588/2002 Sb.

změna nařízení vlády o výkonu civilní služby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
588/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 151/1999 Sb. a zákona č. 223/1999 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb., se mění takto:
1. § 1 se zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který podle zvláštního právního předpisu1) vykonává působnost ve věcech civilní služby (dále jen "příslušný úřad")," a za slovo "postoupena" se vkládá slovo "územní".
Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) § 2 zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 2 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Příslušný úřad".
4. V § 2 odst. 3 větě první se slova "územní obvod okresního úřadu" nahrazují slovy "správní obvod příslušného úřadu", slova "okresnímu úřadu" se nahrazují slovy "příslušnému úřadu" a ve větě druhé se slova "okresní úřad vyrozumí vojenskou" nahrazují slovy "příslušný úřad vyrozumí územní vojenskou".
5. V § 2 odst. 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Příslušný úřad" a slova "jejich územních obvodech" se nahrazují slovy "jeho správním obvodu".
6. V § 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Příslušný úřad".
7. V § 4 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Příslušný úřad".
8. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
9. V § 5 odst. 2 se slova ", a to s výjimkou městské hromadné dopravy" zrušují.
10. V § 5 odst. 3 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "náhrady v penězích a příplatku k náhradě v penězích poskytovaných vojáku v základní službě podle zvláštního právního předpisu4a)".
Poznámka pod čarou č. 4a) zní:
"4a) § 7 vyhlášky č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení.".
11. V § 6 odst. 2 větě druhé se slova "až sedmi" nahrazují číslem "10".
12. V § 6 odst. 3 se slova "a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovem "republiky".
13. V § 7 odst. 1 se slova "územního obvodu okresního úřadu" nahrazují slovy "správního obvodu příslušného úřadu".
14. V § 7 odst. 2 větě první se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "příslušnému úřadu" a ve větě druhé se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Příslušný úřad".
15. Poznámka pod čarou č. 8) zní:
"8) § 11 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.