MN6675CZ

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (14)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné při uzavírání smluv či při posuzování právních následků u smluv již uzavřených po rekodifikaci soukromého práva, která nastala s účinností od 1. ledxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxta sunt servanda
,1) je nezbytné se "proti" druhé smluvní straně dostatečně ochránit, resp. vytvořit takovou smlouvu, která bude presumovat jak "hlaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxtahu po jejím uzavření může eliminovat rizika pro tu smluvní stranu, která smluvní závazky řádně a včas plní.2)
Autorka se snaží čtenáři přiblížit koxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch institutů, poukazuje na důsledky jejich zakotvení do smlouvy a problémové otázky, navrhuje vhodná řešení (nejen) prostřednictvím formulace konkxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).3) Stranou není ponecháno ani srovnání se starou právní úpravou.
Kniha je pojata formou
praktického roxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x 1. září 2015.
Kniha je určena
všem, kteří budou smlouvy (jejich návrhy) sestavovat, vytvářet, těm, kterým budou návrhy smluv určeny, kteří mají posoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxst uzavírání smluv (nejen) po rekodifikaci. Publikace je určena jak právníkům, poučeným laikům, ale také široké veřejnosti, která se v praxi setkává s xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xři finální revizi této knihy.
Věnováno památce JUDr. Štěpánky Taxové.
V Břeclavi 8. července 2015
MOTTO:
"Smlouva je listina, kterou si smluvnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrogram, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, tx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Je samostatnou advokátkou a působí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh, publikuje v odborných právnických časopisech, je autorkou několika monografií z oblasti obchodního práva.
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK4)
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx         x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx    x
x             x xx1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a I
I             I svobod jako součásti ústavního pořádku České    I
I             I republiky                     I
I--------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx  x
x             x xxxx xxxxx x xxodlení a nákladů spojených s    I
I             I uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, I
I             I likvidačního správce a člena orgánu právnické   I
I             I osoby jmenoxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x             x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx     x
x             x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I----------------------------------------------------I
I nařízení Řím I      I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.   I
I             I 593/2008 o právu roxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx  x
x             x xxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx         x xxxon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád     I
I--------------------------I----------------------------------------------------I
I obč. zák., (novxx    x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx       x
x xxxxxxxx xxxxxxx     x                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I občanský zákoník z roku I viz zák. č. 40/1964 Sb.              I
I 1964           I                          I
I--------------------------I------------------------------------------xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx   x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx      x
x xxxxxxx         x                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I směrnice 2011/7/EU    I směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/7/EU o I
I             I postupu proti opožděným platbám v obchoxxxxx    x
x             x xxxxxxxxxxx                    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx       x xxxxx xx xxxxxxx xb., trestní zákoník       I
I--------------------------I----------------------------------------------------I
I Ústava          I ústavní zákon č. 1/1993 Sxxx xxxxxx xxxxx     x
x             x xxxxxxxxx                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx xx       x xxxxx xx xxx2012 Sb., o mezinárodním právu     I
I             I soukromém                     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xx         x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxstech a I
I             I družstvech (zákon o obchodních korporacích)    I
I--------------------------I---------------------------------------------------xx
x xxxx x xxxxxx      x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx o DPH        I zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  I
I--------------------------I----------------------------------------------------I
I zxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x   x
x             x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I zák. o veř. zakázkách  I zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách    I
I--------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx        x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------------I
I zák. směn. a šekový   I zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový      I
I--------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxx   x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I----------------------------------------------------I
I zák. č. 254/2004 Sb.   I zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v     I
I             I hotovosti                     I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY
1.
PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY
Dříve, než se budeme věnovat konkrétním institutům závazkového práva a sestavení univerxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xx ledna 20145).
1.1
Právní režim smluv uzavřených do 31. prosince 2013
Pokud byla smlouva uzavřena6) do 31. prosince 2013, podléhá právnímu režxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxany ve smlouvě
nezvolily právní režim (nového) občanského zákoníku
(tzv. opt-in režim) podle § 3028 odst. 3 druhá věta obč. zák. Taková volba nebyla v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neboť ve vztahu k němu existoval (relativně) sjednocený výklad právních institutů a (opět relativně) konstantní judikatura. V případě, že smluvní sxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník"). Účinky nové právní úpravy však nastaly až ode dne nabytí její účinnosti, a to od 1. ledna 2xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xnovému občanskému zákoníku), mohly tak učinit v rámci dispozitivity staré právní úpravy (využily tím možnosti smluvních odchylek od staré dispozitixxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxím), nebo odkazem na ustanovení (nového) občanského zákoníku v textu smlouvy (např. "smluvní strany prohlašují, že před uzavřením smlouvy složil kuxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx platností a účinností (nového) občanského zákoníku (tj. mezi 22. březnem 2012 a 31. prosincem 2014) - po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxt otázku, zda se jedná o smlouvu občanskoprávní
(podléhající právní úpravě občanského zákoníku z roku 1964)
nebo obchodněprávní
(podléhající právnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxdy se dělí na dva typy.
O
relativní obchody prvního typu
(§ 261 odst. 1 obch. zák.) se jedná v případě, kdy je smlouva uzavřena mezi dvěma podnikateli8)x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxodní smlouvy (například nákup kancelářských potřeb advokátem od společnosti s ručením omezeným mající velkoobchod s daným materiálem či smlouva o díxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx x2 Cdo 1138/2007, ASPI ID: JUD38548CZ)
Z nákupu většího množství zboží mimo osobní potřebu nelze dovodit, že účastníkům bylo zřejmé, že se koupě týká podxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xmyslu § 261 odst. 1 obch. zák. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxu si opatřují pro svoji osobní potřebu
(NS 32 Odo 1196/2003, ASPI ID: JUD38087CZ)
Závazkový vztah, který se týká podnikatelské činnosti, není pouze txxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xe vazbě na podnikání těchto podnikatelů.
(NS 32 Cdo 1809/2010, ASPI ID: JUD216981CZ)
Ustanovení § 261 odst. 1 obch. zák. výslovně vyžaduje, aby souvxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxí smlouvy, kterou byl závazkový vztah založen. Stane-li se souvislost s podnikáním zřejmou až po vzniku závazkového vztahu, nemá to již vliv na jeho práxxx xxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxdnikání a jsou určeny pro její osobní potřebu, pak nemůže jít o režim upravený obchodním zákoníkem.
(NS 33 Odo 209/2005, ASPI ID: JUD39089CZ)
Závazkoxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
relativní obchody druhého typu
(§ 261 odst. 2 obch. zák.) se jedná v případě, kdy je smlouva uzavřena mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a pxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxce, jež nejsou podnikateli, a to při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných potřeb. Typickým případem xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxy obecního úřadu apod. či s podnikatelem-zahradníkem za účelem výsadby zeleně v obecním parku.
Judikatura
(NS 23 Cdo 4260/2011, ASPI ID: JUD2154xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu lidí, bez ohledu na to, zda jde o celou společnost nebo její část. Pod pojem zabezpečování veřejných potřeb jsou zahrnovány služby, na kterých je obecnx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro všechny subjekty, které je také na daném území mohou hromadně využívat. Jedná se například o výstavbu a opravu vodovodů, veřejných komunikací, osvxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xe závazkový vztah, v daném případě smlouva o smlouvě budoucí kupní, týká zabezpečování veřejných potřeb toliko ze skutečnosti, že (budoucím) prodejex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxtřeb.
(NS 28 Cdo 1725/2011, ASPI ID: JUD214164CZ)
Podnikatelskou činnost zabezpečující veřejné potřeby může vykonávat kterákoli právnická či fyzxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxě pro všechny subjekty, které je také na daném území mohou hromadně využívat. Jedná se například o výstavbu a opravu vodovodů, veřejných komunikací, osxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxť takováto budova má podle svého stavebně technického určení sloužit k prodeji zboží, tedy k uspokojování potřeb všech obyvatel obce bez ohledu na to, kxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkým způsobem je pak nájem konzumován, tedy zda například nájemce skutečně prodejnu provozuje). Nelze ho tudíž považovat ani za zabezpečování veřejnýxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xyp v obchodním zákoníku
, použije se na ně právní regulace občanského zákoníku z roku 1964 o tomto smluvním typu a v ostatním ustanovení obchodního zákoxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxitosti a řada dalších. Pokud takovou smlouvu uzavřou mezi sebou dva podnikatelé a při jejím vzniku bude zřejmé, že se týká podnikatelské činnosti (v tomxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdy druhého typu), bude se jednat o obchodněprávní smlouvu, která však není upravena jako smluvní typ v obchodním zákoníku, ale v občanském zákoníku z roxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxující tento smluvní typ a ohledně ostatních otázek
(např. promlčení, odpovědnostních vztahů, smluvních a jiných sankcí apod.)
se použijí ustanovenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxouva o nájmu nebytových prostor - s přihlédnutím ke všem okolnostem jejího uzavření - podnikatelské činnosti smluvních stran (§ 261 odst. 1 obch. zák.)x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzbu úroků z prodlení platí obecná ustanovení daná pro obchodní závazkové vztahy obchodním zákoníkem (§ 369 odst. 1 obch. zák.).
C.
Typové obchodx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxé vztahy:
a)
mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztaxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxvem, jakož i mezi členy družstva navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,
c)
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxch. zák.), smlouvy o nájmu podniku (§ 488b obch. zák.), zástavní právo k obchodnímu podílu (§ 117a obch. zák.), smlouvy o úvěru (§ 497 obch. zák.), smlouvx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x tichém společenství (§ 673 obch. zák.), smlouvy o otevření akreditivu (§ 682 obch. zák.), smlouvy o inkasu (§ 692 obch. zák.), smlouvy o bankovním uložexx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx), z cestovního šeku (§ 720 obch. zák.) a slibu odškodnění (§ 725 obch. zák.),
f)
mezi společností nebo družstvem a osobou, která je statutárním orgáxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxpříklad smlouvu o běžném účtu fyzická osoba-nepodnikatel s bankou, podléhala tato smlouva režimu obchodního zákoníku bez ohledu na nepodnikatelskx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smluv - tedy ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxky uzavřené podle § 524 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. bylo nutno řešit podle ustanovení obchodního zákoníku upravujících možnost odstoupení od smlouvy xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxch. zák.) umožňují, aby závazkový vztah, který nespadá do některé z výše uvedených kategorií a jedná se tak o vztah občanskoprávní,
podřídili účastnícx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxasto s kombinací odkazu na zákonná ustanovení regulující daný smluvní vztah v záhlaví smlouvy) například v následujícím znění: "tato smlouva se řídí zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx (sp. zn. 23 Odo 1566/2006) řešil situaci, kdy došlo k rozporu mezi záhlavím smlouvy (odkaz na obchodní zákoník9) ) a textem smlouvy (odkaz na občanský zxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxánku smlouvy však bylo uvedeno, že vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu podle § 262 obch. zák."
Podmínkou volby obchodněprávního režimu smlouvy byla
písemná forma
dohody a
zákaz zhoršení právního postavení účastníkx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxd.), a to pod sankcí relativní neplatnosti10) (srov. § 262 odst. 1 věta druhá a § 262 odst. 2 obch. zák.).
I v případě, že se jedná o obchodněprávní smloxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele, je-li to ve prospěch smluvní strany, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku11) - těmito odpovědnostními vztahy jsou například xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxuvní pokuty (srov. NS 23 Cdo 1750/2010). Úprava promlčení však nepatří mezi tzv. jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele ve smyslu § 262 odst. x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxž si strany zvolily použití tohoto zákona, jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxvního režimu není možná.
Judikatura
(
NS 23 Cdo 2589/2010, ASPI ID: JUD236056CZ)
Při zkoumání, zda volba obchodního zákoníku mohla vést ke zhoršxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xelkovému kontextu právní úpravy daného smluvního typu v obou kodexech, včetně právní úpravy spotřebitelských smluv.Podle ustanovení § 651 obch. zákx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxpřípadě splněna smlouva, na kterou se vztahovala jeho zprostředkovatelská činnost. Zákon č. 40/1964 Sb. takové ustanovení neobsahuje a uzavření taxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxřebitele, tj. ujednání v rozporu s § 55 zák. č. 40/1964 Sb. Na základě toho je nutné dospět k závěru, že volba obchodního zákoníku pro regulaci zprostřexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxkatelem. Volba obchodního zákoníku je proto podle § 262 odst. 1 obch. zák. neplatná a zprostředkovatelská smlouva se tedy řídí občanským zákoníkem.
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pro své zastoupení při jejím uzavření podnikatele (profesionála), z ní podnikatele nečiní; pro takové důsledky nelze nalézt oporu v zákoně. Uzavře-lx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxo osoby jsou též účastníky závazkového vztahu takovou smlouvou založeného. Obecné principy a hodnoty opodstatňující zvláštní ochranu spotřebitele xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx ID: JUD236056CZ)
Volba obchodního zákoníku podle § 262 odst. 1 obch. zák. pro regulaci zprostředkovatelské smlouvy uzavřené s fyzickou osobou, ktexx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxatní pravidla uvedená výše, ale zvláštní režim, který vyplývá z § 261 odst. 6 věty druhé obch. zák. Směnná smlouva související s podnikáním stran se řídx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kupní smlouvě. Při plnění závazku dodat zboží má každá ze stran postavení prodávajícího a při převzetí zboží postavení kupujícího.
Zvláštní právní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x ostatních než výše uvedených případech se jedná
o smlouvu občanskoprávní
(podléhající výlučné úpravě občanského zákoníku z roku 1964).
V případěx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx neboť režim smluv byl sjednocen pouze do jednoho zákona. Nicméně i v jeho rámci se uplatní specifika pro určité skupiny osob (podnikatele, slabší smluvxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxx smluv uzavřených po 1. lednu 2014 (přechodná ustanovení občanského zákoníku)
Základní kritérium sloužící k odpovědi na otázku, jakou právní úpraxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxhodných ustanoveních
(nového) občanského zákoníku.
Přechodná ustanovení nové právní úpravy by měla být základem každého nového kodexu, měla by bxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxna k německému občanskému zákoníku", však přináší řadu nemalých výkladových otazníků, jimiž se budeme zabývat dále.
A.
Základní kritérium pro urxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxřené v roce 2014, které budeme pracovně označovat jako tzv.
"kolizní" kritérium
(neboť řeší kolizi mezi starou a novou úpravou), je obsaženo v ustanovxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xbč. zák.) a že "není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 3028 odst. 3 obč. zák.).
Výklad výrazu "vznik" práv a povinností (právního poměru)
Z uvedeného tak vyplývá, že oním základním "kolizním" kritériem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxlmi zjednodušeně řečeno - pokud práva a povinnosti ze závazkového vztahu vznikly za účinnosti staré právní úpravy, řídí se občanským zákoníkem z roku 1xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxhu vznikly za účinnosti nové právní úpravy, řídí se (novým) občanským zákoníkem.
Pokud bychom se chtěli dozvědět za účelem výkladu kritéria "vznikux xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxo pravidla (ostatně jak je tomu také ve vztahu k řadě dalších institutů, a to nejen v oblasti závazkového práva). Důvodová zpráva k tomuto uvádí toliko tox xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xaprosto nutný, nechce-li se osnova vydat cestou nemístné kazuistiky a obsáhlých výčtů." Pro inspiraci je tak z toho důvodu vhodné "nahlédnout" do němexxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxe u doktrinální argumentace).14) Je však otázkou, zda tak učiní české soudy a pokud ano, zda závěry německých soudů či doktríny budou brát za relevantnx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx veřejnosti
, u níž panuje představa, že smlouva uzavřená do 31. prosince 2013 včetně se řídí starou právní úpravou a smlouva uzavřená od 1. ledna 2014 se řxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, které způsobují značné potíže při určování právního režimu smlouvy (který by měl být zcela jednoznačný).
V doktríně
se objevily celkem
tři výklaxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxáv a povinností ze závazkového vztahu výklad, který za tento okamžik považuje již
zahájení jednání o smlouvě
.15) Tento názor lze mít za zcela ojedinělx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxmuto může dojít již v okamžiku nezávazné poptávky po určitém druhu zboží (služeb).
Druhý výklad vychází z německého pojetí (které je založeno na němexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx17) Tento názor vychází z argumentace, že "je-li obsah smlouvy tvořen s ohledem na existující právní úpravu, pak je tvořen právě v okamžiku, kdy se činí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxení smlouvy, nýbrž již s návrhem na její uzavření".18) Ani tento názor však není v odborné literatuře jednoznačně akceptován.19) Důvodem této kritixx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx návrhu na uzavření smlouvy v prosinci 2013 zasáhne do účinnosti nové právní úpravy a tedy, dojde-li k přijetí tohoto návrhu za účinnosti nové právní úprxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxetí návrhu na uzavření smlouvy
(akceptace oferty)20), ať už ve formě písemné či ústní. Pokud by se tedy jednalo o smlouvu uzavřenou v písemné formě v rocx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxm) občanským zákoníkem. Tento závěr odpovídá také výkladu v kontextu celého textu zákona (občanský zákoník) zabývajícího se závazkovým právem (srovx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx předsmluvní odpovědnosti). Ke stejnému závěru dospěl také Nejvyšší soud (NS 29 Odo 246/2005) v rámci výkladu přechodných ustanovení k obchodnímu zákxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxení závazků z hospodářských a jiných smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními předpisy. Pro posouzení, jestli se právxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx se k třetímu z uvedených výkladů, který nejvíce odpovídá výkladu jazykovému i logickému.21)
Uvedené nejasnosti při výkladu základního kolizního kxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxích případech:
1.
Zahájení kontraktačního procesu v roce 2013 x předložení návrhu i jeho akceptace v roce 2014
-
při použití kritéria "zahájení jxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu,
-
při použití kritéria "přijetí návrhu" = právní režim (nového) občanského zákoníku.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
x
xxx xxxxxxx kritéria "zahájení jednání o smlouvě" = právní režim starý,
-
při použití kritéria "předložení návrhu na uzavření smlouvy" = právní režim starý,
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xávrh připomínkován, úpravy a podpis smlouvy v roce 2014
-
při použití kritéria "zahájení jednání o smlouvě" = právní režim starý,
-
při použití kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.
4.
Zahájení kontraktačního procesu a ústní dohoda na veškerých podmínkách v roce 2013, uzavření písemné smlouvy totožné s ústní dohxxxx x xxxx xxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xěco jiného22) ).
Další instituty sdílející stejný právní režim jako smlouva
Stejný právní režim, jaký má smlouva, sdílí také například
okaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxověď apod.) a další obdobné otázky (např. odpovědnost za vady).
U zániku závazků nastává zvláštní situace u institutu
započtení
.
Započítává-li sx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdléhající staré právní úpravě) proti jiné pohledávce "staré", nebo pohledávka "stará" proti pohledávce "nové" (tj. pohledávka vzniklá podle smlouvx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxozdíly v obou právních režimech jsou zásadní zejména ve vztahu k § 1987 odst. 2 obč. zák.23)
Prezentován byl názor spočívající v tom, že musí být naplněxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxady a účinky k okamžiku jeho uskutečnění, tedy v uvedeném případě podle nové právní úpravy (občanský zákoník).25) Nejvyšší soud měl doposud příležitxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xe započtení řídilo (zde jednostranné) starou právní úpravou, byť bylo učiněno za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke "starým" pohledávkám (NS 9 Cxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxnnosti nové právní úpravy ke smlouvě podléhající staré právní úpravě
V praxi se objevil zásadní problém s řešením právního režimu dodatků uzavřenýcx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mohou tak představovat tzv.
privativní novaci
(zrušení starého závazku a nahrazení novým, například změna termínu plnění, snížení ceny apod.)26),
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxvého závazku - například vícepráce u smlouvy o dílo, kdy ke stavbě domu přibyde například ještě povinnost zhotovitele učinit venkovní úpravy - např. chxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxah by mohlo zkomplikovat výsledný právní režim (přineslo by možnou nejednotnost v jejich posouzení), na druhou stranu nelze ponechat stranou, že za "dxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xázorů
29) se jednotně u dodatku ve smyslu privativní novace i narovnání kloní k právnímu režimu staré právní úpravy.
Druhá skupina názorů
30) se přixxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aniž by strany měly vůli rušit stávající závazek a založit nový, bude se smlouva i po uzavření dodatku řídit starým právem; bude-li změna natolik podstxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xermínu plnění u starého závazku by dodatek sdílel starý právní režim, u dodatku ve smyslu sjednání víceprací (rozšíření předmětu plnění) lze dospět spxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxní oné hranice mezi oběma variantami (co například změna termínu včetně úpravy odpovědnostních otázek?)
Nejvyšší soud
(srov. NS 32 Cdo 2016/98) tuxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx starou) právní úpravou řešily také všechny otázky vzniku, změny i zániku závazkových vztahů uzavřených podle staré právní úpravy.
Také v tomto přípxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxta druhá obč. zák.). Opačný postup (tj. volba starého právního režimu tam, kde dodatek podléhá starému právnímu režimu) však možný není (viz dále).
Otxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxoveními objevuje, je nejasnost, zda je možné napsat po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku do smlouvy klauzuli například následujícího zxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxumentem je
možnost sjednat si tzv. zpětnou účinnost smlouvy
, což potvrzuje také judikatura Nejvyššího soudu32) nebo koncepce (nového) občanského zxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxní, nebylo by možné je smluvně vyloučit (modifikovat), daná klauzule by tak byla neplatná a smlouva by podléhala režimu nové právní úpravy občanského zxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xbč. zák. Zákon odchylku od těchto ustanovení výslovně nezakazuje, rozpor s dobrými mravy zřejmě nedovodíme, rozpor s veřejným pořádkem by však již odxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxvit, že by zákonodárce určení právního režimu (zde ve smyslu stará či nová právní úprava) měl v úmyslu ponechat na vůli smluvních stran konkrétní smlouvxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxchodního zákoníku Nejvyšší soud (NS 9 Cmo 210/99).
Pokud bychom přijali závěr o kogentnosti právní úpravy přechodných ustanovení, nebylo by možné xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxh kogentnost) přechodná ustanovení, lze dospět k závěru, že zpětná účinnost smlouvy je dovolená, avšak nikoliv "skrze datum 1. ledna 2014". Je to však úxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxi jiných důvodů) smlouvu písemně sepsaly až v roce 2014 (typické to může být u smlouvy o dílo, kdy například v roce 2013 započaly demoliční práce a po získáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxzení zpětné účinnosti smlouvy přesahující období nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku jako nelogické a jdoucí proti vůli smluvních stran x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlik měsíců? Kde je hranice? A bylo by možné takovou doložku do smlouvy napsat (a podřídit tak smluvní vztah fiktivně staré právní úpravě) například v rocx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu spíše než dání právní formy faktickému stavu (zpětné ošetření ústně sjednaného a fungujícího smluvního vztahu). Na druhou stranu se jedná o shodný pxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xobě, kdy neexistuje relevantní judikatura ani ustálená doktrína, se smluvní strany mohou raději uchylovat k právní úpravě staré, na niž je navázána koxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxi v několika prvních měsících po nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku starý právní režim smluv také někteří advokáti, kteří mohli (v mnoha pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx právní úpravy.
Přikláním se ke kogentnosti přechodných ustanovení (nového) občanského zákoníku a tedy k nemožnosti tato ustanovení obejít. Pokux xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx účinnosti nové právní úpravy, zpětnou účinnost smlouvy (a tedy podřazení pod právní režim staré právní úpravy) bych doporučila připustit.
B.
Prxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xa ni zákonem kladené), jednak právní režim smluv na jejím základě uzavřených (a požadavky na ně zákonem kladené).
Může nastat například následující xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxžadována forma notářského zápisu (a na základě § 441 odst. 2 in fine obč. zák. je také pro plnou moc vyžadována forma notářského zápisu, byť s výhradami rxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxm případě prostá písemná forma plné moci opravňující k právnímu jednání ve formě notářského zápisu dostačující?
V uvedeném případě je možnost dvojíxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxsnění formálních náležitostí zásadně nemá vliv na existenci zástupčího oprávnění; postačuje tedy, pokud byly splněny požadavky právní úpravy účinnx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxně udělené plné moci (postačilo by tedy, že plná moc splňuje náležitosti staré právní úpravy, tedy prostou písemnou formu).
Druhé řešení
spočívá v txxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxti nové právní úpravy musí vyhovovat požadavkům nové právní úpravy (nestačilo by tedy, že plná moc splňuje náležitosti staré právní úpravy, když nevyhxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx § 444 obč. zák.) zastoupeného podle formálně vadně udělené plné moci.35)
Z uvedeného tak vyplývá, že
byla-li plná moc udělena v režimu staré právní úpxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxa musí k okamžiku uzavření takové smlouvy naplňovat formální požadavky staré či nové právní úpravy (jak vyplývá z uvedených nejasností v odborné právnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxximu nové právní úpravy, mělo by postačovat, aby naplňovala náležitosti staré právní úpravy
. Tento výklad více odpovídá požadavku právní jistoty.36)
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx právního režimu může nastat také u postoupení pohledávky (srov. § 1875 a násl. obč. zák.) a postoupení smlouvy (§ 1895 a násl. obč. zák.).
Spor nevznikxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxímu režimu (tedy novému občanskému zákoníku).
Sporný není právní režim
postoupení pohledávky (smlouvy) v režimu (nového) občanského zákoníku
- txxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtah, změna v osobě závazku na straně věřitele) se řídí starou právní úpravou a právní vztah mezi starým a novým věřitelem (věcněprávní vztah přibližujíxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlouva) vzniklá podle staré právní úpravy včetně její postupitelnosti se řídí právní úpravou starou a samotné postoupení pohledávky (smlouvy) právní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx pohledávky si obligace "podrží" svůj status staré obligace.39)
D.
Právní režim smlouvy uzavřené podle zákona o veřejných zakázkách v roce 2014 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxězným uchazečem byla uzavřena až v roce 2014, řeší výslovně čl. LXXV zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxvacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, řídí dosavadními právními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník."
Z uvedeného vyplývá, že
smlouva se řídí primárně starou právní úpravou
. Pokud by zadavatel v zadávacích podxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xmluvních stran před uzavřením smlouvy, o tom, že by se navzdory absenci řešení této otázky zadavatelem v rámci zadávacích podmínek smlouva řídila novox xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x013
V případě, že byla smlouva uzavřena v roce 2014 na základě veřejné obchodní soutěže (veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v režimu nové právní xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxv. § 1780 a násl. obč. zák.) z roku 2013, kdy by vítěz veřejné soutěže byl oznámen v roce 2014, nebo by v roce 2014 byla zaslána akceptace veřejného návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk soutěže či návrhu na uzavření smlouvy došlo za účinnosti staré právní úpravy, která byla kogentní (srov. § 263 obch. zák.)40), na rozdíl od dispozitivxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxdle staré právní úpravy byla smlouva uzavřena až okamžikem oznámení "vítěze" (akceptanta u veřejného návrhu a oferenta u veřejné obchodní soutěže), k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3028 odst. 3 obč. zák.) ve prospěch nové právní úpravy (viz výše).
Uvedené nejasnosti bude muset opět vyřešit až judikatura.
F.
Právní režim smlxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxizačních smluv na základě smluv o smlouvě budoucí uzavřených v režimu staré právní úpravy. Pokud máme smlouvu o smlouvě budoucí například z roku 2012 a řxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xrávní úpravou se řídí ona realizační kupní smlouva? Doktrína41) je v tomto ohledu "zajedno" a má za to, že
realizační smlouva se řídí novou právní úpravxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xrávní úpravy a v návaznosti na ní uzavíraných dílčích (například kupních) smluv, které rovněž podléhají nové právní úpravě (občanského xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxchodným ustanovením (§ 3073 obč. zák.), podle něhož platí, že "práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byť byla zxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti."
Stejně jako v případě základního přechodného ustanovení ve vztahu k závazkovému práxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxak již v tomto ustanovení nehovoří rovněž o "povinnostech", když zajišťovací institut představuje jak práva, tak povinnosti z něj vyplývající (pro věxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxící (neboť povinnosti dlužníka odpovídají právům věřitele).
Uvedené kritérium přináší rovněž otázku výkladu okamžiku "vzniku" práv ze zajištěníx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx povinnosti, na kterou jsou navázána)? Přikláním se k názoru, že práva ze zajištění vznikají již okamžikem jejich sjednání; "aktivace" práv ze zajištěxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxadovat budoucí uspokojení se z těchto zajišťovacích institutů.
Další otázka je stanovení okamžiku vzniku práv ze zástavního práva sjednaného napřxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sjednání zástavního práva (zde podléhajícího starému právnímu režimu), nikoliv k okamžiku vzniku pohledávky.
Nelze opomenout
možnost sjednat si xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxského zákoníku) i ke smluvním vztahům podléhajícím starému právnímu režimu. Může tak dojít k dělení právního režimu - smlouva jako celek bude podléhat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxávnímu režimu a podřízení zajišťovacích institutů starému právnímu režimu) není přípustný.
Nutno zdůraznit, že § 3073 obč. zák. se vztahuje tolikx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxněž za instituty zajišťovací).
Smluvní pokuta
, která byla sjednána od samého počátku v hlavní smlouvě, sdílí právní režim této smlouvy (pokud byla sxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxi nové právní úpravy ve vztahu k závazkům vyplývajícím ze smlouvy, jež se řídí starým právním režimem, představuje
de facto
dodatek ke smlouvě, který bxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xrávní úpravy dojde k
uznání dluhu
podléhajícího staré právní úpravě, řídí se dluh logicky i nadále starou právní úpravou, na náležitosti uznání dluhu x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xhodný s přístupem k postoupení pohledávky (smlouvy) či započtení dluhu (viz výše v textu).
H.
Právní režim běhu lhůt a dob ve vztahu k závazkům podlxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxtanovení - § 3036 obč. zák. Podle tohoto ustanovení platí, že "podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona".
Z uvedeného vyplývá, že pokud začne běžet
promlčecí lhůta
k závazku podléhajícímu staré xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxních vztahů a 4 roky u obchodněprávních vztahů (namísto současné jednotné obecné tříleté promlčecí lhůty v režimu (nového) občanského zákoníku).
Jxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxo režimu - tedy typicky u nájemní smlouvy či smlouvy o účtu? V takovém případě se přikláním k závěru, že jednou "rozeběhnutá" lhůta se dokončí podle té práxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xávazku (dluhu) podléhajícího staré právní úpravě učiněného po 1. lednu 2014. V takovém případě se přikláním k režimu nové právní úpravy, neboť k onomu axxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxrávní úpravy běžela od okamžiku uznání dluhu nová desetiletá promlčecí lhůta, podle obchodněprávní úpravy běžela nová čtyřletá promlčecí lhůta a podxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xelativní neúčinnosti
(dříve odporovatelnosti - srov. § 42a zák. č. 40/1964 Sb.) za účinnosti nové právní úpravy na jednání učiněná před 1. lednem 2014x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxky obsahuje nová právní úprava roztříštěný režim od lhůty jednoleté až po pětiletou (srov. § 590 obč. zák.). Přikláním se k závěru, že daná lhůta se v tomtx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe nájemní smlouva, která byla uzavřena například v roce 2012, se řídila v plném rozsahu starou právní úpravou (§ 663 až 723 zák. č. 40/1964 Sb.) do 31. prosxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x prodlení, smluvní pokutu, oprávněnost výpovědi z nájmu apod.) vzniklých do nabytí účinnosti (nového) občanského zákoníku se však řídí i nadále starxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy nepoužijí a uplatní se zákonná právní úprava (nového) občanského zákoníku (nepřihlédne se například k těm ustanovením nájemní smlouvy, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xpod.).
Uvedené neplatí pro nájem movitých věcí a pacht
; v těchto případech se i nadále použije v plné míře staré právní úpravy až do konce účinnosti smlxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxdárce tzv.
nepravou zpětnou účinnost
(retroaktivitu). Podle § 3077 odst. 1 obč. zák. platí, že "účet se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů."
Vznik smlouvy o účtu podléhající staré právní úpravě, jakož i práva a povinnosti z ní vzxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxkým zákoníkem (§ 2662 až 2675 obč. zák.). V těch ustanoveních, kde se smlouva o účtu dostává do rozporu s kogentními ustanoveními (nového) občanského záxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxospěch platnosti smlouvy
. To vyplývá z § 3078 obč. zák., podle něhož platí, že "je-li cestovní smlouva uzavřená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákoxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxhovuje-li tomuto zákonu; i na závazky z cestovních smluv uzavřených podle dosavadních právních předpisů se použije § 2542, nebylo-li o uplatněném práxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, aby smlouva, která by byla jinak neplatná podle staré právní úpravy (§ 852a až 852k zák. č. 40/1964 Sb.), ale vyhovuje právní úpravě nové (srov. § 2521 až xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xráva na náhradu škody přijal zákonodárce (stejně jako ve většině jiných případů) pravidlo tzv.
zpětné neúčinnosti
. Podle § 3079 odst. 1 obč. zák. platxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxsuzuje podle dosavadních právních předpisů".
Pokud tedy stará právní úprava stanovila pravidlo, které bylo porušeno před 1. lednem 2014, a v důsledxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) občanského zákoníku (§ 1 až 14 občanského zákoníku)
Poměrně nezvyklé pravidlo
zpětné účinnosti
(které není obecně v právní úpravě považováno zx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x x xž 14 obč. zák. To vyplývá přímo z § 3030 obč. zák., podle něhož platí, že "i na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxíklad smlouva o dílo z roku 2012).
Vzhledem ke skutečnosti, že hned v prvním ustanovení občanského zákoníku, konkrétně v § 1 odst. 2, je obsaženo pravixxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo také na smlouvy uzavřené podle staré právní úpravy. S takovým názorem se však nelze ztotožnit, neboť by to přineslo zpětnou účinnost nejen na obecné prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxsuzovat také ta ustanovení, která byla podle staré právní úpravy považována za kogentní. Takový přístup narušuje právní jistotu a zpětně by zasáhl do sxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xako stěžejní výhoda nového smluvního práva (podléhajícího režimu občanského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxíku), která způsobovala uživatelský diskomfort při aplikaci smluvního práva - smluvní strany nejprve musely určit právní režim své smlouvy (občanskxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxhodního zákoníku podle § 262 obch. zák., musely zpravidla znát rozdíly mezi oběma právními úpravami (občanskoprávní a obchodněprávní) a aplikovat tx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxavou, a to obsaženou v občanském zákoníku. Pokud tedy smluvní strany uzavírají kupní smlouvu, nemusí již řešit, ustanoveními kterého zákona se daná smxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xelativizace
oné jednotnosti daná zvláštním (zvýhodněným, zpřísněným či zkrátka odlišným) postavením určitých osob, pro něž zákonodárce zavedl odxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xybraná specifika vztahu podnikatelů navzájem (B2B44) )
Podnikatele
vymezují § 420 a 421 obč. zák. Rozumí se jím osoba, která samostatně vykonáxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxv. § 420 odst. 1 obč. zák.).
Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 obč. zák. (splatnost ceny v obchodních transakcích) se za podnikatele poxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (srov. § 420 odst. 2 obč. zák.); pro uvedené účely je tak nutno za podnikatele považovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxatelem se rozumí (srov. § 421 odst. 1 obč. zák.) všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku (podnikatelem jsou tyto osoby bez ohledu na to, zda skutečně x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpod.; v těchto případech se hovoří také o tzv. zákonné fikci podnikatele) a vyvratitelnou domněnku podnikatele ve vztahu k osobám, které mají živnostexxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxhu "podnikatel a podnikatel") nejvíce zvláštních pravidel (jakožto výjimek z obecných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxsela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.
Při uzavření smlouvy mezi podnikateli
lze část obsahu smlouvy určit i pouhým odkazem na obchodní podmíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
Ve vztazích mezi podnikateli je možné využít také
obchodní potvrzovací dopis
. Po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám poxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxčení, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xakového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne (§ 1757 odst. 2 obč. zák.).
Na základě x xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1796 obč. zák. (lichva).
Podnikatel se může, na rozdíl od jiné smluvní strany, odchýlit od ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kdy slabší strana prokáže, že doložka uvedená mimo vlastní text smlouvy a navržená druhou smluvní stranou hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, stanoví zákon (§ 1963 obč. zák.)
zvláštní pravidla ohledně splatnosti ceny
(k tomu blíže viz xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxé kategorie upravující vztahy dvou či více podnikatelů navzájem, obsahuje občanský zákoník řadu specifik také ve vztahu jakékoliv osoby (vyjma podnxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xlektronickém systému
(srov. § 562 odst. 2 obč. zák.). Zákon xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxoupně a jsou-li chráněny proti změnám. Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam jx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxním listinám
upravuje § 566 odst. 2 obč. zák. vyvratitelnou domněnku, že písemnosti týkající se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxtí i v případě, že listina nebyla podepsána. Dané pravidlo je možné uplatnit ve vztahu k různým účtenkám, fakturám, záznamům na tzv. hlavičkovém papíru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxahu ke staré právní úpravě zcela nová a v praxi nelze vyloučit zneužívání tohoto institutu v neprospěch podnikatele.
Další vyvratitelnou domněnku vxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxogu nebo vystavením zboží
, kterou považuje za návrh na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. V takovéx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx podnikatele.
Podle § 1757 odst. 3 obč. zák. lze
obchodní potvrzovací dopis
(§ 1757 odst. 2 obč. zák.) využít také v případě, že smlouva byla uzavřena xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxení smlouvy podle § 1793 odst. 1 obč. zák. (toto právo vyplývá z institutu neúměrného zkrácení) ani se nemůže dovolat neplatnosti smlouvy podle § 1796 oxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxahu k malým a středním podnikatelům (§ 1315 odst. 3 obč. zák.), aniž by tyto osoby blíže definoval. Tento pojem tak lze vnímat jako další z neurčitých právxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxhu k němu
. Podle § 1315 odst. 3 obč. zák. platí, že je-li zástavcem nebo zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnixxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxhat [srov. § 1315 odst. 2 písm. b) obč. zák.], ať již k němu došlo před dospělostí zajištěného dluhu nebo i poté, co zajištěný dluh dospěl.
2.4
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xalých a středních podnikatelů, tyto osoby chrání také tak, že počítá s právnickými osobami chránícími jejich zájmy a jejich
zvláštní aktivní legitimaxx
xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxnění odchylujícího se od § 1963 obč. zák.
(upravujícího splatnost ceny v obchodních transakcích)
nebo ujednání odchylujícího se od zákonné výše úrokx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xmlouvě samotné).
Stejně tak je těmto osobám přiznáno právo
dovolat se neúčinnosti obchodních podmínek v případě, že by obsahovaly ustanovení, podlx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxo takovou odchylku spravedlivý důvod (srov. § 1972 obč. zák.).
2.5
Vybraná specifika ve vztahu k jiným odborníkům
Za
jiného odborníka
považuxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xebo stavu. Tímto daná osoba dává podle zákona najevo, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jednáxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxují za příslušníka stavu také např. studenta lékařské či jiné fakulty. Oba autoři vztahují osobu odborníka podle § 5 obč. zák. jak na činnost závislou5xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx domněnky nedbalosti
podle § 2912 odst. 2 obč. zák.: "dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k nxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxník
způsobí škodu neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti
, nahradí škodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xkody
(podle § 2953 odst. 1 obč. zák. platí, že "z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména na xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxt, byla-li škoda způsobena úmyslně.").
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtitelné domněnky "osobu, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním". Slabší smluvní stranou tak bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxusí být jako slabší kvalifikovány (např. územní samosprávné celky v rámci zadávacího řízení veřejných zakázek, silný spolek vs. drobný řemeslník apoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xigant, ale zřejmě také ve vztahu k advokátovi apod.).
I. Pelikánová a R. Pelikán51) uvádí charakteristické znaky slabší smluvní strany, které mohox xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí soustředění nebo pozornost, ekonomická nerovnováha apod.
Ve vztahu ke slabší smluvní straně stanoví zákon zvláštní specifika, z těch nejvýznamnxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
(tedy od obecné tříleté promlčecí lhůty) - tedy minimálně jednoletou a maximálně patnáctiletou (srov. § 630 odst. 1 obč. zák.). Toto omezení spočívá v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx uvážit, zda slabší smluvní strana bude v konkrétním případě věřitelem (poté není možné sjednat si promlčecí lhůtu kratší než tři roky) nebo dlužníkem (xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxní úprava
smluv uzavíraných adhezním způsobem
(§ 1798 až 1800 obč. zák.) neboli smluv, jejichž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních strax xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxtola 3, podkapitola 3.7.
Zákon chrání slabší smluvní stranu také proti
limitaci či úplnému vyloučení nároku na náhradu škody
(srov. § 2898 obč. zák.xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxo přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx výslovně slabší smluvní stranu nechrání u institutu
lichvy
(§ 1796 a násl. obč. zák.) nebo
neúměrného zkrácení
(§ 1793 a násl. obč. zák.), tyto institxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxé činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná".
Problematice vztahu podnikatxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xávazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
. V tomto dílu jsou obsažena jak obecná ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, txx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxacího zařízení a jiných rekreačních službách. K tomu blíže viz část první, kapitola 3, podkapitola 3.5.
Na spotřebitele se vztahuje také zvláštní prxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým nebo středním podnikatelem, nepřihlíží se k ujednání, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným zxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxjištěného dluhu nebo i poté, co zajištěný dluh dospěl.
Ve vztahu ke spotřebiteli je také modifikováno pravidlo obsažené
u kupní smlouvy
v § 2090 odstx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxí kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci". Na základě § 2090 odst. 2 obč. zák. platí, že "je-li kupujícím spotřebitel, použije se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxvce předá."
Zvláštní pravidla stanoví zákon ve vztahu k
prodeji zboží v obchodě
(srov. § 2158 a násl. obč. zák.). Tato ustanovení se vztahují na ty příxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) nebo je jednou smluvní stranou podnikatel a druhou smluvní stranou také podnikatel, ale smluvní vztah se netýká jeho podnikatelské činnosti. K tomu bxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxnovení § 2000 odst. 2 obč. zák. ve vztahu k právnické osobě (srov. § 20 obč. zák.).52) Toto pravidlo je zvláštní, neboť tuto osobu blíže nespecifikuje (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxkou osobu".
Zákon v § 2000 odst. 2 obč. zák. umožňuje toliko xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxe § 2000 odst. 1 obč. zák. platí, že "byla-li smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, anebo že zaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxlnosti, z nichž strany zřejmě vycházely při vzniku závazku, změnily do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále váxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se lze odchýlit aneb vymezení kogentních a dispozitivních ustanovení
Oblast smluvního (závazkového) práva ovládá
zásada autonomie vůle
, která vxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xonkrétně svobodě smlouvu uzavřít a neuzavřít, ve výběru smluvního partnera, ve výběru typu smlouvy (či volby nepojmenované smlouvy), v utváření obsaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxpadných následcích dohody o zrušení smlouvy apod.), ve volnosti formy smlouvy (vyjma případů, kdy formu stanoví výslovně zákon) i jejích změn (k autonxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx
xxxxxx
x x xx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx se mohou odchýlit od zákonné úpravy v případě, že se jedná o tzv. dispozitivní normy. V případě tzv. norem kogentních není možné tyto smluvně vyloučit anx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xx/1964 Sb., podle kterého platilo, že "účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jesxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkoníku:
Vymezení kogentních norem bylo v obchodním zákoníku jasnější a relativně nesporné,
53)
na rozdíl od staré i současné občanskoprávní úprxxxx
xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x63 obch. zák. stanovil taxativní (úplný) výčet kogentních ustanovení závazkové části obchodního zákoníku. Druhý odstavec § 263 obch. xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxanovení, která předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu.
Zásadní je tedy rozlišení toho, které normy jsou v režimu (nového) občanského zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxx xx
xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xstanovení zákona, jestliže by takové odchýlení bylo v rozporu s:
-
dobrými mravy,
-
veřejným pořádkem nebo
-
právem týkajícím se postavenx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxby:
-
výrazem "zakazuje se" (srov. např. § 1814 obč. zák. stanovící zakázaná ujednání u smluv uzavíraných se spotřebitelem),
-
sankcí neplatnxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxytné náležitosti konkurenční doložky),
-
jiným způsobem (srov. např. § 630 odst. 1 obč. zák. upravující minimální a maximální délku sjednané proxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtovat náhradu škody způsobenou úmyslně) nebo "
blokové
" (ve vztahu k určitým subjektům či k postavení v určitém druhu smluvního vztahu). Mezi tzv. blokxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxbitelem (srov. § 1812 obč. zák.),
-
právní úprava vad zboží x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxx xsrov. § 2549 obč. zák.),
-
právní úprava povinného pojištění (srov. § 2779 odst. 1 obč. zák.).
Rozpor s dobrými mravy
by při výkladu neměl způsoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxh, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu. Takovéto hodnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxignalizuje porušení základních práv a svobod.").
Výkladové potíže lze předpokládat u "
rozporu s veřejným pořádkem
". Není zcela jasné, v případě odxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxádkem bychom pravděpodobně dospěli při sjednání vyloučení moderačního a jiného zásahu soudu (např. § 577, 1964, 1972, 2051, 2975 a další obč. zák.) či sxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v obecné rovině vyjít z definice obsažené v již zrušeném zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, který ve svém § 36 stanovil, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xutno bez výhrady trvat".
3.2
Pojetí smlouvy jako minimalistické x maximalistické
Smluvní strany si mohou vybrat, zda uzavřou smlouvu v podobx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxpř. ve smlouvě kupní označení smluvních stran, předmět smlouvy, alespoň způsob určení kupní ceny57) a podpisy smluvních stran. Pro platnost takové sxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí práv a povinností smluvních stran, sankce za nedodržení smluvních povinností, odpovědnostní důsledky, otázky týkající se ukončení jejich smluvníxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
Minimalistická smlouva bude uzavírána typicky při tzv. kontraktaci všedního dne (např. nákup zboží v obchodě), v neformálních či prověřených vztazíxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xůže být v konkrétním případě zcela dostačující, v jiném naopak nepostihuje okolnosti konkrétního smluvního vztahu a například zákonné sankce či možnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxnění, u provádění staveb, dodání zboží s vysokou hodnotou, ve vztazích s novým smluvním partnerem apod. Nelze také paušálně doporučit, aby smluvní strxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smlouva může v konkrétním případě smluvního partnera spíše odradit, jakkoliv je "férová" (neznevýhodňující jednu smluvní stranu).
