215/2005 Sb.

zákon o registračních pokladnách

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (18)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (18)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Monografie (22)
... další položky
Meritum (12)
... další položky
215/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Změna: 358/2005 Sb.
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 494/2006 Sb.
Změna: 261/2007 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
§ 3 DZ
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
§ 5 DZ
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7 DZ
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
§ 24
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
§ 25
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 26
V § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:
"(14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a), pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.
49a) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 14 až 17 se označují jako odstavce 15 až 18.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 27
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
Příl.1
zrušena
Příl.2
zrušena
Příl.3
zrušena
1) § 132 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
2) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících.
6) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.