178/1994 Sb.

o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (9)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (14)
... další položky
Vybraná judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (35)
... další položky
Usnesení vlády ČR (6)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (4)
... další položky
178/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 25. srpna 1994
o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
Změna: 295/1995 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví ceny a způsoby vytvoření a zjištění cen pro oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.
§ 2
Vymezení pojmů pro oceňování podle vyhlášky
(1) Budova je stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Má jeden nebo více ohraničených užitkových prostorů.
(2) Hala je stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1.
(3) Vedlejší stavba je stavba, která tvoří příslušenství1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2. Vedlejší stavbou není garáž.
(4) Byt je místnost nebo soubor místností určených k bydlení včetně součástí a příslušenství1) bytu. Pro účely ocenění zahrnuje byt i podíl na společných částech domu, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i podíl na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich příslušenství, určených pro společné užívání.2)
(5) Nebytový prostor3) je místnost nebo soubor místností včetně příslušenství1) určených k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu. Pro účely ocenění zahrnuje nebytový prostor i podíl na společných částech domu, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i podíl na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich příslušenství určených pro společné užívání.2)
(6) Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech plošných výměr podlah jednotlivých místností a prostor tvořících příslušenství bytu nebo nebytového prostoru. Způsob měření je uveden v příloze č. 1.
(7) Stáří stavby je počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku odvozeného podle jiného dokladu a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem.
(8) Stavební pozemky jsou
a) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly určeny k zastavění;4) je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,4a)
b) pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří a v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
c) pozemky skutečně zastavěné stavbou bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.
Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěn jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.4b)
(9) Rybník je vodní nádrž se zemní hrází a s přirozeným nebo zahloubeným dnem s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše.
(10) Malá vodní nádrž je nádrž s objemem do 2 milionů m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno. Stoletý průtok v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče.
(11) Velká vodní nádrž je nádrž s objemem nad 2 miliony m3 po hladinu ovladatelného prostoru nebo s větší hloubkou než 9 m, měřeno na pevné dno a se stoletým průtokem v profilu hráze nad 60 m3/s.
(12) Ostatní vodní nádrže jsou zejména jezera, zatopené lomy, pískovny, tůně, důlní propadliny a dále i vodní nádrže s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období menší než 0,5 m.
ČÁST DRUHÁ
OCEŇOVÁNÍ STAVEB
ODDÍL PRVNÍ
§ 3
Určení stavby podle účelu jejího užití
Pro oceňování podle této vyhlášky je stavba určena účelem užití vyplývajícím z kolaudačního rozhodnutí, popřípadě ze stavebního povolení. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena nebo je-li užívána v rozporu s právním stavem, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.5)
ODDÍL DRUHÝ
OCEŇOVÁNÍ NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
§ 4
Budovy a haly
(1) Jako budovy a haly se oceňují stavby, které nelze zařadit podle účelu jejich užití mezi stavby oceňované podle § 5 až 12.
(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.
(3) Základní cena budovy uvedená v příloze č. 2 a haly uvedená v příloze č. 3 se násobí koeficienty K1 až K5 podle vzorce
        ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5,

kde
ZCU . . . .   základní cena upravená,
ZC . . . .   základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,
K1 . . . . koeficient  přepočtu  základní  ceny  podle druhu
      konstrukce uvedený v příloze č. 4,
K2 . . . . koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti
      průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě
      samostatně oceňované části se vypočte podle vzorce
      K2=0,92 + 6,60/počet m2 průměrné zastavěné plochy,
      kde 0,92 a 6,60 jsou konstanty,
K3 . . . . koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky
      podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované
      části podle vzorce

    2,10
 K3 = ------ + 0,30        pro budovy
    v

    2,80     >
 K3 = ------ + 0,30 = 0,60    pro haly,
     v

kde v je průměrná výška podlaží v metrech,
2,10, 2,80, 0,30 a 0,60 jsou konstanty,

K4 . . . . koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
      1 + (0,54 x n),
      kde
      0,54 je konstanta,
n  je  součet  objemových  podílů  konstrukcí  a  vybavení
s nadstandardním vybavením uvedených v příloze č. 14 v tabulce č.
1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly snížený o součet objemových
podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných
z uvedených tabulek. Dále platí, že
1. není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce
  přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje,
  zjistí se její objemový podíl z výše nákladů na její pořízení
  v době a  místě ocenění, vynásobí  se koeficientem 1,852
  a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše
  ostatních objemových podílů nemění,
2. chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce
  přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl
  koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20. Lze je
překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.

K5 . . . . koeficient polohový podle přílohy č. 13.
(4) Podzemní budovy a podzemní haly se oceňují podle § 5.
§ 5
Stavby inženýrské a speciální pozemní
Cena inženýrské a speciální pozemní stavby se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky m3, m2, m, kus nebo hektar základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.
§ 6
Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky
(1) Cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku6) se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 6 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4 a K5 podle vzorce
            ZCU = ZC x K4 x K5,

kde
ZCU . . . .   základní cena upravená,
ZC . . . .   základní cena podle přílohy č. 6,
K4 . . . . .  koeficient vybavení stavby  se vypočte podle
         vzorce
          1 + (0,54 x n),
         kde
         0,54 je konstanta,
         n je  součet  objemových  podílů  konstrukcí
         a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulce č.
         3 s nadstandardním vybavením snížený o součet
         podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním
         vybavením.
         Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených
         u definice n v § 4 odst. 3.
         Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80
         do 1,20. Lze je překročit jen výjimečně na
         základě průkazného zdůvodnění.

K5 . . . . .  koeficient polohový podle přílohy č. 13.
(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 4.
(4) Hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 6. Koeficienty KÁ1 až KÁ4 se stanoví zvlášť pro hospodářskou část nezávisle na obytné části.
(5) Obdobně se postupuje při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům.
§ 7
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty7) se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 7 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4 a K5 podle vzorce
            ZCU = ZC x K4 x K5,

kde

ZCU . . . .   základní cena upravená,
ZC . . . .   základní cena podle přílohy č. 7,
K4 . . . .   koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce
          1 + (0,54 x n),
         kde

         0,54 je konstanta,
         n je  součet  objemových  podílů  konstrukcí
         a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulce č.
         4 s nadstandardním vybavením snížený o součet
         podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním
         vybavením.
         Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených
         v definici n v § 4 odst. 3.
         Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80
         do 1,20. Lze je překročit jen výjimečně na
         základě průkazného zdůvodnění.

K5 . . . . koeficient polohový podle přílohy č. 13.
§ 8
Vedlejší stavby
(1) Cena vedlejší stavby se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 8 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 8. Při nižším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 1,01 do 1,10 podle skutečného vybavení. Použitý koeficient musí být zdůvodněn. Mezní koeficienty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.
(3) Základní cena podle odstavců 1 a 2 se dále násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.
§ 9
Garáže
(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 9 stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.
(2) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 9. Při nižším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od 0,90 do 0,99 a při vyšším než standardním vybavení se základní cena vynásobí koeficientem od
1,01 do 1,10. Mezní koeficienty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.
(3) Základní cena podle odstavců 1 a 2 se dále násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.
(4) Pokud zastavěná plocha stavby nerozdělená příčkami přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, cena garáže se zjistí podle § 4.
§ 10
Studny
(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu m hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena studny se vynásobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.
(2) Narážené studny se ocení jako vrtané studny s průměrem do 150 mm.
(3) Vrtané studny s průměrem od 500 mm výše se ocení jako studny kopané.
(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.
§ 11
Venkovní úpravy
(1) Cena venkovních úprav se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě
v příloze č. 5. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 upraví se základní cena přiměřeně k odchylce.
(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 5 nebo č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování.
(3) Cena podle odstavce 1 nebo 2 se násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.
§ 12
Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení
Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jednotlivých částí s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení vynásobený koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.
§ 13
Kulturní památky
(1) Kulturní památka je stavba zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky8) bez ohledu na účel, jemuž ke dni oceňování slouží.
(2) Cena stavby, která je kulturní památkou, se zjistí podle příslušného § 4 až 12, § 17 a 19. K této ceně se připočte cena uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby, zjištěná podle znaleckého posudku.
§ 14
Byty a nebytové prostory
(1) Cena bytu nebo nebytového prostoru se vypočte jako podíl z ceny stavby zjištěné pro její druh podle ustanovení tohoto oddílu. Velikost tohoto podílu se rovná poměru podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru k součtu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor, do něhož se nezapočítají plochy společného příslušenství stavby.
(2) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studny, vedlejší stavby, které výhradně slouží společnému užívání, a cena pozemku, se zjistí podle ustanovení tohoto oddílu a pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru se započte do ceny stavby.
§ 15
Nedokončené stavby
Cena nedokončené stavby se zjistí podle ustanovení tohoto oddílu vyhlášky na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení, a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí uvedených v příloze č. 14. Pro stavby neuvedené v příloze č. 14 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.
§ 16
Stavby určené k odstranění
(1) Cena stavby, která byla stavebním úřadem určena k odstranění, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu, popřípadě o náklady na úpravu terénu.
(2) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.
§ 17
Jiné stavby
Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou výslovně uvedeny, se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího oceňování, nebo porovnáním s cenou srovnatelné stavby podle příslušných kritérií, zjištěnou podle této vyhlášky.
§ 18
Stavby bez základů
Stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,11) se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena se násobí koeficientem 0,90.
§ 19
Opotřebení
(1) Cena zjištěná podle § 4 až 14 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 14.
(2) U nedokončené stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby podle § 17 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.
(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 14 se zpravidla sníží o 20 až 40 %.
ODDÍL TŘETÍ
OCEŇOVÁNÍ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM
Domy s nájemními byty
§ 20
Cena domu, ve kterém ze součtu podlahových ploch bytů a nebytových prostorů nejméně 80 % připadá na byty, přičemž z více než poloviny počtu bytů se k datu oceňování platí nájemné (dále jen "nájemní dům"), je aritmetickým průměrem ceny zjištěné nákladovým způsobem a ceny zjištěné výnosovým způsobem. Do počtu bytů s nájemným se zahrnují i bezúplatně užívané byty kromě bytů vlastníků nájemního domu, které nebyly v době ocenění pronajaty.
§ 21
(1) Při oceňování nájemních domů výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce
             CV = N/p x 100,

kde
CV . . . . cena nájemního domu zjištěná výnosovým způsobem,
N . . . . roční nájemné z bytů a nebytových prostorů (dále jen
      "roční nájemné"),
p . . . . míra kapitalizace v procentech stanovená Ministerstvem
      financí.
(2) Roční nájemné je souhrn měsíčního nájemného z pronajatých i nepronajatých bytů a nebytových prostorů přepočteného na kalendářní rok. Do ročního nájemného se zahrne i propočtené nájemné za byty a nebytové prostory užívané vlastníkem oceňovaného nájemního domu a dále i za byty i nebytové prostory bezúplatně užívané. Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a nebytových prostorů.12)
(3) Roční nájemné se zjistí podle nájemních smluv. V případech, kdy nájemní smlouvy nejsou k dispozici, nebo kdy byt nebo nebytový prostor užívá vlastník oceňovaného nájemního domu, nebo kdy jsou užívány bezúplatně, se roční nájemné zjistí ve výši nájemného podle cenových předpisů.13)
(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o
a) roční částku daně z nemovitosti, nevztahuje-li se na nájemní dům osvobození od této daně,
b) roční částku zaplaceného pojistného z nájemního domu,
c) průměrné roční odpisy, náklady na běžnou údržbu, opravy a správu nájemního domu v maximální celkové výši 4 % z ceny oceňovaného nájemního domu zjištěné nákladovým způsobem,
d) roční nájemné zaplacené z pozemku vedeného v katastru nemovitostí14) jako zastavěná plocha a nádvoří náležející k oceňovanému nájemnímu domu.
(5) Má-li roční nájemné snížené podle odstavce 4 nulovou nebo zápornou hodnotu, je cena zjištěná výnosovou metodou nulová.
ČÁST TŘETÍ
OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
§ 22
Druhy pozemků
Druh pozemku se posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí.15) Je-li skutečný stav v rozporu s právním stavem uvedeným v katastru nemovitostí, vychází se při oceňování ze skutečného stavu.
§ 23
Stavební pozemky
(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku činí:
a) 1700 Kč v hlavním městě Praze,
b) 800 Kč ve statutárních městech,16) Františkových Lázních, Mariánských Lázních,
c) 500 Kč v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,
d) 250 Kč v obcích s počtem obyvatel podle posledního sčítání lidu nad 25 tisíc,
e) 150 Kč v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku,
f) 100 Kč v obcích nad 5 tisíc obyvatel do 15 tisíc obyvatel,
g) 70 Kč v obcích nad 2 tisíce obyvatel do 5 tisíc obyvatel,
h) 40 Kč v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 2 tisíc obyvatel,
i) 25 Kč v obcích do 1 tisíce obyvatel.
Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 1.
(2) Základní cenou za m2 stavebního pozemku pro rekreační a zahrádkářské chaty je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až i) násobená koeficientem 0,75, nejvýše však 100 Kč za m2. Tato cena se upraví podle přílohy č. 15 tabulky č. 2.
(3) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky oceňovanými podle odstavců 1 a 2, je cena vypočtená podle odstavců 1 a 2 násobená koeficientem 0,40. Cena za 1 m2 ostatní plochy nesmí být nižší než cena podle § 27 odst. 2. Za jednotný funkční celek se považuje soubor reálně existujících pozemků tvořený zastavěnou plochou a zahradou, pokud se nejedná o zemědělskou půdu, nebo ostatní plochou evidovanou v katastru nemovitostí, popřípadě nezastavěnou částí původního stavebního pozemku, který vznikl za účelem využití stavby a který je ve vlastnictví stejného subjektu.
(4) Pokud jsou v katastru nemovitostí pod označením "ostatní plochy" uvedeny dráhy a jejich provozní plochy, dálnice včetně nájezdu a dalších ploch sloužících k provozu dálnice, silnice I. až III. třídy, místní a účelové komunikace včetně parkovacích ploch, veřejná prostranství, plochy letišť a přístavů, nejsou-li užívány k podnikání za úplatu, chodníky a parkové cesty, popřípadě pozemky k takovým účelům určené 4) ocení se podle odstavce 1 písm. a) až i) a násobí se koeficientem 0,70. Tyto ceny se dále neupravují.
(5) Stanoví-li obec 17) ceny stavebních pozemků vydáním cenové mapy, použijí se pro oceňování stavebních pozemků v obci ceny v ní uvedené. Oceňování podle odstavců 1 až 4 a podle § 27 se neuplatní. Cenová mapa se zpracuje a vyhlašuje způsobem stanoveným v § 24.
§ 24
Cenové mapy stavebních pozemků
(1) Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1 : 5000, popřípadě v měřítku podrobnějším, s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách.
(2) Nejsou-li sjednané ceny stavebních pozemků v dané obci podle odstavce 1 k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, zjistí se porovnávacím způsobem na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel uvedené v § 23 odst. 1. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Tyto údaje o postupu porovnání jsou uvedeny v textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky.
(3) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle odstavce 1 nebo 2, do cenové mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se ocení podle § 23.
(4) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním obecně závaznou vyhláškou17) Ministerstvu financí k vyjádření. Neobdrží-li obec vyjádření ministerstva do 30 dnů od doručení návrhu, má se za to, že s ním souhlasí. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.
(5) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují cenové mapy o ceny stavebních pozemků zjištěné způsobem podle odstavců 1 a 2. Přitom platí postup podle odstavce 4.
(6) Změní-li se druh, charakter nebo určení pozemků, zjistí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 1 nebo 2.
(7) Do cenové mapy pozemků uložené v obci smí na požádání nahlížet kdokoliv bezplatně.
§ 25
Zemědělské pozemky
(1) Základní cena pozemku zapsaného v katastru nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, zahrada, vinice, chmelnice, louka a pastvina se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek uvedených v příloze č. 16.
(2) Cena podle odstavce 1 se upraví o další vlivy podle přílohy č. 17.
(3) Nezpevněné polní cesty, které jsou v katastru nemovitostí součástí druhu pozemku ostatní plochy, se ocení cenou přilehlých zemědělských pozemků podle odstavců 1 a 2. Jsou-li ceny těchto pozemků rozdílné, použije se cena nejvyšší.
(4) Pro ocenění zemědělských pozemků, které nebyly bonitovány, se použijí průměrné ceny pro jednotlivá katastrální území podle zvláštních předpisů.18)
§ 26
Lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky
(1) Základní cena lesního pozemku a zalesněného nelesního pozemku (dále jen "lesní pozemek") se zjišťuje za lesní pozemek podle cen plošně převládajících souborů lesních typů. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 18.
(2) Pokud soubor lesních typů na oceňovaném pozemku není v příloze č. 18 uveden, použije se cena souboru nejblíže srovnatelného.
(3) Při nesouladu mezi údaji o způsobu využití lesního pozemku v katastru nemovitostí19) a skutečným stavem se cena zjišťuje podle skutečného stavu.
(4) Základní cena podle odstavce 1 se upraví podle přílohy č. 19 se zdůvodněním.
§ 27
Jiné pozemky
(1) Hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, například roklina, vysoká mez s kamením, ochranná hráz a skály se oceňují cenou 0,50 Kč za m2.
(2) Pozemky neuvedené v odstavci 1 a pozemky, které nejsou stavebními, zemědělskými a lesními pozemky a vodními plochami, se oceňují cenou 5 Kč za m2.
ČÁST ČTVRTÁ
OCEŇOVÁNÍ VODNÍCH PLOCH
§ 28
(1) Cena rybníka určeného pro chov ryb a vodní drůbeže (CRI) se zjistí jako součet ceny pozemku (CPI) a ceny stavby (CSI) podle vzorce
            CI = CPI + CSI.
(2) Ceny rybníků neuvedených v odstavci 1 a malých vodních nádrží (CRII) se zjistí jako součet ceny pozemku (CPII) a ceny stavby (CSII) podle vzorce
            CRII = CPII + CSII.
(3) Cena velkých vodních nádrží se zjistí jako součet ceny inženýrské stavby podle § 5 a ceny pozemku podle § 27 odst. 1. Stejně se ocení i pozemky ostatních vodních nádrží.
(4) Cena za m2 pozemku rybníků uvedených v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) činí 2 Kč.
(5) Cena stavby rybníků uvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby v době jejího ocenění a násobí se koeficienty KR1 až KR9 podle vzorce
a) pro rybníky s chovem ryb a vodní drůbeže CSI = CSRI x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x x KR6 x KR7 x KR8 x KR9,
b) pro ostatní rybníky a malé vodní nádrže CSII = CSRII x KR1 x KR2 x KR3.
Výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR9 jsou uvedeny v příloze č. 20.
(6) Cena rybničních objektů neuvedených v příloze č. 20 se zjistí podle oddílu druhého části druhé vyhlášky.
(7) Vodní plochy, na nichž nejsou stavby, se oceňují cenou 0,50 Kč za m2.
ČÁST PÁTÁ
OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
ODDÍL PRVNÍ
LESNÍ POROSTY
Oceňování lesního porostu
§ 29
(1) Cena lesního porostu je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 21 vážených jejich plošným zastoupením v porostu.
(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se vytvoří podle vzorce
         Ha = [(Au - c) x fa + c] x Ba,
kde
Ha = cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,
Au = cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,20)
c = náklady na zajištěnou kulturu,
fa = věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,
Ba = zakmenění ve věku ke dni ocenění.
(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu21) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu.
(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 22. Pro neuvedené obmýtí se cena mýtní výtěže Au, zjistí jako přiměřená hodnota interpolací po posouzení skutečného stavu lesního porostu.
(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu. Je-li v něm uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 22, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 22 stanovené nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.
(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 23. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury22) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, jako jsou zejména náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.
(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 24.
(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 24 se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce
       Ha = [(Au - c) x fa x 1/fuv + c] x Ba ,
kde
fa se převezme z přílohy č. 24 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,
1/fuv je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 24 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce, jako hodnota fa.
(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 24, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna.
§ 30
(1) Není-li lesní hospodářský plán vyhotoven, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Ocenění se provede podle § 29 s použitím nejnižšího obmýtí uvedeného v příloze č. 24.
(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 23.
(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 23 upravené podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců.23)
§ 31
Cenové srážky a přirážka
(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 29 a 30 se upraví podle přílohy č. 25 tabulek č. 1 a 2 se zdůvodněním.
(2) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %.
§ 32
Lesní porosty na nelesních pozemcích
(1) Lesní porosty na nelesních pozemcích se oceňují podle § 29 až 31, popřípadě podle § 33.
(2) Skupiny stromů a jejich řady na nelesních pozemcích s výměrou do 1000 m2 nebo ve skupinách s počtem menším než 50 stromů, se oceňují podle § 34.
(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesních pozemcích s lesními porosty na lesních pozemcích, oceňuje se podle § 29 až 31 nebo 33 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m2.
§ 33
(1) Lesní porost na lesních i nelesních pozemcích, který má výměru do jednoho hektaru včetně lze pro účely daní a poplatků ocenit i způsobem podle přílohy č. 26.
(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze č. 21.
(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce
       CSD = VLP x PSD x ZLP x CLP x SSBSD,
kde
CSD    = cena skupiny dřevin,
VLP    = výměra lesního porostu v m2,
PSD    = podíl skupiny dřevin v lesním porostu,
ZLP    = zakmenění lesního porostu,
CLP    = cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty
      uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená
      v tabulce č. 3 přílohy č. 26,
SSBSD   = součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený
      v tabulce č. 1 přílohy č. 26.
ODDÍL DRUHÝ
OSTATNÍ POROSTY
§ 34
Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny
(1) Ceny ovocných dřevin, vinné a chmelové révy se zjistí výnosovým způsobem. Základní ceny a způsob jejich úpravy jsou uvedeny
a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 27,
b) pro vinnou révu včetně zařízení vinic v příloze č. 28,
c) pro chmelovou révu včetně zařízení chmelnic v příloze č. 29.
(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 30.
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 35
(1) Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, ocení se odlišné části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky.
(2) Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdním a podkrovním prostorům zemědělských staveb užívaným ke skladování zemědělských produktů. Není-li to možné, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu cenou za příslušnou měrnou jednotku stanovenou ve vyhlášce. Půdní a sklepní prostory, pokud nejsou užívány nebo upraveny k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou stanovenou v této vyhlášce, kromě § 6, pro daný účel užívání.
(3) Zjištěná cena oceňovaných nemovitostí včetně staveb bez základů se zaokrouhlí na desetikoruny.
(4) Při prodeji stavby, pozemku a trvalého porostu právnické osobě, jejímž společníkem anebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob24) zakladatelem je zahraniční osoba, předloží prodávající25) Ministerstvu financí do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí informaci o ceně zjištěné podle této vyhlášky, včetně dokladu o způsobu ocenění, a o ceně sjednané.
§ 36
(1) Nejsou-li ceny v cenové mapě vydané před účinností této vyhlášky stanoveny v souladu s touto vyhláškou, oceňují se stavební pozemky od 1. července 1995 podle této vyhlášky.
(2) Pro zjišťování ceny výnosovým způsobem podle § 21 platí míra kapitalizace 14 %.
§ 37
Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb., vyhlášky č. 611/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 38/1993 Sb.
§ 38
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1994.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
Příl.1
Měření a výpočet výměr staveb1) a jejich částí
Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
1.
Délky
(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky, u staveb oceňovaných podle § 4, § 6 až 9 a § 12.
(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.
(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:
a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,
b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,
c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.
(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.
2.
Zastavěná plocha stavby (ZP)
(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.
(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha, ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
3.
Měření podlaží
(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená
a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,
b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,
c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,
d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.
(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelům využití.
(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem budovy. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.
(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1.NP), druhé nadzemní podlaží (2.NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).
(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1.PP), druhé podzemní podlaží (2.PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP) s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1.NP a 1.PP je 1.MePP).
(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.
3.1.
Výšky podlaží
(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.
(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m. V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit. Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.
(3) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.
3.2.
Zastavěná plocha podlaží
(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.
(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.
4.
Podlahová plocha bytu a nebytových prostor se měří v m2 a nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.
5.
Obestavěný prostor stavby (OP)
(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.
(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,
b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím , není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,
c) nahoře spodním lícem podlahy 1.NP.
(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen
a) po stranách vnějšími plochami staveb,
b) dole spodním lícem podlahy 1.NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1.NP; v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy, není-li tato měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,
c) nahoře
- v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy,
- v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.
(4) Obestavěný prostor zastřešení u střech sklonitých s půdním prostorem, popřípadě s podkrovím se vypočte jako objem geometrického tělesa.
(5) Neodečítají se
a) otvory a výklenky v obvodových zdech,
b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,
c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.
(6) Neuvažují se
a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,
b) římsy, pilastry, půlsloupy,
c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.
(7) Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající před líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.
6.
Obestavěný prostor dalších stavebních objektů
(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen
a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,
b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,
c) nahoře vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m
- u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,
- u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.
(2) Ploty se měří za m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří za běžný metr z nižší úrovně terénu.
(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.
Příl.2
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení
------------------------------------------------------------------
Typ Účel užití budovy                   Kč/m3
------------------------------------------------------------------
 A  zdravotní péče a služby                2740,--
 B  komunální služby                   2830,--
 C  výuka a výchova                    2538,--
 D  věda, osvěta a kultura                2611,--
 E  tělovýchova                      2579,--
 F  řízení a administrativa                2807,--
 G  společné ubytování a rekreace             2710,--
 H  obchod a společné stravování             2669,--
 I  sociální péče                     2239,--
 J  domy bytové typové                  1950,--
 K  domy bytové netypové                 2150,--
 L  výrobní, pro průmysl, speciální            2786,--
 M  výrobní pro energetiku                3076,--
 N  vodohospodářské, čistírenské a úpravy vod       3247,--
 O  zemědělská výroba a chov               2695,--
 P  doprava a spoje                    2560,--
 R  garážování, opravy a údržba              2460,--
 S  skladování a úprava produktů             2231,--

Poznámka:

   V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy
bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, TO6B,
TO8B, OP 1.11, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

                        Standardní vybavení budov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Číslo   Typ budovy Konstrukce    Popis standardu
 položky        a vybavení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    Všechny   Základy včetně  Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací
      typy    zemních prací   proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
  2    A, B, C, D, Svislé konstrukce - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů
      E, F, G, H, vč. obvodového   v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických
      I, J, K, L pláště (bez úprav  parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
            panelů)
                     - Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce
                      24 cm, dvou i vícevrstvé odpovídající techn. parametrům zdi z plných cihel
                      v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci
                      se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické

                     - Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm
                      odpovídající tepelně techn. parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm,
                      odolné plísni a vyhovující hygienickým normám

      M, O, P, R Svislé konstrukce - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm,
            vč. obvodového
            pláště      - betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm
                      s tepelně izolační vložkou
                      sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné
                      - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, minimální tl. 29 cm, montované,
                       monolitické

                      - dtto dřevěné minimální tl. 10 cm

      S      Svislé konstrukce Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované
            vč. obvodového  (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové
            pláště      dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně
                     opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná
                     kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami,
                     deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot

      N      Svislé konstrukce Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické
            vč. obvodového  i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo
            pláště      montovaný železobetonový

  3    A, B, C, D, Stropy (podhledy Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
      E, F, G, H, mimo akustické a
      I, J, K, L tepelně izolační,
            zavěšené apod.)
      M, N, O, P, Stropy      Jakýkoli běžného provedení
      R, S    (podhledy - mimo
            akustické a
            tepelně izolační,
            zavěšené apod.)

