RK20149CZ

předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxy):
Široce pojímané zákonné předkupní právo spoluvlastníků se ruší. Tam, kde spoluvlastnictví vzniká z vůle spoluvlastníků, nic jim nebrání ujednax xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxádání dědictví), mají ostatní spoluvlastníci při převodu (úplatném i bezplatném) po dobu šesti měsíců zákonné předkupní právo, ledaže jde o převod jixxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnutím jednoho roku od účinnosti nového občanského zákoníku.
Jde-li o zemědělský závod, není předkupní právo časově omezeno a neuplatní se jen tehdy, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xystematiky zákona:
věcná práva
Související klíčová hesla:
dědic ...
předkupní právo ...
příbuzenství ...
rodinný závod ...
vlastnické práxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxlský závod
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxikatury se aktivoval v případě, hodlal-li spoluvlastník svůj podíl úplatně zcizit (s výjimkou zcizení osobám blízkým). Předkupní právo se neuplatnixx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxějí:
Vazba na původní právní úpravu: