247/2014 Sb.

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (10)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (101)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Komentáře (1)
... další položky
Monografie (26)
... další položky
247/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. září 2014
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Změna: 127/2015 Sb.
Změna: 65/2017 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.
nadpis vypuštěn
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
HLAVA II
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
Poskytovatel
(1) Poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1), (dále jen „rodič“), je-li zaměstnavatelem rodiče.
(2) Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je
a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,
b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,
c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,
d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
e) nadací nebo nadačním fondem,
f) vysokou školou, nebo
g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.
(3) Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči.
(4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a útvar, složka nebo jiná organizační část bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil České republiky, která vyplácí příslušníkům bezpečnostních sborů2) služební příjem nebo vojákům z povolání3) plat, popřípadě organizační složka státu nebo právnická osoba, do nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání.
Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině
(1) Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „oprávnění“).
(2) Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů.
(3) Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby o zápis do evidence poskytovatelů (dále jen „žádost o zápis“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).
Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je
a) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,
b) vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
c) zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině,
d) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.
(2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle podmínek uvedených v odstavci 1 též za podmínky
a) bezúhonnosti pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,
b) odborné způsobilosti pečující osoby,
c) zdravotní způsobilosti pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách4),
d) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.
(3) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu péče o dítě.
(4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí doloží bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo příslušný orgán právnické osoby se sídlem v zahraničí čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Výpis z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.
(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa5),
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách6),
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele7),
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8), nebo
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9).
Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s částečnou nebo plnou úhradou nákladů.
(2) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů.
(3) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů.
Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině
(1) V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.
(2) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.
(3) Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí
a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1 dítě mladší 2 let.
Stravování
(1) Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin10) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné11).
(3) Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné11) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin10).
Postup při onemocnění dítěte
Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
(1) Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „vnitřní pravidla“), ve kterých zejména uvede
a) jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, jde-li o územní samosprávný celek, adresu sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,
3. organizační složku státu, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,
b) označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí v dětské skupině,
c) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
d) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
e) podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu péče o dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou anebo plnou úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s částečnou nebo plnou úhradou nákladů kritéria podle § 6 odst. 2.
(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče“) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3) Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Evidence dětí v dětské skupině
(1) Poskytovatel je povinen vést za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle tohoto zákona a jiných právních předpisů evidenci dětí, která obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,
d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit poskytovateli v písemném prohlášení.
(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) a i) a jejich změny je povinen rodič doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(4) Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(5) Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tomuto dítěti.
Pojištění odpovědnosti za újmu
Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině.
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen před zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít s rodičem písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině musí obsahovat tyto náležitosti:
a) místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
b) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
c) podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,
d) ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
e) ujednání o postupu podle § 9,
f) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
g) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.
(3) Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče.
HLAVA III
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY A PROVOZ
Díl 1
Technické požadavky na stavby
Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy12) na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost.
Díl 2
Hygienické požadavky na prostory a provoz
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské skupiny.
(2) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem.
(3) Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice.
(4) Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz13).
HLAVA IV
VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ
(1) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem
a) organizační složka státu, jež jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině jménem České republiky, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,
b) právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat.
(2) Fyzická nebo právnická osoba v žádosti o zápis dále uvede
a) označení a kapacitu dětské skupiny,
b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
c) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(3) Žádost o zápis lze podat
a) na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo
b) prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) K žádosti o zápis se přiloží, není-li dále stanoveno jinak, originál nebo výstup z autorizované konverze dokumentů těchto dokladů:
a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu,
d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté.
(5) Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině nebo v nichž poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za účelem
a) vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b), nebo
b) ověření splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.
(1) Splní-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí, kterým bylo vyhověno žádosti o zápis, se pouze poznamená do spisu.
(2) Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, ministerstvo žádost o zápis zamítne.
Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(1) Oprávnění zaniká
a) smrtí poskytovatele,
b) zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
c) zrušením.
(2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže
a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1,
b) poskytovateli byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem,
c) poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění podle odstavce 3 ve lhůtě stanovené podle odstavce 4, nebo
d) poskytovatel o to požádá; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.
