79/2005 Sb.

změna vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
79/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005,
kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních:
Čl.I
Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a č. 1a zní:
"(1) Přehled o výměře obhospodařované zemědělské půdy1) (dále jen "zemědělské pozemky") a lesních pozemků1a) podle § 57 odst. 6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst. 3 zákona) způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3.
1) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
1a) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.".
2. V § 3 odst. 7 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 3 a č. 4 zní:
"a) v zemědělské prvovýrobě pro druh zemědělské kultury3):
  1. orná půda podle průměrné ceny4)
    do 5,00 Kč/m2 včetně ................. 105 litrů na hektar
    5,01 až 7,00 Kč/m2 ................... 120 litrů na hektar
    7,01 a více Kč/m2 .................... 130 litrů na hektar
  2. chmelnice ............................ 220 litrů na hektar
  3. vinice ............................... 150 litrů na hektar
  4. ovocné sady .......................... 150 litrů na hektar
  5. travní porosty ....................... 50 litrů na hektar,
3) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
4) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.".
Poznámky pod čarou č. 5 a č. 6 se zrušují.
3. V § 3 odstavec 8 zní:
"(8) Pokud se na chmelnici, vinici nebo v ovocném sadu pěstuje jiná plodina než ta, pro kterou je tento druh zemědělského pozemku určen, použije se normativ podle skutečně pěstované plodiny.".
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.
Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni ............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obchodní firma právnické osoby*)           sídlo
Jméno a příjmení podnikatele*)            IČ           datum narození
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č. NUTS 4 Katastrální území  Výměra obhospodařovaných pozemků v ha (na dvě desetinná místa)
ř.     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Název    Kód ČSÚ Orná půda              Chmelnice Vinice Ovocné sady Travní porosty Celkem
                -----------------------------------
                do 5,00 5,01 až 7,00 7,01 a více
                Kč/m2  Kč/m2     Kč/m2
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                ha    ha      ha      ha     ha   ha      ha       ha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a 1    2      3    4    5       6      7     8    9      10       11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *) Nehodící se škrtne.
 **) Obhospodařování  pozemků  potvrzuje  zemědělská  agentura
   a pozemkový úřad Ministerstva zemědělství, v jejíž územní
   působnosti se pozemky nacházejí; obhospodařování pozemků
   v působnosti Ministerstva obrany potvrzuje toto ministerstvo.

Datum a podpis daňového subjektu: ............

Vyřizuje:
     ................     .............      ................    ................................
     Jméno a příjmení     Datum          Razítko a podpis    Podpis oprávněného pracovníka**)"
5. Příloha č. 4 v části "Roční výpočet limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů" zní:
 "Roční výpočet limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů

+------------+------------+-----------------+----------+---------+
|Zemědělská |  Cena  |   Výměra   |     |     |
|výroba   |  pozemků |obhospodařovaných|Normativ | Limit |
|katastrální |v Kč/m2 nebo|   pozemků   |na hektar |v litrech|
|území    |druh pozemku| v hektarech (na |v litrech |     |
|      |      | dvě desetinná |     |     |
|      |      |   místa)   |     |     |
+------------+------------+-----------------+----------+---------+
+------------+------------+-----------------+----------+---------+
+------------+------------+-----------------+----------+---------+
+------------+------------+-----------------+----------+---------+
|Celkový   |      |         |     |     |
|roční nárok |      |         |   x  |     |
+------------+------------+-----------------+----------+---------+
x - nevyplňuje se".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005.
Ministr:
Ing. Palas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.