  4    Všechny   Krov, střecha   - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný;
      typy              železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný

                     - Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová,
                      max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
  5    A, B, C, D, Krytiny střech  Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách,
      E, F, G, H,          betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové
      I, J, K, L,          šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
      M, N, P, R

      O, S    Krytiny střech  Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná
                     svařovaná
  6    A, B, C, D, Klempířské    Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky),
      E, F, G, H, konstrukce    parapety nejsou podmínkou
      I, J, K, L
      M, N, O, P, Klempířské    žlaby a svody z pozinkovaného plechu
      R, S    konstrukce

  7    A, B, C, E, Úprava vnitřních Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů
      F, G, H, I, povrchů (mimo   z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou
      J, K, L   hygienická    funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
            zařízení)

      D      Úprava vnitřních Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn
            povrchů (mimo   vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní
            hygienická    hmoty apod.), novodobé nástřiky
            zařízení

      M, N, O, P, Úprava vnitřních Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn
      R      povrchů (mimo   a stropů nahrazujících omítky
            hygienická
            zařízení)

      S      Úprava vnitřních Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
            povrchů (mimo
            hygienická
            zařízení)

  8    A, B, C, D, Úprava vnějších  Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené
      E, F, G, H, povrchů      odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické
      I, J, K            běžné, spárované zdivo

      L, M, N, O, Úprava vnějších  Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi
      P, R    povrchů      umělých hmot; běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované
                     zdivo

      S      Úprava vnějších  Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi
            povrchů      umělých hmot

  9    A, B, C, D, Vnitřní obklady  Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
      E, F, G, H, keramické
      I, J, K, L (hygienická
            zařízení)
      M, N, O, P, Vnitřní obklady  Neuvažují se
      R, S    keramické
            (hygienická
            zařízení)
 10    A, B, C, D, Schody      Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým,
      E, F, G, H,          keramickým, PVC, textilním
      I, J, K

      L, M, N, O, Schody      Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem,
      P, R, S            běžné keramické dlažby, PVC
 11    A, B, C, D, Dveře       Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
      E, F, G, H,
      I, J, K

      L, M, N, O, Dveře       Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové
      P, R, S
 12    A, B, C, D, Vrata       Neuvažují se
      E, F, G, H,
      I, J, K

      L, M, N, O, Vrata       Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
      P, R, S,
 13    A, B, C, D, Okna       Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaletová
      E, F, G, H,
      I, J, K, L

      M, N, O, P, Okna       Jednoduchá dřevěná nebo kovová
      R, S,

 14    A, B, C, D, Povrchy podlah  PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
      E, F, G, H,
      I, J, K, L

      M, N, O, P, Povrchy podlah  Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
      R, S,

 15    A, B, C, D, Vytápění     Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
      E, F, G, H,
      I, J, K, L
      M, P, R   Vytápění     Temperování lokálními topidly

      N, O, S   Vytápění     Bez temperování
 16    A, B, C, D, Elektroinstalace Světelná a třífázová
      E, F, G, H,
      I, J, K, L,
      M, N, O, P,
      R

      S      Elektroinstalace Světelná

 17    Všechny   Bleskosvod    Ano
      typy

 18    A, B, C, D, Vnitřní      Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
      E, F, G, H, vodovod
      I, J, K, L
      M, N, O, P, Vnitřní      Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
      R,     vodovod

      S      Vnitřní      Bez rozvodu vody
            vodovod

 19    A, B, C, D, Vnitřní      Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických
      E, F, G, H, kanalizace    zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
      I, J, K, L

      M, N, O, P, Vnitřní      Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
      R      kanalizace

      S      Vnitřní      Bez kanalizace
            kanalizace

 20    A, B, C, D, Vnitřní      Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
      E, F, G, H, plynovod
      I, J, K

      L, M, N, O, Vnitřní      Neuvažuje se
      P, R, S   plynovod
 21    A, B, C, D, Ohřev vody    Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery,
      E, F, G, H,          kombinovaný s ÚT
      I, J, K, L
      M, N, O, P, Ohřev teplé    Malé elektrické ohřívače, popř. bojler
      R      vody

      S      Ohřev teplé    Neuvažuje se
            vody

 22    A, C, G, H, Vybavení kuchyní Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
      I

      J, K    Vybavení kuchyní Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové

      B, D, E, F, Vybavení kuchyní Neuvažuje se
      L, M, N, O,
      P, R, S

 23    A, B, C, D, Vnitřní      Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení
      E, F, G, H, hygienická    WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
      I, J, K   vybavení

      L, M, N, O, Vnitřní      Umyvadla
      P, R    hygienická    WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
            vybavení

      S      Vnitřní      Neuvažuje se
            hygienická
            vybavení

 24    A, B, C, D, Výtahy      Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
      E, F, G, H,
      I, J, K, L
      M, N, O, P, Výtahy      Neuvažují se
      R, S,

 25    A, B, C, D, Ostatní      Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného
      E, F, G, H, (individuální)  telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární
      I, J, K   - příklady    hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
      L, M, N, O, Ostatní      Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými
      P, R, S   (individuální)  ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
            - příklady

 26    J      Instalační    Instalační šachty, koupelna, WC
            prefabrikovaná
            jádra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.3
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení
------------------------------------------------------------------
Typ Účel užití haly                    Kč/m3
------------------------------------------------------------------
 A  věda, osvěta, kultura                 2055,--
 B  tělovýchova                      2029,--
 C  obchod a společné stravování             1996,--
 D  občanská výstavba ostatní               2379,--
 E  výrobní bez jeřábových drah              1620,--
 F  výrobní s jeřábovými drahami             1731,--
 G  výrobní pro energetiku                2311,--
 H  pro dopravu a spoje                  2348,--
 I  pro garážování, opravy a údržbu            2124,--
 J  skladování mimo zemědělské              1599,--
 K  skladování zemědělských produktů           1468,--
 L  zemědělská výroba živočišná              1930,--
 M  vodohospodářské, čistírenské a úpravy vod       2424,--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Číslo   Typ haly  Konstrukce    Popis standardu
 položky        a vybavení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    Všechny   Základy vč.    Běžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy,
      typy    zemních prací   desky) s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
  2    A, B, C, D Svislé nosné   Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické
            konstrukce vč.  a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky,
            obvodového    plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 x opláštěná kostra s tepel.
            pláště (bez    izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
            úprav povrchů)

      E, F, G, H, Svislé nosné   Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i
      I, L    konstrukce vč.  plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť vyzdívaný
            obvodového    nenosný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály,
            pláště (bez    montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
            úprav povrchů)

      J, K    Svislé nosné   Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i
            konstrukce vč.  plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové,
            obvodového    dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 x 20 cm, oboustranně
            pláště (bez    opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná
            úprav povrchů)  kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami,
                     deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot

      M      Svislé nosné   Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a
            konstrukce vč.  montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným
            obvodového    železobetonovým pláštěm
            pláště (bez
            úprav povrchů)

  3    A, B, C, D Stropy      Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, kromě spalných
            (podhledy mimo
            akustické a
            tepelně
            izolační,
            zavěšené apod.)

      E, F, G, H, Stropy      Jakýkoliv běžného provedení
      I, J, K, L, (podhledy mimo
      M      akustické a
            tepelně
            izolační,
            zavěšené apod.)

  4    Všechny   Krov, střecha   Dřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha
      typy             plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)

  5    A, B, C, D, Krytiny střech  Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách,
      E, F, G, H,          betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové
      I, M             šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá

      J, K, L   Krytiny střech  Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná
                     svařovaná
  6    A, B, C, D Klempířské    Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky),
            konstrukce    parapety nejsou podmínkou

      E, F, G, H, Klempířské    Žlaby a svody z pozinkovaného plechu
      I, J, K, L, konstrukce
      M

  7    A      Úprava vnitřních Vápenné dvouvrstvé omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč.
            povrchů      akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní
                     hmoty apod.), novodobé nástřiky

      B, C, D   Úprava vnitřních Vápenné dvouvrstvé omítky, běžné - standardní obklady a úpravy podhledů
            povrchů      z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.) neplnící akustickou či
                     tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky

      E, F, G, H, Úprava vnitřních Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn
      I, L, M   povrchů      a stropů nahrazující omítky

      J, K    Úprava vnitřních Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
            povrchů

  8    A, B, C, D Úprava vnějších  Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané, stříkané, házené; odtrhované,
            povrchů      nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované
                     zdivo

      E, F, G, H, Úprava vnějších  Vápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové, nástřiky
      I, L, M   povrchů      na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové,
                     spárované zdivo

      J, K    Úprava vnějších  Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky
            povrchů      na bázi umělých hmot

  9    A, B, C, D Vnitřní obklady  Běžný obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
            keramické
            (hygienická
            zařízení)

      E, F, G, H, Vnitřní obklady  Neuvažují se
      I, J, K, L, keramické
      M      (hygienická
            zařízení)
 10    A, B, C, D Schody      Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým,
                       keramickým, PVC, textilním


      E, F, G, H, Schody      Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru,
      I, J, K, L,           teraco, běžná keramická dlažba, PVC
      M

 11    A, B, C, D Dveře       Hladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové

      E, F, G, H, Dveře       Hladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
      I, J, K, L,
      M
 12    A, B, C, D Vrata       Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
      E, F, G, H, Vrata       Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
      I, J, K, L,
      M
 13    A, B, C, D Okna       Jakákoliv zdvojená kromě plastových a dvojitá špaletová, dřevěná
      E, F, G, H, Okna       Jednoduchá dřevěná nebo ocelová
      I, J, K, L,
      M

 14    A, B, C, D Povrchy podlah  PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované

      E, F, G, H, Povrchy podlah  Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
      I, J, K, L,
      M
 15    A, B, C, D Vytápění     Jakékoliv ústřední nebo dálkové, akumulačními nebo plynovými kamny,
                     elektrická přímotopná tělesa

      E, F, G, H, Vytápění     Temperované lokálními topidly
      I

      J, K, L, M Vytápění     Bez temperování
 16    A, B, C, D, Elektroinstalace Světelná a třífázová
      E, F, G, H,
      I, L, M

      J, K    Elektroinstalace Světelná

 17    Všechny   Bleskosvod    Ano
      typy
 18    A, B, C, D Vnitřní      Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
            vodovod
      E, F, G, H, Vnitřní      Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
      I, L, M   vodovod

      J, K    Vnitřní      Bez rozvodu vody
            vodovod

 19    A, B, C, D Vnitřní      Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
            kanalizace

      E, F, G, H, Vnitřní      Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
      I, L, M   kanalizace

      J, K    Vnitřní      Bez kanalizace
            kanalizace

 20    A, B, C, D Vnitřní      Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
            plynovod

      E, F, G, H, Vnitřní      Neuvažuje se
      I, J, K, L, plynovod
      M
 21    A, B, C, D Ohřev vody    Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT

      E, F, G, H, Ohřev vody    Malé průtokové ohřívače, popř. bojler
      I, L, M

      J, K    Ohřev vody    Neuvažuje se
 22    A, B    Vybavení kuchyní Neuvažuje se

      C      Vybavení kuchyní Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické

      E, F, G, H, Vybavení kuchyní Neuvažuje se
      I, J, K, L,
      M

 23    A, B, C, D Vnitřní      Umyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty, WC splachovací běžného typu,
            hygienická    bez i s umývátky, pisoáry
            vybavení

      E, F, G, H, Vnitřní      Umyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
      I, L, M   hygienická
            vybavení

      J, K    Vnitřní      Neuvažuje se
            hygienická
            vybavení

 24    A, B, C, D Výtahy      Běžné osobní resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
            (u vícepodlažních
            hal)

      E, F, G, H, Výtahy      Neuvažují se
      I, J, K, L, (u vícepodlažních
      M      hal)

 25    A, B, C, D Ostatní      Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného
            (individuální   telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární
            příklady)     hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
      E, F, G, H, Ostatní      Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor
      I, J, K, L, (individuální   jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
      M      příklady)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.4
Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1
Pol. č.  Konstrukce            koeficient K1 pro

                       budovy    haly
------------------------------------------------------------------
 1     zděné               0.939    1.075
 2     monolitické betonové tyčové    1.158    1.040
 3     monolitické betonové plošné    1.132    1.132
 4     montované z dílců betonových
      tyčových             0.993    0.998
 5     montované z dílců betonových
      plošných             1.037    1.003
 6     montované z prostorových buněk  1.241    0.728
 7     kovové              1.032    0.948
 8     dřevěné na bázi dřevní hmoty   1.029    0.936
Příl.5
Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

       Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
            1    2    3    4    5
------------------------------------------------------------------
Věže chladicí
a            -   3467   -    3150   6141
odplynovače
------------------------------------------------------------------
Zásobníky věžové
(sila)         1410  1428   3243   2177   -
------------------------------------------------------------------
Komíny vysoké
a           1670   -    4142   -    -
kouřové kanály
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné
              konstrukce)

1     zděná z cihel, tvárnic nebo bloků
2     monolitická betonová tyčová
3     monolitická betonová plošná
4     kovová
5     z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

       Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt       ----------------------------------------------
           1   2   3   4   5   6   7   8
------------------------------------------------------------------
Nádrže a jímky
pozemních čistíren 8198 2640 3359  -  1619 7554  -  1640
odpadních vod
------------------------------------------------------------------
Nádrže pozemní
mimo nádrže     7328 2149 2600 1895 2489 7300  -   -
odpadních vod
------------------------------------------------------------------
Zásobníky a jámy
pozem. (mimo    3955 2063 3136  -  1107 3509  -   -
zemědělství)
------------------------------------------------------------------
Zásobníky a jámy
pozem. pro     3698 2042 1894  -   986 3045 1702
zemědělství
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné
              konstrukce)

1     zděná z cihel, tvárnic, bloků
2     monolitická betonová tyčová
3     monolitická betonová plošná
4     montovaná z dílců betonových tyčových
5     montovaná z dílců betonových plošných
6     kovová
7     dřevěná na bázi dřevní hmoty
8     z jiných materiálů

3. Mosty

         Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
            1    2    3    4    5
------------------------------------------------------------------
Mosty pozemních    14657  18561  16788  17545  22277
komunikací
------------------------------------------------------------------
Mosty drážních    12693  16429  14256  15497  12008
komunikací
------------------------------------------------------------------
Mosty průmyslové,   10527  14310  12571   8837   9074
lávky pro chodce
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné
              konstrukce)

1     monolitická bet. nepředpjatá
2     monolitická bet. předpjatá
3     montovaná z dílců bet. nepředpjatých
4     montovaná z dílců bet. předpjatých
5     kovová

4. Komunikace pozemní

        Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
            1   2    3    4    5    6
------------------------------------------------------------------
Komunikace
pozemní (silnice)   1299  1945  1161  1079  1401   313
------------------------------------------------------------------
Plochy
charakteru
pozemních       1075  1092   875   796  1081   289
komunikací
(např.
parkoviště)
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1     dlážděný
2     monolitický betonový
3     montovaný betonový
4     z kameniva prolévaný živicí
5     z kameniva obalovaného živicí
6     bez krytu

5. Letiště

         Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
              1     2     3     4
------------------------------------------------------------------
Letištní plochy      1990   1500    1450   1360
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika

1     Tevyced tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová
      deska)
      štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm,
      letištní beton tl. 24 cm,  Tevyced tl. 14 cm (včetně
      výztuže), spáry podélné a  příčné,   těsnění spár
      (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2     Prostá cementobetonová deska
      štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15
      cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár
      podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření
      betonu, přesun hmot, zemní práce

3     Prostá cementobetonová deska
      geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová
      stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton
      tl. 10 cm, PCD tl.  24 cm, řezání spár podélných a
      příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu,
      zemní práce, přesun hmot

4     Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a
      pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojáky letadel)
      štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15
      cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár
      podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření
      betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může
      lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce,
      přesun hmot

6. Plochy a úpravy území

      Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
            1  2  3  4  5  6  7  8  9
------------------------------------------------------------------
Úpravy území     176 265 626 415 478 316 391  -  162
a samostatné
zemní práce
------------------------------------------------------------------
Plochy pro
tělovýchovu      200 286 824 628  -  408  -  262  -
nekryté
------------------------------------------------------------------
Nástupiště
a rampy (cena     -  - 4876 3950 4210 2860 3097  -  -
za 1 m2 zast.
plochy)
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1     vegetační
2     z kameniva
3     dlážděný
4     monolitický
5     montovaný betonový
6     z kameniva - prolévaného živicí
7     z kameniva - obalovaného živicí
8     z jiných materiálů - např. antuka
9     bez krytu

7. Dráhy kolejové

          Cena Kč za 1 m délky trasy

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
             1   2   3   4   5   6   7
------------------------------------------------------------------
Spodek drah       7286 7976 8250  -   -  2976  -
kolejových
------------------------------------------------------------------
Svršek žel.
kolejí na drahách    5510 7733 4389 6326  -   -   -
celostátních
------------------------------------------------------------------
Svršek žel.
kolejí stanič.     9028 12671 7192  -   -   -   -
na drahách
celostátních
------------------------------------------------------------------
Svršek železn.
vleček vč.
zadlážděných,
městské pozem.     13958 15120 7215 5201 8657  -   -
tramvaje (vč.
výhybek)
------------------------------------------------------------------
Svršek drah
kolejových
ostatních,       8339 11705 6643 7797 10056  -   -
vlečky
nezadlážděné
------------------------------------------------------------------
Svršek kolejí
úzkorozchodných     -   -   -   -   -   -  2380
vnitrozávodních
- zadlážděných
------------------------------------------------------------------
Dtto           -   -   -   -   -   -  1500
- nezadlážděných
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1     pražce dřevěné
2     pražce ocelové
3     pražce betonové
4     desky podélné a prahy beton. monolitické
5     desky a podélné prahy montované betonové
6     vrstva kameniva zhutněná
7     ostatní

8. Výhybky

     Cena Kč za 1 kus

------------------------------------
Výhybky na
celostátních
drahách -       504000
na traťových
kolejích
------------------------------------
Dtto - na
stanič.        430000
kolejích
------------------------------------
Výhybky na       310000
žel. vlečkách
------------------------------------
Dtto - na
kolejích        285000
úzkorozchodných
------------------------------------
Výhybky na
kolejích        460000
tramvajových
------------------------------------

9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

           Cena Kč za 1 m délky

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
              1    2    3    4    5
------------------------------------------------------------------
Rozvody nadzemní
el. proudu vč.      593  1323   -   267   -
kabelů
------------------------------------------------------------------
Vedení trolejová      -   875   900   -    -
celostátních drah
------------------------------------------------------------------
Vedení trolejová      -    -   1042   -    -
městských drah
------------------------------------------------------------------
Vedení silnoproudá    802  1428   -    -    -
podzemní kabelová
------------------------------------------------------------------
Vedení slaboproudá    1924   -    -    -    -
podzemní kabelová
------------------------------------------------------------------
Dráhy visuté        -    -    -  43898   -
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1     v zemní rýze na upravený podklad
2     v zemní rýze do tvárnicové tratě
3     nad zemí, na stožárech nebo sloupech
4     nad zemí na rámové konstrukci
5     nad zemí na jiných podporách

10. Objekty podzemní mimo důlní

       Cena Kč za 1 m obestavěného prostoru

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
              1    2    3    4    5
------------------------------------------------------------------
Tunely          4114   -    -    -    -
------------------------------------------------------------------
Štoly          6942  8414  5376  6116   -
------------------------------------------------------------------
Objekty podzemní     5839   -    -    -    -
halové
------------------------------------------------------------------
Objekty plošné      4482   -    -    -    -
podzemní
------------------------------------------------------------------
Šachty svislé,       -    -    -   4318   -
úklonné
------------------------------------------------------------------
Vrty            -    -    -    -  10362
------------------------------------------------------------------
Studny vodárenské    2523   -    -    -    -
------------------------------------------------------------------
Tunely stanic      1781   -    -    -    -
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1     hloubení z povrchu území
2     ruční ražení
3     ražení nemechanizovaným štítem
4     ražení mechanizovaným štítem
5     vrtání

11. Vodovody trubní

         Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

------------------------------------------------------------------
Profil            Konstrukční charakteristika
DN v mm        --------------------------------------------
              1     2     3     4
------------------------------------------------------------------
 80 mm         1640   1344   1840    -
------------------------------------------------------------------
 100 mm         2063   1344   2238   2176
------------------------------------------------------------------
 200 mm         2877   2166   2939   2859
------------------------------------------------------------------
 300 mm         4440   3045   4330   4034
------------------------------------------------------------------
 400 mm          -    4084   4756   5316
------------------------------------------------------------------
 600 mm          -    5492   7776   8903
------------------------------------------------------------------
 800 mm          -    9978   12226    -
------------------------------------------------------------------
1000 mm          -   13821   15920    -
------------------------------------------------------------------
1200 mm          -   18091   20231    -
------------------------------------------------------------------

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za
každých i započatých 0,5 m o 10 %

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1     z trub z plastických hmot
2     z trub ocelových
3     z trub litinových
4     z trub osinkocementových

12. Kanalizace trubní

         Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

------------------------------------------------------------------
Profil            Konstrukční charakteristika
DN v mm        --------------------------------------------
              1     2     3     4
------------------------------------------------------------------
 300 mm         2163   1785   2082   1981
-----------------------------------------------------------------
 400 mm         2650   1955   2278   2831
-----------------------------------------------------------------
 500 mm          -    2346   2822   2856
------------------------------------------------------------------
 600 mm          -    3043   3655   3757
-----------------------------------------------------------------
 800 mm          -    3800   4378   4488
-----------------------------------------------------------------
1000 mm          -     -    5355    -
-----------------------------------------------------------------
1200 mm          -     -    6273    -
-----------------------------------------------------------------
1400 mm          -     -   10839    -
-----------------------------------------------------------------
1600 mm          -     -   14009    -
-----------------------------------------------------------------
2200 mm          -     -   21052    -
-----------------------------------------------------------------

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za
každých i započatých 0,5 m o 10 %

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1     z trub z plastických hmot
2     z trub betonových
3     z trub železobetonových
4     z trub kameninových

13. Parovody trubní, ocelové potrubí (vč. stavební části)

               Cena Kč za 1 m délky

--------------------------------------------------------------------------------
Objekt a způsob            Jmenovitá světlost potrubí DN
vedení          ------------------------------------------------------
              80/40  100/50  125/65  150/80  200/100 250/125
--------------------------------------------------------------------------------
A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl+žl     8996  10177  10725  11404  14394  15225
--------------------------------------------------------------------------------
A/b: Dvojitý kanál
žl+žl příklopový       6833   8970   9448  10031  12346  13486
--------------------------------------------------------------------------------
A/c: Společný kanál
příklopový          7564   8870   9738  10207  12778  13739
--------------------------------------------------------------------------------
B: Pozemní vedení      1746   2106   2290   2477   3170   3618
--------------------------------------------------------------------------------
C: Nadzemní vedení      5902   5658   5758   5598   5798   6084
--------------------------------------------------------------------------------

               Cena Kč za 1 m délky

--------------------------------------------------------------------------------
Objekt a způsob           Jmenovitá světlost potrubí DN
vedení          ------------------------------------------------------
               300/125  359/150  400/150  500/200  600/250
--------------------------------------------------------------------------------
A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl+žl      16787   19248   21220   25967   30395
--------------------------------------------------------------------------------
A/b: Dvojitý kanál
žl+žl příklopový       14950   16909   19197   23002    -
--------------------------------------------------------------------------------
A/c: Společný kanál
příklopový          16233   19096   21373   25714    -
--------------------------------------------------------------------------------
B: Pozemní vedení       4287   5210   5470   8329   10511
--------------------------------------------------------------------------------
C: Nadzemní vedení       6633   7742   7860   11886   14446
--------------------------------------------------------------------------------

Způsob vedení:

A  : Podzemní vedení
A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby
A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový
A/c : Společný kanál příklopový
B  : Pozemní vedení
C  : Nadzemní vedení

14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

               Cena Kč za 1 m délky

--------------------------------------------------------------------------------
Objekt a způsob            Jmenovitá světlost potrubí DN
vedení          ------------------------------------------------------
             2 x 100 2 x 150 2 x 200 2 x 300  2 x 400 2 x 500
--------------------------------------------------------------------------------
A: Podzemní vedení
A/a: Příklopový kanál    7442   9428  11814  15148   20043  23761
--------------------------------------------------------------------------------
A: Podzemní vedení
A/b: Žlabový systém     8910  10482  12843  16706   22286  25956
--------------------------------------------------------------------------------
B: Pozemní vedení      2343   2871   3855   6115   8354  10577
--------------------------------------------------------------------------------
C: Nadzemní vedení     5614   5604   6246   8978   11607  14994
--------------------------------------------------------------------------------

               Cena Kč za 1 m délky

--------------------------------------------------------------------------------
Objekt a způsob            Jmenovitá světlost potrubí DN
vedení          ------------------------------------------------------
              2 x 600  2 x 800  2 x 1000 2 x 1200  2 x 1400
--------------------------------------------------------------------------------
A: Podzemní vedení
A/a: Příklopový kanál    27059   37169   45208   50542   57890
--------------------------------------------------------------------------------
A: Podzemní vedení
A/b: Žlabový systém     29949   40489   49662   57827   62619
--------------------------------------------------------------------------------
B: Pozemní vedení      12920   19485   24969   29112   33746
--------------------------------------------------------------------------------
C: Nadzemní vedení      17286   26106   27771    -     -
--------------------------------------------------------------------------------

Způsob vedení:

A  : Podzemní vedení
A/a : Příklopový kanál
A/b : Žlabový systém
B  : Pozemní vedení
C  : Nadzemní vedení

15. Vedení elektrická

   a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)

               Cena Kč za 1 m délky

--------------------------------------------------------------------------------
              ve volném terénu       v zast. prostoru
            --------------------------------------------------------
Objekt                   počet kabelů
            --------------------------------------------------------
                1     2         1      2
--------------------------------------------------------------------------------
Kabelové vedení 10 kV

3 x 50 až 90        347    572        428     713
3 x 12 až 150        407    713        510     816
3 x 185 až 240        490    897        591    1041
--------------------------------------------------------------------------------
Kabelové vedení 22 kV

3 x 95 až 150        775   1047        876    1591
3 x 185            897   1632        847    1835
--------------------------------------------------------------------------------
Kabelové vedení 35 kV

3 x 95 až 150        787   1692        890    1896
3 x 185 až 240        1060   1977       1161    2141
--------------------------------------------------------------------------------

   b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí vč. sloupů a svítidel

                  Cena Kč:

--------------------------------------------------------------------------------
                za 1 m délky vedení     za 1 kus sloupu
              (vč. podílu ceny sloupů)  (vč. podílu ceny kabelů)
--------------------------------------------------------------------------------
Sítě kabelové
se sloupy parkovými         380            12000
do 4 m
--------------------------------------------------------------------------------
uličními do 8 m           580            22000
--------------------------------------------------------------------------------
uličními přes 8 m          1030            30000
--------------------------------------------------------------------------------

16. Hydromeliorace

           Cena Kč za 1 m délky

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
             1   2   3   4   5   6
------------------------------------------------------------------
Drenáže odvodňovací   55   -   -   -   115   -
------------------------------------------------------------------
Příkopy a kanály
odvodň. otevřené     -  1283   -   -   -  2055
a zakryté
------------------------------------------------------------------
Odvodnění ostatní    -   -  1356   -   -   -
------------------------------------------------------------------
Rozvody závlahové
podzemním potrubím   1533   -   -   872   -   -
------------------------------------------------------------------
Rozvody závlahové
zakrytými kanály     -   -  5611   -   -   -
------------------------------------------------------------------

             Cena Kč za 1 ha

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
              1     4     5     6
------------------------------------------------------------------
Drenáže odvodňovací   54206    -    65701    -
------------------------------------------------------------------
Příkopy a kanály
odvodň. otevřené      -     -     -    67179
a zakryté
------------------------------------------------------------------
Závlahy - rozvody
závlahovým         -    73709    -     -
podzemním potrubím
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1     z trub z plastické hmoty
2     z trub betonových
3     z trub kameninových
4     z trub osinkocementových
5     z trub z pálené hlíny
6     bez potrubí

17. Hráze a objekty na tocích

         Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

------------------------------------------------------------------
Objekt               Konstrukční charakteristika
                ----------------------------------
                    1          2
------------------------------------------------------------------
Hráze, jezy, stupně          376         209
------------------------------------------------------------------
Hráze přehradní zemní, kamenité
a smíšené               333         209
------------------------------------------------------------------
Hráze ochranné            152
------------------------------------------------------------------
Hráze hospodářských nádrží      1167
------------------------------------------------------------------
Ostatní                189
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1     ze zemin
2     z kamene, kameniva

18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

        Cena Kč za 1 m2 upravené plochy (+)
          Cena Kč za 1 m délky (++)

------------------------------------------------------------------
              Konstrukční charakteristika
Objekt        ---------------------------------------------
             1   2   3   4   5   6   7
------------------------------------------------------------------
Nádrže na tocích (+)  1738  481  -   -  5405  -   -
------------------------------------------------------------------
Úpravy vodních
toků (++)        -  6679 9168 6366  -  3651 3476
------------------------------------------------------------------
Kanály /mimo pro
odvodnění a      5125 10237  - 10157  -  1310  -
 závlahy/ (++)
------------------------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1     ze zemin a kameniva stabil.
2     z kamene, kameniva
3     monolitické betonové
4     montované betonové
5     vegetační
6     bez opevnění
7     z jiných materiálů

19. Plynovody nízkotlaké - volný terén
a středotlaké
                          cena Kč za 1 m

----------------------------------------------------
Profil potrubí   Konstrukční charakteristika
DN v m     ------------------------------------
             1        2
----------------------------------------------------
 50 mm          585       --
 63 mm          --        340
 65 mm          670       --
 80 mm          740       --
 90 mm          --        435
100 mm          875       --
110 mm          --        510
125 mm         1020       --
150 mm         1410       --
160 mm          --        760
200 mm         1780       --
225 mm          --       1210
250 mm         2395       --
300 mm         2680       --
----------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových


20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké
  uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních
  komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

                        cena Kč za 1 m

----------------------------------------------------
Profil potrubí   Konstrukční charakteristika
DN v m     ------------------------------------
             1        2
----------------------------------------------------
 50 mm         1215       --
 63 mm          --       970
 65 mm         1300       --
 80 mm         1370       --
 90 mm          --       1275
100 mm         1715       --
110 mm          --       1350
125 mm         1660       --
150 mm         2250       --
160 mm          --       1605
200 mm         2620       --
225 mm          --       2050
250 mm         3445       --
300 mm         3730       --
----------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových


21. Plynovody vysokotlaké - volný terén

                           cena Kč za 1 m

----------------------------------------------------
Profil potrubí   Konstrukční charakteristika
DN v m     ------------------------------------
             1        2
----------------------------------------------------
 50 mm          640        --
 63 mm          --        --
 65 mm          735        --
 80 mm          810        --
 90 mm          --        --
100 mm          960        --
110 mm          --        --
125 mm         1120        --
150 mm         1520        --
160 mm          --        --
200 mm         1900        --
225 mm          --        --
250 mm         2530        --
300 mm         2825        --
----------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových


22. Plynovody vysokotlaké
  uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních
  komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
                            cena Kč za 1 m

----------------------------------------------------
Profil potrubí   Konstrukční charakteristika
DN v m     ------------------------------------
             1        2
----------------------------------------------------
 50 mm         1265        --
 63 mm          --        --
 65 mm         1368        --
 80 mm         1440        --
 90 mm          --        --
100 mm         1802        --
110 mm          --        --
125 mm         1960        --
150 mm         2358        --
160 mm          --        --
200 mm         2740        --
225 mm          --        --
250 mm         3576        --
300 mm         3872        --
----------------------------------------------------

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)
1 z trub ocelových
2 z trub plastových


23. Regulační stanice plynu (označení RS)

                  cena Kč za 1 ks

---------------------------------------------------------------------------
Označení Výkon při min.   Počet     Počet       Cena
     vstupním tlaku   redukčních  regulačních
     (m3/hod.)     stupňů    řad
---------------------------------------------------------------------------
STL - NTL

RS 400     400       1       1        405 000
RS 1200    1200       2       1        735 000
RS 2000    2000       2       1        790 000
RS 3000    3000       2       1       1 010 000

VTL - STL (bez meziodběru)

RS 200     200       1       1        488 000
RS 200     200       2       1        570 000
RS 500     500       1       1        510 000
RS 1200    1200       1       2        625 000
RS 1200    1200       2       1        790 000
RS 1200    1200       2       2        960 000
RS 2000    2000       2       1        933 000
RS 2000    2000       2       2        971 000
RS 3000    3000       2       1        977 000
RS 3000    3000       2       2       1 059 000
---------------------------------------------------------------------

Poznámka:
NTL   -- nízkotlak do 5 kPa
STL   -- středotlak přes 5 kPa do 300 kPa
VTL   -- vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa
VVTL   -- velmi vysoký tlak -- přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně
      regulačních stanic
      nutno ohodnotit cenami obvyklými
      Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.
Příl.6
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

------------------------------------------------------------------------------------
Dům           nepodsklepený            podsklepený
            nebo podsklepený do poloviny
            zastavěné plochy
            1. nadzemního podlaží
Chalupa      -----------------------------------------------------------------
Domek        s jedním x)   se dvěma x)    s jedním x)    se dvěma x)
se sklonitou    nadzemním    nadzemními    nadzemním     nadzemními
střechou      podlažím     podlažími     podlažím     podlažími
------------------------------------------------------------------------------------
          Typ  Cena    Typ  Cena    Typ  Cena    Typ  Cena
------------------------------------------------------------------------------------
Konstrukce

- zděná       A  2290    B  1975     C  2130     D  1900

- ŽB monolitická   E  2495    F  2140     G  2340     H  2065

- ŽB montovaná    CH  2390    I  2050     J  2235     K  1975

- dřevěná      L  2080    M  1780     N  1925     O  1705
------------------------------------------------------------------------------------

x) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

ŽB = železobetonová

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími

náklady na účelové využití podkroví:

                     Dům

            s jedním nadzemním     se dvěma nadzemními
              podlažím          podlažími
            ------------------------------------------------

a) podkroví do 1/3
  zastavěné plochy
  1. nadzemního
  podlaží          1,05             1,04
b) podkroví nad 1/3 do 2/3
  zastavěné plochy
  1. nadzemního
  podlaží          1,09             1,075

c) podkroví nad 2/3
  zastavěné plochy
  1. nadzemního
  podlaží          1,12             1,100


------------------------------------------------------------------------------------
Dům           nepodsklepený            podsklepený
            nebo podsklepený do poloviny
            zastavěné plochy
            1. nadzemního podlaží
Chalupa      -----------------------------------------------------------------
Domek        s jedním x)   se dvěma x)    s jedním x)    se dvěma x)
s plochou      nadzemním    nadzemními    nadzemním     nadzemními
střechou      podlažím     podlažími     podlažím     podlažími
------------------------------------------------------------------------------------
          Typ  Cena    Typ  Cena    Typ  Cena    Typ  Cena
------------------------------------------------------------------------------------
Konstrukce

- zděná       A  2495    B  2150     C  2320     D  2070

- ŽB monolitická   E  2720    F  2330     G  2550     H  2250

- ŽB montovaná    CH  2605    I  2235     J  2435     K  2150

- dřevěná         -        -         -         -
------------------------------------------------------------------------------------

Základní ceny se vynásobí koeficienty u řadových domů
   a) vnitřních      0,90
   b) koncových      0,95

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

Typy       Konstrukce a vybavení
------------------------------------------------------------------------------------
všechny     základy      běžné zakládání s izolací
                  (u podsklepených objektů i svislé)
A, B, C, D    zdivo       zdivo v průměrné tl. 45 cm

E, F, G, H             monolitický železobeton s tepelnou izolací,
                  jakékoliv výplňové zdivo

CH, I, J, K   zdivo       montovaný (prefa železobeton), s tepelnou
                  izolací, jakékoliv výplňové zdivo

L, M, N, O    zdivo       montované panely na bázi dřevní hmoty
                  s tepelnou izolací

všechny     stropy      jakékoliv s rovným podhledem

všechny     střecha      jakýkoliv krov běžného provedení a druhu,
                  plochá střecha
všechny     krytina      pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové
                  šablony, živičná svařovaná

všechny     klempířské    úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
         konstrukce

všechny     vnitřní omítky  vápenné štukové
kromě
L, M, N, O

L, M, N, O    vnitřní omítky  malby, tapety

všechny     fasádní omítky  vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
kromě
L, M, N, O

L, M, N, O    fasádní omítky  nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo

všechny     vnější obklady  pouze sokl z kabřince apod.

všechny     vnitřní obklady  koupelny, vany, WC, kuchyně

všechny     schody      s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím

všechny     dveře       hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
kromě
L, M, N, O

L, M, N, O    dveře       hladké plné nebo prosklené

všechny     okna       dřevěná dvojitá špaletová nebo zdvojená
kromě
L, M, N, O

L, M, N, O    okna       dřevěná zdvojená
všechny     podlahy obytných PVC, vlýsky, textilní krytiny
         místností

všechny     podlahy ostatních keramické dlažby, PVC, teraco
kromě      místností
L, M, N, O

L, M, N, O    podlahy      keramické dlažby, PVC
         ostat. místností

všechny     vytápění     ústřední s kotlem na tuhá paliva
všechny     elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty

všechny     bleskosvod    ano

všechny     rozvod vody    studená a teplá

všechny     zdroj teplé vody bojler, karma
všechny     instalace plynu  zemní plyn nebo PB

všechny     kanalizace    odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC

všechny     vybavení kuchyně plynový sporák

všechny     vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout

všechny     záchod      standardní splachovací

všechny     ostatní      krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího
                  a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátoru,
                  rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže
Příl.7
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru:

------------------------------------------------------------------------------------
svislá nosná konstrukce       nepodsklepené nebo     podsklepené
                  podsklepené do poloviny
                  zastavěné plochy
                  1. nadzemního podlaží
                  -------------------------------------------------
                  Typ     Cena      Typ     Cena
------------------------------------------------------------------------------------
zděná v tl. nad 15 cm        A, B    1750      A, B     1650

dřevěná srubová           C, D    1360      C, D     1260

dřevěná oboustranně obíjená,
zdivo tl. do 15 cm         E, F    1280      E, F     1310

montovaná na bázi dřevní hmoty   G, H    1400      G, H     1440

dřevěná jednostranně obíjená    CH      850      CH      930
------------------------------------------------------------------------------------

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití
podkroví:

a) Podkroví do 1/3 zast. plochy 1. nadzemního podlaží ..... 1,05
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. plochy 1. nadzemního podlaží ..... 1,09

c) podkroví nad 2/3 zast. plochy 1. nadzemního podlaží ..... 1,12
Vysvětlivky:

Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

   B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím
    zřízení podkroví

   C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení
    podkroví

   D: Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem,
    neumožňujícím zřízení podkroví

   E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm,
    se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

   F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem
    neumožňujícím zřízení podkroví

   G: Svislé konstrukce montované na bázi  dřevní hmoty, se střechou - krovem
    umožňujícím zřízení podkroví

   H: Svislé konstrukce montované na bázi  dřevní hmoty, s plochou střechou -
    krovem neumožňujícím zřízení podkroví

  CH: Svislé konstrukce dřevěné -  jednostranně obíjené s plochou střechou -
    krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konstrukce                   typy
a vybavení    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
           A     B     C    D       E    F       G   H       CH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základy      izolované         neizolované               izolované     neizolov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podezdívka          jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m                   neuvažuje se
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obvodové stěny  zděné v tl. 25 - 30 cm dřevěné - srubové  oboustr. obité    montované na bázi   jednostr.
                     tl. 16 cm tl. 16 cm zdivo do tl. 15 cm  dřevní hmoty     obité
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stropy      jakékoli spalné,          dřevěné, spalné        na bázi dřevní    dřevěné spalné
         polospalné, nespalné                       hmoty
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastřešení    jakékoliv bez krovu jakékoliv bez krovu jakékoliv bez krovu jakékoliv bez krovu bez krovu
         umožňující neumož.  umožňující neumož.  umožňující neumož.  umožňující neumož.  neumož.
         podkroví  podkroví  podkroví  podkroví  podkroví  podkroví  podkroví  podkroví  podkroví
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krytina              plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svař. pásy      plechová
                                                     asfaltové
                                                     pásy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klempířské    úplné z pozink.        žlaby a svody z pozink. plechu   úplné z pozink.    žlaby a svody
konstrukce    plechu                              plechu        z poz. pl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úprava povrchů  omítky vnitřní    nátěry nebo      nátěry, impregnace  nátěry, nástřiky   nátěry,
         štukové, vnější    impregnace      nebo jakákoli omítka nebo omítka      impregnace
         štukové, břízolit                         na pletivo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schodiště    jakékoli  není    jakékoli  není    jakékoli  není    jakékoli      není
         dřevěné        dřevěné        dřevěné        dřevěné
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dveře      dřevěné plné nebo                jakékoli dřevěné
         náplňové
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okna       dřevěná zdvojená         dřevěná jednoduchá        dřevěná zdvojená   jednoduchá
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podlahy                       PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vytápění                          jakékoliv lokální
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektroinstalace                      světelná a motorová              světelná
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvod vody   studené i teplé       neuvažuje se                studené     neuvažuje se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdroj teplé vody    bojler                       neuvažuje se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvod         ano         neuvažuje se                 ano      neuvažuje se
propan-butanu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanalizace    kuchyně, WC, umyvadla,   neuvažuje se             z kuchyně z kuchyně neuvažuje se
         příp. sprchy                           WC, umyvad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Záchod        splachovací                   splachovací i suchý        suchý
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okenice                                   ano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vnitřní     umyvadlo, sprcha                               umyvadlo
vybavení

Ostatní     krb, mříže, vestavěné skříně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.8
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru

-------------------------------------------------------------------------------------
svislá nosná konstrukce      nepodsklepené nebo         podsklepené
                  podsklepené do poloviny
                  zastavěné plochy
                  1. nadzemního podlaží
-------------------------------------------------------------------------------------
               Typ     Cena       Typ     Cena
-------------------------------------------------------------------------------------
zděná tl. nad 15 cm     A, B    1250       A, B    1140

dřevěná oboustranně obitá,
zdivo tl. do 15 cm      C, D    1055       C, D    1015

dřevěná jednostranně
obíjená nebo kovová     E, F     970       E, F     950

přístřešky          G      750       G      780
-------------------------------------------------------------------------------------

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití
podkroví:

a) do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ...... 1,05
b) nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09

c) nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ...... 1,12
Vysvětlivky:

Typ A : svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

   B : svislé konstrukce zděné, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení
     podkroví

   C : svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm
     se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

   D : svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm
     s plochou střechou - krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

   E : svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou -
     krovem umožňujícím zřízení podkroví

   F : svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou
     střechou - krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

   G : přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou -
     krovem, neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konstrukce                   typy
a vybavení    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
           A       B       C        D       E      F       G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základy               základové pásy a patky                       základové patky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obvodové stěny  zděné,     zděné,      oboustranně obíjené,     jednostranně obíjené   pilířky
         betonové    betonové     zdivo tl. do 15 cm                   z jakéhokoli
         tl. 15 - 30 cm tl. 15 - 30 cm                              materiálu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stropy         jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu        dřevěné, popř. kovové   neuvažují se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krov       jakýkoliv   bez krovu    jakýkoliv   bez krovu   jakýkoliv   bez krovu  jakýkoliv
         umožňující   neumožňující  umožňující   neumožňující  umožňující  neumožňující bez
         podkroví    podkroví    podkroví    podkroví    podkroví   podkroví   podkroví
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krytina                 jakékoliv kromě měděné
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klempířské
práce                              žlaby, svody z pozinkovaného plechu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úprava povrchů    jakékoliv omítky      nátěry, impregnace, popř.    nátěry, impregnace    nátěr, popř.
                             omítka                     omítka pilířků
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schodiště    dřevěné    neuvažuje se  dřevěné    neuvažuje se  dřevěné    neuvažuje se neuvažuje se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dveře      dřevěné nebo kovové             dřevěné nebo kovové             neuvažuje se
         kromě svlakových
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okna             zdvojená, popř. jednoduchá            jednoduché         neuvažuje se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podlahy                    betonové, dlažby                     neuvažuje se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektroinstalace světelná a motorová      světelná, popř. motorová    světelná          neuvažuje se
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.9
Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení
I. Základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru

-------------------------------------------------------------------------------------
svislá nosná konstrukce      nepodsklepené nebo         podsklepené
                  podsklepené do poloviny
                  zastavěné plochy
                  1. nadzemního podlaží
-------------------------------------------------------------------------------------
               Typ     Cena       Typ     Cena
-------------------------------------------------------------------------------------
zděná tl. nad 15 cm,
montovaná          A, B    1375       A, B    1235

kovová, plechová       C      1045       C      990
-------------------------------------------------------------------------------------

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití
podkroví:

a) do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ...... 1,05

b) nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09

c) nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží ...... 1,12
Vysvětlivky:

Typ A : svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím
     zřízení podkroví

   B : svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem,
     neumožňujícím zřízení podkroví
   C : svislé  konstrukce kovové - plechové, s plochou  střechou - krovem
     neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konstrukce                   typy
a vybavení    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  A               B                C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základy                        základové pásy a patky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obvodové stěny       zděné, betonové        zděné, betonové        kovová kostra, opláštěná
              tl. 15 - 20 cm         tl. 15 - 30 cm         plechem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stropy             jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu        neuvažuje se (funkci plní
                                             krov)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krov           jakýkoliv umožňující       bez krovu           jakýkoliv kovový
              zřízení podkroví                       bez podkroví
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krytina              plechová pozinkovaná, asfalt. pásy           plechová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klempířské                     žlaby a svody z pozinkovaného plechu
konstrukce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úpravy povrchů          jakékoliv omítky, spárované zdivo            nátěry
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dveře               jakékoliv dřevěné nebo kovové              kovové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okna                                  jednoduchá
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrata               jakákoliv standardní, roleta              plechová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podlahy                 betonové, dlažba                 betonové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektroinstalace          světelná, popř. motorová               neuvažuje se
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.10
Ceny studní
I. Ceny kopaných studní

-------------------------------------------------------------------------------------
při hloubce      Kč/m          Kč za 1 kus čerpadla
při průměru                  (podle celkové hloubky studny)
do 150 cm vč.
                        ruční       elektrické
-------------------------------------------------------------------------------------
od 0 m do 5 m     1950           1210        9480

od dalších 5 m
do 10 m        3810           2054       10780

od dalších 10 m    5200           2772       11990
-------------------------------------------------------------------------------------

II. Ceny vrtaných studní

-------------------------------------------------------------------------------------
průměr         hloubka studny     Kč/m    Kč za 1 kus čerpadla
                              (podle celkové
                              hloubky studny)

                              ruční    elektrické
-------------------------------------------------------------------------------------
do 150 mm       od 0 do 10 m       975     2140    9660
            od 0 do 25 m      1210     2410    12720
            od 0 do více než
            25 m          1640     2820    12840
-------------------------------------------------------------------------------------
nad 150 mm do 300 mm od 0 do 10 m      1455     2140    9860
            od 0 do 20 m      1790     2410    12720
            od 0 do více než
            20 m          2380     2770    12840
-------------------------------------------------------------------------------------
nad 300 mm do 500 mm  od 0 do 10 m      2355     2140    9660
            od 0 do 20 m      2890     2410    12720
            od 0 do více než
            20 m          3490     2770    12840
-------------------------------------------------------------------------------------
Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.
Příl.11
Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
------------------------------------------------------------------
Pol. č.  popis           jednotka  Kč    Předpokl.
                             životnost
------------------------------------------------------------------
1.   Vodovody

1.1.  vodovodní přípojky
    -potrubí ocelové nebo z umělých hmot
1.1.1. Přípojka vody DN 25 mm      bm   340    40 - 60
1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm      bm   360    40 - 60
1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm      bm   420    40 - 60
1.1.4. Zahradní vodovod DN 25 povrch.  bm   150    25 - 50
1.1.5. Zahradní vodovod DN 25 podzem.  bm   185    40 - 60
1.2.  Vodoměrná šachta - betonová
    s ocelovým poklopem       m3OP  3 500   40 - 60
1.3.  Domácí vodárna - Darling     kus  12 000   10 - 30

2.   Kanalizace

2.1.  Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm  bm   1 180    80 - 100
2.1.2. Přípojka kanalizace DN 200 mm  bm   1 450    80 - 100
2.1.3. Přípojka kanalizace DN 250 mm  bm   1 810    80 - 100
2.2.  Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1 Kanalizační šachta skružená z
    prefa dílců - hloubka 2,00 m   kus  7 500    80 - 100
2.2.2 .   dtto  hloubka 3,00 m   kus  9 450    80 - 100
2.2.3.    dtto  hloubka 4,00 m   kus  12 500    80 - 100
2.2.4. Kanalizační šachta zděná
    cihelná hloubka 2,00 m      kus  10 000    80 - 100
2.2.5.   dtto hloubka 3,00 m    kus  13 000   80 - 100
2.2.6.   dtto hloubka 4,00 m    kus  14 800   80 - 100
2.2.7. Kanalizační šachta vodotěsná
    betonová hloubka 2,00 m     kus   8 900   80 - 100
2.2.8.   dtto  hloubka 3,00 m    kus  12 000   80 - 100
2.2.9.   dtto  hloubka 4,00 m    kus  16 600   80 - 100
2.3.  Žumpa z monolitického
    i montovaného betonu      m3OP   2 300   80 - 100
2.4.  Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1.   do 15 m3 OP        m3OP   3 500   80 - 100
2.4.2.   nad 15 m3 OP        m3OP   2 800   80 - 100

3.   Elektrická síť

3.1.  Přípojky elektro
3.1.1  3fázová, příp. NN pro rodinné domy
     kabel Al 16 mm2 v zemi    bm     140   40 - 60
3.1.2.  kabel Al 4 x 16 mm2 závěs.
     kabelem            bm     125   40 - 60
3.1.3.  kabel Al 16 mm2 vzdušné
     vedení            bm     240   20 - 40
3.1.4.  kabel Al 16 mm2 vzdušná
     vedení střešníková      bm     280   20 - 40
3.1.5.  kabel Al 25 mm2 vzdušná
     vedení střešníková      bm     450   20 - 40
3.1.6.  kabel Al 25 mm2 zemní kabel  bm     195   40 - 60
3.1.7.  kabel Al 50 mm2 zemní kabel  bm     215   40 - 60
3.2.   Trafostanice
3.2.1.  Stožárová trafostanice
     110 KVA            kus  150 000   20 - 40
3.2.2.  Stožárová trafostanice
     160 KVA            kus  170 000   20 - 40
3.2.3.  Kobková trafostanice 100 KVA kus  292 000   20 - 40
3.2.4.  Kobková trafostanice 160 KVA kus  308 025   20 - 40
3.2.5.  Kobková trafostanice 250 KVA kus  330 000   20 - 40
3.2.6.  Kobková trafostanice 400 KVA kus  365 000   20 - 40

4.   Plynovody

4.1.  Plynová přípojka do DN 40   bm     305   30 - 50
4.2.  Domácí regulátor        kus   3 000   20 - 40

5.   Drenáže

5.1.1. Drenáž z pálených trubek 65 mm bm     55   30 - 50
5.1.2.   dtto      80 mm    bm    142   30 - 50
5.1.3.   dtto      100 mm    bm    160   30 - 50
5.1.4.   dtto      130 mm    bm    175   30 - 50
5.2.1. Drenáže z trubek PVC 65 mm   bm     40   40 - 60
5.2.2.   dtto      90 mm    bm     65   40 - 60
5.2.3.   dtto      110 mm    bm     75   40 - 60

6.   Topné kanály

6.1.1. Betonový monolitický
    45/45 - 60/75 cm        bm   2 015   40 - 60
6.1.2.  dtto  60/75 - 90/90 cm   bm   2 500   40 - 60
6.1.3.  dtto  90/90 - 105/120 cm   bm   3 300   40 - 60
6.2.1  Betonový prefa 70/50 cm    bm   2 010   40 - 60
6.2.2.     dtto    95/55 cm   bm   2 200   40 - 60
6.2.3.     dtto    100/70 cm   bm   2 700   40 - 60

7.   Potrubí tepelné izolované

7.1.   DN 40             bm    120   20 - 40
7.2.   DN 50             bm    140   20 - 40
7.3.   DN 70             bm    165   20 - 40
7.4.   DN 80             bm    190   20 - 40
7.5.   DN 100            bm    235   20 - 40
7.6.   DN 150            bm    370   20 - 40

8.   Zpevněné plochy mimo silnice a letiště

8.1.  Plochy s povrchem prašným
8.1.1. Škvárové tl. do 150 mm     m2     45   10 - 20
8.1.2. Štěrkové tl. do 250 mm     m2     95   10 - 20
8.2.  Plochy s povrchem betonovým monolitickým
8.2.1.   tl. 10 cm          m2    235   40 - 60
8.2.2.   tl. 15 cm          m2    290   40 - 60
8.3.  Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1. z betonových dlaždic 30/30/3
    do lože z kameniva       m2    210   40 - 60
8.3.2. dtto do lože z MC        m2    260   40 - 60
8.3.3. z granitoidových dlaždic
    30/30/4, lože z kameniva    m2    220   40 - 60
8.3.4. dtto, lože z MC         m2    270   40 - 60
8.3.5. z betonových dlaždic 50/50/6,
    do lože z kameniva       m2    205   40 - 60
8.3.6. dtto, lože z MC         m2    255   40 - 60
8.3.7. dlažby teracové z dlaždic
    25/25/2,5 do lože z písku    m2    150   40 - 60
8.3.8.   dtto do lože z MC      m2    180   40 - 60
8.3.9.   dtto do lože z MC
      a podkl. bet.        m2    285   40 - 60
8.3.10. z dlažebních kostek drobných,
    120 mm, lože kamenivo      m2    295   40 - 60
8.3.11.   dtto, lože z MC      m2    370   40 - 60
8.3.12. z dlažebních kostek, mozaiky
    60 mm, do pískového lože    m2    220   40 - 60
8.3.13. dtto, do MC, s výplní
    spár z MC            m2    350   40 - 60
8.3.14. z dlažebních desek leštěných
    tl. 50 mm, spárování MC     m2   1 270   40 - 60
8.3.15. z lomového kamene s mezerami,
    podklad štěrkopísek       m2     65   20 - 40
8.3.16. dtto, bez mezer na MC      m2    370   40 - 60
8.3.17. dlažba z lomového kamene na MC m2    295   20 - 30
8.3.18. zatravňovací tvárnice
    polovegetační          m2    340   20 - 30
8.3.19. panely silniční tl. 150 mm   m2   1 180   40 - 60
8.3.20. dlažby z cihel naplocho,
    pískové lože MVC nebo  MC   m2    175   40 - 60
8.3.21. dtto, lože MVC nebo MC     m2    260   40 - 60
8.3.22. dtto, nastojato, pískové lože  m2    330   40 - 60
8.3.23. dtto, lože MVC nebo MC     m2    385   40 - 60
8.3.24. dlažby z dřevěných špalíků
    bukových do pískového lože   m2    510   40 - 60
8.3.25. dtto, špalíky dubové      m2    470   40 - 60
8.3.26. pražce impregnované
    do štěrkopískového lože     m2    510   40 - 60
8.4.  Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1  litý asfalt tl. 30 mm,
    podklad štěrkopísek       m2    270   40 - 60
8.4.2. dtto, podklad kamenivo,
    obalovaný asfalt        m2    400   40 - 60
8.4.3. z penetračního makadamu
    tl. 100 mm           m2    220   40 - 60
8.4.4. z betonu asfaltového tl. 40 mm m2    360   40 - 60
8.4.5.   dtto tl. 50 mm       m2    475   40 - 60

9.   Obrubníky a krajníky

9.1.  Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm
    do betonového lože       bm    185   40 - 60
9.2.  dtto z drobných 120 mm
    do betonového lože       bm     70   40 - 60
9.3.  z dlažebních kostek velkých
    160 mm do lože z kameniva    bm    150   40 - 60
9.4.  kamenný ležatý 15 x 25,
    betonové lože          bm    500   40 - 60
9.5.  monolitický do průřezu 0,01 m2 bm    160   40 - 60
9.6.   dtto     do 0,015 m2   bm    240   40 - 60
9.7.   dtto     do 0,05 m2    bm    350   40 - 60
9.8.  betonový ABO 4 - 5, 8,
    š. 4 - 5 cm, do betonového lože bm     80   40 - 60
9.9.  krajník silniční z lomového
    kamene, lože kamenivo      bm    100   40 - 60
9.10.  obrubník chodníkový kamenný
    20 x 25, stojatý, lože z betonu bm    570   40 - 60
9.11.  dtto, ležatý 30 x 20      bm    670   40 - 60

10.   Rigoly

10.1.  Rigoly z lomového kamene do
    lože z kameniva         bm    165   40 - 60
10.2.  dtto do MC nebo betonového lože bm    230   40 - 60
10.3.  z betonových desek,
    lože z kameniva         bm    150   40 - 60
10.4.  dtto, lože z betonu       bm    225   40 - 60
10.5.  ze žlabovek TMB, lože
    z kameniva           bm    120   40 - 60
10.6.  z monolitického betonu     bm    240   40 - 60

11.   Opěrné zdi

11.1.  opěrné zdi s kůly v. 60 cm   bm    240   10 - 30
11.2.  z kamenné rovnaniny      m3 OP   1 150   30 - 50
11.3.  z lomového kamene       m3 OP   1 850   30 - 50
11.4.  monolitické z prostého betonu m3 OP   2 100   40 - 60
11.5.  monolitické ze železového
    betonu            m3 OP   2 400   40 - 60
11.6.  montované z prefa dílců    m3 OP   2 850   40 - 60
11.7.  cihelné            m3 OP   2 330   40 - 60

12.   Schody venkovní a předložené

12.1.  Schodiště dřevěné, stupnice
    břidlicové, dlaždice apod.   bm    185   10 - 30
12.2.  z betonových dlaždic, podstupnice
    z obrubníku           bm    200   10 - 30
12.3.  cihelné na terén        bm    215   30 - 50
12.4.  betonové            bm    225   40 - 60
12.5.  betonové s teracem na terén   bm    295   40 - 60
12.6.  žulové stupně, lože z písku   bm   1 000   40 - 60
12.7.  z lomového kamene do písku   bm    190   40 - 60

