30/2011 Sb.

změna daňového řádu a dalších souvisejících zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
30/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl. I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje.
2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“.
„d) společný zmocněnec, nebo
e) společný zástupce.“.
4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují.
5. V § 28 odstavec 4 zní:
„(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“.
6. V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.
8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“.
9. V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahrazují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“.
10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“.
11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.“.
12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce“ nahrazují slovem „Správce“.
13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
14. V § 115 odst. 3 se slova „a nelze ji prodloužit“ zrušují.
15. V § 136 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládá slovo „nejméně“.
16. V § 136 odst. 2 se za slova „podává se daňové přiznání“ vkládají slova „podle odstavce 1“.
17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a splatná daň“.
19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“.
21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovem „z“.
22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích odstavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „nedoplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohledávky“.
23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
24. V § 166 odst. 5 se slova „nebo podle zákona upravujícího platební styk“ zrušují.
25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady“.
26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.“.
27. V § 244 odst. 6 se za slova „řádné daňové tvrzení“ vkládají slova „ve lhůtě“.
28. V § 265 bodu 2 se číslo „225“ nahrazuje číslem „255“.
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. III
V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo hromadným předpisným seznamem“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. IV
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 13a odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 13a se na konci odstavce 2 slova „a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem“ zrušují.
3. § 13b včetně nadpisu zní:
㤠13b
Stanovení daně
(1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.
(2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
(3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.“.
4. V § 16a odst. 1 větě první se slovo „srpna“ nahrazuje slovem „října“.
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani silniční
Čl. VI
V § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 4 zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. VII
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 44a odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.
2. V § 44a odst. 10 se slovo „Ministerstvu“ nahrazuje slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“.
3. V § 75b větě první se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství.
2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. IX
V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se za slova „celních orgánů“ vkládají slova „a pro účely územních finančních orgánů“.
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl. X
zrušen
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XI
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:
1. V položce 1 bodu 1 písm. a) se slova „o prodloužení lhůty,“ zrušují.
2. V položce 1 bod 2 zní:
„2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu Kč 100
b) o daňovém domicilu Kč 100“.
3. V položce 1 v ustanovení Předmětem poplatku není se body 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
4. V položce 1 v ustanovení Poznámky se bod 4 zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.