79/2004 Sb.

změna zákona o rostlinolékařské péči

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
79/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 19 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 9a) a 9b) zní:
"(5) Posouzení přípravku, který obsahuje geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt,9a) z hlediska rizik pro životní prostředí podle zvláštního právního předpisu9b) zajišťuje a stanovisko vydává Ministerstvo životního prostředí. Není-li toto stanovisko kladné, nelze přípravek registrovat. Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vyžádat si v případě potřeby jako podklady pro své stanovisko údaje podle zvláštního právního předpisu.9b)
9a) § 2 písm. e) a f) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.