128/1999 Sb.

změna zák. o hornické činnosti, výbušninách a o st. báňské správě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
128/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. června 1999,
kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu.".
2. V § 44 odst. 1 se částka "100 000 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 000 Kč".
3. V § 44 odst. 4 se částka "5 000 Kčs" nahrazuje částkou "50 000 Kč".
4. V § 44 odst. 6 se částka "200 Kčs" nahrazuje částkou "2 000 Kč".
5. V § 44 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:
"(12) Orgán státní báňské správy, který pokutu uložil v prvním stupni, ji vybírá a vymáhá podle zákona o správě daní a poplatků.20a)
20a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Jestliže k porušení povinností, za které lze pokutu uložit, došlo před nabytím účinnosti tohoto zákona, uloží se pokuta ve výši podle dosavadních předpisů.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.