Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky

158/1998 Sb. Novela zákona o státní sociální podpoře

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
158/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 1998,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) U nezletilých dětí svěřených na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nebo dlouhodobému pobytu pro vznik nároku na dávku nevyžaduje.
(3) Okresní úřad příslušný podle místa pobytu osoby promine podmínku trvalého pobytu osobě, která požádala o udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky, pokud by její výživa nebo výživa jejích dětí byla ohrožena.".
2. V § 37 odst. 1 a 3 se slova "nezaopatřené" a "nezaopatřeného" zrušují.
3. V § 37 odst. 2 se na konci textu odstavce tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficientu 2,00.".
4. V § 37 odst. 3 písm. a) se číslice "1,10" nahrazuje číslicí "2,10", v písmenu b) se číslice "1,60" nahrazuje číslicí "2,60" a v písmenu c) se číslice "1,80" nahrazuje číslicí "2,80".
5. V § 66 odst. 2 se za slova "zvláštních předpisů" vkládají slova " ,pokud tento zákon nestanoví jinak".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.