RK20148CZ

nabytí vlastnického práva od neoprávněného

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx):
Právní úprava více chrání nabyvatele v dobré víře. Rozlišuje se přitom několik situací.
K nabytí věci, která není zapsaná ve veřejném seznamu, musx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx v dobré víře vzhledem ke všem okolnostem. Se zřetelem k těmto okolnostem může mít např. význam, zda se nabyvatel ujal držby věci. Jeho dobrá víra se přitox xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xi vydat, přihlásí-li se vlastník do tří let od ztráty či ukradení věci.
Pokud nabyvatel získal věc za jiných okolností než výše popsaných, je to on, kdo mxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxhy úmyslného trestného činu.
Získá-li věc další nabyvatel, který však již není v dobré víře, nemůže se vlastnického práva svého předchůdce dovolávat xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxx
veřejný seznam ...
vlastnické právo ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
čin povahy úmyslného trestného činu
movitá věc
nabxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Couxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxe převést více práv, než má sám a nedostatečně přitom chránil dobrou víru nabyvatele. Jedinou výjimkou bylo nabytí věci od nepravého dědice, kterému byxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
nepravý dědic
nevlastník
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravu: