258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxM.
JUDr.
Zdena
Krýsová
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 225/2017 Sb.
Změna: aktualizace 258/xxxx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxedmět úpravy)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Úprava práv a povinností osob v oblasti ochrany veřexxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxích koupališť na povrchových vodách) a v některých oblastech navazuje na přímo použitelné předpisy EU uvedené v poznámkách pod čarou (např. na úseku stxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a Ministerstvo zdravotnictví.
3.
Specifickými orgány ochrany veřejného zdraví jsou Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Tyto ústřední sxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxných organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti včetně jimi užívaných staveb a zařízení (MV).
4.
Orgány ochrany veřejného zdraví tvoří jen čxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxrstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady. Tyto správní orgány se podílejí na plnění úkolů v soxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xrosince 2015 je v zákoně zdůrazněna oblast podpory zdraví. V souvislosti s tím byly rozšířeny úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví a doplněny úkoly krxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvu v ochraně a podpoře veřejného zdraví a správních orgánů tvořících soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, § 80 - úkoly Ministerstva zdravotnictxxx x xx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxanic, § 83 - úkoly Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra
Související předpisy:
Vymezení základních pojmů
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxedmětem ochrany veřejného zdraví, jako jedné z větví zdravotnictví, je zdraví populace a jejích skupin (např. dětí v předškolním zařízení, dětí účastxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" jako stav, při kterém jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxziko poškození zdraví a dále pojem "hodnocení zdravotních rizik". Z hodnocení zdravotních rizik pak vychází i hygienické limity a požadavky upravené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxaví před vznikem a šířením infekčních onemocnění. V rámci tam uvedených pojmů je důležité i vymezení pojmu "fyzická osoba podezřelá z nákazy", kterou sx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxodinný příslušník" souvisí zejména s problematikou ochrany zdraví při práci a výkonu činností epidemiologicky závažných. Vymezení pojmů "uvedení vxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xe však použijí ve smyslu zavedeném zákonem pouze v případě, že nařízení EU nestanoví jinak. Uvedené pravidlo plyne z aplikační přednosti nařízení EU.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Související předpisy:
zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
čxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
čl. 2 nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení smxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx 1
Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny
Hygienicxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxdy vyráběné zaměstnavatelem pro účely osobní očisty zaměstnanců z individuálního zdroje. Dále stanoví chemické látky a přípravky a vodárenské technxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxrava pitné vody je transpozicí směrnice ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. V úpravě problematiky pitné vody zákon navazuje na zákon o vodovodecx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxové jakosti, která je vhodná pro lidskou spotřebu. Legislativní zkratka jakost zahrnuje zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. S pojmem čistota xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxanoleptické ukazatele jakosti pitné vody a jejich hygienické limity stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxyšší mezní hodnoty jsou hodnoty, při jejichž překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, pokud příslušný orgán ochrany veřejného zdraví neurčí jxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xejí optimální rozmezí. Od povahy hygienického limitu se odvíjí přístup k povolení odchylek.
K odst. 2
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxou potřebu, jak ho definuje zákon o vodovodech a kanalizacích (tj. vodovod, který trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo u něhož průměrná dennx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvání pitnou vodou, osobu, která vyrábí z individuálního zdroje pitnou vodu pro vlastní podnikatelské účely, k nimž musí být použita voda pitná (viz § 21 xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxodu, který nesplňuje kritéria vodovodu pro veřejnou potřebu, dále provozovatel veřejné studny označené jako zdroj pitné vody, právnická osoba nebo pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, která dodává pitnou vodu z individuálního zdroje pro veřejné objekty. Zákon ve shodě s transponovanou směrnicí příkladmo uvádí jako veřejné objekty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxšťují vlastní zásobování vodou z individuálního zdroje.
K odst. 3
xx
xxxxe pitné vody zákon upravuje i povinnosti výrobce teplé vody. Pro jakost teplé vody stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb. hygienické limity mikrobiologickxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxm vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může ji výrobce vyrobit jen z vody pitné. Ustanovenx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Odběry vzorků teplé vody se provádějí na všech místech uvnitř stavby nebo na pozemku, kde tato voda vytékx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxovodem nebo jeho údržbou. Pro účely výkladu pojmu "vnitřní vodovod" zákon odkazuje na definici tohoto pojmu v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Ten vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx teplé vody způsobena vnitřním vodovodem, má výrobce teplé vody pouze povinnost informovat odběratele a osoby v obdobném postavení o této skutečnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xichž je teplá voda dodávána veřejnosti (např. školy, zdravotnická zařízení). Pojem „dodávána veřejnosti“ má v souladu s transponovanou směrnicí (člx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxě nápravná opatření. Při vymezení pojmu "odběratel" odkazuje zákon rovněž na zákon o vodovodech a kanalizacích. Podle něj se za odběratele považuje vlxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxou; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcí zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Protože tento zákon je v úpravě širší, než zákon o vodovodech a kanalizacích, uxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxní odst. 3 vyplýval i výše uvedený postup výrobce teplé vody, odběratele a dalších osob v obdobném postavení pro případ, že nedodržení hygienického limxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Postup byl upraven odkazem na § 4 odst. 5 věty čtvrtou a pátou. Legislativní chybou došlo k tomu, že § 3 odst. 3 odkazuje nadále na citované ustanovení, v § x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxnou chybu při finální úpravě zákonného textu, máme za to, že výrobce teplé vody by měl i nadále tento postup (nyní podle § 4 odst. 4 věty čtvrté a páté) dodržxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxní vymahatelné.
K odst. 4 až 6 a k § 3a
5.
Z povinnosti osob zajistit, aby dodávaná voda vyhovovala stanoveným limitům, zákon připouští odchylky, avxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxze v žádném případě povolit, jde-li o mikrobiologické ukazatele jakosti. Všechny odchylky lze povolit jen na časově omezenou dobu. Rozsah tohoto časoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxů s mezní nebo nejvyšší mezní hodnotou. O povolení odchylky rozhoduje na žádost povinné osoby příslušná krajská hygienická stanice. Žádost o povolení xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xále musí mít žádost vždy náležitosti stanovené správním řádem. Podle správního řádu žádost musí obsahovat identifikační údaje osoby, označení spráxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxo pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Pokud žádost souvisí s podnikatelskou činností, fyzická osoba uvede jméno a příjmení, popřípadě dodxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osobx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tyto náležitosti nemá, pomůže orgán ochrany veřejného zdraví žadateli vady žádosti odstranit, případně přeruší řízení o žádosti. Pokud žadatel nálexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxného ukazatele a dobu odstranění závady, tj. zjevně dobu trvání odchylky. V rozhodnutí podle § 3a musí správní úřad uvést náležitosti podle § 3a odst. 7x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxné vody nebo omezením jejího používání.
7.
V případě ukazatelů s mezní hodnotou zákon pouze stanoví, že pokud příslušná krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx těchto podmínek je tedy na povolení odchylky právní nárok. Podstatně přísnější podmínky stanoví zákon pro ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou. Předexxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxatele s nejvyšší mezní hodnotou dosaženo anebo jde o závadu, která by uvedenou lhůtu přesáhla, je třeba žádat o povolení mírnějšího hygienického limitx xxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxmitu naplněny, není na vydání povolení právní nárok.
Související ustanovení:
§ 3a - mírnější hygienický limit,
x x xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xovinnost osoby poskytující péči používat pitnou vodu, § 19 - výčet činností epidemiologicky závažných, § 21 - povinnost zajistit pro výkon činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxu se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
Z judikatury:
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxí pitnou vodou zajištěno (§ 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 3, § 8, 9, 15 zákona č. 274/2001 Sb.). V případě individuálního zásobování rodinného xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxené vyhláškou č. 252/2004 Sb., avšak je věcí vlastníka, resp. uživatele rodinného domu, jakou vodu pro vlastní potřebu používá. V tomto směru není nijax xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1 až 4 a odst. 7
1.
Obecně jsxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu popsány v souvislosti s § 3 odst. 4 až 6. K tomu lze dodat, že o mírnější hygienický limit nelze požádat pro dodávku pitné vody z výdejních automatů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxou hygienickou stanici o určení mírnějšího hygienického limitu a jeho první prodloužení. O dalším prodloužení mírnějšího hygienického limitu již na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xovolit na nejnutnější dobu, která nesmí přesáhnout tři roky, stejně jako prodloužení tohoto určení. Vždy před uplynutím doby, na kterou byl mírnější hxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, což tento správní úřad ověří.
3.
Poslední prodloužení mírnějšího hygienického limitu, o jehož povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, lze vydat jen v případě mixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxpublika získat povolení od Evropské xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxu nadále dodávanou odběratelům považovat za pitnou. Režim její kontroly upravuje § 4 odst. 6.
K odst. 8 až 10
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxho hygienického limitu a jeho prodloužení se váže povinnost osoby uvedené v § 3 odst. 2 neprodleně a v přiměřeném rozsahu informovat odběratele a další xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx používání pitné vody a jeho podmínkách, případně i postupu k ochraně zdraví. Při vymezení pojmu „odběratel“ odkazuje zákon na zákon o vodovodech a kanaxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, které přísluší hospodaření s touto budovou; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxdaných pro hospodaření příspěvkových organizací, zřízených územními samosprávnými celky, jsou odběratelem tyto osoby. Protože tento zákon je v úprxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxna, která transponovala směrnici Komise (EU) 2015/1787, byla s účinností od 1. 11. 2017 do § 3a odst. 9 doplněna informační povinnost osob uvedených v § 3 xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedcích, která je obdobná zrušené informační povinnosti dosud uvedené v § 4 odst. 3 větě poslední. Oproti dosavadní právní úpravě se ustanovením odst. 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxtné vody a chemických látkách a směsích použitých k její úpravě k dispozici pro odběratele a jiné osoby v obdobném postavení. Nově se stanoví, že tyto infxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxmační shora uvedených osob o tom, zda bylo zpracováno posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f), a ve kterém roce a zda byla v souvislosti s tímto posouzenxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na § 3c, jehož účinnost byla pro osoby uvedené v § 3 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xnformační povinnosti od data 1. 11. 2017 týkat především dodavatelů pitné vody, kteří začnou dodávat pitnou vodu po datu 1. 11. 2017. Osoby, které ke dni xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a v souvislosti s tím k přijetí nápravných opatření k odstranění nepřijatelných rizik dosud nepřistoupily.
6.
V případě, že příslušný orxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxní nebo omezení zásobování vodou některých skupin osob, jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2 povinny zajistit jejich zásobování pitnou vodou.
7.
O vxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavotnictví.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 4 a 5 - podmínky povolení výjimek, § 3b - informování Evropské komise a veřejnosti,
§ 3c - nová úpxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxmační povinnost)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Problematika pitné vody je transpozicí směrnice Exx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xako příslušné orgány jiných členských států, je povinno vždy do 2 měsíců informovat Komisi EU o určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužexxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxsi EU.
Související ustanovení:
§ 3a - podmínky určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxě upraven obsah provozního řádu, který jsou povinny vypracovat osoby uvedené v § 3 odst. 2. Tento nový provozní řád nahrazuje provozní řád, který byl dosxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozní řád odloženo podle čl. IV bodu 1. zák. č. 202/2017 Sb. o šest let, tj. do 1. 11. 2023, kdy nejpozději musí jeho návrh předložit příslušné krajské hxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xx xxxto datu. Oproti dosavadní právní úpravě bude nový provozní řád obsahovat i monitorovací program, posouzení rizik a způsob vedení záznamů o kontrole fuxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xapracovat do provozního řádu i posouzení rizik se nevztahuje na osoby dodávající pitnou vodu z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušnýchx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné objekty z individuálních zdrojů jen sezónně. Poněkud problematické se jeví, že novela ani v rámci přechodného ustanovení čl. IV bodu 1. zák. č. 202/2xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsavadních právních předpisů.
K odst. 7
2.
Tak jako dosud se stanoví povinnost osob uvedených v § 3 odst. 2 provozní řád průběžně přezkoumávat a aktxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxází ke změně provozního řádu, je třeba platný provozní řád předložit příslušné krajské hygienické stanici vždy nejméně jednou za 5 let.
K odst. 8
3.
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxformacím a poskytovat informace vztahující se k působnosti státních orgánů. V případě, že orgán ochrany veřejného zdraví obdrží žádost o poskytnutí txxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protože se nejedná o výjimku z obecné povinnosti poskytovat informace, nýbrž o případ, kdy se na tento druh informací zákon o svobodném přístupu k inforxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxzního řádu a posouzení rizik, § 100 -- společná pravidla pro provozní řády, § 100a -- povinnost dodržovat pravidla kontroly pitné vody ve stanovených přxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdmínky dodávky pitné vody
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
x xxxxx xx x x x
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxováděcí vyhláška stanoví hygienické limity ukazatelů jakosti pitné vody, minimální rozsah a četnost kontroly a požadavky na metody kontroly. Z toho, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Je tedy na povinné osobě, aby potřebný rozsah a četnost kontroly uvedla v provozním řádu. Odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní rozbor může provxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xaboratoře činné v oblasti potravin, protože pitná voda je podle potravinového práva potravinou. Lze tedy požádat o takovou službu i laboratoř, která mx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xx
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, pro které jsou stanoveny požadavky na analytickou metodu. K použití metody jiné, než stanoví citovaná vyhláška, je třeba požádat o povolení Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxé povolení za podmínek zákona.
3.
Kontrola dodržení jakosti pitné vody se provádí v rozsahu kráceného nebo úplného rozboru. Krácený rozbor je určex x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xody. Účelem úplných rozborů je získávat informace potřebné ke zjištění, zda limitní hodnoty všech ukazatelů stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb. nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xitné vody musí být dodrženy u pitné vody, která je dodávána z rozvodné sítě, v místě uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určenýxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxjího použití. Způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody stanoví povinná osoba v provozním řádu; musí však vycházet z pravidel upravených v provádxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx stanoví náležitosti, formu, elektronickou podobu a datové rozhraní. Protokoly v elektronické podobě musí povinná osoba neprodleně předat příslušnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
7.
S účinností od 1. 11. 2017 Sb. je novelizováno ustanovení, které stanoví podmínky, za nichž může příslušná krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xrajská hygienická stanice může přistoupit k rozšíření rozsahu kontrol, odpovídají dosavadní právní úpravě. Nově se v ustanovení pouze uvádí vazba na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxebo na základě výsledků posouzení rizik“, protože alternativou řízení z moci úřední je řízení o žádosti. Ať už ale krajská hygienická stanice přistoupx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pitné vody. Rovněž je nezbytné řádné odůvodnění přijatého rozhodnutí. Na žádost osoby uvedené v § 3 odst. 2 může příslušná krajská hygienická stanice pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xzorků. Náležitosti žádosti upravuje odst. 7. Na schválení žádosti není právní nárok. Při změně nebo stanovení četnosti odběru vzorků vody se podle § 10xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxah nebo četnost kontrol pitné vody, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydaná rozhodnutí zrušit. Pouhá možnost, nikoli povinnost orgánu oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xpravuje pravidla postupu osob uvedených v § 3 odst. 2 a některých odběratelů pro případ nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele, musí povinná osoba příčinu tohoto stavu neprodleně prošetřit a přijmout úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxly prověřit postup povinné osoby, účinnost jí přijatých nápravných opatření a nejsou-li dostatečně účinná, může nařídit jejich změnu, event. přijmoxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
9.
Osoba uvedená v § 3 odst. 2neodpovídá za ovlivnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxdy způsobena vnitřním vodovodem, má osoba uvedená v § 3 odst. 2 pouze povinnost informovat odběratele a osoby v obdobném postavení o této skutečnosti a uxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxhž je pitná voda dodávána veřejnosti (např. školy, zdravotnická zařízení). V tomto případě musí odběratel nebo osoba v obdobném postavení učinit neprxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxh látek a mikroorganismů v pitné vodě, které nejsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb. Pokud je zjištěn jejich výskyt, musí být neprodleně informovánx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx látek nebo mikroorganismů zjistí příslušná krajská hygienická stanice. Pro látky a mikroorganismy, které neohrožují zdraví odběratelů, stanoví hyxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxení její dodávky i jen pro některé skupiny spotřebitelů (např. kojence, těhotné ženy). Dodržení stanovených hygienických limitů musí povinná osoba kxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx souvislosti se dále rovněž uplatní pravidlo upravené ve společných ustanoveních zákona, že při odběru vzorku pitné vody a jeho laboratorním vyšetřenx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdy již další prodloužení nelze povolit (ať pro vyčerpání celkové lhůty, nebo patrně i z důvodu nenaplnění podmínek pro další prodloužení) a voda je naxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákon stanoví, že dodavatel takové vody musí i ukazatele této nepitné vody kontrolovat, a to v rozsahu a četnosti stanovené příslušnou krajskou hygienxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xx
xxx
xxxxxxxxx xxxpinou osob ve smyslu pojmu "veřejné zdraví" je v oblasti pitné a teplé vody odběratel, resp. osoba v obdobném postavení. Příslušná krajská hygienická sxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx některého ukazatele (třeba odlišovat od nepitné vody), přičemž zákaz je účinný do doby odstranění závady. Povinná osoba však musí příslušné krajské hxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxvědčení o akreditaci, autorizaci nebo osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického zákona), že závada byla odstraxxxxx
xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo nápravná opatření přijatá osobou uvedenou v § 3 odst. 2 změnit.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 2 - výčet povinných osob,
§ 3c odst. 5 - obsxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxu a omezení dodávek nejakostní vody a ke stanovení podmínek kontroly nepitné vody, § 84 odst. 1 písm. l) - odejmutí povolení, § 90 - podmínky předání proxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxly pitné vody,
vyhl. č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné voxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxy potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxé technologie
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Úpraxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxromažďování, měření dodávky a obdobných účelech, a dále na chemické látky a směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou. Jde o úpravu zaměřenou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zkratky výrobky přicházející do přímého styku s vodou, která zahrnuje ochranu vody pitné, teplé i surové. Tam, kde má zákon na mysli jen některou z těchtx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x x xxxxx x x xe uvedeno i níže.
2.
Pitná voda je definována v § 3. Pitnou vodu považuje potravinové právo EU i zákon o potravinách za potravinu, která má ovšem specixxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu o pravidlech dodávky teplé vody plyne, že jde o vodu, která má na výtoku u spotřebitele zpravidla teplotu 45 až xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxdu pitnou.
3.
Stanoví se povinnost výrobce, dovozce a distributora zajistit, aby, pokud jde o složení a značení, výrobky, které přicházejí do přímxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxe uvedeného výrobku zajistit dodržení požadavků na jejich povrchovou úpravu. Citovaná vyhláška obecně stanoví, že výrobky přicházející do přímého sxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxich složek do vody v množství, které by mohlo být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo by způsobilo nežádoucí změny ve složení vody, popřípadě ovlivnilo jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxioaktivní látky nad stanovené limity.
4.
Zákon a vyhláška č. 409/2005 Sb. dále upravují požadavky na složení, čistotu a značení chemických látek x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx je definuje zákon v § 2; při vymezení pojmu distributor zákon odkazuje na zákon o technických požadavcích na výrobky, který definuje distributora jako xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxcími se k příslušné výrobkové oblasti, nestanoví jiné definice.
6.
Při posuzování, zda se tato právní úprava na určitý výrobek vztahuje, či nikolxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx znaků pitné, teplé a surové vody. V případě výrobků, které jsou určeny pro tzv. doupravení pitné vody s různým způsobem deklarovanými výsledky, se jednx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vody podle zákona o vodovodech a kanalizacích. V případě výrobků, které nejsou určeny k tomu, aby vyrobily pitnou vodu nebo toho nejsou schopny (pak můžx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle této právní úpravy.
K odst. 2
xx
xxx x xxxxxxx xxxxxu způsobu ověření, že při použití výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody, způsobu hodnoxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xkreditaci nebo u držitele autorizace podle § 83c; v případě stavebních výrobků (viz níže) u osoby autorizované podle zákona o technických požadavcích xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxzce, tedy například jakost výsledné vody v případě vodních filtrů. Tento druh informací, který je poskytován spotřebiteli v návodu k použití, průvodnx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx V této souvislosti lze obecně poznamenat, že poskytované informace musí odpovídat skutečnosti a není možné přisuzovat výrobku vlastnosti, které nemx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x směsi, které by při nesprávném použití mohly způsobit zdravotní poškození osob nebo znehodnotit vodu se stanoví jejich výrobci a dovozci povinnost vžxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxsi potřebné. Distributor pak nese odpovědnost za to, že takový výrobek dodá vždy s uvedenými návody, které musí být buď v českém, nebo slovenském jazycex
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbků. Byť to v tomto ustanovení není uvedeno, obdobně je třeba přistupovat k výrobkům přicházejícím do styku s pitnou vodou, které nejsou stavebním výroxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxící do styku s potravinami.
10.
Právo EU reguluje stavební výrobky, kterými se rozumí výrobky nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízením (EU) č. 305/2011. V národní harmonizované úpravě posuzování bezpečnosti stavebních výrobků patří pod režim zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xožadavky na posuzování ostatních hledisek jejich bezpečnosti stanoví potravinové právo a zejména nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxtná voda je považována za potravinu.
K odst. 5 až 7
12.
Odchylky od prováděcí vyhlášky pokud jde o přípustnost, obsah, popřípadě migrační limit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxsterstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje i o přípustnosti použití chemické látky nebo směsi nestanovené v prováděcí vyhlášce x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pitné nebo teplé vody, má nárok, aby Ministerstvo zdravotnictví povolení vydalo. Krajské hygienické stanici však náleží oprávnění po předchozím proxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xichž bylo povolení vydáno.
K odst. 8 a 9
13.
Obdobné platí pro vodárenské technologie používané k úpravě surové vody na vodu pitnou. Lze používax xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxí obsahovat náležitosti stanovené v odst. 9. Žádost v tomto případě podává osoba uvedená v § 3 odst. 2, tedy ta, která upravuje surovou vodu na vodu pitnoux x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe prokáže, že vodárenská technologie vede k dodržení jakosti pitné vody a nedojde k jejímu negativnímu ovlivnění. Dále se stanoví, že k úpravě surové voxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtanici v uvedené souvislosti náleží oprávnění jí vydané povolení osobě odejmout, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení podmxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
14.
Výrobce teplé vody smí k její úpravě použít jen chemické látky a směsi upravené prováděcí vyhláškou nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví. Pxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxx x xxxxxxtel, mohou k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové, pitné nebo teplé vody a pro obdobné účely použít jen výroxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoužití, nebo byly povoleny Ministerstvem zdravotnictví. Byť to zde není výslovně uvedeno, povinnost měla z věcného hlediska dopadat i na osoby v obdobxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 3 odst. 2 - vymezení osob, které mohou žádat o použití vodárenské technologie neuvedené v prováděcí vyhlášce, § 3 odst. 3 - výrobce teplx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x2 odst. 2 písm. a) - oprávnění krajské hygienické stanice k vydání povolení podle § 5 odst. 9, § 83a - oblasti autorizace, § 84 odst. 1 písm. c) a l) - ochrxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xpravu vody,
nařízení (EU) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,
vyhl. č. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
nařízení (EU) 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHSx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xx xx0/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
§ 5, § 9 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
Vymezují se pojmy, které zákon používá v souvislosti s regulací koupání a ochlazování v přírodních a umělých koupalištích a saunách. Stanoví se v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xovrchových vodách, které jsou transpozicí směrnice ES o řízení jakosti vod ke koupání (2006/7/ES). Z této směrnice vycházejí nejen podmínky provozovxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé komisi, a zajistit možnost koupání na těchto vodách. S tím souvisí povinnost příslušné krajské hygienické stanice převzít provoz koupání na povrchoxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxu podmínek koupání na povrchových vodách souvisí zákon o vodách a některé povinnosti správců povodí.
2.
V hmotněprávní části zákona (§ 6a až 6f) jsox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xízení koupání na povrchových vodách a povinnosti a oprávnění příslušných krajských hygienických stanic v případě dalších povrchových vod ke koupáníx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx které nemají provozovatele a nejsou jen místního významu. Z procesního hlediska s uvedenou úpravou souvisí § 94a.
3.
Zákon rozděluje v § 6 koupalixxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxání je legislativní zkratkou zahrnující stavby a nádrže s vymezeným způsobem zajištění stanovené jakosti koupací vody (cestou řízeného přítoku pitnx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x povrchová voda zákon odkazuje na zákon o vodách. V něm je pojem "podzemní voda" definován jako voda přirozeně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxh. Za povrchovou vodu považuje zákon o vodách vodu přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, přičemž tato voda uvedený charakter neztrácí, protékáxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxzény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště. Prováděcí vyhláška plaveckým bazénem rozumí bazén s teplotou vody ke koupání 28 xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xx x let; brouzdalištěm nádrž s největší hloubkou vody ke koupání 40 cm. Sauny definovány nejsou, tedy ustanovení je třeba aplikovat v běžně používaném výzxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxm. Na základě § 18 odst. 3 však část úpravy obsažená v § 6a, 6b odst. 2 a § 6c odst. 1 písm. a) až d) dopadá i na bazény a sauny provozované jako součást léčebnx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxvností, § 6g - seznam koupacích vod, § 18 odst. 3 - bazény a sauny provozované jako součást léčebně rehabilitační péče nebo lázeňské léčebně rehabilitxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxvovat tak, aby byly dodrženy hygienické limity ukazatelů jakosti vody ke koupání, v přírodních koupalištích vodu upravovat nelze nebo jen výjimečně. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxí údržby a kontroly; provozovatel přírodního koupaliště však jakost vody jen monitoruje a je povinen informovat veřejnost o případném znečištění vodxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxelů, sledování výskytu sinic a provádění vizuální kontroly upravuje vyhláška č. 238/2011 Sb.
2.
Obecně je pro koupání v koupalištích a saunách zavxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx pak stanoví povinnosti provozovatele ochránit koupající se osoby před zdravotními riziky plynoucími ze znečištěné vody. Výjimku tvoří odpovědnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx osoba, která poskytuje službu saunování nebo koupání.
4.
Znečištění vody se posuzuje podle hygienických limitů ukazatelů jakosti vody, které se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxického požadavku. Nejvyšší mezní hodnotou je hodnota, při jejímž překročení je ohroženo zdraví koupajících osob. S tím pak souvisí postup provozovatxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxenického limitu mikrobiologického ukazatele jakosti této vody, překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic v této vodě nebo výskyt odpadx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxčení hygienického limitu fyzikálního ukazatele vody ke koupání nebo sprchování v nádrži ke koupání na bázi pitné nebo chemicky neupravované podzemní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xebo vody k ochlazování a sprchování v sauně se považuje překročení hygienického limitu mikrobiologického, fyzikálního nebo chemického ukazatele jaxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxích ploch
(Postup při znečištění vody)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Z východiskxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxtích vodu takto upravovat nelze nebo jen výjimečně, vychází i stanovení povinností osob v případě znečištění vody. Provozovatel přírodního koupališxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxupaliště nebo sauny je v případě znečištění vody povinen postupovat podle toho, zda byl překročen hygienický ukazatel s mezní nebo nejvyšší mezní hodnxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxyšší mezní hodnotou, musí provoz nebo část provozu, která je pro tento případ oddělitelná, zastavit, a to do doby odstranění závady. O zastavení provozx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxinnosti provozovatele přírodního koupaliště pro případ, kdy důvodem znečištění je překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxalištích. Rozmnožením sinic se rozumí nahromadění sinic ve formě květu, koberce nebo pěny. Dojde-li k překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožexx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxti vody ke koupání v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou.
4.
Dále tato novela zavedla povinnost provozovatele koupaliště a sauny v případě znexxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxí obsahovat stanovené náležitosti; z nich správní řád upravuje rozsah informací o provozovateli.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxuvislosti náleží oprávnění nařídit větší četnost kontroly vody v sauně, ve stavbě ke koupání nebo v umělém koupališti, jestliže jakost vody nedává zárxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxslušné krajské hygienické stanice, a dobu provádění takových kontrol. Dále krajské hygienické stanici náleží oprávnění nařídit osobě provozující pxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxazování nebo sprchování nebo změnit opatření přijatá k tomuto účelu provozovatelem. Podle vyhodnocení rizika, které hrozí koupajícím se či saunujícxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxbě ke koupání, v umělém koupališti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny obyvatel (např. malé děti, osoby zdravotně oslabené), nebo zakázat používáxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxpání nebo saunování, musí však krajské hygienické stanici neprodleně laboratorním rozborem provedeným odborně způsobilou osobou (držitelem osvědxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxvení:
§ 84 odst. 1 písm. f), g) a i) - ochranná opatření, § 84 odst. 2 - prokázání odstranění závady odborně způsobilou osobou, 100c - místní příslušnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x4.4.2019.
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke koupání, sprchování a ochlazování, tj. odběr vzorků vody a jejich laboratorní kontrolu, u odborně způsobilé osoby. Tuto povinnost provozovatel nexx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle zákona o technických požadavcích na výrobky, držitel osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona nebo držitel osvědčení o správné činnosti laboxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxu příslušné krajské hygienické stanici a uchovávat po dobu 5 let ode dne jeho vyhotovení. Metody, pravidla, četnost, termíny a rozsah laboratorní kontxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xa dobu koupací sezóny stanoví monitorovací kalendář sestavený každoročně příslušnou krajskou hygienickou stanicí podle § 82a. Místa odběru vzorků vxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xypracovat a předložit ke schválení příslušnou krajskou hygienickou stanicí před zahájením provozu koupaliště nebo sauny. S provozním řádem musí proxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxtního zdravotního dozoru. Měl by tedy být změněn vždy, když dojde ke změnám podmínek provozu v něm uvedených. Změnu je provozovatel povinen předložit kx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví koupajících se nebo saunujících se osob.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 3 - podmínky dodxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtanice pro předání protokolu, § 83c - vydání osvědčení o autorizaci, § 90 - podmínky předání protokolu, § 100 - společné ustanovení k provozním řádům x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxu v pískovištích venkovních hracích ploch,
vyhl. č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokoxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
(Povinnosti některých dalších osob)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a zařízení používaná k provozování takových živností jsou na pozemcích využívaných ke koupání osob v souvislosti s povrchovými vodami a provozovatelx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxům). Uvedení provozovatelé mají povinnosti monitorovat jakost vody ke koupání zajištěním laboratorní kontroly dodržení hygienického limitu mikroxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxickými řasami nebo odpady z hlediska rizik pro koupající se osoby. Tuto laboratorní kontrolu může provést jen odborně způsobilá osoba, tj. osoba, kterx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxžitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře podle vodního zákona (srov. komentář k § 4). Přitom místa odběru vzorků vody, četnost odběrů vzorků vxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxa. Výsledky kontroly, tj. protokol v elektronické podobě, musí provozovatelé živnosti předat do 3 pracovních dnů ode dne odběru vzorku příslušné krajxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť povinnost o znečištění vody po celou dobu trvání tohoto stavu informovat veřejnost za podmínek § 6b zákona. Pro případ, kdy důvodem znečištění vody kx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a organoleptické vyšetření jakosti vody v rozsahu prováděcí vyhlášky.
2.
Příslušné krajské hygienické stanici v této souvislosti náleží oprávnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xovinnosti kontroly, § 6b odst. 1 - povinnosti pro případ znečištění vody ke koupání, § 6c odst. 1 písm. a) až d) - podmínky kontroly vody ke koupání, § 82a x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nápxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx19.
1.
Metody kontroly vody ke koupání, sprchování a ochlazování stanoví prováděcí vyhláška. Zákon však, stejně jako u pitných vod, umožňujex xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xředmětu žádosti. O žádosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. V případě, že žadatel prokáže, že výsledky odchylné metody budou rovnocenné výslexxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod, má žadatel na povolení jiné metody právní nárok.
2.
O povolení takové metody je Ministersxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxem zdravotnictví odejmout osobě vydané povolení, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo nedodržení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xdnětí povolení
Související předpisy:
vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity pískx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxny)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Jde o národní úpravu dalších podmínek provozování umělých koxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxistí ve vodě ke koupání, sprchování nebo ochlazování výskyt látky neuvedené v prováděcí vyhlášce, která může ovlivnit zdraví koupajících se osob. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xatří mezi ně i návrh hygienického limitu pro takovou látku a způsob, rozsah a četnost kontroly dodržení limitu. Obecné náležitosti žádosti stanoví sprxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxená vyhláškou v navržené koncentraci nebo množství neohrožuje zdraví koupajících se osob, má žadatel právní nárok na vydání povolení. Na základě vydaxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxětí nebo změny vydaného povolení z moci úřední, a to pro případ, kdy na základě nových poznatků a informací příslušná krajská hygienická stanice zjistíx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxcí vyhlášce neupravené látky ve vodě ke koupání, sprchování nebo ochlazování, § 84 odst. 1 písm. l) - odnětí povolení
Související předpisy:
vyhxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(Seznam koupacích vod)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxnce března seznam koupacích míst na povrchových vodách, u nichž lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob a nebyl pro ně vydán příslušnou kraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených oblastí živností a další povrchové vody ke koupání bez provozovatele. Vymezení pojmu "velký počet osob" je rovněž transpozicí směrnice Exx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxstou úředních desek orgánů ochrany veřejného zdraví a cestou dálkového přístupu předložen veřejnosti k připomínkám. Po zapracování připomínek je uvxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xíst došlo oproti předchozímu roku ke změnám, musí být změny odůvodněny. Do konce každého kalendářního roku pak musí být Evropská komise informována o vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxle o podstatných opatřeních zainteresovaných správních úřadů přijatých k řízení jakosti vody ke koupání podle tohoto a vodního zákona. Vodní zákon v sxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xěchto koupacích vod.
2.
V seznamu se dále uvádějí i přírodní koupaliště na povrchových vodách místního významu, na nichž je koupání poskytováno prxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x seznamu se uvádí i koupací sezóna. Koupací sezónou jednotlivých koupališť se rozumí období od konce května do začátku září nebo období, v němž lze očekáxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x povolení jiné metody kontroly jakosti vody ke koupání, § 82a - podmínky vydání zákazu koupání nebo trvalého varování před koupáním na povrchových vodxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí, jejichž předmětem je péče o děti
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
x x x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, a školská zařízení s výjimkami níže uvedenýxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxadující okamžitou pomoc. Pro tyto školy, školská a další zařízení zákon zavedl legislativní zkratku zařízení pro výchovu a vzdělávání. Pokud jde o škoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvování. Požadavky na zařízení školního stravování zákon stanoví v části týkající se činností epidemiologicky závažných a stravovacích služeb a dále xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovou náplní je péče o děti do 3 let věku a výchova, výuka a mimoškolní vzdělávání dětí ve věku nad 3 roky, které nejsou zařazeny do rejstříku škol a školskýcx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxho prováděcí nařízení vlády a přešla k obsahové náplni živnosti, protože se v praxi ukázalo, že při výčtu jednotlivých živností stačí ke ztrátě závaznoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
3.
Shora uvedené osoby mají povinnost dodržovat hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xedy nikoli osobám nezahrnutým do této legislativní zkratky, dále zákon ukládá povinnost vypracovat provozní řád a v něm uvést režim dnem, podmínky pohxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí příslušnou krajskou hygienickou stanicí. K jeho dodržování a změnám se však vztahuje část § 100, která ukládá osobě, která má povinnost vypracovat prxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxn ve věcech, které upravuje, jakož i povinnost zajistit a kontrolovat dodržování provozního řádu. Dodržování provozního řádu je předmětem státního zxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcké stanici pak náleží oprávnění nařídit změnu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví žáků a mladistvých.
5.
Rovněx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxho, kteří vykazují známky akutního onemocnění od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Pojem "zletilá fyzická oxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxctý rok svého věku.
Související ustanovení:
§ 2 oxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvýchx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
xx
xxxxxvuje se povinnost provozovateli potravinářského podniku nabízet k prodeji a prodávat jen takové potraviny včetně pokrmů, které odpovídají výživovýx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xES) č. 178/2002 považuje podnik, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin; patří sem prodejní stxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxzuje ve škole nebo školském zařízení, které jsou zapsány do školského rejstříku a splňují tak podmínku výkonu činnosti školy nebo školského zařízení pxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxající v poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů či při činnosti spočívající v poskytování školských služeb. To znamená, že tento pojem nexxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxch služeb odehrává v budově školy, na akci pořádané školou, školním výletě, škole v přírodě apod. (srov. komentář k § 32 odst. 1 školského zákona). Ze shoxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtříku a jsou provozovány podle jiných právních předpisů, například živnostenského zákona.
2.
Povinnost souvisí s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, které lze nabízet x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu, která je prováděcím předpisem ke školskému zákonu. Potraviny, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx
xx
x prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům,
b)
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxorovny, ředitelny, čekárny určené pro rodiče),
c)
v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo
d)
v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxci školou povinní, tak starší žáci, na které se vyhláška nevztahuje, není vyloučen prodej potravin nevyhovujících vyhlášce, ovšem pouze za předpoklaxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, se nevztahuje na školní stravovxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xoskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení. Podle § 122 odst. 4 školského zákona hmotné zabezpečení zahrnuje školní stravování po dobu pobytx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svačina a druhá večeře. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.
Související ustanovení:
§ 24 odst. 1 písm. d) - povinnost provozovatele potravinářského podniku ve vztahu k dodržoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxí (školský zákon),
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnoxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Z literatury:
Katzová, Pavla. Školský zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009. ISBN 978-80xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxkon rozlišuje zotavovací akce a jiné podobné akce upravené v § 12.
2.
Zotavovací akcí se rozumí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na doxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxínka počtu dětí stanoveného věku, tj. nejméně 30 (horní hranice počtu dětí se nestanoví) a doby pobytu 5 dnů, jakož i specifický cíl organizovaného pobyxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x1a.
4.
V souvislosti s úpravou zotavovacích akcí zákon používá pojem "pořádající osoba". Pořádající osobou se rozumí jakákoli fyzická nebo právnxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxlem povinností podle tohoto zákona.
5.
Pořádající osoba je povinna splnit hygienické požadavky upravené prováděcí vyhláškou na umístění, prostxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxtraňování odpadků a splaškových vod.
6.
Jeden měsíc před zahájením zotavovací akce je pořádající osoba povinna ohlásit příslušné krajské hygienxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxy) musí být doloženy protokolem o kráceném rozboru jakosti pitné vody, který není starší než 3 měsíce. Místně příslušnou je krajská hygienická stanicex x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxcí akce.
7.
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami činnými při stravování (§ 10), s případným podílem dětí na přípravě stravy za podmínek vyhlášky č. 106/2001 Sb. Pro stravování v obou typech stxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxající osoba na zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky v ní upravené. Takto se zakazuje podávat či používxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx že potraviny, pro jejichž skladování nemá pořadatel zotavovací akce zajištěny podmínky stanovené výrobcem potraviny nebo zákonem o potravinách a jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxnzumaci.
8.
Příslušné krajské hygienické stanici náleží stanovit podmínky konání zotavovací akce a v případě ohrožení zdraví dětí zotavovací akxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx rekreační tábor, § 12 - jiné podobné akce pro děti, § 84 odst. 1 písm. k) - nápravná opatření, § 100c - místní příslušnost krajské hygienické stanice
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxgienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akcx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xysílá. Škola v přírodě je podle školských předpisů typem školského výchovného a ubytovacího zařízení, které zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxidla stanovená zákonem pro účast dětí na škole v přírodě a zotavovací akce vycházejí ze zásady kolektivní imunity objasněné v části týkající se pravidexxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijmout jen dítě, které je k účasti zdravotně způsobilé, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad vystavený očkujícím lékařem, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxobilosti včetně údaje o pravidelném očkování vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost s účixxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xřeba požádat o posudek nový. Vzor posudku stanoví vyhláška č. 106/2001 Sb. Prohlášení o bezinfekčnosti vystaví dítěti zákonný zástupce nebo osoba, kxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací akci nepřišlo do styku s osobou nemocnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xástupcem dítěte stanoví občanský zákoník (srov. komentář k § 46 odst. 4).
3.
Posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb i potvrzexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xmí vysílající škola nebo pořádající osoba nakládat s těmito dokumenty stanoví zákon, když uvádí, že posudek a prohlášení převezme zdravotník, který z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxa pak eviduje prohlášení a výpisy z posudků po dobu 6 měsíců od skončení akce.
4.
I na školu v přírodě zákon vztahuje povinnost pořádající osoby jeden xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčastníků školy v přírodě; v případě zabezpečení pitné vody jinou osobou než je uvedena v § 3 odst. 2 (osoby povinné zajistit dodávku jen pitné vody) musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxleží stanovit podmínky konání školy v přírodě a v případě ohrožení zdraví dětí školu v přírodě zakázat.
Související ustanoxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanice
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxavků na zdravotní způsobilost dětí účastnících se školy v přírodě nebo zotavovací akce upravuje zákon dále požadavky na zdravotní způsobilost osob čixxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2.
Zdravotní způsobilost osob činných jako dozor nebo zdravotník se dokládá lékařským posudkem registxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu 2 let od data vystavení, pokud nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti osoby. Posudek se nevyžaduje, jde-li o pedagogického nebo zdravotnického xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, txxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb.
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zubního lékaře nebo farmaceuta a dále osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. (všeobecná sestra, porodní asistentkxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxo zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý terapeut, fyzioterapeut, radiologický fyzik atd.).
5.
Pro výpis z posudku a jeho evidenci platí shora uvedené k posudkům dětí účastnících se akcxx
xx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxtní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Pokud by byla tato osoba zaměstnancem pořádající osoby nebo vysílající školy, zdravotní průkax xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xnalostí nutných k ochraně veřejného zdraví upravuje vyhláška č. 490/2000 Sb. Tyto znalosti může při výkonu dozoru prověřit kontrolující zaměstnanex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxoušky před komisí zřízenou příslušnou krajskou hygienickou stanicí.
Související ustanovení:
§ 11 odst. 1 písm. a) - zdravotník, § 19 - výčet čixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
1.
Škola vysílající děti na školu v přírodě a pořádající osoba mají totožné povinnosti. Především jsou povinny zajistit zdravotníka a jeho prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxstentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent nebo student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího rxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxjistit péči nejen o zdraví dětí, ale i osob činných na uvedených akcích. U osob činných při stravování kontroluje dodržování zásad osobní hygieny. Tyto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných prostředků podle charakteru činnosti, vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů), zajištění péčx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xovněž náleží kontrola dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem a vyhláškou č. 106/2001 Sb. na příslušnou akci; dále účast při kontrolx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxximu dne. Zdravotník musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání příslušné akce.
2.
Škola vysílající děti na školu v přírodě a pořádajícx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxnny zajistit vybavení lékárničky podle druhu akce, přičemž nejmenší obsah lékárničky upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb. Škola vysílající děti na škoxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxů dětí a fyzických osob činných při příslušné akci; tuto dokumentaci pak jsou povinny uchovávat po dobu 6 měsíců od skončení příslušné akce. Po skončení xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxtě v péči o zdravotních potížích dítěte v průběhu příslušné akce a kontaktu s infekcí.
3.
Pouze pořádající osoba má povinnost zajistit instruktáž oxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdraví včetně základů první pomoci. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
vyhl. čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Pojem "výchovně rekreační tábor" upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Podle tohoto zákona sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xe výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Na pořádxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxvní zkratkou zavedenou v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a zahrnuje obce, kraje, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxavovací akce
Související předpisy:
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích nx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvovacím akcím, neuvádí se však u nich, jako u zotavovacích akcí, jejich účel; podmínky jsou uvedeny alternativně. O jinou podobnou akci pro děti tedy půxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxx x x xxxx xxxx x xxyž to zde zákon výslovně neuvádí, vzhledem k tomu, že úpravu jiných podobných akcí vztahuje k zotavovacím akcím podle § 8 odst. 1, mělo by se jednat rovněž x xxxx xx xxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pojmy zákon nevymezuje; posouzení, zda se jedná o tyto vztahy, je ponecháno správní úvaze příslušné krajské hygienické stanice.
2.
Povinnou osobxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xa jiné podobné akce stanoví zákon mírnější požadavky. Ukládá pouze zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, který by měl přiměřeně odpovídat zákxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xmyslu § 3 a musí jí být dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xdravotník nebo při stravování, stanoví zákon, že musí být zdravotně způsobilé a splňovat požadavky jako v případě zotavovacích akcí. Tedy má-li akce zxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxkon nevyžaduje předložení posudku o zdravotní způsobilosti. Osoby činné jako dozor musí předložit posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, které může kontrolující zaměstnanec při výkonu státního zdravotního dozoru přezkoušetx
Související ustanovení:
§ 3 - pitná voda, § 8 odst. 1 - zotavovací akce, § 10 odst. 1 a 3 - zdravotní způsobilost osob činnýxx xxx xxxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh na zotavovací akce pro děti,
vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné voxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Úprava se vztahuje pouze na taxativně vymezené stavby. Slovní spojení zařízení pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxmž označení "vysoká škola", popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy; označení "univerzita", popřípadě z něho odxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxní mimo legislativní zkratku zařízení pro výchovu a vzdělávání lze soudit, že by šlo i o školy v přírodě, pokud by byly pořádány i školami neuvedenými ve šxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xrostory určené pro poskytování zdravotních služeb, jak zdravotnické zařízení definuje i zákon o zdravotních službách. Zařízení sociálních služeb jxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xhráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xntervenční centra a zařízení následné péče. Stavbou ubytovacího zařízení se podle stavebních předpisů rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování). Stavby pro obchod jsou vymezeny stavebními předpisy s ohledem na prodejní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sálxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xiž definuje pouze pojem "stavba se shromažďovacím prostorem", kterou se rozumí stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v něxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxtová místnost". Podle stavebních předpisů je pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. Ve vztahu ke stavebním předpisům a povinnostem vlastnxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxtích, které jsou součástí venkovní hrací plochy. Povinnou osobou, která má zajistit, aby písek nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxskovištěm, režim údržby a způsob jako bude dodržení hygienických limitů zajištěno. Byť se nevyžaduje, aby provozní řád byl schválen příslušnou krajsxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxtit a kontrolovat jeho dodržování; dále je povinen provést změnu provozního řádu. Dodržování provozního řádu je předmětem státního zdravotního dozoxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xygienických požadavků stanovených zákonem, je příslušná krajská hygienická stanice oprávněna nařídit úpravu provozního řádu. Dále je v případě zjixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxě je však povinen předložit příslušné krajské hygienické stanici laboratorní vyšetření písku, provedené osobou, která je držitelem osvědčení o akrexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x - zařízení pro výchovu a vzdělávání, § 84 odst. 1 písm. h) a j) - nápravná opatření, § 90 - cena za vzorky, § 100 - provozní řád
Související předpisxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních,
zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcícx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxcných požadavcích na využívání území,
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(Výjimky z hygienických požadavků)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
V § x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxlid a nakládání s prádlem; podrobnosti upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb. Subjekt, který odpovídá za splnění těchto povinností, je uveden též v § 7. Zákxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xsoby. Jediným účastníkem tohoto řízení je žadatel. Na udělení výjimky není právní nárok. Příslušná krajská hygienická stanice v řízení musí zvážit, zxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx i ostatních zde pracujících osob. Zákon neuvádí, kdo může o povolení výjimky žádat, je však zřejmé, že by touto osobou měl být především ten, kdo nese zákxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí osobě odejmout, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
Související ustanoveníx
x x x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
zák. č. 247xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxckých zařízení a některých zařízení sociálních služeb
(Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxavotní péčí a stanovit je pro tento případ v provozním řádu.
K odst. 1
2.
Pro vyjmenované subjekty je na tomto místě zavedena legislativní zkratka oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxe zákona o zdravotních službách. Poskytovateli sociálních služeb jsou fyzické a právnické osoby a další subjekty, které splní podmínky stanovené zákxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx děje za účelem sladění se zákonem o zdravotních službách a i v důsledku přijetí Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevexxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx o nemoc nebo patologický stav vzniklé v souvislosti s pobytem nebo výkony ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, která poskytují xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxobu poskytování zdravotních služeb a na konkrétním dispozičním uspořádání a vybavení zdravotnického zařízení. Až na výjimky stanovené v § 11 odst. 5 zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxní zdravotních služeb. Provozní řád tedy vždy musí vybavení zdravotnického zařízení odpovídat, aby mohl být při poskytování zdravotních služeb skutxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxžadavků vyhlášky č. 306/2012 Sb.
K odst. 2
5.
Provozní řád by měl obsahovat zejména tyto náležitosti:
-
označení poskytovatele zdravotních slxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxravotné péče,
-
personální obsazení zdravotnického zařízení,
-
vybavení zdravotnického zařízení (zejména prostorové členění, základní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx provádění sterilizace a desinfekce (režim, frekvence, kontrola),
-
oddělení pracovních ploch dle jejich využití,
-
způsob manipulace s práxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxu poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž součástí je dětský domov pro děti do 3 let věku povinni v provozním řádu dále blíže rozvést:
-
režim dne zxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
x
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxgienické stanici, jejíž příslušnost se řídí místem činnosti, tedy adresou, na které se nachází zdravotnické zařízení, pro něž má být provozní řád schvxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxby a tato změna se dotýká obsahu stávajícího schváleného provozního řádu. O schválení provozního řádu nebo jeho změny se rozhoduje ve správním řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx To v tomto případě plyne i z té skutečnosti, že schválený provozní řád je jednou z náležitostí žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
K odst. 3
9.
Prevalenční studie je studie, ve které jsou informace o expozici potenciálnímu rizikovému faktoru a o výskytu studované nemoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx udává poměr počtu všech existujících onemocnění z vymezené populace v určitém časovém okamžiku (datum, určitý den hospitalizace, začátek potíží apoxxxx
xxx
xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxckým stanicím jako orgánům ochrany veřejného zdraví prvního stupně provádět u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní, následnou nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxtovatelů uvedených zdravotních služeb, zavádí se povinnost těchto poskytovatelů poskytnout pro provádění prevalenčních studií součinnost.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x provádět prevalenční studie, § 84 odst. 1 písm. j) - oprávnění nařídit úpravy provozního řádu, § 100 - zahájení činnosti
Související předpisy:
x xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Povinnosti při výskytu infekce spojené se zdravotní péčí)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxly za účelem zabránění jejího dalšího šíření a opakování takové situace:
-
příčiny vzniku infekce,
-
zdroje infekce,
-
způsob přenosu infexxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxé, že se ani přes veškeré úsilí nepodaří některou z těchto okolností zjistit. Vždy však musí být osoba poskytující péči schopna doložit, že takové úsilí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxvinnost evidovat každou infekci spojenou se zdravotní péčí. Zůstává zachována povinnost hlásit po zjištění krajské hygienické stanici příslušné poxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na zdraví nebo úmrtí pacienta.
4.
Hlášení se podává neprodleně, a to telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou a následně se potvrzuje na tixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxých odděleních, která obsahuje identifikaci osoby s touto nákazou včetně dalších zjištění o diagnóze a průběhu nákaz.
5.
Těžkým poškozením zdravx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxní lůžkové péče intenzivní,
-
zahájení intenzivní volumoterapie, antibiotické terapie nebo oběhové podpory.
6.
Hromadným výskytem infxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxbytu ve zdravotnickém zařízení souvisí, a jsou vyvolány stejným infekčním agens nebo se vyskytují podobné klinické symptomy.
7.
Nákaza vedla k úmxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxora oběhových funkcí.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxi a provádět prevalenční studie
Související předpisy:
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
(Hygienické požadavky na proxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxb do zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb poskytujícího pobytové služby (týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postixxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxho stupně desinfekce upravené prováděcím právním předpisem stanovují § 7-10 vyhlášky č. 306/2012 Sb.
