99/1994 Sb.

, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
99/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 20. dubna 1994,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb.
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem:
Čl.I
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
2. V § 38 odst. 3 písm. a) bod 1 se vypouští dikce "a i)" a čárka mezi písmeny "e), g)" se nahrazuje spojkou "a".
3. V § 38 se vypouští odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 56).
Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.
4. § 40 se doplňuje novým odstavcem 3, který včetně poznámek pod čarou č. 64a) a 64b) zní:
"(3) Záznamem se zapisují též vlastnická práva k nemovitostem z privatizovaného majetku.51) K provedení záznamu se ke smlouvě, zakladatelské listině nebo k potvrzení příslušného orgánu o prodeji veřejnou dražbou62) připojí úředně ověřená kopie54) příslušné části privatizačního projektu, zahrnující úvodní stranu projektu, rozhodnutí příslušného orgánu o privatizaci,64a) popřípadě schválení o privatizaci64b) včetně podmínek schválení u privatizačních projektů schválených před 13. srpnem 1993 a soupis nemovitého majetku, dále ověřená kopie54) rozhodnutí zakladatele podniku o zrušení podniku nebo rozhodnutí o vynětí části majetku podniku a převedení privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky a výpis z obchodního rejstříku. Při realizaci převodu privatizovaného majetku Pozemkovým fondem České republiky připojí se k uvedeným listinám též dohoda, kterou Fond národního majetku České republiky převádí privatizovaný majetek na Pozemkový fond České republiky.
64b) § 10 odst. 1 až 3 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění platném do počátku účinnosti zákona č. 210/1993 Sb.".
5. V poznámce pod čarou č. 51) se za slovy "zákona č. 92/1992 Sb." spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci poznámky se připojují slova "a zákona č. 210/1993 Sb.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Šíma CSc. v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.