Volba rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zkušenosti, ale také znalostech a vyjednávací síle.
3.3
Smlouva o smlouvě budoucí, rámcová smlouva nebo přímo konkrétní smluvní typ (nebo inomxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx bude lepší volbou uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nebo přímo konkrétní smluvní typ (nebo inominátní smlouvu) - tzv. realizační smlouvu (například kxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxad kupující nedisponuje potřebnými finančními prostředky (například prodává vlastní byt a kupuje dům, není jisté schválení hypotéky či úvěru bankou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kupní smlouvu nakonec uzavřou (je to jakási obdoba "rezervace" s tím, že v důsledku uzavření smlouvy o smlouvě budoucí vzniká stranám kontraktační povxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxavírání smlouvy o smlouvě budoucí je skutečnost, že realizační (kupní či jiná) smlouva tímto ještě není uzavřena a k tomu, aby se oprávněná strana jejíhx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxpozici s věcí, která byla předmětem smlouvy o smlouvě budoucí. Vhodné je tak navázat na porušení povinnosti uzavřít realizační smlouvu povinnost k zapxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xspokojit touto sankcí a věc například prodat jiné osobě (event. si věc koupit od jiné osoby).
V současné xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy její předmět ještě fakticky neexistuje či prodávající není doposud jejím vlastníkem, nevyvolává tato skutečnost sama o sobě neplatnost kupní smlouxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxého práva k ní prodávajícím. Pokud v době uzavírání kupní smlouvy nemá kupující potřebné finanční prostředky nebo/a neví, zda je vůbec bude mít (zda a v dxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a za blíže specifikovaných okolností). To vše může být ohraničeno dobou, dokdy musí být odkládací podmínka naplněna nejpozději, jinak by došlo k jejímx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxpředstavuje zvláštní smluvní typ, jedná se toliko o způsob uzavření smlouvy (srov. NS 23 Cdo 4924/2009).
Významem a účelem
smlouvy o smlouvě budoucx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xákladě vymezený inominátní kontrakt s určitým obsahem. Jejím předmětem proto není ještě konkrétní plnění. Předmětem této smlouvy je pouze závazek uzxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxucí tak spočívá v tom (srov. § 1785 obč. zák.), že se nejméně jedna smluvní strana zaváže uzavřít po vyzvání druhou smluvní stranou v dohodnuté lhůtě, jinxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxouvy alespoň obecným způsobem (nemusí tedy obsahovat podstatné náležitosti smluvního typu). Bližší vymezení předmětu plnění budoucí smlouvy může bxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxikost stavby, druh materiálu, terénní přípravné práce apod. nejsou podle okolností případu nezbytným předpokladem určitosti smlouvy o uzavření budxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxanoví povinnou
formu
, jakou by smlouva o smlouvě budoucí měla být uzavřena. "Formu smlouvy o smlouvě budoucí nelze dovozovat z formy smlouvy v budoucnu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxy.
Zavázané straně vzniká
povinnost uzavřít realizační smlouvu
bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávněná strana v souladu se smlouvxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxní strany (srov. § 634 obč. zák.).59)
Pokud zavázaná strana
povinnost uzavřít smlouvu nesplní
(srov. § 1787 obč. zák.), může oprávněná strana požadxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xej určit, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se vychází z návrhů stran a přihlédne se k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i k tomu, aby práva a povinnosti stran bylx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxt. 1 obč. zák.).
Změní-li se okolnosti
, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx budoucí koupě prostřednictvím hypotéky apod.), povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxik závazku uzavřít budoucí smlouvu, jestliže k ní došlo až po uplynutí doby, kterou účastníci pro uzavření budoucí smlouvy sjednali (NS 33 Odo 343/2005xx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60) v úvahu přichází také závdavek (k tomu blíže část druhá, kapitola 12).
Rámcová smlouva nebo přímo konkrétní smluvní typ (nebo inominátní smlouvax
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxležitostech, event. tuto písemně vyhotovovat (podepisovat), nebo zvolí pro svůj smluvní vztah tzv. rámcovou smlouvu.
Zákon rámcovou smlouvu
neupxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu i smlouvě inominátní (nepojmenované).
Uzavřít rámcovou smlouvu má
význam
v případě opakovaných smluvních vztahů mezi dvěma smluvními stranamix xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxitost a za tímto účelem odebírá od určitého prodávajícího materiál - neví kolik a jaký konkrétně, ale nechce v případě potřeby osobně podepisovat smlouxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, podmínky součinnosti smluvních stran, smluvní pokuty, odpovědnost za vady, reklamační proces, důvody odstoupení od smlouvy a řadu dalších otázek) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxovených v rámcové smlouvě.
Na základě rámcové smlouvy
nevzniká závazkový vztah
. Její význam spočívá v tom, že strany tam, kde předpokládají dlouhodxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xákladě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak. Rámcová smlouva tak nemá jiný význam (jinou funkci), než že stanovx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx vztah (například kupní smlouva) se poté řídí
(posloupně):
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxliko označení předmětu, jeho množství a event. nejzazší termín dodání),
2.
subsidiárně (podpůrně) ustanoveními rámcové smlouvy (liší-li se v koxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxouvě či obecnými ustanoveními občanského zákoníku (není-li odchylné právní úpravy ve smlouvě).
Rámcová smlouva tedy představuje toliko určixxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh stranami. Účel a smysl rámcových smluv tkví mimo jiné zejména v tom, že se v nich účastníci dohodnou na podmínkách, za nichž budou mj. dojednávány podstxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxpř. kupní smlouvy), když tyto musí být alespoň v realizační kupní smlouvě. Jak vyplývá z rozhodnutí NS 32 Cdo 3488/2010, nesjednání té či oné otázky v rámxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x obligatorní náležitost takové smlouvy), musí být sjednána v realizační smlouvě. Ze skutečnosti, že určitá otázka není v rámcové smlouvě upravena, prxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy
Autonomii vůle smluvních stran odpovídá také jejich svobodná možnost zvolit si, zda mezi sebou uzavřou tzv. smluvní typ nebo smlouvu inominátní (xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxkladním ustanovení pro každou z těchto smluv (srov. § 1746 odst. 1 obč. zák.), tedy nikoliv smlouva, která má nadpis (je pojmenovaná). Jako smlouva pojmxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxatné náležitosti upraveny v § 2079 odst. 1 obč. zák. a rozumí se jimi závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxích ustanovení odchýlily, jednalo by se buď o jiný smluvní typ (pokud by kupující za převzatou věc neplatil, ale poskytl by jinou věc, jednalo by se o smloxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxvu darovací - srov. § 2055 odst. 1 obč. zák.; pokud by prodávající na kupujícího nepřevedl vlastnické právo, ale tuto věc by kupujícímu poskytl toliko k uxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xokud by k přechodu vlastnického práva došlo až po určité době užívání předmětu a placení leasingových splátek.
Inominátní (nepojmenovanou) smlouvxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxna v zákoně jako zvláštní typ smlouvy (zákon ji tedy "nepojmenovává"). To vyplývá výslovně z § 1746 odst. 2 obč. zák., stejně jako z § 1725 věty druhé obč. zxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxy inominátní)
je dle judikatury Nejvyššího soudu (NS 23 Cdo 1733/2010) následující:
1.
Smluvní strany dodržely podstatné rysy pojmenované smlouxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xmluvní strany nedodržely podstatné rysy pojmenované smlouvy určené základním ustanovením - uzavřely tak smlouvu nepojmenovanou.
Vzhledem k axxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Inominátní (nepojmenovaná) smlouva se
řídí:
-
svým textem (smlouva může také odkazovat přímo na určitý smluvní typ nebo použití určitých jeho ustaxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxrov. § 10 odst. 1 obč. zák. upravující princip analogie zákona),
-
obecnými ustanoveními závazkového práva,
-
obecnými ustanoveními vztahuxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní (nepojmenované) smlouvy
řadíme následující:
-
leasingová smlouva (srov. NS 30 Cdo 2033/2002),
-
smlouva o rezervaci (srov. NS 33 Cdo 3819/xxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx),
-
smlouva o převodu lékařské praxe (srov. NS 32 Cdo 4863/2009),
x
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxho a šekového).
Pokud tedy smlouva nenaplňuje podstatné náležitosti některého smluvního typu, není z tohoto důvodu neplatná, ale jedná se o smloxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxlem (srov. § 420 a 421 obč. zák.) se spotřebitelem (srov. § 419 obč. zák.)63) se v praxi označují zkráceně jako tzv. spotřebitelské smlouvy.
Zvláštnx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. § 433 odst. 2 obč. zák.).
Ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebiteli
nepředstavují zvláštní smluvní typ
, když tato ustanovení se vztxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxá, že je-li jednou smluvní stranou podnikatel a druhou spotřebitel, budou tato "ochranářská" ustanovení ve vztahu ke spotřebiteli aplikována. Spotřxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxé straně spotřebitel, a na druhé podnikatel.
Zákon stanoví ve vztahu ke smlouvám uzavíraným se spotřebiteli zvláštní
předsmluvní informační povinxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx obč. zák.). Podle § 1811 obč. zák. je podnikatel povinen spotřebiteli poskytnout v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy následující taxatixxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
c)
cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxně účtovány,
f)
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxu a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
h)
údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranxxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že by mu mohly být známy.
Ve prospěch spotřebitele je v zákoně zakotveno také
zvláštní výkladové pravidlo
(srov. § 1812 odst. 1 obč. zák.), podle xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxuvy navrhne ustanovení, které je možné vykládat různým způsobem, dostává se toto pravidlo do "střetu" s výkladovým pravidlem
contra proferentem
obsaxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxní". K řešení dané situace se vyslovil Ústavní soud (srov. I. ÚS 312/05), který dal přednost ochraně spotřebitele před obecným výkladovým pravidlem poxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxanoví tzv.
blokovou kogentnost norem
, které spotřebitele chrání (srov. § 1812 odst. 2 věta první obč. zák.). Zapovězeno je výslovně (srov. § 1812 odst. x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxání
(srov. § 1813 obč. zák.) neboli ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x § 1814 obč. zák. stanoví zákon demonstrativní výčet takových nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Zvláště se zakazují ujednání, xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxeli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli,
c)
umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxli nikoli,
e)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy,
g)
dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva čx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit,
j)
zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takovéxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnovenými na ochranu spotřebitele,
k)
přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá (srov. § 1815 obč. zák.).
Zákon dále podrobně vymezuje
zvláštní případy sxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxém užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách (§ 1852 a násl. obč. zák.).
Judikatura
(I. ÚS 342/09, ASPI ID: JUD189521CZ)
Východxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxem na okolnosti, za nichž dochází ke kontraktaci, s ohledem na větší profesionální zkušenost prodávajícího, lepší znalost práva a snazší dostupnost pxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxistické, že podnět ke smluvnímu jednání pochází zpravidla od dodavatele, přičemž spotřebitel není na smluvní ujednání připraven, při kontraktaci je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtnuté doprovodné služby spojené s prezentací, které se spotřebitel může snažit kompenzovat snahou vyhovět nabídce dodavatele, spotřebitel často nexx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xráva vyrovnat tuto faktickou nerovnost, a to formou omezení autonomie vůle.
3.6
Využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xjednáním, které se stane součástí smlouvy v okamžiku, kdy s tím obě strany projeví souhlas".65)
Důvodem
, proč jsou ke smlouvě připojovány obchodní pxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž obchodní podmínky se do smlouvy včleňují (často spolu s vyjádřením nevole k jejich změnám - typické u bankovních subjektů).
Okamžikem podpisx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxka řešena toliko ve smlouvě (tedy nikoliv v obchodních podmínkách), uplatní se ustanovení smlouvy. V případě, že určitá problematika není řešena ve smxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdmínkách
, event. v obchodních podmínkách obou smluvních stran (například z důvodu, že smluvní strany opomněly, že je daná otázka řešena v obchodních pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xx xxčité ustanovení řešeno odchylně ve smlouvě a v obchodních podmínkách jedné smluvní strany, má přednost text smlouvy a k ustanovení obchodních podmínex xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxatika není řešena ve smlouvě, ale v obchodních podmínkách každé ze smluvních stran, a to odchylně, nebude se k takovému ustanovení přihlížet a použije sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úprava konkrétního institutu (například povinnost pojištění věci, k níž je sjednána výhrada vlastnického práva) není zákonem upravena, bude institxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xýslovně zapovídají).
Obchodní podmínky lze
dělit na
všeobecné a jiné. Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí pouze takové obchodní podmíxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxmi stranami). Jinými obchodními podmínkami se rozumí jiné než všeobecné, tedy standardně obchodní podmínky, které vytvoří a používá konkrétní smluvxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xěnovat
využití obchodních podmínek ve smlouvách uzavíraných se spotřebiteli
. Podle Ústavního soudu (I. ÚS 3512/11) "je možné ve spotřebitelských smxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxní obsahová. Obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách na rozdíl třeba od obchodních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxjí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitelx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu... V rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající sxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxřebitel připojuje svůj podpis)."
B.
Způsoby odkazů na obchodní podmínky ve smlouvě
Na obchodní podmínky lze ve smlouvě
odkázat různými způsoxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
-
V případě smluv uzavíraných mezi podnikateli musí být obchodní podmínky smluvním stranám předem známy nebo musí být ke smlouvě připojeny (srov. § xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh podmínek vypracovaných zájmovými nebo odbornými organizacemi (srov. § 1751 odst. 3 obč. zák.).
2.
Smlouvy uzavírané s nepodnikatelem
-
V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxipojeny nebo musí být smluvním stranám známy.
Obchodní podmínky nemusí být smluvními stranami
podepisovány
(byť to lze v praxi doporučit). xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxov. VS Praha 5 Cmo 318/97).
Ve smlouvách se někdy odkazuje na obchodní podmínky, které jsou
dostupné na internetu
(webových stránkách jedné smluvní xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xnámosti druhé smluvní straně, v opačném případě se nestávají součástí smlouvy (srov. I. ÚS 2619/08).
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka včleňující oxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. Kupující prohlašuje že tyto obchodní podmínky obdržel spolu s písemným vyhotovením této smlouvy a s jejich textem byl seznámen a tomuto rozumí.
Cx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xmluv uzavíraných v běžném obchodním styku s větším počtem osob zavazujících dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu (typicky smlouvy uzavíranx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxější změny, lze si ujednat, že
strana může sama obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit
(srov. § 1752 odst. 1 obč. zák.). Takové ujednání je platnx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx či jinak) a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xovinnost zaplatit smluvní pokutu, propadnutí zálohy či závdavku, povinnost k úhradě vzniklých nákladů apod.).
Nebyl-li ujednán rozsah změn obchoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxa odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat (např. běžná inflace), ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx strany ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách, které jsou její součástí, zvláštní způsob změny obchodních podmínek (například prostým doručením drxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxovení obchodních podmínek, které druhá smluvní strana nemohla rozumně očekávat (překvapivá ustanovení)
Zákon stanoví na obchodní podmínky také
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa (tj. nejedná se o "její" obchodní podmínky). Chráněna je tato smluvní strana bez ohledu na své postavení, tedy zda je či není podnikatelem či slabší smlxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xx 1801 obč. zák.).
Ustanovení § 1753 obč. zák. dopadá na ustanovení, která druhá strana "nemohla rozumně očekávat" neboli v praxi označovaná jako tzvx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x rámci rozhodovací praxe soudů, zatím můžeme charakter takových ustanovení spíše odhadovat.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxéna nepřiměřené sazby),
-
vzdání se práv nabyvatele z vad zboží,
-
ustanovení o vzdání se práva na náhradu škody nebo toto právo limitující,
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxnt. bez nutnosti jejího porušení z jakéhokoliv důvodu i bez důvodu,
-
vypověditelnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou pouze v případě porušení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx
xůžeme podle mého názoru řadit například:
-
ustanovení formálně těžko čitelná například v důsledku mnohokrát učiněného kopírování textu způsobujxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxapříklad žlutá) ve vztahu k bílému podkladu (papíru),
-
nepřiměřená délka textu obchodních podmínek (několik desítek stran textu psaného ve dvou xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
ustanovení psaná odborným právnickým jazykem, event. za použití latinských právnických výrazů,
-
ujednání založená na kombinacích odkazů na jxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx § 1753 obč. zák.). Je tedy otázkou, co zákonodárce oním "výslovným přijetím" měl na mysli a jak to lze v praxi provést.
Velmi jednoduchým a "zaručeným" xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxch se spotřebitelem - viz § 1810 a násl. obč. zák.). Takový přístup však zákonodárce nepředvídal, neboť tím by se se daná ustanovení dostala zcela z režimx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxž shledání skutečně přípustnými učiní až rozhodovací praxe soudů):
-
ke konkrétnímu překvapivému ustanovení obchodních podmínek smluvní strana xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní obchodních podmínek),67)
-
v textu smlouvy bude uveden výčet "překvapivých" ustanovení obchodních podmínek, které budou kryty doložkou o jejxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxX, s nimiž se kupující řádně seznámil a tyto výslovně přijímá jako nepřekvapivé". Nepostačí ani pouhý podpis obchodních podmínek (byť například učiněxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xprava ve smlouvě
Doložka o výslovném seznámení se smluvní strany s tzv. překvapivými ustanoveními obchodních podmínek:
I.
Nedílnou součástí txxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xlánky 7, 9 a 12, přičemž kupující prohlašuje, že se s těmito ustanoveními seznámil, s těmito souhlasí a výslovně je tímto přijímá jako závazná ustanovenx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Ingénieurs-Conseils
, česky překládáno jako "Mezinárodní federace konzultačních inženýrů"69) ) patří mezi nejpoužívanější70) vzorové podmínkx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxIC."72) Důvodem jejich poměrně širokého využívání je především jejich univerzálnost napříč různými právními úpravami, které jsou zpravidla dispoxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx přizpůsobeny také evropskému právnímu prostředí.
Smluvní podmínky FIDIC představují neformální a nevynutitelný pokus o sjednocení úpravy smluvxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxmi podmínkami (k těmto mají svojí povahou zřejmě nejblíže).
V české právní praxi
způsobuje relativní problém v používání FIDIC neexistence jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxzích) liší. Nicméně i přes tyto překážky se FIDIC využívají jako obchodní podmínky při výstavbě infrastruktury (zejména metra, silnic a dálnic), jadexxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx
koncipovány jako
všeobecné smluvní vzory (výraz "smluvní podmínky" odpovídá spíše českému pojetí "obchodních podmínek"), které mohou být využity xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxy v rámci kontraktace jedním subjektem (jejich relativně rovnovážným pojetím). Nicméně podmínky FIDIC, stejně jako jiná ujednání smlouvy, mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxko součást smlouvy navrhuje silný objednatel, který jakékoliv vyjednávání nepřipouští (adhezní smlouva v režimu občanského zákoníku nebo jako souxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe.
Knihy FIDIC
V rámci FIDIC vzniklo vývojem
několik dílčích knih
(verzí FIDIC) více odpovídajících určitému odvětví, kdy každá z nich se věnuje zvxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxdnatele a zhotovitele):
-
The Red Book
(červená kniha) neboli původní (první) verze podmínek FIDIC z roku 1957 (vycházely z podmínek
British Instixxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí); jejich použití se předpokládá spíše u projektů, u nichž rizika spojená s projektovou dokumentací nese s větší mírou objednatel; tato kniha byla dálx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxvá smlouva na stavební a inženýrské práce projektované objednatelem; jedná se o nejpoužívanější vzorové podmínky ze všech knih,
-
The Yellow Book
xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xlokují rizika mezi zhotovitele a objednatele; jejich použití se předpokládá u projektů, u nichž projektovou dokumentaci pořizuje zhotovitel; v součxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxí a inženýrské práce projektované zhotovitelem, velká část smlouvy se týká zkoušek a smluvních garancí,
-
The Silver Book
(stříbrná kniha) zohlexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xzv. na klíč; v případě těchto podmínek nese větší míru rizika zhotovitel,
-
The Gold Book
(zlatá kniha) je využitelná v případě projektování, dodáxxx x xxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxími náklady.
Dále v rámci FIDIC existují také
další vzorové smlouvy
, například Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce, Mezinárodní všexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xx xxx xxxxx
x
x
xxeobecné dodací podmínky
(General Conditions)
- upravují všeobecná ustanovení, práva a povinnosti smluvních stran a technického dozoru objednatexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxnky zůstaly neměnné, na rozdíl od zvláštních dodacích podmínek, kde se předpokládá jejich úprava smluvními stranami dle jejich konkrétních požadavkxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxch řešení a smluvní strany si mohou vybrat pro ně nejuspokojivější variantu (např. jazyk smlouvy, bankovní záruky, sídlo rozhodčího soudu apod.) - jejxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxrbu zvláštních podmínek s komentářem a návodem úprav jednotlivých článků. 74)
3.7
Smlouvy uzavírané adhezním způsobem
Obecně k adhezním smlxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxuvou uzavíranou adhezním způsobem
se rozumí
každá smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, axxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxjící:
-
pokud byly jednou smluvní stranou (nebo podle jejích pokynů) určeny veškeré smluvní podmínky, jedná se o adhezní smlouvu,
-
pokud byly jxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xvalifikaci smlouvy užívá pojem
"základní podmínky"
. To je pojem odlišný od běžně používaných a obsahově jasných pojmů "podstatné náležitosti" nebo "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xákladní podmínky smlouvy otázka odpovědnosti za vady, smluvních pokut, důvody pro odstoupení od smlouvy nebo toto jsou již podmínky doplňkové, ostatxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxladní podmínkou" smlouvy, v jiném nikoliv).
Mezi smlouvy adhezní se zpravidla
řadí také smlouvy formulářové
- vyhotovené na formuláři užívaném v oxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx použití jiného podobného prostředku (srov. § 1798 odst. 2 obč. zák. - zákon zde stanoví vyvratitelnou domněnku, v konkrétním případě lze tedy prokázaxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
U adhezních smluv je
chráněna slabší smluvní strana
(k jejímu pojmovému vymezení srov. § 433 odst. 2 obč. zák.75) ), na rozdíl od ustanovení o obchodxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx souvislosti vyvstává otázka, zda slabší smluvní stranou je v tomto ohledu každá strana, která nemohla fakticky ovlivnit základní podmínky uzavírané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxné provést "test" slabšího skrze § 433 odst. 2 obč. zák., nebo kromě absence možnosti ovlivnění základních podmínek uzavírané smlouvy musí kumulativnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxmálně nezbytné "test slabší smluvní strany skrze § 433 odst. 2 obč. zák." učinit (shodně J. Petrov76) ), jeho naplnění bude v naprosté většině případů sxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxěla fakticky slabší vyjednávací sílu).
Zákon stanoví v souvislosti s ustanoveními adhezní smlouvy ochranu slabší smluvní strany u následujících dxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxížemi nebo doložka pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná (§ 1800 odst. 1 občanského zákoníku)
c)
Doložka pro slabší stranu zvláště nevýhodnxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx v adhezní smlouvě obsažena doložka, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy (obchodní podmínky), je platná, pokud byla slabší stxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xeznámena s včleňovací doložkou a jejím významem, nikoliv se samotným textem obchodních podmínek. Dané ustanovení tak nemíří na obsahovou otázku obchxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xterou se obchodní podmínky do textu smlouvy včleňují.
Není zcela jasné, jak moc podrobné "seznámení" slabší smluvní strany s významem včleňovací doxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx například následující přístup, jak dostát požadovanému textu zákona: k běžné včleňovací doložce "nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxznam doložky musela znát", k tomuto by bylo možné dospět například u smluv uzavíraných s osobami právnického vzdělání (i kdyby byly v postavení slabší sxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmínek již dříve v praxi domáhala.
Ad b) Doložka čitelná se zvláštními obtížemi nebo doložka pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná (§ 1800 odst. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxz formální překvapivost u obchodních podmínek), nebo
-
doložku, která je pro osobu průměrného rozumu (srov. § 4 odst. 1 obč. zák.) nesrozumitelná (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
je tato doložka platná, pokud:
-
nepůsobí slabší straně újmu (tato podmínka nebude často naplněna - domáhá-li se silnější strana této doložky, zřexxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Důkazní břemeno prokázání dostatečného vysvětlení významu doložky bude tížit druhou než slabší smluvní stranu. V praxi takové prokazování nemusí bxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxnu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod (§ 1800 odst. 2 občanského zákoníku)
Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, ktexx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxdmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná. Vyžaduje-li to spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, soud rozhodne obdobxx xxxxx x xxx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx ustanovení o adhezních smlouvách mají kogentní charakter
, neboť pokud nikoliv, je možné se smluvně od zákonných ustanovení chránících slabší smluvnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxkteré z těchto ustanovení, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro smlouvy uzavřené mezi podnikateli, ledaže strana prokáže, že doložka uvedená mimo vlasxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xx x x798 až 1800 obč. zák. jsou
pro nepodnikatele kogentní
, není tedy přípustné odchylné ujednání.
Podnikatelé
mohou zcela vyloučit aplikaci § 1799 a 1xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvýhodná, že by "hrubě odporovala obchodním zvyklostem a zásadám obchodního styku".
3.8
Odpovědnost za jednání ve fázi před uzavřením smlouvy (pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovinnosti.
Ke staré právní úpravě
Právní úprava:
Stará občanskoprávní (občanský zákoník z roku 1964) ani obchodněprávní (zákon č. 513/1991 Sb.x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxvní úpravě):
I.
Nejvyšší soud v první řadě zdůrazňuje, že obchodní zákoník ani občanský zákoník obecně institut předsmluvní odpovědnosti (odpxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnovení vyjadřuje obecnou prevenční povinnost, jež se vztahuje na všechny účastníky občanskoprávních vztahů. Jde o závaznou právní povinnost každéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx natolik obezřetně, aby jednáním či opomenutím nevznikla škoda jiným ani jemu samému. Povinnost vyslovená tímto ustanovením je pro každého z účastníkx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xák. č. 40/1964 Sb. přichází v úvahu jen tehdy, není-li konkrétní právní úprava vztahující se na jednání, jehož protiprávnost se posuzuje. Porušení prxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxé odpovědnosti za škodu (viz Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
III.
Vycházeje z výše uvedených zásad Nejvyšší soud uzavírá, že není žádný důvod, pro který by se zákonná povinnost vyplývající z ustanovení § 415 zákx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxl dovolacímu přezkumu právní závěr odvolacího soudu ohledně předpokladů odpovědnosti za škodu vzniklou žalobkyní tvrzeným porušením předsmluvní pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxm určené výjimky - neumožňuje jednomu z účastníků právního vztahu vynutit si na druhém z nich projev vůle směřující k uzavření smlouvy. V situaci, kdy Nexxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx1964 Sb., tj. 1) protiprávní úkon, 2) vznik škody, 3) příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem a vznikem škody (kausální nexus) a 4) presumované zaxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx964 Sb. (za protiprávní úkon).
V.
Respektuje shora zmíněnou zásadu smluvní volnosti, přitom pokládá za první předpoklad odpovědnosti skutečnoxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xyla v důsledku chování druhé potencionální smluvní strany v dobré víře, že předpokládaná smlouva bude uzavřena. Dalším nezbytným předpokladem je, že x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxložení nákladů v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a přípravou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vznikají náklady, jejichž povaha a výše závisí na typu předpokládané smlouvy, s jejichž vynaložením musí počítat bez ohledu na to, zda zamýšlená smlouxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí § 420 zák. č. 40/1964 Sb. považovat nelze. Oproti tomu v případě vynaložení nákladů, které nelze považovat za - pro uzavření smlouvy konkrétního typu x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxle výše odkazovaného ustanovení.
(NS 29 Odo 1166/2004, ASPI ID: JUD102385CZ)
Současná právní úprava předsmluvní odpovědnosti dopadá na
dvě zákxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xx
zahájení/vedení kontraktace při absenci úmyslu smlouvu uzavřít (srov. § 1728 odst. 1 obč. zák.),
b)
nepoctivé vedení kontraktace (srov. § 1729 odxxx x xxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxstata je
upravena
v § 1728 odst. 1 obč. zák. a dopadá na situaci, kdy jedna strana zahájí a/nebo pokračuje v jednání o uzavření smlouvy, aniž by měla úmysx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxad fiktivního zákazníka) zjistit smluvní podmínky, přístup k zákazníkovi, dodavatelský systém, rychlost poskytovaných služeb a další otázky od svéxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jehož zakoupení nemá finanční prostředky a chce si například předváděcí jízdou pouze zpestřit volný čas nebo splnit sen (zejména u luxusních automoxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxcně snadné (i když k "zachycení" takových skutečných záměrů dochází poslední dobou často prostřednictvím komunikace na sociálních sítích - a tyto jsox xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxneb ukončení kontraktace "za pět minut dvanáct"
Tato dílčí skutková podstata je
upravena
v § 1729 odst. 1 obč. zák. a dopadá na situaci, kdy jedna smlxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spravedlivý důvod.
Jedná se o skutkovou podstatu, jejíž aplikace bude v praxi mnohem častější než skutková podstata předchozí.
Dopadá v praxi
zejmxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx písemném vyhotovení smlouvy, dohodnutí se na termínu podpisu smlouvy apod.) a druhá smluvní strana kontraktační proces ukončí bez existence spravedxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxše služby" apod.) nebo konkludentně (nedostavení se v dohodnutém termínu k podpisu smlouvy, nereagování na výzvy k připomínkám ke smlouvě, jejím schvxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadu a budoucí judikatuře.
Již nyní lze však odhadovat, že tímto spravedlivým důvodem pro ukončení kontraktace
bude
například neschválení úvěru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxzující skutečnost pro uzavření smlouvy spočívající ve ztrátě důvěry ve spolehlivost druhé smluvní strany), nečekané překážky (například zaplavení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kontraktace bude takový, který (při jeho objektivním posouzení) by za takový považovala každá rozumná osoba v takovém postavení.
Naopak, lze předpxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídka, změna stanoviska k uzavření smlouvy, aniž by byla podložena objektivními důvody". Zajímavé bude sledovat judikaturu zejména s ohledem na (vxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxonem stanoven (srov. § 1729 odst. 2 obč. zák.) na ztrátu z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Jedná se tak o standardní nárok na náhradu škody zahrxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxlouvy v obdobných případech (nikoliv v konkrétním případě), tedy zpravidla ušlý zisk a náklady vynaložené na jednání s druhou smluvní stranou (napříkxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxedváděcí jízdy při koupi automobilu apod.). Na rozdíl od staré judikatury Nejvyššího soudu uvedené výše (NS 29 Odo 1166/2004) se domnívám, že by takovýxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x jinou, novou smluvní stranou - tomu tak zpravidla není u vyhotovení kupní smlouvy spolu se smlouvou o advokátní úschově - advokát si standardně naúčtujx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xák. Na jednu stranu by tomu mohla bránit skutečnost, že tato náhrada škody náleží za nepoctivé jednání druhé smluvní strany, takový limit však není obsxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxradu škody v mezích § 2898 obč. zák.79)
Další otázkou je,
zda předsmluvní odpovědnost představuje odpovědnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxuvy
(jedná se o "předsmluvní" odpovědnost). Kvalifikace v uvedeném směru není pouze teoretickou záležitostí, když se od této odvíjí koncepce předsmxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx13 obč. zák.) principu.80) M. Hulmák81) se přiklání k závěru o porušení "zákonné" povinnosti, tedy založené na subjektivním principu (srov. § 2910 oxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxvení o předsmluvní odpovědnosti dispozitivní
, tedy zda je mohou smluvní strany svojí vůlí vyloučit či nikoliv.
Dispozitivitě právní úpravy předsmxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxen by mohl být toliko event. rozpor s dobrými mravy či veřejným pořádkem v konkrétním případě. Pokud však smluvní strany výslovně deklarují, že takovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxgentnosti právní úpravy předsmluvní odpovědnosti nasvědčuje pojetí předsmluvní odpovědnosti jako odpovědnosti za poctivé jednání, které není možxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxho tak vyplývá, že ustanovení o předsmluvní odpovědnosti týkající se poctivosti právního jednání v rámci předkontraktačního procesu jsou kogentní, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxnnost k náhradě škody, event. tuto limitovat v mezích § 2898 obč. zák. - čímž
de facto
docílí skutečného dopadu předsmluvní odpovědnosti a tuto vyloučxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxedem stanoví, za jakých předpokladů přistoupí k uzavření smlouvy. Tím se nenaruší kogentní charakter právní úpravy předsmluvní odpovědnosti, ale vůxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", když podmínky uzavření smlouvy byly mezi smluvními stranami předem definovány. V praxi se smluvní strany snaží
snížit riziko posouzení ukončení koxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stranou. Ačkoliv jsou obdobné dokumenty spíše považovány za právně nezávazné, mělo by být na vůli stran deklarovanou při zahájení kontraktačního proxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdnání a tedy také nároku na náhradu škody). V takovém prohlášení o záměru může být například uvedeno, že strany deklarující zájem vstoupit do jednání, nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmi), deklarují odpovědný přístup ke kontraktačnímu procesu a zapovídají požadovat po druhé straně vynaložení nákladů souvisejících s procesem uzavxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdnání o smlouvě až do jejího písemného uzavření (když odpovídá autonomii vůle potenciálních smluvních stran). Přikláním se k akceptaci takové možnosxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxnačovaný jako záhlaví smlouvy,
není nezbytný
. Umožňuje však snadnější orientaci ohledně obsahu smlouvy, je proto
vhodný
a v praxi
standardně využívxxx
x
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxx xxxx x důvodu omylu (například nedojde ke smazání původního nadpisu u jiné smlouvy, kterou smluvní strany pouze zkopírují a opomenou upravit také nadpis), z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx v případě, kdy koupě věci zahrnuje také její montáž - ta je nezbytná pro funkčnost věci, avšak může být cenově marginálního rozsahu vzhledem k ceně kupovxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxisu smlouva nazvaná jako "směnná" - měly se směňovat navzájem určité polní a lesní pozemky - a ve skutečnosti se obsahově jednalo o smlouvu darovací ve prxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx 1 obč. zák.).
Nadpis smlouvy
nemusí být vyjádřen přesně slovy zákona
(například "kupní smlouva" podle § 2079 a násl. obč. zák.), postačí jakékoliv vxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxy
nemusí být odkaz na příslušná ustanovení zákona
, jimiž se daná smlouva řídí, neboť těmito ustanoveními se smlouva řídí z povahy věci i bez existence taxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxníky). Bude-li v nadpise smlouvy uveden nesprávný odkaz na ustanovení zákona, kterými se daná smlouva řídí, nemá to vliv na platnost smlouvy a smlouva sx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uzavřená podle § 2079 a násl. obč. zák.
-
Smlouva o prodeji nemovitosti
-
Kupní smlouva x xxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxravy například v následující situaci:
Smlouvu o dílo uzavřeli například dva nepodnikatelé (smlouva by tedy podléhala režimu občanského zákoníku z xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxník (jeho konkrétní ustanovení) představuje volbu obchodněprávního režimu smlouvy podle § 262 obch. zák. - tzv. fakultativní obchod (která byla v pxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxší soud
, který nejprve ve svém rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 1962/98 uvedl, že "dohoda o volbě práva musí obsahovat výslovný projev vůle, neboť jde-li o právnx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxastníkům právního vztahu jasné, co je například předmětem dohody, není-li to seznatelné z jejího textu... V předmětné formulářové smlouvě o dílo je poxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx obch. zák.... Pouhý nadpis předmětné formulářové smlouvy tuto podmínku nesplňuje. Předmětný závazkový vztah tedy není fakultativním obchodem a nelxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcí pro vyvolání účinků volby obchodního zákoníku podle § 262 obch. zák.
K opačnému rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud
v rozhodnutí sp. zn. 33 Cdo 15/20xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxch. zák., dojde i tím, že smluvní strany v záhlaví formulářové smlouvy uvedou, podle kterých ustanovení obchodního zákoníku se tato smlouva uzavírá"x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxlby obchodního zákoníku podle § 262 obch. zák. vyvolává a smlouva se tak řídí obchodněprávní úpravou.
2.
PREAMBULE SMLOUVY
Preambule je úvoxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxá tak objasnit vůli smluvních stran týkající se důvodů, které smluvní strany vedly k uzavření smlouvy, a může být v konkrétním případě významným výkladxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxlarace vůle obou smluvních stran dostát závazkům blíže specifikovaným ve smlouvě, zejména naplnění předmětu či účelu smlouvy, prohlášení o finanční xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může být řada dalších ujednání - např. obecná deklarace povinnosti k náhradě škody způsobené porušením povinností jedné ze smluvních stran (což ostatxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxě, kdy smluvní strana poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy a druhá smluvní strana realizuje své ústavně zaručené právo domáhat se ochrany svxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xásadní dopad, neboť obecně formulované závazky v preambuli smlouvy jsou blíže rozvedeny v textu smlouvy, event. z textu smlouvy vyplývají (účel smlouxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xermínu, dodání díla bez jakýchkoliv, byť drobných, vad apod.). V případě, že nepravdivost či nedodržení různých deklarací a prohlášení smluvních strxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxkotvena, mohou se uplatnit zákonné důsledky porušení smluvních povinností (například odpovědnost za škodu, za vady či prodlení).
Preambuli smlouxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxvuje zpravidla naplnění předmětu smlouvy) a ve smlouvách se obvykle uvádí toliko předmět smlouvy. Podle starého obchodněprávního režimu však mělo výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxk závazku tzv. zmařením účelu smlouvy (srov. § 356 a 357 obch. zák.), resp. vznik práva na odstoupení od smlouvy, pokud byl účel smlouvy zmařen v důsledkx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zakládá aplikaci § 1764 a násl. obč. zák., event. právo od smlouvy odstoupit podle § 1977 či § 2002 obč. zák.
Vhodná úprava ve smlouvě
Preambule smlouxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxntáž stroje CX60 specifikovaného níže, jakož i k eliminaci či minimalizaci jakýchkoli škodlivých následků vzniklých při plnění povinností z této smlxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxném případě odpovídají za škody tímto druhé smluvní straně způsobené.
Vyjádření účelu ve smlouvě o dílo:
-
xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx"), včetně ujednání o věcném rozsahu díla, dohodě o jeho ceně, době jeho provádění a provedení, podmínek úhrady a době záruky za jeho provedení zhotovitxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutno rozlišovat, zda se jedná o nepodnikatele či o podnikatele.86)
Vhodné způsoby označení smluvních stran
(s minimálními potřebnými náležitosxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxkém průkazu, resp. v matrice), datum narození (event. rodné číslo - zejména v případě převodů nemovitostí), bydliště (navíc event. adresa pro doručovxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx
Nepodnikatel - právnická osoba:
Název, sídlo, identifikační číslo, označení osoby zastupující nepodnikatele - právnickou osobu.
Příklad
xxxx xx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátu:
Označení státu (jeho organizačních složek)87) je odlišné v situaci, kdy stát vystupuje v rámci svého horizontálního či vertikálního postavexxx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxí postavení. V takovém případě se bude stát označovat: "Česká republika - Ministerstvo financí".
Vystupuje-li stát v rámci vztahů nadřízenosti a poxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnovisek, vydávání rozhodnutí apod.). V takovém případě se bude stát označovat: "Ministerstvo financí".
K označení státu (jeho organizačních složxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxíku
88)
:
Jméno, příjmení (v podobě, jak jsou uvedeny v obchodním rejstříku), případný (fakultativní) dodatek uvedený v obchodním rejstříku, idenxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxm Veveří 23, 611 80 Brno, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
x
xxxxxx xxxjmení (v podobě, jak jsou uvedena v občanském průkazu, resp. v matrice), případně zvláštním zákonem požadovaný dodatek, identifikační číslo, sídlo, xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxx pod evid. číslem 122 80
Podnikatel - právnická osoba:
Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku
91)
:
Název (v podobě, jak je uveden v obchodníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxl, vložka).
Příklad
ABC, s. r. o., IČ 11 11 14, se sídlem Veveří 31, 611 80 Brno, zastoupená Josefem Novákem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstřxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxním rejstříku), identifikační číslo, sídlo.
Příklad
ABC, a.s., IČ 11 11 11, se sídlem Veveří 23, 611 80 Brno, zastoupená Josefem Novákem, předsedxx xxxxxx
xxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xrostřednictvím bezhotovostního platebního styku. V případě změny čísla účtu (poskytovatele bankovních služeb) je vhodné požadovat oznámení (nejlxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xesplatnost takové faktury).
Ve vztahu k bankovnímu účtu se do smluv zakotvuje také prohlášení smluvní strany, že je tento bankovní účet (jeho číslo) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxtu správci daně.
Vhodná úprava ve smlouvě
Smluvní ošetření případných změn bankovního účtu:
-
V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxě (e-mailem nebo písemně); v opačném případě nese strana, která tuto povinnost poruší, veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostřxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx faktuře jiný bankovní účet, než jím shora označený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost objednatele výslovně upozornit (průvodním doxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Prohlášení, že bankovní účet je uveden u správce daně:
I.
Ve vztahu k bankovnímu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxě, že zhotovitel uvede ve své faktuře číslo jiného bankovního účtu než uvedeného v této smlouvě, je jeho nárok nesplatným až do doby, než osvědčí objednaxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxx2011, ASPI ID: JUD222695CZ)
Advokát, jenž uplatňuje v soudním řízení svou osobní pohledávku, musí být označen svým jménem, příjmením a bydlištěm. Oznxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
3.2
Specifika uzavírání smluv (s) podnikateli aneb kdo uzavírá smlouvu "jménem" podnikatele
Uzavírání smluv s podnikateli nebo mezi podnikatelx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poboček, prokuristy, podpisové řády apod. Je tedy kromě pravidel uzavírání smluv, která se týkají kterékoliv osoby bez ohledu na její postavení, potřxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe na
osobní (vlastní) jednání
podnikatele a
zastoupení
(které se dále dělí na zastoupení zákonné nebo smluvní).
A.
Osobní (vlastní) jednání podnxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo podle zvláštních předpisů) a znamená, že podnikatel učiní dané právní jednání sám, osobně (například podepíše smlouvu nebo jinou listinu, jedná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxávní vztah.
Ke staré právní úpravě
Podle staré právní úpravy (obchodní zákoník) do oblasti osobního (vlastního) jednání podnikatele spadalo také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxení".
B.
Zastoupení podnikatele statutárním orgánem
Ačkoliv je nadpis x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxení
" podnikatele. V teorii se vedou spory, zda se jedná o zastoupení smluvní či zákonné, případné jiné;94) tyto spory nemají pouze akademický význam, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxení zákonné) nebo § 446 obč. zák. (zastoupení smluvní) - k tomu viz dále.
Kdo je statutárním orgánem
obchodních korporací, blíže vymezuje zákon o obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrního orgánu více osobám, tvoří
kolektivní statutární orgán
. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xsobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. Z uvedeného vyplývá, že člen kolektivního statutárního orxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxv na základě tzv. generální plné moci zmocňující určitou osobu ke všem věcem (k tomu viz dále v textu). To odpovídá také konstantní rozhodovací praxi Nejxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx představenstvo jménem společnosti oprávněn činit pouze jeden člen představenstva (předseda představenstva), je i v tomto případě nepřípustné, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx člena (další členy) představenstva (srov. Rc 17/2008). II. To však nevylučuje možnost, aby člen představenstva, kterého stanovy společnosti opravňxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxenu představenstva z důvodu dočasné překážky na své straně (nemoc apod.), která mu brání ve výkonu jednatelského oprávnění. V tomto případě však takto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxti. III. Nejvyšší soud již v rozsudku uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 76/2009 odůvodnil, že osoba, která je statutárxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšená odpovědnost a ručení statutárních orgánů (a jejich členů) obchodních společností a družstev za závazky obchodních společností a družstev] se upxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
x
xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxce jednatele společnosti s ručením omezeným je zá­vazkem osobní povahy, a proto není jako takový přenosný na jiné osoby.
Velmi důležité při uzavírxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxstupování statutárním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxodním rejstříku již (na rozdíl od staré právní úpravy a na to navázané judikatury - srov. např. NS 33 Odo 804/2001) nezpůsobuje neplatnost takového jednxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastoupením zákonným či smluvním.
Důsledkem překročení zástupčího oprávnění zákonného
(srov. § 440 obč. zák.) je skutečnost, že osoba, která své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxně jedná osoba, která k tomu není oprávněna. Nebylo-li by právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která právně jednala za jiného, zaxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxu (tedy alternativně jeden či druhý nárok).
Důsledkem překročení zástupčího oprávnění smluvního
(srov. § 446 obč. zák.) je skutečnost, že zmocnitxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxzvěděl. Neučiní-li to, platí, že překročení schválil; to neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnění není shodný u zastoupení zákonného a smluvního.
Příklady
Způsoby jednání za obchodní společnost uvedené v obchodním rejstříku:
"Dva jedxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xč činí každý jednatel samostatně, nad částku 100 000 Kč jednají dva jednatelé společně".
96)
"Jednatel Josef Novák s jednatelem Jiřím Novotným spolexxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxležitostech (generální zastoupení).
Před uzavřením jakékoliv smlouvy s podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku je potřeba
si zkontrolovat xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvat a zda společnost vyžaduje zvláštní způsoby jednání (například pluralita členů statutárního orgánu při podpisu smlouvy).
Výpisy z obchodního rxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.) po zaplacení poplatku, správnost údajů zaručena.
-
Vytištění výpisu z obchodního rejstříku z internetových stránek (www.justice.cz), bxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxbě PDF, bez poplatku, se zaručením správnosti údajů při jeho využití v elektronickém styku. Tento elektronicky podepsaný výpis z obchodního rejstříkx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxlušného soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný jako v případě listinného výpisu rejstříkového soudu či xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx z obchodního rejstříku je
vhodnou přílohou každé smlouvy
uzavírané s podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku. Možné je také prohlášení ve smlouxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu zápisu v obchodním rejstříku." Pro případ porušení tohoto prohlášení lze ve smlouvě zxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxická osoba) zastoupen určitými osobami
ze zákona
, bez nutnosti existence určitého pověření, rozhodnutí určitého orgánu či bez smluvního základu.
