RK20143CZ

neoprávněná stavba

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxtníkem pozemku a stavebníkem vychází z platné právní úpravy, ale je částečně modifikováno, více je akcentována ochrana stavebníka v dobré víře.
Primxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo pravidlo platí jak pro stavby trvalé, tak i dočasné (to, že se trvalá stavba stane součástí pozemku, vyplývá ze superficiální zásady, viz § 506 odst. 1)x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxě vynaložené náklady; pokud ne, má postavení nepřikázaného jednatele.
Soud může na návrh vlastníka pozemku nařídit odstranění stavby (soud přitom pxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí stavby věděl, ale včas nezakročil, aby mu převedl pozemek za obvyklou cenu.
Soud již nemá tolik možností, jak případ vypořádat, nemůže např. zřídit vxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx
xxučást věci ...
stavba ...
vlastnické právo ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
nabytí vlastnického práva
pozemek
Nové poxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxvisející ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezoušxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxh vlastníka pozemku).
Soud mohl stavbu přikázat do vlastnictví vlastníkovi pozemku, souhlasil-li s tím a nebylo-li odstranění účelné.
Soud však moxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx na původní právní úpravu: