353/2011 Sb.

změna zákona o stavebním spoření a změna zákona o daních z příjmů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
Monografie (12)
... další položky
353/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. I
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v roce 2012 nejvýše 25 %“.
2. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , v roce 2012 30 % tohoto součtu“.
3. V § 10 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 348/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., písmeno s) zní:
„s) příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření4a),“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.