Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky

165/2004 Sb. změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých z.
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
165/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. března 2004,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 312/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu".
2. V § 4 odstavec 1 zní:
"(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.".
3. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a)
1a) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.".
4. V § 33 odst. 2 se za slova "ověří z" vkládají slova "informačního systému" a za slova "evidence obyvatel," se vkládají slova "nebo informačního systému občanských průkazů,".
5. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin".
6. V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.
7. V § 45 se věta poslední zrušuje.
8. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:
"(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19a) Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
19a) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.".
9. § 69 zní:
"§ 69
(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec,
d) občanku, která je jiné než české národnosti.
(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě
a) cizincem,
b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,
d) občanem, který je jiné než české národnosti.
Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.
(4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.".
10. V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Prohlásil-li občan při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.".
11. V § 72 odst. 6 se za slovo "povolen" vkládá slovo "trvalý".
12. Na konci textu § 84 se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 22).
Poznámka pod čarou č. 22) zní:
"22) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,
b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,
c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,
d) datum a místo narození,
e) adresa místa pobytu,
f) státní občanství,
g) osobní stav, datum a místo jeho změny,
h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
i) datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické osoby za mrtvou,
j) datum a místo osvojení.
(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana,
b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
c) datum a místo vydání občanského průkazu,
d) platnost občanského průkazu,
e) číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.".
14. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
15. V § 87 odst. 1 se za číslo "56," vkládají slova "§ 57 odst. 2, §".
16. V § 89 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".
17. § 93 se zrušuje.
18. V § 96 písm. b) se za slovo "vedení" vkládají slova "předem svázaných".
19. V § 100 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do 31.12.2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též výtisk počítačového záznamu.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.