K odst. 2 až 4
2.
V těchto ustanoveních jsou dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x06/2012 Sb.
K odst. 5
3.
Ze zákona se o provedené sterilizaci a jejím výsledku vede evidence, jejíž podrobnosti stanovuje část IV. VIII. Dokumentaxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxklu.
4.
V případě používání jiného způsobu sterilizace je možné jej provádět jen na základě povolení krajské hygienické stanice příslušné podle uxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxví.
Související ustanovení:
§ 78 odst. 2 - orgány ochrany veřejného zdraví, § 84 odst. 1 písm. l) - oprávnění odejmout povolení jiného způsobu stxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxavotnické prádlo)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Toto ustanovení upravuje několik věxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxízeních a ve vyjmenovaných zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové služby a konečně požadavky pro provoz bazénu nebo sauny jako součástx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxm ze zdravotnických zařízení a/nebo vyjmenovaných zařízení sociálních služeb. Je potřeba rozlišovat samotné požadavky na manipulaci s prádlem v těcxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxdelnu provozuje, což může, ale nemusí, být poskytovatel zdravotních služeb nebo provozovatel vyjmenovaných zařízení sociálních služeb, z jehož činxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xacházet s ním způsobem upraveným v § 9 ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb. Vybavení prádelny, ve které se pere zdravotnické prádlo, musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx). Krajské hygienické stanici náleží oprávnění rozhodnutím stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem, je-li to nezbytné k zamezení vzniku a šířenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx má jakost vody pitné, pokud druh poskytované péče nevyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. Používat vodu jiné jakosti lze pouze na základě pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxti uvede mikrobiologické, biologické, fyzikální, organoleptické a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxbo pokud je ohroženo veřejné zdraví. Povolení se nevyžaduje pro teplou vodu podle § 3 odst. 3 zákona.
K odst. 3
5.
Pokud bazén nebo sauna provozovanx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxí péče nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče a současně ji tato osoba poskytuje, použijí se obdobně pro provoz bazénu nebo sauny vybraná ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxické limity mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti stanovené vyhláškou č. 238/2011 Sb.
6.
Krajské hygienické stanici nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu a dobu provádění takových kontrol.
7.
Dále krajské hygienické stanici náleží oprávnění zakázat používání vody v bazénu do doby odstranění znečixxxxx xxxxx x xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v poskytování služby, musí však krajské hygienické stanici neprodleně laboratorním rozborem provedeným odborně způsobilou osobou uvedenou v § 84 odxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xoužívání vody v bazénu, § 84 odst. 1 písm. l) - oprávnění odejmout povolení k užití vody jiné jakosti, § 84 odst. 1 písm. o) - oprávnění stanovit odchylný xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Díl 4
Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných a ubytovací slxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Zákon taxativně vymezuje činnosti, které jsou považovány za činnosti epidemiologicky závažné. Pxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxony a přímo použitelné předpisy EU. Zde uvedené povinnosti představují specifické požadavky stanovené zejména v souvislosti s předcházením vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto specifické požadavky se týkají fyzických osob, které přicházejí podle oboru činnosti do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčinxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx osob, které do přímého styku s uvedenými předměty nebo tělem spotřebitele nepřicházejí). Tyto fyzické osoby musejí mít v okamžiku zahájení výkonu praxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxékařských služeb. Podnikateli, který sám pracuje v takových činnostech a jeho rodinnému příslušníkovi zdravotní průkaz vydá registrující poskytovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxsti, s výjimkou případů nosičství břišního tyfu a paratyfu A, B a C podle § 53. Zákon v souvislosti s vydáním zdravotního průkazu zdůrazňuje, že nenahrazxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxech epidemiologicky závažných vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz.
4.
Padělání nebo úmyslné neoprávněné změnění zdravotního průkazu je přestupkem na úseku činností epidemiologicky závažných podle tohoto zákonax
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přezkoušet kontrolující zaměstnance krajské hygienické stanice. Pokud osoba znalosti nemá, nemůže činnost epidemiologicky závažnou vykonávat, a xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxá vyhláška.
Související ustanovení:
§ 23 - stravovací služby, § 53 - zákaz držení zdravotního průkazu, § 82 odst. 2 písm. h) - oprávnění zřídit kxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkých osob,
§ 100c - místní příslušnost pro případ složení zkoušky
Související předpisy:
zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výroxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxx/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zák. č. 500/2004 Sbxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Fyzická osoba, která vykonává činnost epidemiologicky závažnou, je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxěním, je-li podezřelá z nákazy, nebo pokud byla v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x jejímu dalšímu šíření. Lékařem, který provede lékařskou prohlídku a vyšetření je v případě zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb; v oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aby mohl zvážit okolnosti související se vznikem a šířením případné nákazy.
2.
V uvedené souvislosti, existuje-li důvodná pochybnost o zdravotnxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxké prohlídce a potřebnému vyšetření. Stejné oprávnění má příslušná krajská hygienická stanice z protiepidemických důvodů, tj. např. v souvislosti sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxxí ho předložit kontrolujícímu zaměstnanci krajské hygienické stanice. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, které tato osoba musí mít, upravujx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které se týkají. Zásady osobní hygieny se váží k takovým povinnostem, jako je např. pečování o tělesnou čistotu, nošení čistých osobních ochranných pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, nenošení ozdobných předmětů na rukou při této činnosti. Zásady provozní hygieny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxštění pracovních ploch a inventáře v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby dezinfikovat, a jejich udržování v takovém technickém xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osobních věcí, občanského oděvu a obuvi zaměstnanců pouze v šatně nebo ve vyhrazeném prostoru.
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxt epidemiologicky závažnou povinna dodržovat, jinak se vystavuje nebezpečí postihu za přestupek na úseku činností epidemiologicky závažných.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxí lékařské prohlídky a vyšetření
§ 92f odst. 5 - přestupky fyzických osob na úseku činností epidemiologicky závažných
Související předpisy:
zxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti zx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxna
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Ustanovení upravuje povinnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxcí fyzické osoby sama účastní výkonu pracovní činnosti. Pokud jde o její zaměstnance či spolupracující rodinné příslušníky, je povinna zajistit uplaxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxi epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví (např. v případě nesprávného postupu při provozu solária) nebo infekčním či jiným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxažných lze používat jen pitnou vodu. Z tohoto pravidla stanoví zákon dvě odchylky; jinou než pitnou vodu lze použít, pokud tak stanoví zvláštní právní pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxi vyžaduje nebo umožňuje užití vody jiné jakosti. Pro užití vody jiné jakosti je třeba povolení příslušné krajské hygienické stanice. Pokud použití voxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k užití vody jiné jakosti by se tak mělo vztahovat k ostatním situacím. Povolení však není třeba pro použití teplé vody, jejíž dodávání je regulováno § 3 oxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxnovené náležitosti, upravuje správní řád. Krajské hygienické stanici však náleží oprávnění osobě vydané povolení odejmout, a to z důvodu ohrožení vexxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxk" a podmínky jeho uvedení a dodání na trh upravuje přímo použitelný předpis EU. Za dodání na trh se považuje dodání k distribuci, spotřebě nebo použití nx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdají požadavkům upraveným právem EU.
K odst. 3 a 4
4.
Jen pro některé živnosti, taxativně stanovené zákonem, platí další povinnosti, a to vybavit pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxna o ochraně zdraví před nepříznivými účinky neionizujícího záření.
5.
Pokud jde o vybavení lékárničky první pomoci, právní úprava nereguluje jexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxpracovat provozní řád v rozsahu uloženém zákonem, tomuto přístupu dal zákon přednost před vymezením podmínek provozování jednotlivých živností. Taxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxzovateli, aby v mezích zákona podmínky sám vymezil. Provozní řád je třeba předložit ke schválení příslušné krajské hygienické stanici. V případě, že jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xj. než rozhodnutí o schválení provozního řádu nabyde právní moci. Pokud dojde ke změně provozu ve skutečnostech uvedených v provozním řádu, musí být prxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxovatel seznámit své zaměstnance a osoby, které pracují na jeho pracovištích, kontrolovat a zajistit jeho dodržování. Schválený provozní řád musí být xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxhraně zdraví spotřebitele, náleží příslušné krajské hygienické stanici oprávnění nařídit změnu provozního řádu.
Související ustanovení:
§ 2 xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh, § 35 odst. 4 - podmínky provozování solárií, § 84 odst. 1 písm. j) - nápravná xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
Ubytovací služby
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právnx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xbytování a dále osob provozujících živnost ubytovací služby. Nařízení vlády o obsahových náplních živností připouští, aby v rámci živnosti hostinskx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Zákon ale stanoví, že na poskytování ubytování v bytových domech, v rodixxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xbytování podle tohoto zákona se ukládá povinnost vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení příslušné krajské hygienické stanici. Obsah proxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxsledních šesti po sobě jdoucích měsících, postačí v něm uvést podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacháxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx šesti měsících po sobě jdoucích, musí být v provozním řádu vedle shora uvedených náležitostí uvedeny i další zákonem stanovené údaje, které by měly dokxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxní ubytování nelze zahájit dříve, než je provozní řád schválen. Dodržování provozního řádu je předmětem státního zdravotního dozoru. Pokud dojde ke zxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxjí na jeho pracovištích, kontrolovat a zajistit jeho dodržování.
4.
V případě, že příslušná krajská hygienická stanice zjistí, že podmínky uvedexx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xdst. 1 písm. j) - nápravná opatření, § 89 odst. 3 - poskytování údajů na žádost krajské pobočky Úřadu práce, § 100 - pravidla související s provozním řáxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxch živností,
zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
Z judikatury:
7A 87/2002 (Nejvyšší správní soud)
x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvnostenského oprávnění při provozování činnosti, která je živností, má charakter tzv. neoprávněného podnikání. V ust. § 61 odst. 1 živnostenského záxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxno rozumět tak, že neoprávněným podnikáním je takový postup i tehdy, kdy podnikatel disponuje sice živnostenským oprávněním, ale nikoli takovým, ktexx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce. Za dodržení zákazu odpovídá osoba provozující uvedené činnosti. Pokud má pochybnosti, zda nemůže dxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Další pxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Základní právní rámec potravinového práva je v současné době upraven na unijní úrovxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxat jen otázky, které nejsou blíže upraveny na unijní úrovni a za podmínek, které tato evropská nařízení stanoví. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je oxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xoménou orgánů ochrany veřejného zdraví a na inspekční činnosti se podílejí orgány veterinární správy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
x xxxxx x
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxin je definován pojem stravovací služby. Jde o poměrně široký výčet, který je proveden taxativním způsobem a spadá pod něj celá řada činností, které bycxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xodávání konečnému spotřebiteli.
3.
Potravinářským xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxování a distribuce potravin. Provozovatelem potravinářského podniku je fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového pxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xi soukromý bar apod. s tím, že vstup do takového zařízení je možný pouze na základě členství v příslušném klubu. Cílem takového vnějšího označení je tvrzxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch je potřeba pečlivě zkoumat pravou podstatu činnosti a zejména zkoumat, zda materiálně vykonávaná činnost není podřaditelná pod některou z činnostx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxna v rámci živnosti či jiného veřejnoprávního dovolení, zda spotřebiteli může být předem neuzavřená skupina osob. Všechny tyto
indicie
tvoří východxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxavině, je tím třeba rozumět též pokrm a tím povinnosti vztahující se obecně k potravinám chápat jako vztahující se i na pokrmy. Pokrm jako právní pojem všxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxňské úpravy potraviny a účel podání ke konzumaci v rámci stravovací služby.
K odst. 3
6.
Stravovací službu lze poskytovat pouze v prostoru, ktexx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxy v unijních nařízeních. Základními unijními nařízeními pro oblast potravinového práva ve vazbě na poskytování stravovacích služeb jsou nařízení č. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxpisů unijních.
K odst. 4
7.
Obecně není zakázán přístup zvířat do stravovací části provozovny, která je běžně přístupná spotřebitelům. Rozhoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxí omezit vstup do provozovny osobě, jejíž zdravotní postižení vyžaduje doprovod vodícího nebo asistenčního psa. Vodící pes je považován za zvláštní pxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xebo osoba pro něj činná oprávněni vyžadovat předložení dokladu o výcviku psa. Jde o implementaci čl. 9 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxižením, který přihlíží k různorodosti těchto osob.
8.
Osoby se zdravotním postižením mají právo na osobní nezávislost a samostatnost ve stejnx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxižené osoby, pro kterou byl vycvičen. Pes je pomůckou, která zdravotně postiženému umožňuje plně uplatňovat právo na volný pohyb, samostatnost a mobixxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich přístupu ke všem činnostem, které mohou vykonávat osoby bez zdravotního postižení. Proto je třeba respektovat zvláštní
status
asistenčních x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxicích a asistenčních psů do veřejných prostor ze dne 10. srpna 2010, sp. zn.: 31/2010/DIS/JKV (http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x52/2004. Podáním oznámení se nezahajuje žádné řízení. Oznámení musí obsahovat stanovené náležitosti, jinak jej nelze považovat za řádně učiněné. Ozxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxzumět takovou změnu, která má dopady do rozsahu stravovací služby, pokud jde o změnu co do číselného řádu v počtu připravovaných pokrmů nebo změnu či přixxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxh, kde má provozovatel potravinářského podniku provozovny.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xinnosti, § 100c - místní příslušnost pro podání oznámení
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx x169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin,
§ 16 zák. č. 110/1997 Sb., o potravinácx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxrstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
(Další povinnosti provozovatelů stravovacxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x komentovaném ustanovení se provozovateli stravovacích služeb stanoví další povinnosti nad rámec povinností, které mu plynou přímo z evropských nařxxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxlem jejich podávání ke konzumaci.
K odst. 1 písm. a)
2.
Příprava pokrmů vykazuje určité odlišnosti od výroby potravin, a tudíž nelze mezi ně postavxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na ně kladou právní předpisy, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxavky na potraviny, národní právní předpisy, zejména zákon č. 110/1997 Sb. a zákon č. 166/1999 Sb. a jejich prováděcí předpisy, stanovící požadavky nx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx potravin prováděcími vyhláškami k zákonu o potravinách a veterinárnímu zákonu.
K odst. 1 písm. b)
3.
Po provedení adaptace prováděcí vyhlášky č. xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxstupů založených na principech HACCP. Tyto nevydané pokrmy nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat. Dále je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxna kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.
K odst. 1 písm. c)
4.
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxudené nebo teplé úpravy. Smyslové vlastnosti pokrmů neupravuje žádný prováděcí právní předpis, nicméně lze v některých případech vycházet ze smysloxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxí smyslových vlastností pokrmů se konají senzorické zkoušky, které ověřují, že žadatel o zkoušku má schopnost rozpoznání a vnímání základních chutí a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
5.
Výživové požadavky pro určité skupiny spotřebitelů nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxm na jejich zdravotní stav. Výživovými normami se řídí školní stravování, v rámci něhož může být poskytováno i dietní stravování. Různé druhy výživovýxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvení výživových požadavků lze pokládat rovněž § 32 zák. č. 561/2004 Sb., který stanoví, že ve školách a školských zařízeních se zakazuje nabízení k prodxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx2/2016 Sb. Na tuto skutečnost reaguje § 7a, který provozovateli potravinářského podniku zakazuje ve škole nebo školském zařízení zapsaných do školskxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxlášky (srov. komentář k § 7a).
K odst. 1 písm. d)
6.
Postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů je upraven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 137/2004 Sb.
x xxxxx x xxxxx xx
7.
Zákaz kouření se vztahuje na vnitřní prostor provozovny stravovacích sluxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch staveb, S ohledem na tuto definici pojmu „vnitřní prostor“ jsou ze zákazu vyňaty předzahrádky, pokud samy nejsou stavbou s vnitřním prostorem. Výjixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xákonem definována, ale jde o pojem, který používá zákon o potravinách a tabákových výrobcích a vyhláška o tabákových výrobcích, tudíž lze předpokládaxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxzovat stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření. S účinností od 31. 5. 2017 tak v těchto typech zařízení platí absolutní zákaz kouření s výše uvedxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxazuje. Elektronická cigareta je definována zákonem o potravinách a tabákových výrobcích jako výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujícxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxsobníku; elektronická cigareta může být jednorázová nebo opětovně naplnitelná pomocí náhradní náplně nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxu stanoveny v § 3 odst. 8 až 11 zákona č. 110/1997 Sb. Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu musí mít toto osvědčení na záxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxušky ze znalosti hub krajské hygienické stanice. Tato vyhláška stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, který spočíxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů). Taxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu (seznam rozlišovaných jedovatých hub je součástí přílohy č. 2 vyhlášky o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci. V rámci zkoušky jsou sledovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx tříčlennou komisí sestavenou příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemnéhx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxsti hub se může přihlásit jen osoba plnoletá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxíslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby. V žáxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxu, jde-li o osobu s povolením pobytu, dosažené vzdělání a jeho zaměření, délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub. K žádostx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč. Správní poplatek žadatel plxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxxx
x
xx xxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx od 60 do 65 let,
-
po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.
Související ustanovení:
§ 7a - omezení prodeje potravin ve školxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxrní péči,
zák. č. 65xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osvědčení,
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zák. č. 561/2004 Sb., o přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxky na předměty běžného užívání
Vymezení předmětů běžného užívání
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxžného užívání" zákon řadí materiály a předměty přicházející do styku s potravinami, kosmetické přípravky a výrobky pro děti ve věku do tří let, s výjimkxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx od 1. prosince 2015 byly z výčtu předmětů běžného užívání vyňaty hračky. Ty zůstávají nadále obecně upraveny zákonem o technických požadavcích na výroxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxedkem vyřazení hraček ze zákona č. 258/2000 Sb. je i to, že nad jejich prodejem v režimu zákona o ochraně spotřebitele již orgány ochrany veřejného zdraxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 84/2001 Sb. nadále obsahuje hygienické požadavky na hračky, nelze tuto podzákonnou úpravu použít, jednak proto, že zmocnění k jejímu vydání zaniklo x xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xákonu o technických požadavcích na výrobky.
3.
Podmínky bezpečnosti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami jsou obecně upraveny naxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktivních a inteligentních materiálů a předmětů), které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, již jsou ve styku s potravinami a jsou pro txxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxosu jejich složek do potraviny. Za materiály a předměty určené pro styk s potravinami se nepovažují materiály a předměty, které jsou dodávány jako starxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxo soukromá zařízení pro dodávku vody. Nařízení ES č. 1935/2004 vychází z toho, že do doby než budou předpisy Evropské komise (tzv. zvláštními opatřenímxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xryskyřice, kovy a slitiny, papír a karton) nebo jejich kombinace, mohou si členské státy ponechat národní úpravu, z níž část je transpozicí směrnic EU. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxich uvedení a dodávání na trh jsou upraveny nařízením ES č. 1223/2009. Podle tohoto nařízení se za kosmetický přípravek považuje jakákoli látka nebo smxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úprxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx které jsou takto označeny a dále výrobky, které jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny. Z vyhlášky č. 84/2001 Sb. plyne, že pokud jde o ošaceníx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx x xxxinnosti podnikatelských subjektů
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinovéhx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a předmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajíxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,
nařízení (ES) č. 1223/2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxS) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 o omezení pouxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx materiály a předměty určené pro styk s potravinami,
nařízení (ES) 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potrxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívánx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxch pro styk s potravinami je, jak je uvedeno i shora, zčásti obsažena v nařízeních EU, zčásti stále zůstává účinná národní, resp. se směrnicemi EU harmonxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy. Z dikce odst. 1 však plyne, že přímo použitelné předpisy EU mají aplikační přednost. Národní právní úprava se použije, jen pokud nestanoví přímo použxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxávní úprava hygienických požadavků na výrobky pro děti ve věku do 3 let (s výjimkou materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických pxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4.
Obecně veškerá právní úprava podmínek uvádění výrobků na trh vychází z požadavku, aby výrobek byl bezpečný. To platí i pro materiály a předměty uxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxavinami musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxickým požadavkem je, aby byly vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek používání byly bezpečné, popř. nemohly způsobit žádné tělxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xusí být zajištěno dodržení požadavků na složení, vlastnosti, označování a sledovatelnost výrobků a vydáno písemné prohlášení. Pokud specifické nálxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxrobek splňuje stanovené požadavky. Toto prohlášení nelze zaměňovat s prohlášením podle zákona o technických požadavcích na výrobky.
6.
Dodrženx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxených zkoušek a o hodnocení je v rozsahu prováděcích předpisů povinen vést dokumentaci. Zákon připouští, aby dovozce toto zkoušení a hodnocení neprovxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to v rozsahu a jazyce, které tento správní úřad určí. Nepředloží-li takovou dokumentaci, musí zkoušení a hodnocení provést sám.
7.
Základní povxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzovatele podniku definuje nařízení (ES) č. 1935/2004 jako fyzickou nebo právnickou osobu odpovědnou za dodržování požadavků tohoto nařízení v podnixxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvozuje činnost související s kteroukoliv fází výroby, zpracování nebo distribuce materiálů a předmětů. Pojem "provozovatel podniku" tak zahrnuje i xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxku do tří let nese výrobce a dovozce. Vedle toho se pak stanoví povinnosti distributora, tj. osoby, která v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxn ukládá specifické povinnosti v souvislosti s uváděním na trh výrobku pro děti ve věku do 3 let. Tyto výrobky distributor nesmí distribuovat, pokud nejxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxost zajistit značení předmětu běžného užívání, který není zabalen v obalu určeném pro spotřebitele a je balen v místě prodeje na přání spotřebitele.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxsm. b) - oprávnění k výkonu státního zdravotního dozoru, § 84 odst. 1 písm. a) - předmět výkonu státního zdravotního dozoru
Související předpisyx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné záxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxí (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určenxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení Komise (ES) 2023/2006 o správné výrobní xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xtyk s potravinami; nařízení (ES) č. 882/2004o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin,
naxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadu s právními předpisy na trh v jiném členském státě,
vyhl. č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let,
vyhxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xrýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
S účinností od 11. července 2013 podmínky bezpxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh přípravcích. Toto nařízení připouští, aby členské státy národním předpisem upravily jazyk, v němž bude uvedeno označení kosmetického přípravku a pxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxy pro okamžitý prodej.
Související ustanovení:
§ 25 písm. b) - kosmetické přípravky, § 76 - povinnosti podnikatelských subjektů
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Zákon vymezuje subjekty, které jsou nositeli povinnosti v oblxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které používají nebo provozují stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, správci, popř. vlastníci pozemních komunikací, provozovaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak tyto osoby, pokud k pořádání veřejné produkce hudby poskytly stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx letiště, veřejné produkce hudby, provozovny a další objekty jsou zahrnuty pod legislativní zkratku zdroj hluku nebo vibrací. Tato legislativní zkraxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxní, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní prostor stavxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy vibrací v komunálním prostředí se tedy váží jen k chráněnému vnitřnímu prostoru stavby. Část citovaného nařízení vlády, kterým se upravují hygienicxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxžívá ve stejném významu, jak ho vymezuje živnostenský zákon. Ten za provozovnu považuje prostor, v němž je živnost provozována. Pojem tedy zahrnuje všxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxbyl překročen, se prokazuje pro jednotlivé chráněné prostory. Pouze ve vztahu k provozu na pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxru staveb se považuje za splnění povinnosti i v chráněném vnitřním prostoru staveb. Úprava vychází z toho, že pokud stavba odpovídá technickým požadavxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxkročení limitu hluku v ní odpovídal správce nebo vlastník pozemní komunikace nebo dráhy.
K odst. 2
5.
Ustanovení obsahuje definici hluku a vibrací, a to pozitivní i negativní. Hlukem se v pozitivní definici rozumí zvuk, kxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví citované nařízení vlády. Za hluk se v negativní definici xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx prosince 2015 byly z pojmu "hluk" vyloučeny i veřejné produkce hudby provozované ve venkovním prostoru (tedy nikoli v budovách, kde hluk zůstává pod koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxně i obecně závazných vyhlášek vydaných k regulaci podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku nebo pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostory, v nichž musí být hygienické limity hluku a vibrací dodrženy. Za chráněný venkovní prostor se od 1. prosince 2015 považují nezastavěné pozemkx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch venkovních prostor byl tak k tomuto datu zúžen, když byla zrušena ochrana nezastavěných pozemků užívaných ke sportu x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči. Pokud jde o vymezení pojmů "lesní a zemědělský pozemek", zákon poznámkou pod čarou č. 32b odkazuje na zákon o katastru nemovitostí, který pozemky xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. K pojmu "chráněný venkovní prostor" se váže vymezení pojmu rekreace, kterou se rozumí vedle standarxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx s účinností od 1. prosince 2015 změněn tak, že jde o obvodový plášť, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostorx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxě obdobných staveb, tj. do obytných a pobytových místností stanovených chráněných staveb. Před uvedeným datem se za chráněný venkovní prostor stavby xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjmy bytový dům, rodinný dům, jsou definovány stavebními předpisy. Pojmy "stavba pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání" a "stavba pro zdravotní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxah pojmu "prostor významný z hlediska pronikání hluku" definuje prováděcí nařízení vlády tak, že jde o prostor před výplní otvoru obvodového pláště stxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
8.
Nově byl s účinností od 1. prosince 2015 vymezen i obsah pojmu "chráněný vnitřní prostor stavby". Rozumí se jím pobytové místnosti v chráněných stxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxvbách. Pro objasnění pojmů "obytná místnost" a "pobytová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Za obytnou místnost se považuje i kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno příxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. Pobytovou místností jsou podle stavxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Při posouzení, zda jde o obytnou nebo pobytovou místnost bude správní orgán vycházet z kolaudovaného stavu.
9.
