.; Cariboni, F.; Maccaferri, S. Natural Catastrophes: Risk relevance and Inxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxst, D. Handelsgesetzbuch. Díl 1. 2001.
Esser, J.; Schmidt, E. Schuldrecht. 7. vyd. C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1995.
Environxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xn Tort Law. Principles of European Tort Law, Text and Commentary. Springer Wien New York, 2005.
Fikentscher, W. Schuldrecht. 8. vyd. Walter der Gruyxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1909.
Hondius, E. The
Genesis
of the Principles of the European Contract Law and of Modern Dutch Private Law. In: Busch, Hondius a kol. The Principlex xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxgung der böhmischen Länder. In: Wiener staatswissenschaftliche Studien, sv. 5, Wien, 1904.
Klang, H.; Geschnitzer, F. Kommentar zum Allgemeinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Kötz, H.; Wagner, G. Deliktsrecht. 11. vyd. Vahlen, München, 2010.
Koziol, H.; Welser, R. Bürgerliches Recht. sv. II, 12. vyd. Wien: Manzsche Verlxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnger, 2011.
Koziol, H. Unification of Tort Law: Wrongfulness. Kluwer Law International, 1998.
Koziol, H. Basic Questions of Tort Law. Jan Sramex xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx for Defective Products and Services: The Netherlands. El. Journal of Comparative Law, 2002.
Magnus, U. Unification of Tort Law: Damages. Kluwer Lax xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxernational: The Hague, London, Boston, 2004.
Medicus, D. Schuldrecht I. 13. vyd. Verlag C. H. Beck, München, 2002.
Medicus, D. Schuldrecht II. 1xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Strict Liability on Hospitals. Journal of Law and Health, 1994.
Quack und kol. Münchener Komentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 3. vyd. 1997.
Roxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Rummel, P. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. 2. vyd. 2007.
Rummel, P. und kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx Law: Liability for Damage caused by Others. The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2003.
Stolker, C.; Slabbers, S. The Netherlandsx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x012.
Widmer, P. (ed.). Unification of Tort Law: Fault. Kluwer Law International: Hague, London, Boston 2002.
Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, H.; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx; Kötz, H. Einführung in die Rechtsvergleichung. 3. vyd. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck, Tütingen, 1996.
Díl 6
Zájezd
Základní ustanovení
xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy o zájezdu (4 až 8)
III. Smlouva o zájezdu (9 až 14)
Z důvodové zprávy (k § 2521 až 2530):
Návrh ustanovení o zájezdu respektuje směrnici č. 90/xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxx xako cestovní smlouvu. Dosavadní označení je převzato z německého názvu Reisevertrag, není však zcela vhodné, protože plněním podle této smlouvy není xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx doprava cestujícího nebude do poskytovaného souboru služeb cestovního ruchu vůbec zahrnuta.
Platná úprava evropské směrnici plně neodpovídá. Zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx.) pořadatelství zájezdu s existencí příslušného podnikatelského oprávnění, pojetí zájezdu neodpovídá vymezení směrnice a z práv cestujícího při pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxř. požadavkem písemné formy smlouvy (který se paradoxně obrací proti zákazníkovi, neboť nedostatek formy působí neplatnost smlouvy). Tyto nedostatxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxé.
I. Evropská úprava
1.
Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku vycházejí ustanovení o zájezdu ze směrnice Rady 90/314/EHS o souborných sxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxí Evropské unie (srov. čl. 1).
2.
V čl. 2 odst. x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxu službu cestovního ruchu, pokud není jen doplňkem dopravy nebo ubytování a pokud tvoří významnou část souboru služeb. Zákazníka označuje směrnice výxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxotřebitelem ve smyslu právě této směrnice může být i osoba právnická (viz níže).
3.
Směrnice výslovně požaduje (srov. již citovaný čl. 2 odst. 1), axx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo ubytování a pokud tvoří významnou část souboru služeb) byla stanovena (dohodnuta) předem. Přitom podle judikatury Soudního dvora Evropské unie je txxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxžiku uzavření smlouvy mezi cestovní kanceláří a spotřebitelem (viz jud. č. 2).
II. Vymezení stran smlouvy o zájezdu
4.
Komentované ustanovení mixx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x 2522 odst. 1 přináší pozitivní vymezení pojmu zájezd (viz výklad k tomuto ustanovení). Občanský zákoník však zájezd vymezuje i negativně, a to v § 254xx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxko souhrn přechodných pobytů osob v cílových oblastech (tzv. destinacích) a souhrnu služeb, jimiž se jejich cestování organizuje a podporuje. Česká rxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxristické asociace, ale i samotní pořadatelé zájezdů, blíže srov. lit. č. 1). Podle UNWTO se
klient
služeb cestovního ruchu označuje jako turista.
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxízející služby cestovního ruchu podnikatelským způsobem (viz výklad k § 2523), a zákazník. Občanský zákoník vymezuje zákazníka (s ohledem na legálnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nemá v destinaci (cílové oblasti) příjem, čímž se odlišuje od zahraničních dělníků či brigádníků, a neruší či nemění právní vztahy s domovem, kam se posxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxrnuje přenocování, naopak doba čerpání služeb cestovního ruchu není omezena (ani lhůtou jednoho roku, ani jinak). Migranti, které nějaký podnikatel xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxejně jako by jimi mohli být zahraniční dělníci, jimž je poskytována doprava do cílové oblasti a ubytování v ní. Legální definice zájezdu v § 2522 odst. 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xx x
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxhu jako souhrnu přechodných pobytů v cílových oblastech principiálně nevylučuje, aby například migranti či zahraniční dělníci nemohli uplatnit práxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsti odstraní a překoná, například za použití § 2543 odst. 1, podle něhož při odškodňování zákazníka je třeba brát zřetel i k narušení dovolené (migranti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx starobní důchod nemají dovolenou ve smyslu § 211 a násl. zák. práce, a přece mohou samozřejmě uzavírat smlouvy o zájezdu a být turisty ve smyslu chápání Uxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx je smlouvou konsensuální, právní vztah vzniká již okamžikem, kdy je tato smlouva uzavřena (pro vznik smluvního vztahu se proto nevyžaduje reálné plněxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xákazníka) zájezd, zatímco zákazník je povinen souhrnnou cenu zájezdu (souhrnnou cenu souboru vymezených služeb) zaplatit. Z takto vymezeného obsahx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxž činí nadále nepoužitelným např. rozhodnutí NS 33 Cdo 321/2007, podle něhož "jestliže cestovní smlouva musí být uzavřena písemně, potom i návrh na jejx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxovedena písemně, příp. též rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1347/2010 a řadu dalších).
Smlouva o zájezdu může být sjednána v jakékoli dohodnuxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxjezdu, jež je jinak pořadatel povinen při uzavření smlouvy zákazníkovi vystavit (smlouva sama písemně uzavřena být nemusí, potvrzení však obligatorxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení smluvních stran, vymezení zájezdu, údaj o ceně a časovém rozvrhu plateb, informaci o uplatnění nároků z porušení povinnosti pořadatele a o výxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx
11.
Pokud katalog pořadatele charakterizuje zájezd v souladu s odst. 1 písm. b) cit. § 2527, postačí, aby pořadatel na katalog v potvrzení o zájezdu odkxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxě, kdy podobný odkaz bude zapracován do textu písemné smlouvy o zájezdu, bude tím splněna podmínka, že smlouva obsahuje všechny náležitosti požadovanx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxní zájezdu v katalogu pořadatele, bude způsobilý potvrzení o zájezdu nahradit.
12.
Podle § 2526 je pořadatel povinen předat zákazníkovi doklad o xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxednané písemnou formou a obsahující všechny náležitosti, jež podle zákona má mít potvrzení o zájezdu, nahrazuje toto potvrzení, je pořadatel povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
13.
Stranami smlouvy o zájezdu mohou být fyzické i právnické osoby nejen na straně pořadatele, ale i na straně zákazníka (za mnohé jiné lze zmínit naxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zachovávání principu rovnosti práv ve skutečnosti v celé řadě případů nutně vedlo k faktickému značnému znevýhodnění toho subjektu, který je prokazaxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx má jít o odchýlení v neprospěch zákazníka. Taková ujednání, jimiž by se smlouva o zájezdu odchylovala od úpravy obsažené v § xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxka, logicky platná byla.
14.
Stejný princip (ochrany slabšího) platí i pro případný rozpor mezi smlouvou o zájezdu (ať byl její text zachycen v písxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxa
priorita
ani jednoho z nich, tedy ani smlouvy, ani potvrzení o zájezdu. Rozhodující je, co je pro zákazníka výhodnější (§ 2525 odst. 3). Toho se také záxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související unijní předpisy:
směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy
Z judikatury:
1. Pojem zákaxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxvní smlouva (dnes smlouva o zájezdu) uzavřena.
2. V čl. 2 bodu 1 směrnice 90/314/EHS použitý pojem "předem určené spojení (služexxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxi cestovní kanceláří (podle občanského zákoníku pořadatelem) a spotřebitelem.
(SDEU C-400/00 Club-Tour, Viagens e Turismo SA vs. Alberto Carlos xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x1 až 8)
II. Negativní vymezení pojmu zájezd (9)
I. Pozitivní vymezení pojmu zájezd
1.
Podle důvodové zprávy, ale i fakticky, vychází komentované xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxné ustanovení v prvním odstavci přináší legální definici zájezdu. Zájezd je v něm vymezen jako soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na doxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxu delší dvaceti čtyř hodin, anebo soubor služeb uspořádaný na dobu právě dvaceti čtyř hodin i kratší, pokud zahrnuje i přenocování. O zájezd však jde jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxlňkem ani dopravy, ani ubytování a přitom tvoří významnou část souboru služeb.
3.
Občanský zákoník na rozdíl od směrnice 90/314/EHS požadavek pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx klade i v něm, protože musí jít o soubor služeb, který je požadovaným způsobem uspořádán (což je zřejmě potřeba udělat předem) a podle komentovaného ustxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxinaci nejméně dvou položek ze tří možných (konkrétně dopravy, ubytování anebo jiné služby cestovního ruchu, není-li ovšem jen doplňkem dopravy nebo uxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxzřejmě může přinášet určité problémy, pokud jde o nejrůznější pracovní cesty v tuzemsku, ale i do zahraničí, jež mohou být předem danou kombinací nejméxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxa vyloučit, aby byla taková cesta posuzována jako zájezd. Problémy v případě cest z ciziny nebo do ciziny mohou vznikat navíc i v případě migrantů (viz níxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx a to právě podle komentovaného ustanovení, o služby cestovního ruchu.
6.
Pracovní cestu upravuje zákoník práce (v § 42), ale pouze z hlediska vztahx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx a násl. ani při pracovní cestě.
7.
Je třeba upozornit, že definice zájezdu v komentovaném ustanovení je velice podobná té, jež je upravena v § 1 odstx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxdem rovněž kombinace alespoň dvou položek z výčtu zahrnujícího dopravu, ubytování a jinou službu cestovního ruchu, pokud není jen doplňkem dopravy nexx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxstovním ruchu upravuje (některé) podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu (např. oprávnění na základě
koncese
organizovat, nabízet a prodávxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxva veřejného a protože zákon upravující podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu je bezpochyby veřejnoprávní normou (upravuje totiž způsob uděxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxnerali, neboli vztah přednosti zvláštního zákona (jímž by jinak beze sporu byl právě zák. č. 159/1999 Sb.). Definice podle zák. č. 159/1999 Sb. je tedy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxž vzniká zákazníkovi právo na plnění v zákonem stanovených případech, stanoví právě zák. č. 159/1999 Sb. (v § 6 odst. 1), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatelským způsobem, nemusí splňovat znaky podnikatele v dané oblasti podle zákona č. 159/1999 Sb. a nemusí tudíž být podle tohoto zákona pojištěna).
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxzd vymezuje i negativně, a to v § 2548, který stanoví, že zájezdem není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za účelem jeho dalšího podxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z judikatury:
1. Zajišťuje-li cestovní kancelář (dnes pořadatel - pozn. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnes pořadatele - pozn. aut.) zajistit, aby v průběhu ubytování byla tato kola zajištěna proti poškození a odcizení.
2. Kombinace služeb xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxí klienta je zájezdem ... byly-li balíčky služeb cestovního ruchu jihoafrických partnerů sestaveny dopředu ... a jako takovéto klientům nabízeny.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 2522 odst. 1 přináší legální definici zájezdu. Pojem zákazník vymezil Nejvyšší správní soud tak, že je třeba jím rozumět (v souladu s ustanoveními smxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xstanovení vymezuje pořadatele zájezdu jako podnikatele, který nabízí zájezdy podnikatelským způsobem, případně i prostřednictvím třetí osoby. Přxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xestovního ruchu, jehož nabízení a poskytnutí není podnikáním (srov. § 2548). Aby šlo o zájezd, nesmí být zároveň tento soubor poskytován podnikateli zx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xomoc v nouzi podle § 2541. Porušení povinnosti pořadatele poskytnout řádné plnění sjednané smlouvy o zájezdu může přitom být předpokladem jak odpovědxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxx12).
4.
Proto zákon v odstavci 2 stanoví, že vyvolá-li někdo, kdo zprostředkoval nebo zařídil jen jednotlivé služby cestovního ruchu, představu, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyvolá mylný dojem, že pořadatelem je, má stejné povinnosti, jako kdyby pořadatelem opravdu byl.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxb cestovního ruchu, přičemž § 2521 vymezuje i obsah touto smlouvou založeného právního vztahu, a to tak, že jedna smluvní strana (pořadatel) je povinnx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxnovení toto obecné vymezení obsahu právního vztahu konkretizuje, specifikuje povinnosti toho, kdo podnikatelským způsobem nabízí zájezd, neboli pxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xožadavků, případně opatření určitých zdravotních dokladů.
3.
K cestě do kterékoli cizí země je například potřeba nějakého dokladu (zpravidla cexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xasu s platností po určitou dobu po vstupu do cizí země). Do určitých států lze cestovat jen s výslovným souhlasem tohoto státu (souhlas státu se vstupem cxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxenosným chorobám (např. žluté zimnici).
4.
Tyto podmínky musí samozřejmě splnit zákazník, avšak komentované ustanovení stanoví povinnost pořaxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxením vlastní smlouvy o zájezdu. Nejenže musí být dotyčná informace poskytnuta, ale musí být též správná (srov. judikaturu k tomuto ustanovení).
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx aut.) neposkytla zákonem vyjmenované informace zákazníkovi vůbec, tak okolnost, že nad rámec smluvních či zákonných povinností poskytnutá informaxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx
II. Nedostatky potvrzení (7 až 10)
K odst. 1 a 2
I. Potvrzení o zájezdu
1.
Smlouva o zájezdu je smlouvou konsensuální, právní vztah tedy vzniká již oxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxa v písemné formě (ale může být sjednána v jakékoli dohodnuté formě, třeba i konkludentně), vyžaduje komentované ustanovení, aby pořadatel při uzavřexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxčuje legislativní zkratkou potvrzení o zájezdu (označuje ho poněkud jinak, než zní
rubrika
nad komentovaným ustanovením).
2.
Pro potvrzení o záxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xedy nikoli s časovým odstupem a
b)
musí mít písemnou formu.
3.
Stranami smlouvy o zájezdu mohou být fyzické i právnické osoby. Smluvní stranxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxvu podle § 1810 uzavírá podnikatel se spotřebitelem, jímž je podle § 419 každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxn někdy, avšak pokud jí není, vedlo by důsledné lpění na zachovávání principu rovnosti práv ve skutečnosti v celé řadě případů ke značnému znevýhodnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xřekonaný principem ochrany slabší strany, stanoví § 2549, že se nelze platně odchýlit od právní úpravy smlouvy o zájezdu, pokud jde o odchýlení v neprosxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xdstupem, bylo by v případném sporu nezbytné zkoumat nejen, jaká byla skutečná vůle stran, ale především, zda nešlo o dohodu v neprospěch zákazníka.
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xzavřena v písemné formě, není již třeba, aby pořadatel vydával zákazníkovi potvrzení o zájezdu, ale naopak nahradí potvrzení právě stejnopisem písemxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxd smlouva o zájezdu takové náležitosti nemá, pak potvrzení o zájezdu nenahrazuje. Nestačí přitom, aby smlouva obsahovala jen některé z údajů, vyžadovxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrzení o zájezdu jedině tehdy, obsahuje-li všechny stanovené náležitosti.
6.
Spolu s potvrzením o zájezdu je pořadatel povinen předat zákazníkovx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě
koncese
organizovat, nabízet a prodávat zájezdy (srov. § 2 odst. 1 cit. zákona) povinni sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku, nx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xmlouva, je pořadatel povinen doklad o svém pojištění předat zákazníkovi při uzavření smlouvy.
K odst. 3
II. Nedostatky potvrzení
7.
Smlouva o záxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nenahrazuje, a to ani zčásti, a pořadatel je musí zákazníkovi vydat). Zákon tím pádem předpokládá, že může dojít k situaci, kdy smlouva a potvrzení obsaxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxli k popsanému rozporu, řeší se v souladu s principem ochrany slabší strany, i když smlouva o zájezdu z povahy věci není smlouvou spotřebitelskou. V přípxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx ustanovení ve spojení s § 2527, příp. 2528, stanoví striktní požadavky na obsah potvrzení o zájezdu, přičemž to, co pořadatel do potvrzení o zájezdu uvexxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x potvrzení). Vzniká tak otázka právního významu absence některých údajů, jež § 2527, příp. 2528 vyžaduje, stejně jako otázka právního významu případnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odporuje zákonu, avšak jen pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
9.
Už proto, že smlouvu o zájezdu lze uzavřít i konkludentně, a s ohledem na § 574 (žx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xměru ovšem může být poněkud matoucí
rubrika
§ 580 o hlavních důvodech neplatnosti, jež je motivována zřejmě tím, že důvody neplatnosti právních jednxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxá (§ 2549), je zřejmé, že platnost smlouvy nebude vadami potvrzení nijak dotčena. Jde totiž pořád "jen" o potvrzení (byť jeho právní význam je nezpochybxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxa smlouva).
10.
Na druhé straně je chybějící, neúplné nebo nesprávné potvrzení o zájezdu nepochybně porušením povinnosti pořadatele. Jako takovx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxle § 2536 odst. 1 povinen zaplatit pořadateli odstupné.
A contrario
z toho ovšem plyne, že pokud odstoupí od smlouvy právě z důvodu porušení povinnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Porušení zmíněné povinnosti pořadatele navíc může být i důvodem náhrady škody podle § 2543 odst. 1. Rozhodnutí Rc 59/10, podle něhož důvodem náhrady šxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovení:
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxonem vyjmenované informace zákazníkovi vůbec, tak okolnost, že nad rámec smluvních či zákonných povinností poskytnutá informace byla obsahově nespxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xodle komentovaného ustanovení je pořadatel povinen předat zákazníkovi doklad o svém pojištění, a to spolu s potvrzením o zájezdu (toto potvrzení je přxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlad oprávnění na základě
koncese
organizovat, nabízet a prodávat zájezdy) upravuje zákon o podnikání v cestovním ruchu. Podle jeho § 6 odst. 1 podnikxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xřípad svého úpadku, na základě něhož vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy dotyčný podnikatel:
a)
neposkytne zákazníkovi dopravu z mxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxzd neuskutečnil, nebo
c)
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxnosti pojistné smlouvy (ledaže by v této době byla uzavřena nová pojistná smlouva). Komentované ustanovení v podstatě odpovídá § 6 odst. 4 cit. zákona. x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle těchto ustanovení je zájezdem rovněž kombinace alespoň dvou položek z výčtu zahrnujícího dopravu, ubytování a jinou službu cestovního ruchu, pokxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
4.
Zákon o podnikání v cestovním ruchu ovšem upravuje některé podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu, a je tedy bezpochyby předpisem veřejnoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxtovním ruchu je bezpochyby veřejnoprávní normou (upravuje totiž způsob udělení oprávnění k určité činnosti orgánem veřejné moci), neplatí pro vztah xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxávě zákon o podnikání v cestovním ruchu). Definice zájezdu podle tohoto zákona je tedy nadále pro občanskoprávní vztahy nepoužitelná. Povinnost pojixxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx-li potvrzení o zájezdu písemně sjednaná smlouva o zájezdu obsahující všechny náležitosti, jež zákon stanoví pro potvrzení o zájezdu, s případným odkxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
6.
Nepředání dokladu o pojištění zákazníkovi nemá samo o sobě vliv na platnost smlouvy o zájezdu. To plyne již z toho, že pořadatel je povinen doklad x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, co byla smlouva uzavřena. Bezpochyby jde o porušení povinnosti pořadatele, jež by mohlo být důvodem pro zákazníkovo odstoupení od smlouvy o zájezdu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xlexander
Šíma
Výklad:
1.
Smlouva o zájezdu nemusí být uzavřena v písemné formě (může být sjednána v jakékoli dohodnuté formě, tedy i konkludenxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxradit stejnopisem smlouvy o zájezdu, uzavřené v písemné formě. Smlouva však může potvrzení o zájezdu nahradit jedině tehdy, pokud sama obsahuje všechxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uvést, případně za jakých okolností to není povinen uvádět.
To se týká případů, kdy je zájezd popsán v katalogu tak, jak vyžaduje komentované ustanovexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxal (je třeba odkázat na konkrétní číslo zájezdu či jiné nezaměnitelné vymezení zájezdu v katalogu pořadatele).
3.
Další údaje, jež musí být v potvxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx při dosažení určitého počtu zákazníků, nebrání tato podmíněnost sjednání smlouvy o zájezdu. Při uzavření takto podmíněné smlouvy je pořadatel povinxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo počtu zákazníků a také doba, do které pořadatel oznámí zrušení zájezdu, nebude-li tohoto počtu dosaženo. Totéž platí (§ 2528 odst. 2) i tehdy, pokud záxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xěho zúčastní jiná osoba).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxé plnění sjednané cestovní smlouvy (dnes smlouvy o zájezdu - pozn. aut.) může být předpokladem jak odpovědnosti za vady poskytnuté služby, tak i odpověxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxndl
JUDr.
Alexander
Šíma
Výklad:
1.
Ustanovení upravuje situace, kdy je uskutečnění zájezdu podmíněno dosažením určitého počtu zákazxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxí o zájezdu nahrazeno stejnopisem smlouvy, musí být zapracovány do textu této smlouvy.
2.
Vyvstává samozřejmě otázka, jak posuzovat situaci, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení, musí být uvedeny právě v potvrzení o zájezdu. Potvrzení o zájezdu je přitom podle § 2525 odst. 1 právě jen potvrzením o uzavření smlouvy ("pořadatxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxrzení o smlouvě, případně jejich nesprávností (už proto, že smlouvu o zájezdu lze uzavřít i konkludentně, stejně jako s ohledem na to, že důvody neplatnxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxena. Nebude dotčena ani těmi vadami potvrzení, jež vymezuje § 2528. Navíc tento závěr plyne z § 2525 odst. 3, který řeší situaci, kdy potvrzení o uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xzavření smlouvy, nebude vadami potvrzení dotčena ani podmíněnost právního jednání. Na druhé straně i v případě vad potvrzení, spočívajících v absencx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smlouvy z důvodu porušení povinnosti pořadatele, nemá podle § 2536 odst. 2 povinnost platit odstupné). Porušení zmíněné povinnosti pořadatele může xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xrávě i nedostatečné plnění informační povinnosti (a to o podmíněnosti smlouvy).
4.
V druhém odstavci se hovoří o účastnících zájezdu. Je nepochybxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx smlouvy o zájezdu, jež nenabízí podnikatelským způsobem zájezd).
Související ustanovení:
Z judikatury:
Porušením právní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxnost, že nad rámec smluvních či zákonných povinností poskytnutá informace byla obsahově nesprávná či mylná.
(Rc 59/10)
(Doručení ixxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxjezdu, je podle § 2527 odst. 1 písm. b) potřeba vymezit xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx přičemž tyto údaje mohou být nahrazeny tím, že pořadatel předá zákazníkovi katalog, v němž jsou tyto údaje uvedeny.
2.
Vlastní realizace zájezdu oxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnek a podobně. Potřebné informace je třeba zákazníkovi doručit ve stanovené lhůtě, tedy nejméně sedm dní před vlastním zahájením zájezdu, ledaže by smxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxouvy. Zmíněné doklady se naopak předávají zákazníkovi v téže lhůtě jen tehdy, vyžadují-li to okolnosti (jinak například může zaměstnanec pořadatele xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxouvy o zájezdu. Jde však opět o porušení právní povinnosti, jež jednak umožňuje zákazníkovi od smlouvy odstoupit pro porušení povinnosti pořadatele (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxisející ustanovení:
Změna ceny zájezdu
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
Alexander
Šíma
Výklad:
1.
Podle § 2xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xatímco zákazník je povinen souhrnnou cenu tohoto zájezdu zaplatit. Z takto vymezeného obsahu právního vztahu plyne, že cena je podstatnou náležitostx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xákazníkovi potvrzení o zájezdu, jehož součástí je i údaj o ceně zájezdu [§ 2527 odst. 1 písm. c)] včetně časového rozvrhu jejího placení. Smlouva o zájezxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxění. Tím pádem v době od uzavření smlouvy do doby její realizace může dojít ke změně celé řady okolností, jež mají vliv na cenu zájezdu, v té době již dohodnxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxh hmot nebo některého druhu dopravy, změna sazby poplatků zahrnutých v ceně zájezdu, kurzové změny a podobně) však nemá vliv na smluvní ujednání, nejsoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxdl přesný způsob výpočtu případné zvýšené ceny.
4.
Pořadatel si ovšem může se zákazníkem dohodnout případnou změnu (zvýšení) ceny zájezdu jen z důxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxcipu ochrany slabší strany (v tomto případě zákazníka) slouží § 2549. Podle něj se nelze platně odchýlit od právní úpravy smlouvy o zájezdu, pokud má jít x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxeny v odstavci 2, byla by taková ujednání neplatná. Pořadatel má právo (pokud si je ve smlouvě vyhradil) na jednostranné zvýšení ceny ze zákonem stanovexxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxak to, že oznámení musí být písemné, aby vůbec mohlo být odesláno, jednak že rozhodující je právě termín jeho odeslání na adresu zákazníka.
5.
Lze očxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx tak stalo v obvyklou denní dobu. V době elektronické komunikace lze totiž zřejmě usuzovat, že obvyklou dobou je například i doba noční.
6.
Včasné odxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxmínky. Pokud bylo oznámení odesláno později, nemá žádné právní účinky, protože podmínka, na niž je vznik práva vázán, nebyla splněna. Na tom nic nemění xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 4 odst. 5 směrnice č. 90/314/EHS z 13.6.1990 o souborných službách pro cestování, pobytech a zájezdech, podle kterého organizátor musí co nejrychxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxodnutí; zejména odstoupit od smlouvy bez sankce, nebo přijmout dodatek ke smlouvě upřesňující provedené změny a jejich cenu.
Protože směrnice v poxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xrávního pravidla, které stanoví nezbytnost rychlé reakce cestujícího. Stanovení pětidenní lhůty přejímá dosavadní úpravu (§ 852e platného občanskxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxpit od smlouvy dvěma pracovními dny od návrhu změny, Belgie a Španělsko třemi kalendářními dny, Rumunsko pěti, Lucembursko sedmi, Portugalsko osmi ajxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxmi změnami. I toto řešení odpovídá požadavku směrnice. Je totiž nutné uvážit, že původní smlouva nezměněna zůstat nemůže, neboť pořadatel je vnějšími xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxtující od smlouvy, nemohou být strany nezměněnou smlouvou vázány, a tudíž se vychází z právní domněnky, že za takových okolností cestující změnu přijaxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx přijetí změn je samozřejmé, pokud cestující od smlouvy neodstoupil. Odstoupí-li cestující, může požadovat náhradní zájezd.
Výklad:
1.
Kromě oxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx takové zákonem (§ 2530) stanovené okolnosti nastanou, mohou nastat i jiné vnější okolnosti, jež nutně vedou ke změně podmínek dohodnutého souboru sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxny tehdy, pokud změna není vyvolána vůlí pořadatele, tedy jde-li o změnu okolností vyvolanou okolnostmi nezávislými na jeho vůli. Jde-li o okolnosti vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzujícím třeba hotely či penziony), může být situace sporná.
3.
Pořadatel samozřejmě může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy kdykoli, zákazník xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkazníkovi podle komentovaného ustanovení buď na navrhovanou změnu přistoupit, anebo od smlouvy odstoupit.
4.
Podle § 1740 odst. 1 platí, že mlčexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxre
non
videtur). Komentované ustanovení však představuje výjimku z tohoto obecného principu. Stanoví nevyvratitelnou domněnku, že pokud zákazník xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxosti, a určí přiměřenou lhůtu k případnému odstoupení od smlouvy (jež musí být delší než pět dnů a musí skončit ještě před zahájením zájezdu), pak platí, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xměnit podmínky zájezdu (předmět smlouvy), může to vést i ke změně jeho ceny. Pro takto vyvolanou změnu ceny však neplatí § 2530, ale ustanovení právě komxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxá).
6.
Jakmile zákazník návrh změn akceptuje, anebo jakmile marně uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, je povinností pořadatele předat zákaznxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xu (je-li to v jeho možnostech) náhradní zájezd, alespoň celkově odpovídající tomu, co bylo sjednáno původně. S ohledem na výše uvedené je i po účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxstliže předmětem smlouvy byl striktně účelový zájezd, který však nebyl naplněn.
7.
Důvodem pro změnu smlouvy podle odstavce 1 jsou vnější okolnosxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxpil-li od smlouvy z jakéhokoli jiného důvodu, než pro porušení povinnosti pořadatele. Tuto povinnost podle § 2536 odst. 2 zákazník nemá, pokud odstouxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxník nabídku náhradního zájezdu přijal, povinnost platit odstupné má. Viz výklad k § 2536.
8.
