Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

379/2009 Sb. změna stavebního zákona

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
379/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. října 2009,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 345/2009 Sb., se mění takto:
„(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2010.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.