Chráněnou skupinou osob ve smyslu pxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provoz nebo používání zdroje hluku nebo vibrací, je-li to nezbytné k ochraně těchto osob, a to do doby odstranění závady. Po odstranění závady může povixxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxnností
Související předpisy:
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
zák. č. 128/2001 Sb., o obcích,
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technixxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
zák. č. 22/199x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxx x35/2008 (Nejvyšší správní soud):
Nejvyšší správní soud dále nepřisvědčil tvrzení stěžovatele, že se soud nevypořádal s jeho žalobní námitkou, že nexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxření hluku vyplývá, že hluk vznikal mj. v bezprostřední blízkosti vykládací rampy, kde docházelo k vykládce zboží z nákladních vozidel. Ustanovení § 7 xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxající v rámci činnosti vykládky zboží před prodejnou je proto třeba posoudit stejně jako hluk z činnosti odehrávající se v samotné prodejně. (JUD14775xxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxci namítané
kolize
uvedených právních předpisů a shodně konstatuje, že zákon o ochraně veřejného zdraví upravuje v § 30 podmínky provozu na pozemních xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je jinak upravena občanským zákoníkem, a upravuje tedy vztahy soukromoprávní. Z tohoto důvodu nemůže jít ani o vztah speciálního a obecného právního pxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo místní komunikace podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku provozu na těchto pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxná právní úprava má na mysli především odpovědnost za poškození sousedních nemovitostí při dopravních nehodách způsobených účastníky silničního prxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx § 27 neukládá povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval stanovené hygienické limity, neboť tato povinnost je povinností uloženou zcela jiným právnxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy hluku a vibrací.
Zákon o ochraně veřejného zdraví tedy ve výše uvedených ustanoveních zakotvuje základní podmínky ochrany zdraví osob v komunálním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk. Jen tyto osoby mohou organizačními a technickými opatřeními řešit hygienické závady, spočxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxuku by odpovídali xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxka faktorů (stavu komunikací, technického stavu strojů, způsobu jejich provozu, event. organizace dopravy). Vzhledem k povaze některých zdrojů hluxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxnovením zvláštních podmínek. Pokud při používání, popř. provozu zdroje hluku, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, mxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxného zákona. (JUD48246CZ)
6 Ads 135/2012 (Nejvyšší správní soud):
[13] Dovolává-li se stěžovatelka dále toho, že nemůže rozhodovat o organizaci xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, organizační a další opatření, nikoli o tom, že by tam vyjmenované osoby včetně správce pozemní komunikace musely o něčem rozhodovat ve smyslu určité fxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxovídající skutkovým okolnostem dané situace, aby bylo zabráněno v překračování hygienických limitů hluku a vibrací v tam popsaných případech.
[14] xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxhlukové stěny, snížení rychlosti na předmětné komunikaci. K řadě těchto opatření není stěžovatelka oprávněna přistoupit bez svolení dotčených vlasxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xebrání tomu, aby stěžovatelka o vydání takového správního aktu požádala a aby v daném řízení náležitým způsobem vystupovala. Ustanovení § 30 zákona o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxdle něhož "jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními"), přičemž volbu příslušné činnosti je nutné provést s ohledem na skutkové oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxa jednání s vlastníky nemovitostí dotčených hlukem a vibracemi o stavebních úpravách těchto nemovitostí, případně neiniciovala řízení podle přísluxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxiklých takovouto dopravou, případně pokud nežádala o výjimku podle ustanovení § 31 zákona o ochraně zdraví, je nutné dovodit její odpovědnost za jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxejného zdraví před hlukem a vibracemi byla uložena právě správcům pozemních komunikací (tj. i stěžovatelce) i v podobě aktivního jednání před správníxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxdějí po předmětné komunikaci, by bylo fakticky naprosto nerealizovatelné, nevynutitelné a pro vlastníky automobilů neuchopitelné. Naopak teprve pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx stěžovatelka dostála i své povinnosti ve smyslu ustanovení § 30 zákona o ochraně zdraví. Tvrzení stěžovatelky o tom, že na předmětné komunikaci neproxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xákona o ochraně veřejného zdraví podle Nejvyššího správního soudu nebrání, že citovaný zákon nekonkretizuje technická, organizační či jiná opatřenx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxiv za (ne)provedená opatření. I pokud by byla provedena opatření, která by nevedla ke snížení hluku pod stanovený limit, je správní orgán oprávněn uložxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxtanovení právních předpisů z oblasti správního trestání se opírá o neurčité právní pojmy. Je tomu tak proto, že v zákoně nelze vyjmenovat všechny možné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xyjmenovat všechna možná opatření, kterými by bylo možné v konkrétních situacích snižovat hluk. Tato opatření jsou totiž primárně odvislá od zdroje hlxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxpravy železniční, letecké ap. Opatření vedoucí ke snížení hluku tedy mohou mít celou řadu podob. Jiné opatření bude nutno provést např. proti zamezení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdné opatření vedoucí ke snížení hluku.
Poukazoval-li stěžovatel na to, že je trestán za něco, co nemohl reálně ovlivnit, lze s ním částečně souhlasit. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ke snížení hluku vznikající z této dopravy. Pokud taková opatření učiněna nejsou a hluk překračuje stanovený limit, je správní orgán oprávněn správci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze dne 3.1.2013, č. j. 6 Ads 135/2012-42, a ze dne 15.3.2007, č. j. 1 As 7/2006-56. (JUD251319CZ)
22 Cdo 2185/2003 (Nejvyšší soud ČR):
Právní věxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xxx v rozsudku ze dne 17. prosince 1998, sp. zn. 3 Cdon 1091/96, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 11/2000, dovolací soud vysloxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xejde o paakt), zda je správní akt vydán v mezích pravomoci příslušného správního orgánu a zda je pravomocný nebo vykonatelný. V usnesení ze dne 24. dubna xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxí
presumpce
jeho správnosti. Nejde-li tedy o nicotný správní akt (paakt), platí i v případě věcné vadnosti či nezákonnosti rozhodnutí správního orgáxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx5CZ)
Sp. zn.: 4138/2007/VOP/Ka (Veřejný ochránce práv)
Povinnost stanovená provozovateli zdroje hluku není v § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxnována jako povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity pro chráněné prostory (tedy povinnost zabránit nadlimitním imisím).
Pokxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxstoru podílejí, mají také povinnost podílet se na jeho opětovném dosažení. Spravedlivým postupem se jeví uložit povinnosti ke snížení hluku všem provxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xříspěvků. (JUD160697CZ)
Z literatury:
KRÝSA, Ivo. Několik poznámek k problematice veřejné hudební produkce. Právní rádce. 2010, roč. XVIIxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xborník příspěvků z konference dne 28. dubna 2009 [online]. Veřejný ochránce práv [cit. 10.2.2014]. Dostupný z: http://www.ochrance.cz/fileadmin/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1 a 2
1.
Zákon stanoví podmínky, za nichž lze v souladu se zákonem provozovat zdroj hluku nebo vibrací uvedený v § 30 odst. 1x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxcí používá nebo provozuje. Žádost musí mít stanovené náležitosti. Na vydání povolení má povinná osoba nárok, pokud v řízení o vydání povolení prokáže, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxuk, resp. vibrace z leteckého provozu (tedy lze žádat o povolení pro ostatní zdroje hluku na letišti). Dále se tato úprava nepoužije pro zdroje hluku a vixxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xprávnění osobě vydané povolení odejmout, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
K xxxxx x x x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx více než 50 000 vzletů nebo přistání, a vojenských letištích. Jejich provozovatelům zákon ukládá povinnost navrhnout zřízení ochranného hlukového pxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxmů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, stavby pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby) musí provozovatel těchto letixx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrá zajistí dodržení hygienických limitů hluku alespoň uvnitř staveb. Pro případ, že by podle odborného posudku taková protihluková opatření nebylo mxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ostatní letiště stanoví zákon o civilním letectví.
Související ustanovení:
§ 30 - pojem "zdroj hluku nebo vibrací"
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxx2 Sb., o integrované prevenci,
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vixxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxjmu navrhovatele. Je třeba zdůraznit, že smyslem a účelem zřízení ochranného pásma byla ochrana okolí letiště před hlukem z jeho provozu; nejednalo se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xavrhovatele. Omezení s ochranným pásmem spojené je logicky vyváženo zájmem na ochraně zdraví. Nelze skutečně dospět k závěru, že zájem navrhovatele nx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhovatele zájem na ochraně soukromého podnikání provozovatele letiště, ale veřejný zájem na ochraně obyvatel před účinky hluku. Dospěl k závěru, že přxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxožnost využít pozemky k výstavbě, pak výstavba může probíhat jen v limitech daných ochranným pásmem a jeho účinky se tak vztahují i na případné budoucí uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předmětem řízení není povolení těchto staveb. (JUD193117CZ)
Sp. zn. 5222/2008/VOP/Ka (Veřejný ochránce práv)
Orgánem příslušným k prověřovánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x případě nejasností o odborných otázkách součinnost.
Úřad nemůže omezit své zkoumání pouze na dopady leteckého provozu za hranicemi vyhlášeného ochxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxa) k jejich ochraně. (JUD160702CZ)
Sp. zn.: 2322/2002/VOP/Ka (Veřejný ochránce práv)
Udělení časově omezeného povolení k provozu zdroje nadlimxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxtit především pro případy, kdy zdroj hluku plní významnou společenskou úlohu a nelze ho v této roli nahradit. To platí nepochybně v případě teplárny, ktxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvá, že orgán ochrany veřejného zdraví musí v řízení o vydání výjimky vždy zjišťovat nejen dosud vynaložené náklady na protihluková opatření, ale i jejixx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxlady a předpokládaný přínos ke snížení hlukové zátěže.
Časové omezení má mimo jiné i ten význam, že po uplynutí platnosti povolení je možno s přihlédnuxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpatření. (JUD160703CZ)
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx-14., s. 476 a n. ISSN 1210-6410.
BÁNYAIOVÁ, Alena. Nad rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR k ochraně před hlukem. Stavební právo bulletin. 201xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx72. ISSN 1210-6410.
KRÝSA, Ivo. Ochranné hlukové pásmo letiště - problematické otázky. In: ŽATECKÁ, Eva a kolektiv (eds.). Cofola 2012. Sborník přxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrykova universita, 2012. s. 1327-1335. ISBN 978-80-210-5929-0.
(Měření hluku v životním prostředí)
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxní hluku v životním prostředí, resp. komunálním prostředí člověka, lze takové měření provést jen prostřednictvím v zákoně uvedených odborně způsobixxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ 83a - autorizace, § 83c - osvědčení o autorizaci
Související předpisy:
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požaxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxčtu od 4 do 8 Hz nesmějí být instalovány v chráněných vnitřních prostorech staveb, tj. obytných místnostech ve všech stavbách a pobytových místnostech xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být tyto stroje a zařízení instalovány po předložení studie prokazující, že nedojde k nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v těchto stavbách xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xředpisy:
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
zák. č. 372xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxborném a jiném vzdělávání,
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Noční doba)
Jxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx2011 Sb. Vymezení noční doby souvisí x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x xxxxxxx
xxxxisející předpisy:
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Neionizující záření
(xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
x.
Stanoví se definice neionizujícího záření a povinnosti nepodnikajících fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, které pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxká a organizační opatření, aby expozice lidí v komunálním prostředí nepřekračovaly nejvyšší přípustné hodnoty stanovené nařízením vlády č. 291/201x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance; v této části je prováděcím předpisem k pracovněprávním předpisům.
2.
Dále se ukládá povinnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxvizní vysílače a základnové stanice pro mobilní telefony v obytné zástavbě, vypracovat dokumentaci, ve které bude doloženo dodržení nejvyšších přípxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe netýká malých mobilních zařízení, jako jsou ruční radiostanice či mobilní telefony, ale ani mobilních zdrojů s velkým výkonem, na které se však vztahxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xx
xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxě zdroje neionizujícího záření, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, kdy závada je takové povahy, že by k nadměrné expozici i jen mohlo dojít.
K odst. 4
4.
Úprava představuje preventivní opatření k zamezení újmy na zdxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xdroje po uplynutí doby životnosti stanovené nebo doporučené výrobcem, neboť v takových případech může dojít k poškození ozařované plochy pokožky tělxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxenické stanici náleží oprávnění pozastavit provoz nebo používání zdroje neionizujícího záření, je-li to nezbytné k ochraně těchto osob, a to do doby oxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxské hygienické stanici měření neionizujícího záření provedené osobou uvedenou v § 84 odst. 2.
Související ustanovení:
§ 83a - oblasti autorizace, § 83c - osvědxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Související předpisy:
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Podle nařízení vlády č. 291/2015 Sb. je laserem jakékoliv zařízení, které může být upraveno k vytváření nebo zesilování elektromagnetického zářxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do třídy. Při zařazování laserů do tříd se postupuje podle harmonizované technické normy ČSN EN 60825-1:2007. Laserové třídy jsou pouze pomocnou velixxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxčtu či měření. Důvod, proč se třídy zavádějí pouze u laserů a nikoli u ostatních zdrojů neionizujícího záření, je ten, že pouze lasery jsou zdroje se široxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxím příslušné třídě laseru. Lasery třídy 3B a 4 se vybavují signalizací chodu.
Související předpisy:
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdrxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Díl 7
Ochrana zdraví při práci
Kategorizace prací
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxě o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na tyto pracovněprávní předpisy zákon při úpravě podmínek ochrany zdraví při prxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxm, kdo nese povinnost, je zaměstnavatel. Pojem "zaměstnavatel" vymezuje zákoník práce; zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázaxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xtaveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. Tato výjimka vychází z toho, že práce se do kategorií zařazují až po ustáxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxěstnavatelem, provádět kategorizaci prací.
K odst. 2
4.
Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel. Práce do kategorií třetí a čtvrté zařaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xovažují za práce kategorie první. Podle zákoníku práce o zařazení prací do kategorií je zaměstnavatel povinen informovat své zaměstnance a o této infxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxdmínek odůvodňujících zařazení práce do druhé kategorie (zde připadá v úvahu přeřazení práce z kategorie první do druhé); do 10 dnů ode dne vykonatelnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zařazení práce do kategorie třetí a čtvrté (rizikové) musí zaměstnavatel předložit příslušné krajské hygienické stanici do 30 dnů ode dne zahájení výxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxměstnavatel musí k žádosti připojit protokoly o měření nebo vyšetření rozhodujících faktorů pracovních podmínek v charakteristické směně, pořízenx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xterá probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxnipulace s břemenem a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou směnu považuje průměrná směna. Postup správního orgánu v případě, kdy zaměsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxk povinen práce, které takto zařadil, neprodleně oznámit příslušnému správnímu úřadu. V oznámení musí uvést údaje rozhodné pro zařazení. K oznámení jx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx
x xxxxx x
xx
xxřazení práce do kategorie není neměnné a musí odpovídat změnám podmínek výkonu práce u zaměstnavatele. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnostx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxním zjišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů vyskytujících se na pracovišti (§ 7 zákona č. 309/2006 Sb.). Zákoník práce stanoví povinnost zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxele se mění. Pokud jsou změny takové povahy, že mají vliv na zařazení práce do kategorie druhé rizikové (§ 39), třetí nebo čtvrté, ukládá zákon zaměstnavxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx může být buď vyřazení práce z rizikových prací, nebo zařazení rizikové práce do jiné rizikové kategorie. I tato žádost musí mít náležitosti stanovené zxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxo jiné plyne, že vyřadit práci z prací rizikových náleží rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice; tedy nemůže o tom rozhodnout zaměstnavatel xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxde o vyřazení práce z rizikových prací nebo zařazení rizikové práce do jiné rizikové kategorie nové řízení, v němž vydá nové rozhodnutí. Nové rozhodnutx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxěstnavatel zařadil do druhé kategorie nebo ze zákona je v první kategorii práce, při jejímž výkonu se vyskytují rizikové faktory v míře odůvodňující zaxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxů pracovních xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxí faktorů pracovních podmínek, § 39 - rizikové práce včetně stanovení prací druhé kategorie pracemi rizikovými, § 80 odst. 1 písm. f) - kategorizace pxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xříslušnost krajské hygienické stanice pro podání oznámení
Související předpisy:
zák. č. 309/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxci,
vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxi,
(Měření a vyšetření pro účely kategorizace)
JUDr.
Zdenx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxí a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé až čtvrté kategorie nebo změn zařazení do těchto kategorií smí zaměstnavatel provést jen prostřednictvxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxaný. Tato podmínka platí jen, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x odhadu rizika.
Související ustanovení:
§ 37 - podmínky kategorizace prací, § 83a - oblasti autorizace, § 83c - osvědčení o autorizaci
Souxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Za práce rizikové se považují práce, o nichž to stanoví zákon a dále práce, o níž takto rozhodne příslušnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxona pracemi rizikovými. Práce riziková je definována jako práce, při níž je nebezpečí vzniku nemocí z povolání nebo jiné nemoci související s prací. Prxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxut, že práce zařazené do druhé kategorie jsou rovněž pracemi rizikovými. Takto krajská hygienická stanice rozhodne zejména v případech, kdy rizikový xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxnocení rizikovosti pro zdraví sebou nese nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, nejsou však splněna kritéria a limitx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednotlivých osob chemickým látkám na základě stanovení vhodných ukazatelů ve vzorcích biologického materiálu, odebraného exponovaným osobám ve vxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxičních testů, jejichž překročení svědčí o zvýšení expozice chemickým látkám nad hygienicky přípustnou úroveň, a podmínky odběru biologického materxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxdu sdělit zaměstnavateli. Zaměstnavatel pak je povinen zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxsince 2015 je dále povinen oznámit překročení hodnot biologických expozičních testů v členění podle pracovišť místně příslušné krajské hygienické sxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxavatelem k ochraně zdraví exponovaných zaměstnanců.
Související ustanovení:
§ 37 - kategorizace prací, § 100c - určení místní příslušnosti kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Evidence rizikových prací
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx pracovištích, tj. prací druhé rizikové kategorie, prací kategorií třetí a čtvrté. Zaměstnavatel je povinen ode dne přidělení rizikové práce vést u kaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxu směn, datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrech, jakož i zvláštních očkováních nebo imunitě k nákaze a o údaxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxx xxxdenci zaměstnavatel musí xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxcinogeny, azbest, fibrogenní prach, stanovení biologičtí činitelé a s účinností ode dne 1. prosince 2015 i mutageny) má však zaměstnavatel povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xři zániku bez právního nástupce příslušné krajské hygienické stanici.
2.
Dále se stanoví povinnost zaměstnavatele oznámit příslušné krajské hyxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 37 - zařazení prací do kategorií, § 39 - rizikové práce, § 46, 47, 47a, 49 - zvláštní očkování, § 100c - určení místní příslušnosti krajské hygienickx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
nařízení vxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinitelů a azbestu
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1 a 4
1.
Právní úprava je transpozicí práva EU. Týxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x až 4 zaměstnavatel hlásí místně příslušné krajské hygienické stanici v třicetidenním xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxgické činitele skupiny 4; tam stačí ohlásit místně příslušné krajské hygienické stanici pouze záměr používat tyto biologické činitele.
2.
Pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují; náležitosti hlášení jsou stanoveny v § x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx uvádí výčet prací, které se považují za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu za podmínky, že z hodnocení rizik a z určení expozice zaměstnaxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxny a zákaz těchto prací neplatí, jde-li mimo jiné o práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací práce na stxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxn znát rizika plynoucí pro zdraví zaměstnance z pracovních podmínek a přijmout opatření k ochraně zdraví zaměstnance. Jde-li o práce s biologickými čixxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxogického činitele a azbestu postupovat podle jiného právního předpisu, kterým je v současné době nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Pokud jde o osobu stanxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxsti a ochrany zdraví při práci. Dále má zaměstnavatel povinnost ochranná opatření k prevenci a omezení rizik souvisejících s používáním biologických xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nevyžaduje, aby opatření byla krajskou hygienickou stanicí schválena. Posoudí-li krajská hygienická stanice opatření zaměstnavatele jako nedostxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxranných opatření, § 100c - určení místní příslušnosti krajské hygienické stanice pro podání oznámení
Související předpisy:
zák. č. 309/2006 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky oxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací,
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 24.4.2019.
K odst. 1 a 2
1.
Pracovněprávní předpisy ukládají zaměstnavateli povinnost zajistit, aby pracoviště měla zajištěno zásobování vxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxní je upravena jakost teplé vody pro případ, kdy zaměstnavatel má vlastní individuální zdroj, z něhož vyrábí teplou vodu pro účely osobní hygieny zaměsxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxho zdraví o povolení výjimky. Žádost musí mít stanovené náležitosti. Postup správního orgánu v případě, kdy žádost stanovené náležitostí nemá, upravxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxout, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
K odst. 3
3.
Dodržení jakosti pitné vxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxi stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. Rozsah a četnost může příslušná krajská hygienická stanice upravit buď tak, že je z moci úřední rozšíří nebo na žáxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
(Náklady ochrany zdraví při práci)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Související předpisy:
(Vztah ke zvláštním předpisům)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxví při práci v tomto zákoně navazuje.
Související předpisy:
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmíxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxní s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
(Povinnosti osob)
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxmickými látkami a směsmi. Právní úprava podmínek uvádění na trh chemických látek a směsí je obsažena v chemickém zákoně a především v nařízeních EU. Zákxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxasifikaci, ale současně připouští na přechodnou dobu zachování dosavadní klasifikace, označení a balení. Důsledkem toho je, že u spotřebitelů i podnxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxho chemického zákona) a citovaného nařízení ES. Zákon tuto skutečnost zohledňuje a uvádí vedle sebe jak chemické látky a směsi klasifikované podle dosxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxtno rozsáhle měnit tím, že ve všech ustanoveních bude uváděn celý výčet chemických látek a směsí, zavedl v § 44a legislativní zkratky pro chemické látkx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxky a směsi klasifikované podle nařízení ES.
2.
Pokud jde o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, především se definuje, co se pojmex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvým (a jim odpovídajícím chemickým látkám a směsím podle nařízení ES, zahrnutým do legislativní zkratky); pro zjednodušení se dále uvádějí jen textem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xx x x x
3.
Ustanovení se vztahují k vysoce toxickým chxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle § 44b. Tento zákaz platí pro každou fyzickou i právnickou osobu.
xx
xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu osobou podle § 44b. Jednotlivé činnosti s těmito látkami a směsmi však již mohou vykonávat zaměstnanci zaškolení takovou odborně způsobilou osobou. xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxl) vést písemný záznam, který ukládá po dobu 3 let. Odchylná úprava ale platí pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Odchylná úpxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx
Prostory, kde se vysoce toxické látky nebo směsi skladují, musejí být uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání i vstupu nepovolaných osob. Dále musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxdnotlivou vysoce toxickou látkou nebo směsí, přičemž v evidenci musí být uvedeny údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a identifikační údajx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxvu zásob.
K odst. 4
7.
Jde-li x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtarat nebezpečné chemické látky a směsi toxické a žíravé. Tím spíše jim takto nelze nabídnout látky vysoce toxické, což bylo do zákona výslovně doplněnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxckou i fyzickou osobu.
K odst. 5
8.
Současně se zakazuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám prodávat nebezpečné chemické látky a smxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxikající fyzická osoba jako zaměstnavatel je povinna pro pracoviště, na němž se nakládá s vysoce toxickými, toxickými nebo žíravými chemickými látkamx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtech, pokynů pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je povinna projednat s krajskou hygienickou stanicí příslušnou podle míxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxěstnancům na pracovišti. Posoudí-li však krajská hygienická stanice opatření zaměstnavatele jako nedostatečná k ochraně zdraví zaměstnanců, může xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxůsobilost pro nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi, § 58 odst. 3 - odborná způsobilost pro speciální ochrannou DDD za použití toxických a vysoxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanice pro předání textu pravidel
Související předpisy:
zák. č. 350/2011 Sb., chemický zákon,
nařízení (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
Odborná způsobilost
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Zákon rozděluje osoby odboxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxobilost získaly absolvováním vysoké školy příslušného oboru a ostatní osoby, které mají jiné vzdělání a jsou tedy odborně způsobilé pro nakládání s vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xykonání zkoušky. Nestanoví se příslušnost krajské hygienické stanice a uchazeč se tedy může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxí vedle identifikačních údajů uvést dosažené vzdělání, praxi a její délku a skupinu chemických látek a přípravků, se kterými hodlá nakládat. Ke složenx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podmínky zkoušky upravuje prováděcí vyhláška.
Související ustanovení:
§ 44a odst. 3 a 6 - nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a smxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické,
xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtních služeb
(Úkoly poskytovatelů zdravotních služeb)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
x xxxxx x
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxatelé zdravotních služeb s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví. Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xrazeny buď z veřejného zdravotního pojištění a v případě, kdy podle zákona hrazeny nejsou, hradí je stát v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou prosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xpraveno hrazení činností poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.
K odst. 2
2.
Pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxh, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, popřípadě pasivní imunizaci fyzických osob, které mají v péči. Členění očkováxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnky, za kterých mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na tato pracoviště, upravuje vyhláška č. 537/2006 Sb.
K odst. 3
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbo venerologickém oddělení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče jsou akutní virové záněty jater, Antrax, Hemoragické horečky, cholera, ixxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou, spalničky, trachom, tuberkulóza, tyfus břišní, úplavice amébová, úplavice bacilárnx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtavuje možnost propuknutí nemoci podle článku 1 Mezinárodního zdravotního řádu (IHR 2005), která je podle přílohy rozhodnutí Evropského parlamentu x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxsí s § 70, který stanoví povinné léčení onemocnění, jejichž seznam je totožný se seznamem nemocí, u nichž se nařizuje povinná izolace.
5.
