198/2017 Sb.

změna zákona o Veřejném ochránci práv

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
198/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
"(7) Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).
6) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb. m. s.".
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.
2. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní:
"§ 21c
(1) Při sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6) se ochránce zabývá systematicky problematikou práv osob se zdravotním postižením a za tím účelem zejména
a) podporuje naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhuje opatření směřující k jejich ochraně,
b) provádí výzkum,
c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a
d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními a mezinárodními subjekty.
(2) Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použijí přiměřeně § 15 a 16.
(3) V případě nesplnění povinnosti poskytnout součinnost vyplývající z § 15 nebo 16 může ochránce o této skutečnosti informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem povinného orgánu.".
3. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
"§ 25a
(1) Ochránce k plnění úkolů podle § 21c zřizuje poradní orgán pro spolupráci při monitorování provádění mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).
(2) Členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby hájící jejich práva a zájmy. Členy poradního orgánu jmenuje ochránce po projednání s organizacemi osob se zdravotním postižením.
(3) Podrobnosti o organizaci a úkolech poradního orgánu upravuje jeho statut, který vydá ochránce.".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.