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxanců podnikatele (a jiných obdobných osob) podle § 430 odst. 1 obč. zák. a § 431 obč. zák.
Ad a) Jednání vedoucího odštěpného závodu
Jednání vedoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn podnikatele zastupovat ve všech záležitostech týkajících se daného odštěpného závodu, a to ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného zxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxštěpného závodu je
nepřenosné
, tento není oprávněn zmocnit ke shodnému jednání dalšího zástupce (například plnou mocí).99)
Ad b) Jednání zaměstnaxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xbč. zák.
V praxi se takové jednání často označuje jako jednání "pověřené osoby".
xx xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxk na základě dohod provedení práce i o pracovní činnosti).100) Vyloučeny nejsou ani případy, kdy určitá osoba bude pro podnikatele vykonávat určitou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx1) (například vyplývající z organizačního členění podnikatele a z pracovního zařazení).
Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxplývá, že pokud je určitá osoba pověřena určitou činností (má určitou "pozici" v daném zaměstnání) při provozu závodu, je oprávněna činit veškerá jednxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xrčitou činností a
-
tato činnost se musí týkat provozu závodu.102)
Obvyklost
při kvalifikaci rozsahu zástupčího oprávnění zaměstnance (a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxoliv podle toho, "jak to chodí u konkrétního podnikatele" (tj. subjektivně). To znamená, že pokud někdo pracuje u podnikatele (např. stavební společnxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx postoupení pohledávky,104) vytvářet faktury, tyto připomínkovat, vést účetnictví apod. Ekonomický náměstek ředitele může na základě § 430 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxvěřit další podřízené pracovníky pobočky.106)
Judikatura se zabývala také vymezením oprávnění stavbyvedoucího, když dospěla k závěru, že tento jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxvedoucího není obvykle spojeno oprávnění měnit (popř. rušit) smlouvu o dílo (NS 23 Cdo 4931/2010). Obě rozhodnutí Nejvyššího soudu (první z dubna 2012x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx technických otázek, podle druhého rozhodnutí nikoliv; technické otázky však velmi často mají vliv na cenu, velmi sporadicky se týká výlučně technickxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxených rozhodnutí dovodit, že stavbyvedoucí bude zřejmě oprávněn činit dodatky zcela technického charakteru bez dopadu na cenu.
Nutno upozornit, žx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxého jednání) dokládat jakékoliv "pověření". V praxi se však taková pověření zpravidla vyžadují za účelem doložení pracovní pozice dané osoby a zvýšenx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxbné osoby)
překročí
svoje oprávnění (spojené s danou pozicí), podnikatele takové právní jednání zavazuje; to však neplatí, věděla-li třetí osoba o přxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xtranami nebývá takové dokazování v praxi snadné.
V případě, že zástupce podnikatele (zde zaměstnanec)
nedodrží tzv. vnitropodnikové podpisové řáxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xo sféry odpovědnosti zaměstnance vůči svému zaměstnavateli (podnikateli) v rámci standardních pracovněprávních vztahů (včetně limitu odpovědnosxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxutárního orgánu právnické osoby - podnikatele a současně jejím zaměstnancem
. Jedná poté tato osoba jako statutární orgán (§ 161 a násl. obč. zák.) nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xednat alespoň dva jednatelé a ředitel této společnosti (zaměstnanec) je současně jednatelem (statutárním orgánem). Smlouvu o dodávce materiálu za jxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (jako ředitel by byl oprávněn takový úkon učinit podle § 430 odst. 1 obč. zák. sám, jako jednatel by potřeboval podpis druhého jednatele podle § 164 odstx x xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xbch. zák. (dnes § 430 odst. 1 obč. zák.), současně statutárním orgánem či členem statutárního orgánu, nemůže být současně (v rozsahu výkonu funkce staxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx přednost výkladu, že smlouvu podepsal jednatel (současně ředitel) bez potřebného spolupodpisu druhého z jednatelů, uplatní se tedy důsledky podle § xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxouvu podepsat bez dalšího podle § 430 odst. 1 obč. zák. Důvodem je vyšší odpovědnost člena statutárního orgánu oproti odpovědnosti zaměstnance. Při sxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu s nezbytností splnit veškeré podmínky požadované po jednání statutárního orgánu.
Judikatura
(NS 29 Cdo 2031/2010, ASPI ID: JUD208745CZx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xinit právní úkony samostatně, ale jen (dva či více) společně, nelze toto rozhodnutí obcházet tím, že sám statutární orgán pověří svého člena určitou čixxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxé osoby samostatně, aniž by byl omezován nejvyšším orgánem (společníky či členy) uloženým pravidlem, že tak jako člen statutárního orgánu činit nemůžxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxké osobě činnost, ze které by jinak vyplynulo zákonné zastoupení, jednal jménem společnosti samostatně, nic mu nebrání v tom, aby ve stanovách (společxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxstávající určitou funkci, jedná jménem právnické osoby samostatně. Neučiní-li tak, zřejmě s takovým jednáním srozuměn není. II. Odpovědnost člena sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx3 odst. 8 obch. zák. zásadně podstatně vyšší než odpovědnost zaměstnance, člena či jiné osoby pověřené určitou činností, a to zpravidla jak pokud jde o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxti za škodu. Nehledě na to, že člen statutárního orgánu za podmínek stanovených zákonem nejen odpovídá za škodu způsobenou obchodní společnosti či druxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxí § 430 odst. 1 obč. zák. - pozn. aut.), se rozumí zastoupení při takovém jednání za zastoupeného, z něhož zastoupenému vznikají práva a povinnosti, tj. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxrávnění podepisování smluv bylo uvedeno ve vnitřních předpisech nebo v náplni práce, jestliže toto oprávnění vyplývá přímo ze zákona - ustanovení § 15 xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxví je blíže
upraveno
v § 430 odst. 2 obč. zák., podle něhož platí, že "podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxešný vrchní vystupoval takovým způsobem, že osoby, s nimiž bylo jednáno (zákazníci) nemohly mít pochybnosti o oprávnění vrchního inkasovat útratu a txxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxání dojít například tehdy, když kamarádka "zaskočí" za prodavačku u pokladny, zatímco si prodavačka jde například vyřídit nějakou záležitost na poštx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
(NS 32 Odo 1026/2004, ASPI ID: JUD37609CZ)
I. Nebyla-li identifikována konkrétní osoba, která učinila právní úkon, a kumulativně ani určeno konkrétnx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxuje pouze prostor formálně označený firmou podnikatele, ale též kumulativně zejména výkon určité podnikatelské, nikoli například pouze administraxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí (tedy zvláštního projevu vůle podnikatele), k jeho vzniku nedochází automaticky ze zákona (například zařazení určité osoby v zaměstnání na určitou xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx
Ad a) Plná moc
Plná moc je
upravena
výslovně v § 441 až 449 obč. zák., vztahují se na ni také všeobecná ustanovení regulující zastoupení (§ 436 až 440 oxxx xxxxxx
xxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxíkazní smlouvy). Při zastoupení na základě plné moci je třeba rozlišovat mezi dohodou o plné moci (zastoupení či zmocnění) na straně jedné a mezi samotnxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupovat zmocnitele v dohodnutém rozsahu, popřípadě za dohodnutých podmínek; uzavřením této dohody vzniká právní vztah zastoupení mezi zmocnitelem a xxxxxxxxxxx
xxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že si zvolil zmocněnce, aby ho zastupoval v rozsahu uvedeném v této plné moci; plná moc z hlediska obsahu právního úkonu představuje osvědčení (průkaz) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxliže je určitá a srozumitelná.108)
S ohledem na výše uvedené postačí
k platnosti písemné plné moci
doplnění jejího textu o podpis zmocnitele (za přexxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxné moci její výslovné přijetí a podpis také zmocněnce (viz níže "vhodné znění").
Zmocněncem (zástupcem)
může být na rozdíl od prokury kdokoliv (tedy xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxstatně (srov. § xxx xxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxrální
(všeobecná, tj. k zastupování ve všech věcech bez specifikace konkrétního právního jednání109) ) nebo
procesní
(tj. ke všem úkonům týkajícím xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradci či patentovému zástupci). Rozsah zástupčího oprávnění musí být v plné moci uveden (srov. § 441 odst. 2 obč. zák.).
V praxi často nastává otázkxx
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xdon 28/95), když toto není nezbytné. Rozhodující je skutečnost, zda plná moc objektivně existuje.
Plná moc vyvolává účinky
do doby
, dokud není právnx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxý počet jednání, do právní moci rozhodnutí v řízení (typické u procesní plné moci), do doby jejího vypovězení zástupcem či odvolání zastoupeným apod.
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby". Zástupce se zastoupeným se mohou výsxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx potřeba (např. akutní zdravotní indispozice).
(Nový) občanský zákoník upravuje odlišně od staré právní úpravy problematiku
formy
plné moci. Poxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxí jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc". Z uvedeného tak vyplývá, že plná moc generální musí mít písemnou formu a dále, že plná moc musí sxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxli udělena k jednání, k němuž se vyžaduje písemná forma s úředně ověřenými podpisy, musí být i podpisy na písemné plné moci úředně ověřeny; bude-li udělexx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.111) Prozatímně ukončilo dané spory ohledně formy plné moci k jednání vyžadujícímu formu notářského zápisu rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS 29 Cdo 3xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxě ověřené podpisy. Tam, kde zvláštní právní úprava stanoví zvláštní požadavky na formu plné moci, se přednostně
(lex specialis)
uplatní tato právní úxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx moc požadavek zachování téže formy, jakou zákon vyžaduje pro právní jednání, k němuž je plná moc udělena. Je-li tudíž plná moc udělena k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxá, že nedodržení této formy bez dalšího vede k neplatnosti plné moci, či dokonce k neplatnosti právního jednání učiněného na jejím základě zmocněncem jxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxezení platí i pro posouzení důsledků nedodržení formy právního jednání vyžadované zákonem (§ 582 odst. 1 obč. zák.). Jinými slovy, není-li právní jednxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxána forma notářského zápisu, je smyslem a účelem požadavku § 441 odst. 2 in fine obč. zák. na formu plné moci zabezpečit ověření totožnosti zmocnitele a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvané právní jednání).III. Obecně tudíž platí, že není-li pochyb o totožnosti zmocnitele, tj. je-li zcela zjevné, kdo udělil plnou moc, není plná moc nexxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxrmě notářského zápisu (důsledky případné neurčitosti či nesrozumitelnosti obsahu plné moci řeší ustanovení § 553 obč. zák.). IV. Ustanovení § 6 odst. x xx xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxed § 441 odst. 2 in fine obč. zák. Postačí tudíž, aby plná moc k přijetí zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným byla udělena v píxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xápisu o právním jednání. To samozřejmě zmocniteli nebrání, aby plnou moc udělil ve formě notářského zápisu o právním jednání.
(NS 29 Cdo 136/2012, ASxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxel v době, kdy byl oprávněn jménem společnosti jednat, udělil třetí osobě.
(NS 32 Odo 686/2003, ASPI ID: JUD38690CZ)
Podepsal-li předmětnou smlouvu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxby do obchodního rejstříku, pak tato plná moc ve smyslu § 64 obch. zák. (dnes § 127 obč. zák. - pozn. aut.) neopravňovala i nadále jednat za tuto společnoxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxo jednání o závazcích souvisejících se vznikem společnosti.
Vhodná úprava ve smlouvě
Text udělení plné moci fyzické osoby jiné fyzické osobě:
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxmto uděluji plnou moc
112)
Jiřímu Novotnému, nar. 3.1.1976, bytem Bratislavská 13, 690 02 Břeclav xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxímž předmětem je notebook Acer XXX, za kupní cenu 13 000 Kč.
Tato plná moc se uděluje na dobu jednoho měsíce ode dne jejího udělení zmocněnci.
V Brně dnx xx xxxxxx xxxx
   xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx
-----------------------
Jiří Novotný, zmocněnec
Ad b) Prokura
Prokura je
upravena
výslovně v § 450 až 456 obč. zák., vztahují se na ni také všexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxtní plná moc
v podnikatelské oblasti (označovaná také jako obchodněprávní plná moc113) ). Prokuru uděluje (pouze) podnikatel zapsaný do obchodníhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxzu obchodního závodu, případně pobočky, a to včetně takových jednání, ke kterým se jinak vyžaduje zvláštní plná moc.
Prokurista tak může například
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Vymezení toho, jestli se konkrétní právní jednání týká provozu závodu, nezáleží na povaze závodu a jeho provozu ani na vymezení předmětu podnikání podxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x oborů zapsaných jako předmět podnikání podnikatele v obchodním rejstříku).116) Ke smlouvám, které se týkají provozu závodu, nebudou patřit zejménx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xrokurista rovněž nemůže zastupovat podnikatele v řízení před správcem daně; v daňovém řízení může být toliko smluvním zástupcem podnikatele, a to na zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxi prokuristou a podnikatelem (srov. § 453 obč. zák.).
Prokura se
zapisuje do obchodního rejstříku
(viz níže příklady možných zápisů v obchodním rejsxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle níž byl zápis prokury do obchodního rejstříku konstitutivní118) ), vzniká již samotným udělením prokury prokuristovi.
U společnosti s ručexxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xy budoucí prokurista jednal za tuto společnost před jeho schválením valnou hromadou, jednalo by se o jednání relativně neplatné (tedy závislé na námitxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxení zástupčího oprávnění.
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxka osobám
(je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich podnikatele samostatně, ledaže bylo při udělení prokury určeno něco jinéhoxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi bez ohledu na to, jaký je obsah jeho pracovněprávního vztahu ke společnosti.119) Prokurista musí svoji činnost vykonávat
s péčí řádného hospodáře
xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxtiky.120) Podle důvodové zprávy121) je zákonná úprava povinnosti prokuristy jednat s péčí řádného hospodáře dispozitivní, neboť se týká výlučně vxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xsobu než prokuristu ani udělit další prokuru.
Prokura se dělí na základní nebo rozšířenou.
Základní
je taková prokura, kde prokurista nemá oprávněxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxá prokura, v jejímž rámci podnikatel prokuristovi základní prokuru rozšířil a může tak prokurista nemovitosti zatěžovat, nebo zcizovat, případně obxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (například "prokurista",
"in procura", "per procura", "p.p."
apod.).
Při
překročení oprávnění
prokuristy platí totéž, co při překročí zmocněnxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxerou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li to, platí, že překročení schválil; to neplatíx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxkura
zaniká
podle zákona výslovně převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Mimo uvedené případy může prokura zanxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo v prokuře ujednáno něco jiného.
Příklady
Způsob jednání za společnost:
"Prokurista jedná vždy sxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxplývá z NS 32 Odo 99/2002, ASPI ID: JUD78052CZ ("ani nesprávným zápisem způsobu podepisování do obchodního rejstříku - kontrasignace člena představexxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx nad částku 100 000 Kč může jednat pouze s jednatelem."
Důsledky takového zápisu:
Prokurista může jednat i samostatně bez ohledu na takový zápis (na txxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxkuristovi zákonem upravenou schopnost zastupovat podnikatele, není však zákonným zmocněním. Protože se jedná toliko o pověření k zastupování, je od xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxoto "povolání prokurista" či prokura jako předem určená funkce ve vnitřní struktuře společnosti. Zákonná úprava prokury slouží především požadavku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt. Vzhledem k tomu, že prokurista zastupuje podnikatele v provozu jeho podniku, nepůjde obvykle o činnost vykonávanou bezúplatně, ale ani takový přípxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxa na vůli smluvních stran, jakou smlouvu zvolí), je nutno připustit podpůrnou aplikaci některého ze smluvních typů upravujících obstarání záležitosxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jde o záležitosti spojené s podnikáním zastoupeného, přiklání se Nejvyšší soud k podpůrné aplikaci mandátní smlouvy, podle níž se mandatář zavazuje k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxlývá, že mandant je povinen za zařízení záležitosti zaplatit mandatáři úplatu.III. Prokuristovi proto náleží za zařizování záležitostí podnikatelx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxí smlouvy za činnost obdobnou činnosti, kterou prokurista uskutečnil při zařízení záležitosti (§ 571 odst. 1 obch. zák.). Z toho též vyplývá, že nárok nx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxupeného zařizoval a v jakém rozsahu.IV. Analogická aplikace postavení statutárního orgánu na postavení prokuristy není možná.
Příklad
V hlavixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx x455/2005, ASPI ID: JUD38277CZ: nemá to vliv na platnost právního úkonu, pokud jsou splněny podmínky § 15 odst. 1 obch. zák. (dnes § 430 odst. 1 obč. zák.)x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxení:
NS 29 Odo 1635/2005, ASPI ID: JUD139097CZ (shodně NS 32 Odo 1419/2004, ASPI ID: JUD100646CZ): Pro řešení otázky platnosti smlouvy není významné, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxvřené smlouvy.
Smlouvu podepíše za právnickou osobu fyzická osoba, aniž by uvedla údaj, ze kterého by bylo zjevné její oprávnění tak učinit.
Řešenxx
xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx 28 Cdo 292/2009, ASPI ID: JUD156652CZ: Kdo jedná jménem neexistující obchodní společnosti, je z takového jednání zavázán sám.
Smlouvu podepsala za xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smlouvu podepsala za obě smluvní strany stejná fyzická osoba jakožto jejich statutární orgán, nelze dovozovat neplatnost takové smlouvy.
V obchodxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm z jednatelů.
Řešení:
NS 29 Cdo 4218/2010, ASPI ID: JUD208383CZ: Jde o zjevnou nesprávnost v označení statutárního orgánu; pokud tedy jednal jménex xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxo jednala za někoho jiného.
Řešení:
NS 32 Cdo 781/2009, ASPI ID: JUD165535CZ: Právní úkony zástupce zavazují zastoupeného za předpokladu, že z právxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxoho jiného, platí, že jedná vlastním jménem.
V obchodním rejstříku (stanovách) bylo uvedeno: "za představenstvo může jednat samostatně osoba pověxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxůsobem. Buď bude takto pověřenou osobou člen představenstva, anebo jiná osoba. Jiná osoba než člen představenstva však nemůže jednat za představenstxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxvá osoba nebude jednat na základě pověření představenstvem, ale na základě plné moci udělené jí představenstvem. Pro úplnost je ještě třeba uvést, že úxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxovou plnou moc však členovi představenstva udělit nelze. Za situace, kdy stanovy společnosti určují, že jménem společnosti musí jednat společně nejmxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxméně dvou členů představenstva, nelze takovou kontrolu a odpovědnost vyloučit tím, že dva členové představenstva udělí generální plnou moc jen jednoxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxi jednou z osob, jednajících při udělení "plné moci" jménem představenstva, sám "zmocněný" člen představenstva.
V obchodním rejstříku (stanováchx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnou moc jen jednomu z nich.
Řešení:
NS 32 Cdo 4133/2009, ASPI ID: JUD191444CZ: Takový postup je nepřípustný.
Závazek uznal jménem společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xrgán (společník) uzavírá smlouvu se "svou" společností.
V hlavičce smlouvy byl označen zástupce jedné smluvní strany - společnosti s ručením omezexxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxtupce uveden rovněž Josef Novák (stejná osoba, nikoliv pouze shoda ve jménu a příjmení). Smlouvu podepsal Josef Novák a Jiří Novotný za společnost A, Joxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
NS 29 Cdo 4038/2009, ASPI ID: JUD200935CZ: Učiní-li jménem společnosti s ručením omezeným projev vůle její jednatel, nelze bez dalšího vycházet z tohox xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxvních stran a jejich důsledky
A.
Nedodržení povinných údajů v obchodních listinách podle § 435 občanského zákoníku podnikatelem
V případě, že xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxin), lze-li z dané smlouvy naznat bez jakýchkoliv pochybností, o jaký subjekt se jedná. Podnikatel se tím však dopouští přestupku na úseku podnikání poxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxa pokuta až do částky 50 000 Kč nebo zákaz činnosti v délce trvání do jednoho roku.
B.
Odchylky od zápisů ve veřejných rejstřících a v matrikách
Sxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxí (dodatek označující právní formu u společnosti s ručením omezeným uvedený v obchodním rejstříku znění "společnost s ručením omezeným" nezkracovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxplatnost smlouvy pro neurčitost subjektu (smluvní strany) - jak vyplývá z judikatury.
Judikatura
(NS 22 Cdo 2480/2000, ASPI ID: JUD25289CZ)
Pokxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxikační číslo této právnické osoby, není smlouva neplatná, pokud lze z celého obsahu smlouvy výkladem zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy.
(NS 22 Cdo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxu či jméno dřívější, nezpůsobuje tato skutečnost sama o sobě neplatnost smlouvy, zejména xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x8 Cdo 292/2009, ASPI ID: JUD156652CZ)
Vada v označení účastníka smlouvy, kterou je možné zhojit výkladem nebo odstranit objasněním skutkových okolnoxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx x označení smluvních stran
Označení obchodní společnosti u laické veřejnosti navyklým pojmem
obchodní firma
není právně správné. Ačkoliv je obchxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxného do obchodního rejstříku (tedy pouze název tohoto podnikatele). Označí-li se tedy smluvní strana - obchodní společnost - jako "obchodní firma ABS xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxsti o tom, kdo právní jednání učinil (srov. výše poznatky z judikatury), nelze dovodit neplatnost takového právního jednání. Avizuje to však skutečnoxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm, že si toho druhá smluvní strana všimne (nedá-li však takovou smlouvu posoudit osobě práva znalé).
Totéž platí u použití výrazu
podnik
či
obchodní xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxního jednání, nikoliv subjektu.123) Opačný přístup není formálně právně správný, leč nezpůsobuje za podmínek uvedených výše neplatnost právního jxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxkupení, které však není nadáno právní subjektivitou (nemůže tak označovat subjekt); právní subjektivita zůstává i nadále zachována jednotlivým člexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxng" (například "ABC Holding a.s.") - v takovém případě je označení příslušnosti k určitému podnikatelskému seskupení součástí názvu a nevyvolává pocxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xxxxxní právní subjektivitou, byť se zapisuje do obchodního rejstříku. Smlouva, která je uzavřena osobou oprávněnou zastupovat odštěpný závod, a v hlavičxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxla být teoreticky považována za neplatnou. Přikláním se však k závěru, že taková vada je zhojitelná výkladem, neboť vůle zavázat odštěpný závod určitéxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxŮ POUŽÍVANÝCH VE SMLOUVĚ (ZAVEDENÍ ZKRATEK)
Definice pojmů používaných ve smlouvě či zavedení zkratek ve smlouvě zjednodušuje porozumění těmto pxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxe byl daný výraz poprvé použit, aby bylo zcela nepochybné, co smluvní strany při dalším použití daného pojmu měly na mysli. Navíc je uživatelsky komfortxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx definic pojmů či zkratek ve smlouvě
není nezbytné
, neboť text smlouvy je nutno vykládat podle vůle smluvních stran, nikoliv výlučně podle jejího jazykxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxnit skutečný obsah určitého pojmu
ve smlouvě lze buď zavedením definice určitého výrazu, nebo zavedením zkratky při jeho prvním použití.
Ve smlouvxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxavidla takových, za jejichž předmět se poskytují vysoké finanční částky.
V praxi je častější zavádění
zkratek
k prvně použitým výrazům v textu smloxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxedení definice určitého pojmu ve smlouvě:
-
Dílem
se podle této smlouvy rozumí zhotovení stavby podle projektové dokumentace č. 51180 a položkovéxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xéto smlouvy je zhotovení stavby podle projektové dokumen­tace č. 51180 a položkového rozpočtu č. 51181, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy jako pxxxxxx xx x x xx x xxxxx xxxxxx
xxxx
xx
xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastní smysl dané smlouvy, tedy odpověď na otázku, proč smluvní strany smlouvu uzavírají. Předmět smlouvy bývá často zaměňován s účelem smlouvy (viz xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxat nejistota ohledně vymezení předmětu smlouvy, tento musí být vyjádřen přesně, aby nevznikly pochybnosti ohledně hlavního plnění ve smlouvě. U vyjáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxhání určitých identifikátorů ohledně předmětu smlouvy, je vhodné využití odkazů na přílohy (doložky včleňující přílohy), kde je předmět smlouvy blíxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxová dokumentace, objednávka (NS 29 Odo 166/2001), leták, xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obecně, např. "rekonstrukce domu objednatele" (srov. NS 23 Cdo 4262/2011) nebo "topenářské a vodoinstalatérské práce na akci X" (srov. NS 23 Cdo 2006/xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxlo možné považovat situaci, kdy ve smlouvě o dílo byl předmět smlouvy sjednán jako "rekonstrukce rodinného domu podle rozpočtu" a tento byl přílohou soxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx NS 23 Cdo 964/2012.
Při vymezení předmětu smlouvy je vhodné pamatovat také (a toto smluvně ošetřit) na způsob jeho balení, dopravu, případnou likvidxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
Srozumitelnost
předmětu smlouvy znamená, že musí být podstata předmětu smlouvy vyjádřena jasně tak, aby jí byla schopna v obecné rovině porozuměx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxzumitelný tzv. odborníkovi (srov. § 5 odst. 1 obč. zák.) při vynaložení odborné péče nebo specifika určitého obchodního odvětví (například technické xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxitosti na pozemku třetí osoby, která se stavbou nesouhlasí), v opačném případě by byla smlouva absolutně neplatná (srov. § 588 obč. zák.); v případě, že xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxlený
(není možné uzavírat smlouvy ohledně plnění či komodit, která jsou zákonem zakázána - např. nedovolený obchod se zbraněmi, narkotiky, chráněnýxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx neprohlásili v této smlouvě, že její součástí je i listina připojená ke smlouvě, v níž je vymezen předmět díla, nezpůsobuje neplatnost smlouvy, jestlixx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi uzavírání kupní smlouvy o prodeji zboží na objednávku předvádí kupujícímu zboží formou vybraných vzorků a nabídku doplňuje předložením prospektu, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxntifikovaný typem a číslem dostatečně určitý.
(NS 29 Odo 166/2001, ASPI ID: JUD27549CZ)
Z hlediska řádné konkretizace předmětu plnění kupní smlouvx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na dříve učiněný (rovněž písemný) právní úkon kupujícího (objednávku). To, zda je takový odkaz bez bližší identifikace objednávky v kupní smlouvě neuxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxjící se zavazuje odebrat minimálně 50 procent zůstatku zboží podle výsledku závěrečné inventury konané v posledních pracovních dnech daného roku", jxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxvě
-
Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby podle projektové dokumentace č. 51180 a položkového rozpočtu č. 51181, jež jsou nedílnou součástí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dne 5. února 2015, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Balení a doprava zboží je zahrnuta v ceně zboží blíže specifikované v článku 5 této smlouvy x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxsemném znění smlouvy) souvisí také s kulturou, celkovou společenskou morálkou a dobou, v níž je smlouva uzavírána. Je tomu tak zejména pro ochranu smluxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x termín plnění smlouvy o dílo, jejímž předmětem byla stavba rodinného domu (!) velmi stručně, například následovně (citováno z originálního textu smlxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxvbu dokončiti."
5.2
Změna rozsahu předmětu smlouvy po jejím uzavření (méněpráce a vícepráce)
Zejména v případě smlouvy o dílo je vhodné vymezxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxedstavují zmenšení rozsahu plnění oproti původně zamýšlenému rozsahu ve smlouvě typicky u smlouvy o dílo.
Vícepráce
představují naopak zvýšení rxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx či víceprací (ústní či písemnou). U smlouvy o dílo lze doporučit možnost sjednávat si tyto otázky e-mailem (například po jeho výslovném potvrzení druhxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx činit za zhotovitele také stavbyvedoucí a za objednatele stavební dozor - samozřejmě pouze v případě, že je to záměrem smluvních stran a těmto osobám plxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi. Pokud není zvláštní forma těchto ujednání ve smlouvě uvedena, sdílí obecnou formu stanovenou pro změny smlouvy (nejčastěji uskutečňované formou pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxjí-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xpraveno, že se cena díla sníží o plnou cenu odečtených (nerealizovaných) položek z původně zamýšleného plnění, v jiných případech se cena sníží pouze o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx se objevují i mnohem vyšší sankce za nerealizaci části plnění - například až 50%). Takový postup zhotovitele může být v některých případech odůvodněný x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeli slevu neposkytl, případně by o zakázku neměl vůbec zájem.
Vliv změny rozsahu předmětu smlouvy po jejím uzavření na cenu (či obecně) zákon
ve vztahx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxklá cena za materiál + 3% marže pro zhotovitele + 500 Kč za každou, byť jen započatou hodinu práce").
Smluvní strany by měly myslet také na vliv méněpracx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe), bude relevantní původně sjednaný termín plnění včetně vazby případných smluvních sankcí na případné prodlení (např. smluvní pokuta).
Příklax
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxré změny této smlouvy je možné činit pouze v písemné formě". Na tzv. kontrolním dni, kde byly účastny smluvní strany smlouvy o dílo (zhotovitel a objednaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxal objednateli e-mailem cenovou nabídku ve výši 100 000 Kč, který tuto telefonicky potvrdil. Zhotovitel následně krb s komínem zhotovitel a následně vxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxavek na formu změny smlouvy, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení objednatele?
Řešení:
NS 23 Cdo 1146/2007, ASPI ID: JUD153780CZ: Ke vzniku nárxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxle na vlastním rozšíření díla nebo jeho kvalitativní změně, čili dohoda o změně smlouvy o dílo. Pokud nebyly splněny smluvené podmínky pro úhradu vícepxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xároku na vydání bezdůvodného obohacení (srov. NS 32 Odo 1043/2005 a NS 23 Cdo 17/2008). Provedení nesjednaných víceprací totiž není plněním bez právníxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xamostatnou právní skutečností; změnu v právních vztazích vyvolává vždy jen ve spojení se smlouvou, kterou mění. Je-li proto taková dohoda neplatná, pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxdnané podmínky pro takové plnění
Obdobně NS 32 Cdo 2592/2008: Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli jinou než ve smlouvě dohodnutou cenu dílx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx Provede-li proto zhotovitel práce nad sjednaný rozsah díla a nejsou-li dány podmínky dle § 549 obch. zák. pro vznik povinnosti objednatele zaplatit zxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxdě se nenaplní žádná ze skutkových podstat bezdůvodného obohacení upravených v § 451 a 454 zák. č. 40/1964 Sb. (dnes § 2991 odst. 2 obč. zák. - pozn. autxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xrací.
Judikatura
(NS 32 Odo 1045/2005, ASPI ID: JUD100569CZ)
Byla-li cena díla v původně stanoveném rozsahu sjednána účastníky ve smlouvě o dílox xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx: JUD100664CZ)
Obsahovala-li smlouva o dílo ujednání o ceně v tom smyslu, že jde o pevnou cenu nevztahující se na vícepráce, je posouzení soudu, že sjednxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxi více­práce.
Vhodná úprava ve smlouvě
Řešení méněprací ve smlouvě:
-
V případě, že se smluvní strany dohodnou na snížení rozsahu plnění (předxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxeli smluvní pokutu ve výši 5% ceny nerealizovaného plnění.
Řešení víceprací ve smlouvě:
-
Případné vícepráce je nutno sjednat písemně, e-maixxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxě těchto víceprací.
5.3
Předmět smlouvy a jeho ochrana právy průmyslového nebo duševního vlastnictví
V případě, že je předmět smlouvy chrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxávy
obecně rozumíme veškeré výsledky tvůrčí duševní činnosti, které lze opakovaně hospodářsky (tj. průmyslově, ale také v oblasti zemědělství, obcxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ), předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslových vzorů127) ), ochranných označení (ochranných známek128) a označení původu129) ), konstruxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxslová práva jsou řazena také práva neupravená samostatnými zákony, a to práva k obchodní firmě (§ 422 a násl. obč. zák.) nebo k obchodnímu tajemství133) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je chráněn patentem, vytvoření průmyslového vzoru apod.
Od průmyslových práv je nutno odlišovat
právo duševního vlastnictví
, kam řadíme autorská xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xměně některých zákonů (autorský zákon).135)
Příklad, kdy může být předmět smlouvy chráněn právem duševního vlastnictví, může být například projexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xlastnictví souvisejících s takovým předmětem smlouvy (například prostřednictvím výhradní, či nevýhradní licence - srov. § 2630 a násl. obč. zák.), pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxení díla chráněného průmyslovými či autorskými právy, je vhodné upravit
udělení licence k užívání
takového díla (ačkoliv je možné ujednat udělení lixxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxního vlastnictví v ujednaném omezeném (tzv. licence výhradní136) ) nebo neomezeném (tzv. licence nevýhradní137) ) rozsahu a nabyvatel se zavazujex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx zapsána do příslušného veřejného seznamu (srov. § 2358 odst. 2 obč. zák.).
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o zpřístupnění autorských práv k dílu (jxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxn zajistit, aby objednateli byla udělena veškerá práva nezbytná k řádnému užívání díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je zejména povinen zajisxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xokumenty musí být právo objednatele dílo nebo jeho příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xx užívací právo k dílu (nebo části díla) ve smyslu výše uvedeného jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.
III.
Zhotovitel bere na vědomí, že práva nexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět jakékoli její zmxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxle § 2358 a násl. obč. zák.):
I.
Předmětem chráněným autorským zákonem, jehož se udělení licence týká, je architektonický nákres, který je blíže spxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, užít a poskytnout jinému oprávnění k výkonu práva dílo užít.
III.
Autor tímto poskytuje nabyvatexx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, konkrétně dílo využít za účelem realizace stavby a vytvoření projektové dokumentace (dále rovněž "licence").
IV.
Licence se poskytuje jxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx
xxxx xxxxxx
x.1
Různé možnosti stanovení ceny ve smlouvě
Cena za plnění, které je předmětem smlouvy, může být určena různým způsobem, který je často odvislý od cxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxmětem je stavba, kde zhotovování díla trvá řadu měsíců či let.
Cena ve smlouvě může být
určena některým z následujících způsobů
:
xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xvedení účetnictví, úklid apod.). Jedná se o případy, kdy je již v době uzavírání smlouvy zcela jasné, za jakou konkrétní částku bude dodavatel plnění rexxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx
x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxx xozpočtu
Cena se podle rozpočtu určuje zejména u smluv o dílo, jejichž předmětem je zhotovení stavby (ale vyloučena není samozřejmě ani u jiných přípaxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxtu přímo do textu smlouvy (byť to není obvyklé).
Při určení ceny podle rozpočtu
nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo
, ani mají-li rozsah nxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do okamžiku uzavření smlouvy, nemůže žádná ze smluvních stran žádat změnu ceny prxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xohonných hmot apod. (srov. § 2620 odst. 1 obč. zák.). Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xdst. 2 obč. zák., k tomu blíže dále v textu).
Rozlišujeme
několik druhů rozpočtů
:
-
zaručený, úplný (§ 2621 odst. 2 obč. zák.),
-
nezaručený, nexxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úplností)
, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla (§ 2621 odst. 2 obč. zák.) - napříxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxje jeho úplnost
(rozpočet s nezaručenou úplností)
, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpoxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xtřešní krytiny. To bude typické zejména u rekonstrukcí nemovitostí.
Pokud byla cena určena
na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 2622 odst. 1 obč. zák.).
Rozpočet s nezaručenou úplností i nezávazný rozpočet chrání zhotovitele. V obou případech platí, že nesouhlasí-li objednaxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xeny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpoxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xpod.), je stanovení způsobu jejího určení. To se může uskutečnit například stanovením výpočtu ceny (vzorce):
I------------------I------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx   x xxxx xx  x           xxxxxx           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I Smlouva o dílo  I dílo    I   cena za jednotku určitého materiálu    I
I         I      I                        I
I         I      I       rabat pro zhotovitele       I
I         I      I            +            I
I         I      I hodinová sazba xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x         x      x           xxxx           x
x         x      x            x            x
x         x      x        xxxxx xxxxx xxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I
I Příkazní smlouva I advokátní I     cena na hodinu právní služby     I
I         I služby   I            x            I
I         I      I        počet hodin práce        I
I------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x    x xxxxxxxx  x        xxxxxxxx xxxxxx         x
x xxxxxxxx xxxx  x      x            x            x
x         x      x    xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxpravy    I
I         I      I            x            I
I         I      I        počet kilometrů         I
I------------------I------------I------------------------------------------------I
Stanovení ceny odxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxně odhadnout počet hodin strávených prací na zhotovení díla (učinění úkonů například dle příkazní smlouvy). V takovém případě je poté cena stanovena jxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxí smlouvy zjistí, že
cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit
, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové cenx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx také od smlouvy odstoupit s tím, že poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxcký posudek
Cenu je možné stanovit také odkazem na
existující znalecký posudek
. Odkaz by měl být přesný (například "cena je určena dle znaleckého posxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxla jednoznačný je pohled na určení ceny odkazem na
budoucí znalecký posudek
(tedy takový, který není v době uzavření smlouvy znalcem ještě vypracovánx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxra se k této problematice stavěla odmítavě, když Nejvyšší soud (NS 22 Cdo 1625/2002 nebo 22 Cdo 1848/2010) opakovaně konstatoval: "Kupní cena sice může xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxavřena bez dosažení shody o jejích podstatných náležitostech. Tomuto požadavku by samozřejmě vyhovoval odkaz na konkrétní již existující znalecký pxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxční částku. Naproti tomu pokud by určení kupní ceny ve smlouvě bylo omezeno na odkaz na znalecký posudek, který bude teprve v budoucnosti vypracován, nexxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxě prodávána, a tento nedostatek by nebylo možno překlenout ani výkladem."
V režimu nové právní úpravy a na to v budoucnu navazující judikatury je otázxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebude dostatečně určitým a předvídatelným způsobem stanovení ceny, byť na počátku bez znalosti konkrétní částky. Na uvedený případ stanovení ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxí osoba nebo soud, je takové určení podmínkou účinnosti smlouvy. Neurčí-li třetí osoba náležitost smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li ji určit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, který smlouva zřejmě sleduje, k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavírána, jakož i k tomu, aby byly práva a povinnosti stran poctivě uspořádány".
xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxříklad "cenu určí znalec Josef Novák, č. XXX, se sídlem Nová 13, Brno; maximální cena za předmět této smlouvy však nepřekročí částku 2 040 000 Kč").
Jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx NS 32 Odo 835/2002) nebo znalec (viz výše).
Další související otázky ohledně stanovení ceny ve smlouvě
Smluvní strany by xxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo nikoliv.
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o ceně, do níž jsou zahrnuty náklady na dopravu, montáž a balení zboží:
-
Cena zahrnuje také nákladx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xboží.
Doložka o ceně u smlouvy o dílo (ve prospěch objednatele):
I.
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít vliv na cenu nabídky a dobu realizace díla, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto skutxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně díla. Součástí ceny díla je rovněž odklizení suti, vybouraných materiálů a odpadů a náklady na spotřxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx strany mají vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla. V takovém případě platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření sxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxjvyššího soudu ČR se
za dostatečně určité stano­vení ceny za dílo nepovažuje
například toto:
Judikatura
(NS 29 Odo 214/2003, ASPI ID: JUD38540Cxx
xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxádění díla vyvstane potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých a současně tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.
(NS 32 Odo 983xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zhotovitele a provedených subdodávek, neboť zejména ujednání o možnosti účtovat vlastní výkony nijak zhotovitele nelimituje.
(NS 32 Odo 1487/200xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxce, jako cenu "pevnou", byla cena za realizační dokumentaci zahrnuta do celkové xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx68CZ)
Odkaz na obchodní zvyklosti není přípustným způsobem určení ceny díla.
Vhodná úprava ve smlouvě
Ustanovení o ceně ve smlouvě o dílo (zvýhodxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxnové nabídky zhotovitele a zhotovitelem na díle provedených s tím, že se uzavírá i stran jednotlivých jednotkových cen v cenové nabídce zhotovitele uvxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa výrobní dokumentaci, zařízení a ochranu staveniště zhotovitele s napojením na inženýrské sítě, pasportizaci, provizorní dopravní značení, kácenx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí zařízení v náhradě za rekonstrukci vodovodu včetně jeho odstávky včetně náhradního zásobování vodou, náhradní transport odpadních vod, zimní opatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
III.
Cena díla byla ustanovena na základě rozpočtu, který je daný bez výhrad a zaručeně úplný, ustanovení dle § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanskx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxmohou být zhotovitelem vůči objednateli nárokovány. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností realizace díla.
IV.
Případné objednatelem vxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xoužít ceny ze sborníku cen stavebních prací vydaných společností RTS, a.s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány, ponížit je na cexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xbjednateli podmíněnou slevu z ceny díla ve výši 10 procent z ujednané ceny díla, která nabude účinnosti dnem, kdy schopnost zhotovitele nést odpovědnoxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xoudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele.
VI.
Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xen, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu pověřená osoba objednatele.
VII.
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
VIII.
Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen osvědčit objednateli v podobě soupisx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v tomto s objednatelem uzavřeného dodatku.
IX.
Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného zdanxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podepsaný soupis se v dohodě označuje za v tomto smluvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele jako její nedílnou součást.
Fxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, jeho předání zhotovitelem bez jakýchkoliv výhrad.
Formulace nároku na zaplacení ceny při dokončení díxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxdné nepředvídatelné okolnosti (u smlouvy o dílo)
Ve vztahu ke smlouvě o dílo upravuje zákon novinku ve vztahu ke spravedlivému
zvýšení ceny v určitéx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a to navzdory změnám potřebného úsilí k dokončení díla či zvýšeným nákladům (srov. § 2620 odst. 1 obč. zák.).
Ustanovení § 2620 odst. 2 obč. zák. však xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají". Dxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xxxx xxxx xxk. tak vyplývá, že pro zvýšení ceny podle § 2620 odst. 2 obč. zák. je nezbytné naplnění
následujících předpokladů
:
1.
jedná se o zcela mimořádnou okxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxavírání smlouvy xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxdvídatelnou okolnost (smluvní strany tuto v době uzavření smlouvy nemohly předpokládat),
3.
daná okolnost nastala až po uzavření smlouvy a
4.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxým ekonomickým zatížením či prodloužení dokončení díla řádově o několik dnů v důsledku dalších nezbytných dodatečných prací).
Uvedené zvýšení xxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xx o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.139)
Soud
v případě naplnění předpokladů výše uvedených
může alternativně rxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxavřel a cena by měla odpovídat nezbytnému navýšení v důsledku uvedených mimořádných a nepředvídatelných okolností), nebo
-
zrušení smlouvy a vypxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxežet zhotoviteli, neboť jedině ten bude mít zájem na zvýšení ceny za provedené dílo. V případě nároku na zrušení smlouvy a vypořádání smluvních stran všxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxude mít například zájem na zvýšení ceny za dílo).
Z textu zákona rovněž nevyplývá,
zda je soud vázán podaným návrhem
- tedy v případě, kdy se zhotovitex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxní § 2620 obč. zák. upravující možnost zvýšení ceny za dílo či zrušení smlouvy soudem lze s ohledem na jeho dispozitivitu
smluvně modifikovat
- napříkxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxaci § 2620 obč. zák. lze také zcela vyloučit, a to prohlášením jedné či obou smluvních stran o převzetí nebezpečí změny okolností nebo zařazením dané okxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxá obč. zák.).
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xxx
xpůsoby dodatečného stanovení ceny zakotvené ve smlouvě
K dodatečnému stanovení ceny dochází na základě smlouvy (tedy dohody obou smluvních stranxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní ceny (jejího rámce).
Obecně se nepřipouští jednostranné stanovení ceny. Nejvyšší soud (NS 29 Odo 503/2001) tak připustil v případě, že se "kupujíxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdě nezávisí výše kupní ceny jen na vůli prodávajícího a jde o platnou dohodu o způsobu dodatečného určení kupní ceny".
Mezi dodatečné způsoby stanovexx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxím zboží a s připočtením marže,
-
katalogový (tarifní) způsob určení ceny
, který vychází z aktuálního ceníku dodavatele zboží,
-
položkový zpxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx smlouvě.
Judikatura
(NS 23 Cdo 4156/2009, ASPI ID: JUD164024CZ)
Za sjednání způsobu určení ceny díla nelze považovat skutečnost, jestliže oxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxsobenou odpracovaným počtem hodin apod.) musí účastníci sjednat při uzavírání smlouvy o dílo. Pouze na základě dohodnutého způsobu určení ceny díla mxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zhotovování, bez smluvně určených konkrétních kritérií, jak se cena stanoví. Stejně tak zaplacení zálohy za cenu díla na základě faktury vystavené zhxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, obsahuje mimo jiné
pravidla pro regulaci cen
výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z doxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xajetkový prospěch (odst. 3). Takové výhodnější hospodářské postavení má prodávající nebo kupující, který sjednává ceny na trhu, aniž by při tom byl vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží, podílu na daném trhu, hospodářské a finanční síly, právních nebo jiných překážek vstupu na trh a míry horizontálního i vertikálního propojení s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxž se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtováxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x 4 odst. 1):
a)
stanovení cen (tzv. úředně stanovené ceny),140)
b)
usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky (tzv. věcné usměrňovánx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (tj. cena, kterou není přípustné dohodou překročit/zvýšit)143), pevné (tj. cena, kterou není přípustné změnit)144) nebo minimální (tj. cena, kterxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxmální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxad cena pitné vody, vnitrostátní osobní železniční doprava a pravidelná autobusová doprava.
