676/2004 Sb.

o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
676/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 310/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 289/2009 Sb.
Změna: 59/2010 Sb.
Změna: 307/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
HLAVA I
zrušena
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
HLAVA II
zrušena
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
HLAVA III
zrušena
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
HLAVA IV
zrušena
§ 10
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
HLAVA V
zrušena
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
HLAVA VI
zrušena
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 24
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 25
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
HLAVA VII
zrušena
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
Čl. II
zrušen
§ 33
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 34
V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:
"zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.
106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 35
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.
1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení č. 3528/89, nařízení č. 3845/89, nařízení č. 2913/92, nařízení č. 1969/93, nařízení č. 254/2000, nařízení č. 1228/2000, nařízení č. 1264/2000, nařízení č. 2388/2000, nařízení č. 2559/2000, nařízení č. 1229/2001, nařízení č. 1230/2001, nařízení č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, nařízení č. 1783/2001 a nařízení č. 2031/2001.
2a) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2b) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.
4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
5) Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Článek 59 odst. 2 a čl. 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.
8) § 3 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
10) § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.