47/1994 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
47/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. února 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 166/1993 Sb. a zákona č. 285/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.
2. V § 9 se za slova "pracovněprávní vztahy," vkládají slova "bezpečnost práce,".
Čl.II
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci připojuje věta: "Orgány státního odborného dozoru jsou orgány státní správy.".
2. § 1 odst. 2 včetně poznámky č. 1) zní:
"(2) Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 1) Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.
1) § 31 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.".
3. § 2 zní:
"§ 2
(1) Český úřad bezpečnosti práce je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. V čele Českého úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.
(2) Inspektoráty bezpečnosti práce a organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou podřízeny Českému úřadu bezpečnosti práce. V čele inspektorátů bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Ministr práce a sociálních věcí též jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru. Přehled inspektorátů bezpečnosti práce je uveden v příloze tohoto zákona.".
4. V § 5 se vypouštějí písmena a), d), f) a g). Dosavadní písmena b), c), e) a h) se označují jako písmena a), b), c) a d).
5. V § 5 písm. a) se vypouští čárka a připojují se slova "a organizací státního odborného dozoru,".
6. V § 6a odst. 1 se vypouštějí slova "[§ 5 písm. f)]".
7. V § 6a odst. 3 se slova "Českým úřadem bezpečnosti práce" nahrazují slovy "Ministerstvem práce a sociálních věcí".
8. Za § 7a se vkládá nový § 7b, který zní:
"§ 7b
Ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit pro všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které jsou v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru (§ 3), vyhláškou bližší podmínky týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, evidence a registrace pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená.".
Čl.III
Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 111/1973 Sb.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
Příl.
Přehled inspektorátů bezpečnosti práce
V České republice působí tyto inspektoráty bezpečnosti práce:
1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze;
2. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze;
3. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích;
4. Inspektorát bezpečnosti práce pro Západočeský kraj se sídlem v Plzni;
5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Severočeský kraj se sídlem v Ústí nad Labem;
6. Inspektorát bezpečnosti práce pro Východočeský kraj se sídlem v Hradci Králové;
7. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně;
8. Inspektorát bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj se sídlem v Ostravě.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.