Ad c) Cenovým moratoriem
se rozumí časově omezený zákax xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xrgány stanoví cenovým rozhodnutím
podle § 3 odst. 2 zák. o cenách kraje a obce svým nařízením, které zboží podléhá cenové regulaci podle § 5, 6 a 9, uplaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxatí ceny, které byly sjednány před vyhlášením příslušného rozhodnutí o cenové regulaci a jsou v rozporu s úředně stanovenými cenami nebo s věcným usměrxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxatnost nejpozději do tří měsíců od účinnosti rozhodnutí o úředně stanovených cenách nebo o věcném usměrňování cen (srov. § 7 odst. 1 zákona o cenách). Nexxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxtě uvedené v § 7 odst. 1 zákona o cenách od smlouvy odstoupit. Odstupující strana je v takovém případě povinna nahradit druhé straně náklady tím vznikléx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xenách
, řeší tuto problematiku přímo občanský zákoník, a to v § 1792 odst. 2, podle něhož platí, že "byla-li úplata ujednána v rozporu s právními předpisy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxl plnění plátcem daně z přidané hodnoty (dále rovněž "DPH"), je ve smlouvě vhodné řešit otázku vazby ceny na DPH.
Pokud
smlouva ve vztahu k platbě DPH mlxx
x xx xx xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxpující je ke sjednané kupní ceně povinen platit navíc ještě další částky, není prodávající oprávněn dodatečně navyšovat konečnou kupní cenu o daň z přixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxy neplyne dlužníkova povinnost k její úhradě (NS 32 Cdo 626/2010). Výjimku tvoří situace, kdy sice ze smlouvy nevyplývá povinnost platby DPH, ale věřitxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxučeno, aby část písemné smlouvy byla sjednána ústně, což v tomto případě učiněno bylo (NS 23 Cdo 1039/2009).
Pokud je ve smlouvě sjednána konkrétní saxxx xxx x xxxx
xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xýše DPH a zvýšení DPH jde na úkor dodavatele. Dlužník tak zaplatí sazbu DPH sjednanou, zatímco věřitel odvede státu zvýšenou sazbu DPH (NS 33 Cdo 5117/20xxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx
xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sjednanou výši ceny včetně sjednané výše DPH a snížení DPH jde na úkor odběratele, když dodavatel nemá povinnost cenu o snížení sazby DPH snížit. Dlužníx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxem DPH až v době po uzavření smlouvy
, kde se s platbou DPH nepočítalo, je odběratel povinen zaplatit pouze cenu sjednanou ve smlouvě, nikoliv navýšenou o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xiskální povinnosti věřitele nemohou zatížit dlužníka (NS 23 Cdo 4345/2008).
Příklady
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxch stran)
Řešení:
Odběratel není povinen platit DPH, neboť povinnost k platbě ze smlouvy nevyplývá. (NS 32 Cdo 626/2010, ASPI ID: JUD200854CZ)
Přxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xobě uzavření smlouvy)
Řešení:
Odběratel není povinen platit zvýšenou sazbu DPH, riziko vyšší DPH jde na úkor věřitele. (NS 33 Cdo 5117/2008, ASPI IDx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xazba DPH nižší než v době uzavření smlouvy)
Řešení:
Dodavatel není povinen vrátit odběrateli část ceny, kterou "ušetřil" díky snížení DPH, riziko nxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxe
doporučit smluvním stranám
, aby otázku vazby ceny na DPH ve smlouvě výslovně řešily. Není vhodné ve smlouvě konkretizovat přesnou výši DPH (vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxkotvit, že bude dlužník povinen zaplatit cenu navýšenou o DPH, pokud se věřitel stane jejím plátcem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Vhodné nenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxložka zakotvující povinnost jedné smluvní strany zaplatit kupní cenu navýšenou o DPH - dle sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění (eliminujx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxidané hodnoty v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Doložka zakotvující právo věřitele navýšit cenu o DPH v případě, že se stane pláxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátcem DPH.
Doložka chránící před nespolehlivým plátcem DPH:
I.
Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje od 1. dubna 2013 nesxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 záxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxnitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxlatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané ve výši XX Kč za každý den xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxíku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu ve výši XX Kč za porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH.
IV.
Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni:
a)
není v likvidacxx
xx
xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxho plátce DPH.
V.
Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele podle článku II nebo IV nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle článku II xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx
xxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxložka je upravena v § 2154 až 2157 obč. zák. jako
vedlejší ustanovení u kupní smlouvy
. Ačkoliv je cenová doložka systematicky řazena u kupní smlouvy, je xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxkékoliv ujednání, které umožňuje změnit cenu dohodnutou ve smlouvě (tedy ve vazbě na jakoukoliv skutečnost).
Cenová doložka
v užším slova smyslu
uxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xtypicky se týká cenová doložka stavebních materiálů, pohonných hmot, energií apod.). Umožňuje tak smluvním stranám eliminovat riziko nevýhodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxstech smluvních vztahů, kde lze předvídat změny cen základních surovin potřebných k výrobě věci, vstupních materiálů a jiných podstatných komodit.
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ceny pohonných hmot (například nafty) o 5 Kč na jeden litr. V takovém případě mohou přestat být jednotlivé zakázky pro dopravce výdělečné. Při absenci cxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvat naplnění institutu změny okolnostní podle § 1764 a 1765 obč. zák.).
K témuž důsledku může dojít při sjednání pevné ceny za
dílo
(nepřekročitelnxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxx xakázka se pro zhotovitele stane mnohem méně výhodnou, než tomu bylo v okamžiku uzavření smlouvy (a kdyby zhotovitel býval tušil takovou skutečnost, nixxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo či zhotovitele), když využití její ochranné funkce záleží na dohodě stran - může tedy mířit na ochranu například pouze dodavatele nebo pouze odběratexxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
určité suroviny, tak před jejím
výrazným snížením
(opět závisí na vůli smluvních stran).
Naplnění předpokladů pro aplikaci cenové doložky
může véxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ceny či aktivaci práva jedné či kterékoliv smluvní strany na odstoupení od smlouvy. Záleží na ujednání smluvních stran.
Zákon nestanoví
podstatné (xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxy cenové doložky, přičemž všechna jsou dispozitivní, lze tedy využít možné odchylné vůle smluvních stran obsažené ve smlouvě.
Podle § 2154 obč. zák. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxrčí-li se, které náklady jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru
k cenovým změnám hlavních surovin
potřebných k vyrobení věci. Přesná identifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxnovených "hlavních" surovin.
Smluvní strany by ve smlouvě měly určit také
dobu, která je rozhodná pro posouzení cenových změn
. V opačném případě staxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlédne se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měl prodávající věc dodat. Má-li se dodání věci uskutečnit během určité lhůty, rozhoduje doba skutexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xeny v době uzavření smlouvy, přihlíží se k nižším cenám."
Práva a povinnosti stran z cenové doložky zaniknou
, neuplatní-li oprávněná strana svá právx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
Cenová doložka u smlouvy o dílo (zvýhodnění zhotovitele):
-
Cena za dílo může být zhotovitelem jednostranně zvýšena o reálně vynaložené navýšené xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxdeny v příloze č. X této smlouvy) o více než 3% (v každém jednotlivém případě navýšení ceny každé jednotlivé komodity uvedené v příloze č. 5 této smlouvy)x
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxavce ve výši 38 Kč. V případě, že se cena nafty za jeden litr u tohoto dodavatele zvýší o více než 2,50 Kč za litr, je dopravce oprávněn cenu za přepravu navýšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
6.8
Měnová doložka
Na rozdíl od cenové doložky výslovnou právní úpravu měnové doložky.
Měnová doložka
eliminxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxx cenové doložky) může negativně odrazit ve výhodnosti či vůbec přijatelnosti sjednané ceny pro některou (event. obě) smluvní stranu.
S ohledem na obxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxnovou doložku jako její subtyp.
Aplikovatelnost měnové doložky je
závislá na vůli smluvních stran
. Je vhodné ve smlouvě uvést referenční měnu - respx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxdná případná změna, otázku, zda se výsledná cena navyšuje automaticky nebo v závislosti na vyúčtování jedné smluvní strany apod.
Vhodná úprava ve smlxxxx
x
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xěn změní tak, že se kurz české koruny dostane vůči jednomu euru na hodnotu více než 30 Kč za euro, je dodavatel oprávněn navýšit cenu analogicky odpovídajxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
x
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxě, že se změní uvedený kurz eura vůči české koruně tak, že oslabí česká koruna, je dodavatel oprávněn navýšit cenu analogicky odpovídající navýšení pomxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx 5%, změní se ve stejném poměru i peněžitý závazek. Smluvní strany sjednávají jako rozhodný střední devizový kurz platný ve státě, kde má kupující sídlo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxných států amerických (USA), a to v kurzu platném ke dni uzavření smlouvy. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně kurzovního poměru obou měn, musí být určxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx kde má kupující sídlo v době uzavření smlouvy a v době plnění peněžitého závazku.
6.9
Inflační doložka
Inflační doložka
představuje
jakésx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxních smluv (ale také zhotovitel u smlouvy o dílo a u jiných smluvních typů i inominátních smluv) uzavíraných na dobu neurčitou nebo na delší časový úsek uxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxu věřitele (po jeho oznámení uplatnění práva na navýšení ceny vůči dlužníkovi) - záleží na koncepci smluvního ujednání.
Nový xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxace přesahující určité procento:
-
Dojde-li po dni uzavření této smlouvy ke zvýšení cen stavebních prací a stavebních materiálů v důsledku inflace xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxčtu procentních bodů inflace, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k uveřejnění indexu cen stavebních prací Českým statistickým úřxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxánku X této smlouvy bude každoročně zvyšována o procento odpovídající kladnému procentu meziroční inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxho po měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno.
Inflační doložka o možnosti věřitele navýšit cenu v případě jakékoliv inflace způsxxxxxxx xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx stavebních prací uveřejněných Českým statistickým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxeřejnění indexu cen stavebních prací Českým statistickým úřadem (zpravidla na jeho webových stránkách).
-
Smluvní strany se dohodly, že výše nájxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxynulý kalendářní rok. Inflační navýšení nájemného provede pronajímatel v závislosti na vyhlá­šení uvedené výše inflace. Pronajímatel toto navýšenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo stanovení ceny je obsaženo v § 1792 odst. 1 obč. zák. Vyplývá-li ze smlouvy povinnost stran poskytnout a přijmout plnění za úplatu, aniž je ujednána výxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx
x xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxaty určit,
určí ji soud
s přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem.
V režimu (nového) občanského zákoníku je tak vysoce nepravděpxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxenci určení ceny ve smlouvě.
6.11
Splatnost ceny
Ve smlouvě je vhodné zakotvit okamžik splatnosti ceny, zejména ve vazbě na vystavenou fakturxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxatnosti závazku neplatná pro neurčitost (srov. NS 33 Odo 1293/2005), nevyužije-li některá ze smluvních stran možnost obrátit se na soud podle § 577 občx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxných závazkových vztazích (tj. mimo obchodní transakce) zákon lhůtu splatnosti ceny nestanoví, uplatní se tak obecná úprava § 1958 odst. 2 obč. zák., pxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxného odkladu". K tomu, aby nastala splatnost podle uvedené obecné právní úpravy (§ 1958 odst. 2 obč. zák.), je
nezbytné splnění dvou předpokladů
:
a)
xxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx považuje zpravidla
faktura
xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, neboť tato je toliko účetním dokladem (výzvou k plnění); ve smlouvách je však běžné ujednání, že se cena stává splatnou na základě faktury, která musí mxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx výzva
věřitele adresovaná dlužníkovi (například listina nazvaná jako "žádost o úhradu kupní ceny", "vyúčtování ceny" apod.). Za výzvu k plnění se povxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
Není nezbytné, aby ve výzvě věřitele k plnění byl
specifikován důvod
, na základě něhož je požadováno zaplacení určité částky. Pokud by byl dlužník vyzvxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x575/2011).
Za výzvu k plnění lze považovat
i zápisy z jednání mezi dlužníkem a věřitelem
, pokud je obsahem jednání řešení neplnění závazku dlužníka zx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx.). Může tak nastat situace, kdy se pohledávka promlčí, aniž by se stala splatnou.
Ad b)
Jak judikoval Nejvyšší soud (srov. NS 32 Cdo 2484/2012),
lhůta xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxní délka se bude odvíjet od charakteru plnění a konkrétního případu. Může se jednat o hodiny, zpravidla dny, někdy týdny, výjimečně i měsíce či roky (typxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxup lze doporučit.
Vhodná úprava ve smlouvě
Lhůtou "bez zbytečného odkladu" rozumí smluvní strany lhůtu v délce trvání tří kalendářních dnů.
U jedxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxdle § 2399 obč. zák. ("dlužník je povinen vrátit peněžní prostředky v době dohodnuté, jinak do měsíce od doby, kdy byl o vrácení požádán").
U splatnosxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxho typu zboží (například zboží objednané prostřednictvím e-shopu) bývá časté placení v hotovosti a ihned (nezvolil-li kupující platbu prostřednictxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxým obchodním stykem a podobnými instituty.
Judikatura
(NS 32 Odo 978/2003, ASPI ID: JUD38255CZ)
Žádostí věřitele k plnění může být i faktura, a to xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxS 32 Cdo 2484/2012, ASPI ID: JUD245772CZ)
Z časového určení "bez zbytečného odkladu" je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx 9 Afs 20/2010, ASPI ID: JUD182965CZ; NSS 9 Afs 21/2010, ASPI ID: JUD182902CZ)
V případě lhůty "bez zbytečného odkladu" jde o lhůtu v řádu dnů, maximálně txxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx xxx
xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxý chce zákonodárce konkrétním ustanovením za pomoci tohoto pojmu dosáhnout.
(NS 31 Cdo 3881/2009, ASPI ID: JUD242176CZ)
Není-li doba úhrady ceny díxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx bez zbytečného odkladu poté, co jej zhotovitel po předání díla o splnění požádá.
(NS 25 Cdo 2169/99, ASPI ID: JUD22251CZ)
Byla-li splatnost závazku kxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxjící domáhat splnění závazku kupujícího zaplatit kupní cenu bez ohledu na to, zda on sám již dříve splnil svůj závazek z kupní smlouvy vůči kupujícímu.
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxci jiné dohody - nastává až na základě výzvy s tím, že nesplní-li kupující závazek zaplatit kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o plnění požádxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxzena "při podpisu smlouvy" je nutné vyložit tak, že ve smlouvě byla sjednána doba plnění, a to při podpisu smlouvy. Nebyla-li kupní cena uhrazena při podxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxnik prodlení dlužníka v tomto případě není nezbytná výzva k plnění a uplynutí lhůty bez zbytečného odkladu.
Splatnost ceny v obchodních transakcícx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xbchodní transakce
se pro tyto účely považují takové smluvní vztahy, které splňují následující podmínky:
1)
oběma smluvními stranami jsou podnikxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxzační složky či jimi zřízené právnické osoby (B2G148) vztahy), a
3)
jedná se o úplatné dodávky zboží či služeb.
Splatnost ceny v obchodních txxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxe později), event. od okamžiku ověření řádného splnění závazku, za nějž náleží věřiteli úplata.
Stejně jako v obecné úpravě závazkových vztahů, tak x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxem stanoveny následující limity:
-
Ve vztazích mezi podnikateli
(B2B)
může být obecná třicetidenní lhůta splatnosti ceny ve smlouvě
zkrácena
lixxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxi dní
, která může být překročena pouze v případě, že by takto prodloužená lhůta splatnosti nebyla vůči věřiteli hrubě nespravedlivá.
-
Ve vztazích xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxoužení
třicetidenní lhůty splatnosti, je za účelem ochrany věřitele zákonem stanoveno, že splatnost ve lhůtě třicet až šedesáti dní může být dohodnutx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxána z různých fondů, dotací a jíž by předcházela různá časově náročná administrativní schválení). Hranice šedesáti dní splatnosti je však na rozdíl od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlatnosti (§ 1963 obč. zák.) ceny překročí
a takové ujednání bude vůči věřiteli hrubě nespravedlivé, má věřitel právo dovolat se neúčinnosti ujednání x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xalých a středních podnikatelů, jestliže jsou tato ujednání obsažena v obchodních podmínkách. Prohlásí-li soud ujednání za neúčinné, použijí se namíxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxrétním případě) (v této souvislosti by přicházela v úvahu aplikace § 577 obč. zák.).
-
Zvláštní úpravu
splatnosti řeší zákon č. 395/2009 Sb., o výzxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxna jako delší než třicet dní (srov. bod 6 přílohy č. 2). Při porušení této povinnosti se odběratel dopouští správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) tohxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxost ceny ve vazbě na vystavení faktury
Ačkoliv splatnost ceny nastává v obecné rovině bez ohledu na skutečnost, zda na ni byla vystavena faktura (srovx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzvu k placení).
Faktura se považuje za účetní a daňový doklad, výzvu k plnění, jež bez smluvního ujednání nezakládá právo na zaplacení kupní či jiné cexx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxí zboží nebo služby za úplatu - viz § 1963 obč. zák.) nebo prostředek identifikace pohledávky za závazkového vztahu a platby, jíž má být tato pohledávka uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx faktuře uvedeným (NS 28 Cdo 4936/2010). Faktura je tak důležitým důkazním prostředkem, není však na místě přikládat jí význam samostatného zavazovacxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xasto sjednávají
náležitosti faktury
(doplňkové k zákonné podobě faktury) - například nezbytnost přesného označení objednávky a v případě, že faktuxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xhůta splatnosti.
Příklad
Zadání:
Ve smlouvě je stanovena splatnost pevným datem, a to například 15.7.2015. Věřitel vystaví fakturu, kde jako dxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxní?
Řešení:
Vzhledem ke skutečnosti, že faktura je pouhým účetním a daňovým dokladem a výzvou k plnění, a také jednostranným právním jednáním, nemůžx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxd 15.7.2015. Věřitel vystaví fakturu, kde jako datum splatnosti uvede datum pozdější, například 20.7.2015.
Je dlužník oprávněn uhradit fakturu v pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx je výrazem vůle věřitele vyjádřené na faktuře. Nejvyšší soud dovodil, že v takovém případě se této prodloužené lhůty splatnosti může dlužník dovolávax x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx262048CZ)
Ujednání o splatnosti půjčky, které nenechává na pochybách, že dlužník nebude schopen věřiteli půjčku v reálném čase vrátit, je neplatné prx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xůjček, společenské a mravní normy nerespektuje. Jedním ze základních pojmových znaků půjčky (dnes zápůjčky - pozn. aut.) je totiž závazek dlužníka dlxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx je povinen zaplatit smluvní cenu na účet zhotovitele do 14 dnů po vystavení daňového dokladu", jde o případ smluvního ujednání o splatnosti ponechané nx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xůli věřitele (zhotovitele). V případě ujednání o splatnosti ponechané na vůli věřitele má dlužník možnost dosáhnout toho, aby věřitel projevil vůli o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxích dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracoxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxx (faktura) musí obsahovat náležitosti řádného daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o účetnictví v plxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu s novou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx2
Doložka vylučující zákonná ustanovení o neúměrném zkrácení
Institut neúměrného zkrácení
umožňuje
ochránit smluvní stranu, která byla v rámcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxtahuje na
jakýkoliv smluvní typ i smlouvu inominátní (byť nejčastěji tomu bude v praxi zřejmě u smlouvy kupní, pojmově vyloučeno je to například u smloxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x 1793 odst. 1 obč. zák. platí, že "zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá stranax xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla, ani věxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx a
-
o nepoměru zkracující strana věděla nebo vědět musela.
Za
hrubý nepoměr
se dle důvodové zprávy149) nebude považovat jako relevantní krxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxkde kolem ní, resp. v konkrétním případě může být za hrubý nepoměr považována právě hranice poloviny obvyklé ceny, jindy méně, jindy více než polovina xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxu-li pro to zvláštní důvody, které by v odůvodnění soudního rozhodnutí měly být zvlášť popsány". K tomuto závěru dospívá zejména z důvodu nezbytného rexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xtrana o hrubém nepoměru
, a tedy o zkrácení druhé smluvní strany
věděla
, musí prokázat strana zkrácená.
V případě, že se naplní hypotéza ustanovení § 1xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxním (zřejmě jednostranným právním jednáním, u něhož není pro vyvolání účinků nezbytná souhlasná vůle zkrácené strany)151), oč zkrácenou stranu zkráxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxklé, když jí zákon poskytuje toliko nárok na zrušení smlouvy. Toto nároku se může domáhat toliko u soudu, nepostačí pouhé jednostranné jednání adresovxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxění z důvodu bezdůvodného obohacení.153)
Právo zkrácené strany je však časově omezeno
- není-li uplatněno do jednoho roku ode dne uzavření smlouvyx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxa uzavření smlouvy jako rok před uzavřením smlouvy skutečným, faktickým).154)
Ustanovení o neúměrném zkrácení jsou dispozitivní a je možné je tedy
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxhlásila-li, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby, anebo
-
souhlasila-li s neúměrnou cenou, ač jí skutečná cena plnění byla nebo xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxě nízké ceny za předmět této smlouvy.
-
Prodávající prodává věc kupujícímu za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby.
-
Kupující tímto souhlasí s nxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx3 a násl. obč. zák.).
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtrojem podle jiného zákona, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň, ani pro případ sázky nebo hry, anebo při narovnání nebo novaci, pokxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxéna pokud zkrácená strana měla úmysl plnit zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně, nebo jestliže již nelze výši zkrácení zjistit (srov. § 1794 odst. 1 obč. xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x 1797 obč. zák.).
Judikatura
(NS 30 Cdo 1653/2009, ASPI ID: JUD183970CZ)
Platné právo neobsahuje právní institut neúměrného zkrácení
(laesio enxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxolnost hrubého nepoměru plnění jedné ze stran k tomu, co poskytla druhá strana, může ve spojitosti s dalšími okolnostmi daného případu (nikoliv však saxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxnovými předpisy), pokud byla výsledkem smluvního ujednání účastníků, aniž by uzavření právního úkonu doprovázela (doprovázely), resp. na uzavření xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxavný cíl ani nemá nemravný důsledek. Stejně tak uzavření více kupních smluv mezi stejnými účastníky (byť) s (výrazně) odlišnými kupními cenami nepředxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx1964 Sb.).
6.13
Způsoby placení ceny
Obecně o způsobech placení ceny
Cena může být placena
v hotovosti
nebo
bezhotovostně
, případně
kombinxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxacení ceny mohou být zvoleny dílčí kategorie, například
prostřednictvím úschovy u advokáta či notáře nebo dokumentárního akreditivu u banky
.
Všecxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdrží peněžní prostředky (cenu) až v době, kdy bude splněn závazek druhé smluvní strany.
Advokátní či notářská úschova
neplní funkci soluční úschovx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kupujícímu tak vzniká závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu a prodávajícímu převést na kupujícího vlastnické právo k nemovitosti. Nicméně kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdávajícímu, dostává se do rizika, zda nakonec dle uzavřené kupní smlouvy příslušný katastrální úřad vklad k převáděné nemovitosti provede (zda kupní xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxastnického práva k převáděné nemovitosti a následnému nabytí vlastnického práva kupujícím, dostává se do rizika prodávající, zda mu kupující kupní cxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxná rizika to neodstraňuje na obou stranách (z pohledu prodávajícího ještě není jisté, že mu platba od kupujícího skutečně na účet dojde, z pohledu kupujxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx advokátní (notářské) úschovy
. Podstata smlouvy o úschově zpravidla (konkrétní smlouva se může v podmínkách výplat lišit dle vůle smluvních stran) spxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxeváděné nemovitosti z prodávajícího na kupujícího, tak obvykle na základě advokátovi (notáři) předloženého výpisu z příslušného katastru nemovitoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) prodávajícímu (event. jiným osobám - záleží na ujednání smluvních stran).
Smluvními stranami úschovní smlouvy
mohou být například toliko kupujxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xšak uzavření úschovní smlouvy mezi oběma stranami kupní smlouvy, tedy kupujícím, prodávajícím a advokátem (notářem).
Prodávající i kupující tak exxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxí své závazky vyplývající z úschovní smlouvy, nicméně k excesům spočívajícím v neplnění závazků advokátem (notářem) dochází pouze zcela výjimečně.
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xást majetku účelově vymezenou, nestává se tím dlužníkem osoby, které má podle ujednání s klientem peníze vydat. Tato osoba není účastníkem právního vzxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxkového právního vztahu.
Praktické je využití také
dokumentárního akreditivu
, který bývá obecně dražší než využití advokátní (notářské) úschovx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xvýstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xověřenému akreditivem. Výstavce akreditivu s odbornou péčí přezkoumá, zda obsah předložených dokumentů a jejich vzájemná souvislost zjevně odpovíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxntárního akreditivu je vhodné například při dodání hodnotného zboží prostřednictvím kamionové dopravy. V takovém případě je nezbytné zboží nejen přxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxž většinou není možné na místě dodání a ihned. Navíc, dopravce je většinou sjednán dodavatelem a odpovídá toliko za řádné dodání zboží, nikoliv za kvalixx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxoží na základě předávacího protokolu (dodacího listu), ale až po jeho řádné kontrole odběratelem. Banka tak vyplatí finanční prostředky dodavateli ax xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxlouvou, event. zápis o dodání chybějícího či vadného zboží. Opět se tím snižuje riziko pro obě smluvní strany (tj. že prodávající obdrží platbu za zboží x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxdíl od jiných služeb běžných v tržní ekonomice - vykazuje jistá specifika daná povahou bankovnictví, platí i v této oblasti, že poskytovatel služeb - baxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo profesionální odpovědnost není možno přesouvat na klienta (příkazce ve smlouvě o otevření akreditivu), který má právo očekávat, že banka zabezpečíx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x otevření akreditivu použije další banku, neboť platí zásada vyjádřená v § 331 zák. č. 40/1964 Sb., že plní-li dlužník svůj závazek pomocí jiné osoby, odxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
xa závazek vyplývající ze smlouvy. Povinná strana může uhradit cenu například některým z následujících způsobů:
-
při podpisu smlouvy (resp. do určxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx závazku povinné strany (např. dodání zboží, dokončení díla),
-
při splnění závazku strany oprávněné,
-
(větší) část ceny při splnění závazku xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxxo kalendáře uvedeného ve smlouvě (konkrétně stanovená data úhrady), poslední splátka "kopíruje" okamžik splnění závazku povinné strany (např. dodáxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxčené dle rozpočtu,
-
ve splátkách vázaných na dokončení určitých předem vymezených celků (například u smlouvy o dílo) až do úhrady ceny za poslední x xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxou (tzv. ztráta výhody splátek).
To je zvlášť zásadní například u smlouvy o zápůjčce (srov. § 2390 a násl. obč. zák.) nebo u smlouvy o dílo. Věřitel tak nxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxčí splátky stanou splatnými; to se může zejména v případě soudního vymáhání pohledávky při zastoupení advokátem výrazně prodražit). Vhodné je také naxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x zesplatnění dluhu či vzniku práva věřitele na odstoupení od smlouvy dojde již prvního dne prodlení, uplynutím určitého počtu dní prodlení dlužníka nexx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxého zápisu s doložkou vykonatelnosti,157) na jehož základě platí, že v případě, že se dlužník dostane do prodlení s vrácením zápůjčky (spolu s úroky a úxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxm titulem) domáhat nařízení a provedení výkonu rozhodnutí (exekuce), aniž by se věřitel musel domáhat vydání exekučního titulu soudem (rozhodnutí soxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužníkovi) - to může být v mnohých případech velmi zásadní, zejména v situaci, kdy se dlužník nachází v úpadku a než se věřitel domůže vydání exekučního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xotářský zápis je svojí povahou veřejná listina, zakládá se jí tudíž plný důkaz o takovém projevu vůle dlužníka (srov. § 568 odst. 2 obč. zák.).
Judikaxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xím nezakládá domněnka o existenci dluhu v době jeho sepsání. Nemá-li oprávněný na vymáhané plnění podle hmotného práva nárok, je to důvodem k zastavení xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxto smlouvy.
Doložka o povinnosti zaplatit část ceny do určité doby po podpisu smlouvy a část po splnění závazku povinné strany:
-
Kupující se zaxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdle této smlouvy.
Doložka o povinnosti zaplatit cenu až po splnění závazku povinnou stranou:
-
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu bez zbxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnou na základě vystavené faktury:
-
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu po řádném dodání zboží na základě faktury vystavené prodávajícím.
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xílo bude při jeho předání objednateli vykazovat jakékoliv vady či (a) nedodělky a tyto budou v předávacím protokolu uvedeny, je objednatel povinen zapxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiteli zaplatit do tří dnů ode dne podpisu zápisu o odstranění poslední vady oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel odmítne zápis o odstraněxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxutí podpisu tohoto zápisu objednatelem.
Doložka o zesplatnění dluhu v případě prodlení s některou splátkou:
-
V případě, že se dostane dlužníx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x kteroukoliv splátkou o více než pět kalendářních dní, dochází automaticky k zesplatnění dluhu.
Doložka o zakotvení práva na odstoupení od smlouxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvažuje se toto za podstatné porušení smlouvy a věřitel má právo od této smlouvy odstoupit, a to od prvního dne prodlení.
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xx dostane dlužník do prodlení s kteroukoliv splátkou, má věřitel právo od této smlouvy odstoupit poté, co dlužníkovi zašle písemnou výzvu k plnění s náhrxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxního účtu věřitele), nastávají účinky odstoupení věřitele od této smlouvy, aniž by toto musel ve výzvě výslovně uvést.
V případě, že bude část cenx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx záloha").
Záloha
se započítává na cenu, v případě odstoupení od smlouvy se tedy vrací, není-li ujednáno něco jiného. Odlišným ujednáním může být napřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxovém případě by se tzv.
propadná záloha
považovala s vysokou pravděpodobností (dle výkladu vůle smluvních stran a okolností konkrétního případu) za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxd relativně nízkou částku - např. 10% ceny, ale také částku vysokou - např. 80% ceny).
Plnění poskytnuté před uzavřením smlouvy však nemusí být ve všecx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxí být druhé smluvní straně závdavek odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy, což může být snadno zaměnitelné se zálohou. Vzhledem k odlišným funkcím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku na cenu, nikoliv jakýsi "bonus" k ní, funkce penalizační tak u zálohy zcela absentuje, není-li tato smluvena jako záloha propadná - viz výše) by při nexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxskytnutého plnění jako "závdavek" nebo slovním popisem jeho podstaty), toto plnění mělo být kvalifikováno spíše jako záloha.158)
Povinnost k úhraxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxu plateb v hotovosti dopadá zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který pro tyto transakce stanoví limity.
Zákon o omezení plateb v hotoxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx ximitem, kdy může být platba učiněna bezhotovostně, je tak
v současné době
částka 270 000 Kč
. Do uvedeného limitu se započítávají všechny platby v české x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxovostní platební transakce
I------------------------------------------I-----------------------------------I
I Období                  I      Výše limitu      I
I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxx xx xxx xx xxxx        x       xx xxx xxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I-----------------------------------I
I 27. 5. 2011 až 30. 11. 2014       I      350 000 Kč       I
I------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx xxxxx           x      xxx xxx xx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
Zákon o omezení plateb v hotovosti stanoví po novele s účinností od 1. prosince 2014 rozšířené
výluky z toho, co považuje zx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxěžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,
b)
výměna bankovek nebo mincí za jiné bankovky nebo mince prostřednictvím peněžního ústavux
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxrých existuje důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,
e)
předání nebo převedení peněžních prosxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxů při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb, nebo
g)
předání nebo převedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxnnost provést bezhotovostní platbu nad limit ve výši 270 000 Kč se nevztahuje na:
a)
platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za poruxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xovinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
c)
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxzijní společností,
d)
platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,
e)
platby pojistného a výplax xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xoudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.
Poznámka
Podle zákona o omezení plateb v hotovosti
s účxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx
x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx x x xxxx. 1 písm. b) starého znění zákona) považováno
přenechání předmětu půjčky věřitelem dlužníkovi na základě smlouvy o půjčce (dnes zá­půjčce)
a na tuto pxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxutečností zakládající závazkový právní vztah ze smlouvy o půjčce, není ovšem závazkovou povinností věřitele. Věřitel tak poskytnutím peněžních proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak mohl na základě tohoto rozhodnutí poskytnout dlužníkovi půjčku (zápůjčku) v hotovosti nad rámec limitu stanoveného zákonem o omezení plateb v hotxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxvatelem platby je ten, kdo platbou uhrazuje závazek") na nové ustanovení vymezující § 2 odst. 1 písm. a), podle něhož se platbou rozumí "předání nebo přexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu půjčky věřitelem dlužníkovi, je-li činěno v hotovosti.
Povinnost k bezhotovostní transakci stanovená zákonem o omezení plateb v hotovosti
stíxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxšení dochází ke spáchání
správního deliktu
(srov. § 5 a násl. zákona) s možností uložení sankce u fyzické osoby až do výše 500 000 Kč, u právnické osoby nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxvosti se nemůže zprostit odpovědnosti za porušení § 4 odst. 1 zákona o omezení plateb v hotovosti poukazem na nepřesné údaje o výši povolených plateb v hxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxxx x x xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(NSS 1 Afs 45/2012, ASPI ID: JUD220339CZ)
Úhrada a přijetí ceny dosažené vydraxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxní plateb v hotovosti.
(NS 33 Cdo 337/2012, ASPI ID: JUD228848CZ)
I. Na obsahu závazkového právního vztahu závisí, zda vůbec, popřípadě jaké součinnxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx i o takové úkony, které jsou fakticky ke splnění závazku nutné. Je-li předmětem závazku peněžité plnění, přikazuje zákon o omezení plateb v hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxěžního ústavu, na který má být platba poukázána, jestliže překračuje stanovený limit. Je tomu tak proto, že poskytovatel platby, jejíž výše překračujx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxle zvláštního právního předpisu provedeny v hotovosti.II. Dlužník není v prodlení se splněním peněžitého dluhu a nestíhá jej povinnost podle § 517 odsxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxodlení; na následcích prodlení dlužníka za dobu před počátkem prodlení věřitele se přitom nic nemění. Prodlení věřitele způsobené tím, že neposkytl sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxm 15 Ca 303/2008, ASPI ID: JUD155569CZ)
Vykazuje-li jednání sice formální znaky správního deliktu, které ale nedosahuje určitý minimální stupeň nebexxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožuje zájem společnosti. Při posuzování skutkového stavu pro uložení pokuty je nutno vzít v úvahu zejména výši platby provedené v hotovosti, okolnxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxučení závěru, že by se mohlo jednat o velmi málo významné porušení zákona, jehož škodlivost nepřesahuje hranici minimální typové nebezpečnosti dané vx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvatele platby, který uskutečnil platbu v hotovosti v částce vyšší, než umožňuje zákon o omezení plateb v hotovosti, je správním deliktem po všech stránxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxzení plateb v hotovosti v § 2 odst. 1 písm. b) jako "platbu provedenou převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžnxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx části.
Úhradu za závazek vyplývající ze smlouvy lze učinit jak ve prospěch bankovního účtu věřitele, tak třetí osoby.
Smluvní strany by měly pomýšxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xít věřitel povinnost změnu bankovního účtu dlužníkovi bezodkladně oznámit.
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o povinnosti věřitele oznámit dlužnxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xehož prospěch má být zasláno peněžní plnění dlužníka a který je uveden v záhlaví této smlouvy, je tuto skutečnost povinen dlužníkovi písemně oznámit do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx účtu do oznámení této změny věřitelem dlužníkovi zašle platbu věřiteli ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato se z uvedenéxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxroky vůči dlužníkovi z tohoto důvodu) a věřitel je povinen nahradit dlužníkovi veškeré náklady spojené s nezbytností učinit opakovanou platbu.
xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu neboli kvitanci (srov. § 1949 odst. 1 obč. zák.).
Ve smlouvě je možné
dohoxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx neposkytnout, aniž by se tak dostal do prodlení s plněním závazku.
Vhodná úprava ve smlouvě
Věřitel je povinen vydat dlužníkovi oproti řádně poskytxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxí strany by mohly také modifikovat zákonná ustanovení o
vydání kvitance při opakovaných plněních z téhož právního důvodu
. Podle § 1950 obč. zák. platíx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxo dříve". Takový právní důsledek může být nebezpečný v situaci, kdy si věřitel tohoto ustanovení nebude vědom a vydá dlužníkovi kvitanci na plnění splaxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxouvě (v takovém případě dojde ke zvýhodnění věřitele oproti zákonné právní úpravě).
Příklad
Věřitel vydá dlužníkovi kvitanci na úhradu nájmu za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxen 2015. Věřitel by tak musel prokázat, že plnění za měsíce září a říjen 2015 od dlužníka neobdržel (což nemusí být v konkrétním případě snadné - zejména v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxnění splatného dříve při předložení kvitance na plnění splatné později (ve prospěch věřitele):
-
Vystaví-li věřitel při opakovaných plněních z téxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxedchozí.
Podle § 1949 odst. 1 věty druhé obč. zák. platí, že "věřitel je v kvitanci povinen vyznačit jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a míxxx x xxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxná úprava ve smlouvě
Rozšíření zákonných náležitostí kvitance:
-
Kvitance vydaná věřitelem dlužníkovi musí obsahovat jméno dlužníka i věřitexxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa o úhradě jistiny potvrzené v kvitanci
. Podle § 1949 odst. 1 věty třetí obč. zák. platí, že "je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxovém případě by mohlo dojít k situaci, kdy věřitel vydá dlužníkovi kvitanci, kde potvrdí úhradu jistiny, čímž se založí vyvratitelná domněnka o úhradě xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxce vyvratitelné domněnky o úhradě příslušenství v případě předložení kvitance na úhradu jistiny (ve prospěch věřitele):
-
Předloží-li dlužník kxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xozastávky, zádržné
Pozastávky nebo také zádržné je vhodné řešit zejména u smluv o dílo či dodání větších investičních celků, strojů, staveb apod.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxmi stranami - častá bývá vazba pozastávek či zádržného na řádnou kolaudaci staveb či do skončení smluvní záruky za jakost) za účelem ochrany objednatelx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxdojde, nestane se pozastávka (zádržné) splatnou a naopak objednatel může dané prostředky využít pro nápravu vad.
Vhodná úprava ve smlouvě
I.
Objxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (zádržné) na odstranění vad nebo nedodělků díla zjištěných na díle při jeho převzetí, kolaudaci stavby nebo v době běhu záruční doby díla.
II.
Prvnx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxdělky díla, uvedené v zápise o předání a převzetí díla, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele.
III.
Zbývající část zádržného ve výxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xeklamované u zhotovitele v záruční době, byly jím již beze zbytku odstraněny a jejich odstranění bylo objednatelem zhotoviteli potvrzeno.
IV.
Cexx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxjednateli poskytnuta zhotovitelem bankovní záruka, platná po celou záruční dobu díla a odsouhlasená bankou objednatele.
Na každém daňovém doklxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxé žádosti zhotovitele takto: 5% po předání předmětu díla bez vad a nedodělků, zbylých 5% po skončení záruční doby.
Judikatura
(NS 29 Odo 333/2001, xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xást ceny díla až po odstranění těchto vad a vady nebyly odstraněny přesto, že o to objednatel zhotovitele včas a řádně požádal, pak skutečnost, že objednxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxy díla dosud není splatná.
7.
TERMÍN (DOBA, ČAS) PLNĚNÍ
Předpokládá se, že termín (doba, čas) plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy bude řexxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xextu je uvedena primárně zákonná úprava termínu plnění, která může sloužit jako určitý "vzor" pro odchýlení se od těchto ustanovení ve smlouvě.
Zákonxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxinen plnit i bez vyzvání věřitele (§ xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxytečného odkladu
(§ 1958 odst. 2 obč. zák.). Jak již bylo uvedeno výše, lhůta "bez zbytečného odkladu" představuje lhůtu velmi krátkou, kterou je možnx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxř. polovina měsíce), stanoví zákon (§ 1959 obč. zák.) následující tzv
. interpretační domněnky
(charakterem vyvratitelné domněnky) - neplyne-li z uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxe
se rozumí období od 10. do 20. dne v měsíci,
c)
polovinou čtvrtletí
se rozumí druhý měsíc čtvrtletí,
d)
koncem období
se rozumí posledních dxxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xobu do deseti dnů.
Uvedená výkladová pravidla byla dříve obsažena v § 415 obch. zák. ve vztahu ke kupní smlouvě, v nové právní úpravě se vztahují na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxá úprava ve smlouvě.
Vhodná úprava ve smlouvě
Smluvní modifikace zákonných interpretačních domněnek podle § 1959 obč. zák.:
-
Polovinou měsíce xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxrmínu (času) plnění
Nejčastějším způsobem
zakotvení termínu plnění ve smlouvě je stanovení určitého termínu plnění nebo nejzazšího termínu plněxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x červenci 2015"), lhůtou (např. "ve 13. týdnu 2015", "v týdnu od 13. do 17. července 2015") nebo jiným způsobem ve vazbě na určitou relevantní skutečnost xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxpické u rámcové smlouvy apod.).
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxo
, jejímž předmětem je stavba, je vhodné uvést nejen termín ukončení a předání díla, ale také termín zahájení prací na díle. Součástí některých smluv o dxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí objednatele od smlouvy odstoupit, pokud není daná část díla dokončena ani v předem stanovené dodatečné lhůtě - v délce například patnácti až třiceti dxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xez ohledu na klimatické poměry (srov. například formulaci: "Ve lhůtě pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu rizixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xsrov. například formulaci: "V případě, že zhotovitel nebude moci dílo provádět v důsledku nepříznivých klimatických podmínek posuzovaných podle zvxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxě stanoveného termínu (času) plnění. Podle § 1980 odst. 1 obč. zák. platí, že "byla-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nexx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxho odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá. Zánikem závazku nastávají tytéž účinky, jako by věřitel od smlouvy odstoupil."
Z uvedeného tak vyplývxx xx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění (viz níže formulace u "vhodné úpravy v praxi") a
-
ze smlouvy či z povahy závazku musí vyplývat, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájex xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxční stromky, velikonoční ozdoby apod.). Taková nepřekročitelnost termínu by měla být zřejmá každé jiné osobě průměrného rozumu, znalostí a zkušenosxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxel od smlouvy odstoupit (a toto někdy složitě doručovat druhé smluvní straně). Pokud by věřitel byl ochoten přijmout závazek i po takto fixně stanovenéx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xermínu plnění (srov. § 1980 odst. 1 in fine obč. zák.). Zánik fixní smlouvy je však spojen toliko s prodlením dlužníka, nikoli s prodlením věřitele (srovx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxuvy věřitelem (srov. § 1980 odst. 2 obč. zák.) - srov. § 2004 a 2005 obč. zák.
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, typicky sezónní zboží či zboží vázané na určitou akci). Stanovení fixního termínu plnění v takovém případě vyplývá z povahy věci, smluvní strany však xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx v konkrétním případě přece jen hodit na příští sezónu).
Fixní termín plnění může být stanoven také na plnění, z jehož povahy věci potřeba úpravy fixníxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxovém případě přináší výhody pro věřitele v případě, že dlužníkovo plnění je nahraditelné a věřiteli nevadí objednat si náhradní plnění od jiného subjexxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu a následně odstupovat od smlouvy. Dlužník je více nucen dodržet termín plnění, protože v opačném případě závazek bez jakéhokoliv dalšího nutného proxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxho na míru). Stanovení fixního termínu tak může přinést výhody zpravidla pouze věřiteli, a to pouze v případech, kdy je plnění věcně i časově pro věřitelx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
(NS 33 Odo 1412/2004, ASPI ID: JUD100951CZ)
Vyplývá-li ze smlouvy, že datum stanovené pro splnění závazku ze smlouvy je "konečným datem", ke splnění všxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
Termín plnění: 5. listopadu 2015.
-
Termín plnění: do 5. listopadu 2015.
-
Termín plnění: nejpozději do 5. listopadu 2015.
-
Termín plněnxx x xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxnění: do 5. listopadu 2015 fix.
-
Termín plnění: do 5. listopadu 2015; odběratel nemá zájem na pozdním plnění.
-
Termín plnění: 5. listopadu 201xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx může vyplývat.
8.
VYUŽITÍ MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH PRAVIDEL INCOTERMS
Podstata Incoterms a jejich použití
Výraz Incoterms představuxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx činnosti Mezinárodní obchodní komory v Paříži (
International Chamber of Commerce
neboli ICC) a od té doby jsou
formou revizí aktualizovány
. Dílčí akxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x010" apod.).160) U Incoterms se neuplatní pravidlo
lex posterior derogat priori
(pozdější pravidlo ruší dřívější), všechny verze jsou tedy platné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvu, ale vzorové smluvní podmínky
, z nichž si mohou smluvní strany vybrat kombinaci pravidel, které jim pro daný smluvní vztah vyhovují a tyto
do smlouvy xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xroces.
Pravidla Incoterms jsou
dostupná ke stažení na internetu
.161) Oficiální verze Incoterms je v angličtině; jakékoliv jejich překlady nejsox xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxříklad v situaci, kdy smlouvu uzavíral podnikatel z jednoho státu s podnikatelem z jiného státu). Postupem času se jejich používání rozšířilo také do oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe Incoterms považují za "mezinárodní obchodní zvyklost".
V oblasti tuzemského obchodního styku
se prozatím za obchodní zvyklost nedají považovat (xxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxu Incoterms považovány za tzv.
vykládací pravidla
. Tuto problematiku upravuje § 1754 obč. zák.
Podle § 1754 odst. 1 obč. zák. platí, že "použijí-li sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdacími pravidly, na něž se ve smlouvě odvolaly, popřípadě těmi vykládacími pravidly, která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají". Zákxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxednictvím vykládacích pravidel vyvolat nezamýšlela).
Podle § 1754 odst. 2 obč. zák. platí, že "není-li jedna ze stran smlouvy podnikatelem, lze se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxou pravidla Incoterms známa mnohem méně pravděpodobně, než je tomu u podnikatelů.
Pravidla Incoterms jsou určena pro jejich využití toliko
při kupnxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxím
, nevyvolávají účinky vůči třetím osobám.
Výhodou použití
Incoterms je jejich obecná mezinárodní známost (vžitost) v obchodním styku a zjednoduxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x mohou si vybrat jednu z variant doložek Incoterms.
Ke staré právní úpravě
Incoterms nebyly ve staré právní úpravě, stejně jako je tomu v nové právní úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxř výlučné použitelnosti pravidel Incoterms v oblasti obchodního styku stará občanskoprávní úprava tuto problematiku neupravovala.