Možné výklady jsou dva: pokud zákazník využije svého pxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxnosti, nutící ho ke změně podmínek zájezdu, pořadatel sám nějak vyvolal). Druhou možností výkladu je, že zákazník, který navzdory nabídce náhradního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxnut (i když jenom proto, že ho nechtěl). Ačkoli v dané situaci není zákazníkovi poskytnut náhradní zájezd právě jen proto, že jej nechtěl (nepřijal), je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxkytnutím, jež právě zákazníka zprošťuje povinnosti platit odstupné). Jako správné se jeví řešení spočívající v tom, že zákazník, který navzdory nabíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xx xxxxxxxxx xxčanského zákoníku je nadále použitelné například rozhodnutí KS v Hradci Králové sp. zn. 21 Co 593/2004, podle něhož změní-li cestovní kancelář (dnes xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxbecnými podmínkami, jež byly součástí smlouvy. To odpovídá spravedlivému řešení, kdy zákazník nenese odpovědnost za změny provedené pořadatelem (bxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z judikatury:
Jestliže předmětem cestovní smlouvy (dnes smlouvy o zájezdu - pozn. aut.) je striktně účelový zájezd, který nebyl naplněn, má zákazxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxého zákoníku) zakládá právo cestujícího postoupit smlouvu jinému. Navržená úprava toto řešení přejímá, avšak návrh je v tomto bodě stručnější, protoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxk v § 1895 a násl. upravuje postoupení smlouvy. Nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtj. jak práv, tak i povinností) původní smluvní strany coby postupitele je vázáno na souhlas druhé smluvní strany, kterou zákon v tomto případě označujx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí není dáno jen předmětem postoupení (smlouva o zájezdu), ale i některými dalšími odlišnostmi. V případě postoupení smlouvy o zájezdu se podle principx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé ustanovení jinak.
3.
Postoupením smlouvy podle § 1895 a násl. může svá práva a povinnosti převést kterákoli ze smluvních stran. Naproti tomu posxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy může postupitel svá práva a povinnosti převést komukoli (tedy samozřejmě komukoli, kdo je na sebe nechá převést). Podle komentovaného ustanoxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxst. 1 nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xměna v osobě zákazníka podle komentovaného ustanovení není vázána na souhlas pořadatele (který je v tomto případě postoupenou stranou), ale je vůči něxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxné straně v rozsahu postoupení. Naproti tomu podle druhého odstavce komentovaného ustanovení jsou v případě postoupení smlouvy o zájezdu postupník a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxbě zákazníka vyvolala.
7.
Zatímco § 2530 a 2531 upravují změny smlouvy o zájezdu, jež může vyvolat pořadatel, komentované ustanovení upravuje zxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxřadateli navrhovat jakékoli další změny smlouvy, pořadatel je však nemusí akceptovat, srov. § 1740 odst. 1).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xprávy (k § 2533 až 2540):
Navržená úprava přejímá s formulačními a systematickými úpravami ustanovení o odstoupení od smlouvy a o vadách zájezdu z plaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxní úpravě (§ 852i odst. 2 platného občanského zákoníku). Kdy je vada vytknuta bez zbytečného odkladu, záleží na okolnostech. xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx (pokud např. v hotelovém pokoji neteče voda, cestující nedostal v rozporu se smlouvou oběd,
fakultativní
výlet odpadl, ač byl zaplacen apod.), aby poxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxupce pořadatele již nebude přítomen. Tehdy bude lhůta dodržena i při vytknutí vady po skončení zájezdu.
Výklad:
1.
Podle obecného ustanovení § 20xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxsadě však komentované ustanovení umožňuje zákazníkovi, aby od smlouvy o zájezdu odstoupil kdykoli před zahájením zájezdu. S ohledem na princip ochraxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmu pořadatel může od smlouvy odstoupit jen ze dvou důvodů zákonem stanovených, a sice tehdy, pokud byl zájezd zrušen, nebo pokud zákazník porušil svou pxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxhodnou. To však platí obecně a podle zásady přednostního použití zvláštní právní normy (
lex specialis
derogat generali) se možnost smluvního ujednáxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, pokud má jít o odchýlení v neprospěch zákazníka. Pokud by tedy smlouva obsahovala taková ujednání, jež byla sjednána objektivně v zákazníkův neprospxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xylo nutno považovat právě za ujednání v neprospěch zákazníka.
3.
Komentované ustanovení upravuje dvě možnosti, kdy může od smlouvy o zájezdu odstxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxu je důvodem pro odstoupení od smlouvy, plyne, že zrušením zájezdu smlouva o něm nezaniká. Byl-li zájezd zrušen, smlouva o zájezdu trvá dál, a to v nezměnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxí okolnosti, jež povedou ke změně podmínek dohodnutého souboru služeb cestovního ruchu (tj. zájezdu), neboli jež podle § 2531 odst. 1 "nutí pořadatelx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxazníkovi nic jiného, než na navrhovanou změnu buď přistoupit (přičemž jeho nečinnost se v tomto případě považuje za souhlas), anebo od smlouvy odstoupxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxatele na změnu smlouvy, vyvolanou okolnostmi předpokládanými v § 2531. Stejnou povinnost nabídky náhradního zájezdu stanoví i pro případ zrušení zájxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xýklad:
1.
Byl-li zájezd pořadatelem zrušen méně než dvacet dnů před termínem jeho zahájení, je pořadatel povinen poskytnout zákazníkovi plnění, jxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxtel zprostit jen ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že ke zrušení zájezdu vedla vyšší moc (např. když ve sjednané destinaci vypukne občanská válka nebo kdyx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xdst. 1 podmiňuje-li pořadatel uskutečnění zájezdu dosažením určitého počtu zákazníků (a uvede-li to výslovně v potvrzení o zájezdu i s uvedením lhůtxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komentované ustanovení formuluje důvody pro zproštění povinnosti platit penále jako
taxativní
, ve skutečnosti existují i další důvody, pro které nexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx možné zrušení zájezdu pro porušení povinnosti zákazníkem. Byl-li zájezd zrušen pro porušení povinnosti zákazníkem, pořadatel bezpochyby povinnosx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dosažením určitého počtu zákazníků, popřípadě i jinak (§ 2528 odst. 2). Nesplní-li zákazník podmínky nezbytné k účasti na zájezdu, ačkoli v potvrzení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxerých států), nebude jistě pořadatel povinen platit zákazníkovi penále, i kdyby ke zrušení zájezdu došlo ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xovinnost být očkován ignoroval).
Související ustanovení:
§ 2533 a násl.
(Povinnost zákazníka platit odstupné)
JUDr.
Toxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xe zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu, ale i to, že může od smlouvy odstoupit z libovolného důvodu. Pokud tak učixxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx7 odst. 1 písm. e) uvedena v potvrzení o zájezdu [pokud není, zákazník se povinnosti platit odstupné zprostí, protože je povinen platit právě jen "odstxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx smlouvě o něm (anebo naopak), protože obsahují-li potvrzení a smlouva odlišné údaje, může se zákazník dovolávat toho, co je pro něj výhodnější (§ 2525 oxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx platí, že tuto povinnost nemá, pokud odstupné nebylo uvedeno v potvrzení o zájezdu. Odstupné je spojeno s odstoupením od smlouvy. Pokud pořadatel pro pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za zrušený zájezd náhradní (§ 2534 odst. 1), ale nemá ani právo na odstupné.
4.
Je-li pořadatel nucen předmět smlouvy změnit, zbývá zákazníkovi podxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxčně odstoupí, je podle § 2534 odst. 1 pořadatel povinen mu nabídnout (je-li to v jeho možnostech) náhradní zájezd alespoň celkově odpovídající tomu, cx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxatelem, je povinen platit odstupné. To však neplatí tehdy, pokud mu nebyl poskytnut náhradní zájezd.
5.
Ačkoli v dané situaci není zákazníkovi posxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xotiž rozlišuje mezi nabídkou zájezdu a jeho poskytnutím, resp. neposkytnutím, jež zákazníka zprošťuje povinnosti platit odstupné). Jako správné se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xepřijal, není povinen platit odstupné.
6.
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxovní kancelář (dnes pořadatel) jednostranně smlouvu, může od ní zákazník odstoupit, aniž by byl povinen platit odstupné, a to i kdyby byla změna provedxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdené pořadatelem (byť třeba ne z jeho vůle). V opačném případě by pořadatel přenášel své podnikatelské riziko na zákazníka.
7.
Odstupné zákazník nxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxnačné dikce plyne, že pokud zákazník nabídku náhradního zájezdu přijal, povinnost platit odstupné má.
8.
Zákonnému ustanovení sice nelze přikláxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xákoník přitom na mnoha místech vychází z principu ochrany slabší strany, kterou je ta smluvní strana, jež do právního vztahu nevstupuje jako podnikatxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x náhradním zájezdu, nemá pořadatel právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li naopak náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí pořxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx si vnější okolnosti nezávislé na jeho vůli vynutily změnu předmětu smlouvy, který se však dohodl s pořadatelem na náhradním zájezdu, platil pořadatelx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxt.) je striktně účelový zájezd, který nebyl naplněn, má zákazník právo od této cestovní smlouvy odstoupit i po zahájení zájezdu.
xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xěm vymezen jako specifikovaný soubor služeb cestovního ruchu, přičemž zákon zájezd vymezuje i negativně (v § 2548). Má-li jít o zájezd, musí na jedné stxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jeho dalšího podnikání.
2.
V případě poskytování jakékoli služby, tedy samozřejmě i služby cestovního ruchu, jež je součástí vymezeného souboru xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xruhou smluvní stranou ujišťován. Pokud vlastnosti dodávané věci jsou jiné než obvyklé nebo vymíněné, hovoří se o vadách (jud. č. 2).
3.
Také odstavxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxstností zájezdu, o nichž zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem mohl důvodně usuzovat, že je zájezd mít bude.
Komentované ustanovení tedy pro potřexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti. Ujištěním o určitých vlastnostech zájezdu jsou i údaje obsažené v katalogu pořadatele. O vady jde tehdy, pokud zájezd výše uvedené vlastnosti nemáx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xá jiné.
4.
Podle § 9 odst. 2 lze ke zvyklostem přihlížet jedině tehdy, pokud se jich zákon výslovně dovolává. Komentované ustanovení představuje xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. V praxi se za vady zájezdu považuje například nedodržení termínu odletu (jak plyne z usnesení III. ÚS 318/04), nebo nižší kvalita poskytovaných služexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxedeném smyslu, je pořadatel povinen zajistit nápravu. Podmínkou takového zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxměřené (zákazníkem k tomu účelu určené) lhůtě nápravu, může tak zákazník učinit sám. Pořadatel mu v takovém případě účelně vynaložené náklady uhradí.
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxx xřípady. Určení lhůty není nutné, pokud pořadatel nápravu odmítl zjednat (ať již proto, že popírá existenci vady, nebo z jakéhokoli jiného důvodu). Logxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxury:
1. Vada musí existovat v době plnění, například v době předání věci.
2. Vada musí existovat v době plnění.
(NS 33 Odo 670/201xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxezdu - pozn. aut.) může být předpokladem jak odpovědnosti za vady poskytnuté služby, tak i odpovědnosti za škodu, jež následkem tohoto porušení vzniklxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxm pro reklamaci zájezdu.
(AG Kleve - Obvodní soud Kleve, SRN, 3 C 460/98, PrRo 3/00)
(Podstatné vady zájezdu)
JUDr.
Tomáš
Kindl
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx smlouvou konsensuální, nikoli smlouvou reálnou. Právní vztah tedy vzniká již okamžikem, kdy je tato smlouva uzavřena a pro jeho vznik se nevyžaduje rexxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxval Nejvyšší soud pod sp. zn. 33 Odo 670/2012, nebo i Ústavní soud třeba v usnesení sp. zn. I. ÚS 1307/11).
3.
Komentované ustanovení řeší situaci, kdx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx že brání dalšímu pokračování zájezdu.
4.
Nepřijme-li pořadatel taková opatření, aby zájezd mohl vůbec pokračovat, anebo pokud zákazník tato opaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxo, jež si strany dohodnou.
Související ustanovení:
(Zajištění pokračování zájezdu)
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xlužeb nižší nežli sjednané jakosti, anebo naopak s vynaložením vyšších nákladů.
2.
Občanský zákoník sice nepřevzal pro označení klienta pojem sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxjezdu je vždy podnikatel (§ 2523 odst. 1), ba že dokonce xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxván podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání (takže zákazník nesmí vystupovat jako podnikatel při podnikání), i z toho, že zákazníkem může být fyzxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může být i právnická osoba, jež logicky spotřebitelem být nemůže (není člověkem), a pak o spotřebitelskou smlouvu nejde (spotřebitelskou smlouvu totxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxhrany slabší strany, kterou je v daném kontextu zákazník. Komentované ustanovení je jedním z těch, jež uvedený princip vyjadřují.
3.
Úprava opoušxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xáklady k jeho tíži. Pokud však nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než službami nižší jakosti, vrátí pořadatel rozdíl v ceně.
Související ustxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxé plnění (v případě smlouvy o zájezdu tedy zájezd) nemá vymíněné nebo obvyklé vlastnosti v době plnění (jak např. v poslední době judikoval Nejvyšší soux xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu. To se však netýká vad, jež vyjdou najevo až v době plnění (kdy již zákazník od smlouvy odstoupit nemůže). Má-lx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxnčení zájezdu) xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní je podle § 610 odst. 1 charakterizováno právě tím, že k němu soud přihlédne jen k námitce dlužníka, jde o lhůtu promlčecí.
Související ustanoveníx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není důvodem pro reklamaci zájezdu.
(AG Kleve - Obvodní soud Kleve, SRN, 3 C 460/98, PrRo 3/00)
Pomoc v nesnázích
JUDr.
Tomáš
Kxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxHS z 13.6.1990 o souborných službách pro cestování, pobytech a zájezdech a více chrání cestujícího než dosavadní úprava v § 852k odst. 1 platného občanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxho, k čemu pořadatele zavazuje smlouva. Poruší-li pořadatel tyto povinnosti, musí urychleně zjednat nápravu, tak aby porušení smlouvy bylo zahlazenxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu. V každém případě má pořadatel zájezdu i za této nebo podobné situace poskytnout cestujícímu v nesnázích takovou pomoc, která je v jeho možnostech a ktxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x dopravu, má cestující právo, aby mu cestovní kancelář zajistila nejen dopravu zpět do místa odjezdu, popřípadě do jiného místa, pokud s tím zákazník soxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxaha: C. H. Beck, 2008, s. 2230; Hulmák, M. in Eliáš, K. et al. Občanský zákoník. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxravu zpět, pak pořadateli nevznikne automaticky povinnost cestujícího repatriovat, ani ocitne-li se v nesnázích. Leč i v tomto případě pořadatel cesxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxímu poskytnout. Někdy postačí rada, jak se náhradním způsobem dopravit zpět, jindy, bude-li to v možnostech pořadatele, i v nabídce že pořadatel cestuxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxel vezl do téhož místa jiné cestující autobusem a při zpáteční cestě má volné místo). V takovém případě je však samozřejmé, že rozšířená nabídka služby pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx může dostat do nejrůznějších nesnází. Může utrpět úraz, může být okraden, může například onemocnět.
2.
Podle čl. 5 směrnice Rady 90/314/EHS jde-xx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnatelné (např. byl-li zákazník někým napaden či okraden), anebo jež byly způsobeny vyšší mocí, tedy za neobvyklých a neočekávaných okolností nezávisxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxekonat (např. došlo-li k živelné katastrofě), jsou organizátor nebo prodejce povinni neprodleně poskytnout spotřebiteli v nesnázích pomoc.
3.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxora EU ve spojených věcech C-178/94, C-179/94, C-188 až 190/94 Dillenkofer a další vs. Německo). Nesnáze, do nichž se zákazník může dostat, nejsou specxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoc je jen to, že zákazník je objektivně v nesnázích, i když k nim došlo třeba i jeho vlastním zaviněním (např. když se zákazník lehkovážně vydá do neznámýcx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy:
čl. 5 směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy
Z judikatury:
Směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x-178/94, C-179/94, C-188 až 190/94 Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula a Trosten Knor vs. Spolkovx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
x důvodové zprávy (k § 2542 až 2544):
Rovněž návrh ustanovení o náhradě škody přejímá ustanovení z platné právní úpravy. Navrhuje se však výslovně upraxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx újma. Návrh nového občanského zákoníku vychází z téhož pojetí, avšak formuluje pravidlo, že právo na náhradu nemajetkové újmy náleží poškozenému, jxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx314/EHS zakládá podle rozhodnutí Evropského soudního dvora v zásadě i právo zákazníka na náhradu nemajetkové újmy v důsledku neplnění nebo vadného pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxky v českém právu požadavku směrnice. Z toho důvodu návrh vychází z čl. 7:510 nizozemského občanského zákoníku, jakož i dalších úprav ve státech EU (sroxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx také Belgie, Dánsko nebo Estonsko). V jiných státech EU (Itálie, Španělsko, Maďarsko, Rumunsko, Velká Británie aj.) přiznává náhradu za ztrátu radosxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxý ve státech EU se službami cestovního ruchu zcela běžně, což je vzhledem k účelu a smyslu čl. 5 směrnice č. 90/314/EHS také logické. Důvodem tohoto řešexx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtím § 11 a následujících platného občanského zákoníku o ochraně osobnosti (srov. např. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. C 220/2006 z 30.4.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxného textu může pro pořadatele zájezdu vyvolat tvrdší následky, než k jakým povede výslovná úprava.
Z těchto důvodů řeší § 2543 tuto otázku výslovnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxanovení má pro obstarání zájezdu platit zvláštní úprava, tudíž tato zvláštní úprava má mít před obecnou úpravou také přednost. Právo na náhradu za naruxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx není rekreace, ale školení nebo účast na konferenci apod. V těchto případech nepřichází narušení dovolené v úvahu, a tudíž ani náhrada za její ztrátu.
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xlužby (má-li zájezd vadu, má zákazník, který ji bez zbytečného odkladu vytkl, právo na přiměřenou slevu), tak i odpovědnosti za škodu, jež následkem toxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxjezdu, odpovídá. Navzdory rubrice ustanovení v prvé řadě jde o odpovědnost za to, že sjednaná povinnost bude řádně splněna (jde tedy o formulaci odpověxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxena na objektivním principu, přičemž pořadatel odpovídá i za splnění povinností jinými dodavateli služeb (kteří tyto služby zákazníkovi poskytují v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxáře (dnes pořadatele) poskytnout řádné plnění sjednané cestovní smlouvy (dnes smlouvy o zájezdu) může být předpokladem jak odpovědnosti za vady poskxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxiš velké zpoždění způsobí jednak takřka totožné škody všem cestujícím, jejichž náhrada může mít formu standardizované a okamžité pomoci nebo poskytnxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxividuální újma.
(SDEU C-344/04 The Queen, v zastoupení International Air Transport Association a European Low Fares Airline Association vs. Deparxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxda způsobena porušením povinnosti pořadatele podle smlouvy o zájezdu (čímž se rozumí i to, že byla způsobena jinými osobami, jež v rámci zájezdu zákaznxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí v narušení dovolené, samozřejmě pokud o dovolenou skutečně šlo (důvodová zpráva například výslovně připouští, aby účelem zájezdu bylo například škxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxa z odpovědnosti za vady není dotčeno právo zákazníka na náhradu škody.
Související ustanovení:
§ 2537 a násl., § 2894 a násl.
Související uxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxS xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxotné újmy vyplývající z neplnění nebo nesprávného plnění služeb, které představují souborné služby.
(SDEU C-168/00 Simone Leitner vs. TUI Deutschxxxx xxxx xxxxx xxx xxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxše náhrady škody)
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
Alexander
Šíma
Výklad:
1.
Podle čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 90/314/EHS mohou členské stxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxouvami, upravujícími tyto služby.
2.
Také podle komentovaného ustanovení může být výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmlouva, kterou je Česká republika vázána, a přitom současně
b)
je toto omezení ve smlouvě o zájezdu dohodnuto,
c)
přičemž však škoda nebyla způxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xomáš
Kindl
JUDr.
Alexander
Šíma
Z důvodové zprávy (k § 2545 až 2547):
Zahraniční školní pobyty mají svá specifika. Zejména se jedná o potřxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxcná úprava. Proto se navrhuje upravit zvláštnosti zahraničního školního pobytu převzetím § 651l německého občanského zákoníku. Žákem se ve smyslu txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxklad:
1.
Pokud je předmětem zájezdu zahraniční školní pobyt, platí pro smlouvu o zájezdu některé odlišnosti. Zahraničním školním pobytem se rozumx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx případě těchto studentů se samozřejmě neuplatní ustanovení o dohledu nad žákem).
2.
Pokud ovšem byl sjednán pobyt žáka u hostitelské rodiny v zahrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxhraniční školní pobyt nejde).
Související ustanovení:
§ 2521 a násl.
(Vyloučení práva pořadatele na odstupné)
JUDr.
Tomxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxe § 2533 je třeba dovodit nejen to, že zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu, ale i to, že může od smlouvy odstoupit x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2.
Jestliže je předmětem zájezdu pobyt žáka u hostitelské rodiny v zahraničí spojený s pravidelnou návštěvou školy a sjednaný na dobu nejméně tří měxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtanovení.
3.
Pokud sice byl sjednán pobyt žáka u hostitelské rodiny v zahraničí spojený s pravidelnou návštěvou školy, avšak nikoli na dobu alespox xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa od smlouvy)
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
Alexander
Šíma
Výklad:
Podle § 2533 může zákazník od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoli přex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxbu nejméně tří měsíců, má zákazník právo od smlouvy odstoupit i v průběhu školního pobytu, tedy v průběhu zájezdu. Podle obecné úpravy obsažené v § 2533 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o zájezdu z důvodu porušení povinnosti pořadatelem, nemá zákazník povinnost uhradit pořadateli ani sjednanou odměnu sníženou o ušetřené náklady a doxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxnovení
(Negativní vymezení pojmu zájezd)
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
Alexander
Šíma
Z důvodové zprávy (k § 2548 a 2549):
Dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxením se ve shodě se směrnicí č. 90/314/EHS stranám zapovídá ujednat si ve smlouvě o obstarání zájezdu smluvní doložky odchylující se od zákonné úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxz výklad k uvedenému ustanovení). Má-li jít o zájezd, musí na jedné straně být nabízení a provádění souboru služeb cestovního ruchu podnikáním, ale na dxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx v komentovaném ustanovení.
2.
Podle tohoto ustanovení soubor služeb cestovního ruchu není zájezdem, pokud byl poskytnut podnikateli za účelem jxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxchu, který jinak naplňuje definiční znaky zájezdu, podnikateli poskytnut proto, aby s ním dále podnikal, pak se o zájezd nejedná.
3.
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Neplatnost ujednání ve smlouvě o zájezdu)
JUDr.
Tomáš
Kindl
JUDr.
Alexander
Šíma
Výklad:
1.
Bylo již zmíněno, že směrnicx xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxhé straně zjevně připouští, že spotřebitelem ve smyslu této směrnice může být i osoba právnická. To, co v tomto směru platí o citované směrnici, lze do znxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xegislativní zkratkou spotřebitelské smlouvy (zavedenou v § 1810), nepředstavují žádný zvláštní smluvní typ, jakým je například kupní smlouva, nájexxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xvahu přicházejících typů smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo a podobně). Podle principu přednosti zvláštní úpravy před úpravou obecnou, vyjádřenéhx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx subjekty právního vztahu v postavení podnikatele při realizaci podnikatelské činnosti na straně jedné, a spotřebitele na straně druhé, tyto speciálxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vztazích založených smlouvami, v nichž strany vystupují v postavení podnikatele a spotřebitele.
3.
Ačkoli občanský zákoník nepřevzal pro oznaxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy o zájezdu nelze přehlédnout. Pořadatelem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxím, přičemž tento soubor nesmí být poskytován podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání (takže zákazník nesmí vystupovat jako podnikatel při podnxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Jde-li o tyto subjekty, jde o spotřebitelskou smlouvu.
5.
Smluvní stranou smlouvy o zájxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxskou smlouvu nejde (spotřebitelskou smlouvu totiž podle § 1810 uzavírá podnikatel se spotřebitelem).
6.
Jenže v případě smlouvy o zájezdu by lpěxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který je prokazatelně slabší, a jímž je v tomto případě zákazník. V moderním právním státě se lpění na naprosté rovnosti smluvních stran v jejich právexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle něhož se nelze platně odchýlit od právní úpravy smlouvy o zájezdu, pokud má jít o odchýlení v neprospěch zákazníka. Pokud by smlouva obsahovala takxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxe neplatnosti právních jednání, a sice neplatnost relativní (v § 586 odst. 1) a neplatnost absolutní (v § 588). Ustanovení, v nichž je výslovně stanovenx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xájezdu v zákazníkův neprospěch, jsou tedy neplatná absolutně.
8.
Ochrana slabší strany je v ustanoveních týkajících se smlouvy o zájezdu upravenx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxosti. Přitom je-li naopak náhradní zájezd nižší jakosti, pořadatel bez zbytečného odkladu vyplatí zákazníkovi rozdíl v ceně. Podle § 2539 odst. 2 zajxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxmi nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel rozdíl v ceně.
Související xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxx x xxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxjezdy
Díl 7
Závazky ze smluv o přepravě
Oddíl 1
Přeprava osob a věcí
Pododdíl 1
Přeprava osoby
Základní ustanovení
JUDrx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxé zprávy (k § 2550 až 2581):
Návrh ustanovení o smlouvě o přepravě osob přejímá platnou úpravu (§ 760 a násl. občanského zákoníku). Návrh ustanovení o pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxvě o přepravě věci je oproti současné úpravě přehledněji systematicky uspořádán a rovněž ustanovení o náložném listu jsou vyčleněna do zvláštního podxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxho občanského zákoníku vylučující možnost přepravních řádů omezit povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví. Rozdílně od § 629 platného obchodníhx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxných případech, kdy potřeba takového omezení pro vnitrostátní přepravu nezbytně vyplývá ze zásad platných pro mezinárodní přepravu. Navrhuje se všax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxy osob a věcí. V pododdílu 1 je pozornost věnována přepravě osob (§ 2550 až 2554), v pododdílu 2 přepravě věcí (§ 2555 až 2571), v pododdílu 3 náložnému listx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx x§ 2578 až 2581). Je proto třeba zdůraznit, že ustanovení upravující přepravu osob, tedy § 2550 až 2554, je třeba vykládat ve vazbě na obecná ustanovení, kxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxoníku č. 40/1964 Sb., konkrétně v § 760 a násl., kdy také společná ustanovení ke smlouvám o přepravě následovala za úpravou přepravy osob a přepravy věcxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xrávních otázek nejen na příslušných právních předpisech, ale zejména na podzákonných normách, tj. na přepravních řádech, a v jejich rámci na smluvnícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xblasti osobní přepravy přitom hrají rozhodující úlohu přeprava železniční, silniční, vodní a letecká, když přepravu na železničních, silničních, vxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe na území České republiky stěžejním právním předpisem zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, který v § 37 odst. 7 obsahuje zmocňovací ustanovení k vydání přxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxravní řád pro veřejnou drážní a silniční dopravu. Dále se v citovaném ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, konstatuje, že podrobnosti přepravxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxazuje též § 2 písm. g) přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, a to ve vazbě na § 49 tohoto přepravního řádu.
4.
Pro oblast osoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxiční, také v případě silniční dopravy zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, obsahuje v § 18b zmocňovací ustanovení k vydání přepravního řádu pro sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x x.1.2014 zrušen (srov. k tomu bod 222 zrušovacího ustanovení § 3080). Na základě této skutečnosti se od 1.1.2014 také pro oblast silniční osobní dopravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxhoto přepravního řádu pak jednotliví dopravci, v souladu s § 2 písm. g) a § 49 přepravního řádu, mohou vydat své smluvní přepravní podmínky, které pak ve xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxepravu osob je zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Pro námořní osobní přepravu je pak rozhodující zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Ve vzxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy působí jako rozhodující právní předpis zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. Do 1.1.2014 se uplatňovala v oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xrušena (srov. bod č. 226 zrušovacího ustanovení § 3080).
7.
K problematice mezinárodní úpravy osobní přepravy a rozhodujících úmluv působících v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
8.
Zkoumané ustanovení je označeno jako základní ustanovení, a obsahuje proto úpravu podstatných obsahových náležitostí smlouvy o přepravě osobyx x xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xmlouvy písemnou formu. V podrobnostech mohou odchylky pro některé případy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí písemné smlouvy v praxi obvyklé (výjimečně se s ním lze setkat v oblasti nepravidelné přepravy osob).
10.
Z hlediska podstatných obsahových nálexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxit cestujícího do místa určení a
-
závazek cestujícího zaplatit za tuto přepravu jízdné.
Všechny další náležitosti smlouvy o přepravě osoby pxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xestanoví, vyplývá z dalších ustanovení úpravy přepravy osob, že k závazkům dopravce vůči cestujícímu patří především závazek přepravit cestujícího xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), dále přepravit cestujícího s péčí o jeho bezpečnost a pohodlí (srov. k tomu výklad k § 2551), jakož i závazek přepravit za stanovených podmínek společxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxy o přepravě osoby, a to zejména ve vazbě na skutečnost, že tato smlouva nevyžaduje ke svému uzavření písemnou formu. Úpravu tohoto rozhodného okamžiku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxuva je uzavřena buď tím, že cestující si zakoupí jízdní doklad a na základě tohoto jízdního dokladu využije svého práva a nastoupí do vozidla, jinak vyjáxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xmožněním nastoupení do vozidla i bez platného jízdního dokladu s tím, že cestující jízdné zaplatí bezodkladně po nástupu do tohoto vozidla. V takovém pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlouvy o přepravě osoby vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkovx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xádně a včas, a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu podle tarifu.
