177/2007 Sb.

změna zákona o ochraně utajovaných informací

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
177/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se mění takto:
1. V § 2 písm. d) se za slova "hlavní město Praha" vkládají slova " , městská část hlavního města Prahy".
2. V § 2 písm. e) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:
"9. u městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části, a není-li jej, starosta městské části,"".
Dosavadní body 9 až 13 se označují jako body 10 až 14.
3. V § 2 písm. e) bodě 13 se číslo "10" nahrazuje číslem "11".
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.