(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 12 nebo 13.
(4) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění podle odstavce 3 ministerstvo stanoví dobu, po kterou nelze oprávnění vykonávat a během které je poskytovatel povinen zjištěné nedostatky odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 6 měsíců.
(5) Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je povinen informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zveřejnit nejméně 3 měsíce před zamýšleným ukončením své činnosti, a to v prostorách, ve kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a které jsou přístupné rodiči dítěte, popřípadě zveřejní informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) O pozastavení oprávnění nebo o zániku oprávnění provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů.
(7) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oprávnění zrušeno podle odstavce 2 písm. b), může opětovně podat žádost o zápis nejdříve 2 roky od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení oprávnění.
(1) Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy14), jehož správcem a provozovatelem je ministerstvo.
(2) Do evidence poskytovatelů se zapisují tyto údaje:
a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, právní forma, adresa sídla, jde-li o územní samosprávný celek, adresa sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,
c) u organizační složky státu název, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky státu,
d) označení dětské skupiny,
e) místo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o počtu a kapacitě dětských skupin,
g) datum vzniku oprávnění,
h) datum pozastavení nebo zániku oprávnění.
(3) Evidence poskytovatelů je neveřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště.
(4) Součástí evidence poskytovatelů jsou doklady, které musí být podle § 16 odst. 4 přiloženy k žádosti o zápis.
(5) Evidence poskytovatelů je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup; to neplatí o části evidence poskytovatelů, která je neveřejným seznamem.
HLAVA V
KONTROLA
(1) Plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona poskytovateli kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
(2) Plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8 a hygienických požadavků na prostory a provoz podle § 15 kontrolují krajské hygienické stanice.
HLAVA VI
PŘESTUPKY
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence poskytovatelů ve smyslu § 4.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 nebo § 7,
b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla,
c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče,
d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1,
e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za újmu,
f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13 odst. 1,
g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 1 nebo 2,
h) v rozporu s § 18
1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nebo
2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupky podle § 22 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.
zrušen
zrušen
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem podle § 15 odst. 2.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o inspekci práce
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „a pracovních podmínek“ nahrazují slovy „ , pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině,“.
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:
„h) právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině76).
76) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.“.
ČÁST TŘETÍ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova ,, , a dále poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí“.
2. V § 23 odst. 1 se za slovo ,,menze“ vkládají slova ,, , v dětské skupině75)“.
Poznámka pod čarou č. 75 zní:
„75) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.“.
3. V § 50 se za slova „předškolní zařízení“ vkládají slova ,,nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině“.
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
zrušen
ČÁST PÁTÁ
§ 30 DZ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 9 písm. d) se slova „předškolní zařízení“ nahrazují slovy „zařízení péče o děti předškolního věku“.
2. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zw), které zní:
„zw) výdaje (náklady) v podobě
1. výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo
2. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.“.
3. V § 25 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova „předškolní zařízení,“ zrušují.
4. V § 25 odst. 1 písm. k) se za slova „1 až 3“ vkládají slova „ , písm. zw)“.
5. V § 35ba se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) slevu za umístění dítěte.“.
6. V § 35ba odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „písm. g) a“.
7. Za § 35ba se vkládá nový § 35bb, který včetně nadpisu zní:
㤠35bb
Sleva za umístění dítěte
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.“.
8. V § 35c odst. 4 se slova „stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy111) (dále jen „minimální mzda“)“ včetně poznámky pod čarou č. 111 zrušují.
9. V § 38g odst. 2 se za slovo „e)“ vkládají slova „a g)“.
10. V § 38h odst. 6 se za slovo „b)“ vkládají slova „a g)“.
11. V § 38h odst. 13 se za slovo „e)“ vkládají slova „a g)“.
12. V § 38k odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „b)“ vkládají slova „a g)“.
13. V § 38k se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) jakou částku vynaložil za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.“.
14. V § 38l se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat
1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.“.
Přechodné ustanovení
Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.
Hamáček v. r.
Sobotka v. r.
1) § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
11) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
12) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.