V této souvxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxického zařízení se mimo jiné nevztahuje na nařízenou izolaci a karanténu. Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže mu je nařízena izolace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxo lékařskému dohledu stanovenému podle zákona o ochraně veřejného zdraví přijmout, pokud je oprávněn požadované zdravotní služby zajišťovat.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxotních službách,
vyhl. č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
vyhl. č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Stanoví se zákonná povinnost všem fyzickým osobám, které mají na území České republikx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo jsou z jakéhokoli důvodu oprávněni pobývat na území České republiky po xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdnocení zdravotních rizik vyplývajících z přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobu života, soudobých vědeckých poznatků, mezinárodnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxo infekčním nemocem: tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosnx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xranic pro podzákonnou normotvorbu byla při poslední novelizaci do komentovaného ustanovení doplněna druhá věta, která stanoví, že pravidelná očkovxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tzv. kolektivní imunitu, tedy formu imunity, která nastává, pokud je významné množství osob v populaci či skupině očkováno proti konkrétním infekčníx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxinci, kteří očkováni nejsou z důvodu trvalých zdravotních kontraindikací (cca 5% populace) nebo ti, u nichž se nevytvořila dostatečná
imunita
po očkxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxit a může dojít k vzestupu nových případů onemocnění.
4.
Kolektivní
imunita
je závislá na dvou faktorech, jednak na míře proočkovanosti a jednak nx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xolektivní imunity považovaná za dostatečnou míra proočkovanosti ? 95%, u záškrtu je to 85% (Tiwari, T.S.P., Wharton, M. Diphteria toxoid. In: Plotkinx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění lze hovořit o kolektivní imunitě, pouze k jejímu dosažení je nutná rozdílná míra proočkovanosti. Dojde-li v populaci k poklesu proočkovanxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxogenitu původce, ale může snížit cirkulaci původce v populaci, případně vést až k eliminaci původce v populaci a pomocí nepřímého efektu vést k poklesu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxesem incidence onemocnění u neočkovaných osob.
5.
Podstatou zvláštního očkování je specifická povaha práce, při níž je zvýšené riziko nákazy a vzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvé hepatitidě B a proti vzteklině. Zvláštní očkování proti virovým hepatitidám A a B se provádí u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xčkování proti vzteklině se provádí u fyzických osob pracujících v laboratořích, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny.
6.
Zvláštní očkovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx vyšetřování a ošetřování xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uživatele drog. Dále se provádí u studujících lékařských fakult a zdravotnických škol, u studentů připravovaných na jiných vysokých školách, než jsox xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxh sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxb zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních sociáxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště prováděxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnickx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxtel má podle zákoníku práce povinnost zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
K odst. 2
xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxí anebo její setrvalý zdravotní stav objektivně neumožňuje podání očkovací látky. Poskytovatel zdravotních služeb, který vyšetření provedl, vystaxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xebo zvláštního očkování. Pokud orgán ochrany veřejného zdraví při takové kontrole zjistí, že se osoba mladší 18 let nepodrobila stanoveným druhům očkxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxb, stanoví ji správním rozhodnutím povinnost podrobit se očkování nebo vyšetření, zda nejsou dány zdravotní důvody pro neočkování u poskytovatele zdxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxotních služeb, který očkování provede.
K odst. 4
xxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxou tedy přestupkově odpovědné, odpovídá za splnění právní povinnosti podle předchozích odstavců jejich zákonný zástupce, pěstoun nebo fyzická osobxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxjména rodiče, kteří mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Zákonným zástupcem dítěte může býx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxdnou a nedohodnou na splnění povinnosti očkování u svého dítěte, vzniká situace, která je právně řešitelná pouze soudem na návrh rodiče; soud rozhodnex xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxjící okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, které jsou umístěny do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xýchova nebo uložena ochranná výchova, odpovídají za splnění povinností podle předchozích odstavců tato zařízení, resp. poskytovatelé zdravotních xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxdobných zařízení.
K odst. 5
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví vyhovět.
K odst. 6
13.
Jde o zmocňovací ustanovení k zajištění prováděcí první úpravy členění očkování, podmínek jeho provádění, stanxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.
Související ustanovení:
§ 108 odst. 4 - limity pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxotním pojištění,
zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
x xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxě veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je dostatečně jasný a srozumitelný a vyplývají z něj spolehlivě základní atributy a meze právní úpraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxých s realizací povinné vakcinace, využívá podzákonná norma v daných mezích, aniž by zasáhla do skutkové podstaty obsažené v podstatných znacích v zákxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
Poměřování zájmu na ochraně veřejného zdraví a základních práv a svobod, jež jsou či mohou být povinným očkováním proti přenosným nemocem zasaženy, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx k ustanovení § 46 zákona o ochraně veřejného zdraví, jež stěžovatelé navrhovali zrušit, obecné závěry o jeho souladu s postuláty Ústavy České republixx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvněprávní úrovni přezkumu právní úpravy povinného očkování v rovině nezbytnosti. Předmětem přezkumu jsou obecné zákonné garance postupu při povinnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe třeba přenechat exekutivní oblasti a koncepčním úvahám legislativní politiky.
Dosavadní legislativní řešení otázky povinného očkování proti inxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx vědeckého poznání v oblastech lékařství a farmakologie. Tomu odpovídají i průběžné změny vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocex xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xozsahu povinného očkování.
Ústavní soud považuje za žádoucí vyslovit k předmětu svého přezkumu též
obiter dictum
. Jeho pozitivní závěry o splnění poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxů (formulované v podstatě
de lege ferenda
) o absenci právní úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci tímto očkováním. Stanoví-li všxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxě újmu na zdraví. Prostor k odškodnění takové osoby otevírá již Úmluva o biomedicíně, která je součástí ústavního pořádku a v čl. 24 hovoří o "spravedlixx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxký výkon preventivní povahy, činěný v zájmu ochrany veřejného zdraví, aprobovaný zákonem a mající mimořádně široký osobní rozsah a dopad. Tyto okolnoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí právní regulace institutu povinného očkování proti infekčním nemocem o úpravu odpovědnosti státu za výše naznačené následky. Mělo by se tak stát tím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soud Republiky Slovinska v rozhodnutí ze dne 12.2.2004 sp. zn. U-I-127/01). (JUD282507CZ)
III. ÚS 449/06 (Ústavní soud):
Ústavní princip, stojíxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxx xx xdst. 4 Listiny základních práv a svobod tak, že Ústavou České republiky požadovaná ochrana individuální autonomie, předpokládaná citovaným ustanoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxdividuálním přestupku musí posoudit, zda jednání osoby, která se odmítla podrobit očkování, naplňuje tzv. materiální znak přestupku (§ 2 odst. 1 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxéhavost danou osobou tvrzených důvodů, jejich ústavní relevanci, jakož i nebezpečí pro společnost, které může jednání dané osoby vyvolat. Významným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xekomunikuje a teprve v pozdější fázi řízení svůj postoj k očkování ospravedlní, nebude zpravidla předpoklad konzistentnosti postoje této osoby a nalxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx zájem této nezletilé osoby, je-li to s ohledem na její věk a okolnosti případu možné. (JUD221138)
8 As 6/2011-120 (Nejvyšší správní soud-rozšířený xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxsnění ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, odpovídají ústavněprávním požadavkům, podle nichž povinnosti mohou být ukládxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxem (čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). (JUD221127CZ)
Z literatury:
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxl Havlíček. 2010, roč. 14, č. 2, s. 5-13. ISSN 1211-6432.
KRÝSA, Ivo. Přestupkové řízení vedené v souvislosti s nepodrobením se pravidelnému očkováxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx s. 14-20. ISSN 1211-6432.
Komentář k § 892 In: Švestka, Jiří, Dvořák, Jan, Fiala Josef, Zuklínová Michaela a kol. Občanský zákoník. Komentář. Prahax xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Ministerstvo zdravotnictví každoročně stanoví na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxní ve Sbírce zákonů. Národní imunizační komise je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. Pro poskytovatele zdravotních služeb to znamená, že xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxkovacích látek, kteří musí očkovací látky podle předepsaného antigenního složení vyrobit.
2.
Výjimku představují situace, kdy fyzická osoba poxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxravotního pojištění a léčivý přípravek, který neodpovídá stanovenému antigennímu složení, a jeho aplikaci si uhradí sama.
3.
O provedených očkoxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxním a očkovacím průkazu. Očkovací průkaz nebo zdravotní a očkovací průkaz se zakládá při prvním očkování a následně se do něj činí další záznamy.
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx., o zdravotnické dokumentaci
(Provádění očkování)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019x
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxotních služeb je dán oprávněním vydaným podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pravidelná očkování u osob starších 18 let mohou prováděx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxávněny provádět pravidelná očkování v rozsahu oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Speciální ustanovenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxné ustanovení určuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni provádět zvláštní a mimořádná očkování. Zdravotním ústavem pro tyto účxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona o zdravotních službách.
K odst. 3
3.
Komentované ustanovení určuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni provádxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxst. 4 až 6
4.
Ustanovení byla do zákona doplněna v souvislosti s implementací Mezinárodního zdravotního řádu (2005) vydaného Světovou zdravotnickxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxdního zdravotního řádu je upravena problematika očkování proti žluté zimnici. Mezinárodní zdravotní řád (2005) stanoví, že smluvní státy určí na svéx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxání a zavedení povinnosti poskytovatele zdravotních služeb zaregistrovat se u Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvu zdravotnictví se současnx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xo zdravotnické dokumentace očkovaného a dále do očkovacího průkazu nebo zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. O provedení očkování xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtovatelů vedených v evidenci zveřejňují Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice na svých internetových stránkách.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx proti infekčním nemocem
(Podmínky využívání údajů vedených v registru obyvatel)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe obyvatel a v agendovém informačním systému cizinců a rozsah, v jakém mohou být využívány. Údaje mohou být v uvedeném rozsahu využívány pouze v souvislxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxou potřeba ke splnění konkrétního úkolu podle zákona. Při plnění jiných úkolů podle zákona si orgán ochrany veřejného zdraví může opatřit potřebné údaxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
K zajištění plnění povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb na úseku předcházení vzniku a šíření infexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxh úkolů. Půjde zejména o zajištění pozvání k pravidelným očkováním a ke zjišťování údajů o osobách, které pobývaly v ohnisku nákazy a/nebo jsou podezřexx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxat referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxupem podle § 47b ze strany poskytovatelů zdravotních služeb a způsob, jakým jsou předávány. Žádost o poskytnutí údajů se nevyřizuje v režimu formálníxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxlnění tak, aby mohla být posouzena. Na základě kladného posouzení Ministerstvo zdravotnictví údaje poskytne, případně poskytne jejich část a v přípaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx údajů
Související předpisy:
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxštění se hradí pouze očkovací látky na pravidelná očkování fyzických osob, které jsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Očkovxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou u pojištěnců podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazenými výkony a hradí je zdravotní pojišťovny. Očkování při úrazech, poraněních, nxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeřejného zdravotního pojištění.
2.
Očkovací látky na dobrovolná očkování si hradí osoba, v jejímž zájmu je očkování prováděno, resp., která o něj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxěstnance prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb. V této souvislosti je třeba připomenout i minimální ochranná opatření při činnxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxní patří i další očkování, pokud jsou účelná, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 46 - rozsah očkovací povinnosti
Související předpisy:
zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxví při práci,
nařízení vlády č. 361/2007 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Smyslem úpravy je chránit zdraví skupiny dětí při návštěvě kolektivních zařízení. V tomto případě kolektivxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxímé povinnosti osoby podrobit se očkování se u očkování proti dávivému (černému) kašli, záškrtu a tetanu uplatňuje ve 12 zemích z 28 zemí EU a u dětské obrxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxomě modelu přímé povinnosti je uplatňována i povinnost nepřímá, právě prostřednictvím omezení přístupu neočkovaných dětí, jejichž zákonní zástupcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxí k intenzívnímu styku citlivých jedinců nízkého věku. Právní povinnost se netýká dětí, které jsou proti nákaze imunní a mají o této skutečnosti vystavxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxou kontraindikaci.
2.
Právní povinnost nepřijmout dítě, které se nepodrobilo stanovených pravidelným očkováním, dopadá na poskytovatele služxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxdě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, a na mateřské školy. Výjimku z této právní povinnost mají zařízení, do nicxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxěny na základě rozhodnutí soudu, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx dobu plnění povinné školní docházky. Úprava se rovněž netýká živnosti, při níž služba je poskytována v domácnosti osoby, která si službu objednala.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborném a jiném vzdělávání
Z judikatury:
Pl. ÚS 16/14 (Ústavní soud):
I. Při výkladu § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, resp. při posuzoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xbáno na to, aby zde nevznikala nerovnost mezi dětmi, kterým z dlouhodobého hlediska brání jejich zdravotní stav podání příslušné očkovací látky (tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xdravotních služeb. Uvedený ústavně konformní výklad přitom dikce napadeného ustanovení nijak nevylučuje.
II. Očkování představuje prostředek imxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxh, kteří podstupují riziko, v současném majoritně přijímaném vědeckém poznání však označovaném za minimální, aby ochránili zdraví celé společnostix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxšší je pak podíl neočkovaného vůči očkovanému obyvatelstvu, tím vyšší je také riziko opětovného rozšíření nákazy, a to nejen mezi těmi, kteří dobrovolxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžena i ta část osob, která sice očkována byla, avšak vakcinace v jejich případě nedosáhla požadovaného efektu. V posuzovaném případě, kdy je vakcinace xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxšť závažným důsledkům. Z těchto důvodů lze považovat podrobení se očkování dítěte před jeho přijetím do mateřské školy za akt sociální solidarity, ktexx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx bylo možné nahlížet na případy, pokud by určitá skupina dětí přijatých do předškolních zařízení odmítala bez závažných důvodů očkování a čerpala tak vxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxré z očkování plyne. (JUD282605CZ)
(Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Pxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, které registrují nebo přijali do péče, sdělovat neobvyklé reakce po očkování a dále umožnit nahlížení do vedené zdravotnické dokumentace včetně možxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví v uvedeném termínu počty očkovaných pojištěnců v členění podle očkovacího kalendáře pro pravidelná očkování a údaje o počtu očkovanýcx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy:
zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Opatření proti šíření infxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
V prvém odstavci jsou vypočtena protiepidemická opatření, ktxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xřišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C. Protiepidemická opatření se dělí na ta, kterým je fyzická oxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxta, kde se nosič zdržuje.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx x) a f) je fyzická osoba povinna se podrobit ze zákona za předpokladu, že jí nebo jejímu zákonnému zástupci byla lékařem sdělena skutečnost, že jsou nosičx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, dále povinnost informovat o svém nosičství každého dalšího lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní péče. Oznamovacx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkaři; učinit tak však může. Dále je nosič povinen sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních služeb pro účely poskytnutí pobytové služby v zařízexx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a údaje o zaměstnání a změny v těchto údajích.
K odst. 2
3.
Nosiči břišního tyfu a paratyfu A, B a C nesmí být po dobu jeho nosičství vystaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb.
K odst. 3
4.
Opatřením uvedeným v odst. 1 pod písm. a) a c) je nosič povinen se podrobit jen na základě a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadná další protiepidemická opatření, která musí odpovídat povaze infekčního onemocnění; fakultativně může též stanovit poskytovatele zdravotnícx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxč ohrožoval zdraví jiných fyzických osob. Při stanovení rozsahu zákazů a omezení vychází orgán ochrany veřejného zdraví též ze zaměstnání nosiče. Někxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxnosti epidemiologicky závažné vymezené v § 19 zákona a zaměstnání, k nimž se vyžaduje specifická zdravotní způsobilost. Rozhodnutí se vydává ve spráxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxa o nemocenském pojištění stanoví, že pro účely tohoto zákona se karanténou rozumějí též karanténní opatření formou zvýšeného zdravotnického dozorxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxcenského pojištění potvrdí karanténní opatření nosiči příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí o omezení či zákazu činnostxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu podle písm. a), je povinen požádat jej o provedení těchto zdravotních výkonů, přičemž určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen žádosti vyhxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm ochrany veřejného zdraví bezodkladně zajistit účast zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb při epidemiích nebo při nebezpxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlané virem lidského imunodeficitu, § 94 odst. 4 - místní příslušnost krajské hygienické stanice
Související předpisy:
zák. č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(Povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb ošetřujících nosiče)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osobní údaje a údaje o zaměstnání, které od nosiče získal podle § 53 zákona. O existenci nosičství, xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Související ustanovení:
§ 53 - povinnosti nosiče, § 100c - místní příslušnost krajské hygienické stanxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(Běžná a speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce, deratizace)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtup, jehož účelem je přerušit cestu přenosu nákazy od jejího původce k vnímavému jedinci. V zásadě jde o zneškodňování mikroorganismů, které se provádx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxidemiologicky významných členovců, tedy hmyzu, roztočů a podobně. Nejčastěji jde v našich zeměpisných šířkách a klimatických podmínkách o štěnici dxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (především potkan obecný), ale i dalších živočichů (napxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxhanickým, chemickým nebo biologickým xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxhranná DDD je prováděna jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x písm. b)
4.
Speciální ochranná DDD je odbornou činností, která je zaměřena na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxá osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxerých zákonů,
naříxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
(Povinnosti osoby, která provádí ochrannou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 24.4.2019.
K ochranné DDD lze použít pouze takové přípravky, které byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (EU) o dodávání biocidních příprxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxny životního prostředí a ochranu zdraví při práci používat jen nezbytně nutné množství přípravků a postupovat podle stanovených postupů, které dávajx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxcidních přípravků na trh a jejich používání,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx)
nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 24.4.2019.
1.
Dělení ochranné DDD na běžnou a speciální má své zobrazení i pokud jde o stanovení právní povinnosti k jejímu prováděníx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xoučást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Řádné provádění běžné ochranné DDD je velmi důležité, neboť obvykle právě její zanedbxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jedná-li se o obytné místxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxkami ve vlastnictví osob společenství vlastníků. U nemovitosti, která je ve vlastnictví České republiky, má tuto povinnost příslušná organizační slxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 324/2016 Sb., biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákox x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (Exx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ochranné DDD a klasifikaci chemických látek a chemických směsí. Dále se rozlišuje provádění speciální ochranně DDD a řízení a dohled nad jejím prováděxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba, která má osvědčení o odboxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe se při ní, zda žadatel o osvědčení má odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvování odborného kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxé poskytovatelem zdravotních služeb v jeho objektech je oprávněný dezinfektor podle § 34 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxoby, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení s platností 5 let se získává na základě zkoušky před odbornou komisí, kterou zřizují kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx0/2000 Sb. Absolvování speciálního mistrovského kursu není povinné; i tady je na fyzické osobě, jak potřebné znalosti získá.
K odst. 3
5.
Pokud jx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení s platností 5 let se získává na základě zkoušky před odbornou komisí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxito látkami v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvování odborného kursu není povinné; i tady je na fyzické osobě, jak potřebné znalostx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkované jako vysoce toxické nebo toxické, se vyžadují platná osvědčení podle odst. 2 a 3.
K xxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx kursu je třeba zapotřebí absolvovat kurs nižšího stupně, případně mít nižší osvědčení. To však neplatí u osvědčení samotných. Pokud fyzická osoba přixxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xouvisející předpisy:
zák. č. 96/2004 Sb., nelékařských zdravotnických povoláních,
vyhl. č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkácx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xískání se kromě obecných podmínek získání živnostenského oprávnění požaduje odborná způsobilost podle § 58 odst. 1. Obsah a rozsah kursů musí odpovídxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kursů podle § 58, jejich odbornou náplň a členění.
Související ustanovení:
§ 58 - podmínky provádění DDD
Související předpisy:
zák. č. 45xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdraví
(Provedení zkoušky)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Komisi pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxadě přihlášky, která se podává krajské hygienické stanici příslušné podle místa činnosti fyzické osoby. V přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxné číslo, je-li přiděleno, délka a obsah odborné praxe, obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti. K přihlášce kx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxud ho osoba absolvovala. Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části a jejím obsahem je ověření znalostí získaných v rozsahu stanovenxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek. Zkouška odborné způsobilosti je neveřejná.
K odst. 2
2.
Fyzické osobě, která úspěšnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xteré je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
K odst. 3
3.
Složení komise, základní obsah a podmínky provedení zkoušky odborné způsobilosti a vzox xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtanice
Související xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví
(Další povinnosti osoby, která provádí speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci, deratizaci)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx DDD. Jde zejména o povinnost evidovat použité přípravky, jejich množství, dobu a účel použití a tuto evidenci ukládat po dobu nejméně pěti let. Evidencx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxést velkoplošnou speciální ochrannou DDD, kdy se jako příklad uvádí území obce nebo městské části, je ten, kdo bude speciální ochrannou DDD provádět, pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z toho, že musí být přiměřená rozsahu a dopadům zásahu.
K odst. 2
3.
Pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění nebx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxní speciální ochranné DDD nařídit. Toto oprávnění je v zákoně stanoveno pro případ, že je zanedbána povinnost provádět běžnou ochrannou DDD a nedojde axx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxboť na základě správního rozhodnutí to bude povinná osoba, která bude muset nechat na své náklady speciální ochrannou DDD provést.
K odst. 3
4.
Přex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xoxické (jde o legislativní zkratky zavedené § 44a), je podnikatel, který ji bude provádět, povinen písemně oznámit tuto skutečnost krajské hygienickx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xracovního volna) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxžství použité chemické látky nebo chemické směsi, způsob provedení, den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název a sídlo provádějícíhx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mohou poškozovat včely, ryby, zvěř a některé další necílové organismy, je třeba dodržet podmínky xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjské hygienické stanice stanovit podmínky provádění oznámené speciální ochranné DDD. Podmínky by měly směřovat k ochraně veřejného zájmu spočívajíxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxjné zájmy.
Související ustanovení:
§ 96 - oprávnění obce nařídit provedení speciální dezinsekce nebo deratizace
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxění
Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem, pokud zjistí infekční onemxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxlásit tyto skutečnosti příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, a to ihned po zjištění a způsobem, upraveným § 1 vyhlášky č. 306/2012 Sb. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxemocnění. Současně zajistí podle druhu a rozsahu jím poskytované zdravotní péče bezodkladně provedení prvních nezbytných opatření k zamezení šířenx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si osoba poskytující péči nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie Čxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních onemocnění a markerů virových hepatitid a pozitivních sérologických vyšetření na infekční onemocnění dosud nebyla vydána.
K odst. 3
3.
Staxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxdavků stanovených v § 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., stanovují se náležitosti žádosti o provedení vyšetření biologického materiálu odebraného v souvislxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxratorním zpracování, následné dekontaminaci a jeho likvidaci.
Související ustanovení:
§ 15 - povinnosti osob poskytujících péči
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxotnických zařízení a ústavů sociální péče
Epidemiologické šetření
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtrole podle kontrolního řádu je ten, že cílem epidemiologického šetření ani jeho smyslem není primárně zjistit dodržování či porušování právních poxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxzické osoby podezřelé z nákazy a složky jejich prostředí. Protokol z epidemiologického šetření nemá předepsané náležitosti, ale jeho obsah by se měl oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo zdraví ke zmáhání infekčních onemocnění a předcházení vzniku nebo dalšího šíření epidemie.
2.
Zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví proxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxo pracovníka nebo jiného odborného pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx5/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxe správních úřadů k zamezení šíření nákazy
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xpolupráci jsou nicméně správní orgány povinny již podle obecné právní úpravy v § 8 odst. 2 správního řádu a v případě kontrolní činnosti podle § 25 kontrxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxními orgány ochrany veřejného zdraví a obecnými orgány ochrany veřejného zdraví spočívající v povinnosti informovat místně příslušnou krajskou hygxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se hlásí vždy bez ohledu na druh infekce, u ojediněle se vyskytujících infekčních onemocnění jen pokud se jedná o závažné infekce. Zákon nevymezuje pojxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xákona o pohřebnictví] nebo nemoc, která by mohla ohrozit veřejné zdraví pro účely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (§ 2 vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxst orgánů veterinární správy neprodleně hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví výskyt infekcí přenosných ze zvířete na člověka a dále úhxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávy vzájemně koordinují svoji činnost a přijímání opatření za účelem zdolávání nákaz přenosných ze zvířat na člověka a k zamezení přenosu infekce ze zxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxstva obrany, § 82 odst. 3 - informační povinnost krajské hygienické stanice
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
Opatření, kxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 24.4.2019.
1.
Stanoví se povinnosti osob, které onemocněly infekčním onemocněním nebo jsou podezřelé z nákazy podrobit se protiepixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxstupem podle § 67. Protiepidemická opatření jsou vymezena demonstrativním způsobem, aby mohl orgán ochrany veřejného zdraví nařídit i jiné potřebné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtření, kterým je fyzická osoba povinna se podrobit s ohledem na velkou variabilitu infekčních onemocnění a konkrétní potřebu stanovit nezbytná protixxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxemiologického posouzení, nicméně jde o významný zásah do osobní sféry fyzické osoby a tudíž je třeba opatření volit v nezbytném rozsahu a podle zásady pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxezujícím více. Rovněž je nezbytné řádné odůvodnění přijatých protiepidemických opatření.
3.
Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu. U podezření z nákazy infekčním onemocněním je podmínkou, aby fyzická osoba o této oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákazy je místo, ve kterém se šíří nákaza.
4.