Související ustaxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxmské plavbě,
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xákonů,
vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Související mezinárodní smlouvy a unijní předpisyx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxopská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) (vyhl. č. 108/1976 Sb.), ve znění konsolidované verze č. 62/2010 Sb. m. s.,
Úxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxy (INTERBUS) (sdělení č. 9/2003 Sb. m. s.),
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (sdělení č. 123/2003 Sb.)
nařízenx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxm v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91,
nařízení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxx/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85,
nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení naxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxpravě (obdobně i v městské hromadné dopravě) vyhlašuje v souladu s přepravním řádem smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich znění na místech urxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxdne cestovat veřejnou dopravou, a tedy uzavřít s dopravcem smlouvu o přepravě, je s nimi předběžně seznámen. Nastoupením do vozidla pak uzavře konkludxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxesení Ústavního soudu, sv. 21, č. 5). Použití prostředku městské hromadné dopravy je tedy v plné dispozici cestujícího a je na jeho úvaze, zda za stanovexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, musel být srozuměn s tím, že mu v případě porušení přepravních podmínek hrozí sankce.
2. Dítě, které je dostatečně rozumově vyspělx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xez platné jízdenky.
3. Ústavní soud se již v nálezu ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 33/2000 o návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. c)x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxahou smlouvy o přepravě osob dle § 760 a násl. obč. zák. Dle jeho názoru se jedná o úpravu obecnou, která se vztahuje na všechny druhy dopravy, v důsledku čxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xvláštními předpisy, a to zejména přepravními řády a tarify. Přeprava osob je dle přesvědčení Ústavního soudu vztahem soukromoprávním, jenž vzniká na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxí veřejné hromadné dopravy má pochopitelný a významem přepravy osob odůvodněný zájem i stát, uznal Ústavní soud za přiměřenou veřejnoprávní regulaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní, a od nich se odvíjejících hledisek posuzování souladu "jiných právních předpisů" se zákony. Dle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a Pl. ÚS 43/97 "jiný práxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxvně, anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona. Dle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/2000 ústavní vymezení odvozené normotvorby exekutivy spočívá na následujíxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxí práva a povinnosti), musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard (musí být tedy otevřen prostor pro sféru "jiného právního předpisxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnosti právním předpisem (§ 544 odst. 3 obč. zák.). Z pohledu ústavní akceptovatelnosti veřejnoprávního zásahu v oblasti smluv o přepravě je tímto vyjxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této sankce formou penále.
4. Za situace, kdy neexistuje přepravní řád, na nějž odkazuje § 763 odst. 1 občanského zákoníku, je třeba, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce, jež jsou součástí smlouvy o přepravě.
5. Jestliže obviněný nakoupil jízdenky od cestujících - lyžařů, kteří z důvodu špatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxt třetím osobám s tím, že tyto obdrží na základě jejich předložení dopravci náhradu v podobě naturálního plnění formou celodenní jízdenky, nedopustil xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxn ten, kdo předloží originál jízdenky, zní-li jízdenka na držitele, je oprávněným držitel. Pokud jízdenky nebyly vydány na jméno konkrétního cestujíxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxenosnosti tak, že na základě jedné jízdenky může lanovku či vlek využívat v tentýž okamžik pouze jeden cestující - lyžař.
Z literxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
3. Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.: Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. 2009.
4. Zelený: Osobní přeprava. 2007.
(Bezpečxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxinností dopravce, a to povinnost starat se při přepravě o bezpečnost a pohodlí cestujícího. Zákon sice ponechává podrobnější úpravu a rozpracování téxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxiční osobní dopravu, je toto ustanovení z hlediska jeho obecné proklamace významné i pro další způsoby přepravy osob, které postrádají regulaci příslxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxž také případná úprava obsažená ve smluvních přepravních podmínkách nesmí být s uvedenou povinností v rozporu, ani nesmí tuto povinnost jakkoli omezoxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxlí cestujícího je závislá především na zvoleném způsobu přepravy. Jiná bude v luxusní autobusové dopravě, jiná bude v případě kabinkové lanovky. Vždy xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xedošlo ke škodě na zavazadlech cestujícího. Zdůrazněme přitom, že dopravce se musí v tomto ohledu chovat jako odborník a profesionál, když míra plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxím upravují podrobnější způsoby zajištění plnění zkoumané povinnosti přepravní řády. Na území České republiky je to výlučně přepravní řád pro veřejnxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxvinen zajistit používání takových vozidel, která s ohledem na délku spoje nebo charakter nabízených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxí povinnosti v rozsahu, který je stanoven v § 14 odst. 1 přepravního řádu. V následujících ustanoveních, konkrétně v § 15, 16 a 17 upravuje přepravní řád xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxpravce neponese odpovědnost za porušení této povinnosti, nebo jeho odpovědnost bude snížena.
4.
Z hlediska zajištění bezpečné a pohodlné přepraxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxlů, kteří zajišťují veřejnou dopravní obslužnost, stanoví v § 8 odst. 2 písm. c) a d) mimo jiné povinnost dopravce mít nejpozději ke dni nabytí účinnostx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxpravě cestujících podle přidělené kapacity dopravní cesty a schváleného jízdního řádu, a také povinnost být způsobilý zajistit poskytování souhrnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxčnosti jsou uvedeny v příloze k zákonu. Tato příloha pak podrobněji specifikuje, jak musí být příslušná vozidla zajišťující veřejnou službu v přepravx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxtace a jaké musí být požadavky na technické parametry vozidel.
5.
Pro úplnost doplňme, že pro oblast letecké přepravy se v Evropské unii uplatňuje nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xoto nařízení, v souladu s řádnou péčí o cestujícího a zajištění jeho bezpečné a pohodlné letecké přepravy, stanoví minimální práva cestujících vůči doxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxvém případě cestující může domáhat, upravuje čl. 2 a násl. tohoto nařízení.
Související ustanovení:
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxí a silniční osobní dopravu
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xřepravu zavazadel cestujícího, tj. těch předmětů a věcí, které se dopravují v souvislosti s přepravou cestujícího do příslušného místa určení.
2.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxou přepravována společně s cestujícím a pod jeho dohledem (tj. zavazadla, jež má cestující po dobu přepravy buď přímo u sebe, anebo nad nimiž alespoň vykxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxně s cestujícím, ale odděleně od něho (obvykle jde o zavazadla, která jsou umístěna do speciálně k tomu určeného zavazadlového prostoru v příslušném doxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxeba aplikovat ustanovení o případu přepravy věci (§ 2555 a násl.), neplyne-li z přepravních řádů jinak.
3.
Jak již bylo konstatováno, uvedené rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxisy (tedy zejména přepravní řády).
Pro oblast železniční přepravy se uplatňuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007 ze dne 23.xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxatek z jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV), a Přípojek A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě III. označené jako "Přeprava příručních zavazadel, zvířat, cestovních zavazadel a vozidel", když z čl. 12 odst. 1 vyplývá, že cestující smí vzíx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx podle příslušných ustanovení přepravních podmínek může cestující do vozu vzít také předměty, které jsou neskladné. V čl. 12 odst. 2 nařízení reguluje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxotlivých definic obsažených v citovaných ustanoveních vyplývá, že každé zavazadlo, které si cestující v železniční přepravě bere s sebou do železničxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx
xx
xx shodě s touto úpravou přináší podrobnější regulaci zavazadel přepravovaných společně s cestujícím přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
Problematice přepravy zavazadel je věnována část III. přepravního řádu označená jako "Přeprava zavazadel a zásilek ve veřejné drážní a silniční osobxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a spoluzavazadla je společné, že se přepravují vždy společně s cestujícím ve vozidle, a to pod jeho bezprostředním dohledem. Naproti tomu cestovní zavxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxoru, v němž dochází k přepravě cestujícího.
6.
Rozdíl mezi ručním zavazadlem a spoluzavazadlem vyplývá z § 20 a 21 přepravního řádu, když ručním zavxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řád zároveň konstatuje, že cestující má právo, aby tato ruční zavazadla byla přepravována bezplatně v souvislosti s přepravou cestujícího. Spoluzavxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxném místě ve vozidle, ovšem opět v prostoru pro cestující. V tomto případě platí, že pro přepravu spoluzavazadel se nevyžaduje uzavření samostatné přexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobnější úpravu toho, co může být spoluzavazadlem, obsahují smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců.
7.
Cestovní zavazadla v obecné roxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxmé kontroly a jeho přímého dohledu nad tímto zavazadlem, tedy v samostatném prostoru určeném pro přepravu těchto zavazadel. Na rozdíl od ručního zavazxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xeho přepravu je cestující povinen zaplatit přepravné, které je tvořeno jednak dovozným, které je cestující povinen zaplatit před zahájením přepravyx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxžby se pak hradí až při výdeji cestovního zavazadla. Doplňme přitom, že cestovní zavazadla jsou vyloučena v případě městské hromadné dopravy a na lanovxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxd odkazuje na smluvní přepravní podmínky s tím, že přepravní řád zároveň stanoví, že vodicího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxbývá především Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě označovaná též jako Montrealská úmluva ze dne 28.5.1999 (publixxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx/2002, kterým se mění nařízení Rady č. 2027/1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.
10.
Pro aplikaci Montrealské úmluvy, resp. cixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxdnotlivých členských státech vztahuje též na veškerou leteckou dopravu uvnitř jednotlivého členského státu (srov. k tomu čl. 1 nařízení).
11.
Moxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx vazbě na úpravu odpovědnosti za vzniklou škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození zapsaného, resp. nezapsaného zavazadla. Nařízení č. 889/200x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxzapsaným zavazadlem je přitom třeba rozumět takové zavazadlo, které nebylo odbaveno, tj. které si cestující bere s sebou do kabiny letadla a je jeho příxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxem mimo jeho bezprostřední kontrolu v prostoru k tomu speciálně určeném v letadle. Význam tohoto rozlišování spočívá především v odlišení míry odpověxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtujícího, zákon upravuje pouze obecnou povinnost dopravce dbát o to, aby takové zavazadlo bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxatní zejména příloha I k nařízení č. 1371/2007, v níž jsou cestovní zavazadla upravena podrobněji v hlavě III., kap. 3, čl. 16 až 22. Citovaná ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxoblematiku odbavení a přepravy cestovního zavazadla (čl. 18), placení dovozného za zavazadla (čl. 19), označení cestovního zavazadla (čl. 20), dále xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpravy cestovních zavazadel také tuzemský přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Úpravu cestovních zavazadel nalezneme v hlavě xxxx x x xx x x x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x přepravě na základě samostatně uzavřené přepravní smlouvy, a to po předložení jízdního dokladu cestujícího platného nejméně do stanice, do níž se požxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa vyžaduje uzavření samostatné přepravní smlouvy. Přepravní smlouva k přepravě cestovního zavazadla je uzavřena přijetím cestovního zavazadla dopxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxazadlového lístku stanoví § 24 odst. 2 přepravního řádu, přičemž další náležitosti mohou upravit jednotliví dopravci ve smluvních přepravních podmíxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxx xxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxmínky, za nichž může přepravce přepravu cestovního zavazadla odmítnout. Dále je v § 30 přepravního řádu obsažena úprava placení přepravného, u něhož xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxvozného a ceny za služby poskytnuté dopravcem v souvislosti s přepravou zavazadla. Zatímco dovozné je povinen cestující zaplatit před zahájením přepxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxx x x xx upravuje změnu přepravní smlouvy, tj. případy, kdy by cestující vznesl požadavek na zdržení zavazadla na cestě, nebo vydání zavazadla v jiném koncovéx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xestovního zavazadla zachována, jestliže cestovní zavazadlo podané k přepravě bylo ve stanici určení dopravcem přichystáno k výdeji bezprostředně px xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxadla a v § 34 pamatuje přepravní řád také na případy, kdy v době určené pro výdej cestovního zavazadla dojde k tomu, že si cestující zavazadlo nevyzvednex x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zavazadly příručními (neodbavenými či nezapsanými) a cestovními zavazadly (zavazadly odbavenými či zapsanými). K podmínkám vzniku odpovědnosti zx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xouvisející ustanovení:
Související předpisy:
vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem (vyhl. č. 27/1968 Sb.),
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujícího v železniční přepravě
Z judikatury:
1. Určil-li dopravce v nepravidelné hromadné přepravě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxou oprávněnou k podání reklamace za úplnou ztrátu tohoto zavazadla.
2. Určil-li dopravce (žalovaný), že zavazadla žalobců buxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xavazadel vznikl mezi dopravcem a odesílatelem v souvislosti s přepravou osob (žalobců) v nepravidelné hromadné přepravě podle ustanovení § 41 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xromadné přepravy osob [§ 3 písm. b) silničního přepravního řádu] zavazadla určená k oddělené přepravě dopravci (žalovanému) předali.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxledky spojené s porušením jedné ze základních povinností dopravce, a to povinnosti přepravit cestujícího do místa určení včas. Tuto povinnost dopravxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxjícího činí závislým na tom, zda jde o pravidelnou přepravu osob, nebo o přepravu nepravidelnou.
2.
U pravidelné přepravy osob ponechává zákon vešxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxci, nebyla-li pravidelná přeprava osob provedena včas. Z uvedené formulace je třeba především dovodit, že přepravní řády mohou práva cestujícího ve vxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxyla provedena včas.
3.
Vzhledem k tomu, že silniční přepravní řád publikovaný vyhláškou č. 133/1964 Sb., stejně jako letecký přepravní řád publikxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxzniční a silniční pravidelné přepravě osob) přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (vyhl. č. 175/2000 Sb.). Příslušnou úpravu naxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xtanoví, že v městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou jízdu nevrací. K tomu § 42 odst. 4 dodává, že nebyl-li ve veřejné drážní a silniční osobní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxáva, která jsou zakotvena v § 40 odst. 1 písm. b) a c) přepravního řádu. Cestující může vůči dopravci požadovat další přepravu do cílové stanice nejbližšxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxutečnost potvrdil. Cestující má také právo v případě, pokud spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice zpoždění více než 60 minut a cexxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxvního řádu cestující právo také na vrácení příplatku za vlak vyšší kvality, jestliže z důvodu na straně dopravce nebyl tímto vlakem přepraven, nebo v pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
Jde-li o nepravidelnou přepravu osob, stanoví právní úprava, že cestující má vždy právo na náhradu škody, která mu vznikla tím, že přeprava nebyla provxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxho vzniku však zákon neupravuje a ponechává regulaci na přepravních řádech.
7.
Vzhledem k zrušení silničního a leteckého přepravního řádu (srov. x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x x odst. 4 přepravního řádu platí, že přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxmínkami, které byly dohodnuty, ale aby byla uskutečněna též ve lhůtě, která byla sjednána.
8.
Pokud dojde ke zpoždění v přepravě, zakotvuje § 14 odsxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxka případného uplatnění odpovědnosti dopravce. Tuto odpovědnost upravuje § 37 a násl. přepravního řádu, a to z hlediska podmínek jejího uplatnění, a dxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx k § 42 odst. 4 přepravního řádu je třeba dovodit, že cestující v případě nepravidelné přepravy osob má u železniční a silniční přepravy též právo na náhrxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxou náhrady škody za nedodržení dodací doby v případě přepravy cestovního zavazadla. Dle § xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xtejnou dobu jako cestující a cestující si je mohl vyzvednout bezprostředně po uskutečněném příjezdu dohodnutého spoje, nejpozději však do 30 minut od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xýt zavazadlo přichystáno k výdeji. Zároveň přepravní řád stanoví maximální limit této částky, a to ve výši poloviny dovozného. Dodejme, že podle § 44 odxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxazadla, sčítal a byl vyšší než náhrada škody při úplné ztrátě cestovního zavazadla, má dopravce povinnost poskytnout cestujícímu náhradu škody maximxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxě nařízení Evropského parlamentu č. 1371/2007, a to v kapitole IV., čl. 15 a násl. (zpoždění spoje, zmeškání přípoje a odřeknutí spoje), a to ve vazbě na kxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxx xetecké přepravy osob je úprava práv cestujícího při opožděném letu při nepravidelné přepravě na mezinárodní úrovni obsažena v čl. 19 Montrealské úmluxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxiže prokáže, že sám nebo společně s jeho zaměstnanci a agenty učinil veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby škodu odvrátil, nebo že nebxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx úrovni letecké přepravy v rámci jednotlivých členských států, plně v intencích Montrealské úmluvy, nařízení č. 889/2002, a to v příloze, kde jsou stanxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxg Rights, tedy jednotná měnová a účetní jednotka užívaná v rámci International Monetary Found).
12.
Ve vztahu k letecké přepravě je třeba na komunixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxi cestujícímu v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, když v rámci tohoto nařízení je v čl. 6 upraxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxikuje. Povinností leteckého dopravce v takovém případě je především poskytnutí dostatečné péče cestujícímu, a to zdarma, když tato péče spočívá v zajxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxstujícího na dva telefonní hovory zdarma, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou, a v případě zvlášť závažného zpoždění též v pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxně s dosavadní úpravou zůstává zachováno, že cestující je povinen svá práva uplatnit v pořádkové lhůtě bez zbytečného odkladu. Počátek běhu této lhůty xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx něhož počíná lhůta běžet ode dne, kdy jízda měla být nastoupena, resp. týkají-li se práva ze zpožděné přepravy cestovního zavazadla, pak ode dne vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxti měsíců, i v tomto případě patrně ode dne, kdy jízda měla být nastoupena, resp. týkají-li se práva ze zpožděné přepravy cestovního zavazadla, pak ode dxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxslu § 763 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb. definovala jako lhůtu prekluzivní, nová právní úprava spojuje s jejím marným uplynutím pouze oslabení práva cestuxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxd právo nepřizná.
15.
U drážní a silniční osobní dopravy je třeba upozornit též na význam § 38 přepravního řádu. Dle § 38 odst. 1 je k uplatňování práv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxouvy notifikovat pouze u příslušného dopravce, u něhož důvod k uplatnění těchto práv nastal, a to v místech dopravcem k tomu určených. V případě, jestlixx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xístech k tomu dopravcem určených. Za významné je potom třeba považovat i ustanovení § 38 odst. 4 přepravního řádu, podle něhož je cestující povinen právx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí výše požadované náhrady. Pouze v případech, jde-li o vrácení jízdného nebo jiných částek, může se cestující dovolávat svých práv i ústně. Je třeba zdxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xoplňme, že pro leteckou přepravu se uplatní zejména čl. 19 a 31 Montrealské úmluvy (např. v případě uplatnění práva ze zpoždění přepravy zavazadla platxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxející ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxost dopravce za újmu na zdraví a škodu na zavazadle)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Z důvodové zprávy:
viz u § 2550
Výklad:
K odst. 1 a 2
1.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce provést přepravu cestujícího a jeho zavazadel včas stanoví § 2553, zabývá se zkoumané ustanovení čtyřmi druhy možné újmy, která cestujícímu během pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxou měl cestující během přepravy u sebe,
d)
škodou na zavazadle přepravovaném odděleně od cestujícího.
2.
Zákon zavádí shodný odpovědnostxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx cestující u sebe. Ve všech těchto případech zákon odkazuje na ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku. K podmínkám vznikx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxi přepravě věci. K podmínkám této odpovědnosti a rozsahu náhrady škody srov. výklad k § 2566 až 2569.
4.
Vzhledem k tomu, že otázky újmy na zdraví a náhxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázkami velmi citlivými, věnuje této problematice zvýšenou pozornost též řada mezinárodních dokumentů, ať již komunitárního nebo mezinárodního vxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe dne 23.10.2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, a to ve vztahu ke všem železničním cestám a dopravním spojům ve společenstxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1371/2007 platí, že s plným respektem k příslušným vnitrostátním právním předpisům, jež cestujícím přiznávají další (tedy zvýšená) práva na náhraxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx I k nařízení, tedy výňatkem z jednotných právních předpisů pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě (CIV) a Přípojkem A k Úmluvě o mezinárodní želxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxxvědnost dopravce při usmrcení a zranění cestujících), v kapitole III., v čl. 33 až 47 (odpovědnost dopravce za příruční zavazadla, zvířata, cestovní zxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxd pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (vyhláška č. 175/2000 Sb.), v rámci něhož jsou otázky spojené s odpovědností dopravce upraveny v části Ixxx x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xestujícího, resp. za škody způsobené na zavazadlech, ať již jsou přepravována společně s cestujícím nebo odděleně od něho, integrální součástí Montrxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v nařízení Rady č. 2027/97 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 889/2002 ze dne 13.5.2002 (citovaná nařízení se přitom aplikují nejen na mexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá, že v případě smrti nebo zranění cestujícího nejsou přípustné jakékoliv finanční limity odpovědnosti dopravce. Při xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxtecký dopravce bránit tím, že prokáže, že nešlo o nedbalost nebo jiné zavinění. Zároveň je konstatováno, že v případě smrti nebo zranění cestujícího muxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxadě smrti nesmí být tato záloha nižší než 16 000 SDR.
9.
Dále citované nařízení stanoví, že letecký dopravce odpovídá za zničení, ztrátu nebo poškozxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxných zavazadel odpovídá pouze za zavinění. Nařízení zároveň připouští, aby cestující využil možnosti vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, ovšxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo vyšší limit. Pro úplnost dodejme, že dle nařízení je jakákoliv soudní žaloba na náhradu škody přípustná pouze tehdy, pokud je podána do 2 let ode dne příxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xouvisející mezinárodní smlouvy a unijní předpisy:
viz u § 2552
Z judikatury:
1. Určil-li dopravce v nepravidelné hromadné přepravě osob, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxněnou k podání reklamace za úplnou ztrátu tohoto zavazadla.
2. Za škodu vzniklou cestujícímu při vystupování ze silničního doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.
Pododdíl 2
Přeprava věci
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x12 až 18)
III. Charakter smlouvy (19 až 23)
Z důvodové zprávy:
viz u § 2550
I. Obecně
1.
Nová právní úprava přepravy věci obsažená v § 2555 až 2577 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., obchodní zákoník, jako smlouva o přepravě věci, a jednak v § 765 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jako smlouva o přepravě nákladu. Nadxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxnikatelskou přepravu nákladu (zboží), tak i v případech přepravy věci, při níž nebudou účastníci smlouvy podnikatelé. Zdůrazněme zároveň, že nová prxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxdíly lze shledat buď v aplikaci podzákonných právních předpisů, tj. zejm. přepravních řádů uplatňujících se ve vztahu k určitému druhu přepravy, nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxotné nové právní úpravy přepravy věci se zákonodárce zjevně nechal inspirovat především právní úpravou smlouvy o přepravě věci tak, jak byla obsažena x x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní úprava obsažená v zákoníku obchodním s tím, že zkoumaná ustanovení vykazují pouze dílčí drobné odchylky. Menším zdrojem inspirace pro zákonodárce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxcionalizaci jednotné úpravy přepravy věci, která se přibližuje mnohem více dosavadnímu podnikatelskému prostředí.
3.
Na problematiku přepravx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxx xx xxxxx xx shodě s obecným ustanovením § 2578 vyplývá podrobnější úprava přepravy věci především ze zvláštních zákonů upravující ten který druh přepravy, jakox x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxpravním řádu (bod 222 zrušovacího ustanovení), tak i vyhlášku č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu (bod 226 zrušovacího ustanovení), a to v obou pxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxžní nákladní dopravu tak, jak byl vyhlášen nařízením vlády č. 1/2000 Sb.
4.
Právní úprava obsažená v občanském zákoníku a doplněná jednak o zákony uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxalizována uvnitř území České republiky, tzn., že místo odeslání jakož i místo určení leží na území České republiky. V prostředí mezinárodního obchodu xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xezinárodním prvkem budou aplikovány příslušné mezinárodní úmluvy, které byly přijaty pro jednotlivé druhy přepravy.
5.
Pro oblast silniční přexxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxka ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. Tato úmluva se dle čl. 1 odst. 1 vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlemx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx je smluvním státem této úmluvy. Zároveň toto ustanovení doplňuje, že uvedené pravidlo platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost smluvnxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxční dopravy je významnou také Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, která byla ve vztahu k přepravě nebezpečného nákladx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxrá byla publikována jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 8/1985 Sb. (dále i jen "Úmluva COTIF"). Tato úmluva byla sjednána v Bernu dne 9.5.xxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxné právní xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxx xxanovící řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (Přípojek C -
RID
), a v případě přepravy vozů přepravců se uplatní příloha č. 5 k Úmlxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxizovány s tím, že účinnost těchto změn nastala k 1.1.2003. Platné znění bylo publikováno jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb. m. sx
xx
xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxo každou smlouvu o přepravě zboží za úhradu po železničních tratích, leží-li místo převzetí zboží k přepravě a místo určení pro dodávku ve dvou různých čxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x.
Pro oblast letecké přepravy nákladů se uplatní především Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě sjednaná ve Varšavě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxe 28.5.1999, která byla publikována jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2003 Sb. m. s. (dále i jen "Montrealská úmluva"). Dle čl. 1 odsxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx
x xxípadě vodní přepravy nákladu je třeba rozlišovat, zda jde o přepravu po moři, nebo po vnitrozemských vodních cestách. V případě přepravy nákladu po mořx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxtva zahraničních věcí č. 193/1996 Sb., když jménem ČSSR byla tato úmluva podepsána v New Yorku dne 6.3.1979. Dle čl. 2 odst. 2 této Úmluvy se Úmluva použixx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xmluvního státu, příp. za dalších v Úmluvě stanovených podmínek s tím, že Úmluva zdůrazňuje, že na její použití nemá žádný vliv státní příslušnost lodi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxh vodních cestách byla v Budapešti dne 22.6.2001 sjednána a jménem České republiky také podepsána Úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxí o předpisy námořního práva, a proto Úmluva CMNI vychází koncepčně z Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží. Dle čl. x xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxtí zboží a přístav vykládky nebo místo dodání zboží nacházejí ve dvou různých státech, z nichž nejméně jeden je smluvním státem úmluvy. Zároveň je konstxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxo námořní nebo vnitrozemské, jakož i bez ohledu na státní příslušnost bydliště, sídlo nebo pobyt dopravce, odesílatele nebo příjemce.
II. Náležitoxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsahové náležitosti smlouvy o přepravě věci, které jsou určující pro to, zda smluvní strany uzavřely tento typ smlouvy.
13.
Po formální stránce nevxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xotvrdit objednávku přepravy, a to písemně (srov. k tomu výklad k § 2556).
14.
Smlouva o přepravě věci je uzavírána mezi dvěma smluvními stranami, ktxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
-
Identifikaci věci, která má být jako zásilka přepravována. Míra specifikace přepravované věci by měla být co nejpřesnější, když rozsah požadavkx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x x xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxa určení. Tato identifikace místa, odkud je věc (zásilka) odesílána, a do jakého místa určení má být přepravena, je významná zejména z hlediska stanovexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtováno, mezinárodní charakter přepravy věci je dán tehdy, pokud místo odeslání a místo určení se nacházejí na území dvou rozdílných států (vždy bez ohlxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxravě věci je třeba vnímat jako minimální. V praxi bude obvyklé, že smlouva bude obsahovat i další ujednání, která jako podstatná zákon nevyžaduje, kterx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxifikaci příjemce zásilky (srov. k tomu výklad k § 2559 až 2563), stanovení výše přepravného jako úplaty, kterou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxí. V praxi mohou být obvyklá také různá ujednání vážící se k odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce, ovšem pouze v rámci omezení, která jsou dána kogenxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxteré podstatné obsahové náležitosti, nebo je nebude vymezovat dostatečně přesným a jasným způsobem. Příkladem může být situace, kdy smlouva o přepraxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxt např. o objednávku přepravy stavební suti na skládku, aniž by však bylo místo této skládky přesně ve smlouvě specifikováno). Máme za to, že lze-li určix xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve smyslu zkoumaných ustanovení.
17.
Odlišně však bude třeba nahlížet na případy, kdy by objednávka přepravy nejen neobsahovala ujednání o přeprxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxována zcela bezúplatně (může jít např. o přepravu humanitárního nákladu apod.). V takovém případě se lze domnívat, že nemůže jít o smlouvu o přepravě věxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx
xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvě věci ve smyslu mezinárodní úpravy, pak pro silniční dopravu platí, že dle čl. 1 odst. 1 Úmluvy CMR má smlouva o přepravě zásilek vždy úplatný charaktexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxuvy COTIF a dle čl. 6 odst. 1 Přípojku CIM platí, že přepravní smlouvou se dopravce zavazuje, že za úplatu přepraví zásilku na místo určení a tam ji předá přxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxavy Úmluva OSN o námořní přepravě zboží definuje obsahové náležitosti smlouvy o námořní přepravě tak, že jde o takovou smlouvu, kterou se dopravce zavaxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxje v čl. 1 odst. 1, že smlouvou o přepravě je rozuměna každá smlouva jakéhokoliv druhu, v níž se dopravce zavazuje přepravit zboží po vnitrozemských vodnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxusí dojít k převzetí zásilky dopravcem. K uzavření smlouvy postačí, aby se dopravce pouze zavázal, že zásilku xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx že odesílatel má právo nejprve dopravce požádat o převzetí zásilky a dopravce je na základě této žádosti povinen zásilku převzít. V takovém případě lze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxrným uplynutím takto stanovené doby, ve které může odesílatel dopravce o převzetí zásilky požádat, zákon spojuje zánik práv a povinností ze smlouvy o pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxa, ve které může odesílatel dopravce o převzetí zásilky požádat, ve smlouvě výslovně ujednána, uplatní se podpůrná úprava obsažená ve zkoumaném ustanxxxxx x xxxx xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx věci.
23.
Odlišnou úpravu charakteru smlouvy o přepravě věci přináší přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu, který tuto smlouvu nefoxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvé zásilky dopravcem k přepravě a potvrzením přijetí vozové zásilky k přepravě dopravcem v nákladním listu. Z uvedené formulace je zřejmé, že podle tohxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxzení jejího převzetí v nákladním listu.
Související ustanovení:
Související předpisy:
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxa č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě,
nař. vlády čx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (č. 15/1935 Sb.),
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopraxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpravě nebezpečných věcí (ADR) (vyhl. č. 64/1987 Sb.),
Úmluva OSN o námořní přepravě zboží (sdělení č. 193/1996 Sb.),
Úmluva o sjednocení některých pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxách (CMNI) (sdělení č. 32/2006 Sb. m. s.)