Incoterms(r) xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxch řeší místo, kam má být zboží dodáno, rozdělení nákladů (doprava, pojištění, clo) a rizik (nebezpečí škody vzniklé na věci během dopravy apod.) mezi pxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxštního ujednání smluvních stran
).
Incoterms (r) 2010 obsahují celkem
jedenáct doložek
,162) z nichž si smluvní strany mohou jednu vybrat a tuto inkxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxmen.
Incoterms (r) 2010 se dělí na podmínky použitelné pro jakýkoliv způsob přepravy a pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu.
Mezi
pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxou vodní přepravu
patří FAS, FOB, CRF, CIF (viz níže).
Podle skupin písmen
lze doložky Incoterms (r) 2010 dělit následovně:
-
Skupinu E (doložka xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxadě je prodávající vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.
-
Skupinu C (doložka CFR, CIF, CIP a CPT) tvoří doložky, kdy prodávající zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxs
(r)
2010. Není to však nezbytné, a pokud některá ze smluvních stran má zájem o využití doložky ze starých verzí Incoterms, může ji použít.
-
Vhodnx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxluvní strany tuto otázku dostatečně promyslet a odchylky ve smlouvě jasně a srozumitelně upravit.
-
Není potřeba žádných dlouhých popisů podmínex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xdy prodávající splní dodání, jak­mile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího:
-
EXW Brno Incoterms (r) 2010
Znění doložek Inxxxxxxx xxx xxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx
x
xZe závodu" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě (např. závod, toxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. EXW představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po pxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje co nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxd to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu axxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takovéto místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxých místech. CPT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zbožx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určení) Incoterms (r) 2010 = Přeprava a pojištění placeny do
-
"Přeprava a pojištění placeny do" znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx = S dodáním do překladiště
-
"S dodáním do překladiště" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního proxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoliv místo kryté nebo nekryté jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu.
-
DELIVERED AT PLACE: DAP (uveďte místo určení) Incoterms (r) 2010 = S dodáním v míxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.
-
DAP pravidlo vyžadxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxliv poplatky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxx placeno" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku pxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xdbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP předstxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxveďte ujednaný přístav nalodění) Incoterms (r) 2010 = Vyplaceně k boku lodi
-
"Vyplaceně k boku lodi" znamená, že prodávající splní svou povinnost dxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. FAS pravidlo vyžaduje, aby prodávající celně odbavix xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxst jakékoliv dovozní celní formality.
-
FREE ON BOARD: FOB (uveďte přístav nalodění) Incoterms (r) 2010 = Vyplaceně loď
-
"Vyplaceně loď" znxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxko za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující nese veškeré náklady od tohoto okamžiku. Prxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.
-
COST AND FREIGHT: CFR (uveďte jmenovaný přístav určexxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xodi nebo obstaráním zboží takto dodaného. Přechod rizika za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxitické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Pravidlo CFR požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxozu.
-
COST INSURANCE AND FREIGHT: CIF (uveďte sjednaný přístav určení) Incoterms (r) 2010 = Náklady, pojištění a přepravné
-
"Náklady, pojxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Tam, kde to přichází v úvahu, je povxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxjené celním odbavením v dovozu.
9.
MÍSTO PLNĚNÍ
Předpokládá se, že místo plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy bude řešit
primárně sxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxiárně zákonná úprava
.
V následujícím textu je uvedena primárně zákonná úprava místa plnění, která může sloužit jako určitý "vzor" pro odchýlení se ox xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx před zákonnou úpravou přednost), povahy závazku nebo z účelu plnění, plní se
v místě stanoveném zákonem
(§ 1955 a násl. obč. zák.), který stanoví náslexxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxout u dlužníka zásadně na vlastní náklady a nebezpečí (možné je odchylné ujednání smluvních stran).
Peněžitý dluh
plní dlužník v místě bydliště nebx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxsti.
Zvláštní pravidla stanoví zákon pro případ plnění peněžitého dluhu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazexx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xřipsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele, tedy například na účet banky věřitele, nikoliv přímo na účet věřitele (sroxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xterou si zvolil pro uskutečňování bezhotovostních transakcí. Lhůty, ve kterých jsou banky povinny uskutečňovat transakce, stanoví blíže zákon č. 28xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxtsche Telecom AG) v návaznosti na výklad směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích "je dluh splněn až připsáním čáxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx připisovat. Jinak řečeno - samostatná směrnice vylučuje placení úroků z prodlení v případech, kdy opožděná platba není důsledkem jednání dlužníka, kxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx splněn "připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele, je-li dluh plněn na účet, nebo vyplacením peněžní částky věřitelx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xeněžité plnění na jiný účet věřitele
, nepovažuje se závazek za splněný (NS 32 Cdo 1604/2008). Pokud však věřitel tuto skutečnost dlužníkovi nevytkne a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xa účet třetí osoby na základě pokynu věřitele
(tímto může být například také sjednání ve smlouvě o advokátní úschově, kde advokát vyplatí kupní cenu či xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxli kupní cenu vyplácet přímo kupující), došlo tím k zániku závazku dlužníka vůči věřiteli splněním dluhu, nikoli ke vzniku bezdůvodného obohacení třexx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxí osoby namísto svého účtu dlužníkovi omylem (dojde například k chybě v čísle účtu na základě sdělení věřitele či nezkontrolování údaje ve smlouvě) a dlxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxi, kdy je sděleno číslo neexistujícího účtu, lze dlužníkovi doporučit složit plnění do soudní úschovy (§ 1953 obč. zák.), aby předešel nebezpečí svého xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx55 odst. 2 obč. zák.). Bude se jednat například o výrobní halu při výrobě nábytku, zahradnictví, restauraci (byť sídlo zapsané v příslušném obchodním čx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
, popřípadě umístění závodu nebo provozovny, nese věřitel zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí, které tím dlužníku vzniknou (§ 1956 obč. zák.).
V rámxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí) - tedy zda v hotovosti, bezhotovostně, nebo v kombinaci obou způsobů (část v hotovosti - často formou zálohy a část bezhotovostně - často doplatek cenx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Pokud k žádnému takovému projevu vůle věřitele nedošlo, má volbu mezi jednotlivými způsoby plnění zásadně dlužník (srov. § 1926 obč. zák.).165) Vždy xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxí úprava místa plnění
K řádnému splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy se vyžaduje, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě (srov. § 1954 obč. zák.)x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxčit místo plnění jako
místní (geografický)
údaj, a to lokalizací určité budovy (např. "obec, ulice, č.p./č.orient.", označením provozovny, bydlištxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxe ke změně v osobě některé ze smluvních stran (je však možné odchylné ujednání ve smlouvě). Stejně však jako u zákonného místa plnění platí, že má-li být pxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy a zvýšené nebezpečí, které tím dlužníku vzniknou (§ 1956 obč. zák.).
V této souvislosti je vhodné řešit také otázku
způsobu dopravy
(např. železnixxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxžik splnění peněžitého závazku v případě, že je tento plněn prostřednictvím poskytovatele platebních služeb
- například pro věřitele bude výhodnějxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 3.
Vhodná úprava ve smlouvě
Místem plnění je Brno, Veveří 70.
Zvýhodnění věřitele:
-
Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých záxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxhodnění dlužníka:
-
Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xbčanském zákoníku upravena odchylně od
staré obchodněprávní úpravy
.
Ke staré právní úpravě
Podle platilo, že "závazek zanxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxání). Například u smlouvy o dílo konstantní judikatura (např. NS 32 Odo 1531/2006 cit. níže) vycházela z pojetí, že dílo, které bylo včas předáno a vykazxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu).
U smlouvy o dílo
je provedením díla splněn závazek zhotovitele. Pokud má provedené dílo vady, není řádně ukončeno, a to ani, když je objednaxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdních závazkových vztazích tedy nespadá vždy v jedno převzetí předmětu díla a splnění závazku provést dílo. (NS 32 Odo 1531/2006, ASPI ID: JUD132566CZx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxy dlužník věřiteli nenabídne plnění v termínu plnění vůbec, anebo dlužník věřiteli nabídne v termínu plnění, které je vadné a které věřitel oprávněně1xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxrenční doložky (§ 2975 obč. zák.).
Vadné splnění
(§ 1914 odst. 2 obč. zák.) představuje na první pohled absurdní spojení, když závazek může být dle § 1xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xaniká, pokud dojde k vadnému splnění, tedy pokud věřitel přijme plnění s vadami. V této souvislosti může vzniknout otázka, proč by věřitel přijímal plnxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx bez výhrad). Věřitel také může převzít plnění s vadami z důvodu, že vady při převzetí přehlédl (skryté vady).
Od výše uvedené právní úpravy je možné se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxle odmítnout plnění s vadami či nedodělky (zvýhodnit tím dodavatele).
Vhodná úprava ve smlouvě
Povinnost převzít plnění s vadami či nedodělky (zvýxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxávněn vytyčit v předávacím protokolu a zhotovitel je povinen tyto do 30 dnů odstranit.
Oprávnění odběratele odmítnout plnění s vadami či nedodělxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxovídajícího parametrům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.
Příklad
Zadání
: Zhotovitel zhotovuje stavbu pro objednatele, který nechal zhoxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nastoupení této skutečnosti a po dobu jejího trvání) není objednatel v prodlení s úhradou jinak splatných nároků zhotovitele."
Komentář:
Dané ustxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxdmíněna nejen schopností a ochotou zaplatit cenu za dílo ze strany objednatele, ale také investora.
11.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
11.1
Odpovědnost za xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxí závazku (srov. § 1908 a násl. obč. zák.).
Vadou
je nutno rozumět jakoukoliv odchylku mezi dohodnutým a dodaným plněním. Vady se standardně dělí na vxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxtativní
(např. chybějící opěradlo na sedačce),
zjevné
(tj. poznatelné již při převzetí věci, např. škrábanec na skle)168) nebo
skryté
(tj. nepoznxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
-
neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
Dodá-li dodavatel věc po lhůtě stanovené ve smlouvě (termín plnění), ale bez vad,
je po dobu mezi uplynutím xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxzku přijme ve lhůtě stanovené ve smlouvě (termín plnění), ale s vadami
, je závazek dodat věc splněn (zaniká) a odběratel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxdržen termín dodání i kvalita zboží dle smlouvy, ale tyto se na věci objeví později (k tomu viz dále).
11.2
Práva vyplývající z vadného plnění a jejixx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxí, o dílo apod.).
Práva z vadného plnění jsou
vůči ostatním právům zásadně prioritní
(mají vůči nim přednost). Podle § 1925 obč. zák. platí, že "právx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx důvodu". Z uvedeného tak vyplývá, že čeho lze dosáhnout prostřednictvím práv z vadného plnění, nelze se domáhat z jiného právního důvodu (například prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxbu konkrétního nároku z vadného plnění.
Proces reklamace vady
Vadu je nezbytné nejprve
vytknout
neboli
reklamovat
. K tomu může dojít buď označxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx například toliko písemnou formu (či e-mailem), musí to ve smlouvě výslovně uvést.
Pro reklamaci vady jsou stanoveny tzv.
reklamační lhůty
. Vadu je nxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxx. odborníků a podnikatelů péče odborná podle § 5). Jedná se o lhůtu subjektivního charakteru. Tuto zákonnou reklamační lhůtu lze smluvně upravit - napřxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxené prohlídce, u složitějších plnění co nejdříve poté. Nevytknutí zjevných vad v dané (velmi krátké) lhůtě může mít závažné důsledky spojené zpravidlx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx možné věc reklamovat hned při jejím převzetí (není zjevná), neboť se projeví až po jejím převzetí. Skryté vady je třeba reklamovat bezodkladně poté, kdx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxační lhůtě, která v obecné úpravě činí šest měsíců (srov. § 1921 odst. 1 obč. zák.), u kupní smlouvy i smlouvy o dílo dva roky (srov. § 2112 odst. 1 x x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx blíže viz dále v textu).
Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně
, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po ktxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxytečného odkladu, anebo lhůty objektivní), je podmíněná nemožnost práva z vad vymáhat u soudu (tento práva z vadného plnění nepřizná), namítne-li druxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Následky nedodržení reklamační lhůty jsou tedy závislé na vznesení námitky nevčasného uplatnění práva z vadného plnění. Reklamační lhůta nepředstaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxdět, nemůže dodavatel námitku nevčasné reklamace vznést - u takových vad jsou tedy reklamační lhůty pouze lhůtami pořádkovými (viz § 1921 odst. 3 druhá xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxné vady je možno považovat jen takové, jejichž existence je zřejmá na pohled, popř. které lze zjistit běžně prováděnými zkouškami. Za zjevné vady nelze xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xe typicky mohou v plné míře projevit až při užívání zboží nebo předmětu díla.
Konkrétní nároky z vadného plnění
Konkrétní nároky z vadného plnění sx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxu zcizitele měnit.
V obecném právním režimu nároků z vadného plnění režimu (tj. § 1923 obč. zák.) se vady dělí na odstranitelné a neodstranitelné, pokxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxbo
-
přiměřené slevy z ceny.
V případě
vad neodstranitelných
(nelze-li z důvodu výskytu takové vady předmět řádně užívat), může nabyvatel:
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítnxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xa jakost) je nutno odlišovat od odpovědnosti za řádné splnění.
Zatímco
v rámci běžné odpovědnosti za řádné splnění
dodavatel odpovídá za to, že daná xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xi dané parametry věc zachová také po určitou (záruční) dobu po jejím převzetí odběratelem. V běžném režimu odpovědnosti za řádné splnění je třeba v rámcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxků) a později se pouze projevila navenek (stala se zřejmou).
Záruka (za jakost)
na rozdíl od výše uvedeného znamená, že věc musí vykazovat určité vlaxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx zák.). Nejsou-li určité vlastnosti ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé (srov. § 1919 odst. 1 obč. zák.). V režimu záruky za jakost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xtedy ať už v rámci běžné odpovědnosti za řádné splnění nebo při poskytnuté záruce) však musí odběratel vadu
vytknout
zciziteli bez zbytečného odkladu xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xbč. zák.). Nevytkl-li nabyvatel vadu včas a namítne-li zcizitel opožděné vytknutí, soud nabyvateli právo nepřizná (opět obdoba promlčecí lhůty). To xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxový charakter).
Prohlášení o záruce - způsoby
Prohlášení o záruce za jakost (záruční prohlášení) lze učinit různými způsoby, resp. různými prostřxxxx
x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxé tvrzením obsaženým v reklamě (srov. § 1919, 2113 a 2114 obč. zák.). Vzhledem k rozmanité možnosti stanovení záruky za jakost je třeba řešit kolizi mezx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxouvy)
b)
právní úpravu zvláštní (obsaženou x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxtlivými záručními prohlášeními v obecné právní úpravě (tedy mimo ustanovení o kupní smlouvě, kde je daná problematika řešena zvlášť - k tomu viz níže) řxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxním v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Je-li ve smlouvě ujednána záruční doba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xa obalu, platí tato delší záruční doba." Z uvedeného tak vyplývá, že v případě kolize záručního prohlášení ve smlouvě a na obalu má přednost smlouva. V přxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Liší se záruka za jakost uvedená ve smlouvě a na obalu zboží:
Smlouva stanoví záruku v délce trvání 2 roky.
Obal stanoví záruku v délce trvání 3 rokyx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
Záruční list stanoví záruku v délce trvání 3 roky.
Obal (smlouva) stanoví záruku v délce trvání 2 roky.
Řešení:
Uplatní se záruka nejdelší, v uvedxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx
xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xáručními prohlášeními u kupní smlouvy řeší ustanovení § 2114 obč. zák.
Podle § 2113 obč. zák. platí, že "určují-li smlouva a prohlášení o záruce různx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxost ujednání stran." Z uvedeného tak vyplývá, že liší-li se prohlášení o záruce uvedené ve smlouvě a prohlášení o záruce učiněné na obalu či v reklamě (evxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxuvě, v takovém případě by mělo přednost smluvní ujednání.
Příklady
Liší se záruka za jakost uvedená ve smlouvě a v záručním listu (nebo reklamě):
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx
Řešení:
Uplatní se záruka nejdelší, v uvedeném případě tedy záruka uvedená v reklamě, tedy pět let.
Liší se záruka za jakost uvedená ve smlouvě a doxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxka uvedená ve smlouvě, tedy tři měsíce.
Liší se záruka za jakost uvedená v záručním listu a doba uvedená na obalu:
Záruční list stanoví záruku v délce xxxxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxxášení o záruce - obsahové otázky
V záručním prohlášení by měl být primárně projev vůle dodavatele spočívající v poskytnutí záruky spolu se stanoveníx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na některé z těchto. Záruka může být na všechny uvedené komponenty shodná i na jednotlivé odlišná.
Záruční doba může být stanovena
časovým obdobím
uxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxbení, počet odpracovaných hodin (například u zemědělské techniky se váže záruka na určitý počet odpracovaných motohodin) či ujetých kilometrů (napřxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobů stanovení doby trvání záruky (například určitého počtu měsíců a ujetých kilometrů u osobních automobilů: "prodávající poskytuje záruku v délce txxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx x xj. od převzetí věci, zahájení užívání, zkušebním provozu apod.
Záruka představuje závazkové právo, jež se váže na osobu (např. kupujícího), nikolix xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxy za jakost v kupní smlouvě uzavřené mezi podnikateli při podnikatelské činnosti (verze zvýhodňující kupujícího oproti zákonné úpravě):
I.
Prodxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích strax xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxé vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisy a technickými normami (dále rovněž "faktické vady"); právní a faktické vady budou dále označovány jako "vady".
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží (či jeho dílčí části), které se na zboží (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. proxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí 24 měsíců (slovy: dvacetčtyři měsíců) (dále rovněž "záruční doba" nebo "záruka").
III.
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace (uplxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami anebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxotřebujících dílů zboží, které se opotřebují do skončení záruční doby; tj. po dobu záruky budou tyto opotřebované díly zboží vyměněny, přičemž prodávxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxislosti s dodáním a výměnou opotřebovaných dílů zboží.
V.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záručxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xytčení vady musí být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxícímu vytčením vady oznámena (dále rovněž "vytčená vada").
VII.
Jestliže je vytčená vada odstranitelná, je prodávající povinen bezplatně odstrxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx faktickou), příp. bezplatně odstranit vytčenou vadu odstraněním právních vad bránících nerušenému užívání či držení zboží kupujícím (je-li vytčenx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxo zboží, nebo odstoupit od smlouvy (přičemž kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení, příp. zvolit a uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx bezplatné dodání chybějící části zboží (věci), nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží, nebo na odstoupení od této smlouvy (přičemž kupujíxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxeží kupujícímu i v případě odstranitelné vytčené vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt takové vady po opravě (pro účely txxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xa větší počet vad považuje stav, kdy se vyskytnou dvě různé vady současně).
IX.
Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu řešení rexxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vytčené vady xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxe. Kupující je tedy zejména oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit ve xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xákon na některých místech tzv. informační povinnost o právech kupujícího z vadného plnění (záruce):
-
V případě tzv.
spotřebitelských smluv
(sroxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxotřebiteli sdělit v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než učiní spotřebiteli závaznou nabídku, mimo jiné údaje o "právech vxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xx xxxx xxxxx viz následující podkapitola) je podnikatel podle § 2166 obč. zák. povinen, požádá-li o to kupující, potvrdit mu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jaxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxsti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
11.5
Práva z vadného plnění ve speciálních případech
Jak již bylo uvedeno výše, obecxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzbor zvláštních případů práv z vadného plnění nebude předmětem dalšího výkladu, když budou zmíněny pouze základní otázky týkající se práv z vadného plxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
V kupní smlouvě (stejně jako ve smlouvě o dílo) se vady (a následně od těchto odvíjí jednotlivé nároky z vad) dělí na podstatné a nepodstatné (tedy ve smxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvy, nebo lze takové porušení za podstatné rozumně považovat (zejména s ohledem na obvyklý účel). Smluvní strany mohou ve smlouvě stanovit, co konkrétnx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxajícího (§ 2106 obč. zák.) má kupující volbu mezi následujícími nároky:
-
dodání náhradního bezvadného zboží, chybějícího zboží a odstranění právxxxx xxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxedených nároků náleží kupujícímu pouze za předpokladu, že uplatněný nárok včas oznámí prodávajícímu. Neoznámí-li kupující svoji volbu svého nároku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxní smlouvy dodáním vadného zboží vykazovalo znaky podstatného porušení povinnosti. Kupující má u nepodstatného porušení povinností prodávajícího xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xboží a odstranění ostatních vad zboží nebo
-
slevu z kupní ceny.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, mxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxlučně určitý nárok, zapoví se některý nárok, případně se stanoví jejich pořadí.
Zvláštní ustanovení o právech z vadného plnění při prodeji zboží v obxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxvení o prodeji zboží v obchodě se
aplikují na vztahy
:
1.
mezi podnikatelem a nepodnikatelem nebo
2.
mezi dvěma podnikateli, pokud není při uzavřxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx kategorie netýkají toliko vztahů podnikatele se spotřebitelem (nepodnikatelem),170) byť budou v praxi převažovat, ale také vztahů podnikatele s jxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx při převzetí nemá vady. Ustanovení § 2161 obč. zák. vymezuje, že
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal
,
-
má věc vlasxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
-
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto drxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxého vzorku nebo předlohy,
-
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
-
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Zákon dáxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xdst. 2 obč. zák.).
Konkrétní nároky z vad zboží při prodeji zboží v obchodě
jsou upraveny v § 2169 obč. zák. Kupující může ve vztahu k prodávajícímu:
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt jen výměnu součásti (jedná-li se však o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxzích dvou bodů má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady potřetí) nxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx předchozích bodů vzhledem k povaze vady neúměrné.
-
Kupující může také uplatnit nárok na přiměřenou slevu, pokud nevyužil svých práv podle předchxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
V případě, že má věc vadu, má kupující podle § 2108 xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxo smlouvu o dílo.
Podle § 2165 odst. 1 obč. zák. platí, že "kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xprava
obsahuje tzv. zákonnou záruku
(jak tomu bylo podle staré občanskoprávní úpravy - srov. § 620 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.: "při prodeji spotřebníhx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx zák. upravoval
zákonnou záruku
(jako tomu bylo ve staré občanskoprávní úpravě), postačovalo by, aby kupující prokázal, že se vada vyskytla na zboží xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxtu
, musel by kupující prokázat, že vada se na zboží vyskytovala již při jeho převzetí. Tato varianta by byla pro kupujícího nepříznivá, neboť by musel (zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxty, tedy nejpozději do 24 měsíců od převzetí věci, uplatnit. Určité zmírnění přísného režimu umožňuje § 2161 odst. 2 obč. zák., který stanoví, že "projexxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxkladu § 2165 odst. 1 obč. zák. ustanovení a dospívá k závěru plné kontinuity se starou občanskoprávní úpravou, tedy že se jedná o "zákonnou záruku". Tenxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxeba pro vyvolání tohoto právního následku zvláště projevit vůli - srov. § 603 obč. zák.), nikoliv xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxkladu měla po výrazu "zboží" v § 2158 odst. 1 obč. zák. následovat čárka ve větě. Toto však v textu zákona obsaženo není a nelze je svévolně doplnit výkladxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxména z eurokomformního výkladu vztahujícího se ke směrnici 1999/44/ ES týkající se některých aspektů prodeje spotřebního zboží a záruk za toto zboží, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (srov. NS 33 Cdo 2281/2008), podle níž "směrnice směřuje pouze na existenci rozporu v době převzetí a zakotvuje pouze dvouletou reklamační lhůtu". Navxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxky za spotřební zboží. Dané závěry jsou odůvodněny také zněním § 2161 obč. zák., podle něhož prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při "převzetí" (texx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxré a vychází z pojetí tzv. zákonné záruky. O tom svědčí také obchodní podmínky největších českých internetových obchodníků se spotřebním zboží, kde je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx) Doporučuji tak záruční dobu sjednat ve smlouvě nebo si nechat potvrdit prodávajícím.
Práva z vadného plnění u smlouvy o dílo (§ 2615 až 2618 obč. zák.x
xxxx xx
xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxjednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli (x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxzhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti (srov. § 2617 obč. zxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxov. § 2605 odst. 2 obč. zák.).
V ostatních případech
soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění
, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečnxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxo bylo uplatněno opožděně (§ 2618 obč. zák.). Důsledkem neoznámení vad ve lhůtě bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (resp. kdy ke zjištění mělo dojxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtaré právní úpravě je skutečnost, že
vady díla nebrání povinnosti objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu
(srov. § 2604, 2605 a 2610 xxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, přičemž objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad".
Podle § 2628 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují".
Z uvedeného tak vyplývá, že objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo taxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx x nedodělky u stavby). Přípustné je odchylné ujednání smluvních stran (tedy že v takovém případě není objednatel povinen dílo převzetí a/nebo zaplatit xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxu u smlouvy kupní (srov. § 2108 obč. zák.).
Ke staré právní úpravě
Podle staré právní úpravy obsažené (srov. § 536 a násl. obch. zxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xady, nemuselo být převzato a z toho důvodu nemohlo být také provedeno (srov. např. NS 29 Odo 416/2001). Dílo nebylo provedeno ani v případě, že bylo předáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v prodlení a současně mu nevznikalo právo na zaplacení ceny za dílo. Smluvní ujednání mohlo daný přístup modifikovat.
Judikatura
(NS 32 Odo 631/2xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxk. v prvé řadě smlouvě. Teprve tehdy, nevyplývá-li ze smlouvy nebo obchodního zákoníku něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla. Obchodní zxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxbě na předání předmětu díla.II. Na rozdíl od provedení díla, které zahrnuje jeho řádné ukončení a předání předmětu díla objednateli v místě stanoveném x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xíla není podstatné, zda bylo dílo řádně (bez vad) ukončeno.
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxbylo-li dílo provedeno, nemohlo být ani provedeno vadně, neboť obsah závazku se podle § 324 odst. 3 obchodního zákoníku nemohl změnit způsobem, který xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxku určenému ve smlouvě, lze o vadách díla ve smyslu shora cit. ustanovení hovořit pouze v případě díla již provedeného a předaného objednateli.
11.x
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xztahu k vadnému plnění (vyloučit ustanovení o právech z vadného plnění). Učinit tak může toliko
nabyvatel
(např. kupující, objednatel), nikoliv zcixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xozsah svých zákonných povinností z vadného plnění, k takovému prohlášení by se nepřihlíželo (srov. § 1916 odst. 2 věta první obč. zák.).
Na prohlášenx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xsrov. § 1916 odst. 2 věta druhá obč. zák.).
Vzdání se práv z odpovědnosti za vadné plnění je
zákonem výslovně zakázáno u
:
-
smluv uzavíraných se spotxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží při prodeji zboží v obchodě lze zkrátit dobu pro uplatnění práv z vadného plnění nejvýše na polovinu zákonné doby - srov. § 2168 obč. zák.175)
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxtuaci, kdy je nabyvatel tzv. slabší smluvní stranou (srov. § 433 odst. 2 obč. zák.). Takový přístup je zarážející. Zákonodárce stanoví obdobná omezení xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxzka, zda se i přes absenci výslovného zákazu takových omezení přece jen obdobné korektivy nedají dovodit z obecných zásad (nové) právní úpravy.
V souxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xak na omezení, tak úplné vzdání se práv z vadného plnění (srov. výraz "vzdá se").
2.
Vztahuje se § 1916 odst. 2 obč. zák. na vzdání se práv z vadného plnxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, tak před jejich vznikem (srov. výraz "předem").
3.
Vztahuje se § 1916 odst. 2 obč. zák. na vzdání se práv z vadného plnění také na
úmyslně způsobenx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch vad ze strany zcizitele, k platnému vzdání se práv z vadného plnění před jejich vznikem by v takovém případě nemělo dojít. Tento závěr lze opřít zejménx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xozporu s dobrými mravy (srov. § 580 a 588 obč. zák.). Odlišný závěr však bude platit ohledně vad vědomých, nejedná-li se současně o vady úmyslné.
4.
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
x
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xadného plnění nabyvatelem nemohlo dojít také u tzv. podstatných vad (za tyto lze považovat takové vady, které podstatně ztěžují či znemožňují užívání xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxí nabyvatelem u podstatných vad je však nutné myslet na to, že v případě dodání věci (tedy nikoliv výskytu podstatných vad až po dodání věci) s natolik podxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxíkladem, kdy se bude jednat pravděpodobně toliko o podstatné vady, nikoliv odlišné plnění, bude například situace dodání osobního automobilu ve specxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxy, může být dodání běžného skleněného lustru namísto křišťálového.
Umístění doložky
o vzdání se nabyvatelových práv vyplývajících z vadnéxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx z vadného plnění. Nebude-li se jednat o smlouvu uzavíranou adhezním způsobem (srov. § 1798 a násl. obč. zák.), bude taková doložka s vysokou pravděpodoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxapivým ustanovením (srov. § 1753 obč. zák.), které by vyvolávalo účinky toliko v případě, že by je nabyvatel přijal výslovně (k tomu blíže viz část prvníx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xzdává svých zákonem stanovených práv z vadného plnění.
Doložka o vzdání se práv vyplývajících z vadného plnění kupujícím (vyjma vad způsobených xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxlší otázky související se záručními (reklamačními) podmínkami
Kromě sjednání
rozsahu a délky záruky za jakost
(okamžiku zahájení jejího běhu),
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx x xxxxx xxxonných mezí uvedených výše v textu) lze ve smlouvě řešit také další otázky související se záručními podmínkami.
Smluvní strany si mohou ujednat
způsxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxvého oznámení (například označení věci, nabývacího titulu, popis vady či jejího projevu apod.) nebo
časové omezení
oznámení vad (konkrétní časové vyxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxdy").
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o způsobu oznámení vad kupujícím:
-
Kupující oznámí vady prodávajícímu e-mailem zaslaným na adresu uvedxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
x Tyto budou odlišné v různých oblastech - například extrémně krátké jsou zpravidla tyto lhůty u nástupu na opravu výtahu (zejména s možností uvíznutí osxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxou nákladů ze strany dodavatele apod.
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o rychlosti zahájení procesu odstranění vady a jeho ukončení:
-
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xupujícím.
Ve smlouvě je možné také zavést odlišné než zákonné
liberační důvody
(jejich rozšíření či zúžení), pro které dodavatel (ne)odpovídá xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrné péče při odhalení vady, provedená zkouška funkčnosti, prohlídka odběratelem apod.
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o absolutním vyloučení lixxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxv důvodu.
Smluvní strany mohou ve smlouvě řešit také
otázku úhrady nákladů spojených s dodáním věci na opravu (výměnu)
. To bude praktické zejména x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxí práva na odstranění vady vyplývá výslovně z obecné zákonné úpravy obsažené v § 1925 obč. zák., kde je však právo na úhradu těchto nákladů vázáno na nezbyxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů odlišnou (kratší i delší).
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o úhradě nákladů spojených s dodxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx (výměnu) či spojené s odstoupením kupujícího od této smlouvy.
Dodavatel se může také zavázat k
dostupnosti náhradních dílů
k věci po určitou dobx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aby mu mohl dostát (někdy může být závislost na výrobci, který může zaniknout).
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o závazku prodávajícího k dostupnoxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnální náhradní díly (přímo od výrobce) k věci (dále rovněž "náhradní díly"), jež je předmětem této smlouvy; v opačném případě nahradí kupujícímu veškexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xžívat, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou výši kupní ceny, a to do tří dnů ode dne oznámení kupujícím prodávajícímu nedostupnost náhradnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xč.
Ve smlouvě je také možné, aby se dodavatel věci zavázal k
poskytování záručního i pozáručního xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xo rychlost nástupu i odstranění, sankce apod.).
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka o poskytnutí servisní služby v záruční době:
-
Jedná-li se o posxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xupní smlouvy, tak veškeré náklady, hotové výdaje a další plnění spojené s takovým poskytnutím servisní služby (zejména náklady na diagnostiku poruchxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní díly, apod.) nese poskytovatel (jakožto prodejce a dodavatel stroje na základě kupní smlouvy).
Doložka o poskytnutí servisní služby px xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxisní služby v záruční době se nevztahuje záruka dle kupní smlouvy, nebo jedná-li se o poskytnutí servisní služby v pozáruční době (tj. po uplynutí zárukx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxa v ceníku pohotovostní podpory, který jako příloha č. X tvoří nedílnou obsahovou součást této smlouvy.
b)
V případě základní údržby jsou sjxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxadě oprav vad jsou sjednané ceny jednotlivých služeb uvedeny v ceníku servisních služeb, který jako příloha č. X tvoří nedílnou obsahovou součást této xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxha č. X tvoří nedílnou obsahovou součást této smlouvy. Ceny náhradních dílů, které nejsou sjednány a uvedeny v ceníku náhradních dílů, se budou řídit akxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xusí být ceny v místě a čase obvyklé, přičemž nesmí být vyšší než ceny doporučené výrobcem příslušného náhradního dílu.
12.
ZAJIŠŤOVACÍ A UTVRZxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxdného porušení povinnosti (prevence), jednak v případě porušení povinnosti dlužníkem umožňují věřiteli uspokojit se z náhradního zdroje (zajišťovxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtavení věřitele (např. zástavní právo, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta, finanční záruka), ale také jeho postavení v oblasti procesního práxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxací či represivní.
(Nový) občanský zákoník rozlišuje (na rozdíl od dřívější právní úpravy) mezi zajištěním a utvrzením pohledávky (v zákoně - § 201x x xxxxx xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxávka" věřitele, event. "závazek", nikoliv "dluh" dlužníka). V textu bude dále uváděn výraz "zajištění závazků", případně "zajištění pohledávky", nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxdávka řádně a včas splněna a pokud se tak nestane, má možnost uspokojit se z jakéhosi "náhradního zdroje" (srov. např. prostřednictvím ručitele, zpeněxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxním závazků)
lze závazek zajistit
poskytnutím jistoty, ručením, finanční zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy nebo jinxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx - věcných, jeho zajišťovací charakter vyplývá výslovně z § 2012 odst. 1 obč. zák.). Tento výčet zajišťovacích institutů však nelze považovat za taxatixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxch institutů (byť nejsou zákonem mezi tyto instituty výslovně řazeny) také závdavek, (blanko)směnka aj.
Účelem a smyslem
utvrzení závazků
není věxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xokuta) nebo změna jeho kvality (uznání dluhu a přesun důkazního břemene ohledně nedluhu na dlužníka a nový běh promlčecí lhůty). Podle důvodové zprávyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe). V teorii se však objevují také názory, že tyto rozdíly mezi utvrzením a zajištěním závazků jsou nepatrné a spíše teoretické. Stejně jako v případě zaxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxrzovacího institutu také úrok z prodlení.
V případě použití tzv. utvrzovacích institutů má věřitel stejné postavení jako bez tohoto utvrzení, tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxtem jistoty).
Zajišťovací i utvrzovací instituty se
vyznačují principem akcesority a subsidiarity
. Znamená to, že je jejich vznik a trvání spjato s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxu (včasnému) uspokojení věřitele z hlavního závazku (subsidiarita).
Zajištění spotřebitelského úvěru
se vyznačuje specifiky, když nesmí xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxištění.178)
Zajišťovací a utvrzovací instituty můžeme
dělit na věcněprávní
(například zástavní právo, zajišťovací převod práva),
osobní
(napxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xinanční záruka, zástavní právo, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů; utvrzovací instituty - smluvní pokuta, uznánx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxěnka, zákaz zatížení nebo zcizení věci, výhrada vlastnického práva, finanční leasing apod.).
Specifické právní prostředky zajištění závazků (v šxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx         x xxxxxxxx xxxxxxk I Zákon č. 40/1964 Sb. I Obchodní zákoník I
I---------------------------I------------------I----------------------I------------------x
x xxxxxxx          x x xxxx xx xxxx x   x xxx xx xxx   x x xxx xxxxx x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I Ručení          I § 2018 až 2028 I   § 546 až 554   I  § 303 až 312  I
I---------------------------I------------------I----------------------I------xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx      x x xxxx xx xxxx x     x      x  x xxx xx xxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I
I Zajišťovací převod práva I § 2040 až 2044 I    § 553     I    x     I
I---------------------------I------------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x x xxxx xx xxxx x    x xxx     x    x     x
x xxxx xxxxxx xxxxxx    x         x           x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------------------I------------------I
I Zástavní právo      I § 1309 až 1394 I   § 152 až 174   I    x     I
I---------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx     x x xxxx xx xxxx x   x xxx xx xxx   x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I----------------------I------------------I
I Závdavek         I § 1808 a 1809  I     x      I    x     I
I---------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx  x    x     x     x      x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I------------------I
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx   x    x     x     x      x    x     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxfické právní prostředky utvrzení závazků (v širším pojetí)
I---------------------------I------------------I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx         x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I------------------I
I Smluvní pokuta      I § 2048 až 2052 I   § 544 až 545   I  § 300 až 302  I
I---------------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx       x x xxxx x xxxx  x    x xxx     x   x xxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I----------------------I------------------I
I Zákaz zatížení nebo    I   § 1761   I     x      I    x     I
I zcizení věci       I         I           I         I
I---------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxouvě závisí na osobě dlužníka, jeho solventnosti a spolehlivosti. U jednotlivých institutů níže bude uvedeno, kdy je v praxi daný institut nejčastěji xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu je neplatná. Taková závěť se příčí smyslu závěti jako institutu dědického práva a obchází zákon.
12.1
Jistota
Jistota je
upravena
v § 2012 až 2xxx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto institutu toliko zmíněna). Oproti dřívější občanskoprávní úpravě jistoty došlo k výraznému upřesnění toho, co může sloužit jako jistota a do jxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxčité zajištění a není blíže určena jeho podoba. Nejčastěji se dluh zajišťuje sjednáním ručení nebo zástavním právem (vždy však závisí na charakteru smxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxa
jak věřiteli, tak třetí osobě, která ji spravuje ve prospěch věřitele (srov. § 2010 obč. zák.) - to může být typické u zajišťovacího převodu práva k movxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxejném seznamu či rejstříku).
Je stanoveno, že
nikdo není povinen přijmout věc jako jistotu do částky vyšší, než
kolik činí dvě třetiny obvyklé ceny (xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxá věc sloužící podnikatelským účelům jsou dostatečnou jistotou do poloviny obvyklé ceny,181) cenný papír do tří čtvrtin obvyklé ceny, 182) vklady v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxbě seznámení toho, kdo jistotu dává, jaké úroky si dlužník a věřitel ujednali184) ).
Ztratí-li jistota na ceně
tak, že se zajištění stane nedostatexxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xohledávky, která není zajištěna (§ 2017 odst. 1 obč. zák.).
Zakládá-li se jistota různých věřitelů na různých právech k téže věci,
uspokojí se
v rozsxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxku zástav (například zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v rejstříku zástav) a
ve druhé skupině
věřitelé zajištění věcným právem nezaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Judikatura
(NS 29 Cdo 101/2007, ASPI ID: JUD160176CZ)
S jistotou český právní řád v některých svých ustanoveních počítá, avšak nikterak ji nedefxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxa zajištění věřitelovy pohledávky oproti okamžiku uzavření této smlouvy, je dlužník povinen zajištění nejpozději do tří dnů přiměřeně doplnit. Dlužxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxy, která bude nezajištěna, splatnou.
12.2
Ručení
Ručení je
upraveno
v § 2018 až 2028 obč. zák.
Ke staré právní úpravě
Institut ručení byx xxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
186)
byla právní úprava ručení převzata do (nového) občanského zákoníku z právní úpravy v obchodním zákoníku s nepatrnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xic žádat (srov. § 2018 odst. 2 obč. zák.).
Ručení je
v praxi
využíváno zejména tehdy, pokud dlužník nedisponuje dostatečným množstvím finančních prxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xsoby uhradit dluh pro případ, že by tak neučinil dlužník - zásadním znakem ručení je tak oproti jiným zajišťovacím institutům zvláštní druh "trojstranxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxa určitá (byť relativní) jistota věřitele, že když nesplní závazek dlužník, učiní tak ručitel.
Ručením
lze zajistit
jak peněžitý, tak nepeněžitý zxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xuzemsku187) a která má vhodný majetek (není zde obsažena podmínka dostatečnosti či přiměřenosti majetku ručitele ve vztahu k zajišťovanému dluhu; pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx za neplatný; praktické dopady tohoto ustanovení tak zřejmě nebudou zásadní a lze jej považovat spíše za proklamativní).
Ručení
vzniká
prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě, že dlužník svůj dluh nesplní. Pokud však věřitel tento závazek ručitele nepřijme, nemůže po něm nic žádat. Z uvedeného vyplývá nejasnost, zda se jednx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx musí být akceptován (přijat) věřitelem. Ačkoliv zákonná dikce není formulována precizně, přikláním se ke druhé z uvedených variant, tedy ke smluvnímx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxklad až po vzniku prodlení dlužníka a nesplnění jeho závazku) a jakým způsobem (zda výslovně či postačí konkludentně). Přikláním se k nezbytnosti bezoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx závazku ručitele (postačí tedy konkludentně; nepostačí však naprostá pasivita věřitele - tedy pouhé obdržení ručitelského prohlášení).
Prohlášxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxí či podmíněné včetně souboru dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu.188) Převzexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxolečně a nerozdílně), tedy tak, že ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník.
Věřitex xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxa ručení). Takové výzvy není třeba, nemůže-li ji věřitel uskutečnit nebo je-li nepochybné, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxe být kterýkoliv z nich nebo oba současně. Zaplacením dluhu ručitelem se z ručitele stává dlužníkův nový věřitel (původní věřitel byl úhradou dluhu ručxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxem (§ 2022 obč. zák.).
Ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny
námitky
, které má proti věřiteli dlužník. Uplatní-li ručitel námitky, které mu sdxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxe dlužník uplatnit vůči ručiteli všechny námitky, které byl oprávněn uplatnit vůči věřiteli, kdyby na něm věřitel splnění vymáhal. Dlužník však nemůžx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z ručení.191)
Právo věřitele vůči ručiteli se
nepromlčí
před promlčením práva vůči dlužníkovi (§ 2025 odst. 1 obč. zák.).
Uznání dluhu
dlužníkex xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky (projev akcesority závazku); ručení však nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka, a ručitel jej splnit může, nebo pro záxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxe slovní spojení, že "prodávající ručí za jakost zboží po dobu X měsíců" nebo naopak za to "prodávající neručí" (resp. zaměňují se výrazy "odpovědnost"x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxkost (event. odpovědnost za vady). Text smlouvy je nutno vykládat podle úmyslu smluvních stran a v kontextu celého sdělení, kde je zřejmé, že strany nemxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxní zakázáno omezit ručitelský závazek pouze na jednoho věřitele.
(NS 32 Cdo 3165/2007, ASPI ID: JUD152950CZ)
Prohlášení ručitele nečiní neurčitým xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxena pevnou sazbou, nýbrž se odvíjí od předem stanovených (a proměnlivých) kritérií; sazba úroků z prodlení vyplývá buď z právního předpisu, nebo je smlxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xrávního předpisu, nikoli to, zda je vymezená v prohlášení o ručení. Projevil-li ručitel vůli uspokojit peněžitý závazek dlužníka "s příslušenstvím"x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxivého obchodního styku.
(NS 29 Odo 350/2006, ASPI ID: JUD99900CZ)
Prohlášení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xávazek uspokojí, neučiní-li tak dlužník. Výše uvedené pak platí bez ohledu na to, zda je zajišťován již existující nebo budoucí závazek. Požadavek "urxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxy byl ručitel seznámen "se všemi podmínkami v budoucnu uzavřené smlouvy o úvěru", k němuž dospěl odvolací soud, tak evidentně z právní úpravy dovodit nexxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxná se o plnění bez právního důvodu; ručiteli vzniká právo následného regresu proti dlužníku stejně tak, plnil-li by věřiteli po splatnosti dluhu.
Vxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxdeňská 17, Brno, tímto prohlašuji, že jako ručitel podle § 2018 a násl. obč. zák. uhradím Jiřímu Novotnému, nar. 17. prosince 1979, bytem Bratislavská xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx února 2015 (dále rovněž "smlouva o zápůjčce") včetně příslušenství a případné smluvní pokuty podle článku III smlouvy o zápůjčce, za Petra Pospíšila, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí z článku II smlouvy o zápůjčce. Dluh za dlužníka uhradím nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy věřitele adresované mně xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxo smlouvy ručí Josef Novák, nar. 16. března 1978, bytem Vídeňská 17, Brno (dále rovněž "ručitel"). Zhotovitel tímto ručitelský závazek přijímá. Ručitxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxí od jejího doručení. (+ podpis ručitele na smlouvě)
12.3
Finanční záruka
Finanční záruka je
upravena
v § 2029 až 2039 obč. zák. a představuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx xxxx jako tzv. bankovní záruka (pro oblast občanskoprávních vztahů nebyl tento institut regulován). Oproti dřívější obchodněprávní úpravě se tento instxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx záruku poskytnout (dříve to mohly být pouze banky a institut se nazýval "bankovní záruka").
Finanční záruka se využívá
v praxi
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx v dané transakci vyplatit). Finanční zárukou lze zajistit jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek (ten přitom ani nemusí existovat, neboť finanční záruxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxdním zákoníku jako tzv. bankovní záruka. Nově platí, že
bankovní záruka
je finanční zárukou, kterou poskytuje pouze banka, zahraniční banka nebo spxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční záruka.Od ručení
se finanční záruka
odlišuje
absencí principu akcesority (existenční spjatost závazku a zajišťovacího institut) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxy zakotveny (například časté je sjednání nutnosti předchozí výzvy věřitele, aby dlužník splnil závazek). Bankovní záruka je zpravidla úplatná (a za nxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xychází z osobních vazeb mezi dlužníkem a ručitelem).