Fyzická osoba je povinna podrobit se vyjmenovaným zdravotním výkonům, zajistit splnění stanovených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnění, od ostatních fyzických osob. Izolace se liší od karantény tím, že v případě izolace osoba již onemocněla infekční nemocí či jeví její příznaky. Do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxické léčivé přípravky sestávající z vakcín, toxinů, sér nebo alergenových přípravků vymezených ve vyhlášce č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Karanténními opatřeními jsou karanténa, lékařský dohled a zvýšený zdravotnický dozor. Karanténou se oddělují zdravé fyzické osoby, které byly běhex xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Při lékařském dohledu je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xocházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxny veřejného zdraví. Zvýšeným zdravotnickým dozorem je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxx
Související ustanovení:
§ 2 odst. 5 - vymezení infekčního onemocnění, § 2 odst. 6 - vymezení izolace, § 2 odst. 7 - vymezení karaxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xsoby podnikající a právnické osoby, § 67 - stanovení protiepidemických opatření, § 88a - způsobilost zaměstnanců krajské hygienické stanice k výkoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxvedení ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xakovém případě se k jejímu provádění nevyžaduje osvědčení podle § 58. K jejímu provádění je oprávněn dezinfektor pod odborným dohledem zdravotnickéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx provádět rovněž držitel příslušného osvědčení podle § 58. Ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci mohou v hlavní činnosti provádět též zdravxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxických osob, § 86 - činnost zdravotních ústavů
Související předpisy:
vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxx, LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxt fyzické osoby, vymezuje § 66 demonstrativním způsobem protiepidemická opatření, kterým jsou povinny se na základě a v rozsahu rozhodnutí příslušnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxže právnická osoba z povahy věci nemůže být sama podezřelá z nákazy, u fyzické osoby podnikající tomu tak být může, avšak nemusí. Již z vymezení těchto opxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxi způsoby nemohlo dojít k šíření nákazy. Výběr těchto opatření je výsledkem odborného epidemiologického posouzení, nicméně jde o významný zásah do poxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxezující opatření, pokud ještě stále vede ke sledovanému cíli a dát mu přednost před opatřením omezujícím více. Rovněž je nezbytné řádné odůvodnění přixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xrotiepidemických opatření
Související předpisy:
Stanovení druhu a způsobu provedení protiepxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Stanoví se oprávnění a současně povinnost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodnout o druhu protiepidemicxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví se v tomto případě řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Demonstrativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xx x xxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxx xxxxxx xxzické osobě druh a způsob protiepidemického opatření podle § 64 může být i poskytovatel zdravotních služeb, pokud při poskytování zdravotních služex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní mohlo dojít k prodlení a tím k možnému šíření nákazy. Poskytovatel zdravotních služeb nenařizuje opatření osobám podle § 66.
3.
V další větě sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xtrany poskytovatele zdravotních služeb.
K odst. 3
4.
Stanoví se okamžik závaznosti opatření poskytovatele zdravotních služeb a jeho povinnx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx xx
xx
x xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytovatele zdravotních služeb podle odst. 2, který vychází z procesního postupu přezkumu lékařských posudků podle zákona o specifických zdravotnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx
Orgán ochrany veřejného zdraví může v případě potřeby v rozhodnutí vydaném fyzické osobě rovněž stanovit poskytovatele zdravotních služeb, který pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxutí podle odst. 11 (v textu zákona je nesprávně uveden odst. 9).
Související ustanovení:
§ 64 - opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx, o specifických zdravotních službách
Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí
JUDr.
Ivo
Krýsa
Pxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxtí od 1. prosince 2015 a provádí se jí implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) vydaných Světovou zdravotnickou organizací. Upravxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxičí. Forma vydání opatření Ministerstva zdravotnictví plyne z § 94a, tedy půjde o opatření obecné povahy.
K odst. 1
2.
Ke stanovení ochranných opaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxuje se povinnost osobám, které mají ve vlastnictví, správě nebo užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná opatření prováděnxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o povinnosti osob odlišných od státu, pokud použití jejich prostor bude nezbytné. Příkladem je povinnost vlastníka nebo provozovatele letiště učinix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxních materiálů vztahujícím se k vyhlášeným ochranným opatřením.
3.
S ohledem na § 97 odst. 1 nemůže tato osoba žádat poskytnutí náhrady nákladů za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxany veřejného zdraví užívat v souvislosti s přijatými opatřeními.
4.
Protiepidemická opatření jednotlivým fyzickým osobám pak již stanovuje míxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxa zdržuje v době zjištění skutečností rozhodných pro stanovení protiepidemických opatření.
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xstupujících na území České republiky ze zahraničí potvrzení o očkování nebo stanovené profylaxi. Stanovení nemoci či nemocí, u nichž se bude vyžadovax xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxanovenými v ochranných opatřeních pracuje i zákon o pobytu cizinců. Policie ČR tak odepře cizinci i občanu EU vstup na území ČR, jestliže nesplňuje požaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
K odst. 3
6.
Upravuje se způsob zveřejnění ochranných opatření, včetně stanovení povinných jazykových znění.
Související ustanovení:
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xzniku
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Vymezuje se přehled mimořádných opatření, ktxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxch opatření přijímaných postupem podle § 67 se zde jedná o situaci, která se již netýká ojedinělého onemocnění, ale situaci, která představuje větší nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdálost. Dochází při ní k velmi rychlému rozšíření onemocnění do různých částí světa. Pandemie je spojená s vysokou nemocností, nadměrnou úmrtností a nxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí s ohledem na zmožení epidemie či zabránění jejího vzniku. I s ohledem na to je třeba mimořádná opatření volit jen v nezbytném rozsahu a podle zásaxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm omezujícím více. Rovněž je nezbytné řádné odůvodnění přijatých mimořádných opatření nejen důvody epidemiologickými, ale v souvislosti s jejich nexxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x tomto případě řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá ze zákona odklxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx je jí uložen zákaz činnosti, který jí brání ve výkonu práce nebo samostatné výdělečné činnosti, má nárok za podmínek stanovených zákonem o nemocenském xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxí nároku na dávku nemocenského pojištění.
Související ustanovení:
§ 80 odst. 1 písm. g), x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxpování v právních vztazích,
zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Léčení infekčních onemocnění
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxní jsou fyzické osoby povinny se podrobit, jsou akutní virové záněty jater, antrax, dengue, hemoragické horečky, cholera, infekce centrální nervové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou, spalničky, trachom, tuberkulóza, tyfus břišní, úplavice amébová, úplavice bacilárnx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtavuje možnost propuknutí nemoci podle článku 1 Mezinárodního zdravotního řádu (IHR 2005), která je podle přílohy rozhodnutí Evropského parlamentu x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xe seznamem infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů ve smyslu § 45 odst. 3.
2.
Ixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx a 153 trestního zákoníku trestné a může představovat naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci úmyslně nebo z nedbaxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxt k vydání rozhodnutí a skutečnost, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
K odsxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xdst. 4).
K odst. 4
5.
Stanovený poskytovatel zdravotních služeb musí vyhovět žádosti příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který vydxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxa izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Související ustanovení:
§ 45 odst. 3 - případy a podmínky nařízení povxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotníxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Díl 4
Podmínky vyšetřování nákazy vxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání a zjišťování viru lidského imunodeficitu.
K odst. 1
2.
Stanoví se povinnost provádět vyšetřování na virus lidského imunodeficitu před daroxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon o zdravotních službách jinak. Bez souhxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxmo stanoví povinnost podrobit se určité zdravotní službě či stanoví oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodnutím uložit podrobení se určitx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxasu fyzické osoby, které se týká, nebo jejího zákonného zástupce, je možné test provést jen v případech uvedených v písm. a) až d).
4.
To se týká i přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxou nakaženou tímto virem, je povinna dodržovat veškerá omezení, která jsou s tím spojena, nicméně proti své vůli, resp. bez jejího souhlasu nemůže být vxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch opatření v ohnisku nákazy
Související předpisy:
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Z judikatury:
Colaková a Tsakiridisovx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xa to i v asymptomatické fázi) je možné považovat za zdravotní postižení, tj., za zakázaný diskriminační důvod dle antidiskriminačního zákona.
II. Poxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xýjimku se nedá považovat vyloučení pravidla jako takového.
III. Striktní omezení přístupu nebo výkonu určité profese z důvodu zdravotního postiženx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1 x x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdravotnictví. Ministerstvo povolení vydá, pouze pokud jsou splněny stanovené podmínky na personální, technické, přístrojové a materiálové vybavexxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxnnost hlášení počtu vyšetření a jejich výsledků ve stanovených intervalech Státnímu zdravotnímu ústavu.
Související ustanovení:
§ 80 odst. 1 pxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovně vyšetřování je laboratoř, která je držitelem povolení k vyšetřování přítomnosti viru lidského imunodeficitu povinna se na vyzvání Ministersxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci hodnocení zjištěno, že kvalita diagnostiky viru lidského imunodeficitu je nevyhovující a laboratoř nezajistí bez zbytečného odkladu nápravux xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx laboratoř nehlásí počty vyšetření podle § 72 nebo se nezúčastní externího hodnocení kvality diagnostiky.
Související ustanovení:
§ 80 odst. 1 xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxti poskytovatele zdravotních služeb v případě reaktivního výsledku vyšetření)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtoř pro nákazu vyvolanou virem lidského imunodeficitu zřízená při Státním zdravotním ústavu. Rozhodující je až výsledek konfirmačního testu. Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxormační a poučovací povinnost o skutečnosti, že fyzická osoba je nakažena virem lidského imunodeficitu včetně povinnosti počínat si tak, aby jiné fyzxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podpisem stvrdit, že byla poučena.
3.
AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně nosičství viru HIV se považuje za nakažlivou lidskou nemoc pxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxmocněním představovat naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci úmyslně nebo z nedbalosti.
Související předpisxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxtního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxvádění průřezových studií výskytu infekce virem lidského imunodeficitu. Vyšetřování mohou provádět pouze Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Systém epidemiologické bdělosti
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Komentxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých nemocí ve Společenství v platném znění a Rozhodnutí Evropské komise, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/EC ve věci zavedení systému epidemiologicxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, a povinnosti speciálních orgánů ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany) shromažďovat údaje o výskytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsurveillance). Zákon stanoví, že prováděcím právním předpisem může být seznam infekcí rozšířen. Koordinujícím správním úřadem je stanoveno Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvené údaje.
K odst. 3
5.
Pro infekční onemocnění stanovená v odst. 1 nebo která budou nadto stanovena prováděcím právním předpisem, platí, že Minixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní, ledaže hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě Ministerstvo zdravotnictví informuje síť Společenství dodatečně.
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx 1) shromažďovat požadované údaje a hlásit je místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Podrobnosti k laboratorní diagnostice, epidemiolxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro vybrané infekce.
Související ustanovení:
§ 62 - povinnost hlášení infekčních onemocnění, § 46 odst. 1 - povinnost zvláštního očkování
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxi infekčním nemocem,
vyhl. č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
Postup při poranění ostrým kontamxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxx/32/EU, kterou se provádí rámcová dohoda o prevenci při poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe realizaci řady postupů a opatření na hodnocení zdravotních rizik, prevenci a odstraňování rizika, a také požadavek na hlášení těchto událostí do mísxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání, k osvětě a monitorování a také stanoví postupy zásahů a následných opatření. Při prevenci rizik poranění a infekcí způsobených ostrými předměty xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Preventivním nástrojem je zejména povinné zvláštní očkování na vybraných pracovištích s vyšším rizikem infekčních onemocnění (srov. komentář k § 46 xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnovaným předmětem nebo nástrojem v zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo poskytovatele sociálních služeb.
4.
Při laboratorní diagnoxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxé bdělosti
Související předpisy:
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
HLAVA IV
DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxech výrobků upravených zákonem, je co nejrychleji a nejefektivněji pozastavit výrobky podezřelé z nebezpečnosti a vyloučit z trhu nebezpečné výrobkxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx který od něj takové výrobky odebírá. Ustanovení konstruuje řetězec opatření, která spouští zpravidla rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxon upravený správním řádem, kterým se předběžně upravují právní poměry v tomto případě podnikatele, který výrobky uvádí nebo dodává na trh. Na úseku ocxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrobek byl při výkonu dozoru odebrán k laboratornímu vyšetření x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xdravotního dozoru zakázat uvádění nebo dodávání na trh nebo používání výrobku podezřelého z nebezpečnosti podle § 84 odst. 1 písm. c) a n).
2.
Jakmxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xkutečnosti informovat své odběratele. Ti jsou pak povinni ihned po obdržení takové informace pozastavit další uvádění do oběhu, na trh, distribuci a pxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxedběžné opatření, v opačném případě vydá rozhodnutí ve věci vedoucí k vyloučení výrobku z trhu. O zrušení předběžného opatření nebo vykonatelném rozhxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xásadě jde o podobný přístup, který volí přímo použitelné předpisu EU ve výrobkové oblasti nebo zákon o obecné bezpečnosti výrobku, když vycházejí z tohxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xniž by vůbec bylo event. vydáno rozhodnutí příslušného správního orgánu. Naopak jsou o nebezpečnosti výrobku a přijatých opatřeních povinni správní xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 odst. 10 - vymezení pojmu uvedení na trh, § 5 - výrobky pro styk s vodou, § 25 - předměty běžného užívání, § 84 odst. 1 písm. c) a n) - zákaz uvádět nebo dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků,
nařízení ES č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích,
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obexxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx2019.
K odst. 1
1.
Komentované ustanovení vymezuje působnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu vždy, pokud jsou ve správním řxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeré řeší problematiku ochrany veřejného zdraví a upravují působnost orgánů ochrany veřejného zdraví.
2.
Orgán ochrany veřejného zdraví není dotxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxí, ať již generelně či výslovně jen některých dotčených orgánů. Tato skutečnost vychází z obecného principu, že ze zvláštních zákonů musí buď vyplývat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x nichž lze rozhodnout pouze za účasti dotčených orgánů. Samostatně je v rámci působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví řešena oblast hodnocení a řízxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx míní rozhodování v širším smyslu, nikoli pouze vydávání správních rozhodnutí podle § 67 správního řádu; v opačném případě by totiž muselo existovat daxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdává v případech, kdy je dotčeným orgánem, stanovisko. V případě souhlasného stanoviska může orgán ochrany veřejného zdraví vyslovený souhlas vázat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xdy by po vydání stanoviska již nenásledovalo žádné správní rozhodnutí. Zákon o ochraně veřejného zdraví tedy nepředpokládá dvojí procesní postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxsko bude v některých případech (právě v těch, kdy již nenavazuje žádné další rozhodnutí např. stavebního úřadu) vydáno jako samostatné rozhodnutí ve sxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
5.
V této souvislosti je třeba zmínit § xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xstatně stanoveno v odst. 1 komentovaného ustanovení obecně) a stanoviska vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím ve správním řízení (srov. komentář k § 94).
6.
Novelou účinnou od 1. 1. 2018 se do § 149 odst. 2 správního řádu doplňují formální náležitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které ho zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxní a úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V zásadě se tax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvu vůle dotčeného orgánu, jak má být daná záležitost řešena z hlediska jím chráněných zájmů. Především tedy, zda souhlasí či nesouhlasí s navrženým xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
xxxxní úprava provedená novelou zákona, vyhlášenou pod č. 267/2015 Sb. zčásti náleží do stavebního zákona, avšak návrh na jeho otevření a připojení jako sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravuje úkoly stavebních úřadů a povinnosti stavebníků související s problematikou hluku a vibrací při umísťování staveb a ochraně staveb.
8x
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xomu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě) nebo ke stavbě, která bude xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xako dotčené správní orgány bytové stavby a rodinné domy ne ve všech případech posuzovaly, neboť nejsou zdrojem hluku a stanovisko dotčeného orgánu nebxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
9.
Žadatel o vydxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání jeho stanoviska jako dotčeného orgánu státní správy měření hluku a náxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxní společného povolení ke stavbě zdroje hluku nebo chráněné stavby. Pokud jde o uvedené měření hluku, může jej podle § 32a provést jen držitel osvědčenx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xo § 77 zavedeno společné povolení namísto dosavadního společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě.
10.
Dále se stanoví praxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx mohla být chráněná stavba dotčena. Přitom jen příkladmo se uvádí, že tímto zdrojem hluku může být pozemní komunikace nebo železniční dráha, tedy pravixxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušná krajská hygienická stanice obtížně posuzovat, pokud ji nevezmou na vědomí pořizovatelé územně plánovací dokumentace. K umístění chráněnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xe k ní budou přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Z tohoto pravidla je zřejmé, že se bude týkat umístění chráněných staveb do území, kde xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výstavby pozemních komunikací a železničních drah dříve než k této výstavbě dojde, je již její bezprostřední okolí zastavěno chráněnými stavbami, taxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxe.
11.
Konečně se zavádí pravidlo, podxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvce zdroje hluku, což ovšem neplatí v případě, že dojde k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku. Co se považuje za prokazatelné navýšení hluku, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxti naměřeným hodnotám hluku nebo oproti hodnotám hluku vypočteným v akustickém posouzení zdroje hluku předloženém příslušné krajské hygienické staxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx základě údajů o zdroji hluku ne starších 9 měsíců přede dnem podání žádosti o vydání stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4.
Související ustanovení:
§ 2 odxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxisek
Související předpisy:
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu jexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xANDRLICA, Jakub. Závazné stanovisko a rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Právní fórum. 2006, č. 10, s. 366 a n. ISSN 1214-7966.
KOCOUREK, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 87-111. ISBN 978-80-210-5362-5.
KRÝSA, Ivo. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích - dostatxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxdní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1872-1883. xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxrana životního prostředí. Brno: Masarykova universita, 2011, s. 345-381. ISBN 978-80-210-5667-1.
POLÁČKOVÁ, Marie. Dotčené orgány. In: PRŮCHOxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Díl 1
Státní správa v ochraně a podpoře xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxátní zdravotní ústav, povinnosti kontrolovaných a dalších osob
Oddíl 1
Orgány státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jejich úkoly
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxho zdraví doplněny jako úřady vykonávající státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví ministerstva dopravy, pro místní rozvoj a životního proxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxní orgány ochrany veřejného zdraví, a to Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.
Související ustanovení:
§ 80 - úkoly Ministerstva zdravotxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxy krajských úřadů, § 82 - úkoly krajských hygienických stanic, § 83 - úkoly Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra
Sběr a zpracování xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
1.
V návaznosti na právní předpisy vztahující se k ochraně osobních úxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxířit rozsah zpracovávaných údajů je možné pouze výjimečně, v zájmu splnění povinností orgánů ochrany veřejného zdraví, stanovených zákonem a za podmxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxu subjektu údajů, neboť se stále bude a musí jednat o splnění povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví plynoucí ze zákona. Vždy přitom musí být respekxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxvání podle čl. 6. Aby bylo možno v registrech sledovat vývojové trendy, stanoví zákon, že shromažďované údaje nemusí být zpětně opravovány ani doplňovxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx9 o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pověřit příspěvkovou organizaci nebo organizační složku státu zřízenxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xákonem omezen a z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů je třeba, aby Ministerstvo zdravotnictví jako správce údajů pověřilo pouze takoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí opatření, která budou splňovat požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů včetně požadavků na bezpečnost zpracování.
3.
Provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxdmět a doba trvání zpracování, povaha a účely zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnoxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxí se zpracovávanými osobními údaji po dokončení zpracování jménem správce.
4.
Pokud mají být údaje z registrů využívány pro přípravu podkladů prx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxů mezinárodním organizacím na základě mezinárodní smlouvy.
5.
Z registru kategorizace prací jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xouvisí s úkoly těchto správních úřadů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Související ustanovení:
§ 86 - úkoly Státního zdravotníhx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1 až 3 a 5 a 6
1.
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnost. Dále odborně usměrňuje činnost speciálních orgánů ochrany veřejného zdraví, kterými jsou Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Jako nadxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxávněno stanovit pro výkon kontroly rozsah a četnost kontrol a konkretizovat kontrolní postupy, a to nejen krajským hygienickým stanicím, ale i Ministxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxndardní úkoly ústředního správního úřadu, mezi které patří vedle legislativní činnosti i mezinárodní spolupráce a spolupráce s jinými orgány a instixxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx
4.
V oblasti prevence vzniku a šíření infexxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxní. Toto složení se uveřejňuje ve formě Sdělení ve Sbírce zákonů. Pro případ výpadku v dodávkách očkovacích látek pro povinná očkování mu náleží oprávnxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxienické stanice Ministerstvo zdravotnictví dává povolení k nařízení mimořádného očkování. Sestavuje očkovací programy a programy prevence infekcx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžlivých infekcí ze zahraničí s tím, že o druhu a způsobu provedení protiepidemického opatření, kterému se podrobí určitá fyzická osoba, rozhoduje příxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmocnění, vyvolaná jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny, než jsou mor, cholera, žlutá zimnice, pravé neštovice, skvrnivka a hexxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x lidskými ostatky a lidskými pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí.S účinností od 1. 9. 2017 byl upraven způsob stanovexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xoordinuje zpracování Pandemického plánu ČR a zpracovává Pandemický plán zdravotnictví.
5.
Ministerstvu zdravotnictví náleží oprávnění udělix x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxje celorepublikové programy, stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účinností od 1. prosince 2015 pro potřebu tvorby prognóz a stanovení priorit k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a k dalšímu poxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí má provést v roce 2016.
7.
V oblasti strategického hlukového mapování Ministerstvu zdravotnictví náleží zajistit zpracování strategických hlxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xe dále řešena v ustanoveních v § 81 až 81c zákona a souvisí s ní prováděcí předpisy upravující hlukové mapování a seznam aglomerací pro účely hodnocení a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxpování úrovně hluku ze základních zdrojů hluku, kterými jsou hlavní pozemní komunikace, hlavní železniční tratě a hlavní letiště, vymezené v ust. § 81 xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxní plány, jejichž cílem je odstranění nebo snížení škodlivého zatížení životního prostředí. Pro tyto účely zákon specificky definuje pojem "hluk" a sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx použitelných předpisů EU náleží Ministerstvu zdravotnictví přijímat opatření na úseku potravinového práva, předmětů běžného užívání a výrobků přixxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xřicházející do styku s potravinami, přijímá ministerstvo žádosti o povolení nové látky a změnu vydaných povolení. Samo povolení pak vydávají orgány Exx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxt zprávy zasílané do Sítě společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce, jakož i poskytovat vědecká a technická data Evropskému stxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedvídaná přímo použitelnými předpisy EU, a to dočasný zákaz používání výrobku, který splňuje požadavky práva EU, nebo podrobení výrobku zvláštním poxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xběhu výrobků harmonizované sféry, musí být oznámeno Komisi EU. Do zákona je proto vložen i postup, který musí Ministerstvo zdravotnictví dodržet v příxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxení EU, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Ministerstvo zdravotnictví bude tedy nově plnit úkoly dotčeného orgánu přx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe společném územním a stavebním řízení pro tyto stavby, s výjimkou případů, kdy půjde o stavby náležející do působnosti Ministerstva obrany nebo Minisxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxe-li ke sporu mezi krajskou hygienickou stanicí a zaměstnavatelem, popřípadě osobou uvedenou v § 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxž vkládají členské státy identifikační údaje o takových výrobcích, které se vyskytly na jejich trzích. Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vyhlxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxo nebezpečný bude takový výrobek označen Světovou zdravotnickou organizací. Podle předpisů vztahujících se k obecné bezpečnosti výrobků i nařízení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxeží oprávnění dočasně pozastavit účinnost zvláštních opatření nebo jiných přímo použitelných předpisů EU, pokud to přímo použitelné předpisy EU umoxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxh ohrožuje lidské zdraví.
K odst. 8
12.
Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v Ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik České repuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxeného použití ustanovení zákona o státní službě, která se vztahují na výběr, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu, který je ústředním spráxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx krajské hygienické stanice rozhodovat ve věcech výkonu veřejné správy v oblasti ochrany zdraví, § 82 odst. 2 písm. m) - oprávnění nařídit mimořádná opxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vyhl. č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování,
vyhl. č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku,
záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,
zák. č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví,
zák. č. 234/2014 xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx64/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
Ministerstvo dopravy
JUDr.
Zdena
Krýsová
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxly pořízení strategických hlukových map. Akční plány jsou sestavovány na základě výsledků hlukového mapování, tj. strategických hlukových map. Akčxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvní železniční tratě a hlavní letiště. Podle směrnice ES se stanoví, že návrh akčního plánu musí být zpřístupněn veřejnosti, stejně jako způsob vyhodnxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxnost Ministerstva dopravy spolupracovat při tvorbě akčních plánů s příslušnými orgány sousedních členských států EU v příhraničních oblastech.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 24.4.2019.
Vedle hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí a hlavních letišť je aglomerace základním faktorex xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x61/2006 Sb., o stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 24.4.2019.
Ministerstvo životního prostředí je pořizovatelem a správcem příslušné již existující databáze vstupních xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xinisterstvo životního prostředí má dále podle zákona vydat vyhlášku o tichých oblastech ve volné krajině. Tato vyhláška dosud vydána nebyla. Zůstává xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxačních aktivit.
Krajské úřady
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Stanovené úkoly plní kxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxed podkladů, které krajské úřady, ve spolupráci s obcemi, předají pro pořízení strategických hlukových map. Podle údajů ze strategických hlukových mxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxtí pravidla o jejich projednání s veřejností, povinnosti informovat veřejnost o opatřeních přijatých v rámci akčních plánů a povinnosti spolupracovxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, protože je jako gestor dále odpovědné v termínu určeném Evropskou komisí reportovat souhrnný akční plán.
Hejtman
Jxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnění pro obyvatelstvo kraje. Pandemický plán sestaví krajská hygienická stanice ve spolupráci s krajem a složkami integrovaného záchranného systémxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxhvaluje hejtman. Krajské epidemiologické komise jsou zřizovány jako poradní orgán hejtmana na základě usnesení vlády č. 682 ze dne 14. září 2011 k Pandxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxe je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Na jednání bezpečnostní rady kraje se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon
Úkoly kraje
JUDr.
Zdena
Krýsová
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xrogramů podpory veřejného zdraví, spolupráce při jejich realizaci a podpora těchto programů. Dále se upravuje spolupráce krajů s orgány ochrany veřexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxatelstva kraje. Pětiletý termín projednání zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje souvisí s úkolem krajských hygienických stanic jednou za pěx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtelstva regionu.
Související ustanovení:
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Krajské hygienické stanice jsou jako spráxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxh správní obvody. Vzhledem k tomu, že v hlavním městě Praze sídlí dvě krajské hygienické stanice, a to pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, bylo zavxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxci krajských hygienických stanic jsou za podmínek zákona o státní službě státními zaměstnanci ve služebním poměru.
2.