13.   Ploty

13.1.  Plot ze strojového pletiva na
     ocelové sloupky do betonových
     patek, nátěr      m2 pohl. pl.   240   10 - 30
13.2.  plot z ocelových plotových rámů
     s pletivem nebo dřevěné
     hoblované rámy na ocelové
     sloupky do betonových patek,
     nátěr          m2 pohl. pl.   450   20 - 30
13.3.  Plot z ocelových plotových rámů
     s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy,
     na zděné nebo betonové sloupky
     do betonových patek, nátěr
     nebo omítka       m2 pohl. pl.   720   20 - 30
13.4.  Plot z prefabrikovaných
     desek, sloupky rovněž
     prefa do betonových
     patek          m2 pohl. pl.   600   40 - 60
13.5.  Plot zděný z plotových
     tvárnic, sloupky zděné
     do betonových patek   m2 pohl. pl.   780   40 -- 60
13.6.  Plot dřevěný laťový
     na dřevěné nebo ocelové
     sloupky, nátěr nebo
     impregnace       m2 pohl. pl.   435   20 - 30
13.7.  Plot zděný tl. do 20 cm,
     betonový základ, omítka
     nebo spárování     m2 pohl. pl.   790   40 - 60
13.8.  dtto, ale tl. 20 - 30 cm m2 pohl. pl.  1 135   40 - 60
13.9.  dtto, ale tl.
     nad 30 cm     m3 OP nadzem. části  3 750   40 - 60
13.10.  Plot z monolitického betonu
     se základy, popř. úpravou
     povrchu bez ohledu
     na tloušťku   m3 OP nadzem. části   3 500   40 - 60
13.11.  Plot z vlnitého plechu
     na ocelové sloupky do patek,
     povrch pozinkovaný
     nebo nátěr        m2 pohl. pl.   645   20 - 30
13.12.  Plot z vlnitých
     osinkocementových desek
     na ocelové sloupky
     do patek         m2 pohl. pl.   555   20 - 30
13.13.  Betonový práh mezi sloupky,
     nadzemní část výšky do 200 mm   bm    150   40 - 60
13.14.  Podezdívka z lomového kamene,
     spárovaná, římsa betonová,
     výška do 60 cm          bm   1 200   40 - 60
13.15.  Podezdívka z monolitického
     betonu, výška do 60 cm      bm    950   40 - 60
13.16.  Podezdívka cihelná tl. do 30 cm,
     výška do 60 cm, omítka nebo
     spárování             bm   1 300   40 - 60

14.   Plotová vrátka

14.1.  Vrátka dřevěná vč. sloupků   kus   1 270   20 - 30
14.2.  Vrátka ocelová s výplní
     z drátěného pletiva vč. sloupků kus   1 450   10 - 30
14.3.  Vrátka ocelová plechová nebo z profilů
     vč. sloupků           kus   1 600   20 - 30
14.4.  Vrata dřevěná vč. sloupků    kus   3 300   20 - 30
14.5.  Vrata ocelová s výplní
     z drátěného pletiva vč. sloupků kus   3 420   10 - 30
14.6.  Vrata ocelová plechová nebo
     z profilů vč. sloupků      kus   3 700   20 - 30

15.   Zemní sklep zděný nebo betonový m3 OP  1 800   40 - 60

16.   Hnojiště

16.1.  Hnojiště cihelné, bez omítky   m3 OP  1 300  40 - 60
16.2.  Hnojiště cihelné, omítnuté    m3 OP  1 420  40 - 60
16.3.  Hnojiště betonové        m3 OP  1 100  40 - 60
16.4.  Hnojiště z lomového kamene    m3 OP   950  40 - 60

17.   Pískoviště

17.1.  Pískoviště s dřevěným rámem   m2 ZP   700  10 - 30
17.2.  Pískoviště s betonovým nebo
     zděným rámem           m2 ZP  1 100  40 - 60

18.   Pařeniště

18.1.  Pařeniště s dřevěným rámem
     a okny              m2 ZP   825  10 - 30
18.2.  Pařeniště s betonovým nebo
     zděným rámem a okny       m2 ZP  1 375  40 - 60

19.   Skleník z ocelových profilů
     se zasklením a základy      m2 ZP  2 050  10 - 30

20.   Zahradní květinové jezírko

20.1.  Jezírko betonové se svislými
     stěnami, hloubka min. 50 cm   m2 ZP  2 100  40 - 60
20.2.  Jezírko betonové ploché,
     hloubka max. 50 cm        m2 ZP  1 200  40 - 60

21.   Bazén venkovní betonový nezakrytý,
     stěny obložené nebo nátěr,
     izolace             m3 OP  1 825  40 - 60

22.   Venkovní záchod

22.1.  Záchod dřevěný bez žumpy     kus   1 800  30 - 50
22.2.  Záchod zděný bez žumpy      kus   5 500  40 - 60

23.   Altán zahradní, dřevěná vázaná konstrukce,
     lehká výplň stěn, popř. pouze částečná,
     podlaha, střecha        m2 ZP   3 250  40 - 60

24.   Udírna

24.1.  Udírna zděná z pálených
     nebo betonových cihel,
     omítka nebo spárování, dvířka m3 OP   2 010  40 - 60
24.2.  dtto, ale z cihel šamotových  m3 OP   4 100  40 - 60

25.   Komíny samostatné

25.1.  Komín zděný z pálených nebo
     betonových cihel, popř.
     s vložkou, omítka nebo
     spárování           m3 OP   1 940  40 - 60
25.2.  dtto, ale z cihel šamotových  m3 OP   3 830  40 - 60

26.   Lávka

26.1.  Lávka dřevěná z hranolů a fošen
     s podlahou a zábradlím     m2 ZP   1 300  20 - 50
26.2.  Lávka z ocelových válcovaných
     profilů, základy, podlaha,
     zábradlí, nátěr        m2 ZP   2 100  40 - 60

27.   Věšák na prádlo

27.1.  Ocelový tvaru písmene T včetně
     betonových patek a nátěru    kus    590  10 - 30
27.2.  Ocelový tvaru obráceného
     písmene U vč. betonových
     patek a nátěru          kus    870  10 - 30
27.3.  Ocelový kruhový s centrálním
     sloupkem vč. betonové patky
     a nátěru, průměru 1500 až
     2500 mm             kus   1 050  10 - 30
27.4.  dtto, ale průměru od 2500
     do 4000 mm            kus   1 350  10 - 30

28.   Klepadlo na koberce ocelové
     vč. betonových patek a nátěru  kus    900  10 - 30

29.   Lavice zahradní
29.1.  Lavice betonová, opěradlo
     a sedák hoblované fošny,
     nátěr, osazení do zeminy     kus    750  10 - 30
29.2.  dtto, ale osazení do betonových
     patek              kus    980  10 - 30
29.3.  Lavice z ocelových profilů,
     sedák, popř. opěradlo
     z hoblovaných fošen, nátěr,
     osazení do betonových patek   kus   1 050  10 - 30

30.   Stůl zahradní z ocelových profilů,
     plocha stolu z hoblovaných latí,
     nátěr, osazen do betonových patek kus  2 300  10 - 30

31.   Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných
     hranolů, osazení do betonové patky,
     podlaha pod kuželky betonová,
     popř. s páskovou ocelí, nátěr   kus  1 950  10 - 30

32.   Pergola

32.1.  Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen,
     sloupky do betonových patek,
     podlaha jakákoliv zpevněná    m2 ZP  1 450  10 - 30
32.2.  dtto, ale tvaru písmene T     m2 ZP  1 250  10 - 30

Poznámka:
Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 11 odst.
2 vyhlášky, popřípadě podle přílohy č. 5 vyhlášky.

Vysvětlivky:
běžný metr           bm
m3 obestavěného prostoru    m3 OP
m2 pohledové plochy      m2 pohl. pl.
m2 zastavěné plochy      m2 ZP
Příl.12
Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.                měrná    mramory      žuly    syenity      žuly švédské   umělý
čís.                jednotka  travertiny          andezity     labradory     kámen
                                                gabra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   rámy: 25/25 hrobové     bm     1019       1320    1610       4115       360
       15/15 urnové      bm      580        670     820       2318       280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2   desky: krycí
    - do 0,90 m2 předložní    m2     2080       4745    5824       14391       800
           nápisové
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - nad 0,90 m2 dtto      m2     2860       6180    7571       18708       1600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3   zařízení: urny        kus     955       1200    1508       5820
    v: do 40 cm,   vázy, mísy kus     585        732     875       2600
    průměr cca 25 cm sloupky,  kus                                      140
             kostky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4   hrobky            m3 OP    1800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.
Příl.13
Koeficient polohový - K5
-------------------------------------------------------------------------------------
Pol. č.  Název                   Koeficient K5
-------------------------------------------------------------------------------------
 1     Praha, Brno, Ostrava           1,20 až 1,25
 2     Ostatní statutární a lázeňská města    1,10 až 1,15
 3     Okresní města               1,05
 4     Ostatní města               1,00
 5     Ostatní obce               0,85
------------------------------------------------------------------------------------
Příl.14
Opotřebení staveb
1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.
2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.
3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 80 %, kromě venkovních úprav, inženýrských a speciálních pozemních staveb, kde může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí klesnout pod hodnotu materiálu. Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u
a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně
b) rekreačních a zahrádkářských chat
- zděných 80 let
- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let
- ostatních 50 let,
c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,
d) vedlejších staveb a garáží
- zděných                80 let
- dřevěných oboustranně
    opláštěných a montovaných       60 let
- ostatních            30 - 40 let
e) studní
- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm  100 let
- ostatních                   50 let
f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11
g) hřbitovních staveb 100 až 150 let
Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, opotřebení může činit maximálně 80 %.
4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije v případech, kdy je
a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,
c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 80 %,
d) oceňována kulturní památka.
5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 4. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedená v tabulce č. 5. Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce
     B
    ----- x 100 A,
     C
kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách
    č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu
    v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet
    objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00
  B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení
  C = předpokládaná  celková životnost  příslušné konstrukce
    a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená
    s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce
    (v  případě  ukončení  technické  životnosti  některé
    konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná
    jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B rovná se
    nebo menší než C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

  n   B
       ---- x 100 Ai ,
 i = 1  C
kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.
Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr B/C .
6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby stejným způsobem jako u původní části stavby podle poměru objemů obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.
7. Je-li stavba užívaná k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.
8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.
                            Tabulka č. 1
                  Objemové podíly konstrukcí a vybavení podle typů budov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís. Konstrukce
pol. a vybavení   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Základy vč.
   zem. prací  0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,13

 2 Svislé
   konstrukce  0,16 0,22 0,19 0,17 0,18 0,17 0,15 0,15 0,15 0,18 0,19 0,21 0,23 0,24 0,26 0,25 0,26 0,30

 3 Stropy    0,08 0,12 0,11 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14

 4 Zastřešení
   mimo
   krytinu   0,06 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07

 5 Krytiny
   střech    0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03

 6 Klempířské
   konstrukce  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 7 Úpravy
   vnitř.
   povrchů   0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04

 8 Úpravy
   vněj.
   povrchů   0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 9 Vnitřní
   obklady
   keram.    0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01  -   -   -   -   -   -

 10 Schody    0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02

 11 Dveře    0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03


 12 Vrata     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

 13 Okna     0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03


 14 Povrch
   podlah    0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 15 Vytápění   0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02  -   -  0,01 0,01  -

 16 Elektro-
   instalace  0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06

 17 Bleskosvod  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 18 Vnitřní
   vodovod   0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02  -

 19 Vnitřní
   kanalizace  0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02  -

 20 Vnitřní
   plynovod   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -   -   -   -   -   -   -

 21 Ohřev
   teplé
   vody     0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -

 22 Vybavení
   kuchyní   0,02  -  0,02  -   -   -  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  -   -   -   -   -   -   -

 23 Vnitřní
   hygienická
   zařízení
   včetně WC  0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02  -

 24 Výtahy    0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -   -   -  -   -   -

 25 Ostatní    0,04 0,03 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05

 26 Instalační
   prefabrik.
   jádra     -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,04  -   -   -   -   -   -   -   -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Tabulka č. 2
             Objemové podíly konstrukce a vybavení podle typů hal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís. Konstrukce                      typ haly
pol. a vybavení     -------------------------------------------------------------------------------
              A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Základy a
   vybavení       0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12

 2 Svislé
   konstrukce      0,17 0,23 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,29 0,30 0,26 0,24

 3 Stropy        0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

 4 Zastřešení
   mimo krytinu     0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10

 5 Krytiny střech    0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 6 Klempířské
   konstrukce      0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 7 Úpravy vnitř.
   povrchů       0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05

 8 Úpravy vněj.
   povrchů       0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 9 Vnitřní obklady
   keram.        0,03 0,02 0,03 0,02  -   -   -   -   -   -   -   -   -

 10 Schody        0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 11 Dveře        0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03

 12 Vrata         -   -   -   -  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

 13 Okna         0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

 14 Povrchy podlah    0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

 15 Vytápění       0,05 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -   -   -   -

 16 Elektroinstalace   0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06

 17 Bleskosvod      0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 18 Vnitřní
   vodovod       0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -   -  0,01 0,01

 19 Vnitřní
   kanalizace      0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -   -  0,01 0,01

 20 Vnitřní
   plynovod       0,01 0,01 0,01 0,01  -   -   -   -   -   -   -   -   -

 21 Ohřev teplé
   vody         0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  -   -  0,01 0,01

 22 Vybavení
   kuchyní        -   -  0,02 0,01  -   -   -   -   -   -   -   -   -

 23 Vnitřní
   hygienická
   zařízení
   včetně WC      0,04  0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  -   -  0,02 0,02

 24 Výtahy       0,01  0,01 0,01 0,01  -   -   -   -   -   -   -  -   -

 25 Ostatní       0,04  0,04 0,03 0,05 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Tabulka č. 3
         Objemové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů,
             rekreačních chalup a rekreačních domků

------------------------------------------------------------------------------------------
                          Typ RD
   Konstrukce      ---------------------------------------------------------------
 č. a vybavení       A, E, CH, L   B, F, I, M   C, G, J, N   D, H, K, O
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Základy vč. zem.
   prací            0,08      0,07      0,05      0,04

 2. Svislé konstrukce      0,21      0,22      0,23      0,24

 3. Stropy           0,08      0,08      0,09      0,09

 4. Zastřešení mimo
   krytinu           0,07      0,05      0,05      0,04

 5. Krytiny střech       0,03      0,03      0,03      0,03

 6. Klempířské konstr.     0,01      0,01      0,01      0,01

 7. Vnitřní omítky       0,06      0,06      0,06      0,06

 8. Fasádní omítky       0,03      0,03      0,03      0,03

 9. Vnější obklady       0,01      0,01      0,01      0,01

10. Vnitřní obklady       0,02      0,02      0,02      0,02

11. Schody            -       0,02      0,02      0,04

12. Dveře            0,03      0,03      0,03      0,03

13. Okna            0,05      0,05      0,05      0,05

14. Podlahy obytných
   místností          0,02      0,02      0,02      0,02

15. Podlahy ostatních
   místností          0,01      0,01      0,01      0,01

16. Vytápění          0,05      0,04      0,05      0,04

17. Elektroinstalace      0,04      0,04      0,04      0,04

18. Bleskosvod         0,01      0,01      0,01      0,01

19. Rozvod vody         0,03      0,03      0,03      0,03

20. Zdroj teplé vody      0,02      0,02      0,02      0,02

21. Instalace plynu       0,01      0,01      0,01      0,01

22. Kanalizace         0,03      0,03      0,03      0,03

23. Vybavení kuchyní      0,01      0,01      0,01      0,01

24. Vnitřní hygienické
   vybavení          0,04      0,05      0,04      0,05

25. Záchod           0,01      0,01      0,01      0,01

26. Ostatní           0,04      0,04      0,04      0,03
------------------------------------------------------------------------------------------

                   Tabulka č. 4
             Objemové podíly konstrukcí a vybavení
              rekreačních a zahrádkářských chat

------------------------------------------------------------------------------------------
                           Typ chat
              ---------------------------------------------------------------
                Nepodsklepené nebo          Podsklepené
                podsklepené do 1/2 ZP
   Konstrukce      ---------------------------------------------------------------
   a vybavení        s krovem    s plochou    s krovem    s plochou
               umožňujícím  střechou nebo  umožňujícím  střechou nebo
                zřízení   krovem neumož.  zřízení   krovem neumož.
 č.              podkroví   zříz. podkroví  podkroví   zříz. podkroví
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Základy vč. zem.
   prací            0,06      0,08      0,06      0,08

 2. Podezdívka         0,04      0,04      -        -

 3. Svislé konstrukce      0,25      0,27      0,27      0,29

 4. Stropy           0,09      0,10      0,10      0,11

 5. Zastřešení mimo
   krytinu           0,09      0,06      0,09      0,06

 6. Krytiny střech       0,04      0,04      0,04      0,04

 7. Klempířské konstr.     0,01      0,01      0,01      0,01

 8. Úprava povrchů       0,09      0,09      0,08      0,08

 9. Schodiště          0,02       -       0,04      0,02

10. Dveře            0,03      0,03      0,03      0,03

11. Okna            0,05      0,05      0,05      0,05

12. Podlahy           0,04      0,04      0,04      0,04

13. Vytápění          0,03      0,03      0,03      0,03

14. Elektroinstalace      0,03      0,03      0,03      0,03

15. Rozvod vody         0,02      0,02      0,02      0,02

16. Zdroj teplé vody      0,01      0,01      0,01      0,01

17. Rozvod propan-butanu    0,01      0,01      0,01      0,01

18. Kanalizace         0,02      0,02      0,02      0,02

19. Záchod           0,01      0,01      0,01      0,01

20. Okenice           0,01      0,01      0,01      0,01

21. Vnitřní hygienické
   vybavení          0,02      0,02      0,02      0,02

22. Ostatní           0,03      0,03      0,03      0,03
------------------------------------------------------------------------------------------

             Tabulka č. 5
     Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

------------------------------------------------------------------
 č. Název                     Předpokládaná
                           životnost
------------------------------------------------------------------
 1  Základy vč. zemních prací            150 - 200

 2  Svislé konstrukce                80 - 200

 3  Stropy                      80 - 200

 4  Zastřešení mimo krytinu             70 - 150

 5  Krytiny, střecha                 40 - 80

 6  Klempířské konstrukce              30 - 80

 7  Úpravy vnitřních povrchů             50 - 80

 8  Úpravy vnějších povrchů             30 - 60

 9  Vnitřní obklady keramické            30 - 50

10  Schody                      80 - 200

11  Dveře                      50 - 80

12  Vrata                      30 - 50

13  Okna                       50 - 80

14  Povrchy podlah                  15 - 80

15  Vytápění                     20 - 50

16  Elektroinstalace                 25 - 50

17  Bleskosvod                    30 - 50

18  Vnitřní vodovod                 20 - 50

19  Vnitřní kanalizace                30 - 60

20  Vnitřní plynovod                 20 - 50

21  Ohřev teplé vody                 20 - 40

22  Vybavení kuchyní                 15 - 30

23  Vnitřní hygienická zařízení vč. WC        30 - 60

24  Výtahy                      30 - 50

25  Ostatní                      -   -

26  Instalační prefabrikáty (jádra)         15 - 25
-----------------------------------------------------------------
Příl.15
Úprava základních cen stavebních pozemků
I. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1

             Tabulka č. 1

------------------------------------------------------------------
Pol. č.  Důvod úpravy ceny pozemku      srážka  přirážka
                        v %    v %
------------------------------------------------------------------
1.     Jde-li o samostatné sídlo nebo
      část obce, které nejsou s obcí
      stavebně srostlé1)

1.1.    V hl. m. Praze2)           60     -

1.2.    Ve statutárních městech,
      Františkových Lázních a
      Mariánských Lázních          55     -

1.3.    V Českém Krumlově, Jáchymově,
      Jeseníku, Luhačovicích,
      Poděbradech, Teplicích a Karviné   40     -

1.4.    V ostatních městech a obcích     30     -

2.     Přístup po nezpevněné
      komunikaci (zpevněná komunikace
      má živičný, dlážděný nebo
      betonový povrch)          až do 10   -

3.     Není-li v místě možnost napojení
      na veřejný vodovod         až do 5    -

4.     Není-li v místě možnost napojení
      na veřejnou kanalizaci       až do 7    -

5.     Není-li v místě možnost napojení
      na rozvod elektřiny nebo
      vzdálenost ke zdroji je více
      než 200 m             až do 8    -

6.     Nepříznivé docházkové
      vzdálenosti od zastávky veřejné
      dopravy - více než 1,5 km
      (neuvažuje se, je-li v místě
      městská doprava)          až do 5    -

7.     Negativní účinky okolí
      (škodlivé exhalace, hluk,
      otřesy, prach, radon aj.)     až do 10   -

8.     Svažitý pozemek orientovaný
      na SV, S a SZ           až do 4    -

9.     Ztížené základové podmínky

9.1.  -  svažitost terénu přes 15 %
      v převažující části pozemku    až do 4    -

9.2.  -  hladina spodní vody méně než
      1 m pod úrovní výchozího terénu  až do 5    -

9.3.  -  únosnost základové půdy při
      odvozeném normovém namáhání
      základové půdy do 0,20 MPa
      a nad 0,61 MPa při výpočtové
      metodě mezních stavů v úrovni
      základové spáry          až do 5    -

10.    Omezení užívání pozemku

10.1.   Ochranné pásmo (stanovené
      právním předpisem nebo
      správním rozhodnutím)3)      až do 5    -

10.2.   Chráněná krajinná oblast4)     až do 3    -

10.3.   Národní park5)           až do 3    -

10.4.   Stavba pod povrchem pozemku    až do 5    -

11.    Možnost napojení na plynovod     -   až do 10

12.    Pozemek určený pro stavbu
      s urychlenou návratností
      investic a dálnic, rychlostních
      komunikací nebo takovou stavbou
      již zastavěný např. hotely,
      administrativní budovy,
      obchodní domy, parkoviště
      apod.                 -   až do 100
13.    Pozemek na hlavních třídách,
      hlavních náměstích nebo
      ve výhodně položených částech
      obce                 -   až do 200

------------------------------------------------------------------
Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1, počítají se
další položky z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny
uvedené v § 23 odst. 1.

II. Úpravy cen pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 2

             Tabulka č. 2

------------------------------------------------------------------
Pol. č.  Důvod snížení ceny pozemku       srážka v %
------------------------------------------------------------------
1.     Přístup po nezpevněné komunikaci
      (zpevněná komunikace má živičný,
      dlážděný nebo betonový povrch)     až do 7

2.     Není-li v místě možnost napojení
      na rozvod elektřiny nebo vzdálenost
      ke zdroji je více než 200 m      až do 5

3.     Negativní účinky okolí (škodlivé
      exhalace, výskyt radonu, hluk,
      otřesy, prach aj.)           až do 4

4.     Svažitý pozemek přes 15 %
      v převažující části pozemku
      orientovaný na SV, S, SZ        až do 3

5.     Ztížené základové podmínky

5.1.    Svažitost terénu přes 15 %
      v převažující části pozemku        5

5.2.    Hladina spodní vody méně než 1 m
      pod úrovní výchozího terénu        3

6.     Omezení užívání pozemku

6.1.    Ochranné pásmo (stanovené právním
      předpisem)3)                5

6.2.    Chráněná krajinná oblast4)         3

6.3.    Stavba pod povrchem pozemků
      oceňovaných podle § 23 odst. 2       3

6.4.    Národní park5)               3

7.     Vzdálenost k zastávce veřejné
      dopravy je více než 2,5 km         5

8.     Rekreační chaty v osadách6)      až do 15
9.     Úhrnná výměra pozemku náležejícího
      k rekreačnímu objektu je menší
      než 400 m2 (chatové osady)6)      až do 10
------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

1) Samostatným sídlem nebo částí obce, která není s obcí stavebně
  srostlá, se rozumí obytné objekty ležící ve větší vzdálenosti
  než 300 m. Měří se nejkratší vzdálenost ("vzdušnou čarou") mezi
  nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou
  částí obce, kterou nejsou samoty a rekreační nebo zahrádkové
  osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož
  katastrálního území.
2) Samostatná sídla nebo části stavebně nesrostlé s hl. městem
  Prahou, ačkoliv se nacházejí na jejím správním území:

  Praha 4: Hrnčíře, Cholupice, Písnice, Šeberov, Točná, Újezd

  Praha 5: Chabry, Klukovice v  k. ú. Hlubočepy, Lahovice,
       Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Řeporyje,
       Sobín, Třebonice, Velká  Chuchle, Zadní Kopanina,
       Zbraslav, U jezírka - k. ú. Slivenec

  Praha 6: Dolní Šárka, Horní Šárka - k. ú. Dejvice,  Lysolaje,
       Nebušice, Podbaba - k. ú. Dejvice, Přední Kopanina,
       Sedlec, Suchdol

  Praha 8: Březiněves, Zámky - k. ú. Bohnice

  Praha 9: Běchovice,  Dolní Počernice,  Hostavice,  Kbely,
       Klánovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Újezd
       nad Lesy, Vinoř, Koloděje

  Praha 10: Benice, Dubeč, Hájek, Kolovraty, Královice, Křeslice,
       Pitkovice, Nedvězí, Uhříněves, Lipany

  Pro samostatná sídla nevyjmenovaná výše platí ustanovení pod
  bodem 1 vysvětlivek.

3) Ochrannými pásmy pro účely pol. č. 10.1. se rozumí např.:

  a) ochranná pásma chráněných  území, chráněných přírodních
   výtvorů nebo památek

  b) ochranná pásma vodních zdrojů

  c) ochranná pásma el. nadzemních i podzemních vedení

  d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů

  e) ochranná pásma drážní a silniční

  f) ochranná  pásma  vojenských  újezdů,  rybářských ploch,
   telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.