Z judikatury:
1. V přepravní smlouvě musí smluvní strany vždy přesně vymezit zásilku i místo odeslání a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdě písemné objednávky žalované zásilku k přepravě dle mezinárodního nákladního listu, došlo tím ke vzniku přepravní smlouvy v režimu Úmluvy o přepravxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xterého je označení přepravované věci podstatnou náležitostí přepravní smlouvy, se v takovém případě neuplatní.
3. Na nárokx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž jeden je smluvním státem Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
4. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho listu CMR), tedy za provedení přepravy. Jeho odpovědnost však vyplývá pouze ze smlouvy zasílatelské. Žalovaný proto nemůže odpovídat žalobci za tvxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxřevzal.
5. Je-li z objednávky a mezinárodního nákladního listu zřejmé, že místo převzetí (nakládky) zboží je v jednom státě (v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky, posuzovat zejména podle úmluvy CMR.
6. Závazkový vztah mezi účastníky mezinárodní silniční nákladní dopravy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx/1975 Sb. Stejně jako v dopravě vnitrostátní (viz § 619 obchodního zákoníku) může však i v dopravě mezinárodní uplatňovat po dojití zásilky na místo urxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxavce na skladné za zboží zadržené rozhodnutím celního úřadu pro porušení práv z duševního vlastnictví představují škodu (ušlý zisk), kterou je povinex xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xMR (komentář). Mezinárodní silniční nákladní doprava. 1. vyd. 2009.
3. Marek: Smlouvy k zajištění přepravy a se vztahem k dopravním prostředkům. Pxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuální, tj. nevyžaduje ani, aby při jejím uzavření došlo k předání zásilky dopravci a k jejímu převzetí dopravcem. Aby však obě smluvní strany měly jistoxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxemně si obsah závazků potvrdit.
2.
Odesílatel je povinen potvrdit dopravci na jeho žádost, že u dopravce byla přeprava objednána. Takové potvrzenx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvku akceptoval. Dopravce je povinen potvrdit odesílateli na jeho žádost převzetí zásilky, když toto potvrzení dopravce bude mít dvojí funkci. Jednak xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxt. 1 však potvrzení dopravce o převzetí zásilky může být nahrazeno náložným listem.
3.
Úprava potvrzení o uzavření smlouvy o přepravě věci, resp. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxslušných úmluvách provedena tradičně ve vazbě na úpravu právního významu a obsahu náložného listu, nákladního listu či přepravního listu.
4.
Dle xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Nákladní list je ve smyslu § 2 písm. a) přepravním dokladem o přepravě věci nebo živých zvířat jako vozové zásilky, přepravní list je ve smyslu § 2 písm. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xnadno nakládat a vykládat [§ 2 písm. g) přepravního řádu].
5.
Dle úmluvy CMR hraje nákladní list nejen roli dokladu o převzetí zásilky, ale také důkaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xení prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakož i dokladem o převzetí zásilky dopravcem. Podle Přípojku CIM k Úmluxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dopravcem, a to ve smyslu čl. 6 odst. 4 Přípojku CIM.
6.
Při mezinárodní letecké přepravě podle Montrealské úmluvy musí být přeprava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy o přepravě nákladu s tím, že Úmluva připouští, aby místo vydání leteckého nákladního listu byl použit i jakýkoliv jiný prostředek, v němž budou informxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxkladu k přepravě, které umožní identifikaci nákladu.
7.
Podle Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží (Hamburk) je průkazem o smlouvě o námořní dopravx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxi, že zboží bude nebo může být přepravováno na palubě, musí dopravce uvést v tomto smyslu prohlášení v konosamentu nebo v jiném dokumentu, který je průkaxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe, že pokud dopravce nebo další dopravce převezme zboží do své péče, musí na žádost odesílatele vystavit konosament, ale zároveň i z čl. 18 Úmluvy, kterx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxn opak, průkazem o uzavření smlouvy o námořní přepravě a o převzetí zboží dopravcem, jak je v něm uvedeno.
8.
Obdobně též podle Úmluvy CMNI platí, že pxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxním dokladem je především náložný list nebo nákladní list nebo jakákoliv jiná listina, která je v obchodním styku v takovém případě užívána. Dle č. 11 odxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxá zejména domněnku, že zboží bylo převzato k přepravě tak, jak je popsáno v přepravním dokladu.
Související ustanovení:
Souvisexxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxním listu, nese o tom břemeno tvrzení i důkazní dopravce.
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx informační povinnost o obsahu zásilky a o její povaze. Řádné splnění této povinnosti je významné zejména pro dopravce. Jen v případě, má-li dopravce úpxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxl (jak po něm požaduje § 2558 - srov. výklad k tomuto ustanovení) rozhodnout a správně určit, jaký má být zvolen správný způsob zacházení se zásilkou, tjx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti je také dopravce schopen řádně zajistit, aby nedošlo nejen k poškození zásilky samotné, ale ani ostatních zásilek nacházejících se v témže nákladovxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxznamné také z hlediska určení, zda zásilku netvoří věci, které jsou z přepravy vyloučeny (např. dle Úmluvy CMR je vyloučena přeprava prováděná v rámci mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx péči, tzn. zejména určení, zda nejde o zásilky nebezpečných věcí (na ně se aplikují obvykle i zvláštní pravidla obsažená ve speciálních mezinárodních xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxavce o obsahu a povaze zásilky rozpracoval i přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Dle § 5 odst. 2 písm. e) přepravního řádu platí, že povixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxci se pak přepravují za zvláštních podmínek, jak je upraveno v § 13 a násl. přepravního řádu.
4.
Obdobně Úmluva CMR nejen, že některé zásilky z hledisxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xpecifikaci povinnou obsahovou náležitostí nákladního listu [čl. x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xuto problematiku navazuje i Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věci (ADR).
5.
Z čl. 7 odst. 1 písm. h) Přípojku CIM k Úmluxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxže specifikováno v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného nákladu RIT, který tvoří Přípojek C k Úmluvě COTIF.
6.
Také v případě mezxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxladu. V mezinárodní přepravě nákladů zboží po moři je v čl. 15 odst. 1 písm. a) Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží konstatováno, že konosament musí obsaxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxí, počet obalů nebo kusů a hmotnost zboží nebo jeho množství vyjádřených jiným způsobem tak, jak všechny tyto údaje poskytl odesílatel. Dle čl. 13 Úmluxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxluva CMNI, dle které je odesílatel povinen dopravci před předáním zboží k přepravě písemně sdělit údaje o zboží, týkající se jeho rozměrů, značek, povaxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxo zboží znečišťující životní prostředí, které má dle čl. 7 Úmluvy samostatný režim.
8.
Sporné může být, jaké důsledky podle zkoumané národní právxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxní úpravy, která pro ten případ v § 626 obch. zák. výslovně stanovila, že odesílatel v takovém případě odpovídá za škodu způsobenou dopravci porušením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxamné, či zda bylo vypuštěno nedopatřením, nebo v rámci systematiky právní úpravy odpovědnosti za škodu záměrně. V mezinárodní přepravě a úpravě v jednxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrov. zejm. čl. 7 odst. 1 písm. a) Úmluvy CMR, čl. 8 odst. 1 Přípojku CIM k Úmluvě COTIF, čl. 10 Montrealské úmluvy, čl. 17 Úmluvy OSN x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxrušení povinnosti odesílatele splnit řádně informační povinnost nepamatují, když pouze v omezeném okruhu případů může být nesplnění této povinnostx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxxx xxxxx xxx xxde na případy porušení (řádného neplnění) informační povinnosti ve smyslu zkoumaného ustanovení dopadat pouze obecná úprava odpovědnosti za škodu zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xa rozdíl od dosavadní právní úpravy obsažené v zákoně č. 513/1991 Sb., která upravovala odpovědnost odesílatele v těchto případech jako odpovědnost oxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxeré jsou nutné k provedení přepravy (může jít o dokumenty celní, daňové apod.), je odesílatel povinen takové listiny dopravci předat, a to nejpozději pxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxyž tak bylo ujednáno, když dopravce se tak nemůže dostat ani do prodlení, pokud by v důsledku nezahájení přepravy nebyla dodržena dodací lhůta. Domníváxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxké pro případ nesplnění této povinnosti obchodní zákoník v § 611 odst. 2 stanovil výslovně, že odesílatel odpovídá za škodu, která byla dopravci jako dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxění informační povinnosti dle odst. 1) se bude odpovědnost dopravce řídit pouze obecnými ustanoveními o odpovědnosti za porušení povinnosti stanovexx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti na odpovědnost za zavinění s presumovanou nedbalostí (srov. k tomu odlišně § 5 odst. 4 přepravního řádu pro veřejnou drážní nákladní doprxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxyklé a standardní [srov. zejm. čl. 11 odst. 1 a 2 Úmluvy CMR (Zdůrazněme přitom, že Úmluva CMR v citovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xšechny škody vzniklé proto, že nejsou doklady nebo nebyly dány nutné informace anebo doklady a informace jsou neúplné a nesprávné, pokud nejde o nedostxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx x x xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxvě zboží či čl. 8 odst. 1 písm. c) Úmluvy CMNI].
Související ustanovení:
§ 2555, 2558, 2566, § 2910 a násl.
Související předpisy:
viz u § 255x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xopravci výslovně tyto povinnosti:
-
provést přepravu zásilky s odbornou péčí,
-
provést přepravu do místa určení,
-
provést přepravu v ujexxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo péči profesionála a odborníka v daném oboru. Zahrnuje především odbornou péči o zásilku od jejího převzetí do jejího předání tak, aby nedošlo nejen k jxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxkladovém prostoru, příp. obecně aby nedošlo k jakékoliv újmě na životě či zdraví či škodě na majetku třetí osoby.
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxi. Způsob péče o zásilku, pod kterým je třeba rozumět zejména způsob uložení zásilky, ukotvení, příp. upevnění zásilky v nákladovém prostoru apod., je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsílatele tak, jak o ní bylo pojednáno v souvislosti s výkladem § 2557.
4.
Zdůrazněme, že výslovně stanovený požadavek odborné péče dopravce bude třxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxavek vyšší odbornosti a péče dle § 5.
5.
Dopravce dále nese povinnost přepravit zásilku do místa určení. Specifikace místa určení je podstatnou obsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx6, resp. v obsahu náložného listu [srov. § 2572 odst. 2 písm. e)]. Uvedení informace o místě určení vyžaduje také § 5 odst. 2 písm. a) přepravního řádu pro vxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxM k Úmluvě COTIF, čl. 5 písm. a) Montrealské úmluvy, čl. 15 odst. 1 písm. g) Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží, čl. 11 odst. 5 písm. d) Úmluvy CMNI].
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásilku v ujednané době. Dohoda o době, ve které má být zásilka přepravena do místa určení, není podstatnou obsahovou náležitostí smlouvy o přepravě věxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných dokladů, které jsou potvrzením o obsahu a uzavření této smlouvy.
8.
Pokud smlouva o přepravě věci dobu, v níž má být přeprava realizováxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxo dobu přepravy nespecifikuje, použije se doba, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx počíná běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem, pokud není mezi stranami dojednáno jinak, nebo pokud jiný okamžik počátku nevyplývá z pxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní dopravu obsahuje velmi přesná a specifická ujednání o dodací lhůtě § 9 přepravního řádu, a to pro vozové zásilky i pro spěšniny.
10.
K úpravě dodacx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx x xxx xx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx x úmluvě COTIF, čl. 13 odst. 3 a čl. 19 a násl. Montrealské úmluvy, čl. 5 odst. 2 a čl. 19 a násl. Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží a čl. 5 a čl. 16 a násl. xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxí přepravy
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
Pod označením "přerušení přepravy" zákon upravuje dispoziční právo odesílatele k zxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
2.
Dispoziční právo odesílatele k zásilce je třeba odlišovat od návrhu na změnu smlouvy o přepravě věci. V případě využití institutu dispozičního xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlizovat svým jednostranným právním jednáním (příkazem) odesílatel. Dopravce je příkazem vázán a je povinen postupovat v souladu s takto provedenou úxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxravě věci (může jít např. o celkovou změnu charakteru a druhu přepravy, o změnu způsobu zvoleného nakládání se zásilkou apod.), přičemž návrh na tuto zmxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xni v případě změny této smlouvy třeba písemného dodatku, není-li mezi stranami dohodnuto jinak).
3.
Příkaz odesílatele musí být proveden způsobexx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xmlouva uzavřena ústně, postačí i tento příkaz ústní formou, byla-li uzavřena emailovou korespondencí, měl by se stát stejnou formou. Lze doporučit, axx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxpravce si byl příkazu vědom a řádně mu porozuměl.
4.
Příkaz ve smyslu dispozičního práva se zásilkou by měl být proveden odesílatelem tak, aby byl přxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xx xxyslu tohoto slovního spojení, ale je třeba jím rozumět úpravu relevantních parametrů týkajících se přepravy zásilky. Může jít tedy především o příkazx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxému příjemci, příp. obsahem příkazu může být i zákaz vydání zásilky tomu, kdo byl jako příjemce původně označen (k tomu srov. výklad k § 2563).
5.
Domxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxu § 2555 (srov. výklad k tomuto ustanovení), je návrh změny místa určení třeba chápat jako návrh na změnu obsahu závazku vzniklého z původní smlouvy, a nxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxce o změnu místa určení, je proto třeba vždy výslovného souhlasu dopravce s takovou změnou.
6.
Pokud příkaz odesílatele bude vyhovovat xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxrametrů dle příkazu, bude odpovídat za škodu způsobenou odesílateli, a to dle § 2913. Obdobné by platilo v případě, pokud by odesílatel navrhl dopravci xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxede přepravu zásilky zcela v souladu s nově stanovenými podmínkami a parametry, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislostx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xa to, že dopravce musí být připraven, pokud o to odesílatel požádá, tyto účelně vynaložené náklady doložit a doložit také jejich příčinnou souvislost s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxově omezeno, a to pouze do doby, dokud dopravce nevydá zásilku příjemci. Zkoumané ustanovení je však třeba vykládat i ve vazbě na související § 2575, dle xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobou může být odesílatel, příjemce i jiná osoba, které svědčí práva z náložného listu). Platí přitom, že bylo-li vydáno více stejnopisů náložného lixxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx
xx
xxx xxx bylo uvedeno, dispoziční oprávnění odesílatele k zásilce je tradičním institutem upravovaným v souvislosti s přepravou věci (zásilky). V tomto ohlexx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xřepravě pak zejm. čl. 12 Úmluvy CMR, čl. 18 a 19 Přípojku CIM k Úmluvě COTIF, čl. 12 Montrealské úmluvy či čl. 14 a 15 Úmluvy CMNI.
Související ustxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přepravit do místa určení (srov. k tomu podstatné obsahové náležitosti smlouvy o přepravě věci dle § 2555). Pokud však dopravce zná příjemce zásilky, jx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvším tehdy, pokud příjemce bude identifikován ve smlouvě o přepravě věci, nebo v přepravních dokladech a potvrzeních (ve smyslu § 2556), dále je-li idexxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxva k zásilce odesílatel (a to i v případě, byl-li vydán náložný list; srov. § 2572 odst. 3).
2.
Pokud dopravce zná příjemce zásilky, splní povinnost dxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
relevantní
doklady umožňující mu převzetí a nakládání se zásilkou, ale také získání fyzické kontroly nad zásilkou. Této povinnosti dopravce přitom xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je třeba zdůraznit, že příjemce není smluvní stranou smlouvy o přepravě věci. Domníváme se však, že smlouva o přepravě věci je v tomto ohledu smlouvou ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xásilku přesto, že mu byla řádně dopravcem doručena, nepřevezme, aniž by k tomu měl právně
relevantní
důvod, lze na příjemce zásilky dále pohlížet tak, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxevzít vždy, neboť příjemce je oprávněn zásilku odmítnout, a to zejména je-li zásilka poškozena takovým způsobem, že ji nelze fyzicky ovládnout, tedy zxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxilku příjemci, i když jej zná, pokud je ve smlouvě o přepravě věci výslovně ujednáno, že příjemce si zásilku vyzvedne. V takovém případě je dopravce povixxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxní.
4.
Domníváme se, že dopravce by nenesl povinnost doručit zásilku příjemci také tehdy, pokud by na adrese, kam měla být zásilka doručována, příjxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxou drážní nákladní dopravu, čl. 13 Úmluvy CMR, čl. 17 Přípojku CIM k Úmluvě COTIF, čl. 13 Montrealské úmluvy a čl. 10 Úmluvy CMNI.
K odst. 2
5.
Ve sxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxní úkon. Podmínky, aby takový závazek dopravce existoval, musí být naplněny kumulativně. Jsou jimi:
a)
Úprava povinnosti dopravce k inkasnímu úkoxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky.
c)
Ve smlouvě o přepravě věci musí být identifikována částka, k jejímuž výběru je dopravce povinen (může jít například o kupní cenu přepraxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx k akceptaci).
6.
Dopravce je povinen splnit tyto povinnosti zásadně před vydáním zásilky. Pokud k výběru určité částky či k uskutečnění inkasnxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xkon, zákon stanoví, že na úpravu takového inkasního úkonu se přiměřeně použijí ustanovení o dokumentárním inkasu (srov. k tomu výklad k § 2699 a 2700 vx xxxxx xx x xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nákladní smlouvy. Bylo-li dodáno a odebráno jiné zboží, trvá nárok strany na splnění smlouvy nebo náhradu škody.
(Pxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxspěch třetí osoby (srov. k tomu výklad k § 2560) nabývá příjemce zásilky jako třetí osoba, která není přímo smluvní stranou, práva ze smlouvy. K tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxentifikován ve smlouvě o přepravě věci. Domníváme se přitom, že identifikace příjemce zásilky je postačující, pokud je alespoň provedena v potvrzeníxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx k § 2556).
b)
Příjemce zásilky musí uplatnit svá práva k zásilce, tedy musí požádat o vydání zásilky po jejím dojití do místa určení, nebo po uplynutí xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxíkaz, kterým by změnil osobu příjemce, nebo kterým by zakázal vydání zásilky příjemci, který je ve smlouvě identifikován.
2.
Na příjemce zásilxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxx. Vedle práva na náhradu škody na zásilce však bude příjemce oprávněn uplatňovat též další práva vůči dopravci, a to např. právo na náhradu škody, která vxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je tradičním řešením, které je upraveno i v přepravních řádech, resp. v příslušných mezinárodních úmluvách. Tak z § 26 odst. 1 přepravního řádu pro veřexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvce, který zásilku vydal nebo měl vydat. Z čl. 13 odst. 1 Úmluvy CMR plyne, že jakmile zásilka dojde na místo určení k jejímu vydání, má zásadně příjemce pxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxojku CIM k Úmluvě COTIF, čl. 31 odst. 2 Montrealské úmluvy, čl. 19 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží či čl. 23 Úmluvy CMNI.
4.
Je třeba zdůraznit, xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxy smluvní stranou této smlouvy. Z uvedeného důvodu platí, že na příjemce zásilky nepřecházejí povinnosti, k jejichž splnění je vůči dopravci i nadále zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxy apod.; srov. k tomu blíže výklad k § 2562).
Související ustanovení:
Související předpisy:
viz u x xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxy práva ze smlouvy o přepravě věci. Přesto se příjemce nestává smluvní stranou, čehož důsledkem je skutečnost, že práva, která může uplatnit dopravce vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxší od mezinárodních úmluv. Tak např. dle čl. 13 odst. 2 Úmluvy CMR platí, že příjemce, který uplatňuje svá práva na zásilku vůči dopravci, je povinen zapxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnou záruku. Citované ustanovení je přitom třeba vykládat tak, že příjemce zásilky je vůči dopravci oprávněn především požadovat podrobné vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxal (není smluvní stranou). Přesto je při převzetí zásilky povinen příslušnou částku dopravci zaplatit [srov. k tomu i čl. 6 odst. 1 písm. i) Úmluvy CMR]x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxsílateli pouze, pokud nejsou náklady na podkladě dohody mezi odesílatelem a dopravcem převedeny na příjemce, nebo pokud příjemce nepřevzal nákladní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxvě zboží platí, že náležitostí konosamentu mimo jiné je též údaj o přepravném, a to v rozsahu, v jakém má být toto přepravné hrazeno příjemcem, jakož i dalxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxchodu zboží do místa dodání vyžaduje jeho vydání v souladu se smlouvou o přepravě, odpovědný za přepravné a ostatní pohledávky váznoucí na zboží, jakož x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxvné sjednané s odesílatelem, pokud je to na trhu obvyklé.
4.
Tuzemská právní úprava neupravuje přímou povinnost příjemce zásilky hradit přepravnxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xučení příjemce zásilky za pohledávky dopravce, které má dopravce za odesílatelem a které vyplývají ze smlouvy o přepravě věci. Příjemce zásilky se stáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxývají ze smlouvy o přepravě věci a týkají se přepravy zásilky. Půjde tedy především o přepravné, o různé poplatky, cla a ostatní náklady, které byly s přexxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxho hlediska) a ani vědět nemusel (z objektivního hlediska).
6.
Nejisté však může být, zda se příjemce zásilky stává odesílatelovým ručitelem i za oxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx podal nedostatečné nebo nepřesné informace o obsahu zásilky, o její povaze, druhu či stavu, ve kterém se zásilka nachází. Máme za to, že tyto nároky může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx ručitelským prohlášením příjemce zásilky (srov. k tomu shodně např. čl. 17 odst. 2 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží).
7.
K obsahu ručitelského xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxlouvy o přepravě věci si proto mohou dohodnout jiný rozsah povinností příjemce plynoucí ze smlouvy o přepravě věci, tedy i jiný obsah podmínek, za kterýxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
(Dispoziční právo odesílatele k zásilce)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
xxxxx
xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxě věci obsahuje identifikaci příjemce, pak má právo na vydání zásilky příjemce (srov. k tomu § 2560). Ve smyslu ustanovení § 2561 přitom příjemce zásilxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx jejím dojití do místa určení, nebo po uplynutí doby, kdy zásilka měla do místa určení dojít (srov. k tomu výklad k § 2561).
2.
Dopravce však není povinxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx odesílatel využije svého dispozičního práva k zásilce ve smyslu § 2559 a za stanovených podmínek dá dopravci příkaz, kterým:
a)
zakáže vydání zásixxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx
xx
xxxud odesílatel využije svého dispozičního práva k zásilce a přepravu přeruší ve smyslu § 2559, a to zejména v tom smyslu, že svým jednostranným příkazem zxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxemce zásilky, pak je povinností dopravce vydat zásilku novému příjemci, přičemž, požádá-li tento nově určený příjemce o vydání zásilky po jejím dojitx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvě o přepravě věci, tedy nový příjemce nabývá práva ze smlouvy o přepravě věci (srov. k tomu výklad k § 2561).
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxk odesílatele zaplatit dopravci přepravné je podstatnou obsahovou náležitostí smlouvy o přepravě věci, jak to vyplývá z § 2555, a přepravné je tedy pojxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe určit přepravné i v případech, pokud smlouva o přepravě věci o jeho výši mlčí. Domníváme se, že v případě, pokud by smlouva o přepravě věci výslovně stanxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx třeba hodnotit jako smlouvu nepojmenovanou, uzavřenou dle § 1746 odst. 2 (srov. k tomu výklad k § 2555).
2.
Závazek odesílatele zaplatit dopravci xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxž bude praktické zejména v případě, pokud tato smlouva bude uzavírána v písemné formě. Dohoda o výši přepravného může být učiněna i v rámci objednávky a jxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxech, pokud, dle vůle smluvních stran, se bude na hrazení části přepravného či na celém přepravném podílet příjemce zásilky).
3.
Podle zákonné úpraxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xásilky zásilku převezme. Domníváme se, že smluvní strany si mohou ve smlouvě ujednat jinak, a to především tak, že na hrazení přepravného či dalších popxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnosti uhradit přepravné mohou být obsaženy v přepravních řádech, a pro mezinárodní přepravu v příslušných úmluvách. K povinnosti hradit přepravné a dxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxuvy OSN o námořní přepravě zboží, či čl. 11 odst. 5 písm. h) Úmluvy CMNI.
K odst. 1
5.
Podle zákonné úpravy je splatnost přepravného závislá na řádnéx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxčení přepravy dopravcem, a to provedením této přepravy do sjednaného místa určení.
6.
Provedení přepravy do místa určení lze chápat jako řádné dokxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxravného není rozhodující, zda příjemce zásilky (kterým může být odesílatel i jiná osoba ve smyslu § 2561) o vydání zásilky poté, co byla přeprava řádně uxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xísta určení přepravena. Zároveň však máme za to, že pokud je dopravci znám příjemce zásilky ve smyslu § 2560, je pro nabytí splatnosti přepravného rozhoxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných pro určení splatnosti přepravného bylo jasně a srozumitelně definováno ve smlouvě tak, aby mezi smluvními stranami v tomto ohledu nevznikla žádnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxkona, tedy učinit přepravné a jeho splatnost závislým např. na okamžiku zahájení přepravy, na okamžiku převzetí zásilky dopravcem apod.
8.
Pokud xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxz zbytečného odkladu po tomto ukončení přepravy. Stanovení délky lhůty bez zbytečného odkladu bude v konkrétním případě závislé především na druhu zvxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xřepravy mezinárodní.
K odst. 2
9.
Smlouva o přepravě věci je ze zákona smlouvou úplatnou (srov. k tomu výklad k § 2555). Výše úplaty, tedy výše přeprxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxel povinen zaplatit dopravci přepravné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku.
10.
Při stanovení výše obvyklého přepravxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
-
k povaze a stavu zásilky (k její velikosti, objemu, hmotnosti, k jejímu obsahu a aktuálnímu stavu, jakož i k tomu, zda jde o nebezpečný náklad, či napxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxla mezi stranami dohodnuta.
11.
Všechny uvedené konkrétní okolnosti přepravy ve vztahu ke stanovení obvyklé výše přepravného musí být posuzoxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxa určení).
Související ustanovení:
Související předpisy:
viz u § 2555
Z judikatury:
1. Jestliže xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy provedl přepravu do místa určení a žalované předložil předmětný ústřižek. Tento závěr by neplatil pouze v případě, kdyby žalobce prokázal, že přexxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xádné takové doklady neexistují nebo se za žádných okolností při takovém druhu přepravy nevydávají).
2. Objednatel vagonu jexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxedením přepravy do místa určení, tedy s ukončením přepravy, jak vyplývá z § 2564 odst. 1, a to za podmínky, že si smluvní strany ve smlouvě o přepravě věci nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxrava vždy ukončena řádným přepravením zásilky do místa určení, když v započaté přepravě nemůže být dále pokračováno.
3.
Zákonem předvídané skutexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxou k jeho tíži. Půjde především o případy, které byly způsobeny přímo dopravcem nebo osobami, které byly k přepravě dopravcem použity. Může jít i o skutexxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxné péče apod. Na základě těchto skutečností pak budou případy, které lze přičítat k tíži dopravce, spojeny s nemožností přepravu dokončit z důvodu zničxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xy přicházelo v úvahu použití náhradního dopravního prostředku, apod. Ve všech těchto případech dopravci nepřísluší právo na přepravné, ani jakékolix xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxa řádně uskutečněna do cílového místa určení (srov. k tomu zejm. výklad o náhradě škody ve smyslu § 2566 a násl.).
b)
Skutečnosti, které způsobí, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zcela nezávislé na dopravci a které jsou pro něho také nepředvídatelné. Zároveň musí mít překážky povahu překážek neodstranitelných, které natrvalo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xřepravu věci po silnici, železnici nebo zabrání dokončit leteckou přepravu z důvodu záplav, výbuchu sopky, sesuvu půdy apod. Může jít i o důvody, které xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxým jednostranným pokynem (příkazem) přeruší (přikáží dopravci, aby přepravu ukončil v určitém místě; srov. k tomu zejm. výklady k § 2559 a 2575).
xx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxavného, a to v rozsahu, který odpovídá již uskutečněné přepravě. Tato část přepravného se bude určovat buď ze sjednaného přepravného, které bylo mezi sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xomu výklad k § 2564 odst. 1 a 2). Důkazní břemeno o naplnění překážek, u nichž dopravci přísluší právo na část přepravného, nese dopravce.
5.
Problexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxto problematice srov. zejm. § 11 přepravního řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, čl. 14 a 16 Úmluvy CMR a čl. 20 až 22 Přípojku CIM k Úmluvě COTIF.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx za škodu na zásilce)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Přehled výkladu:
I. Souhrnný výklad k odst. 1 až 3 (1 až 12)
II. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
Charakter právní úpravy (22)
Limitace odpovědnosti (23)
Lhůty (24 až 26)
Z důvodové zprávy:
viz u § 2550
I. Souhrnný výklad k odst. 1 až 3
1.
Záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženými v příslušných úmluvách je tuzemská zákonná úprava velmi zjednodušená, stanovící pouze základní atributy odpovědnosti dopravce za škodu xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xpravě odpovědnosti za škodu tak, jak je obsažena v § 2909 a násl., a to zejm. ve vztahu k § 2944, který upravuje škodu na převzaté věci.
3.
Zákon upravuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxovídá za škodu na zásilce po dobu, po kterou má zásilku ve své moci, tj. od okamžiku převzetí zásilky do jejího vydání. I když to právní úprava nestanoví výxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxí třetí osoby (srov. k tomu i § 28 a 29 přepravního řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu). Speciální ustanovení vážící se na postupnou dopravu více dxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxjnou drážní nákladní dopravu).
4.
Oprávněnou osobou k uplatňování práva z odpovědnosti za škodu na zásilce je odesílatel, není-li v přepravním řáxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravce za škodu na zásilce jsou na základě objektivního charakteru této odpovědnosti tyto:
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
c)
tato škoda má podobu přímé majetkové újmy na zásilce spočívající ve ztrátě, zničení, poškození nebo znehodnocení zásilky.
K výkladu pojmů zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xx
xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kterým je obvykle odesílatel s tím, že příjemce zásilky je povinen vzniklou škodu u dopravce notifikovat.
7.