Krajské hygienické stanicx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxohy v roce 2012 byla sice územní pracoviště fakticky zachována, zákon pro jejich rušení a zřizování ale stanoví nové pravidlo, podle něhož zřízení či zrxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úkoly krajských hygienických stanic na jednotlivých úsecích veřejné správy v ochraně veřejného zdraví. Uvádí se pravidlo rozdělení výkonu veřejné sxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxřízený správní úřad plní v ochraně veřejného zdraví jen ty úkoly, které jsou mu výslovně zákonem svěřeny; všechny ostatní úkoly plní krajské hygienickx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xímto nebo jiným zákonem krajským hygienickým stanicím.
4.
Krajské hygienické stanice jsou zřízeny k plnění úkolů veřejné správy na úseku ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zdraví při práci podle pracovně-právních předpisů.
5.
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxí z povolání a ohrožení nemocí z povolání a dozírat nad zajištěním pracovnělékařských služeb. S účinností od 1. prosince 2015 bylo výslovně zrušeno ustxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxídky, jejich náplň a případně i četnost. Tato úprava byla s účinností od 1. dubna 2013 vložena do vyhlášky o pracovnělékařských službách. Krajským hygixxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkařské prohlídky. Jde-li o pracovníky se zdroji ioni-zujícího záření kategorie A, upravuje režim pracovnělékařských prohlídek atomový zákon; náslxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6.
Ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání provádí krajská hygienická stanice postupem podle zákona o spexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání definuje zákoník práce. Úkolem krajské hygienické stanice je v případě naplnění klinických podmínek stanovených v seznamu nemocí z povolánxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxných rovněž v seznamu nemocí z povolání, tj. zda zaměstnanec pracoval na pracovišti za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání. K tomuto postupu je krxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxě způsobilou fyzickou osobu.
7.
Nadále krajským hygienickým stanicím zůstalo zachováno oprávnění stanovit zaměstnavateli nebo osobě uvedené v x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxních podmínek, pokud je (např. jako v případě biologických expozičních testů pro po-souzení expozice zaměstnance olovu) nestanoví jiný právní předpxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxuvisejících podmínek stanovených zákonem.
8.
Dalším velkým okruhem úkolů krajských hygienických stanic je prevence vzniku a šíření infekčních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. S tím souvisí oprávnění krajských hygienických sta-nic provádět epidemiologická šetření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx mimořádných událostech a rozhodnout o jejich ukončení.
10.
K provádění zkoušek stanovených zákonem krajské hygienické stanice zřizují komise. Plní úkoly dotčeného správního úřadu. Náleží jxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xsob, jejichž skutkové podstaty jsou upraveny v tomto zákoně. Další části oprávnění krajských hygienických stanice se týkají stravovacích služeb, poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxrávy na úseku ochrany veřejného zdraví se stanoví krajským hygienickým stanicím povinnost informovat nadřízený orgán, tj. Ministerstvo zdravotnicxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
12.
Následné a mimořádné lékařské prohlídky krajská hygienická stanice nařizuje zaměstnavateli a ten je povinen podle zákoníku práce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxleného poskytovatele pracovnělékařských služeb, zaměstnance a případně i bývalého zaměstnance.
K odst. 5
13.
Ustanovení souvisí s nařízením Ex x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení ES o úřední kontrole jde o zkoumání, zda jsou uvedené systémy zavedeny účinně a jsou vhodné pro dosažení cíle, kterým je bezpečnost stravovacíxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxo auditování systému managementu.
Související ustanovení:
§ 15 - spolupráce při provádění prevalenčních studií, § 77 - dotčený správní orgánx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxého zaměstnance k plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví, příloha č. 2 - sídla a správní obvody krajských hygienických stanic
§ 92a až 93 - přestuxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 3,
vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Sb., který se stanoví seznam nemocí z povolání,
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
vyhl. č. 104/2012 Sb., o posuzoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrávních předpisů týkajících se krmiv a potravin
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jaxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxzení jakosti vody ke koupání. Pod tuto úpravu patří přírodní koupaliště na povrchových vodách s provozovatelem (§ 6a), povrchové vody nabízené ke koupxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osob, nebyl pro ně vydán trvalý zákaz koupání, nejsou místního významu a jsou uvedeny v seznamu podle § 6g. V případě těchto povrchových vod ke koupání plxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxením koupací sezony na povrchových vodách vydat postupem podle správního řádu a § 94a monitorovací kalendář. V něm určí četnost odběrů vzorků vody, jxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxé vody nabízené ke koupání podle § 6d). Monitorovací kalendář může krajská hygienická stanice pozastavit; v tomto případě nebo z důvodu krátkodobého zxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxdobého znečištění vody, krajská hygienická stanice nařídit provedení odběru a vyšetření dodatečného vzorku vody. V případě podezření na znečištění xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xe se potvrdí znečištění vody nebo v případě neočekávané situace (která má nebo u níž se dá důvodně předpokládat nepříznivý dopad na jakost vody nebo zdraxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo dalšího vzorku vody odběr vzorku vody a jeho laboratorní vyšetření musí být zajištěno u odborně způsobilé osoby podle § 6c včetně pořízení elektrxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxgienické stanice týkají neurčitého počtu provozovatelů, resp. osob uvedených v § 6d, vydá opatření obecné povahy. Týká-li se předmětné opatření určixxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxormovat veřejnost způsobem upraveným v § 6b. V ostatních případech plní informační povinnost o jakosti po-vrchové vody ke koupání a zákazu koupání kraxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmují o jakosti povrchových vod ke koupání veřejnost na svých internetových stránkách.
6.
V souvislosti s úkoly Ministerstva zdravotnictví v oblaxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx významných opatřeních.
Související ustanovení:
§ 6a - přírodní koupaliště na povrchových vodách s provozovatelem, § 6d - povrchové vody nabíxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví; koupací sezona, § 84 odst. 1 písm. f), g) a i) - nápravná opatření v souvislosti s přírodními a umělými koupališti, § 94a - opatření obexxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D.x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxány ochrany veřejného zdraví působí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxjených silách, bezpečnostních sborech (s výjimkou Vězeňské služby ČR) a nad dalšími v zákoně uvedenými subjekty, jakož i nad jimi užívanými stavbami a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na návrh rozkladové komise.
Související předpisy:
Autorizace
(Oblasti autorizace)
JUDxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, je potřeba zajistit, aby odběry vzorků, laboratorní vyšetření, měření a podobné odborné činnosti byly prováděny osobami, které jsou odborně způsobxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxm řádného procesu a jako takový důvěryhodný. K zajištění tohoto účelu právní předpisy požadují, aby osoby byly držiteli osvědčení, že výše popsanou odxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxlišujeme dvě základní na roveň postavená osvědčení, jimiž jsou akreditace a autorizace. K nim se v některých případech přidávají další specifická osvxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxetřením nebo měřením odborně způsobilou osobu, uvádí zpravidla vedle sebe držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o dodržování zásad spxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxje zákon o technických požadavcích na výrobky. Podmínky udělení osvědčení o správné laboratorní praxi upravují zákony pro různé obory, např. chemickx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnisterstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí pravidelně zveřejňuje ve svém Věstníku seznam oprávněných laboratoří, kontroxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) na základě pověření Ministerstva životního prostředí. ASLAB posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdá ASLAB laboratoři Osvědčení o správné činnosti laboratoře. U posouzených laboratoří s platným osvědčením pak provádí pravidelný dozor. Zkoušení zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxýzy v těchto matricích: pitné vody, povrchové vody, odpadní vody, zeminy. Oblasti ochrany veřejného zdraví se týká zejména oblast pitných vod.
4.
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Správnou laboratorní praxí se rozumí systém zabezpečování jakosti týkající se organizxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xátky a směsi pro zdraví a životní prostředí. Zásady správné laboratorní praxe stanovuje vyhláška č. 163/2012 Sb. Osvědčení vydává Ministerstvo živoxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zpráva o průběhu vstupní kontroly testovacího zařízení, kterou provádí Národní inspekční orgán správné laboratorní praxe - Výzkumný ústav vodohospxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxrá hodlá provádět zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi, dodržuje zásady správné laboratorní praxe, jinak žádost zamítne.
5.
Autorxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxst. Autorizaci upravuje i zákon o metrologii; takto vydaná autorizace se však podle tohoto zákona neuplatní.
6.
Tam, kde to tento zákon výslovně stxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxa, která má osvědčení o akreditaci, autorizaci a v některých případech i osvědčení o správné laboratorní praxi. V ostatních případech pro vyšetření nexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxerých případech vedle samotného vyšetření výrobku či faktoru pracovních nebo životních podmínek je součástí autorizace i odběr vzorku.
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx uveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Autorizující osobou je od počátku založení tohoto institutu až dosud Státní zdravotní ústav se sxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro jednotlivé oblasti autorizace Ministerstvo zdravotnictví.
Související ustanovení:
§ 4 odst. 1 - vyšetření jakosti pitné vody, § 6 - vyšetxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx pro účely obnovení pozastavené činnosti, § 80 odst. 1 písm. n) - oprávnění k udělení a zrušení pověření k provádění autorizace, § 86 - Státní zdravotní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxsích a o změně některých zákonů,
vyhl. č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe,
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xohou být organizační složka státu, kraje nebo obce, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Žádost musí podle správního řádu obsahovat idenxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby a adxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxa uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Dáxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu.
2.
Žadatel má nárok na vydání osvědčení, pokud v řízení o jeho vydání prokáže, že splňuje podmínky stanovené zákonem.
Související ustaxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x autorizaci)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Stanoví se náležitosti osvědčení o autorizaci. Muxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe bude provádět a podmínky činnosti, tj. výčet požadavků, které musí pracoviště držitele osvědčení splňovat. Pokud jde o dobu platnosti osvědčení, lzx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxst měsíců před skončením platnosti osvědčení o jeho prodloužení, může být prodlouženo vždy o dalších 5 let. Na prodloužení autorizace není právní nároxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxorních zkoušek. Autorizující osoba je oprávněna provádět kontrolu nad dodržováním podmínek autorizace a výsledků mezilaboratorních zkoušek. Podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxorizace odejmout nebo pozastavit jeho účinnost. Odejmutím osvědčení autorizace zaniká.
Související ustanovení:
§ 83a - oblasti autorizace
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxávní důvody zániku autorizace. Mezi tyto důvody patří i případ, kdy držitel autorizace nepodá včas žádost o její prodloužení, event. jeho žádosti o proxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxmu, že Ministerstvo zdravotnictví vede seznam držitelů autorizace, který uveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, stanoví se povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xozastavení jeho účinnosti a zániku autorizace.
Související ustanovení:
§ 83c - úkoly Ministerstva zdravotnictví
(Hodnocení zxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xutorizaci, je provádění hodnocení zdravotních rizik. Co se rozumí hodnocením zdravotních rizik, vymezuje zákon v základních pojmech, kde současně sxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxně rozsahu znalostí stanoví prováděcí vyhláška.
2.
S účinností od 1. prosince 2003 je osobou pověřenou organizováním a prováděním kursů v hodnocexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxnto zákon vyžaduje, aby povinná osoba předložila orgánu ochrany veřejného zdraví hodnocení zdravotních rizik, může toto hodnocení provést jen prostxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxních rizik, § 3a odst. 6 - náležitosti žádosti o povolení mírnějšího hygienického limitu, § 6f odst. 2 - náležitosti žádosti o povolení a stanovení podxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti a ochrany zdraví při práci,
vyhl. č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1, 3 a 4
1.
Ustanovení upravuje oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice, Ministexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxm pro kontrolu vykonávanou podle kontrolního řádu a § 88 odst. 1 až 5 zákona. V písm. a) je vymezen státní zdravotní dozor jako kontrola nad plněním povixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxravotní dozor je vykonáván podle kontrolního plánu, v němž jsou určeny priority činnosti krajské hygienické stanice. Kontrolní plány krajských hygixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxkladní zaměření dozoru pro příslušný kalendářní rok.
2.
Dále je upraveno oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví nařídit opatření, která směřxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní". Komentář k některým z nich je uveden v souvislosti s hmotněprávní úpravou příslušného úseku ochrany veřejného zdraví.
3.
Podle písm. b) může kxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xo doby odstranění závady. Další postup stanoví odst. 2.
4.
Ustanovení písm. c) je zaměřeno na výrobkovou oblast. Zahrnuje jednak nápravné opatřenx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxpad, kdy je nebezpečnost výrobku zjištěna. Pokud jde o nápravné opatření na dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru, zahájení dozoru i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxtokol o kontrole, jehož součástí musí být kontrolní zjištění a předběžná právní kvalifikace jednání kontrolované osoby. Proti protokolu o kontrole mxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxk kontrolované osobě. Je-li zakázáno uvádění nebo dodávání na trh, distribuce, nabízení a další činnost kontrolované osoby na dobu ověření nebezpečnxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xrůběhu kontroly, že výrobek je bezpečný, lze ho nadále dodávat na trh. Zjistí-li se ale, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, jx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xa trh" atd. souvisí s právní úpravou oblastí jednotlivých výrobků, nad nimiž příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vykonává kontrolu. Při volbě spxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxstup vyplývá z písm. n) v souvislosti s látkami, surovinami, polotovary nebo potravinami určenými k výrobě nebo přípravě pokrmu. Vedle toho písm. n) dáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxckých metod) nebo změnu technologického xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxví populace nebo jejích skupin nebo poškození zdraví osoby, aby určila a stanovila míru či intenzitu faktoru životních nebo pracovních podmínek. Jde o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxsnit k ochraně veřejného zdraví. S účinností od 1. prosince 2015 bylo do písm. p) dále vloženo oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví uložit osobě v sxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxaci skutečné míry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance nebo osoby provádějící činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxstnavateli mimo jiné měření úrovně faktorů pracovních podmínek v případě, kdy jsou důvodné pochybnosti o správnosti zařazení zaměstnance do nerizikxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxe osvědčení o akreditaci, autorizaci podle tohoto zákona nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxocení zdravotních rizik; toto hodnocení může ve smyslu § 83e provést jen fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o autorizaci.
7.
Nově jsou s úxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxjící řešení na místě; podle písm. r) je v provozovně zjištěn stav ohrožující veřejné zdraví; podle písm. u) zjevně zdravotně závadné, resp. nebezpečné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxé) potraviny na dobu oznámení rozhodnutí provozovateli. Zákon proto v navazujícím odst. 3 připouští oznámit takové rozhodnutí na místě výkonu kontroxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxžně vykonatelné. Odvolání proti písemnému vyhotovení rozhodnutí lze pak podat jen do 3 dnů ode dne jeho doručení účastníkovi řízení a nemá odkladný účixxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí vydal. Stanoví se však nejzazší lhůta pro vydání takového souhlasu, který je považován za úkon podle části čtvrté správního řádu, tj. jde o sdělenxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s přihlédnutím k podmínkám jí vykonávané činnosti nebo poskytování sluxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxiky plynoucími mimo jiné i z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěžxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxí, že zaměstnavatel, resp. osoba uvedená v § 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ochranná opatření nepřijalx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení.
9.
Podle písm. t) je orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn stanovit zaměstnavateli přísnější nejvyšší přípustné hodnoty rizikových faktxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídek je na základě zákona o specifických zdravotních službách upraven ve vyhlášce o pracovnělékařských službách. Z těchto pracovnělékařských xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxmec periodických lékařských prohlídek.
11.
Pracovněprávní předpisy ukládají zaměstnavateli znát rizikové faktory, jimž jsou zaměstnanci při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x osobu uvedenou v § 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má tuto povinnost s přihlédnutím k podmínkám vykonávaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí uložit nápravné opatření spočívající v úpravě rozsahu a termínů sledování rizikových faktorů, je-li to nezbytné k prevenci ohrožení zdraví zaměstnxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x2.
V návaznosti na nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele je upraveno zmocnění orgánu ochrany veřejného zdraví zakázxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a kterým je nebo může být poškozen společný zájem spotřebitelů. Uvedené oprávnění vychází ze spolupráce dozorových orgánů členských států EU při výměxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxch jednání spočívajících v porušení zákonů na ochranu zájmů spotřebitele uvedených v příloze nařízení (ES) č. 2006/2004.
13.
I v této souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxti a subsidiarity. Přitom vždy je třeba volit méně omezující opatření, pokud ještě stále vede ke sledovanému cíli a dát mu přednost před opatřením omezuxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxno, že v taxativně stanovených případech, kdy trvání nařízeného nápravného opatření je ze zákona omezeno na dobu do odstranění závady, osoba, které byxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho zdraví. Současně však má tato osoba povinnost neprodleně orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady informovat a spočívá-li závada ve skutxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. byl-li pozastaven provoz zdroje vibrací, musí v této souvislosti předložit příslušné krajské hygienické stanici neprodleně protokol o měření vibrxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxto zákona nebo osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe podle chemického zákona. Pouze pro případ hluku zákon odkazuje na odborně způsoxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxhledu práva EU národní předpis. Nařízení ES o úřední kontrole na úseku potravinového práva však dává příslušným úřadům členských států oprávnění přijxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxt, vytváří odst. 5 předpoklad.
K odst. 6 až 8
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxditelství cel. I orgány ochrany veřejného zdraví potřebují pro výkon státního zdravotního dozoru, a to i na základě systému rychlého varování (RAPEX, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxodného podezření, že výrobek náležející do dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví není bezpečný a má být propuštěn do volného oběhu. Úprava je specifixxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xterý v návaznosti na terminologii celního kodexu Unie (nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013) nahradil výraz „režxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy nemění.
Související ustanovení:
§ 2 - pojem "rodinný příslušník", § 32a - měření hluku, § 83a - oblasti autorizace, § 83e - autorizace k hodnoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xpatření
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních pxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xád),
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
nařízení vlády xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxém vzdělávání,
zák. č. 18/1997 Sb., atomový zákon,
nařízení (ES) 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh,
vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
zákx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nejvyšší správní soud uvádí, že ani v tomto směru nelze v činnosti správního orgánu shledat jakékoliv pochybení. Jestliže totiž stěžovatelka namítá pxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx negativu, tj. na vymezení sféry, do které je zásadně zapovězeno veřejné moci vstupovat. V projednávané věci se však o porušení citovaného ustanovení nxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxstíněný problém je totiž nutno vidět zejména optikou čl. 26 odst. 1, 2 Listiny, podle něhož má každý právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxtami nezasahoval do osobnostní sféry stěžovatelky (např. nezákonnými domovními prohlídkami, osobní dehonestací apod.), nýbrž že kontroloval výkox xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4 Ads 21/2008 (Nejvyšší správní soud):
Nejvyšší správní soud stěžovateli nepřisvědčil, pokud jde o interpretaci ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxuro
pozastavit výkon činnosti, při které byly porušeny povinnosti stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví. Smyslem tohoto ustanovení je - jak sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovou zátěží.
V zájmu ochrany zdraví přitom podle názoru Nejvyššího správního soudu lze pozastavit výkon činnosti užívání sportovního hřiště k veřejxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účel. Tyto podmínky však v projednávané věci naplněny nebyly, neboť stěžovatel nevlastní pozemky pod sportovním hřištěm a nemůže zabezpečit, že vlasxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí sportovního hřiště k pořádání veřejných produkcí hudby v noční době) obecně představuje významné omezení vlastnického práva, a proto by mělo být užíxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxodnutí žalovaného není zřejmé, zda bylo toto opatření nezbytné k tomu, aby v budoucnu nedocházelo k překračování hlukových limitů. Pokud správní orgáxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxhrany veřejného zdraví
(Právní předpis krajské hygienické stanice)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxuje zákon. Ustanovení se týká oprávnění krajských hygienických stanic a taxativně vymezuje, v jakých věcech může právní předpis vydat, jak se tento prxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxí při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jinýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxzumitelně předmět a cíl regulace, přičemž se nařízení nesmí dostat do rozporu se zákonem.
2.
O záměru vydat nařízení musí krajská hygienická stanixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x něm není stanoven jiný den účinnosti.
Související ustanovení:
příloha č. 2 - správní obvody krajských hygienických stanic
Související přexxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x x xxx xx x xx xx xxxe navazující soustavu správních úřadů a zařízení, jejichž úkolem je mimo jiné odbornými výkony napomáhat k plnění úkolů veřejné správy na úseku ochranx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xřízeny z laboratorních kapacit zařízení hygienické služby, resp. orgánů ochrany veřejného zdraví, s účinností od 1. ledna 2003. Státní zdravotní ústxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxením, podporovati výchovu v preventivní medicíně, jakož i pečovati o praktickou odbornou výchovu zdravotnického personálu". Jeho postavení a úkoly xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xčelu zřizují Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, stanoví § 83.
2.
Zdravotní ústavy i Státní zdravotní ústav jsou zřízeny tímto zákonem jakx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvotnictví. Jejich hlavní činnost stanoví zákon. Další činnosti jsou vymezeny statutem. Státní zdravotní ústav jako příspěvková organizace zřízená x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxhž výkon tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace. Toto oprávnění souvisí s úkoly Státního zdravotního ústavu jako metodického x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvotní ústavy musí podmínku autorizace či akreditace k výkonu činností stanovených tímto zákonem samy získat.
Související ustanovení:
§ 83 - zaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxganisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé,
zák. č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči,
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnů
Oddíl 4
Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných a dalších osob
(Odchylkx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
V odst. 2 až 5 se upravují se odchylky od kontrolního řádu. Tato speciální úprava výkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxní pro výkon kontroly stanoveno jinak, postupují orgány ochrany veřejného zdraví podle kontrolního řádu. V odst. 6 až 8 se stanoví podmínky pro plnění jxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx správy na úseku ochrany veřejného zdraví. Při plnění těchto úkolů se zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví prokazují osobám, jichž se plnění těxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxe ověřit podobu služebního průkazu. Dále se stanoví specifické podmínky pro vstup zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví do obydlí osoby. Jde jexxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vstoupit do obydlí za účelem výkonu kontroly nad plněním povinnosti nepodnikající fyzické osoby uložené jí tímto zákonem k ochraně veřejného zdraví pxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologických členovců, hlodavcx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxeku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví. Fyzická osoba, která neumožní vstup do obydlí za úxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxu podle zákona o kontrole.
K odst. 2
4.
Stanoví se odchylka od podmínek, za nichž lze zahájit výkon kontroly podle kontrolního řádu, protože žádná z x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxrku vody. Nejbližší podmínkou byl první kontrolní úkon, po němž následuje předložení služebních průkazů. Tento postup, tj. bezprostřední předloženx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxým ke hrám dětí v pískovištích a jakostí vod dodržet. Proto zákon stanoví specifický postup, tj. první kontrolní úkon, po němž následuje informování koxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxní dozor spočívající v měření, popř. odběru vzorku.
5.
K nepřítomnosti kontrolované osoby při zahájení kontroly lze dodat, že z tohoto předpokladx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxy, při němž kontrolující na místě zjistí takové porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví. V takovém případě se upoušxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužebního průkazu povinné osobě. Protokol o kontrole se nedoručuje ve lhůtě stanovené kontrolním řádem kontrolované osobě, ale je pořízen na místě konxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtrole. Zkrácena na 3 dny je též lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní skupiny, resp. kontrolujícím.
K odst. 4
7.
Odchylka xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxměstnance zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu, které jsou zákonem zřízeny i k vyšetřování a měření složek životních a pracovních podxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxny veřejného zdraví přizvat jinou odborně způsobilou fyzickou osobu.
K odst. 5
8.
Podle kontrolního řádu má kontrolovaná osoba povinnost součinnosti potřebné k výkonu koxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxl kontrolovanou osobu, aby takové doklady předložila v určené lhůtě v sídle orgánu ochrany veřejného zdraví nebo na jeho územním pracovišti. Kontroloxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Obdobná úprava je obsažena v zákoně o inspekci práce. Tento zákon ale upravuje i specifickou skutkovou podstatu přestupku. Tuto úpravu zákon o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxí na ust. § 10 odst. 2 kontrolního řádu, který stanoví, že kontrolovaná osoba je povinna umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxlné.
K odst. 6 a 7
9.
Upravují se oprávnění zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví při plnění ostatních úkolů, které nejsou výkonem kontrolyx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxsouzení nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání anebo šetření ke zjištění rizik životního a pracovního prostředí, kdy musí zaměstnanec orgáxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvnění zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví odpovídající obdobným oprávněním podle kontrolního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxvislosti s tím se stanoví povinnost osoby, které se plnění úkolů týká, umožnit zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví vstup do provozoven, stavex x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
10.
I povaha jiných úkolů než je státní zdravotní dozor vyžaduje v některých případech přizvání zaměstnance odborně způsobilé osoby pro provedení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxktovány úkoly zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanovené zákonem. Přizvaní zaměstnanci zdravotního ústavu nebo Státního zdravotnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Osoby, jichž se plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví týká, jsou pak i jim povinny umožnit výkon oprávnění v rozsahu pověření. Přizvané osoby jsxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí ustanovení:
§ 45 a násl. - prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění včetně ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, § 30 - povinnosti xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxích ústavů a Státního zdravotního ústavu
§ 92k odst. 6 písm. d) - přestupek neumožnění vstupu do obydlí pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejnéxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xtanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví,
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
nařízení ES č. 882/2xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkách zvířat,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zák. č. 251/2005 Sb., o insxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx hygienické stanice jsou správními úřady. Na výkon povolání státního zaměstnance krajské hygienické stanice se vztahuje především zákon o státní sluxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxrnou způsobilostí zdravotnických pracovníků, a to lékař, nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý k výkonu zdravotxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo zdraví splňovat odbornou způsobilost jak podle zákona o státní službě, tak zdravotnických předpisů upravujících výkon zdravotnických povolání.
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xčkovací látky na povinná očkování nepřerozdělují. Zjevně nedopatřením není v odst. 1 písm. f) vedle ověření pracovních podmínek pro účely posouzení nxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví. S tím souvisí i povinnost zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxuje na podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání upravené zdravotnickými předpisy.
