Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Meritum (3)
... další položky

357/2003 Sb. změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
357/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. září 2003,
kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"(3) Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního řádu, který se na ni vztahuje,1a) nenabyla zletilosti dříve.
2. V § 2 písm. e) se slova "nebo § 18a" nahrazují slovy " , § 18a nebo § 18b".
3. V § 5 se slova "mladší 15 let" zrušují.
4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.
5. V § 6 odst. 2 se slova "mladší 15 let" zrušují.
6. V § 6 odst. 3 se slova "mladší 15 let" zrušují.
7. V § 6 odst. 4 se slova "3 nebo 4" nahrazují slovy "2 nebo 3" a na konci textu se doplňují slova "nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám".
8. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
9. V § 6 odst. 6 se slova "jsou starší 15 let" nahrazují slovy "nabyli zletilosti".
10. V § 6 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 3f) zní:
"(8) Příslušný úřad vydá o prohlášení osvědčení; kopii prohlášení a osvědčení zašle Ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo") a nabytí státního občanství České republiky oznámí
a) ohlašovně místa trvalého pobytu v České republice,3f)
b) Policii České republiky,
c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.
3f) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".
11. V § 7 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 3g) zní:
"e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky,3g) povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky.
3g) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
12. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Za účelem prokázání podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. e) si ministerstvo může vyžádat potvrzení finančního úřadu o úhradě daní a poplatků, kopie daňových přiznání, výpisů z obchodního rejstříku, živnostenských listů nebo pracovních smluv, potvrzení zdravotní pojišťovny o řádném průběhu a platbách veřejného zdravotního pojištění a potvrzení zaměstnavatele o úhradě daně z příjmů a o platbách na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.".
13. V § 9 odst. 1 úvodní větě se slova " , popřípadě jeden z nich," a slova "mladší 15 let" zrušují.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
15. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Pokud žádost podle odstavce 1 podává pouze jeden z rodičů, předloží kromě dokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) také souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům anebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám. Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
16. V § 9 odst. 3 se slova "mladšímu 15 let" zrušují.
17. V § 10 odst. 1 se slova "ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra")" nahrazují slovem "ministerstvo".
18. V § 10 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Úřad vyplní se žadatelem dotazník, jehož obsah je stanoven v příloze; prostřednictvím Policie České republiky pak zašle žádost spolu se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu a s doklady stanovenými tímto zákonem nejpozději do 30 dnů od jejího podání ministerstvu.".
19. V § 10 odst. 3 se slovo "vnitra" zrušuje.
20. V § 10 odst. 4 se slova "Ministerstvu vnitra" nahrazují slovem "ministerstvu".
21. V § 10 odst. 5 se slovo "vnitra" zrušuje.
22. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Úřad zašle zápis o složení státoobčanského slibu nebo zápis o převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky ministerstvu a oznámí nabytí státního občanství
a) ohlašovně místa trvalého pobytu v České republice,
b) Policii České republiky,
c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.".
23. V § 11 odst. 1 se slovo "vnitra" zrušuje.
24. V § 11 odstavec 2 zní:
"(2) Ministerstvo může dále prominout podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. b), pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt, oprávněně se zdržuje na území České republiky po dobu nejméně 5 let, má skutečný vztah k České republice a
a) právní předpisy státu, jehož je státním občanem, neumožňují jeho propuštění ze státního svazku nebo tento stát odmítá o jeho propuštění ze státního svazku vydat doklad,
b) jeho propuštění ze státního svazku je spojeno s nepřiměřenými správními poplatky či jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami,
c) podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by žadatel mohl vystavit sebe nebo osoby blízké pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení,
d) udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního, nebo
e) pozbyl v minulosti státní občanství Československé republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky nebo České republiky, pokud nejde o žadatele, který je státním občanem Slovenské republiky.".
25. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. b) lze rovněž prominout žadateli, který má v České republice povolen trvalý pobyt po dobu nejméně 5 let, má skutečný vztah k České republice a oprávněně se zdržuje na jejím území po dobu nejméně 20 let.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
26. V § 11 odst. 4 se slovo "vnitra" zrušuje a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova "a e)".
27. V § 12 odst. 1 se slova "starší 15 let" zrušují.
28. V § 12 odst. 2 se slova "mladší 15 let" zrušují.
29. V § 12 odst. 3 se slovo "vnitra" zrušuje.
30. V § 13 písm. b) se slova "(§ 17) s výjimkou případů, kdy k nabytí cizího státního občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením dítěte" nahrazují slovy "na základě výslovného projevu vůle (§ 17 odst. 1)".
31. V § 16 odst. 1 se slova "věku 15 let" nahrazují slovem "zletilosti,".
32. V § 16 odst. 3 úvodní větě se slova ", popřípadě jeden z nich" a slova "mladší 15 let" zrušují.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
34. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pokud žádost podle odstavce 3 podává pouze jeden z rodičů, předloží kromě dokladů uvedených v odstavci 3 také souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče nebyl omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům anebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám. Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
35. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Úřad po obdržení prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky oznámí jeho pozbytí
a) ohlašovně místa současného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v České republice,
b) Policii České republiky,
c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti.".
36. § 17 včetně nadpisu zní:
"§ 17
Nabytím cizího státního občanství
(1) Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabyde cizí státní občanství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde v případech, kdy došlo k nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství se státním občanem cizího státu, a to za předpokladu, že došlo k nabytí cizího státního občanství manžela za trvání manželství. K pozbytí státního občanství České republiky nedojde ani v případech, kdy k nabytí cizího státního občanství došlo narozením.
(2) Úřad po obdržení oznámení o pozbytí státního občanství České republiky oznámí jeho pozbytí
a) ohlašovně místa současného trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu v České republice,
b) Policii České republiky,
c) územní vojenské správě, podléhá-li fyzická osoba branné povinnosti,
d) ministerstvu, pokud pozbytí státního občanství České republiky nebylo úřadu oznámeno tímto ministerstvem.".
37. V § 18a odst. 1 se slova "podle zvláštních zákonů3b)" nahrazují slovy "podle zvláštních právních předpisů3f),3g)", poznámka pod čarou č. 3b) se zrušuje a za slova "žije trvale na území České republiky" se vkládají slova "(dále jen "prohlašovatel")".
38. V § 18a odst. 3 se slova "mladší 15 let" zrušují.
39. V § 18a odst. 4 se slova "mladší 15 let" zrušují.
40. V § 18a odst. 5 se slova "mladšího 15 let" zrušují.
41. V § 18a odst. 7 písm. c) se slova "okresní nebo jí na roveň postavené" nahrazují slovem "územní".
42. V § 18a odst. 7 písm. d) se slova "Ministerstvu vnitra" nahrazují slovem "ministerstvu".
43. Za § 18a se vkládá nový § 18b, který zní:
"§ 18b
(1) Státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a který nabyl státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. ledna 1994 do 1. září 1999, může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.
(2) K přijetí prohlášení je příslušný zastupitelský úřad, je-li prohlášení činěno v cizině. Je-li prohlášení činěno v České republice, je k jeho přijetí příslušný úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky. Pokud prohlašovatel v České republice nikdy trvalý pobyt neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1.
(3) Prohlašovatel prokáže svoji totožnost a v prohlášení uvede místo současného trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu v České republice; neměl-li nikdy takový pobyt, tuto skutečnost uvede.
(4) K prohlášení se připojí rodný list prohlašovatele a listina o udělení státního občanství Slovenské republiky; pokud prohlašovatel uzavřel manželství, připojí se podle okolností i oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.
(5) Zastupitelský úřad, který prohlášení obdrží, je povinen je postoupit spolu s připojenými doklady nejpozději do 30 dnů úřadu příslušnému podle odstavce 2.
(6) Rodiče mohou do prohlášení zahrnout i dítě; to nemusí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1. K prohlášení se připojí rodný list dítěte. Pokud prohlášení podává pouze jeden z rodičů, k prohlášení připojí souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám.
(7) Rodiče mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení; toto dítě nemusí splňovat podmínku uvedenou v odstavci 1, pokud je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. K prohlášení se připojí doklady uvedené v odstavci 6.
(8) Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje. Poručník nebo opatrovník k žádosti připojí
a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poručníkem nebo opatrovníkem.
(9) Příslušný úřad ověří, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; jsou-li tyto podmínky splněny, úřad osvědčení vydá, v opačném případě prohlášení rozhodnutím odmítne.
(10) Státní občanství České republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního občanství prohlášením.
(11) Nabytí státního občanství České republiky oznámí příslušný úřad
a) ohlašovně místa trvalého pobytu v České republice,
b) Policii České republiky, pokud má prohlašovatel na území České republiky povolen pobyt,
c) územní vojenské správě, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti,
d) ministerstvu.".
44. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který zní:
"§ 18c
(1) Státní občan Slovenské republiky, který
a) se narodil na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky a druhý státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a
b) ke dni 31. prosince 1992 byl státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a současně Slovenské republiky mladším 18 let,
může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.
(2) K přijetí prohlášení je příslušný zastupitelský úřad, je-li prohlášení činěno v cizině. Je-li prohlášení činěno v České republice, je k jeho přijetí příslušný úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky.
(3) Prohlašovatel prokáže svoji totožnost a v prohlášení uvede místo současného trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu v České republice; neměl-li nikdy takový pobyt, tuto skutečnost uvede.
