83/1998 Sb.

Novela stavebního zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (14)
... další položky
Vybraná judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (18)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (10)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
83/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. března 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Změna: 458/2000 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví u živností:
Projektová činnost ve výstavbě
a) ve sloupci 2 se za slovo "Autorizace" doplňují slova "v příslušném oboru",
b) ve sloupci 3 text zní: "§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů";
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
a) název živnosti zní: "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování",
b) ve sloupci 3 text zní: "§ 44 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů".
2. V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví se doplňuje:
---------------------------------------------------------------------------------
    1                2             3

"Provádění jednoduchých   a) středoškolské vzdělání  § 44 a 139b zákona
a drobných staveb, jejich    stavebního směru a 5   č. 50/1976 Sb.,
změn a odstraňování       roků praxe v provádění  o územním plánování
                staveb, nebo       a stavebním řádu
                             (stavební zákon),
                             ve znění pozdějších
                             předpisů
               b) vysokoškolské vzdělání
                 stavebního nebo
                 architektonického
                 směru a 3 roky praxe
                 v provádění staveb


Projektování jednoduchých a  a) středoškolské vzdělání  § 46a a 139b zákona
drobných staveb, jejich     stavebního směru a 5   č. 50/1976 Sb., o
změn a odstraňování       roků praxe v projektování územním plánování a
                 staveb, nebo       stavebním řádu
                              (stavební zákon),
               b) vysokoškolské vzdělání  ve znění pozdějších
                 stavebního nebo      předpisů
                 architektonického
                 směru a 3 roky praxe
                 v projektování staveb
Čl.IV
zrušen
Čl.V
zrušen
Čl.VI
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto:
1. § 6 odst. 2 zní:
"(2) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření, kromě radonu, se nemusí provádět tehdy, nelze-li toto ozáření působením osob snížit v rozsahu zdůvodněném přínosem převyšujícím náklady na opatření.".
2. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb se musí provádět, pokud se stavba umísťuje na stavebním pozemku mimo území s nízkým radonovým rizikem. Podmínky stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Při užívání stavby s pobytovým prostorem, u něhož jsou překročeny směrné hodnoty stanovené prováděcím předpisem, může stavební úřad nařídit provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů hygienických - ohrožení zdraví uživatelů stavby - je-li to ve veřejném zájmu.
(4) Prováděcí předpis stanoví kritéria pro stanovení nízkého radonového rizika stavebního pozemku a kritéria pro hodnocení přínosů opatření ke snížení přírodního ozáření a směrné hodnoty pro rozhodování o těchto opatřeních, včetně směrných hodnot ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
Čl.VII
Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.