89/2018 Sb.

změna zákona o ČNB a zákona o oběhu bankovek a mincí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
89/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2018,
kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České národní bance
Čl.I
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 12 se za slovo "i" vkládají slova "bankovky a".
2. V § 16 odst. 2 se za slovo "pamětní" vkládají slova "bankovky a".
3. § 16a se zrušuje.
4. § 20 a 21 znějí:
"§ 20
(1) Česká národní banka má výhradní právo vydávat obchodní mince, které se nazývají české dukáty. Ustanovení § 15 se pro ně použije obdobně.
(2) Obchodní mince jsou mince vydané Českou národní bankou, které nejsou zákonnými penězi a nemají nominální hodnotu.
§ 21
(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince vydávané Českou národní bankou.
(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo "mince".".
5. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou v případě obchodní mince, zda se vydává jako jeden český dukát nebo jeho násobek, dále rozměry, hmotnost, materiál, vzhled, její další náležitosti a datum vydání.".
6. § 46 včetně nadpisu zní:
"§ 46
Přestupky
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) v rozporu s § 21 odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi vydanými Českou národní bankou, nebo
b) v rozporu s § 21 odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo "mince".
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1,
b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo
c) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí přestupku tím, že
a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 2 písm. b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a) nebo c) anebo podle odstavce 3.".
7. § 46a se včetně nadpisu zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Čl.II
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 323/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pamětní bankovka je tuzemská bankovka určená ke sběratelským účelům.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
2. V § 2 odst. 4 se slova "obecných nebo" zrušují.
3. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slova "se jedná o" vkládají slova "pamětní bankovky,".
4. V § 6 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova "pamětní bankovky nebo" a za slovo "pamětními" se vkládají slova "bankovkami nebo pamětními".
5. V § 10 odst. 2 se za slovo "poškozené" vkládají slova "pamětní bankovky nebo" a slova "mincemi pamětními" se nahrazují slovy "pamětními bankovkami nebo pamětními mincemi".
6. V § 10 odst. 4 větě druhé se za slova "s výjimkou pamětních" vkládají slova "bankovek nebo pamětních".
ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl.III
Zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.