417/2017 Sb.

změna prováděcí vyhl. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
417/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 293/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb., vyhlášky č. 309/2004 Sb. a vyhlášky č. 186/2008 Sb., se mění takto:
1. Za § 1 se vkládají nové § 2 a 2a, které včetně nadpisů znějí:
"§ 2
Výše denní sazby příspěvku
(1) Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro
a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm
3
včetně ve výši 4 Kč,
b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm
3
do 350 cm
3
včetně ve výši 8 Kč,
c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm
3
do 500 cm
3
včetně ve výši 21 Kč,
d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm
3
ve výši 25 Kč,
e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm
3
včetně ve výši 30 Kč,
f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm
3
do 1 350 cm
3
včetně ve výši 35 Kč,
g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm
3
do 1 850 cm
3
včetně ve výši 47 Kč,
h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 850 cm
3
do 2 500 cm
3
včetně ve výši 65 Kč,
i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm
3
ve výši 93 Kč,
j) obytný automobil ve výši 61 Kč,
k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,
l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,
m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,
n) trolejbus ve výši 56 Kč,
o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,
p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,
q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,
r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,
s) traktor ve výši 16 Kč,
t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,
u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,
v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,
w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.
(2) Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle
a) odstavce 1 písm. a) pro motocykl,
b) odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,
c) odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,
d) odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,
e) odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,
f) odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.
§ 2a
Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva na příspěvek
Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí 300 Kč.".
2. V § 4 se slovo "Chorvatska," zrušuje.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.