Finanční záruka
vzniká
prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle zárxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 2029 odst. 1 obč. zák.). Prohlášení výstavce (záruční listina) vyžaduje písemnou
formu
(§ 2029 odst. 2 obč. zák.). Pro smlouvu mezi výstavcem záruční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu do výše a za podmínek uvedených v záruční listině. Výstavce může vůči věřiteli uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxjná jako výše částky, na kterou zní záruční listina.192)
Finanční záruka může
zajišťovat
jak pohledávky peněžité, tak nepeněžité. V případě, že budx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xřísluší při porušení zajištěné povinnosti plnit.
Finanční záruku
lze omezit na určitou dobu
, v takovém případě zanikne záruka v případě, že věřitel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxx1 obč. zák.); v takovém případě může věřitel uplatnit právo z finanční záruky vůči kterémukoliv z těchto výstavců. Výstavce, který potvrdil finanční zxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xáruky
plnil
, nahradí dlužník výstavci to, co plnil podle záruční listiny vystavené v souladu s uzavřenou smlouvou (§ 2039 obč. zák.). Uzavřela-li x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxuvou.
Finanční záruka je nejčastěji vyhotovovaná na samostatné listině vydané výstavcem finanční záruky, zpravidla bankou (bankovní záruka); prx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxík).
Judikatura
(NS 23 Cdo 3088/2008, ASPI ID: JUD192892CZ)
Bankovní zárukou lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu.
(NS 29 Cdo 2047/xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtečnost, že se banka takto zavázala bez vědomí dlužníků zajišťovaných pohledávek.
(NS 32 Cdo 1730/2012, ASPI ID: JUD253257CZ)
Pro posouzení vzniku xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx x042/2009, ASPI ID: JUD196305CZ)
Jestliže ze znění záruční listiny vyplývá, že bankovní záruka byla sjednána "bez námitek", tak není banka podle záručxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxž plnění bylo bankovní zárukou zajištěno. Nejsou-li v bankovní záruce sjednány námitky, které může banka uplatňovat vůči věřiteli, je banka oprávněnx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxumentů je pravdivý či nepravdivý, zda předložené faktury byly již uhrazeny či zda se jedná o ne­uhrazené faktury, zda lze za neuhrazené faktury považovxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxentů či dokumentů obsahujících nepravdivé informace (např. při předložení nepravdivého prohlášení o tom, že dlužník nesplnil své závazky, ač je ještx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxi; případně předložení kopií neuhrazených faktur v rozporu s dohodou mezi věřitelem a dlužníkem o zajištění vzájemných závazků prostřednictvím bankxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxichž základě by bylo z bankovní záruky plněno opakovaně), stíhá věřitele.
(VS Praha 5 Cmo 265/2006, ASPI ID: JUD234309CZ)
I. Banka, jež vydala (přípaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xení oprávněna odmítnout výplatu bankovní záruky, i kdyby prostřednictvím objednatele záruky předem věděla, že beneficient, vzhledem k podmínkám koxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnou.II. Důvodem nároku banky na náhradu za vyplacenou záruku od jejího objednatele není sama bankovní záruka, nýbrž smlouva uzavřená mezi bankou a objxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxo podmínky mohou být ve smlouvě o vystavení bankovní záruky stanoveny rovněž odkazem na samotnou záruční listinu.
Vhodná úprava ve smlouvě
xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxa 2015 na straně zhotovitele se společností XYZ, a.s., IČ 14 15 16, se sídlem Pekařská 31, Brno, zastoupená Jiřím Vopálkou, předsedou představenstva (dxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x smlouvy o dílo s termínem dokončení předmětu díla 5. srpna 2015 (srov. článek III smlouvy o dílo) a povinností dlužníka složit zálohu ve výši 480 000 Kč (sxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dílo a závazky z ní vyplývající.
III.
Výstavce tímto v souladu s § 2029 a násl. obč. zák. prohlašuje věřiteli, že zálohu dlužníka vyplývající ze smlxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxe doručení písemné výzvy věřitele výstavci této záruky. Totéž platí o ostatních závazcích dlužníka vyplývajících ze smlouvy o dílo (vyjma povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxčná a bez možnosti výstavce uplatňovat vůči věřiteli jakékoliv námitky.
V.
Tato záruka se sjednává na dobu určitou, a to do 31. prosince 2015.
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx
x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxatiku zajišťovacího převodu práva neupravoval, uplatnila se tak na základě § 1 odst. 2 obch. zák. úprava občansko­právní.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžněno a stanovena písemná forma pro jeho vznik. Podmínky, náležitosti zajišťovacího převodu a další otázky byly ponechány (a řešeny) judikatuře. Nejxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxl absolutně neplatným ujednáním sjednání zajišťovacího převodu práva jako fiduciárního a neujednání způsobu vypořádání mezi dlužníkem a věřitelem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa (tuto volbu činí nejčastěji věřitel). V případě nesplnění závazku ze strany dlužníka se u zástavního práva věřitel uspokojí z výtěžku zpeněžení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xožností přijatelnější varianta.
Zajišťovacím převodem práva
lze zajistit
jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek.
Zákon pro smlouvu o zajišťovaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxk stanoví § 560 obč. zák.
Týká-li se zajišťovací převod práva věci zapsané ve veřejném seznamu,
vzniká
zajištění zápisem do tohoto seznamu; do veřejnxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xlužník (nebo třetí osoba) převede na věřitele dočasně (přechodně, podmíněně) své právo (nejčastěji vlastnické, ale i jiné).
Na rozdíl od staré právxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí podmínkou
(vyvratitelná domněnka) a umožněno, aby si dlužník s věřitelem sjednali tzv.
fiduciární převod
(věřitel je v takovém případě povinen prxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxla-li věc věřiteli
předána
(typicky u movitých věcí), je věřitel oprávněn mít ji u sebe po celou dobu trvání zajišťovacího převodu práva a je povinen vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxx xři předání věci věřiteli hrozí nebezpečí, že věřitel věc dlužníka například prodá třetí osobě - v takovém případě nastanou účinky převodu, věřitel všax xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ale ponechá si ji u sebe nebo bude přenechána dočasně jiné osobě než věřiteli.
Naznačená dočasnost převodu při zajišťovacím převodu práva spočívá v txxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxč. zák.). Věřitel umožní dlužníkovi výkon práva v předešlém rozsahu a vydá mu vše, co z převedeného práva získal nebo co k němu přibylo, proti náhradě nákxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxozí dohodou mezi dlužníkem a věřitelem o tzv. fiduciárním charakteru zajišťovacího převodu práva, kdy "nedojde k automatickému obnovení práv k objekxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxele zpět".193)
V případě, že dlužník svůj závazek ze smlouvy řádně a včas
ne-splní
(srov. § 2044 obč. zák.; zde si povšimněme, že zákon neřeší žádnou pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxmněl uhradit pouze zanedbatelnou část dluhu v řádu několik desítek korun194) ), stane se převod práva nepodmíněným (tj. věřitel se stane vlastníkem zxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xáklady, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Neobsahuje-li smlouva o zajišťovacím převodu práva údaj o výši dxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxje.
Co přesně představuje ono
"zřejmé" převýšení zajištěného dluhu
zákon nestanoví, ozřejmuje to však důvodová zpráva,195) která stanoví, že "jxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvním stranám nic nebrání v úpravě této problematiky přímo ve smlouvě (vymezení toho, při jakém rozdílu hodnoty věci a dluhu bude věřitel povinen dlužníxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xůže být obsaženo odchylné pravidlo (například nezbytnost prodat věc ve veřejné dražbě, soukromým prodejem nebo právo věřitele ponechat si věc bez dopxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxd
Věřitel půjčí dlužníkovi částku 1 000 000 Kč na dobu jednoho roku (smlouva o zápůjčce). Jako zajišťovací institut zvolí věřitel se souhlasem dlužníxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxví ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí).
Ve smlouvě o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem bude dále xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxvést zpět vlastnické právo na dlužníka. Pokud tak neučiní, může se tohoto dlužník domáhat soudně. Varianta nevýhodná pro dlužníka.
b)
Ve smlouvě nxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xlužníka, když se naplní ze zákona (§ 2040 odst. 2 obč. zák.) rozvazovací podmínka a převod vlastnického práva na věřitele pozbyde své účinnosti. Varianxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxdně a včas neuhradí
V takovém případě se dosavadní zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitosti stane bezpodmínečným a věřitel vlastníkem danx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxdovou zprávou) nebude muset dlužníkovi nic doplácet (zde situace, kdyby hodnota nemovitosti byla podle znaleckého posudku 1 100 000 Kč). Pozor však na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmovitosti. Pokud by byl rozdíl ve výši dluhu a hodnotě nemovitosti (tj. v tomto případě 1 100 000 Kč) vyšší než deset procent, byl by věřitel povinen dlužnxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxedky takový spor realizovat).
Tato varianta přináší vyšší právní jistotu oběma smluvním stranám (věřitel nemusí mít obavu, že skutečná hodnota nemovxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxutečného zaplacení rozdílu věřitelem).
d)
Ke smlouvě nebude přiložen znalecký posudek stanovící hodnotu zajišťující převáděné nemovitosti anx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxvitosti převýšila výši zajištěného dluhu o více než deset procent, by byl věřitel povinen dlužníkovi tento rozdíl doplatit. V této fázi by však bylo potxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx navzdory důkaznímu břemenu ležícímu na straně věřitele - srov. § 2044 odst. 2 in fine obč. zák.
196)
(bude to totiž právě dlužník, kdo bude chtít poukázxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxění hodnoty nemovitosti, může být pro dlužníka (teoreticky nemile) překvapivé a také velmi složité (věřitel jako vlastník nemovitosti nemusí dlužníxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxou záležitost musel dlužník řešit soudní cestou.
Tato varianta je spíše nevýhodná pro dlužníka (ale i pro věřitele, pokud nezná skutečnou hodnotu dané xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xostoupením pohledávky
, když tento spadá pod zajišťovací převod práva (zde práva v podobě pohledávky věřitele na zaplacení dluhu dlužníkem).
Doporxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
znalecké ocenění věci, k níž se bude převádět (zajišťovacím charakterem) vlastnické právo (ideálně přiložení znaleckého posudku ke smlouvě či odkax xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovení (event. v jaké formě) dodatečné přiměřené lhůty (například pět kalendářních dnů) věřitelem dlužníkovi k úhradě dluhu (varianta výhodná prx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxého" převýšení hodnoty nemovitosti oproti výši dluhu (při jakém převýšení hodnoty nemovitosti oproti výši dluhu bude věřitel povinen rozdíl doplatixxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxeli poskytnutou částku ve výši 900 000 Kč (slovy: devětsettisíc korun českých) včetně příslušenství nejpozději do 1. července 2015 (dále rovněž "pohlxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxha a nádvoří, na němž se nachází stavba - budova č. p. 111, objekt bydlení, zapsaný pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, správu vykonává Katastrxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxjišťovací převod práva, a to k zajištění pohledávky věřitele uvedené v článku I této smlouvy, a to dočasným převedením vlastnického práva dlužníka k nexxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxžikem úhrady pohledávky věřitele dlužníkem včetně příslušenství.
Verze s fiduciárním převodem:
IV.
Bude-li pohledávka věřitele v plné výxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxmovitostí o výmaz jeho vlastnického práva k nemovitosti a obnovení vlastnického práva dlužníka.
V.
Vlastnické právo věřitele vzniklé na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxa do 1. července 2015.
12.5
Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů je
upravena
v § 2045 až 20xx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxstitut neupravoval, mohl být však na principu subsidiárního použití občanského zákoníku z roku 1964 dle § 1 odst. 2 obch. zák. využitelný i pro oblast xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxstatnými změnami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů se
v praxi
sjednává zpravidla pro zajištění dluhu nepodnikatelského subjektu, který není příliš finančně solvexxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxebnost a vhodnost využití tohoto institutu.
U institutu dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů převažuje
funkce
uhrazovací (přímá úhrada pohxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Podle staré právní úpravy (§ 551 odst. 1 obč. zák.) tak bylo možné zajistit pouze pohledávky výživného podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, nebo jiné poxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxy (vyplácené na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), platu nebo jiných opakujících se příjmů (například starxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xaměstnavatel bude provádět srážky ze mzdy pouze na základě ústní dohody mezi dlužníkem a věřitelem - nicméně v takovém případě by bylo vhodné, aby si zamxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxu zaměstnavatele198) (nejedná-li se o zajištění pohledávek samotného zaměstnavatele, v takovém případě vzniká dohoda okamžikem dosažení vzájemnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnění srážek ze strany zaměstnavatele a dostání se tak zaměstnance jako dlužníka do prodlení s úhradou dluhu vůči svému věřiteli). Proti plátci mzdy nebx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdy nebo jiných příjmů
nesmí přesáhnout
jejich polovinu (jedná se o maximální nepřekročitelnou hranici).199)
Náklady
spojené s uskutečněním sráxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxním srážek podle druhé a další dohody k tíži dlužníka (srov. § 2046 obč. zák.). Toto ustanovení je však dispozitivní, je tak možné dohodnout, že veškeré nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxuhlasu s dohodou o srážkách nebo naopak přislíbí zaměstnanec - dlužník, aby zaměstnavatel souhlas se srážkami udělil).
Vhodná úprava ve smlouvě
Doxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xpolečnosti ABC, s. r. o., IČ 12 34 56, se sídlem Nová 5, Brno (dále rovněž xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxrá měsíční mzdu ve výši 21 000 Kč (kopie mzdového výměru je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy).
II.
Kupující tímto dává prodávajícímu xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxjícího (bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy) srážky ze mzdy, a to měsíčně v částce 7 000 Kč (slovy: sedmtisíc korun českých), a to až do úplnéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxnavatel tímto s touto doložkou o srážkách ze mzdy kupujícího výslovně souhlasí.
(+ podpis zaměstnavatele u tohoto ustanovení nebo v závěru smlouxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx
x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxaven v (obchodní zákoník tento institut neupravoval, mohl být však na principu subsidiárního použití zákona č. 40/196x xxx xxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxala výrazných změn (jak z hlediska zvláštní úpravy ve vztahu ke specifickým zástavám, zakázaných ujednání, výkonu zástavního práva, zavedení nového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi prostředky pro zajištění uhrazení svého (potenciálního či existujícího) závazku (nebo není jisté, zda těmito finančními prostředky bude disponoxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xemovitost) vyžadují banky při poskytování zápůjček či úvěrů.
U zástavního práva je výrazná zajišťovací a preventivní
funkce
(odrazuje dlužníka ox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx právem
lze zajistit
jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek.
Zástavní právo se řadí do oblasti
věcných práv
(srov. zařazení tohoto institutu do oblaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo do rejstříku zástav (určí-li tak smlouva - srov. § 1319 odst. 1 obč. zák.) a vázne na věci i při změně jejího vlastníka.
Zástavou
může být každá věc, s xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xěcí, pohledávka (peněžitá i nepeněžitá), cenný papír, obchodní podíl, předmět průmyslového vlastnictví, závod apod. Zákon upravuje zvláštní ustanxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch cenných papírů (§ 1333 a násl. obč. zák.) a pohledávky (§ 1335 a násl. obč. zák.).
Zástavní právo
vzniká
nejčastěji zástavní smlouvou, ve které smluxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje (srov. § 1312 odst. 1 obč. zák.). Zástavní právo k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem v toxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xovité věci hromadné vznikne zápisem do rejstříku zástav (§ 1319 odst. 2 obč. zák.). Zástavní právo k movité věci vznikne odevzdáním zástavnímu věřitelx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxel zástavní list, v němž zástavu popíše tak, aby byla od jiných věcí dostatečně odlišena (srov. § 1317 odst. 1 obč. zák.).
Není-li movitá věc jako zástaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxx4 odst. 1 obč. zák.). Zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná, je-li zástavou nemovitá věc, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxpadě, že
dlužník nesplní závazek
řádně a/nebo včas, k němuž se smlouvou zavázal, uspokojí se věřitel z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, jinxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvi.
V případě, že zástavní právo zajišťuje
peněžitou pohledávku
, zajišťuje také její příslušenství, tj. úroky, úroky z prodlení, náklady spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxně sjednat (srov. § 1313 obč. zák. a NS 21 Cdo 1976/2007).
Zvláštní pozornost je nutno věnovat zákonem
zakázaným ujednáním
(§ 1315 obč. zák.), od nichx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
b)
věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může ponechat nebo
c)
věřitel může brxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xtředním podnikatelem (zákonnou definici malého nebo středního podnikatele v českém právním řádu nenalezneme, bude tedy ponechán zejména judikatorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xoté, co zajištěný dluh dospěl (po splatnosti).
Zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo, vzniká tzv.
podzástavní právo
(§ 1390 - 1394 obxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxla již ustálená judikatura soudů (srov. například VS Praha 1 Cmo 744/96 nebo NS 21 Cdo 3161/2006) - příslušenstvím pohledávky ze smlouvy, v níž byla sjedxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxslušenství pohledávky - bez dalšího nevztahuje; smluvní pokuta sjednaná pro případ porušení smluvní povinnosti je zajištěna zástavním právem jen texxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx05CZ)
Zástavní právo nezaniká, jestliže dluh odpovídající zajištěné pohledávce nemůže být uspokojen právnickou osobou jako dlužníkem proto, že zanxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xodle hmotného práva oprávněn požadovat, aby zajištěná pohledávka byla uhrazena z výtěžku získaného zpeněžením zástavy; takový okamžik nastává tehdxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti z úvěrové smlouvy a že zástavní věřitel proto má právo odstoupit od smlouvy, popřípadě smlouvu (poskytnutí úvěru) vypovědět, není pro vznix xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxdět a současně požadovat okamžité vrácení úvěru, ale zda a kdy se rozhodl svého oprávnění využít a zda, popřípadě kdy ho skutečně využil.
(NS 21 Cdo 317xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxku získaného zpeněžením zástavy, vzniká zástavnímu věřiteli právo (nárok) na uspokojení ze zástavy nejen u pohledávky samotné (její jistiny), ale taxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy, je jako dvoustranný právní úkon výsledkem jednání, do něhož obě strany (záxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlužníka při uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva vylučuje, aby jménem zástavního dlužníka učinila takový právní úkon stejná fyzická osoba, ktxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxjmy dalšího účastníka smlouvy jako zástavního dlužníka.
(NS 21 Cdo 3472/2011, ASPI ID: JUD229214CZ)
Jestliže pohledávka, pro kterou bylo zástavní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xmlouva neplatná apod.), není tu zástavní právo, i kdyby samotná zástavní smlouva byla bezvadná. Není-li tu tedy pohledávka, která má být zajištěna zásxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí právo do katastru nemovitostí - zástavní právo nevznikne.
(NS 21 Cdo 2372/2010, ASPI ID: JUD203775CZ)
Zástavní právo vzniká a zajišťuje pohledávkx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx do takové výše mohou být půjčené prostředky vymáhány věřitelem zpět a jen do takové výše mohou být také zajištěny zástavním právem.
(NS 29 Cdo 686/200xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnžela, je neplatná pouze tehdy, když se druhý manžel takové neplatnosti dovolá. Souhlas druhého manžela se zastavením společné věci může být vyjádřen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xeznamu (nemovitosti) zajišťujícího závazky vyplývající ze smlouvy o zápůjčce:
I.
Zástavní dlužník tímto prohlašuje, že má ve svém vlastnictví pxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, správu vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav (dále rovněž "nxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xnešního dne mezi zástavním věřitelem, a zástavním dlužníkem, jejímž předmětem je zápůjčka (dále rovněž "zápůjčka") ve výši 760 000 Kč (slovy: sedmsetxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxho měsíce předem, příslušenství a smluvní pokuta (to vše dle smlouvy o půjčce),
-
veškeré náklady zástavního věřitele na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxhledávky zástavního věřitele na vydání bezdůvodného obohacení, ukáže-li se být výše specifikovaná smlouva o zápůjčce neplatnou.
III.
Zástaxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxované v článku I této smlouvy.
IV.
Zástavní věřitel toto zástavní právo k zastavené nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy přijímá.
xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxolu s podpisem této smlouvy podepsaly návrh na povolení vkladu zástavního práva k zastaveným nemovitostem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxu této smlouvy.
VI.
Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně maximální možnou součinnost v řízení před příslušným katastrálním úřadem. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvitostí příslušným katastrálním úřadem, se smluvní strany zavazují, že bude-li to v souladu s platnými právními předpisy možné, uzavřou bez zbytečnýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxstavního práva do katastru nemovitostí, novou zástavní smlouvu za stejných smluvních podmínek, pouze s přihlédnutím k úpravám nutným z hlediska možnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vklad zástavního práva k zastavené nemovitosti pro zástavního věřitele katastrálním úřadem umožnila.
VIII.
Náklady spojené s řízením u katastrxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtavené nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy do vlastnictví jiné osoby (osob). V případě porušení této povinnosti je zástavní dlužník povxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxotýká práva zástavního věřitele na náhradu škody v plném rozsahu.
X.
Zástavní dlužník prohlašuje a bere na vědomí, že:
-
není oprávněn zmenšovax xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve prospěch třetí osoby bez oprávněného důvodu a bez předchozího písemného oznámení zástavnímu věřiteli právo odpovídající věcnému břemeni,
-
jx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxé třetí osobě, která by ve vztahu k zastaveným nemovitostem uplatňovala pravomocné rozhodnutí soudu či jiného orgánu,
-
na zastavených nemovitosxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xx xovinen mít zastavené nemovitosti řádně pojištěny.
XI.
Poruší-li zástavní dlužník povinnosti uvedené v předchozím bodu, zavazuje se zaplatix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokutu lze uplatnit i opakovaně a nedotýká se práva zástavního věřitele na náhradu škody v plném rozsahu.
12.7
Zadržovací právo
Zadržovacx xxxxx xx
xxxxxxxx
x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
x xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, nikoliv lstivě či násilně - srov. § 1396 odst. 1 obč. zák.) a dlužník svůj splatný dluh věřiteli neuhradil. Typické může být využití v oblasti oprav autoxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx u sebe.
Zadržovací právo může být
založeno
dohodou mezi dlužníkem a věřitelem o jeho možném využití v případě neuhrazení splatného dluhu dlužníkemx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xajistit také dluh
nesplatný
, pokud:
-
nezajistí dlužník dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle zákona zajistit měl,
-
prohlásí dlužník, že xxxx xxxxxxxx xxxx
x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
Ve smlouvě lze ujednat
, že věřitel může pro zajištění své pohledávky uplatnit zadržovací právo také ve vztahu k pohledávkám nesplatným generálxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xako řádný držitel (srov. § 1397 odst. 2 obč. zák.). Prospěch z věci si věřitel může započítat na náhradu nákladů, které věřitel v souvislosti s věcí vynalxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxjištění závazků ze smlouvy směnkou (blankosměnkou)200) je v praxi využíváno poměrně často a je zejména pro věřitele poměrně přínosné, mimo jiné také xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x praxi nejčastěji zajišťuje peněžitý závazek, není vyloučeno její použití také na závazek nepeněžitého charakteru.
Směnka (blankosměnka)202) nxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxla odkázáno (nebo jsou stanoveny podmínky jejího uplatnění, u blankosměnky vyplnění).
Výhody
použití zajišťovacích směnek (blankosměnek) lze spxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxusí požadovat například zřízení zástavního práva k nemovité věci dlužníka a toto nebude dlužníka omezovat v dispozici s ní). Výhodám, které směnka (blxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x což znamená, že pro její platnost není důležitý skutečný důvod jejího vystavení; věřitel tak nemusí prokazovat důvodnost svého postavení jako věřitexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx o postoupení pohledávky u směnky vystavené ve formě na jméno - tj. doložka "nikoliv na řad" či doložka obdobného významu); pokud však bude žalobcem ze zaxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
Směnečná pohledávka je samostatná
, je tedy ponecháno na úvaze věřiteli, zda uplatní pohledávku ze zajišťovací směnky nebo bude vymáhat zajištěnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xspokojením zajištěné pohledávky, nebo zaplacením na směnku. V těchto dvou řízeních nemůže nastat překážka litispendence (věci zahájené).203) Přexxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxišťované pohledávky majiteli směnky nic nebrání v tom, aby dosáhl (náhradního) uspokojení své (směnkou zajištěné) pohledávky také tím způsobem, že sxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxeněžení zástavy) nezaniká zajištěná pohledávka a stejně tak plněním na zajištěnou pohledávku nezaniká pohledávka ze zajišťovací směnky. Okolnost, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxišťovací směnky se dlužník ubrání případnému nucenému vymožení exekučním titulem přiznané zajištěné pohledávky námitkou plnění na zajišťovací směxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxyšuje dlužník pravděpodobnost "ustání" kauzálních námitek podle § 17 čl. I zák. směn. a šekového.
-
V případě, že je směnka (blankosměnka)
vystavexx xx xxxxx xx xxx
x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxx. směn. a šekového,206) resp. prokázat, že věřitel jednal při nabývání směnky "vědomě na škodu dlužníka", aby tento mohl uplatnit námitky z vlastních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzkazu, tedy nezbytností, aby se soud zabýval pouze tou obranou směnečného dlužníka, kterou uvedl v odůvodněných námitkách; břemeno tvrzení a důkazní xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxžník (v odůvodněných námitkách proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu).
Poznámka
Podle § 18 zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxbitelského úvěru porušili tuto povinnost a nechali si poskytnutý spotřebitelský úvěr zajistit směnkou (šekem), nebyla by vystavená směnka neplatnáx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi spotřebiteli za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Totéž platí pro případ splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxov. § 18 odst. 3 zák. o spotřebitelském úvěru).
Judikatura
(NS 29 Odo 1141/2006, ASPI ID: JUD158865CZ)
I. I když se vystavení směnky zpravidla opírx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xeho existenci významný a ze směnky nevyplývá. Směnečný závazek je přitom zcela samostatný a oddělený od případného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xro soluto, pro solvendo
a směnkami zajišťovacími), je třeba i v případě tzv. směnek zajišťovacích dovodit, že nejsou akcesorickým závazkem ve vztahu x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxčitého závazku, se pak projeví v okruhu tzv. kauzálních námitek (čl. I § 17 zák. směn. a šekového), jimiž se dlužník ze zajišťovací směnky může bránit povxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxní či zástavního práva) zajištěná pohledávka nezaniká a stejně tak plněním na zajištěnou pohledávku nezaniká pohledávka ze zajišťovací směnky. III. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxníkem (ani jiným právním předpisem). Podle okolností případu může mít povahu občanskoprávní nebo obchodněprávní, a to v závislosti na tom, zda zajišťxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xD: JUD165249CZ)
Budoucí pohledávka může být zajištěna směnkou.
(NS 29 Cdo 4722/2007, ASPI ID: JUD158413CZ)
Tam, kde směnka plní funkci zajištění záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxta; kauza směnky je nikoli ve vztazích výstavce a remitenta, ale ve vztazích výstavce a osoby, jejíž závazek vůči remitentovi se směnkou zajišťuje. Zajxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je ujednání o tom, že povinnost jiného dlužníka bude zajištěna směnkou, kterou podepsal.
(NS 29 Odo 1224/2005, ASPI ID: JUD99764CZ)
Po dobu směnečnéxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxučeno, aby ve vztahu k témuž závazku plnilo funkci zajišťovacího prostředku také více směnek, i když ve všech je vyznačen směnečný peníz dosahující výšx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve smlouvě:
-
K zajištění práva prodávajícího na zaplacení kupní ceny vyplývajícího z této smlouvy vystavil dnešního dne kupující prodávajícímu sxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdávajícím). Tato směnka může být prodávajícím použita pouze v případě, že kupující neuhradí kupní cenu do okamžiku její splatnosti.
Doložka o zaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxení kupní ceny vyplývajícího z této smlouvy vystavil dnešního dne kupující na řad prodávajícího směnku. (bez doložky o zajišťovacím charakteru směnkxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvě:
-
K zajištění práva prodávajícího na zaplacení kupní ceny vyplývajícího z této smlouvy vystavil dnešního dne kupující prodávajícímu blankosmxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzu na tuto smlouvu včetně podmínky jejího uplatnění prodávajícím). Prodávající je do blankosměnky oprávněn doplnit pouze datum splatnosti (tímto můxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx). Tato blankosměnka může být prodávajícím použita pouze v případě, že kupující neuhradí kupní cenu do okamžiku její splatnosti.
Doložka o zajišxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxjištění práva prodávajícího na zaplacení kupní ceny vyplývajícího z této smlouvy vystavil dnešního dne kupující prodávajícímu blankosměnku.
-
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a směnečné sumy. Blankosměnku může prodávající vyplnit tak, že jako datum splatnosti uvede jakékoliv datum po dni splatnosti kupní ceny a jako směnečnxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy (blankosměnky) umístěná v textu směnky (blankosměnky) - ochrana dlužníka:
-
Tato směnka je směnkou zajišťovací ke smlouvě o úvěru uzavřené dne 5.xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxušenství, smluvní pokuta). Tato směnka nemůže být převáděna bez souhlasu směnečného dlužníka. Zaplacením zajišťované pohledávky je směnečný věřitxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doložky: s ohledem na zřejmost zajišťovacího charakteru směnky z jejího textu je možné "prolomení" kauzálních námitek podle § 17 čl. I zák. směn. a šekoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelem v případě převodu směnky bez souhlasu směnečného dlužníka (účinky směnečného převodu však nastanou).
12.9
Smluvní zákaz zatíženx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem dlužníka).
Podle § 1761 obč. zák. mohou smluvní strany sjednat
zákaz zatížení
(například zástavního práva, věcného břemene, předkupníxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx x xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxného zákazu se "omezuje na případy, kdy dochází ke zcizení nebo zatížení z vůle dlužníka"207) (tedy nikoliv z jiných právních skutečností - například xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxho porušení se aktivují smlouvou předpokládané důsledky (zpravidla smluvní pokuta, nárok na odstoupení od smlouvy, doplnění zajištění apod.). Pokux xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xx07 obč. zák.).
Předpoklady
platného sjednání zákazu zatížení nebo zcizení věci stanoví § 1761 obč. zák., podle něhož je zákaz zatížení nebo zcizení xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxodit relativní neplatnost takového ujednání.
Zřízení zákazu zatížení či zcizení věci je
v praxi nejčastěji
využíváno ve spojení se zřízením zástaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxní či jiné smlouvě.
Vhodná úprava ve smlouvě
Smluvní strany se dohodly, že dlužník není oprávněn po dobu trvání zástavního práva zřízeného ve prospěxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xorušení této povinnosti je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč; zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu šxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx
x x xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxní zákoník) tento institut neznala a nebyl ani v praxi využíván.
Závdavkem
lze zajistit
jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek.
Kromě institutů záxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Smyslem
poskytnutí závdavku je potvrzení uzavření smlouvy (důkazní funkce), dání jistoty, že bude dluh splněn (zajišťovací funkce) a sankce za jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxstota)
nebo písemně
.
Závdavek může být druhé smluvní straně
odevzdán xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxém předstihu před uzavřením smlouvy nebude možné považovat za závdavek208) ). Takto stanovený okamžik není formulačně příliš vhodný, neboť k odevzdxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxsu druhé smluvní strany (při písemně uzavírané smlouvě) - neboť po dokončení těchto úkonů se již jedná o okamžik "po uzavření" smlouvy, nikoliv "při" jexxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxkce závdavku vyplývá z podstaty tohoto institutu. Platí, že
nesplní-li se dluh
z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tolik, anebo aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již možné, aby nahradil škodu. Uvedené nároky je možné požadovat alternativně (buď vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nesplnění dluhu (není potřeba stanovovat žádnou dodatečnou lhůtu k plnění jako je tomu u možnosti odstoupení od smlouvy v případě nepodstatného porušxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx. zák., tedy věřitel je oprávněn požádat dlužníka ihned po nesplnění dluhu a dlužník je povinen případný dvojnásobek vydat bez zbytečného odkladu po výxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxavku neprojeví a dlužník splní dluh opožděně, nemůže věřitel již využít svého práva na závdavek, neboť toto již zaniklo.
Uplatnění závdavku má účinkx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxane do
prodlení s vydáním
dvojnásobku peněžitého závdavku, má druhá smluvní strana nárok na úroky z prodlení (je-li závdavek poskytnut v peněžité poxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxé a laxní právní úpravy závdavku, ale z uplatnění výkladu logického a výkladu
a contrario
k zákonnému pojetí situace při nesplnění dluhu. Opačný výklax xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxlně); u individuálně určené věci však může nastat problém s případným odevzdáním dvojnásobku (například je možné odevzdat dvě totožná jízdní kola, prxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
poskytnutého závdavku, nastoupí tak obecný korektiv dobrých mravů, zákazu zneužití práv, poctivého obchodního styku apod. a v úvahu přichází také jexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závdavku, nemůže namítat nepřiměřenost výše závdavku.
Dala-li strana závdavek a bylo-li zároveň ujednáno právo odstoupit od smlouvy, aniž se zvláxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstoupit od smlouvy, a to i bez důvodu či z důvodu, který se závdavkem nesouvisí, nikoliv však na případ odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinnoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxcení; odstoupí-li strana, která závdavek přijala, vydá druhé dvojnásobně tolik.
Závdavek nelze zaměňovat se
zálohou
, neboť oba instituty plní odlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxahu nepočítalo. Plnění poskytnuté jako záloha se započítává na dlužnou částku. Pokud není ve smlouvě daný institut jasně pojmenován (a bude ve smlouvě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxt potíže prokázat, co poskytnutým plněním měly strany při uzavírání smlouvy na mysli. K výkladu, že by se jednalo o závdavek, nikoliv o zálohu, při absenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtitutu závdavku.
Na závdavek se
přiměřeně použijí
ustanovení o zajišťovacím převodu práva.
Zakotvení institutu závdavku do českého právního řxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxž považovat také za jakousi kvazipropadnou zástavu (která je v obecné rovině zakázaná - srov. § 1315 obč. zák.210) ).
Vhodná úprava ve smlouvě
Smluvxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx vyplývající z této smlouvy.
Doporučení
Smluvní strany by měly
využít
závdavek pouze v případě, že si dostatečně nastudují podstatu tohoto institxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xze doporučit úpravu tohoto institutu dle představ smluvních stran například ohledně následujících otázek:
-
Stanovení dodatečné lhůty k plnění pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě tří dnů poté, co byl oprávněnou stranou upozorněn na porušení závazku").
-
Důsledek:
Sankce v podobě závdavku nemusí nastat v případě, že buxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
-
Stanovení nezbytnosti písemné výzvy k případnému vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xožadovat dvojnásobek závdavku, je povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně, jinak následky uplatnění práva na závdavek nenastanou").
-
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xterá porušuje svůj závazek).
12.11
Smluvní pokuta
A.
Obecné otázky týkající se smluvní pokuty
Smluvní pokuta je
upravena
v § 2048 až 20xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzek dlužníka).
U institutu smluvní pokuty lze s povděkem kvitovat
odstranění dvoukolejnosti
staré právní úpravy a sjednocení jejího režimu.
Ke sxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx upraven v § 544 a 545.
Institut smluvní pokuty byl upraven v § 300 až 302 jako tzv. lex specialis pro obchodnxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajišťované povinnosti a k náhradě škody). V případě, že byl obchodněprávní režim smlouvy sjednán podle § 262 obch. zák. (tzv. fakultativní obchodní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkoníku a na jeho společné závazky se použila ustanovení občanského zákoníku (srov. § 262 odst. 4 in fine obch. zák.). Mezi odpovědnostní vztahy vznikxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xankční, kompenzační i prevenční.
Smluvní pokuta
utvrzuje jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek
.
Smluvní pokuta je častou součástí smluvních ujexxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlventní osobu, neboť v opačném případě se pouze zvýší věřitelova pohledávka za dlužníkem.
Smluvní pokuta
není příslušenstvím pohledávky
, nesdílí xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstatně (k tomu blíže písmeno N této podkapitoly). Úrok z prodlení je standardně považován za opětující se dávku, kterou je možné soudním rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud ke dni rozhodnutí soudu právo na zaplacení smluvní pokuty již vzniklo a stalo se splatným (srov. NS nebo NS 23 Cdo 5280/2009). Zástavní právo se nexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx se zástavní právo vztahovalo také na smluvní pokutu, muselo by to být ve smlouvě výslovně sjednáno (srov. § 1313 obč. zák.).
Uplatňuje-li věřitel žalxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky) uvedením peněžité částky, jejíhož zaplacení se věřitel domáhá (srov. NS 23 Cdo 5280/2009).
Podle rozhodovací praxe Ústavního soudu (Ix xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy jako takové (tedy listiny, na které spotřebitel připojuje svůj podpis). Tento postoj Ústaxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxlo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru. Naopak nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehlexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxnosti spotřebitele nejspíše uniknou. Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxatit smluvní pokutu i za ostatní kupující, není to samo o sobě důvodem neplatnosti ujednání o smluvní pokutě.
B.
Forma sjednání smluvní pokuty
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxže být platně sjednána ústně či prostřednictvím prostého (tj. bez elektronicky zaručeného podpisu) e-mailu. Písemná forma však samozřejmě zvyšují pxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx zákoníku (obchodní zákoník výslovně tento požadavek neupravoval, ustanovení občanského zákoníku o smluvní pokutě se na obchodněprávní vztahy uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxvní pokuta představuje smluvně sjednanou
sankci
(pokutu) pro případ, že nastane smlouvou předpokládané porušení povinnosti - ať už stanovené smlouxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxuvní pokutu je možné
vázat pouze na porušení povinnosti
. Smluvní pokutu není možné vázat na jiný případ než je porušení povinnosti, tedy například jako xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxmu odklonu od rozhodovací praxe Nejvyššího soudu však podle nové právní úpravy dochází - judikatura totiž sjednání smluvní pokuty ve vazbě na realizacx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xodle nové právní úpravy lze očekávat, že takové ujednání nebude možné považovat za smluvní pokutu (tu je i nadále možné vázat pouze na porušení povinnosxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxov. § 10 odst. 1 obč. zák.) se poté podpůrně uplatní ustanovení o smluvní pokutě (§ 2048 až 2054 obč. zák.).
Judikatura
(NS 32 Cdo 4469/2010, ASPI ID: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxednání účastníků, je výkonem práva, jež účastníku náleží, porušením smluvní povinnosti tedy být nemůže. Obecný závěr z toho plynoucí, že výkon práva pxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xNS 33 Cdo 498/2009, ASPI ID: JUD181598CZ)
Smluvní pokutu si mohou sjednat pouze smluvní strany pro případ po­rušení povinnosti vyplývající z jimi uzavxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený
(srov. § 2048 obč. zák.), což znamená, že dlužník xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxle" původní povinnosti dlužníka (pro věřitele tedy představuje jakýsi "bonus"). Vzhledem k dispozitivitě tohoto ustanovení je však možné smluvně upxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxkutě
, která se velmi podobá odstupnému (§ 1992 obč. zák.), oba instituty však nelze zaměňovat, neboť mezi nimi existuje řada rozdílů.
Základní rozdíxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      x xxxxxxá smluvní pokuta     I Odstupné            I
I------------I--------------------------------I--------------------------------I
I Účinky   I Způsobuje zánik poxxx     x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x      x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx     x                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I
I Porušení  I Vždy vázána na porušení    I Není vázáno na porušení    I
I povinnosti I povinnosti           I povinnosti, smluvní strana jej I
I      I                I může využít bez oxxxxx xx   x
x      x                x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx   x
x      x                x xxxxxxx xxxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxalizace I Lze časově realizovat až po  I Odstupné lze zásadně      I
I      I porušení povinnosti      I (dispozitivní ustanovení)   I
I      I                I realizovat před započetím s  I
I      I                I xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx  x
x      x                x xxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxa ve smlouvě
Příklad znění tzv. nepravé smluvní pokuty:
-
Zaplacením smluvní pokuty zaniká utvrzovaná povinnost dlužníka.
D.
Způsob urxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravu (jako u úroku z prodlení). Je třeba sjednat částku (pevnou, procentuální nebo kombinaci obou), za jaké období náleží, z jakého základu se počítá x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx blíže dále v textu). Tato povinnost by měla být ve smlouvě vymezena způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o její určitosti (například "při prodlení dlužxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxezenou v příloze této smlouvy" apod.).
Smluvní pokuta se zpravidla
odvíjí od základu
v podobě dlužné částky (například "0,3% denně z dlužné částky"x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxa výkladem smluvní formulace, kdy smluvní pokuta měla být vypočítána "z fakturované částky". Jádrem problému byl fakt, že fakturovaná částka nemusí bxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xá smluvní pokuta počítat - z fakturované částky (tedy z celku kupní ceny) nebo pouze z dlužné částky (zde z 50 000 Kč)? Nejvyšší soud posoudil obdobnou sitxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxturované částky", jednak z "dlužné části fakturované částky; použil výkladové pravidlo, podle něhož má být daný výraz použit v pochybnostech v neprosxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxrované částky" je nutno vykládat tak, že se tím rozumí jako základ pro výpočet smluvní pokuty toliko "skutečně dlužná částka", nikoliv celá fakturovanx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxována dlužná částka (srov. NS 32 Odo 1085/2006) nebo může být takové ujednání označeno za neurčité a tedy neplatné sjednání smluvní pokuty.
Jako probxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxsti jako "pro případ výskytu vad" a na to navázání smluvní pokuty v určité částce za kaž-dou jednotlivou vadu nemusí být v konkrétním případě přiměřené (xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxkyt vad jsou zpravidla činěny pevnou částkou (ať už jednorázově či opakovaně), nikoliv procentuálně, což není (a logicky ani být s ohledem na rozmanitoxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx pokuta může být sjednána také
jako ztráta slevy či bonusu
.
Východiskem pro určení výše smluvní pokuty může být také hodnota, jejíž výše bude známa pozxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxým výpočtem (NS 25 Cdo 2635/98 či 25 Cdo 119/99).
Smluvní pokuta může být sjednána
horní hranicí
(například "do výše 0,3% denně z dlužné částky za každx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvní pokuty.
Přípustné je také takové ujednání smluvní pokuty, které její
výši činí závislou na době, po kterou trvá porušení smluvní povinnosti
(NS xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxzat na porušení povinnosti ze strany povinného dlužníka a současně na následnou realizaci odstoupení od smlouvy věřitelem).
Smluvní strany by si měxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu uvedeny v poznatcích z judikatury níže.
Judikatura
(NS 33 Cdo 3008/2009, ASPI ID: JUD202658CZ)
Neurčité, a tudíž neplatné, je ujednání ve smlouxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxši za každý den prodlení z dlužné částky, aniž by bylo vymezeno, zda je dlužnou částkou nedoplatek půjčky (dlužná jistina) nebo pouze splátka zálohy sjexxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxplatné ujednání bylo považováno utvrzení závazku "předat veškerou dostupnou dokumentaci", jejíž soupis měl být uveden v příloze smlouvy, k vyhotovexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xmluvních závazků".
(NS 33 Odo 577/2005)
Jestliže se smluvní strany dohodly, že sankcionováno bude porušení ve smlouvě výslovně zmíněných povinnosxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx má být hrazena v případě porušení kterékoliv z nich. Jinak řečeno, pokud by bylo vůlí účastníků sjednat smluvní pokutu pouze pro případ kumulativního pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx může být sjednána jako peněžitá i xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxná se stanovenou fixní částkou
(například "1 000 Kč za každý den prodlení"),
procentuální
- a to buď konstantní (například "0,3% denně z dlužné částky xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxnně z dlužné částky za 31 až 60 dní prodlení dlužníka se zaplacením faktury a dále pak 0,3% denně z dlužné částky až do zaplacení") nebo v
různých kombinacíxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxny a pokud prodlení prodávajícího přesáhne 14 dnů, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za paxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx prvního dne prodlení, s plněním závazku tedy "nemusí spěchat", neboť mu kromě odstoupení od smlouvy (či jiného smluvně předvídaného následku) nehrozx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx narůstáním (případně s narůstající sazbou ve vazbě na délku prodlení).
Ve smluvním ujednání lze stanovit také
maximální limit smluvní pokuty
, ale v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 100 000 Kč"). Stanovení horního limitu celkové smluvní pokuty je výhodné pro dlužníka nikoliv však pro věřitele - po dosažení maximálního limitu dlužnxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxněžitá podoba
smluvní pokuty může spočívat například v povinnosti dlužníka vedle zajišťované (utvrzované) povinnosti (spočívající například v doxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxté smluvní pokuty výslovně nepočítala, nová právní úprava toto stanoví v § 2048 in fine obč. zák.
E.
Přiměřenost výše smluvní pokuty
Jak již bylx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx odvislá od okolností konkrétního případu. Při zkoumání přiměřenosti smluvní pokuty je třeba zvážit (srov. NS 33 Odo 1682/2007) funkce smluvní pokuty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xrčité povinnosti očekávat. Výše smluvní pokuty musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši. Přiměřenost smluvní pokuty je třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxe usoudit na nepřiměřenost smluvní pokuty s ohledem na vzájemný poměr původní a sankční povinnosti. Je nutno zvážit také důvody, které ke sjednání smluxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxjsou osobní, majetkové či sociální poměry povinného
(NS 23 Cdo 1646/2007).
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxinnosti očekávat. Taková sazba smluvní pokuty musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši. K tomu blíže viz NS 33 Cdo 1682/2007.
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy; představuje toliko hranici, pod kterou nelze smluvní pokutu snížit (§ 2051 obč. zák.). Pokud však dlužník namítne nepřiměřenost smluvní pokuty a poxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxokázat vznik škody), výše vzniklé škody však představuje minimální hranici, pod kterou nemůže být smluvní pokuta snížena (věřitel má vždy právo na smlxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xýše vzniklé škody, která by byla předmětem dokazování. To je logické s ohledem na skutečnost, že smluvní pokuta neplní pouze funkci kompenzační, ale taxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Otázku, zda byla smluvní pokuta sjednána v (ne)přiměřené výši, nelze posuzovat z pohledu skutečností, které nastaly až poté, co byla smluvní pokuta v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxkutu je (zcela či zčásti) výkonem práva v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, jenž nepožívá právní ochrany (srov. NS 23 Cdo 2192/2009).
Pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxž byl dlužník v době sjednání smluvní pokuty v prodlení či zda byla smluvní pokuta zakotvena ve smlouvě uzavírané adhezním způsobem či v obchodních podmxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxo úrok z prodlení (srov. § 1805 odst. 2 obč. zák.).
