518/2002 Sb.

změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (4)
... další položky
518/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. listopadu 2002,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Změna: 329/2011 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí,".
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
2. V § 14 odst. 3 se slova "obce s rozšířenou působností" zrušují.
3. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
4. V § 15 odst. 1 větě první se slova "obec povinna" nahrazují slovy "obecní úřad povinen".
5. V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".
6. V § 21 odst. 5 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se".
7. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".
8. V § 24c odst. 3 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".
9. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde".
10. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
11. V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo "zařazení" nahrazuje slovem "zařazenému" a za slova "obecního úřadu" se vkládají slova "obce s rozšířenou působností".
12. V § 29 odst. 6 písm. b) se slova "zaměstnance okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
13. V § 29 odst. 6 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
14. V § 29 odst. 6 písm. f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
15. V § 29 odst. 6 písm. g) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
16. V § 30 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
17. V § 30 odst. 2 se text "[§ 61 odst. 3 písm. d)]" nahrazuje textem "[§ 61 odst. 3 písm. c)]".
18. V § 32 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".
19. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo "školské" nahrazuje slovem "krajské".
20. V § 32 odst. 3 se v úvodní části textu za slova "a zaměstnanci obce" vkládají slova "zařazení do obecního úřadu".
21. V § 34 odst. 4 větě první se slovo "zařazeného" nahrazuje slovem "zařazenému".
22. V § 37 odst. 2 větě první se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".
23. V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50),".
24. V § 42 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".
25. V § 48 odst. 2 písm. c) se slova "odst. 1" zrušují.
"(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a).".
27. V § 49 odst. 7 se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".
28. V § 49 odst. 8 se v úvodní části textu slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".
29. V § 49 odst. 9 větě první se slova "Orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgány", ve větě druhé se slova "orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgány, které vydaly pověření," a ve větě čtvrté se slova "orgánům sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které pověření vydávají,".
30. V § 49 odst. 10 větě první se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán" a ve větě druhé se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které vydávají pověření,".
31. V § 50 odst. 1 se v úvodní části textu slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".
32. V § 50 odst. 4 se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".
33. V § 51 odst. 1 se za slova "Orgány sociálně-právní ochrany" vkládají slova "a komise".
34. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud je k vydání pověření příslušná komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
35. V § 59 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud vydala pověření komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".
36. V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jde-li o povinnosti související s pověřením, k jehož vydání je příslušná komise, počíná běžet lhůta jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděla tato komise.".
37. V § 61 odst. 1 se slova "a obce" nahrazují slovy "a obecního úřadu".
38. V § 61 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
39. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50.".
40. Na konci § 63 se doplňuje věta "Jde-li o řízení podle písmena c), ve kterém je k rozhodnutí příslušná komise, řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl.IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 89 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost se řádné opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí.". Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
2. V § 89 odst. 4 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavců 2 a 3".
3. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:
"§ 126a
Ustanovení § 129 odst. 1 soudního řádu správního se ve věcech důchodového pojištění nepoužije.".
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
Čl.V
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., se mění takto:
1. V čl. CXVII bodu 14 se za slovo "upraveno" vkládají slova "tímto zákonem nebo".
2. V čl. CXVII se doplňuje bod 22, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace.1)
1) § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb.".
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.