Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Vybraná judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky

12/1998 Sb. Novela zákona o konkursu a vyrovnání

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
12/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. ledna 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
"(2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky.".
"(2) Soud rozhoduje usnesením. Jednání nařizuje jen tehdy, stanoví-li to zákon nebo jestliže to soud považuje za nutné. Přerušení řízení není přípustné. Prominutí zmeškání lhůty učastníkem řízení není přípustné. Předběžné opatření může soud nařídit i bez návrhu.
(3) Jestliže zákon nestanoví určitý způsob předvolávání k soudu nebo uvědomování účastníků, lze k soudu předvolat nebo účastníky uvědomit též vyhláškou, která se zveřejní nejméně 15 dnů předem v Obchodním věstníku a na úřední desce soudu.".
3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
"§ 4a
(1) Pokud je právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel v úpadku (§ 1), je povinna bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu.
(2) Povinnost podle odstavce 1 mají i osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení, s výjimkou nuceného správce podle zvláštních předpisů, a likvidátor právnické osoby, pokud právnická osoba v likvidaci je předlužena.
(3) Pokud osoby uvedené v odstavci 2 nesplní svou povinnost podat návrh na prohlášení konkursu nebo nesplní-li tuto povinnost alespoň některá z nich, odpovídají věřitelům společně a nerozdílně za škodu, která tím věřitelům vznikne.
(4) Zpětvzetí návrhu podaného podle odstavce 1 nebo 2 není přípustné.".
4. V § 5a odst. 1 se středník nahrazuje tečkou a část věty za středníkem se vypouští.
5. § 11 odst. 1 první věta zní: "Pokud počet konkursních věřitelů přesahuje 50, jsou povinni ustavit věřitelský výbor.".
6. § 12 odst. 2 zní:
"(2) Při výkonu své dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu konkursu, a činí opatření nezbytná k zajištění jeho účelu.".
7. § 12 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Proti rozhodnutí soudu, které soud učinil při výkonu dohlédací činnosti podle odstavců 1 a 2, není odvolání přípustné.".
8. V § 12a odst. 1 se za slovo "soud" vkládají slova "bez zbytečného odkladu" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Proti usnesení o prohlášení konkursu se může odvolat dlužník, pokud není navrhovatelem; proti usnesení o zamítnutí návrhu se může odvolat navrhovatel a navrhovatelé, kteří přistoupili k řízení.".
9. Dosavadní text § 14a se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Správce je povinen předložit soudu konečnou zprávu do 18 měsíců od prohlášení konkursu, pokud soud v rozhodnutí o prohlášení konkursu nestanovil jinou přiměřenou lhůtu. Lhůtu 18 měsíců i lhůtu stanovenou soudem může soud prodloužit, odůvodňují-li to okolnosti případu.".
10. V § 15 odst. 1 písm. c) se za slovo "věci" vkládají tato slova: " , práva a jiné majetkové hodnoty".
11. § 17 odst. 2 zní:
"(2) Povinnosti podle odstavce 1 mají i osoby, které jsou oprávněny jménem úpadce jednat, včetně likvidátora, jestliže úpadcem je právnická osoba v likvidaci.".
12. § 17 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Povinnosti podle odstavce 1 musejí být splněny nejpozději do 30 dnů od prohlášení konkursu. Nestane-li se tak, učiní soud ke splnění těchto povinností přiměřená opatření.".
13. V § 18 odst. 1 se druhá věta vypouští.
14. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Přihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ručitel takto přihlašuje svoji pohledávku, která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli.".
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
15. § 22 odst. 1 druhá věta zní: "Náhradu nákladů spojených se zvláštním přezkumným jednáním může soud uložit konkursním věřitelům, kteří opožděné přihlášky podali.".
16. V § 23 odst. 2 druhé větě se za slova "o pravosti" vkládají tato slova: "a výši".
17. § 27 odst. 2 zní:
"(2) Prodej mimo dražbu uskuteční správce se souhlasem soudu; při svém rozhodování přihlédne soud zejména k vyjádření věřitelského výboru, k době předpokládaného zpeněžení, jakož i k nákladům, které bude třeba vynaložit na další udržování a správu podstaty. Udělí-li soud souhlas, může též stanovit podmínky pro prodej. Věci lze prodat mimo dražbu i pod odhadní cenu. Obdobně lze převést i úpadcovy sporné nebo obtížně vymahatelné pohledávky. Souhlasu soudu není třeba k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením.".
18. § 27 odst. 5 zní:
"(5) Od osob, které zajišťují pohledávky vůči úpadci, si správce vyžádá a vymáhá plnění ve prospěch podstaty; jakmile je toto plnění poskytnuto, stane se pohledávka této osoby pohledávkou v konkursu, aniž by bylo třeba ji přihlásit. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ručitele.".
19. § 31 odst. 2 úvodní věta zní: "Pohledávkami za podstatou, pokud vznikly po prohlášení konkursu, jsou".
20. V § 31 odst. 2 písm. d) se slovo "všeobecné" nahrazuje slovem "veřejné".
21. V § 31 odst. 2 písm. f) se za slovy "podle § 14 odst. 1 písm. a)" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se vypouští.
22. § 31 odst. 3 úvodní věta zní: "Pracovními nároky, pokud vznikly po prohlášení konkursu anebo v měsíci, v němž byl konkurs prohlášen, jsou".
23. V § 31 odst. 3 písm. ch) se za slovy "nemocí z povolání" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se vypouští.
24. V § 32 odst. 2 písm. b) se slova "příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění) a pojistné na všeobecné" nahrazují slovy "pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné".
25. V § 33 odst. 1 písm. d) se na konci středník nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na veřejné zdravotní pojištění včas a ve správné výši, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před prohlášením konkursu;".
26. V § 54 odst. 1 písm. c) se slova "příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění) a pojistné na všeobecné" nahrazují slovy "pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné".
27. § 68a se vypouští.
Čl.II
1. Tento zákon platí i pro řízení zahájená před jeho účinností; právní účinky úkonů, které nastaly dříve, zůstávají zachovány.
2. Nastala-li splatnost všech závazků dlužníka před nabytím účinnosti tohoto zákona, může soud se souhlasem věřitelského výboru prodloužit ochrannou lhůtu stanovenou podle § 5c o dalších šest měsíců.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.