136/1994 Sb.

o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (20)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (5)
... další položky
Meritum (4)
... další položky
136/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. června 1994
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů
Změna: 95/1996 Sb.
Změna: 304/2000 Sb.
Změna: 442/2003 Sb.
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Změna: 291/2005 Sb.
Změna: 575/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
§ 3 DZ
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 5 DZ
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
§ 6a
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 7 DZ
zrušen
§ 7a
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 9 DZ
zrušen
§ 10 DZ
zrušen
§ 11 DZ
zrušen
§ 12 DZ
zrušen
§ 13 DZ
zrušen
§ 14 DZ
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 15 DZ
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:
"e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti.
16) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".
2. Příloha č. 3 se doplňuje takto:
   1            2          3         4               5
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Výroba a zpracování  a) vysokoškolské            Ministerstvo průmyslu   zákon č.136/1994 Sb., o barvení
paliv a maziv      vzdělání v oboru             a obchodu      a značkování některých
             chemie a 5 let praxe                      uhlovodíkových paliv a maziv
             v oboru                            a o opatřeních s tím
           b) středoškolské                         souvisejících, o doplnění
             vzdělání v oboru chemie                    zákona č. 455/1991 Sb.,
             zakončené maturitní                      o živnostenském podnikání
             zkouškou a 10 let praxe                    (živnostenský zákon), ve znění
             v oboru                            pozdějších předpisů, zákona ČNR
                                            č. 587/1992 Sb., o spotřebních
                                            daních, ve znění pozdějších
                                            předpisů, a o změně zákona ČNR
                                            č. 588/1992 Sb., o dani
                                            z přidané hodnoty, ve znění
                                            pozdějších předpisů

Nákup, prodej a skladování                  Ministerstvo průmyslu   zákon č. 136/1994 Sb.
paliv a maziv včetně jejich                     a obchodu
dovozu s výjimkou
výhradního nákupu, prodeje
a skladování paliv a maziv
ve spotřebitelském balení
do 50 kg na jeden kus balení

Provozování čerpacích                     Ministerstvo průmyslu   zákon č. 136/1994 Sb.
stanic s palivy a mazivy                       a obchodu

ČÁST TŘETÍ
zrušena
§ 16 DZ
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 17 DZ
zrušen
ČÁST PÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 18
V činnosti, která se stává tímto zákonem koncesovanou živností, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě dosavadního oprávnění; uplynutím této lhůty však taková oprávnění zanikají.
§ 19
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Příl.
zrušena
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.