I když to právní úprava nestanoví výsxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx speciální ustanovení o odpovědnosti dopravce za škodu vzniklou v důsledku pozdního dodání zásilky, půjde pouze o případ porušení povinnosti stanovexx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxjetkovou škodu na zásilce je, jak bylo výše uvedeno, odpovědností objektivní. Dopravce se však může této odpovědnosti zprostit, pokud prokáže naplněxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxody jsou:
a)
Obecný liberační důvod spočívající v průkazu, že dopravce nemohl škodu odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Takovým důkazem může xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtel, příjemce nebo vlastník zásilky. Zavinění těchto osob, tj. odesílatele, příjemce nebo vlastníka zásilky, je nerozhodné. Postačí, že dopravce prxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxných osob než odesílatele, příjemce nebo vlastníka zásilky, nejde o liberační důvod a dopravce za škodu odpovídá s tím, že se této odpovědnosti může zprxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxá povaha zásilky včetně obvyklého úbytku. Zákon v tomto případě rozlišuje mezi vadou zásilky a mezi přirozenou povahou zásilky, mezi niž řadí též x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxahu, povahy samotné zásilky apod.), je přirozená povaha předvídatelným a přirozeným projevem existence zásilky v čase. Tímto projevem přitom může býx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxy za
liberační důvody
zprošťující dopravce odpovědnosti, pokud však bude schopen dopravce unést důkazní břemeno o tom, že zásilka byla vadná, nebo že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxsilky. Podmínkou pro uplatnění tohoto liberačního důvodu ovšem je, že dopravce upozornil na vadnost obalu zásilky s tím, že byl-li vydán nákladní listx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa vadnost obalu neupozornil nebo vadnost obalu do nákladního či náložného listu nepoznamenal, může se i přesto své odpovědnosti zprostit, ovšem pouze xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxkládat ve vztahu k požadavku vyšší odbornosti a péče dopravce jako profesionála.
10.
Úprava odpovědnosti za škodu na zásilce je také v případě nxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxěna nebo vyloučena (zpřísnění této odpovědnosti smluvními ujednáními je možné a přípustné). Zákon k tomu stanoví, že k ujednáním omezujícím povinnosx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxplnění a existenci liberačních důvodů u dopravce, či měnit podmínky odpovědnosti dopravce z odpovědnosti objektivní na odpovědnost subjektivní apoxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zkoumaného § 2566 odst. 4, kdy se výslovně hovoří pouze o nepřípustnosti ujednání stran v tomto směru, by bylo možno dovodit, že speciální úprava obsažexx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdě újmy přepravními řády pouze ve vztahu k újmě na zdraví. Uvedený závěr by přitom bylo možno dovodit i z úmyslu zákonodárce prezentovaného v důvodové zpxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxt povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví. Rozdílně od § 629 platného obchodního zákoníku se však navrhuje umožnit, aby přepravní řády modifikovaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxdifikace
u škod způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti."
12.
Zdůrazněme však, že jediný v daném okamžiku existující, platný a účinný přepraxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxsahuje (srov. § 24 až 27 tohoto přepravního řádu).
II. Exkurz do mezinárodní přepravy
Obecně
13.
Odpovědnost dopravce za škodu na zásilce tvoří jxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxm, tak i mezinárodním měřítku. Význam regulace odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce je přitom obvykle vyjádřen také tím, že příslušná ustanovení xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxněný
14.
Odpovědnost za škodu na zásilce stíhá dopravce jako smluvní stranu smlouvy o přepravě věci. Dopravce zůstává odpovědný i v případě, pokud bx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxí přepravě zboží). Dopravce zároveň nese odpovědnost i za jednání či opomenutí zaměstnanců či jiných osob, kteří se na přepravě podílejí (srov. k tomu nxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxe dopravců. Pro tyto situace přináší mezinárodní úmluvy obvykle speciální úpravu, která výslovně řeší otázku, jak postupní dopravci za škodu na zásilxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxx x xámořní přepravě zboží). Samostatná a zvláštní úprava se přitom uplatňuje v případě tzv. multimodální přepravy, tj. zejména v situacích, pokud byl v soxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xkody na zásilce, nebývá povětšinou explicitně specifikována. Proto také v některých mezinárodních pramenech bývá použito xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxěji je oprávněným odesílatel zásilky, a to již proto, že je smluvní stranou smlouvy o přepravě věci. Za určitých, specifických podmínek však mohou právx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. k tomu např. čl. 13 Úmluvy CMR či čl. 44 Úmluvy CMNI).
Rozsah odpovědnosti
17.
Dopravce je povinen po dobu přepravy o zásilku řádně pečovat. Protx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxt. 1 Úmluvy CMR, čl. 23 odst. 1 Úmluvy CMNI či čl. 4 odst. 1 a 2 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží). Rozsah dopravcovy odpovědnosti za škodu je dán předxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xahrnuje též odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku překročení dodací lhůty.
18.
O přímé majetkové škodě na zásilce hovoříme v případě:
-
znxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxt situaci, kdy zásilka podlehne takové destrukci, že ztratí nejen své základní parametry a technické či fyzikální hodnoty, ale stane se zároveň i zcela xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx situace, kdy zásilka nedojde do cílového místa určení a není dáno najisto, kde se nachází, tzn. jaký je její fyzický osud. Ke ztrátě přitom může dojít jak xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxředkem, který byl k přepravě zásilky použit), anebo v dodání zásilky zcela jiné osobě, jejíž identifikace je následně neznámá, apod. V souvislosti se zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xa ztracenou, pokud se neobjeví (srov. k tomu např. čl. 20 Úmluvy CMR, čl. 29 Úmluvy CMNI či čl. 13 odst. 3 Montrealské úmluvy).
Poškozením zásilky rozuxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe vratné (odstranitelné), či nevratné. Rozhodující je, že v důsledku snížení relevantních parametrů dochází i ke ztrátě hodnoty zásilky.
Znehodnocxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxíží v důsledku přepravy pouze hodnota zásilky.
19.
Vedle odpovědnosti za přímou majetkovou škodu vzniklou na zásilce v průběhu přepravy tvoří soxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xhůta. I v tomto případě jde nejen o projev porušení povinnosti dopravce řádně pečovat o zásilku, ale též provést přepravu ve stanovené lhůtě, byla-li sjxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxtrealské úmluvy či čl. 5 odst. 2 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží).
Podmínky odpovědnosti
20.
Odpovědnost dopravce bývá koncipována jako odpxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxpravce prokazuje poškozený (oprávněný), tj. odesílatel nebo příjemce, když však bývá zároveň stanoveno, že ten, kdo zásilku přejímá, je povinen (v urxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odpovědnosti prokázáním tzv. liberačních důvodů, tedy okolností vylučujících jeho odpovědnost. Důkazní břemeno ve vztahu k liberačním důvodům stíxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x x x x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x a @6 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží či čl. 17 a @18 Úmluvy CMNI).
Charakter právní úpravy
22.
Úprava odpovědnosti dopravce za škodu na zásixxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xom, že naplnění liberačních důvodů bude u dopravce předpokládáno, změna podmínek odpovědnosti dopravce z odpovědnosti objektivní na odpovědnost suxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxoží či čl. 25 Úmluvy CMNI).
Limitace odpovědnosti
23.
Zatímco je v mezinárodní přepravě obecně nepřípustné, aby dohodou smluvních stran došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxdy, kterou je dopravce povinen vyplatit. Limitace náhrady škody spočívá jednak ve vymezení závazných postupů a způsobů, jak má být skutečná výše škody xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx např. čl. 6 a @8 Úmluvy CMR, čl. 30, čl. 32 až 37 Přípojku CIM Úmluvy COTIF, čl. 22 až 25 Montrealské úmluvy, čl. 23 až 29 Úmluvy OSN o námořní přepravě zbxxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xedy měnové a účetní jednotky užívané v rámci MMF).
Lhůty
24.
Oprávněný má práva z odpovědnosti za škodu na zásilce zachována pouze tehdy, pokud je uxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxlce škoda vznikla nebo škoda hrozí, je stíhán povinností podat informaci o škodě na zásilce nebo o hrozící škodě na zásilce oprávněnému (srov. např. čl. xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxem je nejen potřeba vyžádání si pokynů, jakým způsobem při přepravě dále pokračovat (je-li to možné a účelné), ale též snaha minimalizovat jakékoliv daxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zničení, poškození či znehodnocení), jakož i o pozdním dodání zásilky (o překročení dodací lhůty) dozví. Pokud dopravce svoji povinnost k náhradě škoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xřepravy v příslušných úmluvách stanovena s tím, že podáním žaloby po uplynutí této lhůty se oprávněný vystavuje nebezpečí, že právo mu nebude přiznánox xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx OSN o námořní přepravě zboží či @čl. 24 Úmluvy CMNI).
Související ustanovení:
Souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxnocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (č. 15/1935 Sb.),
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx1996 Sb.),
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (sdělení č. 123/2003 Sb. m. s.),
Úmluva o smlouvě o přepravě zboží px xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxy v případě ztráty přepravované zásilky, je třeba v otázkách Úmluvou CMR neupravených vyjít ve smyslu § 756 obch. zák. z vlastní národní úpravy smlouvy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí letecké přepravě (Montrealské úmluvy) se nevyžaduje reklamace ztráty nákladu podle článku 31 této Úmluvy.
3. Dopravce podxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s článkem 29 této Úmluvy, odpovídá za jednání a opomenutí svých zástupců, pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, sxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdopravce. Předpokladem je, že taková osoba jedná v rámci svých pracovních úkolů, přičemž za takové jednání je třeba považovat i její úmyslné jednání, jxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxný čin, výlučně sledovala vlastní zájmy nebo zájmy třetí osoby.
Údaje v nákladním listu zakládají vyvratitelnou právní domněnku o existenci přepravxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
4. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti jsou pro odpovědnost za škodu důležité jen ty příčiny (podstatné a značné), bez nichž by ke vznixx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxhu ke vzniku škody natolik propojen, že již z působení prvotní příčiny lze důvodně dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku.
Za sitxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxé věci, a při přepravě dalším dopravcem, prostřednictvím něhož plnil dopravce svůj závazek s odesílatelem, došlo k prolomení kontejnerů a úniku chemixxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxním informační povinnosti poškozenou a vzniklou škodou.
5. Předpoklady odpovědnosti dopravce v mezinárodní silniční náklaxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxinárodní silniční nákladní dopravě. Pro odpovědnost za škodu v důsledku ztráty zásilky postačí sama skutečnost, že došlo ke ztrátě zásilky, a to na rozxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sám o sobě skutek loupežného přepadení. Pro posouzení zproštění odpovědnosti dopravce jsou rozhodné také okolnosti spočívající v jednání dopravce, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxavy, odpovídající trasu a časový rozvrh přepravy, řádné naložení a zabezpečení nákladu, ostrahu nákladu a volbu způsobilého vozidla a jeho osádky.
xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro tuto škodu je vyloučena obecná úprava odpovědnosti za škodu. Toto ustanovení se však nevztahuje na jiné škody způsobené dopravcem porušením povinxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxěné vyhláškou ministra zahraničních věcí pod číslem 11/1975 Sb., lze za částečnou ztrátu zásilky s následnou odpovědností dopravce považovat jen ty pxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxch dokladech (např. v dodacích listech či fakturách).
9. I. Předpoklady, na jejichž základě se může přepravce úspěšně domáhat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxevzetí k přepravě až do jejího vydání; c) reklamace uplatněná oprávněnou osobou (tzv. aktivně legitimovanou osobou); d) podání reklamace u dopravce (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xůvodů uvedených v § 769 odst. 1 obč. zák.
(NS 25 Cdo 1815/1999)
10. Otázka, zda vada zavazadla byla zevně znatelnou, jest otázkou právní.
Dráha není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx při pozorné, ale jen obvyklé manipulaci, již vyžaduje převzetí zboží. Neznatelnými jsou vady, jež mohou býti seznány teprve zvláštním ohledáním.
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxsilce přináší speciální úpravu ve vztahu k obecnému § 2969, dle něhož se při určení výše škody na věci vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohledxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xa časový průběh přepravy odlišné.
3.
Při škodě na zásilce spočívající ve ztrátě nebo zničení zásilky (k výkladu těchto pojmů srov. obecný výklad pox xxxx x xx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxžší, než je skutečná cena zásilky v okamžiku jejího vydání.
4.
V případě poškození nebo znehodnocení zásilky je dopravce povinen nahradit poškozexxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx znehodnocená. Důkazní povinnost v tomto ohledu bude stíhat poškozeného.
5.
Domníváme se, že i v případě škody na zásilce je aplikovatelné obecné uxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k zásilce.
6.
Není zřejmé, zda v případě škody na zásilce byla zákonodárcem chtěným důsledkem změna ve způsobu reparace. Zatímco dříve se v podnikaxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxovala v penězích, přičemž uvedení v předešlý stav bylo možné pouze tehdy, pokud o to oprávněný požádal a pokud to, vzhledem k okolnostem případu, bylo moxxx x xxxxxxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do předešlého stavu. Pouze v případě, není-li xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xx
x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxáme, že v případě škody na zásilce, alespoň v podnikatelském prostředí, bude obvyklou náhradou škody náhrada v penězích, a to buď z důvodu, že o to poškozxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxustné snížení náhrady škody soudem ve smyslu § 2953, a dále i aplikace § 2955, dle něhož nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlixxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xyloučena všechna taková ujednání, která jakýmkoliv způsobem omezují odpovědnost dopravce za škodu na zásilce z hlediska vymezení podmínek této odpoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx a strany se tak od zákonné úpravy mohou vzájemnou dohodou odchýlit. Odlišnou úpravu mohou přinést též přepravní řády. Zdůrazněme však, že přepravní řáx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxi tuzemské úpravy neupravil způsob určení výše škody při opožděném dodání zásilky. Tyto případy je proto nutno posuzovat jako porušení zákonné povinnxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxba ujednána, bez zbytečného odkladu s tím, že odpovědnost dopravce se v takovém případě bude řídit § 2910 až 2912.
12.
V případech porušení jakékolix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxček,
Ph.D.
Výklad:
K odst. 1 a 2
1.
Jako součást prevence a snahy po zmírnění škody, jakož i eliminace dalších negativních důsledků, které mohxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xásilce. Tuto povinnost dopravce nese bez ohledu na to, zda za škodu na zásilce odpovídá nebo neodpovídá. Dopravce je přitom povinen informační povinnoxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe o škodě na zásilce dojít adresátovi. Tím je obvykle odesílatel. Pokud by ale práva k zásilce nabyl již příjemce, a to ve smyslu § 2561, nebo na základě smlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a příslušnou informaci oprávněné osobě nepodá, poruší tím povinnost stanovenou zákonem a je povinen k náhradě škody, která tím odesílateli nebo příjexxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též zásilku prodat dle § 2570 (srov. výklad k tomuto ustanovení).
Související ustanovení:
§ 2561, 2566, 2570, § 2910 a násl.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
Zákon upravuje notifikační lhůtu, ve které musí být právo na náhradu škody na zásilce u dopravce uplatněxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx práva není spojena se zánikem tohoto práva, neboť platí, že není-li notifikační povinnost splněna a právo na náhradu škody u dopravce uplatněno ve stanxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxáva do
naturální obligace
, nikoliv zánik tohoto práva. Zdůrazněme přitom, že k marnému uplynutí lhůty pro notifikaci škody na zásilce soud nebude přihxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxojen buď se dnem převzetí zásilky, nebo pro případ, že zásilka ještě nebyla převzata, se dnem, kdy měla být doručena. Notifikační povinnost je třeba splxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejm. zvoleném způsobu přepravy. Zvláštní úpravu pak mohou přinést i příslušné přepravní řády (srov. k tomu zejména § 26 přepravního řádu pro veřejnox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxtkovou škodu na zásilce, nebo zda je uplatnění práva nezbytné i v případě jiných škod, tj. zejména škod vzniklých v důsledku opožděného dodání zásilky. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxze vyloučit ani rozšiřující xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xkod, lze doporučit, aby oprávněný učinil výtku směřující k uplatnění práva na náhradu škody vždy, pokud se bude takového práva na náhradu škody vůči dopxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí, musí v případě, pokud dopravce svou povinnost k náhradě dobrovolně nesplní, uplatnit právo na náhradu škody v soudním nebo rozhodčím řízením, a to v pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
Související mezinárodní smlouvy:
viz u § 2566
Svépomocný prodej
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
Pokud vxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxup pro případ, kdy v souvislosti s přepravou zásilky vznikne bezprostřední hrozba podstatné škody na zásilce.
Jde tedy o kvalifikovaný případ, u něhox xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Určení těchto kvalitativních podmínek záleží vždy na posouzení okolností konkrétního případu a bude závislé zejména na povaze a obsahu zásilky, a takx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxvším proto, aby získal
relevantní
pokyny o tom, jakým způsobem má dále postupovat tak, aby škoda, resp. její případné další negativní důsledky, byly mxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xýklad k § 2568) prodlévá s těmito pokyny, může dopravce zásilku prodat.
3.
Zákon zakotvuje právo dopravce prodat zásilku jako možnost, nikoliv jakx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xrodat zásilku s odbornou péčí, tj. tak, aby v maximálně možné míře při prodeji hájil oprávněné zájmy odesílatele nebo příjemce zásilky.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxxx xrávo k zásilce)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
K odst. 1 a 2
1.
Uzavřením smlouvy o přepravě věci a následným převzetím zásilky dopxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxmžikem vydání zásilky. Smyslem existence zákonného zástavního práva je zajištění dluhů vzniklých ze smlouvy o přepravě věci.
xx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxstavním právem tak nejsou zajištěna práva vzniklá z porušení smlouvy, a to zejm. práva na smluvní pokutu, práva na náhradu škody apod.
3.
Pokud na záxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xe zástavní právo dopravce má přednost i před zástavním právem zasílatele. K zákonnému zástavnímu právu zasílatele srov. výklad k § 2481.
4.
K úpravx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxx
(Náložný list jako cenný papír)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 13)
II. Stručný historický exkurz v xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx x xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxxx
xx xxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je nutno rozlišovat mezi prostým potvrzením o převzetí zásilky jako důkazem o tom, že mezi odesílatelem a dopravcem byla řádně uzavřena smlouva o přeprxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx pevné spojení má charakter inkorporace uvedeného práva do takového potvrzení (listiny), které nabývá charakteru xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlišením nákladního listu, jako prostého potvrzení, a náložného listu či konosamentu, jako cenného papíru ke zboží, jež je přepravováno. Zatímco náklxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxrzení mělo jakýkoliv charakter konstitutivního cenného papíru, je náložný list (konosament) cenným papírem, v němž je inkorporováno právo na vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxdní silniční přepravě realizované podle Úmluvy CMR, když čl. 4 této Úmluvy stanoví, že dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list. Nákladxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxst není cenným papírem, neboť chybí pevné spojení práva na vydání zásilky s tímto potvrzením. Tuto skutečnost dokládá i čl. 4 věta druhá Úmluvy CMR, v níx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí se na ni nadále ustanovení Úmluvy CMR.
4.
Obdobně se na přepravní doklad pohlíží také v mezinárodní železniční přepravě dle Přípojku CIM k Úmluvě Cxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx plynoucích. Železniční nákladní list není cenným papírem. Tuto skutečnost potvrzuje čl. 6 odst. 2 Přípojku CIM k Úmluvě COTIF, který konstatuje, že přxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, má-li nedostatky, nebo byl-li ztracen, není tím dotčena existence a platnost přepravní smlouvy, která nadále podléhá jednotným právním předpisům dxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxákladního námořního listu).
5.
Velmi jednoduchou úpravu obsahuje pro mezinárodní leteckou přepravu Montrealská úmluva. Také v tomto případě přxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxporace práva do přepravního dokladu. Dle čl. 4 odst. 1 Montrealské úmluvy platí, že při přepravě nákladů musí být vydán letecký nákladní list. Tento letxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nákladu, přičemž v čl. 5 Montrealská úmluva definuje tři minimální obsahové náležitosti, které letecký nákladní list nebo jakékoliv jiné potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxí přepravy, a to jak námořní, tak vnitrozemské. Dokumentem, jenž je tradičně a historicky vydáván, je tzv. konosament (Bill of Lading). Pevné spojení pxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxravě zboží, dle kterého je konosament dokumentem, který je průkazem o smlouvě o námořní přepravě a o tom, že dopravce převzal zboží nebo je naložil, a jímx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xsobě, nebo na řad, nebo na doručitele, zakládá takový závazek.
7.
Konosament se historicky vyvíjel od prostého dokladu, který byl pouhým potvrzenxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xdoložení) uzavření smlouvy o přepravě věci, a též převzetí zásilky dopravcem (rejdařem). Dále je funkcí konosamentu i funkce legitimační, neboť s tímxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxntu na doručitele). Konečně má konosament také funkci dispoziční, neboť od okamžiku, kdy je konosament vydán, umožňuje snadnou dispozici se zbožím tíxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxikaci zásilky, jež je přepravována.
8.
K právní úpravě konosamentu v námořní přepravě srov. zejm. čl. 15 až 17 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Haagská pravidla), a dále též Protokol o změně mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentu (Bruselský protokol z 23.2.19xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe tzv. FIATA konosament (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading), jehož vydání vychází zejména z Jednotných pravidel mezinárodní obchodní komory x xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxNI. Úmluva CMNI v kapitole 3., v čl. 11 a násl., upravuje přepravní doklady s tím, že jedním z možných přepravních dokladů je náložný list. Dle čl. 11 odstx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx. 13 odst. 1 Úmluvy CMNI je originál vyhotoveného náložného listu cenným papírem znějícím na jméno příjemce, na řad nebo na doručitele. Dle čl. xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xyžadováno oproti předložení ostatních originálů. Významným je prohlášení provedené v čl. 13 odst. 3 Úmluvy CMNI, dle něhož je-li zboží převzato doprxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
11.
V úvodním obecném výkladu zdůrazněme ještě jeden z podstatných rozdílů mezi přepravou, při níž dochází k vydání prostých přepravních dokladů v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
12.
V případě nákladních listů (či jiných přepravních dokladů) dochází pravidelně k jejich vydání ve více stejnopisech, když po jednom stejnopisu oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xásilky. V praxi to znamená, že přepravní doklady tohoto charakteru obvykle cestují společně se zásilkou a dopravce má během přepravy nákladní list určxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xřepravy a převzetí zásilky, kdy zároveň dochází k předání nákladního listu (pozn.: k této problematice srov. v tuzemské úpravě § 2559 a 2561).
13.
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxky tento cenný papír u sebe obvykle již po dobu realizované přepravy a může tak disponovat se zásilkou od okamžiku, kdy mu byl náložný list vydán (pozn.: sxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvrzení o převzetí zásilky (nákladním listem) a cenným papírem, v němž je inkorporováno právo k zásilce (právo na vydání zásilky), bylo tradičně pojato xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhláškou č. 133/1964 Sb.) upravoval v § 43 přepravní list, který byl přepravním dokladem o zásilce, když tato listina byla vždy vydána dopravci, který jx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxměl charakter cenného papíru, byl prostým nákladním listem, tedy pouhým potvrzením o převzetí zásilky dopravcem a o existenci smlouvy o přepravě věci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxy dopravcem. Dle § 25 odst. 1 tohoto přepravního řádu platilo, že dokladem o převzetí zboží k přepravě je letecký nákladní list, který vždy doprovází záxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
17.
V případě přepravního řádu vodní dopravy (vyhláška č. 134/1964 Sb.) byly v § 16 upraveny přepravní listiny, když v § 16 odst. 1 bylo konstatovánxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxoží uvedené v nákladním listu bylo naloděno a převzato k přepravě, a zároveň byl i závazkem dopravit toto zboží do místa určení a vydat je oprávněnému příxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xřepravní řád vodní dopravy byl zrušen k 1.10.1995 zákonem č. 14/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
18.
Jediný dosud platný a účinný přepravní řád pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx list, který vydává dopravce a který sestává ze čtyř dílů, a to
a)
z prvopisu nákladního listu, který se vydává ve stanici určení se zásilkou příjemci (xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxce odeslání až do stanice určení a po splnění přepravní smlouvy zůstane dopravci, který zásilku vydal, dále
c)
z odběrného listu, který doprovází zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xx
x xxxxxxxxu nákladního listu, který se vydává ve stanici odesílací odesílateli po přijetí zásilky k přepravě.
19.
Nákladní list ve smyslu citovaného ustxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xákladního listu cestuje společně xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstorickou úpravu na našem území vyhláška č. 160/1956 Ú.l., o podmínkách přepravy nákladů po moři. Tato vyhláška svoji podstatnou část věnovala úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xu předložen konosament a na něm potvrzeno přijetí nákladu. Konosament se, dle citované vyhlášky, vydával na jméno, na řad nebo na doručitele, přičemž nxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxové náležitosti konosamentu a dále též povinnosti dopravce při provádění přepravy (vyhláška byla zrušena k 1.7.2000 zák. č. 61/2000 Sb., o námořní plaxxxxx
xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxx xouhrnný výklad k odst. 1 až 3
22.
Dle obecného ustanovení § 2556 je dopravce povinen na žádost odesílatele potvrdit převzetí zásilky. Toto potvrzenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxy, event. na existenci přepravního řádu apod. (srov. k tomu výklad k § 2556).
23.
Jakékoliv potvrzení vydané v rámci úpravy obsažené v § 2556 bude míx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xokud si to strany ujednají, a to zejména s přihlédnutím ke druhu zvolené přepravy a daného přepravního trhu, nebo pokud tuto formu potvrzení si zvolí dopxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm listem. Náložný list se od jiných potvrzení odlišuje v řadě ohledů.
25.
Náložný list je cenným papírem. Zákon pro odstranění možných pochybností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxer přepravního dokladu. S cenností nákladního listu je však spojena i řada jeho dalších funkcí.
26.
Především xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxožného listu předloží, k vyzvednutí zásilky od dopravce. Je s ním však dále spojeno i právo dispoziční, tedy právo disponovat se zásilkou, neboť cennosx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xd vydání nákladního listu může osoba z něho oprávněná disponovat se zbožím a přerušit přepravu (srov. k tomu výklad § 2575). Náložný list plní i funkci přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxavření smlouvy o přepravě věci. Je přitom důkazem nejen o existenci této smlouvy, ale též o jejím obsahu, což lze dovodit z úpravy minimálních obsahovýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xx x xxx
xxx
xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx identifikujícím zásilku z hlediska zboží, které tvoří obsah zásilky [srov. k tomu výčet minimálních obsahových náležitostí náložného listu, a to zejxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxsně ta zásilka (se shodným obsahem), která byla dopravcem od odesílatele převzata.
29.
Náložný list může být vydán jako cenný papír na doručitele, xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtelské) přepravy bude z hlediska snadné převoditelnosti práva na vydání zboží na straně jedné a zároveň maximálního naplnění garančních funkcí nejvíxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
30.
Pro náložný list vydaný na řad bude obvyklé, že bude identifikovat osobu, na jejíž řad byl vydán. Zákon však připouští, aby náložný list na řad opxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxd". V takovém případě bude platit, že náložný list byl vydán na řad odesílatele (srov. k tomu i § 518 odst. 2).
31.
Zdůrazněme, že byl-li vydán náložný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvci, jde-li o náložný list na doručitele, nebo osoba, jež je oprávněna z náložného listu (jde-li o náložný list, který byl vydán na řad nebo na jméno).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxně na základě písemné objednávky žalované zásilku k přepravě dle mezinárodního nákladního listu, došlo tím ke vzniku přepravní smlouvy v režimu Úmluvx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxníku, dle kterého je označení přepravované věci podstatnou náležitostí přepravní smlouvy, se v takovém případě neuplatní.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxace práva na vydání této zásilky dopravcem osobě oprávněné může být provedeno vydáním jednoho náložného listu, nebo i vydáním více stejnopisů náložnéxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xinimální obsahové náležitosti náložného listu ve smyslu § 2572 odst. 2). Nadto platí, že každý ze stejnopisů musí obsahovat i počet stejnopisů, který bxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxh listů uplatní požadavek stanovený v § 522 odst. 1, tedy aby každý z více stejnopisů náložného listu v textu listiny obsahoval též číslování daného stejxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxy náložného listu je každý náložný list samostatným cenným papírem, když dopravce je povinen zásilku vydat tomu, kdo předloží jako první kterýkoliv ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvený v § 522 odst. 2, dle něhož je-li plněno na kterýkoliv ze stejnopisů náložného listu, zanikají práva ze všech ostatních stejnopisů.
Související xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxepravě věci bude využívána nejčastěji v obchodní přepravě zboží, kde existuje výrazný tlak nejen na kvalitu a odbornou péči věnovanou zboží při přepraxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xak má být se zásilkou naloženo, pokud dojde do místa určení (srov. k tomu výklad k § 2560 a 2561). Jakákoliv komplikace při vydání zásilky, či spočívajícx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
2.
Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby zákonná úprava přijala jednoduché a formálně nenáročné řešení situace, pokud dojde ke ztrátě nebo zničení náloxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx velmi formální a zdlouhavá.
3.
Dle zkoumaného ustanovení pokud dojde ke zničení nebo ztrátě náložného listu, vzniká dopravci povinnost vydat odexxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxrmaci, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstu. I v tomto případě musí náhradní stejnopis obsahovat stejné obsahové náležitosti, které byly uvedeny již v původním stejnopisu náložného listu, jxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xydání náhradního náložného listu tedy může vůči dopravci uplatnit vždy pouze odesílatel, nikoliv osoba oprávněná z náložného listu.
5.
Vzhledem x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xohoto zjednodušeného postupu, tedy ke zneužití náhradního náložného listu. Zákon určuje, že v případě, dojde-li ke zneužití náhradního náložného lixxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxávněnou žádat o vydání náhradního náložného listu). Podmínky odpovědnosti náhrady škody se přitom řídí obecnou úpravou (srov. § 2909 a násl.).
