237/1995 Sb.

o hromadné správě autorských práv

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (16)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (8)
... další položky
Články a jiné dokumenty (32)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
237/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
Změna: 121/2000 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
zrušena
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
§ 3 DZ
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
§ 5 DZ
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
§ 7 DZ
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
§ 10 DZ
zrušen
§ 11 DZ
zrušen
ČÁST II
Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 12
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 13 odst. 2 zní:
"(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě
a) rozhlasového či televizního vysílání nebo
b) zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem (§ 45)
přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob.".
2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní:
"(3) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a)] na podkladě tiskovin5) nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům.
5) § 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.".
3. V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní:
"(4) Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3, způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou.".
4. V § 39 odst. 1 se slova "§ 13 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 až 4" a slova "§ 16 odst. 2 a 3" se nahrazují slovy"§ 16".
5. § 44 se vypouští.
ČÁST III
Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
§ 13
Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 písm. f) se slova "kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2)" nahrazují slovy "kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných.2)".
2. V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní:
"2) § 2 zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".
ČÁST IV
Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 14
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky č. 1a) zní:
"b) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu,1a)
1a) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.".
2. V § 3 odst. 1 se dosavadní písmena b) a c) označují jako písmena c) a d).
ČÁST V
zrušena
§ 15
zrušen
ČÁST VI
Zrušovací ustanovení
§ 16
Zrušují se:
1. zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,
2. zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,
3. zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,
4. vyhláška Ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.,
5. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 116/1991 Sb., kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení,
6. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí,
7. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.
ČÁST VII
Účinnost
§ 17
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.