4) Chráněné krajinné oblasti jsou:

  Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České
  středohoří, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory,
  Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví,
  Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří,
  Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

5) Národními parky jsou: KRNAP, Šumava, Podyjí

6) § 48 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.
Příl.16
Základní ceny zemědělských pozemků
--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 00100 12.44   02210  3.72   04167  0.77   10840  5.04
 00110 11.10   02212  3.44   04168  0.75   10850  5.20
 00112  9.42   02213  3.15   04177  0.79   11000 10.07
 00300 12.78   02242  3.26   04178  0.77   11010  8.30
 00401  4.86   02252  3.28   04189  0.71   11300  7.12
--------------  --------------  --------------  --------------
 00501  6.84   02253  3.04   04199  0.75   11313  4.18
 00511  5.49   02310  3.92   05500  5.30   11400  7.50
 00600  9.26   02312  3.26   05600 12.11   11901  5.57
 00602  7.83   02313  3.04   05700 10.43   11904  3.51
 00610  7.94   02411  5.38   05700 11.34   11911  4.46
--------------  --------------  --------------  --------------
 00612  6.64   02414  3.87   05900  8.16   11914  2.95
 00650  5.49   02441  4.26   06000 13.00   11941  3.77
 00700  8.02   02451  4.61   06100 10.84   11944  2.51
 00710  6.99   02901  5.83   06200 11.70   11951  4.07
 00750  4.76   02904  4.42   06300  5.34   11954  2.75
--------------  --------------  --------------  --------------
 00800 10.39   02911  5.27   06401  5.95   12001  4.10
 00810  8.92   02914  4.04   06501  2.26   12004  2.58
 00840  6.18   02941  4.53   06701  0.93   12011  3.48
 00850  6.25   02954  3.59   06901  0.93   12014  2.23
 01811  4.56   03201  3.89   07001  2.26   12041  2.89
--------------  --------------  --------------  --------------
 01901  7.27   03204  3.13   07201  0.95   12044  1.89
 01911  5.96   03221  3.38   07769  0.61   12051  3.03
 01914  4.24   03224  2.63   07889  0.59   12054  2.01
 01941  4.98   03231  3.42   10100 10.04   12110  2.63
 01951  5.39   03234  2.78   10110  8.82   12112  2.35
--------------  --------------  --------------  --------------
 01954  3.86   03254  2.45   10112  7.21   12113  2.20
 02001  5.81   03715  2.16   10300 10.20   12142  1.89
 02004  3.52   03716  1.54   10401  3.47   12143  1.59
 02011  4.77   03755  1.68   10501  5.56   12152  1.99
 02014  3.42   03756  1.24   10511  4.25   12153  1.70
--------------  --------------  --------------  --------------
 02041  3.84   03929  0.65   10600  7.56   12210  3.24
 02044  2.75   03939  0.65   10602  6.13   12212  2.86
 02051  4.17   03949  0.64   10610  6.28   12213  2.63
 02054  2.90   03969  0.58   10612  5.14   12242  2.34
 02110  3.33   04067  0.77   10700  6.17   12243  2.09
--------------  --------------  --------------  --------------
 02112  2.82   04068  0.75   10710  5.02   12252  2.44
 02113  2.63   04077  0.80   10740  3.81   12253  2.31
 02142  2.69   04078  0.78   10750  4.00   12310  3.28
 02152  2.71   04089  0.72   10800  8.39   12312  2.73
 02153  2.43   04099  0.75   10810  7.33   12313  2.37
--------------  --------------  --------------  --------------


--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 12501  5.55   13144  1.38   15600 10.13   20900 11.34
 12504  4.46   13151  2.28   15700  9.05   21000 10.76
 12511  4.83   13154  1.55   15800  9.40   21010  9.86
 12514  3.61   13221  2.66   15900  6.67   21100 10.12
 12554  2.95   13224  1.97   16000 10.80   21110  9.09
--------------  --------------  --------------  --------------
 12601  5.17   13231  2.83   16100 10.15   21200  8.86
 12604  3.77   13234  2.02   16200  9.54   21210  7.49
 12611  4.77   13301  6.14   16300  4.91   21212  6.31
 12614  3.45   13311  4.90   16401  5.24   21213  5.57
 12641  3.59   13341  3.99   16411  4.70   21300  7.89
--------------  --------------  --------------  --------------
 12644  2.36   13351  4.28   16701  0.90   21310  6.76
 12651  3.62   13354  3.04   16811  0.87   21313  5.02
 12654  2.49   13715  1.79   16841  0.83   21400  9.52
 12801  6.17   13716  1.24   16901  0.90   21410  8.11
 12804  3.93   13745  1.28   17001  2.23   21500  7.98
--------------  --------------  --------------  --------------
 12811  5.35   13746  0.95   17101  1.98   21510  6.83
 12814  3.27   13755  1.46   17201  0.92   21512  5.83
 12841  4.23   13756  1.00   17541  0.79   21602  4.08
 12844  3.00   13919  0.63   17641  0.71   21700  3.68
 12851  4.43   13929  0.63   17769  0.60   21730  3.28
--------------  --------------  --------------  --------------
 12854  3.18   13939  0.63   20100 11.89   21811  4.48
 12901  4.77   13949  0.63   20110 10.45   21814  3.22
 12911  4.37   13959  0.63   20112  9.32   21844  2.53
 12914  3.13   14067  0.75   20200 11.73   21854  2.69
 12941  3.64   14068  0.73   20210 10.44   21901  6.66
--------------  --------------  --------------  --------------
 12951  3.68   14077  0.76   20212  9.16   21904  4.43
 12954  2.52   14078  0.74   20300 12.20   21911  5.81
 13001  4.03   14089  0.70   20401  4.31   21914  4.07
 13004  2.85   14099  0.72   20501  6.80   21941  4.87
 13011  3.70   14167  0.74   20511  5.68   21944  3.50
--------------  --------------  --------------  --------------
 13014  2.40   14168  0.72   20600  8.85   21951  5.10
 13041  2.82   14177  0.76   20602  7.27   21954  3.80
 13044  1.82   14178  0.74   20610  7.42   22001  5.16
 13051  3.10   14189  0.69   20612  6.03   22004  3.35
 13054  1.98   14199  0.71   20700  6.94   22011  4.42
--------------  --------------  --------------  --------------
 13101  2.90   15011  4.05   20710  5.97   22014  3.05
 13104  2.25   15111  3.70   20800  9.74   22041  3.74
 13111  2.59   15113  2.82   20810  8.74   22044  2.63
 13114  1.93   15411  3.36   20840  5.78   22051  4.03
 13141  2.18   15500  4.39   20850  6.06   22054  2.88
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 22110  3.24   22854  3.75   23344  3.61   25311  4.28
 22112  2.73   22901  5.60   23351  5.02   25411  3.66
 22113  2.56   22904  4.24   23354  3.76   25500  4.90
 22142  2.25   22911  5.19   23715  2.20   25600 11.31
 22143  2.02   22914  3.87   23716  1.58   25700  9.64
--------------  --------------  --------------  --------------
 22152  2.40   22941  4.34   23745  1.65   25800 10.10
 22153  2.20   22944  3.13   23746  1.23   25900  7.14
 22210  3.69   22951  4.69   23755  1.89   26000 11.87
 22212  3.28   22954  3.46   23756  1.29   26100 10.11
 22213  2.97   23001  4.84   23919  0.66   26200 10.19
--------------  --------------  --------------  --------------
 22242  2.78   23004  3.51   23929  0.66   26300  5.15
 22243  2.63   23011  4.43   23939  0.66   26401  5.57
 22252  2.99   23014  3.12   23949  0.65   26501  2.20
 22253  2.74   23041  3.60   23959  0.65   26601  0.89
 22310  3.81   23044  2.50   24067  0.79   26701  0.89
--------------  --------------  --------------  --------------
 22312  3.16   23501  3.78   24068  0.77   26811  0.87
 22313  2.92   23054  2.58   24077  0.81   26841  0.83
 22501  6.55   23101  3.57   24078  0.79   26901  0.89
 22504  5.45   23104  2.88   24089  0.73   27001  2.20
 22511  5.71   23111  3.29   24099  0.76   27101  1.98
--------------  --------------  --------------  --------------
 22514  4.26   23114  2.54   24167  0.80   27201  0.91
 22541  4.45   23141  2.69   24168  0.78   27311  0.73
 22544  3.21   23144  2.00   24177  0.81   27313  0.71
 22551  4.66   23151  2.90   24178  0.79   27769  0.60
 22554  3.40   23154  2.11   24189  0.73   27869  0.60
--------------  --------------  --------------  --------------
 22601  5.61   23201  3.74   24199  0.76   27889  0.59
 22604  4.28   23204  2.98   24200  9.24   30100 13.23
 22611  5.19   23221  3.19   24600  6.60   30110 12.05
 22614  3.75   23224  2.56   24811  4.33   30200 13.06
 22641  3.84   23231  3.30   24814  3.03   30210 11.75
--------------  --------------  --------------  --------------
 22644  2.67   23234  2.64   25001  5.23   30212 10.23
 22651  4.14   23241  2.89   25011  4.67   30300 13.50
 22654  2.93   23244  2.07   25014  3.26   30401  5.00
 22801  7.33   23251  3.00   25041  3.89   30501  8.08
 22804  5.21   23254  2.26   25051  4.08   30511  6.82
--------------  --------------  --------------  --------------
 22811  6.28   23301  7.37   25111  4.15   30600  9.65
 22814  4.06   23304  5.23   25113  3.41   30602  8.15
 22841  4.68   23311  6.30   25201  4.64   30610  8.34
 22844  3.45   23314  4.15   25211  4.21   30612  7.15
 22851  5.00   23341  4.72   25301  4.72   30640  5.89
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 30650  5.89   31944  4.25   32551  5.10   33114  3.04
 30700  7.53   31951  5.60   32554  3.79   33141  3.27
 30710  6.46   31954  4.25   32601  6.37   33144  2.63
 30740  4.75   32001  5.85   32604  5.05   33151  3.27
 30750  4.75   32004  3.81   32611  5.88   33154  2.63
--------------  --------------  --------------  --------------
 30810  9.51   32011  5.00   32614  4.26   33201  4.18
 30840  6.83   32014  3.57   32641  4.69   33204  3.40
 30850  6.83   32041  4.22   32644  3.52   33221  3.78
 30900 12.69   32044  3.17   32651  4.69   33224  2.95
 30910 11.33   32051  4.22   32654  3.52   32231  3.78
--------------  --------------  --------------  --------------
 31000 12.54   32054  3.17   32701  4.30   33234  2.95
 31010 11.25   32110  3.59   32704  3.48   33241  3.42
 31100 11.13   32112  3.22   32711  3.87   33244  2.72
 31110  9.98   32113  2.96   32714  3.07   33251  3.42
 31200  9.95   32142  2.85   32741  3.52   33254  2.72
--------------  --------------  --------------  --------------
 31210  8.98   32143  2.67   32744  2.81   33301  7.88
 31212  7.52   32152  2.85   32751  3.52   33304  5.77
 31213  6.68   32153  2.67   32754  2.81   33311  6.86
 31300  9.00   32210  4.29   32801  7.78   33314  4.53
 31310  7.64   32212  3.71   32811  6.78   33341  5.44
--------------  --------------  --------------  --------------
 31313  5.64   32213  3.67   32814  4.45   33351  5.44
 31400 10.61   32242  3.44   32901  6.41   33715  2.63
 31410  9.72   32243  3.24   32904  4.70   33716  2.03
 31440  6.80   32252  3.44   32911  5.67   33745  2.26
 31450  6.80   32253  3.24   32914  4.25   33746  1.63
--------------  --------------  --------------  --------------
 31500  8.93   32310  4.05   32941  4.99   33755  2.26
 31510  7.65   32312  3.45   32944  3.71   33756  1.63
 31512  6.40   32313  3.17   32951  4.99   33815  3.01
 31542  5.22   32411  5.74   32954  3.71   33816  2.38
 31550  5.89   32414  4.23   33001  5.39   33845  2.55
--------------  --------------  --------------  --------------
 31552  5.22   32441  5.13   33004  3.94   33846  1.94
 31602  4.82   32444  3.83   33011  4.82   33855  2.55
 31700  4.15   32451  5.13   33014  3.58   33856  1.94
 31710  3.89   32454  3.83   33041  4.26   33939  0.69
 31814  3.71   32501  7.23   33044  2.97   33949  0.68
--------------  --------------  --------------  --------------
 31901  7.89   32504  6.18   33501  4.26   34067  0.89
 31904  5.73   32511  6.50   33054  2.97   34068  0.86
 31911  6.84   32514  4.86   33101  4.09   34077  0.89
 31914  4.60   32541  5.10   33104  3.28   34078  0.86
 31941  5.60   32544  3.79   33111  3.78   34089  0.81
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 34099  0.81   35201  5.17   40300  9.43   41911  4.80
 34167  0.91   35211  4.67   40810  6.47   41914  2.83
 34168  0.87   35301  5.01   40840  4.35   41941  3.95
 34177  0.91   35303  4.15   40842  3.82   41944  2.73
 34178  0.87   35311  4.47   40850  4.66   41951  4.02
--------------  --------------  --------------  --------------
 34189  0.83   35313  3.79   40852  4.00   41954  2.75
 34199  0.83   35411  3.95   40900  9.19   42001  3.83
 34200  9.93   35441  3.48   41000  9.01   42004  2.69
 34210  8.70   35451  3.48   41010  7.60   42011  3.39
 34300  9.28   35500  5.51   41100  7.77   42014  2.25
--------------  --------------  --------------  --------------
 34310  7.83   35600 12.68   41110  6.76   42041  2.58
 34400  7.39   35700 10.54   41200  6.90   42044  1.72
 34410  6.35   35800 11.23   41210  5.75   42051  2.87
 34501  7.46   25900  8.35   41212  4.63   42054  1.84
 34511  6.43   36000 13.11   41213  3.82   42110  2.58
--------------  --------------  --------------  --------------
 34600  7.09   36100 10.79   41300  6.27   42112  2.20
 34602  6.26   36200 11.29   41310  5.29   42113  2.06
 34610  6.36   36300  5.15   41313  3.43   42142  1.77
 34612  5.26   36401  5.87   41400  7.68   42143  1.49
 34613  4.65   36411  5.46   41410  6.56   42152  1.86
--------------  --------------  --------------  --------------
 34700  6.45   36501  2.15   41440  4.32   42153  1.73
 34702  5.32   36601  0.88   41450  4.59   42210  3.20
 34710  5.78   36701  0.88   41500  6.35   42212  2.76
 34712  4.59   36811  0.86   41510  5.50   42213  2.50
 34742  4.08   36841  0.83   41512  4.33   42242  2.22
--------------  --------------  --------------  --------------
 34752  4.08   36901  0.88   41513  3.68   42243  2.11
 34811  4.51   37001  1.92   41540  3.96   42252  2.38
 34814  3.37   37101  2.08   41542  3.31   42253  2.19
 34841  3.91   37201  0.90   41550  4.25   42310  2.50
 34851  3.91   37311  0.73   41552  3.48   42312  2.00
--------------  --------------  --------------  --------------
 34854  2.67   37541  0.78   41553  3.22   42313  1.75
 34911  4.17   37641  0.70   41602  3.10   42501  5.33
 34951  3.57   37769  0.60   41811  3.15   42504  4.27
 35001  5.42   37789  0.60   41814  2.14   42511  4.50
 35011  4.93   37869  0.60   41841  2.55   42514  3.36
--------------  --------------  --------------  --------------
 35014  3.59   37889  0.60   41844  1.64   42541  3.56
 35041  4.23   40100  8.61   41851  2.58   42544  2.43
 35051  4.23   40110  7.43   41854  1.65   42551  3.62
 35111  4.33   40200  9.00   41901  5.74   42554  2.55
 35113  3.53   40210  8.24   41904  3.55   42601  5.17
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 42604  3.28   43104  2.20   44068  0.76   45004  2.74
 42611  4.77   43111  2.61   44077  0.79   45011  3.40
 42614  3.45   43114  1.94   44078  0.77   45014  2.21
 42641  2.96   43141  2.11   44089  0.73   45041  2.53
 42644  2.06   43144  1.44   44099  0.74   45051  2.79
--------------  --------------  --------------  --------------
 42651  3.27   43151  2.28   44167  0.80   45111  2.77
 42654  2.20   43154  1.50   44168  0.77   45113  1.95
 42701  3.32   43201  3.15   44177  0.80   45201  3.71
 42704  2.43   43204  2.38   44178  0.78   45301  3.62
 42711  2.82   43211  2.95   44189  0.73   45303  2.89
--------------  --------------  --------------  --------------
 42714  2.16   43214  2.08   44199  0.75   45311  3.26
 42741  2.37   43241  2.34   44200  7.17   45313  2.36
 41744  1.75   43244  1.67   44210  5.93   45411  2.81
 42751  2.45   43251  2.39   44300  6.74   45500  3.29
 42754  1.85   43254  1.76   44310  5.54   45600  8.73
--------------  --------------  --------------  --------------
 42801  5.82   43301  6.00   44501  5.17   45700  7.19
 42804  3.64   43304  3.91   44511  4.25   45800  7.53
 42811  4.97   43311  5.24   44600  4.86   45900  5.73
 42814  3.42   43314  3.14   44602  3.97   46000  9.52
 42841  3.72   43341  3.86   44610  4.13   46100  7.52
--------------  --------------  --------------  --------------
 42844  2.53   43344  2.69   44612  3.28   46200  8.33
 42851  3.82   43351  4.07   44613  2.86   46300  3.90
 42854  2.79   43354  2.85   44700  4.27   46401  5.03
 42901  4.33   43715  1.74   44702  3.45   46411  4.46
 42904  2.88   43716  1.18   44710  3.58   46501  1.80
--------------  --------------  --------------  --------------
 42911  3.82   43745  1.22   44712  2.60   46701  0.85
 42914  2.73   43746  0.91   44713  2.27   46811  0.83
 42941  2.90   43755  1.39   44742  2.31   46841  0.79
 42944  2.04   43756  0.95   44743  1.97   46901  0.85
 42951  3.26   43815  1.98   44752  2.46   47001  1.80
--------------  --------------  --------------  --------------
 42954  2.20   43816  1.43   44753  2.12   47101  1.70
 43001  3.61   43846  1.09   44811  2.88   47201  0.87
 43004  2.35   43855  1.72   44814  1.82   47311  0.71
 43011  3.03   43856  1.17   44841  2.34   47313  0.69
 43014  1.83   43919  0.65   44844  1.34   47341  0.68
--------------  --------------  --------------  --------------
 43041  2.35   43929  0.65   44851  2.49   47541  0.76
 43044  1.35   43939  0.65   44854  1.45   47543  0.74
 43051  2.52   43949  0.64   44911  2.46   47769  0.60
 43054  1.45   43959  0.60   44951  2.01   47789  0.59
 43101  3.06   44067  0.78   45001  3.92   47869  0.60
--------------  --------------  --------------  --------------


--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 47889  0.59   51854  1.92   52551  3.92   53051  2.87
 50810  6.51   51901  4.78   52554  2.59   53054  1.82
 50840  4.80   51904  3.51   52601  5.92   53101  3.96
 50842  4.24   51911  4.28   52604  4.51   53104  2.42
 50850  4.80   51914  3.05   52611  5.47   53111  3.09
--------------  --------------  --------------  --------------
 50852  4.24   51941  4.15   52614  3.95   53114  2.35
 50900  8.68   51944  2.91   52641  3.31   53141  2.54
 51000  8.64   51951  4.15   52644  2.16   53144  1.87
 51010  7.91   51954  2.91   52651  3.31   53151  2.54
 51100  7.77   52001  4.07   52654  2.16   53154  1.87
--------------  --------------  --------------  --------------
 51110  6.87   52004  2.94   52701  4.06   53201  4.37
 51200  6.83   52011  3.76   52704  2.46   53204  3.00
 51210  5.84   52014  2.60   52711  3.34   53211  3.72
 51212  4.90   52041  3.19   52714  2.18   53214  2.51
 51213  4.32   52044  2.06   52741  2.79   53241  2.63
--------------  --------------  --------------  --------------
 51300  6.15   52051  3.19   52744  1.99   53244  1.96
 51310  5.39   52054  2.06   52751  2.79   53251  2.63
 51313  3.83   52110  2.77   51754  1.99   53254  1.96
 51400  7.19   52112  2.20   52801  5.92   53301  5.91
 51410  6.37   52113  1.90   52804  4.05   53304  4.13
--------------  --------------  --------------  --------------
 51440  4.84   52142  2.01   52811  5.27   53311  5.25
 51450  4.84   52143  1.84   52814  3.32   53314  3.31
 51500  6.06   52152  2.01   52841  4.19   53341  4.10
 51502  5.28   52153  1.84   52844  2.85   53344  2.87
 51510  5.40   52210  4.05   52851  4.19   53351  4.10
--------------  --------------  --------------  --------------
 51512  4.34   52212  3.32   52854  2.85   53354  2.87
 51513  3.79   52213  2.92   52901  6.35   53715  1.86
 51540  4.56   52242  2.54   52904  4.39   53716  1.47
 51542  4.02   52243  2.34   52911  5.60   53745  1.58
 51543  3.52   52252  2.54   52914  3.78   53746  1.18
--------------  --------------  --------------  --------------
 51550  4.56   52253  2.34   52941  3.67   53755  1.58
 51552  4.02   52310  3.21   52944  2.47   53756  1.18
 51553  3.52   52312  2.52   52951  3.67   53815  2.06
 51602  3.51   52313  2.27   52954  2.47   53816  1.72
 51700  3.02   52501  6.77   53001  5.45   53845  1.85
--------------  --------------  --------------  --------------
 51710  2.84   52504  5.72   53004  3.46   53846  1.32
 51811  3.76   52511  6.06   53011  4.29   53855  1.85
 51814  2.57   52514  4.53   53014  2.89   53856  1.32
 51844  1.92   52541  3.92   53041  2.87   53919  0.69
 51851  3.01   52544  2.59   53044  1.82   53929  0.69
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 53939  0.69   54844  1.82   56601  0.83   62054  1.94
 53949  0.68   54851  2.85   56701  0.83   62110  3.47
 53959  0.68   54854  1.82   56811  0.81   62112  2.96
 54067  0.89   54911  2.85   56841  0.79   62113  2.57
 54068  0.85   54941  2.39   56901  0.83   62142  2.09
--------------  --------------  --------------  --------------
 54077  0.89   54951  2.39   57001  1.88   62143  2.11
 54078  0.86   55001  4.70   57101  1.28   62152  2.09
 54089  0.81   55004  3.18   57201  0.84   62210  4.33
 54099  0.81   55011  4.06   57311  0.70   62212  3.66
 54167  0.90   55014  2.54   57313  0.68   62213  3.21
--------------  --------------  --------------  --------------
 54168  0.86   55041  3.06   57341  0.68   62242  2.71
 54177  0.90   55044  2.02   57343  0.67   62243  2.55
 54178  0.86   55051  3.06   57411  0.77   62252  2.71
 54189  0.82   55054  2.02   57413  0.75   62310  2.92
 54199  0.82   55111  3.28   57541  0.75   62312  2.47
--------------  --------------  --------------  --------------
 54200  7.43   55113  2.38   57543  0.73   62313  2.06
 54210  6.18   55201  4.32   57641  0.68   62411  4.55
 54300  6.75   55211  3.51   57769  0.60   62414  2.94
 54310  5.81   55241  2.96   57789  0.59   62441  3.81
 54400  5.26   55251  2.96   57869  0.60   62444  2.51
--------------  --------------  --------------  --------------
 54410  4.22   55301  3.88   57889  0.59   62451  3.81
 54501  5.29   55303  3.23   61200  7.83   62454  2.51
 54511  4.48   55311  3.46   61210  6.60   62601  6.35
 54600  5.34   55313  2.70   61212  5.37   62604  4.84
 54602  4.19   55411  2.94   61300  7.00   62611  5.87
--------------  --------------  --------------  --------------
 54610  4.29   55411  2.50   61310  6.02   62614  4.24
 54612  3.47   55441  2.50   61400  7.94   62641  3.47
 54613  2.96   55500  3.99   61410  6.90   62644  2.31
 54700  4.79   55600  8.32   61440  5.21   62651  3.47
 54702  3.71   55700  6.63   61450  5.21   62654  2.31
--------------  --------------  --------------  --------------
 54710  3.87   55800  7.01   61602  3.59   62701  4.65
 54712  2.96   55900  5.64   62001  3.92   62704  3.03
 54713  2.48   56000  9.17   62004  2.76   62711  3.80
 54742  2.76   56100  7.82   62021  3.52   62714  2.35
 54743  2.34   56200  8.04   62024  2.44   62741  2.83
--------------  --------------  --------------  --------------
 54752  2.76   56300  3.99   62031  3.52   62744  1.92
 54753  2.34   56401  5.09   62034  2.44   62751  2.83
 54811  3.45   56411  4.39   62041  3.06   62754  1.92
 54814  2.19   56501  1.80   62044  1.94   62844  2.87
 54841  2.85   56511  1.55   62051  3.06   62854  2.87
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 62901  5.67   64310  6.58   65800  6.97   71542  2.76
 62904  3.93   64340  4.87   65900  4.73   71543  2.33
 62911  5.17   64400  5.97   66000  9.14   71550  3.21
 62914  3.18   64410  5.30   66100  7.85   71552  2.45
 62941  3.87   64501  6.12   66200  7.79   71553  2.25
--------------  --------------  --------------  --------------
 62944  2.66   64511  5.11   66300  3.85   71602  3.30
 62951  3.87   64600  5.50   66401  5.34   71811  2.66
 62954  2.66   64602  4.41   66411  4.77   71814  1.61
 63201  4.57   64610  4.53   66701  0.84   71841  2.27
 63204  2.94   64612  3.71   66811  0.82   71844  1.38
--------------  --------------  --------------  --------------
 63211  3.76   64613  3.20   66901  0.84   71851  1.99
 63214  2.20   64700  5.02   67001  1.93   71854  1.29
 63241  2.75   64702  3.89   67101  1.77   72001  3.14
 63244  1.83   64710  3.98   67201  0.85   72004  2.10
 63251  2.75   64712  3.22   67311  0.70   72021  2.75
--------------  --------------  --------------  --------------
 63254  1.83   64713  2.63   67411  0.78   72024  1.84
 63716  1.50   64742  2.92   67541  0.75   72031  2.69
 63746  1.20   64743  2.48   67543  0.74   72034  1.63
 63755  1.70   64752  2.92   67641  0.68   72041  2.23
 62756  1.20   64811  3.59   67769  0.60   72044  1.48
--------------  --------------  --------------  --------------
 63815  2.03   64814  2.15   67789  0.59   72051  2.03
 63816  1.72   64841  2.94   67869  0.60   72054  1.37
 63845  1.81   64844  1.88   67889  0.59   72110  3.17
 63846  1.31   64851  2.94   71100  5.20   72112  2.67
 63856  1.31   64854  1.88   71110  4.79   72113  2.30
--------------  --------------  --------------  --------------
 64067  0.96   64911  2.88   71200  4.72   72142  1.56
 64068  0.91   64941  2.15   71210  4.02   72143  1.54
 64077  0.96   64951  2.15   71212  3.46   72152  1.59
 64078  0.91   65001  4.65   71213  3.09   72153  1.40
 64089  0.86   65004  3.08   71300  4.65   72210  4.21
--------------  --------------  --------------  --------------
 64099  0.86   65011  3.83   71310  4.15   72212  3.49
 64167  0.73   65014  2.36   71400  4.92   72213  3.26
 64168  0.93   65041  3.12   71410  4.35   72242  1.98
 64177  0.73   65051  3.12   71440  3.70   72243  1.78
 64178  0.93   65054  2.15   71450  3.56   72252  1.80
--------------  --------------  --------------  --------------
 64189  0.87   65111  3.33   71500  4.43   72253  1.70
 64199  0.87   65113  2.59   71510  3.95   72310  2.12
 64200  8.10   65500  5.08   71512  3.16   72312  1.64
 64210  6.75   65600  8.16   71513  2.98   72313  1.39
 64300  7.92   65700  6.66   71540  3.22   72411  3.97
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 72414  2.10   72914  4.19   73746  0.88   74742  1.67
 72441  2.83   72941  2.87   73755  1.15   74743  1.40
 72444  1.75   72944  1.80   73756  0.77   74752  1.48
 72451  2.55   72951  2.59   73815  1.50   74753  1.41
 72454  1.56   72954  1.60   73816  1.28   74811  2.97
--------------  --------------  --------------  --------------
 72501  6.37   73001  6.06   73845  1.33   74814  1.69
 72504  4.58   73004  4.24   73846  0.97   74841  1.76
 72511  5.53   73011  5.25   73855  1.25   74844  1.14
 72514  3.70   73014  3.46   73856  0.93   74851  1.57
 72541  2.77   73041  2.12   73919  0.67   74854  1.04
--------------  --------------  --------------  --------------
 72544  1.69   73044  1.32   73929  0.67   74911  2.21
 72551  2.49   73051  2.09   73939  0.66   74941  1.56
 72554  1.50   73054  1.32   73949  0.66   74951  1.59
 72601  5.22   73101  4.43   73959  0.66   75001  3.96
 72604  3.34   73104  2.85   74067  0.84   75004  2.53
--------------  --------------  --------------  --------------
 72611  4.37   73111  3.61   74068  0.81   75011  3.34
 72614  2.69   73114  2.21   74077  0.82   75014  2.11
 72641  2.08   73141  1.71   74078  0.80   75041  1.81
 72644  1.29   73144  1.17   74089  0.77   75044  1.26
 72651  1.77   73151  1.54   74099  0.76   75051  1.71
--------------  --------------  --------------  --------------
 72654  1.19   73154  1.10   74167  0.84   75054  1.12
 72701  4.34   73201  5.09   74168  0.81   75111  2.92
 72704  2.75   73204  3.54   74177  0.83   75113  2.08
 72711  3.62   73211  4.36   74178  0.81   75201  3.61
 72714  2.11   73214  2.90   74189  0.78   75211  3.10
--------------  --------------  --------------  --------------
 72741  1.85   73241  1.88   74199  0.76   75241  2.13
 72744  1.34   73244  1.33   74300  5.00   75251  1.86
 72751  1.77   73251  1.75   74310  4.51   75301  2.79
 72754  1.22   73254  1.21   74400  4.64   75303  1.92
 72801  6.45   73301  5.99   74410  4.17   75311  2.32
--------------  --------------  --------------  --------------
 72804  4.31   73304  4.05   74600  4.51   75313  1.61
 72811  5.64   73311  5.32   74602  3.82   75411  1.87
 72814  3.53   73314  3.41   74610  3.88   75441  1.49
 72841  3.09   73341  2.91   74612  3.27   75451  1.39
 72844  2.14   73344  1.82   74613  2.81   75500  4.23
--------------  --------------  --------------  --------------
 72851  2.92   73351  2.71   74700  4.08   75600  6.47
 72854  1.87   73354  1.70   74702  3.36   75700  4.41
 72901  6.89   73715  1.37   74710  3.43   75800  4.60
 72904  4.97   73716  1.10   74712  2.76   75900  3.20
 72911  6.08   73745  1.22   74713  2.38   76401  4.18
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 76411  3.49   83401  4.97   84089  0.72   86601  0.75
 76501  1.56   83404  3.28   84099  0.70   86701  0.75
 76511  1.50   83421  4.22   84167  0.78   86811  0.73
 76601  0.79   83424  2.74   84168  0.77   86841  0.71
 76701  0.79   83431  3.74   84177  0.76   86901  0.75
--------------  --------------  --------------  --------------
 76811  0.77   83434  2.31   84178  0.75   87001  1.32
 76841  0.75   83441  1.79   84189  0.74   87101  1.10
 76901  0.79   83444  1.18   84199  0.72   87201  0.76
 77001  1.56   83451  1.59   84400  3.38   87311  0.63
 77101  1.27   83454  1.01   84811  1.42   87313  0.63
--------------  --------------  --------------  --------------
 77201  0.80   83501  5.34   84814  1.00   87341  0.63
 77311  0.67   83504  3.53   84841  1.21   87343  0.61
 77313  0.65   83521  4.54   84844  0.73   87411  0.70
 77341  0.65   83524  2.95   84851  1.08   87413  0.68
 77343  0.64   83531  4.02   84854  0.69   87441  0.68
--------------  --------------  --------------  --------------
 77411  0.73   83534  2.48   84911  1.44   87443  0.67
 77413  0.71   83541  1.93   84941  1.18   87541  0.68
 77541  0.71   83544  1.27   84951  0.99   87543  0.67
 77543  0.70   83551  1.64   85001  1.94   87641  0.63
 77641  0.65   83554  1.09   85004  1.20   87643  0.63
--------------  --------------  --------------  --------------
 77643  0.64   83715  1.06   85011  1.58   87769  0.58
 77769  0.59   83716  0.77   85014  1.07   87789  0.58
 77789  0.58   83745  0.83   85041  1.25   87869  0.58
 77869  0.59   83746  0.63   85044  0.87   87889  0.58
 77889  0.58   83755  0.77   85051  1.14   91814  0.88
--------------  --------------  --------------  --------------
 81814  1.18   83756  0.56   85054  0.74   91844  0.69
 81844  1.06   83815  1.14   85201  2.06   91854  0.56
 82021  1.90   83816  0.91   85211  1.77   93601  2.44
 82024  1.22   83845  1.02   85241  1.48   93604  1.51
 82031  1.58   83846  0.68   85251  1.24   93621  1.89
--------------  --------------  --------------  --------------
 82034  1.12   83856  0.63   85301  1.94   93624  1.16
 82041  1.55   83919  0.65   85311  1.51   93631  1.50
 82044  1.01   83929  0.65   85411  1.22   93634  0.96
 82051  1.27   83939  0.64   85500  3.01   93641  1.32
 82054  0.85   83949  0.64   85600  4.22   93644  0.94
--------------  --------------  --------------  --------------
 82112  1.82   83959  0.63   85800  3.97   93651  1.05
 82113  1.56   84067  0.77   86401  3.55   93654  0.77
 82142  1.14   84068  0.75   86411  2.87   93715  0.69
 82212  2.73   84077  0.75   86501  1.32   93716  0.56
 82213  2.39   84078  0.73   86511  1.27   93745  0.59
--------------  --------------  --------------  --------------

--------------  --------------  --------------  --------------
 Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba   Kód  Sazba
 BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2   BPEJ  Kč/m2
--------------  --------------  --------------  --------------
 93746  0.51   94167  0.72   95600  2.81   97341  0.61
 93755  0.52   94168  0.72   95800  2.58   97343  0.61
 93756  0.50   94177  0.71   96401  2.21   97411  0.67
 93919  0.62   94178  0.69   96411  1.70   97413  0.65
 93929  0.62   94189  0.69   96501  1.11   97441  0.65
--------------  --------------  --------------  --------------
 93939  0.61   94199  0.67   96601  0.71   97443  0.64
 93949  0.61   95001  1.51   96701  0.71   97541  0.65
 93959  0.61   95004  1.15   96811  0.69   97543  0.64
 93969  0.57   95011  1.30   96841  0.68   97641  0.61
 94067  0.70   95014  0.95   96901  0.71   97643  0.61
--------------  --------------  --------------  --------------
 94068  0.69   95041  1.17   97001  1.11   97769  0.57
 94077  0.69   95044  0.85   97101  0.94   97869  0.57
 94078  0.68   95051  1.01   97201  0.71   97889  0.57
 94089  0.67   95054  0.69   97311  0.62   --------------
 94099  0.66   95500  1.76   97313  0.61
--------------  --------------  --------------
Příl.17
Úprava základních cen zemědělských pozemků
------------------------------------------------------------------
Pol. č.  Důvod úpravy ceny       srážka    přirážka
      zemědělského pozemku       v %      v %
------------------------------------------------------------------
1.     Jde-li o pozemky ve vlastním
      území města nebo obce a
      v jejich okolí všechna
      katastrální území (k. ú.),
      jejichž kterákoli část se
      nachází do níže určené
      vzdálenosti od nejblíže
      položeného bodu na hranici
      vlastního území města
      nebo obce:
------------------------------------------------------------------
1.1.    Hlavní město Praha

1.1.1.      - vlastní území      -      560
1.1.2.      - okolí do 7 km      -      280
------------------------------------------------------------------
1.2.    Města nad 250 tis. obyvatel

1.2.1.      - vlastní území      -      310
1.2.2.      - okolí do 5 km      -      155
------------------------------------------------------------------
1.3.    Města se 100 - 250 tis. obyv.