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
Právo přerušit přepravu a disponovat se zásilkou (rozhodnout o ukončení přepravy v určitém místě, zakázat vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xx toto právo odesílatele je odvozováno z práv a povinností smluvních stran plynoucích ze smlouvy o přepravě věci, když právo disponovat se zásilkou musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxorováno a je
imanentní
součástí cennosti tohoto cenného papíru, je zřejmé, že také osoba oprávněná z náložného listu musí mít dispoziční práva k zásilxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu § 2559 (srov. výklad k tomuto ustanovení).
3.
Zákon doplňuje, že bylo-li vydáno více stejnopisů náložných listů (srov. § 2573), může být prxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Vydání zásilky)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
V náložném listu jako cenném papíru je inkorporováno právo na vydání zásxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxopisů náložného listu ve smyslu § 2573).
2.
Pokud bude dopravci originál náložného listu předložen, vzniká mu povinnost zboží vydat, aniž by přitox xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxe pouze předložení originálu náložného listu s náležitostmi dle § 2572 odst. 1 a 2, event. i § 2573 a 2574.
3.
Při předložení náložného listu a vydánx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxložného listu osoba uvedená v tomto náložném listu, nebo osoba, které svědčí nepřetržitá řada platných indosamentů. V případě, byl-li vydán náložný lxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxvých forem srov. též výklad k § 518.
Související ustanovení:
(Námitky)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
xxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xo:
-
je-li takové ujednání součástí náložného listu, nebo
-
odkazuje-li na ně náložný list výslovně.
2.
Obdobné platí též ve vztahu k námxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jsou příslušná ujednání obsažena v náložném listu, nebo pokud jde o práva, která vůči osobě oprávněné má dopravce.
Související ustanovení:
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpolečná ustanovení pro přepravu osob a pro přepravu věcí až na závěr této právní úpravy, a to do pododdílu 3, do § 2578 až 2581. Tato společná ustanovení se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x.
Zdůrazněme, že právní úprava přepravy osob i přepravy věcí je svojí povahou převážně úpravou
dispozitivní
. Budou proto rozhodná ujednání stran obsxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx výjimečně zahrnuje jak do právní úpravy přepravy osob (srov. § 2554), tak do úpravy přepravy věcí (srov. § 2566 odst. 4), ale také do společných ustanovexx xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxa nemůže postihnout a reflektovat specifika jednotlivých druhů přeprav (silniční, letecké, vlakové, vodní námořní i vnitrozemské). Zákon proto odkxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xřeba v praxi vždy důsledně zkoumat přípustnost a rozsah aplikovatelnosti zvláštních právních předpisů, které upravují jednotlivé druhy přepravy (sxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxpisy v podobě tzv. přepravních řádů. Ty jsou vázány vždy ke konkrétnímu druhu přepravy.
5.
Historicky se na našem území uplatňoval pro oblast náklaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxadní dopravu (nařízení vlády č. 1/2000 Sb.). Z uvedených přepravních řádů je nadále platným a účinným předpisem již pouze přepravní řád pro veřejnou drxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxní dopravu, jenž byl proveden vyhláškou č. 175/2000 Sb.
7.
Účelem přepravních řádů je přinést podrobnější úpravu podmínek jednotlivých přeprav oxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe (srov. výklad k § 2580), či pokud nejde o
kogentní
ustanovení zákona (k podrobnějšímu výkladu jednotlivých přepravních řádů srov. zejm. výklad k § 25xx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxý předpis Evropských společenství. V takovém případě má nařízení přednost před příslušnými ustanoveními tuzemských právních řádů.
9.
V oblasti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxovědnosti leteckého dopravce v případě nehod, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 889/2002 ze dne 13.5.2002, kterým se mění nařízení Rady č. 2027xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (v podrobnostech srov. výklad k § 2550 a 2555).
10.
K přehledůx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxející předpisy:
viz u § 2550 x xxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxní přepravní podmínky uveřejněním jejich znění na místech určených pro styk s cestujícími a dále podstatnou část z nich zveřejňuje v jízdním řádu a v samxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxedběžně seznámen. Nastoupením do vozidla pak uzavře konkludentně smlouvu s tím, že na podmínky dopravce přistupuje, a to včetně výše a způsobu uložení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v plné dispozici cestujícího a je na jeho úvaze, zda za stanovených přepravních podmínek do dopravního prostředku nastoupí a smlouvu o přepravě tím uzaxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
2. Ústavní soud se již v nálezu ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 33/2000 o návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) větx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxob dle § 760 a násl. o. z. Dle jeho názoru se jedná o úpravu obecnou, která se vztahuje na všechny druhy dopravy, v důsledku čehož společná ustanovení ke smxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxepravními řády a tarify. Přeprava osob je dle přesvědčení Ústavního soudu vztahem soukromoprávním, jenž vzniká na základě smlouvy o přepravě, která jx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxpitelný a významem přepravy osob odůvodněný zájem i stát, uznal Ústavní soud za přiměřenou veřejnoprávní regulaci některých otázek přepravy osob.
V xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxek posuzování souladu "jiných právních předpisů" se zákony. Dle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a Pl. ÚS 43/97 "jiný právní předpis" nemůže vybočit ze zákoxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxu zákona. Dle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/2000 ústavní vymezení odvozené normotvorby exekutivy spočívá na následujících zásadách: "Jiný právní předpisx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxému představuje ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/2000 penále, tj. pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpixxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvními řády (vydanými dle § 772 obč. zák.) nahradit stanovení sankce za nezaplacení jízdného smluvní pokutou normativní úpravou této sankce formou penxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
4. Za situace, kdy neexistuje přepravní řád, na nějž odkazuje § 763 odst. 1 občanského zákoníku, je třeba, pokud jde o stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx smlouvy o přepravě.
5. Závěr o vzniku přepravní (či jakékoli jiné) smlouvy nelze založit na shodném tvrzení účastníků o vznikx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(Více dopravců)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
Ustanovení o přepravě osob a přepravě věcí neobsahují zvláštní úpraxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxybností stanoví, že přepravní řády mohou upravit, který z dopravců je odpovědný.
2.
Pro oblast přepravy osob se uplatní ustanovení § 46 až 48 přepraxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx více dopravců, odpovídá ten dopravce, u něhož při plnění přepravní smlouvy škoda na přepravovaném cestovním zavazadle vznikla. Je-li škoda způsobenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xšichni zúčastnění dopravci v poměru podle přepravní vzdálenosti. Dle § 47 odst. 2 přepravního řádu pak v případě nedodržení dodací lhůty pro přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxvané přepravy.
3.
V případě přepravy věci (zásilky) po železnici se uplatní § 28 až 30 přepravního řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (naříxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxvídá ten dopravce, u něhož při plnění přepravní smlouvy škoda na přepravované zásilce vznikla. Je-li škoda způsobena několika dopravci, odpovídá kažxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxru podle délky úseku přepravované cesty, kterou zajišťovali.
4.
V mezinárodní přepravě se problematice více přepravců věnují příslušné mezinárxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx x xxxx
(Omezení odpovědnosti dopravce)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Z důvodové zprávy:
viz u § xxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx x xxxxvadní právní úpravou je nadále nepřípustné, aby přepravní řády jakýmkoli způsobem omezily povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví (odst. 1 zkoumaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxt plynoucí z úpravy obsažené v občanském zákoníku (k újmě na zdraví srov. zejm. výklad k § 2554 odst. 1, a to v návaznosti na § 2927 a násl.).
3.
Zdůraznxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx/2000 Sb.), žádné ustanovení, které by omezovalo odpovědnost dopravce ve vztahu k újmě na zdraví, neobsahuje.
4.
Z jazykového vyjádření, jakož i z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravce za škodu na přepravovaném zavazadle (srov. § 20 a násl. přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu), ev. za škodu na zásilcx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxepravní řády omezit, ovšem pouze za stanovených podmínek, tj. neodporuje-li takové omezení kogentnímu ustanovení zákona a pouze ve zvlášť odůvodněnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxného ustanovení).
5.
Zdůrazněme přitom, že zákon zároveň zcela vylučuje možnost, aby přepravní řády omezily rozsah dopravcovy odpovědnosti v jaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx možno k takovému ujednání obsaženému v přepravním řádu přihlížet (srov. zejm. výklad k § 2910 a 2911, k pojmu hrubá nedbalost v nové právní úpravě srov. xxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xřepravy přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu ustanovení, která by omezovala odpovědnost dopravce za škodu xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práva na náhradu škody či jiné újmy u dopravce (u osobní přepravy srov. zejm. § 37 až 45 přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, u nxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx
Související ustanovení:
Související předpisy:
viz u § 2550 a 2555
(Prxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro toto zavazadlo či zásilku nedostaví a nevyzvedne je ve sjednané lhůtě, řeší zákon obecným ustanovením tak, že je-li osoba oprávněná vyzvednout si zxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxeného postupu dopravce je splnění dvou předpokladů, a to požadavku vyrozumět oprávněnou osobu předem o zamýšleném prodeji a dále poskytnout jí přiměřxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xná adresu osoby oprávněné k vyzvednutí zásilky nebo zavazadla.
2.
Výkladové kritérium pro určení větší hodnoty zavazadla či zásilky zákon nepodáxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxak, dle našeho xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx že dopravce by měl mít povinnost vyzvat oprávněnou osobu a poskytnout jí lhůtu k vyzvednutí zavazadla či zásilky vždy, pokud je dopravci tato osoba známx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xždy, a to bez ohledu na hodnotu nevyzvednutého zavazadla či zásilky.
3.
Při prodeji zavazadla či zásilky je dopravce povinen postupovat s náležitox xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxadla či zásilky mohou přinést přepravní řády. Pro oblast osobní přepravy se uplatní zejm. § 34 přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní doxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxv. neodebraným cestovním zavazadlem a dopravce jej skladuje za smluvní úhradu. Podle § 34 odst. 2 uvedeného přepravního řádu po deseti dnech od uplynuxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 30 dnů po výzvě cestující zavazadlo neodebere, považuje se neodebrané cestovní zavazadlo za nevyzvednutou věc. Nepodaří-li se pak nevyzvednutou vxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xestliže obsahem neodebraného cestovního zavazadla jsou snadno zkazitelné věci nebo živá zvířata. Ve shodě se zkoumaným ustanovením přepravní řád stxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x8 hodin od uplynutí doby stanovené pro výdej cestovního zavazadla. Po uplynutí této lhůty se neodebrané cestovní zavazadlo se snadno zkazitelnými věcxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx dopravce oprávněn živé zvíře prodat. Do doby prodeje je dopravce povinen podle zvláštního právního předpisu o zvíře řádně pečovat.
6.
Po formální xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu).
7.
V případě přepravy věci se uplatní především zvláštní ustanovení obsažené v § 2570 pod označením svémocný prodej. Podle tohoto ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xstanovení je přitom aplikovatelné jak po dobu, kdy přeprava probíhá, tak v době, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxoumané ustanovení § 2581 a také, pro oblast železniční přepravy, příslušná ustanovení přepravního řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (nařízxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tzv. překážku při dodání. Dle citovaného ustanovení nemůže-li být závazek z přepravní smlouvy splněn vydáním vozové zásilky dopravcem příjemci protxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrodleně zpraví odesílatele prokazatelným způsobem a vyžádá si návrh, jak se zásilkou naložit, přičemž odesílatele rovněž dopravce upozorní, že nepoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxlka bude prodána.
Související ustanovení:
Související předpisy:
viz u § 2550 a 2555
Oddíl 2
Provoz dopravního prostředkx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx
III. Formální a obsahové náležitosti (10 až 16)
Z důvodové zprávy (k § 2582 až 2585):
Návrh úpravy smlouvy o provozu dopravního prostředku recipujx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx až 2482), je dalším smluvním typem, na jehož základu může být realizována přeprava nákladu, smlouva o provozu dopravního prostředku (§ 2582 až 2585).
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že je použitelná bez ohledu na zvolený způsob přepravy a dopravní prostředek (lze ji tedy aplikovat jak pro přepravu silniční, železniční, leteckou, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxkladu, je třeba zároveň zdůraznit, že tato přeprava bude podléhat i příslušným právním předpisům ve vztahu ke zvolenému způsobu přepravy, tedy zejménx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxbě, a zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
4.
Rozdíl mezi zajištěním přepravy na základě smlouvy o přepravě věci a na základě smlouvy o provoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxt právní úpravy a obsahu vzájemných práv a povinností mezi dopravcem a objednatelem orientována na zásilku a otázku péče o ni, a to včetně odpovědnosti dxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerý umožní realizovat přepravu příslušného nákladu (tzv. charter). Výstižně tuto okolnost vyjádřil Nejvyšší soud v odůvodnění rozsudku vydaném pod xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx x x xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x § 610 a násl. obch. zák. a smlouva o provozu dopravního prostředku - § 638 a násl. obch. zák.) jsou si v mnohém podobné, což je logickým důsledkem skutečnoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxouvy o přepravě věci klade těžiště na přepravovanou věc na zásilku, o níž je dopravce povinen pečovat (srov. zejm. § 617 odst. 1 větu první a § 622 a násl. oxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dopravního prostředku (tzv. charteru), je již pojmově položen důraz na poskytnutí provozu dopravního prostředku (srov. též § 639 obch. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxozce pečovat o přepravovaný náklad esenciální obsahovou náležitostí tohoto smluvního typu není."
5.
I přes uvedené odlišnosti má nadále smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrov. výklad k § 2321 a násl.).
6.
U smlouvy o provozu dopravního prostředku (tzv. charteru) bývá z hlediska obsahu vzájemných práv a povinností smlxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečnění daných cest po sjednanou dobu, je v případě trip charteru kladen důraz na samotné cesty, které jsou předem ve smlouvě určeny.
II. Smluvní xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxovozu dopravního prostředku, který je odpovědný za tento provoz a způsobilost předmětného dopravního prostředku k přepravě, a to bez ohledu na druh doxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx cestám.
III. Formální a obsahové náležitosti
10.
Smlouva o provozu dopravního prostředku nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Na rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xrávní úprava je
dispozitivní
. V celém svém rozsahu připouští odlišné ujednání stran.
12.
I když ustanovení § 2582 není označeno jako základní, doxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxího prostředku, vnímat.
13.
Mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxp charteru).
-
Identifikace smluvené doby (u time charteru).
-
Závazek provozce přepravit náklad určený objednatelem a k tomu účelu vykonat axxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxzi podstatné obsahové náležitosti smlouvy o provozu dopravního prostředku naopak nepatří (což nelze vykládat tak, že by tato ujednání ve smlouvě nemoxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu identifikován. Pokud tak učiněno není, má právo identifikovat náklad objednatel.
-
Určení cest u time charteru. Určení záleží pouze na objednatxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xplatnou. Úplata, která přísluší provozci, by měla být smluvními stranami (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností) ve smlouvě sjednána. Pokud však ujxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x § 2564 odst. 2, když provozci tak bude příslušet odměna obvyklá v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku.
16.
Ve vazbě na § 2585 však jxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxlouvy o provozu dopravního prostředku, která je primárně orientována na otázky náležité péče ve vztahu k provozu dopravního prostředku, nikoliv na náxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvě sjednaly, v jakém rozsahu bude přepravce povinen o náklad pečovat a jakou míru odpovědnosti v tomto ohledu ponese.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxtrozemské plavbě,
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákonxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvu,
vyhl. č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Z judikatury:
1. Zatímco právní úprava smlouvy o přexxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxtnutí provozu dopravního prostředku za účelem vykonání cest; tato smlouva tak v sobě nese určité znaky nájmu.
2. Dopravní proxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxm oprávnění požadovat smluvený provoz dopravního prostředku podle § 640 obch. zák. se objednatel nezbavuje povinnosti zaplatit provozci úplatu sjexxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx
xx xxxnglová, Plíva, Tomsa a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vyd. 2009.
3. Marek: Smlouvy k zajištění přepravy a se vztahem k dopravním prostředkůmx xxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx především péče o dopravní prostředek. Rozsah této péče je přitom zákonem (s přihlédnutím k formulaci obsažené v odst. 2 zkoumaného ustanovení) vymezex xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xané oblasti.
2.
Provozce je v rámci péče o dopravní prostředek povinen zejména:
-
Zajistit způsobilost dopravního prostředku ke smluvené cestxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxány (tedy např. zda v případě vodní přepravy půjde o cesty říční, námořní, kombinované apod.).
Způsobilost dopravního prostředku může být ovlivněna txx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx. Nadto mohou existovat i další právní předpisy, které stanoví specifické technické požadavky. Tak je tomu zejm. v případě provozu na pozemních komunixxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx určená způsobilost musí být provozcem zajištěna vždy jak ve vztahu ke sjednané cestě nebo cestám (u trip charteru), tak po celou dobu, po kterou má být prxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxitelnost dopravního prostředku je vázána na druh charteru, který byl ujednán. V případě time charteru musí být použitelnost dopravního prostředku zaxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxsí být dopravní prostředek použitelný k jedné či více určeným cestám, a to dle smluvních podmínek vždy ve vazbě na určenou cestu, její charakter a způsob xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxu péčí, tzn. je dostatečně proškolená, má vyžadovaná povolení, licence apod.
-
Opatřit dopravní prostředek pohonnými hmotami x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxkud provozce nesplní své povinnosti ve vztahu k řádné péči o dopravní prostředek, poruší své povinnosti ze smlouvy o provozu dopravního prostředku, a dxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxm, že provozce se může své odpovědnosti zprostit průkazem, že nezpůsobilost nemohl předvídat ani při zachování potřebné péče.
4.
Důkazní břemeno x xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xako okolnosti vylučující odpovědnost nese provozce.
5.
S ohledem na charakter smlouvy o provozu dopravního prostředku a těžiště této smlouvy orixxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxištění řádné způsobilosti dopravního prostředku k provedení přepravy tak, jak bylo ve smlouvě o provozu dopravního prostředku sjednáno. Sporné může xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xmlouvy o přepravě věci a dovozovat odpovědnost provozce za škodu na nákladu ve stejném rozsahu, jako tuto odpovědnost nese dopravce za škodu na zásilcex
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxu k odpovědnosti provozce za škodu na nákladu (srov. např. Plíva in lit. č. 1), domníváme se, že přímá aplikace odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xajištění jeho způsobilosti k provozu po stanovenou dobu nebo ke sjednaným cestám, je třeba též zdůraznit, že provozce ze smlouvy o provozu dopravního pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxi dopravce za škodu na zásilce ve smyslu § 2566 odst. 4 na smlouvu o provozu dopravního prostředku a odpovědnost provozce za škodu na nákladu, neboť úpraxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxávní úprava odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce též na odpovědnost provozce za škodu na nákladu, měla by v takovém případě povaha smlouvy svým chaxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o provozu dopravního prostředku sjednaly rozsah a podmínky odpovědnosti provozce za škodu, která na nákladu po dobu realizované přepravy vznikne. Zdxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx x xxxislosti na úpravě smluvních povinností.
Související ustanovení:
Související předpisy:
zák. č. 361/2000 Sb., o provozx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xomunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxx x x xxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kol.: Obchodní zákoník Komentář. 12. vyd. 2009, s. 1168.
(Postoupení práva)
JUDr.
Tomáš
Horáček,
Ph.D.
Výklad:
1.
Zxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx, k úpravě postoupení smlouvy srov. § 1895).
2.
V případě smlouvy o provozu dopravního prostředku může objednatel smluvený provoz dopravního prosxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxt. 1, dle něhož dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xopravního prostředku. Znamená to, že vůči provozci je nadále ze smlouvy o provozu dopravního prostředku zavázán plně objednatel.
4.
S přihlédnutxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxstředku ve smlouvě o provozu dopravního prostředku buď zcela vyloučeno, nebo omezeno.
Související ustanovení:
§ 1879 a násl., § 2582, 2583, 258x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xoněkud nesystémově váže aplikaci zkoumaného ustanovení na splnění podmínky, že provozce přejímá k přepravě náklad. Vzhledem k tomu, že smlouva o provxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxé bude obecně aplikovatelné.
2.
Pro určení práv a povinností smluvních stran ze smlouvy o provozu dopravního prostředku se přiměřeně použijí ustaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxčení odměny provozce, která není ve smlouvě o přepravě věci sjednána, dále § 2571 upravující zástavní právo dopravce k zásilce a také § 2570 (i ve vazbě xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi povinnost odborné péče o zásilku (§ 2558), a ustanovení o odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce (§ 2566 a násl.), a to též i s přihlédnutím ke kogentxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxci může být ovlivněn též druhem přepravy a okolnostmi, za nichž má být tato přeprava provedena.
5.
S přihlédnutím k obecnému charakteru odkazu plynxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxem rozumí i užití obecných ustanovení o přepravě tak, jak jsou obsažena v § 2578 až 2581, tedy, že i v případě smlouvy o provozu dopravního prostředku připxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxladní dopravu (nařízení vlády č. 1/2000 Sb.) a výjimečně pro přepravu nákladu v podobě zásilky též přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xmluvní strany mohou aplikaci přepravních řádů smluvně vyloučit.
Související ustanovení:
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxxx
xxx x
xxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxx xxxx xx xx xx
xxx. Stanovení ceny díla (9 až 14)
IV. Předsmluvní odpovědnost (15, 16)
Z důvodové zprávy (k § 2586 až 2619):
Osnova odstraňuje dualismus úpravy neobcxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí smlouvy o dílo v platném občanském zákoníku je poplatné jeho původxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu, jehož normativní konstrukce platný obchodní zákoník přejímal, ale které byly často formulovány přesněji a přehledněji než stávající úpraxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xodle rozpočtu, o díle prováděném na nemovitých věcech a o dílech s nehmotným výsledkem.
Dílo je pojato standardně jako činnost (práce), přičemž práxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje ani soustavnému dozoru, ani řízení objednxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxobním vlastnostem nebo k povaze díla. Nejedná-li se o takový případ, může zhotovitel pověřit provedením nebo vedením díla jinou osobu, pak ale, již podxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxele v různých formách (dostavit se ke zkoušce šatů šitých na míru, předat věc k provedení opravy, umožnit vstup do domu nebo bytu, zajistit staveniště atxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx to však xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxdení díla apod. Pro tyto případy je převzato řešení, že zhotovitel jako osoba, která dílo provádí na svoji odpovědnost, musí případné příkazy objednatxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxe, kdy objednatel, ač k tomu smluvně zavázán, věc nedodá.
Právě proto, že je pravidlem, že zhotovitel při provádění díla příkazům objednatele nepodxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Povinnost provést dílo zhotovitel splní jeho dokončením a předáním, své povinnosti objednatel splní zaplacením ceny. Návrh řeší také zvláštní pxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xhodně s dosavadními úpravami na přiměřená použití ustanovení o kupní smlouvě.
I. Obecně
1.
Nový občanský zákoník upravuje tuto problematiku pox xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxkého zákoníku je úpravou zásadně
dispozitivní
v celém rozsahu a strany se od ní mohou odchýlit a dohodnout si podmínky smluvního vztahu odlišně od ustxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxíku.
2.
Nemá už nadále obecně záležet na tom, zda je smlouva uzavřena mezi podnikateli a nepodnikateli, rozdíl v subjektech však může mít svůj význaxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxužít kritérium v běžném obchodním styku, v případě nepodnikatele lze toto kritérium použít pouze tehdy, pokud nepodnikatel taková pravidla zná.
3x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
II. Pojem díla
4.
Dílem ve smyslu smlouvy x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xejména tím, že podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, s vlastními prostředky a na vlastní riziko a nepoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxně technický dozor.
5.
Následující § 2587 vymezuje pojem díla jako zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxtel může pověřit prováděním díla jinou osobu (jiné osoby), odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Objednatel má právo činnosti průběžně kontrolovatx
xx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
K odst. 2
III. Stanovení ceny díla
9.
Cena xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. Přixxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx lze stanovit pevnou částkou, stanovením způsobu jejího výpočtu nebo odhadem. Pokud byla cena stanovena pevnou částkou, bez dalších ujednání, kdy je mxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xylo nákladnější, než se původně očekávalo.
11.
Cena díla může být stanovena s odkazem na rozpočet, přičemž se může jednat o rozpočet závazný, kdy nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xahrnovat jednostranně do rozpočtu nové položky, které nebyly dohodnuty (§ 2621 odst. 2). Možnost navyšovat rozpočet umožňuje zhotoviteli stanovení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx
xxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxtel bez zbytečného odkladu oznámit nezbytnost takového navýšení objednateli. Jedině pak bude mít nárok na zaplacení rozdílu v ceně. V případě, že se zvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxu díla však není nutné také sjednat vůbec, mají-li strany takovou vůli. Nebude-li však cena stanovena, platí se cena obvyklá.
14.
Pro vznik smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxoručuje.
IV. Předsmluvní odpovědnost
15.
Občanský zákoník nově upravuje předsmluvní odpovědnost v § 1728 a násl. Pokud některá ze stran jednáxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přiznávala pouze náhrada nákladů, občanský zákoník přiznává i náhradu ušlého zisku.
16.
Při uzavírání smlouvy lze doporučit zařazení článku "Vxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxstatné, což by jej případně opravňovalo i k odstoupení od smlouvy při jejich porušení.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxuvy o dílo podmínili úhradu dílčích faktur předchozím souhlasem třetí osoby, není podmínkou ve smyslu ustanovení § xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxst smlouvy o dílo nemá vliv, že byla uzavřena v době, kdy již byly některé práce provedeny.
Z literatury:
1. Marek: Změny v prxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xx
xx xxxxxxxxx: Odpovědnost za prodlení ve výstavbě podle obchodního zákoníku. Bulletin Stavební právo, 1997, č. 1.
(Vymezení pojmu dílo)
proxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxé látky nebo zhotovení armatury ventilu z odlitku předané objednatelem a kompletace ostatních komponentů ventilu,
b)
údržba určité věci - např. úxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxu nebo úprava filtrů na olej pro filtraci nafty,
e)
výsledek jiné činnosti - např. projekt pro stavbu "šitý na míru" (nikoliv např. typové projektovx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxí. Dílem je i provedení montáže.
3.
O smlouvu o dílo půjde vždy, když převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti (§ 2086 odst. 2).
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xinnosti zhotovitele je předmět díla, ať už v hmotné nebo nehmotné podobě: stavba, software vytvořený podle požadavku objednatele.
6.
Bude-li přexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxo, co je třeba k vyrobení věci (§ 2086 odst. 1).
7.
K dílu s nehmotným výsledkem viz § 2631 až 2635.
Související ustanovení:
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xx
xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxdních závazkových vztazích I., II. PPP 2, 1992, č. 3.
4. Štenglová: Jak dál v právní úpravě smluv ve výstavbě. Stavební právo, 1996, č. 1.
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxobních schopnostech. Tyto schopnosti může mít např. i umělecký kovář nebo kovotepec, který se zavázal vytvořit konkrétní originální dílo. O podobný pxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxovedena pouze těmito technologiemi. Jiným příkladem může být provedení návrhu a ušití originálního modelu oděvu známým oděvním návrhářem. V tomto přxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxovitele převzal jako jeho právní nástupce.
2.
Podle odstavce 2 to může být mimo jiné v případě smrti objednatele ručně šité obuvi "na míru".
Souvxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Dílo nemusí být vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele - nebo to není vzhledem k povaze díla ani zapotřebí (napřx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xšak o výše uvedený případ, pak platí, že zhotovitel provede dílo osobně.
Související ustanovení:
(Doxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx
xx xxxxxx
x.
Není-li dohodnuto jinak, obstará zhotovitel vše, co je k plnění potřeba.
2.
Není-li ujednána doba plnění, plní se v době přiměřené. Naplní-li se xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
3.
V některých případech nebude ve smlouvě stanovena jen jedna celková doba plnění, ale mohou být sjednány termíny dílčích plnění a protiplnění. Sxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být u dodávek pro výstavbu sjednáno, jaké předá objednatel zhotoviteli podklady, pokud bude projekty zpracovávat zhotovitel (je-li to dohodnuto, můxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxeli objednatel.
5.
Bude-li však jednotlivé stupně (druhy) dokumentace dodávat zhotovitel zajišťující i hmotné dodávky, lze dohodnout při možnoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxotlivé stavební objekty a provozní soubory.
6.
Vhodné je též dohodnout, v jakém místě dojde ke splnění jednotlivých projektových prací a jaká jednxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xředání staveniště ve stavu umožňujícím provádění stavebních prací), která zejména u rozsáhlejších staveb může být též plněna ve sjednaných dílčích dxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xahájení a plynulé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxý stav montážních prací spadajících do technologické části stavby, který umožní práce stavebních dodavatelů pro úplné dokončení stavebních prací (nxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xůže být sjednána zejména doba předání vytyčeného staveniště, určení mezideponií, deponií a skládek, určení zemníků, vytyčení a stabilizace základnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxie, vody apod.
11.
Pro plnění zhotovitele i objednatele může být zpracován časový harmonogram činností (včetně uvedení doby dopravy rozhodujícíxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
(Součinnost objednatele)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Toto ustaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx také jednat o součinnost umožňující další činnost zhotovitele, napojení vodního nebo elektrického zdroje, zkoušku obleku atd.
2.
Pokud věci, k jxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x takovém případě zhotovitel může poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet objednaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xmlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.
3.
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Příkazy objednatele)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Ustanovení upravuje, že zhotovitel poxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xx
xx smlouvě je možno stanovit, do jaké míry je zhotovitel povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a o jaké pokyny se může jednat (technické poxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
(Kontrola provádění díla)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Objednatel má právx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxou vyloučeny ani kontroly průběžné. Pokud jsou smluveny kontroly odpovídající jednotlivým fázím provádění díla, je účelné si také dohodnout, že zhotxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3.
Strany by si o průběhu a výsledku kontroly měly pořídit písexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx. technický dozor (technický dozorce). Pokud zjistí, že zhotovitel porušuje svoji povinnost, může požadovat nápravu a provedení díla řádným způsobexx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xarel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Ustanovení stanoví bezodkladnou upozorňovací povinnost zhotovitele pro případ nevhodné povahy věcí nebo příkxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnosti osvědčující atesty, nemůže však přijímat "vstupy" od objednatele, aniž by jim odpovídající potřebnou péči věnoval.
2.
Tvoří-li nevhodná vxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxžuje o dobu přerušení a zhotovitel má právo na úhradu nákladů s tím spojených po určenou dobu.
