Obsah Dostupné filtry
Předpisy (6)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

427/2003 Sb. plat a některé náhrady výdajů představitelů státní moci v r. 2004
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
427/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony
Změna: 359/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.
Změna: 354/2005 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO ROK 2004 A VÝŠE DALŠÍHO PLATU ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2004
§ 1
Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce
a) poslance a senátora Parlamentu,
b) člena vlády,
c) prezidenta republiky,
d) soudce Ústavního soudu,
e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
g) člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu,
h) ředitele Bezpečnostní informační služby,
i) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,
j) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
k) předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry,
l) předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
m) státního zástupce,
n) ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
o) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
p) předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
se v roce 2004 použije platová základna ve výši dosažené podle zvláštního právního předpisu1) k 31. prosinci 2003.
§ 2
Pokud podle zvláštního právního předpisu náleží osobám uvedeným v § 1 další plat, poskytne se jim za první pololetí roku 2004 jen ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok.*)
§ 3
Ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 nepoužije.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 4
V § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem "2007", číslo "2003" se nahrazuje číslem "2006", číslo "2001" se nahrazuje číslem "2004" a číslo "2002" se nahrazuje číslem "2005".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
§ 5
V § 3 odst. 4 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem "2007", číslo "2003" se nahrazuje číslem "2006", číslo "2001" se nahrazuje číslem "2004" a číslo "2002" se nahrazuje číslem "2005".
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Vybraná ustanovení novel
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1. Ustanovení o neslučitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.
2. Ustanovení částí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004.
1) Zákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003.
*) Pozn. ASPI: Nálezem Ústavního soudu č. 354/2005 Sb. bylo zrušeno ustanovení § 2, pokud se týká soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu [§ 1 písm. i) zákona 427/2003 Sb.].

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.