215/2013 Sb.

změna zákona o loteriích a změna zákona o daních z příjmů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (8)
... další položky
Monografie (9)
... další položky
Meritum (2)
... další položky
215/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“.
2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 41b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“.
„b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.
5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
6. Za § 41d se vkládá nový § 41da, který včetně nadpisu zní:
㤠41da
Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her
(1) O slevu na dílčím odvodu lze snížit
a) dílčí odvod z loterií,
b) dílčí odvod z kursových sázek.
(2) Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II
V § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za větu čtvrtou vkládá věta „Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.