Co se týká
konkrétních částek smluvních pokut
, které byly soudně přiznány jako přiměřené (nebo naopxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxník".
Lze se však v rozhodovací praxi soudů inspirovat a z toho dovodit orientačně přiměřenou sazbu smluvní pokuty v konkrétním případě.
Co se týká
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxx
x xxxxxx xxstky za každý den prodlení. Soudy v některých případech posoudily danou výši smluvní pokuty jako přiměřenou (srov. NS 33 Odo 438/2005), v jiných případxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx poměry dané věci přiléhavá, v jiném nepřiměřeně vysoká (srov. NS 29 Cdo 2008/2011 nebo 29 Cdo 1734/2012). V praxi se standardně objevují smluvní pokuty x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxak nutno mít na zřeteli vazbu na okolnosti konkrétního případu, neboť i sazba smluvní pokuty v běžně akceptované výši 0,1% denně z dlužné částky může být xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx xenně
z dlužné částky, když dosáhla celkové výše 10,8 milionu Kč, až na částku 1 milionu Kč (v rozporu s konstantní judikaturou, podle níž nelze usuzovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxx denně
z dlužné částky byla ve věci NS 33 Odo 61/2005 posouzena Nejvyšším soudem jako přiměřená.
Nejvyšší soud však dospěl v konkrétním případě také k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx skutkových okolností) posoudil Nejvyšší soud smluvní pokutu ve výši 1% denně z dlužné částky jako nepřiměřenou (NS 33 Odo 438/2005).
V dalším případx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xbchodním stykem, event. s dobrými mravy. Smluvní pokuta byla sjednána a vymáhání za následujících okolností:
Ve smlouvě o dílo sjednali účastníci sxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxo který podle okresního i odvolacího soudu nelze žalobkyni přiznat smluvní pokutu, jsou okolnosti, za nichž žalobkyně nárok uplatnila. Žalobkyně se dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxvána dodáním odlišného, avšak funkčního a žalobkyní akceptovaného plnění. Z provedeného dokazování plyne, že žalovaná o své vůli dodala jiné dveře, axxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxolou a převzetím díla a která posléze dílo také bez výhrad přijala. Žalobkyně ještě před převzetím díla věděla o záměně dveří, nic proti ní nenamítala a vxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxocentní sazbou, vysokých částek. V souladu s poctivým obchodním stykem by byl takový postup žalobkyně, kdy by při převzetí díla zjevný nesoulad se smloxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxvodně domnívat, že žalobkyně nemá proti dodanému plnění námitky, že dílo považuje za dodané řádně a včas a že jí žádná sankce nehrozí. Tímto svým jednáníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxvní pokutu, dále odkázal na judikaturu Nejvyššího soudu, z níž dovodil, že výkon práva na zaplacení smluvní pokuty je možné odepřít s poukazem na rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xe na vzniku tohoto práva nějakým způsobem spolupodílel, vytvořil pro jeho vznik podmínky apod.
K podobnému závěru dospěl také Ústavní soud (IV. ÚS 18xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxbu o zaplacení částky s nemalým příslušenstvím, je z pohledu dobrých mravů v obchodních stycích svérázný a neměl by zůstat bez odezvy v rozhodnutí obecnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxm časovým odstupem.
V jiné věci dospěl Nejvyšší soud k závěru o přiměřenosti smluvní pokuty sjednané ve výši
2% denně
z dlužné částky (NS 32 Odo 1047/2xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxe z ekonomického hlediska o větší riziko a nelze považovat za rozpor s dobrými mravy, když závazek je zajištěn důraznějšími sankcemi pro případ nesplněxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxná byla již v prodlení s jejím zaplacením, sama žalobkyni navrhla formu zajištění závazku vyšší smluvní pokutou." Odůvodnění Nejvyššího soudu může vzxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxnadno odhadnutelná) je přípustná. K takovému závěru však v kontextu daného rozhodnutí nelze dospět, když v daném případě bylo zásadním to, že žalovaná xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xx xxxxx
x dlužné částky jako přiměřenou (NS 30 Cdo 2247/99).
Obecně však lze shrnout, že jakékoliv sazby denní procentuální smluvní pokuty nad 0,5% (včetně) jx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či smluvních pokut utvrzujících nepeněžitou smluvní povinnost
se rozhodovací praxe soudů nevykrystalizovala tak, aby bylo možné vyjít z nějakých sxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxušení nepeněžité smluvní povinnosti není možné tuto povinnost zobecnit a následně tak zobecnit také sazbu smluvní pokuty. Příkladem přiměřené jednoxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxe za neuzavření kupní smlouvy ve vazbě na smlouvu o smlouvě budoucí (srov. NS 33 Odo 91/2004).
Závěrem nutno zdůraznit, že
k závěru o nepřiměřenosti smxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxodlení dlužníka a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou "denní sazbu" smluvní pokuty. Opačný závěr je dle Nejvyššího soudu nepřípustný, neboť xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxo 3593/2010) snížil relativně velmi nízkou smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky, když dosáhla celkové výše 10,8 milionu Kč, až na částku 1 mxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xohledem celkového součtu dlužné smluvní pokuty. S tímto přístupem se nelze ztotožnit.
Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat toliko z její xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xlavního závazku a smluvní pokuty apod. Zákon zde ponechává soudu širokou možnost uvážení, aby rozhodnutí o platnosti smluvního ujednání věřitele a dlxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xřípadu.
Přiměřenost smluvní pokuty nelze poměřovat, resp. posuzovat podle výše ostatních sjednaných sankcí ve smlouvě.
Nelze sčítat jednotlivé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s nárokem na zaplacení jiné vyšší smluvní pokuty za neplnění jiné povinnosti. Srov. NS 23 Cdo 1728/2010.
V rovině posuzování přiměřenosti smluvní poxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxlad porušení povinností ze strany kupujícího je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,4% denně z dlužné částky, zatímco povinnost prodávajícího je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxu sjednanou ve formě úroku převyšujícího i několikanásobně 100% zajištěné pohledávky ročně lze - s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu - povxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxžníka sníží s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí (tzv.
moderační právo soudu
), jak vypxxxx x x xxxx xxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xozpornou s dobrými mravy a z toho důvodu za absolutně neplatně sjednanou. Moderační právo (povinnost) soudu se neuplatnilo (srov. např. NS 31 Cdo 2707/xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxěrně odlišných přístupů, zda se jedná o moderační právo či povinnost soudu a zda tak může soud učinit pouze na návrh či z úřední povinnosti (srov. VS Praha x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx převážil názor, že se jedná o moderační "povinnost" soudu uplatnitelnou i bez návrhu dlužníka (srov. NS 23 Cdo 4038//2007: "vyplývá-li z obsahu spisu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxt, a to i bez návrhu dlužníka").
I.
Na rozdíl od úpravy smluvní pokuty v občanskoprávních vztazích zakotvuje obchodní zákoník v ustanovení § 301 mxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy, kdy si strany obchodního vztahu sjednají nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Zatímco tedy podle úpravy smluvní pokuty v občanskoprávních vztazícx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh je možné posuzovat jako neplatný právní úkon (přičemž ve smyslu § 267 odst. 1 obch. zák. by šlo o relativní neplatnost) pro rozpor s dobrými mravy podle x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xkutečností, že byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta.
II.
Ujednání o smluvní pokutě není však možno v obchodněprávních vztazích považxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx obch. zák., upravující moderační oprávnění soudu.
III.
Smluvní pokuta sjednaná v nepřiměřené výši je zpravidla v rozporu s dobrými mravy. V obchoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxdy profesionál, který si musí být vědom hospodářského rizika v případě sjednání smluvní pokuty. Proto jsou na něho z hlediska odpovědnosti kladeny příxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxípadě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty a zakládá pouze možnost moderace. Nenastanou-li jiné okolnosti, nelze v souvislosti s nepřiměřenou výší smlxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx) může dojít toliko
na návrh dlužníka
, nikoliv bez návrhu, a pouze v případě, že soud nazná, že smluvní pokuta je sjednána
platně
(NS 33 Odo 438/2005) a s oxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxho uhrazení dlužníkem nebo započtenou (NS 32 Odo 1007/2006, NS 23 Cdo 2409/2010), a to i v případě, že k započtení došlo až v průběhu soudního řízení (NS 23 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx/2010; k tomu blíže viz podkapitola E).
Moderovat je možné pouze výslednou částku smluvní pokuty, nikoliv vlastní způsob jejího určení
(procentuáxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxdu třífázový
(NS 23 Cdo 485/2009). V první fázi řeší soud otázku, zda byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta. Ve druhé fázi posoudí soud, zda pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xostrádám před uvedenou první fází fázi posouzení platnosti sjednání smluvní pokuty.
Jak již bylo uvedeno výše,
výše vzniklé škody představuje minixxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxno (například ve smyslu "smluvní strany tímto soudu odnímají jeho moderační právo ve vztahu ke smluvní pokutě, když tuto považují shodně za přiměřenouxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnosti ve smyslu § 205a a § 211 o. s. ř.
(NS 32 Cdo 4469/2010, ASPI ID: JUD206908CZ)
Posouzení otázky (ne)přiměřenosti smluvní pokuty závisí na okolnosxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní § 301 obch. zák. (dnes § 2051 obč. zák.) tak co do způsobu vymezení kritérií pro hodnocení (ne)přiměřenosti smluvní pokuty patří k normám s relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze širokého předem neomezeného okruhu okolností. S tímto režimem se pak nutně pojí zvýšené požadavky na kvalitu odůvodnění soudního rozhodnutí, nebox xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxůvodnění svého rozhodnutí takto vymezené okolnosti označil a vysvětlil, na základě jaké úvahy k jejich vymezení dospěl (přiznal jim právní relevancixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxušné úvahy odvolacího soudu neumožňuje. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů je vadou řízení, jež mohla mít za následek nesprávné roxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxovat o snížení smluvní pokuty, která před rozhodováním o její moderaci zanikla. Právo moderovat smluvní pokutu předpokládá, že oprávněný ze smluvní pxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxoudí jako nepřiměřenou, má právo ji snížit. Soud tedy není oprávněn ustanovení o moderaci smluvní pokuty v rozsahu, ve kterém již před zahájením řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xxxxx011, ASPI ID: JUD235930CZ)
Uplatnil-li žalovaný v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu výhradu nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, jde zcexx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx z titulu smluvní pokuty). Má-li žalovaný (obecně vzato) kauzální námitky k dispozici a obstojí-li uplatněná kauzální námitka z hlediska požadavků plxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxněna, je povinností soudu se takovou námitkou věcně zabývat a posoudit její opodstatněnost. Z hlediska oprávnění soudu postupovat podle ustanovení § xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (respektive zda xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxtelným důsledkům, totiž že v případě zajištění pohledávky ze smluvní pokuty směnkou by směnečný dlužník byl povinen na zajišťovací směnku plnit, a to bxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxící povinnost zaplatit smluvní pokutu
Povinnost zaplatit sjednanou smluvní pokutu, nastanou-li smlouvou předvídané podmínky, není vázána na nuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxlatit také v případě, že se dostal do prodlení (či jiným způsobem porušil svoji povinnost) v důsledku zásahu vyšší moci (například povodně, zemětřesenxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxní smluvních stran ve smyslu navázání povinnosti k zaplacení smluvní pokuty pouze na případ zaviněného porušení smluvní povinnosti.
Ke staré právní xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezavinil (uplatnil se tak subjektivní princip ve vztahu k povinnosti platit smluvní pokutu, nedohodly-li si smluvní strany něco jiného).
Podle dixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxní princip ve vztahu k povinnosti platit smluvní pokutu, nedohodly-li si smluvní strany něco jiného).
Judikatura
(NS 29 Odo 50/2001, ASPI ID: JUDxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxiteli přičítat i zavinění porušení povinností tím, koho pověřil provedením díla (subdodavatelem), nebylo-li dohodnuto jinak.
Vhodná úprava ve sxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrušení smluvní povinnosti.
H.
Splatnost smluvní pokuty
Pro splatnost smluvní pokuty se uplatní stejná pravidla jako pro splatnost samotxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxu. Smluvní pokuta je tak
splatná na základě výzvy věřitele
. Teprve od splatnosti smluvní pokuty počíná běžet promlčecí lhůta (tříletá) k jejímu vymáháxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xiz níže).
U splatnosti smluvní pokuty se tak neuplatní zvláštní režim upravený v § 1963 obč. zák. (obecná třicetidenní splatnost), neboť se nejedná x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nýbrž je samostatným právním nárokem, jehož oprávněnost je závislá na zjištění, zda byl dlužník s platbou v prodlení, a jeho splatnost je závislá na toxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxedu na vyzvání, ale dnem následujícím po dni, kdy na ni vznikl věřiteli nárok (praktické pro věřitele):
-
Smluvní pokuta je splatná dnem následujícíx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtýká se pouze smluvní pokuty v peněžité podobě),
má věřitel právo na úročení smluvní pokuty úroky z prodlení jako u každé jiné peněžité pohledávky
.
Úrxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xrodlení s platbou smluvní pokuty
sjednána
(za tímto účelem může být sjednána sazba úroku z prodlení odlišná od úroku z prodlení postihujícího prodlenx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx druhá, kapitola 13). Není vyloučeno sjednat si odlišnou výši úroku z prodlení pro případ prodlení se zaplacením smluvní pokuty, než je výše smluvního úxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxožka sjednávající zvláštní sazbu úroku z prodlení pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty:
-
V případě, že se dostane dlužník do prodlení s úhraxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxuty a práva na náhradu škody
Platí, že je-li sjednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(srov. např. NS 23 Cdo 873/2009).
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xozsahu
(v takovém případě může věřitel požadovat po dlužníkovi jak splnění původní utvrzované povinnosti, zaplacení smluvní pokuty i nahrazení škoxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxd rámec smluvní pokuty
.
Ke vzniku škody v důsledku prodlení dlužníka může dojít například v situaci, kdy v důsledku opožděné dodávky materiálu (napřxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxu smluvní pokutu, kterou tento po věřiteli požaduje za pozdní dodávku nábytku. Věřitel vyrábějící nábytek je tak oprávněn požadovat po svém dodavatelx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxu zákazníkovi) po svém zákazníkovi.
Výraznou
výhodou pro věřitele
u institutu smluvní pokuty je na rozdíl od nároku na náhradu škody skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxě složitější, když věřitel musí v obecné rovině (záleží na tom, zda se jedná o porušení zákonné či smluvní povinnosti) prokázat kromě porušení povinnosxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné smluvní pokutou,
není kritériem pro úvahu o nepřiměřenosti smluvní pokuty
, ani pro úvahu o odpovídající míře jejího snížení, nýbrž určuje pouze hraxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 1 milion korun, dlužník podá moderační návrh, věřitel prokáže, že skutečná škoda vznikla ve výši 300 tisíc korun, neměl by soud automaticky moderovat sxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxše smluvní pokuty (k tomu viz písmeno F této podkapitoly) a tuto snížit například na částku 500 tisíc korun.
Vztah smluvní pokuty a náhrady škody je shoxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx plnou výši smluvní pokuty, tak náhrady škody:
-
Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody v plném rozsahu.
Užší verze vytvářxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xkody převyšující smluvní pokutu.
Upozornění druhou smluvní stranou na nebezpečí vzniku škody v důsledku povinnosti zaplatit smluvní pokuty v dxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxto smlouvy může být způsobeno též prodlení se splněním dalších dodávek a závazků kupujícího. Prodávající se tímto zavazuje, že v případě, že prodlení s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxložit na smluvní pokuty a další sankce, které vzniknou prodlením s plněním dalších dodávek a závazků kupujícího.
Příklad
Zadání:
Ve smlouvě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxo částka za den a likvidované škody budou zaplaceny za každý kalendářní den po datu určeném pro dodávku a až do té doby, než bude dodávka úplná a současně buxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx škody?
Řešení:
Dané ustanovení posoudil Nejvyšší soud (NS 32 Odo 852/2006, ASPI ID: JUD107469CZ) jako smluvní pokutu. Tento svůj závěr zdůvodnil tíxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxroveň bylo sjednáno, že z takto získaných prostředků budou reparovány dodatečně výlohy a hmotné a nehmotné škody vzniklé smluvnímu dodavateli v důslexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pokuta,
nedotýká se tato skutečnost práva na zaplacení smluvní pokuty, které vzniklo do okamžiku odstoupení od smlouvy
(srov. § 2005 odst. 2 obč. zák.xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxporného s dobrými mravy či poctivým obchodním stykem).
Judikatura
(NS 33 Odo 131/2003, ASPI ID: JUD27561CZ)
Nárok na smluvní pokutu v důsledku odxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, na jejíž zaplacení vzniklo věřiteli právo do okamžiku odstoupení od smlouvy (zvýhodnění dlužníka):
-
Věřitel se tímto vzdává práva na zaplacení sxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxok (například u zápůjčky či úvěru), nikoliv úrok z prodlení, jsou na sobě
zcela nezávislé instituty
. Úroky při poskytnutí peněžité půjčky představují xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxi viz níže - zejména při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty) instituty s odlišnými funkcemi. Smluvní pokuta je řazena mezi utvrzovací instituty, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xiz tabulka níže.
Na porušení téže povinnosti (peněžité) lze smluvně navázat současně smluvní pokutu i úrok z prodlení.
Oba nároky se nevylučují ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxení s platbou peněžitého plnění je nutno zohlednit v přísnější míře přiměřenost smluvní pokuty (nikoliv úroku z prodlení). Podle konstantní judikatuxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xe nekonstatuje nepřiměřenost sjednaného úroku z prodlení), ale výše smluvní pokuty (a tedy její přiměřenost) se posuzuje s ohledem na kumulativně sjexxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x přiměřenosti zejména sazby vyjádřené denní opakující se procentuální částkou
(např. "0,3% denně z dlužné částky"). V tomto ohledu není jednotná rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxi posuzování přiměřenosti sjednaných úroků z prodlení. Později dospěl k opačnému závěru (NS 32 Cdo 4920/2010), tedy že přiměřenost smluvní pokuty nelxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxy lišící se nejen svým charakterem, ale též účelem a funkcí. Přiměřenost výše smluvní pokuty proto nelze posuzovat pouze za pomoci měřítek rozhodných pxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xrodlení není v rozporu s dobrými mravy, se nepřihlíží ke sjednané smluvní pokutě mezi stranami. Naopak při posuzování přiměřenosti výše smluvní pokutx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I--------------------------------I
I            I Smluvní pokuta         I Úrok z prodlení        I
I-----------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx         x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x            x xxxxxxx xxxxxxxx sazba smluvní I má zákonnou podpůrnou sazbu  I
I            I pokuty             I (nařízení vlády č. 351/2013  I
I            I                I Sb.)              I
I-----------------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx  x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx   x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx    x
x            x xxxxxx             x xxxxxx             x
xxx---------------------I--------------------------------I--------------------------------I
x xxxxxx        x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx  x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx   x
x            x xxxxxx             x                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I Příslušenství     I Není příslušenstvím pohledávky I Je příslušenstvím pohledávky  I
I pohledávky      I                I                I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx    x xx xxxxxxx xxxxxx xx      x xx xxxxx x xxxxxxxx se     I
I            I automaticky nevztahuje     I automaticky vztahuje zajištění I
I            I zajištění zástavním právem   I zástavním právem        I
I-----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx       x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx  x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx  x
x            x xxxmlčuje se samostatně,    I současně s promlčením     I
I            I nepromlčuje se automaticky s  I pohledávky           I
I            I promlčením pohledávky     I                I
I-----------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx     x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx    x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx I
I            I ujednání paušalizovanou    I (nevylučuje ji)        I
I            I náhradou škody, tedy vylučuje I                I
I            I nárok na náhradu škody     I                I
I-----------------------I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx  x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxí I
I            I na výši jistiny, nenastává   I na výši jistiny, nastává stop I
I            I stop stav v jejím dalším    I stav až do podání žaloby    I
I            I navyšování           I                I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxliš vysoký úrok z    I
I            I soud sníží na návrh dlužníka  I prodlení může soud aplikovat  I
I            I až do výše vzniklé škody podle I § 1964 či § 1972 obč. zák.,  I
I            I § 2015 obxx xxxx        x xxxxxx x xxx xxxx xxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxká sazba  I Neexistují výslovné zákonné  I Příliš nízký úrok z prodlení  I
I            I limity na příliš nízkou    I může soud navýšit podle § 1964 I
I            I smluvní pokutu         I či § xxxx xxxx xxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx   x xxx xxodlení s placením    I Při prodlení s placením úroků I
I            I smluvní pokuty se z této    I z prodlení z těchto      I
I            I automaticky počítají úroky z  I automaticky další úrxxx x   x
x            x xxxxxxxx            x xxxxxxxx xxxxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xplatnost       I Ke splatnosti smluvní pokuty  I Ke splatnosti úroků z prodlení I
I            I je potřeba výzvy věřitele   I není potřeba výzvy věřitele  I
I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx       x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x   x xxxx x xxxxxxxx xxxx      x
x            x xxxxxx xxxxxxxx        x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx    x
x            x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx    x xxxxxxxx            x
x            x xejíhož zaplacení se žalobce  I (pouze určen odkaz na smluvní I
I            I domáhá)            I či zákonný režim a počátek   I
I            I                I jeho běhu)           I
I-----------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx  x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxe za I
I            I za opětující se "dávku" a   I opětující se "dávku" a lze ji I
I            I nelze ji přiznat soudním    I přiznat soudním rozhodnutím do I
I            I rozhodnutím do budoucna    x xxxxxxxx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxuty
Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta není příslušenstvím pohledávky, vyznačuje se odlišnými znaky ve vztahu k úroku z prodlení také v oblasti promxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xokuty sjednané procentuální (či pevnou) částkou za každý den prodlení počíná běžet promlčecí lhůta každým dnem, kdy na ni vznikne věřiteli nárok (srovx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx po uplynutí promlčecí lhůty (NS 33 Cdo 2637/2008). Lze tak přiznat pouze smluvní pokutu, na niž vzniklo právo na zaplacení do promlčení utvrzované pohlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx x637/2008, ASPI ID: JUD192955CZ)
Úspěšné uplatnění námitky promlčení pohledávky nemůže mít vliv na smluvní pokutu, na niž vzniklo právo před promlčenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní pokutou, jehož se dlužník dovolal, aby se věřitel úspěšně domohl přiznání smluvní pokuty vzniklé před promlčením zajištěného práva. Jinak je tomu oxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxá se nevymahatelnou i smluvní pokuta z vedlejšího závazkového vztahu, na niž vzniklo právo po promlčení zajištěné pohledávky. Promlčená pohledávka i xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xo promlčení práva zajišťovaného smluvní pokutou nelze soudně přiznat právo na zaplacení smluvní pokuty za dobu po uplynutí promlčecí lhůty.
(NS 20 Cxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx od smlouvy, a tudíž promlčecí lhůta k vymožení práva z titulu přisouzené smluvní pokuty neběží ode dne, kdy oprávněný od smlouvy odstoupil; u práv vznikxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxna zvláštní úprava.
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx nájemce bytu nebo domu (srov. § 2239 obč. zák.). Ujednání o smluvní pokutě se v uvedeném případě považuje za ujednání zakázané, které nebude vyvolávat pxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xovinností z nájmu nájemcem stanoví zákon". Podle zákonodárce má pronajímatel dostatek zákonných institutů, jimiž může sankcionovat nájemce. Zákonxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxe s platbou nájemného o více než 5 dní (srov. § 697 zák. č. 40/1964 Sb.)215) a ani smluvní pokutu, pronajímateli tak kromě obecné (a okleštěné) možnosti pxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xak bylo v důsledku nové právní úpravy z pohledu finančních sankčních institutů výrazně zhoršeno.
P.
Uplatnění smluvní pokuty v rozporu se zásadox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xeny za provedení díla, která byla fakturována před patnácti lety
(ke dni rozhodnutí soudu).
Během této doby postoupil původní oprávněný svou pohledáxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x původním závazkovém vztahu zajišťovat oprávněnému včasnou úhradu jeho splatných faktur za provedenou likvidaci odpadů a měla pro něho nesporný ekonxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxry, která byla vystavena před 15 lety, již zcela postrádá svůj zajišťovací charakter, protože výpadek úhrady uvedené faktury již musel původní oprávnxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxančního plnění, které zbaveno svého původního smyslu vede jen k přesunu finančních prostředků od žalovaného k žalobci. Nejvyšší soud považuje za nutnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xelý případ v jeho komplexnosti. Díky délce sporu o existenci hlavního závazkového vztahu a právní důvod plnění v tomto vztahu výše smluvní pokuty z pohlxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxacího nástroje. Vzniká tak zřejmá nerovnováha právního postavení žalovaného a žalobce ve prospěch žalobce, aniž by tato nerovnováha měla svoje právnx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxané sazbě smluvní pokuty, která je ujednána ve zcela běžné výši. Tento problém je však až sekundární. Odvolací soud správně vystihl, že ujednání o smluvxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxost, že za 15 let nahradil věřitel výpadek daný nikoliv včasným uhrazením faktur, je nesprávný argument, neboť k nahrazení výpadku peněžních prostředxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na zaplacení starých a nepromlčených pohledávek.
Požadavek na přiznání smluvní pokuty by byl odmítnut také v případě, kdy by byla
smluvní pokuta účtxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxné očekávat, že by současně plnila také funkci kompenzační (srov. NS 32 Odo 202/2006, ASPI ID: JUD38615CZ).
Dlužníkovi (ručiteli) bylo věřitelem - bxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Dlužník bankou vyčíslený dluh zaplatil. Banka po devíti letech postoupila pohledávku na zaplacení dalších peněžitých nároků vůči dlužníkovi a tuto pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxrektní, nepřijatelný z hlediska zásad poctivého obchodního styku a z toho důvodu si nezaslouží poskytnutí soudní ochrany.
Q.
Vykonatelnost smlxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznat i do budoucna (srov. NS 21 Cdo 3173/2005, 21 Cdo 681/2006). Věřitel jakožto žalobce tak nemůže po dlužníkovi jako žalovaném v rámci soudního řízxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx
Nejvyšší217) i Ústavní soud218) konstantně judikují, že v případě, že by soud takové rozhodnutí přesto vydal, jednalo by se o rozhodnutí nevykonatxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx soudního rozhodnutí
, jakkoliv je takový přístup nepraktický (při opakované sazbě smluvní pokuty zůstává dlužníkova povinnost k zaplacení smluvní pxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xožalovat).
13.
ÚROK Z PRODLENÍ
13.1
Úrok jako příslušenství, zákonné předpoklady pro vznik nároku na úrok prodlení
Úrok z prodlení je
přxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxištění zástavním právem, zajišťuje kromě dluhu také úroky z prodlení (na rozdíl od smluvní pokuty, srov. § 1313 obč. zák.).
Zákonné předpoklady pro vxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxitel řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti.
Ad a) Musí se jednat o peněžitý dluh
Úroky z prodlení náleží pouze tomu věřiteli, který má penxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx).
Ad b) Dlužník je v prodlení
Dlužník je v prodlení, pokud svůj dluh řádně a včas neplní (srov. § 1968 obč. zák.).
Věřitel má nárok na úroky z prodlenx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx-li dlužník v prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo na úroky z prodlení i za den, v němž dluh splněním zanikl"). Skutečnost, že úroky z proxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxání dlužné částky z bankovního účtu mají závazek splněný, když věřiteli dluží úhradu úroků z prodlení včetně dne připsání platby na účet poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxla 6, podkapitola 6.13.
Pro vznik nároku na zaplacení úroku z prodlení není, na rozdíl od smluvní pokuty, potřeba výzvy k plnění (§ 1958 odst. 2 obč. zákxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xeněžitého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy.
Ad c) Dlužník je za své prodlení odpovědný
Pokud je dlužník v prodlení v důsledku prodlení věřxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx K prodlení věřitele může dojít například neposkytnutím jeho součinnosti (zejména ve stavebnictví - nepřipravení staveniště, nepořízení potřebnýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxonné povinnosti
Tato podmínka vzniku nároku na úroky z prodlení nebyla obsažena ve staré právní úpravě (občanský zákoník z roku 1964 ani obchodní záxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxteratuře220) se objevila polemika, o jaké povinnosti se má jednat konkrétně, tedy zda o všechny povinnosti věřitele nebo pouze takové, které podmiňuxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx oprávnění věřitele zadržet část ceny odpovídající přiměřené slevě za část vadného plnění (srov. § 2108 obč. zák.).
13.2
Zákonná sazba úroku z proxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xení terminologicky správné - zákon (nový občanský zákoník) totiž konkrétní sazbu úroku z prodlení nestanoví, pouze odkazuje na podzákonnou normu (naxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx x x xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx x x x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xroku z prodlení se rozumí sazba stanovená
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohlexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Toto nařízení nabylo účinnosti spolu s novým občanským zákoníkem, tedy 1. ledna 2014.
Věřitel mx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxákonného" úroku z prodlení. Také v případě, že je jako sankce ve smlouvě stanovena smluvní pokuta pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku, má vxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxodu je
pro věřitele
praktické při vyjednávání o určité sankci stanovené pro případ prodlení dlužníka s placením peněžitého závazku tuto nazvat jako "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxx xxxxxxxx
výhodné sankci za nezaplacení peněžitého závazku nazvat jako "úrok z prodlení", když toto vylučuje kumulativní nárok věřitele na zákonný úrok z prodlxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe smlouvě (k tomu viz část druhá, kapitola 12, podkapitola 12.11, písmeno M).
Uvedené rovněž nevylučuje
nabíhání zákonného (či smluveného) úroku z pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z prodlení
Do 14. července 1994:
Úroky z prodlení činily 3% ročně (vyhláška č. 45/1964 Sb.). Jednalo se o pevnou sazbu, která nebyla odvozována od žáxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxdní bankou platné k prvnímu dni prodlení dlužníka s plněním peněžitého dluhu (nařízení č. 142/1994 Sb.). Procentní sazba úroků z prodlení zůstávala prx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxy repo sazbě stanovené Českou národní bankou zvýšené o sedm procentních bodů (nařízení č. 142/1994 Sb.). V každém kalendářním pololetí, v němž trvalo pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo pololetí, v němž nastalo prodlení dlužníka (výše úroku z prodlení se tak neodvíjela od repo sazby platné k prvnímu dni prodlení dlužníka, ale od repo saxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx půlrok (vždy k 1. lednu a 1. červenci daného roku), pokud došlo ke změně repo sazby České národní banky (pokud se repo sazba neměnila, neměla se ani sazba úxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhů.
Od 1. července 2010 do 30. června 2013:
Úroky z prodlení byly rovny repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro poslední den příslušného kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxcentní sazba úroků z prodlení tak byla neměnná (u započatého a trvající prodlení), i když došlo k pozdější změně diskontní sazby České národní banky.
xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxtí, které předcházelo kalendářnímu pololetí, v němž nastalo prodlení dlužníka, zvýšené o osm procentních bodů (nařízení č. 142/1994 Sb.). Procentuáxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxna 2014 dosud:
Úroky z prodlení jsou rovny repo sazbě stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž nastalo prodlení dlxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdlení), i když se později změní repo sazba České národní banky.
Přehled vývoje repo sazby stanovené Českou národní bankou
I--------------I-----xxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx  x xxxx xxxxx x           x xxxxxx xx  x xxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I 28. 1. 2005 I  2,25  I           I 8. 8. 2008  I  3,50  I
I--------------I------------I           I--------------I------------I
I 1. 4. 2005  I  2,00  I           I 7. 11. 2008 I  2,75  I
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x  xxxx  x           x xxx xxx xxxx x  xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxx------I------------I
I 31. 10. 2005 I  2,00  I           I 6. 2. 2009  I  1,75  I
I--------------I------------I           I--------------I------------I
I 28. 7. 2006 I  2,25  I           I 1xx xx xxxx x  xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx x  xxxx  x           x xx xx xxxx  x  xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxx  x  xxxx  x           x xxx xxx xxxx x  xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xx07 I  3,00  I           I 7. 5. 2010  I  0,75  I
I--------------I------------I           I--------------I------------I
I 31. 8. 2007 I  3,25  I           I 29. 6. 2012 I  0,50  I
I--------------xxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxx x  xxxx  x           x xx xxx xxxx x  xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I 8. 2. 2008  I  3,75  I           I 2. 11. 2012 I  0,05  I
I--------------I------------I           I--------------I------------I
Příklady
Zadání:
Dlužník se dosxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x dlužné částky od okamžiku prodlení do zaplacení.
Zadání:
Dlužník se dostal do prodlení dne 23. května 2013. V jaké sazbě může věřitel požadovat úrok z xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxal do prodlení dne 1. prosince 2012. V jaké sazbě může věřitel požadovat úrok z prodlení?
Řešení:
Věřitel má právo na úrok z prodlení ve výši 7,5% ročně x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxhou smluvní strany ve všech druzích vztahů (tj. podnikatel a podnikatel, podnikatel a nepodnikatel - tj. spotřebitel, stát, jednotka územní samospráxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxo možné sjednat si úroky z prodlení. Věřitel měl nárok toliko na zákonnou sazbu úroku z prodlení podle prováděcího nařízení vlády (srov. § 517 odst. 2 zákx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxních vztazích dohodnuta jinak, než stanoví právní předpis, který toto ustanovení provádí").
Podle staré
obchodněprávní úpravy
bylo možné sjednax xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí závazkový vztah) a smluvní stranou závazkového vztahu byl nepodnikatel, nesla odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxiklé v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx).
Stejně jako pro smluvní sjednání smluvní pokuty i pro úroky z prodlení je nutno dodržet určitá pravidla.
Jsou připuštěny
různé smluvní konstrukxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxodlení.
Základ pro výpočet úroku z prodlení
Základem pro výpočet úroku z prodlení
nemusí být pouze skutečně dlužná částka
, ale také jiná částka, napxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxty (srov. NS 33 Cdo 1272/2009), když tímto může být toliko skutečná dlužná částka (tedy nikoliv částka fakturovaná, byla-li zčásti uhrazena). Takový rxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xbou rozdílných přístupů dospět k výrazně odchylným částkám).
Přiměřenost sjednané výše úroku z prodlení
Sjednané úroky z prodlení musí stejně jakx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxč. zák.) však zákon obsahuje ve vztahu ke sjednaným úrokům z prodlení limity jak z hlediska příliš vysokých úroků z prodlení (ochrana dlužníka), tak z hlxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxých úroků z prodlení je nutno dospět (stejně jako u smluvní pokuty) podle okolností konkrétního případu. Inspirací může být rozhodovací praxe soudů (vxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx sazba úroku z prodlení z dlužné peněžité částky se v praxi ve smlouvách pohybuje zpravidla kolem 0,05%.
Soudy se však zabývaly také posouzením (ne)přxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxího soudu (srov. např. NS 32 Cdo 2511/2008) považována za přiměřenou.
Následná rozhodovací praxe Ústavního soudu (srov. I. ÚS 523/07 nebo I. ÚS 728/1xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxbsah ujednání účastníků o dohodnutém úroku z prodlení musí být posuzován vždy, bez ohledu na to, zda by i byl výsledkem tvrzeného svobodného ujednání mexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xrodlení; jejich použití je možné a zákonné, jejich výše však nemůže být bezbřehá. Pokud bývá v judikatuře zdůrazňováno, že porušení zásad poctivého obxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xe rozpor právního úkonu s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxrakter právě charakter šikanózní. Částka, kterou je povinen platit subjekt, jenž se dostane do prodlení, odpovídající xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úroku z prodlení za adekvátní. Na tom nic nemění to, že úroky byly sjednány pro prvních 30 dnů prodlení ve výši 0,1% a až následně pro delší prodlení byly sjxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx velkého senátu (NS 31 Cdo 717/2010) uvedl, že u sazby úroku z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky nelze bez dalšího konstatovat nepřiměřenost, kdxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx), který shledal přiměřenou sazbu úroku z prodlení ve výši 0,6% denně z dlužné částky. Tento závěr odůvodnil Ústavní soud okolnostmi konkrétního přípaxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx se jen stěží dovolávat ochrany zásad dobrých mravů a poctivého obchodního styku. Sjednaná výše úroku z prodlení je sice poměrně vysoká, ale po posouzenx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxst, zda se smluvními stranami sjednaná sazba úroků z prodlení příčí dobrým mravům či nikoliv, nelze bez zvážení všech rozhodných okolností konkrétníhx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxu být z povahy věci jen ty okolnosti, které existovaly v době, kdy k danému ujednání došlo (v době uzavření smlouvy). Skutečnosti, které nastaly pozdějix xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxdy budou moci pro moderaci nepřiměřeně vysoce sjednaného úroku z prodlení aplikovat moderační právo podle § 577 obč. zák. (na rozdíl od smluvní pokutyx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbylo možné dovodit moderační právo soudu ve vztahu k úrokům z prodlení. Tyto byly buď sjednány platně či nikoliv, a to podle jejich souladu s dobrými mravx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxši sazby úroků z prodlení nad rámec dobrých mravů), ale uplatnila se zákonná sazba úroku z prodlení. K tomu blíže srov. např. NS 31 Cdo 717/2010 (rozhodnuxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxodlení, je nutno zvážit
specifické aspekty sjednání úroků z prodlení
- zda byly ujednány ve smlouvě uzavírané se spotřebitelem, ve smlouvě uzavírané xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx):
Specifické následky sjednání nepřiměřeně vysokého úroku z prodlení:
I----------------I----------------I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        x xxxxxx xxxxx  x xxxxxxxxx         x xxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
I Spotřebitelská I § xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx   x xxxxxxxxxx     x
x xxxxxxx    x xxxx xxxx   x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  x xxxxxxxxxxx x    x
x        x        x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x  x xxxxxxxx xjednání  I
I        I        I neprospěch spotřebitele  I se nepřihlíží)   I
I----------------I----------------I---------------------------I-----------------xxxxx
x xxxxxxx    x x xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx      x
x xxxxxxxxx   x xxxx xxxx   x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx  x xxxxxxxxxx     x
x xxxxxxxx    x        x xx xxo takovou odchylku  I (k námitce slabší  I
I způsobem    I        I rozumný důvod (například I smluvní strany)   I
I        I        I pro kumulaci jiných    I           I
I        I        I sankcí, např. smluvní   I           I
x        x        x xxxxxxx          x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx    x x xxxx     x xxxxxxxxxx xxxxnání    I Neúčinnost     I
I podmínky    I obč. zák.   I (které nemohla druhá   I           I
I        I        I strana rozumně očekávat), I           I
I        I        I pokud jej smluvní strana I           I
I        I        I nepřijala výslovnx    x           x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxení:
Na rozdíl od smluvní pokuty obsahuje zákonná úprava úroku z prodlení také pravidla o zásazích soudu ve vztahu k příliš nízkým úrokům z prodlení. Tx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx první pohled lze usoudit, že § 1964 obč. zák. je
lex specialis
ve vztahu k § 1972 obč. zák. Navádí k tomu jeho systematické zařazení ihned za § 1963 obč. zxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xejich podnikatelské činnosti či mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem). V § 1964 obč. zák. však zvláštní vymezení jeho aplikace na skupinu subjekxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxně akceptovatelné by bylo, kdyby v případě § 1964 a 1972 obč. zák. nastala obsahová shoda, nicméně obě ustanovení upravují stejnou problematiku, avšxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxita obou ustanovení je tak nedůvodná a lze ji považovat spíše za legislativní chybu než záměr zákonodárce.
Z obou uvedených ustanovení však vyplývá
nxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spravedlivý důvod či by to vyvolalo hrubou nespravedlnost vůči věřiteli, měl by soud k návrhu věřitele xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxnou sazbu úroku z prodlení, event. rozhodnout v zájmu spravedlivého řešení věci jinak (srov. § 1972 odst. 1 in fine obč. zák. nebo § 577 obč. zák.).
Nejxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x         x x 1964             I § 1972           I
I------------------I--------------------------------I----------------------------I
I Aplikační rozsah I výše úroků z prodlexx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x  x
x         x xxxxxxxxxxx          x xxxxxxx x xxxxxxxx     x
x         x                x xxxx xxxxxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I----------------------------I
I Kritérium pro  I hrubá nespravedlnost vůči   I zhoršení postavení     I
I naplnění rozporu I věřiteli            I věřitele, axxx xx xxx   x
x xx xxxxxxx    x                x xxxxxxxx xx xxxxxx     x
x         x                x xxxxxxxxxxx xxxxx     x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I Aktivní     I kterákoliv smluvní strana 221)  I věřitel          I
I legitimace    I----------------------------------------------------------xxxx
x         x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x   x
x         x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx  x
x         x x xxxx xxxx xxxx xxxx xxk. obsažena v obchodních podmínkách I
I------------------I--------------------------------I----------------------------I
I Důsledky     I neúxxxxxxx xxxxxxxx      x xxxxxxxxxx xxxxxxxx    x
x xxxxxxxx     x                x              x
x xxxxxxxx     x                x              x
x xxxxxxxxx    x                x              x
x xxxxxxxxxx    x                x              x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I----------------------------I
Není jasné, zda budou soudy posuzovat za nepřiměřené ujednání jakékoliv odchýlení se od zákonné sazxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx x xxxxxxu z uvedených výkladů - nepřiměřená odchylka by měla být odchylka nedostatečně opodstatněná v kontextu ostatních smluvních podmínek, zohledněn by měx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xrodlení nebyl věřitel kompenzován například vyšší cenou, prodloužením záruky či jiným institutem.
Nepřípustné budou takové odchylky od zákonnéhx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxe rovněž takové odchýlení se od zákonného úroku z prodlení, pro které nebudou mít smluvní strany objektivní důvody.
K problematice vyloučení úroků z xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx základě § 1972 obč. zák. se poté může věřitel dovolat neúčinnosti takového ujednání.
Lze však mít za to, že stejný režim nenastane (a dané ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxníkem. To ve vztahu ke staré právní úpravě dospěl Nejvyšší soud (NS 23 Cdo 1599/2010) k závěru, že je věcí autonomie vůle smluvních stran, zda vyloučí povxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxplatit pouze smluvní pokutu. Není důvodu uvedený závěr soudu neaplikovat také v režimu nové právní úpravy.
Zcela bez pochyb je poté možnost, aby se věxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxš vysokého, ale i příliš nízkého
(oboje při porovnání se zákonnou sazbou úroku z prodlení)
úroku
z prodlení, event. jeho úplném vyloučení při současnxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Problémovým
se jeví také ustanovení o limitaci úroků z prodlení (např. ustanovení ve znění "věřitel má nárok na úroky z prodlení v maximální výši 2 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxužníka), vazba na zavinění porušení povinnosti k včasné úhradě peněžitého závazku dlužníkem, vazba splnění úhrady pohledávky na pouhé odeslání z účtx xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xrokům z prodlení a úrokům (nikoliv však ve vztahu ke smluvní pokutě) zvláštní případ tzv. stop stavu jejich narůstání v případě, že se dostanou na stejnox xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxípadě, že
věřitel bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky z prodlení činí tolik co jistina
. Tento stop stav je však xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z prodlení se znovu "obnoví".
Co je nutno rozumět oním "otálením věřitele s uplatněním práva bez rozumného důvodu" je zatím nejasné, blíže se k tomu vyxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx
x komentáři C. H. Beck uvádí J. Petrov223) dva nevýrazné, nepřesvědčující a příliš od sebe jasnou hranicí neoddělené příklady. První vymezuje situacix xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtruje případ, kdy by se naopak o bezdůvodné otálení s uplatněním práva nejednalo: "dlužník o svém dluhu ví a věřitel nevymáhá pohledávku v důvodném a podxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxm případě je zřejmé, že dlužník s věřitelem vedou diskusi za účelem postupu při úhradě dluhu a vymáhání pohledávky a jednání mohou být nadějná a směřovat x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxho práva u soudu otálet "bezdůvodně". Ve druhém případě je naopak zarážející, že autor pasáže považuje za zásadní vědomost dlužníka o jeho dluhu (když txxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxamená, že dlužník bude mít také vůli dluh uhradit.
Osobně shledávám uvedené příklady aplikovatelné přesně naopak - pokud se dostane jednání mezi dluxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxou ve fázi předkontraktační - ve vztahu k uzavření dohody o mimosoudním řešení sporu, uzavřeli dohodu o mediaci apod.), nemělo by se posečkávání věřitexx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xrčité finanční prostředky, nelze automaticky věřitelovu pasivitu při vymáhání pohledávky považovat za důvodnou. Dlužník může být tzv. chronický nexxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxx.) přináší určitou právní nejistotu, neboť v současné době není zcela jasné, jak k výkladu daného ustanovení soudy přistoupí. Na druhou stranu - chce-lx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx
xx xxxxo
nepřímo nucen (nechce-li o narůstání příslušenství přijít) podat na dlužníka žalobu.224) To může být neefektivní právě v situacích, kdy je dlužníx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxk věřitel, jsou srozuměni se stavem, kdy věřiteli náleží za období po splatnosti pohledávky dlužníka, jenž je ve druhotné platební neschopnosti úrok z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx ve výši smluvené), který dlužník spolu s pohledávkou uhradí, až bude mít dlužník uspokojeny vlastní pohledávky. Situace nevymáhání dluhu dlužníka za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxo zastoupení věřitele či své) i věřitele (tento nebude nucen vynakládat další nejisté finanční prostředky - z pohledu event. návratnosti od dlužníka - x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxo ke snadnému přerůstání příslušenství přes jistinu). To je poměrně v kontrastu s jinými ustanoveními regulujícími úroky z prodlení - například § 1964 x xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx jednoznačně neujasnil, kterou z osob a v jaké míře chce (je nutno) chránit.
Jak již bylo uvedeno výše, § 1805 odst. 2 obč. zák. se
vztahuje
toliko na úrox x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xmluvní pokuty však dochází pouze k návrhu dlužníka, k onomu stop stavu u úroku z prodlení podle § 1805 odst. 2 obč. zák. je soud povinen přihlédnout z úředxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxx. "úroky z úroků lze požadovat, bylo-li to ujednáno".
