46/2004 Sb.

změna zákoníku práce a z. o úřednících územ. samosprávných celků

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (5)
... další položky
Články a jiné dokumenty (11)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (18)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (16)
... další položky
46/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Změna: 264/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl.III
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slovo "poměru" vkládají slova "na dobu neurčitou".
2. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo "seznam" vkládají slova "a pořadí".
3. V § 17 odst. 5 větě první se slovo "nejvýše" nahrazuje slovem "nejméně".
4. V § 40 se slova "o smlouvě podle § 29 odst. 2 věty druhé a třetí a odstavce 3" nahrazují slovy "§ 29a".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.