72/1999 Sb.

Úhrada nákladů s vedením bonit. půdně ekolog. jednotek

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
72/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. března 1999
o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.:
§ 1
Náklady na vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách hradí stát
a) prostřednictvím rozpočtu Ministerstva zemědělství, jde-li o vedení databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek, výstupy k určování průměrné ceny zemědělské půdy v katastrálních územích a poskytování informací z celostátní databáze o bonitovaných půdně ekologických jednotkách1) v rámci státní správy,
b) prostřednictvím rozpočtů okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy, jde-li o aktualizaci nebo o přípravu podkladů pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek,
c) prostřednictvím rozpočtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jde-li o poskytování podkladů pro aktualizaci a o změny údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v katastru nemovitostí.
§ 2
Nezbytné náklady spojené s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků hradí stát2) prostřednictvím rozpočtů okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy.
§ 3
V rozpočtech okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy se k zabezpečení úhrady nákladů spojených s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek podle § 1 písm. b) a nákladů podle § 2 používá dotace určená pro tento účel ve státním rozpočtu České republiky pro pozemkové úřady na daný kalendářní rok.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.
1) § 2 vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
2) § 12 písm. j) zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.