Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky

38/2012 Sb. změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
38/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 436/2009 Sb., se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Žalobu podle odstavce 10 je možné podat i v případě, že posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno před 11. prosincem 2009.“.
Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako odstavce 12 až 15.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.