223/1999 Sb.

změny zákonů v souvislosti s přijetím nového branného zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
223/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 1999,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Změna: 41/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.I
V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb., se v § 9 odst. 2 písm. a) na konci před čárku doplňují tato slova: "a ve věcech branné povinnosti občanů".
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o civilní službě
Čl.III
Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 151/1999 Sb., se mění takto:
c) voják, kterému byla základní (náhradní) služba přerušena, nejpozději do 5 dnů po skončení důvodu přerušení,
2. V § 2 odst. 4 se slova "okresní nebo jí na roveň postavené vojenské správě" nahrazují slovy "územní vojenské správě".
3. V § 2 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
(9) Příslušná vojenská správa vydá občanovi osvědčení o zániku branné povinnosti9) ke dni jeho nástupu k výkonu civilní služby nebo ke dni zproštění výkonu civilní služby anebo ke dni prominutí výkonu civilní služby a současně o tom vyrozumí příslušný úřad.
9) § 4 odst. 2 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).".
4. V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:
(2) Pro odpovědnost občana v civilní službě za škodu způsobenou organizaci a odpovědnost organizace za škodu způsobenou občanovi v civilní službě platí přiměřeně zvláštní právní předpis,16) který upravuje odpovědnost za škodu mezi vojákem v základní službě a státem.
16) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl.IV
Zákon č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se mění takto:
1. Čl. I se zrušuje.
2. Čl. XXVI se zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.