3.
Pokud by na předané věci či příkazu objednatel trvalx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxávo na vady díla vzniklé nevhodností věcí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxý příkaz odběratele, odstoupení zhotovitele)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxotoviteli, aby svoje upozornění řádně dokumentoval (například též zápisem v příslušném deníku).
Související ustanovení:
xxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xýklad:
1.
Věci k provádění díla opatřuje zásadně zhotovitel (není-li dohodnuto jinak). Přitom (neplyne-li jinak z jiné skutečnosti) je cena věci sxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxení tak, jakoby se tak stalo u prodávajícího.
Související ustanovení:
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxi, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, je povinen předat zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxel zavázal, objednatel neopatří včas, je stanoveno, že mu pro to zhotovitel může poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxla. Pokud tak smluvní strany učiní, platí smluvní ujednání. Jestliže smlouva záležitost opatření věcí neřeší, pak platí, že věci opatří zhotovitel.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxrek,
CSc.
Výklad:
1.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxd se bude jednat o věc převzatou od objednatele (např. do opatrování za účelem její opravy nebo úpravy nebo za účelem jejího zpracování při provádění dílxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xo zániku závazku dílo provést je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu pořídit a vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány pxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Vlastnické právo k předmětu díla
(Vlastnické právo k věci určené jednotlivě a podle druhu)
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnoxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxá podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel.
3.
Navazující § 2600 upravuje situace zmaření díla. Pokud zhotovitel nabude zpracováním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxl ke zpracování. (Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.) Jestliže však ke zmaření věci (za stejné situace) dojde z důvodu, za nějž zhotovitex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xdo k ní má vlastnické právo, má pochopitelně značný význam. To lze dokumentovat například u zhotovování díla ve výstavbě. Bude-li ve smlouvě dohodnutox xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaplnil podmínky zahájení řízení o úpadku, nebude dílo zahrnuto do podstaty. Důsledkem této situace je ovšem právě ta skutečnost, že zhotovitel nese nexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxnout a pohledávku zhotovitele na zaplacení díla uplatnit při soupisu pohledávek všech věřitelů. Tato pohledávka tedy podle konkrétní situace může býx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx dohody, že k dodávkám nese nebezpečí rizik nahodilého poškození objednatel, ale až do úplného zaplacení díla je vlastníkem zhotovitel.
6.
Je tedy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnictví a nositelství nebezpečí ze škod pro pozemky, dosavadní stavby a porost předané zhotoviteli k užívání či péči (v průběhu výstavby) a jiným zxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xíla. Zejména je třeba vzít v úvahu způsob a termíny placení, která strana byla příp. nucena vzít si úvěr, zda je dílo předmětem zástavního práva, zda se stxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxluvně je vhodné řešit i otázky spojené s případným zánikem závazku provést dílo.
10.
Při řešení otázek vlastnických vztahů v praxi se setkáváme i s txxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtibilní řešení. Pro tentýž předmět plnění je v jedné smlouvě sjednáno (případně vyplývá ze zákona) vlastnické právo objednatele a v subdodavatelské sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxuvisející ustanovení:
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxc.
Výklad:
1.
Ustanovení § 2600 až 2603 řeší otázky zmaření díla. Významné přitom je, kdo má vlastnické právo k věci, a zda tento subjekt za zmařexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předal ke zpracování, pokud zhotovitel nabyl zpracováním vlastnictví k věci a pokud se dílo zmaří z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá. Nemusí se pxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
(Vlastnické právo zhotovitele; zhotovitel odpovídá za zmaření díla)
prof. Jxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxkovém případě zhotovitel musí poskytnout objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu poskytne věc téhož druhu.
Související uxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxc.
Výklad:
1.
Ustanovení § 2602 a 2603 řeší situace, ve kterých je vlastníkem objednatel.
2.
Pokud zpracováním nabyl vlastnické právo obxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxtnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvanou věc nebo na vrácení věci téhož druhu.
Související ustanovení:
(Vlastnické právo objednatele; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxí z důvodů, za něž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x x xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxné.
Související ustanovení:
Provedení díla
(Dokončení a předání díla)
prof. JUDr.
Karel
Mxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3.
Objednatel by měl řádně provést prohlídku díla, a to co nejdříve po předání. Dojde-li k předánx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Převzetí dokončeného díla)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Vzhledem x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx s výhradami, nebo bez výhrad. Měl by se přitom s dílem řádně seznámit. Musí zejména uplatnit s výhradou (s výhradami) zjevné vady.
2.
Pokud objednatxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxedávacím protokolu či zápisu o převzetí.
3.
Pokud objednatel převezme dílo s výhradami - upozorňují tyto výhrady na vady díla. Tyto výhrady by měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xPředání a převzetí díla po částech)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Dílo může být předáno i po částech, pokud se tak strany dohodxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxch podmínek druhu zkoušek a podmínek sepsání zápisu o převzetí (včetně jeho obsahu). Může být pochopitelně dohodnuto plnění po částech, např. po stavexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxovování díla zejména ve výstavbě bude činností značně složitou a včasné a řádné plnění bude mnohdy záviset i na spolupůsobení (vhodně sjednaném) ostatxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxl zabezpečit celé zhotovení díla vlastními zaměstnanci, ale bude kontrahovat subdodávky (zejména elektroinstalace, izolace, vzduchotechniku apoxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxm.
5.
Zhotovitel bude přitom se subdodavateli uzavírat rovněž smlouvy o dílo, ale i smlouvy kupní a jiné, včetně smluv inominátních.
6.
Pro tytx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxtu s objednatelem.
7.
Pro případ, že by objednateli poskytl "lepší plnění", tj. výhodnější podmínky, než má smluvně zajištěny se subdodavateli, mxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sjednáváním smlouvy mezi investorem a zhotovitelem a zhotovitelem a subdodavateli bývá relativně dlouhá lhůta.
8.
Složitost při plnění smlouvy x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxob na výstavbě zúčastněných. Může ovšem vyplývat i z toho, že věci potřebné ke zhotovení díla, resp. část věcí, opatří objednatel.
9.
Půjde-li v danxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
10.
Pokud se neprovádí zhotovení celé technologické a stavební části stavby, měla by smlouva určovat, které objekty, stavební práce, provozní sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxů" (druhů) projektové dokumentace, je vhodné dohodnout, kdo a v jakých termínech projedná dokumentaci a se kterými veřejnoprávními orgány. Zhotovitxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxktů zahrnuje, je třeba zpravidla dohodnout i termíny, v jakých zhotovitel a objednatel projednají dokumentaci v průběhu jejího zpracování (např. konxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xi smluvní strany předávají v průběhu zpracování projektů.
14.
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xro dobu, kdy po splnění zhotovitel odpovídá za vady, eventálně pro záruční dobu, ale i pro dobu "pozáruční".
15.
V praxi činí obtíže zejména u provádxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxých bytových domů) nové skutečnosti, které nebylo možno zjistit (nebo by to bylo možné jen obtížně a při značném vynaložení nákladů) ani při stavebně-txxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxádění díla počítá a jak je zřejmé ze zákonného textu, umožňuje, za podmínek tohoto ustanovení, tj. lze-li jednotlivé stupně díla odlišit, předání a přexxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxx.
Výklad:
1.
Ve smlouvě bychom neměli opomenout ani ujednání o zkouškách. Ke zkouškám viz výklad k oddílu 3 stavba jako předmět díla.
2.
Jestxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx zkoušky úspěšně provedeny. K účasti na zkouškách je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedexx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxi vývoji a výzkumu. Pokud budou zkoušky a jejich výstupy stanoveny předpisy nebo závaznými normami normalizační soustavy (ČSN), je třeba tuto skutečnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, respektive uvést jej v její příloze a přesně popsat.
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoz a garanční zkoušky), doby zpracování návrhu a jejího odsouhlasení. V návrhu bude i způsob ověřování zkoušek a stanovení, kdy proběhly úspěšně, a obsxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxně způsobilá a nestranná osoba, která se zkoušek zúčastnila. Občanský zákoník dále upravuje, že nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel objedxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxisející ustanovení:
(Předmětem díla je věc)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Pokxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.
2.
Otázky nabývání vlastnického práva x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xhotovování díla) než dojde k nabytí vlastnického práva.
Související ustanovení:
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxí objednatele (odst. 1) a kdy bez vyrozumění (odst. 2). Prodejem na účet objednatele se rozumí, že prodej se provádí k tíži objednatele. K jeho tíži jde zexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxdným způsobem a objednatel nepřevzal dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno.
3.
Bylo-li dílo dokončeno později, pak může být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa k převzetí věci, která není kratší než jeden měsíc. Současně zhotovitel objednatele vyrozumí, že jinak bude věc prodána.
5.
Podle odst. 2 může zhoxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxmění lze i tehdy, pokud se objednatel nehlásí o věc po dobu přiměřenou její povaze.
Související ustanovení:
Cexx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi, nebo pokud smlouva zahrnuje povinnost dílo odeslat předáním dopravci.
2.
Jestliže jde o případ, kdy je dílo přejímáno po částech, pak vzniká práxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
Související ustanovení:
(Přiměřená část odměny během provádění)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxcení dohodnuto a jde-li o dílo buď se značnými náklady, které zhotovitel není schopen nést ze svého, nebo takové dílo, které se provádí po částech, může zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx realizovat mj. i tak, že se měsíčně sepíší tzv. zjišťovací protokoly či soupisy provedených prací, na základě kterých se část odměny ve smyslu tohoto usxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx fakturovat. Pokud by došlo k dohodě o provádění fakturace, je vhodné dohodnout lhůty pro vystavení faktury (faktur), náležitosti faktur, lhůty splatxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit (lze uvažovat o překročení více než 10%), oznámí to bez zbytečného odkladu objednatelx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxí rozdílu v ceně nemá. Jestliže zhotovitel oznámil objednateli zvýšení ceny v souladu s určenými podmínkami, může objednatel od smlouvy odstoupit. V txxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není nutný předběžný souhlas odběratele, který je povinen cenu navýšenou v tomto rozsahu zaplatit.
3.
O tom, jak bude reagovat na oznámení o podstaxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxučení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
Související ustanovení:
(Zmaření pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xdpovídá, náleží zhotoviteli podle § 2613 cena za dílo, avšak snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil. Toto ustanovení je potřeba přitom xxxxx xx x xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
Výklad:
1.
Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxzení rozsahu díla, bude řešení obdobné zřejmě i pro dohodnuté rozšíření (vícepráce) nebo změnu díla. I zde se použije stejných kritérií. Je to však třebx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxní)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Vady díla jsou upraveny v § 2615 až 2619 (vady stavby jsou pak speciálně řešeny ještě v oddílx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
4.
Posléze uvexxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výšku.
Související ustanovení:
(Porušení práv třetí osoby z průmyslového práva)
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxovitel v době uzavření smlouvy věděl, ale i pro případy, kdy to vědět musel.
2.
Nemusí přitom jít jen o porušení těchto práv, stačí jejich ohrožení.
xx
xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xílo má vady, jestliže nebyla splněna povinnost zhotovitele odevzdat dílo řádně. Vady díla mohou být faktické a právní (viz § 2616).
Faktickými vadami xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlušné doklady by si měly strany dohodnout ve smlouvě, předejde se tak zbytečným sporům. Má-li dílo vady, nesplnil zhotovitel svou povinnost odevzdat dxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxx xxedání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, pokud nepřechází na objexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxtnou (může se tedy jednat o vady např. chybějící části dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby).
2.
Přechází-li však nebezpečí škoxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm své povinnosti.
3.
K vadám stavby viz výklad k § 2628 a 2629.
Související ustanovení:
(Oznámení xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x nadále (později). Pokud se jedná o vady, které zjistil nebo zjistit měl při náležité pozornosti, musí je oznámit bez odkladu poté, nejpozději však xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx Jinak může zhotovitel namítnout, že vady byly oznámeny opožděně a soud pak objednateli práva z vadného plnění nepřizná.
Související ustanovení:
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxtovitel závazně garantuje, že dílo, případně jeho část bude po určitou dobu způsobilé k použití pro smluvený účel, nebo že si zachová stanovené vlastnoxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxstí smlouvy, doporučuje se o tom písemné ujednání.
3.
Odpovědnost za vady podle zákonné úpravy není pro objednatele zdaleka tak výhodná (viz formuxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinak obvyklému účelu) ve smlouvě.
4.
Záruční doba týkající se díla, je-li sjednána, počíná běžet předáním díla. To neplatí v případě, že má být dílx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
Z důvodové zprávy (k § 2620 až 2622):
Při složitějších dílech bývá pravidelně vypracován rozpočet sloužící ke stanovení a odůvodnění výše ceny. Byxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvně dohodnuté ceny neovlivní.
Přece jen však mohou nastat mimořádné okolnosti, odůvodňující zmírnění tvrdosti tohoto pravidla. Z toho důvodu se nxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xedohodnou-li se strany v takovém případě o zvýšení ceny, navrhuje se, aby o přiměřeném zvýšení ceny rozhodl na návrh zhotovitele soud, případně aby soux xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxočtu na zaručený a nezaručený. Při rozpočtu zaručeném co do závaznosti a úplnosti nelze cenu zvýšit jinak než dohodou stran. Naproti tomu nezaručený roxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxně oznámit objednateli, jinak právo na zvýšení ceny ztrácí. Má-li se však cena zvýšit o více než o 10%, přiznává se objednateli právo odstoupit od smlouvxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch dodávek nad očekávanou hladinu cen) předpokládaného kladného hospodářského výsledku. Naopak při některých příznivých skutečnostech (např. se pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xešení (např. odkazy na ceníky, kalkulační vzorce apod.).
3.
Pro určení ceny je přitom také možné, aby byly zpracovávány rozpočty. U smlouvy o dílo bxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxx xxny nemá vliv, že cena byla určena na základě rozpočtu, jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy.
5.
Odxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxé zprávy). Za určených podmínek umožňuje, aby soud rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo.
6.
To však neplatí v případu předvídaném poslední vxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xouvisející ustanovení:
(Zaručená úplnost rozpočtu)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xx
xx xxxtí jak pro případy, kdy se např. zvýší ceny subdodávek, tak i pro případy, že bude třeba např. u kabelových rozvodů nutno položit větší počet jednotek (mexxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxuje jeho úplnost, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, poxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxkcí a modernizací, kdy je v rozpočtu na základě výsledků průzkumů (s řádnou odbornou pečlivostí provedených) předaných objednatelem uvažováno s určixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Musí však být současně naplněna podmínka, že to nebylo možno předvídat při uzavření smlouvy.
3.
Kromě rozpočtu s nezaručenou úplností zná zákoník x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem původní náklady zahrnuté do rozpočtu.
4.
Označení rozpočtu za nezávazný se zejména bude xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxkázat, že právě tyto vstupy musel použít, neboť to bylo nevyhnutelné. K označení rozpočtu za nezávazný je ovšem vhodné další podrobnější ustanovení ve xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu (rozpočty totiž obsahují desítky, mnohdy stovky položek), není vyloučeno sjednat nezávaznost rozpočtu jen u položek rozhodujících.
6.
Nesouhxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxtanovení o rozpočtu s nezaručenou úplností, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxtu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxje i text, kterým chce prospívat objednateli.
9.
Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel podle přísxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.
Související ustanovení:
xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx
II. Stavební část stavby (3 a 4)
III. Technologická část stavby (5 až 16)
IV. Způsob realizace stavby (17 až 30)
V. Dokumentace stavby (31 až 37)
VI. Pxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxvují některá specifika děl prováděných jako stavební práce. Typické případy jsou zhotovení stavby, její oprava nebo úprava, mohou však přicházet v úvxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxu se přejímá § 651 platného občanského zákoníku.
I při stavebních pracích má objednatel právo kontrolovat její provádění již podle obecné úpravy. Nxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxh, kdy je cena ujednána podle jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 552 a 553).
Pokud se jedná o práva z vadného provedení díla, vymezil platný občanský zákoník dobu, do které mohou být uplatněny, třemi léty (§ 646 odxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxk vzhledem k tomu, že u určitých částí stavby nelze pravidelně garantovat pětiletou životnost, navrhuje se po vzoru § 646 odst. 3 platného občanského záxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x tom případě však nelze zhoršit postavení objednatele, je-li slabší stranou.
I. Obecně
1.
Smlouva o dílo se často využívá právě ve výstavbě, kde je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxdiskem pro stanovení povinnosti některé ze smluvních stran.
2.
Ustanovení § 2623 výslovně uvádí, že se pro stavby použije ustanovení prvního oddxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxbní část stavby
3.
Kromě jednoduchých či liniových staveb, a to zvláště u staveb průmyslových, se stavba pravidelně člení na stavební část stavby (kxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy ústředního vytápění apod.) a technologickou část stavby (nazývanou též strojně-technologickou částí stavby).
4.
Stavební část stavby členíxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxvby
5.
V technologické části je základní členění na provozní celky, provozní soubory a provozní jednotky. Provozní celek (PC) je souhrn vzájemně fuxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxý dokumentací stavby a uváděný xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxlek se člení na provozní soubory, a to obvykle na několik provozních souborů strojního, elektrotechnického a dalšího zařízení (u technologických staxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Za provozní celek se považují úplná technologická zařízení např. pro strojírenský závod či úpravnu odpadních vod.
7.
U složitých výrobních stavex xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, polotovarů a jiných materiálů určených ke zpracování až po výstup finálních výrobků, případně včetně balení a expedice.
8.
Dílčí provozní celek xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxho technologického procesu speciálního, určený dokumentací stavby a uváděný do provozu zpravidla v souvislém čase.
9.
Také dílčí provozní celek xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xeho částečným přerušením (mezisklad, silo, skládka atd.). Při návrhu členění je třeba vycházet ze zajištění komplexnosti funkce příslušného dílčíhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a přípravu pro následný zkušební provoz (garanční zkoušky).
10.
Provozní soubor (PS) je funkčně ucelená část provozního celku, dílčího provozníxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xykonávající ucelený dílčí technologický, tj. samostatný proces, popř. technologický speciální proces, nebo úplný technologický proces doplňkovýx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxovozní jednotky a základní jednotky anebo přímo na základní jednotky. Pokud je to účelné (např. pro dodavatelské zajištění stavby), člení se provozní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (DPS) je funkčně ucelená část provozního souboru, tvořená souhrnem technologických zařízení a vykonávající samostatný dílčí technologický proces xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se na provozní jednotky nebo na provozní jednotky a základní jednotky anebo přímo na základní jednotky.
13.
Provozní jednotka (PJ) je funkčně ucelxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxologického procesu určeného dokumentací stavby.
14.
Provozní jednotka se může členit na základní jednotky. Funkční skladba provozní jednotky sx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xZJ) je výrobek dodávaný jedním výrobcem, který má jako celek samostatné určení, plní určitou vymezenou a trvalou provozně technickou funkci hlavní nexx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxmentaci stavby dále nečlení.
16.
Pojem základní jednotka má v podstatě charakter kusové dodávky, jde o označení samostatného stroje nebo zařízenxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x8.
Dodavatelský systém určuje, které subjekty jsou v přímém vztahu k investorovi, či ve vztahu k jiným subjektům, a jakým způsobem dodávají.
19.
Gxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxo celku.
20.
Finální dodávka je dodávka na úrovni provozního souboru a finální poddodávka na úrovní dílčího provozního souboru.
21.
Pokud se jxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjišťující, jde o tzv. dodávku smontovaných strojů.
22.
Zvláště z hlediska praxe má pochopitelně význam označení a definování provozně nevyzkoušxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x podmínkách, které odpovídají konkrétním provozním podmínkám dané stavby.
24.
Dodávkami na klíč se pak rozumí dodávky celé stavby (tj. stavební čxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xřípravu a realizaci stavby smlouvy s dalšími účastníky výstavby.
26.
Pokud není investor vhodně procesně vybaven (nemá vnitřní kvalifikovaný útxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvě-inženýrské organizace), např. na základě nepojmenované smlouvy.
27.
Generální projektant je osoba, která plní pro stavbu projekty odpovídaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xod pojmem dodavatelé pak rozumíme osoby, které zabezpečují (provádějí) dodávky pro stavbu, ať již na základě smlouvy o dílo či jiných smluv.
29.
V txxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxovni provozního souboru), finální poddodavatelé (na úrovni dílčího provozního souboru).
30.
Kusové dodávky jsou dodávky zboží podle smluv kupnxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxvby
31.
Dokumentace stavby je takový souhrn dokladů, které se pro stavbu zpracovávají v souladu s funkcemi, které budou plnit.
32.
V prvé etapě (xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
33.
Jde zpravidla o zpracování technicko-ekonomické studie nebo studie souboru staveb. Studie především definuje cíle projektu (ve věcném i ekoxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí orgánů investora, zda projekt (k dosažení navržených cílů - záměru projektu) bude (či nebude) realizován, a pokud ano, pak ve které z koncepčních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdnotlivé stupně potřebné projektové dokumentace:
-
dokumentace přikládaná k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR),
-
dokumentxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxkumentace bývá zpracována:
-
Realizační dokumentace stavby (RP), zpracovává se pravidelně zhotovitelem;
-
Dokumentace (výkresy) skutečnéxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxky;
-
Koncepční projekt pro technologickou část stavby (KP) je zpracován jen v případě potřeby, tj. pro podrobnější vyjasnění navrhovaných technxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí řešení technologické části stavby), tedy před zahájením prací na DPS tak, aby toto vyjasnění bylo pro zpracovatele DPS již závazné. Tento případ je žáxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ale stačí jen její ohlášení, zpracovává se dokumentace k ohlášení stavby (
DOS
).
37.
U jednodušších staveb pochopitelně nemusí být vždy zpracovánx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxout ani ujednání o zkouškách a splnění závazku.
39.
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxky odborně velmi složité.
40.
Zkoušky jsou zpravidla vymezeny i právními předpisy, technickými předpisy či technickými normami.
41.
Indivixxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxpř. montážních prací. Rozumí se jím vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xndividuální vyzkoušení smluvní povinností zhotovitele, musí být jako takové ve smlouvě sjednáno.
42.
Komplexním vyzkoušením jsou zkoušky dílax xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxednán). Pojem komplexní vyzkoušení určuje, že se komplexně zkouší všechny části předmětu plnění.
43.
Zkušební provoz navazuje na komplexní vyzkxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxi docházet k různým závěrům; obecně přitom je tendence vývoje od zajišťování zkušebního provozu objednatelem k povinnosti zhotovitele) a ověřuje, zdx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxvoz je počáteční fáze užívání (provozu) stavby. Během zkušebního provozu se obvykle realizuje náběhová křivka, tj. trajektorie (dráha), po níž se posxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Alespoň ve svém závěru probíhá již v provozních podmínkách.
45.
Garanční zkoušky prokazují, zda zařízení dosahuje ve smlouvě výslovně sjednanýxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxu provedeny některé či všechny tyto zkoušky postupně, je věcí smluvního ujednání a vyplývá to z charakteru díla.
47.
Jestliže podle smlouvy má být řxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxnera (např. při ukládání beztlakých zemních nádrží zajistí objednatel - je-li to dohodnuto - na příslušné místo přívod vody pro jejich těsnostní zkoušxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
Pokud není prováděna dodávka "na klíč" a objednatel má ve výstavbě jako smluvní partnery více zhotovitelů, musí být přesně prováděno i postupné předávxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxniště, tj. otázky budování nových či využití dosavadních objektů a zařízení pro sociální, provozní a výrobní účely zhotovitele (zhotovitelů), je opěx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí.)
51.
Dohodnout je případně třeba i otázky přepravních dispozic a vykládky zásilek. Dá se říci, že úměrně s rozsahem díla může růst i rozsah jednánx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxledek zásadní význam, jiná mohou mít v daném případě jen okrajovou povahu (příkladem prvých může být nepředání stavební připravenosti, příkladem dálx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxsobení je proto možné dohodnout, které dílčí povinnosti objednatele jsou těmi, na jejichž včasném splnění závisí řádné plnění zhotovitele.
54.
Sxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx díla, kdy při minimu spolupůsobení bude cena zřejmě vyšší. Komplexní plnění s minimem jeho spolupůsobení sice objednatele méně zatěžuje, v konkrétníxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxě strany ekonomicky výhodné.
55.
Dohodnuté spolupůsobení a rozsah spolupráce by však měl být vyjádřením smluvní vůle obou stran o racionálním řešxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxtel nutil objednatele, aby od třetí osoby zakoupil speciální zařízení, které jinak nevyužije, a to proto, aby xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x dispozici dostatečný vodní zdroj.)
56.
Pro sjednané spolupůsobení při postupně probíhajících pracích nemusí být doba jejich provádění dohodnuxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxění stanovit s denní přesností, a jedná se o spolupůsobení krátkodobé (např. přímá přítomnost hasičů z útvaru objednatele při provádění některých praxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx kolik dní předem bude vyžádání provedeno.
57.
Obecně by však v rámci spolupůsobení mělo být i na stanovení konkrétních lhůt těchto plnění pamatováxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxnálnosti jejich rozsahu) či bezúplatném poskytnutí (což může mít případně další příznivý vliv na cenu díla).
59.
Objednatel i zhotovitel přitom mxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí smluvní pokuty.
60.
Povinnost k včasnému předání staveniště, eventuálně zařízení staveniště, případně předání montážního pracoviště, patří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xe jeho stanovený rozsah. Může být dohodnuto, jak je staveniště vytyčeno s odkazem na příslušnou dokumentaci.
62.
Často bude třeba v návaznosti na dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxášení, že takových není.
63.
Jestliže se jedná o stavbu v místech, která vyžadují zvláštní opatření ochrany protipožární, hygienické, ochrany žixxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xventuální spolupůsobení při odvodnění stavby.
65.
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vody apod. Ujednávat by se mělo také to, kdo obstará povolení k užívání veřejných ploch a kdo bude hradit příslušné poplatky. Součástí smlouvy mohou být x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxdy budou i tzv. vstupy na staveniště (pracoviště). Dohodnuto přitom bude, kteří zástupci objednatele jsou oprávněni ke vstupu, a pokud se staveniště nxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxaňování odpadů a nečistot vzniklých zhotovováním díla.
68.
Stranou zájmu účastníků smlouvy nezůstane často ani problematika střežení a eventuáxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
70.
Může být dohodnuto i spolupůsobení (např. podrobnosti zajištění vstupů) pro případ odstraňování vad díla zhotovitelem po splnění, např. v záručxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxx
xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hmot, případně provádění dalších činností.
72.
Při sjednávání spolupůsobení ve smlouvách o dílo ve výstavbě lze široce smluvně využít skutečnosxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z judikatury:
1. Stavba jako věc ve smyslu práva zpravidla vzniká v okamžiku, kdy je již jednoznačným a nezaměnitelným způxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xriginálním způsobu nabytí vlastnictví ke stavbě vytvořením věci.
(PrRo xxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx původní stavby, tj. zpravidla destrukcí obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím obvykle při současném odstranění zdiva příček; objem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxí škody
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Jde o ustanovení, které významně chrání objednatele. Rizika nebezpečí škody nebo zničxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx x xinak, tedy vlivem okolností, které nesouvisí se zhotovováním stavby na zakázku a které by nastaly i bez provádění díla (např. živelné událost).
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xak tu organizace zhotovuje věc, která již v průběhu provádění stavby patří občanovi, a nikoliv věc patřící stavební organizaci, kterou by po dokončení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxh věcí a výši dalších nákladů pak vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací a dosud vynaložené náklady.
2.
Jde o případy, kdx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx za dílo, tj. určení ceny, zálohy, placení by měly strany dohodnout ve smlouvě.
4.
Je možno též dohodnout různé způsoby placení: převodem (na příkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Kontrola provádění díla
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Kontrola díla může být průběžnxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxty. Pokud by nebyla sjednána specifická ujednání ve smlouvě, nemá obecně vliv případné neprovedení kontroly na možnost uplatnit odpovědnost za vady.
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xrčitém stupni jeho provádění.
3.
Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, je zhxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pokračovat v provádění díla. Jestliže však účast na kontrole byla objednateli znemožněna vyšší mocí, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxlivých etapách docházet k "zakrývání prací". "Zakrývání prací" je jedním z případů, kdy je třeba provést kontrolu na určitém stupni jeho provádění. Poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxí předpisy ve výstavbě (tzv. základní podmínky dodávek) rovněž počítaly s průběžnou kontrolou odběratelské strany. Funkcionář - zástupce investorax xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx/1973 Sb. a č. 13/1985 Sb. ve znění vyhlášky č. 29/1990 Sb.). Dnes je vhodné si tyto otázky dohodnout ve smlouvě.
7.
Podle rozsahu výstavby (u drobnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnatele a zhotovitele k činnostem probíhajícím přímo na stavbě.
8.
Rovněž považujeme za vhodné konkretizovat podrobnosti vedení stavebního (monxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxí na staveništi až do dne ukončení prací a odstranění všech vad.
9.
Deník slouží k zaznamenávání všech důležitých (resp. dalších dohodnutých) skutxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stavebního dohledu a orgány státní správy obecně. Deník slouží také jako běžný komunikační prostředek při zajištění spolupůsobení smluvních stran nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozdíl od úpravy předchozí (v obchodním zákoníku), může jít jen o překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno.
2.
Současně musí být splněnx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
3.
Do dosažení dohody o změně může zhotovitel provádění díla přerušit.
4.
Jestliže se strany nedohodnou v přiměřené lhůtě, může zhotovitel nexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
Převzetí stavby
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
Toto ustanovení lze pxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxout. Ostatně i zahraniční úpravy s tím počítají (např. v podmínkách pro provádění staveb v Německu). Je však třeba zdůraznit, že xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xnvestiční výstavbu podle hospodářského zákoníku a splnění smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku. PR, 1995, č. 5.
2. Štenglová: Některé problémx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx základě smlouvy o dílo. PPP, 1994, č. 7, 8.
Vady stavby
(Právo ze skryté vady)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
xxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxvodněných případech stanovit zkrácení této doby pro některé části stavby až na dva roky. Je zde však také určeno: "Ujednají-li strany zkrácení této dobxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxel zprostí "povinnosti za vady stavby" upravuje § 2630.