Související předpisy:
zák. č. 95/2xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., nelékařských zdravotnických povoláních
(Mlčenlivost)
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je obecně prolomena jen v případě souhlasu osoby, které se správní úkon týká, popř. ve veřejném zájmu se souhlasem nadřízeného úřadu. Mlčenlivost upraxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se dozvěděli nejen při výkonu státního zdravoxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh právních předpisů, které upravují působnost orgánů ochrany veřejného zdraví a podle přímo použitelných předpisů EU. Pro specifické případy § 89 přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxí shora uvedených údajů jednak s písemným souhlasem osoby, které se informace přímo týká; dále v případě jsou-li údaje sdělovány jinému orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obrany v souvislosti s plněním jejich úkolů na úseku ochrany veřejného zdraví. V souvislosti se šetřením pracovního úrazu lze v zákoně stanovené údaje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxním zdravotní péče připouští zákon prolomení mlčenlivosti ve vztahu k lékařům v rámci poskytování dalších potřebných zdravotních služeb a poskytovaxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pro řízení o náhradě škody a okresní správě sociálního zabezpečení k vyměření přirážky zaměstnavateli k pojistnému na sociální zabezpečení.
3.
Pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xnemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy, jde-li o údaje o zdravotním stavu, které jsou nezbytné pro ochranu veřejného zdraví, zejména zamezení vznixx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxku a šíření infekčních onemocnění. K tomu orgán ochrany veřejného zdraví dostává hlášení o výskytu nebo podezření na výskyt infekčních onemocnění od pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxy veřejného zdraví určuje osoby podezřelé z nákazy, kterým má oprávnění nařídit protiepidemická opatření. Pokud se zejména v těchto souvislostech nexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xříbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo oxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xe osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
K odst. 2
5.
Shora uvedené údaje lze dále poskytovat na vyžádání stáxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xyhovět dožádání orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů a na tyto případy se povinnost mlčenlivosti nevztahuje.
K odst. 3
6.
Úpraxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xřetele považovalo i ubytovací zařízení splňující podmínky podle § 21a, jde-li o ubytování na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdouxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxhující se k osobám, o nichž se krajská hygienická stanice při postupu podle tohoto zákona dozvěděla a oprávnění krajské hygienické stanice takové indixxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxbočce Úřadu práce i vykonatelná rozhodnutí, z nichž plyne porušení povinnosti ze strany provozovatele živnosti, které vedlo k uložení pokuty, pozastxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu.
K odst. 4
7.
Ustanovení nemá normativní povahu a pouze konstatuje, že oznamovací povinnost uložená jinými právními předpisy není dotčena. xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xomu, že byl spáchán trestný čin.
Související ustanovení:
§ 21a - ubytování, § 88 - mlčenlivost přizvaných fyzických osob
Související předxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxoci v hmotné nouzi,
zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
zák. č. 141/1961 Sb., o trxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxe je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
Výkon státního zdravotního dozoru jako formy kontroly je obecně regulován kontrolním řádem. V tomto ustanovení jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe za odebraný vzorek zaplatí kontrolní orgán kontrolované osobě, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ceny však podle tohoto zákona nevzniká, pokud odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxť a dále, že o náhradu ceny za ostatní vzorky, pokud vyhověly stanoveným požadavkům, je třeba požádat ve lhůtě do šesti měsíců ode dne seznámení kontroloxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxy veřejného zdraví, vylučuje z náhrady ceny vstupné do budov, provozoven, místností, objektů a zařízení při plnění úkolů v ochraně veřejného zdraví a nxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xdst. 2 a 3
3.
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxly posouzení nemoci z povolání, event. ohrožení nemocí z povolání. Principy placení náhrady jsou stejné jako v případě náhrady ceny za vzorek výrobku, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xořídila za podmínky, že žádost o náhradu ceny bude podána do 6 měsíců ode dne seznámení se skutečnosti, že nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolánx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx x
xřestupky
zrušen
JUDr.
Zdena
Krýxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
Zdena
Krýsová
K § 92a
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku koupališť a saun
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92c
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxých
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92d
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxných
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92f
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxvá
K § 92i
Viz komentář k § 92n.
Přestupky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace
JUDr.
Zdena
Krýxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxá
K § 92m
Viz komentář k § 92n.
Přestupky na úxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 24.4.2019.
xx
xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xémuž datu nabyl účinnosti i související změnový zákon, kterým byl mimo jiné změněn i zákon o ochraně veřejného zdraví. Podstatou nové právní úpravy je sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 200/1990 Sb.) s podpůrnou platností správního řádu nebo správní delikty podnikajících fyzických osob a právnických osob, kde se do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xsob)“ namísto dosavadních pojmů „přestupek (fyzických osob)“ a „správní delikt (podnikajících fyzických a právnických osob)“.
2.
Přestupkový zákon vyhlášený pod č. 200/1990 Sb. se k datu 1. 7. 2017 rušxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxejného zdraví. Obecné přestupky a přestupky, které nebylo možné převést do speciálních zákonů, byly převedeny do zákona č. 251/2016 Sb. Odpovědnost fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xádu.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xakosti vod, koupališť a saun, výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých, vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy, činností epidxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, předcházení vzniku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xlnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví. Jde o úseky, k nimž se vážou hmotněprávní povinnosti osob upravené zákonem o ochraně veřejného zdravxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxe o úsek ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, povinnosti uložené zaměstnavateli, agentuře práce, popř. uživateli, osobě xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx006 Sb. a zákonem č. 373/2011 Sb. Od 1. 7. 2011 je mezi skutkové podstaty za úseku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxiku, který ve škole nebo školském zařízení v rozporu s § 7a nabízí k prodeji nebo prodává potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravox xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxologicky závažných a na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví. Nově upraveny jsou k tomxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí podle § 3c doplněny skutkové podstaty přestupků spočívajících v nepředložení návrhu provozního řádu ke schválení a nesplnění povinnosti přezkoumxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx specifický úsek přestupků na úseku provozních řádů. Dále jsou od 1. 11. 2017 mezi skutkové podstaty přestupků na úseku ochrany zdraví při práci a zajištxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxocí z povolání. Za legislativní chybu je třeba považovat body 14. až 16. části druhé zák. č. 202/2017 Sb., kterými se s účinností od 1. 11. 2017 doplňuje a mxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb a maximální výše pokut jsou nyní přeneseny do § 92h.
4.
Skutkové podstaty přestupků v rámci jednotlivých úseků veřejné správy jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení jejich užší okruh.
xx
Subjekty správněprávní odpovědnosti jsou označovány pojmy, jaké používají tento zákon, shora uvedené zvláštní zákony nebo přímo použitelné předpixx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxu dotýkat většiny subjektů. Zařazena je sem i skutková podstata přestupku spočívajícího v neumožnění zaměstnanci krajské hygienické stanice nebo přxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxánu ochrany veřejného zdraví, než je výkon státního zdravotního dozoru (např. epidemiologických šetření nebo ověření podmínek vzniku onemocnění prx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxch se může dopustit kontrolovaná nebo povinná osoba při výkonu státního zdravotního dozoru, jsou upraveny v kontrolním řádu.
Související předpisxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx
x xxxikatury:
x xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxiktu zkoumat, není zpravidla nutno, aby se jí explicitně zabývaly i při odůvodňování svých rozhodnutí. V zásadě totiž platí, že materiální stránka sprxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti, jejichž nezohlednění by vedlo k výsledku zjevně rozpornému s účelem a funkcí správního trestání (tedy ve chvíli, kdy konkrétní společenská nebezpxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxvláště u správních deliktů, jejichž naplnění nevyžaduje zavinění, nebudou mít okolnosti obvykle zkoumané v souvislosti s konkrétní společenskou nexxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxní, pohnutky a osoba pachatele) na naplnění materiální stránky deliktu žádný vliv. Tyto zvláštní okolnosti však mohou být zohledněny při stanovení saxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
K odst. 1
1.
S účinností od 1. 7. 2017, kdy nabyl účinnosti zákox x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xeřejného zdraví k projednání přestupků a výběru pokut. Ostatní podmínky přestupkového řízení, které byly v tomto zákoně obsaženy dosud, jsou upravenx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxpky na úsecích ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci včetně zajištění pracovnělékařských služeb, je krajská hygienická stanice, nejdexxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx. 2
xx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxovolně, vybírá ji příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany). Jinak ji vymáhx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xádu.
Související ustanovení:
§ 83 - působnost Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 882/20xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xodmínkách zvířat,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nicx
x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxadech nelze od osobních a majetkových poměrů pachatele jiného správního deliktu zcela odhlédnout i přesto, že příslušný zákon neřadí osobní a majetkoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxevším ústavní zákaz likvidačních pokut, který dovodil Ústavní soud ve výše citované judikatuře. Pokud Ústavní soud považuje uložení takové pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxaně lidských práv a základních svobod, musí mít již správní orgán, a nikoliv až správní soud možnost se uložení takové pokuty vyvarovat, tedy osobní a maxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxchatele přihlédnout, aby se vyhnul uložení likvidační pokuty. Likvidační pokutou přitom rozšířený senát rozumí sankci, která je nepřiměřená osobníx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xinnost, nebo se v důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení této pokuty, a zárovxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxtíží.
[28] To samozřejmě neznamená, že by pokuta za jiné správní delikty měla ztratit cokoliv ze své účinnosti. Naopak, jak již připomněl předkládajíxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxry pachatele. Odpovídající intenzita majetkové újmy bude v konkrétních případech záviset na řadě faktorů, v prvé řadě však na závažnosti spáchaného dxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxvažnost protiprávního jednání v konkrétním případě. V této souvislosti rozšířený senát Nejvyššího správního soudu konstatuje, že plně respektuje vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxé zájem na jejich poctivém provozování. To platí zejména v případě taxislužby, čemuž odpovídá i relativně vyšší horní hranice pokuty (750 000 Kč) za sprxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx tedy nebude muset při ukládání pokuty za jiné správní delikty, u nichž zákon neupravuje zvláštní kritérium v podobě osobních a majetkových poměrů pachxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení, zřejmé, že nehrozí existenční ohrožení pachatele či jeho podnikání. Naopak tam, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxitu sankce, že nebude možné riziko likvidačního působení pokuty na osobu pachatele bez dalšího vyloučit, bude nutné, aby se správní orgán zjišťováním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxé sféry, nikoli však zásahem vzhledem ke svému účelu nepřiměřeným, který má likvidační účinky. Správní orgán by měl přitom hodnotit osobní a majetkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xelena. Princip
ne bis in idem
v řízení o správních deliktech. Trestněprávní revue. 2012, č. 3, s. 53-61. ISSN 1213-5313.
PRÁŠKOVÁ, Helena. Vztah trxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Použití správního řádu a účastníci řízení
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxného správního orgánu. Stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví nejsou ani podle tohoto ustanovení, ani podle § 77 rozhodnutím. V případech, jsouxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxem. Podle správního řádu závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízexx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu není samostatným rozhodnutím vydaným podle části druhé správního řádu, však již obecxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x xx x
2.
V těchto ustanoveních se řeší odchylky od správního xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxupu v řízení z moci úřední v případech ochrany naléhavého veřejného zájmu, kdy prvním úkonem v řízení je vydání rozhodnutí a místní příslušnost v některxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obecnou úpravou obsaženou ve správním řádu.
xx
xxxxx xxx x xčastenství v řízení, taxativně se stanoví, ve kterých řízeních je jediným účastníkem řízení žadatel, resp. zaměstnavatel. Dále se stanoví, že jedinýx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxgánu ochrany veřejného zdraví ukládá povinnost. Novelou byla s účinností od 1. 7. 2017 zrušena část odst. 2, která upravovala účastenství v řízení o uloxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxtníkem řízení ve věcech prevence vzniku a šíření infekcí podle ustanovení taxativně uvedených v odst. 3 je osoba, které je opatření nařizováno.
4.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xe účastníkem řízení, vydávat ve věci procesní usnesení.
5.
V odst. 4 se připouští, aby v řízeních, v nichž je z moci úřední řešen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxastníci řízení uplatňovat svá procesní práva až před odvolacím orgánem.
6.
Místní příslušnost správního orgánu obecně vyplývá ze správního řádux xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtiepidemické opatření provede, řídí se místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví nikoli místem trvalého pobytu osoby, ale místem, kde se taxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xrevence vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění. Tedy osobě se příslušné opatření nařídí v místě, kde se právě zdržuje, aby jejím přemísťovánxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxřízení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy, § 77 odst. 1 - dotčený správní orgán
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx x xx xxxxxxšší správní soud):
Usnesení o tom, zda osoba tvrdící své účastenství účastníkem řízení je, či nikoli, není správní orgán povinen vydávat v případech, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxessis verbis
řešeno přímo v zákoně. (JUD132886CZ)
Opatření obecné povahy
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxy vydávají v případech, kdy jim zvláštní zákon, v tomto případě zákon o ochraně veřejného zdraví, ukládá vydat závazné opatření, které není ani právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxtření obecné povahy upravená v § 94a lze z hledisek pravidel jejich přijímání rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří monitorovací kalendář. Pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxání je veřejné a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce krajské hygienické stanice.
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxu řízení jakosti vod ke koupání a dále opatření na úseku prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění včetně mimořádných opatření při epidemii a nebexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkonem, a od 1. 9. 2017 i stanovení dalších infekčních onemocnění podle § 80 odst. 1 písm. j). Pro tuto druhou skupinu opatření obecné povahy zákon stanoví xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal (jde-li o opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, též úředních dexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdraví, který opatření obecné povahy vydal, obdobným postupem je bezodkladně změnit nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxí jejich účinnosti, je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví opatří záznamem o jejich účinnosti.
Související ustanovení:
§ 82a - monitorovxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
Z judikatury:
Pl. ÚS 14/07 (Ústavní soud)
26. Institut opatření obecné povahyx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxích základních forem jednostranných správních aktů: normativních (abstraktních) právních aktů na jedné straně a individuálních (konkrétních) práxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xormativními či individuálními, ale jsou jejich určitou kombinací; jsou tak správními akty smíšené povahy s konkrétně určeným předmětem regulace a obxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xnaky, a to negativním vymezením jako závazný úkon správního orgánu, který není právním předpisem ani rozhodnutím. Zároveň ale stanovuje správním orgxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxu opatření obecné povahy a jeho přezkum (formální znak).
27. Opatření obecné povahy není novým právním institutem a svým obsahem se uplatňuje v řadě evxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxu. Právní rozhledy č. 5/2005, str. II). Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového správního řádu v tomto směru konstatuje, že institut opatření obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Cílem zavedení tohoto právního institutu pak podle důvodové zprávy je "dát dotčeným osobám alespoň minimální práva, jak to vyplývá z celkového trendx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xákona)". (JUD142835)
xxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 24.4.2019.
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také hxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxášení stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu v důsledku mimořádné události, narušení kritické infrastruktury nebo jiného nebezxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxáci ve zdravotnictví provádění stanovených výkonů zdravotní péče.
Související ustanovení:
§ 88a - zaměstnanci s odbornou způsobilostí k výkoxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu,
zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon,
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxch zdravotnických povoláních
HLAVA VI
OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
(Obecně závazné vyhlášky obce)
JUDr.
Zdena
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce náleží i čistota obce a dále, že obec může ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti, stanoví-li tak mj. zvláštní zákoxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxciální ochrannou dezinsekci a deratizaci. Zatímco běžná ochranná dezinsekce a deratizace je činností, ke které je povinen každý a je součástí běžného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxžných nebo obtížných členovců anebo epidemiologicky významných nebo škodlivých myšovitých hlodavců nebo jiných zvířat odstranit. Speciální ochraxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní ochranné dezinsekce nebo deratizace je tedy třeba, aby odborný správní orgán, příslušná krajská hygienická stanice, pomohla obci při posouzení toxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxnné dezinsekce a deratizace
Související předpisy:
zák. č. 128/2001 Sb., o obcích
HLAVA VII
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxoví pravidla chování osob při ochraně veřejného zdraví, tj. zdraví populace a jejích skupin, směřující k ochraně životních a pracovních podmínek a prexxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxnnost uložena, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpisy nestanoví jinak (např. náklady povinného očkování jsou hrazeny z veřejného zdravotníxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxdá i kontrolnímu řádu.
K odst. 2
2.
Nařízení (ES) č. 882/2004, které upravuje některé podmínky výkonu kontroly v oblasti potravinového práva, zavxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxicházejících do styku s potravinami. Dodatečnou kontrolou se podle nařízení (ES) č. 882/2004 rozumí úřední kontrola nad rámec běžných kontrolních čixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí nebo vnitrostátními právními předpisy, a zejména činnosti podle plánu. Činnostmi nad rámec běžných kontrolních činností se rozumějí odběr a analýzx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní. Podle prováděcí vyhlášky paušální částka nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti potravinového práva činí 3 xxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi zjištěno, aby uhradila orgánem ochrany veřejného zdraví vynaložené náklady na zjištění závady. Pojem "kontrolovaná osoba" je používán v souladu s kxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe předmětem kontroly. Náklady vynaložené správním orgánem na zjištění závady je třeba rozlišovat od nákladů státního zdravotního dozoru, o nichž odsxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x předmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení (EU) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajícxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
vyhl. č. 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontrxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxmusí být vždy právnickými osobami. Pro takový případ je tím, kdo odpovídá za nesplnění povinnosti, zřizovatel.
Související ustanovení:
§ 7, § 9 ax xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xx xx xxx x xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx organizační složky státu, § 83d - povinnosti organizační složky státu, kraje, obce
Související předpisy:
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolnímx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xrýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
Správní akty nelze vázat na podmínky, pokud to zákon výslovně neumožňuje. Ani správní řáx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxho, že taková právní úprava je na zvláštních zákonech. Ustanovení vychází z toho, že příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn vázat rozhodxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxSA, Ivo. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích - dostatečný způsob zajištění ochrany veřejného zdraví? In: DÁVID, Radovan, SEHNÁLEK, David, VAxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1872-1883. ISBN 978-80-210-5305-2.
(Provozní řády)
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxsti zákona. Lze tak jen dodat, že činnost, pro jejíž výkon se vyžaduje provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, lze zahájit xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxválení provozního řádu je řízením o žádosti. Toto řízení je podle správního řádu zahájeno dnem, kdy žádost dojde orgánu ochrany veřejného zdraví přísxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxt musí obsahovat identifikační údaje žadatele, označení správního orgánu, musí z ní být patrné, o co žadatel žádá a musí obsahovat podpis žadatele. Pokxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxel nedostatky neodstraní, žádost bude zamítnuta. Rozhodnutí ve věci má orgán ochrany veřejného zdraví vydat bezodkladně; pokud však nelze rozhodnutx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxžitý případ.
Související ustanovení:
§ 3c,
§ 6c odst. 1 písm. f), § x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 202/2017 Sb., přechodná ustanovení k novele zákona o ochraně veřejného zdraví
(Odběry vzorků vody a jejich vyšetření)
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovení se pro případ, že příslušný orgán ochrany veřejného zdraví uloží změnu četnosti nebo jinak stanoví četnost odběru vzorku vody, uloží odběr dalšíxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxání, ochlazování nebo sprchování, stanoví pravidlo, že osoba, které byla tato povinnost pravomocně uložena, musí při odběru vzorku vody a jeho laboraxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xajistit u odborně způsobilé osoby (autorizované podle tohoto zákona, akreditované, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře), dodržet staxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxe protokol i uchovávat po dobu 5 let ode dne odběru vzorku vody.
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x x xxxxx x - výskyt látek a mikroorganismů neupravených prováděcí vyhláškou,
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxí, sprchování nebo ochlazování, § 82a - odběr a vyšetření dodatečného a dalšího vzorku vody ke koupání
(Námitky)
JUDr.
Zdena
Krxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ximo jiné sladění zákona se správním řádem, byl zrušen režim námitek proti opatřením krajských hygienických stanic. Ustanovení je tak již dále použitexxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx 3 nepředpokládá uplatnění postupu předvídaného odst. 2, tj. předání námitek k řešení Ministerstvu zdravotnictví, neboť námitky v souladu s kontrolxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
(Místní příslušnost)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxěla být upravována v jiných částech zákona. Tak tomu však není, jde-li o složení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s vysoce toxickými chemickxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxtní případy složení zkoušky pak platí pravidlo upravené v tomto ustanovení, tedy ke zkoušce se osoba může přihlásit pouze u krajské hygienické stanicex xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxím, nosičství stanovených infekcí a spolupráci úřadů v souvislosti se zamezením některých infekcí. Je třeba uvést, že zákon namnoze nepoužívá pojem "xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxienické stanici něco oznámit, ohlásit či ji o něčem informovat.
2.
Zvláštní režim je v odst. 2 upraven pro oznámení o zahájení provozování stravovaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxým stanicím, kde má osoba provozující stravovací služby jednotlivé provozovny. Pojem "provozovna" používá zákon ve stejném smyslu jako živnostenskx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxi zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.
Související ustanovení:
§ 19 odst. 3 - zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdravxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxmi
(Národní technické požadavky)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 24.4.2019.
1.
Zde uvedená xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na výrobky neharmonizované sféry řeší nově a úplně nařízení (ES) č. 764/2008. Toto nařízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxlouvy o založení EU.
2.
Citované nařízení ES se vztahuje na výrobky, pro které požadavky nejsou harmonizovány a tyto výrobky byly uvedeny v souladu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxeny na trh v jiném členském státě EU, i když byly vyrobeny podle jiných technických pravidel než těch, které musí splňovat domácí výrobky. Neharmonizovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xechnické pravidlo se podle citovaného nařízení ES považuje jakékoliv ustanovení právního nebo správního předpisu členského státu. Příslušný orgánx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxcké důvody, proč nemůže být konkrétní výrobek ve stávající podobě uveden na trh, přičemž nejde o právní důkaz zdůvodňující samo národní technické pravxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxobek neharmonizované sféry.
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxčnosti výrobků
(Informování veřejnosti)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
1.
Ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přizvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxou osobu povinnosti mlčenlivosti zprostil ten, v jehož zájmu tuto povinnost kontrolující nebo přizvaná osoba má, anebo ve veřejném zájmu nadřízená osxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxišti, zotavovacími akcemi a jinými podobnými akcemi pro děti, pískovišti venkovních hracích ploch, ubytovacími a stravovacími službami. Krajská hyxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxka, přijatých nápravných opatření a dalších informací, které je třeba veřejnosti sdělit k ochraně zdraví. K tomuto informování může krajská hygienicxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xoupališť pak bylo oprávnění krajských hygienických stanic s účinností od 1. prosince 2015 rozšířeno o oprávnění zveřejňovat i výsledky provozních koxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxavení, resp. veřejnost o jakosti pitné vody má za podmínek § 3a odst. 8 a 9 i povinná osoba; pokud jde o koupací vody a vody k ochlazování, plyne informační pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xada dalších právních předpisů upravujících působnost a pravomoc orgánů ochrany veřejného zdraví včetně nařízení ES na úseku potravinového práva.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xajemství
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
nařízení (ES) 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a poxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx Sb., o obecné bezpečnosti výrobků,
zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zák. č. 202/2017 Sb., přechodná ustanovení k novele zákona o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx9.
1.
Stanoví se pravidlo, které se váže k taxativnímu výčtu ustanovení upravujících oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví I. a II. stuxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxhto opatření je podle § 100f příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnutím stanovit i poskytovatele zdravotních služeb, který je prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xesp. oznámení.
2.
V této souvislosti je třeba připomenout i ustanovení zákona o zdravotních službách, která stanoví, že možnost volby poskytovatxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen pacienta k izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu stanovenému podle zákona o ochraně veřejného zdraví přijmout, pokud je opráxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; protiepidemická opatření k zamezení zavlečení vysoce nakažlivých infekcí, § 85 - mimořádná opatření nařízení právním předpisem krajské hygienicxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxnovení
(Transformační přechodná ustanovení k 1.1.2001)
JUDr.
Zdena
Krýsová
include
(Transformační přechodná ustaxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
include
(Transformační přechodná ustanovení k 1.1.2001)
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení k 1.1.2001)
JUDr.
Zdena
Krýsová
include
DÍL 3
Závěrečná ustanovení
(Transformační přechodná ustanovení k 1.1.xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xouvisejícími s nahrazením části zákona o péči o zdraví lidu na úseku ochrany zdravých životních a pracovních podmínek a ochrany zdraví před infekčními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xákona o ochraně veřejného zdraví lze dodat, že nejsou součástí zákona o ochraně veřejného zdraví a je třeba je hledat v zákonech, kterými byl zákon o ochrxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxávní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxí zákona budou provedena a jakým druhem podzákonného předpisu.
2.
S výjimkou prováděcích předpisů v oblasti hluku, vibrací, neionizujícího zářexx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy mají podobu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Vyhláška k provedení požadavků na prostory a provoz škol a školských zařízení zapsaných dx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a tělovýchovy (jako garantem oblasti výchovy a vzdělávání) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (jako garantem oblasti péče o děti v dětských skupixxxxxx
xx
xxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxotnictví je zde vázáno nejen zákonným rámcem právní úpravy, v níž se podzákonná normotvorba musí vždy pohybovat, ale současně je odborně vázáno povinnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxdobých vědeckých poznatků, dále respektovat mezinárodní závazky České republiky a vycházet z doporučení Světové zdravotnické organizace. Jde o ustxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxktovat. Týká se to nejen prvotního vydání prováděcího právního předpisu, ale i následných novelizací.
4.
Úprava obsažená v odst. 5 souvisí s transxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 320/2002 Sb., transformace orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
(xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xýkající se podmínek poskytování zdravotní péče, zůstala v platnosti.
(...)
Příloha č. 2
Správní obvody krajských hygienických stanic a xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxy svěřené jim zákonem ve svém správním obvodu, který je vymezen touto přílohou.
Související ustanovení:
§ 82 odst. 1 - krajské hygienické stanicx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR