Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky

345/2009 Sb. změna zákona o vlastnictví bytů a změna stavebního zákona
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
345/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. září 2009,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona
Čl. III
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 110 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu“.
2. V § 110 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.