Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (8)
... další položky
Meritum (3)
... další položky

176/2003 Sb. změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
176/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. května 2003,
kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se za § 8a vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13i) zní:
"§ 8b
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh
(1) Opravné položky podle § 8 a 8a tohoto zákona mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů účtující v soustavě podvojného účetnictví, kteří podle celního zákona ručí za celní dluh, k pohledávkám vzniklým z titulu ručení za celní dluh (tj. zajištění celního dluhu) podle celního zákona.
(2) Opravné položky podle odstavce 1 lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající provedené úhradě celního dluhu.
(3) Opravné položky ručitel nemůže vytvářet ze splněné pohledávky z titulu ručení, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány a splnění dluhu je předmětem vymahacího řízení.13i)
13i) § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 8b zákona č. 593/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období a pro období, za které se podává daňové přiznání, začínající v roce 2003.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.