Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (3)
... další položky

307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
307/2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2012
o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.:
§ 1
Místní dostupnost
Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Dojezdové doby stanovené pro jednotlivé obory nebo služby jsou stanoveny jako nejzazší možné.
§ 2
Časová dostupnost
(1) Plánovanými hrazenými službami se pro účely tohoto nařízení rozumí hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu1) třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. Plánované hrazené služby jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Plánované hrazené služby se poskytují ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná a vychází z objektivního lékařského posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění (dále jen „lhůta časové dostupnosti“). Lhůtu časové dostupnosti stanoví v rámci sestavení individuálního léčebného postupu2) ošetřující zdravotnický pracovník3), který plánovanou hrazenou službu indikoval, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu stanovenou pro tuto plánovanou hrazenou službu v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Lhůta časové dostupnosti počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy ošetřující zdravotnický pracovník plánovanou hrazenou službu indikoval a potřebu této služby a lhůtu časové dostupnosti k jejímu poskytnutí zapsal do zdravotnické dokumentace pojištěnce. O nesplnění lhůty časové dostupnosti se nejedná v případě, kdy zdravotní pojišťovna poskytnutí plánované hrazené služby pojištěnci ve stanovené lhůtě časové dostupnosti zajistí, ale pojištěnec si sám zvolí jiného smluvního poskytovatele, který mu plánovanou hrazenou službu poskytne po uplynutí této lhůty.
(3) O plánované hrazené služby nejde a postup podle odstavců 1, 2 a přílohy č. 2 k tomuto nařízení se nepoužije, je-li třeba zdravotní službu uvedenou v této příloze poskytnout jako akutní nebo neodkladnou zdravotní péči.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v r.
Příloha 1
1. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli ambulantní péče
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
skupina  dojezdová doba              Obor nebo služba 
      (v minutách) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1      35       všeobecné praktické lékařství
               praktické lékařství pro děti a dorost
               gynekologie a porodnictví 
               zubní lékař
               lékárna
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  2      45       diabetologie
               chirurgie
               neurologie
               oftalmologie
               otorinolaryngologie
               ortopedie
               radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové 
               a skiagrafické vyšetření)
               rehabilitační a fyzikální medicína
               fyzioterapie
               urologie
               vnitřní lékařství 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  3      60       gastroenterologie
               kardiologie
               pneumologie a ftizeologie
               hematologie a transfúzní lékařství
               revmatologie
               hemodialýza 
               psychiatrie
               psychologie
               logopedie
               dermatovenerologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  4      90       alergologie a klinická imunologie
               angiologie
               endokrinologie
               nefrologie 
               klinická onkologie
               dětská chirurgie
               dětská a dorostová psychiatrie
               dětská neurologie
               ortodoncie
               počítačová tomografie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  5     120       dětská gynekologie
               foniatrie a audiologie
               radiační onkologie
               magnetická rezonance 
               nukleární medicína
               kardiochirurgie
               neurochirurgie
               cévní chirurgie
               infekční lékařství
               lékařská genetika
               plastická chirurgie
               geriatrie
               sexuologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
skupina  dojezdová doba              Obor nebo služba 
      (v minutách) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1      60       anesteziologie a intenzivní medicína
               gynekologie a porodnictví
               neonatologie
               dětské lékařství
               chirurgie
               vnitřní lékařství
               dlouhodobá péče (ošetřovatelská péče)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  2      75       neurologie
               ortopedie
               pneumologie a ftizeologie
               rehabilitační a fyzikální medicína (akutní lůžková péče)
               urologie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  3     120       traumatologie
               klinická onkologie
               dermatovenerologie
               infekční lékařství
               oftalmologie
               otorinolaryngologie
               psychiatrie
               následná lůžková péče (léčebně rehabilitační péče)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  4     180       kardiochirurgie 
               neurochirurgie
               cévní chirurgie
               radiační onkologie
               geriatrie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované hrazené služby           Lhůta časové dostupnosti, kterou nelze překročit         
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Náhrada kyčelního kloubu                    52 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Náhrada kolenního kloubu                    52 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Artroskopie                           8 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Angiografie nekoronárních tepen                 8 týdnů 
a vaskulární intervenční výkony
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Echokardiografie                        10 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Operace katarakty                       30 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Endoskopické vyšetření                     4 týdny
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Denzitometrie                         16 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Skiagrafie a sonografie                     2 týdny
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Počítačová tomografie                      3 týdny
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetická resonance                      5 týdnů
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mamografické vyšetření                     6 týdnů               
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy         4 týdny
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.
2) § 3 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.