Obsah Dostupné filtry
Předpisy (6)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky

301/2016 Sb. změna zákonů v souvislosti se zákonem o centrální evidenci účtů

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
301/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl.I
V § 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) Českou národní bankou.".
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách
Čl.II
V § 38 odst. 2 větě poslední zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova "nebo při" nahrazují slovem " , při" a na konci textu věty se doplňují slova "nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
Čl.III
V § 25b odst. 2 větě třetí zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se slova "nebo při" nahrazují slovem " , při" a na konci textu věty se doplňují slova "nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů".
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl.IV
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 222/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se za slova "na poskytování" vkládají slova "informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích,".
2. V § 11 odst. 4 se na konci textu písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů.".
ČÁST PÁTÁ
Změna trestního řádu
Čl.V
V § 8 odst. 2 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se za slovo "čin," vkládají slova "ke zjištění poměrů obviněného" a slova "k posouzení poměrů obviněného anebo" se zrušují.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl.VI
V § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb., se v písmenu g) slovo "nebo" zrušuje, v písmenu h) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
"i) činností spojených s vedením centrální evidence účtů33).
33) Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.".
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.