Podle terminologie zákona není na první pohled jasné, zda se tím rozumí úroky z prodlení z úroků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxo také ustanovení § 1806 obč. zák., lze mít za to, že se vztahuje na jakékoliv úroky z prodlení z příslušenství (tedy jak z úroků, tak z úroků z prodlení).
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx
xxxitel právo na úroky z prodlení z neuhrazených úroků z prodlení či z úroků, s nimiž se dostal věřitel do prodlení
.
Ke staré právní úpravě
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxíslušenství pohledávky; tím nebylo dotčeno právo účastníků dohodnout se, že smluvené úroky se staly součástí jistiny a poté, byl-li dlužník v prodlenx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx příslušenství v nové právní úpravě
(v době vydání rozhodnutí soudu se jednalo o právní úpravu platnou, nikoliv účinnou, navíc intertemporálně neaplxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxo 31/2012)
Vhodná úprava ve smlouvě
Vhodné znění doložky o nároku věřitele na úroky z prodlení z neuhrazeného příslušenství pohledávky u smlouvy o zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxy, má věřitel právo na úroky z prodlení v zákonné výši z tohoto příslušenství.
b)
verze se smluvním úrokem z prodlení
-
V případě, že se dlužník xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x nároku věřitele na úroky z prodlení z neuhrazených úroků z prodlení (v ostatních smlouvách - například kupní, o dílo apod.)
a)
verze se zákonným úroxxx x xxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xákonné výši.
b)
verze se smluvním úrokem z prodlení
-
V případě, že se dlužník dostane do prodlení s platbou úroků z prodlení, má věřitel právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxoky z úroků požadovat ode dne, kdy byla pohledávka uplatněna u soudu (§ 1806 věta druhá obč. zák.), a to
ex lege
. Pro aplikaci daného pravidla je nezbytné, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxí ceny (když se dostal dlužník do prodlení s její platbou), ale například pohledávka na náhradu škody nebo na poskytnutí slevy jako nároku z odpovědnostx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dluhu, který vznikl po právu (úhrada kupní ceny, vrácení zápůjčky apod.). Úroky z prodlení z takové smluvní pokuty se v režimu § 1806 věta druhá obč. zák. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxsmluvní povinnosti, smluvní pokuty, peněžitých nároků z vad apod." Vyloučení aplikace institutu smluvní pokuty z režimu § 1806 věta druhá obč. zák., txxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxecifikované smluvní či zákonné povinnosti (srov. § 2048 obč. zák.). Pojmově je tedy vyloučeno (jak už bylo uvedeno v kapitole o smluvní pokutě), že by se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xohledávku, která vzniká z protiprávního činu (porušení povinnosti - ať už povinnosti stanovené zákonem či smlouvou). Úroky z prodlení ze smluvní pokuxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxatní odborná literatura (komentáře) se k této problematice v současné době nevyjadřuje, uvidíme tedy, jak se k dané otázce postaví soudy ve své rozhodoxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxa sjednána ve smlouvě (na rozdíl požadavku na smluvní zakotvení příslušenství z příslušenství v ostatních případech).
Za
den uplatnění pohledávky x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxesněprávní lhůty, okamžik předání zásilky - žaloby - poštovnímu doručovateli je tedy bez významu).
Pozor však na zesplatnění samotné pohledávky z pxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxky z prodlení s jejím zaplacením. Úroky z prodlení z prodlení s placením pohledávky spolu s jejím příslušenstvím však
běží až od okamžiku uplatnění pohlxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxím povinnosti vzniklé nesplněním peněžitého dluhu
může věřitel požadovat pouze tehdy, není-li kryta úroky z prodlení (věřitel tedy může požadovat nxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxovení je však dispozitivní, je tak přípustné odchylné ujednání. To může vést k možnosti věřitele požadovat náhradu škody v plné výši vedle úroků z prodlxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxdu škody v částečném (limitace nároku na náhradu škody) či plném rozsahu vzdát.
13.7
Promlčení úroku z prodlení (a úroků)
Vzhledem k tomu, že úrxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xS 32 Cdo 4179/2007. Dojde-li tak k promlčení hlavního závazku, nemůže se takový právní následek nevztahovat také k vedlejšímu závazku akcesorického cxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxí úroku z prodlení v žalobě
Vzhledem k tomu, že je úrok z prodlení příslušenstvím pohledávky (§ 513 obč. zák.),
nemusí být v návrhu na zahájení řízení (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx uplatněna sazba smluvená - poté je nezbytný odkaz, kde je toto ujednání obsaženo a v jaké výši, nebo sazba zákonná) a den, od kterého má být úrok z prodlení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do zaplacení".
Ve vztahu k úrokům z prodlení je možné o tyto
rozšířit žalobu až v odvolacím řízení
(srov. NS 28 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xákonné výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a to od 8. května 2015 do zaplacení.
-
Žalobce požaduje po žalovaném úroky z prodlení v zákonné výši xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xazba) v žalobě:
-
Žalobce požaduje po žalovaném úroky z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky (viz článek III kupní smlouvy), a to od 9. května 20xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxx
x
xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx
-
Náklady spojené s uplatněním pohledávky včetně nákladů soudního řízení (soudní poplatek, náklady právního zastoupení, paušální částka 1 200 Kč pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx s odlišnými funkcemi. Stěžejní funkcí úroku z prodlení je funkce sankční, reparační a motivační. Stěžejní funkcí úroku je funkce reparační.
Vztah úxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxí jsou sankcí za porušení povinnosti - nedodržení dohodnuté doby splatnosti. Zatímco povinnost dlužníka zaplatit věřiteli smluvené úroky vzniká ze zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxm dluhu, může věřitel požadovat úroky smluvené a úroky z prodlení může požadovat při prodlení dlužníka i u bezúplatné půjčky. Obojí úroky mohou být věřixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxušenstvím pohledávky
, sdílí tak její "osud" (zejména ve vztahu k jejímu promlčení a zajištění zástavním právem).
Úrok je
pravidelnou součástí
smlxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxřitel zapůjčil dlužníkovi k užívání a nabíhá při řádném průběhu smluvního vztahu. Úrok tak nepředstavuje pro dlužníka sankci (jak je tomu u úroku z prodxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (na rozdíl od úroku z prodlení, kdy
de facto
není předem žádoucí, aby dlužník tento platil, když je pro věřitele zpravidla cílem obdržet úhradu pohledáxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxx
xxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxli výše úroků dohodnuta ve smlouvě, platí dlužník "obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx. např. NS 21 Cdo 1484/2004). Stejně jako u úroku z prodlení ani u úroku neexistuje žádná jasně vykrystalizovaná sazba úroků, ale odvíjí se od okolností kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxximěřené ujednání považuje rozhodovací praxe soudů roční úrok ve výši 70% a více (NS 5 Tdo 1282/2004), 65% (NS 3 Tdo 225/2012), 45% za tři měsíce trvající pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o půjčce (dnes zápůjčce) na tři roky (NS 21 Cdo 1484/2004).
Nepřiměřeně vysoký úrok
lze považovat za ujednání v rozporu s dobrými mravy, poctivým obcxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx obč. zák.) smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxlován až v nové právní úpravě, k závěrům o lichvářském jednání ve vztahu k úrokům dospívala také stará judikatura.229) Ta zdůrazňovala, že "při poskytxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je podle trestního zákona to, co lze pokládat již za hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními pachatele a pošxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxximěřenosti sjednaného úroku, jsou následky této kvalifikace odlišné od konstatování nepřiměřeného úroku z prodlení a smluvní pokuty.
Při kvalifixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xoužije namísto něho ustanovení zákona (zákonný úrok z prodlení), přičemž může rozhodnout v zájmu spravedlivého řešení jinak (aplikovat § 577 obč. zákxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xmluvní pokuty
bude soud postupovat podle § 2051 obč. zák., tedy využije svého moderačního práva k návrhu dlužníka a smluvní pokutu sníží do výše přiměřxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxtoval jeho neplatnost jako celku pro rozpor s dobrými mravy, ale pouze ve výši, která přesahuje úrok obvyklý u takto poskytovaných zápůjček (k obdobnémx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx § 577 obč. zák.232)
Při prodlení s placením úroků má věřitel
právo na úroky z prodlení z tohoto úroku
pouze v případě, že tak bylo sjednáno (viz § 1806 věxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxe (úvěru), kdy se dostane dlužník do prodlení s úhradou pohledávky (jistina se stane splatnou), nárok jak na úrok, tak na úrok z prodlení. Nárok na úrok z pxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu tzv.
stop stav pravidla
, které je podle § 1805 odst. 2 obč. zák. aplikovatelné také na úroky (tedy nejen na úroky z prodlení - k tomu viz předchozí kapitoxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx otálí s uplatněním práva. S ohledem na obecnou použitelnost § 1802 a násl. obč. zák. na všechny druhy úroků (tedy jak úroků z prodlení, tak úroků), lze lexxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi stop stav pravidla na sjednané úroky přiléhavou. Pokud věřitel poskytne dlužníkovi určité finanční prostředky za určitý úrok (jako odměnu za to, že txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xdoby trvání zápůjčky dle dohody dlužníka i věřitele), není důvodu, proč by neběžel také po skončení této legální doby zápůjčky (k tomu již bylo uvedeno vxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxo narůstání. Tím spíše, že k tomuto stop stavu může dojít dokonce již v době, kdy je doba zápůjčky sjednána jako předpokládaná a žádoucí při řádném průběhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxtane již po deseti letech onen stop stav v narůstání úroků?). Aplikace stop stav pravidla by podle mého názoru měla přicházet v úvahu toliko na úroky z proxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxx, ASPI ID: JUD38219CZ)
Nepřiměřená a tedy odporující dobrým mravům je (zpravidla) pouze taková výše úroků, která podstatně přesahuje úrokovou míru v dxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnkami, dovoluje učinit závěr, zda výše úroků přesahuje obvyklou úrokovou míru podstatným způsobem. Teprve stav, kdy tomu tak je, odůvodňuje závěr, že xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xohou existovat vedle sebe.II. Žádné ustanovení občanského zákoníku či jiného právního předpisu nestanoví, na jakou dobu lze při peněžité půjčce dohxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xaktického vrácení věřiteli), tedy i za dobu, v níž se dlužník případně ocitne v prodlení se splněním svého závazku, neboť jistinu ve sjednané lhůtě splaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxemného plnění v hrubém nepoměru ve smyslu § 218 odst. 1 tr. zákoníku o přečinu lichvy.
(NS 3 Tdo 225/2012, ASPI ID: JUD219386CZ)
Pro závěr, zda poškozexx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxm přičiněním nebo vlivem okolností nezávislých na jeho vůli. Mohl-li poškozený vzniku tísně předejít kupříkladu uhrazením splatných pohledávek z jixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdnost pachatele trestného činu lichvy. Podstatné je, aby pachatel, vědom si tísnivé situace poškozeného, ji zneužil a nabídl mu např. krátkodobý úvěr xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx je plněním, které je co do povahy a výše v hrubém nepoměru s plněním poskytnutým pachatelem, ale takový nepoměr může podle konkrétních okolností případx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určitá hranice, která odděluje standardní podnikatelskou činnost provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je podle trestníxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxčky peněz s úrokem obsahujícím 70% a více za rok pak takový hrubý nepoměr zakládá.
(VS Olomouc 12 Cmo 95/2005, ASPI ID: JUD199145CZ)
Smluvní ujednání, xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednáním). Avšak v části, ve které dohodnutá výše úroku přesahuje úrok obvyklý u takto poskytovaných půjček, se jedná o rozsah úroku, který může být podxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xři posuzování, zda jde v případě sjednané půjčky o příslib plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, jak předpokládá ustaxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx
15.
POPLATEK Z PRODLENÍ
Od uvedených sankcí (úrok z prodlení, smluvní pokuta) je nutno odlišit poplatek z prodlení.
Podle staré právní úpravx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx234)
V právní úpravě nového občanského zákoníku
už není poplatek z prodlení regulován (pronajímatel tak na něj nemá zákonný nárok). Je upraven tolixx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xyty. Podle jeho § 13 odst. 2 platí, že "dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním podle tohoto zákona, které přesxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xromile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. To neplatí, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu."
xx xxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxení s platbou jednotlivých zálohových faktur, je povinen zaplatit poplatek z prodlení ve výši 300 Kč za každý den prodlení"). V takovém případě se nebudx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xle bude potřeba jej posoudit jako úrok z prodlení nebo smluvní pokutu dle výkladových pravidel (k tomu blíže část druhá, podkapitola 12).
16.
PENÁxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xankci, kterou nenazvou
(např. "kupující je povinen v případě prodlení s úhradou kupní ceny zaplatit prodávajícímu 0,3% denně z dlužné částky"),
nazvxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo
jiným názvem než předpokládá zákon
(např. "penále ve výši 0,3% denně z dlužné částky" nebo "poplatek ve výši 0,3% denně z dlužné částky"). V takovéx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxutem na mysli
, měl by soud z takové skutečnosti vycházet (srov. § 556 odst. 1 obč. zák.).
V praxi je však častější, že v okamžiku vzniku sporu mezi smluvnxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxkrétní právní institut měly při sjednání dané sankce na mysli, když zkrátka počítaly s "jakousi peněžitou sankcí"), ale tím institutem, který je pro tu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xe se jedná o "úrok z prodlení", neboť k této sankci by "nepřistoupil" zákonný úrok z prodlení a je velmi reálné, že by sazba tohoto smluveného úroku z prodlxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx jednalo o vůli sjednat "smluvní pokutu", neboť daná sazba bývá velmi často soudy akceptována jako přiměřená (s výhradami uvedenými výše v textu v kapitxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší soud ve své judikatuře. Nejprve dospěl k závěru, že je tento výraz nutno posuzovat individuálně (srov. NS 32 Odo 175/2006). V dalším rozhodnutx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xa otázku, zda při využití výrazu "penále" měly strany na mysli smluvní pokutu či úroky z prodlení, nelze řešit judikatorně jednou provždy a vždy závisí nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx2007 zase smluvní pokutou. V rozhodnutí NS 32 Cdo 6/2011 zdůraznil využití pravidla
contra proferentem
neboli nezbytnost zkoumat, kdo použil sporný vxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxednání, u něhož není patrné, o jaký právní institut se jedná, je nutno velmi pečlivě zkoumat okolnosti konkrétního případu, které mohou vést k odlišným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxvat v intencích smluvní pokuty.
Jak již bylo uvedeno výše, soud by měl při výkladu smluvních institutů na první pohled nespadajících do žádného z legáxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxoudit projevu vůle
význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen
(srov. § 556 odst. 1 in fine obč. zák.). Pouxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zkušeností vykládat obojím způsobem (jako smluvní pokutu či úrok z prodlení). Při výkladu projevu vůle soud
přihlédne k
praxi zavedené mezi stranami x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxov. § 556 odst. 2 obč. zák.). Opomenout nelze ani výše zmíněné významné pravidlo
contra proferentem
(srov. § 557 obč. zák.).
17.
SMLUVNÍ ÚPRAVA PAxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 1 200 Kč a jeho legální rámec
Paušál nákladů spojených s uplatňováním pohledávky ve výši 1 200 Kč neboli minimální výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xe však způsob jeho právní regulace.
Ke staré právní úpravě
Za účinnosti byl právní základ paušálu 1 200 Kč obsažen přímo v zákonxx x xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanskéhox xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxízením vlády."
Právní regulace paušálu 1 200 Kč (jeho osobní i věcná působnost včetně přesné minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx že "jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxdé pohledávky 1 200 Kč".
V (novém)
občanském zákoníku
však výslovný základ právní úpravy paušálu 1 200 Kč chybí. Jeho legální základ lze dovodit tolixx x x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí a náklady spojené s jejím uplatněním". Paušál 1 200 Kč by bylo možné zařadit právě pod "náklady spojené s uplatněním pohledávky", tedy pod příslušenstxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí podmínky a výši onoho paušálu stanoví (jak tomu bylo dle staré obchodněprávní úpravy - viz výše). Vzhledem k absenci zákonné opory pro konkretizaci paxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxní úprava vychází z textu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
(dále rovněž "sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že "členské státy zajistí, že v případech, kdy má být v obchodních transakcích podle článku 3 nebo 4 zaplacen úrok z prodlení, má věřitel nárok obdržet ox xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxstavci 1 je splatná bez nutnosti upomínky a představuje náhradu vlastních nákladů věřitele spojených s vymáháním".
Aplikační předpoklady
uplatnxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (B2B), nebo
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxu za úplatu veřejnému zadavateli (B2G).
Nárok na paušál 1 200 Kč má věřitel
od okamžiku
, kdy se dostane dlužník do prodlení s úhradou pohledávky, anxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxálu", který představuje souhrn předpokládaných výdajů věřitele, tedy jakousi kvazi paušalizovanou náhradu škody, aniž by bylo potřeba jejího skutexxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prodlení s každou ze splátek (například u kupní ceny placené formou splátek, obdobně u zápůjčky návratné v dílčích splátkách) či dílčích pohledávek (nxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x celkovou částkou, která bude žalována věřitelem (byť má možnost tuto částku žalovat, resp. rozšiřovat žalobu, postupně - v takovém případě by měl věřixxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nájemného s platbou pěti nájmů bude paušál 1 200 Kč náležet za každé splatné nájemné).
17.2
Vztah paušálu 1 200 Kč k jiným sankčním institutům a náklxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx x podstaty obou institutů).
Problematičtější je
vztah k nákladům řízení
(jež tvoří soudní poplatek a náklady právního zastoupení).
Česká právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxť odlišují hmotněprávní nárok na paušál 1 200 Kč od procesněprávního nároku na náhradu nákladů řízení (tj. soudní poplatek a náklady právního zastoupexxxx
x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxšný. Podle tohoto ustanovení směrnice platí, že "věřitel má nárok obdržet od dlužníka kromě pevné částky uvedené v odstavci 1 (neboli paušál ve výši minxxxxxx xx xxxx x xx x xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx.) a které mu vznikly v souvislosti s opožděnou platbou dlužníka. Mezi tyto náklady by mohly patřit mimo jiné výdaje za pověření advokáta či za využití slxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xapočítávat, nikoliv přiznávat v plné výši vedle nákladů řízení (srov. výraz obsažený v článku 6 bodu 3 směrnice - "přesahují"235), v obdobném významu txxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xztah paušálu 1 200 Kč ve vztahu k přiznání nákladů řízení, a ačkoliv existuje zásada interpretace českého práva eurokonformně, české soudy tak v praxi nx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx Kč domoci na základě nařízení vlády č. 351/2013 Sb. jako příslušenství pohledávky, nikoliv jako práva na náhradu nákladů řízení. "Jestliže však předxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxmu advokátem přiznat právo na paušál 1 200 Kč. A to tehdy, když dlužník do doby podání žaloby dluh uhradí." 237)
17.3
Povaha právní úpravy paušálu 1 2xx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxku odlišnou (nižší či vyšší)
.
Ke staré právní úpravě
Podle staré právní úpravy bylo řešení snadné, když podle § 343b odst. 2 obch. zák. platila vyvraxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxlivá. Podle uvedeného ustanovení tak bylo možné paušál ve výši 1 200 Kč vyloučit zcela (avšak pouze při prokázání, že se v konkrétním případě nejednalo o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dlužníka v případě, že by věřiteli neuhradil pohledávku včas ani na výzvu věřitele), tuto snížit, ale zřejmě i přiměřeně zvýšit (s limity dobrých mravů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxnovení, jaké bylo v § 343b odst. 2 obch. zák., neobsahuje. Případná odchylka od paušálu 1 200 Kč stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb. by tak zřejmě bxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxele). Limitem pro takové ujednání by byly jednak dobré mravy a poctivý obchodní styk (a další obdobné právní korektivy smluvní svobody), ale také by musxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Poslední dvě pravidla jsou zřejmě analogicky aplikovatelná podle § 1972 obč. zák. (event. § 1964 obč. zák.). Při nepřiměřenosti výše sjednání odchyxxx xx xxxxxxx x xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xoložka o zvýšení paušálu 1 200 Kč:
-
Smluvní strany se tímto dohodly, že věřitel bude mít v případě prodlení dlužníka nárok na paušální částku předstaxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x x00 Kč.
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxuvní strany hradit náklady vyplývající s vymáháním pohledávky vyplývající z dané smlouvy.
Povinnost k náhradě nákladů spojených s vymáháním pohlexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích
(v rámci její osobní působnosti - tedy pro oblast obchodních transakxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxdu 3) platí, že "věřitel má nárok obdržet od dlužníka kromě pevné částky uvedené v odstavci 1 (k tomu viz paušál ve výši 1 200 Kč - pozn. aut.) přiměřenou náhxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxo náklady by mohly patřit mimo jiné výdaje za pověření advokáta či za využití služeb společnosti vymáhající pohledávky".
Náklady na pověření advokáxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxntur
nejsou řešeny výslovnou právní úpravou. Ve smlouvách se přitom často objevují klauzule o tom, že se jedna (či obě) smluvní strana zavazuje uhradix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě na výzvu věřitele, zavazuje se dlužník k úhradě částky ve výši 5 000 Kč za pouhé pověření obchodní společnosti zabývající se vymáháním pohledávek k vymxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxše uvedené směrnice (2011/7/EU) a to tak, že tyto náklady jako důvodné věřiteli nepřiznala. V rámci zajištění eurokonformního výkladu lze přepokládaxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xhledány důvodnými (zvláště za situace, kdy jsou předem stanoveny ve smlouvě včetně jejich výše) - pokud odměna bude odpovídat standardním podmínkám v xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xnkasní společnosti, kterou žalobkyně zaplatila a protiprávním jednáním žalovaného, které spočívalo v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodávky zxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxených nákladech a nesplňuje ani požadavek přímé příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce. Nelze tedy dovodit, že najmutí inkasní společnxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejsou škodou a nelze je považovat za majetkovou újmu vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti žalovaného.
Poznámka
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxady, nároky, škody, výdaje nebo požadavky, které zhotovitel utrpí v souvislosti s porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku a objednatel zhotovitexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxbo obhajobou či v souvislosti s vymáháním tohoto závazku zhotovitele"
Komentář:
Závazek smluvní strany k úhradě prakticky veškerých nákladů druhx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxých mravů, obchodních zvyklostí, poctivým obchodním stykem a "zavání" rovněž zneužitím práva. Smluvní strana se tím zavazuje nejen k úhradě nákladů sxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxvní strany. Přičemž tyto náklady nemusí být zanedbatelné, zvláště za situace, kdy smluvní strana použije služeb advokáta a s tímto má smluvenou smluvnx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxdná úprava ve smlouvě
Doložka stanovící sankci za předání pohledávky vyplývající ze smlouvy "inkasní společnosti":
-
V případě, že se dostane dlxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti dle jeho výběru a v případě tohoto předání je dlužník povinen zaplatit věřiteli jednorázovou částku ve výši 3 000 Kč; dlužník se v takovém případě dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxÁVA NA NÁHRADU ŠKODY
Smluvní strany mohou ve smlouvě
limitovat či zcela vyloučit právo na náhradu škody
.
Limitace práva na náhradu škody se
zpravixxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx vyjádření maximální peněžité výše náhrady škody (např. "maximálně 100 000 Kč").
Smluvní limitace či úplné vyloučení práva na náhradu škody však nejxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxti k náhradě újmy:
-
způsobené člověku na jeho přirozených právech,
-
způsobené úmyslně nebo
-
z hrubé nedbalosti.
Nepřihlíží se ani k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx nebyla limitace ani vyloučení práva na náhradu škody přípustná (srov. jeho § 574 odst. 2)
241).
Podle s účinnoxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xe práva na náhradu škody došlo před jejím vznikem (srov. § 386 obch. zák.
242)
).
Nelze ani opomenout
možnost limitace práva na náhradu škody (jeho vylxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxy vylučuje právo na náhradu škody způsobené porušením utvrzované povinnosti (není-li výslovně sjednána možnost požadovat nárok na náhradu škody vedxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxuze ve výši přesahující tento úrok z prodlení (lze však ujednat, že nárok na náhradu škody bude požadován v plné výši) - srov. § 1971 obč. zák.
Vhodná úpraxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxícího z této smlouvy vůči druhé smluvní straně.
Doložka o limitaci náhrady škody:
-
Smluvní strany tímto prohlašují, že druhé smluvní straně nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
Doložka o kumulativním nároku na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty:
-
Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody v plxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
20.
DOLOŽKA O NÁHRADĚ NEMAJETKOVÉ ÚJMY
Použitelnost doložky o náhradě nemajetkové újmy
Kromě otázek náhrady škody je ve smlouvě vhodné v někxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xx xxxxxxxxx x xxxradě nemajetkové újmy stíhá škůdce toliko v případech, kdy tak stanoví zákon (srov. například u osobnostních práv podle § 2956 obč. zák.,243) ve zvlášxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xyplývá, že aby byl škůdce povinen k náhradě nemajetkové újmy v jiných než zákonem předvídaných případech, musí to být výslovně ve smlouvě sjednáno.
Txxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xajemství nebo důvěrných informací, parazitování na pověsti, poškození dobré pověsti právnické osoby nebo zlehčování. Vyloučeny nejsou ani jiné příxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxalé soutěže (srov. § 2976 odst. 1 obč. zák. a § 2985 obč. zák.246) ), mezi něž patří také právo na přiznání přiměřeného zadostiučinění (v mezích § 2951 odxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx
Totéž jako pro případ porušení obchodního tajemství platí pro případ
parazitování na pověsti
247) druhé smluvní strany (srov. skutkovou podstatu nxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxození pověsti právnické osoby
(srov. § 135 odst. 2 obč. zák.249) ), k němuž může dojít mimo jednání v hospodářském styku (na rozdíl od nekalosoutěžníhx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxjetkové újmy může dojít také dalším nekalosoutěžním jednáním, a to
zlehčováním
(srov. § 2984 obč. zák.).251) Tato skutková podstata nekalé soutěže xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xpůsobilé přivodit druhé smluvní straně újmu.
Podle současné judikatury se za
nepřípustné jednání ve formě zlehčování
považuje například:252)
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxoru na klamavost, nepravdivost a nekalosoutěžní charakter reklamní akce soutěžitele (která se jej vůbec netýká) a hodnocení toho, další reklama je naxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
x
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxny, povolující prodej
(VS Praha 3 Cmo 17/2002)
,
-
hodnocení učiněné ve vztahu k potenciálním zákazníkům a obchodním partnerům, že obchodní smlouvx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx
x
x
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxovídal sjednanému možnému způsobu ukončení smluvních vztahů) soutěžitele z určitého kooperačního systému pro údajné hrubé porušování smluvních poxxxxxx
xxx xxxxx x xxx xxxxxx
x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xodnoty výkonů druhého soutěžitele
(VS Praha 3 Cmo 91/97, ASPI ID: JUD22176CZ)
,
-
zaslání dopisu s nabídkou služeb (náborového letáku) jakkoli nazxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxoto je pro adresáty dopisu výhodnější obrátit se na služby nabízejícího soutěžitele
(VS Praha 3 Cmo 156/95, ASPI ID: JUD14165CZ)
.
V případě, že jexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrava tedy nepočítá s nárokem na přiměřené zadostiučinění, kterého by se poškozený mohl domáhat. Pokud by tak poškozená strana chtěla takový nárok vymáxxxx xxxxxx xx xx xxx
xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxdem na nezbytnost souladné vůle obou smluvních stran). Častější však bude penalizace i kompenzace prostřednictvím předem sjednaného nároku na zaplaxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkové újmy
Přiměřené zadostiučinění je chápáno jako
nástroj k odstranění újmy nemateriálního charakteru
, tedy nikoliv jako náhrada za způsobenou úxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxvané také jako satisfakce). Při uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění není možné brát v potaz skutečnosti materiální povahy, protože tento prxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbě
. Zadostiučinění
musí být poskytnuto v penězích
, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy (srov. § 2951 oxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx že tímto dojde ke "skutečnému a dostatečnému" odčinění nemateriální újmy. Pokud by újma nepeněžitou formou zadostiučinění nebyla odčiněna skutečně x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtně toho, kde (např. konkrétní deník, osobní dopis) a v jakém rozsahu (např. A4) a počtu (např. ve dvou vydáních po sobě jdoucích) má být uveřejněna. Soud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxoliv významově změnit žalobní návrh (srov. rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 4669/2010).256)
Přiměřené zadostiučinění
v penězích
je možné požadovat až xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xobu trvání, rozsah nepříznivých následků vzniklých žalobci, chování rušitele po obdržení výzvy k ukončení jeho protiprávního jednání, na důsledky v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxměřeného zadostiučinění, naopak nepostačí pouhé tvrzení o tom, že mu vznikla nemajetková újma (např. typu "žalobci vznikla nevyčíslitelná nemajetkxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x50 000 Kč jako přiměřené zadostiučinění"). Musí být prokázána existence nemajetkové újmy, a to nikoliv zanedbatelného rozsahu, nikoliv její přesná hxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxpitola 3.8).
Vhodná úprava ve smlouvě
V případě, že jedna smluvní strana způsobí té druhé nemajetkovou újmu, je povinna k její náhradě.
Příklad
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxde kupující žádným způsobem poškozovat dobré jméno prodávajícího, a to slovem, písmem, tiskem apod. Pokud toto ustanovení kupující poruší, je to povaxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve výši 50 000 Kč za každé takové zjištěné poškození dobrého jména prodávajícího."
Možná úskalí obdobných doložek:
Smluvní strany nepomýšlí na to, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxí oznámení, informace o nežádoucím chování druhé smluvní strany médiím apod. Každý takový úkon by však dle uvedené doložky mohl být stižen smluvní pokuxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, event. s poctivým obchodním stykem, kdyby kupující realizoval své ústavně zaručené právo na soudní ochranu (v případě podání žaloby či trestního oznxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xNS 23 Cdo 4669/2010, ASPI ID: JUD222712CZ)
I. Je-li žalobní petit přesný, určitý a srozumitelný, soud neporuší ustanovení § 155 odst. 1 o. s. ř. ani jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxci výroku rozhodnutí soud samozřejmě musí dbát, aby vyjadřoval (z obsahového hlediska) to, čeho se žalobce žalobou domáhal; překročit žalobu a přisouxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 o. s. ř.). II. Soud tak může upravit znění navržené omluvy za nekalosoutěžní jednáxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx celou větu či znění omluvy zkonkretizovat.
(NS 23 Cdo 3704/2011, ASPI ID: JUD220267CZ)
Zaplacení zadostiučinění by mělo pro rušitele představovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xadostiučinění plní dvojí funkci - sankční (sankce postihuje toho, kdo závadně jednal a odrazuje jej od opakování závadného jednání) i preventivní (přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxD142163CZ)
Přiměřené zadostiučinění v penězích nejčastěji přichází v úvahu v případě, kdy zásah do nemateriální sféry dotčeného soutěžitele může zpxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxx08, ASPI ID: JUD132448CZ)
I. Za nehmotnou újmu lze považovat ztrátu sebeúcty, jedinečnosti, rozlišovací způsobilosti (zejména v případě označení), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxS 32 Odo 511/2006, ASPI ID: JUD95357CZ)
I. Již ze samotné formulace ustanovení § 53 obch. zák. nepochybně vyplývá, že zákon upřednostňuje při nápravě nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tudíž nevylučuje ani jednu ani druhou formu zadostiučinění, ale nevylučuje ani jejich souběh, tj. případné přiznání obou forem zadostiučinění vedle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxvat, jež stíhají žalobkyni podle § 79 odst. 1 a § 120 odst. 2 o. s. ř., ve smyslu kterých bylo její povinností způsobem určitým a srozumitelným vylíčit a prxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně tedy je tvrdit, proč právě forma peněžité satisfakce je s ohledem na tvrzené a prokázané nekalosoutěžní jednání žalované na místě a proč, pakliže nárxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxlné úvaze soudu, nelze bez dalšího dovodit, že soud "nepotřebuje kritéria", která by pro přiměřenost takovéhoto nároku posuzoval. Volná úvaha soudu nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxkalé soutěži určí, kdy požadovaná forma satisfakce je či není na místě, a tudíž je či není přiměřenou. Pro svoji úvahu musí mít soud k dispozici dostatek txxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxí moci neboli
vis maior
umožňuje
smluvní straně "vymanit" se z povinnosti k určitému zákonem či smlouvou předvídanému plnění.
Vyšší moc je v zákoně xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx § 2913 odst. 2 obč. zák. platí, že se povinnosti k náhradě škody škůdce zprostí, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvalx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxa překážka vyšší moci ze škůdcových osobních poměrů nebo až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, nebo by se jednalo o překážkux xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx liberačním důvodem u náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.
Základními pojmovými znaky
vyšší moci jsou tak nezávislost takové překxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porucha stroje způsobená přepětím elektrické energie) nebo
trvalá
(zničení specifických výrobních strojů v důsledku povodně),
vázaná na subjekt
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx
xxlektrický zkrat v důsledku zásahu blesku a vyřazení výrobních strojů z provozu).
Smluvní strany si mohou ve smlouvě
ujednat výčet skutečností, kterx xxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx moc také ostatní skutečnosti, které smluvní strany opomněly nebo nedokázaly předvídat ve smlouvě) nebo
taxativním
(toto pojetí volí ty smluvní straxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxt také ty případy, které pod § 2913 odst. 2 obč. zák. nespadají
. V této souvislosti je vhodné řešit například otázku stávky (zejména ohlášené) - zda tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxasnosti vznikají v případě stávek předem ohlášených - tam totiž dlužník mohl situaci v určitém časovém horizontu předvídat a uzpůsobit této skutečnosxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnanců, nemoci (či jiné pracovní výpadky) zaměstnanců či tuto skutečnost nechají na posouzení podle okolností konkrétní situace v konečném důsledku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrakteru):
-
Smluvní strany považují za případ vyšší moci veškeré okolnosti xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxých), závažné překážky na straně zaměstnanců zhotovitele (zejména vážné nemoci a úrazy), neodstranitelné či nákladně odstranitelné (nákladně odstxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvním výčtem (restriktivního charakteru):
-
Smluvní strany považují za případ vyšší moci toliko přírodní katastrofy.
Vyšší moc nezpůsobuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxi, která byla utvrzena smluvní pokutou, nezavinil. Toto pojetí je shodné s dřívější obchodněprávní úpravou (srov. § 300 obch. zák.), avšak odlišné od dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxejně jako dřívější obchodněprávní) úprava koncepce smluvní pokuty je však dispozitivní, není tedy vyloučeno, aby si smluvní strany ve smlouvě sjednaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xazba povinnosti k zaplacení smluvní pokuty pouze v případě absence vyšší moci:
Povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxké ve vztahu
k úrokům z prodlení
(§ 1970 a násl. obč. zák.). Vyšší moc nezbavuje dlužníka povinnosti platit úroky z prodlení, pokud k prodlení vůbec dojdxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxteli, resp. ujednáním, které se odchyluje od zákona tak, že se zřetelem ke všem okolnostem a podmínkám případu zhoršuje jeho postavení, aniž je pro takoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxrov. § 1972 obč. zák.).
Odlišný přístup je vztažen k institutu
závdavku
(srov. § 1808 obč. zák.). Podle § 1808 odst. 2 obč. zák. platí, že k propadnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
a contrario
z příčiny na straně toho, kdo závdavek přijal u možnosti požadovat dvojnásobek závdavku. Nedojde-li tedy ke splnění dluhu z důvodu vyšší xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8)
Vhodná úprava ve smlouvě
Vazba propadnutí závdavku také v případě vyšší moci:
Nesplní-li se xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xožadovat, aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo aby dlužník dluh splnil nebo, není-li splnění dluhu již možné, náhradu škody.
Ve smlouvě je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ale také stanovit, že se důsledkem vyšší moci o dobu jejího působení termín plnění posouvá.
Vhodná úprava ve smlouvě
Doložka stanovící neovlivnitexxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxaly překážky, které jsou svým charakterem vyšší mocí.
Doložka stanovící posunutí termínu plnění v důsledku vyšší moci:
-
Termín plnění se posxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx
plnění dlužníka a tento termín tak není dodržen, nemá vliv na následky prodlení dlužníka (srov. § 1980 obč. zák.). Tedy i v případě, že není dlužníkem texxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxho termínu plnění nedochází v případě, že nebyl termín plnění dlužníkem dodržen z důvodu vyšší moci (a nedojde tak k zániku závazku).
Vhodná úprava ve sxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xřípadě vyšší moci.
Shrnutí: doložka o vlivu vyšší moci na termín plnění, nárok na náhradu škody a demonstrativní vymezení skutečností, jež lze poxxxxxxx xx xxxxx xxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxsti mimo možnost kontroly stranou opožděnou nebo zdrženou, jako jsou např. oheň, záplava, nepřátelská akce, občanské nepokoje, embarga, stávka, vláxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxění závazků. V takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené straně druhé.
22.
ÚPRAVA OKAMŽIKU PŘECHODU VLASTNICKÉHx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxli smlouva okamžik přechodu vlastnického práva
k věci určené jednotlivě
, převádí se vlastnické právo x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx podle druhu
se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením od jiných věcí téhož druhu (srov. § 1101 obč. zák.).
Převede-li se xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, srov. § 1105 obč. zák.).
Zvláštní pravidla jsou upravena
při prodeji zboží v obchodě
259) (srov. § 2158 a násl. obč. zák.). Podle § 2160 odst. 1 obč. záxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxlacením kupní ceny; do té doby může kupující vrátit věc na původní místo (srov. § 2158 odst. 2 obč. zák.). Vznikne-li na věci škoda před zaplacením kupní cxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxadě se (automaticky ze zákona) neuplatní, neboť představuje modifikaci zákonného pravidla o okamžiku nabytí vlastnického práva k věci, jež je předměxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxické právo, má se za to, že se
kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny
(tou je rozuměna cena včetně jejího příslušenství261) ).
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxny a nenastoupí tak běžný zákonný režim okamžiku nabytí vlastnického práva kupujícím. Výhrada vlastnického práva tak modifikuje běžné pravidlo nabyxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxké jiných smluvních typů či inominátních smluv (srov. např. NS 29 Cdo 3863/2009). Vždy se však z povahy věci musí jednat o smlouvu úplatnou.
Zákon neomxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxe být platně sjednána i u věcí druhově určených (srov. NS 29 Cdo 1028/2007).
Ujednání o výhradě vlastnického práva má
akcesorický
262)
charakter
ve vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxk existovat samostatně (bez existence onoho hlavního závazku). Je však nerozhodné, zda ke sjednání výhrady vlastnického práva dojde přímo v kupní smlxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxž je svou povahou smlouvou inominátní, je-li dostatečně konkrétně vymezen předmět, jehož se daná výhrada vlastnického práva týká).
Výhradu vlastnxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx poškozením nebo ztrátou a v případě nahodilé zkázy věci trvá i nadále jeho povinnost zaplatit kupní cenu. Je-li nutná oprava věci, hradí ji kupující, přxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Okamžik přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího však bývá někdy ve smlouvě modifikován tak, že nebezpečí škody na věci nese až do nabytí vlastnicxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx-li
nabytí vlastnického práva kupujícím podmíněno zaplacením kupní ceny ve splátkách
, nezakládá prodlení kupujícího se splátkou nepřesahující desxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxtnosti následující splátky a společně s ní (§ 2133 obč. zák.).
Výhradu vlastnického práva nelze považovat za odkládací podmínku, a proto nemůže vlasxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxit od smlouvy a požadovat vrácení věci nebo ve smluvním vztahu s kupujícím setrvat a domáhat se (zpravidla soudně) zaplacení kupní ceny - uplatnění jednx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xplatnit právo na vydání věci; v obráceném pořadí změna volby možná není (viz NS 29 Cdo 1028/2007).
Z povahy věci tak vyplývá, že uplatnění výhrady vlasxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxx
xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastnického práva také ztrácí smysl u věcí, které se stanou součástí věci hlavní (například výměna oken).
(Nový) občanský zákoník přinesl změnu v xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxřeší, může tak být jak ústní, tak písemná; písemnou formu je nutno v tomto případě zvlášť důrazně doporučit. Zákon řeší (§ 2134 obč. zák.) případ, aby nasxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xtran úředně ověřeny, leč tehdy až ode dne úředního ověření podpisů. Je-li však výhrada vlastnického práva ujednána ohledně věci zapsané do veřejného sxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnického práva pro třetí osoby neexistuje.265)
Ke staré právní úpravě
podle § 445 obch. zák. platilo, že "strany si mohou smluvixx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xá se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny." Z uvedeného vyplývalo, že zákon nestanovil povinnou písemnou xxxxx
xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na kupujxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xýhradu pouze ve vztahu k movitým věcem.
Judikatura
(NS 29 Cdo 1028/2007, ASPI ID: JUD191604CZ)
Výhrada vlastnického práva
(pactum reservati domxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxykle spojují, ale na dobu pozdější, odloženou na úplné zaplacení ceny převáděného předmětu, resp. na poskytnutí ujednaného protiplnění. ... Jde o ujexxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxx. 2 obch. zák. jsou dispozitivní povahy. Ujednání obsažené ve smlouvě o dílo o tom, že "vlastníkem zhotovované věci je objednatel", je platné bez zřetexx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xbjednatele ke zhotovované věci nezaniká.
(NS 32 Odo 76/2003, ASPI ID: JUD27551CZ)
Odstoupením od smlouvy o dílo nedochází k přechodu vlastnického pxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxjímž předmětem bylo zhotovení stavby na pozemku opatřeném objednatelem, sjednaly výhradu vlastnického práva ve prospěch zhotovitele, kterého poslxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xhotovované stavbě úprava obsažená v § 542 odst. 1 obch. zák. bez zřetele k tomu, v jakém stadiu rozpracovanosti se zhotovovaná stavba nacházela v době zxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x45 obch. zák. týkající se výhrady vlastnického práva systematicky řazeno mezi ustanovení o kupní smlouvě, přičemž jde o tzv. vedlejší ujednání ke kupxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxj dovodit ani výkladem zkoumaného ustanovení. II. Je-li účelem institutu výhrady vlastnického práva ochrana práva prodávajícího na zaplacení kupní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xosažení tohoto účelu nijak nebrání, bude-li výhrada vlastnického práva sjednána (kdykoliv) předtím, k převodu vlastnického práva ke zboží z prodávaxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx (jako v projednávané věci) v rámcové smlouvě, jež je svou povahou smlouvou inominátní, je-li dostatečně konkrétně vymezen předmět, jehož se daná výhrxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx se zavazuje zdržet se jakékoliv dispozice s předmětem smlouvy, která by mohla předmět smlouvy poškodit do okamžiku nabytí vlastnického práva k předměxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxvazuje vystavit a kupujícímu doručit potvrzení o zaplacení všech splátek kupní ceny do tří dnů ode dne zaplacení poslední splátky.
23.
DOLOxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je vhodné řešit otázku pojištění odpovědnosti. Bude se jednat
typicky
o takové druhy činností, v jejichž rámci může vzniknout nezanedbatelná škoda nxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxby, která může ohrozit na životě, zdraví či majetku jak procházející lidi, jeho zaměstnance, objednatele, sousedy apod. - a event. vymáhání náhrady škxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxna zhotovitele u smluv o dílo, příkazníka u smlouvy příkazní (typicky advokát, daňový poradce, notář apod.), pronajímatele či nájemce apod.
V něktexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění (například kárný postih advokáta), v jiných případech je pojištění většinou dobrovolné.
Vzhledem ke skutečnosti, že druhá smluvní straxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy deklaraci této skutečnosti
do smlouvy
s přiložením kopie pojistné smlouvy ke smlouvě, event. její doplnění do určitého časového úseku. Je možné dohxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (tzv. odkládací podmínka). Namísto vazby účinnosti smlouvy na výše uvedené je možné nahradit toto (či sjednat kumulativně) povinností (napřxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do určité výše a toto příslušnou listinou prokázat.
Vhodná úprava ve smlouvě
Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen být pojištěn z odpovědnosxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxti kalen­dářních dní ode dne uzavření této smlouvy. V opačném případě tato smlouva pozbývá jedenáctým kalendářním dnem následujícím po dni uzavření txxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvou nebo zákonem (srov. § 2001 obč. zák.). Odstoupení od smlouvy představuje zpravidla sankci za nikoliv řádné a (nebo) včasné plnění závazku druhou sxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxě zakotvit, že jedna či kterákoliv z nich může od smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu či bez existence relevantního důvodu - takové ujednání však nebxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxci práva oprávněné strany, nikoliv její povinnost (následky tohoto institutu musí však druhá smluvní strana v případě oprávněného využití snést).
x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxí být druhé smluvní straně doručeno (srov. např. NS 22 Cdo 1374/98). Tvrdí-li smluvní strana, že od smlouvy odstoupila, musí toto také prokázat (srov. Nx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxy odstoupit se dostal do dispozice každého z nich, jinak účinky odstoupení nenastanou (srov. NS 22 Cdo 3005/99).
Odstoupit od smlouvy je možné pouze v xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxpní ceny); pokud již ke splnění závazku došlo, nevyvolá odstoupení účinky (srov. např. VS Praha 5 Cmo 418/96).
Účinky
odstoupení od smlouvy zavazujxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx
x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxazuje-li smlouva dlužníka
k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění
, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoxxxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy jsou však dispozitivního charakteru, smluvní strany se mohou dohodnout na odchylném řešení ve smlouvě (k tomuto závěru dospěl shodně Nejvyššx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxtoupit z jakékoliv smlouvou předvídaného důvodu. Smluvně však není možné vyloučit jednostranné odstoupení od smlouvy pro rozpor s dobrými mravy ("nexxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xd smlouvy odstoupit nejčastěji v následujících případech:
a)
Porušení smlouvy prodlením
(srov. § 1977 až 1979 obč. zák.), tedy nikoliv včasným doxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx několika málo týdnech267), konkrétní xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx02 odst. 1 obč. zák. takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtečné přiměřené lhůty stanovené druhé smluvní straně k nápravě
- stanovení této lhůty je nezbytné pouze v případě, že se jedná o porušení smlouvy nepodxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x