(4) K prohlášení se připojí rodný list prohlašovatele a doklad o státním občanství Slovenské republiky a dále doklady o státním občanství rodičů prohlašovatele v době jeho narození. Pokud prohlašovatel uzavřel manželství, připojí se podle okolností i oddací list, doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.
(5) Za dítě mohou učinit prohlášení podle odstavce 1 jeho rodiče, popřípadě jeden z nich. K prohlášení se připojí rodný list dítěte a doklad o státním občanství Slovenské republiky a dále doklady o státním občanství rodičů v době narození dítěte. Jestliže prohlášení činí za dítě pouze jeden z rodičů, připojí k prohlášení souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nedošlo-li ke zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám.
(6) Jsou-li oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nemají-li způsobilost k právním úkonům nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popřípadě opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje. Poručník nebo opatrovník k prohlášení připojí
a) doklady uvedené v odstavci 5 větě druhé a
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení poručníkem nebo opatrovníkem.
(7) Zastupitelský úřad, který prohlášení obdrží, je povinen je postoupit spolu s připojenými doklady nejpozději do 30 dnů úřadu příslušnému podle odstavce 2.
(8) Příslušný úřad ověří, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; jsou-li tyto podmínky splněny, úřad osvědčení vydá, v opačném případě prohlášení rozhodnutím odmítne.
(9) Státní občanství České republiky se podle tohoto ustanovení nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního občanství prohlášením.
(10) Nabytí státního občanství České republiky oznámí příslušný úřad
a) ohlašovně místa trvalého pobytu v České republice,
b) Policii České republiky, pokud má prohlašovatel na území České republiky povolen pobyt,
c) územní vojenské správě, jde-li o osobu podléhající branné povinnosti,
d) ministerstvu.".
"(3) Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává fyzická osoba nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti; za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.".
46. V § 21 se slovo "vnitra" zrušuje.
47. V § 23 odst. 2 se slovo "vnitra" zrušuje.
48. V § 24 odstavec 3 zní:
"(3) Žádost o zjištění státního občanství České republiky podává fyzická osoba nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti; za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.".
49. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Skutečnost, že není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám (§ 6 odst. 4, § 9 odst. 2, § 16 odst. 4, § 18b odst. 6, § 18b odst. 8, § 18c odst. 5 a § 18c odst. 6), prokazuje žadatel (prohlašovatel) potvrzením nebo rozhodnutím vydaným příslušným úřadem státu, jehož je občanem; nemůže-li z objektivních důvodů takový doklad předložit, nahradí jej čestným prohlášením.".
50. Doplňuje se příloha, která zní:
"Příloha k zákonu č. 40/1993 Sb.
DOTAZNÍK k žádosti o udělení státního občanství
I.
1. Žadatel (žadatelka)
Jméno a příjmení, popřípadě též rodné příjmení
Datum a místo narození
Zaměstnání
Bydliště
Vzdělání
Rodinný stav
Kdy a kde uzavřel(a) manželství, popřípadě kdy a kde bylo manželství rozvedeno
Měsíční příjem
2. Manžel (manželka)
Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení
Datum a místo narození
Zaměstnání
Bydliště
Vzdělání
Státní občanství
Měsíční příjem
3. Děti
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Bydliště
Státní občanství
4. Dosavadní státní občanství žadatele (žadatelky)
Jak žadatel(ka) nabyl(a), popřípadě pozbyl(a) dosavadní státní občanství a jak je prokazuje
Dosavadní státní občanství
Žádal již v minulosti o státní občanství České republiky, kdy a kde
5. Pobyt na území České republiky
Od kdy se zdržuje na území České republiky
Od kdy má povolen trvalý pobyt na území České republiky
Pobyt před vstupem na území České republiky
Průkaz k pobytu na území České republiky
Cestovní doklad
II.
Rodiče žadatele (žadatelky)
Jméno a příjmení
Datum a místo narození
Státní občanství
Bydliště
Pobyt na území České republiky
Žádali již v minulosti o státní občanství České republiky, kdy a kde
Dne ......................

..........................     ..............................
 podpis pracovníka úřadu       podpis žadatele (žadatelky)

          razítko se státním znakem".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Prohlášení o nabytí nebo pozbytí státního občanství České republiky učiněná dětmi staršími 15 let nebo žádosti o udělení státního občanství těmito dětmi podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do nabytí jeho účinnosti, se vyřizují podle dosavadních právních předpisů.
2. Žádosti slovenských státních občanů, kteří měli k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a kteří nabyli státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. ledna 1994 do 1. září 1999, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí jeho účinnosti, se považují za prohlášení podaná podle § 18b zákona č. 40/1993 Sb., ve znění tohoto zákona.
Čl.III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.