1.3.1.      - vlastní území      -      250
1.3.2.      - okolí do 4 km      -      125
------------------------------------------------------------------
1.4.    Města s 50 - 100 tis. obyv.

1.4.1.      - vlastní území      -      200
1.4.2.      - okolí do 3 km      -      100
------------------------------------------------------------------
1.5.    Města s 20 - 50 tis. obyv.

1.5.1.      - vlastní území      -      160
1.5.2.      - okolí do 2 km      -       80
------------------------------------------------------------------
1.6.    Města s 5 - 20 tis. obyvatel

1.6.1.      - vlastní území      -      130
1.6.2.      - okolí do 1 km      -       65
------------------------------------------------------------------
1.7.    Města/obce se 2 - 5 tis. obyv.

1.7.1.      - vlastní území      -      110
1.7.2.      - sousední k. ú.      -       55
------------------------------------------------------------------
2.     Jde-li o pozemky, jejichž
      vzdálenost od nejbližších
      míst souvisle zastavěné
      části obce nebo města, je:
------------------------------------------------------------------
2.1.          2 - 3 km       3       -
------------------------------------------------------------------
2.2.          3 - 4 km       6       -
------------------------------------------------------------------
2.3.          4 - 5 km      10       -
------------------------------------------------------------------
2.4.          nad 5 km      15       -
------------------------------------------------------------------
3.     Jde-li o pozemky, jejichž
      zemědělské využití je
      prokazatelně sníženo:
------------------------------------------------------------------
3.1.    - zvýšenou balvanitostí
       (např. 6 a více výčnělků
       mateční horniny nad povrch
       pozemku na 1 ha z. p.)
       nebo jinými pevnými
       překážkami, kromě dále
       uvedených1)         až o 15     -
------------------------------------------------------------------
3.2.    - zvýšeným výskytem stožárů
       elektrovodných zařízení
       (6 a více sloupů nebo
       stožárů na 1 ha z. p.)   až o 25     -
------------------------------------------------------------------
3.3.    - potřebou odvodnění2)    až o 35     -
------------------------------------------------------------------
3.4.    - lokalizací ve zvláště
       chráněných územích se
       zvýšenou ochranou
       životního prostředí3)    až o 30     -
------------------------------------------------------------------

   Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v
případech,  kdy při  místním šetření  bylo znalcem shledáno
prokazatelné  snížení využitelnosti  zemědělských pozemků pro
rostlinnou výrobu. Uvedené srážky jsou maximální a jejich použití
musí být diferencováno v rozmezí od nuly do vymezeného maxima.

Vysvětlivky:

1) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry
  pozemku v katastru nemovitostí, případně o výskyt balvanů nad
  rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných
  půdně ekologických jednotek (BPEJ).

2) V  důsledku  zhoršení  vodního  režimu  půdy  nad  rámec
  charakteristiky  příslušných  BPEJ  (podrobnosti  např.  v
  uživatelských příručkách Bonitace čs. zemědělských půd, díl 1.
  a 5.).

3) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14
  zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř.
  podle § 18 a § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ovšem vždy
  za  předpokladu  zásadního  omezení  původní  hospodářské
  využitelnosti pozemku.

4) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně
  dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta
  přirážka podle položky 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

5) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky
  2 se posuzuje nejkratší vzdálenost ("vzdušnou čarou") mezi
  nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou
  částí obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové
  osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož
  katastrálního území).

6) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků
  podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších
  vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných
  zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje
  např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp.
  i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje
  např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

7) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky
  podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat
  současně s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední
  podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních,
  pozemkových úřadů).
Příl.18
Základní ceny za m2 lesních pozemků
-----------------------------------------------------------------
 Kód Cena   Kód Cena  Kód Cena  Kód Cena  Kód Cena
 SLT Kč/m2  SLT Kč/m2  SLT Kč/m2  SLT Kč/m2  SLT Kč/m2
-----------------------------------------------------------------
 9Z 0.39   6V 5.28   5H 4.76   3S 3.73   2B 3.17
 9R 0.39   6T 1.82   5G 4.52   3R 2.53   2A 1.70
-----------------------------------------------------------------
 9K 0.29   6S 4.24   5F 4.86   3Q 1.61   1Z 0.76
 8Z 0.24   6R 4.04   5D 6.00   3P 1.77   1X 0.39
-----------------------------------------------------------------
 8Y 0.24   6Q 1.93   5C 3.03   3O 4.32   1V 3.54
 8V 0.54   6P 3.53   5B 4.88   3N 1.97   1U 3.76
-----------------------------------------------------------------
 8T 0.24   6O 5.00   5A 3.46   3M 0.72   1T 2.07
 8S 1.93   6N 2.43   4Z 0.76   3L 3.89   1S 1.42
-----------------------------------------------------------------
 8R 0.24   6M 1.17   4Y 1.20   3K 1.53   1Q 1.09
 8Q 0.78   6L 2.07   4X 0.39   3J 1.54   1P 1.70
-----------------------------------------------------------------
 8P 1.42   6K 2.40   4W 3.57   3I 2.42   1O 2.81
 8N 1.93   6I 3.36   4V 6.60   3H 4.85   1N 0.67
-----------------------------------------------------------------
 8M 0.24   6H 4.99   4S 3.66   3G 4.15   1M 1.32
 8K 1.93   6G 4.52   4R 4.04   3F 4.17   1L 3.86
-----------------------------------------------------------------
 8G 3.39   6F 5.20   4Q 1.46   3D 5.09   1K 0.34
 8F 1.93   6D 5.09   4P 3.39   3C 1.32   1J 0.39
-----------------------------------------------------------------
 8A 1.78   6B 4.99   4O 5.24   3B 4.77   1I 1.10
 7Z 0.27   6A 3.65   4N 2.09   3A 2.75   1H 1.00
-----------------------------------------------------------------
 7Y 1.01   5Z 0.76   4M 1.03   2Z 0.76   1G 2.50
 7V 4.30   5Y 1.80   4K 2.67   2X 0.51   1D 3.48
-----------------------------------------------------------------
 7T 1.93   5W 3.47   4I 3.25   2W 1.66   1C 0.61
 7S 2.44   5V 5.65   4H 5.75   2V 3.57   1B 1.22
-----------------------------------------------------------------
 7R 1.93   5U 4.99   4G 5.44   2T 1.72   1A 0.74
 7Q 1.07   5T 2.18   4F 3.96   2S 1.82   0Z 0.76
-----------------------------------------------------------------
 7P 3.31   5S 4.18   4D 5.22   2Q 1.24   0X 0.32
 7O 4.26   5R 0.98   4C 2.28   2O 2.85   0T 4.07
-----------------------------------------------------------------
 7N 1.88   5Q 2.10   4B 5.75   2N 1.10   0R 1.92
 7M 1.01   5P 3.23   4A 3.54   2M 0.72   0O 2.70
-----------------------------------------------------------------
 7K 1.88   5O 4.79   3Z 0.87   2L 4.01   0N 1.26
 7G 3.66   5N 2.08   3Y 0.66   2K 1.09   0M 0.76
-----------------------------------------------------------------
 7F 2.79   5M 1.03   3X 0.51   2I 1.15   0K 0.79
 7B 3.13   5K 2.83   3W 4.21   2H 3.27   0G 3.59
-----------------------------------------------------------------
 6Z 0.69   5J 3.36   3V 6.60   2D 3.10   0C 1.14
 6Y 1.42   5I 3.33   3U 6.16   2C 0.74   0P 0.79
-----------------------------------------------------------------
 7D 3.13   5L 3.89   3T 1.72   2G 4.15   0Y 0.76
                            0Q 0.76
Vysvětlivky:
Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.
SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).
Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu vlastníků lesa.
Příl.19
Úprava základních cen lesních pozemků
   Srážky z cen lesních pozemků podle kategorizace lesů
          a vlivu vnějších faktorů

------------------------------------------------------------------
                            Srážky
 Kategorie lesů a jejich vnitřní členění        v %
                            až do:
------------------------------------------------------------------
 Imisní lesy:
------------------------------------------------------------------
  Pásmo ohrožení A                   - 60
  Pásmo ohrožení B                   - 40
------------------------------------------------------------------
  Pásmo ohrožení C                   - 20
  Pásmo ohrožení D                    -
------------------------------------------------------------------
  Stupeň poškození I                   -
  Stupeň poškození II                   -
------------------------------------------------------------------
  Stupeň poškození IIIa                  -
  Stupeň poškození IIIb                  -
------------------------------------------------------------------
  Stupeň poškození IVa                  -
------------------------------------------------------------------
 Ochranné lesy:
------------------------------------------------------------------
  Lesy na mimořádně nepříz. stanovištích         -
------------------------------------------------------------------
  Lesy vysokoh. pod hor. hranicí vegetace         -
  Lesy v klečovém vegetačním stupni            -
------------------------------------------------------------------
 Lesy zvláštního určení:
------------------------------------------------------------------
  Lesy v pásmu ochrany vod. zdrojů I. st.       - 30
  Lesy v ochr. pásmu zdrojů léčivých vod        - 30
------------------------------------------------------------------
  Lesy národních parků - 1. zóna            - 40
             2. zóna            - 20
------------------------------------------------------------------
  Lesy ve zvláště chráněných územích          - 20
  Lesy v systému ekol. stability krajiny        - 30
------------------------------------------------------------------
  Lesy lázeňské                      -
  Lesy příměst. se zvýš. zdrav. - rekr. fcí        -
------------------------------------------------------------------
  Lesy výzk. ústavů a les. škol              -
  Lesy vyhlášené za genové základny            -
------------------------------------------------------------------
  Lesy v uznaných oborách a bažantnicích         -
-----------------------------------------------------------------
Příl.20
Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
   (1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných
nákladů na pořízení hráze (C ), rybničních objektů (C ) a stok
              H            O
(C ) podle vztahu
 S

            CSR = C + C + C .
                H  O  S

   (2) Cena hráze (C ) se zjistí na základě určení jejího objemu
           H
(S) v m3 a ceny 1 m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c)
podle vztahu

              C = S x c.
              H

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se
sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících
vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehražující údolí potoka)

  S = 0.6 x L x V x (Š + 2 x V),

b) pro hráze boční

  S = 0.75 x L x V x (Š + 2 x V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

  S = 0.4 x L x V x (Š + 2 x V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m

Š - šířka  koruny hráze v m (maximálně) x) Š = 6 m; u rybníků
  zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije
  Š = 3 m]

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody
  u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení
  koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v m
  jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

              V = H + h .
                  1

  Předěl mezi H a h1 je normální výška hladiny vyznačená na
  hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není,
  uvažuje se  jako výška normální  hladiny hrana přelivu.
  Převýšení hráze nad normální hladinou (h1) se použije nejvýše
  do hodnoty *) h1 = 2 m

  Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce
  hráze maximální (V) podle vztahu

  c = 300 + 100 x V,

  přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3 a maximální hodnota
  c činí 1200 Kč/m3.

   (3) Cena rybničních objektů (C0) se uvažuje samostatně pouze
v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové
    a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno
    výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena
    se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při
    normální hladině h (viz odstavec 2):

    do 2 m                  60 000,-- Kč
    za každý další metr nad 2 m do 5 m    30 000,-- Kč
    za každý další metr nad 5 m        60 000,-- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně  se  ohodnocují bezpečnostní
    přelivy  betonové,  železobetonové,  opevněné kamennou
    dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m.
    Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

    0,6 až 1,6 m               80 000,-- Kč
    za každý další metr šířky nad 1,6 m    40 000,-- Kč.

   (4) Cena rybničních stok (C ) se stanoví včetně objektů a
                 s
dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr
rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí
trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý
    započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200
    Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru
    potrubí (D) v mm podle vztahu:

              C = 5 x D.
              s
------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:

x) větší hodnoty Š a h se vyskytují v případech, že těleso hráze
           1
  je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní
  stavby nádrže

      Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace K             0.0 až 1.0
             R1

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích
se vypočítá K  podle vztahu
       R1

K  = 1 - 0.02 x A.
 R1

Minimální hodnota K  podle tohoto vztahu je však 0.12. Dále se
          R1
koeficient K  upraví podle stavu rybničních objektů následovně:
      R1

Pro rybníky starší než 25 let se K  v případě velmi dobrého stavu
                 R1
konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržbě a dílčích
rekonstrukcí zvýší o

hráz - kamenné zpevnění                 0.03
   - koruna hráze a vzdušný svah           0.04
   - sjezd pro nákladní automobily a loviště     0.02

přeliv - betonový, železobetonový - opraven       0.02
                 - rekonstruován    0.05

výpusť - dřevěný kbel nový               0.01
    - betonový kbel                 0.01
    - výpustní potrubí (beton, železobeton)     0.02

elektropřípojka                     0.01

obtoková stoka                     0.02

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota K
                                R1
sníží o

hráz - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně
    narušeným zpevněním               0.03
   - značně narušená koruna hráze a vzdušný svah
    (průsaky, výmoly, sesuvy)            0.03

přeliv - buď značně narušené betonové konstrukce
     (přeliv, propustek, vývar)           0.03
    - nebo porušené těleso hráze u ostatních
     přelivů                    0.02

výpusť - porušené konstrukční prvky kbelu        0.01
    - porušené výpustní potrubí           0.02

Pokud po úpravách vyjde K  = 0, tzn. všechny rybniční  objekty
             R1
jsou v havarijním stavu, nepovažuje  se už rybník za stavbu a
hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu K      0.2 až 0.8
                     R2

rybník s chovem ryb a vodní drůbeže postavený
vedle toku (boční)                   0.8

rybník s chovem ryb a vodní drůbeže postavený
na toku (údolní)                    0.6

ostatní rybníky a malé vodní nádrže           0.4

všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní
rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým
opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu   0.2

3) koeficient kubatury hráze K           0.5 až 1.0
               R3

Podle poměru objemu (kubatury) vody (Ov) k objemu hráze (S) se
použijí následující hodnoty:

poměr objemů (Ov/S)                koeficient K3

100 a více                       1.0
50 až 99                        0.9
20 až 49                        0.8
10 až 19                        0.7
5 až 9                         0.6
4 a méně                        0.5

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu

          Ov = 0.4 . h . 10 . KP . K
                       Z

kde

h  - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině [m]
KP  - katastrální plocha rybníka [ha]
K  - koeficient   zazemnění  (zmenšení  vodní  plochy)  s
 Z   následujícími hodnotami

   úroveň zazemnění          K
                     Z
   běžné zazemnění           0.75
   0.25 až 0.5 KP           0.5
   0.5 až 0.75 KP           0.25
   nad 0.75 KP             0.1

4) koeficient zásobení vodou K           0.3 až 1.4
               R4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru
vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část
soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení vodou     rybník nuceně     rybník s regulovaným
Z1/Ov nebo Z2/Ov    průtočný        průtokem
------------------------------------------------------------------
méně než 2 m      0.6          0.6
2 - 5         1.0          1.0
5 - 15         1.1          1.3
15 - 50        0.9          1.4
více než 50      0.3          1.4

Maximální roční odběr vody (Z2)  je u rybníků bočních určen v
povolení k nakládání s vodami. V jiných případech se roční průtok
(Z2) určí z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] (lze odečíst z
vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 s přesností na 10 %
plochy) a z průměrného specifického odtoku (Oo) v tis. m3/km2/rok
podle vztahu

              Z1 = W x Oo

nadmořská výška povodí    průměrný specifický odtok (Oo)
   rybníka           [tis. m3/km2/rok]
-----------------------------------------------------------------
   200 m                50
   300 m                60
   400 m               110
   500 m               160
   600 m               220
 nad 600 m          220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit rovněž v pobočkách Českého
hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí n. L., Hradec
Králové, Brno a Ostrava).

5) koeficient produkčního objemu rybníka K     0.02 až 1.5
                     R5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při
normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0.5 až
5 m, a z koeficientu zazemnění (K , viz K ) podle vztahu
                 Z    4

            K  = 0.4 x h x K
             R5       Z

6) koeficient začlenění do soustav K        0.8 až 1.2
                  R6
Použijí se následující hodnoty koeficientu K :
                      R6

součást kompaktní soustavy samostatně napájených
a vypouštěných rybníků                 1.2

umístění v soustavě navazujících rybníků bez
obtokových stok (napouštění nebo vypouštění
přes jiný rybník)                    0.8

ostatní případy                     1.0

7) koeficient přístupnosti rybníka K        0.8 až 1.2
                  R7

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se použijí
následující hodnoty koeficientu K :
                 R7

přístupný pro všechny dopravní prostředky        1.2
přístupný pouze pro terénní vozidla           1.0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace      0.8

8) koeficient zabahnění K              0.7 až 1.0
             R8

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahna

méně než 20 cm                     1.0
20 až 40 cm                       0.9
více než 40 cm                     0.7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka,
nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku)
alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1.0 se
použije podle měření, jen pokud o to na základě výrazného
znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je
znehodnocení zjevné.

9) koeficient kontaminace toxickými cizorodými
  a neodbouratelnými látkami K           0.3 až 1.0
                R9

Podle  výskytu  toxických  cizorodých  látek,  které  nejsou
odbouratelné, se použijí následující hodnoty K
                       R9

neovlivňující kvalitu tržních ryb            1.0

zvyšující koncentraci v tržních rybách
na úroveň hygienických limitů              0.3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky
analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Poznámka:

Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, manipulační řád) k
dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před
hodnotami zjištěnými zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.
Příl.21
Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin
------------------------------------------------------------------
Skupina  Počet    Rozpětí
dřevin   bonit.   obmýtí   Dřeviny ve skupině
      stupňů   (let)
------------------------------------------------------------------
smrk     9     80 - 120  smrk ztepilý, pichlavý, černý,
                  sivý,  omorika,  Engelmanův,
                  smrky ostatní
------------------------------------------------------------------
jedle    9     80 - 120  jedle bělokorá, obrovská,
                  ojíněná, kavkazská, vznešená,
                  jedle ostatní
------------------------------------------------------------------
borovice   9     80 - 120  borovice lesní, černá,
                  banksovka, vejmutovka, limba,
                  Murayova, borovice ostatní
------------------------------------------------------------------
modřín    9     80 - 120  modřín evropský, modříny
                  ostatní
------------------------------------------------------------------
douglaska  5     80 - 120  douglaska tisolistá
------------------------------------------------------------------
buk     9    100 - 140  buk lesní, habr obecný, javor
                  mléč,    klen,    babyka,
                  jasanolistý,  javory ostatní,
                  lípa  srdčitá,  velkolistá,
                  plstnatá, jírovec maďál
------------------------------------------------------------------
dub     9    120 - 160  dub letní, slavonský, zimní,
                  červený, pýřitý, bahenní, duby
                  ostatní, cer, jilm habrolistý,
                  drsný, vaz, ořešák královský,
                  černý,  platan  javorolistý,
                  třešeň ptačí, střemcha pozdní,
                  hrušeň,   jabloň,   ostatní
                  listnaté tvrdé
------------------------------------------------------------------
jasan    3     80 - 120  jasan ztepilý, americký, jasany
                  ostatní, pajasan žlaznatý
------------------------------------------------------------------
olše     5     60 - 80  olše lepkavá, šedá, zelená,
                  kaštanovník jedlý
------------------------------------------------------------------
osika    3     60 - 80  osika
------------------------------------------------------------------
akát     9     60 - 80  akát trnovník
------------------------------------------------------------------
topol    5     40 - 50  topol linda, černý, ostatní
                  topoly  nešlechtěné,  topoly
                  šlechtěné, jíva, ostatní vrby,
                  ostatní měkké listnáče
------------------------------------------------------------------
bříza    3     60 - 80  bříza bradavičnatá, břízy
                  ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk
-----------------------------------------------------------------
Příl.21a
Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
  (z relativní výškové bonity - RVB, uplatňované v lesních
  hospodářských plánech vypracovaných do roku 1990 včetně,
 do absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP pořízených
             od roku 1991)

Lesní dřevina: SMRK                 Tabulka č. 1
-------------------------------------------------------------------------
             RVB ve věku dřeviny v letech
AVB   -----------------------------------------------------------------
        do 20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120 nad 120
-------------------------------------------------------------------------
      14   8   8    9    9    9     9    9
      16   7   7    7    8    9     9    9
      18   6   6    7    7    8     9    9
      20   6   6    6    6    7     8    9
      22   5   5    5    5    6     7    8
      24   4   4    4    5    5     6    7
      26   3   3    3    4    4     5    5
      28   2   2    3    3    3     4    4
      30   1   1    2    2    2     3    3
      32   1   1    1    1    1     2    2
      34   1   1    1    1    1     1    1
      36   1   1    1    1    1     1    1
      38   1   1    1    1    1     1    1
------------------------------------------------------------------------


Lesní dřevina: BOROVICE               Tabulka č. 2
-------------------------------------------------------------------------
             RVB ve věku dřeviny v letech
AVB   -----------------------------------------------------------------
        do 20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120 nad 120
-------------------------------------------------------------------------
      12   9   9    9    9    9     9    9
      14   8   8    8    8    9     9    9
      16   7   7    7    7    8     9    9
      18   6   6    6    7    7     8    8
      20   5   5    5    6    6     7    7
      22   4   4    4    5    5     5    6
      24   3   3    3    3    4     4    5
      26   2   2    2    2    3     3    4
      28   1   1    1    1    1     2    2
      30   1   1    1    1    1     1    1
      32   1   1    1    1    1     1    1
      34   1   1    1    1    1     1    1
-------------------------------------------------------------------------


Lesní dřevina: OSTATNÍ JEHLIČNATÉ        Tabulka č. 3
------------------------------------------------------------------
      JEDLE       MODŘÍN       DOUGLASKA
AVB  ------------------------------------------------------------
   *) do 50 nad 50  do 50  51-90  nad 90   celý věk *)
------------------------------------------------------------------
12    -    -    9    9    9      -
14    -    -    8    8    9      -
16    -    -    7    7    8      -
18    6    8    6    6    7      -
20    5    6    6    5    6      -
22    4    5    5    4    5      -
24    3    4    4    3    4      -
26    2    3    2    2    3      5
28    1    2    1    1    2      5
30    1    1    1    1    1      5
32    1    1    1    1    1      5
34    1    1    1    1    1      5
36    1    1    -    -    -      5
38    1    1    -    -    -      4
40    1    1    -    -    -      3
------------------------------------------------------------------


Lesní dřevina: BUK                Tabulka č. 4
-----------------------------------------------------------------
         RVB ve věku dřeviny v letech
AVB  ----------------------------------------------------------
    do 20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120  nad 120
-----------------------------------------------------------------
16    8    8    8    8    8     9     9
18    7    7    7    7    7     8     9
20    6    6    6    6    6     7     7
22    5    5    5    5    6     6     6
24    4    4    4    4    5     5     6
26    3    3    3    3    4     4     5
28    1    1    2    2    3     3     3
30    1    1    1    1    2     2     2
32    1    1    1    1    1     1     1
34    1    1    1    1    1     1     1
36    1    1    1    1    1     1     1
38    1    1    1    1    1     1     1
------------------------------------------------------------------


Lesní dřevina: DUB                 Tabulka č. 5
-----------------------------------------------------------------
         RVB ve věku dřeviny v letech
AVB  ----------------------------------------------------------
    do 20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120  nad 120
-----------------------------------------------------------------
12    8    8    8    9    9     9     9
14    7    7    7    8    8     9     9
16    7    7    7    7    7     8     9
18    6    6    6    6    7     7     8
20    5    5    5    5    6     6     7
22    4    4    4    5    5     5     6
24    3    3    3    4    4     4     5
26    2    2    2    2    2     3     3
28    1    1    1    1    1     1     2
30    1    1    1    1    1     1     1
32    1    1    1    1    1     1     1
34    1    1    1    1    1     1     1
-----------------------------------------------------------------


Lesní dřevina: OSTATNÍ LISTNATÉ          Tabulka č. 6
-----------------------------------------------------------------
   JASAN  OLŠE  OSIKA    AKÁT    TOPOL   HABR
           BŘÍZA
AVB ------------------------------------------------------------
   *) celý celý  celý  do 50 nad 50 celý  do 50 nad 50
    věk  věk  věk          věk
-----------------------------------------------------------------
10   -   -   -    9    9   -    9   9
12   -   -   3    9    8   -    9   9
14   -   -   3    9    8   -    8   8
16   -   -   3    8    7   9    7   6
18   3   5   3    7    6   9    6   5
20   3   5   3    7    6   9    4   3
22   3   4   2    6    5   9    2   2
24   3   3   1    5    4   9    -   -
26   2   2   1    -    -   8    -   -
28   2   2   1    -    -   7    -   -
30   1   1   -    -    -   6    -   -
32   1   -   -    -    -   -    -   -
34   1   -   -    -    -   -    -   -
-----------------------------------------------------------------
Příl.22
   Ceny za m2 mýtní výtěže A v obmýtí u při zakmenění 1,0
               u     -
               -
          podle skupin lesních dřevin

                             - v Kč -
Skupina dřevin: smrk
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u -------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
 80 53.12 46.44 39.05 33.58 26.34 22.01 16.17 12.63  8.49
------------------------------------------------------------------
100 64.75 57.91 49.69 42.68 35.30 29.49 22.93 17.90 12.37
------------------------------------------------------------------
120 68.37 61.35 54.57 47.29 39.36 32.83 26.40 20.49 13.94
------------------------------------------------------------------


