110/1995 Sb.

Novela vyhl. o poskytování stipendií v postgraduál. studiu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
110/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 2. června 1995,
kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia, se mění takto:
1. § 1 odst. 2 včetně poznámek č. 1) a 2) zní:
"(2) Tato vyhláška se vztahuje na státní občany České republiky, jakož i na cizince,1) jimž bylo uděleno povolení k trvalému pobytu nebo přiznáno postavení uprchlíka na území České republiky; 2) ustanovení § 4 se vztahuje též na cizince, jimž bylo uděleno povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu na území České republiky.
1) § 1 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
2) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.".
2. V § 3 odst. 1 se částka "3000 Kčs" nahrazuje částkou "5000 Kč".
3. § 5 a 6 se vypouštějí.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.
Ministr:
Ing. Pilip v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.