169/2008 Sb.

změna z. o místním referendu, z. o obcích a z. o Praze

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
169/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. dubna 2008,
kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místním referendu
Čl. I
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odst. 1 se slova „alespoň poloviny“ nahrazují slovy „alespoň 35 %“.
2. V § 48 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obcích
Čl. II
V § 89 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se slova „nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III
V § 67 odst. 2 a v § 92 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 22/2004 Sb., se slova „nebo s výsledky místního referenda konaného“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.