87/2006 Sb.

změna vyhlášky o báňské záchranné službě

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
87/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2006,
kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) a § 7 odst. 9 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, se mění takto:
1. V § 2 písm. i) se slova "a z toho důvodu" nahrazují slovy " a dále prostředí s hlukem přesahujícím 100 dB a vystavení účinkům sálavého tepla nad 250 st.C, přičemž z těchto důvodů".
2. V § 6 odst. 1 písm. m) se slova "a analytiky plynových laboratoří" zrušují.
3. V § 6 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.
4. V § 6 odst. 2 zní:
"(2) Hlavní báňská záchranná stanice určuje vybavování organizací indikačními a detekčními přístroji a sebezáchrannými, dýchacími a oživovacími přístroji včetně jejich příslušenství.".
5. V § 8 odst. 1 písm. c) se za slovo "služby" vkládají slova "na hlavní báňské záchranné stanici".
6. V § 8 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Bezodkladně po nástupu pohotovosti informuje závodní báňská záchranná stanice se stálou pohotovostí hlavní báňskou záchrannou stanici o jejím složení.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
"b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy sebezáchranných přístrojů, dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů a jejich příslušenství,".
8. V § 10 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) prostory a zařízení pro udržování a zvyšování tělesné zdatnosti báňských záchranářů.".
9. V § 10 odstavec 2 zní:
"(2) Základní vybavení hlavní báňské záchranné stanice, která má plnit své úkoly též v hlubinných dolech, tvoří kromě vybavení uvedeného v odstavci 1 také resuscitační sanitní vozidlo a tepelná komora.".
10. V § 11 písm. a) bodě 1 se číslo "30" nahrazuje číslem "20".
11. V § 11 písmeno b) zní:
"b) prostory a zařízení pro kontroly, desinfekci, zkoušky a opravy dýchacích přístrojů a oživovacích přístrojů,".
12. V § 11 písm. e) a f) se slova "na uhelném dole" zrušují.
13. V § 12 odst. 1 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.
14. V § 18 odst. 6 se ve větě poslední část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
15. V § 18 odst. 7 se číslo "18" nahrazuje číslem "12".
16. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisu3a).".
Poznámka pod čarou č. 3a zní:
"3a) Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.".
17. V § 21 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při ověřování odborné způsobilosti se postupuje podle zvláštního právního předpisů3a).".
18. V § 25 se na konci textu odstavců 2 a 3 doplňují slova " ; tuto zkoušku opakuje každé 3 roky".
19. V § 31 odstavec 1 zní:
"(1) Činnost báňských záchranářů při záchranářské akci organizuje a řídí velitel báňského záchranného sboru. Tuto funkci vykonává vedoucí závodní báňské záchranné stanice organizace nebo její části postižené havárií nebo jeho zástupce, pokud neurčil ředitel hlavní báňské záchranné stanice jinak. V případě, že při záchranářské akci současně zasahují báňští záchranáři hlavní báňské záchranné stanice, přejímá řízení a organizaci činnosti ředitel hlavní báňské záchranné stanice nebo jeho zástupce nebo jím určený technik hlavní báňské záchranné stanice. Při výjezdu k havarijnímu zásahu pohotovostních jednotek závodní báňské záchranné stanice se stálou pohotovostí bez účasti jednotek hlavní báňské záchranné stanice přejímá řízení a organizaci činnosti vedoucí závodní báňské záchranné stanice se stálou pohotovostí nebo jeho zástupce.".
20. V § 44 odstavec 2 zní:
"(2) Při zásahu ve ztížených mikroklimatických podmínkách sleduje četař teplotu prostředí v intervalech ne delších než 10 minut. Pokud teplota na pracovišti vzroste o více než 3 st.C za 10 minut, vrátí se četa na základnu; to neplatí pro cestu na pracoviště. Ve stejných intervalech dává četař pokyn členům čety k odečtu tepové frekvence. Překročí-li tepová frekvence u některého člena čety v zásahu hodnotu 160 tepů za minutu, vrátí se četa na základnu.".
21. V § 45 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Zásah lezců nesmí být prováděn za bouře, silného deště, sněžení nebo teplot nižších než minus 10 st.C a při vystavení účinkům sálavého tepla.".
22. V § 47 odst. 1 se věta za středníkem nahrazuje větou "po ukončení plánovaného nehavarijního zásahu provede velitel báňského záchranného sboru jeho písemné vyhodnocení.".
23. V příloze č. 1 odst. I písm. a) bod 3 zní:
"3. v případě, že pro další použití kyslíkového dýchacího přístroje v rámci ochranné doby je nezbytná výměna pohlcovače, příslušný rezervní pohlcovač, který se ponechává na základně,".
24. V příloze č. 1 odst. II písm. a) zní:
"a) pro každého člena čety
1. dýchací přístroj s maskou,
2. rezervní láhev stejného typu jako je v dýchacím přístroji, která se ponechává na základně,".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.
Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.