216/2004 Sb.

změna obecního zřízení, krajského zřízení a z. o hl. m. Praze

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Vybraná judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
216/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl.I
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
2. V § 5 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
3. V § 5 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
4. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.".
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl.II
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu dílu 4 hlavě I se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka".
2. V § 34a odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
3. V § 34a odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
4. V § 34a odst. 3 větě první se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
5. V § 34a odst. 3 větě třetí se slovo "praporu" nahrazuje slovem "vlajky".
6. V § 34a odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
7. V § 142 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
8. V § 142 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl.III
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu nad § 15 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka".
2. V § 15 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
3. V § 15 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
4. V § 15 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
5. V § 15 odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.