Skupina dřevin: jedle
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u -------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
 80 66.48 56.63 47.30 39.96 31.48 25.06 17.67 12.07  5.71
------------------------------------------------------------------
100 85.30 75.41 64.95 55.28 46.08 37.67 29.19 22.75 14.27
------------------------------------------------------------------
120 98.34 86.15 75.37 65.90 56.36 48.35 39.83 31.76 24.09
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: borovice
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u -------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
 80 33.28 30.07 26.78 23.09 19.71 16.10 12.51  9.04  5.93
------------------------------------------------------------------
100 39.47 35.82 32.03 28.36 24.53 20.96 16.55 12.44  8.58
------------------------------------------------------------------
120 42.83 39.07 35.26 31.25 27.18 23.27 18.81 14.49  9.86
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: modřín
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u -------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
 80 35.17 30.95 26.82 22.57 19.19 15.58 12.01  8.46  5.21
------------------------------------------------------------------
100 43.68 38.93 34.16 29.59 24.57 20.74 16.05 12.03  8.19
------------------------------------------------------------------
120 48.64 43.60 38.70 33.63 28.36 23.63 18.39 14.06  9.47
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: douglaska
--------------------------------------
Obmýtí    Bonitní stupeň
 u ---------------------------------
    1   2   3   4   5
--------------------------------------
 80 72.92 64.55 56.84 50.59 43.85
--------------------------------------
100 85.38 75.94 66.91 58.83 51.61
--------------------------------------
120 89.16 79.69 70.29 61.83 54.10
--------------------------------------

Zakmenění = poměr  kruhových  ploch  nebo hektarových zásob
      skutečných  a  uvedených  v  růstových tabulkách,
      vyjádřený v desetinách


Skupina dřevin: buk
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u -------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
100 79.04 69.77 59.93 48.97 37.33 25.14 19.59 13.93  9.38
------------------------------------------------------------------
120 91.66 83.87 76.48 66.66 55.52 44.18 32.41 21.39 16.11
------------------------------------------------------------------
140 99.47 91.93 84.19 76.19 66.87 57.54 47.76 36.88 29.39
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: dub
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u --------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
120 101.02 92.11 83.51 73.86 64.16 53.51 40.84 28.37 17.73
------------------------------------------------------------------
140 113.35 104.53 95.60 85.54 75.86 66.32 55.33 44.31 31.66
------------------------------------------------------------------
160 121.10 113.19 104.72 95.60 85.29 76.44 66.40 57.94 47.75
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: jasan
------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň
 u -------------------
    1   2   3
------------------------
 80 53.01 41.62 24.73
------------------------
100 64.46 53.28 40.99
------------------------
120 70.99 59.85 45.95
------------------------


Skupina dřevin: olše
--------------------------------------
Obmýtí    Bonitní stupeň
 u ---------------------------------
    1   2   3   4   5
--------------------------------------
 60 22.54 19.28 15.27 11.34  8.18
--------------------------------------
 80 29.97 25.45 20.85 16.80 12.71
--------------------------------------

Skupina dřevin: osika
------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň
 u -------------------
    1   2   3
------------------------
 60 11.67  8.73  6.48
------------------------
 80 15.78 12.63  9.26
------------------------

Skupina dřevin: akát
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u --------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
 60 27.73 24.23 20.29 16.49 12.27  7.86  4.77  2.29  0.47
------------------------------------------------------------------
 80 33.34 29.27 24.85 20.92 16.96 11.00  6.13  2.86  0.53
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: topol
------------------------------------------------------------------
Obmýtí           Bonitní stupeň
 u --------------------------------------------------------------
    1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
40  53,57 46,84 40,00 34,69 29,01 24,34 19,48 15,08 10,27
50  61,04 53,47 45,76 39,37 33,11 27,62 22,15 17,37 11,84
------------------------------------------------------------------
Skupina dřevin: bříza
------------------------
Obmýtí Bonitní stupeň
 u -------------------
    1   2   3
------------------------
 60  9.51  7.23  5.62
------------------------
 80 14.02 11.00  7.55
------------------------
Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba přiblížená na odvozní místo.
Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu
            ve věku jeho mýtní zralosti.
Příl.23
Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin
                     -
             lesních dřevin


------------------------------------------------------------------
Skupina     Náklady vynakládané v jednotlivých  Náklady
dřevin      letech podle stáří kultury v Kč/m2  celkem
                             c
     ----------------------------------------    -
      1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok   Kč/m2
------------------------------------------------------------------
Smrk    5,70  1,20  0,55  0,45  0,25    8,15
Jedle   13,50  1,50  0,30  0,30  0,20    15,80
------------------------------------------------------------------
Borovice  6,00  1,80  0,60  0,50  0,30    9,20
Modřín   5,00  1,00  0,60  0,20  0,20    7,00
------------------------------------------------------------------
Douglaska  5,50  1,20  0,65  0,20  0,20    7,75
Buk    11,50  1,30  0,50  0,50  0,20    14,00
------------------------------------------------------------------
Dub    11,90  1,30  0,50  0,50  0,20    14,40
Jasan   10,00  1,20  0,65  0,20   -     12,05
------------------------------------------------------------------
Olše    3,00  0,90  0,26   -    -     4,16
Osika    5,00  1,10  0,30   -    -     6,40
------------------------------------------------------------------
Akát    3,00  0,90  0,26   -    -     4,16
Topol    6,00  1,00  1,00  0,50  0,50    9,00
------------------------------------------------------------------
Bříza    3,00  0,90  0,26   -    -     4,16
-----------------------------------------------------------------
Příl.24
Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin
               --
            při různém obmýtí

Skupina dřevin: smrk     Obmýtí: 80
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.028 0.032 0.038 0.043 0.052 0.061 0.078 0.094 0.101
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.113 0.117 0.120 0.124 0.134 0.146 0.165 0.191 0.223
 20 - 29 0.233 0.237 0.238 0.240 0.253 0.264 0.284 0.319 0.347
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.377 0.380 0.380 0.381 0.395 0.405 0.425 0.465 0.485
 40 - 49 0.532 0.536 0.535 0.534 0.550 0.557 0.576 0.619 0.633
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.689 0.692 0.692 0.690 0.707 0.710 0.728 0.771 0.798
 60 - 69 0.834 0.837 0.838 0.838 0.852 0.854 0.871 0.908 0.921
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.957 0.959 0.963 0.965 0.974 0.977 0.992 0.999 0.999
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: smrk     Obmýtí: 100
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.021 0.024 0.029 0.034 0.040 0.048 0.060 0.075 0.101
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.107 0.108 0.108 0.110 0.114 0.121 0.124 0.137 0.183
 20 - 29 0.203 0.203 0.202 0.203 0.208 0.213 0.211 0.224 0.289
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.308 0.308 0.307 0.309 0.315 0.320 0.316 0.329 0.411
 40 - 49 0.417 0.418 0.419 0.423 0.432 0.436 0.431 0.447 0.540
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.529 0.531 0.536 0.541 0.553 0.556 0.553 0.570 0.670
 60 - 69 0.641 0.645 0.652 0.658 0.673 0.676 0.675 0.693 0.792
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.751 0.755 0.764 0.771 0.787 0.790 0.791 0.808 0.898
 80 - 89 0.856 0.859 0.868 0.875 0.890 0.893 0.896 0.911 0.981
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.954 0.955 0.961 0.966 0.977 0.979 0.984 0.994 0.999
100 - 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: smrk     Obmýtí: 120
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.001 0.006 0.014 0.021 0.028 0.036 0.041 0.053 0.074
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.091 0.092 0.091 0.094 0.099 0.104 0.103 0.113 0.145
 20 - 29 0.185 0.180 0.172 0.170 0.173 0.175 0.170 0.177 0.219
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.279 0.269 0.255 0.250 0.251 0.250 0.240 0.246 0.293
 40 - 49 0.373 0.360 0.340 0.333 0.332 0.329 0.315 0.320 0.370
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.467 0.452 0.428 0.419 0.416 0.412 0.393 0.398 0.448
 60 - 69 0.561 0.545 0.519 0.508 0.504 0.498 0.476 0.482 0.528
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.655 0.640 0.613 0.600 0.596 0.589 0.564 0.570 0.610
 80 - 89 0.750 0.736 0.709 0.696 0.691 0.683 0.655 0.662 0.694
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.845 0.834 0.809 0.795 0.789 0.781 0.751 0.760 0.779
100 - 109 0.941 0.934 0.911 0.898 0.892 0.883 0.851 0.862 0.866
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.999 0.999 0.999 0.999 0.997 0.989 0.955 0.970 0.955
120 - 120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: buk      Obmýtí: 100
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -   -
 6 -  9 0.022 0.025 0.028 0.032 0.041 0.052 0.059  -   -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.091 0.094 0.098 0.109 0.101 0.138 0.177  -   -
 20 - 29 0.176 0.181 0.187 0.204 0.180 0.239 0.302  -   -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.276 0.282 0.289 0.312 0.274 0.350 0.429  -   -
 40 - 49 0.386 0.393 0.401 0.429 0.380 0.467 0.554  -   -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.502 0.510 0.519 0.550 0.495 0.586 0.673  -   -
 60 - 69 0.621 0.630 0.638 0.669 0.613 0.702 0.783  -   -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.740 0.748 0.756 0.784 0.733 0.810 0.878  -   -
 80 - 89 0.854 0.861 0.867 0.888 0.850 0.906 0.954  -   -
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.961 0.964 0.967 0.977 0.960 0.986 0.999  -   -
100 - 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -   -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: buk      Obmýtí: 120
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.017 0.019 0.020 0.021 0.024 0.028 0.034 0.049 0.076
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.077 0.077 0.077 0.080 0.067 0.073 0.082 0.115 0.195
 20 - 29 0.142 0.141 0.139 0.144 0.118 0.125 0.137 0.183 0.305
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.212 0.210 0.207 0.212 0.177 0.185 0.199 0.255 0.408
 40 - 49 0.288 0.285 0.279 0.285 0.244 0.253 0.268 0.330 0.501
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.369 0.365 0.357 0.363 0.318 0.328 0.344 0.408 0.587
 60 - 69 0.456 0.450 0.440 0.446 0.401 0.411 0.427 0.490 0.664
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.548 0.541 0.528 0.533 0.491 0.501 0.517 0.574 0.733
 80 - 89 0.646 0.638 0.621 0.625 0.590 0.599 0.614 0.663 0.793
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.749 0.740 0.719 0.722 0.696 0.705 0.717 0.754 0.845
100 - 109 0.858 0.848 0.823 0.824 0.810 0.818 0.828 0.849 0.888
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.972 0.961 0.931 0.931 0.932 0.939 0.946 0.947 0.923
120 - 120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: buk      Obmýtí: 140
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.003 0.010 0.020 0.026 0.025 0.023 0.024 0.027 0.030
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.058 0.059 0.061 0.064 0.051 0.051 0.051 0.055 0.057
 20 - 29 0.117 0.113 0.107 0.107 0.084 0.086 0.086 0.090 0.091
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.180 0.172 0.160 0.156 0.125 0.127 0.127 0.132 0.132
 40 - 49 0.247 0.235 0.218 0.211 0.174 0.176 0.176 0.182 0.182
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.318 0.303 0.282 0.272 0.230 0.232 0.233 0.238 0.238
 60 - 69 0.393 0.376 0.352 0.339 0.294 0.296 0.296 0.302 0.302
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.472 0.453 0.427 0.412 0.365 0.366 0.367 0.373 0.374
 80 - 89 0.555 0.536 0.509 0.492 0.443 0.443 0.445 0.452 0.453
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.642 0.623 0.596 0.577 0.530 0.528 0.531 0.538 0.540
100 - 109 0.733 0.715 0.689 0.668 0.623 0.620 0.623 0.631 0.634
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.828 0.812 0.788 0.765 0.724 0.718 0.723 0.731 0.735
120 - 129 0.928 0.913 0.892 0.868 0.833 0.824 0.830 0.838 0.845
------------------------------------------------------------------------
130 - 139 0.999 0.999 0.999 0.977 0.950 0.938 0.945 0.953 0.961
140 - 140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: jedle      Obmýtí: 80
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -   -
 6 -  9 0.024 0.028 0.032 0.036 0.042 0.048 0.042  -   -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.113 0.117 0.119 0.118 0.115 0.115 0.072  -   -
 20 - 29 0.243 0.250 0.252 0.249 0.241 0.241 0.236  -   -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.400 0.410 0.412 0.409 0.401 0.406 0.490  -   -
 40 - 49 0.568 0.579 0.584 0.581 0.576 0.589 0.776  -   -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.730 0.742 0.748 0.748 0.748 0.766 0.999  -   -
 60 - 69 0.870 0.881 0.888 0.891 0.896 0.918 0.999  -   -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.973 0.980 0.986 0.992 0.999 0.999 0.999  -   -
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -   -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: jedle      Obmýtí: 100
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -
 6 -  9 0.017 0.020 0.023 0.028 0.033 0.039 0.048 0.058  -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.107 0.107 0.107 0.107 0.104 0.106 0.103 0.109  -
 20 - 29 0.209 0.210 0.208 0.208 0.202 0.203 0.195 0.204  -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.320 0.322 0.322 0.324 0.320 0.323 0.316 0.329  -
 40 - 49 0.436 0.441 0.443 0.449 0.449 0.455 0.452 0.473  -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.552 0.560 0.567 0.576 0.583 0.592 0.596 0.624  -
 60 - 69 0.667 0.677 0.687 0.699 0.712 0.724 0.734 0.770  -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.774 0.786 0.797 0.812 0.829 0.843 0.858 0.898  -
 80 - 89 0.872 0.883 0.894 0.907 0.926 0.939 0.956 0.997  -
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.957 0.963 0.971 0.979 0.995 0.999 0.999 0.999  -
100 - 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: jedle      Obmýtí: 120
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.014 0.016 0.018 0.017 0.014 0.014 0.015 0.019 0.021
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.090 0.093 0.093 0.092 0.089 0.086 0.080 0.078 0.060
 20 - 29 0.169 0.172 0.170 0.169 0.167 0.161 0.148 0.143 0.109
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.249 0.253 0.250 0.248 0.246 0.238 0.221 0.213 0.168
 40 - 49 0.332 0.336 0.331 0.329 0.326 0.318 0.298 0.288 0.236
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.417 0.421 0.415 0.411 0.409 0.400 0.379 0.369 0.313
 60 - 69 0.504 0.507 0.500 0.496 0.493 0.484 0.464 0.454 0.401
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.593 0.596 0.588 0.582 0.579 0.571 0.553 0.546 0.498
 80 - 89 0.684 0.687 0.677 0.670 0.667 0.660 0.647 0.642 0.605
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.777 0.780 0.769 0.760 0.756 0.751 0.745 0.744 0.722
100 - 109 0.873 0.875 0.862 0.851 0.848 0.845 0.847 0.852 0.849
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.971 0.972 0.958 0.945 0.941 0.941 0.953 0.965 0.986
120 - 120 1.00  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: borovice      Obmýtí: 80
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -   -
 6 -  9 0.038 0.041 0.047 0.052 0.064 0.073 0.084  -   -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.193 0.198 0.203 0.219 0.200 0.238 0.345  -   -
 20 - 29 0.373 0.377 0.379 0.401 0.344 0.401 0.580  -   -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.560 0.562 0.559 0.583 0.489 0.556 0.779  -   -
 40 - 49 0.736 0.736 0.729 0.751 0.631 0.699 0.935  -   -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.883 0.881 0.873 0.890 0.763 0.823 0.999  -   -
 60 - 69 0.983 0.981 0.974 0.984 0.880 0.923 0.999  -   -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.999 0.999 0.999 0.999 0.977 0.993 0.999  -   -
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -   -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: borovice      Obmýtí: 100
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -
 6 -  9 0.028 0.032 0.037 0.042 0.054 0.062 0.074 0.085  -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.200 0.202 0.203 0.210 0.163 0.176 0.212 0.345  -
 20 - 29 0.362 0.364 0.363 0.371 0.273 0.288 0.340 0.553  -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.511 0.514 0.512 0.520 0.383 0.399 0.457 0.716  -
 40 - 49 0.646 0.649 0.647 0.656 0.491 0.506 0.564 0.837  -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.762 0.767 0.767 0.774 0.597 0.610 0.662 0.923  -
 60 - 69 0.859 0.865 0.866 0.872 0.700 0.710 0.752 0.980  -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.933 0.939 0.942 0.948 0.798 0.805 0.835 0.999  -
 80 - 89 0.981 0.988 0.992 0.997 0.889 0.894 0.911 0.999  -
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.999 0.999 0.999 0.999 0.974 0.977 0.982 0.999  -
100 - 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: borovice      Obmýtí: 120
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.047 0.050 0.052 0.056 0.057 0.067 0.082 0.109 0.115
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.176 0.177 0.175 0.179 0.130 0.138 0.155 0.205 0.226
 20 - 29 0.296 0.295 0.290 0.294 0.205 0.211 0.228 0.296 0.341
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.406 0.404 0.397 0.400 0.282 0.286 0.303 0.382 0.428
 40 - 49 0.508 0.504 0.495 0.498 0.361 0.364 0.379 0.465 0.489
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.600 0.596 0.585 0.588 0.443 0.443 0.456 0.542 0.593
 60 - 69 0.683 0.678 0.667 0.668 0.526 0.524 0.534 0.615 0.647
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.756 0.751 0.740 0.741 0.611 0.607 0.613 0.684 0.726
 80 - 89 0.821 0.815 0.805 0.804 0.698 0.693 0.693 0.748 0.785
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.875 0.870 0.862 0.859 0.787 0.780 0.774 0.807 0.849
100 - 109 0.920 0.916 0.910 0.906 0.878 0.869 0.856 0.862 0.902
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.956 0.952 0.949 0.943 0.971 0.960 0.939 0.911 0.983
120 - 120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: modřín      Obmýtí: 80
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -
 6 -  9 0.039 0.043 0.050 0.058 0.070 0.083 0.103 0.131  -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.147 0.153 0.156 0.166 0.152 0.167 0.187 0.280  -
 20 - 29 0.288 0.293 0.293 0.305 0.258 0.273 0.293 0.449  -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.447 0.451 0.448 0.461 0.382 0.396 0.415 0.625  -
 40 - 49 0.610 0.613 0.608 0.620 0.520 0.532 0.550 0.791  -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.763 0.766 0.760 0.771 0.665 0.675 0.692 0.933  -
 60 - 69 0.892 0.894 0.891 0.899 0.813 0.822 0.838 0.999  -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.983 0.986 0.988 0.992 0.958 0.967 0.983 0.999  -
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: modřín      Obmýtí: 100
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.029 0.033 0.039 0.045 0.058 0.067 0.084 0.108 0.143
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.141 0.143 0.142 0.146 0.118 0.122 0.131 0.157 0.292
 20 - 29 0.258 0.260 0.256 0.260 0.196 0.196 0.201 0.231 0.455
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.378 0.381 0.377 0.380 0.288 0.287 0.289 0.323 0.621
 40 - 49 0.498 0.502 0.499 0.503 0.392 0.390 0.393 0.429 0.781
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.614 0.620 0.619 0.624 0.503 0.502 0.506 0.544 0.923
 60 - 69 0.723 0.730 0.732 0.738 0.619 0.619 0.625 0.662 0.999
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.822 0.829 0.833 0.840 0.736 0.738 0.745 0.779 0.999
 80 - 89 0.907 0.914 0.919 0.926 0.851 0.854 0.861 0.889 0.999
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.975 0.980 0.985 0.990 0.960 0.963 0.969 0.988 0.999
100 - 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: modřín      Obmýtí: 120
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.029 0.034 0.037 0.040 0.042 0.052 0.063 0.079 0.114
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.120 0.122 0.121 0.124 0.092 0.097 0.104 0.119 0.172
 20 - 29 0.211 0.210 0.206 0.208 0.150 0.150 0.152 0.166 0.234
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.300 0.298 0.290 0.292 0.214 0.211 0.210 0.222 0.300
 40 - 49 0.389 0.385 0.375 0.376 0.285 0.280 0.275 0.286 0.369
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.476 0.471 0.460 0.460 0.363 0.356 0.350 0.358 0.442
 60 - 69 0.563 0.557 0.545 0.544 0.448 0.440 0.432 0.438 0.519
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.648 0.642 0.630 0.628 0.541 0.532 0.524 0.526 0.599
 80 - 89 0.733 0.727 0.715 0.711 0.640 0.632 0.624 0.623 0.684
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.817 0.811 0.800 0.795 0.746 0.740 0.732 0.728 0.772
100 - 109 0.900 0.894 0.885 0.878 0.859 0.855 0.849 0.841 0.864
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.981 0.977 0.971 0.962 0.980 0.978 0.975 0.963 0.960
120 - 120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: douglaska     Obmýtí: 80
--------------------------------------------
          Bonitní stupeň
Věk (roky) ---------------------------------
      1   2   3   4   5
--------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.020 0.022 0.025 0.028 0.031
--------------------------------------------
 10 - 19 0.135 0.138 0.139 0.140 0.142
 20 - 29 0.265 0.272 0.274 0.277 0.281
--------------------------------------------
 30 - 39 0.406 0.416 0.423 0.427 0.437
 40 - 49 0.550 0.563 0.574 0.581 0.595
--------------------------------------------
 50 - 59 0.690 0.705 0.718 0.727 0.745
 60 - 69 0.821 0.834 0.847 0.855 0.872
--------------------------------------------
 70 - 79 0.936 0.942 0.949 0.955 0.965
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
--------------------------------------------

Skupina dřevin: douglaska    Obmýtí: 100
--------------------------------------------
          Bonitní stupeň
Věk (roky) ---------------------------------
      1   2   3   4   5
--------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.017 0.019 0.020 0.023 0.024
--------------------------------------------
 10 - 19 0.115 0.122 0.127 0.133 0.141
 20 - 29 0.222 0.230 0.237 0.245 0.257
--------------------------------------------
 30 - 39 0.334 0.341 0.349 0.357 0.371
 40 - 49 0.449 0.453 0.460 0.468 0.483
--------------------------------------------
 50 - 59 0.563 0.564 0.569 0.577 0.590
 60 - 69 0.675 0.673 0.675 0.682 0.693
--------------------------------------------
 70 - 79 0.782 0.778 0.777 0.782 0.789
 80 - 89 0.880 0.876 0.873 0.877 0.879
--------------------------------------------
 90 - 99 0.968 0.967 0.962 0.965 0.961
100 - 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
--------------------------------------------

Skupina dřevin: douglaska    Obmýtí: 120
--------------------------------------------
          Bonitní stupeň
Věk (roky) ---------------------------------
      1   2   3   4   5
--------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.001 0.001 0.001 0.002 0.011
--------------------------------------------
 10 - 19 0.106 0.109 0.111 0.114 0.120
 20 - 29 0.221 0.220 0.220 0.222 0.225
--------------------------------------------
 30 - 39 0.330 0.328 0.325 0.326 0.327
 40 - 49 0.435 0.431 0.426 0.426 0.425
--------------------------------------------
 50 - 59 0.535 0.530 0.523 0.523 0.520
 60 - 69 0.630 0.624 0.617 0.616 0.612
--------------------------------------------
 70 - 79 0.720 0.714 0.707 0.706 0.701
 80 - 89 0.806 0.800 0.793 0.793 0.787
--------------------------------------------
 90 - 99 0.887 0.881 0.875 0.875 0.869
100 - 109 0.963 0.959 0.954 0.955 0.948
--------------------------------------------
110 - 119 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999
120 - 120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
--------------------------------------------

Skupina dřevin: dub      Obmýtí: 120
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.018 0.020 0.020 0.021 0.023 0.024 0.028 0.035 0.055
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.088 0.089 0.087 0.087 0.067 0.068 0.073 0.083 0.139
 20 - 29 0.160 0.160 0.157 0.156 0.120 0.120 0.126 0.138 0.222
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.236 0.235 0.230 0.229 0.179 0.179 0.186 0.200 0.304
 40 - 49 0.316 0.313 0.306 0.305 0.247 0.246 0.254 0.269 0.386
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.398 0.395 0.386 0.384 0.321 0.321 0.330 0.345 0.468
 60 - 69 0.484 0.479 0.469 0.467 0.404 0.404 0.413 0.429 0.549
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.572 0.567 0.556 0.552 0.493 0.494 0.504 0.519 0.629
 80 - 89 0.664 0.658 0.645 0.642 0.591 0.593 0.602 0.617 0.709
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.759 0.752 0.739 0.734 0.695 0.699 0.708 0.721 0.789
100 - 109 0.857 0.849 0.835 0.830 0.808 0.813 0.822 0.833 0.868
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.959 0.949 0.935 0.929 0.928 0.935 0.943 0.952 0.947
120 - 120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: dub      Obmýtí: 140
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.008 0.014 0.020 0.025 0.024 0.023 0.022 0.022 0.026
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.068 0.069 0.068 0.069 0.051 0.050 0.050 0.049 0.053
 20 - 29 0.131 0.127 0.120 0.117 0.086 0.085 0.084 0.083 0.087
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.196 0.188 0.176 0.169 0.129 0.127 0.126 0.125 0.129
 40 - 49 0.264 0.253 0.237 0.227 0.178 0.176 0.175 0.174 0.178
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.334 0.321 0.302 0.290 0.235 0.232 0.232 0.230 0.235
 60 - 69 0.408 0.392 0.371 0.357 0.300 0.295 0.295 0.294 0.299
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.484 0.467 0.444 0.429 0.372 0.365 0.366 0.366 0.371
 80 - 89 0.563 0.545 0.522 0.506 0.451 0.442 0.444 0.445 0.451
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.644 0.627 0.603 0.588 0.537 0.526 0.529 0.531 0.538
100 - 109 0.728 0.712 0.689 0.675 0.631 0.618 0.621 0.625 0.632
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.815 0.800 0.779 0.766 0.733 0.716 0.721 0.726 0.735
120 - 129 0.905 0.892 0.874 0.860 0.842 0.822 0.827 0.835 0.844
------------------------------------------------------------------------
130 - 139 0.998 0.987 0.973 0.964 0.958 0.935 0.941 0.951 0.960
140 - 140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: dub      Obmýtí: 160
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.001 0.001 0.004 0.013 0.012 0.021 0.019 0.015 0.013
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.050 0.051 0.050 0.051 0.036 0.039 0.038 0.034 0.032
 20 - 29 0.115 0.109 0.100 0.093 0.066 0.063 0.062 0.059 0.057
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.180 0.168 0.152 0.139 0.102 0.094 0.093 0.090 0.089
 40 - 49 0.246 0.229 0.207 0.189 0.144 0.132 0.130 0.127 0.126
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.313 0.292 0.265 0.243 0.192 0.176 0.173 0.171 0.170
 60 - 69 0.381 0.357 0.326 0.301 0.246 0.226 0.223 0.221 0.221
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.449 0.423 0.391 0.363 0.306 0.283 0.279 0.277 0.278
 80 - 89 0.519 0.492 0.458 0.428 0.373 0.347 0.341 0.339 0.341
------------------------------------------------------------------------
 90 - 99 0.589 0.562 0.528 0.498 0.445 0.417 0.409 0.408 0.411
100 - 109 0.661 0.634 0.602 0.572 0.524 0.493 0.484 0.484 0.487
------------------------------------------------------------------------
110 - 119 0.733 0.708 0.678 0.650 0.608 0.576 0.565 0.565 0.569
120 - 129 0.806 0.784 0.758 0.731 0.699 0.666 0.652 0.652 0.658
------------------------------------------------------------------------
130 - 139 0.880 0.862 0.841 0.817 0.796 0.762 0.745 0.746 0.753
140 - 149 0.956 0.942 0.926 0.907 0.899 0.864 0.845 0.847 0.855
------------------------------------------------------------------------
150 - 159 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.973 0.951 0.953 0.963
160 - 160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
------------------------------------------------------------------------


