281/2004 Sb.

změna zákonů souvisejících se zákonem o služebním poměru

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
281/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 189/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.I
V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se čl. XVI zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.II
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se mění takto:
Dosavadní písmena j) až u) se označují jako písmena i) až t).
2. V § 36 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až aa) se označují jako písmena l) až z).
3. V § 38 odst. 1 se slova "f) až o), r), t), v) až x), z) a aa)" nahrazují slovy "f) až n), q), s), u) až w), y) a z)".
4. V § 42 se věta druhá zrušuje.
5. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova "nebo plného invalidního důchodu" nahrazují slovy " , plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, rodičovského příspěvku".
6. V § 49 odst. 5 se za slova "v § 29" vkládají slova "odst. 1".
7. V § 82 odst. 2 písm. c) se slova "i) až o), r) až t), v), x), z) a aa)" nahrazují slovy "i) až n), q) až s), u), w), y) a z)".
Čl.III
Přechodné ustanovení
Do dne nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se provádí nemocenské a důchodové pojištění ředitele Bezpečnostní informační služby podle dosavadních předpisů.
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl.V
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se mění takto:
"b) měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,".
2. V § 9 odst. 6 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 15b) a 15c) zní:
"c) měla nárok na rodičovský příspěvek15b) nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,15c)
15b) § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
15c) § 80 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 16 odst. 3 se v části věty druhé za středníkem slova "až čtvrté platí zde za dobu po 30. červnu 2002" nahrazují slovy " , a jde-li o dobu po 30. červnu 2002, též věty třetí a čtvrté, platí zde".
4. V § 16 odst. 4 se v části věty první za středníkem za slova "doby studia" vkládají slova "po dosažení věku 18 let".
5. V § 16 odst. 6 se slova "(§ 10 odst. 1)" zrušují.
6. V § 27 se za slova "až l)" vkládají slova "a v)".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Osoba samostatně výdělečně činná, která přede dnem účinnosti tohoto zákona měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na výplatu částečného invalidního důchodu, se považuje pro účely důchodového pojištění a pojistného na důchodové pojištění v období přede dnem účinnosti tohoto zákona za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nejdříve však od 1. ledna 2004, pokud pobírání těchto dávek uvede na přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2004.
2. Záloha na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "záloha"), která byla zaplacena v roce 2004 přede dnem účinnosti tohoto zákona, popřípadě byla zaplacena ve vyšší částce, jen proto, že osoba samostatně výdělečně činná, která měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na výplatu částečného invalidního důchodu, byla považována pro účely placení záloh za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, se v rozsahu přesahujícím částku, kterou by byla povinna zaplatit, kdyby se přede dnem účinnosti tohoto zákona považovala za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, považuje za přeplatek na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento přeplatek se na základě písemné žádosti vrátí.
3. Pokud osoba samostatně výdělečně činná, která měla přede dnem účinnosti tohoto zákona nárok na rodičovský příspěvek nebo na výplatu částečného invalidního důchodu, nezaplatila zálohu, kterou byla před tímto dnem povinna zaplatit jako osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, popřípadě tuto zálohu zaplatila v nižší částce, než měla zaplatit, nepovažují se částky, které nebyly zaplaceny, za dluh; penále, které vzniklo na základě tohoto dluhu, se promíjí.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.VII
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 13a odst. 1 písm. b) se slova "byla povinně účastna důchodového" nahrazují slovy "dosáhla příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení ve výši zakládající účast na důchodovém", slova "této povinné účasti" se nahrazují slovy "dosažení příjmu po odpočtu výdajů v uvedené výši" a slova "byla osoba samostatně výdělečně činná povinně účastna důchodového" se nahrazují slovy "osoba samostatně výdělečně činná dosáhla příjmu po odpočtu výdajů ve výši zakládající účast na důchodovém".
2. V § 13a odst. 8 se na konci textu písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
3. V § 13a odst. 9 větě první se za slova "učiněno" vkládají slova "a doloženo".
4. V § 13a se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Doložení přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu se nevyžaduje, byl-li tento důchod přiznán Českou správou sociálního zabezpečení.".
5. V § 15 odst. 1 se na konci věty třetí tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a to nejpozději spolu s tímto přehledem; ustanovení § 13a odst. 9 věty třetí platí zde obdobně.".
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky
Čl.VIII
V § 4 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí:
"(3) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním předpisem2a) a Platovým řádem Kanceláře.
(4) Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem republiky.
2a) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.".
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části šesté, která nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.