313/2004 Sb.

o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2004

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (6)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Monografie (11)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
313/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA ÚHRADU ČÁSTI ROZPOČTOVANÉHO SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2004
§ 1
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004.
(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 103 641 120 000 Kč.
(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních
§ 2
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., se mění takto:
"b) střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 19 49,
c) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69,".
2. V § 48 odst. 1 se v tabulce ve sloupci Text ve větě třetí nahrazuje čárka slovem "a" a zrušují se slova "a těžké topné oleje".
3. V § 54 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu také dnem přijetí zdaněných výrobků uvedených v § 45 odst. 7, které vstupují jako materiál do vyráběných nebo zpracovávaných minerálních olejů.".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.