Související ustanovení:
(Společná odpovědnxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xdpovědnost určených osob spolu se zhotovitelem.
2.
Jedná se o:
a)
poddodavatele zhotovitele,
b)
toho, kdo dodal stavební dokumentaci,
xx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
4.
Ten, kdo dodal stavební dokumentaci, neodpovídá, prokáže-li, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumxxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxědnosti z vady stavby, prokáže-li, že:
-
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel,
-
došlo jxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxíl 4
Dílo s nehmotným výsledkem
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxjímají s drobnými úpravami platnou právní úpravu obsaženou v § 556 až 559 obchodního zákoníku. Doplněna jsou nově o pravidlo vztažené k soutěžnímu dílux xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxt např. programové vybavení, projektová dokumentace či jiná dokumentace.
2.
Při provádění takových děl postupuje zhotovitel s odbornou péčí takx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsledku činnosti)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
Výsledek činnosti, tj. dílo s nehmotným výsledkem, se odevzdá objednateli; povxxxxx xx xx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxku jiným osobám je ujednání stran, které lze jen doporučit.
2.
Pokud to ujednáno nebylo a smlouva neobsahuje výslovný zákaz poskytnutí, může ho zhoxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(Výsledek činnosti chráněný právem průmyslového vlastnictví)
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Výklad:
1.
Zde jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x.
Rovněž zde je účelné doporučit vhodné ujednání stran.
Související ustanovení:
(Soutěžní xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvený podle ustanovení o veřejném příslibu (soutěžní dílo).
Související ustanovení:
Z literatury:
1. Marekx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx
xx xxxnglová: Některé problémy vznikající při uzavírání smlouvy o dílo. OP, 1992, č. 1.
3. Vích: Příprava a realizace předání a převzetí vyšší dodávky souxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xx
xxx x
xxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxčapek,
Ph.D.
JUDr.
Petr
Šustek,
Ph.D.
Přehled výkladu:
I. Obecně (1 až 6)
II. Strany smlouvy (7 až 11)
III. Předmět smlouvy (12 až 21)
IVx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xb., o péči o zdraví lidu. Ten vychází z myšlenky, že člověk má veřejnoprávní nárok na léčení vůči státu. V důsledku toho je tato úprava jednak zúžena na oblxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpraktiků a dalších), jednak je pojata především veřejnoprávně, což záporně ovlivňuje vnímání vzájemného právního postavení osoby, která léčí, vůči xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxerému je ošetřovaný podřízen. Takový pohled je však klamný a rezidua někdejšího vnímání daného vztahu nelze do budoucna uchovávat, mj. i se zřetelem k cxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxášejí v tomto směru řadu významných změn, ponechávají však stranou smluvní základ právního poměru mezi dotčenými osobami; je proto třeba i v tomto směrx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxých osob především jako oprávnění a povinnosti ze smlouvy. Právní režim se navrhuje upravit obecně pro jakékoli léčebné výkony, nejen tedy pro oblast vxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jako speciální zůstává nedotčena. Vzorem pro návrh jsou především obdobná úprava v nizozemském občanském zákoníku (7:446 a násl.) a návrh příslušnýcx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxmatiky návrh sleduje kompaktní a srozumitelnou nizozemskou úpravu: úprava DFCR některé otázky řeší v obecných ustanoveních společných pro různé smlxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxení se však návrh inspiruje oběma uvedenými předlohami.
Smluvní typ je označen jako smlouva o péči o zdraví, kterou se poskytovatel zavazuje k poskyxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xřetí osobě - typicky, když ošetřovaný není způsobilý uzavřít smlouvu - označují se strany jako poskytovatel a příkazce. Tím se dává jednak najevo, že přxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbornosti (de
lege artis
). Poskytovatelem nemusí být nutně ten, kdo výkon sám provádí: může jím být i právnická osoba. Poskytovatel odpovídá zpravidla xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxného výsledku, musí-li si být vědom toho, že u ošetřovaného vyvolal opačnou představu. Pojmovým znakem smlouvy není úplatnost, protože některé výkonx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx
xx
xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxe xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxt se s konečnou platností od veřejnoprávního pojímání poměru mezi příjemcem zdravotní péče (v širokém smyslu slova) a jejím poskytovatelem, stvrdit nxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxprávního rázu, mohou mít na podmínky, způsob i rozsah poskytování péče zcela zásadní vliv.
2.
Zanesení tohoto smluvního typu do občanského zákoníxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx1964 Sb., je totiž poměr mezi poskytovatelem a příjemcem péče traktován jako převážně soukromoprávní v české soudní praxi i v odborné literatuře (pro sxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyžaduje vynaložení náležitého úsilí poskytovatele, ale nezavazuje jej zaručit dosažení požadovaného stavu. Z tohoto důvodu bylo možno zákonem č. 4xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxějšího i nynějšího občanského zákoníku předpokládá, že příkazník bude pro příkazce vykonávat určitou činnost, jež je v zájmu příkazce, avšak nedostxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxi příkazníka nese příkazce. Ve vztahu mezi poskytovatelem péče o zdraví a ošetřovaným (ve zdravotnictví označovaným jako pacient) je situace velmi obxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxx xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxně provedeným zákrokem spjato, povinnosti poskytovatele jsou přesto splněny a ošetřovanému nevzniká právo na žádnou kompenzaci.
3.
Z tohoto pohxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stranu však lze považovat za užitečné, že zákonodárce charakteristické rysy poměru mezi poskytovatelem a příjemcem péče výslovně zdůraznil. Některx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxraví pod smlouvu služební či smlouvu o dílo (viz lit. č. 1, s. 94-97), ale též např. pro novější rozsudek NS 25 Cdo 1050/2012, který přirovnal smlouvu o zásxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx mohl být vyvozen nesprávný závěr, že poskytovatel péče odpovídá za dosažení určitého výsledku (jak tomu je u smluv, které jsou budovány na principu zhoxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe o zdraví je v současnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxého výsledku - např. vyléčení nemocného - viz lit. č. 1, s. 98-99), byť některé dílčí úkony v jeho rámci se v některých zemích považují za dílo (např. provexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxění zvláštního smluvního typu, což se stalo inspirací i pro českého zákonodárce.
5.
Tak např. v Německu byla doplněním tamějšího občanského zákonxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xovinnost poskytovatele k dodržení odborných standardů, informování pacienta, respektování jeho autonomie (jež se projevuje např. v souhlasu se zákxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxovídá za dosažení určitého výsledku. V Nizozemsku je smlouva o poskytování zdravotní péče upravena vedle jiných smluv týkajících se poskytování služxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxny, rozhodováním některých nezletilých pacientů, případně jejich rodičů či opatrovníků, vedením dokumentace a nahlížením do ní, mlčenlivostí a ochxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxuvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně a doplnění některých zákonů, hovoří o uzavření dohody o poskytování zdravotní péče, reguluje však x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xapř. vedením zdravotní dokumentace, ovšem v tomto směru mají jeho normy již spíše veřejnoprávní charakter. V řadě soukromoprávních aspektů poměru obxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho rámce (DCFR), který o péči pojednává v části IV.C. hlavě osmé. Návrh uvádí řadu povinností, které má poskytovatel péče mít, zejména řádného zjištění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxzňuje také nezbytnost informovaného souhlasu či jiného zákonného důvodu opravňujícího k poskytování péče. Návrh se zabývá i vedením zdravotnické doxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxovatel péče nezpřístupní pacientovi zdravotnickou dokumentaci, má presumovat jak to, že řádná péče nebyla poskytnuta, tak i příčinná souvislost mezx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx - poskytovatel, a ten, kdo její poskytnutí s poskytovatelem ujednal - příkazce.
8.
Příjemce xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ošetřovaného jakožto třetí osoby ve smyslu § 1767 a násl.
9.
Komentované ustanovení tedy počítá s možností, že příkazcem může být osoba odlišná od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxci nic nebrání, aby smlouvu za ošetřovaného uzavřel jeho zástupce (rodič nezletilého dítěte, opatrovník ustanovený osobě omezené ve svéprávnosti naxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xostavení třetí osoby - ošetřovaného. Zákonná konstrukce by se však mohla ukázat jako dobře využitelná například v pracovnělékařských službách, kdy bx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxjmu ošetřovaného u jiného poskytovatele (např. méně specializované zdravotnické pracoviště si pro pacienta vyžádá vyšetření či léčebný zákrok v jinxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xy v něm byl "poskytovatelem". Jiným možným využitím by mohlo být, zejména pokud by došlo k určitému vývoji v systému zdravotního pojištění, pokud by jakx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxud by došlo k zavedení systému tzv. řízené péče); za současných podmínek se však tento postup nejeví jako praktický.
10.
V kontextu právních předpixx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxické záchranné službě) se výrazu "poskytovatel" užívá jako legislativní zkratky pro spojení "poskytovatel zdravotních služeb". Pojmy "poskytovatxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xsrov. níže body 14 až 21). Příjemce péče, tedy podle občanského zákoníku "ošetřovaný", je v uvedených předpisech označován jako "pacient".
11.
V xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxela přesné, neboť jak občanský zákoník (srov. např. § 104 a násl.), tak i jiné předpisy (srov. např. § 4 odst. 1 zák. o zdrav. službách) chápou tento pojex xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxového zařízení.
III. Předmět smlouvy
12.
Předmětem smlouvy o péči o zdraví je plnění, jež může mít hmotnou i nehmotnou povahu. Zahrnuje úkony, ktexx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxí nejlepšího úsilí zaručen. Předmětem plnění poskytovatele není "zdraví" jakožto výsledný stav, nýbrž "péče" jakožto služba, tedy úsilí, které je v sxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xosažení výsledku, odpovídá pouze za řádné poskytnutí služby včetně vhodnosti a odborného provedení jednotlivých výkonů (viz lit. č. 3; viz též § 2645)x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x a výklad k němu).
13.
Komentované ustanovení předpokládá, že poskytovatel bude o zdraví ošetřovaného pečovat v rámci svého povolání nebo předměxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xdbornou péčí. Závazek péče o zdraví může vzniknout i ze smlouvy uzavřené někým, u něhož taková činnost do jeho povolání či předmětu činnosti nespadá, zexxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx x x xxxxxxx xxípadě bylo nutno na jeho práva a povinnosti ustanovení dílu 9 v potřebném rozsahu aplikovat jako obsahem a účelem nejbližší (§ 10 odst. 1). Z dosahu komenxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxst, např. běžné, laické ošetřování mezi blízkými osobami, přáteli, sousedy apod. Smlouva o péči o zdraví z obdobných důvodů, především vzhledem k absexxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxření smlouvy chybí i v případech, kdy ten, kdo péči poskytuje, sice má povinnost o druhého dbát, avšak jde o povinnost obecnou, nevázanou jen na zdravotnx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádná smlouva o péči o zdraví tím mezi nimi a dítětem uzavřena není.
14.
Poměrně problematický je vztah úpravy péče o zdraví k jiným právním předpisůxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě. Jak z textu zákona, tak i z důvodové zprávy je zřejmé, že občanský zákoník i zákony upravující poskytování zdravotních služeb se mohxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtřebí řešit podle zásady přednosti zvláštní normy před obecnou. Obecnost, či naopak specialitu je přitom nutno posuzovat na úrovni jednotlivé právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mít za všech okolností před občanským zákoníkem přednost, či že by dokonce vylučoval jeho aplikaci, nýbrž je zapotřebí se zabývat tím, zda na jednotlivxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxpor.
xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnost pečovat o pacienta a provést dohodnutý zdravotní zákrok (např. operativní náhradu srdeční chlopně), bude nutno otázky týkající se informovanéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xdravotních službách (v tomto případě jeho § 34); právo na zaplacení příslušné úhrady za to se bude řídit dohodou obsaženou ve smlouvě o péči o zdraví, pokxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx třetí osobě (zdravotní pojišťovně); vedení dokumentace o provedeném zákroku bude podrobeno především detailnější úpravě zákona o zdravotních služxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnice z hlediska plnění veškerých předpokladů stanovených zákonem o zdravotních službách, včetně technického vybavení, kvalifikovaného personálu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx péče o zdraví v občanském zákoníku jako ještě stručnější, a to právě se zřetelem na existenci poměrně podrobné úpravy v předpisech upravujících poskytxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxe rizikovými a patrně též nejčastějšími.
16.
Z hlediska zákonné terminologie není "pečovat o zdraví" ve smyslu občanského zákoníku zcela totožnxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxů upravujících poskytování zdravotních služeb chápe "zdravotní péči" jako podmnožinu "zdravotních služeb", přičemž přinejmenším některé "zdravoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x zdrav. službách, které jsou poskytovány na přání pacienta, a tedy na základě konsenzu pacienta a konzultanta, či zákroky, na něž odkazuje ustanovení § x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxní péče" je zároveň "zdravotní službou", neboť podle § 2 odst. 2 písm. a) zák. o zdrav. službách se jí stává, teprve je-li poskytována zdravotnickými prxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konečně "péče o zdraví" podle občanského zákoníku je zřetelně užší kategorií než "zdravotní služby" podle zákona o zdravotních službách v tom, že tyxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věcně náležet do předmětu smlouvy o péči o zdraví.
17.
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxh předpisů, což bude péče zajišťovaná lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, a to včetně např. důvodovou zprávou zmiňovaných masérů, neboť ti roxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků),
b)
péči o zdraví, která zdravotní službou není např. proto, že ji neposkytxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž spíše bere na vědomí, že i po takové službě existuje určitá poptávka, a považuje za vhodné upravit alespoň základní právní zásady jejího poskytoxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x zdraví vylučuje § 2637), převoz pacientů či těl zemřelých, odběr tkání apod. Úprava smlouvy o péči o zdraví dopadá na první dvě kategorie, třetí množina xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x0 odst. 1). Z praktického hlediska se jako kvantitativně i kvalitativně nejvýznamnější jeví první okruh případů.
18.
Odpovědnost za splnění pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxá problematické především prokázat porušení povinnosti (ať smluvní, či zákonné) a příčinnou souvislost protiprávního jednání s následkem. Zaviněnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx příliš podstatný (viz lit. č. 2, s. 58-59, ke shodnému závěru dospívá pro Německo lit. č. 4, s. 343 a násl. a s. 925 a násl.); v dalším viz výklad u § 2645.
1xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxniklo oprávnění vykonat určitý zákrok dotýkající se integrity člověka, nepostačuje uzavřít smlouvu o péči o zdraví, nýbrž musejí být splněny i další zxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxx x xx xx xx x x xx xx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx
xxx
xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxaxi nezanedbatelná část péče poskytuje i mimo rámec smluvního vztahu. Příkladem je péče o pacienta, který byl dopraven do zdravotnického zařízení po nxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxhla jednat za něj (např. zákonný nebo ustanovený zástupce). Pokud jde o přípustnost zásahů do integrity takového pacienta, ta je upravena na jiných mísxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xráva a povinnosti stran nemohla být mimo to použita i ustanovení komentovaného dílu 9 alespoň analogicky (§ 10 odst. 1), v rozsahu, v jakém to neprotiřečx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxského občanského zákoníku), a to v článku 7:464 odst. 1 nizozemského občanského zákoníku, podle něhož se obdobně použije zákonná úprava smlouvy o péči x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x odst. 2
IV. Odměna poskytovatele
22.
Smlouva o péči o zdraví může být uzavřena jako úplatná či bezúplatná. Komentované ustanovení zároveň bere v poxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xojištění. Důvodová zpráva dokonce tyto dvě stránky spojuje a uvádí, že úplatnost není pojmovým znakem smlouvy právě proto, že některé výkony jsou plně xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxanou činnost právo, pouze je nerealizuje v rámci smlouvy o péči o zdraví, nýbrž v souladu s příslušnou právní úpravou vůči zdravotní pojišťovně. Komentxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xměru je přiléhavější zák. o veř. zdrav. pojištění, podle jehož § 11 odst. 1 poskytovatel nesmí za služby hrazené z veřejného pojištění přijmout od pojixxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxyje plně veškerou zdravotní péči, existují případy, kdy je taková péče nehrazena nebo hrazena jen částečně; nejedná se přitom pouze o estetickou medicxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxteli dohodnutou úplatu uhradit.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Z literatury:
1. Doležal: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. 2012.
2. Holčapek: Dokazování v medicxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho práva a bioetiky, 2013, sv. 3, č. 2, s. 34.
4. Laufs, Uhlenbruck: Handbuch des Arztrechts. 3. vyd. 2002.
(Obsah péče o zdraví)
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xoměrně obecné. Jeho základem je, že péčí je činnost, která je jednak vedena snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného, jednak se jej "bexxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu větší skupiny lidí či přímo určité populace (např. osvěta na podporu zdravého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxky je rovněž zahrnuje. O tom svědčí i § 2642, který hovoří o nezbytnosti souhlasu ke každému úkonu v rámci péče o zdraví, avšak prohlídku ani radu nezmiňujx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxx xlo o péči o zdraví, postačuje, že je vedena snahou prospět zdravotnímu stavu ošetřovaného, nemusí tohoto cíle dosáhnout. Vzhledem k pojetí smlouvy jakx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu výsledku vést (byť by jeho dosažení negarantovala), neboť má-li ambici krýt též např. činnost léčitelů, jak dokládá i důvodová zpráva, bylo by značně xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxu biologické procesy v lidském organismu, proto v zásadě postačuje pouze subjektivní záměr prospět, který poskytovatel a příkazce sdílejí. Možná odpxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxrakter zásahu do integrity ve smyslu § 91 a 93. Například poskytnutí lékařské konzultace do integrity člověka bezprostředně nezasahuje. Výkony v rámxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxpicky rizikovější. Aplikace zákonné úpravy smlouvy o péči o zdraví proto často vyžaduje uplatnit též právní normy obsažené v příslušných ustanovenícx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxmi lidského těla) a 6 (Ochrana lidského těla po smrti člověka), neboť i takové situace mohou z poskytnutí péče vznikat.
4.
V inspiračním zdroji českx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxjí předcházení, posouzení zdravotního stavu (s určitými výjimkami) a asistenci při porodu, jakož i veškeré další činnosti, které se přímo týkají určixx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxroků. V některých směrech tedy česká právní úprava svůj inspirační zdroj zřetelně přesahuje - zejména tím, že míří i na takovou péči, která není zdravotxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx lékaře, která by neměla za cíl zlepšení nebo zachování zdravotního stavu, ale měla by jiný účel (např. pouze posouzení zdravotního stavu, nezbytná admxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxovaného ustanovení spíše volněji, a tedy tak, že součástí péče o zdraví v občanskoprávním smyslu mohou být i ty činnosti, které sice bezprostředně nemíxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxjí ostatně i některé zákonem výslovně stanovené povinnosti poskytovatele, např. vedení záznamů.
5.
Činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvatelem (např. zdravotnickým pracovníkem) ošetřovanému součástí jím zvoleného postupu v rámci péče o pacienta, spadá pak samozřejmě i do úpravy péče x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxřazení takového jednání určitému smluvnímu typu dle občanského zákoníku - nejde pak o smlouvu o péči o zdraví, ale např. o kupní smlouvu. Nemění však nix xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx. o zdrav. službách]. I přesto, že tyto rozdíly ve věcném dosahu norem občanského zákoníku a jiných právních předpisů nemusejí mít v praxi na posouzení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související předpisy:
Poučení
(Poučení ošetřovaného a zákonného zástupce)
JUDr.
Tomáx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxprávnému ošetřovanému (7 a 8)
Z xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxávní hledisko; jedna strana nemá vůči druhé nařizovací pravomoc. To se považuje za podstatné zvláště vzhledem k tomu, že se péčí o zdraví zasahuje do tělxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxi o zdraví. Ust. § 23 zák. č. 20/1966 Sb. se týká jen lékařské péče a jeho úprava není dostatečná. Návrh zákona o zdravotních službách situaci podstatně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxace, které ponechává neřešeny. Z toho důvodu se navrhuje stanovit i pro případy, které zdravotnické právní předpisy neřeší, že ošetřovanému musí být vxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xdraví provázejí. Informace mají být podány tak srozumitelně, aby bylo možné rozumně předpokládat, že je ošetřovaný vzhledem k svému věku a postavení pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxého; je-li to v jeho zájmu, podá se v takovém případě vysvětlení jiné osobě. Ošetřovaný může také projevit vůli, že si přeje, aby o péči nebyl poučen ani onx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xe navrhuje jasně stanovit, že se ke každému úkonu v rámci péče o zdraví vyžaduje souhlas ošetřovaného. Má-li být ošetřovanému poskytována péče o zdravíx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxpšího svědomí i potřebné údaje. Návrh nejde do podrobností, pokud jde o provádění péče o zdraví; poukazuje jen, že se tak má stát s péčí řádného odborníka x xx
xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvrhuje se však výslovně stanovit, že ošetřovaný má právo požadovat, aby provádění jednotlivých úkonů při léčení nesledovaly další - tj. na výkonu nezúxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxx
xx
xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxž obecně platí za prospěšné, mohou v konkrétním případě přinášet významná rizika a v nepříznivém případě zdravotní stav dokonce zhoršit. Většina lidí xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx mohl ji případně odmítnout, což může vést i ke zrušení závazku - srov. § 2651), musí být tento informační
deficit
zmírněn. Rozhodování se se znalostí věxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx
2.
Zákon ukládá informovat ošetřovaného, nikoli příkazce, přičemž nemusí jít o stejnou osobu (§ 2636 odst. 1). Důvodem je skutečnost, že povinnosx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxud se např. naplní nějaké její riziko. Poskytovatel může nepochybně podat potřebná vysvětlení i příkazci, nicméně zákon v tomto směru výslovně nic nesxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xntegrity člověka, často tomu tak ovšem je, což uznává i důvodová zpráva ("péčí o zdraví [se] zasahuje do tělesné nebo duševní integrity člověka"). Jak sx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxntovaného ustanovení jako poněkud nesystematické a v řadě směrů dokonce nadbytečné. Právní úpravu informování dotčeného člověka před vykonáním zákxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x x xxxx x x xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxekrývají, a byť nejsou formulovány zcela identicky, je v zájmu pokud možno bezrozporného výkladu zákona jako celku nezbytné chápat je velmi obdobně. Nxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zdvojující se právní úpravu týchž otázek. Rozdíl by teoreticky vznikal v případě, že by určitá součást péče o zdraví nepředstavovala zásah do integritx x xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvanému bude zpravidla spíše malá, neboť z nich nebude povstávat bezprostřední nebezpečí pro jeho život a zdraví. Například poskytnutí lékařské konzuxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxo podstatné se dozví z ní samotné. Samostatná právní úprava těchto případů proto nepřináší valného užitku.
4.
Bude-li v dané věci péče o zdraví zároxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xák. o zdrav. službách je totiž poskytnutí informace o zdravotním stavu upraveno natolik podrobně, že ponechává pro aplikaci komentovaného ustanovexx x x xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx x x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 1
II. Povinnost k vysvětlení
5.
Z důvodů, které jsou vysvětleny výše (bod 1 až 4), se poskytovateli ukládá podat vysvětlení ošetřovanému, bxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxví". Pojem "péče o zdraví" totiž nepochybně zahrnuje i "vyšetření", jak o tom ostatně svědčí i § 2637 ("Péče o zdraví zahrnuje ... prohlídku", přičemž "xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxxená, že je důležitější, co ošetřovaný vyrozuměl, než co mu poskytovatel sdělil.
6.
Druhá věta odst. 1, podle níž je poskytovatel povinen vysvětlenx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x x xx x xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení považovat za normu zvláštní, která rozšiřuje povinnosti poskytovatele, a to ať jde o zdravotní služby ve smyslu příslušných předpisů, či nikoli. xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxe do integrity člověka, povinen prokázat, že se tak děje se souhlasem uděleným s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích (srov. § 93 a výklad k xxxxx xxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxost splnil. Možnost vyžádat si písemné vysvětlení však v každém případě nic nemění na skutečnosti, že základem poučení zůstává ústně vedený rozhovor. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxsvéprávnému ošetřovanému
7.
Druhý odstavec komentovaného ustanovení parafrázuje normu obsaženou již v § 94 odst. 2 (v podrobnostech proto srov. xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx § 3022). Je však namístě jeho dosah vztahovat i na další srovnatelné případy, tedy zejména na soudem jmenovaného poručníka, opatrovníka dospělé osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxuvy o péči o zdraví je nutno brát je rovněž na zřetel.
8.
V případě péče o zdraví, jež je zároveň zdravotní službou, se uplatní především x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xtavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspěxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxpek: Dokazování v medicínskoprávních sporech. 2011.
2. Šustek, Holčapek: Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx (1 až 3)
II. Náležitosti vysvětlení (poučení) (4 a 5)
III. Upozornění na nezaručený výsledek (6 a 7)
Z důvodové zprávy:
viz u § 2638
I. Obecně
1.
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xak medicínské výkony, tak i činnost léčitelů apod.), na druhé straně ovšem nepopírá existenci podrobné právní úpravy v zákonech o zdravotních službácxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe projevují zejména tím, že v občanském zákoníku se tak obdobná problematika řeší na dvou různých místech (v § 94 a v komentovaném ustanovení), přičemž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xarování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) apod.]. Výklad komentovaného ustanovení v praxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxry, které jsou pro praxi jednoznačně škodlivé.
2.
Komentované ustanovení navazuje na § 2638 a rozvíjí podrobněji, jaký obsah má poskytovatelem pxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtovatele.
3.
Ze samotné absence či vadnosti podaného vysvětlení nemusí ještě ošetřovanému žádná újma vzniknout. Poučení je však podstatné protox xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxt takový souhlas informovaný (poučený), přičemž tuto jeho vlastnost je třeba poměřovat právě splněním povinností stanovených v § 2638 a 2639. Jestlixx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x); neplatnost bude zpravidla relativní. Bez platného souhlasu může péče představovat protiprávní zásah do osobnosti ošetřovaného, a dojde-li v důslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxlatní i zde). Pokud by naopak vzhledem k nesprávnosti podaného vysvětlení ošetřovaný určitou péči odmítl, mohla by rovněž vzniknout odpovědnost poskxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nýbrž též, že by v takovém případě byl jeho zdravotní stav ve výsledku lepší než při jejich neprovedení. Takový důkaz ovšem může být v praxi velmi problemxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu v § 94 odst. 1 větě druhé (pro podrobnosti k jednotlivým požadovaným složkám poučení proto srov. výklad k § 94). Oproti ní zahrnuje navíc povinnost k obxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxotní nesnáze, nemoci, zranění apod. Druhý z těchto aspektů je nutno chápat nikoli tak, že péče je vždy nezbytná - neboť tak tomu v řadě případů není, něktexx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxtřebí ošetřovanému objasnit, zda v konkrétním případě poskytovatel má navrhovanou péči za nezbytnou v zájmu života či zdraví ošetřovaného, nebo nikoxxx
xx
xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxvotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách obsahuje údaje mimo jiné o příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnotlivých zdravotních výkonů; jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta; další potřebxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxka vypočtená v komentovaném ustanovení.
K odst. 2
III. Upozornění na nezaručený výsledek
6.
Druhý odstavec komentovaného ustanovení rozšiřujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xato dodatečná povinnost vzniká, pokud poskytovatel vyvolal u ošetřovaného představu, že péčí bude výsledku dosaženo, přičemž si existence této předxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxné, že srovnatelné pravidlo není obsaženo ani v § 94, ani v zákonu o zdravotních službách. V tomto rozsahu lze proto mít za to, že jde o normu zvláštní, kterx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxční působnosti vyloučit.
7.
Porušení povinnosti upozornit na nezaručenost výsledku vede k tomu, že vysvětlení nebylo řádně podáno. I zde platí, žx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxo člověka (k odpovědnosti za ně srov. výklad k § 93 odst. 1). V úvahu též připadá, zda by bylo možno dovodit, že v tomto výjimečném případě, kdy si musel být vxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx, ale též za dosažení takového výsledku. Jeho nedosažení by pak bylo porušením smluvní povinnosti. Soudní praxe ovšem s komentovanou právní normou dosxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako vhodné, aby poskytovatelé na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxvení:
Související předpisy:
(Terapeutické privilegium)
JUDr.
Tomáš
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xx xx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xž 8)
III. Podání vysvětlení jiné osobě (9 až 11)
Z důvodové zprávy:
viz u § 2638
I. Obecně
1.
Komentované ustanovení nemíří na situaci, kdy by poxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Je projevem snahy o legální zakotvení tzv. terapeutického privilegia. Jeho podstatou je, že lékař se rozhodne pacientovi nesdělit určitou informacx x xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxboť se obává, že jejím okamžitým sdělením by u něj mohl vyvolat zkratovité jednání.
2.
Vhodnost či důvodnost této výjimky z povinnosti poskytnout úxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (srov. čl. 10 odst. 2 Úmluvy o biomedicíně), a k narušení jinak uplatňované zásady, xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxlegium
je někdy zpochybňováno i z hlediska lékařské etiky, neboť otázka, zda pacient pravdu unese, by podle některých názorů neměla být vůbec stavěnax xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxx x xxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxě připouští, aby zákon ve výjimečných případech uplatnění práva pacienta znát veškeré informace shromažďované poskytovatelem o jeho zdravotním staxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxžbách. Jelikož z povahy věci aplikace terapeutického privilegia v praxi v podstatě nepřipadá do úvahy v žádném jiném kontextu než medicínském, bude nuxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxý rozpor; v kladném případě bude zpravidla nutno považovat příslušnou právní normu zákona o zdravotních službách za speciální.
K odst. 1
II. Podmíxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxsahu na předpoklad, že by se tím zcela zjevně a vážně ohrozil zdravotní stav ošetřovaného. Podle § 32 odst. 2 zák. o zdrav. službách může být v nezbytně nuxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. Nelze tak ovšem postupovat, jestliže informace o určité nemoci nebo predispozxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxta představuje riziko pro jeho okolí anebo když pacient žádá výslovně o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.
5.
xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxentované ustanovení je proto namístě vykládat podle zásad plynoucích ze zákona o zdravotních službách. V první