Skupina dřevin: jasan   Obmýtí: 80      Skupina dřevin: osika   Obmýtí: 60
------------------------------          ------------------------------
       Bonitní stupeň                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------          Věk (roky) -------------------
      1   2   3                 1   2   3
------------------------------          ------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000           1 -  5 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.029 0.035 0.049           6 -  9 0.105 0.095 0.001
------------------------------          ------------------------------
 10 - 19 0.136 0.142 0.185          10 - 19 0.314 0.411 0.999
 20 - 29 0.274 0.280 0.351          20 - 29 0.541 0.807 0.999
------------------------------          ------------------------------
 30 - 39 0.429 0.436 0.530          30 - 39 0.781 0.999 0.999
 40 - 49 0.589 0.598 0.704          40 - 49 0.985 0.999 0.999
------------------------------          ------------------------------
 50 - 59 0.740 0.750 0.855          50 - 59 0.999 0.999 0.999
 60 - 69 0.871 0.881 0.967          60 - 60 1.000 1.000 1.000
------------------------------          ------------------------------
 70 - 79 0.968 0.977 0.999
 80 - 80 1.000 1.000 1.000          Skupina dřevin: osika   Obmýtí: 80
------------------------------          ------------------------------
                               Bonitní stupeň
Skupina dřevin: jasan   Obmýtí: 100      Věk (roky) -------------------
------------------------------                1   2   3
       Bonitní stupeň           ------------------------------
Věk (roky) -------------------           1 -  5 0.000 0.000 0.000
      1   2   3            6 -  9 0.077 0.091 0.112
------------------------------          ------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000          10 - 19 0.249 0.303 0.452
 6 -  9 0.021 0.027 0.036          20 - 29 0.426 0.508 0.756
------------------------------          ------------------------------
 10 - 19 0.131 0.129 0.125          30 - 39 0.598 0.694 0.999
 20 - 29 0.245 0.239 0.229          40 - 49 0.754 0.851 0.999
------------------------------          ------------------------------
 30 - 39 0.361 0.355 0.343          50 - 59 0.881 0.968 0.999
 40 - 49 0.475 0.472 0.462          60 - 69 0.971 0.999 0.999
------------------------------          ------------------------------
 50 - 59 0.587 0.588 0.582          70 - 79 0.999 0.999 0.999
 60 - 69 0.693 0.698 0.698          80 - 80 1.000 1.000 1.000
------------------------------          ------------------------------
 70 - 79 0.793 0.801 0.806
 80 - 89 0.884 0.893 0.901
------------------------------          Skupina dřevin: bříza   Obmýtí: 60
 90 - 99 0.964 0.971 0.980          ------------------------------
100 - 100 1.000 1.000 1.000                Bonitní stupeň
------------------------------          Věk (roky) -------------------
                               1   2   3
Skupina dřevin: jasan   Obmýtí: 120      ------------------------------
------------------------------           1 -  5 0.000 0.000 0.000
       Bonitní stupeň            6 -  9 0.160 0.192 0.216
Věk (roky) -------------------          ------------------------------
      1   2   3            10 - 19 0.357 0.444 0.559
------------------------------          20 - 29 0.490 0.611 0.820
 1 -  5 0.000 0.000 0.000          ------------------------------
 6 -  9 0.017 0.027 0.030          30 - 39 0.663 0.794 0.999
------------------------------          40 - 49 0.874 0.985 0.999
 10 - 19 0.110 0.109 0.108          ------------------------------
 20 - 29 0.203 0.192 0.187          50 - 59 0.999 0.999 0.999
------------------------------          60 - 60 1.000 1.000 1.000
 30 - 39 0.294 0.276 0.268          ------------------------------
 40 - 49 0.385 0.361 0.350
------------------------------          Skupina dřevin: bříza   Obmýtí: 80
 50 - 59 0.474 0.446 0.433          ------------------------------
 60 - 69 0.563 0.533 0.517                Bonitní stupeň
------------------------------          Věk (roky) -------------------
 70 - 79 0.651 0.620 0.603                1   2   3
 80 - 89 0.737 0.708 0.691          ------------------------------
------------------------------           1 -  5 0.000 0.000 0.000
 90 - 99 0.823 0.797 0.780           6 -  9 0.092 0.114 0.157
100 - 109 0.908 0.887 0.870          ------------------------------
------------------------------          10 - 19 0.224 0.269 0.390
110 - 119 0.992 0.978 0.961          20 - 29 0.364 0.419 0.588
120 - 120 1.000 1.000 1.000          ------------------------------
------------------------------          30 - 39 0.505 0.561 0.750
                         40 - 49 0.643 0.692 0.877
                         ------------------------------
                         50 - 59 0.773 0.811 0.969
                         60 - 69 0.889 0.914 0.999
                         ------------------------------
                         70 - 79 0.988 0.999 0.999
                         80 - 80 1.000 1.000 1.000
                         ------------------------------


Skupina dřevin: olše      Obmýtí: 60
--------------------------------------------
          Bonitní stupeň
Věk (roky) ---------------------------------
      1   2   3   4   5
--------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.069 0.082 0.102 0.132 0.187
--------------------------------------------
 10 - 19 0.206 0.225 0.261 0.319 0.391
 20 - 29 0.368 0.380 0.415 0.472 0.488
--------------------------------------------
 30 - 39 0.568 0.576 0.606 0.657 0.621
 40 - 49 0.784 0.792 0.819 0.864 0.815
--------------------------------------------
 50 - 59 0.958 0.965 0.980 0.999 0.985
 60 - 60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
--------------------------------------------


Skupina dřevin: olše      Obmýtí: 80
--------------------------------------------
          Bonitní stupeň
Věk (roky) ---------------------------------
      1   2   3   4   5
--------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
 6 -  9 0.047 0.053 0.064 0.078 0.104
--------------------------------------------
 10 - 19 0.150 0.170 0.187 0.207 0.210
 20 - 29 0.268 0.305 0.323 0.344 0.314
--------------------------------------------
 30 - 39 0.397 0.449 0.465 0.485 0.422
 40 - 49 0.533 0.596 0.607 0.624 0.536
--------------------------------------------
 50 - 59 0.672 0.737 0.743 0.756 0.660
 60 - 69 0.811 0.864 0.866 0.875 0.798
--------------------------------------------
 70 - 79 0.946 0.969 0.970 0.978 0.953
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
--------------------------------------------

Skupina dřevin: akát            Obmýtí: 60

------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -   -
 6 -  9 0.046 0.055 0.068 0.086 0.126 0.180 0.153  -   -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.191 0.205 0.226 0.256 0.299 0.415 0.718  -   -
 20 - 29 0.388 0.399 0.413 0.437 0.427 0.554 0.999  -   -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.600 0.611 0.618 0.636 0.581 0.693 0.999  -   -
 40 - 49 0.797 0.808 0.816 0.831 0.772 0.855 0.999  -   -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.950 0.958 0.965 0.974 0.949 0.986 0.999  -   -
 60 - 60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -   -
------------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: akát            Obmýtí: 80
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk (roky) -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 -  5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -   -
 6 -  9 0.040 0.046 0.054 0.063 0.081 0.119 0.197  -   -
------------------------------------------------------------------------
 10 - 19 0.170 0.182 0.195 0.208 0.191 0.256 0.467  -   -
 20 - 29 0.314 0.326 0.341 0.356 0.300 0.373 0.649  -   -
------------------------------------------------------------------------
 30 - 39 0.465 0.473 0.488 0.503 0.412 0.480 0.764  -   -
 40 - 49 0.613 0.616 0.630 0.643 0.530 0.583 0.835  -   -
------------------------------------------------------------------------
 50 - 59 0.751 0.750 0.760 0.772 0.656 0.691 0.884  -   -
 60 - 69 0.869 0.867 0.874 0.884 0.793 0.813 0.933  -   -
------------------------------------------------------------------------
 70 - 79 0.960 0.962 0.967 0.974 0.944 0.957 0.999  -   -
 80 - 80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  -   -
------------------------------------------------------------------------
SKUPINA DŘEVIN: TOPOL             OBMÝTÍ: 40
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk    -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 - 5 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 6 - 9 0,041 0,045 0,050 0,059  0,070 0,068 0,075 0,082 0,069
10 - 19 0,182 0,191 0,203 0,208  0,218 0,236 0,256 0,282 0,348
20 - 29 0,547 0,550 0,553 0,543  0,530 0,613 0,647 0,718 0,999
30 - 39 0,943 0,940 0,932 0,922  0,904 0,988 0,999 0,999 0,999
40 - 40 1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
------------------------------------------------------------------------


SKUPINA DŘEVIN: TOPOL             OBMÝTÍ: 50
------------------------------------------------------------------------
                  Bonitní stupeň
Věk    -------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------
 1 - 5 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 6 - 9 0,001 0,005  0,013 0,024 0,038 0,050 0,040 0,044 0,013
10 - 19 0,513 0,173  0,182 0,187 0,194 0,206 0,240 0,270 0,354
20 - 29 0,699 0,470  0,470 0,463 0,447 0,438 0,539 0,595 0,864
30 - 39 0,899 0,763  0,754 0,751 0,727 0,702 0,820 0,878 0,999
40 - 49 0,999 0,951  0,945 0,951 0,942 0,927 0,982 0,999 0,999
50 - 50 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Poznámky:

   Věkový hodnotový faktor pro jednotlivé skupiny dřevin daného
věku a bonitního stupně je podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní
výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených podle příslušných
hodnot věkových křivek.
   Růstové tabulky jsou číselné nebo grafické přehledy, které
udávají nejdůležitější klasifikační (taxační) a růstové veličiny
stejnověkých nesmíšených porostů na 1 ha plochy při jejich plném
zakmenění. Jsou sestaveny podle dřevin, bonitních stupňů, věku,
popřípadě dalších veličin. Podle růstových tabulek se stanovuje
objem produkce jednotlivých dřevin.

   V případě, kdy je cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na
                      -
zajištěnou kulturu c a nelze použít věkové hodnotové faktory, je
          -
věkový hodnotový faktor f nahražen znakem "-".

            -a
Příl.25
Úprava základních cen lesních porostů
                           Tabulka č. 1

   Srážky z cen lesních porostů podle kategorizace lesů
          a vlivu vnějších faktorů

------------------------------------------------------------------
                           Srážky
Kategorie lesů a jejich vnitřní členění        v %
                           až do:
------------------------------------------------------------------
Imisní lesy:
------------------------------------------------------------------
  Pásmo ohrožení A                   -
  Pásmo ohrožení B                   -
------------------------------------------------------------------
  Pásmo ohrožení C                   -
  Pásmo ohrožení D                   -
------------------------------------------------------------------
  Stupeň poškození I                 - 20
  Stupeň poškození II                - 30
------------------------------------------------------------------
  Stupeň poškození IIIa               - 40
  Stupeň poškození IIIb               - 60
------------------------------------------------------------------
  Stupeň poškození IVa                - 80
------------------------------------------------------------------
Ochranné lesy:
------------------------------------------------------------------
  Lesy na mimořádné nepříz. stanovištích       - 80
------------------------------------------------------------------
  Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace    - 80
  Lesy v klečovém vegetačním stupni         - 80
------------------------------------------------------------------
Lesy zvláštního určení:
------------------------------------------------------------------
  Lesy v pásmu ochrany vod. zdrojů I. st.      - 20
  Lesy v ochr. pásmu zdrojů léčivých vod       - 20
------------------------------------------------------------------
  Lesy národních parků - 1. zóna           - 40
             2. zóna           - 20
------------------------------------------------------------------
  Lesy ve zvláště chráněných územích         - 20
  Lesy v systému ekol. stability krajiny        -
------------------------------------------------------------------
  Lesy lázeňské                    -
  Lesy příměst. se zvýš. zdrav. - rekr. fcí      -
------------------------------------------------------------------
  Lesy výzk. ústavů a les. škol            -
  Lesy vyhlášené za genové základny          -
------------------------------------------------------------------
  Lesy v uznaných oborách a bažantnicích        -
------------------------------------------------------------------

                                Tabulka č. 2

         Srážky a přirážka cen lesních porostů podle
            kvalitativních znaků porostů

------------------------------------------------------------------------------
                Maximální srážky (-) a přirážka (+) v %
            ------------------------------------------------------
Kvalitativní znaky             Bonitní stupeň
            ------------------------------------------------------
             1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------------------
Kmeny postižené v horní - 15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25
části korunovým zlomem
nebo kmenovým zlomem
------------------------------------------------------------------------------
Kmeny postižené v dolní
části hnilobou jádra
a v průměrné délce
------------------------------------------------------------------------------
2 m           - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 26
3 m           - 14 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 26 - 30
------------------------------------------------------------------------------
4 m           - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34 - 38
5 m           - 28 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39 - 43 - 47 - 52
------------------------------------------------------------------------------
Kmeny postižené v horní
části korunovým nebo
kmenovým zlomem a    - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
v dolní části hnilobou
jádra o průměrné délce
2 m
------------------------------------------------------------------------------
Mimořádně kvalitní
porosty s výřezy                + 40
1. jakostní třídy
------------------------------------------------------------------------------
Les nízký                    - 40
------------------------------------------------------------------------------
Výskyt souší v porostu             - 15
mimo imisní lesy
------------------------------------------------------------------------------
Porosty borovice černé a ceru
s mimořádně nekvalitními výřezy         - 50
------------------------------------------------------------------------------
Ostatní vlivy, např. škody způsobené
střelbou, poddolováním lesa apod.        - 20
------------------------------------------------------------------------------
Příl.26
Ocenění lesních porostů podle § 33
                           Tabulka č. 1

Zařazení bonitních stupňů jednotlivých skupin dřevin lesních
porostů (1 až 9) do skupin srovnávací bonity (01 - 09) v tabulkách
přílohy č. 26 a hodnoty součinitele srovnávací bonity pro skupiny
dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH a LISTNATÝCH

------------------------------------------------------------------
Srovnávací bonita  01 02 03 04 05 06 07 08 09 Součinitel
                            srovnávací
                            bonity
-----------------------------------------------------------------
Skupiny dřevin lesních porostů JEHLIČNATÝCH
-----------------------------------------------------------------
Smrk         1  2  3  4  5  6  7  8  9  1,00
-----------------------------------------------------------------
Jedle        1  2  3  4  5  6  7  8  9  1,40
-----------------------------------------------------------------
Borovice       1  2  3  4  5  6  7  8  9  0,55
-----------------------------------------------------------------
Modřín        1  2  3  4  5  6  7  8  9  0,70
-----------------------------------------------------------------
Douglaska      1  2  3  4  5  -  -  -  -  1,40
-----------------------------------------------------------------
Skupiny dřevin lesních porostů LISTNATÝCH
-----------------------------------------------------------------
Buk         1  2  3  4  5  6  7  8  9  1,30
-----------------------------------------------------------------
Dub         1  2  3  4  5  6  7  8  9  1,45
-----------------------------------------------------------------
Jasan        1  -  2  -  3  -  -  -  -  1,05
-----------------------------------------------------------------
Olše         1  -  2  -  3  -  4  5  -  0,70
-----------------------------------------------------------------
Osika        1  -  2  -  3  -  -  -  -  0,25
-----------------------------------------------------------------
Akát         1  -  2  3  4  -  5  6 7,8,9 0,80
-----------------------------------------------------------------
Topol        1  2  3  4  5  6  7  8  9  2,20
-----------------------------------------------------------------
Bříza        1  -  -  2  -  -  3  -  -  0,25
-----------------------------------------------------------------

Poznámka:

   Součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin je koeficient,
který vyjadřuje vztah rozdílné produkční schopnosti jednotlivých
skupin jehličnatých a listnatých lesních porostů.

          Ceny lesních porostů JEHLIČNATÝCH

                             Tabulka č. 2

-------------------------------------------------------------------------
       Ceny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
Věk     -------------------------------------------------------------
porostu    01   02   03   04   05   06   07   08   09
-------------------------------------------------------------------------
 1 - 10  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60
-------------------------------------------------------------------------
 11 - 20  12,90 11,50 10,10 10,00  9,70  9,70  9,60  9,60  9,60
-------------------------------------------------------------------------
 21 - 30  18,70 16,60 14,40 12,60  9,80  9,80  9,70  9,70  9,60
-------------------------------------------------------------------------
 31 - 40  25,60 21,60 18,70 16,30 12,30 10,20  9,80  9,80  9,70
-------------------------------------------------------------------------
 41 - 50  29,90 26,50 22,90 20,00 15,40 12,70 10,10  9,90  9,70
-------------------------------------------------------------------------
 51 - 60  35,20 31,30 27,10 23,60 18,50 15,20 12,10 10,30  9,80
-------------------------------------------------------------------------
 61 - 70  40,40 35,90 31,20 27,10 21,60 17,80 14,20 11,50  9,90
-------------------------------------------------------------------------
 71 - 80  45,50 40,40 35,20 30,60 24,90 20,60 16,40 12,50 10,00
-------------------------------------------------------------------------
 81 - 90  50,30 44,80 39,20 34,10 28,20 23,40 18,60 14,80 10,20
-------------------------------------------------------------------------
 91 - 100  55,00 49,20 43,00 37,40 31,60 26,20 20,90 16,50 11,70
-------------------------------------------------------------------------
101 - 110  58,80 52,60 46,40 40,40 34,60 29,20 23,50 18,20 12,80
-------------------------------------------------------------------------
nad 110   59,90 53,70 47,60 41,70 35,70 30,30 24,60 19,20 13,60
-------------------------------------------------------------------------

           Ceny lesních porostů LISTNATÝCH

                              Tabulka č. 3

-------------------------------------------------------------------------
       Ceny v Kč za 1 m2 porostu podle skupin srovnávací bonity
Věk     -------------------------------------------------------------
porostu    01   02   03   04   05   06   07   08   09
-------------------------------------------------------------------------
 1 - 10  14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20
-------------------------------------------------------------------------
 11 - 20  14,50 14,40 14,40 14,30 14,30 14,20 14,20 14,20 14,20
-------------------------------------------------------------------------
 21 - 30  15,20 14,80 14,70 14,40 14,40 14,30 14,20 14,20 14,20
-------------------------------------------------------------------------
 31 - 40  16,60 15,40 15,20 14,60 14,50 14,40 14,30 14,20 14,20
-------------------------------------------------------------------------
 41 - 50  18,50 16,40 16,20 15,20 14,60 14,50 14,40 14,30 14,20
-------------------------------------------------------------------------
 51 - 60  23,80 21,10 18,00 15,60 14,70 14,60 14,50 14,40 14,30
-------------------------------------------------------------------------
 61 - 70  29,40 26,20 22,40 19,50 14,80 14,70 14,60 14,50 14,30
-------------------------------------------------------------------------
 71 - 80  35,30 31,50 27,20 23,60 18,40 16,60 16,00 14,60 14,30
-------------------------------------------------------------------------
 81 - 90  41,50 37,30 32,40 28,20 22,30 20,10 17,70 14,70 14,40
-------------------------------------------------------------------------
 91 - 100  48,00 43,40 38,00 33,10 26,70 24,00 21,10 15,10 14,40
-------------------------------------------------------------------------
101 - 110  54,80 49,80 43,90 38,34 31,40 28,10 24,70 17,70 14,50
-------------------------------------------------------------------------
111 - 120  61,10 55,50 49,20 42,90 35,90 31,40 27,30 19,60 14,60
-------------------------------------------------------------------------
121 - 130  67,60 61,80 55,20 48,40 41,10 36,00 31,30 22,30 14,70
-------------------------------------------------------------------------
131 - 140  70,20 64,70 58,60 51,50 44,00 38,60 34,10 24,30 15,10
-------------------------------------------------------------------------
141 - 150  73,70 68,20 62,10 55,60 48,70 43,30 37,60 26,30 16,10
-------------------------------------------------------------------------
nad 150   74.80 69,60 63,70 57,40 50,40 45,40 39,70 28,10 17,40
------------------------------------------------------------------------
Příl.27
Ceny ovocných dřevin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      cena se ročně
             Ceny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m2 u maliníku a ostružiníku)            snižuje
druh   tvar    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ovocné       v roce ve 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. roce od  o Kč
dřeviny       výsadby                                          stáří
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jabloň, vysokokmen, 284  365  484  628  788  949 1110 1242 1342 1423 1473 1504 1523 1536 1536  21    59
hrušeň  polokmen
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     čtvrtkmen  228  281  359  456  563  670  748  808  848  878  889  899  899  899  899  19    52
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     volný    158  200  267  345  392  422  436  442  442  442  442  422  -   -   -   13    44
     zákrsek
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     vřeteno,   158  195  249  279  292  297  297  297  297  -   -   -   -   -   -   10    33
     ovoc. stěna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
třešeň  vysokokmen, 296  382  502  641  807  980 1173 1312 1419 1498 1552 1592 1611 1625 1625  21    54
     polokmen
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     nízkokmen  248  312  403  512  636  718  777  809  827  836  836  836  836  836  836  16    55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
višeň  všechny   225  283  364  461  571  645  697  726  742  750  750  750  750  750  750  16    50
     tvary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
švestka, všechny   227  275  346  430  526  621  693  744  783  804  816  825  825  825  825  19    55
polo-  tvary
švestka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
slíva,  všechny   235  274  334  403  482  561  620  662  694  711  721  729  729  729  729  19    48
mira-  tvary
belka,
renkloda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
meruňka všechny   223  270  364  523  692  880 1021 1096 1143 1162 1162 1162 1162 1162 1162  16   116
     tvary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
broskvoň všechny   239  303  439  639  839  959 1015 1039 1039 1039 1039 1039  -   -   -   13   130
     tvary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vlašský všechny   310  353  413  473  541  627  713  816  936 1047 1167 1296 1418 1540 1662  36    76
ořešák  tvary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
angrešt keř,     45  52  64  75  80  80  80  80  -   -   -   -   -   -   -   9    20
     stromek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rybíz  keř,     41  51  68  85  92  92  92  92  92  92   -   -   -   -   -   11    18
červený stromek
+ bílý
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rybíz  keř,     41  58  87  115  129  129  129  129  129  129  -   -   -   -   -   11    25
černý  stromek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
maliník, za 1 m2    25  28  35  38  38  38  -   -   -   -   -   -   -   -   -   7    9
ostru-  plochy
žiník
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ostatní všechny   198  217  245  277  315  339  357  367  372  375  375  375  375  375  375  16    15
ov.druhy tvary
(kdouloň,
mandloň,
líska,
jeřáb ad.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Do stáří 20 let se cena vlašského ořešáku zvyšuje o 122 Kč ročně;
  od 21. do 35. roku stáří se oceňuje stejně jako ve 20. roku stáří.

2. Nejnižší cena ovocných dřevin po snížení vzhledem ke stáří je u vysokokmenů a polokmenů 120,-- Kč/ks,
  u čtvrtkmenů 60,-- Kč/ks, u zákrsků 30,-- Kč/ks, u keřů a stromků bobulovin 20,-- Kč/ks.

3. V tabulce uvedené ceny lze snížit až o 80 % u ovocných dřevin neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu
  mechanicky poškozených a nemocných.

4. Ceny jsou stanoveny za 1 kus, není-li uvedeno jinak (maliník, ostružiník).
Příl.28
Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
-----------------------------------------------------------------------------------
                   cena v Kč za 1 ks       od 9. roku
druh      tvar    ---------------------------------------  stáří se cena
vinné révy   vedení révy v roce ve 2. ve 3. ve 4. v 5. až 8.  každoročně
              výsadby roce  roce  roce roce     snižuje
                                   o Kč
-----------------------------------------------------------------------------------
štěpovaná   nízké     108   121  143  147  160      6
       ---------------------------------------------------------------------
        vysoké
        a střední   121   143  161  264  286     13
-----------------------------------------------------------------------------------
pravokořenná  nízké     101   114  128  141  154      6
       ---------------------------------------------------------------------
        vysoké
        a střední   114   136  154  257  279     13
-----------------------------------------------------------------------------------
odrůdy     nízké     86   91  109  120  131      5
mezidruhové  ---------------------------------------------------------------------
        vysoké
        a střední   97   115  131  218  237     11
-----------------------------------------------------------------------------------
podnožová   vysoké    169   204  225  269  380     19
-----------------------------------------------------------------------------------

1. Vedení nízké se rozumí včetně vedení révy na hlavu.

2. Vinice s vedením vysokým nebo středním musí mít od 3. roku po výsadbě kompletní
  opěrnou konstrukci; v opačném případě se ceny jednotlivých keřů vinné révy snižují
  o 20 %.

3. V tabulce uvedené ceny lze snížit až o 60 % u keřů révy vinné neošetřované,
  neúměrně slabého vzrůstu, mechanicky poškozených, případně nemocných.

4. Nejnižší cena vinné révy včetně zařízení vinic po snížení vzhledem k stáří je 20 Kč/ks.
Příl.29
Ceny chmelové révy včetně zařízení chmelnic
--------------------------------------------------------------------------
                        ceny v Kč za 1 m2
Výsadby chmelnic           ------------------------------------
                     porost   zařízení  celkem
                    chmelové révy chmelnice
--------------------------------------------------------------------------
běžné

- nově založená chmelnice         13,40    34,00   47,40
- srážka za každý rok stáří chmelnice     0,670    1,700   2,370
--------------------------------------------------------------------------
meristémové
s kořenáči prostokořennými

- nově založená chmelnice         19,50    34,00   53,50
- srážka za každý rok stáří chmelnice     0,975    1,700   2,675
--------------------------------------------------------------------------
meristémové
s kořenáči balíčkovanými

- nově založená chmelnice         22,50    34,00   56,50
- srážka za každý rok stáří chmelnice     1,125    1,700   2,825
--------------------------------------------------------------------------

Nově založená chmelnice je nově vysázený porost včetně zcela nové opěrné
konstrukce.
Příl.30
Ceny okrasných rostlin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Podrobnější     Ceny v Kč za ks (u živých plotů za 1 m délky,
Skupiny výpěstků definované        vymezení         u trvalkových záhonů a skalek za m2)
V ČSN 46 4902 a 46 4942          v oborových   ------------------------------------------------------------
                     normách       do    do    do    do    do    nad
                                5 let  10 let  15 let  20 let  30 let  30 let
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Listnaté stromy

  - kmenné, keřové a pyramidální
   tvary                ON 46 4920       188  1 512  5 472  11 808  11 808  11 808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Listnaté stromy

  - převislé (smuteční)
   a vzácnější štěpované        ON 46 4920       547  3 113  10 152  16 272  16 272  16 272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Stálezelené a vzácnější opadavé
  listnáče               ON 46 4921       341  1 210  3 780  9 720  9 720  9 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Listnaté keře             ON 46 4930        75   360   360   360   360   360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Růže - běžné/pnoucí, sadové,
      botanické štěpované a
      botanické semenáče       0N 46 4932       30/30  30/360  30/360  39/360  -/360  -/360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Popínavé dřeviny           ON 46 4941        75   360   360   360   360   360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Všesovištní dřeviny - vzrůstnější,
      stálezelené i opadavé
      pěnišníky a azalky       ON 46 4940       152   763  1 316  4 239  4 239  4 239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Vřesovištní dřeviny - spoře rostoucí
      stálezelené pěnišníky
      a azalky            ON 46 4940        77   252   851   851   851   851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Vřesovištní dřeviny

      - vřesy a vřesovce       ON 46 4940        35    75    75    75    -    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Jehličnaté stromy

      - stromy borovicového a
       jedlovitého i
       cypřiškovitého typu     ON 46 4910       165  1 220  3 051  11 340  11 340  11 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Jehličnaté keře

      - nepravidelně soudržné,
       rozložité a jiné tvary
       borovicovitého a
       jedlovitého typu       ON 46 4910       119   335  1 312  1 312  1 312  1 312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Jehličnaté keře

      - cypřiškovitého typu a
       ostatní rozložité, poléhavé
       až plazivé tvary       ON 46 4910        86   283   624   624   624   624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Živé ploty                          172   566   566   566   566   566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Trvalkové záhony                       135   270   270    -    -    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Skalky                            440   440   440   440    -    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ceny platí pro dřeviny soliterní, dobře udržované, s typickým habitem, bez zjevného mechanického, zdravotního nebo jiného poškození.
2. Ceny dřevin bez výrazného odvětvení nebo habituálních deformací, neošetřovaných, případně s mírným mechanickým, zdravotním a jiným poškozením lze snížit až o 40 %.
3. Ceny dřevin s výrazným odvětvením či deformacemi habitu, přestárlých, zanedbaných, případně s výrazným mechanickým, zdravotním a jiným poškozením lze snížit až o 80 %.
4. Uvedená snížení cen se nevztahují na skupiny výpěstků pod č. 9, 12 a 13.
5. Ceny trvalkových záhonů a skalek (výpěstky pod č. 14 a 15) se vztahují na plochy udržované a bez výskytu trvalých plevelů. U neudržovaných ploch lze ceny snížit až o 80 %.
6. Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.
7. Ceny porostů založených přirozeným způsobem (vzniklých náletem semen nebo přenosem semen a plodů živočichy, zejména ptactvem) lze snížit až o 90 %.
8. Cena lesních a okrasných dřevin celoplošně se vyskytujících na jiných než lesních pozemcích větších než 1000 m2, nebo je-li v souvislé skupině zastoupeno více než 50 těchto stromů, se zjistí podle § 29 nebo § 33 této vyhlášky.
*) Myšleno RVB ve věku do a nad 50 let, resp. v celém věkovém rozsahu.
*) Myšleno RVB v celém věkovém rozsahu nebo ve vymezeném věkovém období.
1) § 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 písm. e) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
3) § 1 písm. a) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
4) § 6 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 378/1992 Sb.
4a) Např. vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy.
4b) § 5 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
5) § 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
6) § 44 odst. 1, § 49 a 50 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb.
7) § 47, 48, 51 a 53 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.
8) § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
12) § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná za užívání bytu. § 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky č. 168/1994 Sb.
13) Vyhláška č. 585/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 168/1994 Sb. a vyhláška č. 176/1993 Sb.
14) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
15) § 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
16) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.
17) § 4a odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
18) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.
19) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
20) Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování.
21) § 22 odst. 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích. § 2 a 3 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
22) § 1 odst. 5 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 248/1993 Sb., o zakládání a obnovování lesních porostů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.